30 Dage i bøn for den muslimske verden

norea.dk

30 Dage i bøn for den muslimske verden

30

Dage i bøn for

den muslimske

verden

Ramadan

9. juli - 7. august 2013

Markering af

20 års udvikling

1993 - 2013

{ }

En omfattende daglig

guide til hvordan man kan

bede for den muslimske

verden.

Lær mere om islam

JubilæuMsudgave


Udgiverne af 30 dage i bøn 2013:

NOREA

Norea er en kristen medieorganisation, der producerer og støtter

kristne og humanitære medieprojekter i Danmark og rundt

omkring i verden.

Det gode budskab om Jesus Kristus skal ud til alle mennesker

- også dem, der bor i lande, hvor man ikke kan drive mission i

traditionel forstand. Medierne: radio, tv, internet og mobiltelefoner

når ind! Derfor støtter Norea en række evangeliske medieprojekter

i Danmark, Kina, Indien, Iran, Indonesien, Cambodja, Kirgisistan,

Turkmenistan, Albanien, Etiopien og Eritrea samt TV-projektet

SAT-7 i Nordafrika og Mellemøsten.

Det er hovedsageligt radioprojekter Norea er engageret i, men

Norea støtter også projekter indenfor satellit-tv, internet og

mobiltelefoni. Noreas arbejde foregår altid i tæt samarbejde med

lokale medieproducenter.

Mission

Norea har til formål at medvirke til udbredelsen af evangeliet om

Jesus Kristus i verden, primært i områder og blandt folkeslag, der er

lukkede for traditionel missionsvirksomhed, og i Danmark.

Vision

Gennem en målrettet og strategisk brug af elektroniske medier vil

Norea formidle evangeliet nationalt og globalt.

Læs mere på www.norea.dk

Hjælp til forfulgte – Evangeliet til alle…

Vi hjælper kristne i lande hvor de oplever diskrimination, undertrykkelse

og forfølgelse. Trods forfølgelsen ønsker de kristne dér brændende at

dele Guds ord med deres landsmænd, og det støtter vi dem i. Arbejdet

er fælleskirkeligt og giver hjælp til ånd, sjæl og legeme.

Bibelsmugling og – oversættelse

Bibelen oversættes til de forfulgte kristnes modersmål, og Guds ord

smugles ind i lande der er lukket for Bibelen. Bibelen på modersmålet

styrker de forfulgte i troen så de kan dele Guds ord med deres landsmænd

der endnu ikke kender Jesus.

Nødhjælp til forfulgte kristne

Syge og forfulgte kristne i fx Nordkorea modtager medicin og tøj.

Hjælp til selvhjælp til nødlidende kristne

Vælger man at blive kristen, står man i mange lande uden job. Vore

projekter udruster nødlidende kristne til at starte egen virksomhed med

henblik på at de kan forsørge sig selv og deres familie.

Socialt arbejde og udviklingsprojekter

I mange af de lande hvor vi arbejder, kan kirken ikke være offentlig og

synlig omkring sit budskab – men den kan vise Guds kærlighed ved

at hjælpe mennesker i nød i lokalsamfundet. Forfulgte kristne hjælper

fx kvinder ud af sex-slaveri, laver sundhedsprojekter og hjælper ofre for

krige og naturkatastrofer på fode. Derfor støtter vi de forfulgte kristne i at

gøre en positiv forskel i deres lokalsamfund som et praktisk vidnesbyrd

om Jesus Kristus.

Læs mere på www.forfulgtekristne.dk

Åbne Døre er en upolitisk, international organisation,

der arbejder på tværs af kirker og foreninger

med en omfattende tjeneste verden over.

Åbne Døres målsætning er:

1. At styrke de lemmer på Kristi legeme, som lever under pres

og forfølgelse, ved at bringe dem bibler, materiale, oplæring

og anden hjælp og opmuntre dem til at være med til at

bringe evangeliet til hele verden.

2. At oplære og opmuntre kristne i truede og ustabile områder

og forberede troende på mødet med forfølgelse og lidelse og

udruste dem sådan, at de fortsætter med at vidne om Kristus.

3. At motivere, mobilisere og oplære kirken i den frie verden til

at identificere sig med og blive mere involveret i arbejdet for

de forfulgte kristne fordi vi tror: ” Lider én legemsdel, så lider

også alle de andre.” 1. Kor 12,26

Dette indebærer i praksis bl.a.:

• At distribuere bibler, studiemateriale og anden kristen litteratur,

holde seminarer, undervise og formidle andre aktuelle tjenester

af opbyggende og samlende art til menigheder og kristne, der

beder om det.

• At mobilisere kristne i Danmark til en aktiv og personlig indsats for

forfulgte kristne.

• At forsøge at formidle budskabet fra den forfulgte del af Kristi

legeme om lidelse, kamp og sejr.

Læs mere på www.åbnedøre.dk


Velkommen til denne

jubilæumsudgave af

30 dage i bøn for den

muslimske verden

1993–2013

I dette hæfte

20 års fremskridt

Vores fokus

Dag 1 – 30 Start

Berømte citater

Hvad andre siger

Eksempel på dialog

Freds ambassadør

3

6

7

11

16

22

35

er ikke lang tid for en bønne bevægelse,

20 år og bestemt ikke i Guds øjne. Historisk set

har der helt sikkert også være bønne bevægelser, som har

strakt sig over længere tid. Men alligevel føler vi os ydmyge

og begejstrede over at kunne præsentere denne 20 års

jubilæumsudgave af ”30 dages bøn”.

1993, da den første bønne-guide blev udgivet, var islam ikke et

I dagligt emne i nyheds-medierne, og de fleste kristne skænkede

ikke evangelisation i ”den muslimske verden” en tanke. Meget

har forandret sig over disse tyve år. Vi har i denne udgave

prøvet at reflektere over både positive og negative aspekter ved

forandringerne. Vi har også fremhævet nogle af de fantastiske

ting, som vi har set Gud gøre gennem de to årtier, hvor vi har

bedt sammen. For eksempel er mange, mange muslimer kommet

til tro på Kristus. Lande har åbnet sig, kirker er blevet plantede,

sæd (Guds Ord) er blevet sået, og muslimer hører evangeliet. Vel

er der udfordringer, men som lemmer på Kristi legeme ved vi,

at de vil komme. Jesus gjorde ikke forsøg på at skjule det. Men

han gjorde det klart, at vore bønner, forbøn, gaver og villighed

til at gå vil blive belønnet i himlen, og det bringer håb til jordens

befolkning. I denne udgave vil du igen kunne læse artikler fra

missionsmarken, hvor mænd og kvinder er vidner til Guds store

gerninger blandt de muslimske folk. Bede-emnerne i forbindelse

med hver artikel kommer fra dem, som arbejder blandt muslimer

og reflekterer dermed den aktuelle, nuværende situation fra

missionsmarken. Mange af de gode historier i dette hæfte skyldes

din trofaste bøn gennem de sidste 20 år, kære kristne bror og

søster. Vi er dig meget taknemmelige for din forbøn. Når du

læser videre i denne bønne-guide, vil du se hvorfor.

Al ære til Gud, redaktørerne

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 3


30 dages bøn – 20 års fremgang

For 20 år siden havde verden

omkring 1,1 milliard muslimer. I

de fleste vestlige lande var der

kun begrænset kendskab til islam,

og ligeledes blev der fra kirkens

side kun gjort meget lidt for at

evangelisere blandt muslimer.

4 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

For 20 år siden* mødtes en håndfuld

missionsledere i Egypten for at bede for

den muslimske verden. Mens de bad, blev de

tilskyndet til at rette deres opmærksomhed

mod at vinde mere af den muslimske verden

for Guds rige. Således blev ”30 dages bøn for

muslimer” født.

De sidste 20 år

I dag har denne organisation ti gange så mange

teams, som for 20 år siden, der arbejder i den

muslimske verden. De er én blandt mange, som

har taget imod kaldet til at dele budskabet om

Jesus, der hvor muslimer endnu ikke har hørt

det. Flere medlemmer af den kristne menighed

opdager nye måder, hvorpå de kan vise Kristi

kærlighed til muslimske samfund over hele

verden, fordi de er overbeviste om, at alle

mennesker skal have lov til at vælge, hvad og

hvem de vil tro på.

30 dages bøn for muslimer”-kampagnen har

spillet en stor rolle her – gennem undervisning,

motivering og opmuntring af kristne til at dele

deres tro med muslimer på en respektfuld og

kærlig måde. Vejledningen er nu distribueret

på over 38 sprog, og millioner deltager hvert år.

Hvad har denne lavine af bøn udrettet gennem

* Se side 6 for flere detaljer

de sidste 20 år?

En missionsstrateg fra IMB rapporterede

sidste år i ”Mission Frontiers”, at der i 1997

kun fandtes to bevægelser med det formål at

plante kirker blandt muslimske folkegrupper.

I 2010 kunne man alligevel se, at mindst 25

muslimske befolkningsgrupper havde oplevet

dåb 1000 gange og/eller 100 kirker blev dannet

i løbet af det forgangne årti. 1 Nogle af disse

inkluderer følgende:

» Et kæmpe gennembrud i Sydasien, hvor

mindst en halv million mennesker med

muslimsk baggrund kom til tro blandt

bengalere. 2

» I Iran bliver kristent satellit-tv set

bredt og er med til at støtte en stærk og

voksende undergrundskirke med tusindvis af

husmenigheder, som bliver til flere over hele

landet. 3

» Adskillige hundred tusinde medlemmer af

en unået berber gruppe i Nordafrika er kommet

til tro i blot en af mange vækkelser, som har

fundet sted i den region. 4

Teknologiske fremskridt gennem de sidste

20 år har ændret de midler, hvormed man


kommunikerer og forkynder evangeliet til

tidligere unåede muslimske grupper. Radioog

satellit udsendelser til den muslimske

verden har betydet, at millioner af muslimer

har hørt og reageret på budskabet om Jesus

Kristus. I den arabiske verden alene har blot

én organisation, SAT-7, et publikum på 8,5

millioner, som ser programmerne regelmæssigt.

5

Dette har også haft indflydelse på

distributionen af Bibelen i form af flere

oversættelser tilgængelige på lokale sprog,

og alternative versioner såsom lyd- og video

versioner online eller som digitale filer til

uddeling. Hermed er budskabet om Jesus

blevet lettere tilgængeligt og forståeligt end

nogensinde før for det muslimske publikum. 6

De næste 20 år

Hvad vil der ske de næste 20 år? Ifølge et Pew

studie 7 , som blev frigivet i januar 2011, vil den

muslimske befolkning om 20 år være fordoblet

i forhold til, hvad den var for 20 år siden, og

muslimerne vil udgøre en fjerdedel af jordens

befolkning. Som Kristi efterfølgere må vi rejse

os for at møde denne vækst med en dobbelt

mængde tro og kærlighed. Kan vi gøre det?

En leder fra organisationen, som startede

30 dages bøn”, siger ja. ”Vi kunne ikke have

forudset denne vækst for 20 år siden, men vi

kan vedkende os, at spredningen af evangeliet

blandt muslimer i de seneste to årtier har fået

næring gennem bøn. Derfor kan vi ikke

forvente mindre de næste 20 år.”

Teknologiske fremskridt gennem de

sidste 20 år har ændret de midler,

hvormed man kommunikerer og

forkynder evangeliet til tidligere

unåede muslimske grupper.

1 www.missionfrontiers.org

2www.gnms.net/progress.html 3 www.gnms.net/progress.html

4 www.gnms.net/progress.html

5 www.gnms.net/progress.html

6 www.indigitech.net

7 www.pewforum.org

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 5


{ }

Kalder så mange kristne

som muligt til at bede for

den muslimske verden

Vores fokus

Opmuntrende, undervisende og

igangsættende siden 1993

6 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

ormålet med denne bønne-guide er at

Finspirere og vejlede den enkelte læser, når

han/hun træder ind for den almægtiges trone

og går i forbøn for muslimer. Vi vil opfordre

dig til at søge yderligere information og få

større forståelse for den islamiske verden og

Guds gerninger blandt muslimer. Vi vil også

gerne opmuntre dig til at skabe venskaber med

muslimer, der hvor du bor.

Når du beder i de kommende uger, så brug

Bibelen flittigt. Dette gælder, uanset om du

beder alene eller sammen med andre. Vi har

skrevet bibelhenvisninger mange steder i dette

hæfte. Når du mediterer og beder over disse

tekster, så bed Gud om at inspirere dig med sin

Helligånd. Dette vil være med til at opbygge

dig i troen, og Gud kan derigennem give dig ny

indsigt.

Ramadan 1434

Som du ved, så falder de kommende 30 dage

sammen med muslimernes fastetid i måneden

ramadan. Det at bede i netop denne periode

hjælper mange kristne til lettere at kunne

identificere sig med muslimer. Vi ved også, at

mange muslimer er meget mere religiøse under

ramadanen, og mange søger sande svar fra Gud.

Dette giver os kristne mulighed for at bede

specifikt om, at Gud vil drage og kalde dem ind

til sig. Hvert år får vi mange vidnesbyrd om, at

Gud gør netop det.

Ifølge den muslimske kalender er dette år

1434. Og hæftet her er faktisk den 22. udgave,

siden det første blev produceret i 1993. Der er

gået 22 måne år siden da. I gennemsnit falder

ramadanen 11 dage tidligere hvert år.

30 dage international

Samtidig med at vi er imod islam understreger

30 dages bøn” Guds kærlighed til det

muslimske folk. Denne bønnebevægelse har

altid forsøgt at fremelske ydmyghed, kærlighed,

respekt og tjenersind for muslimer. Vi

fastholder en positiv holdning til muslimer. Vi

hverken kritiserer eller rakker ned på dem. Vi

forstår, at nogle er bekymrede over islam. Men

Jesus siger jo selv: ”Elsk din næste som dig selv.”

For yderligere information om os, vore mål

og idéer til hvordan du kan bede, så besøg den

internationale hjemmeside: www.30-days.net.


Hvem kaprede

vores revolution?

BeDeemner

• Bed om, at indbyggere og

politiske ledere i den arabiske verden

må få åbnet deres øjne, erkende

sandheden og modigt stræbe imod

den.

• Bed om, at de kristne i og ved

Kristus må blive oaser af ægte fred

midt i denne tumulte tid (Salme 46).

• Bed om, at både nye og gamle i

troen må få mod til at vidne om det

”håb, som er i dem”, så mange kan

komme til tro på Jesus (1 Pet. 3,15).

• Bed om beskyttelse for de kristne

i den arabiske verden, at de må finde

nyt mod, og bed om, at de må få

frihed til at tro.

Dag 1

Den arabiske

verden

Tirsdag

9. juli

1993

TiDslinjE

Det Arabiske Forår - to år efter...

Det begyndte med begejstring.

Revolutionerne spredte sig fra Tunesien til

Egypten og Libyen. Det blev hurtigt kendt som

Det Arabiske Forår. ”Ville dette blive den dag,

hvor den arabiske verden ryster de enevældige

og diktatoriske regeringer af sig og følger

Østeuropa ind i den store drøm om ’den frie

verden’?” Håbet spredte sig som en løbeild.

Men to år senere er håbets flamme

næsten slukket og erstattet af usikkerhed

og frygt. Snarere end fred og udvikling har

fjernelsen af det gamle lederskab udløst

længe undertrykte spændinger, som bringer

endda større usikkerhed. I Egypten spørger

de unge revolutionære: ”Hvem kaprede vores

revolution?” Syrien sidder fast i en blodig

borgerkrig, og Yemens økonomi er på randen

af kollaps. Udefrakommende kommentatorer

spørger: ”Er Det Arabiske Forår blevet Den

Arabiske Vinter?”

Realiteterne i Det Arabiske Forår er, at

selvom landenes befolkninger forenedes i deres

ønske om at styrte de korrupte regeringer,

så havde folk meget forskellige drømme for

Den egyptisk fødte Adel Darwish blev

medforfatter til bogen ”Water Wars: Comming

conflicts in the Middle East,” om hvordan

kontrol over vand og ikke olie er den vigtigste

kilde til konflikter i Mellemøsten.

fremtiden. En gruppe så frihed og demokrati

som svaret. Men en anden gruppe så større

forpligtelse til sharia-lov og en streng

fortolkning af islam som svaret. I stigende grad

kom disse forskellige dagsordner i konflikt

både i hjemmene og på gaderne i den arabiske

verden.

Dog udfolder der sig midt i disse

omvæltninger også en helt anden historie.

Mange i de kristne samfund har fundet ny

kærlighed til og engagement i ønsket om at se

Guds rige udbredes i deres land. I november

2012 samledes 70.000 kristne fra alle

trosretninger i Kairo for at bede for deres land.

Andre har større frimodighed, når de rækker ud

til deres muslimske naboer på nye måder med

kærlighed midt i de usikre tider.

I hele regionen finder man et væld af historier

om muslimer, der kommer til tro på Kristus

og mødes for at hente støtte, opmuntring og

fællesskab hos hinanden. Dog oplever disse

bevægelser i stigende grad at være mål for

trusler og forfølgelse fra deres familier, samfund

og regeringer.

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 7


Dag 2

Vigtige

nøgler

Onsdag

10. juli

1993

TiDslinjE

Har du nogensinde aflagt et stort nytårsløfte

– og derefter ikke formået at overholde

det?

I slutningen af 1800-tallet hørtes et

gigantisk råb tværs gennem læreanstalter og

studenterkonferencer: ”Evangeliet ud til hele

verden indenfor denne generation!” I slutningen

af 1900-tallet lød et lignende råb: ”En kirke

i hvert folkeslag og evangeliet til hvert eneste

menneske inden år 2000!” Dog, på trods af

en kæmpe indsats, var det store hverv ikke

fuldført i år 1900 – ej heller i år 2000. Forskere

anslår, at i år 1900 havde

omkring 900 mio.

mennesker ikke

adgang til Kristus,

kristendom eller

evangeliet. I år

2000 er det antal

fordoblet til 1.8

Religionernes Verdensparlament

(World Parliament of Religions) blev

afholdt for anden gang, i Chicago.

Udfordringen i den muslimske verden

8 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

mia. I dag er det over 2 mia., af hvilke mange er

muslimer. 1

At bringe De Gode Nyheder til en verden,

der ikke vil vide af dem, og foran næsen på

Fjenden, som er indædt modstander af dem,

er en udfordring. Hvordan kan vi realistisk set

tage denne udfordring op?

Vi må forberede os – ikke til den udfordring,

det er, at afgive et løfte, men til den udfordring,

det er, at holde det. Her er et par praktiske

nøgler til denne forberedelse

» Vær en del af et fællesskab. Greg

Livingstone, grundlæggeren af Frontiers,

fortalte mig engang: ”Vi burde bekymre os

mindre om, hvor præcis vi skal hen, end hvem

vi rejser sammen med.” Et afrikansk ordsprog

siger: ”Hvis du vil gå i stå – gå alene. Hvis du

vil gå langt – gå sammen.”

» Hold ud i tro, håb og kærlighed: I dag

beder du sammen med mange andre for den

muslimske verden. Og bøn er vigtig, hvis den

verden skal nås. Men bønnen må bedes i tro,

håb og kærlighed for de mænd, kvinder og

børn i den muslimske verden, som er elsket af

{ }

I dag beder du

sammen med et

stort team

Gud. Greg Livingstone siger, at han beder om,

at 5% af den muslimske verden må komme til

Kristus. Hvorfor 5%? ”Gud gav mig tro på de

5%, så det vil jeg bede og handle på, indtil det

sker.”

Forskere anslår, at i år 1900 havde

omkring 900 mio. mennesker ikke

adgang til Kristus, kristendom eller

evangeliet. I år 2000 er det antal

fordoblet til 1.8 mia.

BeDeemner

• Bed for de kristne, som arbejder i

den muslimske verden, at de må have

kærlighed til hinanden, for ”deraf kan alle

vide, at I er mine disciple,” (Johs 13:35)

og ”den fuldendte kærlighed fordriver

frygten” (1. Johs 4:8).

• Bed om at Guds nåde må være ydmyg

og fleksibel overfor udfordringer, og om

”øjne til at se og ører til at høre” Guds

planer (1. Kor 2:9-16).

1 Tallene er hentet fra: Status of Global Mission, 2012


Dag 3

Fokus på

teknologi

Torsdag

11. juli

1993

TiDslinjE

Europa er en åndelig høst moden! Over en

million flygtninge befinder sig for tiden i

Grækenland, en nation med en befolkning på

omkring elleve millioner. Mange af dem er fra

overvejende muslimske lande, hvor det ikke er

tilladt at bede frit. Langt hjemmefra og ofte

med skuffelse over en truende og ødelæggende

islam gør at mange af dem er meget åbne for

evangeliet.

I juli 2012 rejste en gruppe kristne til Athen

for at hjælpe dem både i ord og handling. De

samarbejdede med lokale kirker – uddelte

mad og hygiejne pakker sammen med kristen

litteratur og bibler på forskellige sprog, samt

2Gb mikro SD kort til mobiltelefoner.

Disse SD kort indeholdt ”Jesus-filmen”

på seks forskellige sprog, en lyd bibel og

sange, såvel som vidnesbyrd fra mennesker,

der på en kulturelt tilpasset måde fortæller,

hvordan de mødte Jesus. Mange flygtninge har

mobiltelefoner. Og det betyder, at de bruger

hovedtelefoner – pludselig behøver de ikke

Valget giver magten tilbage til Papandreou

midt i Grækenlands kriseramte økonomi

Flygtningenes motorvej:

En åndelig høst er moden i Europa!

bekymre sig for, om deres landsmænd ser

dem læse i en bibel. Mobiltelefonen følger

flygtningene på deres videre rejse til det

centrale Europa.

Sand hvile og fred

Amir var et barn, da hans forældre

flygtede med ham til Iran. Som ung havde

han adgang til internettet og begyndte at

lære engelsk i et ”chat room”. Kristne i dette

”chat room” fortalte ham om Jesus og bad for

ham, hvilket berørte ham dybt. Da han så,

at hans første søn blev kaldt ”flygtningebarn”

på fødselsattesten, indså Amir, at han måtte

flytte og finde et permanent hjem, hvor han

kunne leve i fred og frihed sammen med sin

familie. På denne rejse gjorde han ophold i

Athen, hvor han mødte nogle kristne. Her

kom han til tro på Jesus. Amir er en af mange

muslimske flygtninge, som på deres vej mødte

ham, som selv var flygtning, og som tilbyder

hvile og fred i ham.

BeDeemner

{ }

Der siges at 87 % af

verdens befolkning har

mobiltelefoner

• Bed for de tusindvis af muslimer der

befinder sig på ”Flygtningenes motorvej”.

Råb til Gud om at de må finde det sande

liv. (Johs 14,6: ”Jeg er vejen og sandheden

og livet…”)

• Bed om, at kristne må vise disse

flygtninge kærlighed, respekt og hjælp.

(Matt 25,35: ”… Jeg var fremmed…”)

• Bed om at de muslimer, som kommer

til tro på Jesus, må kunne leve deres trosliv

i glæde og invitere andre muslimer til at

tro på Jesus. (Johs 13,35: ”… at I er mine

disciple…”)

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 9


Salme 72

10 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

Vi er alle velsignede med Guds trofasthed.

17 Gid hans navn må leve for evigt, så længe solen er til,

skal hans navn vokse. De skal velsigne sig i ham, alle folk

skal prise ham lykkelig.

18 Lovet være Gud Herren, Israels Gud, han som alene gør

undere,

19 og lovet være hans herlige navn i evighed! Hans

herlighed skal fylde hele jorden.

Amen, amen.


En god bøn at huske står i 1. Krønikebog 4,10: ” Gid

du vil velsigne mig og gøre mit område stort, gid din

hånd må være med mig, og du vil fri mig fra ulykke,

så jeg ikke lider smerte.”

Bøn kræver mere af hjertet end af

tungen.

”Bøn er den ene magt på jorden

som styrer himlens magt.”

(Andrew Murray)

Englen hentede Peter ud af

fængslet, men det var bøn som

hentede englen.

Åbn Bogen når du beder. Guds

ord er livet og kraften i dine

bønner.

At få nationer på fode kræver at vi

først går på knæ (Billy Graham).

”Vær ikke bekymrede for

noget, men bring i alle

forhold jeres ønsker frem

for Gud i bøn og påkaldelse

med tak.” (Fil 4,6)

En af de bedste gaver vi kan

give os selv er TID ALENE

SAMMEN MED GUD.

Kaldet til at BEDE kommer

ikke fra noget menneske,

men fra Gud selv.

Gud har tid til at lytte – har

du tid til at BEDE?

Det er umuligt at komme

frem fordens trone….. og

gå tomhændet derfra – se

Hebr. 4,16

Gud kræver at du TRÆNGER IND på Ham

i bøn for andre før Han GRIBER IND

De eneste grænser for

bøn er Guds løfter og

Hans evne til

at opfylde

disse løfter

– ”Luk

munden

op, så

skal jeg

fylde

den.”

(Sl 81, 11)

Berømte

citater om

bøn

{ }

Har du et yndlingscitat?

Skriv til os på

favquotes@30-days.net

Hvordan kan en enkelt

bøn måles?

Sørg for at der er BØN i

hjemmet – så tager børnene

den med i skole.

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 11


Dag 4

Nordafrika

Fredag

12. juli

1993

TiDslinjE

Ved foden af et stort bjerg i en fjerntliggende

landsby i regionen Kabylie i det nordlige

Algeriet voksede en lille dreng ved navn Josef

op. Hver dag i skolen lærte han om islam og

studerede koranen på arabisk. Selv efter at hans

far kom til tro på Jesus, hørte Josef ikke meget

om ham. Hans far måtte arbejde meget hårdt,

og havde ikke meget tid til at fortælle Josef

bibelhistorier.

Josefs tanker var forvirrede: I skolen lærte de

ham om islam, men hjemme fortalte hans far

ham om Bibelens Gud. Så Josef brændte efter at

vide hvilken af de to veje, der var den rigtige og

ville lede ham til den levende Gud.

Algeriet slår hårdt ned på islamiske militante.

næsten alle udlændinge flygter fra landet

som følge af borgerkrigen.

Sulten efter sandheden – mød Algeriets børn

12 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

En gunstig lejlighed banker på

En sommer organiserede en nærliggende

kirke – omkring 50 km væk – en børnelejr.

Josef længtes efter at komme med, men denne

lejr var for kirkens børn, og Josef tilhørte ikke

den kirke. Han fik at vide, at han ikke kunne

komme med. Men dagen før lejren skulle

begynde, følte en af lejrens ledere sig ledet til at

finde plads til ham alligevel. Josef var lykkelig!

Han nød dagene i fulde drag, men dybt i hans

hjerte rumsterede stadig spørgsmålet: hvilken

af disse veje er den rigtige? En af de sidste dage

på lejren begyndte den leder, der havde skaffet

plads til ham, at tale med ham. Endelig fik

{ }

Halvdelen af alle børn i

skolealderen går i skole

i Algeriet

Josef lejlighed til at stille alle sine spørgsmål og

dele sin iver for at finde sandheden med nogen.

Gennem disse samtaler lærte Josef om Guds

kærlighed og Jesu budskab, der kalder os til at

angre vore synder og følge ham. Da han blev

spurgt, om han ønskede at tro på Jesus som sin

frelser, svarede Josef ”ja,” og han bad sammen

med lederen om, at han måtte finde fred og svar

på sine spørgsmål.

BeDeemner

• Bed for børnene i Kabylie og ud over

Algeriet, at de alle må få lejlighed til at

høre om Jesus (Luk 18:16)

• Bed for de børn, som tror på Herren

Jesus Kristus, at deres tro må vokse, og at

de må finde mod til at fortælle andre om

Ham (Mark 9:36-37)

• Bed om, at Gud vil beskytte de kristne i

Algeriet, som bliver forfulgt (Mat 5:10).


Dag 5

Sydøstasien

Lørdag

13. Juli

1993

Sylhetiskulten: Magi før og nu

i Bangladesh

Der er to stærke strømninger i den islamiske

sylhetiskult – en fra fortiden og en fra

nutiden

Fortid

For 800 år siden kom en muslimsk hellig mand

og hans 360 tilhængere til Sylhet, hovedby i

regionen Sylhetis, som i dag strækker sig fra det

nordøstlige Bangladesh gennem de tilstødende

indiske regioner. Den hellige mand besejrede

den regerende hinduistiske konge, angiveligt

ved hjælp af magiske kræfter. I de efterfølgende

århundreder spredtes islam sig fra Sylhet til

resten af Bengal. Det udviklede sig til en stærk

kult forbundet med den hellige mand og hans

tilhængeres grave og med forskellige mystiske

og magiske ritualer. Det er almindelig sylhetisk

praksis torsdag aften at gå til gravene for at søge

hjælp hos de døde.

Nutid

I den seneste tid er indflydelsen fra ortodoks

TiDslinjE

En stor oversvømmelse ramte det nordlige

Bangladesh. Det skønnes at 3 millioner

mennesker blev ramt i alvorlig grad

islam vokset støt. Hver fredag er moskeerne

fyldt med bedende mænd. Sylheterne er

blandt de mest konservative muslimer i hele

regionen. Bangladesh har verdens fjerde største

muslimske befolkning, og islam har stor

indflydelse på landets politik, liv og kultur.

Islam er statsreligionen men religionsfriheden

er en grundlovssikret ret.

Den store nød

Der er omkring 11 millioner sylhetiske

muslimer, hvoraf 7 millioner lever i Bangladesh,

omkring 2 millioner i Indien, mens resten

er spredt rundt omkring i verden. Mange

sylhetiske familier har familiemedlemmer, som

bor i udlandet. De familier, der har råd til det,

sender deres børn til den vestlige verden, for

det meste til England. De mindre velstående

familier sender deres børn til den arabiske halvø

for at arbejde. På trods af dette lever og dør de

fleste sylheter stadig i yderste fattigdom.

BeDeemner

{ }

Tre generationer

deler ofte et hjem

• Bed om, at sylheterne snart må få deres

egen Bibel og være i stand til at læse den.

• Bed om, at sylheterne må finde frihed

og hjælp, ikke fra gravene, men fra Jesus,

som overvandt døden.

• Bed for de sylheter, som lever i

udlandet, at de må møde kristne, som kan

fortælle dem om Jesus og på denne måde

videregive Hans budskab til deres familier.

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 13


Dag 6

Unåede

folkeslag

Søndag

14. juli

1993

TiDslinjE

Moderne tider for Vestkystbajau-folket i Malaysia

Vestkystbajauerne, som udgør ca. 65.000,

bor i Sabah, den nordligste malaysiske

delstat på øen Borneo. Folk udefra kalder dem

”bajau”, men selv kalder de sig ”sama”. Deres

sprog er beslægtet med andre sama-bajausprog

i Filippinerne, Sabahs østkyst og den

indonesiske ø Sulawesi.

Folket og deres identitet

Vestkystbajauerne boede oprindeligt på både,

og omdrejningspunktet for deres var havet. Nu

til dags har de, som det kreative folkeslag de er,

skiftet til landbrug, hvor de dyrker ris og andre

afgrøder. De holder også husdyr, bl.a. heste –

somme tider bliver de kaldt ”Østens cowboys”.

De har en rig tradition for hesteoptog, hvor

både hest og rytter optræder i farverige

kostumer.

De er stolte af deres kultur og sprog. Men

fordi de unge gifter sig på tværs af stammer og

mange unge flytter til de store byer for at finde

arbejde bliver det stadigt sværere for dem at

holde fast ved denne arv. Som med så mange

andre stammer i området bliver de mere og

mere som et moderne samfund.

14 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

Malajiske myndigheder advarer bibelforlag

mod at bruge 16 ”forbudte” ord, deriblandt ord

der indeholder ”Al-Kitab” (Bibelen)

Religion og samfund

Vestkystbajauerne er overvejende muslimer.

Religion spiller en vigtig rolle for deres identitet

og samfundsliv. Mange offentlige begivenheder

i landsbyerne er forbundet med islamisk praksis

og kalender. Familierne holder en ”mosoduo”,

en ”læsning af bønner”, ofte i forbindelse med

et fælles måltid for hele landsbyen. Ideen om

”sedakah”, dvs. almisse, er en vigtig bestanddel

af sådanne måltider, idet de betyder åndelige

belønninger og fordele for deltagerne. Den

største fejring i årets løb er ”aidilfitri” –

populært også kaldet ”Hari Raya Puasa” eller

blot ”Hari Raya” (”Festens Dag”) i Malaysia

– dvs. festen for afslutningen på ramadan, den

hellige fastemåned.

Trods indflydelsen fra islam er der stadig

mange af disse bajauer der i varierende omfang

holder fast ved deres animistiske tro og praksis.

De er følsomme over for en åndelig verden som

de frygter kan forårsage sygdom eller anden

ulykke. At recitere skriftsteder fra Koranen

bliver anset for at være en kraftfuld modgift

mod onde magter. Nogle forsøger at tøjle de

onde ånder med henblik på helbredelse for sig

selv eller andre.

BeDeemner

{ }

Peg med

tommelfingeren, ikke

pegefingeren i Malaysia

• Bed om, at Gud vil åbenbare sin Søn

for dette unåede folkeslag i drømme og

visioner.

• Bed om, at lokale troende fra

omgivende etniske grupper vil blive

motiveret til at krydse sproglige

og kulturelle barrierer for at nå

vestkystbajauerne.


Dag 7 Mandag

Det sydlige

Afrika

15. juli

1993

TiDslinjE

Livingstones Malawi eller Madonnas?

Dr. Livingstone ændrede landets

skæbne. Kan kristne i dag gøre

noget lignende?

den sydlige del af Afrika, øst for Zambia, i

I et af de fattigste lande i verden, veksles der

mellem en næsten endeløs cyklus af sult og

sygdom. Landet er Malawi, og det fik verdens

opmærksomhed, da popstjernen Madonna

startede et ”Oprejs Malawi”-program for

forældreløse.

Malawi er faktisk et meget smukt land,

og turister nyder godt af befolkningens

venlighed. Naturelskere er vilde med

parkerne, vildtreservaterne, bjergvandringer

og trekking på højsletten.

Andre er fascinerede af de

forskellige folkegrupper og

deres farverige historie;

f.eks. ”The Jumbes”,

lokale magthavere som

repræsenterede sultanen

af Zanzibar, og de

berømte Yaoer, der

udvandrede til

Vælgere afviser Malawis kongres parti og

baner vej for frie valg.

Malawi efter at være blevet fordrevet fra deres

oprindelige hjemland Mozambique.

Store omkostninger

Livet i Malawi er stadig hårdt. Den forventede

gennemsnitsalder er omkring 52 år, og for

de fleste malawiere er der kun et lille håb om

en bedre fremtid. Folket er familieorienteret,

og der findes forskellige skikke for, hvordan

man behandler familiemedlemmer. Mange er

bønder, som kæmper for at dyrke fødevarer

eller tobak, te eller sukker. Også børnene bliver

inddraget i dette hårde arbejde.

Dr. Livingstone, formoder jeg?

De første muslimer, der satte deres fod i

Malawi, gjorde det formentlig for omkring 500

år siden. Da de kristne missionærer ankom,

af hvem kan nævnes Dr. David Livingstone,

havde islam allerede fået et forspring. På trods

af kristendommens indflydelse udgør

spiritisme, tilbedelse af forfædre, troen

på ”sort magi” og hemmelige grupper

den største del i enhver malawiers

daglige liv.

{ }

Gennemsnitsalderen i

Afrika er 19. I Malawi er

det 17.3 år

Rige muslimske organisationer med

baggrund i oliebranchen har fundet ud af, at

det er let at opkøbe land og omvende folk til

islam. Moskéer og islamiske centre skyder op

overalt i landet. Malawi er blevet et strategisk

mål for muslimske missionærer, der ser landet

som en base, hvorfra de kan udbrede islam til

hele det sydlige Afrika.

BeDeemner

• Radio er for mange malawiere den

væsentligste kilde til information. Det

statsdrevne MBC er den vigtigste nationale

kanal. Fjernsyn blev introduceret i 1999. Bed

for de kristne programmer.

• Bed om at praktiske projekter må åbne

døre. Nogle medicinske missionsprojekter

arbejder for at skaffe rent, indlagt vand til

mennesker, som normalt ikke ville kunne få

råd til det. Sådanne projekter har stor effekt.

• Bed for det dominerende muslimske

Yao folk – om at kirker præget af tro og

kærlighed må grundlægges.

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 15


16 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

Hvad andre siger

Korte vidnesbyrd

Der er aktiviteter i gang som

skal sørge for, at hver eneste

person som ikke er blevet nået

med evangeliet i Mellemøsten,

får en bibeldel. Bibelen er forfriskende og ny

for mange kristne i muslimske lande. De har

ingen kristen baggrund eller kristent livssyn.

Derfor er det at høre budskabet overvældende

og livsforvandlende for dem. Dette gælder

især i de fattige landområder, og lidt mindre

i storbyerne, hvor materialismen har fået fat.

Når folk hører sandheden fra Bibelen, er de

ivrige efter at favne den og leve helhjertet for

Gud. Det er derfor vi som nye kristne har

sådan et brændende ønske om og behov for at

få bibler…”

“Her i Mellemøsten ser vi mange flere folk

der kommer til tro end i de foregående år, og i

mange tilfælde sker det, uden at vi gør noget.

For os er det fantastisk at se, hvad Gud gør

i den muslimske verden. Vi ved, at mange

bønner er blevet bedt, og at Gud handler på

vores vegne.”

“En ven gav mig Johannes-evangeliet. I det

første kapitel læste jeg, at Jesus er Messias,

Guds Lam. Med det samme blev der lukket op

for et af mysterierne i islam. Jeg vidste, at de

millioner af dyr, som vi ofrer i forbindelse med

den årlige pilgrimsfærd, er et tegn, der peger

hen på Messias, som er Guds offerlam.”

“Min muslimske ven begyndte for nylig

at læse Det nye Testamente og blev straks

begejstret over at læse Jesu slægtstavle - du

ved de første 17 vers af kapitel 1. Det er nogle

vers, som de fleste i den vestlige verden har

en tendens til at springe over. For en muslim

er disse vers meget vigtige, fordi de fortæller

om familien og historien, og de legitimerer

Matthæus og gør ham troværdig og, ja –

begejstrende! Han ønskede med det samme at

vide hvem denne Jesus Kristus, Davids søn,

Abrahams søn, var. I dag hjælper han med at

drive en vigtig tjeneste, der når muslimer i et

”lukket” land.”

“Jeg er fri! Jeg har fundet ud af,

at kristendom og islam slet ikke kan

sammenlignes. Hvor jeg før skulle følge mange

regler fra Koranen og Hadith,

har jeg nu fællesskab med Gud.

Det er så anderledes.


Dag 8

Fokus på

teknologi

Tirsdag

16. juli

1993

TiDslinjE

Hvorfor kristen radiomission

bruges i den islamiske verden

Hvorfor bør vi se radioen som et så vigtigt

redskab til at nå ud med den kristne

tro, når vi lever i en tidsalder, hvor digitale

video- og lydoptagelser leveres til computere

via fiberoptiske kabler eller trådløse signaler?

Simpelthen fordi radio har en enestående

evne til at levere budskabet effektivt, billigt

og overbevisende til den største procentdel af

verdens folk uanset deres økonomiske status,

uddannelsesniveau eller hvor de geografisk

befinder sig.

For eksempel lever kristne i Centralasien

med mange restriktioner for deres tro.

Udenlandske missionærer er blevet udvist

fra visse områder, men den lokale kirke er

fortsat med at udvikle sig, takket være bl.a.

indflydelsen fra radiomission. I Nordafrika kan

man overalt købe radioer, hvilket muliggør det

for folk, både i byerne og på landet, at modtage

programmer på deres eget sprog. På denne

måde kan man også nå dem, der ikke kan læse

og skrive.

Radio er også en god løsning, når man

kæmper med de udfordringer, som skriftsproget

giver. For eksempel har den ældre generation

Apple løfter sløret for newton, den første

vellykkede PDA, der banede vejen for f.eks.

Palm PDA, Pocket PC og andre

i Turkmenistan altid brugt det kyrilliske

alfabet, mens den yngre generation er vant til

det latinske. Turkmenere uden for landet læser

sproget med det arabisk-persiske alfabet. Via

radioen kan de alle lytte til Evangeliet på det

sprog, som de alle taler men skriver forskelligt.

Den islamiske verden omfatter mange

forskellige kulturer, idet den strækker sig fra

Afrika til Asien. En marokkaner lever i en

helt anderledes verden end en syrer eller

en indoneser. Radiomission kan

tage højde for kulturelle nuancer

og forskelle, når der skal laves

indhold til udsendelserne. Da

der ofte er strømafbrydelser

i bjerg- eller ørkenområder,

er radioer drevet af strøm

fra solceller specielt vigtige,

når der skal laves udsendelser

med bibelsk indhold.

Radiobølger krydser grænser

og når ud hvor traditionelle

missionærer ikke kan komme, og

hvor trykt bibelmateriale er vanskeligt

at skaffe. På den måde spiller radiomission en

uundværlig rolle i at nå den muslimske verden.

At nå ud via radio er også billigere end de fleste

andre måder at evangelisere på.

BeDeemner

{ }

52 % af alle lyttere

foretrækker

nyhedsudsendelser

• Bed for dem, der producerer

radioprogrammerne, - at de må få visdom

til at lave dem, så de bliver forstået.

• Bed for de lokale producere , at de må

blive opmuntret og beskyttet.

• Bed for alle dem, der søger sandheden,

at de må lære Jesus at kende og vokse i

Ham.

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 17


Dag 9

Fokus

Canada

Onsdag

17. juli

1993

TiDslinjE

Muslimer i ’Metro’ Vancouver - en voksende bølge

Den smukke kystby Vancouver, i provinsen

British Columbia, er den største havneby

i Canada og landets tredje største by. I bjergene

nord for byen, kun to timers kørsel væk, findes

der adskillige fremragende skisportssteder, som

kan tage æren for, at Vancouver blev vært for

vinter-OL i 2010. Den region, som kaldes for

Metro Vancouver,

er én af de mest

multietniske

og multisprogede

byer i

Canada.

Her har

40% af

befolkningen

et andet

modersmål end

engelsk (iflg.

opgørelse fra

2006).

I 1931

begyndte der at

komme muslimske

18 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

Woodwards, en detailforretning gennem mere

end 90 år, lukkede sin oprindelige butik, der lå

centralt ved Hastings og Abbott, og erklærede

sig konkurs

indvandrere til Vancouver. I begyndelsen af

1970’erne ankom større muslimske grupper fra

Afrika. I 1980 blev fredagsbønnen kun afholdt

ét sted i Metro Vancouver, - i dag afholdes den

mere end femten steder.

I 2001 viste en opgørelse, at Metro

Vancouvers befolkningstal var 1,99 millioner,

hvoraf 52.600 var muslimer. I 2006 var

befolkningen 2,1 millioner, hvoraf det blev

vurderet, at ca. 90.000 var muslimer. Den

muslimske befolknings hastige vækst tilskrives

øget indvandring, genhusning af flygtninge og

højere fødselsrate.

I dag er der mange canadisk-fødte muslimer,

foruden folk fra Iran, Pakistan, Indien,

Østafrika, Irak, Egypten, Centralasien, Fiji,

Afghanistan, Bosnien, Kosovo, Serbien, Sri

Lanka, USA, Indonesien, Storbritannien m.fl..

To af de største grupper er folk fra Iran og

Punjab (landområde der ligger delt mellem

Indien og Pakistan). Derudover kommer der

årligt over tusind studerende fra Saudi-Arabien

til Vancouver for at studere som led i et særligt

legatprogram iværksat af den saudiske regering

i 2007. Under ramadanen samles hundredvis

{ }

35 % af Vancouvers

befolkning er

indvandrere.

af dem i Vancouvers moskeer for at fejre iftar

(aftenmåltidet, der markerer fastens afslutning),

Tarawih (ekstra bønner, som muslimer beder

om natten) og for at komme i den rette

’ramadan-stemning’. Et stort antal af disse

studerende er i tyverne, og for mange af dem er

dette deres første ramadan væk fra hjemmet.

Det at gå i moské i Vancouver minder lidt

om at træde ind en FN-forsamling. Der er Her

tilbeder muslimer fra mange forskellige lande

sammen, og som regel er engelsk det eneste

sprog, de alle forstår.

BeDeemner

• Bed for de kristne, at de må vise

kærlighed og omsorg og hjælpe dem, der

kommer til Vancouver som flygtninge og

indvandrere.

• Bed om villighed i de kristne kirker til

at søge Guds visdom og ledelse, når det

gælder deres kontakt med muslimer.

• Bed for de yngre generationer af

muslimer om, at de aktivt må søge Kristus i

denne mangfoldige metropol.


Dag 10 Torsdag

Mellemøstens

krige

18. juli

1993

TiDslinjE

Damaskus, Syrien – En bloddryppende by

Det var i 1974. Jeg kom fra Schweitz. Min

kone kom fra Pakistan. Vi mødtes i

Beirut. Vi rejste rundt til gamle bibelske steder

i Jordan, Libanon og Syrien. I Damaskus havde

jeg et mareridt. Hvert eneste jordlod dryppede

af blod og ligesom skreg: ”Hvor længe?”

For fire år siden delte jeg denne oplevelse

med min syriske, kristne bror. Han mente, at

det havde forbindelse til fortiden. Det samme

tænkte jeg. Damaskus er den ældste beboede

by i verden. Den har lidt under endeløse

invasioner med al den rædsel, der følger med.

Vi forestillede os ikke, at mareridtet kunne være

et tegn på fremtiden. I slutningen af 2012 blev

det anslået, at 40.000 mennesker var blevet

dræbt under den seneste krise. I går mødtes vi

igen. Hans missionsorganisation kaldte ham

til at mobilisere bøn for hans blødende land.

Det europæiske parlament blokerer for

økonomisk bistand med henvisning til syriens

menneskerettighedssituation

Han mindede mig om det mareridt, som jeg

havde for næsten 40 år siden. Han fortalte

mig, at kristne målrettet var blevet slagtet i

tusindvis; bevidst jagtet af visse grupper af

”Frihedskæmpere”: Wahabbis, Al-Qaida og

andre fra udlandet.

Imidlertid nægter hans far, en præst i

centrum af Damaskus, at forlade sine ”får”;

det er forbløffende at se, hvordan Gud handler.

Kristne er i chok over at se deres kirker blive

fyldt med fremmede – muslimer! Muslimske

kvinder, skjult under deres slør, sammen med

deres børn og mænd strømmer til i hundredvis

for at høre om Jesus. Hvor ironisk, at Syrien,

som blandede sig i dets nabolands, Libanons,

affærer og endda begik mord, også på kristne,

nu selv står midt i en borgerkrig, hvor andre

lande blander sig i deres anliggender. Gud

{

Bogen ”Stepping

}

Stones” af Don

McCurry er

tilgængelig på

worldchristian.com

ryster virkelig nationerne.

Vil der nogensinde komme en slutning på

denne uophørlige krigsførelse i Mellemøsten?

Jesus er fredsfyrsten. Så længe folk afviser ham,

vil der ikke blive fred.

Selvfølgelig er Gud ikke ansvarlig for

menneskers ødelæggelser. Men han ved,

hvordan han skal få noget godt ud af det onde.

Det ser vi i Syrien i dag.

BeDeemner

• Bed om fred, religionsfrihed og

retfærdige ledere i Syrien.

• Bed om beskyttelse for kristne, som

bliver i Syrien, og bed om, at de må blive

brugt som vidnesbyrd for naboer i chok

efter bombardementer og som længes efter

et nyt liv.

• Bed om ,at kristne i udlandet må hjælpe

og bede for dem, der lider i Syrien samt

dem, der er flygtet. (Matt 25,40: ”… alt, hvad

I har gjort mod en af disse mine mindste

brødre…”)

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 19


Dag 11

Unåede

folkeslag

Fredag

19. juli

1993

TiDslinjE

Indiens Konkani-talende

Shaikh muslimer

Der er over 200 millioner Shaikh muslimer

på verdensplan, og mere end en tredjedel

af dem bor i Indien. De fleste andre bor i

Pakistan og Bangladesh. Shaikh muslimerne

udgør hovedparten af den sunni muslimske

befolkning på Deccan plateauet i det centrale

Indien. Konkani er det officielle sprog i den

indiske stat Goa, og research viser, at de

konkani-talende Shaikh-muslimer primært

bor langs kysten mellem Mumbai og Goa i

Vestindien. Deres totale befolkning er omkring

to millioner.

Udtrykket ”Shaikh”, blev engang kun

brugt som betegnelse for stammer af ren

arabisk afstamning, men det bruges nu som

betegnelse for islamiske folk i det centrale og

sydlige Indien, som er konverteret fra lav-kaste

hinduisme to til tre generationer tidligere, og

det betegner også dem, der er konverteret fra

høj-kaste hinduisme i Nordindien som følge af

muslimske Sufi-missionærers arbejde.

Nogle gange er indiske Shaikh samfund

meget forskellige fra andre muslimer omkring

dem, men ofte har de tilbøjelighed til at blande

sig med andre. Derfor har det ofte været

20 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

Et jordskælv med centrum i

Killari, Maharashtra, dræber

over 10.000 mennesker

{ }

En tredje del af alle

Shaikh muslimer

lever i Indien

svært at skelne mellem de forskellige Shaikh

undergrupper, men de sprogforskelle har

hjulpet med at kategorisere dem.

Så godt som alle Shaikh’er er sunni

muslimer, selvom de i praksis kan være langt

fra ortodokse. Som helhed inkluderer islam

i Indien stærke elementer fra mysticisme.

Respekt og ærbødighed for muslimske helgener

er meget almindeligt, og de overdådige

dekorationer ved deres grave tiltrækker selv

hinduer, for hvem det er normalt at spille

andægtig musik og synge ved helgeners

grave. En følelse af hengivenhed er dybtfølt.

I vid udstrækning har Sufi-læren ført til

universalisme – en følelse af, at alle religiøse

veje i sidste ende fører til Allah.

Der findes ingen bibel eller relateret litteratur

i deres dialekt af konkani-sproget, selvom

Bibelen er tilgængelig på det traditionelle

konkani-sprog. Nogle taler også urdu eller

hindi. På disse sprog er det muligt at få både

Bibelen og Jesus-filmen.

BeDeemner

• Bed om, at Gud må sende mennesker

til at forkynde evangeliet om Jesus

blandt konkani-talende Shaikh’er i

fiskerlandsbyerne.

• Bed om, at de, der for nyligt er kommet

til tro, må vokse i nåden og kendskabet til

Jesus og have frimodighed til at dele deres

tro med andre på trods af chikane.

• Bed om, at nye kristne må blive

udrustede til at kalde nye disciple blandt

deres konkani-talende Shaikh landsmænd.

• Bed om at den allerede eksisterende

kirke må tage imod disse nye kristne søstre

og brødre i troen med kærlighed og åbne

arme.


Dag 12

Indblik

Lørdag

20. juli

1993

Imod restriktioner - lad dørene blive åbnet

Mange muslimer har ikke afvist

evangeliet - de har ganske enkelt

aldrig hørt det.

TiDslinjE

The Insanity of God fortæller Nik Ripkin

I historien om Pramana, en kristen med

muslimsk baggrund. Før han kom til tro, følte

Pramana, at hans liv var ødelagt. Efter råd

fra en lokal imam fastede og mediterede han i

tre dage, idet han søgte at finde svar i forhold

til sine problemer. På den tredje dag hørte

han en stemme, der sagde ”Find Jesus, find

Evangeliet.” Som muslim i et muslimsk land

med mange restriktioner havde Pramana aldrig

hørt om Jesus. På dette tidspunkt vidste han

Åbne Døre udgiver

Verdensranglisten for første

gang

end ikke, om Jesus kunne være en frugt, en

sten eller et træ. Stemmen fortsatte med at tale

til ham og gav ham detaljerede instruktioner

om, hvordan han kunne finde Jesus. Pramana

begyndte straks at gå. Efter stemmens

anvisninger gik han hele natten og kom til en

by, hvor han aldrig havde været før. Pramanas

rejse førte ham hjem til én af de i alt kun tre

troende i hans befolkning på 24 millioner.

Denne mand delte evangeliet med Pramana,

som blev kristen samme dag.

På verdensranglisten - en optegnelse over de

lande, hvor intensiteten af kristenforfølgelse er

værst – er der ni islamiske lande i top 10. I flere

lande er det næsten umuligt at få information

om Jesus.

Bibelen siger, at ”enhver, som påkalder

Herrens navn, skal frelses.” Og ”hvordan

skal de tro på ham, som de ikke har hørt

om?”(Rom. 10,13-14). Helligånden arbejder

forunderlig vis, og som i Pramanas tilfælde

når Han muslimer på mirakuløse måder. Men

muslimer har stadig brug for friheden til selv

at kunne tage stilling til Jesus, og det omfatter

adgang til Bibelen og til levende kristne vidner.

De restriktioner, som både islamiske regeringer

og samfund påtvinger folk, må ophæves.

BeDeemner

{ }

It is estimated that

176,000 Christians are

martyred each year

• Kan du forestille dig ikke at have

mulighed for at høre om Jesus? Kan du

forestille dig de millioner af muslimer,

der kommer til at gå evigheden i møde

uden nogensinde at have hørt de gode

nyheder? Forestil dig det og fald på knæ

for Gud, idet du bønfalder Ham om, at de

må høre om Jesus.

• Bed om, at dørene til lukkede

muslimske nationer vil åbne sig,

at statslige restriktioner og det

samfundsmæssige pres vil bløde op.

Bed om større adgang til bibler, så flere

muslimer må få mulighed for at læse

Bibelen på deres eget sprog.

• Bed om, at Gud fortsat må udruste

kristne i muslimske lande og give dem

styrke til at blive boende i deres hjemlande

(Matt 5,3-16).

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 21


Dialog med muslimer

gud behøver ikke

at bruge dem, der

følger Ham, for at

muslimske folk,

men Han bruger os

alligevel.

22 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

En undersøgelse foretaget for nylig i

vestafrikansk kontekst viste, at en høj

procentdel af muslimer kom til tro på Kristus

gennem direkte dialog med kristne. Her er

nogle detaljer fra undersøgelsen:

dialog 80%

Overnaturlig oplevelse 60%

læsning af bibelen 30%

læsning af koranen 20%

læsetræning 10%

korrespondance 2%

audio-visuel 2%

Som eksempel på dialog kommer her en kort,

redigeret, udgave af en samtale som fandt sted

på et marked i Kinshasa (Den Demokratiske

Republik Congo) - Eksemplet er forkortet.


kristen: “Goddag, min

ven! Hvor meget koster den

her boubou (vestafrikansk

klædedragt)?”

Muslim: (med vestafrikansk accent) ”Halvtreds

congolesiske franc.”

kristen: “Det er dyrt! Hvad forskel er der

mellem den og det andet tøj på bordet? Er den

importeret?”

Muslim: “Ja! Det er en boubou af høj kvalitet

lavet af dygtige vestafrikanske skræddere.”

kristen: “Kommer du fra Vestafrika?”

Muslim: “Ja, det gør jeg! Jeg er fra Mali og har

boet i Kinshasa i to år.”

kristen: “Må jeg spørge dig om noget, - fra

min baggrund som en afrikansk kristen?”

Muslim: “Selvfølgelig! Men du skal vide, at jeg

er muslim.”

kristen: “Jeg er meget bekymret over al den

ekstreme vold som præger vores generation og

for Afrikas kritiske tilstand i forhold til f.eks.

borgerkrige, den lave moral, HIV osv. Hvem

mener du, er ansvarlig?”

Muslim: “Det er et meget vanskeligt spørgsmål,

men jeg tror at vi selv er ansvarlige.”

kristen: “Hvad er det, der får mennesker til at

opføre sig sådan eller begå disse ting?”

Muslim: (efter nogen tids tavshed) Det er

Satan.”

kristen: “Med respekt for din religiøse

overbevisning, hvad anbefaler Koranen, at vi

skal gøre for at overvinde Satan og undgå at

synde?”

Muslim: “Uha! Helt ærligt… det har jeg ikke

noget svar på.”

kristen: “Stræber du ikke personligt efter

hellighed og at overvinde Djævelens værk i dit

liv?”

Muslim: “Jo, det gør jeg, men det er virkelig et

stort og vanskeligt problem!”

kristen: “Ja, det er det.. Både Bibelen og

Koranen bekræfter nemlig, at synd er medfødt

i den menneskelige natur, mens vi er under

Satans herredømme; men der er en løsning!”

Muslim: (meget forventningsfuldt) Okay. Hvad

er det?”

kristen: “Vi kan finde løsningen, som er nævnt

i Hadith-bøgerne og Koranen.”

Muslim: “Er det rigtigt?”

kristen: “Muhammad, islams profet, fastslår,

at alle mennesker, også ham selv, har, fra

fødslen af, et ar efter Djævelens bid (synd)–

alle undtagen Jesus, Marias rene søn (sura

19,19), som ikke begik nogen synd mens han

levede her på jorden. Jesus er og bliver den

eneste profet, som var uden synd og derfor

havde magt til at sætte menneskeheden fri fra

byrden (synden) (sura 39,7). På samme måde

lærer Bibelen os, at Jesus kom til jorden for at

ødelægge Djævelens værk, og der er ingen synd

i Ham (1. Joh. 3, 5 og 8).

“Kære ven, jeg vil stille dig et spørgsmål:

Hvis du er tynget og træt af byrder, og der

kommer to personer til dig, og den første er fri

og uden nogen byrde på sine skuldre, men den

anden bærer tyngden af sin egen synd, hvem vil

du så gå til og bede om hjælp, og hvem af dem

vil være i stand til at fjerne dine

byrder?”

Muslim: “Den første, som er fri

og ikke har noget at bære på!”

Den kristne fortsatte med at forklare Evangeliets

budskab, og muslimen i denne sande historie

modtog senere Jesus som Herre og Frelser. Gud

behøver ikke at bruge dem, der følger Ham, for at

muslimske folk, men Han bruger os alligevel,

og i de fleste tilfælde for at vi kan have en kærlig

samtale med dem der er fortabt, og dele de gode

nyheder med dem.

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 23


Dag 13

Indblik

Søndag

21. juli

1993

Bed for Bethlehem

Vil Betlehem, Jesu fødeby, en dag være uden

kristne med en levende tro?

Situationen er ikke helt så slem endnu,

men det ser ud, somom det går i den retning.

Antallet af kristne blandt befolkningen i de

palæstinensiske områder, herunder Gaza, anslås

til at ligge på lige over 1%. Et langt større antal

palæstinensiske kristne bor i udlandet. Det

enorme pres, de kristne i Det Hellige Land

lever under, får mange til at udvandre.

Dette pres kommer fra flere sider. En lokal

kristen præst fortæller, at ”der for det første er

den politiske situation. Som kristne ønsker vi

at leve i et fredeligt land, men i Mellemøsten

er der ingen fred i sigte. Det Arabiske Forårs

revolutioner i nabolandene skaber ikke tiltro

til en fredelig fremtid. Rent økonomisk har

vi heller ikke meget håb. Omkring 40% af de

palæstinensiske kristne er arbejdsløse, fordi der

simpelthen er for få jobs. Statistisk set er kristne

en meget lille minoritet i dette samfund. Når

det gælder det åndelige, er vi omgivet af to

store religioner, der ikke anerkender Jesus som

herre og frelser. I deres øjne er vi »vantro«, og

24 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

TiDslinjE

PlO leder Yasser Arafat og israels statsminister Yitzhak

Rabin giver hinanden hånden efter underskrivningen af

fredsaftale.

derfor bliver vi ofte latterliggjort og udnyttet.

Oven i det føler de lokale kirker sig kuede og

modløse, fordi de oplever sig svigtet af kirken

på verdensplan.”

Men der er stadig håb. Kirker og kristne

organisationer arbejder i de palæstinensiske

områder. Man kan arbejde åbent blandt

kristne. At arbejde blandt muslimer har mange

flere udfordinger og det kræver stor visdom.

Ikke desto mindre sker det, at mennesker

kommer til tro. En evangelisk kirke i Betlehem

er vokset fra fem til 56 familier. ”Vi har set og

kan bevidne, at Gud frelser mennesker her, og

at der sker mirakler i vores tid.”, fortæller deres

præst.”

“Tak for jeres forbøn. Vi venter stadig

på at opleve en stor høst her, men

mange af os føler, at det er lige rundt

om hjørnet.”

(Lokal medarbejder for30 dage’)

BeDeemner

• Bed om, at Gud må opmuntre de

kristne i de palæstinensiske områder til at

være lys og salt, hvor de bor.

• Bed om, at Gud må beskytte de kristne

med en muslimsk baggrund.

• Bed om visdom til de præster, der

oplærer disse troende, og om at Kristi

legeme over hele jorden må kunne

opmuntre dem.


Dag 14

Indblik

Mandag

22. juli

1993

TiDslinjE

Fanget i magien – Frygt i folkereligiøsiteten

Bilal vågner, rystende af angst. Anfaldene

har været tilbagevendende i flere uger.

Han ser i ånden et slag i den åndelige verden

og er overbevist om, at han bliver dødsdømt.

Han kan ikke koncentrere sig om sit arbejde

og snerrer ad sine venner og sin familie. Han

kan ikke holde det ud længere og går til en

sheikh, en respekteret religiøs lærd, der har

været på pilgrimsfærd til Mekka. Efter at have

givet mange forklaringer ud fra sin indsigt

i mystikkens verden giver denne åndelige

leder Bilal en hvid tråd, han kan binde om sit

indonesiens inflation når op på

9,68 %

håndled . Han har også en amulet fæstnet på

sin pude om natten.

Den folkereligiøse islam blander animistisk

praksis med ortodoks islam. Mange

muslimer praktiserer en eller anden form

for folkereligiøsitet. De er ofte meget bange

for ånder og praktiserer ceremonier, der skal

tæmme disse ånder. En ceremoni, der er

almindelig i Indonesien, omfatter ofring af en

høne inden man bygger et hus. Hønens hoved,

fødder og vinger begraves under grundstenene

med hovedet mod øst og omgivet af ris og

krydderier. Hønens blod bliver derefter sprøjtet

på stenene, og en mønt bliver lagt under hver

hjørnesten. Når det er gjort, kan man gå i gang

med at bygge huset.

Et andet aspekt af islamisk folkereligiøsitet

er valfarter til steder med speciel kraft, såsom

gravmonumenter, hvor pilgrimme udfører

specielle ritualer, reciterer dele af Koranen og

nævner den døde ved navn. De henter vand

fra en bygning i nærheden og sætter det ved

graven. Derefter kaster de blomsterblade

på gravmælets døre. I den tro, at vandet og

blomsterbladene har opsuget velsignelse fra

{ }

Fire typer magi:

“velsignelse”, beskyttende,

ødelæggende,spådom

helgenen, tager de dem med hjem. Hvis en i

huset er syg, drikker han af vandet for at blive

rask. Blomsterbladene bliver lagt i badevandet

for at rense sjælen.

Trods alle anstrengelserne fortsatte Bilals

mareridt. Til sidst opsøgte han en kristen kirke,

hvor han modtog Jesus. Det tog ham lang tid

at komme sig over sine oplevelser, og i dag

underviser han om islamisk folkereligiøsitet og

vidner om den frihed, han selv fandt.

• Bed om, at muslimer må blive udfriet

fra den magt, som magien og frygten har

over dem (Matt. 8,16; 10,1; Mark. 5,2-13,

ApG 16,16-18).

BeDeemner

• Bed om, at folk, når de bliver kristne,

må være åbne omkring deres omgang

med åndeverdenen og blive sat helt fri fra

alt i deres tidligere liv.

• Bed om, at kristne medarbejdere må

“skinne som stjerner i universet” når de

vidner for dem der lever i mørket.(Fil. 2,15)

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 25


Dag 15

Store

folkeslag

Tirsdag

23. juli

1993

Det kinesiske mirakel: Muslimer drømmer om Jesus

Da jeg mødte Halid for fire år siden, vidste

jeg med det samme, at han var en mand,

som Gud ville komme til at bruge på en særlig

måde blandt hans eget folk.

26 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

TiDslinjE

De første østasiatiske lege blev afholdt i

shanghai, Folkerepublikken Kina, den 9. – 18.

maj

En aften under ramadanen fortalte Halid

mig om en drøm, han havde haft. Han sagde:

”I drømmen kom der en mand hen til mig

og tog min hånd. Jeg vidste ikke, hvem han

var, men jeg kunne mærke, at han var en god

mand. Han ledte mig op ad en bakke, men

undervejs blev jeg træt og trak min hånd til

mig. Tålmodigt ventede han, mens jeg hvilede

mig, og derefter tog han på ny min hånd, og

vi fortsatte. Da vi nåede toppen, forsøgte jeg

igen at trække min hånd til mig, fordi vi nu

havde nået målet. Men manden holdt fast i

den, venligt men bestemt, for han ville ikke

have, at jeg skulle komme bort fra ham. På det

tidspunkt vågnede jeg af min drøm.”

Halid fortalte en af sine venner, som også

er muslim, om sin drøm, idet han håbede,

vennen kunne hjælpe med at tyde den. Vennen

sagde: ”Halid, manden i din drøm var Jesus,

Messias.” Halid husker: ”Lige så snart jeg hørte

det, vidste jeg, det var sandt, og at Gud gennem

drømmen ville fortælle mig, tiden var kommet

til at jeg skulle følge Jesus. Han ønskede at

fortælle mig, at han altid er klar til at tage min

hånd, selv når jeg trækker den til mig. Jeg ser

{ }

Ti millioner Hui

kender ikke Jesus

nu, at jeg altid har haft brug for ham, og selv

når jeg skubber ham bort, bliver han stående

ved siden af mig. Jeg kan ikke forstå sådan

en kærlighed, men jeg ved, at jeg har brug for

den, og jeg kan godt lide den.” Halid begyndte

efterfølgende at læse i Bibelen, og han vidner nu

om evangeliet for mennesker omkring ham.

Selvom Gud gør fantastiske ting blandt

Hui-folket i Kina, kender mange af de over ti

millioner Hui’er stadig ikke denne vidunderlige

kærlighed, som Halid nu erfarer i sit liv.

Mange af dem lever i frygt, og selvom de har

et oprigtigt ønske om at kende og adlyde Gud,

ved de ikke, hvordan de skal gøre det.

BeDeemner

• Bed om, at Jesus må vise sig for

Hui’erne på overnaturlige måder (Ap.g.

2,17).

• Bed om, at den frygt, som de kinesiske

kristne har over for Hui-folket, må blive

erstattet af kærlighed (1. Johs 4,18).

• Bed om, at de Hui’er, der allerede følger

Jesus, må få visdom og frimodighed til at

dele evangeliet med familie og venner (Ef

6,18-20).


Dag 16

Udfordringer

Onsdag

24. juli

1993

TiDslinjE

Porten til Afrika – Sydafrika på vej til normalitet

Antallet af muslimske indbyggere i Sydafrika

ligger mellem 600.000 og 800.000,

og selv om det er mindre end to procent

af befolkningen, medfører islams vækst og

indflydelse både udfordringer og muligheder.

Islam har stor indflydelse på bestemte

grupper af mennesker i Sydafrika. En af de

grupper er de indsatte i fængslerne. Mange har

skyldfølelse og længes efter tilgivelse og , og de

er åbne overfor ethvert budskab om håb. Der,

hvor budskabet om Jesus ikke bliver fortalt, vil

noget andet tage dets plads.

Islam er attraktiv for de fattige sorte

sydafrikanere fra landet. Nogle opfatter

kristendommen som de hvides religion. Islam

bringer uddannelse og mad til de aller-fattigste,

hvilket medfører, at islam får et godt rygte,

der hvor der er desperat brug for den form for

hjælp.

Der er et magtfuldt budskab om

sameksistens mellem trossamfund i Sydafrika.

Noget af det skyldes landets historie, og det

forsøger at udfylde det tomrum, som apartheid

Præsident F.W. de Klerk og nelson

Mandela bliver sammen tildelt nobels

Fredspris

og fortidens splittelser skabte.

I øjeblikket vokser islam hurtigere end

kristendommen i Sydafrika, og selv om det er

en lille vækst, er det en udfordring for Kirken.

Et bibelsk svar både til islam og det at nå ud til

de fattige og nødlidende, vil kræve af Kirken, at

den gør mere og er klar til at sætte mere på spil.

BeDeemner

• Bed for dem, der aktivt går ud til

muslimer i Sydafrika. Bed om, at de må

forstå den islamiske kultur og den religiøse

praksis i forbindelse med ramadanen uden

at gå på kompromis med troen på Kristus

Jesus.

• Bed om, at der må blive flere kristne

fængselspræster i Sydafrika. I ramadanen

er der specielt fokus på fængselsmission,

fordi det ses som en tid, hvor de indsatte

bliver tilbudt at få tavlen visket ren over for

{ }

29 % af befolkningen i

Sydafrika er under 15 år.

Allah, og derfor er der mange, der vælger at

konvertere til islam.

• De fleste som lever i slumbyer, tager

imod islam som et middel til at få mad. Bed

om, at disse fattige og nødlidende må tage

imod Jesus som Frelser, ikke på grund af

den mad, de måtte modtage, men fordi de

ønsker et nyt liv i Kristus.

• Bed for de uuddannede præster ude på

landet, at de må have en urokkelig tro.

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 27


Dag 17

Fokus på

Asien

Torsdag

25. juli

1993

TiDslinjE

Hvor kan de tage hen? Indonesiske arbejdere

Den 19. august 2012 faldt på en søndag.

Dagen kaldes Eid-ul-Fitr og markerer

slutningen på ramadanen. Det begyndte

som en glad dag for mere end 10.000

indonesiske arbejdere der samledes på Taipeis

hovedbanegård. De strømmede ind i forhallen

– et oplagt sted for dem at sidde og mødes

med deres venner for at fejre denne vigtige

muslimske festdag. Den store forsamling

af mennesker kom utilsigtet til at spærre

for den almindelige trafik af rejsende til og

fra undergrundsbane, tog og metro på de

forskellige etager på stationen.

Efter klager fra de rejsende begyndte man

at spærre store dele af forhallen på Taipeis

hovedbanegård af i weekenderne. Det fik

nogle af de indonesiske fremmedarbejdere til

28 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

Arthur Blessitt foretager en korsvandring i

Taiwan, men kun rundt om lufthavnen.

at reagere med vrede, og den 12. september

demonstrerede omkring 50 indonesere foran

stationen. Med ”anti-racisme”-skilte i hænderne

insisterede de på deres ret til at forsamles på

offentlige steder og råbte: ”Vi vil have et sted

at være i vores fritid!”. Derefter gik de ind på

stationen og satte sig på gulvet i forhallen.

I Taipei og byer som Taiyuan og Taichung

ser man ofte fremmedarbejdere der samles

i weekenderne. De sidder i grupper på

stationerne, i parker og endda langs vejkanten

på udvalgte veje. Folk rynker på næsen ad dem,

men sjældent er der nogen der oprigtigt prøver

at finde en løsning på deres vegne.

I dag er indonesiske fremmedarbejdere den

største gruppe af arbejdere i både Taiwan og

Hong Kong. Ifølge statistikken for september

2012 er der 155.000 i Taiwan og 151.000

i Hong Kong. Mange af dem har kristne

arbejdsgivere.

Adskillige kirker i Hong Kong arbejder med

at hjælpe dem de kalder for TKI (Tenaga Kerja

Indonesia, som betyder indonesiske arbejdere).

De åbner centre der tilbyder sprog- og it-kurser,

internetundervisning og sociale programmer.

{ }

På verdensplan vil der være

brug for ca. 600 mio. ekstra

arbejdspladser i løbet af de

næste ti år.

Derudover er der også i Hong Kong centre for

gudstjenester/fællesskab og pensionater for de

indonesiske arbejdere. I Taiwan er der kun en

lille håndfuld kirker og kristne organisationer

der rækker ud til de indonesiske arbejdere.

BeDeemner

• Bed for at taiwanesiske kirker kan åbne

TKI-centre som dem i Hong Kong.

• Bed for at kirker og kristne i Taiwan må

få en vision om Guds rige og lære om den

kultur som deres ansatte kommer fra, og

række ud til dem i kærlighed.

• Bed om at kirker må arbejde sammen

med kristne organisationer med henblik

på at udvikle en langsigtet strategi for

hvordan de bedst hjælper og tager sig

af fremmedarbejderne og evangeliserer

blandt dem for at gøre dem til disciple.

• Bed om at de indonesiske

fremmedarbejdere må åbne deres hjerter

for Kristus


Dag 18

Unåede

folkeslag

Fredag

26. juli

1993

TiDslinjE

Født muslimsk - Tag børnene ved hånden

Sidste år døde et ud af syv børn i den del

af Afrika, der ligger syd for Sahara, før de

fyldte fem år. Af dem, som overlevede, fik kun

65 % mulighed for at komme i skole, men kun

nogle få kom rent faktisk i skole.

En stor del af muslimske børn fødes ind

i ekstrem fattigdom. Nogle er tvunget til at

tigge for at overleve, mange bliver mishandlet

og trukket ind i menneskehandel eller

prostitution, og atter andre kommer med i

bander, oprørs- eller terrorgrupper.

Selvom mange kristne er fulde af

medfølelse for disse børn og unge

og gør et godt stykke arbejde på

gadeherberger og børnehjem og

hjælper med mad og uddannelse til

børn, så er der stadig meget, der

kan gøres.

Mere end en fjerdedel af

verdens 2,4 milliarder børn

bor i muslimske lande.

Det er anslået 600

millioner børn. Over

40 % af befolkningen

i muslimske lande

Verdens befolkning når 5.5 mia.

verden over er børn. Nogle ganske få børn i

muslimske lande er blandt verdens rigeste,

men størstedelen er blandt de fattigste og

mest marginaliserede og nægtes adgang til

grundlæggende rettigheder såsom sundhed,

uddannelse og beskyttelse.

Ifølge Unicefs ”Children of the Islamic

World “dør 4.3 millioner børn hvert år i

muslimske lande, millioner har ikke adgang

til skolegang og – i nogle lande – dør

hver sjette kvinde i barselssen” - så

den er stor.

Der er en historie om

et par, der gik gennem de

høje græsmarker i Afrika.

De holdt begge deres søn i

hånden, en på hver side. Men

da de kom ud fra græsset, så

de, at de begge havde givet

slip i den tro, at den anden

holdt fast i deres søn. De ledte

desperat efter deres dreng

og bad indbyggerne

i den nærliggende

landsby om hjælp.

Efter tre timer sagde faren: ”Lad os holde

hinanden i hænderne og gennemsøge græsset”.

Det gjorde de og fandt drengen, men det var for

sent. Faren råbte i sin sorg: ”Hvis vi bare havde

holdt hinanden i hånden noget før, så kunne vi

måske have reddet ham”.

Lad os tage dem ved hånden som arbejder for

at beskytte og velsigne børnene i de muslimske

nationer.

BeDeemner

{ }

4.3 mio. børn dør

i muslimske lande

hvert år.

• Lad os sammen bede om at flere vil

høre kaldet til at tage hinanden i hånden

og nå ud til børnene med Evangeliets

budskab i ord og gerning (Klagesangene

2,19).

• Lad os holde hinanden i hånden for

Guds beskyttelse og nåde til børnene i de

muslimske lande (Ordsp 22,6).

• Lad os bede sammen om, at Gud vil

vise dig og mig, hvordan vi kan blive

involveret i at hjælpe muslimske børn i

nød (Matt 28,19).

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 29


Dag 19

Indblik

Lørdag

27. juli

1993

Den frustrerende vej mod

kvinders uddannelse

Uddannelse af muslimske kvinder er både

gået frem og tilbage i de seneste tyve år,

og selvom det er frustrerende, så underminerer

tilbageskridtene ikke fremskridtene. Det er

også vanskeligt at vurdere uddannelse blandt

muslimske kvinder, for det afviger meget fra

region til region – og ligeledes fra familie til

familie.

Det var dannelsen af Taliban i 90’erne,

som førte til den massive nedbrydning af

kvinders ret til uddannelse. I Afghanistan og

Pakistan blev uddannede kvinder tvunget til

at opgive deres job. Piger blev forhindret i at

gå i skole. En generel forordning blev udstedt,

om at muslimske piger ikke behøver at lære

at skrive – at lære at læse var mere end nok.

Og i september 2006 kom de rystende tal fra

UNESCO i deres rapport om læsefærdigheder

og analfabetisme blandt voksne. 1 I Egypten

er det kun 59,4 % af kvinderne, som kan læse

og skrive. Dette tal bliver lavere og lavere,

når man læser videre på listen over landene i

Mellemøsten: Marokko, Pakistan, Afghanistan

og Yemen. Nogle steder er forskellen mellem

mænd og kvinder, som kan læse og skrive, helt

30 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

TiDslinjE

På trods af afslutningen

på krigen i 1978-92, er

Afghanistan stadigvæk en

slagmark

oppe på 90 %.

I dag er situationen nogle steder mindre

dyster. Universitetsstuderende i Irak og De

Forenede Arabiske Emirater er overvejende

kvinder. I muslimske lande som Tyrkiet,

Malaysia og Indonesien er uddannelse af

kvinder sjældent et problem. Dog fortsætter

kampen i nogle lande stadig. For nylig forbød

Iran kvinder i at deltage i over 70 forskellige

universitetsuddannelser.

Mange muslimer arbejder dog for en

bedre fremtid. Neelofer Haram skriver: ”Det

er afgørende, at sociale ledere og moderne

meningsdannere er opmærksomme på dette

problem, for hvis de ikke er det, vil det betyde

social frustration og smerte for alle. For når

mødre, døtre og søstre bliver skubbet bagud,

hvordan kan fædre, sønner og brødre så gå

fremad?

BeDeemner

1 UNESCO, Literacy for life (EFA Global Monitoring Report), 2006.

• Bed for dem, der bygger skoler til

piger i Afghanistan og Pakistan. Bed om

beskyttelse for de piger, der går i skole på

steder, hvor de kan blive udsat for chikane

eller trusler, fordi de går i skole.

• Bed for dem, der kæmper for

uddannelse til kvinder i muslimske lande.

Bed om beskyttelse, mod og muligheder

for at tale deres sag.

”Og jeg ved også, at når denne krig er slut, har

Afghanistan lige så meget brug for jer som

for mændene, måske endda endnu mere. For

et samfund har ingen chance for succes, hvis

dets kvinder ikke har nogen uddannelse, Laila.

Overhovedet ikke.”

- Khaled Hosseini,

Under en strålende sol


Dag 20

Fokus på

Pakistan

Søndag

28. juli

1993

TiDslinjE

Et ”Eldorado for sprogforskere” – det er

hvad man kalder Chitral, en bjergdal i det

nordvestlige Pakistan. Der tales næsten et dusin

sprog der! Khowar, eller ”Kho’ernes sprog” er

hovedsproget, der tales af omkring 300.000.

Chitral ligger mellem bjergene Hindu Kush

og Hindu Rajs høje tinder. Om vinteren er

bjergpassene spærret af dyb sne. Mange har

mistet livet i forsøget på at forcere de blokerede

pas, og langt om længe har man bygget en

tunnel, der gør det noget nemmere at få adgang

til dalen. Hvis du klarer turen, så bliver du

belønnet ved at møde et venligt folk der er

i 1993 blev Bhenazir Bhutto den første kvinde

der er blevet valgt til at lede en postkolonial

muslimsk stat, i Pakistan.

Frygt for militante ekstremister - Chitral området i Pakistan

kendt for at være fredselskende. Selvom nogle

regioner i Pakistan har været styret af militante

ekstremister, så er denne region sluppet for den

slags. Men der er en spirende frygt i dalen for,

at dette vil ændre sig.

Solidaritet

I en så barsk del af verden er det ikke så

mærkeligt, at folk er fattige og uden arbejde.

Nogle mænd bor og arbejder i de olierige

golfstater. Ofte er en mand ansvarlig for sin

mor, svigermor, bedstemor, kone, søster,

svigerinder, niecer og nevøer. De sender penge

hjem for at forsørge familien. Gensidig støtte

er nødvendig for at overleve. På egen hånd

ville man være fortabt i det bjergområde, hvis

skønhed tager vejret fra én, men som også er

hårdt og barsk.

Man kan spekulere på, om der allerede findes

nogen i denne region der følger Jesus. Skulle

det ikke være muligt for Gud at bygge sin

kirke her? Hans Ord er ikke blevet oversat til

khowar endnu. Der er et stort behov for det i

Chitraldalen.

BeDeemner

{ }

Chitral området var først

buddhistisk, så blev

det hinduistisk og er nu

muslimsk

• Bed om, at Jesus må åbenbare sig

gennem drømme og visioner. (ApG 2,17:

”Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg

vil udgyde af min ånd over alle mennesker.

Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres

unge skal se syner, jeres gamle skal have

drømme.”

• Bed om beskyttelse af dalen mod angreb

fra militante ekstremister. (Salme 121: 1-2

”Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra

kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra

Herren, himlens og jordens skaber.”)

• Bed om, at nogen må oversætte Bibelen

til khowar.

• Bed om flere lokale og udefrakommende

troende, der er villige til at arbejde i Chitral.

(Johannes 3,34: ”for han, som Gud har

udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke

Ånden efter mål.”)

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 31


Dag 21

Unåede

folkeslag

Mandag

29. juli

1993

Om at forstå muslimer i den Centralafrikanske Republik

bemærkning: Animistisk tro og praksis har stærk

indflydelse på det ’kristne’ flertal.

Fattigdom i CAR

Den tidligere franske koloni, Ubangi-

Shari, blev til den Centralafrikanske

Republik da de fik deres uafhængighed i

1960. Efter tre tumultagtige årtier med dårligt

styre – overvejende af militære regeringer

– blev en civil regering indsat i 1993. Som

navnet antyder, er den Centralafrikanske

Republik (CAR) et land, der ligger i Afrikas

geografiske centrum. Det har varieret klima

og landskabelig skønhed, lige fra den tropiske

regnskov i syd til det ørkenagtige Sahelbælte i

nord.

Skønt CAR har en del naturlige ressourcer,

herunder diamanter, guld, uran og træ, er det

stadig et af de fattigste lande i verden. Det

lider under at være lukket inde og temmelig

32 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

TiDslinjE

De første forholdsvis demokratiske valg bringer

præsident Patasse til magten i CAR.

isoleret midt i Afrika. Det har ført til en stor

afhængighed af nabolandene og forholdsvis

høje leveomkostninger. Politiske problemer og

dårlig ledelse har medført strejker og politiske

spændinger i de senere år.

Islamiske investeringer i CAR

De nuværende økonomiske vanskeligheder viser

sig at være en kilde til vækst for islam i CAR.

Forretninger ejes af muslimske immigranter:

libanesere, arabere, hausaer, senegalesere,

maliere og tchadere. Flere arabiske lande øger

åbenlyst deres gaver til og investeringer i CAR

for at opmuntre til at proklamere islam.

Unåede

Rungaerne, en muslimsk stamme, som bor mod

nord (befolkning 37.000) er stort set unået og

er meget isoleret fra kristne. CAR har også en

befolkning af arabiske immigranter, som stort

set er uberørte af Evangeliet. Dette bare for

at nævne nogle få. På trods af den fremgang,

islam har haft i CAR i de senere år, ser vi også,

hvordan Gud arbejder. For nyligt var der en

indflydelsesrig fulanier, som havde gjort to

{ }

CAR er 10 % muslimsk,

51 % protestantisk, og

29 % Romersk katolsk

pilgrimsrejser til Mekka, der vendte sig til

Kristus, og han han holdt fast i sin tro på trods

af et stort pres. Det er værd at bemærke, at han

blev omvendt under ramadanen.

BeDeemner

• Tak Gud for, at det bliver ved med at

være forholdsvist fredeligt i landet på

trods af forskellige sociale og økonomiske

spændinger. Bed om, at det vil fortsætte.

• Bed om, at kristne vil have fremgang i

erhvervslivet og forblive tro mod Herren.

Mange mennesker bliver tiltrukket af

islam gennem muslimernes relativt store

velstand (Ordsprogene 13,7).

• Bed om, at træningsprogrammer

må blive etableret, så kristne kan lære,

hvordan de skal forkynde Evangeliet for

muslimer (Romerbrevet 10,15)


Dag 22

Fokus på

Canada

Tirsdag

30. juli

1993

Gæstfrihed åbner hjerter og hjem

TiDslinjE

Jack flygtede. En ven fortalte ham, at han

ville blive forgiftet. Jacks far, en muslimsk

gejstlig, havde opdaget, at hans 17-årige søn var

begyndt at følge Jesus. Et par år senere ankom

Jack til Canada for at studere teologi. Han følte

sig meget ensom og det var svært at leve i et nyt

land helt uden familie.

Krig, etniske konflikter, religiøs forfølgelse,

naturkatastrofer og længsel efter frihed er blot

nogle af årsagerne til, at folk bryder op fra deres

hjem og tager til Nordamerika. Hvordan klarer

disse mennesker sig i et fremmed land, hvor de

ofte ikke er særlig velkomne?

i 1993 immigrerede 254.809

mennesker til Canada.

I 2008 blev der åbnet et center for tilflyttere

(som Jack er med i) i Canada. Ideen var ganske

enkelt at byde muslimer velkommen og tilbyde

dem praktisk hjælp i deres nye land. Der

bliver knyttet venskaber, mens de får hjælp

til at opbygge et hjem, lære engelsk, få hjælp

til deres børn, undervisning eller lektiehjælp.

I dag tilbyder centret også barselsfester(baby

showers) for nybagte mødre, fodboldlejre for

drenge og piger og festivaler, hvor hele familien

kan være med, for blot at nævne nogle af de

ting, der bliver gjort for at sige velkommen til

tilflytterne.

Der bliver knyttet stærke bånd, når muslimer

får kristne venner. Nogle er allerede begyndt

at følge Isa Al-Masih (Jesus Messias). Andre

er på vej. Evangeliets frø bliver sået, når det

internationale team fra centeret tjener dem.

San var igang med en uddannelse som

muslimsk gejstlig. Da han var 22, begyndte han

at følge Jesus. Han var nu død i sin mors øjne

og hun ”begravede” ham endda. I dag er San

medlem af det internationale team, der arbejder

med tilflyttere. Mange af de mennesker

som San møder i centret, kommer fra hans

{ }

At blive venner med en

muslim er den bedste

måde at præsentere

evangeliet på.

hjemland. Der er endda mange fra den samme

stamme som ham selv. Hans mor bor stadig i

Afrika, men nu er hun er stolt af, at hendes søn

arbejder med at hjælpe hans eget folk med at

klare sig i et nyt og ukendt land.

BeDeemner

• Muslimer, som er blevet rykket op med

rode, er for det meste dårligt udrustet til at

håndtere nye mennesker, kulturer og sprog.

Bed om, at modne kristne må komme dem i

møde og bliver deres venner og nye familie.

• Bed om, at Gud vil lede troende til at

møde mennesker, som ønsker fred (Luk 10),

og også selv medvirke til, at muslimer kan

møde Fredsfyrsten.

• Mange muslimer i Nordamerika bliver

chokerede, hvis en vesterlænding møder

dem med et ”hej”. Men ofte kræver det kun

et ”hej” at starte et livslangt venskab. Prøv

det!

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 33


Dag 23

Fokus på

Somalia

Onsdag

31. juli

1993

TiDslinjE

Varme ørkenvinde rykker i teltdugene i den

kenyanske FN-lejr Dadaab. Khadija søgte

tilflugt der sammen med en halv million andre

fra Somalia. Efter 20 års lidelser på grund af

borgerkrig flygtede Khadija sammen med sine

børn. Hun kom ikke langt. Som de fleste andre

blev hun, der nu var flygtning, henvist til denne

lejr. De kunne ikke vende tilbage til deres hjem,

hvor krigen stadig rasede, og de kunne ikke

komme videre, da der er meget få lande, der

vil tage imod dem. Dadaab er nu den største

FN-flygtningelejr i verden. En hel generation er

allerede født og opvokset i Dadaab og kender

kun til det hårde liv som flygtning.

Sikkerhed er et stort problem i lejren. Al-

Shabaab-militser spreder frygt og gør livet

ubærligt. Kvinder voldtages, små drenge tvinges

til at kæmpe for Al-Shabaab, FN-arbejdere

bliver kidnappet, køretøjer bliver sprængt i

luften af landminer, og der er konstant mangel

på næsten alt.

“Blackhawk Down”: UsA’s militær gennemfører

operationer i Mogadishu. 22 amerikanske

soldater og over 1000 somaliere mister livet.

Forfulgte flygtninge i verdens største lejr

Ha rajo dhigin! – ”Giv aldrig op”.

34 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

Ingen kunne beskytte hende

Der er nogle ganske få kristne blandt

somalierne i lejren. Khadija er en af dem. Men

det er ikke let. Mange af de andre kristne

er allerede blevet dræbt af Al-Shabaab. De

skærer simpelthen halsen over på enhver, de

finder med en bibel, eller som slutter sig til

en undergrundskirke. Til sidst var Khadija

tvunget til at flygte fra flygtningelejren på

grund af forfølgelsen fra de fundamentalistiske

muslimer, der håndhævede sharialoven. De

lokale myndigheder var ikke i stand til at

beskytte hende. Så snart hun forlod Dadaab var

Khadija og hendes børn helt overladt til dem

selv. Det lykkedes hende til sidst at komme til

Nairobi.

Vi længes efter Guds indgriben i Somalia. Må

han bringe fred til denne lidende nation og må

den tid komme, hvor mange somaliere lægger

deres liv i Jesu hænder!

BeDeemner

Possible Caption/ Callout: 15.2

million – UNHCR refugee estimate,

2011

• Bed om åbenhed over for Evangeliet og

om at de troende må kunne mødes i fred i

Dadaab og Somalia.

• Bed om, at troende må vokse i troen.

Kun de, der står fast i troen, er i stand til at

håndtere forfølgelsen og isolationen.

• Bed for det evangeliserende arbejde

gennem personligt netværk, men også via

radio, litteratur og internettet.

• Ha rajo dhigin! ”Giv aldrig op!”


Vidnesbyrd

En fredsambassadør i den

muslimske verden

“Som muslim ønskede jeg virkelig

at kende Gud. I Jesus mødte jeg Gud

som min kærlige, himmelske fader.

Jeg længtes efter forsikring om, at

mine synder var tilgivet. I Jesus fik

jeg denne vished. Jeg længtes efter

forsikring om evig frelse, og nu, i

Jesus, ved jeg at himmelen var mit

mål. Jeg er taknemmelig for de måder

hvorpå islam forberedte mig på at

høre og tro på Kristus.”*

Hvis der er glæde i himmelen over en synder

der omvender sig, så må himmelen bryde

ud i frydesang over en somalisk muslim, der

vender hjem! Ahmed Ali Haile (1953-2011) er

en af de somaliere som trofast vandrede med

Jesus, Fredsfyrsten, fra begyndelsen til enden.

Historien om hans liv er et gribende vidnesbyrd

om Kristi helende kraft i dette krigshærgede,

barske ørkenland på Afrikas Horn.

Efter at han modigt tilsluttede sig Bibelens

sandhed og kom med en risikabel offentlig

tilkendegivelse af at ville følge Jesus, og efter

flere års bibel- og fredsstudier i USA, vendte

han tilbage til sit sårede, blødende hjemland

Somalia i starten af 1980’erne.

Ahmed blev hurtigt engageret i at arbejde

for fred blandt et utal af kæmpende parter. Et

raketangreb i januar 1992 i det blodplettede

Mogadishu kostede ham det ene ben, men Gud

skånede på mirakuløs vis hans liv. I de sidste 20

år af sit liv var Ahmed global ambassadør for

fred og blev trofast ved med at kæmpe den gode

kamp, selv da han måtte slås mod den kræft,

der til sidst kostede ham livet. Hans sidste ord

fører os tilbage til hans barndom som nomade i

Bolo Burte i hjertet af Somalia, hvor han lærte

kirken at kende som en nomadehytte, hvor al

tagets vægt hviler på en midterpæl: ”Min bøn

er, at min historie vil tjene til ære for Herren

Jesus Kristus som er min midterpæl, og at den

vil være en opmuntring for kirken, som er mit

hjem.”

* Fra “Teatime in Mogadishu – my journey as a Peace Ambassador in the World of Islam”, Herald Press, 2011.

www.heraldpress.com. Benyttet med tilladelse

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 35


Dag 24

Indblik

Torsdag

1. august

1993

Hvad er sharia-lov? En moderne praksis

At forstå den moderne verden, som

vi lever i.

Sharia er et juridisk, politisk, teologisk

og militært lovkompleks, et system som

er udviklet i løbet af et årtusinde (efter

Muhammed). Det er ”stien” for millioner af

muslimer. Streng sharia-lovgivning håndhæves

i omkring 35 lande og i mindre grad i de fleste

andre muslimske lande. Det er i færd med at

blive indført som et ”dobbelt” system i flere

vestlige landes retsinstanser, især i sager om

muslimsk familieret. De fleste praktiserende

muslimer ved ikke meget om sharia ud over

de grundlæggende religiøse regler (bøn, faste,

36 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

TiDslinjE

Maastricht-traktaten træder i kraft,

hvormed den Europæiske Union

formelt er etableret.

almisse osv.).

Anvendelsen af sharia

Sharia indeholder kategorier og emner inden

for islamisk ret som kaldes ”fiqh” (direkte

oversat:”forståelse”). De indbefatter islamisk

gudstjenesteordning, familierelationer, arv,

handel, ejendomsret, civilret, kriminalret,

administration, beskatning, forfatning,

internationale relationer, krig og etik samt

andre underkategorier. Kort sagt er den en

hel livsform. Den omfatter alt fra praktiske

retningslinjer om, hvad man må spise

og hvordan man driver forretning til et

regeringssystem, der kaldes kalifatet.

Selvfølgelig er der millioner af muslimer

verden over, som ikke følger (og ofte ikke

engang kender til) de strengere aspekter af

sharia. Selv om det er grundlaget for muslimers

juridiske og politiske system, bliver sharia i

realiteten anvendt på varierende og forskellige

måder og i varierende grad rundt omkring

på kloden. Dens hovedkilder er Koranen og

Sunna. Men som ethvert juridisk system er

{ }

35 lande håndhæver en

streng udgave af

Sharia loven

det åbent for fortolkning og debatteres af

muslimske lærde overalt. På den ene side ser vi

ekstreme eksempler på sharia anvendt i lande

som Afghanistan. På den anden side afviser

muslimske lærde de strengere aspekter og siger,

at de ikke kan overleve i vores globaliserede

verden. Nogle muslimske ledere prædiker

streng sharia, men de fleste muslimer frygter

den og ønsker ikke at leve under den.

Hvordan bør kristne reagere?

Lad være med blot at reagere på hvad medierne

skriver. Somme tider tillader vi misopfattelser

og mangel på forståelse at føre til forkerte

holdninger og mangel på medfølelse for

muslimer. Vi har behov for at gøre bod for

forkerte holdninger, apati og fjendskab over for

muslimer. Og vi bør anerkende, at Helligånden

bevæger muslimers hjerter og skaber en sult

efter at forstå sand kristendom. Herren arbejder

blandt muslimer gennem kristne vidnesbyrd,

undere og åbenbaringer. Derfor, lad os bede

indtrængende og helhjertet om, at Jesu

Kristi evangelium må blive modtaget af alle

muslimske folk.


Dag 25

Unåede

folkeslag

Fredag

2. august

1993

TiDslinjE

Okkult kampkunst hos Indonesiens Banten-folk

Har du nogensinde set mennesker gå

på glødende kul eller skære sig selv

med knive eller skarpe negle, uden at de

skader sig selv? Det er, hvad ”debus” handler

om. Det er en kunst, en kampkunst og en

magtdemonstration. ”Debus” ritualer bliver af

og til udført i forbindelse med et bryllup eller

andre fester. Det siges, at Gud kun vil give

sådanne kræfter til den, som er ren. Det er også

det mest karakteristiske kendetegn for Bantenfolket

i Indonesien. Der er næppe nogen, som

slet ingen erfaring har med denne kunst blandt

Banten-folket.

Hvad betyder navnet?

“Banten” har adskillige betydninger. Det er

navnet på en af de yngste provinser, dannet

i år 2000, i Indonesien. Her bor omkring

ni millioner mennesker og det ligger på den

vestlige del af øen Java. Banten er også navnet

på en stat styret fa en sultan og grundlagt i

1526 af muslimske soldater, der kom fra det

berømte javanesiske sultan-stat Demak, og som

brugte magiske kræfter. Ordet Banten betegner

også en af de ældste havne i Indonesien; kendt

Verdensbanken forventer, at indonesien vil

blive en industrialiseret nation med mellemindkomst

ved årtusindskiftet.

for handel med krydderier længe før Jakarta

blev berømt. I Gamle Banten kan man stadig

besøge ruiner af havnen, paladset og den

fyrtårnslignende minaret ved den Gamle

Banten Moské. Banten er også en folkegruppe i

Banten-provinsen, som stort set er unået!

Udover den okkulte praksis nævnt ovenfor,

er Banten også arnested for islamisk fanatisme.

Mange nøglepersoner i fanatiske grupper

kommer fra religiøse skoler i Banten. Der er

kun meget få troende i de fjerneste områder

af Banten. I det større område af Jakarta, men

stadig i Banten-provinsen, er der faktisk mange

kristne. Men kun meget få kristne og kirker

har aktivt prøvet at nå Banten-provinsen med

evangeliet, selvom der har været en stigende

interesse på det seneste. Der er potentielt

mange muligheder gennem undervisnings- og

udviklingsprogrammer.

BeDeemner

{ }

Der er grundlagt 7 nye

provinser i Indonesien

fra 1999

• Bed om, at Banten-folket må blive

udfriet af okkult og religiøs trældom og

blive åbne for evangeliet. (Johs 8,32:

”og I skal lære sandheden at kende, og

sandheden skal gøre jer frie.”)

• Bed om, at de indonesiske troende må

få kærlighed til Banten-folket og tjene

dem både menneskeligt og åndeligt.

• Bed om nye medarbejdere til specifikt

at arbejde, tjene og vidne blandt Bantenfolket.

(Luk 10,2: ”Han sagde til dem:

’Høsten er stor, men arbejderne få.

Bed derfor høstens herre om at sende

arbejdere ud til sin høst’ ”.)

Debus er en kunst, en kampkunst, en magtdemonstration. ”Debus” ritualer

bliver af og til udført i forbindelse med et bryllup eller andre fester. Det

siges, at Gud kun vil give sådanne kræfter til den, som er ren.

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 37


Dag 26

Åbenbaringer

Lørdag

3. august

1993

Det er den tid på året igen!

Vi har tidligere opfordret jer til at bede for

dette. Og vi vil fortsat fremhæve dette år

efter år. Det er vigtigt og det gør en forskel! Så

lad os løfte i flok og bede for ”Night of Power”

- ”Magtens Nat”.

Husk at mange muslimer er åbne for det

overnaturlige lige netop på denne nat. Nogle

forventer, at engle giver særlige bønnesvar.

Andre forventer en engels proklamation for det

kommende år. (Denne nat bliver sommetider

kaldt ”Dekreternes Nat”). Muslimske kvinder

håber på at blive grvide efter at have bedt denne

nat. Mænd håber på helbredelse og åndelig

kraft. Men det vigtigste er, at mange muslimer

vil søge Guds hjælp af et oprigtigt hjerte og

være åbne for en personlig kontakt med ham.

Gennem årene har vi hørt mange stærke

38 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

TiDslinjE

israel anerkender PlO som ikke længere

værende kriminel.

Laylat al-Qadr - “Magtens Nat”

vidnesbyrd fra muslimer, som har fundet Jesus,

Messias, denne nat. Nogle har oplevet visioner

eller haft drømme, mange har fået muligheden

for at høre evangeliet for første gang enten

gennem en ven eller gennem et kristent

program. Lad os tro og bede sammen for de

mange muslimer, som søger åndelig helhed og

enhed med Gud.

Baggrundsinformation om ”Magtens Nat”

findes på den internationale hjemmeside:

www.30-days.net.

bemærkning: ”Magtens Nat” falder for de fleste

muslimer på en af de sidste ti dage i ramadanen.

Mange gejstlige mener, at det er på den 27.

dag. Hver ny dag begynder ved solnedgang,

derfor er starten på den 27. dag i nat. Ifølge

kapitel 97 i Koranen, modtog Muhammed sin

første åbenbaring af Koranen netop den nat.

Muslimerne tror, at bønner, der bliver bedt denne

nat, vil blive særlig godt modtaget. Nogle tror, at

bøndenne nat vil kompensere for undladelse af

regelmæssige daglige bønner.

BeDeemner

{ }

Mange møder Messias

Jesus denne nat

• Herre, vi tænker på dem, som søger dig

af et oprigtigt hjerte. Vil du give dem den

hjælp, de behøver, gennem dig?(Sl 34,18-

19 og Zak 9,9).

• Bed om, at de, som arbejder blandt

muslimer, må få særlige anledninger til at

dele evangeliet i denne tid.

• Herre, vi ved, at din arm ikke er for kort

til at frelse og dine ører ikke for døve til at

høre (Es 59,1). Ræk din arm ud og vis os vor

synd og din frelse (Es 52,10 – engelsk udg.).

• Bed imod mørkets magter som prøver

at bedrage muslimerne (Ef 6,12 og Sl

44,5-8)


Dag 27 Søndag

Fokus på

Indien

4. august

1993

TiDslinjE

Muslimske fyrster bliver arbejdere –

vold opstår

Deccani muslimerne regerede over Deccan

Plateauet fra det fjortende århundrede og

mange år frem. Deccans kongedømme havde

status som et fyrstendømme i to århundreder,

indtil Indiens regering nedlagde det muslimske

herredømme (Nizam dynastiet) i 1948.

Deccani-folket gik fra at have været fyrstelige,

embedsmænd og velhavende jordejere til at

være smede, forretningsdrivende, tømrere og

taxichauffører.

Der findes et stort antal Deccani muslimer

(omkring 2,5 millioner) i storbyen Hyderabad,

hovedstad i staten Andhra Pradesh. Omkring

En serie bombesprængninger, formodentlig plantet af

muslimske undergrundsfolk, ryster landets handels hovedstad

Mumbai og dræber omkring 260 personer.

95 % af dem er sunni’er, og de sidste 5 % er

shia’er, som har en tro med stærk indflydelse fra

sufismen.

Stor folkegruppe med flest ikke nåede

Deccani-folket er en af de store folkegrupper

i verden med flest ikke nåede mennesker.

Berøvet deres tidligere velfærd, ære og magt er

mange Deccani muslimer fortvivlede og i nød.

De har brug for opmuntring og håb, som kun

kan fås gennem en klar forståelse af evangeliet.

De behøver vores forbøn!

I de sidste par årtier er der, som et resultat af få

missionsorganisationers arbejde, nu få kristne

blandt Deccani folket. Men arbejdet

har været langsomt og opslidende.

Opgaven vil være den samme,

indtil kirken i Indien får nød

for og en vision om at nå denne

folkegruppe.

BeDeemner

{ }

Seks mio. - det anslåede

totale antal Bibler trykt

i 2012

• Muslimer tror på de hellige skrifter, så bed

om stor udbredelse af bibler. Kun Guds Ord

kan give dem håb. (Joh 1,14: ”Og Ordet blev

kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans

herlighed, en herlighed som den Enbårne har

den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed.”)

• Bed om overnaturlige indgreb fra Gud. At

de må få drømme og se syner om Jesus som

vejen, sandheden og livet. (Joh 14,6).

• Bed om, at kirken må få nød for og

visioner om at nå dette folk, sådan at mere

bøn og flere arbejdere kan blive mobiliseret

for at nå dem (Rom 10,14).

• Bed særligt for medlemmer af

islamiske fundamentalistiske grupper, som

modarbejder anstrengelserne for at nå dette

folk (Matt 5,44).

• Hyderabad bliver, af den centrale regering

i Indien, betragtet som yderst følsomt

område. Vold mellem hinduer og muslimer

kan udløses på et øjeblik. Bed for dette.

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 39


Dag 28 Mandag

Afrikas

unåede folk

5. august

1993

TiDslinjE

De Gode Nyheder spredes i Soninkefolket

Soninkefolket bor i den vestlige del af

Sahelbæltet, et tørt bælte, der løber

tværs over Afrika lige syd for Sahara.

Dagtemperaturer på 45° C er ikke usædvanligt.

På trods af de hårde forhold er de i stand til at

eksistere ved at dyrke jord og holde husdyr.

Soninkerne lever sædvanligvis i store familier

i områder, der består af en gruppe huse af

ler eller cementmursten. Mange af mændene

forlader deres familier og drager til byerne for

at søge arbejde, ofte i udlandet. Derfor er der

store befolkningsgrupper af soninker i byer som

Paris og New York. De bevarer de stærke bånd

til samfundet og familien i Vestafrika, og den

største del af deres indkomst bliver sendt hjem

til familiens ophold.

For Soninkefolket er det at være muslim

en grundlæggende del af deres identitet

som folk og noget, som de er meget stolte

af. Deres omdrejningspunkt er deres kald

til bøn fem gange om dagen. Skam og

indflydelsen fra samfundet spiller en stor rolle i

Soninkekulturen.

40 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

Regnvejr hen over sahelbæltet

letter situationen i en del af den

tørkeramte region.

Arbejdet

Medarbejdere fra forskellige organisationer er

involveret i at nå soninkefolket i forskellige

lande. Der er omkring 100 kendte kristne i en

samlet befolkning på 2 millioner. Alle disse

troende oplever forfølgelse i én eller anden

form. De er ofte isolerede og har kun ringe

mulighed for at mødes og tilbede sammen.

Der arbejdes på en bibeloversættelse til

soninke. Oversætterne bor spredt, og de må

kommunikere med hinanden via skype og

e-mail. En god internetforbindelse er en nødvendighed,

og giver stress til dem, der i forvejen

udfører et vanskeligt arbejde.

Der er voksende interesse for litteratur på

soninke, herunder Bibelen. Medieudvikling

og fremskridt inden for teknologien gør det

muligt at dele evangeliet med soninkerne

på smarte måder. Et eksempel er at lægge

audiofiler på SD-hukommelseskort, som bruges

i mobiltelefoner. Det giver mange soninker

muligheden for at lytte til skriftsteder, som

bliver læst højt, når og hvor de ønsker det.

{ }

Der er kun ca. 100

kristne blandt de 2 mio.

Soninkefolk.

BeDeemner

• Bed om anledninger for kristne til at

give bibeldele og anden litteratur til de

rigtige(Esajas 52,7).

• Bed for bibeloversætterne, at Gud vil

give dem stor visdom i deres arbejde.

• Bed for Soninkefolket, at de må få en

stor hunger efter Guds Ord, og at denne

hunger vil blive stillet.(Matthæus 5,6).


Dag 29

Fokus på

teknologi

Tirsdag

6. august

1993

TiDslinjE

Hvem vil nå Generation M(obil)?

Ifølge Ericsson Mobility Report steg det

samlede antal mobiltelefonabonnementer

i Mellemøsten til 990 millioner i 2012.

Mellemøsten er ét af de steder, der har den

højeste mobiltelefontæthed i verden. Omkring

40% af disse telefoner er smartphones. 1 58%

af iranerne bruger Facebook på trods af

blokeringer og censur ifølge et iransk online

research panel (som kaldes Chimigi, hvilket

betyder noget i retning af ’hvad er hot?’ på

farsi). 2 25 millioner saudiske mobilkunder

i Saudi Arabien, Bahrain og Kuwait har nu

gratis adgang til Wikipedia. Jordan vil bruge

flere enge på mobilreklamer end nogen anden

form for reklamer i landet. Beskedtjenesten

WhatsApp, der sender omkring 10 milliarder

beskeder pr. dag, er tilgængelig på arabisk. 3

Sådan er livet i idag hvor internettet har stor

udbredelse. Hvad enten nyhederne handler

om Israel, varsling af en militær operation

på Twitter eller nye smartphone-apps til

muslimske studenter, er det klart, at mere

og mere af verden bliver mobil. Visse meget

1 arabianbusiness.com 2 thenextweb.com 3 abcnews.go.com

World Wide Web (www) ser dagens lys ved

CERn i schweiz.

interessante statistikker antyder, at mange unge

mennesker i Afrika aldrig vil lære at bruge en

computer, men de vil gøre næsten hvad som

helst for at eje en mobiltelefon og derefter bruge

den, til den falder fra hinanden. Og mens den

mest bliver brugt til at sende tekstbeskeder

mellem venner, bliver en del information

også delt på nye måder. Den gennemsnitlige

Facebookbruger vil helt sikkert bruge en del tid

på at chatte, men de vil også bruge en tid på at

følge links, som bliver sendt fra deres venner.

Denne virkelighed er grunden til, at

adskillige kristne organisationer bruger mange

forskellige metoder til at nå ud til Generation

M(obil). Idéen er at starte diskussioner

og forhåbentligt engagere muslimer i en

meningsfuld dialog, som vil lede til et

personligt vidnesbyrd eller et tilbud om forbøn,

når de har brug for det. Og selv om ingen tror,

at det at bruge teknologi kan erstatte personlig

kontakt, indikerer studier, at der bliver sået

sæd, og hård jord bliver blødgjort gennem den

mobile indsats, - især gennem sociale medier.

BeDeemner

{ }

SMS-version af

denne brochure

på tysk

• Bed om, at kristne kan få kontakt med

muslimer via mobilnettet og så evangeliets

sæd. Længere tids venskab er nødvendig for

at komme forbi kontaktfasen og virkeligt nå

muslimer med Kristi budskab om tro, håb og

kærlighed. ”Brødre, af hele mit hjerte ønsker

jeg og beder til Gud om, at de må frelses.”

Rom 10, 1

30 dage i bøn for den muslimske verden 2013 41


Dag 30

Muslimske

Helligdage

Onsdag

7. august

1993

Muslimer ofrer ved Eid-Fest

Den vigtigste helligdag for en muslim er Eid

al-Adha eller ”Offer-festen”. Ved denne

fest vil muslimer over hele kloden slagte deres

bedste halal-dyr som et symbol på Ibrahims

(Abrahams) offer af sin første søn til Gud.

Festen markerer også afslutningen på Haji -

pilgrimsrejsen.

Ifølge nogle beregninger vil op mod 100

millioner dyr ud over den muslimske verden

blive slagtet under Eid-festen, som foregår

omtrent 70 dage efter ramadanen.

Måske kan du i forbindelse med denne

helligdag prøve at spørge en muslim om, hvad

de tror på. Så kan det være, at de også spørger

dig, hvad du tror på. Du kan forklare, at offeret

er et symbol på Jesus. Du kan fortælle dem, at

vi betragter Jesus som det lam, Gud skaffede –

det endelige offer, som borttager verdens synd,

og som stod op af graven for at give os evigt liv.

“Se, dér er Guds lam…” (Joh 1, 29; Heb 9, 12;

Rom 5, 9).

42 30 dage i bøn for den muslimske verden 2013

TiDslinjE

Eid 1. juni 1993: serbiske styrker skyder under

en fodboldkamp i Bosnien, hvorved de dræber

og sårer mange.

De gode nyheder for muslimer er, at Jesus er Guds lam, som borttager verdens synd.

BeDeemner

• Bed særligt for ritualerne. Vi ved, at

renselsesritualer renser kroppen, men de

renser ikke hjertet. Kun Jesus kan rense vore

hjerter, og en forudsætning derfor er, at vi

angrer. Bed om at Helligånden må kalde og

drage søgende mennesker til ægte anger og

omvendelse.

• Tak Jesus

for at vi kan få

tilgivelse for vore

synder på grund

af hans blod. Bed

om at muslimer

må erkende,

at Jesus er den

eneste vej til

Faderen, og den

eneste måde,

hvorpå synder

{ }

780.000 Saudier

fejrer Eid Al-Adha

udenlands

kan blive tilgivet. Bed ved hjælp af Johs 1,29;

Ap.g. 10,43 og Hebr 1,3.

• Bed ud fra Ef 6: ”Thi for os står kampen

ikke mod kød og blod, men mod…

ondskabens åndemagter i himmelrummet.”

Muslimer ved, at der foregår en åndelig

kamp på grund af Satan. Det er derfor, at de

kaster sten efter Satan på ”steningsdagen”

(i forbindelse med Eid-festen - red.). Bed

om, at de må høre, at det kun er Jesus, som

har besejret synd, død og djævel. Og at

det er meningsløst at kaste med sten efter

Satan i forhold til Jesu død og opstandelse,

hvorigennem Satan blev besejret. Bed også

om at de må komme til personlig tro på

Kristus og erfare, hvordan han giver mægtige

kampvåben ”til at bryde fæstningsværker

ned” (2 Kor 10,4).

Baggrundsmateriale om muslimske fester findes på den internationale

hjemmeside: www.30-days.net/islam


www.FORFULGT.DK

FIND OS PÅ FACEBOOK

En fantastisk mulighed

Norea WebRadio sender næsten

døgnet rundt alle ugens dage.

Det er en kristen holdningsradio,

og derfor har de fleste af programmerne

fokus på forskellige sider af

tro, eksistens, etik og religion.

Find og lyt til webradioen på:

www.norea.dk eller på din mobiltelefon

via TuneIn, som er en gratis

app, der kan hentes i app store.

LYT

TIL NOREA

WebRadio

www.NOREA.dk

En fantastisk mulighed


30

Dage i bøn for den

muslimske verden

9. juli - 7. august 2013

30 Days International

Pf 1160

35745 Herborn, Germany

pray@30-days.net

Udgiverne af 30 dage i bøn 2012:

© Copyright 2013 ISBN: 978-2-9531836-5-8

www.30-days.net/order

Designet af Jonathan Edwards www.jonathanedwardsdesign.com - create@jonathanedwardsdesign.com

More magazines by this user
Similar magazines