Læs mere - Fontana-skolen

fontanaskolen.dk

Læs mere - Fontana-skolen

Formålet med STU

Formålet med STU i Fountain House er primært at

understøtte både personlig og faglig kompetenceudvikling

for denne gruppe af psykisk sårbare unge. Uddannelsesforløbet

er opbygget så de unge kommer

igennem et lærings- og et dannelsesforløb, hvor de

får mulighed for at udfordre sig selv og gøre sig lignende

livserfaringer, som andre unge opnår gennem

en almindelig ungdomsuddannelse. Både socialt, personligt

og med et fagligt niveau, der er tilpasset deres

kapacitet og niveau.

Karakteristisk for psykisk sårbare unge er, at de på

grund af deres psykiske problemer har måttet afbryde

en ordinær ungdomsuddannelse eller aldrig er kommet

i gang. Undervejs i deres sygdomsforløb er de blevet

svækket i både deres faglige og deres personlige

kompetencer. De har svært ved at fungere socialt og

mangler struktur i hverdagen. De lider ofte af koncentrationsbesvær,

indlæringsvanskeligheder, angst og

social fobi, træthed og kropslig stivnen. En stor del

tager i øvrigt medicin, hvilket påvirker deres aktivitetsniveau.

Forløbet er derfor tilrettelagt, så det kan understøtte

den enkeltes individuelle udvikling - fagligt,

personligt og alment dannende. Formålet er således i

høj grad at øge livslysten og opnå et mere helt og sammenhængende

liv, tættest muligt på det liv, andre unge

lever.

Desuden er formålet, at forløbet giver de unge en faglig

basis, der evt. kan pege frem mod job eller uddannelse.

Værdier og skolemiljø

På STU’en vil der blive lagt vægt på et særligt tæt og

støttende miljø, baseret på Fountain House’s grundværdier,

som er:

• Medindflydelse

• Ligeværd

• Arbejdsfællesskab

• Frivillighed

• Fokus på ressourcer

Helt konkret betyder det at medarbejdere og de unge

der deltager i STU’en arbejder sammen i dagligdagens

gøremål og deltager på lige fod i beslutningsprocesser.

Den åbne og fælles dialog sikrer indflydelse og opbygger

ansvarlighed og en følelse af ligeværd. Helt konkret

betyder det også, at de unge, foruden at deltage i undervisningen,

også er med til at udføre praktisk arbejde

skolen. F.eks. kontorarbejde, madlavning og rengøring.

Skolen er med andre ord de unges ”eget sted”,

som de er med til at tage ansvar for.

Skolens profil og pædagogik

Foruden at være funderet i Fountain House’s

værdigrundlag, er skolen i øvrigt karakteriseret ved

et særligt multilæringskoncept. Det vil sige, at der i

høj grad er lagt vægt på styrkelse af kompetencer

på alle niveauer. Det vil sige:

• Sociale og kommunikationsmæssige

kompetencer.

• Faglige og praktisk arbejdsorienterede

kompetencer.

• Fysiske, motoriske og bevægelsesmæssige

kompetencer.

• Kreative og musiske kompetencer.

3

Similar magazines