10 år - FLIDs

flidhavne.dk

10 år - FLIDs

10 år

Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne

i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010


FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand

Dette skrift er et særnummer af Flid

& Fakta der ellers udkommer 4 gange

årligt og er Foreningen af Lystbådehavne i

Danmarks officielle medlemsblad. Oplaget

af dette særnummer: 1.000 eksemplarer.

Gengivelse af bladets indhold er tilladt

med behørig kildeangivelse.

Til bladets normaludgaver er debatindlæg,

faglige oplysninger, spørgsmål til juristen,

gratis køb/salg/bytteannoncer for medlemshavne,

oplysninger om arrangementer

m.m. meget velkomne og sendes til:

Redaktør: Bent Kofoed-Hansen.

E-mail: redaktionen@flidhavne.dk,

Tlf.: 5149 0542.

Postadresse:

FLID, Idrættens Hus, 2605 Brøndby.

Deadlines for FLID & FAKTA i 2010:

Nr. 3-2010 30. aug. 2010

Nr. 4-2010 15. nov. 2010

Annoncer: Pris pr. blad: 1/1 side: kr. 3.000

– ½ side: kr. 1.725 – ¼ side: kr. 975

Til medlemmer af FLIDs forhandlernetværk

ydes der 10% rabat på de anførte priser

ved samtidig tegning af 4 udgivelser. Pris

for reklameindstik er kr. 975 pr. A5-side.

Alle priser tillægges gældende moms.

Salg af annoncer: Jesper Højenvang,

FLIDs sekretariat. Tlf. 4345 4360.

E-mail: info@flidhavne.dk

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

Idrættens Hus, 2605 Brøndby

Tlf. 4345 4360 (onsdag 8.30 – 13.00)

E-mail: info@flidhavne.dk

www.flidhavne.dk

Bestyrelsen:

John Hakmann, Kerteminde

(Formand) Tlf. 6532 3733

Flemming Juel, Faxe Ladeplads

(Næstformand) Tlf. 20641375

Birger Isaksen, Sæby

(Sekretær) Tlf. 9846 1059

Benny Carlsen, Helsingør Nordhavn

(Kasserer) Tlf. 4928 1083

Kurt Sjøgreen, Ishøj

(best. medlem) Tlf. 2271 0666

Christian Muff Jensen, Frederikshavn

(best. medlem) Tlf. 9842 6660

Layout & tryk: Formegon ApS

FLIDs formand havnefoged

John Hakmann, Kerteminde.

Da Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

blev stiftet den 17. maj 2000 var

Kerteminde Marine ikke blandt medlemmerne.

Efter min opfattelse gav det materiale

som var blevet udsendt forud for

den stiftende generalforsamling udtryk

for, at en af foreningens opgaver var at

arbejde for en eller anden form for mærkeordning.

Med stjerner eller ankre eller

lignende. I Kerteminde kan man selv, og

både jeg, og også politikerne som her

ejer marinaen, var bange for at en mærkeordning

ville komme til at bestemme

den fremtidige udvikling.

Gud ske lov tænkte ikke alle som os, og

foreningen blev stiftet. Det med mærkeordningen

blev korrigeret, og i foråret

2001 kom også Kerteminde ind i folden.

Forside: Søværnets patruljefartøj SØLØVEN

sætter flag. Foto Ole Thomsen

Gennem 30-40 år frem til foreningens

stiftelse blev der anlagt rigtigt mange

nye lystbådehavne rundt om i landet,

ligesom mange af de mindre trafikhavne

helt eller delvist blev ombygget til også

at betjene lystbåde. Tidligere havde det

været mere almindeligt, at lystbådene

var en del af trafikhavnene, og at det

var de gamle regler og rutiner her som

også var gældende i lystbåde-afsnittene.

Efterhånden som lystbådehavnene

således blev mere og mere selvstændige

enheder, blev det også åbenlyst, at der

trængtes til en organisation som kunne

varetage disses interesser.

Der var nok at tage fat på for den nye

forening, som hurtigt viste sit værd, og

derfor støt voksede i medlemstal, for

i skrivende stund at udgøre 161 havne.

Det er min overbevisning, at noget af

FLID’s store succes som brancheorganisation

er begrundet i at kunne magte de

mange opgaver, som den enkelte havn

har vanskeligt ved selv at overskue. Her

tænkes blandt andet på uddannelse af

personale, juridisk støtte, som havnenes

repræsentant overfor myndighederne,

ligesom vidensformidling på tværs af

havnene er sat i system via hjemmeside,

FLID & FAKTA og Vinterseminar m.v.

Den organisatoriske opbygning man har

valgt i FLID har også vist sit værd. Lige

fra den geografisk ligelige fordeling af

bestyrelsesmedlemmer til at bestyrelsen

skal bestå ligeligt af havneejere og

havnefogeder, nedsættelse af udvalg og

arbejdsgrupper til udvikling af uddannelse

m.v. samt et effektivt sekretariat

som løbende udbygges efterhånden som

opgavemængden stiger.

I 2005 stod et bestyrelsesmedlem fra

Fyn for at trække sig. I henhold til vedtægternes

bestemmelse om en geografisk

lige fordeling på landsplan var det

nærliggende at se sig om efter et nyt

medlem på Fyn. Af endnu ukendte årsager

besluttede bestyrelsen at opfordre

undertegnede til at stille op til valg til

bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling

i 2005. I mine, indtil nu, 5 år i

bestyrelsen har jeg, udover at deltage i

bestyrelsesmøderne, et par år henholdsvis

redigeret FLID & FAKTA og senest

varetaget tjansen som sekretær, for her i

2010 at blive valgt til formandsposten.

Arbejdet i bestyrelsen er, selv med mine

nu 18 års erfaring, meget lærerigt. Den

kontakt der, gennem bestyrelsen, er

til andre havne og deres måde at gøre

tingene på, samt til problemstillinger

man måske aldrig ellers ville høre om,

er meget lærerigt og til stor gavn i det

daglige arbejde i egen havn. Den energi

man, som bestyrelsesmedlem, lægger i

arbejdet er absolut givet godt ud og kan

kun anbefales alle som måtte have den

mindste lyst og overskud.

Med venlig hilsen og et stort TILLYKKE til

os alle sammen

John Hakmann, Formand

2 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 3


Ny

betalingsautomat

Tag imod havnebetaling

24 timer i døgnet

• Bedre service for sejlerne

• Betaling med kreditkort og VISA Dankort

100% selvbetjening = besparelse af løntimer

• Brugervenlig med trykfølsom skærm

• Flere billettyper

• Flere sprog

Vil du vide mere, så kontakt

BEAS på telefon 9788 5222

eller via mail post@beas.dk.

BEAS A/S · Brørupvænget 10 · DK-7650 Bøvlingbjerg

Tlf. +45 9788 5222 · Fax +45 9788 5434 · www.beas.dk · post@beas.dk

CVR-nr.: DK-19943178 · Vestjysk Bank konto: 7730 110551-4

Flid og Dansk Sejlunion i ti år

Af Steen Wintlev-Jensen, Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunion har og har

haft stor betydning for FLIDs

daglige drift og tilblivelse. Vi

har derfor bedt souschefen

i unionen, Steen Wintlev om

at fortælle lidt om hvorfor

Dansk Sejlunion har været så

aktiv og positiv overfor FLID

og hvorledes han har oplevet

samarbejdet med FLID i

opstartsfasen og de forløbne

10 år.

Tænk - er det kun ti år siden at FLID blev

stiftet? Tiden går hurtigt i godt selskab.

FLID og Dansk Sejlunion er godt selskab.

Tanken om at starte en forening for

lystbådehavne opstod i Dansk Sejlunion,

mens bundmalingskrigen var på sit højeste.

Ved 10-årsdagen er det på tide at

dokumentere historien.

Når Dansk Sejlunion før i tiden forhandlede

med Miljøstyrelsen, måtte vi i nogle

tilfælde tale på vegne af både sejlere og

lystbådehavnene. I andre situationer var

det Foreningen af Danske Havne (senere

omdøbt til blot Danske Havne), som blev

indkaldt som lystbådehavnenes repræsentant,

når der skulle tales om bundmaling,

afrensning af bundmaling eller

lignende sager. Foreningen af Danske

Havne var på det pågældende tidspunkt

kun marginalt interesseret i lystbådehavne

og derfor ikke en særlig engageret

samarbejdspartner for Dansk Sejlunion.

at hvis lystbådehavnene havde deres

egen forening ville Dansk Sejlunion få en

mere troværdig samarbejdspartner og det

ville være mere reelt, at en forening af

lystbådehavne talte for havnene frem for

at det skulle være Dansk Sejlunion eller

Foreningen af Havne i Danmark.

Fra idé til realitet

Der var ikke langt fra tanke til handling.

Dansk Sejlunion indkaldte havnene til

et orienteringsmøde i Odense, hvor de

fremmødte havne nedsatte en arbejdsgruppe,

som lavede det nødvendige

grundlag for dannelsen af en egentlig

forening og på en stiftende generalforsamling

i Kolding så FLID dagens lys.

Meget hurtigt indså den første bestyrelse,

at man havde behov for en

ankermand på foreningens sekretariat.

Af praktisk og økonomiske grunde valgte

man også her at gå i samarbejde med

Dansk Sejlunion. Sekretariatet fik samme

adresse som Dansk Sejlunion og den

daglige leder blev Dansk Sejlunions miljøkonsulent.

Denne lidt hurtige løsning viste sig at

blive til glæde for begge foreninger, idet

der er skabt en synergi og vidensdeling

som er uden lige. Den fælles historie og

det fælles sekretariat er måske også en

del af hemmeligheden bag ti års utroligt

godt samarbejde, hvor man samtidig

respekterer hinandens synspunkter.

Tillykke med fødselsdagen og Dansk Sejlunion

håber, at de næste 10 år må blive

kendetegnet ved lige så godt et samarbejde,

som i de ti første år.

På www.beas.dk kan du se

BEAS A/S · Brørupvænget 10

DK-7650 Bøvlingbjerg

Tlf. +45 9788 5222

Undervejs i forhandlingerne med Svend

Aukens Miljøstyrelse opstod tanken om,

Sejlerhilsen, Dansk Sejlunion

Steen Wintlev-Jensen

yderligere oplysninger om

Fax +45 9788 5434

4 vores øvrige betalingsautomater.

FLID www.beas.dk Jubilæumsskrift · post@beas.dk

17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 5


Hvad er FLID, og hvordan blev FLID til ?

Af Peder Dahl, Augustenborg Yachthavn

Ved FLIDs stiftelse den 17. maj 2000 blev Lars Dinesen fra

Rungsted valgt som formand og Peder Dahl fra Augustenborg

blev næstformand. Kun kort tid efter foreningens start måtte

Lars imidlertid meddele os, at han blev nødt til at trække sig

fra bestyrelsen på grund af helbredsmæssige problemer.

Peder Dahl, FLIDS formand fra 2000 til 2008.

Peder Dahl blev så konstitueret som formand indtil næste

generalforsamling. Peder blev siddende på formandsposten

i 8 år og har derfor stået i spidsen for en væsentlig del af

FLIDs udvikling. Vi har bedt Peder Dahl om at fortælle lidt om

denne spændende tid.

”Den gamle redaktør” og min gamle

kampfælle Bent Kofoed har bedt mig om

at skrive lidt om FLID.

FLID blev startet den 17. maj 2000 i Kolding

ved den stiftende generalforsamling

efter ca. 8-9 års tilløb.

Fortsættelsen af FLID’s historik, som jeg

nu vil forsøge at beskrive, kan måske

indeholde lidt unøjagtigheder, idet min

hukommelse ikke er, som den har været.

Jeg er jo ikke født i går, og de af jer som

måske ved bedre, må bære over med mig.

Inden den endelige beslutning om FLIDs

stiftelse blev taget på den stiftende generalforsamling,

var der gået en meget

lang periode med forskellige tilløb til at

lave en forening for lystbådehavnene.

Vel nok blev årene 1990 til 2000 alle

brugt på disse tilløb.

Jeg kan huske, at der var nogle, der i

det gule pakhus i Svendborg forsøgte at

lave noget i og omkring Fyn for havnene.

Ligeledes var der tilløb til at lave noget

for Lillebæltsområdet m.v.

Senere kom der alvorligt skub i det, da

”Danske Havne”, som jo er et kommunalt

borgmesterledet foretagende, afsatte ca.

1,5 mio.kr. til at lave en underafdeling kun

med deltagelse af lystbådehavnene.

Danske Havne havde en dygtig medarbejder

ansat, der arbejdede hårdt for

sagen, men deres mål var mindst 50

havne som medlemmer, ellers ville det

ikke kunne lønne sig, dels ikke være

værd at røre ved.

Efter et par års kampe var pengene ved

at slippe op, og så skete katastrofen.

Et firma havde fået øje på den dygtige

medarbejder i Danske Havne - måske

fik han mere i løn, jeg ved det ikke, men

resultatet blev, at han sagde op, og så

døde det projekt.

Men ideen den var født, og der var en

del ildsjæle, som syntes, at ideen var

så god, at der måtte gøres noget ved

sagen.

FLID – lystbådehavnenes

organisation

Enden på historien blev, at en arbejdsgruppe,

der skulle forberede en stiftende

generalforsamling, indkaldte til møde

i Kolding Sejlklub den 17. maj 2000, og

til mødet kom der ca. 50 deltagere bl.a.

en meget entusiastisk havnefoged fra

Bornholm. Rejse 1 dag til Kolding, møde 1

dag og 1 dags rejse hjem - det kalder jeg

en ildsjæl.

I fortsættelse heraf kan jeg nævne,

at gruppen af ildsjæle bestod af ca. 11

personer, herunder også 2 fra Dansk

Sejlunion, som i grunden var gruppens

sekretariat og promotor.

6 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 7

>


Peder Dahl for bordenden under bestyrelsesmøde i 2008.

Inden mødet i Kolding var der holdt

en serie arbejdsgruppemøder i Dansk

Sejlunion i december 1999 og hele

foråret 2000 med i alt ca. 5 arbejdsgruppemøder

med deltagelse af den samme

arbejdsgruppe, der bestod af:

Lars Dinesen, Rungsted Havn

Børge Pedersen, Bogense

Morten Kjær-Andersen, Rønne

Sven Erik Hauberg, Nysted

Benny Andersen, Grenå

Peder Dahl, Augustenborg

Yachthavn

Bent Kofoed-Hansen, Dragør

Finn Rossdahl, Rungsted

Steen Wintlev, Dansk Sejlunion

Jesper Højenvang, Dansk Sejlunion

Flemming Bram, Lynetten

Tiden forud for stiftelsen

Arbejdsgruppens møder gik i grunden

stort set ud på at diskutere følgende:

• Kontingentmodellerne

• Økonomi, samt den praktiske start

på foreningen

• Markedsføring, nyhedsbreve og

salgskompendium

• Stiftende generalforsamling

Midtvejs i arbejdsgruppemøderne blev

der indkaldt til stormøde i Odense på

Hotel H C Andersen.

Der kom 58 personer, heraf var der 38

havnerepræsentanter. På dette møde

blev ”Visioner og ideer bag oprettelsen

af foreningen” diskuteret livligt. Citat fra

debatten er: ”Virksund var generelt positive

overfor foreningen, men havde ringe

tiltro til at 40-50 havne skulle kunne

ændre afgørende på miljølovgivningen.

”Derudover advarede de mod københavneri,

hvorefter flere fra arbejdsgruppen

bosiddende på Sjælland straks bekendte,

at de oprindelig var jyder”.

Mødet i Odense blev indkaldt af Steen

Wintlev, der bød velkommen, hvorefter

senere formand Lars Dinesen og

endnu senere formand Peder Dahl, som

havneejere præsenterede deres ideer og

visioner for en fremtidig forening. Finn

Rossdahl kom derefter med et indlæg

om alle de love og bekendtgørelser m.v.,

som lystbådehavnene igennem årene

ikke havde haft mulighed for at sætte

deres fingeraftryk på.

Andre indlægsholdere mente, at de

små havne havde behov for at uddanne

havnefogeder, en uddannelse man ingen

andre steder kunne få, så man havde

indtil nu måttet nøjes med ”learning by

doing”.

Enden på mødet i Odense blev, at en

evt. stiftende generalforsamling skulle

afholdes i marts 2001.

Endnu et par arbejdsgruppemøder blev

afholdt, her blev bl.a. navnet FLID endelig

vedtaget af arbejdsgruppen. I begyndelsen

skulle vi ligesom vænne os til

det navn, selvom det i grunden er logisk

opbygget af foreningens navn: Foreningen

af Lystbådehavne I Danmark.

Den stiftende

generalforsamling

Så tog tingene fart og en evt. stiftende

generalforsamling blev fremrykket til 17.

maj 2000.

På mødet i Kolding var tilmeldt 35 havne

med 37 tilmeldte deltagere, hvor Bent

Kofoed bød velkommen, og begyndte

med at beskrive baggrunden for at starte

en evt. forening, som kunne varetage

lystbådehavnenes interesser, bygget på

ruinerne af et eller flere tidligere forsøg

på at etablere et maritimt netværk i

Danmark.

Bent takkede også Dansk Sejlunion for

hjælpen indtil nu med at starte foreningen.

Herefter forklarede Steen Wintlev fra

Dansk Sejlunion, at DS havde hjulpet foreningen

i gang, idet DS og FLID i mange

henseender har samme interesser, så

det var hjælp til selvhjælp.

Der var herefter en mange timers diskussion,

herunder specielt om kontingentet,

samt om vedtægterne i øvrigt.

Kontingent = penge har altid interesseret

lystbådehavnsfolket meget.

Under vedtægtsdiskussionen blev også

”københavneriet” diskuteret igen, og

enden herpå blev, at bestyrelsens sammensætning

skal være ligeligt fordelt

over hele Danmark, en salomonisk

afgørelse.

Sluttelig kom vi til det afgørende punkt,

hvor vi skulle beslutte, om vi overhovedet

skulle starte FLID, for 35 havne var

alt for lidt, specielt da Danske Havne jo

ville have mindst 50 havne med.

Vi blev dog enige om, at det var nu eller

aldrig, og 33 af de 35 fremmødte havne

stiftede FLID ved håndsoprækning.

Generalforsamlingen valgte Lars Dinesen

som formand og undertegnede som

næstformand, samt en bestyrelse bestående

af Bent Kofoed, Vagn Hansen, Finn

Rossdahl og Benny Andersen.

8 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 9

>


En arbejdende bestyrelse

FLID var nu dannet, men vi havde absolut

intet at have det i, intet sekretariat,

ingen penge, intet overhovedet.

Bestyrelsen besluttede så at lave det

hele selv, og opkræve kontingent,

indtil vi havde en kassebeholdning på

kr. 500.000,-

Ved det første efterfølgende møde fik

vi brev fra Lars Dinesen om, at han var

blevet syg, og sandsynligvis ikke ville

komme mere, hvorefter næstformanden

blev konstitueret som formand og Vagn

Hansen blev næstformand.

Jeg havde regnet med, at den hellige

grav var velforvaret for mig som næstformand,

men jeg fik fingrene i maskinen.

Det var nogle hårde år til at begynde

med. Heldigvis var hele bestyrelsen

enige om, at nu skulle der arbejdes – og

det blev der.

Efter nogle år fik vi råd til at købe Jesper

Højenvang fri fra DS en gang om ugen,

og så fik vi lidt mere fart på.

FLID bliver officielt

godkendt

Et meget vigtigt mål blev nået, da vi,

efter vores henvendelse til ministerier

m.fl., blev anerkendt som høringsberettiget

part i sager vedr. havne og søterritoriet.

En af vore vigtigste landvindinger var

også vort samarbejde med Miljøministeriet

om klaptilladelserne, som vi fik stor

indflydelse på i den efterfølgende tid.

Klapreglerne var vigtige for os, og er

det stadig. Jeg husker tydeligt, al den

snak, der var i aviserne, om forurening

af havmiljøet bl.a. ”døde hummere ved

Læsø”. Forsøg i bl.a. Marstal Havn med

at støvsuge TBT op fra havbunden ved

hjælp af dykkere for at få lov til at uddybe,

efter at TBT’en var støvsuget op

- helt sindsygt.

I min egen havn sad sejlerne fast, også

gæstesejlere, når der var ca. 50 cm.

lavvande, men klaptilladelser var det

umuligt at få.

Det tog 8 år at få klapsagen igennem,

så der kunne foretages oprensninger i

de tilsandede havne.

FLIDs fingeraftryk på

vigtige sager

I de år blev også Standardreglement for

danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne

og f.eks. Regulativ for affaldshåndtering

vedtaget, ligesom Danmarks

indtræden i Schengen-samarbejdet krævede

særlige regler for anløb af lystbåde,

der kom fra udlandet. Den endelige udformning

af alle disse regulativer havde

FLID meget stor indflydelse på til stor

glæde for lystbådehavnene, som skulle

leve med dem i hverdagen.

I forbindelse med udarbejdelse af Affaldsregulativer

kan jeg nævne et lille

kuriosum. Her var 2 fra bestyrelsen til

møde med det rådgivende firma, som

var hyret af Miljøministeriet. Firmaet fik

at vide at deres udkast til affaldsregulativet,

var alt for omfangsrigt og skrivebordsagtigt.

De gik ”grædende” bort for

at lave et nyt, som en havnemester i en

lille havn kunne lave uden dyre konsulenttimer.

Problemerne med klaptilladelser og klappladser var en stor opgave i Peder Dahls tid

som formand.

Bestyrelsesarbejdet i de

første år

Bestyrelsens arbejde foregik ved, at vi

holdt ca. 5 heldagsmøder om året, som

var deciderede arbejdsmøder, hvor vi

delte arbejdet imellem os.

Ind imellem møderne udførte bestyrelsesmedlemmerne

det aftalte arbejde, så

vi til næste møde var klar til nye arbejdsopgaver.

Sådan kørte arbejdet, indtil vi

havde de kr. 500.000,- og vi fik råd til

Jesper, som sekretariatschef , og det har

vi aldrig fortrudt.

Da Jesper så kom til, blev der lidt mere

tid i bestyrelsen til planlægning og

udførelse af alle de visioner bestyrelsen

havde. Visionerne blev til ved et par

brainstormings heldagsmøder de første

4 år.

Resultatet ses af de mange tiltag, vi har

lavet til gavn og brug for havnene og de-

res medarbejdere herunder vort nuværende

årligt udgivne uddannelseskatalog

m.v., vort årlige vinterseminar sammen

med HAFO, samt vor juridiske eksperts

hjælpebrevkasse m.v., samt formødet til

generalforsamlingen.

Efter 8 år som formand følte jeg, at

jeg i en alder af 73 år fortjente at få

en afløser, som jo blev den daværende

næstformand Mogens G. Larsen fra

Marselisborg .

Samtidig med mig gik også vor mangeårige

sekretær Bent Kofoed, idet han gik

på pension på samme tidspunkt. Bent

er nu ”den gamle redaktør” af FLID &

FAKTA, og det er han ganske god til.

Jeg vil slutte min odysse af med at ønske

FLID al mulig god vind fremover, og jeg

tror, at vi har vundet respekt for vort

virke i det offentlige rum og i de relevante

ministerielle kontorer m.v.

Peder Dahl, fhv. formand

10 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 11


Af Vagn R. Hansen,

vrh.hansen@gmail.com

Uddannelsesaktiviteterne

gennem det første 10-år De ønskede temaområder for uddannelse

kunne efterfølgende kategoriseres

Vagn Hansen var FLIDs første formand

for Uddannelsesudvalget. Her ses han

ved tavlen.

Uddannelse har altid været

en hjertesag for FLID – ja

faktisk en af grundene til

at foreningen blev oprettet.

Gennem de forgangne 10 år

har mange af foreningens

medlemshavne haft folk på

kursus hos FLID. Der ligger

et stort arbejde i udviklingen

og afholdelsen af de mange

kurser, og vi har derfor bedt

den første formand for FLIDs

uddannelsesudvalg Vagn Hansen

om at fortælle lidt om,

hvorledes man kom i gang

med den omfattende opgave.

Som den første og eneste forening for

lystbådehavne i Danmark fik FLID en flot

start ved den stiftende generalforsamling

i Kolding i maj måned år 2000.

Bestyrelsen for den nystartede forening

erkendte imidlertid, at graden af succes

og fremgang for den nystiftede forening

dels ville afhænge af, om foreningen

kunne gøre sig synlig i offentligheden

som talerør for lystbådehavnene i

Danmark og dels, om foreningen kunne

indfri medlemshavnenes forventninger

til de servicetilbud, som er indbygget i

FLID’s formålsparagraf - eksempelvis på

videnformidlings- og uddannelsesområdet.

Med fokus på uddannelsesforpligtelsen

udarbejdede bestyrelsen en uddannelsespolitik,

hvis formål primært var at

opfylde medlemshavnenes behov for

uddannelse i havnerelaterede forhold.

Uddannelsesudvalget og hvad ønsker

medlemmerne

På FLID’s generalforsamling i 2002 besluttede

man sig til at håndtere uddannelsesspørgsmålet

ved at nedsætte et

uddannelsesudvalg.

Dette første uddannelsesudvalg kom til

at bestå af:

Per Schøttz fra Skovshoved/Hellerup,

Niels Arendal Jensen fra Korsør samt

Vagn R. Hansen fra Fredericia med

sidstnævnte som tovholder. Desuden en

havnefoged fra Lynetten, der desværre

aldrig mødte frem.

For at lodde uddannelsesbehov, interesseområder

og ønsker til rammerne for

en egentlig uddannelsesfunktion foretog

udvalget i sommeren 2002 en spørgeskemaundersøgelse

blandt de daværende

64 medlemshavne. Der blev returneret

besvarelser fra 29 af havnene.

i følgende fem grupper, opsat i prioriteringsrækkefølge:

1. Miljøforhold

2. Havneindretningsforhold

3. Reglementer

4. Ledelses- og personaleforhold

5. Havneadministration

Prioriteret kursusform:

1. Foredrag/indlæg med diskussioner

2. Konference med gruppearbejde

3. Workshops

Kursusvarighed:

1. Endags

2. Todages

3. Tredages

Ingen interesse herudover for længerevarende

kursusforløb.

Kurset ”Brand, Redning og Førstehjælp”

har været en stor succes og er gennemført

mange gange. Det er præget af

mange realistiske øvelser.

Til analyseresultaterne tillagde udvalget

følgende kriterier:

• Indlægs-/foredragsholdere bør om

muligt skaffes fra egen organisation.

Alternativt må foredragsholdere

findes/købes eksternt.

• Afviklingen af kurser skal forgå på

centralt placerede steder i landet.

• Omkostningerne for kursisterne skal

holdes på et overkommeligt niveau.

• De gunstigste kursusperioder for

medlemshavnene er først eller sidst

i kalenderåret.

De første kurser

De første to kurser, der blev udbudt i

FLID-regi blev afholdt i februar og marts

i 2003. Kurserne blev gennemført med

hhv. 14 og 13 deltagere. Kurserne var

endags kursus i ”Brand, Redning og Førstehjælp”

og todages kursus i ”Lystbådehavnes

miljøforhold”. I den efterfølgende

evaluering fra kursisterne fik kurserne

betegnelsen ”fremragende”.

De efterfølgende mange kurser i FLIDregi,

der har været afholdt siden 2003,

har stort set alle bevæget sig om den

platform for undervisning, tilrettelæggelse

og afholdelse, som blev fastlagt i

undervisningsudvalget efter spørgeskemaundersøgelsen

i 2002.

Arbejdet i det første uddannelsesudvalg

var for størstedelens vedkommende

baseret på udvalgets egne ressourcer

med tilkøb af nogen assistance, fortrinsvis

ved deltagelse af Jesper Højenvang

fra Dansk Sejlunion samt fra Brandskolen

i Korsør.

Efter afholdelsen af et seminar om bestyrelsesvisioner

i juni 2003 blev der med

12 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 13

>


Dansk Sejlunion indgået en udvidet samarbejdsaftale

med en mere vidtgående

sekretariatsassistance. Samarbejdet med

Jesper Højenvang har siden hen betydet

en betydelig styrkelse af foreningens uddannelsesaktiviteter.

Kursusudbudene har

fået et mere professionelt tilsnit. Håndtering

af aftaler - med kursister såvel som

med indlægsholdere - er forbedret. Det

samme gælder reservationer og aftaler

med de anvendte kursussteder.

Forandringer stiller større krav

Som følge af den stadige mere foranderlige

verden, som vi lever i, er vilkårene for

drift af lystbådehavne siden foreningens

stiftelse blevet betydeligt skærpede.

Eksempler herpå er:

• Bundmalingsproblematikken og de

heraf afledte miljøkrav.

• ”Sikker Havn”-konceptet og Arbejdstilsynets

krav til bådhåndtering,

hejseredskaber og andet udstyr på

lystbådehavnene.

• Uddybning og klapning.

• Schengen-aftalen og ”Maritim

sikring”.

• Juridiske- og forsikringsmæssige

forhold.

FLID skal til stadighed ajourføre de skærpede

vilkår i sine forskellige kursusudbud

til medlemshavnene.

Et væsentligt bidrag til vidensformidling

til en større kreds af medlemshavne

er i øvrigt de årlige endags seminarer,

der afholdes i FLID/HAFO-regi. Mange

forskelligartede og nyttige temaer er

gennem årene blevet belyst ved indlæg

fra forskellige forekommende eksperter

på de specifikke temaer.

Med denne gennemgang og belysning af

foreningens uddannelsestiltag gennem

første dekade, ønskes FLID og medlemshavnene

hjertelig til lykke.

Vagn R. Hansen

beton flydebroer - fortøjningsbomme - komplette anlæg


Af Bent Kofoed-Hansen

Da formanden blev snydt

I tiden op til FLIDs generalforsamling

i marts 2005 var der stor

spænding i bestyrelsen. Medlemstallet

var 99 og vi syntes jo alle,

at det havde været morsomt, hvis

formanden på generalforsamlingen

kunne meddele, at vi havde rundet

de 100 medlemmer.

Peder Dahl, vores daværende formand,

pukkede på os og spurgte hele tiden, om

vi dog ikke kunne skaffe bare et medlem

mere inden generalforsamlingen. Og det

lykkedes ! MEN …!

Selvom FLIDs stiftende generalforsamling

i 2000 var foregået i Kolding, havde

Kolding Lystbådehavn haft lidt svært ved

at bestemme sig til at gå med i FLID. Det

havde selvfølgelig ærgret den daværende

bestyrelse, men det var jo havnens

frie valg. I februar 2005 havde Kolding

imidlertid besluttet sig til at gå med. De

kontaktede sekretariatet, og da jeg hørte

det orienterede jeg de øvrige bestyrelsesmedlemmer

men ikke formanden.

Vi besluttede os nemlig for at spille ham

et pus. Vi aftalte med Koldings delegerede

til generalforsamlingen, at han under

selve generalforsamlingen skulle aflevere

Koldings indmeldelse til formanden.

Dagen for generalforsamlingen oprandt,

og i bestyrelsen var vi enige med

formand Peder Dahl om, at ”det var da

også ærgerligt, at vi ikke havde nået de

100 medlemmer”.

Under punktet ”Bestyrelsens beretning”

gik Peder på talerstolen og begyndte sin

beretning. Da han nåede til omtalen af

medlemstallet meddelte han forsamlingen,

at vi havde håbet at runde de 100

medlemmer, men at vi desværre stadig

kun var 99.

Fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer lød

det som med én mund ”100 medlemmer”.

Nej sagde Peder vi er desværre

kun 99. ”100 ” lød det igen fra bestyrelsen.

Og nu rejste Koldings delegerede

sig op og gik gennem salen op til Peder

og afleverede havnens indmeldelse til

stor overraskelse for Peder.

Vi havde i mellemtiden sørget for at der

var blevet skænket en ”gammel dansk”

til alle, så vi kunne fejre på behørig vis,

at FLID nu havde rundet det magiske tal.

Det havde været svært for den øvrige

bestyrelse at holde det hemmeligt i de

sidste 14 dage op til generalforsamlingen,

men det lykkedes og det skal siges

til Peder Dahls ros, at han tog det flot og

selv var den der grinede allermest.

Koldings delegerede afleverer indmeldelsen

til FLIDs formand Peder Dahl.

Formanden selv var

den der morede sig

mest over at være

blevet snydt.

tlf. 49 17 00 72 - www.nbcmarine.dk - info@nbcmarine.dk

14 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 15


Fra Nyhedsbrev til FLID & FAKTA

Af Bent Kofoed-Hansen

FLID & FAKTA er faktisk

nogle måneder ældre en

FLID. Hvordan kan det nu

være ? Det er der en god

forklaring på. Læs den her.

Allerede inden FLID var startet stod det

klart, at kommunikationen til medlemmerne

ville være essentiel for vor

forenings etablering og virke. Det blev i

begyndelsen til ”Nyhedsbrev” hvoraf det

første blev udsendt som optakt til orienteringsmødet

i Odense den 29 marts

2000. Det var en enkel fotokopieret sag

uden billeder, men selvfølgelig med vigtige

oplysninger om forslag til foreningen

og tankerne omkring organisation,

opgaver og økonomi.

Umiddelbart efter mødet i Odense i

april 2000 udsendtes Nyhedsbrev nr. 2,

hvori vi meddelte, at det var besluttet

at danne en forening af lystbådehavne.

Mødet i Odense havde vist, at der var

et stort behov for en sådan forening,

og som formanden for Rungsted Havn,

Lars Dinesen (der senere blev valgt til

FLIDs første formand) udtalte: ”Det er

mig uforståeligt, at der ikke tidligere er

nogen der har dannet en forening for

lystbådehavne”. I Nyhedsbrevet blev der

samtidig indkaldt til stiftende generalforsamling

i Kolding den 17. maj 2000.

Nyhedsbrev nr. 2 var i farver og forsynet

med billeder som det ses af genoptrykket

her.

Navneændring til

FLID & FAKTA

Siden fortsatte ”Nyhedsbrev” og blev

udvidet og forbedret i kvalitet hele

tiden. I sommeren 2006 syntes bestyrelsen

at betegnelsen ”nyhedsbrev” var

et misvisende navn på den efterhånden

helt pæne tryksag, som foreningen

udsendte, og man udskrev derfor en

konkurrence om et nyt navn til bladet.

Det nye navn blev FLID & FAKTA. Det

blev foreslået af havnemesteren og

overfartslederen fra Årøsund, der fik en

flot boremaskine i præmie for sin idè.

Først var Niels R. Christensen fra Grenå

redaktør og derefter varetog John Hakmann

i mange år jobbet som redaktør

af FLID & FAKTA, men da jeg i 2008

udtrådte af bestyrelsen på grund af min

pensionering som havnefoged i Dragør,

spurgte man mig, om jeg kunne tænke

mig at overtage redaktørposten, hvilket

jeg gjorde med stor glæde. Og siden har

jeg stået for tilrettelæggelsen og redigering

af bl. a. vort lille tidsskrift. Men

både Niels, John og jeg har og har haft

stor hjælp af sekretariatet med Jesper

Højenvang i spidsen. FLID & FAKTA er

resultatet af et teamwork.

Men intet blad uden annoncer. FLID har

været så heldig, at mange af vore gode

leverandører af materiel til havnene har

ønsket at benytte denne kanal til kontakt

med deres kunder – havnene. De

har massivt og i stigende omfang bakket

op omkring FLID & FAKTA, hvilket giver

et velkomment tilskud til bladets drift.

Samtidig har vi et meget fint samarbejde

med annoncørerne og det vil vi gerne

sige dem tak for.

Også fra FLID & FAKTA skal der lyde et

stort tillykke med de 10 år til Foreningen

af Lystbåde I Danmark.

Bent Kofoed-Hansen, Redaktør

På initiativgruppens

andet møde i

Odense var der stor

opbakning til, at

man hurtigst muligt

fik stiftet en

forening for lystbådehavne.

Den 29. Marts var

57 repræsentanter

fra lystbådehavne i

Danmark samlet i

Odense for at diskuterearbejdsgruppens

oplæg til love

og arbejdsområder

for en kommende

forening for lystbådehavne.

På mødet var der

stor opbakning og

kun få knubbede ord

til det oplæg, som

Kontingent er altid et

vigtigt punkt på foreningers

generalforsamling.

Arbejdsgruppen var derfor

også spændt på,

hvorledes man ville

modtage forslaget til

kontingent struktur.

Arbejdsgruppen havde,

ud fra den filosofi, at

havnenes største indkomster

skabes af havnepladser

og gæstepladser

foreslået, at kontingentet

blev sammensat

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

Nyhedsbrev

nr. 2

Nu startes Foreningen af

Lystbådehavne I Danmark.

blev præsenteret

af arbejdsgruppen.

Efter en debat

med gode konstruktiveindlæg,

var det deltagernes

ønske,

at foreningen

skulle startes så

hurtigt som muligt.

Man ønskede

havnene snarest

kunne få

indflydelse på den

lovgivning og de bekendtgørelser,

som i

en lind strøm flyder

til havnene for øjeblikket.

Da Dansk Sejlunion

kunne give tilsagn

om at være fødsels-

af et grundgebyr på 700

kr. + et gebyr på 8 kr.

pr. fastligger + 0,5 kr.

Pr. gæstesejler i juni,

juli og august. Denne

struktur, mente arbejdsgruppen

tog hensyn

til både de små havne

med mange gæster –

de store havne med få

gæster og alle andre

kombinationer.

Debatten viste, at der

var enighed om at foreningen

skulle have en

hjælper for foreningen,

var der ikke nogen

grund til at udsætte

en stiftelse af

Danmarks første og

eneste forening for

lystbådehavne.

Der var stor enighed om kontingent!

ordentlig kontingentmasse

at arbejde med.

På grundlag af debatten

vil arbejdsgruppen

fremlægge yderligere to

forslag til kontingent

struktur. Et hvor vægten

er lagt mere over på

de faste pladser og et

som tager udgangspunkt

i havnens indtægter

på faste- og gæstepladser.

Årgang 1, Nummer 2

Hvornår

sker det ?

Arbejdsgruppen skal

have din havns tilmelding

senest den 8. maj.

Husk at meddele arbejdsgruppen

om din

havn stiller op til bestyrelsen.

Din tilmelding er gældende,

når mødegebyr

50 kr. pr. person er betalt.

Den stiftende generalforsamling

foregår i

Kolding Sejlklub

Klubhus, Dokvej 1,

6000 Kolding den

17. maj 2000 kl. 13.

16 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 17

April 2000

FL D & FAKTA

Log ind på www.flidhavne.dk

Brugernavn: flid

Password: 2000

I bestyrelsen tales der også om ........................2

Formandens ord ..................................................3

Ballen Havn .........................................................7

FLIDs generalforsamling ..................................13

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring ..........15

Biodiesel i bådmotorer .....................................17

FLID har jubilæum ............................................19

”Sejlerens” – den populære havneguide ........23

HAFO nedlægges – Netværket HAVN opstår ...25

Hjertestarter redder liv ....................................26

Vinterseminar ...................................................27

Kan Blå Flag gøres mere spiselige? .................30

Kommende uddannelsestilbud ........................32

Marts 2010 . Årgang 11, nr. 1

Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark


Har forenklet havnens bådhåndtering.

Standardisering af sikre bådstativer, bådeløft, let transport til

og fra vaskeplads / vinteropbevaring, enkel og sikker

optagning og isætning. Stativerne stables i sejlsæsonen

-flyt båden med en hånd!

Wester-marina har standardiseret et nyt system til bådhåndtering,

-vi har samlet de bedste ideer og fremstiller systemet, så det passer til

de fleste lystbådehavne. Samme system til 5,-10 og 20 tons både.

- en sikker mangeårig investering, kend prisen for bådhåndtering

mange år frem.

- nu også med mulighed for leasing.

Wester-marina´s Mobilsystem giver 8% rabat på gældende prisliste til

medlemmer af FLID

Se systemet i Roskilde, Nykøbing Sj., Rungsted og Bogense eller på

WWW.Wester-marina.dk og ring til Ole B. Petersen +45 21 77 94 03

eller email: obp@wester-marina.dk

Fra ad hoc opgaver til sekretariat

Af sekretariatschef Jesper Højenvang

Af formålsparagraffen i

FLIDs vedtægter har det

siden foreningens etablering

fremgået, at foreningen på

sigt skal arbejde på at udvikle

et sekretariat, der kan

assistere medlemshavnene

i forskellige situationer. Og

siden foreningens etablering

har bestyrelsen i takt med et

voksende antal medlemmer,

og dermed bedre økonomi,

gradvist udvidet sekretariatet.

Jeg har haft fornøjelsen af at være med

helt fra de første spæde forsøg på at

etablere foreningen og frem til i dag.

Ved de første arbejdsgruppemøder og

op til den stiftende generalforsamling i

maj 2000, blev mange spørgsmål vendt.

Hvad skal ”barnet hedde”, hvordan skal

kontingentmodellen skrues sammen

Sekretariatschef Jesper

Højenvang (forrest til højre)

er en flittig deltager i alle

FLIDs arrangementer.

og hvem skal udover bestyrelsen være

med til at føre foreningens visioner og

formålsparagraf ud i livet?

Til at supplere bestyrelsen blev der

umiddelbart efter foreningens stiftelse,

indgået en aftale med Dansk Sejlunion,

hvor jeg som ansat miljøkonsulent, blev

hyret til at løse forskellige opgaver for

foreningen på timebasis. Bestyrelsen

ønskede bl.a. en oversigt over relevante

myndigheder, med henblik på at blive

høringsberettiget. Ligeledes fik jeg

ansvaret for foreningens nyhedsbrev

(senere omdøbt til FLID & FAKTA). FLID

fik endvidere officiel adresse hos Dansk

Sejlunion i Brøndby og dermed var sekretariatet

i et vist omfang en realitet.

I 2005 blev aftalen med Dansk Sejlunion

udvidet til at omfatte én dag om ugen,

med fast telefontid. Dermed fik sekretariatet

eget telefon- og faxnummer samt

e-mail. Opgaverne blev udvidet til bl.a.

at omfatte mundtlig rådgivning og hjælp

til medlemshavne i konkrete situationer

- særligt inden for miljørelaterede sager,

at skaffe fordelagtige medlemstilbud / >

- 1 -

18 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 19


medlemsrabatter, interessevaretagelse

i forhold til myndigheder samt kursusplanlægning

og -afholdelse i samarbejde

med uddannelsesudvalget.

Allerede i 2006 blev sekretariatet

imidlertid udvidet med kontorassistent

Malene Henriksen som kom på sekretariatet

3-4 timer om ugen for at varetage

en stor del af de administrative opgaver.

Samtidig blev bogholderifunktionen

flyttet fra kassereren og en freelance

bogholder til sekretariatet. Dermed var

alle relevante kerneområder samlet ét

sted.

I 2008 tog bestyrelsen endnu et skridt

for at udvikle sekretariatet ved at tilknytte

Kommunernes ”kreative” forslag til

alternativt brug af havnearealerne har

givet travlhed i sekretariatet..

Bent Kofoed-Hansen som redaktør af

FLID & FAKTA og foreningens andre tryksager.

Endvidere blev samarbejdet med

sekretariatets kontorassistent Malene

Henriksen udvidet. Baggrunden var, at

presset på sekretariatet voksede i takt

med tilgangen af medlemmer. Det har

derfor været helt naturligt og nødvendigt

at udvide sekretariatet og lave en ny

arbejdsdeling for fortsat at kunne levere

en god service overfor medlemmerne og

have en ordentlig administration af FLIDs

efterhånden mange aktiviteter.

Jeg skulle fortsat lede sekretariatet,

men nu primært koncentrere mig om

medlemsbetjening, interessevaretagelse,

kontakter til myndigheder, projekter, og

sagsbehandling herunder konsulentopgaver

for havnene. I 2009 blev aftalen

med Dansk Sejlunion udvidet således at

der nu var to dage om ugen til rådighed

herfor.

Det har været en spændende tid præget

af mange og meget forskelligartede

opgaver. Tid tider kan man sammenligne

jobbet med en jonglør, der forsøger at

holde mange bolde i luften. Jeg tror det

er meget karakteristisk for det at være

en lille organisation og er bestemt ikke

kedeligt. Lad os håbe, at foreningen

og sekretariatet fortsat vil vokse og i

fremtiden være i stand til at jonglere

med endnu flere bolde i form af bedre

service, tilbud og rådgivning til gavn og

glæde for FLIDs medlemshavne.

FLID Pris kr. 13.800,-

ekskl. moms

(Normalpris kr. 16.800,-)

20 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 hjertevagt er en del af medidane 21


Hilsen fra Kystdirektoratet

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

c/o Dansk Sejlunion

Idrættens Hus

2605 Brøndby

Att.: Bent Kofoed-Hansen

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) - 10 års

jubilæum

Kære FLID; tillykke med jubilæet. Tak for samarbejdet i din hidtidige

levetid. Da Kystdirektoratet for 10 år siden blev kontaktet

af en af initiativtagerne til interesseorganisationen, FLID, Peder

Dahl, forekom det som et indlysende projekt, der for længst burde

være realiseret:

Som bekendt er Kystdirektoratet myndighed for anlæg på søterritoriet,

herunder ikke mindst for udvidelse af lystbådehavne. Det

var derfor naturligt og nærliggende, at disse havne danner en

fælles organisation til varetagelse af havnenes erhvervsmæssige

og faglige interesser – også i relation til offentlige myndigheder.

Vi har gennem årene haft et frugtbart samarbejde med FLID via

foreningens sekretariat – et samarbejde til gavn for såvel FLID

som Kystdirektoratet.

Vi har endvidere løbende kontakt med rigtig mange af foreningens

enkelte medlemmer i forbindelse med ændringer af lystbådehavnenes

ordensreglementer (husk venligst at benytte ordet

”Ordensreglement”, da dette er den korrekte betegnelsen i

havneloven).

Dato:

3.5.2010

Dokumentnr.

06/00134-72

Det er nødvendigt, at Kystdirektoratet godkender et ordensreglement

for den enkelte havn, da det ikke er tilstrækkeligt, at havnen

blot henviser til standardreglementet, bekendtgørelse nr.

9139 af 15. april 2002 om standardreglement for overholdelse af

orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Den enkelte havn skal således have sit eget ordensreglement,

hvoraf det i det mindste fremgår for hvilket sø- og landområde,

ordensreglerne gælder; et ordensreglement indeholder bestem-

Sagsbehandler:

Jørn Bisgaard

Direkte tlf.nr.:

Deres reference:

FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010

Næsten alle vore medlemshavne er jævnligt i kontakt med Kystdirektoratet.

Fra vores kontaktmand Jørn Bisgaard har vi modtaget nedenstående

hilsen i anledning af FLIDs 10 års jubilæum samt en lille løftet pegefinger.

Side 2

melser, som er sanktioneret med bødestraf, hvis de overtrædes.

Endvidere kan ordensreglementet indeholde bestemmelser, der

tillægger havneledelsen særlige myndighedsbeføjelser.

HUSK: Uden Kystdirektoratets godkendelse af ordensreglementet

har lystbådehavnen ikke den nødvendige hjemmel for sin

myndighedsudøvelse.

Hvis Kystdirektoratet har givet en tilladelse til en udvidelse af

havnens areal, skal der indsendes udkast til et nyt ordensreglement

for havnen senest samtidig med anlægsarbejdets afslutning.

Ordensreglementet skal vedhæftes en grafisk plan (havneplan)

over havnens søområde og med tilhørende koordinater (en beskrivelse

af området som en lige linje gennem en række geografiske

positioner angivet i længde / bredde i WGS datum – grader,

minutter og decimaler af minutter).

Efterleves dette, vil det lette sagsgangen for både lystbådehavnen

og Kystdirektoratet.

Vi ønsker FLID held og lykke i årene fremover.

Med venlig hilsen

Jørn Bisgaard

Kystdirektoratet

23


En hilsen fra FLIDs første formand

Af Lars Dinesen

Ved den stiftende generalforsamling

den 17. maj 2000

i Kolding blev Lars Dinesen

valgt som foreningens

første formand. Lars var

formand for Rungsted Havn

og et meget aktivt medlem i

initiativgruppen. Det virkede

derfor helt naturligt at vælge

ham som formand for FLID.

Desværre gik han hen og blev

syg efter kort tids virke og

blev nødt til at fratræde sin

post. Interessen for lystbådehavnenes

sag har dog været

usvækket hos ham, hvilket

også tydeligt fremgår af

denne hilsen til den jubilerende

forening fra dens

første formand.

Rart at konstatere at de dengang

årvågne havnefogeder for

lystbådehavnene Rønne, Nysted,

Dragør, Lynetten, Rungsted,

Helsingør, Grenå og Augustenborg

- intuitivt handlede rigtigt ved at

intervenere i beslutningsprocessen

i 1999, da Danske Havne trak

sig ud af det såkaldte netværkssamarbejde.

Den nævnte årvågne - og nu også

stædige - gruppe indså hurtigt,

at lystbådehavnene nødvendig-

vis måtte have et selvstændigt

talerør bl.a. som høringspart i

forbindelse med den byge af lovforslag,

vi måtte forudse ville blive

fremtiden: logiske, men strenge

miljøkrav var ventet som første

udfordring.

En initiativgruppe fra nævnte lystbådehavne

blev etableret, støttet

af Dansk Sejlunion, og efter et

halvt års forberedelse blev FLID

en realitet d. 17. maj 2000.

Der var ca. 40 havne med ved den

lidt spæde start, - men ret omgående

fik vi status som lystbådehavnenes

officielle repræsentant

ved myndighedernes indhentelse

af høringssvar, - og i det mere

lange perspektiv var det FLID ’s

ambition at opsamle viden til brug

for udviklingen af fremtidens

havne for fritidsbåde.

Projektet FLID er lykkedes - dygtigt

og fremsynet organisationsarbejde

har mere end firedoblet

medlemskredsen, og hos alle

relevante myndigheder, organisationer

og sejlklubber fremstår

FLID som respekteret og seriøs.

Til lykke til FLID, med de første 10

år, fra alle os sejlere og taknemmelige

havnebrugere.

Lars Dinesen

Sikker Havn!

Miljøkit til olie – og kemikalieuheld

Opsugning på land og i vand

Olieabsorberende ”pølse” 2-100 m.

Specielle olieabsorberende klude

Spærre til land og vand

Og meget mere…

Anbefales af ”I Sikker Havn”

Leveres i smart palle container med

ovennævnte indhold tilpasset havnens

behov.

Kontakt os og få gratis prøve og et

godt tilbud.

www.petrochem.dk

Telefon: +45 3930 3555

Mail pl@petrochem.dk

24 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 25


Hvor ville vi være uden FLID ?

Af Frank Jørgensen, Kulhuse Havn

Hvorledes oplever havnene

deres medlemskab af FLID. Vi

har taget kontakt til formanden

for Foreningen Kulhuse

Havn, der her fortæller om

sin oplevelse af de fordele

hans havn har og har haft af

medlemskabet.

Fakta om flid er dette

indlæg næppe!

Nej, dette er et summarisk indlæg om

den glæde og det udbytte, Kulhuse Havn

gennem en årrække har haft ved et udstrakt

samarbejde med FLIDs sekretariat

og Jesper Højenvang.

Kulhuse Havn var oprindelig grundlagt

og drevet af lokale fiskere. Senere oprettede

disse sammen med ejeren af færgen

”Columbus” et interessantselskab,

som på god vis drev havnen i mange år.

I firserne begyndte indtægterne fra ålefiskeriet

imidlertid at falde markant, og

antallet af fiskere og indtægtsgrundlaget

for havnen svandt i takt hermed.

Interessenterne måtte indse, at der ikke

længere var midler til bare at vedligeholde

havnen, og valgte i 2002 at overdrage

den til dens brugere, jægere, fritids- og

bierhvervsfiskere samt lystsejlere.

Disse organiserede sig i Foreningen

Kulhuse Havn, som overlod det til en

generalforsamlingsvalgt

bestyrelse at forvalte de nye pligter og

rettigheder samt ”at drive og udvikle en

attraktiv havn”.

Formanden for

Kulhuse Havn

Frank Jørgensen.

Vi gjorde os i bestyrelsen allerede fra

start af store bestræbelser på at indfri

de store ambitioner og udarbejdede tillige

en idé- og visionsliste.

På bar bund – og en

positiv overraskelse

Det stod dog særdeles hurtigt klart for

os, at selv om vi havde mængder af erfaring

i at tage vare på vores både og at

sejle, og til trods for, at vi havde besøgt

et meget stort antal havne, vidste vi intet

om, hvordan man driver og forbedrer

en havn.

Det var næsten, som da jeg for mange år

siden anløb den første åbne tidevandshavn.

Da vi havde fortøjet, iøvrigt efter

forholdene håbløst forkert, var vi meget

fornøjede med egen formåen; men efter

6 timer stod vi - ja på bar bund!

Lidt tilfældigt havde et af bestyrelsens

medlemmer læst om FLID og mente,

at vi måske kunne finde lidt tiltrængt

assistance i denne forening. Personligt

havde jeg ikke de mest voldsomme forventninger

til medlemskabet, men kunne

vi bare af og til modtage lidt oplysninger

og et par gode råd til gengæld for det

ikke afskrækkende kontingent, var det

værd at prøve.

Men hvilken positiv

overraskelse!

Da vi først havde rundet pynten til

medlemskabet, befandt vi os i et nyt

farvand, hvor vi kunne øse af informationer

og gedigen rådgivning. Og blev

vi undervejs i en indviklet proces i tvivl

om, hvor vi egentlig befandt os, kunne

vi hurtigt få oplyst en sikker position og

nogle værdifulde pejlemærker.

Det ville være fristende, men næppe på

sin plads, her at berette om de mange

situationer, hvor Kulhuse Havn har nydt

godt af FLIDs mangesidede og omfattende

viden og udstrakte parathed. Jeg

vil begrænse en omtale til to for os helt

afgørende, centrale områder:

Opnåelse af klaptilladelser og udviklingen

af en sikker og tryg havn.

Myndighedskravene

overraskede

Da vi i 2003 for første gang tog kontakt

til de relevante myndigheder for at få

tilladelse til oprensning og klapning, var

vi fuldstændig uforberedte på, hvilke

vanskeligheder en sådan proces kunne

indebære.

Selvom det dengang handlede om

oprensning af den vitale indsejling til

havnen, hvor materialet hovedsagelig

bestod af groft, uforurenet sand, gik

Frederiksborg Amt fuldstændig i baglås

og forsøgte at blokere for brug af den

daværende klapplads i Isefjorden.

Jægerspris Kommune prøvede at støtte

os, men først ved FLIDs mellemkomst

lykkedes det at få tingene til at falde på

plads, så oprensningen kunne gennemføres

i 2004.

Efter amternes nedlæggelse og etableringen

af miljøcentrene samt udsendelse

af ny klapvejledning i oktober 2005

befandt vi os igen i ukendt farvand med

mange forhindringer. Men med Jesper

Højenvang som ”kendt mand” blev vi

lodset sikkert gennem de lumske passager

og kunne oprense den yderste del

af selve havnen i 2006. Samtidig havde

FLID også medvirket til en åbenhed for

et direkte, smidigt samarbejde mellem

miljøcentrene og havnene, således at

Kulhuse Havn i marts måned dette år

efter et forbilledligt samarbejde med

Miljøcenter Roskilde kunne foretage

oprensning og klapning af materiale af

den sidste del af havnen.

Fra den store aktivitetsdag i forbindelse

med Sikker Havn-projektet.

26 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 27


Færgen fra Sølager på

vej ind i Kulhuse Havn.

Sikkerhed frem for alt

Allerede fra Foreningen Kulhuse Havns

spæde start var vi optaget af en overordnet

dimension i havnens udvikling,

som vi kaldte ”Sikkerhed og tryghed”.

I begyndelsen skabte vi mere sikre

tilkørsels- og parkeringsforhold, men

først med den begyndende omtale af

”Projekt sikker havn” i Korsør begyndte

vi at tænke konkret på en forbedring

af rednings- og sikkerhedsforholdene

vedrørende søsiden af vores havn.

Derefter gik det til gengæld stærkt! Vi

fulgte stort set samtlige anbefalinger fra

Korsør, tog imod Codans tilbud om gratis

redningskranse, købte udstyr med FLIDs

rabatter og fik en lokal smed til at fremstille

faste redningslejdere, som passede

nøjagtigt til vores kajer.

For at gøre såvel medlemmer som

gæster fortrolige med brugen af alt det

nye grej afholdt vi i sommeren 2008 en

stor ”Aktivitetsdag”, hvor de i alt flere

hundrede skiftende tilstedeværende

under ledelse af medvirkende fra Falck,

Jægerspris og Frederikssund Brandvæsen

og Beredskabsforbundet kunne løse

en hel række af relevante og realistiske

sluknings- og redningsopgaver.

Så sent som i januar i år købte vi under

henvisning til vores medlemskab af FLID

med rabat en hjertestarter, som udgjorde

en del af grundlaget for indholdet

af to kurser i ”Førstehjælp til søs”, som

vi gennemførte i slutningen af januar

måned. Kvaliteten af disse kurser var

overraskende god, og de to instruktører

fra Beredskabsforbundet var sprudlende

engagerede og udstrålede en topprofessionel

baggrund!

Tak til FLID

Vi har som antydet, og til dels beskrevet,

som medlemshavn meget at takke

jubilaren for!

Vi er bevidste om og taknemmelige for,

at mange personer i foreningens ledelse

har ydet og yder en helt uvurderlig

indsats både på det organisations- og

kursusmæssige plan og i arbejdet med

at blive accepteret som en etableret

og selvfølgelig forhandlingspart hos en

betydningsfuld række af myndigheder

og organisationer.

Bestræbelserne er i høj grad lykkedes,

og frugterne af indsatsen og det hårde

arbejde kan nu successivt plukkes af alle

medlemshavne.

I Kulhuse Havn nyder vi også gerne af

foreningens beholdning af gode resultater,

men den mere umiddelbare glæde

og gavn har vi primært fundet i den hyppigt

forekommende dialog, vi har haft

med FLIDs sekretariat.

Næsten ligegyldigt, hvilke gryende

tanker, projektformuleringer eller akutte

problemstillinger, vi har forelagt Jesper

Højenvang, har svaret næsten altid været,

at man rent faktisk var i gang med

at bearbejde denne problematik, eller, at

en af medlemshavnene allerede havde

høstet gode erfaringer med en bestemt

løsning på området.

På denne måde er det gang på gang lykkedes

Jesper at kvalificere vores ret vage

forestillinger til nogle forholdsvis konkrete

og anvendelige fremgangsmåder.

Kulhuse Havn har haft

stor glæde af FLIDs

hjælp i forbindelse

med oprensning og

klapning.

Jeg har derfor heller aldrig tænkt på

Jesper som en administrativ leder af et

sekretariat. For mig er han den gode

konsulent, der lytter og opsamler nye,

gode tiltag, som han bearbejder, forædler

og formidler videre, hvor der er

grobund for, at de kan trives.

Den rigdom og mangfoldighed, der indtil

nu har præget samarbejdet mellem

sekretariatet og medlemshavnene, har

kun kunnet blomstre, fordi den også

er blevet gødet ved forstandighed og

fremsynethed hos foreningens skiftende

bestyrelser og formænd.

Måtte dette udsyn og vidsyn bevares

selv ved udsigt til et større sekretariat

og til endnu flere medlemshavne!

Tak for og til lykke med 10 formidable år!

Frank Jørgensen, Bestyrelsesformand

siden 2003 i Foreningen Kulhuse Havn

28 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 29


Hvad vej skal vi - bestyrelsens visioner

Bestyrelsen har ved flere lejligheder søgt medlemmerne inddraget i arbejdet med

visionerne for FLID.

Hugo’s ”Hvor ska’ vi hen, du?” kunne

sagtens være titlen på bestyrelsens arbejde

med visioner. Det er, og har aldrig

været et problem hvad FLID’s bestyrelse

skal arbejde med. Forstået på den måde,

at sager og projekter kommer helt af

sig selv. Det er et større problem at begrænse

bestyrelsesmødernes dagsorden

end at få den udfyldt. Netop derfor er

det også meget nemt at ”drukne i dagligdagen”.

Bestyrelsen har derfor fundet

det vigtigt at definere nogle mål, nogle

visioner for foreningens fremtid.

I og med dagsordenen, som tidligere

nævnt, næsten altid er overfyldt afholder

bestyrelsen en gang årlig i december

måned, et seminar øremærket visioner.

Et af hovedpunkterne bliver så løbende

behandlet det kommende år på bestyrelsesmøderne

i det omfang det kan

indpasses. Projektet startede december

2008 med (og her er der måske nogen

som vil sætte spørgsmålstegn ved om

det kan lade sig gøre) en brainstorming

med udgangspunkt i FLID’s formålsparagraf.

Formålet var, at få formuleret

konkrete underpunkter til formålsparagraffens

punkter

• Støtte til medlemmerne i konkrete

situationer

• Kontakt til myndigheder

• Vidensformidling

• Uddannelse og videreuddannelse af

medlemmerne

• På sigt, udvikling af et sekretariat

samt en prioritering. Samtidig spurgte

bestyrelsen sig selv om formålsparagraffen

forsat levede op til dagens behov,

hvilket man blev enige om at den gør.

Den favner jo vidt.

Der blev udarbejdet lister med op til 9

underpunkter for hvert hovedpunkt.

Efterfølgende er både hovedpunkterne

og underpunkterne blevet prioriteret,

så rækkefølgen i prioriteret orden med

prioriterede underpunkter (yderligere

underpunkter er indtil videre sparket til

hjørne) er blevet

• Støtte til medlemmerne i konkrete

situationer

Klaptilladelser.

Standardreglementer.

• Kontakt til myndigheder

Lobbyisme i forhold til Miljøcentre,

offentlige styrelser,

ministerier og faglige

organisationer.

• På sigt, udvikling af et sekretariat

Sekretariatets tilhørsforhold

(f.eks. lokalisering).

Udvikling af arbejdsopgaver.

Arbejdsmæssig balance mellem

bestyrelse og sekretariat.

• Videnformidling

FLID&FAKTA.

Havnenes 10-års planer.

Videngenerering.

• Uddannelse og videreuddannelse af

medlemmerne

Havneadministration for småhavne.

Uddannelse af havneledelse/

bestyrelse.

IT-viden og kunnen.

Arbejdet med visioner er en løbende

proces, og prioriteringerne kan ændres

løbende. At noget er prioriteret højere

end andet, betyder heller ikke andre prioriteter

overhovedet ikke vil blive berørt,

kun at bestyrelsen har forsøgt at vægte

vigtigheden. Som eksempel kan nævnes

at når Uddannelse og videreuddannelse

af medlemmerne er lavest prioriteret

netop nu, skyldes det bestyrelsens

opfattelse af at netop uddannelse kører

helt godt for tiden. Kommer det af den

ene eller anden årsag til at knibe, vil det

igen blive prioriteret højere, så det igen

for fornyet opmærksomhed.

John Hakmann, Formand

30 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift 17. maj 2010 31


FLID har i dag 161 medlemshavne

fordelt over hele Danmark

More magazines by this user
Similar magazines