29.04.2014 Views

Tillæg 26 - Naturstyrelsen

Tillæg 26 - Naturstyrelsen

Tillæg 26 - Naturstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nyt erhvervsareal<br />

ved Bramdrup i<br />

Haderslev Kommune<br />

<strong>Tillæg</strong> nr. <strong>26</strong> til<br />

- 1 -


<strong>Tillæg</strong> nr. <strong>26</strong> til Regionplan 2005 - 2016 vedr. Nyt erhvervsareal ved Bramdrup i Haderslev<br />

Udgiver: Sønderjyllands Amt<br />

Redaktion: Sønderjyllands Amt, Teknisk Forvaltning<br />

Kortbilag: Reproduceret med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse (A306/80), 1992/KD.86.1039<br />

Trykning: Kopicentralen, Amtsgården<br />

Oplag: 25 eksemplarer<br />

ISBN: 87-7486-682-6<br />

Oktober 2006<br />

Gældende regionplanlægning pr. 1. oktober 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> til Regionplan 2001 – 2012:<br />

<strong>Tillæg</strong> 27 for anlæg af en ny motorvej mellem Kliplev og Sønderborg, September 2005<br />

Forslag til tillæg 38 vedr. Ny 400 kV højspændingsledning fra Vejen til Kassø samt saneringer<br />

Regionplan 2005 – 2016, September 2005<br />

<strong>Tillæg</strong> 1 vedr. ændret anvendelse af kaserneområdet i Tønder Kommune, September 2005<br />

<strong>Tillæg</strong> 2 vedr. overførsel af Rise til byområde i Rødekro Kommune, September 2005<br />

Forslag til tillæg 3 vedr. udvidelse af golfbane ved Toftlund, Oktober 2005<br />

<strong>Tillæg</strong> 4 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Stursbølvej 2, Sommersted i Vojens Kommune<br />

Forslag til tillæg 5 vedr. detailhandel ved Egelund i Aabenraa Kommune, Oktober 2005<br />

<strong>Tillæg</strong> 6 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Heiselvej 1 i Løgumkloster Kommune, Sept. 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> 7 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Kidingvej 42 i Lundtoft Kommune, Marts 2006<br />

Forslag til tillæg 8 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Forpagtervej 2 i Vojens Kommune, Sept. 2006<br />

Forslag til tillæg 9 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Kværsløkke 18 i Gråsten Kommune, Aug. 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> nr. 10 vedr. råstofindvinding og skovdrift i Torp Plantage i Aabenraa Kommune<br />

<strong>Tillæg</strong> nr. 11 vedr. etablering af golfbane ved Vojens, Juni 2006<br />

Forslag til tillæg 12 vedr. boligområde ved Fjelstrupvej i Haderslev, Oktober 2005<br />

<strong>Tillæg</strong> 13 vedr. udvidelse på Hyndingholmvej 7 i Tinglev Kommune, Marts 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> 14 vedr. udvidelse på Gymosevej 10 i Haderslev Kommune, Juni 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> nr. 15 vedr. udvidelse på Parkvej 29 i Bredebro Kommune, Juni 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> nr. 16 vedr. udvidelse på Lunde 9 i Bredebro Kommune, Marts 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> nr. 17 vedr. boligområde i Rødding i Rødding Kommune, Juni 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> nr. 18 vedr. udvidelse på Lille Vedbølvej 6 i Vojens Kommune, Juni 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> nr. 19 vedr. udvidelse på Ginegårdsvej 1 i Løgumkloster Kommune, Juni 2006<br />

Forslag til tillæg 20 vedr. sammenlægning af 5 havbrug i Lillebælt øst for Årø, Marts 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> 21 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Visgårdvej 6 i Lundtoft Kommune, Juni 2006<br />

….. fortsættes på bagsiden<br />

- 2 -


Indholdsfortegnelse<br />

1 Indledning……………………………………………………. 4<br />

2 Ændringer til Regionplan 2005 - 2016 …………………….. 5<br />

3 Baggrund og formål ………………………………………… 8<br />

4 Regionplanmæssig status for området …………………….. 10<br />

5 Forhold til anden lovgivning ………………………………... 14<br />

5.1 Naturbeskyttelsesloven<br />

5.2. Museumsloven<br />

5.3 Planloven<br />

5.4 Miljøbeskyttelsesloven<br />

5.5 Vejloven<br />

5.6 Lov om miljøvurdering af planer og programmer<br />

6 Indkomne bemærkninger og amtsrådets svar ………………. 17<br />

Bilag ………………………………………………………………… 21<br />

Visualiseringer af Bestsellers nye domicil - logistikcenter i Haderslev<br />

1. Miljøministerens accept til igangsætning<br />

2. Sammenfattende redegørelse af Strategisk Miljøvurdering<br />

3


1. Indledning<br />

Miljøministeriet, Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong> har den xx.xx.xxxx vedtaget tillæg nr. <strong>26</strong> til<br />

Regionplan 2005 – 2016 efter anbefaling fra Amtsrådet.<br />

Udarbejdelsen af tillægget er begrundet i en aktuel henvendelse fra en<br />

virksomhed, som ønsker at etablere et større logistikcenter – distribution,<br />

administration og lager. Idet arealet i dag er beliggende i landzone og<br />

anvendes til landbrugsformål, fordres der en ændring til regionplanen, som<br />

udlægger arealet til det ønskede formål, og som skaber det planmæssige<br />

grundlag for en kommunal planlægning (kommune- og lokalplan) hvorved<br />

arealet overføres til byzone.<br />

Offentlighedens inddragelse<br />

Sønderjyllands Amt indkaldte i perioden fra 16. november 2005 til 30.<br />

november 2005 ideer og forslag til planen ved en folder og en annonce i<br />

Haderslev Ugeavis.<br />

Der blev modtaget 4 henvendelser under idéhøringen. Resumé af<br />

henvendelserne og Amtsrådets svar fremgår af forslaget til regionplantillæg.<br />

Efter idéhøringen blev udarbejdet et egentligt forslag til regionplantillæg som<br />

blev annonceret i Haderslev Ugeavis og offentligt fremlagt i perioden 31. maj<br />

– <strong>26</strong>. juli 2006.<br />

Der blev afholdt borgermøde den 15. juni 2006 i Moltrup Forsamlingshus,<br />

hvor der deltog ca. 55 borgere. Notat fra mødet ses under afsnit 6 om<br />

indkomne bemærkninger. Der er modtaget 3 henvendelser i høringsperioden.<br />

Resumé af henvendelserne og Amtsrådets svar fremgår af regionplantillæggets<br />

afsnit 6.<br />

Amtsrådets anbefaling og Miljøministeriets godkendelse<br />

Regionplantillæg nr. <strong>26</strong> er blevet endeligt godkendt af Miljøministeriet, Skovog<br />

<strong>Naturstyrelsen</strong> ved brev dat. xx.xx.xxxx efter at amtsrådet på møde den 2.<br />

oktober 2006 vedtog at anbefale en godkendelse overfor ministeriet.<br />

Miljøministeriet, Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong> har ligeledes godkendt amtsrådets<br />

svar på de indkomne bemærkninger under forslagets offentlige høring.<br />

Spørgsmål<br />

Er der spørgsmål til regionplantillægget, kan der rettes henvendelse til<br />

Sønderjyllands Amt, Planafdelingen, Lene Nebel, tlf. direkte 74 33 52 96, e-mail<br />

LN@sja.dk<br />

Klagevejledning<br />

Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong>s beslutning om at vedtage regionplantillægget<br />

endeligt kan påklages til Miljøministeren. Der er tale om en overgangsregel,<br />

som bortfalder den 1.1.2007.<br />

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6<br />

måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. planlovens § 62 stk. 1.<br />

4


2. Ændringer til Regionplan 2005 – 2016<br />

Retningslinjer<br />

Med dette tillæg nr. <strong>26</strong> ændres følgende retningslinjer i Sønderjyllands Amts<br />

regionplan 2005-2016. Ændringer er vist med fed, kursiv tekst.<br />

_______________________________________________<br />

Retningslinie 1.2.2. Udlæg af arealer til byformål<br />

Der henvises til<br />

<strong>Tillæg</strong> nr. 8 til Regionplan 2001-2012 om Boligudviklingen i Sønderjylland,<br />

og <strong>Tillæg</strong> nr. 21 til Regionplan 2001 – 2012 om Erhvervsudviklingen i<br />

Sønderjylland, retningslinie 1.2.2, ”Udlæg af arealer til byformål”.<br />

Ved Bramdrup i Haderslev Kommune udlægges et 62 ha stort areal til<br />

byformål se kort 1.2.2.1.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

g<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Skovlundgård<br />

<br />

Nørgård<br />

<br />

Bramdruplund<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Bramhale<br />

<br />

<br />

<br />

Povlsgård<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Sofiesminde<br />

<br />

<br />

<br />

Anna Bondes Minde<br />

<br />

<br />

<br />

Bramdrup<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Simmerstedholm<br />

<br />

<br />

Vestergård<br />

Bramdrupgård<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Dorteasminde Stagbjerggård M lt<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

kort 1.2.2.1 Arealudlæg til byformål ved Bramdrup i Haderslev Kommune<br />

<br />

5


Retningslinie 1.2.3. Planlægning for fremtidig byudvikling<br />

Der henvises til<br />

<strong>Tillæg</strong> nr. 8 til Regionplan 2001-2012 om Boligudviklingen i Sønderjylland, og <strong>Tillæg</strong> nr. 21<br />

til Regionplan 2001 – 2012 om Erhvervsudviklingen i Sønderjylland, retningslinie 1.2.3<br />

”Planlægning for fremtidig byudvikling”.<br />

Ved Bramdrup i Haderslev Kommune udlægges et 62 ha stort areal til erhvervsformål.<br />

Arealet må anvendes til logistikcenter - logistik-, distribution-, administration og<br />

lagervirksomhed, med stort behov for motorvejsnær lokalisering, se kort 1.2.2.1.<br />

I "særlig værdifulde landbrugsområder" har jordbrugserhvervet et stort behov for<br />

arealer til udbringning af husdyrgødning, og der skal derfor udvises tilbageholdenhed<br />

med arealforbruget, herunder udnyttelsen af arealer til byformål.<br />

Ved planlægning af boligområder i kommuner med "særlig værdifulde<br />

landbrugsområder" skal kommunen sikre, at der bliver plads til gennemsnitlig<br />

mindst 10 boliger pr. ha.<br />

Retningslinie 1.2.4. Nye byområder<br />

Der henvises til<br />

• <strong>Tillæg</strong> nr. 8 til Regionplan 2001-2012 om Boligudviklingen i Sønderjylland,<br />

retningslinie 1.2.4, ”Nye byområder” og<br />

• <strong>Tillæg</strong> nr. 21 til Regionplan 2001 – 2012 om Erhvervsudviklingen i<br />

Sønderjylland,<br />

retningslinierne 1.3.1. – 1.3.8om udlæg af erhvervsområder m.m.. I<br />

retningslinierne er henvist til retningslinie 5.1.3 ”Grundvand, virksomheder og<br />

anlæg” i Regionplan 2001 – 2012, og henvist til retningslinie 6.2.3 ”Grundvand,<br />

virksomheder og anlæg inklusiv landbrug” i Regionplanforslag 2005 – 2016. Disse<br />

henvisninger erstattes med en henvisning til retningslinie 6.2.3 ”Grundvand,<br />

virksomheder og anlæg inklusiv landbrug” i Regionplan 2005 – 2016.<br />

Ved Bramdrup i Haderslev Kommune udlægges et 62 ha stort areal til erhvervsformål.<br />

Arealet må anvendes til logistikcenter - logistik-, distribution-, administration og<br />

lagervirksomhed, med stort behov for motorvejsnær lokalisering.<br />

se kort 1.2.2.1.<br />

Tilkendegivelse<br />

Tilføjelse til eksisterende tilkendegivelse:<br />

Vedrørende det nye erhvervsareal som er udlagt ved Bramdrup i Haderslev kommune (se<br />

kort 1.2.2.1.), skal arealet gennem den kommunale planlægning overføres til byzone, og<br />

det skal sandsynliggøres at indretningen og anvendelsen af arealet kan ske på en<br />

harmonisk måde under størst mulig hensyntagen til de landskabelige værdier, herunder i<br />

respekt for eksisterende skov og større beplantninger. Gennem en bevidst landskabs- og<br />

bebyggelsesplanlægning skal søges opnået en naturlig integrering af landskabsværdierne<br />

i området. En videreførelse af beplantningsprincippet med store kraftige hegn og<br />

mindre skovholme vil kunne sløre bebyggelsen i indblikszonerne, ligesom<br />

der gennem materialevalget ved bygningsfacader skal søges opnået så<br />

neutral indpasning som mulig, herunder undgås uhensigtsmæssig<br />

refleksvirkning i forhold til motorvejens trafikanter.<br />

6


Ligeledes skal undgås blænding af trafikanter i forbindelse med etablering af udendørs<br />

belysning, projektører o.lign.<br />

Gennem den kommunale planlægning skal desuden stilles de nødvendige vilkår til sikring<br />

af grundvandsbeskyttelsen, trafikal sikkerhed og beskyttelsen af de tilstedeværende<br />

biotoper.<br />

I forbindelse med lokalplanlægningen skal der gennemføres en konkret registrering af<br />

dyre- og planteliv i området med særlig fokus på hvordan man i fremtiden sikrer en<br />

eventuel forekomst af beskyttede arter jf. habitatdirektivets bilag IV (bl. visse padder) i de<br />

tilstedeværende vandhuller. I det omfang at beskyttede vandhuller / søer ønskes nedlagt gr.<br />

byggeri og anlæg, skal der gennem lokalplanlægningen tages stilling til placering og<br />

omfang af evt. erstatningsbiotoper.<br />

Opmærksomheden skal også henledes på tilstedeværelsen af meget markante sten- og<br />

jorddiger langs skel mod syd, hvoraf dele af diget langs sydsiden af markvejen er beskyttet,<br />

samt en mulig forekomst af væsentlige fortidsminder fra jernalderen.<br />

Arealet vil få vejadgang til Moltrup Landevej (landevej 530). Idet der vil være tale om store<br />

mængder trafik til- og fra området skal der tages stilling til den konkrete udformning af<br />

adgangsforholdene af hensyn til trafiksikkerheden. Der skal sikres mulighed for etablering<br />

af separat stiadgang via eksisterende veje og stier til Haderslev by.<br />

Som led i de særlige overgangsregler som gælder frem til 1.1.2007 (strukturreformen) har<br />

Miljøministeren accepteret at der udarbejdes regionplantillæg for ”en hensigtsmæssig<br />

placering af et logistikcenter”. Af Miljøministerens brev fremgår hvad der er lagt til grund<br />

for accepten.(vedlagt som bilag 1.)<br />

7


3. Baggrund og formål<br />

Udarbejdelsen af tillægget er begrundet i en aktuel henvendelse fra en virksomhed, som<br />

ønsker at etablere et større europæisk centrallager – logistikcenter – distribution,<br />

administration og lager, hvorfra virksomhedens produkter kan distribueres til det<br />

nordeuropæiske og skandinaviske marked. Virksomheden ønsker at placere sig et sted, der<br />

ligger tilstrækkelig tæt på de store europæiske containerhavne og samtidig tæt på de<br />

nordeuropæiske markeder. Valget af placering er ønsket af logistiske overvejelser i et<br />

europæisk perspektiv og ikke i regionale overvejelser som eksempelvis nærheden til<br />

arbejdskraft eller samspillet med byfunktioner.<br />

Idet arealet i dag er beliggende i landzone og anvendes til landbrugsformål, fordres der en<br />

ændring til regionplanen, som udlægger arealet til det ønskede formål, og som skaber det<br />

planmæssige grundlag for en kommunal planlægning (kommune- og lokalplan) hvorved<br />

arealet overføres til byzone.<br />

Der er tale om et 62 ha. stort område. Den aktuelle virksomhed ønsker mulighed for en<br />

etapeopdelt udbygning, og hvor alene 1. etape rummer op til 50.000 m 2 under tag og med<br />

bygningshøjder på op til 27 meter. Der vil efter fuld udbygning af arealet være tale om måske<br />

op til 200.000 m 2 under tag.<br />

Idet der er tale om såvel meget høje som meget lange bygningsanlæg, stilles der store krav til<br />

udformningen af bebyggelsen og landskabsbearbejdningen, herunder at anlægget indpasses<br />

så harmonisk som muligt i det eksisterende landskabsbillede.<br />

Virksomheden har behov for tæt beliggenhed til motorvejen, idet der allerede efter etablering<br />

af 1. etape vil være tale om op til 500 lastvognstransporter i døgnet under spidsbelastning, det<br />

vil sige 250 lastbiler ind og 250 lastbiler ud igen. Efter fuld udbygning kan der være tale om<br />

op til 750 lastbiler ind og 750 lastbiler ud igen.<br />

Der skal etableres vejadgang til Moltrup Landevej (landevej 530), hvorfra der er direkte<br />

adgang til motorvejen via afkørsel 67.<br />

De gældende regionplanretningslinjer for området fremgår af Regionplan 2005 – 2016.<br />

Ændringen af regionplanens retningslinjer sker efter ønske fra henholdsvis Haderslev<br />

Kommune og Sønderjyllands Amt.<br />

De ønskede ændringer af arealets anvendelse kræver ikke kun, at der udarbejdes<br />

regionplantillæg, men også kommuneplantillæg og lokalplan for området.<br />

Som led i de særlige overgangsregler som gælder frem til 1.1.2007 (strukturreformen) har<br />

Miljøministeren skulle acceptere at regionplantillægget blev udarbejdet (Miljøministerens<br />

acceptbrev er vedlagt som bilag 1.), og Miljøministeriet, Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong> accepterede<br />

dernæst, efter anbefaling fra Amtsrådet, at forslaget til regionplantillæg blev sendt i offentlig<br />

høring. Efterfølgende har Miljøministeriet, Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong>, ligeledes efter<br />

anbefaling fra Amtsrådet, godkendt regionplantillægget endeligt.<br />

Det nye logistikcenter som planen åbner mulighed for er omfattet af Planlovens<br />

Samlebekendtgørelse bilag II, stk. 11 a) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af<br />

8


utikscentre og parkeringspladser, og projektet er derfor blevet screenet for at afgøre, om<br />

anlægget kræver VVM. Screeningens resultat blev, at anlægget ikke var omfattet af VVMpligt.<br />

Regionplantillægget er blevet miljøvurderet jf. Lov om miljøvurdering af planer og<br />

programmer, bilag 4, stk. 10 b) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre<br />

og parkeringspladser (se bilag)<br />

Herover: Illustration af facade mod motorvej – herunder: Illustration af facade mod ankomst<br />

9


4. Regionplanmæssig status for området<br />

De nuværende regionplanmæssige rammer i regionplan 2005 er vist i figur 3.1., og er<br />

nærmere beskrevet neden for under henvisning til de enkelte retningslinier i regionplanen.<br />

I bilag 2. ”Miljørapport” er konsekvenserne for de pågældende udpegninger gennemgået.<br />

Skodborgløkke<br />

Signaturforklaring<br />

Krejselvold<br />

Østerskov<br />

Jomfruled<br />

!A<br />

Nyt erhvervsareal<br />

RP05 Konsekvenszone veje<br />

RP05 Drikkevandsområder<br />

RP05 Særligt værdifulde landbrugsområder<br />

Krejsel<br />

RP05 Almene vandværker<br />

RP05 Indvindingsopland for almene vandværker<br />

Skovlundgård<br />

Nørgård<br />

Bramdruplund<br />

Bramhale<br />

Povlsgård<br />

Sofiesminde<br />

Kratkjær<br />

Anna Bondes Minde<br />

Stagbjerggård<br />

Dorteasminde<br />

Bramdrup<br />

Simmerstedholm<br />

Vestergård<br />

Bramdrupgård<br />

Moltrup<br />

Skovagergård<br />

Torupsminde<br />

Figur 3.1. Regionplanmæssige interesser omkring arealudlægget, mål 1:25.000<br />

10


3.1. Landbrug<br />

Hele området er udpeget som Særlig værdifuldt landbrugsområde. Særlig værdifulde<br />

landbrugsområder er områder, hvor jorden har høj dyrkningsværdi, og/eller hvor der foregår<br />

en intensiv husdyrproduktion. Ofte er husdyrholdet så stort, at der er begrænsede muligheder<br />

for at finde arealer, hvorpå der kan udbringes husdyrgødning.<br />

I de særlig værdifulde landbrugsområder gælder foruden retningslinie 3.1.2. ”Særlig<br />

værdifulde landbrugsjorder” også retningslinie 3.1.1. ”Alle landbrugsjorder”.<br />

Retningslinie 3.1.1. ”Alle landbrugsjorder”.:<br />

”Inddragelse af landbrugsjord til andre formål end jordbrug, skal ske under hensyntagen til<br />

de berørte ejendomme, struktur- og arronderingsforhold i området, investeringer,<br />

kulturtekniske anlæg og behovet for arealer til udbringning af husdyrgødning, så en<br />

hensigtsmæssig løsning for jordbruget tilstræbes.<br />

Inddragelse af landbrugsjord skal begrænses mest muligt og om muligt ske på arealer med<br />

begrænset betydning for jordbruget. Ved inddragelsen skal det tilstræbes at bevare større<br />

samlede jordbrugsområder.<br />

Landbrugsjorder, der er planlagt inddraget til andre formål end jordbrug, skal normalt<br />

forblive i jordbrugsmæssig drift, indtil de faktisk tages i brug til anden anvendelse.<br />

Hvis det er muligt, bør jordbrugsdriften kun opgives midlertidigt.<br />

Bevarelse af landbrugsjord har høj prioritet. Landbrugsinteressen kan vige for hensynet til<br />

natur- og miljømæssige-, byudviklingsmæssige- samt kulturhistoriske interesser.”<br />

Retningslinie 3.1.2. ”Særlig værdifulde landbrugsområder”:<br />

De særlig værdifulde landbrugsområder er vist på kortbilag 3. I de særlig værdifulde<br />

landbrugsområder gælder retningslinie 3.1.1, og herudover gælder følgende:<br />

Når landbrugsjord inddrages til andre formål end jordbrug, skal det dokumenteres, at der er<br />

taget de størst mulige hensyn til landbruget.<br />

Arealudlæg til andre formål end jordbrug kræver en planlægningsmæssig - og funktionel<br />

begrundelse for denne lokalisering.<br />

Hensynet til bevarelse af landbrugsjord har høj prioritet. Landbrugsinteressen kan vige for<br />

hensynet til væsentlige natur- og miljømæssige-, byudviklingsmæssige- samt kulturhistoriske<br />

interesser.<br />

6.2. Grundvand<br />

Hele området er udpeget som Område med særlige drikkevandsinteresser, ligesom en lille<br />

del af området langs motorvejsnedkørslen er udpeget som Indvindingsopland til almene<br />

vandværker.<br />

Områder med særlige drikkevandsinteresser er områder, hvor der gøres en særlig indsats til<br />

sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning.<br />

Indvindingsopland til almene vandværker er det område, hvorfra der strømmer vand til<br />

vandværkets boringer. Hvor der er få oplysninger, kan der være stor usikkerhed på beregning<br />

af indvindingsoplandene. Almene vandværker er vandværker, der forsyner mere end 9<br />

husstande.<br />

11


I områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande for almene vandværker<br />

gælder foruden retningslinie 6.2.1. ”Differentieret beskyttelse af drikkevandsinteresserne”<br />

også retningslinie 6.2.2. ”Drikkevandsinteresser i kommune- og lokalplanlægningen” og<br />

retningslinie 6.2.3. ”Grundvand, virksomheder og anlæg inkl. landbrugsbedrifter”.<br />

Retningslinie 6.2.1. ”Differentieret beskyttelse af drikkevandsinteresserne”:<br />

I områder med særlige drikkevandsinteresser må den nuværende arealanvendelse ikke ændres<br />

til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer en god grundvandskvalitet, skal<br />

fremmes.<br />

I områder med (almindelige) drikkevandsinteresser skal etablering af anlæg eller aktiviteter,<br />

der medfører særlig risiko for grundvandsforurening, så vidt muligt undgås.<br />

I områder med begrænsede drikkevandsinteresser kan aktiviteter, der udgør en risiko for<br />

grundvandsforurening, placeres under hensyntagen til gældende lovgivning.<br />

Denne retningslinie præciseres eller suppleres for nogle emners vedkommende<br />

i retningslinierne 6.2.2. til 6.2.6.<br />

Retningslinie 6.2.2. ”Drikkevandsinteresser i kommune- og lokalplanlægningen”:<br />

Hensynet til drikkevandsinteresserne skal indarbejdes i kommuneplanerne, og kommunerne<br />

skal forholde sig til grundvandsbeskyttelse.<br />

Før der indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til<br />

almene vandværker gennem kommune- og lokalplanlægningen ønskes foretaget et<br />

arealudlæg, skal kommunen gennemføre en konkret vurdering af, om arealudlægget er<br />

forsvarligt det pågældende sted.<br />

I lokalplaner, der berører dele af områder med særlige drikkevandsinteresser eller<br />

indvindingsoplande til vandværker, skal der ved fastlæggelse af lokalplanområdets<br />

anvendelse og indretning sikres en imødegåelse af grundvandsforurening.<br />

Retningslinie 6.2.3. ”Grundvand, virksomheder og anlæg inkl. landbrugsbedrifter”:<br />

I områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene<br />

vandværker må virksomheder og anlæg, der medfører risiko for grundvandsforurening, ikke<br />

etableres eller udvides, medmindre det ved en konkret dokumentation påvises, at den<br />

pågældende virksomhed eller det pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, der<br />

minimerer forureningsrisikoen til et acceptabelt niveau. Det forudsættes, at der tages<br />

udgangspunkt i ”Bedst anvendelig teknologi”.<br />

7.1. Forebyggelse af miljøkonflikter<br />

Området er pålagt Vejledende konsekvenszoner.<br />

Der er tale om støjkonsekvenszoner hhv. langs motorvejen (150 m) og langs Moltrup<br />

Landevej - landevej 530 (50 m).<br />

Konsekvenszoner består af arealer, som er fastlagt på baggrund af vejledende<br />

grænseværdier.<br />

Konsekvenser er udtryk for gener på grund af støj, vibrationer, røg, lugt og/eller øvrige<br />

emissioner samt egentlig risiko, hvor der er fastsat vejledende grænseværdier af f.eks.<br />

Miljøstyrelsen. Vejledende konsekvenszoner er udlagt ud fra vejledende afstandskrav, jf.<br />

Miljøstyrelsens Håndbog i Miljø og Planlægning og vejledninger i øvrigt.<br />

Ved miljøfølsom arealanvendelse forstås bolig- og sommerhusområder med tilhørende<br />

udearealer, institutioner, skoler, plejehjem, hospitaler samt rekreative områder som parker og<br />

kolonihaver samt campingpladser.<br />

12


I områder med vejledende konsekvenszoner gælder retningslinie 7.1.2. ”Vejledende<br />

konsekvenszoner”.<br />

Retningslinie 7.1.2. ”Vejledende konsekvenszoner”:<br />

I landzone må der ikke ske udlæg af arealer eller ændret arealanvendelse til miljøfølsom<br />

anvendelse, herunder etablering af spredt bebyggelse inden for følgende vejledende<br />

konsekvenszoner, medmindre det af planmyndigheden eller bygherren sandsynliggøres, at<br />

det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter.<br />

- 150 meter fra motorvejen<br />

- 50 meter fra veje med en årsdøgnstrafik under 4000.<br />

Afstande regnes fra vejmidte.<br />

Vejledende konsekvenszoner i denne retningslinie skal indarbejdes i<br />

kommuneplanerne.<br />

13


5. Forhold til anden lovgivning<br />

5.1. Naturbeskyttelsesloven<br />

Skovbyggelinie - se figur 5.1. Den vestlige del af arealet er omfattet af en 300<br />

meter skovbyggelinie efter naturbeskyttelseslovens § 17.<br />

Signaturforklaring<br />

Nyt erhvervsareal<br />

Skovbyggelinie<br />

Eng vest for området<br />

Beskyttet vandhul<br />

beskyttede sten- og jorddiger<br />

Figur 5.1. Bindinger efter Naturbeskyttelsesloven og Museumsloven<br />

14


Formålet med beskyttelseslinien er at sikre skovens værdi som landskabselement, samt<br />

opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet og beskytte<br />

skovene mod blæst.<br />

Byggelinien udløses af flere adskilte skovparter, som grænser op til arealets vestskel.<br />

Inden for byggelinien må ikke placeres bebyggelse o. lign..<br />

Der kræves derfor dispensation eller ophævelse af beskyttelseslinien, såfremt byggeri og<br />

anlæg skal etableres inden for byggelinien.<br />

Efter overførsel af området fra landzone til byzone ved lokalplan, meddeles dispensationer af<br />

Haderslev Kommune. Ophævelser godkendes af Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong>.<br />

Beskyttede vandhuller - se figur 5.1.<br />

Der findes i alt 4 mindre naturlige søer / vandhuller, som er beskyttet efter<br />

naturbeskyttelseslovens § 3. Fjernelse eller ændringer af tilstanden af søer over 100 m 2<br />

kræver dispensation.<br />

I det omfang at vandhuller / søer som omfattet af beskyttelse ønskes nedlagt gr. byggeri og<br />

anlæg, vil der som vilkår for dispensation kunne forlanges erstatningsbiotoper af ca.<br />

halvanden gang arealet af det nedlagte.<br />

Før udarbejdelse af lokalplan bør forholdet være afklaret, således at evt. erstatningsbiotoper<br />

og deres placering fastlægges ved lokalplanen.<br />

Dispensationer meddeles af Sdj. Amt.<br />

Skiltning og reklamering<br />

Efter naturbeskyttelseslovens § 21 må der ikke anbringes fritstående skilte, lysreklamer<br />

o.lign. i det åbne land.<br />

Det nye erhvervsareal vil uanset dets byzonestatus blive betragtet som ”det åbne land” i<br />

forhold til lovens begreber. Der findes dog en undtagelsesbestemmelse, idet<br />

virksomhedsreklamer som anbringes i umiddelbar tilknytning til virksomheden tillades, når<br />

de ikke virker dominerende og ikke er synlige over store afstande. Det er Sønderjyllands Amt<br />

som behandler sager om skiltning og reklamering i det åbne land. Der findes ingen<br />

dispensationmulighed.<br />

5.2. Museumsloven<br />

Sten- og jordiger - se figur 5.1.<br />

På begge sider af markvejen som afgrænser området mod syd findes meget markante jorddiger,<br />

hvoraf dele af diget langs sydsiden af markvejen er beskyttet efter museumslovens §<br />

29. En fjernelse eller ændring af jorddiget kræver dispensation hos Sønderjyllands Amt.<br />

5.3. Planloven<br />

VVM (vurdering af virkning på miljøet)<br />

Det nye logistikcenter som planen åbner mulighed for er omfattet af Planlovens Samlebekendtgørelse<br />

bilag II, stk. 11 a) Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre<br />

og parkeringspladser, og projektet er derfor blevet screenet for at afgøre, om anlægget<br />

kræver VVM. Screeningens resultat blev, at anlægget ikke var omfattet af VVM- pligt.<br />

15


5.4. Miljøbeskyttelsesloven<br />

Der vil være tale om meget store arealer som skal afvande regnvand, hhv. tagvand og<br />

pladsvand. Kommunen udarbejder tillæg til spildevandsplanen alternativt en revision, i<br />

forbindelse med hvilken der skal tages stilling til udledningsforholdene.<br />

Ved udledning af overfladevand til recipient, og hvor der aktuelt vil være tale om mindre<br />

vandløb, skal der indhentes udledningstilladelse i medfør af Bekendtgørelse nr. 501 af 21<br />

juni 1999 om spildevandstilladelser m.v., efter Miljøbeskyttelseslovens kap 3 og 4. Det er<br />

Sønderjyllands Amt som meddeler tilladelse.<br />

Der vil sandsynligvis blive tale om store forsinkelsesbassiner idet der er tale om meget små<br />

recipienter (vandløb), og hvor der for pladsvandets vedkommende vil blive stillet krav om<br />

olieudskiller.<br />

5.5. Vejloven<br />

Området vil skulle vejforsynes fra Moltrup Landevej (amtslandevej 530). Nye overkørsler<br />

kræver godkendelse i medfør af § 70 i ”lov om offentlige veje”.<br />

Godkendelse meddeles af Sdj. Amt såfremt overkørsel placeres mere end 100 meter fra<br />

motorvejsrampekryds. * (nærmere placering skal godkendes af Vejdirektoratet.)<br />

Der kan ikke forventes tilladelse til mere end en enkelt overkørsel. Et behov for en<br />

differentiering af tung og let trafik (tung lastvognstransport og let personbilbefordring) kan<br />

dog løses ved etablering af rundkørsel med i alt 4 vejtilslutninger.<br />

5.6. Lov om miljøvurdering af planer og programmer<br />

I henhold til § 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 316 af 5. maj<br />

2004) skal der foretages en miljøvurdering af bl.a. regionplantillæg som tilvejebringes inden<br />

for fysisk planlægning, og som fastsætter rammerne for fremtidige anlægstilladelser til<br />

projekter, der er omfattet af bilag 3 og 4 til loven.<br />

Dette skal ske for at fremme en miljømæssigt bæredygtig udvikling og inddrage<br />

offentligheden i beslutningsprocessen.<br />

Regionplantillægget er blevet miljøvurderet (se bilag.) idet formålet med planlægningen<br />

vurderedes at være omfattet af lovens bilag 4, stk. 10 b).<br />

Se bilag med sammenfattende redegørelse.<br />

* efter 1. januar 2007 er det Haderslev Kommune som er vejmyndighed.<br />

16


6. Indkomne bemærkninger og amtsrådets svar<br />

I perioden 31. maj 2006 til <strong>26</strong>.juli 2006 var forslag til regionplantillæg nr. <strong>26</strong> til offentlig<br />

debat. De bemærkninger som Amtet modtog er refereret nedenfor med amtets svar.<br />

Haderslev Stift<br />

Direktoratet for<br />

FødevareErhverv og<br />

Jordbrugskommissionen<br />

for Sønderjyllands Amt<br />

Stiftet har ingen bemærkninger til forslaget.<br />

Direktoratet for FødevareErhverv og Jordbrugskommissionen for<br />

Sønderjyllands Amt finder det uhensigtsmæssigt at så stort et<br />

areal inden for kategorien ”særligt værdifuldt landsbrugsområde”<br />

disponeres til erhvervsformål.<br />

Direktoratet for FødevareErhverv og Jordbrugskommissionen for<br />

Sønderjyllands Amt påpeger endvidere, at arealudlægget er i strid<br />

med Haderslev Kommunes udviklingsstruktur, hvor<br />

erhvervsudviklingen er planlagt mellem Hammelev og Ribe<br />

Landevej.<br />

Direktoratet for FødevareErhverv og Jordbrugskommissionen for<br />

Sønderjyllands Amt opfordrer til at arealudlægget sker i<br />

tilknytning til et eksisterende erhvervsområde ved motorvejen og<br />

ønsker en dokumentation for at virksomhedens særlige<br />

planlægningsmæssige og funktionelle behov ikke kan opfyldes<br />

ved en anden placering.<br />

Det bemærkes endvidere at det ikke fremgår af<br />

regionplantillægget hvor store arealudlæg til erhvervsformål der<br />

allerede er foretaget i området og hvorledes disse er udnyttet.<br />

Herved er det ikke muligt at vurdere restrummeligheden og<br />

rimeligheden i at udlægge yderligere 62 ha.<br />

Amtsrådets svar<br />

Amtsrådet finder ligeledes, at arealudlægget er stort. Men på<br />

baggrund af den konkrete virksomheds aktuelle behov og ønsker<br />

om sikring af udbygningsmuligheder samt en vurdering af<br />

landbrugsinteresserne på projektarealet, vurderer amtet, at det er<br />

rimeligt at udlægge arealet.<br />

Virksomheden har et atypisk lokaliseringsbehov, både fordi det<br />

efterspørger et meget stort samlet areal og fordi den stiller<br />

specifikke krav til lokaliseringen nær motorvejen med adgang til<br />

europæiske containerhavne og det nordeuropæiske marked.<br />

Virksomheden har også mange transporter, som skal afvikles<br />

indenfor snævre tidsrammer, hvilket er med til at underbygge<br />

deres motorvejsnære lokaliseringsbehov.<br />

Det er korrekt, at dette arealudlæg strider imod den hidtidige<br />

planlægning, hvor erhvervsudviklingen var planlagt mellem<br />

Haderslev og Vojens ved Hammelev. Men logistikcenterets<br />

specielle lokaliseringsbehov gør imidlertid at en beliggenhed her<br />

ikke opfylder virksomhedens krav. Gennem retningslinje 1.2.3<br />

”Planlægning for fremtidig byudvikling” sikres der, at arealet skal<br />

17


enyttes til logistikcenter – logistik-, distribution, administration<br />

og lagervirksomhed, med stort behov for motorvejsnær<br />

lokalisering. Dvs. at såfremt den aktuelle virksomheds planer<br />

ikke realiseres, kan arealet kun anvendes til tilsvarende formål.<br />

Som følge af den kommunale strukturreform har Miljøministeriet<br />

godkendt at amtet igangsatte planlægningen for arealudlægget.<br />

Miljøministeriet vurdering er ligeledes, ”at der er tale om en<br />

virksomhed med beliggenhedskrav, som ikke har kunnet forudses i<br />

den hidtidige planlægning”.<br />

Mht. landbrugsinteressen på arealet er to ejendommen berørt.<br />

Den ene ejendom (Bramhalevej 45) er en svineproduktion på<br />

387,1 DE (2005), som ejer 18 ha af planlægningsområdet og har<br />

indgået gylleaftaler på den resterende del af arealet. Den anden<br />

ejendom (Bramdrup Bygade 38) ejer størstedelen af arealet.<br />

Denne ejendom har som nævnt gylleaftaler på arealet, hvorfor<br />

denne lodsejers gene som følge af projektet primært er tabte<br />

indtjeningsmuligheder via drift og gylleaftaler.<br />

Ved anvendelse af arealet til byformål kan produktionen på<br />

Bramhalevej 45 ikke overholde harmonikravet. Det vil således være<br />

nødvendigt at reducere svineproduktionen på ejendommen eller<br />

finde erstatningsarealer svarende til det inddragede areal. Inden for<br />

en radius på 10 km fra planlægningsområdet er den gennemsnitlige<br />

husdyrtæthed 1 DE/ha. Harmonikravet er 1,4 DE/ha, hvilket betyder,<br />

at det ikke er blandt de mest intensive husdyrområder, hvorfor det<br />

burde være muligt at finde erstatningsarealer.<br />

Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong><br />

Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong> påpeger, at arealet udlægges til<br />

logistikcenter m.v. og at evt. senere ændringer i<br />

formål/anvendelse næppe kan finde sted.<br />

Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong> ønsker at der tilføjes tilkendegivelser i<br />

planen om beskyttelse af arter omfattet af habitatdirektivets bilag<br />

IV. Såfremt en foregående undersøgelse viser at yngle- og<br />

rastepladser kan skades af projektet, skal der planlægges og<br />

udføres de relevante afværgeforanstaltninger.<br />

Dvs. at der ikke må ske forsætlig forstyrrelse af de beskyttede arter<br />

eller skade på deres raste eller ynglepladser. Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong><br />

foreslår, at der inden projektet føres ud i livet foretages en<br />

eftersøgning af de relevante arter, herunder padder, krybdyr og<br />

flagermus. I det omfang arterne berøres skal de relevante<br />

afværgeforanstaltninger planlægges og udføres.<br />

Amtsrådets svar<br />

Skov- og <strong>Naturstyrelsen</strong>s bemærkninger er taget til efterretning.<br />

18


Visualiseringer af Bestsellers nye domicil – logistikcenter i Haderslev<br />

Visualisering set fra nord med motorvejen i forgrunden – herover: 1. etape.<br />

Herunder, som det vil se ud efter 1., 2. og 3. etape<br />

21


Visualisering set fra øst med Moltrup Landevej i forgrunden, herover 1. etape og 1., 2. og 3.etape<br />

nederst<br />

22


Visualisering set fra syd – fra motorvejen. Herover 1. etape – herunder 1., 2. og 3. etape<br />

23


Visualisering set fra vest – Moltrup Landevej. Herover i 1. etape og nederst som det ser ud efter<br />

1., 2. , 3. og 4. etape<br />

24


Bilag 1.<br />

Miljøministerens accept til igangsætning<br />

25


Bilag 2.<br />

Sammenfattende redegørelse<br />

Sammenfattende redegørelse vedr. regionplantillæg nr. <strong>26</strong> for et nyt erhvervsareal ved<br />

Bramdrup, Haderslev Kommune<br />

Jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer §9 skal der ved endelig godkendelse af<br />

en plan, som er miljøvurderet i henhold til loven, udarbejdes en sammenfattende redegørelse.<br />

Sammenfatningen skal redegøre for<br />

1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen, herunder hvordan offentlighedsfasens<br />

indkomne bemærkninger er taget i betragtning<br />

2) hvorfor planen er vedtaget på baggrund af rimelige alternativer<br />

3) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen.<br />

Sammenfattende miljøvurdering<br />

Samlet set vurderes planen at få en positiv effekt på den biologiske mangfoldighed i området,<br />

da der i forbindelse med byggeriet vil blive stillet krav om etablering af beplantning og andre<br />

biotoper, som vil skabe bedre rammer for et mere alsidigt plante- og dyreliv end ved intensiv<br />

landbrugsdrift.<br />

Planen giver mulighed for at øge den rekreative værdi af området pga. områdets udformning<br />

samt kravene om åbning af delområder for offentlighedens adgang.<br />

Landskabeligt vil området blive påvirket. Der er ingen bebyggelse i området i dag og til trods<br />

for krav om afskærmende beplantning vil bygningsmassen pga. sit volumen blive markant i<br />

landskabet. Området er ikke af udpeget som værdifuldt landskab, hvorfor den landskabelige<br />

påvirkning er acceptabel.<br />

Det vurderes, at risici for grundvandsforurening fra erhvervsaktiviteten og risici for<br />

recipientpåvirkning kan imødegås gennem bestemmelser i lokalplan, terræn-, beplantningsog<br />

befæstelsesplan og spildevandsplan. Under forudsætning af at disse rammer udnyttes,<br />

vurderes det, at den samlede effekt af planen i forhold til overfladevand og grundvand vil<br />

være positiv pga. stop for den landbrugsrelaterede forurening og udvaskning af<br />

næringsstoffer og pesticider.<br />

Der er mulighed for forekomst af forurenet jord/gendeponeret lossepladsfyld på arealet.<br />

Realiseringen af planen kan betyde, at sådanne forureninger helt eller delvis fjernes fra<br />

arealet, hvilket vurderes som en mulig positiv effekt.<br />

Realisering af planforslagenes muligheder skønnes at kunne give en øget trafik pr. hverdagsdøgn<br />

på ca. 5.700 køretøjer, heraf en relativ stor andel tunge køretøjer på knap 30%. Hovedparten af<br />

denne tunge trafik forventes ikke at medføre lokale miljøgener, da den vil foregå mellem E45 og<br />

området.<br />

Den øvrige biltrafik må i højere grad forventes at belaste større dele af Moltrup Landevej. De<br />

heraf afledte ekstra lokale miljøgener vil sandsynligvis være mærkbare, f.eks. i form af en<br />

hørbar ændring i støjniveauet for boliger med facade ud til vejen.<br />

Planens største negative effekt vurderes at bestå i at konvertere 62 ha landbrugsjord i et<br />

særligt værdifuldt landbrugsområde til erhvervsareal. To landbrugsejendomme bliver berørt.<br />

27


Indsigelser<br />

Indkomne indsigelser er behandlet i regionplantillæg nr. <strong>26</strong>, afsnit 6.<br />

Alternativer<br />

Amtsrådet har alene behandlet 0-alternativet, som er uændret landbrugsmæssig drift af<br />

arealerne. Amtsrådet ønsker ikke at arealet anvendes til andre typer af virksomheder end<br />

logistikcenter.<br />

I offentlighedsfasen er der stillet forslag om placering af virksomheden i et af de eksisterende<br />

erhvervsområder. Amtsrådet bemærkninger til dette forslag fremgår af regionplantillæggets<br />

afsnit 6.<br />

Overvågning<br />

I forbindelse med etablering skal der ske en registrering af de strengt beskyttede paddearter<br />

løvfrø og stor vandsalamander, som er kendt fra området. Regionplantillæg og lokalplan<br />

stiller krav om udformning af paddevandhullernes udformning og placering. Amtsrådet<br />

vurderer derfor at der er taget de nødvendige hensyn for bevare bestanden. Såfremt der<br />

registreres beskyttede arter i området anbefaler Amtsrådet, at kommunen 1-2 år efter<br />

etableringen vurderer bestanden på ny.<br />

Der vurderes ikke at være behov for efterfølgende overvågning af overfladevand og<br />

grundvand ud over almindelig overvågning af de renseforanstaltninger, der besluttes for<br />

afledt vand.<br />

Alt efter udbygningstakten i området kan der opstå behov for trafikmæssige<br />

afværgeforanstaltninger. Amtsrådet vurderer, at vejmyndigheden vil overvåge<br />

trafikudviklingen i området som led i den almindelige trafikovervågning.<br />

14.9 2006<br />

Teknisk Forvaltning<br />

05/8602<br />

28


…. fortsat fra forsiden:<br />

Forslag til tillæg 22 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Kvindlundvej 8 i Nr. Rangstrup Kommune<br />

<strong>Tillæg</strong> 23 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Ribevej 75 i Vojens Kommune, Oktober 2006<br />

Forslag til tillæg 24 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Vedbølvej 15-16 i Vojens Kommune, Okt. 2006<br />

Forslag til tillæg 25 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Rejsby 15 i Bredebro Kommune, Sept. 2006<br />

Forslag til tillæg 27 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Overbyvej 24 i Skærbæk Kommune, Sept. 06<br />

<strong>Tillæg</strong> 28 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Genforeningsvej 21 i Skærbæk Kommune, Okt. 06<br />

Forslag til tillæg 29 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Gasse Nyvang 7 i Skærbæk Kommune<br />

Forslag til tillæg 30 vedr. omfartsvej vest om Abild i Tønder Kommune, Juni 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> 31 vedr. vindmølleområder i Sønderjylland, September 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> 32 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Øbeningvej 8 i Rødekro Kommune, September 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> 34 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Birkelundvej 2 i Nr. Rangstrup Kommune, Oktober 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> 35 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Tyrholmvej 7 i Rødekro Kommune, Oktober 2006<br />

<strong>Tillæg</strong> 36 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Hedegårdevej 14 i Tinglev Kommune, Oktober 2006<br />

Forslag til tillæg 38 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Gerrebækvej 15 i Tinglev Kommune, Okt. 06<br />

<strong>Tillæg</strong> 39 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Kobbervold 1 i Højer Kommune, Juni 2006<br />

Forslag til tillæg 40 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Nørre Landevej 42-44, Sydals Kommune<br />

Forslag til tillæg 41 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Nitriskærvej 9 i Nr. Rangstrup Kommune<br />

Forslag til tillæg 42 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Høybergvej 73 i Bredebro Kommune, Sept. 06<br />

Forslag til tillæg 44 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Noldevej 22 i Tinglev Kommune, Sept. 2006<br />

Forslag til tillæg 45 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Skodborg Vamdrupvej 21 i Rødding Kommune<br />

Forslag til tillæg 47 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Lilholtvej 6 i Vojens Kommune, Oktober 2006<br />

Forslag til tillæg 49 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Arnåvej 1 i Løgumkloster Kommune, Sept. 06<br />

Forslag til tillæg 50 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Skærbækvej 32 i Nr. Rangstrup Kommune<br />

Forslag til tillæg 51 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Hellevadvej 4 Løgumkloster Kommune, Sept. 06<br />

Forslag til tillæg 53 vedr. udvidelse af husdyrbrug på Kløvervej 7 i Løgumkloster Kommune, Okt. 06<br />

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!