Referat af møde 5.12.2012 - Herning Gymnasium

herning.gym.dk

Referat af møde 5.12.2012 - Herning Gymnasium

Referat af bestyrelsens 27. møde

Onsdag den 5. december 2012 kl. 15.30 – 17.30

Herning Gymnasium lokale 21.46

Bestyrelsen består af:

Erik Werlauff (formand)

Anne Mette Zachariassen (næstformand)

Harald Mikkelsen (AFBUD)

Dorte West,

Åse Nielsen

Alex Nielsen

Astrid Olesen (elevrepræsentant m. st.)

Amalie Ambrosius Søndergaard Høgfeldt (elevrepræsentant u. st.)

Dorte Pedersen (medarbejderrepræsentant m. st.)

Bjarke Stagstrup (medarbejderrepræsentant u. st.)

Fra skolens ledelse deltog:

Rektor Søren Brøndum

Vicerektor Anette Pedersen

Økonomichef Alice Kramer

1. Godkendelse og underskrivelse af

referatet af bestyrelsesmødet onsdag

13.09.12

2. Opfølgning og initiativer siden sidste

bestyrelsesmøde

3. Byggeprojekt 2014

a) Orientering om

totalentreprisekontraktens

udseende og projektøkonomiske

forudsætninger

b) Bestyrelsens tiltræden af den

underskrevne

totalentreprisekontrakt og dens

Referatet blev godkendt og underskrevet.

Løbende

paginering

Bestyrelsen

Rektor orienterede om følgende:

Et talentprojekt ”Gymnasiematematik i 9. klasse” for

motiverede folkeskoleelever med lyst og vilje til at møde

gymnasieundervisningen tilbydes i foråret 2013.

I lyset af en faldende deltagelse i Operation Dagsværksaktiviteten,

en onsdag i november, har skolen besluttet

fremover ikke at stille rammer til rådighed i form af en

undervisningsfri dag. Til gengæld drøftes det med

elevrådet, hvordan et andet, mere lokalt forankret

projekt, kan sættes i stedet for. Det afgørende er, at

eleverne går fuldt og helt ind for projektet.

Herning Købstad bliver 100 år og Herning Gymnasium

bliver 90 år. De nuværende planer for skolens aktiviteter

i forbindelse med de to mærkedage blev præsenteret.

Ad a) Rektor orienterede om totalentreprisekontrakten, de

økonomiske forudsætninger bag og de justeringer der er

blevet foretaget.

Ad b) Bestyrelsen tiltrådte totalentreprisekontrakten og dens

projektøkonomiske forudsætninger.

Signatur formand og referent


forudsætninger

c) Orientering om byggeprojektets

status

d) Orientering om finansieringen af

Byggeprojekt 2014

e) Orientering om

Grønnegårdsprojektets status

f) Bemyndigelse til det videre forløb

4. Forslag til budget 2013 fremlægges til

godkendelse

Løbende

paginering

Bestyrelsen

Ad c) Rektor orienterede om status på byggeprojektet,

herunder de overvejelser, der er gjort vedrørende facaden,

agoraen, idrætsfaciliteter og loftshøjden. Der har i hele

forløbet været en god dialog med arkitekten.

Ad d) Rektor orienterede om finansiering af byggeprojektet.

Den reviderede model 5, som blev godkendt af bestyrelsen

d. 31/5 2012 følges. Der tages kontakt til Nykredit for dels at

fastslå, at den valgte model fortsat lever op til

forventningerne med henblik på eventuelt kurssikring og dels

undersøge alternative belåningsmuligheder.

Ad e) Rektor orienterede om at landskabsarkitekt Torben

Schønherr, Århus, er påbegyndt udarbejdelsen af et par

skitser til et Grønnegårdsprojekt på ca. 2.500 m 2 . De

forventes udarbejdet før 31/12 2012. Samtidig orienterede

rektor om finansieringen af Grønnegårdsprojektet.

Ad f) Bestyrelsen bemyndigede rektor til at iværksætte både

byggeprojekt 2014 og Grønnegårdsprojektet indenfor de

beskrevne rammer.

Rektor redegjorde for forudsætninger for budget 2013. I

budgetforslaget er der taget højde for såvel

anlægsudgifterne til byggeprojektet som for de afledte

driftsudgifter, der er forbundet hermed. Der er tillige i

budgetforslaget taget højde for den nødvendige renovering

af Grønnegården og de udvendige arealer.

Likviditeten må ifølge økonomichefen styres stramt, men

benchmarking viser, at vi ligger solidt og har udsigt til en

fornuftig driftsøkonomi.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med skolens økonomi i

betragtning af, at der nu igangsættes et stort anlægsprojekt.

Med disse beslutninger sikrer bestyrelsen skolens fremtid,

samtidigt med at skolen ikke gældsættes i nævneværdigt

omfang.

Bestyrelsen ønsker i forbindelse med årsopgørelsen, at der

foretages benchmarking med relevante skoler.

Endvidere blev et fremskrevet budget for regnskabsåret

2014 fremlagt med henblik på at belyse byggeprojektets

konsekvenser.

Bestyrelsen vedtog forslaget til budget for 2013.

Signatur formand og referent


Løbende

paginering

Bestyrelsen

5. Resultatopgørelse 2012 - 3. kvartal Økonomichefen redegjorde for udvalgte punkter i

resultatopgørelsen.

Bestyrelsen tog resultatopgørelsen til efterretning.

6. Orientering om uddannelsespolitiske

perspektiver med betydning for

Herning Gymnasium v/SB

7. Fastlæggelse af mødedatoer for

bestyrelsen i 2013

SB orienterede bestyrelsen om, at man måtte forvente en

afsmittende effekt på gymnasierne fra det netop udsendte

udspil til reform af folkeskolen.

Gymnasieuddannelserne er nu underlagt Ministeriet for Børn

og Undervisning (MBU), så det må forventes, at de politiske

signaler om mere tid sammen med eleverne i udkastet til

reform af folkeskolen også kommer til at præge debatten om

gymnasieskolen. Vi vil naturligvis fortsætte med at

tilrettelægge omlægninger af det skriftlige arbejde i retning af

skrivetimer med lærervejledning. Men det nuværende

undervisnings-begreb er i den kollektive overenskomsts

arbejdstidsaftalevilkår defineret meget snævert, og der må

forventes ændringer i disse. Det er også baggrunden for, at

GL og Rektorforeningen har udsendt et fælles udspil til

forsøg med arbejdstidsaftaler på området.

Lærerne på Herning Gymnasium har på et GL-møde

tilkendegivet, at de ikke ønsker at indgå i forsøg om nye,

ændrede retningslinjer og aftaler. Det må vi tage til

efterretning. Derfor vil ledelsen i stedet for invitere til

dialogmøder med lærerne om, hvordan man konkret kan

forestille sig nye undervisningsformer og arbejdsformer, så

vi lokalt har gennemdrøftet de muligheder, som en eventuelt

ændret arbejdstidsaftale muliggør. Det var blevet positivt

modtaget af lærerne i Samarbejdsudvalget.

Bestyrelsen fandt det positivt, at ledelsen tog initiativ til

dialogmøder, så perspektivet blev udviklingsorienteret. Man

kunne dermed håbe på, at møderne ville blive et middel til

virkningsfulde ændringer.

Følgende datoer for kommende bestyrelsesmøder blev

aftalt:

Torsdag d. 21/3 2013 kl. 15.30

Torsdag d. 30/5 2013 kl. 15.30

Mandag d. 7/10 2013 kl. 15.30

Mandag d. 2/12 2013 kl. 15.30

Et evt. ekstraordinært møde blev aftalt til onsdag d. 16/1

2013. kl. 16.00

8. Evt. Astrid Olesen har nu afsluttet sin bestyrelsesperiode som

elevrepræsentant. Tak til hende for veludført arbejde.

Erik Werlauff Anne Mette Zachariassen

bestyrelsesformand næstformand

Signatur formand og referent


Løbende

paginering

Bestyrelsen

Harald Mikkelsen Dorte West Åse Nielsen Alex Nielsen

Dorte Pedersen Bjarke Stagstrup Astrid Olesen Amalie Høgfeldt

Tiltrådt af rektor Søren Brøndum

Signatur formand og referent

More magazines by this user
Similar magazines