Tillæg 26 - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Tillæg 26 - Naturstyrelsen

Nyt erhvervsareal

ved Bramdrup i

Haderslev Kommune

Tillæg nr. 26 til

- 1 -


Tillæg nr. 26 til Regionplan 2005 - 2016 vedr. Nyt erhvervsareal ved Bramdrup i Haderslev

Udgiver: Sønderjyllands Amt

Redaktion: Sønderjyllands Amt, Teknisk Forvaltning

Kortbilag: Reproduceret med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse (A306/80), 1992/KD.86.1039

Trykning: Kopicentralen, Amtsgården

Oplag: 25 eksemplarer

ISBN: 87-7486-682-6

Oktober 2006

Gældende regionplanlægning pr. 1. oktober 2006

Tillæg til Regionplan 2001 – 2012:

Tillæg 27 for anlæg af en ny motorvej mellem Kliplev og Sønderborg, September 2005

Forslag til tillæg 38 vedr. Ny 400 kV højspændingsledning fra Vejen til Kassø samt saneringer

Regionplan 2005 – 2016, September 2005

Tillæg 1 vedr. ændret anvendelse af kaserneområdet i Tønder Kommune, September 2005

Tillæg 2 vedr. overførsel af Rise til byområde i Rødekro Kommune, September 2005

Forslag til tillæg 3 vedr. udvidelse af golfbane ved Toftlund, Oktober 2005

Tillæg 4 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Stursbølvej 2, Sommersted i Vojens Kommune

Forslag til tillæg 5 vedr. detailhandel ved Egelund i Aabenraa Kommune, Oktober 2005

Tillæg 6 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Heiselvej 1 i Løgumkloster Kommune, Sept. 2006

Tillæg 7 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Kidingvej 42 i Lundtoft Kommune, Marts 2006

Forslag til tillæg 8 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Forpagtervej 2 i Vojens Kommune, Sept. 2006

Forslag til tillæg 9 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Kværsløkke 18 i Gråsten Kommune, Aug. 2006

Tillæg nr. 10 vedr. råstofindvinding og skovdrift i Torp Plantage i Aabenraa Kommune

Tillæg nr. 11 vedr. etablering af golfbane ved Vojens, Juni 2006

Forslag til tillæg 12 vedr. boligområde ved Fjelstrupvej i Haderslev, Oktober 2005

Tillæg 13 vedr. udvidelse på Hyndingholmvej 7 i Tinglev Kommune, Marts 2006

Tillæg 14 vedr. udvidelse på Gymosevej 10 i Haderslev Kommune, Juni 2006

Tillæg nr. 15 vedr. udvidelse på Parkvej 29 i Bredebro Kommune, Juni 2006

Tillæg nr. 16 vedr. udvidelse på Lunde 9 i Bredebro Kommune, Marts 2006

Tillæg nr. 17 vedr. boligområde i Rødding i Rødding Kommune, Juni 2006

Tillæg nr. 18 vedr. udvidelse på Lille Vedbølvej 6 i Vojens Kommune, Juni 2006

Tillæg nr. 19 vedr. udvidelse på Ginegårdsvej 1 i Løgumkloster Kommune, Juni 2006

Forslag til tillæg 20 vedr. sammenlægning af 5 havbrug i Lillebælt øst for Årø, Marts 2006

Tillæg 21 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Visgårdvej 6 i Lundtoft Kommune, Juni 2006

….. fortsættes på bagsiden

- 2 -


Indholdsfortegnelse

1 Indledning……………………………………………………. 4

2 Ændringer til Regionplan 2005 - 2016 …………………….. 5

3 Baggrund og formål ………………………………………… 8

4 Regionplanmæssig status for området …………………….. 10

5 Forhold til anden lovgivning ………………………………... 14

5.1 Naturbeskyttelsesloven

5.2. Museumsloven

5.3 Planloven

5.4 Miljøbeskyttelsesloven

5.5 Vejloven

5.6 Lov om miljøvurdering af planer og programmer

6 Indkomne bemærkninger og amtsrådets svar ………………. 17

Bilag ………………………………………………………………… 21

Visualiseringer af Bestsellers nye domicil - logistikcenter i Haderslev

1. Miljøministerens accept til igangsætning

2. Sammenfattende redegørelse af Strategisk Miljøvurdering

3


1. Indledning

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen har den xx.xx.xxxx vedtaget tillæg nr. 26 til

Regionplan 2005 – 2016 efter anbefaling fra Amtsrådet.

Udarbejdelsen af tillægget er begrundet i en aktuel henvendelse fra en

virksomhed, som ønsker at etablere et større logistikcenter – distribution,

administration og lager. Idet arealet i dag er beliggende i landzone og

anvendes til landbrugsformål, fordres der en ændring til regionplanen, som

udlægger arealet til det ønskede formål, og som skaber det planmæssige

grundlag for en kommunal planlægning (kommune- og lokalplan) hvorved

arealet overføres til byzone.

Offentlighedens inddragelse

Sønderjyllands Amt indkaldte i perioden fra 16. november 2005 til 30.

november 2005 ideer og forslag til planen ved en folder og en annonce i

Haderslev Ugeavis.

Der blev modtaget 4 henvendelser under idéhøringen. Resumé af

henvendelserne og Amtsrådets svar fremgår af forslaget til regionplantillæg.

Efter idéhøringen blev udarbejdet et egentligt forslag til regionplantillæg som

blev annonceret i Haderslev Ugeavis og offentligt fremlagt i perioden 31. maj

26. juli 2006.

Der blev afholdt borgermøde den 15. juni 2006 i Moltrup Forsamlingshus,

hvor der deltog ca. 55 borgere. Notat fra mødet ses under afsnit 6 om

indkomne bemærkninger. Der er modtaget 3 henvendelser i høringsperioden.

Resumé af henvendelserne og Amtsrådets svar fremgår af regionplantillæggets

afsnit 6.

Amtsrådets anbefaling og Miljøministeriets godkendelse

Regionplantillæg nr. 26 er blevet endeligt godkendt af Miljøministeriet, Skovog

Naturstyrelsen ved brev dat. xx.xx.xxxx efter at amtsrådet på møde den 2.

oktober 2006 vedtog at anbefale en godkendelse overfor ministeriet.

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen har ligeledes godkendt amtsrådets

svar på de indkomne bemærkninger under forslagets offentlige høring.

Spørgsmål

Er der spørgsmål til regionplantillægget, kan der rettes henvendelse til

Sønderjyllands Amt, Planafdelingen, Lene Nebel, tlf. direkte 74 33 52 96, e-mail

LN@sja.dk

Klagevejledning

Skov- og Naturstyrelsens beslutning om at vedtage regionplantillægget

endeligt kan påklages til Miljøministeren. Der er tale om en overgangsregel,

som bortfalder den 1.1.2007.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6

måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. planlovens § 62 stk. 1.

4


2. Ændringer til Regionplan 2005 – 2016

Retningslinjer

Med dette tillæg nr. 26 ændres følgende retningslinjer i Sønderjyllands Amts

regionplan 2005-2016. Ændringer er vist med fed, kursiv tekst.

_______________________________________________

Retningslinie 1.2.2. Udlæg af arealer til byformål

Der henvises til

Tillæg nr. 8 til Regionplan 2001-2012 om Boligudviklingen i Sønderjylland,

og Tillæg nr. 21 til Regionplan 2001 – 2012 om Erhvervsudviklingen i

Sønderjylland, retningslinie 1.2.2, ”Udlæg af arealer til byformål”.

Ved Bramdrup i Haderslev Kommune udlægges et 62 ha stort areal til

byformål se kort 1.2.2.1.

g


Skovlundgård


Nørgård


Bramdruplund


Bramhale
Povlsgård
Sofiesminde
Anna Bondes Minde
BramdrupSimmerstedholmVestergård

Bramdrupgård
Dorteasminde Stagbjerggård M lt
kort 1.2.2.1 Arealudlæg til byformål ved Bramdrup i Haderslev Kommune


5


Retningslinie 1.2.3. Planlægning for fremtidig byudvikling

Der henvises til

Tillæg nr. 8 til Regionplan 2001-2012 om Boligudviklingen i Sønderjylland, og Tillæg nr. 21

til Regionplan 2001 – 2012 om Erhvervsudviklingen i Sønderjylland, retningslinie 1.2.3

”Planlægning for fremtidig byudvikling”.

Ved Bramdrup i Haderslev Kommune udlægges et 62 ha stort areal til erhvervsformål.

Arealet må anvendes til logistikcenter - logistik-, distribution-, administration og

lagervirksomhed, med stort behov for motorvejsnær lokalisering, se kort 1.2.2.1.

I "særlig værdifulde landbrugsområder" har jordbrugserhvervet et stort behov for

arealer til udbringning af husdyrgødning, og der skal derfor udvises tilbageholdenhed

med arealforbruget, herunder udnyttelsen af arealer til byformål.

Ved planlægning af boligområder i kommuner med "særlig værdifulde

landbrugsområder" skal kommunen sikre, at der bliver plads til gennemsnitlig

mindst 10 boliger pr. ha.

Retningslinie 1.2.4. Nye byområder

Der henvises til

Tillæg nr. 8 til Regionplan 2001-2012 om Boligudviklingen i Sønderjylland,

retningslinie 1.2.4, ”Nye byområder” og

Tillæg nr. 21 til Regionplan 2001 – 2012 om Erhvervsudviklingen i

Sønderjylland,

retningslinierne 1.3.1. – 1.3.8om udlæg af erhvervsområder m.m.. I

retningslinierne er henvist til retningslinie 5.1.3 ”Grundvand, virksomheder og

anlæg” i Regionplan 2001 – 2012, og henvist til retningslinie 6.2.3 ”Grundvand,

virksomheder og anlæg inklusiv landbrug” i Regionplanforslag 2005 – 2016. Disse

henvisninger erstattes med en henvisning til retningslinie 6.2.3 ”Grundvand,

virksomheder og anlæg inklusiv landbrug” i Regionplan 2005 – 2016.

Ved Bramdrup i Haderslev Kommune udlægges et 62 ha stort areal til erhvervsformål.

Arealet må anvendes til logistikcenter - logistik-, distribution-, administration og

lagervirksomhed, med stort behov for motorvejsnær lokalisering.

se kort 1.2.2.1.

Tilkendegivelse

Tilføjelse til eksisterende tilkendegivelse:

Vedrørende det nye erhvervsareal som er udlagt ved Bramdrup i Haderslev kommune (se

kort 1.2.2.1.), skal arealet gennem den kommunale planlægning overføres til byzone, og

det skal sandsynliggøres at indretningen og anvendelsen af arealet kan ske på en

harmonisk måde under størst mulig hensyntagen til de landskabelige værdier, herunder i

respekt for eksisterende skov og større beplantninger. Gennem en bevidst landskabs- og

bebyggelsesplanlægning skal søges opnået en naturlig integrering af landskabsværdierne

i området. En videreførelse af beplantningsprincippet med store kraftige hegn og

mindre skovholme vil kunne sløre bebyggelsen i indblikszonerne, ligesom

der gennem materialevalget ved bygningsfacader skal søges opnået så

neutral indpasning som mulig, herunder undgås uhensigtsmæssig

refleksvirkning i forhold til motorvejens trafikanter.

6


Ligeledes skal undgås blænding af trafikanter i forbindelse med etablering af udendørs

belysning, projektører o.lign.

Gennem den kommunale planlægning skal desuden stilles de nødvendige vilkår til sikring

af grundvandsbeskyttelsen, trafikal sikkerhed og beskyttelsen af de tilstedeværende

biotoper.

I forbindelse med lokalplanlægningen skal der gennemføres en konkret registrering af

dyre- og planteliv i området med særlig fokus på hvordan man i fremtiden sikrer en

eventuel forekomst af beskyttede arter jf. habitatdirektivets bilag IV (bl. visse padder) i de

tilstedeværende vandhuller. I det omfang at beskyttede vandhuller / søer ønskes nedlagt gr.

byggeri og anlæg, skal der gennem lokalplanlægningen tages stilling til placering og

omfang af evt. erstatningsbiotoper.

Opmærksomheden skal også henledes på tilstedeværelsen af meget markante sten- og

jorddiger langs skel mod syd, hvoraf dele af diget langs sydsiden af markvejen er beskyttet,

samt en mulig forekomst af væsentlige fortidsminder fra jernalderen.

Arealet vil få vejadgang til Moltrup Landevej (landevej 530). Idet der vil være tale om store

mængder trafik til- og fra området skal der tages stilling til den konkrete udformning af

adgangsforholdene af hensyn til trafiksikkerheden. Der skal sikres mulighed for etablering

af separat stiadgang via eksisterende veje og stier til Haderslev by.

Som led i de særlige overgangsregler som gælder frem til 1.1.2007 (strukturreformen) har

Miljøministeren accepteret at der udarbejdes regionplantillæg for ”en hensigtsmæssig

placering af et logistikcenter”. Af Miljøministerens brev fremgår hvad der er lagt til grund

for accepten.(vedlagt som bilag 1.)

7


3. Baggrund og formål

Udarbejdelsen af tillægget er begrundet i en aktuel henvendelse fra en virksomhed, som

ønsker at etablere et større europæisk centrallager – logistikcenter – distribution,

administration og lager, hvorfra virksomhedens produkter kan distribueres til det

nordeuropæiske og skandinaviske marked. Virksomheden ønsker at placere sig et sted, der

ligger tilstrækkelig tæt på de store europæiske containerhavne og samtidig tæt på de

nordeuropæiske markeder. Valget af placering er ønsket af logistiske overvejelser i et

europæisk perspektiv og ikke i regionale overvejelser som eksempelvis nærheden til

arbejdskraft eller samspillet med byfunktioner.

Idet arealet i dag er beliggende i landzone og anvendes til landbrugsformål, fordres der en

ændring til regionplanen, som udlægger arealet til det ønskede formål, og som skaber det

planmæssige grundlag for en kommunal planlægning (kommune- og lokalplan) hvorved

arealet overføres til byzone.

Der er tale om et 62 ha. stort område. Den aktuelle virksomhed ønsker mulighed for en

etapeopdelt udbygning, og hvor alene 1. etape rummer op til 50.000 m 2 under tag og med

bygningshøjder på op til 27 meter. Der vil efter fuld udbygning af arealet være tale om måske

op til 200.000 m 2 under tag.

Idet der er tale om såvel meget høje som meget lange bygningsanlæg, stilles der store krav til

udformningen af bebyggelsen og landskabsbearbejdningen, herunder at anlægget indpasses

så harmonisk som muligt i det eksisterende landskabsbillede.

Virksomheden har behov for tæt beliggenhed til motorvejen, idet der allerede efter etablering

af 1. etape vil være tale om op til 500 lastvognstransporter i døgnet under spidsbelastning, det

vil sige 250 lastbiler ind og 250 lastbiler ud igen. Efter fuld udbygning kan der være tale om

op til 750 lastbiler ind og 750 lastbiler ud igen.

Der skal etableres vejadgang til Moltrup Landevej (landevej 530), hvorfra der er direkte

adgang til motorvejen via afkørsel 67.

De gældende regionplanretningslinjer for området fremgår af Regionplan 2005 – 2016.

Ændringen af regionplanens retningslinjer sker efter ønske fra henholdsvis Haderslev

Kommune og Sønderjyllands Amt.

De ønskede ændringer af arealets anvendelse kræver ikke kun, at der udarbejdes

regionplantillæg, men også kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Som led i de særlige overgangsregler som gælder frem til 1.1.2007 (strukturreformen) har

Miljøministeren skulle acceptere at regionplantillægget blev udarbejdet (Miljøministerens

acceptbrev er vedlagt som bilag 1.), og Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen accepterede

dernæst, efter anbefaling fra Amtsrådet, at forslaget til regionplantillæg blev sendt i offentlig

høring. Efterfølgende har Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, ligeledes efter

anbefaling fra Amtsrådet, godkendt regionplantillægget endeligt.

Det nye logistikcenter som planen åbner mulighed for er omfattet af Planlovens

Samlebekendtgørelse bilag II, stk. 11 a) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af

8


utikscentre og parkeringspladser, og projektet er derfor blevet screenet for at afgøre, om

anlægget kræver VVM. Screeningens resultat blev, at anlægget ikke var omfattet af VVMpligt.

Regionplantillægget er blevet miljøvurderet jf. Lov om miljøvurdering af planer og

programmer, bilag 4, stk. 10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre

og parkeringspladser (se bilag)

Herover: Illustration af facade mod motorvej – herunder: Illustration af facade mod ankomst

9


4. Regionplanmæssig status for området

De nuværende regionplanmæssige rammer i regionplan 2005 er vist i figur 3.1., og er

nærmere beskrevet neden for under henvisning til de enkelte retningslinier i regionplanen.

I bilag 2. ”Miljørapport” er konsekvenserne for de pågældende udpegninger gennemgået.

Skodborgløkke

Signaturforklaring

Krejselvold

Østerskov

Jomfruled

!A

Nyt erhvervsareal

RP05 Konsekvenszone veje

RP05 Drikkevandsområder

RP05 Særligt værdifulde landbrugsområder

Krejsel

RP05 Almene vandværker

RP05 Indvindingsopland for almene vandværker

Skovlundgård

Nørgård

Bramdruplund

Bramhale

Povlsgård

Sofiesminde

Kratkjær

Anna Bondes Minde

Stagbjerggård

Dorteasminde

Bramdrup

Simmerstedholm

Vestergård

Bramdrupgård

Moltrup

Skovagergård

Torupsminde

Figur 3.1. Regionplanmæssige interesser omkring arealudlægget, mål 1:25.000

10


3.1. Landbrug

Hele området er udpeget som Særlig værdifuldt landbrugsområde. Særlig værdifulde

landbrugsområder er områder, hvor jorden har høj dyrkningsværdi, og/eller hvor der foregår

en intensiv husdyrproduktion. Ofte er husdyrholdet så stort, at der er begrænsede muligheder

for at finde arealer, hvorpå der kan udbringes husdyrgødning.

I de særlig værdifulde landbrugsområder gælder foruden retningslinie 3.1.2. ”Særlig

værdifulde landbrugsjorder” også retningslinie 3.1.1. ”Alle landbrugsjorder”.

Retningslinie 3.1.1. ”Alle landbrugsjorder”.:

”Inddragelse af landbrugsjord til andre formål end jordbrug, skal ske under hensyntagen til

de berørte ejendomme, struktur- og arronderingsforhold i området, investeringer,

kulturtekniske anlæg og behovet for arealer til udbringning af husdyrgødning, så en

hensigtsmæssig løsning for jordbruget tilstræbes.

Inddragelse af landbrugsjord skal begrænses mest muligt og om muligt ske på arealer med

begrænset betydning for jordbruget. Ved inddragelsen skal det tilstræbes at bevare større

samlede jordbrugsområder.

Landbrugsjorder, der er planlagt inddraget til andre formål end jordbrug, skal normalt

forblive i jordbrugsmæssig drift, indtil de faktisk tages i brug til anden anvendelse.

Hvis det er muligt, bør jordbrugsdriften kun opgives midlertidigt.

Bevarelse af landbrugsjord har høj prioritet. Landbrugsinteressen kan vige for hensynet til

natur- og miljømæssige-, byudviklingsmæssige- samt kulturhistoriske interesser.”

Retningslinie 3.1.2. ”Særlig værdifulde landbrugsområder”:

De særlig værdifulde landbrugsområder er vist på kortbilag 3. I de særlig værdifulde

landbrugsområder gælder retningslinie 3.1.1, og herudover gælder følgende:

Når landbrugsjord inddrages til andre formål end jordbrug, skal det dokumenteres, at der er

taget de størst mulige hensyn til landbruget.

Arealudlæg til andre formål end jordbrug kræver en planlægningsmæssig - og funktionel

begrundelse for denne lokalisering.

Hensynet til bevarelse af landbrugsjord har høj prioritet. Landbrugsinteressen kan vige for

hensynet til væsentlige natur- og miljømæssige-, byudviklingsmæssige- samt kulturhistoriske

interesser.

6.2. Grundvand

Hele området er udpeget som Område med særlige drikkevandsinteresser, ligesom en lille

del af området langs motorvejsnedkørslen er udpeget som Indvindingsopland til almene

vandværker.

Områder med særlige drikkevandsinteresser er områder, hvor der gøres en særlig indsats til

sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning.

Indvindingsopland til almene vandværker er det område, hvorfra der strømmer vand til

vandværkets boringer. Hvor der er få oplysninger, kan der være stor usikkerhed på beregning

af indvindingsoplandene. Almene vandværker er vandværker, der forsyner mere end 9

husstande.

11


I områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande for almene vandværker

gælder foruden retningslinie 6.2.1. ”Differentieret beskyttelse af drikkevandsinteresserne”

også retningslinie 6.2.2. ”Drikkevandsinteresser i kommune- og lokalplanlægningen” og

retningslinie 6.2.3. ”Grundvand, virksomheder og anlæg inkl. landbrugsbedrifter”.

Retningslinie 6.2.1. ”Differentieret beskyttelse af drikkevandsinteresserne”:

I områder med særlige drikkevandsinteresser må den nuværende arealanvendelse ikke ændres

til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer en god grundvandskvalitet, skal

fremmes.

I områder med (almindelige) drikkevandsinteresser skal etablering af anlæg eller aktiviteter,

der medfører særlig risiko for grundvandsforurening, så vidt muligt undgås.

I områder med begrænsede drikkevandsinteresser kan aktiviteter, der udgør en risiko for

grundvandsforurening, placeres under hensyntagen til gældende lovgivning.

Denne retningslinie præciseres eller suppleres for nogle emners vedkommende

i retningslinierne 6.2.2. til 6.2.6.

Retningslinie 6.2.2. ”Drikkevandsinteresser i kommune- og lokalplanlægningen”:

Hensynet til drikkevandsinteresserne skal indarbejdes i kommuneplanerne, og kommunerne

skal forholde sig til grundvandsbeskyttelse.

Før der indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til

almene vandværker gennem kommune- og lokalplanlægningen ønskes foretaget et

arealudlæg, skal kommunen gennemføre en konkret vurdering af, om arealudlægget er

forsvarligt det pågældende sted.

I lokalplaner, der berører dele af områder med særlige drikkevandsinteresser eller

indvindingsoplande til vandværker, skal der ved fastlæggelse af lokalplanområdets

anvendelse og indretning sikres en imødegåelse af grundvandsforurening.

Retningslinie 6.2.3. ”Grundvand, virksomheder og anlæg inkl. landbrugsbedrifter”:

I områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene

vandværker må virksomheder og anlæg, der medfører risiko for grundvandsforurening, ikke

etableres eller udvides, medmindre det ved en konkret dokumentation påvises, at den

pågældende virksomhed eller det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, der

minimerer forureningsrisikoen til et acceptabelt niveau. Det forudsættes, at der tages

udgangspunkt i ”Bedst anvendelig teknologi”.

7.1. Forebyggelse af miljøkonflikter

Området er pålagt Vejledende konsekvenszoner.

Der er tale om støjkonsekvenszoner hhv. langs motorvejen (150 m) og langs Moltrup

Landevej - landevej 530 (50 m).

Konsekvenszoner består af arealer, som er fastlagt på baggrund af vejledende

grænseværdier.

Konsekvenser er udtryk for gener på grund af støj, vibrationer, røg, lugt og/eller øvrige

emissioner samt egentlig risiko, hvor der er fastsat vejledende grænseværdier af f.eks.

Miljøstyrelsen. Vejledende konsekvenszoner er udlagt ud fra vejledende afstandskrav, jf.

Miljøstyrelsens Håndbog i Miljø og Planlægning og vejledninger i øvrigt.

Ved miljøfølsom arealanvendelse forstås bolig- og sommerhusområder med tilhørende

udearealer, institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler samt rekreative områder som parker og

kolonihaver samt campingpladser.

12


I områder med vejledende konsekvenszoner gælder retningslinie 7.1.2. ”Vejledende

konsekvenszoner”.

Retningslinie 7.1.2. ”Vejledende konsekvenszoner”:

I landzone må der ikke ske udlæg af arealer eller ændret arealanvendelse til miljøfølsom

anvendelse, herunder etablering af spredt bebyggelse inden for følgende vejledende

konsekvenszoner, medmindre det af planmyndigheden eller bygherren sandsynliggøres, at

det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter.

- 150 meter fra motorvejen

- 50 meter fra veje med en årsdøgnstrafik under 4000.

Afstande regnes fra vejmidte.

Vejledende konsekvenszoner i denne retningslinie skal indarbejdes i

kommuneplanerne.

13


5. Forhold til anden lovgivning

5.1. Naturbeskyttelsesloven

Skovbyggelinie - se figur 5.1. Den vestlige del af arealet er omfattet af en 300

meter skovbyggelinie efter naturbeskyttelseslovens § 17.

Signaturforklaring

Nyt erhvervsareal

Skovbyggelinie

Eng vest for området

Beskyttet vandhul

beskyttede sten- og jorddiger

Figur 5.1. Bindinger efter Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven

14


Formålet med beskyttelseslinien er at sikre skovens værdi som landskabselement, samt

opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte

skovene mod blæst.

Byggelinien udløses af flere adskilte skovparter, som grænser op til arealets vestskel.

Inden for byggelinien må ikke placeres bebyggelse o. lign..

Der kræves derfor dispensation eller ophævelse af beskyttelseslinien, såfremt byggeri og

anlæg skal etableres inden for byggelinien.

Efter overførsel af området fra landzone til byzone ved lokalplan, meddeles dispensationer af

Haderslev Kommune. Ophævelser godkendes af Skov- og Naturstyrelsen.

Beskyttede vandhuller - se figur 5.1.

Der findes i alt 4 mindre naturlige søer / vandhuller, som er beskyttet efter

naturbeskyttelseslovens § 3. Fjernelse eller ændringer af tilstanden af søer over 100 m 2

kræver dispensation.

I det omfang at vandhuller / søer som omfattet af beskyttelse ønskes nedlagt gr. byggeri og

anlæg, vil der som vilkår for dispensation kunne forlanges erstatningsbiotoper af ca.

halvanden gang arealet af det nedlagte.

Før udarbejdelse af lokalplan bør forholdet være afklaret, således at evt. erstatningsbiotoper

og deres placering fastlægges ved lokalplanen.

Dispensationer meddeles af Sdj. Amt.

Skiltning og reklamering

Efter naturbeskyttelseslovens § 21 må der ikke anbringes fritstående skilte, lysreklamer

o.lign. i det åbne land.

Det nye erhvervsareal vil uanset dets byzonestatus blive betragtet som ”det åbne land” i

forhold til lovens begreber. Der findes dog en undtagelsesbestemmelse, idet

virksomhedsreklamer som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden tillades, når

de ikke virker dominerende og ikke er synlige over store afstande. Det er Sønderjyllands Amt

som behandler sager om skiltning og reklamering i det åbne land. Der findes ingen

dispensationmulighed.

5.2. Museumsloven

Sten- og jordiger - se figur 5.1.

På begge sider af markvejen som afgrænser området mod syd findes meget markante jorddiger,

hvoraf dele af diget langs sydsiden af markvejen er beskyttet efter museumslovens §

29. En fjernelse eller ændring af jorddiget kræver dispensation hos Sønderjyllands Amt.

5.3. Planloven

VVM (vurdering af virkning på miljøet)

Det nye logistikcenter som planen åbner mulighed for er omfattet af Planlovens Samlebekendtgørelse

bilag II, stk. 11 a) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre

og parkeringspladser, og projektet er derfor blevet screenet for at afgøre, om anlægget

kræver VVM. Screeningens resultat blev, at anlægget ikke var omfattet af VVM- pligt.

15


5.4. Miljøbeskyttelsesloven

Der vil være tale om meget store arealer som skal afvande regnvand, hhv. tagvand og

pladsvand. Kommunen udarbejder tillæg til spildevandsplanen alternativt en revision, i

forbindelse med hvilken der skal tages stilling til udledningsforholdene.

Ved udledning af overfladevand til recipient, og hvor der aktuelt vil være tale om mindre

vandløb, skal der indhentes udledningstilladelse i medfør af Bekendtgørelse nr. 501 af 21

juni 1999 om spildevandstilladelser m.v., efter Miljøbeskyttelseslovens kap 3 og 4. Det er

Sønderjyllands Amt som meddeler tilladelse.

Der vil sandsynligvis blive tale om store forsinkelsesbassiner idet der er tale om meget små

recipienter (vandløb), og hvor der for pladsvandets vedkommende vil blive stillet krav om

olieudskiller.

5.5. Vejloven

Området vil skulle vejforsynes fra Moltrup Landevej (amtslandevej 530). Nye overkørsler

kræver godkendelse i medfør af § 70 i ”lov om offentlige veje”.

Godkendelse meddeles af Sdj. Amt såfremt overkørsel placeres mere end 100 meter fra

motorvejsrampekryds. * (nærmere placering skal godkendes af Vejdirektoratet.)

Der kan ikke forventes tilladelse til mere end en enkelt overkørsel. Et behov for en

differentiering af tung og let trafik (tung lastvognstransport og let personbilbefordring) kan

dog løses ved etablering af rundkørsel med i alt 4 vejtilslutninger.

5.6. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj

2004) skal der foretages en miljøvurdering af bl.a. regionplantillæg som tilvejebringes inden

for fysisk planlægning, og som fastsætter rammerne for fremtidige anlægstilladelser til

projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4 til loven.

Dette skal ske for at fremme en miljømæssigt bæredygtig udvikling og inddrage

offentligheden i beslutningsprocessen.

Regionplantillægget er blevet miljøvurderet (se bilag.) idet formålet med planlægningen

vurderedes at være omfattet af lovens bilag 4, stk. 10 b).

Se bilag med sammenfattende redegørelse.

* efter 1. januar 2007 er det Haderslev Kommune som er vejmyndighed.

16


6. Indkomne bemærkninger og amtsrådets svar

I perioden 31. maj 2006 til 26.juli 2006 var forslag til regionplantillæg nr. 26 til offentlig

debat. De bemærkninger som Amtet modtog er refereret nedenfor med amtets svar.

Haderslev Stift

Direktoratet for

FødevareErhverv og

Jordbrugskommissionen

for Sønderjyllands Amt

Stiftet har ingen bemærkninger til forslaget.

Direktoratet for FødevareErhverv og Jordbrugskommissionen for

Sønderjyllands Amt finder det uhensigtsmæssigt at så stort et

areal inden for kategorien ”særligt værdifuldt landsbrugsområde”

disponeres til erhvervsformål.

Direktoratet for FødevareErhverv og Jordbrugskommissionen for

Sønderjyllands Amt påpeger endvidere, at arealudlægget er i strid

med Haderslev Kommunes udviklingsstruktur, hvor

erhvervsudviklingen er planlagt mellem Hammelev og Ribe

Landevej.

Direktoratet for FødevareErhverv og Jordbrugskommissionen for

Sønderjyllands Amt opfordrer til at arealudlægget sker i

tilknytning til et eksisterende erhvervsområde ved motorvejen og

ønsker en dokumentation for at virksomhedens særlige

planlægningsmæssige og funktionelle behov ikke kan opfyldes

ved en anden placering.

Det bemærkes endvidere at det ikke fremgår af

regionplantillægget hvor store arealudlæg til erhvervsformål der

allerede er foretaget i området og hvorledes disse er udnyttet.

Herved er det ikke muligt at vurdere restrummeligheden og

rimeligheden i at udlægge yderligere 62 ha.

Amtsrådets svar

Amtsrådet finder ligeledes, at arealudlægget er stort. Men på

baggrund af den konkrete virksomheds aktuelle behov og ønsker

om sikring af udbygningsmuligheder samt en vurdering af

landbrugsinteresserne på projektarealet, vurderer amtet, at det er

rimeligt at udlægge arealet.

Virksomheden har et atypisk lokaliseringsbehov, både fordi det

efterspørger et meget stort samlet areal og fordi den stiller

specifikke krav til lokaliseringen nær motorvejen med adgang til

europæiske containerhavne og det nordeuropæiske marked.

Virksomheden har også mange transporter, som skal afvikles

indenfor snævre tidsrammer, hvilket er med til at underbygge

deres motorvejsnære lokaliseringsbehov.

Det er korrekt, at dette arealudlæg strider imod den hidtidige

planlægning, hvor erhvervsudviklingen var planlagt mellem

Haderslev og Vojens ved Hammelev. Men logistikcenterets

specielle lokaliseringsbehov gør imidlertid at en beliggenhed her

ikke opfylder virksomhedens krav. Gennem retningslinje 1.2.3

”Planlægning for fremtidig byudvikling” sikres der, at arealet skal

17


enyttes til logistikcenter – logistik-, distribution, administration

og lagervirksomhed, med stort behov for motorvejsnær

lokalisering. Dvs. at såfremt den aktuelle virksomheds planer

ikke realiseres, kan arealet kun anvendes til tilsvarende formål.

Som følge af den kommunale strukturreform har Miljøministeriet

godkendt at amtet igangsatte planlægningen for arealudlægget.

Miljøministeriet vurdering er ligeledes, ”at der er tale om en

virksomhed med beliggenhedskrav, som ikke har kunnet forudses i

den hidtidige planlægning”.

Mht. landbrugsinteressen på arealet er to ejendommen berørt.

Den ene ejendom (Bramhalevej 45) er en svineproduktion på

387,1 DE (2005), som ejer 18 ha af planlægningsområdet og har

indgået gylleaftaler på den resterende del af arealet. Den anden

ejendom (Bramdrup Bygade 38) ejer størstedelen af arealet.

Denne ejendom har som nævnt gylleaftaler på arealet, hvorfor

denne lodsejers gene som følge af projektet primært er tabte

indtjeningsmuligheder via drift og gylleaftaler.

Ved anvendelse af arealet til byformål kan produktionen på

Bramhalevej 45 ikke overholde harmonikravet. Det vil således være

nødvendigt at reducere svineproduktionen på ejendommen eller

finde erstatningsarealer svarende til det inddragede areal. Inden for

en radius på 10 km fra planlægningsområdet er den gennemsnitlige

husdyrtæthed 1 DE/ha. Harmonikravet er 1,4 DE/ha, hvilket betyder,

at det ikke er blandt de mest intensive husdyrområder, hvorfor det

burde være muligt at finde erstatningsarealer.

Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen påpeger, at arealet udlægges til

logistikcenter m.v. og at evt. senere ændringer i

formål/anvendelse næppe kan finde sted.

Skov- og Naturstyrelsen ønsker at der tilføjes tilkendegivelser i

planen om beskyttelse af arter omfattet af habitatdirektivets bilag

IV. Såfremt en foregående undersøgelse viser at yngle- og

rastepladser kan skades af projektet, skal der planlægges og

udføres de relevante afværgeforanstaltninger.

Dvs. at der ikke må ske forsætlig forstyrrelse af de beskyttede arter

eller skade på deres raste eller ynglepladser. Skov- og Naturstyrelsen

foreslår, at der inden projektet føres ud i livet foretages en

eftersøgning af de relevante arter, herunder padder, krybdyr og

flagermus. I det omfang arterne berøres skal de relevante

afværgeforanstaltninger planlægges og udføres.

Amtsrådets svar

Skov- og Naturstyrelsens bemærkninger er taget til efterretning.

18


Visualiseringer af Bestsellers nye domicil – logistikcenter i Haderslev

Visualisering set fra nord med motorvejen i forgrunden – herover: 1. etape.

Herunder, som det vil se ud efter 1., 2. og 3. etape

21


Visualisering set fra øst med Moltrup Landevej i forgrunden, herover 1. etape og 1., 2. og 3.etape

nederst

22


Visualisering set fra syd – fra motorvejen. Herover 1. etape – herunder 1., 2. og 3. etape

23


Visualisering set fra vest – Moltrup Landevej. Herover i 1. etape og nederst som det ser ud efter

1., 2. , 3. og 4. etape

24


Bilag 1.

Miljøministerens accept til igangsætning

25


Bilag 2.

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse vedr. regionplantillæg nr. 26 for et nyt erhvervsareal ved

Bramdrup, Haderslev Kommune

Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer §9 skal der ved endelig godkendelse af

en plan, som er miljøvurderet i henhold til loven, udarbejdes en sammenfattende redegørelse.

Sammenfatningen skal redegøre for

1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen, herunder hvordan offentlighedsfasens

indkomne bemærkninger er taget i betragtning

2) hvorfor planen er vedtaget på baggrund af rimelige alternativer

3) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.

Sammenfattende miljøvurdering

Samlet set vurderes planen at få en positiv effekt på den biologiske mangfoldighed i området,

da der i forbindelse med byggeriet vil blive stillet krav om etablering af beplantning og andre

biotoper, som vil skabe bedre rammer for et mere alsidigt plante- og dyreliv end ved intensiv

landbrugsdrift.

Planen giver mulighed for at øge den rekreative værdi af området pga. områdets udformning

samt kravene om åbning af delområder for offentlighedens adgang.

Landskabeligt vil området blive påvirket. Der er ingen bebyggelse i området i dag og til trods

for krav om afskærmende beplantning vil bygningsmassen pga. sit volumen blive markant i

landskabet. Området er ikke af udpeget som værdifuldt landskab, hvorfor den landskabelige

påvirkning er acceptabel.

Det vurderes, at risici for grundvandsforurening fra erhvervsaktiviteten og risici for

recipientpåvirkning kan imødegås gennem bestemmelser i lokalplan, terræn-, beplantningsog

befæstelsesplan og spildevandsplan. Under forudsætning af at disse rammer udnyttes,

vurderes det, at den samlede effekt af planen i forhold til overfladevand og grundvand vil

være positiv pga. stop for den landbrugsrelaterede forurening og udvaskning af

næringsstoffer og pesticider.

Der er mulighed for forekomst af forurenet jord/gendeponeret lossepladsfyld på arealet.

Realiseringen af planen kan betyde, at sådanne forureninger helt eller delvis fjernes fra

arealet, hvilket vurderes som en mulig positiv effekt.

Realisering af planforslagenes muligheder skønnes at kunne give en øget trafik pr. hverdagsdøgn

på ca. 5.700 køretøjer, heraf en relativ stor andel tunge køretøjer på knap 30%. Hovedparten af

denne tunge trafik forventes ikke at medføre lokale miljøgener, da den vil foregå mellem E45 og

området.

Den øvrige biltrafik må i højere grad forventes at belaste større dele af Moltrup Landevej. De

heraf afledte ekstra lokale miljøgener vil sandsynligvis være mærkbare, f.eks. i form af en

hørbar ændring i støjniveauet for boliger med facade ud til vejen.

Planens største negative effekt vurderes at bestå i at konvertere 62 ha landbrugsjord i et

særligt værdifuldt landbrugsområde til erhvervsareal. To landbrugsejendomme bliver berørt.

27


Indsigelser

Indkomne indsigelser er behandlet i regionplantillæg nr. 26, afsnit 6.

Alternativer

Amtsrådet har alene behandlet 0-alternativet, som er uændret landbrugsmæssig drift af

arealerne. Amtsrådet ønsker ikke at arealet anvendes til andre typer af virksomheder end

logistikcenter.

I offentlighedsfasen er der stillet forslag om placering af virksomheden i et af de eksisterende

erhvervsområder. Amtsrådet bemærkninger til dette forslag fremgår af regionplantillæggets

afsnit 6.

Overvågning

I forbindelse med etablering skal der ske en registrering af de strengt beskyttede paddearter

løvfrø og stor vandsalamander, som er kendt fra området. Regionplantillæg og lokalplan

stiller krav om udformning af paddevandhullernes udformning og placering. Amtsrådet

vurderer derfor at der er taget de nødvendige hensyn for bevare bestanden. Såfremt der

registreres beskyttede arter i området anbefaler Amtsrådet, at kommunen 1-2 år efter

etableringen vurderer bestanden på ny.

Der vurderes ikke at være behov for efterfølgende overvågning af overfladevand og

grundvand ud over almindelig overvågning af de renseforanstaltninger, der besluttes for

afledt vand.

Alt efter udbygningstakten i området kan der opstå behov for trafikmæssige

afværgeforanstaltninger. Amtsrådet vurderer, at vejmyndigheden vil overvåge

trafikudviklingen i området som led i den almindelige trafikovervågning.

14.9 2006

Teknisk Forvaltning

05/8602

28


…. fortsat fra forsiden:

Forslag til tillæg 22 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Kvindlundvej 8 i Nr. Rangstrup Kommune

Tillæg 23 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Ribevej 75 i Vojens Kommune, Oktober 2006

Forslag til tillæg 24 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Vedbølvej 15-16 i Vojens Kommune, Okt. 2006

Forslag til tillæg 25 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Rejsby 15 i Bredebro Kommune, Sept. 2006

Forslag til tillæg 27 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Overbyvej 24 i Skærbæk Kommune, Sept. 06

Tillæg 28 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Genforeningsvej 21 i Skærbæk Kommune, Okt. 06

Forslag til tillæg 29 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Gasse Nyvang 7 i Skærbæk Kommune

Forslag til tillæg 30 vedr. omfartsvej vest om Abild i Tønder Kommune, Juni 2006

Tillæg 31 vedr. vindmølleområder i Sønderjylland, September 2006

Tillæg 32 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Øbeningvej 8 i Rødekro Kommune, September 2006

Tillæg 34 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Birkelundvej 2 i Nr. Rangstrup Kommune, Oktober 2006

Tillæg 35 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Tyrholmvej 7 i Rødekro Kommune, Oktober 2006

Tillæg 36 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Hedegårdevej 14 i Tinglev Kommune, Oktober 2006

Forslag til tillæg 38 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Gerrebækvej 15 i Tinglev Kommune, Okt. 06

Tillæg 39 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Kobbervold 1 i Højer Kommune, Juni 2006

Forslag til tillæg 40 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Nørre Landevej 42-44, Sydals Kommune

Forslag til tillæg 41 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Nitriskærvej 9 i Nr. Rangstrup Kommune

Forslag til tillæg 42 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Høybergvej 73 i Bredebro Kommune, Sept. 06

Forslag til tillæg 44 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Noldevej 22 i Tinglev Kommune, Sept. 2006

Forslag til tillæg 45 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Skodborg Vamdrupvej 21 i Rødding Kommune

Forslag til tillæg 47 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Lilholtvej 6 i Vojens Kommune, Oktober 2006

Forslag til tillæg 49 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Arnåvej 1 i Løgumkloster Kommune, Sept. 06

Forslag til tillæg 50 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Skærbækvej 32 i Nr. Rangstrup Kommune

Forslag til tillæg 51 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Hellevadvej 4 Løgumkloster Kommune, Sept. 06

Forslag til tillæg 53 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Kløvervej 7 i Løgumkloster Kommune, Okt. 06

29

More magazines by this user
Similar magazines