Personale håndbog - Thomas P.Hejles Fritidshjem

hejle.net

Personale håndbog - Thomas P.Hejles Fritidshjem

PERSONALEHÅNDBOG

FOR

THOMAS P. HEJLES FRITIDSHJEM

1. UDGAVE: FEBRUAR 2010 REDAKTION: Bjørn & Lene

1


INDLEDNING

Du sidder her med fritidshjemmets personalehåndbog, som er en guide til nye og nuværende

medarbejdere vedrørende de faglige og praktiske opgaver og udfordringer du kan komme ud for i

dit daglige arbejde på Thomas P. Hejles Fritidshjem.

Emnerne er listet i alfabetisk rækkefølge og burde derfor være lette at finde.

Læs håndbogen igennem nu og brug den senere som opslagsværk, hvis du bliver i tvivl om noget.

Personalehåndbogen vil blive opdateret og revideret efter behov, hvorfor du meget gerne løbende

må komme med nye input, samt oplysninger om fejl, mangler eller ændringer til undertegnede.

Rigtig god arbejdslyst og læsning, Bjørn Vibholm.

_______________________________________________________________________________

HER ER PLADS TIL MINE EGNE KOMMENTARER og BEMÆRKNINGER

2


AFKRYDSNING

Det er fritidshjemmets ansvar, at have styr på alle de børn vi hver dag modtager i vores varetægt.

Derfor skal børnene registres på afdelingerne når de ankommer og tilsvarende udskrives når de skal

hjem. Desuden registrerer vi forældrenes meldinger til os vedrørende børns afbud, sygdom og lign.

Såfremt et barn ikke er mødt og hvor vi ikke kender årsagen, skal forældrene kontaktes senest ½

time efter barnet burde være ankommet til fritidshjemmet.

Faste aftaler om fravær noteres på barnets kartotekskort og i afdelingskalenderen.

Det er også meget vigtigt, at vi fører lister over børn i skolefølgeordningen, på ture og udflugter mv.

AFSPADSERING

Aftales og planlægges først med medarbejderens egen afdeling, hvorefter det skal godkendes af

ledelsen. Afspadsering noteres på timesedlen og i kontorkalenderen.

Afspadsering skal helst afvikles løbende. Udbetaling af overtid, altså optjent afspadsering, kan i

særlige tilfælde lade sig gøre og aftales individuelt med Bjørn.

ALARM

Alle fritidshjemmets afdeling er sikret med alarm fra G4S. Alarmen skal være tilkoblet når

fritidshjemmet eller afdelingen er lukket. Medarbejderne skal nøje sætte sig ind i alarmens funktion

og betjening. Alarmvejledning er vedlagt som bilag.

Ved alarm og evt. fejlalarm SKAL alarmcentralen kontaktes på tlf. 70 33 90 00 og kodeordet skal

oplyses. Herefter bliver man instrueret om hvad man skal foretage sig.

ALKOHOLPOLITIK

Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller at nyde andre rusmidler i arbejdstiden, samt at møde

beruset eller påvirket på arbejde. Dette vil blive betragtet som tjenesteforsømmelse.

Ved ganske særlige lejligheder som receptioner og lign. kan ledelsen dispensere herfra efter aftale.

ANSVARLIGE VED LEDELSENS FRAVÆR

I dagligdagen er lederen og herefter souschefen ansvarshavende i alle situationer.

Skulle der opstå situationer eller opgaver ved ledelsens fravær, som kræver en øjeblikkelig

stillingstagen der ikke kan vente og hvor ledelsen ikke umiddelbart kan kontaktes, har vi aftalt en

ansvarsrækkefølge blandt medarbejderne ud fra anciennitet. Alle medarbejdere er på vores tlf. og

adr.liste er opført i rækkefølge efter anciennitet på fritidshjemmet, således at det altid er den øverst

tilstedeværende på listen der er ansvarshavende. Dette gælder også på ture, udflugter og kolonier.

ANSÆTTELSE og AFSKEDIGELSE

Fritidshjemmet følger de alm. fagretslige regler herfor. Se faglig Håndbog for BUPL / LFS.

Der nedsættes ansættelsesudvalg efter de aftalte regler herfor i personalegruppen og bestyrelsen.

Ansættelsesudvalg til pædagog- og medhjælperstillinger består typisk af medarbejdere fra ledelsen,

afdelingspersonalet samt tillidsrepræsentant. Alle ansættelser forelægges bestyrelsen til

godkendelse. Ved besættelse af ledende stillinger deltager bestyrelsen i ansættelsesudvalget.

Nye medarbejdere udfylder ved ansættelsen en oplysningsseddel med alle personlige data, som

danner baggrund for lønoprettelse og udfærdigelse af ansættelsesbrev.

APV = ARBEJDSPLADSVURDERING

Fritidshjemmet udarbejder årligt en APV vedrørende samtlige medarbejderes arbejdsmiljø.

Sikkerhedsudvalget (leder + sikkerhedsrepr.) er ansvarlige herfor, i samarbejde med personalet.

3


ARBEJDSTID

Hver medarbejder aftaler med ledelsen, hvordan deres ugentlige timetal fordeles på ugens dage.

Afvigelser og ændringer som overtid, afspadsering, ferie, sygdom, orlov, kurser og lign. aftales med

ledelsen og noteres på timesedlen og i kontorkalenderen.

ARBEJDSOPGAVER

Personalets arbejdsopgaver består primært i pædagogisk arbejde med børnene. Herudover kommer

forældrearbejde, samtænkning med skolen, praktisk arbejde som indkøb og forberedelser,

planlægning, samt deltagelse i udvalg, kurser, møder m.m.

Det er den enkelte medarbejders pligt, i samråd med kolleger og ledelse, at tilrettelægge sit arbejde

således, at arbejdstiden udnyttes bedst muligt i forhold til vores kerneopgaver og pålagte pligter.

Private gøremål i arbejdstiden kan i begrænset omfang finde sted efter aftale, men må aldrig gå ud

over fritidshjemmets daglige opgaver, rutiner og interesser.

ARBEJDSULYKKER

Ulykker eller tilskadekomst i arbejdstiden skal anmeldes til arbejdstilsynet og forsikringen.

Dette gøres i samråd med lederen eller sikkerhedsrepræsentanten på et særligt skema.

BADNING

Se kommunens cirkulære herom.

Som hovedregel kan personalet bade med børnene i svømmehaller med ansatte livreddere, men

vores medarbejdere har stadig ansvar og opsynspligt over de deltagende børn.

Badning fra strand kræver, at mindst 2 medarbejdere har en godkendt livredderprøve.

Ved soppesøer kan børnene soppe under opsyn fra mindst 2 af vores medarbejdere.

BARNS SYGDOM

Se under omsorgsdage.

BEREDSKABSPLAN

Fritidshjemmet har udarbejdet en beredskabsplan ved sorg, kriser eller ulykker.

Denne plan findes i vores udviklingsplan og kan læses andet steds i denne p-håndbog som bilag.

BESKYTTELSE

For at forebygge og beskytte medarbejderne imod uberettigede beskyldninger eller mistanker, har vi

på fritidshjemmet en regel om, at ingen medarbejdere er alene med børn der skal hjælpes på toilettet

eller på badeværelset, uden at en anden kollega er enten involveret eller orienteret herom.

BESTYRELSEN

Fritidshjemmets bestyrelse er vores arbejdsgiver og i sidste ende fritidshjemmets højeste

myndighed. Bestyrelsen består af 2 medlemmer udpeget af Ungdomshuset, samt 3 medlemmer

valgt blandt forældrene. Desuden 3 suppleanter valgt blandt forældrene uden stemmeret.

Ledelse og personale deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

BESØG PÅ ANDRE AFDELINGER

Børnene på de forskellige afdelinger kan besøge hinanden/modtage besøg efter aftale.

Personalet (oftest fuglen, pinden, tovholderen, sprællemanden) på de involverede afdelinger, aftaler

pr telefon hvilke børn det drejer sig om og tjekker herefter op på, når børnene ankommer og

forlader den besøgte afdeling.

4


BIBLIOTEKSBØGER

Fritidshjemmet har et institutionslånerkort til Hovedbiblioteket i Krystalgade. Kortet opbevares på

fritidshjemmets kontor. Medarbejdere/afdelinger som benytter kortet til boglån har ansvar for, at

bøgerne behandles omhyggeligt og afleveres tilbage til den aftalte tid. Gem altid kvitteringen for

lånte bøger og noter i afdelingens kalender når de skal returneres. Når bøgerne returneres modtager

I en ny kvittering herfor. Denne afleveringskvittering afleveres på fritidshjemmets kontor til

arkivering.

BRANDPLAN og BRANDØVELSE og BRANDSLUKNINGSMATERIEL

Fritidshjemmet har en brand- og evakueringsplan (vedlagt som bilag), som samtlige medarbejdere

har pligt til at sætte sig ind i. Mindst én gang årligt afholdes en brandøvelse med børnene og vores

interne varslingsanlæg afprøves.

Alle medarbejdere skal desuden orientere sig om brandmateriellets placering og brug, om

varslingsanlæggets brug, samt om nødudgange og flugtveje. Spørg gerne leder eller sikkerhedsrepr.

BUDGET

Fritidshjemmet har et driftsbudget som er fastlagt af Københavns Kommune. Ved årets start tildeles

de enkelte afdelinger herudfra et afdelingsbudget, som skal dække fødevarer, beskæftigelse,

inventar, ture m.m. på den enkelte afdeling i det pågældende år. Afdelingerne er selv ansvarlige for

at overholde afdelingsbudgettet og modtager jævnligt saldobalancer over forbrug og restbeløb.

BUSORDNING OG CYKELORDNING FRA DCL-SKOLE

En medarbejder pr. klasse møder på skolen mindst 5 min. inden skoletids ophør og får overlevering

hos læreren, om hvilke børn der skal med og hvem der er afbud/beskeder om.

Hvis andet ikke er aftalt med forældrene, skal børnene tages med på fritidshjemmet. Ved tvivl

kontaktes forældrene eller fritidshjemmets kontor.

Børnene samles på de aftalte steder i skolegården, tælles og råbes op, hvorefter de går op i bussen.

Ved ankomst til fritidshjemmet sluses børnene over cykelstien og fordeles på deres respektive

afdelinger. Evt. beskeder om afbud, problemer i skole eller bus m.v., videregives straks til de

enkelte børns afdelingspersonale.

Børnenes cykler kan medtages i busserne efter gældende regler herom. Se vores cykelvejledning.

CIRKULÆRER

Fritidshjemmet er underlagt mange regler og bestemmelser fra Københavns Kommune og Staten.

Samtlige cirkulærer og regelsamlinger findes i mapper på kontoret, samt på BUF-NET.

EAN-NUMMER

Fritidshjemmets EAN-nr. er: 579 000 170 4629 og kan benyttes, når leverandører skal sende varer

til os. Se også under KONTOKORT. Hver gang EAN-nummeret benyttes, SKAL Bjørn have en

kopi af bestillingen eller en meddelelse om, hvem og hvad der er købt/bestilt.

EDB-AFDELINGERNE

Fritidshjemmets afdelinger og kontorer er udstyret med edb-udstyr og computere. Disse er beregnet

til administrative opgaver for personalet, samt til børnenes benyttelse til spil og lign.

Maskiner og programmer er installeret med koder og password, som ikke må videregives.

Yderligere vejledning og instrukser kan fås hos fritidshjemmets IT-udvalg.

EDB-KONTORET

Computeren på fritidshjemmets kontor er udelukkende en administrativ maskine, som er tilkoblet

Københavns Kommunes netværk. Denne må kun betjenes af ledelsen, samt af medarbejdere med

særlige opgaver som f.eks. taxabestilling, sikkerhedsrepræsentant og lign.

5


FAGBIBLIOTEK

Fritidshjemmet har en betydelig samling af relevante fagbøger, idébøger, håndbøger, faglige

tidsskrifter, pædagogiske artikler m.m. Vores fagbibliotek vedligeholdes af Nina, som på

personalemøderne orienterer om nye bøger i vores bibliotek, som findes i Filialens edb-rum.

Bøgerne kan lånes af medarbejdere, studerende og evt. forældre og alle udlån registreres af

medarbejderen på lånelisten i biblioteket med navn og dato. Husk at tilbagelevere bøger og

materialer efter brug og sørg for igen at slette dig på listen.

FAGLIGE ORGANISATIONER

Uddannede pædagoger er organiseret i BUPL.

Medhjælperne er organiseret i LFS.

Pædagogstuderende er organiseret i PLS.

Rengøringspersonaler er organiseret i 3F

Fritidshjemmet har tillidsmænd for henholdsvis BUPL og LFS.

FALCK

Fritidshjemmet har et abonnement hos Falck som omfatter sygetransport og forbindsstoffer.

Vores abonnementsnummer er: 18 03 67 62. Telefon til Falck er: 70 10 20 30.

Desuden har vi et særskilt abonnement på kolonien i Vork med abonnementsnummer: 10 91 50 23,

som omfatter sygetransport, forbindsstoffer samt akut redningsarbejde på bygningerne.

FEEDBACK

Vi er i personalegruppen enige om, at feedback er vigtigt i vores arbejde og samarbejde. Derfor

tilstræber vi at indarbejde en kultur, hvor tilbagemeldinger, undrende spørgsmål, konstruktiv kritik

og faglig vejledning er en naturlig ting kollegaerne imellem og også for at evt. uenigheder eller

misforståelser takles i opløbet og ikke bliver til en ”sag”.

FERIE

Fritidshjemmet følger selvfølgelig ferielovens bestemmelser.

Ferieønsker aftales først med medarbejderens afdeling og forelægges herefter ledelsen, samt noteres

i kontorkalenderen. Vi prøver altid, efter bedste evne, at opfylde ferieønsker som er indgivet i god

tid.

Alle fastansatte medarbejdere har ret til 6 uger X ugentligt timetal = antal ferietimer i ferieåret.

Man har ret til 3 ugers samlet ferie i sommerhalvåret, men kan også afvikle i mindre perioder.

For at opnå ret til fuld ferie med løn, skal medarbejderen have været ansat i hele kalenderåret

(1/1-31/12), som går forud for ferieåret (1/5-30/4). Spørg Bjørn om yderligere informationer.

FORSIKRINGER

Medarbejderne er dækket af den lovpligtige arbejdsskade- og ulykkesforsikring.

Medarbejdernes ejendele er IKKE forsikret, bortset fra ganske særlige undtagelser.

Børn i fritidshjemmets varetægt er ligeledes dækket i forbindelse med hændelser, som kan tillægges

fritidshjemmet eller personalets ansvar.

Børnene er ikke ulykkesforsikret i forhold til hændelige uheld og de er ej heller forsikret imod

tyveri og hærværk på deres ejendele. Forældrene skal opfordres til selv at tegne disse forsikringer.

6


FORÆLDREKONTAKT

Vi prioriterer en god og ligeværdig kontakt med forældrene i dagligdagen. Derfor er det vigtigt, at

man giver sig tid til denne opgave og synliggør dette for vores forældre, således at disse føler sig

velkomne på fritidshjemmet og føler sig taget alvorligt hvis de har spørgsmål eller bekymringer.

Mindst én gang årligt tilbydes en forældrekonsultation, hvor fritidshjemmet giver en status på de

enkelte børns trivsel og udvikling, samt aftaler evt. nye tiltag for børnene, med deres forældre.

FRAVÆR

Fravær uden gyldig grund og uden forudgående aftale betragtes som tjenesteforsømmelse.

Sygdom skal indtelefoneres til fritidshjemmets kontor 33 13 23 70 INDEN den planlagte mødetid.

Se i øvrigt afsnittene vedr. afspadsering, ferie, sygemelding, barns sygdom, omsorgsdage, fridage.

FREMMØDEKONTROL

Se afkrydsning.

FRIDAGE (tjenestefridage)

I ganske særlige tilfælde, kan ledelsen give en medarbejder enkelte tjenestefridage/tjenestefritimer

til f.eks. begravelse, flytning, lægebesøg og lign. Disse skal i hvert enkelt tilfælde aftales med

ledelsen og noteres på timesedlen og i kontorkalenderen.

FØLGEORDNINGER FRA SKOLERNE

Vi henter samtlige børn fra DCL Skole med bus hver dag. Se BUSORDNING.

Desuden har vi henteordning til/fra Zahle Skole for 0. klasserne og 1. klasserne.

Se særlige henteregler som er udarbejdet til disse skoler.

FØRSTEHJÆLP

Alle medarbejdere skal have et grundlæggende kendskab til elementær førstehjælp.

Fritidshjemmet afholder løbende 1. hjælpskurser og genopfriskningskurser for personalet og til

disse kurser har man mødepligt.

Alle medarbejdere skal orientere sig om førstehjælpskassernes placering og brug.

GRUS = GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALER

Gruppeudviklingssamtaler afholdes efter behov med samtlige medarbejdere på en afdeling sammen

med ledelsen. Formålet er at styrke og udvikle afdelingsteamets kompetencer og samarbejde.

Samtalen tager udgangspunkt i et forberedelsesskema, som forinden er udleveret til alle de

deltagende medarbejdere og rundes af med en målfastlæggelse og en udviklingsplan for afdelingen.

GÆSTER

Gæster til børn eller personale er velkomne i begrænset omfang og efter forudgående aftale.

Gæster er ikke omfattet af fritidshjemmets ansvars- og forsikringsforhold.

GÅRDENE

Ejendommens gårde er vores eneste udearealer i nærområdet. Gårdene er indrettet med forskellige

opholds- og legefaciliteter. Af sikkerhedshensyn har vi forskellige regler for børnenes leg og ophold

her. Bl.a. er det ikke tilladt vores børn, at kravle på tagene i legestativet.

Det er personalets ansvar, at holde børnene under opsyn når de færdes i gårdene. Afdelingerne

fastsætter selv regler herfor, under hensyn til børnenes alder, modenhed, gruppestørrelse og gruppe-

sammensætning m.v. og har også ansvaret for at instruere børnene i de gældende regler i gårdene.

7


HENTEAFTALER ANG. BØRN

Som udgangspunkt må kun forældremyndighedsindehaverne hente børn, medmindre andet er aftalt.

Faste aftaler om hvem der må hente, noteres på barnets kartotekskort, ligesom aftaler om, at barnet

selv må gå hjem skal være aftalt (helst skriftligt).

HISTORIE

Fritidshjemmet er en del af Thomas P. Hejles Ungdomshus, hvis udvikling og historie er beskrevet i

jubilæumsskrifterne ved 25 års jubilæet, 50 års jubilæet og 60 års jubilæet. Disse hæfter kan lånes

af Bjørn og opbevares på fritidshjemmets kontor.

HJEMMESIDE

Fritidshjemmets hjemmeside findes på www.hejle.net/fh og indeholder relevante oplysninger om

institutionen til vores brugere og andre interesserede.

Hjemmesiden opdateres løbende af Bjørn og Uffe.

HUSAFTALE

Fritidshjemmets medarbejdere har indgået en husaftale vedr. overenskomstens regler for

overarbejde og afspadsering. Se husaftalen andet steds eller forhør dig hos din tillidsrepræsentant.

INDMELDELSE AF NYE BØRN

Indmeldelse foregår via Pladsanvisningen. Først modtager vi et tilbudsbrev herfra, hvorefter

forældrene har ca. én uge til at give tilsagn. Ofte ønsker de at besøge fritidshjemmet først. Når vi

modtager et acceptbrev fra Pladsanvisningen er barnet indmeldt på den anførte dato og bliver

efterfølgende påført edb-betalingslisten fra Forældrebetalingen.

Nye forældre skal udfylde en indmeldelses/oplysningsseddel, som fås på fritidshjemmets kontor og

de får ligeledes udleveret vores velkomstpjece og andre relevante informationer.

Barnet placeres herefter på en af fritidshjemmets afdelinger efter aftale med ledelsen.

IT-REGLER og IT-PÆDAGOGIK

Fritidshjemmet har aftalt forskellige regler og vejledninger omkring børnenes brug af computere.

Disse regler er nedskrevet af IT-Udvalget og vedlagt som bilag.

Til varetagelse af fritidshjemmets IT-vedligeholdelse og computerpædagogik m.m. har vi nedsat et

IT-Udvalg, som består af Uffe, Nina, Ninette, Susan og Lene.

KARTOTEKSKORT

Alle indmeldte børn skal være registreret med alle oplysninger som kan være nødvendige for os.

Dette foregår på fritidshjemmets kartotekskort, som udfyldes ud fra forældrenes oplysningssedler til

os. Kartotekskortene opbevares på barnets afdeling, hvorimod oplysningssedlerne opbevares på

fritidshjemmets kontor i de blå børnekartoteksmapper. Afdelingerne har ansvar for, at ændringer

noteres både på afd. kartotekskortet, samt på oplysningssedlen på fritidshjemmets kontor.

Husk altid at medbringe kartotekskortene på koloni, samt til evt. skadestuebesøg med et barn.

KLUBBEN

Vi har et tæt samarbejde med vores naboinstitution Klubben og hjælper hinanden og samarbejder på

flere områder, bl.a. ved lokalelån, materialelån, it-opkobling, tlf. anlæg, alarmanlæg, legeplads og

også omkring pædagogiske opgaver som f.eks. indkøring af fritidshjemmets store børn til klub.

Klubbens leder og Fritidshjemmets leder indgår i et administrationsudvalg med Ungdomshusets

administrator og deltager ligeledes i Ungdomshusets bestyrelsesmøder.

8


KOLONI

Fritidshjemmet har mange års tradition for at tage på koloni med børnene. Dette foregår

afdelingsvis i sommerferien på vores egen feriekoloni i Vork Bakker ved Vejle.

Som udgangspunkt forventer vi, at medarbejderne deltager på kolonierne, men det skal dog

understreges, at kolonideltagelse er frivilligt for den enkelte medarbejder.

KOMMUNIKATIONSREGLER

Vi tilstræber at aflevere vores meddelelser så korte og præcise som muligt.

Vi lytter til andres meddelelser uden at afbryde.

Vi kommunikere ikke ved: at råbe, at blive aggressiv, at bruge bande- og skældsord eller skælde ud.

Vi respekterer at andre har en anden mening eller synspunkt end en selv.

Vi tager hensyn til hinandens behov og forskelligheder.

Vi er åbne for at modtage og give konstruktiv kritik.

Ved uklarheder eller forståelsesproblemer stiller vi opklarende spørgsmål inden vi konkluderer.

Vi er bevidste om, at vores kropssprog kan forstyrre eller forstærke et budskab.

Vi bruger ikke bevidste spydigheder i vores kommunikation.

Humor og ironi kan være ok, men det skal bruges med omtanke og i forhold til situationen.

Vi tror på som udgangspunkt, at når andre henvender sig til os, er det med gode og positive hensigter.

Vi skal tilstræbe altid at give vores opmærksomhed, vise empati og have situationsfornemmelse.

Vi kan skelne privat- og faglig snak, således at disse ting ikke sammenblandes.

Vi har ret til at sige fra eller at have forbehold, hvis vi har saglige begrundelser herfor.

Vi kigger på hinanden når vi kommunikerer sammen.

Ved misforståelser, uenigheder eller konflikter har vi pligt til hurtigt at følge op på disse.

Vi erkender, at vi er forskellige som mennesker og at personlige forhold kan have indflydelse på,

hvordan vi i enkelte dage kan reagere anderledes end normalt.

Det er menneskeligt at fejle og ingen skam at kunne sige undskyld.

Vi tilstræber at benytte teorien om ulvesprog og girafsprog.

KONTANTER

Fritidshjemmets værdier, HT-kort, frimærker m.m. og kontante pengebeløb skal opbevares

forsvarligt i aflåst skuffe, skab eller pengeboks.

Som udgangspunkt hæfter man personligt for kontanter og værdier som er overdraget i den enkelte

medarbejders varetægt, såfremt disse ikke er blevet opbevaret og håndteret på en ansvarlig måde.

KONTOKORT

Fritidshjemmet har kontokort og kontoer hos forskellige handlende. Såfremt medarbejdere eller

afdelinger køber varer på konto, SKAL der umiddelbart herefter afleveres en kopi af ordresedlen

eller følgesedlen til Bjørn på fritidshjemmets kontor, således at alle kontokøb bliver registreret og

rettidigt betalt. Medarbejderen skal påføre afdeling og navn på kopien.

Enkelte steder kræver de handlende en rekvisition som bevis for, at medarbejderen handler på

fritidshjemmets vegne. Sådanne rekvisitioner udstedes af Bjørn eller Lene efter aftale.

KONTORKALENDEREN

Kalenderen på fritidshjemmets kontor er vores ”bibel”. Heri skal alle oplysninger om personalets

daglige mødeplaner, sygdom, mødetidsændringer, ferie, afspadsering, samtænkning, kurser m.m.

noteres. Det er den enkelte medarbejders ansvar, at sørge for at egne oplysninger bliver noteret,

enten ved selv at gøre dette, eller ved at ringe til en kollega og bede denne gøre det (f.eks. ved

sygdom). Kalenderen er ledelsens og revisionens dokumentation for personalets arbejdsydelser.

I kalenderen noteres ligeledes vigtige beskeder om børn som modtages fra forældrene, samt om

møder, kurser, afdelingsture m.m. Desuden noteres Bjørns huskeliste over administrative opgaver.

ALLE medarbejdere bedes hver dag orientere sig i kalenderen når de møder på arbejde, for at tjekke

børnebeskeder, personalebeskeder og lignende informationer.

9


KRISEHJÆLP

Ved akut krise eller ulykke kan medarbejderne modtage gratis krisehjælp. Se nærmere herom i

Udviklingsplanen, Beredskabsplanen, Cirkulæremappen eller henvend dig til ledelsen.

KURSER

Fritidshjemmet har et mindre budget til kurser og videreuddannelse. Vi prioriterer faglig udvikling

højt, hvorfor vi altid er positive for medarbejderes deltagelse i relevante kurser. Økonomien er dog

desværre afgørende for om det kan lade sig gøre.

Så vidt muligt, arrangere fritidshjemmet helst fælleskurser som hele personalet kan deltage i

samtidigt, hvilket også giver en bedre mulighed for en faglig opfølgning senere.

KØRETILLADELSE

Ved transport af børn i personalets biler gælder særlige regler. Se kommunens cirkulære herom.

Herudover skal forældrene skriftligt have givet deres tilladelse til, at deres barn befordres af en

normeret, og af lederen godkendt, medarbejder i privat bil efter gældende regler.

LUKKEDAGE

Fritidshjemmet har pr. 2010 pålæg om at holde 10 lukkedage om året.

Medarbejderne har pligt til, at bruge ferietimer eller afspadseringstimer disse dage.

Vi forsøger, sammen med bestyrelsen, at lægge disse dage i påskeferien, Kr. Himmelfartsferien,

juleferien og evt. grundlovsdag, således at de er til mindst mulig ulempe for alle parter.

LUKKEPROCEDURE

De enkelte afdelinger aftaler og indarbejder selv en fast lukkerutine, således at forhold som alarm,

el-afbrydelse, stole op, fejning, oprydning, vindueslukning m.m. huskes ved lukketid.

Se Filialens aftenlukkeplan vedlagt som bilag.

LUS

Hvis vi konstaterer levende lus hos et barn, må barnet ikke være i tæt kontakt med de andre børn og

forældrene kontaktes, med henblik på snarlig afhentning.

Børn med luseæg kan modtages på fritidshjemmet, såfremt der er påbegyndt behandling.

Ved luseepidemier i klasserne eller børnegrupperne, skal samtlige forældre orienteres og vejledes

om behandlingsmuligheder. Dette kan gøres ved opslag, sedler eller via mail.

LØN

Lønudbetaling foregår fra Frie Børnehaver som er vores administrative forretningsførerselskab.

Løn sker efter indberetning fra fritidshjemmets ledelse ud fra de enkelte medarbejderes afleverede

timesedler. Disse SKAL afleveres SENEST hver den 5. i måneden på kontoret.

Normerede medarbejdere er bagudlønnede, således at deres løn er til udbetaling den sidste hverdag i

måneden.

Vikarer og timelønnede medarbejdere vil oftest modtage løn 2 måneder bagud.

LØNPOLITIK

Vi følger selvfølgelig de gældende overenskomster vedr. løn.

Evt. overskydende lønmidler kan udbetales til medarbejderne efter principper som fastlægges af

bestyrelsen. Ledelsen og medarbejdergruppen, repræsenteret ved TR´erne, indstiller ønsker herom

til bestyrelsen, såfremt budgettet har råderum til ekstraordinære lønudbetalinger.

10


MORGENÅBNING

Mogenåbningen er et tilbud om pasning af børnene inden skoletid på hverdage, samt modtagelse af

tidlige børn på skolefridage. Morgenåbningen varetages primært af faste medarbejdere, men kan i

ferier og lign. gå på skift imellem alle fritidshjemmets normerede medarbejdere. Morgenåbningen

sker efter faste rutiner, som er beskrevet i en særskilt plan der er vedlagt som bilag, samt i afsnittet

om TAXA. Børnene kan tilbydes morgenmad på fritidshjemmet.

MUS = MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Medarbejderudviklingssamtaler er et tilbud til alle medarbejdere og holdes efter en fast procedure

og et forberedelsesskema. Samtalen afholdes med medarbejderen og lederen/ledelsen og fokuserer

på medarbejderens trivsel med nuværende opgaver, samt på den fremadrettede faglige udvikling og

evt. nye tiltag og udfordringer. Samtalen rundes af med en personlig målfastlæggelse, som følges op

senest efter et år.

Medarbejderne aftaler selv en mødetid med lederen eller bliver evt. opfordret hertil af denne.

MØDETID

Alle faste medarbejdere har en fastlagt møde- og sluttid hver dag.

Vikarer og timelønnede aftaler løbende deres arbejdstider med ledelsen.

Alle afvigelser i faste mødetider SKAL godkendes og noteres i kontorkalenderen.

Fast mødeprocedurer på fritidshjemmet er, at medarbejderne hver dag møder ind forbi kontoret og

melder de er kommet, kigger efter evt. post, samt orienterer sig om evt. beskeder og informationer i

kontorkalenderen.

NYE MEDARBEJDERE

Det er vigtigt, at vi tager godt imod nye medarbejdere, studerende og jobtræningspraktikanter, så de

hurtigt føler sig til rette på fritidshjemmet og bliver bekendt med vores rutiner og kulturer.

Derfor afholder ledelsen en velkomstsamtale med nye folk, hvorefter de tildeles en ”supervisor”

blandt det faste personale, som har til opgave at støtte, informere og vejlede den nye medarbejder i

de første uger efter ansættelsen.

Efter ca. 2 måneder afholdes en opfølgende samtale med den nyansatte.

NYHEDSBREVE / FORÆLDREINFORMATIONER

Efter behov udsendes nyhedsbreve med aktuelle oplysninger til forældrene. Input hertil fra

afdelingerne afleveres til Bjørn, som redigerer og udsender nyhedsbrevene efter behov.

Nyhedsbreve og andre vigtige forældreinformationer uddeles/udsendes i papirform eller på mail til

de forældre som har oplyst deres mailadresser til os til dette formål.

HUSK, at alle sedler, breve og meddelelser til forældrene også skal kopieres og placeres i den dertil

oprettede mappe på fritidshjemmets kontor. Afdelingerne har selv ansvar for at dette sker.

NØGLER

Faste medarbejdere får udlevet systemnøgle F til fritidshjemmets afdelinger, opgange, porte m.v.

Desuden udleveres et nøgleskilt med nummer, samt evt. skabsnøgler.

For disse nøgler kvitteres hos Bjørn ved udlevering og aflevering.

Nøglerne skal opbevares omhyggeligt og må ALDRIG udlånes til udenforstående, ligesom disse

IKKE må fralægges eller efterlades uden opsyn i fritidshjemmets lokaler og områder.

Ved bortkomst/tyveri af nøgler p.g.a. medarbejderens uforsigtighed, kan det komme på tale at

skulle omstille låsene og evt. gøre medarbejderen ansvarlig herfor.

OMSORGSDAGE og BARNS SYGDOM

Medarbejdere har ret til max. 2 omsorgsdage om året for børn indtil 7 år, som aftales med ledelsen.

Desuden har medarbejdere ret til barns første og anden sygedag. Se faglig håndbog for mere info.

11


PERSONALE-AKUT-KONTAKTPERSONER

Alle medarbejdere får tilbud om, at udfylde et akutskema med personlige oplysninger og

kontaktpersoner, som man ønsker bliver orienteret, såfremt medarbejderen i arbejdstiden kommer

ud for en ulykke eller pludselig sygdom.

Skemaerne opbevares på fritidshjemmets kontor i den grønne SIKKERHEDSMAPPE.

Husk at rette evt. ændringer eller tilføjelser som måtte forekomme efterfølgende.

PERSONALEGODER

Personalet kan, efter aftale med ledelsen, gøre brug af fritidshjemmets forskellige faciliteter til

privat brug. Det kan f.eks. dreje sig om lån af lokaler, lån af kolonien, lån af materialer, lån af

inventar, brug af kopimaskine og pc’er og lign.

Fritidshjemmet har desuden en massagestol og et fodmassageapparat til personalets frie brug.

PERSONALEMØDER

Efter en halvårlig P-plan afholdes der personalemøder hver mandag kl. 9,15-12, således at hver

anden mandag er fællesmøde for samtlige medarbejdere på fritidshjemmet og hver anden mandag er

afdelingsmøde for de enkelte afdelingers medarbejdere.

Til fællesmøderne er medarbejderne ordstyrer, referent og borddækkere på skift efter tur.

Ekstraordinære personalemøde kan aftales efter behov.

Herudover afholder vi ca. én gang om måneden et aftentemamøde for samtlige medarbejdere.

Her starter vi oftest med at spise sammen, hvorefter vi fordyber os i et aktuelt, fagligt emne.

Temamøderne starter når fritidshjemmet lukker og er berammet til at slutte kl. 21,30.

Såfremt andet ikke er aftalt er der mødepligt til alle fritidshjemmets personale- og temamøder.

Desuden afholdes efter behov Børnediskussionsmøder, hvor vi kan gå i dybden om udvalgte børn

og evt. problemer, samt erfaringsudveksle og støtte hinanden herom.

Endelig har vi mulighed for, at det faste personale holder møder med kollegial supervision.

PERSONALESAMMENKOMSTER

Vi har tradition for en årlig julefrokost i starten af december for fritidshjemmets personale.

Herudover plejer vi at holde et morgenmadsarrangement med Klubben og Ungdomshusets

personale i december eller i januar.

Undertiden arrangerer Ungdomshuset en årlig skovtur i bus til en af vores 2 kolonier, for personale

og bestyrelser i Fritidshjemmet og Klubben og Ungdomshuset.

Herudover kan der være spontane tiltag til mere sociale arrangementer.

POST

Vores officielle postadresse er: Thomas P. Hejles Fritidshjem, Nørre Voldgade 23, 1358 Kbh. K

Denne adresse skal ALTID opgives vedr. forsendelser til os. Evt. med Att.: afdeling/medarb. navn.

Adresserne i Linnésgade må IKKE benyttes.

Alt indgående post afleveres på fritidshjemmets kontor og fordeles herefter i afdelingernes

postbakker. Medarbejderne skal derfor kigge i- og tømme postbakkerne hver dag.

PRESSEKONTAKT

Der kan opstå situationer, hvor pressen vil være interesserede i at få udtalelser eller oplysninger om

fritidshjemmet, vores børn eller forældre. ALLE henvendelser fra pressen SKAL henvises til

lederen eller til bestyrelsesformanden. Ingen medarbejdere må udtale sig til pressen uden

forudgående aftale med lederen.

Skriftlige indlæg til pressen, læserbreve og lign. fra medarbejdere skal underskrives personligt og

må ikke give udtryk for at være fritidshjemmets officielle mening.

12


RABATORDNINGER

Fritidshjemmet har forskellige rabatordninger og rabatkort som kan benyttes ved indkøb.

Eksempler herpå er BR, Panduro, Papirkælderen, Silvan, Metro m.fl. Spørg Bjørn for yderligere

informationer herom.

ROLLEMODELLER

Husk altid, at vi som personale er rollemodeller for børnene, som ofte ser op til os og/eller prøver at

efterligne vores handlinger og væremåder. Derfor er det meget vigtigt, at vi hele tiden er bevidste

om dette i vores pædagogiske arbejde og i vores samvær med børn og forældre.

RYGNING

Rygning er ikke tilladt i fritidshjemmets lokaler, på trapper og opgange, i portene samt i gårdene.

Efter kommunens bestemmelser SKAL rygning foregå udenfor matriklen.

Rygning er desuden ikke tilladt i børnenes overværelse, hvilket vil sige, at rygning på ture og

udflugter og på koloni ikke må ske sammen med børnene eller i deres påsyn.

Pauser til rygning skal begrænses og tilrettelægges i samråd med kollegaerne.

Overtrædelser medfører disciplinære sanktioner, j. f. kommunens bestemmelser herom.

SAMTÆNKNING MED DCL-SKOLE

Pædagoger og lærere har samtænkning med klasserne fra DCL-Skole. Dette foregår efter faste

regler og retningslinier og med politisk fastlagte mål. BH-klasserne samtænker 200 timer årligt og

1. - 3. klasserne samtænker 80 timer årligt. Alle forhold vedr. samtænkning er beskrevet i

kommunens Samtænkningsmappe, som opbevares på fritidshjemmets kontor.

Alle normerede medarbejdere kan/skal indgå i samtænkningen og ledelsen og medarbejderne

fordeler ved starten af skoleåret, hvilke medarbejdere som indgår i samtænkning med de forskellige

klasser.

SIKKERHEDSUDVALG

Består af lederen og den valgte sikkerhedsrepræsentant og har til opgave at varetage personalets

sikkerhed og arbejdsmiljø på fritidshjemmet, samt udarbejde en årlig APV.

STRAFFEATTEST

Enhver medarbejder på fritidshjemmet SKAL have en godkendt straffeattest/børneattest. Dette

foregår ved, at medarbejderen udfylder og underskriveren en blanket, som ligeledes underskrives af

lederen og indsendes til Politiets juridiske Afdeling, som herefter tjekker i Kriminalregisteret.

Svaret returneres personligt til lederen og er fortroligt. Blanketter fås på fritidshjemmets kontor.

SUNDHED

Vi prioriterer børnenes og personalets sundhed højt. Derfor er det vigtigt, at rengøringspersonalet

og de øvrige medarbejdere er opmærksomme på god hygiejne på toiletter og i køkkener, at

håndklæder, viskestykker og karklude vaskes og skiftes jævnligt, samt at man i øvrigt har fokus på

hygiejne- og sundhedsfremmende foranstaltninger i hverdagen.

Desuden prioriterer vi gode og sunde fødevarer, gerne økologiske, når vi serverer mad og drikke til

børn og personale.

13


SYGE BØRN

Børn som bliver syge i vores varetægt observeres og tilbydes evt. vand og hvile. Ved mistanke om

feber kan temperaturen tages med vores pandetermometer. Giv ikke børn medicin uden aftale med

forældrene. Såfremt almentilstanden ikke bedres hurtigt, skal forældrene kontaktes med henblik på

at hente deres barn hjem snarest muligt. Indtil da, findes et roligt sted hvor barnet kan ligge og

barnet holdes under observation af personalet.

Børn med smitsomme sygdomme kan ikke modtages på fritidshjemmet. Nærmere orientering

herom i cirkulæremappen på kontoret eller i pjecen ”Smitsomme sygdomme hos børn”.

SYGEMELDING

Sygemelding SKAL indtelefoneres til fritidshjemmets kontor tlf. 33 13 23 70 INDEN den planlagte

mødetid. Raskmelding til samme sted når man er klar igen.

Syge- og raskmeldinger kan IKKE foretages pr. sms eller mail, KUN personligt pr. telefon.

Såfremt sygdom fortsætter over og efter en weekend, skal fornyet sygemelding indgives igen om

mandagen.

Ved længere sygeforløb skal ledelsen have en langtidssygemelding og evt. en lægeerklæring.

Af omsorgshensyn for hinanden har vi aftalt, at en kollega kan kontakte den syge telefonisk og høre

hvordan det går og om vi kan støtte med noget, såfremt vi ikke har hørt fra den syge kollega i mere

end en uge. Dette er ikke ment som kontrol, men udelukkende som kollegial omsorg og støtte.

SYGEFRAVÆRSSAMTALER

Ledelsen indkalder til sygefraværssamtaler såfremt en medarbejder overstiger kommunens

gennemsnitlige antal sygedage eller såfremt medarbejderen har et atypisk sygefraværsmønster.

Formålet med samtalen er at yde omsorg for den syge medarbejder med henblik på evt. hjælp

til en snarlig tilbagevenden til arbejdspladsen og at blotlægge evt. arbejdsrelaterede

sygdomsårsager.

TAVSHEDSPLIGT

Samtlige medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer er omfattet af tavshedspligt efter straffelovens og

forvaltningslovens bestemmelser.

Det vil sige, at alle personlige og følsomme oplysninger vi måtte modtage om børn og forældre

IKKE må videregives til tredjemand uden de involverede parters samtykke.

Nærmere informationer herom findes i cirkulæremappen på kontoret, samt på KK-NET/ BUF-NET.

TAXA

Fritidshjemmet har en kontoordning hos TAXA, som primært er oprettet af hensyn til kørsel med

vores morgenbørn til DCL-Skole. Kontonummer og telefon findes på opslagstavlen på

fritidshjemmets kontor. Desuden kan bestilling af taxa finde sted på kontorets computer under

medarbejderkontoen. Alle morgenåbnere skal sørge for at sætte sig ind i denne procedure.

TAXA kontoen kan i særlige tilfælde benyttes til andre tjenestelige opgaver.

HUSK, at sørge for, at børn i taxaer altid bliver fastspændt forsvarligt med sikkerhedsseler.

TELEFAX

Vores officielle fax-nr. er: 33 11 94 16 og modtages/sendes på Administrationskontoret hos

Solveig. Fritidshjemmets eget fax-nr. er: 33 17 04 31 og modtages/sendes på Fritidshjemmets

kontor efter forudgående aftale, da denne fax ikke er permanent klargjort til modtagelse.

TELEFONANLÆG

Ungdomshuset, Klubben og Fritidshjemmet har fælles telefonanlæg, således at vi både kan ringe

internt og eksternt. Se vejledning om anlæggets muligheder og funktioner andetsteds som bilag.

Hovedtelefonnummeret for TPHU er: 33 14 04 10 Evt. fejl meddeles til Bjørn.

14


TELEFONLISTE

Medarbejdere og afdelinger modtager jævnligt en opdateret personaleadresse- og telefonliste.

Denne liste er personlig og må ikke udleveres/videregives til børn eller forældre.

TELEFONPOLITIK

Fritidshjemmets telefoner er primært til tjenestelig brug.

Private mobiltelefoner benyttes i dagligdagen også til tjenestelige opgaver, hvorfor disse også kan

benyttes i arb.tiden, men det henstilles til medarbejderne, at private telefonsamtaler, både udgående

og indgående, begrænses til kun akutte og meget vigtige samtaler.

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Fritidshjemmet har 2 tillidsrepræsentanter for henholdsvis pædagogerne = BUPL og for

medhjælperne = LFS. Disse vælges for 2 år ad gangen af de organiserede kollegaer.

TIMESEDLER

De gule månedstimesedler fås på kontoret og SKAL udfyldes løbende af hver medarbejder. Hver

måned opgøres timer, overtid, afspadsering, sygdom, koloni, samtænkning, ferie m.m. på sedlen og

slutresultaterne overføres til næste måneds timeseddel. Herefter afleveres timesedlen på kontoret

SENEST den 5. i den efterfølgende måned.

Timesedlerne skal udfyldes omhyggeligt og korrekt og underskrives, hvorefter de danne baggrund

for lønudbetaling og revisionskontrol.

Evt. spørgsmål og hjælp fås hos Uffe eller hos Bjørn.

TJENESTEFRI

Se under fridage.

TURE og UDFLUGTER MED BØRN

Personalet skal altid sikre sig hvem og hvor mange børn der er med på tur og samtlige medarbejdere

skal have en liste med børnenes navne, ligesom en tilsvarende liste efterlades hjemme på

fritidshjemmet.

Medarbejdere alene på tur kan maximalt have 5 børn med.

Når børnegruppen færdes i trafikken, bus, tog og på museer m.v. skal dette foregå i god ro og orden,

hvilket de deltagende medarbejdere skal sørge for.

Medarbejderne på tur skal føle sig sikre og trygge på situationen og på de børn de har ansvar for. Er

dette ikke tilfældet, er det vigtigt at man beder om hjælp eller vejledning hos kollegaer eller ledelse.

UAFHENTEDE BØRN

Såfremt et barn ikke er hentet når fritidshjemmet lukker, skal lukkevagten kontakte forældrene på

de opgivne tlf. numre, som findes på kartotekskortet eller i de blå børnekartoteksmapper på

kontoret.

Giver dette ikke resultat kontaktes leder eller souschef for aftale af det videre forløb.

Såfremt barnet, efter samtlige mulige forsøg, stadig ikke er hentet, og der ikke er opnået kontakt

med forældrene, kan vi kontakte Den Sociale Døgnvagt på tlf. 33 17 33 33 og søge yderligere råd

eller vejledning, hvilket i sidste ende kan resultere i, at Døgnvagten overtager sagen og barnet.

UDDANNELSESPLAN

Fritidshjemmets praktikvejledere har udarbejdet en uddannelsesplan for seminariestuderende som er

i praktik hos os. Uddannelsesplanen er vedhæftet som bilag eller fås på fritidshjemmets kontor.

UDMELDELSE AF BØRN

Foregår på en særlig blanket som fås på fritidshjemmets kontor. Forældrene skal orienteres om, at

der er én måneds udm.varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Børn i 3. klasse udmeldes automatisk til 31. august i det år de fylder 10 år eller skal i 4. klasse.

15


UDVALG

Fritidshjemmet nedsætter udvalg til løsning af praktiske og faglige opgaver. Vi har en del faste

udvalg, samt udvalg som nedsættes efter behov til ad hoc opgaver. Udvalgene kan have deltagere

blandt alle ansatte på fritidshjemmet og ofte med repræsentanter fra alle afdelinger. Udvalget

vælger selv en tovholder, hvis opgave er at sørge for at indkalde udvalget til møder m.m.

Et ansvarsområde kan også være pålagt en enkelt medarbejder til løsning af en specifik opgave.

Liste over faste udvalg og medarbejdere med særlige ansvarsområder findes andetsteds som bilag.

UDVIKLINGSPLAN og ÅRSPLAN

Fritidshjemmets udviklingsplan findes på kontoret og på de enkelte afdelinger og beskriver samtlige

faglige mål, udviklingsforløb, handleplaner m.m. Planen gennemgås og revideres årligt.

UNDERRETNINGSPLIGT

Alle borgere har almindelig underretningspligt til de sociale myndigheder, såfremt man bliver

opmærksom på børn der mistrives, forulempes eller vanrøgtes. Vi har som pædagoger og

medhjælpere en skærpet underretningspligt i sådanne tilfælde.

Hvis der opstår situationer, hvor medarbejdere skønner der er begrundelse for en indberetning, skal

ledelsen omgående informeres og inddrages i det videre forløb.

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Ønsker og akutte behov for vedligeholdelse af vores lokaler indgives til Bjørn, som så koordinere

med håndværkere m.fl. i forhold til vores økonomi.

VEDTÆGTER

Fritidshjemmets vedtægter findes i vores udviklingsplan eller kan fås på fritidshjemmets kontor.

VIKARER

Fritidshjemmet har et beskedent vikarbudget, som kan bruges ved ekstraordinært stort sygefravær,

samt til særlige opgaver som f.eks. koloni, projekter og lign.

Aftaler om ansættelse af vikarer SKAL altid aftales med ledelsen.

ZOO-KORT

Fritidshjemmet har sammen med Klubben et årskort til Zoologisk Have. Dette opbevares på

fritidshjemmets kontor og giver adgang til 3 voksne og 15 børn på alle hverdage.

Når kortet benyttes, skal der udfyldes en gul adgangsblanket med fritidshjemmets stempel som skal

afleveres ved indgangen til Zoo. Disse blanketter ligger ligeledes på kontoret. Læg straks en ny

blanket i Zoo-kortet efter benyttelsen, så det næste hold husker at få blanketten med og noter dato

og antal børn som deltog på sedlen i Zoo-kortomslaget.

16


BILAG TIL DENNE PERSONALEHÅNDBOG:

Adresse- og telefonliste

Aftenlukkeplan

Alarmanlægsvejledning

Beredskabsplan

Brandplan

Henteplaner fra skolerne

Husaftale

Morgenåbneplan

Personalemøde-halvårsplan

Telefonanlægsvejledning

Uddannelsesplan

Udvalg og ansvarsområder

17


INDHOLDSFORTEGNELSE

AFKRYDSNING

AFSPADSERING

ALARM

ALKOHOLPOLITIK

ANSVARLIGE VED LEDELSENS FRAVÆR

ANSÆTTELSE & AFSKEDIGELSE

APV = ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSTID

ARBEJDSOPGAVER

ARBEJDSULYKKER

BADNING

BARNS SYGDOM

BEREDSKABSPLAN

BESKYTTELSE

BESTYRELSEN

BESØG PÅ ANDRE AFDELINGER

BIBLIOTEKSBØGER

BRANDPLAN & BRANDØVELSE & BRANDMATERIEL

BUDGET

BUSORDNING & CYKELORDNING FRA DCL-SKOLE

CIKULÆRER

EAN-NUMMER

EDB-AFDELINGERNE

EDB-KONTORET

FAGBIBLIOTEK

FAGLIGE ORGANISATIONER

FALCK

FEEDBACK

FERIE

FORSIKRINGER

FORÆLDREKONTAKT

FRAVÆR

FREMMØDEKONTROL

FRIDAGE (TJENESTEFRI)

FØLGEORDNING FRA SKOLERNE

FØRSTEHJÆLP

GRUS=GRUPPEUDVIKLINGSSAMTALER

GÆSTER GÅRDENE

HENTEAFTALER ANG. BØRN

HISTORIE

HJEMMESIDE

HUSAFTALE

INDMELDELSE AF NYE BØRN

IT-REGLER & IT-PÆDAGOGIK

KARTOTEKSKORT

KLUBBEN

KOLONI

KOMMUNIKATIONSREGLER

KONTANTER

KONTOKORT

18


KONTORKALENDEREN

KRISEHJÆLP

KURSER

KØRETILLADELSER

LUKKEDAGE

LUKKEPROCEDURE

LUS

LØN

LØNPOLITIK

MORGENÅBNING

MUS=MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

MØDETID

NYE MEDARBEJDERE

NYHEDSBREVE/FORÆLDREINFORMATIONER

NØGLER

OMSORGSDAGE & BARNS SYGDOM

PERSONALE-AKUT-KONTAKTPERSONER

PERSONALEGODER

PERSONALEMØDER PERSONALESAMMENKOMSTER

POST

PRESSEKONTAKT

RABATORDNINGER

ROLLEMODELLER

RYGNING

SAMTÆNKNING MED DCL-SKOLE

SIKKERHEDSUDVALG

STRAFFEATTEST

SUNDHED

SYGE BØRN

SYGEMELDING

SYGEFRAVÆRSSAMTALER

TAVSHEDSPLIGT

TAXA

TELEFAX

TELEFONANLÆG

TELEFONLISTE

TELEFONPOLITIK

TILLIDSREPRÆSENTANTER

TIMESEDLER

TJENESTEFRI

TURE & UDFLUGTER MED BØRN

UAFHENTEDE BØRN

UDDANNELSESPLAN

UDMELDELSE AF BØRN

UDVALG

UDVIKLINGSPLAN & ÅRSPLAN

UNDERRETNINGSPLIGT

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDTÆGTER

VIKARER

ZOO-KORT

19

Similar magazines