Natur & Miljø 2012

naturogmiljo2012.dk

Natur & Miljø 2012

Læs mere og tilmeld dig på

www.naturogmiljo2012.dk

Konferencen arrangeres af: I samarbejde med:

Et brag af en konference som omhandler

relevante emner for natur- og miljøsektoren.

Vi vil i fællesskab med jer sætte retningen

for udviklingen af den danske natur og miljø.

Det hele sker på

Nyborg Strand den 22.-23. maj 2012


Målgruppe

Konferencen henvender sig primært til miljø- og

naturforvaltere (chefer og medarbejdere) fra kommuner,

regioner, statslige styrelser og miljøcentre, samt interesserede

fra det private erhvervsliv, interesseorganisationer og

forsyningsselskaber og forskere er velkomne.


Konferencen

afholdes

Tirsdag/onsdag

d. 22.-23. maj 2012

Nyborg Strand

Kære deltagere

Natur- og miljøområdet står overfor en række udfordringer, både

globalt, nationalt og lokalt. Udfordringerne spænder vidt og handler

blandt andet om emner som sikring af den biologiske og naturmæssige

mangfoldighed, sikring af rent drikkevand, klimatilpasning og

miljøpåvirkning fra virksomheder, herunder landbrug.

Samtidig er vores samfund generelt under et ressourcemæssigt og

økonomisk pres – der skal prioriteres benhårdt mellem de forskellige

indsatser. Dette indvirker på vores muligheder for at imødegå

de forskellige udfordringer. Der er behov for både prioritering,

helhedstænkning og høj faglighed.

Natur & Miljø 2012 fokuserer på, hvor Danmark set i lyset af de

udfordringer, vi står overfor, og de rammer, der er givet, skal hen

med forvaltningen af den danske natur og miljøet. Hvilke faglige

udfordringer står vi som myndigheder og samfund overfor i begyndelsen

af 2012, på nationalt og lokalt plan? Og hvordan løser vi

disse udfordringer?

Konferencen samler alle de faglige kræfter, der beskæftiger sig med

forvaltning af Danmarks natur, det vil primært sige miljø- og naturforvaltere

fra kommuner, regioner, statslige styrelser og miljøcentre,

samt de organisationer, virksomheder og forskere, der interesserer

sig for udviklingen af den danske natur og vores miljø.

Målet med konferencen er gennem faglig debat og drøftelser på

tværs af myndighedsniveauer og i dialog med øvrige interessenter

indenfor natur- og miljøområdet at give deltagerne faglig inspiration

til det videre arbejde med en helhedsorienteret forvaltning af

den danske natur og miljøet.

Natur & Miljø 2012 gennemføres af et nyt samarbejde mellem

organisationer og myndigheder, som ønsker at grundlægge en ny

konferencetradition for alle med interesse for naturen og miljøet.

Det er målet at gøre Natur & Miljø til en årligt tilbagevendende

begivenhed med fokus på naturen og miljøet i Danmark set i et

myndighedsperspektiv.

Torben Nøhr

Formand KTC

Hans Peter Birk Hansen

Formand ENVINA

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet 3


SE!

- det udfoldede program

for alle spor på

www.naturogmiljo2012.dk


22. maj

Faglige spor

23. maj

Program : Plenumsession

9.30 - 9.45 Velkomst

v/Formand Torben Nøhr, KTC og formand Hans Peter Birk Hansen, EnviNa

9.45 - 10.00 Konferencier Steffen Kretz trækker

konferencens problemstilling op og sætter scenen

10.00 - 10.30 International miljødirektør Mikkel Aarø-Hansen, Miljøministeriet

– EU-perspektivet på dansk natur og miljø

10.30 Pause - og besøg i udstillingsarealet

11.00 - 11.45 Direktør Niels Christensen, Naturstyrelsen

Processen og forventningerne - Samspillet mellem Stat,

Regioner og Kommuner om natur- og miljøindsatsen

Direktør Rene la Cour Sell, Danmarks Naturfredningsforening

Havkatten i hyttefadet: hvornår vil Danmarks Naturfredningsforening

rose kommunerne for naturindsatsen?

Direktør for miljø & energi Niels Peter Nørring,

Landbrug & Fødevarer

Benyttelse eller beskyttelse. Hvornår opnår landbruget en

acceptabel rolle i forhold til naturbeskyttelsen?

11.45 - 12.30 Afsluttende paneldebat under ledelse af Steffen Kretz

12.30 - 13.30 Frokost - og besøg i udstillingsarealet

13.30 – 15.00 Session 1

15.00 Pause - og besøg i udstillingsarealet

15.30 – 17.00 Session 2

17.00 – 18.00 EnviNas generalforsamling. Drinks og POWEREVENT

i udstillingsarealet for øvrige konferencedeltagere.

19.00 Middag, m. underholdning og socialt samvær

9.00 – 10.30 Session 3

10.30 – 11.00 Pause

11.00 - 12.30 Session 4

12.30 – 13.30 Frokost - og besøg i udstillingsarealet

13.30 – 15.00 Session 5

Konferencen slutter kl. 15.

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet 5


A

Tirsdag 22. maj Onsdag 23. maj

Faglige spor 13.30-15.00 15.30-17.00 9.00-10.30 11.00-12.30 13.30.15.00

Vandløbs-administration

B

Vådområde-indsatsen

C

Spildevands-indsatsen

D

Indsatsplanlægning

for grundvand

E

Natura 2000

F

§ 3- naturområderne

G

Naturplanlægning og natursyn

H

Miljøregulering af landbruget

I

Miljøregulering af virksomheder

J

Jordforurening

Program

Frokost Session 1 Pause Session 2 Middag Session 3 Session 4 Frokost Session 5

Vedligehold af vandløb

- hvorfor og hvad er effekten?

Er vådområde-indsatsen

på sporet ?

Udarbejdelse af kommunale

spildevandsplaner

Sårbarheds-kortlægning

– flere parter, mange interesser

Handleplaner og proces

Tre årtier med § 3-beskyttelsen

af dansk natur – succes eller

fiasko?

Besøg evt. SPOR A eller SPOR F

Væsentlige ændringer i husdyrgodkendelsesloven

siden 2007

Overblik og nye vinkler på

reguleringen af virksomheder

Lovgivningen og

analysemetoder

Omkostningseffektive

virkemidler og Grøn Vækst

Fjerner vådområderne

næringsstoffer ?

Spildevands-indsatsen

i åbent land

Lovgivningen for

grundvandsbeskyttelse - status

Samarbejde omkring målopfyldelse

Serviceeftersyn på

§ 3-registreringen - status

efter pilotåret 2011

Naturens plads

i kommuneplanen

Hvordan skabes bedre sammenhæng

og større enkelhed i

reguleringen af landbruget?

Hvilke ændringer er på vej som

resultat af bl.a. Virksomhedsudvalg

II og IE-Direktiv?

De store

genanvendelsesprojekter

Vandløbenes rolle i klimasikring

af samfundsværdier

Fremtiden for vådområderne?

Myndighed, vandselskab

og forsyningssekretariat

– hvem gør hvad?

Interessenternes samarbejde

om indsatsplaner

Er støtteordningerne

optimale?

Hvilke udfordringer giver

nyregistreringen af § 3-natur

for kommunerne?

Nationalparker – hvad er de

et udtryk for, set med

naturens briller?

Regulering af husdyrbrug

adskillelse mellem anlæg

og areal

Hvordan kan miljømyndighederne

sikre en endnu bedre videndeling

på tværs?

Ekskursion til vandløb med eksempler på dilemmaer, muligheder

og udfordringer. Frokost nydes et naturskønt sted

Ekskursion til etablerede vådområder på Fyn og til nye projektområder.

Frokost nydes et naturskønt sted

Hvordan håndteres udtræden

af kloakopland?

Myndighedernes samarbejde

om indsatsplaner

Kan naturtilstanden fastholdes/

forbedres?

Klimatilpasning og dimensionering

af regnvandsanlæg

Kortlægning og indsatsplaner

efter 2015

Habitatdirektivets implementering

i andre EU lande

Ekskursion. Præsentation af nye værktøjer til § 3-registrering og diskussion

af problematik omkring afgrænsning af § 3. Frokost nydes et naturskønt sted

Naturgenopretning / Bevarelse

contra naturpleje

Regulering af husdyrbrug med

en emissionsbaseret model

Ekskursion til Kommunekemi.

Frokost på Kommunekemi.

Markedsføring af natur

Vandplanerne og husdyrbrug

Fremtidsperspektiver Natur og returjord i råstofgrave Gode og bæredygtige løsninger

6 Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet 7


8

A

Vandløbsadministration

Dilemmaer, udfordringer og muligheder

i administrationen af vores vandløb

Vores vandløb er for alvor kommet i fokus. I 2011 kom nye krav

om bedre vedligeholdelse og sikring af vandafledning fra by

og land. Det giver store udfordringer og dilemmaer - men også

muligheder.

Med historisk tilbageblik og de hidtidige effekter af vandløbsadministrationen

graver vi et spadestik dybere. Ud fra både et

økonomisk, et bæredygtigt og klimamæssigt perspektiv. Det

sker gennem konkrete cases og input til fremtidens helhedsorienterede

vandplanlægning.

Vi stiller blandt andet skarpt på:

• Hvornår og hvorfor blev det en samfundsopgave

at sikre opdyrkning af lave arealer?

• Økonomiske konsekvenser af Virkemiddeludvalgets

anbefalinger?

• Myndighedernes dilemma mellem lodsejerne og naturen.

• Kan klimahensynet forenes med hensyn til et godt miljø?

• Er samarbejde mellem nabokommuner og

vandselskaberne fremtidens løsning?

foto

mangler

foto

mangler

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet

Søren Brandt

Herning Kommune,

fmd. for Envinas erfagruppe

”Vandløb”

Tovholdere:

Bjarne Svendsen

natur- og miljøchef,

Køge Kommune,

fmd. for KTCs underfaggruppe

”Overfladevand”

Mød:

Keld Hansen,

journalist

Bjarne Moeslund,

Orbicon

Anette Battrup-Pedersen,

Institut for Bioscience

Brian Jacobsen,

Fødevareøkonomisk Institut

Svend Petersen,

Fåborg-Midtfyn Kommune

Rasmus Ørnberg Eriksen,

NaturErhvervsstyrelsen

Klaus Schlünsen,

Orbicon

Bent Lauge Madsen, Biolog

Henrik Lynghus, NIRAS

Troels Karlog,

Frederikssund Kommune


B Vådområdeindsatsen

Erfaringer og udfordringer med vådområder

Den danske indsats med vådområderne er på sporet. På

baggrund af resultater og den nyeste forskning på området

belyser vi erfaringerne, udfordringerne og mulighederne på

vådområdet.

Vi kigger på ejendomsmæssige forundersøgelser og forhandlinger

med lodsejerne indenfor rammerne af Grøn Vækst. Og

på vådområdernes evner til at tilbageholde kvælstof, om

områderne spiller en rolle i forhold til at tilbageholde fosfor

som bufferområde i forbindelse med voldsom nedbør

Vi kigger også fremad – belyser visioner og behovet for

justeringer af vådområdeindsatsen.

Vi stiller blandt andet skarpt på:

• Tekniske muligheder og begrænsninger i design

af nye vådområder.

• Hvad er den reelle status for vådområderne?

• Hvad siger den nyeste viden om fjernelsen af kvælstof og

fosforindhold?

• Hvad kræver god og mangfoldig natur af vådområderne?

• Vådområdernes værdi for friluftsliv og sundhed.

foto

mangler

foto

mangler

Biolog

Claus Paludan

Faaborg-Midtfyn Kommune

Tovholdere:

Mød:

Torben B. Jørgensen,

Limfjordsrådet

Jan Kunstmann,

Horsens Kommune

Troels Garde Rasmussen,

KL

Carl Christian Hoffmann,

Aarhus Universitet

Charlotte Kjærgaard,

Aarhus Universitet

Anette Battrup-Pedersen,

Aarhus Universitet

Ole Helgren,

Aarhus Kommune

Allan Gudio Nielsen,

Fugleværnsfonden

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet 9


10

C

Spildevandsindsatsen

Økonomiske, praktiske og juridiske udfordringer

Ansvaret for spildevandsindsatsen i det åbne land og for at udarbejde

spildevandsplaner ligger hos kommunerne. De kommunalt ejede spildevandsselskaber

er væsentlige samarbejdspartnere, men den nye opgavefordeling

mellem kommune og selskab giver økonomiske, praktiske og

juridiske udfordringer.

Vi sætter fokus på Naturstyrelsens udvalg under vandsektorloven, på resultaterne

af spildevandsindsatsen, de hidtidige erfaringer og på, hvordan vi

bedst imødegår nye udfordringer. Ikke mindst i lyset af klimaforandringerne.

Det sker blandt andet gennem en række konkrete cases fra hele landet.

Vi stiller blandt andet skarpt på:

• Fælles ansvar og fremtidige opgaver for myndighederne og forsyningen?

• 10 tekniske bud på fremtidens spildevandsplan.

• Erfaringer med kloakering – hvad er fordele og ulemper?

• Hvad er forsyningsselskabernes rolle og ansvar efter Vandsektorloven?

• Hvordan inddrager man borgerne i indsatsen for bedre

spildevandsrensning?

• At tænke nyt: Hvordan håndteres byens regnvand lokalt?

• Muligheden for at udtræde af et kloakopland – hvad er de økonomiske

og miljømæssige konsekvenser?

foto

mangler

foto

mangler

foto

mangler

foto

mangler

foto

mangler

foto

mangler

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet

Flemming Lehbert Sørensen,

natur- og miljøchef,

Holstebro Kommune,

fmd. for KTCs faggruppe

”natur og overfladevand”

Tovholdere:

Flemming Kjælulf, adm. direktør

Nyborg forsyning & Service A/S.

Fmd. for KTCs faggruppe

’Forsyning’

Mød:

Karen Dalgaard Sanning,

Naturstyrelsen

Paul Chr. Erichsen, Aarhus Kommune

Ole Neerup, Envidan

Karen Dalgaard Sanning,

Naturstyrelsen

Jakob Lysholdt,

Guldborgsund Kommune

Birgitte Braae Andresen,

Kolding Kommune

Bente Uhre, Skanderborg Kommune

Lars Schrøder, Århus Vand A/S

Torben Mølgård, Holstebro Kommune

Filip Marott Sundram,

Forsyningssekretariatet

Bolette Jensen, Naturstyrelsen

Vibeke Plesner, Naturstyrelsen

Keld Rehder, Gladsaxe kommune

Anette Christiansen,

Landbrug og Fødevarer

Palle D. Sørensen,

Københavns Kommune

Peter Duus, Orbicon

Mikael Schultz,

Vejle Spildevand A/S


D Indsatsplanlægning for grundvand

Faglige og ressourcemæssige udfordringer

Det kommunale arbejde med indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet

er i fuld gang. Men arbejdet byder på både faglige og ressourcemæssige

udfordringer for kommunerne. Med udgangspunkt i

konkrete cases, lovgivningen, samarbejdet mellem interessenterne og

ikke mindst myndighedernes samarbejde belyser vi alle væsentlige

aspekter i arbejdet med at beskytte grundvandet.

Vi stiller blandt andet skarpt på:

• Hvor præcise er vores streger – og udpeges de rigtige

sårbare områder?

• Hvor får man mest beskyttelse for pengene?

• Hvad er regionernes rolle?

• Hvordan er vandselskabernes mulighed for at finansiere

grundvandsbeskyttelse?

• Styrelsen, regionen, kommunen – hvordan samarbejder

myndighederne?

• Hvad er formålet med sårbarhedskortlægningen?

• Statens bud på bevaring og udvikling af grundvandet.

• Grundvandskortlægning: hvordan ser det ud i det lange perspektiv?

Geolog

Hans Peter Birk Hansen

Svendborg,

fmd. for EnviNa

Tovholdere:

Mød:

Claus Holst Iversen,

Favrskov Kommune

Eike Stubsgaard,

Aarhus Kommune

Ulla Ladekarl, Alectia

Carsten Bagge Jensen,

Danske Regioner

Nikolaj Ludvigsen,

ConTerra

Inger Bergmann,

Naturstyrelsen

Mogens Moe, Horten

Anne Mette S. Langvad, AU

Jens Ove Nielsen,

Viborg Kommune

Hanne Madsen,

Kolding Kommune

Pernille Stampe Jacobsen,

Aalborg Kommune

Jakob Weber,

Region Syddanmark

Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil,

Naturstyrelsen-Odense

Hans Peter Birk Hansen,

Svendborg Kommune

Anne Scherfig Kruse,

Københavns Energi

Morten Sørensen, NIRAS

Richard Thomsen, GEUS

Charlotte Weber,

Næstved Kommune

Hanne Møller,

Region Sjælland

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet 11


E

12

Natura 2000

Natura 2000 og handleplanerne – vejen til målet

Natura 2000-planerne er en realitet – og lige nu arbejdes der på

de tilhørende handleplaner.

Vi går på sporet af planernes indhold. For at undersøge om vi

råder over de rigtige redskaber til at nå målene – og om

processen kan tilrettelægges bedre.

Vi belyser både de tekniske værktøjer og biodiversiteten

– og lægger op til debat.

Det sker gennem status på udviklingen og et kig ind i arbejdet

for den nærmeste fremtid. Vi kigger på samarbejdet omkring

planerne, på kommunikationen, støtteordningerne og på planernes

indflydelse på naturen. Endelig tager vi også de europæiske

briller på og kigger på implementeringen i den øvrige del af EU.

Vi stiller blandt andet skarpt på:

• Hvilke erfaringer kan vi foreløbigt drage

– og hvad er visionerne?

• Fra ”blaming” til ”flaming” – hvordan skaber man

engageret kommunikation på området?

• Synergi mellem lodsejere, interessenter og myndigheder

– hvordan skabes den?

• Er støtteordningerne optimale?

• Hvor langt er resten af EU i forhold til habitatdirektivet?

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet

Miljømedarbejder

Ida Søkilde Jelnes,

Assens Kommune,

EnviNa repræsentant i KTC,

”NOV-faggruppe”

Miljømedarbejder

Bo Bojsen,

Holstebro Kommune

Tovholdere:

Mød:

Troels Garde Rasmussen, KL

Lisbeth Bjørndal Andersen,

Naturstyrelsen

Jann Ribergaard,

Viborg Kommune

kommunikationsrådgiver

Morten Asbjørn Jensen

Karsten Wandal,

Vejle Kommune

Irene Wiborg,

Videncenter for Landbrug

Hans Meltofte,

Dansk Ornitologisk Forening

Kresten K. Skrumsager,

NaturErhvervsstyrelsen

Heidi Buur Holbeck,

Videncenter for Landbrug

Rasmus Ejrnæs

Danmarks Miljøundersøgelser

Toke Høye,

Danmarks Miljøundersøgelser

Konsulent,Hans Jørgen Degn

Mette Lund,

Det Europæiske Miljøagentur

Bent Jepsen, Astrale GEIE


F

§ 3-naturområderne

Status og perspektiv for naturbeskyttelseslovens § 3

§3 i naturbeskyttelsesloven blev indført for at sikre den brede

natur i Danmark. Efter mange års administration og forvaltning

gør vi status:

Har de tre årtier med § 3-beskyttelsen af naturen været en succes

eller fiasko? Sporet indledes med de skarpeste synspunkter

fra sidste års debat på området.

For et år siden fik indsatsen et serviceeftersyn – vi evaluerer på

pilotåret 2011. Og diskuterer hvordan perspektiverne for det

fremtidige arbejde med nyregistreringer ser ud.

Vi belyser emnet ved hjælp af resultater, evalueringer og forskning.

Desuden kigger vi på samarbejdet mellem kommunerne og

de statslige institutioner, konkrete cases og på den teknologiske

udvikling i forhold til registrering af § 3 natur.

Der afsluttes med ekskursion til relevante § 3 lokaliteter på Fyn.

Vi stiller blandt andet skarpt på:

Naturfredningsforeningen satte § 3 på dagsordnen – hvordan

evaluerer og perspektiverer foreningen indsatsen?

• Stemmer intentioner og mål overens med virkeligheden?

• Kommunernes og Naturstyrelsens rolle i pilotåret?

• Hvordan løser kommunerne de mange ændringer og sager?

• Hvordan sikrer vi § 3-områder og naturindholdet fremover?

foto

mangler

Flemming Lehbert Sørensen

natur- og miljøchef,

Holstebro Kommune,

fmd. for KTCs faggruppe for

Natur og overfladevand”

Tovholdere:

Rasmus Fuglsang Frederiksen

naturmedarbejder,

Mariagerfjord Kommune, fmd. for

EnviNas erfagruppe ”Natur

Mød:

René la Cour Sell,

Danmarks Naturfredningsforening

Bettina Nygaard,

BCE

Flemming Lehbert Sørensen,

KTC

Søren Bagger,

Miljøministeriet

Tine Nielsen Skafte,

Naturstyrelsen

Rasmus Dahlhoff Andersen,

Odense Kommune

Karin Skovhus,

Fåborg-Midtfyn Kommune

Hanne Stensen Christensen,

Næstved Kommune

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet 13


G

14

Naturplanlægning og natursyn

Naturen – økonomisk ressource rekreativ ressource eller bevaring?

Naturen står højt på dagsordnen i Danmark. Mange kæmper for

natur en, for at bevare den biologiske mangfoldighed og for at øge

forståelsen for naturen.

Vi sætter fokus på kommunernes indsats og på om den økonomiske

krise påvirker vores syn på naturen. Er naturen en økonomisk ressource,

en rekreativ ressource, eller skal den slet og ret bevares?

Hvordan fungerer den kommunale planlægning og naturens plads

i kommuneplanen?

Er kommunerne dygtige nok til at få fortalt de gode historier

– og hvad er de gode historier i forhold til naturen?

Gennem konkrete cases belyser vi aspekter som udbyttet af natur -

planlægning, om naturen bør dresseres eller slippes fri og betydningen

af nationalparker for naturen.

Med andre ord drøftes kommunalplanlægning set med naturbriller

og natursyn i en krisetid.

Vi stiller blandt andet skarpt på:

• Hvad får vi ud af naturplanlægning – og giver det mening at planlægge naturen?

• Hvad er naturens interesse i nationalparker?

• Er den nye natur lige så værdifuld som den natur, den erstatter?

• Skal naturen markedsføres – eller skal vi markedsføre den bevarende indsats?

• Hvad er succes: Mange besøgende eller høj biodiversitet?

foto

mangler

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet

Tovholder:

Flemming Bach

natur- og miljøchef,

Thisted Kommune,

fmd. for KTCs underfaggruppe

Natur

Mød:

Jørgen Røhmann,

LandboThy

Michael Stoltze,

Natur og Idé

Ib Nord Nielsen,

Nationalpark Thy

Nanna Skovrup,

Region Nordjylland

Karsten Thomsen,

Verdens Skove

Morten Seifert,

Seifert Kommunikation

Bo Bredal Immersen,

Nationalpark Thy


H

Miljøregulering af landbruget

Status og visioner for regulering af landbruget

med fokus på husdyrbrug

I 2007 blev nye og væsentlige ændringer i husdyrgodkendelsesloven

vedtaget. Vi kigger på konsekvensen af ændringerne,

gør status for disse ændringer, samt drøfter hvordan arbejdet

med regulering af husdyrbrug videreudvikles bedst.

Emnerne belyses på baggrund af konkrete administrative cases,

juridiske aspekter og forskningsmæssige erfaringer.

Desuden lægger vi op til debat om potentielle fremtidige

modeller: Emissionsbaseret eller en model baseret på dyreenheder.

Endelig sætter vi fokus på, hvordan vandplanerne kan

gribe direkte ind i miljøgodkendelsen af husdyrbrug.

Vi stiller blandt andet skarpt på:

• Mængden af gråzoner medførte uenighed mellem landbrug,

ministeriet og kommunerne – hvor står vi nu?

• Hvordan fungerer kommunernes indsats i miljøreguleringen

af landbruget?

• Hvordan skaber vi mere enkelhed i reguleringen?

• Arealgodkendelse adskilt fra anlægsdelen – for og imod?

• Hvilke konsekvenser har vandplanerne for landbruget – og

for kommunernes håndtering af landbrugets godkendelser?

foto

mangler

Tovholder:

Teamleder Knud Suhr

Hjørring Kommune,

fmd. for KTCs underfaggruppe

”Landbrug”

Mød:

Mads Kobberø,

Bech-Bruun

Klaus Schiøtt Kristensen,

Aalborg Kommune

Sune Impgaard Schou,

Miljøstyrelsen

Thyge Nygaard,

Danmarks Naturfredningsforening

Hans Roust Thysen,

Videncenter for Landbrug

Helle Tegner Anker,

KU LIFE

Hans Kjær, Miljøstyrelsen,

Bent Ib Hansen,

Landbrug og Fødevarer

Sten W. Laursen,

Videncenter for Landbrug

NN,

Naturstyrelsen

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet 15


16

I

Miljøregulering af virksomheder

Erfaringer, udfordringer og muligheder

med miljøregulering af virksomheder

I år skal EU's IE-direktiv på industrimiljøområdet implementeres

i den danske lovgivning. Desuden skal anbefalingerne fra Virksomhedsudvalg

II omsættes til handling.

Vi giver et overblik og nye vinkler på reguleringen af virksomheder,

belyser de hidtidige erfaringer på området, og diskuterer

hvordan vi bedst kan udnytte de nye muligheder.

Vi analyserer udviklingen set fra en kommunal vinkel og sætter

fokus på mulighederne for videndeling – gennem it-platforme

og netværk.

Endeligt ser vi på miljøregulering i praksis gennem et besøg på

Kommunekemi. (max. 90 deltagere)

Vi stiller blandt andet skarpt på:

• Hvordan er reglernes struktur, indhold og administration?

• Hvad indeholder BREF-noterne, og hvordan bliver de brugt?

• Hvordan vil IED blive implementeret?

• Hvordan udnytter vi den eksisterende lovgivning og opnår

bedre resultater?

• Er det muligt med videndeling på tværs – af kommuner,

ministerier og interessenter?

foto

mangler

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet

Ebbe Møller Olesen

chef for Miljø og Udvikling,

Næstved Kommune,

fmd. for KTCs faggruppe for

Miljø og grundvand”

Henning Hansen

Aarhus Kommune,

fmd. for EnviNas

”Internationale netværk”

Tovholdere:

Mød:

Ole Christiansen,

Miljøministeriet

Håkon Djurhuus,

Lind Cadovius

Jens Peter Mortensen,

EU Kommissionen

Karsten Biering Nielsen,

Miljøstyrelsen

Mads Kobberø,

Bech-Bruun

Inger Parbst,

Fredericia Kommune

Peter Schaarup,

Miljøstyrelsen

Ebbe Møller Olesen,

Næstved Kommune

Hans Peter Birk Hansen,

Svendborg Kommune


J

Bæredygtig genanvendelse af jord

I Danmark producerer vi store mængder overskudsjord fra bygge-

og anlægsprojekter. Hvordan genanvender vi den ressource

bedst muligt? Vi belyser emnet i forhold til loven, reglerne og

de analysemæssige muligheder, som er til rådighed i dag. Har

vi den nødvendige lovgivning til hensigtsmæssigt at fremme og

styre genanvendelsesprojekterne – og hvordan lyder de seneste

afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet?

Vi kigger også nærmere på konkrete cases – fra Kalvebod

Brygge og Fasterholt i Midtjylland.

Desuden ser vi fremad – hvad er visionerne for at genanvende

jord, og hvad har EU i støbeskeen på området?

Vi stiller blandt andet skarpt på:

• Er det overhovedet problematisk at genanvende lettere forurenet

jord?

• Kan vi genanvende jord nok lokalt under de nuværende

betingelser?

• Hvilke initiativer kræves, for at vi kommer på forkant med

udviklingen?

• Hvordan har andre med succes genanvendt jord?

• Hvordan bliver genanvendelse i fremtiden mere bæredygtig?

foto

mangler

foto

mangler

Jordforurening

foto

mangler

foto

mangler

Eric Farley

Herning Kommune,

formand for Envinas Erfagruppe

’Jord- og Grundvandsforurening’

Inger Holck Gregersen

Aarhus Kommune,

medlem af KTCs faggruppe

Miljø og grundvand’

Tovholdere:

Mød:

Ulla Højsholt,

Miljøstyrelsen

Julie K. Jensen, Rambøll

Vilhelm Holste, DGE Group

Peter Randrup,

Natur- og Miljøklagenævnet

Christian Andersen,

Videncenter for Jordforurening

Kristian Lei Kaltoft,

Århus Kommune

Morten Steen,

Region Midtjylland

Nana Svanelund,

NCC Roads

Kent Olsen,

Naturhistorisk Museum

Helle Ravn-Sørensen,

Aarhus Kommune

Katrina Wiberg,

Landskabsarkitektfirmaet

Møller og Grønborg

Helen Lundgaard,

Region Hovedstaden

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet 17


18

KTC har længe drøftet, at vi mangler den

store danske konference på natur- og

miljøområdet. Natur & Miljø 2012 skal

grundlægge en ny tradition! Vi vil samle

alle de faglige kræfter, der beskæftiger

sig med forvaltning af Danmarks natur i

et myndighedsperspektiv.

Natur & Miljø 2012 gennemføres af et

nyt samarbejde mellem KTC og EnviNa,

og vi er meget glade for at alle myndigheder

fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen

til Danske Regioner og KL bakker op

om vores initiativ.

Torben Nøhr

Formand KTC

Tak til vores samarbejdspartnere

Konferencen arrangeres af KTC (Kommunalteknisk Chefforening) og EnviNa (Foreningen af Miljø-, Plan- og

Naturmedarbejdere i det offentlige) i samarbejde med Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet

Vi håber i EnviNa, at alle miljø- og naturforvaltere

fra kommuner, regioner og

statslige styrelser vil tage godt imod Natur

& Miljø 2012. For EnviNa er målet at

skabe vidensdeling mellem medarbejdere

i og på tværs af myndighedsniveauerne.

Vi ser ligeledes nødvendigheden i at være

i dialog med medarbejdere fra organisationer,

virksomheder og forskningsinstitutioner,

der arbejder med udviklingen af

den danske natur og vores miljø.

I EnviNa har vi en årelang tradition for

at give hinanden faglig inspiration til det

daglige arbejde ved at lytte til de bedste

forskere, debattører og kolleger. Den

tradition fortsætter vi på Natur & Miljø

2012.

Hans Peter Birk Hansen

Formand ENVINA


Tilmeld dig på

www.naturogmiljo2012.dk

Her kan du også se

hele det store program

og læse om dit spor

Tilmelding til Spor:

Spor A: Vandløbsadministration

Spor B: Vådområdeindsatsen

Spor C: Spildevandsindsatsen

Spor D: Grundvand

Spor E: Natura 2000

Tilmelding og priser

Konferencen er tilrettelagt således, at konferencens tema sættes til

debat den første dag i plenum, hvorefter deltagerne kan fordybe

sig i faglige spor efter deltagernes specielle interesse. Der vil være

flere faglige ekskursioner som led i programmet. Man tilmelder sig

et hovedspor, men man kan naturligvis skifte spor i løbet af koncerencen

efter eget valg.

De samlede resultater og indlæg på konferencen afrapporteres på

www.naturogmiljo2012.dk

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig på www.naturogmiljo2012.dk

Alle skal tilmelde sig - også udstillere og oplægsholdere.

Alle indkvarteres på Hotel Nyborg strand.

Østersøvej 2, 5800 Nyborg. www.nyborgstrand.dk

Der er mulighed for at angive, om du ønsker rabat ved at blive

indlogeret i dobbeltværelse. Rabatten udgør kr. 250,- kr. pr. person.

Angiv hvem du ønsker at dele værelse med; oplys navn og e-mail.

Der tages forbehold for antallet af ledige dobbeltværelser.

Pris for hele konferencen (incl. overnatning og middag) kr. 3995,-

indtil 31. marts. Den 1. april stiger prisen til kr. 4295,- og den

1. maj stiger prisen til kr. 4595,-

Konferencen lukkes for tilmelding d. 15. maj 2012

Konferencegebyr dag 1 (22. maj) excl. middag og overnatning

kr. 1495,-

Ønskes festmiddag er prisen kr. 795,-

Overnatning den 22. maj er kr. 1195,-

Konferencegebyr dag 2 (23. maj) incl. frokost kr. 1495,-

Spor F: §3-vådområderne

Spor G: Naturplanlægning og natursyn

Spor H: Miljøregulering af landbruget

Spor I: Miljøregulering af virksomheder

Spor J: Jordforurening

Natur & Miljø 2012 – den store nationale konference om natur- og miljøområdet 19


Konferencen

finder sted på

Hotel Nyborg Strand

Østersøvej 2, 5800 Nyborg

www.nyborgstrand.dk

Levende musik,

v/ Cool Cats

networking

og dans.

www.naturogmiljo2012.dk

Festaften tirsdag d. 22. maj kl. 19.00

Velkomstdrink.

1 gl. Nitus Cava

Forret:

Letrøget laksemousse med brunoise af urter.

Serveres med perlehvedesalat,

kaperssauce og hjemmebagt brød.

El Descanso, Chile

Hovedret:

Oksetyndstegsfilet med årstidens salat.

Serveres med ostegratinerede hvidløgskartofler,

forårsgrønsager og rødvinssauce

Ravelli, Italien

Dessert:

Fromagetærte med frugt

Moscato, Italien

Kaffe og the

Konferencen arrangeres af: I samarbejde med:

Scan og tilmeld dig

More magazines by this user
Similar magazines