Brugervejledning - Hästens Sängar

hastens.com

Brugervejledning - Hästens Sängar

Brugervejledning

Hästens Comfortable II


At sove i den bedste seng

ændrer alt.

Velkommen til gruppen

af de veludhvilede.

Hästens Comfortable II er naturlig, behagelig og

multifunktionel – helt ulig alt andet i dit hjem. Din nye seng

har funktioner til kreative øjeblikke, inspiration og innovativ

tænkning samt dyb søvn, opladning af både krop og sjæl,

hvile og afslapning. Med Hästens Comfortable II får du

meget mere end en seng.

Opnå årtier med søvn, komfort, innovation, drømme,

morgenmad og hvad du ellers har lyst til at bruge din seng

til. Med Hästens Comfortable II kan du skifte sengens

position lige så tit, du har lyst til.

3


4

Sikkerhedsanvisninger

Læs brugervejledningen nøje, før sengen tages i brug. Hästens

Sängar AB fraskriver sig ansvaret for eventuelle skader, der er for-

årsaget af fejlagtig brug.

ADVARSEL

• Fejlagtig brug vil ugyldiggøre garantien.

• Sengen må ikke anvendes, hvis sengen, motoren eller strømled-

ningen er beskadiget.

• Kontakt din lokale Hästens forhandler for reparation.

• Samling og montering må kun foretages af faglært personale.

Placer sengen på en jævn, plan overflade.

Før sengen tages i brug, skal du kontrollere, at den kan hæves og

sænkes frit, så genstande ikke kan sidde fast eller komme i klemme.

Kontroller, at sengen er i plan position, før du sætter dig på den.

Tag altid stikket ud ved rengøring.

Tag altid stikket ud ved flytning af sengen.

Sengen, strømledningen og stikket må aldrig komme i kontakt med

vand eller andre væsker.

Strømledningen må ikke komme i klemme under hjulene eller mellem

de bevægelige dele.

Skarpe og spidse genstande må ikke anvendes i sengen.

Det anbefales ikke at anvende sengegavle, der ikke er helt dækket,

på grund af risikoen for, at sengen kommer i klemme under indstil-

lingen.

Sengen må ikke anvendes:

• i miljøer, hvor brændbare eller eksplosive gasser eller dampe fore-

kommer.

• i et fugtigt miljø.

• uden døre.

• i et område, der bliver rengjort med automatisk vaskesystem, eller

• til løft og sænkning af belastninger ved industriel eller tekniske

anvendelse eller til brug i husholdningen.

Sengen må ikke betjenes:

• af små børn

• af skrøbelige eller svagelige påersoner uden overvågning, eller

• hvis der er små børn i nærheden

Der må kun anvendes reservedele, der er produceret eller godkendt

af Hästens Sängar AB. Kun sådanne dele garanterer et tilstræk-

keligt sikkerhedsniveau. Anvendelse af dele, der ikke er godkendt af

Hästens Sängar AB, vil ugyldiggøre garantien.

Den batteridrevne nulstillingsfunktion er ikke et sikkerhedssystem og

forhindrer ikke fare.

Gem transportskinnerne i tilfælde af flytning.

Belastning: når motoren har været i drift i 2 minutter i træk, skal den

hvile i 18 minutter for at forhindre beskadigelse eller overophedning.

Indstil kun hovedgærde og fodende samtidig i 3 sekunder, og lad

derefter motoren hvile i 18 minutter for at forhindre overophdning.

Anvendes der ben med hjul, skal hjulene låses, før sengen benyttes.

Sengen må ikke rengøres med vand.

Det er meget vigtigt, at sengen placeres på en plan overflade, og at

f.eks. vægge eller møbler ikke kan genere sengens bevægelser.

Manglende fastgørelse af synkroniseringskablet på en bred ramme,

før sengen betjenes, kan beskadige sengen og/eller motorerne.

Anvend det korrekte stik for dit land.

Sørg for, at genstande ikke kan komme i klemme, før hovedgærdet

bliver sænket.

Juster ikke sengen, hvis den er uden for dit synsfelt.

Juster ikke sengen under rengøring/afstøvning.

Do not adjust the bed during cleaning/dusting.


SIKKERHEDSANVISNINGER ............................................... 4

MONTERING .............................................................................. 6

Samling af enkeltseng ..................................................................... 6

Samling af dobbeltseng ................................................................. 7

BETJENING ................................................................................. 8

Betjening .................................................................................................... 8

Fjernbetjeningen .................................................................................. 9

Vigtig teknisk beskrivelse .......................................................... 10

Hvis den grønne knap aktiveres ........................................... 10

Noget at tænke på ........................................................................... 10

Vedligeholdelse .................................................................................. 11

Rengøring ............................................................................................... 11

Flytning ..................................................................................................... 11

5


6

Samling af enkeltseng

Anbring madrassen på gulvet i sin emballage. Læg derefter fjederunderdelen oven på madrassen,

der stadig er i emballagen.

1

3

5

7

• MONTERING

2

4

6

8

1. Løsn boltene til transportskinnerne. Fjern

transportskinnerne.

2. Anbring chassiset på fjederunderdelen. Sørg for,

at chassisets fodende svarer til underdelens fodende

som vist på billedet.

3. Monter klemsikringen på det angivne sted mellem

chassis og fjederunderdel.

4. Løsn transportsikringerne ved fod- og hovedenden.

5. Tilpas chassisets huller efter hullerne i underdelen.

Husk, at bundpladerne er løse, og at de kan have

flyttet sig. Skru samtlige bolte løst i for derefter at

krydsspænde dem, plade for plade.

6. Tilslut batterikablets stik, der går fra batteriboksen,

til batterikablets kontakt fra motoren.

7. Monter hjulene med det medfølgende værktøj.

8. Monter madrasstopbeslagene med de medfølgende

bolte. Sæt betrækket på madrasstopbeslagene.


Samling af dobbeltseng

To stel kan ved hjælp af et synkroniseringskabel sættes sammen til en dobbeltseng.

Der kan højst tilsluttes to fjernbetjeninger til synkroniseringskablet.

1

2

1. Synkroniseringskablets to spiralender tilsluttes med

et i hver motor. En eller to fjernbetjeninger kan tilsluttes

de andre ender af synkroniseringskablet.

2. Tilslut batterikablet fra batteriboksen til motorens batterikabeltilslutning

på hvert stel.

MONTERING •

7


8 • BETJENING

Betjening

HÆVNING AF HOVEDENDEN

Tryk på knappen HOVEDENDE OP og hold den inde, til

hovedsektionen når den ønskede stilling. Slip knappen.

SÆNKNING AF HOVEDENDEN

Tryk på knappen HOVEDENDE NED og hold den inde,

til hovedsektionen ligger vandret eller i den ønskede

indstilling midt imellem. Slip knappen.

HÆVNING AF FODENDEN

Tryk på knappen FODENDE OP og hold den inde, til

hovedsektionen når den ønskede stilling. Slip knappen.

SÆNKNING AF FODENDEN

Tryk på knappen FODENDE NED og hold den inde, til

hovedsektionen når den ønskede stilling. Slip knappen.

HÆVNING AF HOVED- OG FODENDE SAMTIDIG

Tryk på knappen HOVEDENDE OG FODENDE OP og hold

den inde, til den ønskede stilling er opnået. Slip knappen.

SÆNKNING AF HOVED- OG FODENDE SAMTIDIG

Tryk på knappen HOVEDENDE OG FODENDE NED og

hold den nede, til den ønskede stilling er opnået. Slip

knappen.

NØDSÆNKNING

Tryk på knappen HOVEDENDE OG FODENDE NED,

og hold den inde, til sengen har nået vandret stilling.

Sengen sænker sig nu ned ved hjælp af 9 Volt-batteriet.

Skift batteriet i batteriboksen efter afsluttet nødsænkning.


Fjernbetjeningen

FUNKTIONSBESKRIVELSE

Fodende op

Hovedende op

Hovedende ned

Hovedende og fodende op

Hovedende og fodende ned

Fodende ned

BETJENING •

9


10 • BETJENING

Vigtig teknisk beskrivelse

Sengen er udstyret med strømfrakobling. Det betyder, at hvis sengen "hviler" i ca. 20 sekunder, afbrydes

strømmen ved vægstikket. I forbindelse med dette høres et svagt klik fra vægstikket. I vægstikket,

der er forsynet med en grøn knap, sidder et relæ. Det har til opgave at afbryde strømtilførslen, hvis der

ikke er nogen elektrisk funktion, der bliver aktiveret. Når en knap trykkes ind på fjernbetjeningen, sendes

et signal gennem ledningen til den seng, den er koblet til. En impuls sendes til vægstikkets relæ

ved hjælp af det 9 Volt-batteri, der er koblet til motoren. Relæet åbner for strømtilførslen frem til motoren,

som derefter udfører den valgte reaktion.

Hvis den grønne knap aktiveres

Hvis den grønne knap er trykket ind, skal der udføres en nulstilling (reset), for at man kan sikre, at alt

er korrekt tilsluttet. Hvis den grønne knap er trykket ind, kobles strømmen manuelt til motoren, dvs. det,

som 9 Volt-batterierne skal gøre automatisk.

Gør følgende: Træk vægstikket ud af kontakten, og kobl det fra 9 Volt-batteriet, som sidder i batteriboksen.

Tryk på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen og hold den inde, til den grønne diode, der sidder

øverst til venstre på håndkontrollen, slukker.

Sæt vægstikket i kontakten igen. Kobl batteriet i batteriboksen til igen og test derefter de forskellige

funktioner på fjernbetjeningen.

Noget at tænke på

Det er meget vigtigt, at sengen står på et plant underlag, og at intet kan blokere for sengens bevægelser

såsom vægge og møbler.


Vedligeholdelse

Periodisk visuel inspektion for skader

på motorkabinettet.

Periodisk visuel inspektion for skader

på stik og elektriske adgangspunkter.

Periodisk visuel inspektion for skader

på ledninger.

Periodisk funktionstest af

bevægelseskontakter.

Rengøring

Rengør trærammen med en fugtig klud. Rengør motoren og stellet med en tør klud.

Flytning

Kontroller motorkabinettet for brud

eller revner.

Kontroller, at alle elledninger og

-forbindelser er korrekt isat og

placeret.

Kontakt din lokale Hästens forhandler, hvis sengen skal flyttes.

Kontroller forbindelsesledningerne

for tryk eller forskydninger. Kontroller

også mekanismerne til aflastning og

beskyttelse af bøjninger på ledninger,

navnlig efter mekanisk belastning.

Flyt hovedgærde og fodende til den

højeste og laveste position.

Mindst hver sjette måned.

Mindst hver sjette måned.

Mindst hver sjette måned.

Mindst hver sjette måned.

BETJENING •

11


User instructions in multiple languages can be downloaded from www.hastens.com/ownership

Bruksanvisning på flera språk kan laddas ned från www.hastens.com/ownership

Brugervejledning på flere sprog kan downloades fra www.hastens.com/ownership

Bruksanvisning på flere språk kan lastes ned fra www.hastens.com/ownership

Käyttööhjeet eri kielillä ladattavissa osoitteesta www.hastens.com/ownership

Gebruiksaanwijzingen kunnnen in verschillende talen gedownload worden op www.hastens.com/ownership

Gebrauchsanleitungen in mehreren Sprachen können von www.hastens.com/ownership heruntergeladen werden

Instrukcję obsługi w innych językach można pobrać z www.hastens.com/ownership

Instrucciones para el usuario en varios idiomas podrán ser descargadas desde www.hastens.com/ownership

As instruções de uso nas várias línguas podem ser vistas em www.hastens.com/ownership

Mode d'emploi en plusieurs langues peuvent être téléchargées ici: www.hastens.com/ownership

İstediğiniz dildeki kullanım talimatlarını www.hastens.com/ownership sayfasından yükleyebilirsiniz

Návod na pouıitie v rôznych jazykoch si môıete stiahnuť na www.hastens.com/ownership

Инструцию по эксплуатации на нескольких языках можно загрузить с сайта www.hastens.com/ownership

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες χρήσης σε πολλές γλώσσες από την ιστοσελίδα www.hastens.com/ownership

A használati útmutató letölthető a www.hastens.com/ownership oldalról

Kontakt en Hästens forhandler, hvis du har spørgsmål om din seng, eller hvis du ønsker mere rådgivning og information.

Hästens Sängar, Box 130, SE-731 23 Köping, Sweden. Tel +46 (0)221-274 00. www.hastens.com

341 126

201203:1 Brugervejledning Hästens Comfortable II

More magazines by this user
Similar magazines