ZCN DK mu13717 0707.fm - Novenco

novenco.biz

ZCN DK mu13717 0707.fm - Novenco

Novenco Luftbehandlingsaggregater

Climaster ZCN – Vejledning 917060-0 – DK


Vigtigt

Dette dokument stilles tilrådighed ‘som det er’. Novenco

forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående varsel

grundet fortsat udvikling af produktet.

Copyright (c) 1998 – 2007, Novenco.

Alle rettigheder forbeholdes.

Varemærker

Novenco er et varemærke hos Novenco.

Andre varemærker der måtte være nævnt i dette dokument

tilhører de respektive ejere.

Nye udgaver af denne vejledning kan hentes på

www.novenco.biz.

2 ZCN


Indhold

1. Om denne vejledning

2. Anvendelse

3. Håndtering

3.1 Vægt

3.2 Samlede aggregater

3.3 Sektioner

4. Modtagelse på

montagepladsen

5. Opbevaring

6. Leverancens omfang

6.1 Fundament

6.2 Sektioner/Typeskilt

6.3 Tætningsmateriale

6.4 Indvendige sektionssamlinger

6.5 Plastafdækninger

6.6 Håndtag og firkantnøgle

6.7 Emballering af løsdele

7. Opstilling og samling

7.1 Fundamentet

7.2 Opretning af fundament

7.3 Sektioner

7.4 Samling af sektioner, affedtning

og tætning

7.5 Montage af tagplader

7.6 Opstilling af aggregat

udendørs

7.7 Rørføringer

7.8 Elektriske forbindelser

7.9 Kanaltilslutning

7.10 Vandlås

7.11 Prelplade

8. Beskrivelse af

aggregathus

8.1 Panelerne

8.2 Døre

8.3 Rengøring

8.4 Tæthed

8.5 Forhold omkring

aggregatet

9. Spjæld

9.1 Montage af spjældmotorer

9.2 Spjæld i krydsvarmeveksler

9.3 Drejningsmomenter for

spjæld

9.4 Vedligeholdelse

9.5 Spjældmotorer

9.6 Stangtræk

10. Filtre

10.1 Filtervagt

10.2 Filterskift/rengøring

10.3 Levetid

10.4 Anbefalede sluttryktab

for filtre

10.5 Erstatningsfiltre

11. Rotorvarmeveksler

11.1 Drivsystemer

11.2 Kontrol af roterens placering

i rotorhuset

11.3 Justering af rotorens

placering i rotorhuset

11.4 Renblæsningssektor

11.5 Rotorlejer

11.6 Remtræk

11.7 Rengøring

12. Krydsvarmeveksler

12.1 Varmeveksler/spjæld

12.2 Bundbakker

12.3 Demontering af varmeveksler

12.4 Vedligeholdelse

12.5 Rengøring

13. Varme- og køleflader

13.1 Rørtilslutninger

13.2 Rengøring

13.3 Demontering af varmeog

køleflader

13.4 Frostsikring

13.5 El-varmeflade

13.6 Maximumtermostat

13.7 Overophedningstermostat

13.8 Automatik- og sikkerhedsfunktioner

13.9 Kontrol af termostater

13.10 Kontrol af ledningsforbindelser

14. Centrifugalventilatorer

14.1 Opbevaring

14.2 El-tilslutninger

14.3 Før igangsætning

14.4 Startprocedure

14.5 Generel inspektion og

vedligeholdelse

14.6 Demontage af ventilatorenheden

for service

14.7 Remtilspænding og remskift

14.8 Ventilatorlejer

14.9 Udskiftning af lejer

15. Axialventilatorer

15.1 Opbevaring

15.2 El-tilslutning

15.3 Før igangsætning

15.4 Start procedure

15.5 Generel inspektion og

vedligeholdelse

15.6 Demontage af ventilatorenheden

for service og

rengøring

15.7 Demontering af motor

15.8 Montering af motor

15.9 Justering af skovle

15.10 Luftmængdemåler

16. Kammerventilatorer

16.1 Opbevaring

16.2 El-tilslutning

16.3 Før igangsætning

16.4 Startprocedure

16.5 Generel inspektion og

vedligeholdelse

16.6 Demontage af ventilatorenheden

for service

16.7 Luftmængdemåler

17. Motorer til ventilatorer

18. Lyddæmper

17.1 Rengøring

19. Befugter

20. Overensstemmelseserklæring

ZCN 3


1. Om denne vejledning

Vejledningen beskriver montage og

vedligeholdelse for aggregattet.

Komponenter der indgår i aggregatet

beskrives i separate afsnit.

I indholdsfortegnelsen findes alle afsnit

beskrevet og nummereret, og

detaljeret beskrivelse af såvel montage

som vedligeholdelse er samlet

under én overskrift.

2. Anvendelse

Climaster type ZCN indgår i anlæg

for komfortventilation, og kan tillige

anvendes i industrielle anlæg med

specifikke krav til lufttilstand og

luftmængde.

3. Håndtering

3.1 Vægt

Den samlede vægt og dimension

samt vægten og dimensionen for de

enkelte sektioner er angivet på udskriften

fra PC beregningsprogrammet

for Climaster aggregater.

3.2 Samlede aggregater

En ZCN-aggregat leveret samlet kan

transporteres med truck eller løftes

med kran i de hejsebeslag, der er

monteret på fundamentet, fig. 3.1.

3.3 Sektioner

De enkelte sektioner er forsynede

med 4 transport fødder, der gør det

muligt at anvende truck ved transport

af disse.

Bemærk: Gaflerne på trucken skal nå

helt igennem og løfte på rammen på begge

sider af sektionen. Der må ikke foregå

nogen form for færdsel eller oplagring

oven på aggregathuset.

Ophejsning af sektioner kan ske ved

at løfte med kran i de fire hejseøjer,

fig. 3.2, der er monteret på sektionernes

øverste hjørner. Af hensyn til sik-

4 ZCN

kerheden når der løftes med kran,

skal der anvendes sekel som vist på

fig. 3.3

Figur 3.3

Figur 3.1 – Ophejsning af samlet aggregat

Figur 3.2

4. Modtagelse på montagepladsen

Ved ankomsten til montagepladsen

efterses aggregatet for eventuelle

transportskader, ligesom det kontrolleres,

om leverancen er fuldstændig.

Skader og mangler skal straks meddeles

til leverandøren.


5. Opbevaring

ZCN-aggregaterne leveres emballerede

i plast. Hvis aggregaterne opbevares

udendørs, skal de overdækkes,

så der er ventilation under overdækningen

for at undgå kondensdannelser.

Opbevaring udendørs

skal være af kortere varighed.

Ved opbevaring i længere tid skal

plastemballagen fjernes af hensyn til

kondensdannelse, og aggregaterne

skal opbevares indendørs i tørre lokaler.

Malede aggregater leveres normalt

emballerede på en træpalle og indpakket

i bobleplast og skal opbevares

indendørs.

Samlede aggregater med tag beregnet

for udendørs montage kan opbevares

udendørs, men bør af hensyn

til tilsmudsning på byggepladsen

overdækkes, dog således, at der er

ventilation under overdækningen.

6. Leverancens omfang

En ZCN-aggregat leveret usamlet i

sektioner består af:

6.1 Fundament

Fundament m. tværvanger (1) for

ZCN leveres adskilt og indeholder

de nødvendige dele incl. bolte og beslag

(3+4) for fastgørelse af aggregat

til fundament, samt et antal stilleskruer

(5) beregnet til opretning af

fundamentet.

Fundament er emballeret på en lille

palle.

Beslag og stilleskruer er indlagt i emballagen

for løsdele.

6.2 Sektioner/Typeskilt

Sektionerne er mærket fra 1 til x på

den enkelte sektions typeskilt.

Se næste side.

6.3 Tætningsmateriale

Til hver aggregat leveres den nødvendige

mængde selvklæbende tæt-

Figur 6.0

ningsliste (6) 12 x 6,4 mm til tætning

af samlinger.

Tætningsmaterialet er indlagt i emballagen

for løsdele.

6.4. Indvendige sektionssamlinger

Sektionerne er forsynet med 4 indvendige

hjørnebeslag med frihul beregnet

for samling med 8x25 mm

skrue med indvendig 6-kant hoved

og en firkantet 8 mm møtrik (7). Sider

der er længere end 1500 mm er

tillige forsynet med et beslag på midten

af siden.

6.5 Plastafdækninger

Til hver aggregat leveres det nødvendige

antal hjørneafdækninger (8)

med prop (9) til afdækning af hjørnerne,

når løfteøjerne er demonteret.

6.6 Håndtag og firkantnøgle

Der medleveres altid én firkantnøgle

(11). Håndtag (12) leveres, hvis de er

ordrede.

Hvis ventilatoren er ubeskyttet, må der

ikke monteres håndtag på døre, som giver

adgang til denne. Dørene skal åbnes

med firkantnøglen.

Delene er indlagt i emballagen for

løsdele, med skruer og propper (2).

6.7 Emballering af løsdele

Alle løsdele, som er nævnt ovenfor,

er emballeret i én eller to papkasser

afhængig af mængden og separat

opført på pakkelisten. Løsdelene er

vist på fig.6.0 og beskrevet under de

relevante punkter.

ZCN 5


7. Opstilling og samling

Foran aggregatet skal der være et frit

område i hele aggregatets længde

for adgang til inspektion og service.

For inspektion: Mindst 750 mm - dog

skal dørene kunne åbnes helt.

For service: Det anbefales at serviceområdet

er lige så bredt som aggregatet,

da alle komponenter i aggregatet

således uhindret kan trækkes

ud.

7.1 Fundamentet

Samles som vist på fig. 7.1.

Vangen kan bestå af flere stykker,

der samles med lasker, fig. 7.2.

7.2 Opretning af fundament

Fundamentet skal være helt vandret.

Til opretning medleveres stilleskruer.

I vangerne er der huller til stilleskruer

således at afstanden mellem

stilleskruerne aldrig overskrider

1300 mm. Der skal altid monteres

stilleskruer under laske samlingerne,

fig. 7.2. Afstanden mellemunderstøtnings

punkter må aldrig overstige

1300 mm.

Dette gælder for både samlede og

sektionsdelte aggregater og uanset

om man anvender stilleskruer eller

anden form for understøtning.

7.3 Sektioner

Når fundamentet er rettet op, skal

sektionerne bringes på plads. Det

6 ZCN

Type/

Size

Serial/

Order No.

Description

ZCN 13/6 L

ACG-400/230, Max. 4695 RPM

Marking

309711/0079-2000-4

Figur 7.1

Figur 7.2

Figur 7.3

fremgår umiddelbart af sektionerne,

hvordan de skal samles.

Industrivej 22 DK-4700 Naestved, Denmark

Casing

No.

Function

1 AC

Code

Figur 7.4

Figur 7.5

Sektionsnummeret fremgår af typeskiltet:

Inden en sektion anbringes på fundamentet

demonteres transport fødderne

hvorefter plastafdækningerne

(8) fig. 7.5 monteres og fastgøres

med de medfølgende propper (9).

Når sektionen er placeret på fundamentet

(eller underliggende sektioner)

demonteres hejseøjerne, fig. 7.3.

og plastafdækningerne, fig. 7.4.

monteres.


Figur 7.6

7.4 Samling af sektioner,

affedtning og tætning

Når sektion 1 er anbragt ved enden

af fundamentet fastgøres den med

beslag, der skrues fast i hjørnerne af

stativet, fig. 7.5, op på siden monteres

beslag, fig. 7.6, med 6,3 x 13mm

pladeskruer. Tætningslisten klæbes

på stativet langs med inderkanten

på den ene sektion, fig. 7.7.

Før påsætning af tætningslisten affedtes

stativet med f.eks alkalisk affedtningsmiddel

HP2000 fortyndet

med vand i forholdet 1:10 eller lignende.

Derefter anbringes sektion 2 på fundamentet

og skubbes op mod første

sektion. Vær omhyggelig med at

sektionerne mødes præcist og rettes

ind efter fundamentet eller de underliggende

sektioner.

Sektionerne samles med skruer i de

indvendige hjørnebeslag på stativet

fig. 7.8.1 og det er her uhyre vigtigt

at fundamentet er fuldstændig plant

og vandret. Stativet vil vride, hvis

fundamentet er skævt og det kan

være vanskeligt at montere skruer

og firkantmøtrikker i hjørnebeslagene.

Hullerne i hjørnebeslagene kan

ikke være større, når det skal sikres,

at sektionerne samles korrekt. På sider,

der er længere end 1500 mm, er

der tillige en samling på midten

fig. 7.8.2.

Adgang til aggregatets indre opnås

gennem inspektionsdørene eller ved

at demontere et sidepanel, se pkt. 8.1

og fig. 8.1. Træk eventuelt en funktionsdel

ud, hvis den er i vejen. Skruerne

monteres i beslagene og kryds

spændes med en 6 mm 6-kant nøgle,

til der er en spalte på ca. 1 mm mellem

sektionerne fig. 7.8.3.

Figur 7.7

Figur 7.8.1

Figur 7.8.2

Tætningsliste

Figur 7.8.3

Figur 7.8.4

Hen ad siderne monteres de resterende

beslag jævnt fordelt med 6,3 x

13 mm pladeskruer, fig. 7.6.

Når underste lag af et aggregat med

to luftstrømme er samlet, monteres

sektionerne i øverste lag på samme

måde idet sektionerne rettes ind efter

de underliggende sektioner. Til

slut bores der i hver døråbning et 5,5

mm hul igennem stativ profilerne,

fig. 7.8.4 som skrues sammen med en

6,3 x 13 mm pladeskrue. I døråbningen

til ventilatoren monteres to

skruer.

ZCN 7


7.5. Montage af tagplader

1. Tætningsliste påklæbes aggregatet.

Fig. 7.11.

2. Der indsættes popnitter i sternprofilerne.

Fig. 7.12.

3. Sternprofilet placeres på aggregatet,

positionering opnås ved at sænke popnitterne

ned mellem stativet og panelern,

hvorefter sternprofilet skubbes hen

mod gavlen af aggregatet. Fig. 7.13.

Ved et ulige antal sektioner anvendes

hullerne nærmest gavlen og ved lige an-

8 ZCN

tal sektioner anvendes hullerne længst

fra gavlen.

4. Der bores hul i aggregatet. Fig. 7.14,

hvorefter sternprofilet skrues fast.

5. Tagpladerne ved sternprofilerne monteres

ved at føre den opadbukkede kant på

tagpladen ind under sternprofil og derefter

lægge tagpladen ned på aggregatet.

Fig. 7.15.

6. For at opnå fald på tagpladerne lægges

et u-profil på aggregatet. Fig. 7.16.

7. De resterende tagplader påklæbes tætningsliste

og placeres på aggregatet.

Fig. 7.17.

8. Herefter popnittes tagpladerne sammen.

Fig. 7.18.

9. Tagpladerne fastgøres til sternprofilerne.

Fig. 7.19.


10. Der bores huller i aggregatet. Fig.

7.20, og tagpladerne fastgøres med skruer

- husk nylonskive.

12. Samleskinner føres over tagsamlingerne.

Fig. 7.22.

7.6 Opstilling af aggregat

udendørs

Aggregat opstillet på tag må ikke

indgå som en del af bygningens tagdækning,

hvilket vil sige, at der under

aggregatet skal være fuldt dækkende

tagdækning.

På aggregater der opstilles udendørs

skal alle lodrette og vandrette samlinger

mellem de enkelte sektioner

omhyggeligt seales med en egnet

vejrbestandig fugemasse f.eks. bygningssilicone.

Affedt omhyggeligt overfladerne inden

fugning.

11. Sternprofilet og tagplader fastgøres

endeligt. Fig. 7.21.

13. Plastprop isættes enderne på samleskinnerne.

Fig. 7.23.

ZCN 9


7.7 Rørføringer

Rørføringer skal udføres, så de ikke

hindrer døropluk, inspektion og

drift af aggregatet.

Rørgennemføringer i paneler er forsynede

med en pakning på den inderste

panelplade. Pakningen er

monteret i panelet udefra.

7.8 Elektriske forbindelser

Kabeltræk gennem paneler skal være

lufttætte og sikres mod beskadigelse

fra skarpe pladekanter.

Kablet må ikke føres igennem inspektionsdørene.

Hul for kabelgennemføring

skæres med hulsav, og

der monteres kabelgennemføringer

som f. eks. vist på fig. 7.24.

Den lufttætte gennemføring er på

den indvendige side af panelet,

mens tyllen i det udvendige panel

kun beskytter kablet mod den skarpe

pladekant.

El-installationer skal udføres af autoriseret

personel og således, at de yder beskyttelse

mod elektriske chok.

Elektriske dele (ventilatormotorer,

spjæld-motorer, elvarmelegemer, automatik-komponenter

og lignende) skal

tilsluttes med kabel (bevægelige dele,

f.eks. ventilatormotorer, med gummikabel)

af godkendt type og iht. gældende

forskrifter.

Der skal installeres sikkerhedsafbrydere

iht. stærkstrømsbekendtgørelsen og arbejdstilsynets

krav.

For yderligere detaljer om el tilslutning

se under de enkelte punkter.

Hul i plade

10 ZCN

Udvendig

kabeldiameter

19 mm 7-10 mm

23 mm 10-14 mm

29 mm 14-20 mm

38 mm 20-26 mm

48 mm 26-35 mm

Indvendig

Figur 7.24

Eksempel på kabelgennemføring i panel

7.9 Kanaltilslutning

Kanaler tilsluttes aggregatets indløbs-

og udløbsåbninger ved hjælp

af LS-skinner, fig. 7.25. Det er normalt

ikke nødvendigt at anvende

fleksible forbindelser ved kanaltilslutningen

(svingningsdæmpere og

fleksible forbindelser er indbygget i

aggregatet mellem ventilator og

hus). Dog kan eksterne fleksible forbindelser

for montage med LS-skinner

leveres som tilbehør.

Aggregat

Fleksibel

forbindelse

Figur 7.25

Tilslutning med samleskinne

Udvendig

Kanal

7.10 Vandlås

Afløb fra "våde" sektioner (køleflader,

kryds- vekslere, befugtere og evt.

filtre) skal forsynes med vandlås.

Som tilbehør kan Novenco levere en

vandlås udført i plast, fig. 7.26.

Vandlåsen er beregnet for undertryk

og er forsynet med en kugle, så den

er tæt, også uden at være vandfyldt.

Vandlåsen sluttes til afløbet fra

bundbakken i aggregatet. Alle afløb

fra bundbakker i aggregatet er glatte

og ∅32 mm udvendig.

For at virke skal vandhøjden i vandlåsen

(H-målet) være større end

trykhøjden i aggregatet (Δp indvendig/udvendig

i aggregatet ved

vandlåsen).

Eks.: Δp = 550 Pa. H-målet skal da

være mindst 55 mm og hertil skal

lægges det øgede tryktab for tilsmudsning

af filtrene samt 10 mm til

sikkerhed: min 300 Pa svarende til 30

mm. Dette medfører at min. H-mål

skal være 85 mm.

Det anbefales at gøre H-målet så

stort som muligt. Rør (6) afkortes,

hvis vandlåsen er for høj.

Afløbet (9) fra vandlåsen føres til afløb

med min. 3‰ fald.

Afløbsrøret skal slutte åbent over afløbet.

Der skal altid være en vandlås

for hver bundbakke i aggregatet. Flere

vandlåse kan kobles på afløb (9),

men faldet skal altid være min. 3‰

på alle afløbsrør og afløbsrøret skal

altid slutte åbent over gulvafløbet.

Figur 7.26

1. Stilleskrue med fod

2. Fundament

3. Bundbakke

4. Afløbsstuds ∅32 mm udv. glat

5. Vinkel

6. Rør ∅32 mm

7. Vandlås

8. Kugle

9. Afløb ∅32 mm udv. glat

Max. undertryk for vandlås ved aggregat

med stilbare fødder er 1200 Pa.


7.11 Prelplade

Til centrifugalventilator med frit udløb

uden kanaltilslutning monteres

prelplade på udløbsflangen.

Montage sker ved brug af samleskinner.

Hjørnebeslag sættes på samleskinnerne

i hjørnerne.

Samleskinner og hjørnebeslag medfølger.

8. Beskrivelse af aggregathus

Aggregathuset er opbygget af et stativ

beklædt med paneler. Stativet er

samlet med indstikshjørner og har

bløde afrundede kanter. Aggregathuset

er indvendig glat, hvilket sikrer

en nem rengøring.

8.1 Panelerne

Panelerne er 50 mm tykke og består

af 2 lag stålplade med mellemliggende

mineral-uld.

Sidepanelerne er fastgjort til rammekonstruktionen

med selvskærende

pladeskruer 6,3 x 13 mm, med en

topnøglevidde på 10 mm. Topnøglen

må max. være ∅14 mm udvendig

for at gå igennem hullet i den ydre

plade i panelet fig. 8.1. Dette hul er

dækket med en sort plastic blindprop.

Ende-, top- og bundpaneler er fastgjort

til rammen fra indvendig side

med pladeskruer.

Panelerne er forsynet med en selvklæbende

tætningsliste (9x4,5 mm).

.

fig 8.1

8.2 Døre

Betjeningssiden er forsynet med tætsluttende

døre, der i princippet er

opbygget som panelerne. Dørene er

forsynet med en mekanisk fastholdt

gummitætningsliste.

Hængslerne er justerbare. Ved at løsne

skruerne med indvendig sekskanthoved

i bagkanten af døren, kan

døren justeres i vandret og lodret

plan. Efter justeringen spændes

skruerne igen, fig. 8.2.

.

fig. 8.2.

Dørene er forsynet med tungelåse,

der betjenes med den medleverede 8

mm firkantnøgle eller monteres med

håndtag. Dørene kan åbnes 180°,

hvilket sikrer nem adgang for inspektion

og service.

.

fig. 8.3.

Dørene kan demonteres ved at fjerne

stablerne i hængslerne, fig. 8.3.

8.3 Rengøring

Aggregathusets indvendige overflade

skal holdes ren for støv og andet

snavs, især foran filtrene. Rensning

foretages med støvsuger for at fjerne

alt snavs, så det ikke blæses ind i det

betjente rum. Lyddæmpere rengøres

som aggregathus.

Efterfølgende findes vedligeholdelsesforskrift

for de komponenter, der

indgår i ZCN-aggregatet.

8.4 Tæthed

Hvis panelerne eller døre forsynes

med f.eks. temperaturfølere skal

pakningen monteres på den inderste

panelplade. Hullet i panelets yderplade

har ingen betydning for aggregatets

tæthed.

Inspektionsdørenes tætningslister

skal være intakte.

Ved demontering og efterfølgende

montering af paneler er det vigtigt,

at pakninger er lufttætte. Det vil normalt

være nødvendigt at udskifte

den selvklæbende tætningsliste (9 x

4,5 mm).

Rør- og kabelgennemføringer skal

være tætte.

Kontrollér med mellemrum, at kanaltilslutninger

og fleksible forbindelser

er tætte.

8.5 Forhold omkring aggregatet

Luftindtag skal friholdes for fremmedlegemer

(papir, blade osv.).

Vejledende intervaller

(se også under de enkelte komponenter):

Generel inspektion:

1 gang pr. måned.

Lettere intern rengøring:

1. gang efter 1 måned.

Siden hver 3. måned.

ZCN 11


Filterkontrol:

1. gang efter 1 måned.

Siden hver 3. måned.

Kontrol af øvrige funktioner:

Hver 3. måned.

Grundig gennemgang og rengøring

af hele aggregatet:

1 gang om året.

9. Spjæld

Spjældet består af et antal spjældplader

af aluminium, som er monteret i

kunststoflejer i en ramme. Spjældbevægelsen

foregår via en koblingsplade

med udskæringer for reguleringsarme

med rustfaste tappe monteret

på de enkelte spjældaksler, fig.

9.1.

Indvendige og udvendige spjæld er

monteret i/på aggregatet med LSskinner.

Låsebrikker

Figur 9.1

9.1 Montage af spjældmotorer

Spjældene på aggregatet er beregnet

for montage af Belimo spjældmotorer.

Én spjældaksel på hvert spjæld

er forsynet med en forlængeraksel

∅15 x 80 mm for direkte montage af

spjældmotor type SM/FM, fig. 9.2.

12 ZCN

Akeslarm

Styreleje

Koblingsplade

Figur 9.2

Pinolskrue

Forlængeraksel

Styretap

Når spjældmotoren er forbundet

elektrisk, afpasses spjældmotorens

og spjældpladernes vandring efter

hinanden, som anvist i montagevejledningen

for spjældmotoren.

9.2 Spjæld i krydsvarmeveksler

Afspæringsspjældet er monteret

skråtliggende direkte på varmeveksleren.

By-pass spjældet er ligeledes monteret

skråtliggende ved siden af varmeveksleren

sådan at spjældenes

aksler ligger i forlængelse af hinanden.

9.3 Drejningsmomenter for

spjæld

Aggregat type Moment Nm

ZCN-9/6 8

ZCN-13/6 8

ZCN-13/8 14

ZCN-18/8 14

ZCN-18/10 20

ZCN-18/12 20

ZCN-18/15 30

ZCN-18/18 30

ZCN-21/21 30

Afspærringsspjældet og by-pass

spjældet er med stangtræk forbundet

til 2 aksler for individuel regulering

eller til en fælles aksel for sammenkoblet

regulering. Spjældmotoren

monteres direkte på akslen som

beskrevet ovenfor.

Ved koblede spjæld ganges ovennævnte

værdier med 2.

Spjældmotorens drejningsmoment

skal være lig med eller større end

drejningsmomenterne i tabellen.

9.4 Vedligeholdelse

SJD spjældet er tilnærmelsesvis vedligeholdelsesfrit,

men det bør tilses,

at spjældet friholdes for belægning

af støv og snavs.

Dette gælder både luftvejen samt reguleringsmekanismen

udenfor luftvejen.

Endvidere tilsikres problemfri regulering

ved, at reguleringsmekanismen

altid er smurt, f.eks. med grafitfedt,

hvor bevægelige metaldele glider

mod hinanden. Man skal især

være opmærksom på dette, hvis den

bestryende luft virker affedtende.

9.5 Spjældmotorer

Spjældmotorer vedligeholdes i henhold

til forskrift fra leverandører af

disse.

Ved eventuel udskiftning af spjældmotor

til anden type er det vigtigt at

kende spjældets reguleringsmoment.

De forskellige reguleringsmomenter

fremgår af foranstående skema.

9.6 Stangtræk

Stangtræksforbindelser af metal

(kugleled) mellem 2 spjæld eller for

spjældmotor skal holdes rene og velsmurte.

Ved servicearbejde, som kræver demontering

af stangforbindelsen,

skal spjældbevægelsen genindstilles

nøje, idet for tidligt anslag ved

spjældlukning kan overbelaste

spjældmotoren og beskadige spjældet.


10. Filtre

Aggregatet er forsynet med et eller

flere af de her viste filtertyper. Finfiltre

af høj udskilningsklasse er ofte

suppleret med et forfilter af grundfiltertypen.

Filtrene, som er typemærket, er indsat

i holdere og fastholdt af låseskinner,

der presser filterrammen ind

imod gummipakningen og udløses

ved et skub på skinnernes håndtag,

fig. 10.1. Planfiltre er dog monteret i

u-skinner.

Figur 10.1

10.1 Filtervagt

Der findes 3 typer filtervagt, fig. 10.2:

1 U-rørs manometer.

2 Manometer med logaritmisk

skala.

3 Skrå-rørs manometer.

Døren til filtersektionen er monteret

med to slangestudse, der er ført til

målepunkter på begge sider af filtret.

Manometret er, når det medleveres,

monteret på døren til filtersektionen.

Ved opstart skal den medleverede

manometervæske fyldes på, og slangerne

forbindes til manometret

3

1

Figur 10.2

2

10.2 Filterskift / rengøring

Alle filtre - bortset fra metalfilter FM,

som kan rengøres ved afvaskning -

er éngangsfiltre, som udskiftes, når

det anbefalede sluttryktab Δp er nået.

10.3 Levetid

Filtrenes levetid afhænger af driftsrytmen

og støvkoncentration i luften.

Der bør foretages regelmæssig kontrol

af tryktabet, og det frarådes at

forlænge levetiden ved at overskride

de anbefalede sluttryktab, idet luftmængden

derved reduceres, og anlæggets

virkningsgrad forringes.

Stor støvophobning i filtrene kan

desuden skabe uhygiejniske forhold

i anlægget.

10.4 Anbefalede sluttryktab for

filtre

G2 Perm Alu 150 Pa

G4 AM 300 150 Pa

G4 Lommefilter 150 Pa

F5 Lommefilter 200 Pa

F6 Lomme/kompaktfilter 200 Pa

F7 Lomme/kompaktfilter 200 Pa

F8 Lomme/kompaktfilter 300 Pa

Anbefalet sluttryktab kan være lavere

end angivet i tabellen, idet luftmængden

ikke må variere mere end

± 10 %.

10.5 Erstatningsfiltre

På filterrammen er der anbragt et

skilt med de nødvendige data for

genbestilling af filter:

- Filtertype og bestillingsnummer.

Planfilter FS (syntetisk)

Planfilter FM (metal)

Lommefilter FG (grundfilter)

Lommefilter FF (finfilter)

Kompaktfilter FF (finfilter)

ZCN 13


11. Rotorvarmeveksler.

Fig. 11

Rotorvarmeveksler består af en rotor

og et drivsystem. Rotoren der har

indvendige kuglelejer og er fastgjort

i huset med skruer igennem en justeringsskive

(excentrik), et langhul i

stativet og en skive ind i akselenden

fig. 11.1 og fig 11.2.

Fig 11.1

Placering af børstetætning, renblæsningsektor,

målestudse og et

drivsystem.

I ZCN 9/6 til 13/8 er børstelisten,

der danner tætning langs rotorens

omkreds monteret på rotoren mens

børstelisterne, der danner tætning

mellem øverste og nederste luftstrøm

på tværs og på langs af rotoren

er placeret på stativet. Der er kun

14 ZCN

Fig 11.2

Return air

Fresh air

Fresh air

Return air

94138LA 94138LB 94138LB

Return air

Fresh air

Fresh air

Return air

94138RA 94138RB

Rotorveksler for ZCN 9/6 til 13/8

børstetætning på den side af rotoren,

der er modsat renblæsningssektoren

ZCN 18/8 til 18/15 er alle børstetætninger

monteret på stativet dog er

der ingen børstetætning ved udeluftens

afgangsside.

Renblæsningssektoren og drivsystemet

er placeret som vist på skitserne,

Return air

Fresh air

1881815LA 1881815LB

Return air

Fresh air

Fresh air

Return air

Fresh air

Return air

1881815RA 1881815RB

Rotorveksler for ZCN 18/8 til 18/15

afhængig af rotorvekslerens position.

11.1 Drivsystem

Drivsystemet består enten af et system

for automatisk regulering af

rotorens omdrejningstal eller en

gearmotor for konstant drift af rotorens

omdrejningstal.

Drivsystemet er monteret i returluftdelen

i rotorvekslen. Fig. 11.3 og 11.4

styreboks og motor sidder på samme

konsol

Fig. 11.3 EMS styreboks

Fig. 11.4 EMS Drivmotor

EMS-system for automatisk drift af

rotoren er let at anvende da drivsystemet

ikke kræver nogen indregulering

eller justering. Motoren er en

speciel motor uden gear og kan kun

køre sammen med styreenheden.

Indbyggede funktioner i model S er:

Automatisk renblæsningsdrift

Rotationsovervågning med

ekstern rotationsføler

Alarmrelæ

Testomkobler


Den elektriske tilslutning 1 x 230V,

samt tilslutning af styresignal og

eventuel alarm foretages i styreenheden,

mens interne forbindelser

mellem styreenhed og motor og mellem

styreenhed og rotationsføler er

monteret fra fabrikken.

I aggregat ZCN 9/6 til 18/8 anvende

EMS VVX 15 S.

I aggregat ZCN 18/10 til 18/15 anvendes

EMS VVX 25 S.

DIP-omskiftere nr. 7 og 8 for maksimalt

omdrejningstal er for ZCN 9/6

indstillet til 80% mens de for ZCN

13/6 til 18/15 er indstillet til 100%.

Rotorens maximale omdrejningstal

er 11-12 o/min.

For mere detaljerede tilslutningsanvisninger

for netspænding og tilslutning

af styresignaler samt indstilling

af DIP-omskiftere henvises til den

specielle manual indlagt i rotorveksler

sektionen.

Gearmotor for fast hastighed:

Denne gearmotor er for 230/400V 50

Hz og tilsluttes som vist i motorens

klemkasse. Gearmotoren er vedligeholdelsesfri.

Forbindelsesdiagram for EMS WX 15 og 25

Ved eftersyn og service skal ventilator og

rotor stoppes, inden dørene åbnes.

11.2 Kontrol af rotorens placering i

rotorhuset

Rotoren er ved montage på fabrikken

justeret så den kører korrekt i rotorsektionen.

Ved transport, håndtering

og opstilling af rotorsektionen

kan denne justering ændre sig.

Inden igangsætning af aggregatet

skal det derfor kontrolleres at spalten,

der er ca. 18 mm; mellem rotor

og hus er ens overalt langs rotorens

omkreds, hvor børstelisten danner

tætning mellem luftstrengene.

11.3 Justering af rotorens placering

i rotorhuset

Rotoren er fastgjort i huset med

skruer igennem en justeringsskive

(excentrik), et langhul i stativet og en

skive ind i akselenden. Dermed kan

rotorens position i huset justeres,

fig. 11.2.

I ZCN 9/6 til 13/8 er der kun excentrik

i siden uden skrot (ved renblæsningssektoren).

I ZCN 18/8 til 18/15

er der excentrik i begge sider.

Hvis spalten ikke er ens langs hele

rotoromkredsen skal den justeres:

Demonter dækslet over justeringsskruen,

fig. 11.5.

Centerskruen i akselenden løsnes og

ved hjælp af justeringsskiven justeres

rotoren til spalten, mellem rotor

og hus er ens overalt langs rotorens

omkreds, fig. 11.6.

ZCN 9/4 t.o.m. 18/10 er nølevidden

32 mm for justeringsskiven.

ZCN 18/12 og 18/15 er nølevidden

41 mm.

Efter justering spændes centerskruen

igen og dækslet monteres over justeringsskiven,

fig. 11.7.

Med passende mellemrum i driftsperioden,

kontrolleres det, at børstetætninger

overalt ligger an mod rotorfladen.

Fig. 11.5

Fig. 11.6

ZCN 15


11.4 Renblæsningssektor

I rotorvarmeveksler kan lækager

mellem udeluft- og afkastluftstrengene

ikke elimineres fuldstændigt.

Ved at sikre p11 < p22 og p12 < p21

kan overførelse af forurenet afkastluft

til udeluften gennem lækagerne

undgås.

Grundet varmevekslerens rotation

overføres en vis mængde forurenet

afkastluft til udeluften hvor varmeveksleren

passerer fra afkastluftstrengen

til udeluftstrengen.

Derfor er varmeveksleren forsynet

med en renblæsningssektor, som er

placeret hvor rotoren passerer fra afkastluften

til udeluftstrengen.

(fig. 11.7)

Renblæsningsektoren er justerbar i 7

positioner, benævnt position 0 til position

6. Renblæsningssektoren er

ved leveringen indstillet i position 0.

I varmevekslere hvor udeluftstrengen

er placeret nederst skal rotoren

bevæge sig nedad, når den betragtes

fra betjeningssiden. Renblæsningssektoren

skal da reguleres opad, så-

Fig. 11.7 Renblæsningssektor

16 ZCN

ledes at position 6 er det øverste hul.

Modsat i varmevekslere hvor udeluftstrengen

er placeret øverst skal

rotoren bevæge sig opad set fra betjeningssiden,

her drejes renblæsningssektoren

nedad og position 6 er

således det nederste hul.

Str. 9/4 – 13/8 er forsynet med 9 huller,

hvoraf de 2 på den anden side af

position 0 ikke anvendes.

Renblæsningssektoren skal justeres

efter anlæggets trykforhold: p22-p12

i overensstemmelse med nedenstående

skema.

Sektor

indstilling

Differenstryk (pa)

Position 6 0 < p22 - p12 < 185*

Position 5 185 < p22 - p12 < 240

Position 4

Position 3

240 < p 22 - p 12 < 335

335 < p 22 - p 12 < 535

Position 2 535 < p22 - p12 < 1300

Position 1 1300 < p22 - p12 Position 0 p 22 - p 12 < 0**

* Ufuldstændig renblæsning ved

p 22 - p 12 < 150 pa

** Ingen renblæsning ved p 22 - p 12 < 0 pa

11.5 Rotorlejer

Rotorlejerne er kuglelejer, som ikke

kan eftersmøres. Når lejernes levetid

er udløbet, skal de udskiftes. Udskiftningen

bør foretages af en servicemontør.

11.6 Remtræk

Remtrækket er med elastisk rundrem,

som ikke kræver vedligeholdelse.

Elasticiteten i remmen er

”remstramning”. Rotoren kan være

forsynet med en reserverem, hvis

det er ordret ved bestilling af aggregatet.

Hvis remmen sprænger, anvendes

reserveremmen, og rotoren bør ved

først givne lejlighed forsynes med en

ny reserverem. Dette bør udføres af

en servicemontør, da remmen skal

svejses sammen.

11.7 Rengøring

Selv om aggregatet er forsynet med

luftfiltre, kan der tid efter anden, aflejres

støv på rotorens overflade. For

at undgå reduktion af anlæggets

ydelse skal rotoren rengøres med

passende mellemrum. Adgang til

rengøring af rotoren opnås ved at åbne

inspektionsdørene ud for filtrene

og trække filtrene ud, eller – hvis aggregatet

er forsynet med inspektionsrum

type DA – at åbne dørene i

disse.

Rotoren rengøres ved støvsugning

med mundstykke med en blød børste,

eller ved gennemblæsning med

trykluft. Anvendes trykluft skal renblæsningen

ske fra den rene side

mod den støvbelagte side, og aggregathuset

støvsuges og aftørres til

sidst.


12. Krydsvarmeveksler

Krydsvarmeveksler sektionen er

bygget op omkring en krydsstrømspladevarmeveksler

med et stort antal

smalle kanaler, hvor den varme

og den kolde luftstrøm passerer hinanden

adskilt af tynde metalplader.

Krydsvarmeveksler sektionen kan

være med by-pass og så fylder vekslerblokken

kun end del af bredden

mens resten af bredden udgøres af

by-pass kanalen.

I størrelserne 9/6 – 13/8 er varmeveksleren

udført som én blok og bypass

kanalen er placeret i sektionens

bagside modsat aggregatets betjeningsside.

Afspærringsspjæld og by-pass

spjæld kan betjenes individuelt med

2 spjældmotorer eller kobles således

at begge spjæld betjenes med 1

spjældmotor.

I størrelserne 18/8 – 18/12 er varmeveksleren

delt i 2 blokke med bypass

kanalen placeret midt imellem.

De 2 afspærringsspjæld kobles altid

så de betjenes som ét spjæld.

Afspærringsspjældene og by-pass

spjældet kan betjenes med 2 spjældmotorer

eller alle 3 spjæld kan kobles

så de betjenes med 1 spjældmotor.

For spjældmotorernes moment se

under spjæld pkt. 9.3.

Fig. 12.2 Fig. 12.3

Fig. 12.4 Fig. 12.5

Figur 12.1

ZCN 17


12.1 Varmeveksler/spjæld

Når krydsvarmevekslersektion er

udstyret med en by-passkanal, kan

udeluften ledes forbi varmeveksleren

ved hjælp af et skråtliggende

spjældarrangement med 2(3) spjæld,

monteret direkte på varmeveksler

og by-passkanal.

Spjældarrangementet er forberedt

for montage af Belimo spjældmotorer

på en 8 mm firkantet aksel og udføres

i to varianter:

1) Forberedt for montage af 2

spjældmotorer for individuel regulering

af de to luftveje.

2) Sammenkoblet for montage af 1

spjældmotor, så by-pass kanalen

afspærres, når der åbnes for varmeveksleren

og omvendt

12.2 Bundbakker

Krydsvarmevekslersektionen er udstyret

med 2 bundbakker, èn på hver

ZCN 9/6 til 13/8 for 2 spjældmotorer

ZCN 18/8 til 18/12 for 2 spjældmotorer

ZCN 9/6 til 13/8 for 1 spjældmotor

ZCN 18/8 til 18/12 for 1 spjældmotor

18 ZCN

side af varmeveksleren, for opsamling

og bortledning af kondensvand

og eventuelt rengøringsvand.

Bundbakkerne er forsynet med et afløb

hver, som er udvendigt glat ∅32

mm. Afløbene er ført ud gennem aggregathuset,

og skal forsynes med

hver en vandlås. Se aggregathus s. 9

pkt.7.9. Ved behov kan krydsvarmeveksleren

forsynes med en dråbeafskiller

i afkastluftsiden.

12.3 Demontering af varmeveksler

Før døren til krydsvarmeveksleren

åbnes stoppes anlægget.

Døre og eventuelle paneler og stolper

samt det langsgående profil demonteres.

Spjældarrangementet er monteret i 2

skinner og kan nu trækkes ud efter

demontering af elforbindelse til

spjældmotorerne.

Varmeveksleren er monteret i 4 skinner.

Én i top, én i bund og 2 i mellem-

dækket mellem aggregatets øverste

og nederste del.

Varmevekslerblokken er efter demontering

af spjældarrangementet

frit tilgængelig og kan trækkes ud.

På størrelserne 18/8 - 18/12 skal

“by-passkanalen” demonteres inden

den bagerste vekslerblok kan

trækkes ud.

Bemærk: Ved genmontage skal det kontrolleres,

at pakninger og tætningslister

er intakte, hvis de er defekte skal de udskiftes.

12.4 Vedligeholdelse

Reguleringsmekanismen på spjældene

skal altid være vel smurt, f.eks.

med grafitfedt, hvor bevægelige metaldele

glider mod hinanden.

Spjældmotorer vedligeholdes i henhold

til forskrift fra leverandør af

disse.

12.5 Rengøring

Selv om aggregatet er forsynet med

filtre, vil der tid efter anden aflejres

smuds på spjæld og varmevekslerblok.

Smudsaflejringen er koncentreret

på de første 50 mm i varmevekslerblokken,

hvilket letter rengøringen.

For normal ventilation er det

tilstrækkeligt at børste ind- og udløbet

én gang årligt. Komplettering

kan ske med trykluft eller spuling

med vand. Ved mere belastede anlæg

(industrianlæg) anbefales rengøring

oftere. Der kan evt. anvendes

højtryksspuling. Max. spuletryk

med fladspulende dysse er 100 bar.

Det anbefales at anvende et 90 graders

dysserør med en fladspulende

dysse.

OBS! Højtryksspuling må ikke gøres

direkte på pladen


13. Varme- og køleflader

Varme- og kølefladerne består af

kobberrør med aluminiumslameller

monteret i en stålpladeramme.

Vandets frem- og returløb sker gennem

samlerør med tilslutningsstudse,

fig. 13.1, ført ud gennem betjeningssidens

panel.

Montagearbejde tæt ved varme- eller

kølefladerne skal foregå med forsigtighed

for at undgå beskadigelser

af lamellerne.

Varmefladerne er på afgangsrøret

forsynet med en studs for montage

af dykrørsføler i forbindelse med

frostsikring.

13.1 Rørtilslutninger

Tilslutning til rørsystemet foretages

af VVS entreprenøren.

Varme- og køleflader skal altid tilsluttes

i modstrøm (til- og afgangsrør

er mærket med pile) og således,

at expansionskræfter eller rørsystemets

egenvægt ikke belaster fladernes

rørtilslutninger.

Hvis varme- eller kølefladens tilslutninger

er udført som gevindrør, skal

der holdes kontra på disse for at

undgå deformering og beskadigelse

af fladens interne rørsystem, fig.

13.2.

Figur 13.2

Kølefladen er monteret i en bundbakke

i rustfast stål med 2 afløb, ∅32

mm udvendig glat, ført ud gennem

panelet i betjeningssiden. Afløbene

skal monteres med vandlås. Se fig.

7.26 side 10.

Figur 13.1

13.2 Rengøring

Varme- og køleflader skal renholdes

for støv og fremmedlegemer af hensyn

til hygiejne og varme-/køleydelsen.

Rengøring af varmeflader sker ved

støvsugning fra luftens tilgangsside.

I særlige tilfælde kan anvendes trykluft

fra luftens afgangsside eller spuling

med vand.

Rengøringen skal foregå med forsigtighed,

idet aluminiumslamellerne

er sårbare for stød og slag.

Rengøringsintervallet er afhængigt

af luftens støvindhold.

Køleflader:

Køleflader er monteret i en bundbakke

med afløb for kondensat ført

ud gennem betjeningssiden. Køleflader

rengøres ved spuling med vand,

og såvel bundbakken som afløb skal

renholdes for at undgå algedannelser.

I aggregater med store lufthastigheder

er der efter kølefladen monteret

en dråbeafskiller til at opfange vanddråber.

Dråbeafskilleren kan udtages

for rengøring.

Ved al rengøring gælder at støv og

vand i bunden af aggregathuset skal

fjernes umiddelbart efter rengøringen;

gerne med en støv-/vandsuger.

Andre komponenter:

Rørsystemets komponenter for regulering

og udluftning samt andre

komponenter med betydning for

varme-/kølefladernes drift skal

vedligeholdes forskriftsmæssigt, og

deres rette funktion jævnligt kontrolleres.

13.3 Demontering af varme- og

køleflader

Hvis det ved reparation af varme- og

køleflader er nødvendigt at foretage

adskillelse og senere samling af rørforbindelser,

skal der på samlerør

med gevindstudse holdes kontra for

at undgå at fladens kobberrør deformeres

og bliver utætte, fig. 13.2.

Ved genindbygning af en demonteret

køleflade er det meget vigtigt af

foretage omhyggelig tætning rundt

om kølefladen for at undgå, at små

luftlækager med stor lufthastighed

forårsager medrivning af kondensvand

ud over kanterne på bundbakken

for kølefladen.

Køleflader for direkte ekspansion:

Vedligeholdelse sker efter samme

princip som ved køleflader for vand,

suppleret med kølefirmaets anvisninger

for vedligeholdelse af rørsystemet

og tilhørende komponenter.

ZCN 19


13.4 Frostsikring

Varme- og køleflader skal sikres

mod frostsprængning. Det sker

bedst ved en konstant vandgennemstrømning

i disse og modulerende

regulering af vandtemperaturen.

Princippet fremgår af diagrammet

fig. 13.3 med et separat kredsløb i

forbindelse med et shunt arrangement

tæt ved varme- eller kølefladen.

I øvrigt bør anlægget forsynes med

automatik, som ved frostfare åbner

ventilen for vandgennemstrømning,

stopper ventilatoren og lukker

spjæld mod udeluften.

Varmeflader er forsynet med en

stuts for dykrørsføler.

Figur 13.3 Varme- eller køleflade

VM= Motorventil

V = Afspærringsventil

VR = Regulerings- og afspærringsventil

VK = Kontraventil

P 1 = Cirkulationspumpe for varme-

/køleanlæg (primærkreds)

P 2 = Cirkulationspumpe for varme-

/køleanlæg (sekundærkreds)

t = Termometer

13.5 El-varmeflade

El-varmefladen, fig.13.4, er opbygget

af rørvarmelegemer af rustfrit

stål indbygget i en stålramme og forsynet

med klemkasse med nødvendige

kabelforskruninger.

Eltilslutning foretages i klemkassen i

henhold til forbindelsesdiagram i

denne. Vær omhyggelig ved forbindelse

af ledningerne til varmelegemerne.

20 ZCN

Fra kedel eller

varmeveksler

Bemærk: Termostaterne skal forbindes

direkte til varmefladens styrestrøm, og

der må kun tilsluttes spænding til rørvarmelegemerne,

når ventilatoren kører.

Figur 13.4

13.6 Maximumtermostat

Varmefladen er forsynet med en justerbar

maximumtermostat med

indstillingsområde fra 30 til 110 °C.

Efter udfald genindkobler maximumtermostaten

automatisk ved

faldende temperatur.

13.7 Overophedningstermostat

Varmefladen er forsynet med en

overophedningstermostat (brandtermostat)

med fast indstilling på

110 °C og for manuel genindkobling

efter udfald.

13.8 Automatik- og sikkerhedsfunktioner

Automatiksystemet skal udføres, så

varmefladen kun kan forsynes med

spænding, når ventilatoren er i drift.

Ved udfald af maximumtermostaten

skal alene spændingen til rørvarmelegemerne

afbrydes. Automatisk

gen-indkobling sker efter afkøling

på ca. 15°C. Ved udfald af overophedningstermostaten

skal ventilatoren

stoppe og øvrige automatikfunktioner

gå i stilstandsposition.

Før genstart af anlægget undersøges

årsagen til stoppet, inden termosta-

tens genindkoblingskontakt aktiveres.

For at undgå unødige udfald af overhedningstermostaten

ved planlagte

anlægsstop, bør anlægget forsynes

med automatik for afkølende, forlænget

ventilatordrift.

Bemærk: Minimum lufthastighed

over standardvarmelegemer er

2 m/s af hensyn til overophedning

af varmelegemet, og termostaterne

skal forbindes direkte til varmefladens

styrestrøm.

13.9 Kontrol af termostater

Ved idriftsætning af varmefladen og

mindst én gang om året kontrolleres

termostaternes funktion:

Indstil maximumtermostaten på 110

°C og kontrollér, at både maximumtermostat

og overhedningstermostat

afbryder samtidigt.

Sker dette ikke, tilkaldes en servicetekniker.

Efter kontrollen sættes maximumtermostaten

igen på normal indstilling.

13.10 Kontrol af ledningsforbindelsers

Afbryd spændningen til el-varmefladen.

Kontrollér og efterspænd

ledningsforbindelser til varmelegeme

og termostater mindst én gang

om året.

Svag brandlugt ved start

- skyldes i reglen støvbelægning på

varmelegemer efter længere tids anlægsstop

og vil normalt hurtigt forsvinde.

Sker dette ikke, må el-varmefladen

nøje inspiceres og overophedningstermostatens

funktion

kontrolleres.


14. Centrifugalventilatorer

Ventilatorenheden består af en dobbeltsugende

centrifugalventilator,

motor og kileremstræk monteret på

et rammesystem med svingningsdæmpere.

Ventilatorenheden er

monteret i to tværgående skinner

fastgjort til aggregatet. Ventilatorens

udløbsåbning er forbundet til aggregatets

afgangspanel med en fleksibel

forbindelse, der er fastholdt til afgangspanelet

med to skinner fastspændt

med pladeskruer.

I aggregater ZCN 9/6 til 13/6 pos. A-

E er ventilatorenheden monteret

vandret i toppen af sektionen og pos.

D-F i bunden. I pos. B og C (fig.14.1)

er ventilatorenheden monteret lodret

mod udblæsningspanelet, fig.

14.1. Ventilatorenhedens udvendige

ramme er i betjeningssiden fastgjort

til skinnerne med to skruer. Modsat

betjeningssiden er ventilatorenhedens

udvendige ramme fastholdt til

skinnerne med to holdebeslag.

Motoren er monteret på en hængslet

motorplade, som med to stilleskruer

kan vippes for stramning af remmene.

Figur 14.1

I aggregater ZCN 13/8 til 18/10 er

ventilator-enheden monteret i bunden

af aggregatet, fig. 14.2. Ventilatorenhedens

udvendige ramme er i

betjeningssiden fastgjort til skinnerne

med to skruer. Modsat betjeningssiden

er ventilatorens udvendige

ramme fastholdt til skinnerne med

to holdebeslag.

Figur 14.2

Motoren er monteret på to spændeskinner,

hver forsynet med en stilleskrue

for stramning af remmene.

I aggregater ZCN 18/12-21/21 er

ventilatorenheden monteret i bunden

af aggregatet, fig 14.3. Ventilatorenhedens

fodprofiler er i betjeningssiden

fastgjort til skinnerne

med 4 skruer. Modsat betjeningssiden

er ventilatorens fodprofiler fastholdt

til skinnerne med 4 holdebeslag.

Motoren er monteret på 2

spændeskinner, hver forsynet med

en stilleskrue for stramning af remmene.

Adgang til eftersyn og vedligeholdelse

af ventilator og remtræk

opnås ved at åbne inspektionsdøren

på aggregatets betjeningsside.

Bemærk: Håndtag

Normalt er ventilatoren ubeskyttet

(uden remskærm eller beskyttelsesnet),

og der må ikke monteres håndtag på døren,

men den specielle firkantnøgle skal

anvendes til at åbne døren.

14.1 Opbevaring

Ved mere end 3 måneders oplagring

bør remtrækket løsnes, og ventilatorhjulet

jævnligt drejes ved håndkraft.

14.2 El-tilslutninger

Foretages af autoriseret personel og

efter gældende forskrifter i motorens

klemkasse i henhold til diagram

på lågets inderside.

Der skal etableres en aflåselig vedligeholdelsesafbryder

udvendig på aggregatet.

Motoren skal tilsluttes med gummikabel

af godkendt type og iht. gældende

forskrifter.

Kablet må ikke føres igennem inspektions-dørene.

Hul for kabelgennemføring

skæres med hulsav, og

der monteres kabelgennemføringer

som f. eks. vist på fig. 7.24 side 10.

Kablet skal være så langt (ca. 1,5 x

aggregatets bredde), at ventilatorenheden

kan trækkes helt ud ved eftersyn.

Efter montagen af kablet skal

dette sikres, så det ikke kan berøre

remtræk og ventilator.

Figur 14.3

ZCN 21


14.3 Før igangsætning

kontrolleres:

– at transportsikringer er fjernet.

– at ventilatorhjulet frit kan drejes

uden at berøre huset.

– at afstanden til indsugningstragtene

er lige stor i begge sider.

– at el-forbindelser opfylder gældende

for-skrifter.

– at remtilspænding og sporing er

korrekt (se afsnit 14.7). Ved eventuel

efterspænding gentages kontrollen.

Husk at fastspænde motor.

– at alle fremmedlegemer (papir,

værktøj og lignende) er fjernet fra

luftvejene.

– at ventilatorens omløbsretning er

korrekt i henhold til pileskilt

(kontrolleres ved en kortvarig

start).

14.4 Startprocedure

Ventilatorerne må af sikkerhedshensyn

ikke startes, før kanalsystemet er

monteret og tilsluttet aggregatet, og

dørene i aggregatet er lukkede.

Hvis der ikke er kanal på trykside af

ventilator, skal der monteres et beskyttelsesnet.

Startprocedure i øvrigt:

– Start ventilatoren.

Fig. 14.4

22 ZCN

– Kontrollér, at der ikke forekommer

unormale lyde, og at der ikke

er for store vibrationer. Den effektive

vibrationshastighed på ventilatoren

må ikke overstige 7,1

mm/s (RMS) målt på toppen af lejehuset

(lodret) og 90 grader forskudt

herfor (vandret).

Bemærk: Kontrol af vibrationer må nødvendigvis

foregå med åben dør, hvorfor

man skal udvise meget stor forsigtighed

for ikke at komme i berøring med remtræk

og ventilatorhjul.

Remtrækket leveres fra fabrikken

med remmene korrekt opspændt.

Efter en halv times drift kontrolleres,

at ventilatoren fungerer normalt, og

at remspændingen er korrekt. Hvis

ikke foretages efterspænding.

14.5 Generel inspektion og

vedligeholdelse

Før døren til ventilatorsektionen åbnes,

afbrydes spændingen til ventilatoren;

vedligeholdelsesafbryderen

sættes i 0-stilling og aflåses.

Døren åbnes med firkantnøglen, når

ventilatoren er løbet ned (minimum

2 minutter).

To gange årligt kontrolleres remtræk

og ventilator, herunder om der fore-

kommer unormale lyde og vibrationer.

Hvis det er nødvendigt efterspændes

remmene (se særligt afsnit herom).

Vibrationer kan skyldes støvbelægninger

på ventilatorhjulet og vil i

reglen ophøre efter rengøring. I

modsat fald må lejer og hjulbalance

undersøges (se særligt afsnit herom).

14.6 Demontage af ventilatorenheden

for service

Før døren til ventilatorsektionen åbnes,

afbrydes spændingen til ventilatoren;

vedligeholdelsesafbryderen

sættes i 0-stilling og aflåses.

Døren åbnes med firkantnøglen, når

ventilatoren er løbet ned (min. 2 minutter).

Demontér skruerne i betjeningssiden,

hvormed ventilatorenhedens

udvendige ramme er fastspændt til

skinnerne.

Demontér de to skruer i betjeningssiden,

der holder den fleksible forbindelse

fastspændt på aggregatets

udløbspanel.

Træk ventilatorenheden ud af aggregatet.

Vær opmærksom på, at den

fleksible forbindelse er helt fri af hullet

i udløbspanelet.

14.7 Remtilspænding og

remskift

Power Transmission

Montage og serviceinstruktion for

Optibelt kileremtransmissioner

Husk de normale sikkerhedsregler

Før arbejde-/service på transmissionen

starter, skal strømmen afbrydes, det

skal sikres at transmissionen ikke kan

startes under arbejdet.


Fig. 14.5

Fig. 14.6

Fig. 14.7

Fig. 14.8

Kileremskive med TB-spændbøsning.

Før montage kontrolleres alle komponenter for evt. transportskader.

Montage (se også side 26)

1. Alle bearbejdede overflader skal rengøres og evt. fedtstof aftørres.

2. Remskiven hænges ind over akslen, herefter monteres spændbøsningen.

3. Remskiven drejes indtil alle gevindhuller passer over de glatte huller i

spændbøsningen.

4. Unbrakoskruer olieres inden isætning, og spændes så remskiven stadig

kan flyttes på akslen.

5. For korrekt centrering af spændbøsning og remskive, er det nødvendigt

at spænde unbrakoskruerne over flere gange, her er en momentnøgle til

stor hjælp.

6. Der må ikke spændes mere end det angivende moment, for den aktuelle

spændbøsning, så kan den ikke demonteres senere uden brug af vold.

TB-spændbøsninger, unbrakoskruer og tilspændingsmomenter

Spændbøsning nr. Unbrakonøgle Antal skruer Tilspændingsmoment

(Nm)

TB 1008, 1108

TB 1210, 1215, 1310,

3 2 5,7

1610, 1615 5 2 20,0

TB 2012 6 2 31,0

TB 2517 6 2 49,0

TB 3020, 3030 8 2 92,0

TB 3525, 3535 10 3 115,0

TB 4040 12 3 172,0

TB 4545 14 3 195,0

TB 5050 14 3 275,0

Horisontal opretning og kontrol af aksler

Motor og anlægsaksel oprettes evt. med maskinvaterpas.

Bemærk!

Maksimalt tilladt flugtfejl i dette plan er 0,5°

Vertikal opretning og kontrol af remskiver

Remskiver oprettes, indtil yder-/inderside af remskiver flugter efter retskinne.

Bemærk!

Opretningen kontrolleres efter fastspænding af spændbøsninger og korrigeres

indtil opretningen er i orden.

ZCN 23


Fig. 14.9

Fig. 14.10

Fig. 14.11

Fig. 14.12

24 ZCN

Montage af kileremme

Kileremme skal altid lægges løst ind på skiverne, de må ikke krænges ind

over skiverne med vold.

Monteres kileremme med vold holder de ofte kun i få uger, så skal de skiftes

igen!

Opspænding af kileremme

De optimerede værdier er beregnet i forbindelse med dimensionering af

luftbehandlingsaggregatet og tilhørende datablad! Værdierne i skemaet

side 27 forudsætter, at antal remme er korrekt, er der for mange remme,

stiger akselbelastningen tilsvarende! Motoren parallelforskydes, indtil den

korrekte remspænding, T min /T max er opnået. Transmissionen roteres nogle

gange før T min/T max værdien kontrolleres, der justeres indtil T min/T max

værdien er korrekt. Remspændingen kontrolleres første gang efter 0.5...

4 timers drift med fuld belastning.

NB! Red Power service fri smalkilerem skal ikke kontrolleres.

* Optikrik remspændingstester, se vejledning på side 25 og 27.

Maksimalt tilladelig flugtfejl

Når remmene er korrekt spændt er det ikke givet at remskiverne flugter. De

angivne X 1 /X 2 max. værdier for flugtfejl i dette plan, må ikke overskrides.

Andre skivestørrelser interpoleres!

Skivediameter

d d1 , d d2

Kontrol/service af remtransmission

Remspænding kontrolleres med jævne mellemrum, f.eks. hver 3/6 måned,

og der efterspændes ved behov.

NB! Red Power service fri smalkilerem skal ikke kontrolleres.

Remskiver kontrolleres for slitage med jævne mellemrum, f.eks. 1 gang pr.

år, og altid før montage af nye remme.

Udskiftning af remskiver med TB-spændbøsning (se også side 26)

1. Unbrakoskruer løsnes og fjernes. Nu insættes unbrakoskruer i de til demontering

beregnede gevindhuller, spænd indtil remskiven kan fjernes.

2. TB-spændbøsningen demonteres og remskiven kan fjernes.

** skivelære/remlære

Maksimal afstand

X 1 , X 2

112 mm 0,5 mm

224 mm 1,0 mm

450 mm 2,0 mm

630 mm 3,0 mm

900 mm 4,0 mm

1100 mm 5,0 mm

1400 mm 6,0 mm

1600 mm 7,0 mm


Fig. 14.13

Fig. 14.14

Fig. 14.15

Fig. 14.16

Hjælpeværktøj

Optikrik 0, I, II, III remspændingstestere (Fig. 14.13 og 14.14)

Dette værktøj er uundværligt, når der ønskes optimal levetid og virkningsgrad

på remtransmissioner. Samtidig optimeres akselbelastningen,

så den stemmer med de af Optibelt opgivne værdier. Er der ingen EDBberegning

eller datablad, kan den af Optibelt maksimalt tilladte remspænding

findes i tabellen på side 27.

Optikrik 0, I, II, III remspændingstestere – betjeningsvejledning

(Fig. 14.15)

1. Transmissionen drejes nogle gange, så spændingen er fordelt i hele

remmen, inden der måles.

2. Spændingstesteren placeres oven på remmen mellem remskiverne, viseren

trykkes ned i skalaen.

3. Spændingstesteren må kun betjenes med en finger.

4. Nu aktiveres spændingstesteren med et langsomt stigende tryk, indtil

der høres/mærkes et klik, der må ikke trykkes efter klikket.

5. Spændingstesteren fjernes fra remmen og spændingen kan aflæses i

skæringspunktet mellem skala og forkant af viser.

6. Remspændingen justeres indtil den målte og angivne værdi er identisk,

husk at dreje transmissionen nogle gange efter hver justering af

remspændingen.

Denne spændingstester anvendes kun i flersporede remtræk,

når værdierne overstiger det, der kan måles med Optikrik III.

(Fig. 14.16)

1. Testvinklen (A) hænges ind på remmen midt mellem remskiverne.

2. Medløberen (B) drejes over den næste rem og nulstilles.

3. Træk nu i håndtaget indtil den rette testkraft i skalaen (C) er opnået.

4. Nu kan remspændingen aflæses som nedbøjningsdybde på skalaen (D).

5. Remspændingen justeres indtil den målte og angivne værdier er identiske.

ZCN 25


Kileremskiver med TB-spændbøsning

Montage og demontage

26 ZCN

Montage, se også side 22

Spændbøsning Spændbøsning

TB 1008-3030 TB 3525-5050

Demontage, se også side 23

Spændbøsning Spændbøsning

TB 1008-3030 TB 3525-5050


Remspændingsværdier

For Optibelt kileremme

Remprofil Mindste skivediameter

SPZ; 3V/9V

XPZ; 3VX/9NX

SPA

XPA

SPB; 5V/15N;

XPB; 5VX/15NX

SPC

XPC

Z/10;

ZX/X10

A/13;

AX/X13

B/17;

BX/X17

C/22;

CX/X22

(mm)

≤ 71

> 71 ≤ 90

> 90 ≤ 125

>125 *

≤ 100

>100 ≤ 140

>140 ≤ 200

>200 *

≤ 160

>160 ≤ 224

>224 ≤ 355

>355 *

≤ 250

>250 ≤ 355

>355 ≤ 560

>560 *

≤ 50

> 50 ≤ 71

> 71 ≤ 100

>100 *

≤ 80

> 80 ≤ 100

>100 ≤ 132

>132 *

≤ 125

>125 ≤ 160

>160 ≤ 200

>200 *

≤ 200

>200 ≤ 250

>250 ≤ 355

>355 *

Optibelt

Red Power

Service fri

smalkileremme

Montage

nye remme

250

300

400

400

500

600

700

850

1000

1400

1600

1900

Remontage

samme rem

200

250

300

300

400

450

550

650

800

1100

1200

1500

Statistik opspænding T max

(N)

Optibelt

SK/VB

smal- og klassiske kileremme

med omslag

Montage

nye remme Kontrol

200

250

350

350

400

500

650

700

900

1000

1400

1800

– – 90

120

140

– – 150

200

300

– – 300

400

500

– – 700

800

900

150

200

250

250

300

400

500

550

700

800

1100

1400

70

90

110

110

150

250

Optibelt

Super TX

flankeåbne, formfortandede

kileremme

Montage

nye remme Kontrol

* remspændings værdier skal EDB-beregnes Tabellen erstatter ikke en EDB-beregning eller datablad! Værdierne kan

Remspændingstestere:

Optikrik 0 Område: 70 - 150 N

anvendes, når der ikke findes en EDB-beregning eller datablad med optimerede

værdier (se side 24), og er baseret på max. Effekt overføring og giver

også max. Akselbelastning.

Optikrik I Område: 150 - 600 N Anvendelsesområde:

Optikrik II Område: 500 - 1400 N Smalkileremme Remhastighed v = 5 til 42 m/s

Optikrik III Område: 1300 - 3100 N Klassiske kileremme Remhastighed v = 5 til 30 m/s

250

300

400

500

600

700

250

300

400

400

500

600

700

850

1000

1400

1600

1900

120

140

160

200

250

400

450

500

600

800

900

1000

200

250

300

300

400

450

550

650

800

1100

1200

1500

90

110

130

150

200

300

350

400

450

600

700

800

ZCN 27


14.8 Ventilatorlejer

Aggregat

str.

ZCN 9/6

ZCN 13/6

ZCN 13/8

ZCN 18/8

ZCN 18/10

ZCN 18/12

ZCN 18/12

ZCN 18/15

ZCN 18/15

ZCN 18/18

ZCN 18/18

ZCN 21/21

ZCN 21/21

C2LF = Fremadkrummede skovle

C2LB = Bagudkrummede skovle

C2HB = Bagudkrummede skovle, forstærket udf.

-R = Forzinket forstærkningsramme

14.9 Udskiftning af lejer

Demontér ventilatorenheden som

beskrevet tidligere.

Slæk kileremmene, tag remmene af

og træk remskiven af ventilatorakslen.

Understøt ventilatorakslen i den side,

hvor lejet skal udskiftes.

Rekvirer eventuelt en detaljeret vejledning.

28 ZCN

Ventilator

type

C2LF-225

C2LB-225

C2LF-280

C2LB-280

C2LF-355

C2LB-355

C2HB-355

C2LF-400

C2LB-400

C2HB-400

C2LF-500

C2LB-500

C2HB-500

C2LF-560-R

C2LB-560-R

C2HB-560-R

C2LF-630-R

C2LB-630-R

C2HB-630-R

C2LF-710-R

C2LB-710-R

C2HB-710-R

C2LF-800-R

C2LB-800-R

C2HB-800-R

C2LF-900-R

C2LB-900-R

C2HB-900-R

Maks.

o/min

3400

4500

2700

4200

1900

3300

4000

1700

2800

3500

1300

2100

2800

1200

2000

2500

1000

1600

2100

850

1450

1900

750

1350

1660

650

1200

1480

Maks.

kW

5,0

1,7

8,0

3,5

10,0

6,0

12,0

11,0

7,0

12,0

15,0

10,0

23,0

15,0

13,0

28,0

18,5

14,0

32,0

22,0

18,0

44,0

37,0

25,3

48,3

48,0

33,7

63,0

Aksel


(mm)

20h7

20h7

25h7

25h7

30h7

30h7

30h7

30h7

30h7

30h7

35h7

35h7

35h7

40h7

40h7

40h7

45h7

45h7

45h7

45h7

45h7

45h7

55h7

55h7

60h7

50h7

60h7

65h7

Vægt

kg

11,4

12,5

18,5

18,0

30,0

33,0

33,0

38,0

43,0

44,0

57,0

64,0

66,0

93,0

102,0

118,0

114,0

134,0

150,0

154,0

168,0

169,0

260,0

267,0

287,0

318,0

343,0

362,0

Leje

fabri-

kat

Lejeenhed

type

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF

SKF SNL 509 N

SKF

SKF

SKF SNL 510

SKF

SKF

SKF SNL 510

INA

INA

SKF

INA

INA

SKF

PASE 55

PASE 55

PASE 60

PASE 60

Hus type Leje type Styrering

Klemring

YET204

YET204

YET205

YET205

YET206

YET206

6207-2RS1K H207

YET206

YET206

6207-2RS1K H207

YET207

YET207

6208-2RS1K H208

YET 208

6209-2RS1K

22209 CCK/C3W33 2FRB3.5/85

YET 209

6210-2RS1K

22210 CCK/C3W33 2FRB9/90

YET 209

6210-2RS1K

22210 CCK/C3W33 2FRB9/90

Tætning

Lejedæmper

RIS204

RIS204

RIS205

RIS205

RIS206

RIS206

RIS206

RIS206

RIS207

RIS207

Smøring

(fedt

Levetidssmurt

Levertidssmurt

Levetidssmurt

Levertidssmurt

Levetidssmurt

Levetidssmurt

Levertidssmurt

Levetidssmurt

Levetidssmurt

Levertidssmurt

Levetidssmurt

Levetidssmurt

Levertidssmurt

RIS208 Levetidssmurt

H209

Levetidssmurt

H309vz425 TSN 509 G 10 g / 4380 h

H210

H310vz425 TSN 510 G

H210

H310vz425 TSN 510 G

ASE 11 L GRAE 55 NPPB

ASE 11 L GRAE 55 NPPB

SNL 513-611 22213 CCK/C3W33 2FRB10/120 H313 TSN 513 G

ASE 12 GRAE 60 NPPB

ASE 12 GRAE 60 NPPB

SNL 515-612 22215 EK/C3 2FRB12,5/130 H315 TSN 515 G

Levetidssmurt

Levetidssmurt

11 g / 4380 h

Levetidssmurt

Levetidssmurt

11 g / 4380 h

12 g / 4380 h

12 g / 4380 h

18 g / 4380 h

14 g / 4380 h

14 g / 4380 h

20 g / 4380 h


15. Axialventilatorer

Figur 15.1

Figur 15.2

ACG 400-710

Ventilatorenheden består af en speciel

Novax axialventilator type ACG

monteret på svingningsdæmpere,

fig. 15.1 og 15.2.

Afgangsstudsen på ventilatoren er

glat og er ført igennem en plade med

en gummipakning som tætning, fig.

15.3.

Hele ventilatorenheden er monteret

på en bred skinne, og er spændt fast

til denne med fire beslag og til afgangspanelet

med fire beslag, fig.

15.1.

Figur 15.3

Afgangspanelet er udvendigt forsynet

med en studs beregnet for montage

af runde kanaler, fig. 15.4. Afgangsstudsen

på ventilatoren er ført

ind i panelet og tæt hen til studsen,

fig. 15.5.

Figur 15.4

Figur 15.5

Man får adgang til eftersyn og vedligeholdelse

af ventilatoren ved at

åbne inspektionsdøren på aggregatets

betjeningsside.

ACG 800 – 1120

Ventilatorenheden består af en Novax

axialventilator type ACG monteret

på svingningsdæmpere på udtrækbare

skinner, fig. 15.6. Ventilatorens

udløbsåbning er forbundet til

aggregatets afgangspanel med en

fleksibel forbindelse, der er fastholdt

med spændeskinner, fig. 15.7.

Figur 15.6

Figur 15.7

Ventilatorenheden er monteret i

bunden af aggregatet, og er i betjeningssiden

fastgjort til de tværgående

skinner med skruer. Modsat betjeningssiden

er ventilatorenheden

fastholdt til skinnerne med holdebeslag.

Man får adgang til eftersyn og

vedligeholdelse af ventilatoren ved

at åbne inspektionsdøren på aggregatets

betjeningsside.

ZCN 29


15.1 Opbevaring

Ved mere end 3 måneders oplagring

bør ventilatorhjulet jævnligt tørnes

ved håndkraft.

15.2 El-tilslutninger

- foretages af autoriseret personel og

efter gældende forskrifter i motorens

klemkasse i henhold til diagram

på lågets inderside.

Der skal etableres en aflåselig vedligeholdelsesafbryder

udvendig på aggregatet.

Motoren skal tilsluttes med gummikabel

af godkendt type og iht. gældende

forskrifter.

Kablet må ikke føres igennem inspektionsdørene.

Hul for kabelgennemføring

skæres med hulsav, og

der monteres kabelgennemføringer

som f. eks. vist på fig. 7.24 side 10.

Kablet skal være så langt (ca. 1,5 x

aggregatets bredde), at ventilatorenheden

kan trækkes helt ud ved eftersyn.

Efter montagen af kablet skal

dette sikres, så det ikke kan berøre

ventilatoren.

15.3 Før igangsætning

kontrolleres

– at de to transportsikringer er demonteret,

både i betjeningssiden

og modsat betjeningssiden.

– at ventilatorhjulet frit kan drejes

uden at berøre huset.

– at elforbindelser opfylder gældende

forskrifter og motorværnet

er indstillet på motorens mærkestrøm.

– at beskyttelsesnettet er monteret

på ventilatorens sugeside.

– at kanal er monteret på ventilatorens

trykside.

– at alle fremmedlegemer (papir,

værktøj og lignende ) er fjernet fra

luftvejene.

30 ZCN

– at ventilatorens omløbsretning er

korrekt i henhold til pileskilt

(kontrolleres ved en kortvarig

start).

15.4 Startprocedure

Start ventilatoren.

Kontrollér, at vibrationsniveauet er

normalt. Vibrationsniveauet ved

ventilatorens driftsomløbstal bør ikke

overstige 7 mm/s, målt i 2 punkter

med 90° forskydning udvendig

på ventilatorrøret og på motorens

frie ende. Hvis vibrationsniveauet

overstiger 11 mm/s, skal der foretages

afbalancering.

Efter en halv times drift kontrolleres,

om ventilatoren fungerer normalt.

15.5 Generel inspektion og

vedligeholdelse

Inden døren til ventilatorsektionen

åbnes, afbrydes spændingen til ventilatoren

og vedligeholdelsesafbryderen

sættes i 0-stilling. Døren åbnes,

når ventilatoren er løbet ned

(minimum 2 minutter).

ACG 400-710

To gange årligt kontrolleres ventilatordriften,

herunder om der forekommer

unormale lyde og vibrationer.

Hvis der opstår rystelser under driften,

er årsagen i reglen aflejringer af

støv eller snavs på nav og skovle, og

disse bør da rengøres. Er der efter

rengøring stadig rystelser, bør der

straks tilkaldes sagkyndig assistance,

da vedvarende rystelser vil forkorte

såvel skovlenes som motorlejernes

levetid.

15.6 Demontage af ventilatorenheden

for service og rengøring.

Inden døren til ventilatorsektionen

åbnes, afbrydes spændingen til ventilatoren;vedligeholdelsesafbryderen

sættes i 0-stilling og aflåses.

Døren åbnes, når ventilatoren er løbet

ned til den står stille (minimum

2 minutter).

ACG 400-710

Demontér de fire beslag i betjeningssiden,

der holder ventilatorenheden

fastspændt til afgangspanelet og

skinnen, fig. 15.1 og 15.3.

Træk og drej ventilatorenheden bagud

(væk fra udløbspanelet) indtil

ventilatorstudsen er fri af panelet.

Ventilatorenheden drejer om det inderste

beslag på skinnen. Træk ventilatorenheden

fri af de inderste beslag

på skinnen ved at trække ud

mod døren. Nu er ventilatorenheden

fri og kan trækkes ud af aggregatet.

ACG 800-1120

Demontér fast panel og dørstolpe.

Demontér skruerne i betjeningssiden,

hvormed ventilatorenheden er

fastspændt til skinnerne.

Udløs skinnerne der holder den fleksible

forbindelse fast til udløbspanelet.

Træk ventilatorenheden ud af aggregatet.

Vær opmærksom på, at den

fleksible forbindelse er helt fri af

studsen på udløbspanelet.


15.7 Demontering af motor

Understøt ventilatorrøret og afmonter

svingningsdæmpere og efterledeapparatet,

fig. 15.9, pos. 13, 10, 11

og 14, på ventilatorens afgangsside.

Ventilatoren kan nu løftes fri af ophænget

og ventilatorhjulets centerskrue,

pos. 09, og centerskive, pos.

08, afmonteres.

Ventilatorhjulet demonteres ved

hjælp af en aftrækker, som fastgøres

i navkernens 2 gevindhuller, pos. 12.

Motoren demonteres ved at løsne

skruerne i motorskålen, pos. 05 og

06. Herefter kan motoren, pos. 01,

samt motorflange, pos. 02, afmonteres.

Ved demontering og adskillelse af

ventilatoren skal de enkelte dele

håndteres, så de ikke udsættes for

stød eller anden overlast, der kan beskadige

motorlejerne eller andre

ventilatordele.

Figur 15.9

15.8 Montering af motor

Efter udført service monteres motoren

igen. Man skal sørge for, at motorflange,

pos. 02, er placeret korrekt,

og at motorakslen er placeret i

centrum af ventilatorens karm, inden

boltene, pos. 06, tilspændes.

Ventilatorhjulet, pos. 07, monteres

på motorakslen ved hjælp af en påtrækker,

som fastgøres i motorakslens

gevindhul. Ventilatorhjulets

nav spændes op til anslag mod motorakslens

bryst. Det kontrolleres, at

ventilatorhjulets spillerum er lige

stort hele vejen rundt langs karmen.

Er dette ikke tilfældet, skal motorens

placering justeres i ophænget. Dernæst

monteres centerskruen, pos. 09,

og centerskive, mrk. 08.

Ventilatoren monteres på efterledeapparat,

pos. 13, og svingningsdæmpere

(sikringsskiver og sikringsmøtrikker

bør udskiftes, når

ventilatoren samles).

Til slut monteres ventilatorenheden

igen i aggregathuset.

Ved opstart af ventilatoren følges

proceduren under afsnit 15.3 og 15.4.

15.9 Justering af skovle

Skovlvinklen er justeret i fabrikken

med specialværktøj (fixtur) til den

for kunden/ordren ønskede ydelse

ved leveringen.

Ved eventuelt behov for ændring i

ventilatorens ydelse kan skovlvinklen

ændres. Det kræver, at motorbelastningen

kendes, samt den maksimalt

tilladelige skovlvinkel på kurvebladet

i forhold til motorens påstemplede

effekt (ved opjustering af

skovlvinkel).

Kontakt Novenco før eventuel justering

af skovlvinklen. Novenco kan

levere specielle skovlvinkelværktøjer

samt procedure for afbalancering

af ventilatorhjul.

Rekvirér brochuren "Beskrivelse og

brugervejledning af værktøj for justering

af skovlvinkel".

ZCN 31


15.10 Luftmængdemåler

Luftmængdemåleren består af en

målesonde monteret i ventilatorens

indløb og et manometer monteret

udvendig på døren til ventilatorsektionen

tillige med to måleudtag. Det

ene måleudtag er forbundet til målesonden

og det andet til det indre af

ventilatorsektionen.

Figur 15.10

Figur 15.11

Figur 15.12

32 ZCN

1. Kalibrering af manometer

Sørg for at alt manometervæske i

den U-bøjede kortslutningsslange

(3) er løbet ned i målebeholderen (2).

Klip derefter slangen over som vist

på fig 15.10.

Løsn' skruerne (5 og 6) og kalibrer

derefter omhyggeligt måleren ved at

dreje målebeholderen (2) i bundpladen

(1) til viseren (4) peger på 0 på

den faste trykskala (A) som vist på

fig. 15.11. Spænd derefter skruerne

(5 og 6). Kalibrering af 0-stillingen

bør ske ved ca. den temperatur, hvor

måleren skal anvendes.

For at undgå at manometervæsken

blæses ud af målebeholderen (2) er

længden på mellemvægen (7) afpasset

således, at der bliver luftgennemstrømning,

hvis trykket overstiger

målerens trykområde. For at denne

gennemstrømning ikke skal ske for

heftigt, monteres de medsendte blå

reduktionsnipler (10) i slangerne (fig

15.12) inden disse monteres på målestudsene.

Slangen fra målesonden

monteres på (+) og slangen fra ventilatorsektionen

monteres på (-) på

manometeret (fig. 15.11).

2. Indstilling af luftmængdeskalaen

Målesonden er kalibreret og luftmængden

beregnes af formlen:

q =

Kalibreringsværdierne pt og q findes

i tabellen nedenfor, og manometeret

indstilles som beskrevet: Med

en spids genstand drejes luftmængdeskalaen

(A) – fig. 15.12 – gennem

spalten i manometerets øverste højre

hjørne, indtil luftmængden q på den

blå skala står ud for trykket pt på den

faste skala. Derefter aflæses luftmængden

direkte i m3/s 1

-- p

k t

på den blå

skala.

Eksempel: Climaster ZCN 18/8 med

ventilator type ACG 560/280:

p t = 300 Pa, q = 3,73 m 3 /s.

Den blå skala (A) drejes indtil q =

3,73 m 3/s står ud for p t = 300 Pa.

Manometeret er nu indstillet og den

grønne markering, der angiver

±15% luftmængde, drejes til 3,73

m 3 /s står midt i området.

Ventilator

type ACG

Konstant

K

Kalibreringsværdi

pt, Pa q, m 3 /s

400/160 8,45 300 2,05

400/230 10,02 200 1,41

500/160 5,32 200 2,66

500/230 5,62 200 2,52

500/280 6,27 300 2,76

500/330 7,48 400 2,67

560/230 4,33 400 4,00

560/280 4,65 300 3,73

560/330 5,22 400 3,83

560/380 6,22 400 3,22

630/230 3,36 400 5,95

630/280 3,50 400 5,72

630/330 3,77 400 5,30

630/380 4,22 400 4,74

710/230 2,64 400 7,59

710/280 2,67 400 7,48

710/330 2,80 400 7,15

710/380 3,01 400 6,64

800/230 2,09 400 9,56

800/280 2,08 400 9,62

800/330 2,13 400 9,41

800/380 2,22 400 8,99

900/280 1,64 200 8,61

900/330 1,65 200 8,58

900/380 1,69 200 8,37

900/403 1,72 200 8,23

900/578 2,22 400 8,99

1000/380 1,34 100 7,46

1000/403 1,35 100 7,39

1000/578 1,61 200 8,79

1120/403 1,06 100 9,41

1120/578 1,18 200 8,46


16. Kammerventilatorer

Kammerventilatoren er direkte drevet,

enkeltsugende og af typen centrifugalventilator

med bagudbøjede

skovle monteret uden ventilatorhus.

Ventilatorenheden er monteret på et

rammesystem med svingningsdæmpere

i to tværgående skinner

fastgjort til bunden af aggregatet.

Enheden består af et ventilatorhjul

monteret direkte på akseltappen af

en enhastighedsmotor. Motoren er

en standard fodmotor med tilslutning

i klemkasse.

Figur 16.1

Indløbstragten er på sugesiden

monteret op imod sugekammeret.

En fleksibel gummitætning isolerer

ventilatoren fra det øvrige aggragat

således at vibrationer ikke overføres.

Bemærk: Håndtag

Normalt er ventilatoren ubeskyttet, og

der må ikke monteres håndtag på døren,

men den specielle firkantnøgle skal anvendes

til at åbne døren.

16.1 Opbevaring

Ved mere end 3 måneders oplagring

bør ventilatorhjulet jævnligt drejes

ved håndkraft.

16.2 El-tilslutning

Dette foretages af en autoriseret

elektriker og efter gældende forskrifter

i klemkassen til motoren i

henhold til diagrammet på indersiden

af låget.

Der skal etableres en aflåselig vedligeholdelsesafbryder

udvendig på aggregatet.

Motoren skal tilsluttes med gummikabel

af godkendt type og iht. gældende

forskrifter.

Kablet må ikke føres igennem inspektions-dørene.

Hul for kabelgennemføring

skæres med hulsav, og

der monteres kabelgennemføringer

som f.eks. vist på fig. 7.24 side 10.

Kablet skal være så langt (ca. 1,5 x

aggregatets bredde), at ventilatorenheden

kan trækkes helt ud ved eftersyn.

Efter montagen af kablet skal

dette sikres, så det ikke kan berøre

ventilatoren.

16.3 Før igangsætning

kontrolleres:

– at transportsikringer er fjernet.

– at ventilatorhjulet frit kan drejes

uden at berøre huset.

– at el-forbindelser opfylder gældende

forskrifter.

– at motoren er fastspændt.

– at alle fremmedlegemer (papir,

værktøj og lignende) er fjernet fra

luftvejene.

– at ventilatorens omløbsretning er

korrekt i henhold til pileskilt

(kontrolleres ved en kortvarig

start).

16.4 Startprocedure

Ventilatorerne må af sikkerhedshensyn

ikke startes, før kanalsystemet er

monteret og tilsluttet aggregatet, og

dørene i aggregatet er lukkede.

Hvis der ikke er kanal på trykside af

ventilator, skal der monteres et beskyttelsesnet.

Startprocedure i øvrigt:

– Start ventilatoren.

– Kontrollér at vibrationsniveauet

er normalt. Niveauet bør ikke

overstige 7 mm/s, målt i to punkter

med 90° forskydning udven-

dig på indløbstragten og på enden

af motoren længst væk fra ventilatorhjulet.

Hvis vibrationsniveauet overtiger

11 mm/s, skal der foretages afbalancering.

Efter en halv times drift kontrolleres

om ventilatoren fungerer normalt.

Bemærk: Kontrol af vibrationer må nødvendigvis

foregå med åben dør, hvorfor

man skal udvise meget stor forsigtighed

for ikke at komme i berøring med ventilatorhjul.

16.5 Generel inspektion og

vedligeholdelse

Før døren til ventilatorsektionen åbnes,

afbrydes spændingen til ventilatoren;

vedligeholdelsesafbryderen

sættes i 0-stilling og aflåses.

Døren åbnes med firkantnøglen, når

ventilatoren er løbet ned (minimum

2 minutter).

To gange årligt kontrolleres ventilator,

herunder om der forekommer

unormale lyde og vibrationer.

Vibrationer kan skyldes støvbelægninger

på ventilatorhjulet og vil i

reglen ophøre efter rengøring. I

modsat fald må lejer og hjulbalance

undersøges (se særligt afsnit herom).

16.6 Demontage af ventilatorenheden

for service

Før døren til ventilatorsektionen åbnes,

afbrydes spændingen til ventilatoren;

vedligeholdelsesafbryderen

sættes i 0-stilling og aflåses.

Døren åbnes med firkantnøglen, når

ventilatoren er løbet ned (min. 2 minutter).

Demontér skruerne i betjeningssiden,

hvormed den udvendige ramme

på ventilatorenheden er fastspændt

til skinnerne.

ZCN 33


Demontér de to skruer i betjeningssiden,

der holder den fleksible forbindelse

fastspændt på udløbspanelet

af aggregatet.

Træk ventilatorenheden ud af aggregatet.

Vær opmærksom på, at den

fleksible forbindelse er helt fri af hullet

i udløbspanelet.

16.7 Luftmængdemåler

Luftmængdemåleren er tilvalg og

består af en målesonde monteret i

indløbet på ventilatoren og et manometer

monteret udvendigt på aggregatet

tillige med to måleudtag. Det

ene måleudtag er forbundet til målesonden

og det andet til det indre af

ventilatorsektionen. To trykslanger

forbinder måleudtagene til manometeret.

Figur 16.2

4

17. Motorer til ventilatorer

Ventilatormotorene er monterede fra

fabrikken, men normalt ikke elektrisk

forbundne.

El-tilslutninger

Foretages af autoriseret personel, og

efter gældende forskrifter, i motorens

klemkasse i henhold til diagrammet

på lågets inderside.

34 ZCN

5

1

- +

- +

3

2

Trykslangen øverst på manometeret

klippes over på midten. Endestykkerne

presses på hhv. - og + nipplerne

(1).

1. Kalibrering af manometer

Dette foretages når aggregatet er

slukket.

Målerøret (2) kalibreres ved at forskyde

røret indtil 0-punktet på den

faste trykskala (3) er ud for underdelen

af kuglen i røret.

2. Indstilling af luftmængdeskalaen

Aggregatet startes op og sættes til at

køre med et passende tryk der kan

aflæses entydigt på den faste

trykskala, f.eks. 1000 Pa.

Der skal etableres en aflåselig vedligeholdelsesafbryder

udvendig på

aggregatet.

Motoren skal tilsluttes med gummikabel

af godkendt type og iht. gældende

forskrifter.

Kablet må ikke føres igennem inspektionsdørene.

Kablet skal være så langt (ca. 1,5 x

aggregatets bredde), at ventilatorenheden

kan trækkes helt ud ved efter-

ZCN str. Ventilator

str. CCL

Konstant

k

q

[m 3 /s]

9/6 280 48,08 0,66

315 37,88 0,83

13/6 315 37,88 0,83

400 23,38 1,35

13/8 400 23,38 1,35

500 14,29 2,21

18/8 500 14,29 2,21

560 11,68 2,71

18/10 560 11,68 2,71

710 7,35 4,30

18/12 710 7,35 4,30

800 5,81 5,44

Luftmængder ved 1000 Pa

Luftmængden kan beregnes med

følgende formel.

1

-- p

k t

=

q

Den gule luftmængdeskala (4) indstilles

ved at løsne centerskruen (5)

og dreje skalaen om til luftmængde

og differenstryk modsvarer hinanden.

Afslut med at dreje den klare plastrondel

så midten af det grønne felt

er ud for det netop indstillede tryk-

luftmængdeforhold. Spænd centerskruen

forsigtigt.

syn. Efter montage af kabelet skal

dette sikres, så det ikke kan berøre

remtræk og ventilator.

For yderligere informationer om tilslutning

og vedligeholdelse, henvises

til Montage- og vedligeholdelsesanvisning

for motorer, der er hæftet

på motoren eller indlagt i emballagen

for løsdele.


18. Lyddæmper

Lyddæmperbaflerne er indbygget i

aggregathuset og er fastholdt af styr

i top og bund. Baflerne består af 200

mm mineraluld beklædt med sort

glasflies på begge sider og monteret

i en pladeramme.

18.1 Rengøring

Lyddæmperen rengøres ved støvsugning.

Hvis det ikke er muligt at

støvsuge baflerne inde i spalterne,

19. Befugter

Befugteren er af overrislingstypen

og er opbygget som en rammekonstruktion

med befugterkassette af

20. Overensstemmelseserklæring

I overensstemmelse med EC Maskindirektiv

98/37/EC, Bilag II,A

Fabrikant: Novenco A/S

Adresse: Industrivej 22

DK-4700 Næstved

Vi erklærer hermed, at

Novenco luftbehandlingsaggregat

ZCN 9/6 – 21/21

a) opfylder nedenstående direktivers

hovedkrav på betingelse af,

at produkterne er installeret i

overensstemmelse med den

medleverede vejledning. Ændres

produkterne, vil denne erklæring

ikke længere være gældende.

Direktiver:

– EC Machinery Directive 98/37/

EC

– EMC Directive 89/336/EC

(amended by 92/31/EC and 93/

68/EC)

må sidepanelet demonteres (se side

5) og baflerne tages ud for støvsugning.

Baflerne sidder på vinkelprofiler i

bunden af sektionen. Baflerne er ikke

fastspændt og kan derfor trækkes

ud, efter at sidepanelet er fjernet.

Vigtigt: Baflernes overflade, sort glasflies,

må ikke beskadiges under rengøringen.

Glasdek og bundkar. Detaljeret vejledning

er indlagt i befugteren eller

– Low Voltage Directive 73/23/EC

(amended by 93/68/EC)

b) er fremstillet i overensstemmelse

med følgende tilpassede standarder:

– EN 292-1, EN 292-2,

EN292-2/A1, EN 294

– EN 60204-1

Det er en forudsætning at Novenco's

montageanvisninger er fulgt.

Næstved, 01.07.2007

Bjarne Sørensen

Department manager

Novenco A/S

Afstanden mellem baflerne sikres

v.h.a. de påmonterede afstandsbeslag,

et i hvert hjørne.

I ZCN 13/6 og ZCN 13/8 har den bagerste

baffel tykkelsen 100 mm og

har ingen afstandsbeslag.

Denne baffel bør, af lydtekniske årsager,

placeres bagerst , d.v.s. modsat

inspektionsside, ved samling af

lyddæmper.

kan rekvireres som pdf-dokument:

fabGB_cp.pdf.

ZCN 35


Novenco udvikler og producerer

ventilations- og brandslukningssystemer,

der markedsføres og sælges over hele

verden via et netværk af datterselskaber

og repræsentanter.

Firmaet blev grundlagt i Danmark i 1947

og er gennem årene blevet en førende

leverandør på verdensmarkedet.

Novenco står for kvalitet og

miljøbevidsthed og er certifi ceret i

henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Novencos hovedkontor ligger i Næstved,

Danmark.

Novenco, Hi-Pres og XFlow er registrerede

varemærker under Novenco.

Læs mere om Novenco på Internettet.

Novenco A/S · Industrivej 22 · DK-4700 Næstved · Danmark · Tel. +45 70 12 42 22 · Fax +45 55 75 65 50

www.novenco.biz

MU 13717 0707

More magazines by this user
Similar magazines