Se programmet her. - Kort

gst.dk

Se programmet her. - Kort

Danmarks Højdemodel

i miljø- og klimaforvaltning

et heldagsseminar

for statslige og

kommunale interessenter

den 2. oktober 2008

kl. 9 - 16


Program

9:00 - 9:30 Kaffe/te

9:30 - 9:40 Velkomst og status

Nikolaj Veje, Kort & Matrikelstyrelsen

9:40 - 10:10 Keynote: Opgaver og faglige udfordringer, hvor den nye generation af højdemodeller

kan bidrage til en bedre opgaveløsning i miljø- og klimasektoren

Ole Gregor, Miljøcenter Århus

Den gamle højdemodel fra KMS er over 100 år gammel og har en nøjagtighed, der i

mange tilfælde udgør en væsentlig begrænsing ift. de foreliggende opgaver. De nye

højdemodeller har en langt højere nøjagtighed og er tidssvarende. Der er en række

opgaver, hvor de nye modeller med fordel kan anvendes, og vi har allerede set eksempler

herpå. Der er et stort potentiale for yderligere anvendelser, og samtidig presser der

sig en række nye opgaver på, hvor anvendelse af højdedata vil spille en væsentlig rolle.

Fokus i indlægget vil være på de opgaver, der tegner sig inden for de næste 4-5 år, samt

på de muligheder anvendelsen af højdedata giver for at løse dem.

10:10 - 10:20 DHM kvalitetskontrol - Status og videre forløb

Marianne Wind, Kort & Matrikelstyrelsen

Danmarks Højdemodel omfatter en terrænmodel (DTM), en overflademodel (DSM) og et

kurvebillede. Kvalitetskontrollen består af en intern kontrol af data, hvor bl.a. punkttætheden

og stribeudjævningen kontrolleres. Endvidere foretages en kontrol af om

skanningen ligger fysisk korrekt og hvilken nøjagtighed modellen har. Derudover

kontrolleres modellen visuelt for klassificeringsfejl. Først gennemgår DTM’en denne

proces, derefter DSM’en og til sidst kontrolleres kurverne. I indlægget gives en kort gennemgang

af kvalitetskontrollen, en status og endelig et blik på planerne for det videre

arbejde.

10:20 - 10:30 Udvikling af metoder til etablering af en landsdækkende digital

overflademodel (DHM/Overflade)

Rune Carbuhn Andersen, Kort & Matrikelstyrelsen

KMS har i fællesskab med leverandøren af Danmarks Højdemodel defineret og udviklet

konceptet for genereringen af den digital overflademodel (DSM). DSM’en produceres på

baggrund af den indsamlede punktsky, der danner grundlag for den digitale højdemodel.

Med udgangspunkt i en klassificering af Kort10 kan en efterfølgende arealbestemt

filtrering og databehandling finde sted. F.eks kan bygninger, trafikarealer, skove mm.

behandles specifikt ud fra hvordan DSM-objekterne er defineret. Resultatet er en mere

visuel realistisk model.

10:30 - 10:45 Oversvømmelsesdirektivet - Status og planer vedr. implementering

Kirsten Flemming Hansen, By - og Landskabsstyrelsen

EU vedtog den 23. oktober 2007 direktiv om vurdering og styring af risikoen for over-

svømmelser (Oversvømmelsesdirektivet). Direktivet trådte i kraft den 26. november 2007

og skal være gennemført i dansk lovgivning senest 2 år efter ikrafttrædelsen. Danmark

skal derfor nu tage stilling til, hvordan det nærmere skal ske. I den forbindelse skal

ansvarsfordelingen for den kommende oversvømmelsesplanlægning i Danmark

fastlægges, og der skal tages stilling til detaljeringsniveau og databehov ved udar-

bejdelsen af oversvømmelseskort, risikostyringsplaner m.m. som direktivet foreskriver.

10:45 - 11:00 Den nationale klimatilpasningsstrategi og klimatilpasningsportalen

Steffen Svinth, Energistyrelsen

For at give det danske samfund mulighed for at foretage en rettidig tilpasning til

klimaændringerne – såvel ad hoc som planlagt – er det vigtigt, at der er lettilgængelige

oplysninger til rådighed om de forventede klimaændringer for hvert af de valgte klimascenarier.

Dette sikres ved etablering af en klimatilpasningsportal på Internettet, hvor

der bliver adgang til alle relevante oplysninger om klimaændringerne. En vigtig komponent

i denne sammenhæng er højdemodellen, som i samspil med diverse klimascenarier

og andre data, vil være et vigtigt redskab til udpegning af risikoområder i forbindelse

med klimaforandringer.


11:00 - 11:30 Kaffe/te/vand

11:30 - 11:50 Anvendelse af DHM/Terræn i Greve Kommunes Strategi imod oversvømmelser

Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune

Indlægget vil orientere om, hvorledes Greve kommune har draget nytte af DHM/Terræn

ift. simulering af stigende havvandstande samt prioritering af klimatilpasningstiltag i

byområder ved øgede nedbørsmængder.

11:50 - 12:10 Visualisering af konsekvenser af klimaforandringer og betydningen for den

politiske process

Niels Rauff, Hedensted Kommune

Klimaændringerne forventes at påvirke det hydrologiske regime i Danmark gennem

kraftigere og hyppigere nedbørsmængder, stigende vandstand i de omkringliggende

have samt stigende grundvandstand i de øvre grundvandsmagasiner. Visualisering af

denne type klimabetingede problemstillinger har vist sig at være en meget væsentlig driver

for politisk engagement og bevidsthed om klimaforandringer og konsekvenser heraf.

12:10 - 13:30 Frokost og poster session

13:30 - 13:50 Intelligent beregning af hydrologiske parametre afledt af en terrænmodel

Peder Klith Bøcher, Aarhus Universitet

Præsentation af forskningsprojektet “Effektiv håndtering af massive terrændata”. Det

centrale i projektet er at udvikle algoritmer til effektivt at behandle laserscannede data

fra fly til en præcis digital højdemodel samt afledte produkter. Højdemodellen skal

således efterfølgende bearbejdes, så den reelt kan anvendes i vores hverdag. Forskningen

har bl.a. fokus på beregning af overfladeafstrømning, som er et vigtigt input til

estimering af kulstoflagre i jorden eller til beregning af erosionsrisiko ifm. håndtering af

fosforproblemer i vandmiljøet.

13:50 - 14:10 Anvendelse af DHM/Terræn til konsekvensberegning af vandstandshævning

Mogens Lindhardtsen, Skov- og Naturstyrelsen, Landsdelscenter Nordsjælland

SNS Nordsjælland planlægger at hæve vandstanden i to mindre vådområder i forbindelse

med naturgenopretningsprojekter under regeringens Særlige Vand- og Naturindsats,

også kaldet “miljømilliarden”. Der er igangsat tekniske og biologiske forundersøgelse

af de to områder. Ifm. forundersøgelserne anvender SNS DHM/Terræn til

simulering og konsekvensvurdering af forskellige projektscenarier. Projektområderne

er beliggende i ådalene til Tuse Å og Elverdams Å, som begge har udløb i Isefjorden.

SNS Nordsjælland vil berette om deres erfaringer med anvendelsen af DHM/Terræn til

forundersøgelserne.

14:10 - 14:30 Anvendelse af DHM/Terræn til simulering af oversvømmelsessituationer

Marie Louise Mikkelsen, GEUS

DHM/Terræn modellen benyttes som input til en hydrologisk model for Storåens opland

(Vestjylland). Den hydrologiske model anvendes til simulering af oversvømmelsessituationer

i oplandet, med speciel fokus på Holstebro. DHM/Terræn modellen benyttes

specielt til at opnå en nøjagtig beskrivelse af ådale, hvilket er nødvendigt for at kunne

foretage en nøjagtig modellering af vandstanden i vandløbene samt for at kunne

vurdere effekterne af en oversvømmelse.

14:30 - 14:50 Anvendelse af DHM/Terræn til beskrivelse af vand- og kvælstoftransport

Johan Lassen, Miljøcenter Nykøbing Falster

DHM/Terræn er blevet anvendt som input til en dynamisk, procesbaseret og areal-

distribueret oplandsmodel til beskrivelse af vand- og kvælstoftransport i den mættede

zone for LOOP 1 – oplandet til vandløbet Højvads Rende.

14:50 - 15:20 Kaffe/te/vand og kage

15:20 - 16:00 Opsamling og diskussion


Praktiske detaljer

Hvor holdes seminaret?

Ingeniørhøjskolen

M1.80

Lautrupvang 15

2750 Ballerup

For hvem?

Seminaret henvender sig til statslige og kommunale interessenter.

Hvad koster det?

Arrangementet er gratis.

Kontaktpersoner

Anne Eyrich, ale@kms.dk

Nynne Sole Dalå, nsd@kms.dk

More magazines by this user
Similar magazines