Afgørelsen hentes her som PDF - Esbjerg Kommune

esbjergkommune.dk

Afgørelsen hentes her som PDF - Esbjerg Kommune

Vurdering i forhold til afstandskravene i pelsdyrbekendtgørelsens § 3 stk. 3 og 4. Det ansøgte opfylder de gældende afstandskrav til: Gældende afstandskrav Afstanden til det t ansøgte Almene/ikke almene boringer 50/25 m > 300 m Vandløb/dræn/søer 15 m 120 m Naboskel 5 m 27 m Vej 15 m 27 m Levnedsmiddelvirksomhed 25 m > 25 m Beboelse på samme ejendom 15 m 177 m Tabel 2: Afstandskrav for gødningsopbevaringsanlæg jf. § 19 b stk. 3. Det ansøgte opfylder de gældende afstandskrav til boringer, vandløb, søer, naboskel, vej, egen beboelse og levnedsmiddelvirksomhed. Vurdering i forhold til de generelle krav i § 19 e stk. 2 Ifølge bekendtgørelsens 2 Vurdering i forhold til de generelle krav i § 19 e stk. 2 § 19 e stk. 2 skal det eendvidere ndvidere vurderes om det ansøgte er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelse beskyttelseslinjer, områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værd værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder. eresseområder. Esbjerg Kommune vurderer, at det ansøgte ikke strider i mod øvrige b bbe- skyttelseshensyn da: • Det ansøgte ligger udenfor fredet område. Der findes endvidere ingen fredede fortidsminder eller fredede sten sten- og jorddiger, hvor byggeriet placeres. • Det ansøgte overholder sstrandbeskyttelseslinje, klitfredningslinje, skovbyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje ortidsmindebeskyttelseslinje og kirkebyggelinje til side sættes. • Det ansøgte ligger uden for områder der i kommuneplanen er udlagt udpeget med landskabelige værdier. • Det ansøgte ligger uden for områder der indeholder Værdifulde ku kul- l- turmiljøer. • Det ansøgte ligger udenfor nationale geologiske interesseområder. Som nævnt må det ansøgte ikke være i strid med ’særlige naturbesky naturbeskyt- t- telsesinteresser’. Esbjerg Kommune vurderer i den sammenhæng, at de særlige naturbeskyttelsesinteresser omtalt i § 19 e stk. 22, omfatter både de følsomme naturområder defineret i § 19 b, stk. 3, pkt. 2, , men også generelt de naturbeskyttelsesinteresser der er forbundet mmed Naturbe- e- skyttelsesloven (§ 3 beskyttet natur natur), internationale naturbeskyttelsessområder og den særlige artsbeskyttelse artsbeskyttelse, jf. habitatdirektivets bilag IV. Det noteres i den sammenhæng, at nærmeste ammoniakfølsomme nna- a- turtype (jf. § 19 b, stk. 3, pkt. 2) er en mose beliggende ca. 440 mmeter eter syd for halmladen/møddingspladsen. møddingspladsen. Afstandskravet er derved overholdt, og det vurderes derfor konkret pga. afstanden, at der ikke vil ske skade på omgivende naturlokaliteter omfattet af § 19 b, stk. 3, pkt. 2 ved det ansøgte. Der ligger en § 3 registreret sø ca. 120 meter sydøst for halml halmla- den/møddingspladsen, søen har været brugt til andedam i en produktion af ænder, det vurderes på den baggrund at søen er ekstrem næring nærings- Natur & Vandmiljø - 6 -

More magazines by this user
Similar magazines