Kortbestemmelser for EuroBonus MasterCard - SAS

sas.dk

Kortbestemmelser for EuroBonus MasterCard - SAS

Kortbestemmelser

for EuroBonus MasterCard

Nr. 3, juni 2008

Indhold

Kapitel I:

Kapitel II:

Kapitel III:

Kapitel IV:

Bestemmelser vedr. EuroBonus

MasterCard Side 5

Bonusoptjening ved brug af kortet

Side 21

Forsikringsbetingelser for den tilknyttede

ulykkesforsikring

Side 23

Lov om visse betalingsmidler,

§§ 11 og 12 Side 29

1


Definitioner / fordele tilknyttet den

enkelte korttype

EuroBonus MasterCard (i det følgende benævnt kortet)

Internationalt betalingskort udstedt og administreret

af SEB Kort. EuroBonus MasterCard kan alene

oprettes i tilknytning til et EuroBonus medlemskab.

Medlemskabet omfatter EuroBonus medlemskabets

fordele. Kortet udstedes på 3 niveauer, basis, sølv og

guld. Afgørende for placeringen er det medlemsniveau,

du har som EuroBonus medlem. Nye medlemmer

starter på basisniveau.

1. EuroBonus Basis MasterCard, efterfølgende

benævnt EBB.

2. EuroBonus Sølv MasterCard, efterfølgende

benævnt EBS.

3. EuroBonus Guld MasterCard, efterfølgende

benævnt EBG.

De under 1, 2 og 3 nævnte kort betegnes under ét

EuroBonus MasterCard. Har du et privat EuroBonus

MasterCard, er du automatisk omfattet af optjening

af point via SEB Kort. For optjeningen gælder de i

kapitel II anførte regler.

EuroBonus. Fordelsklubkoncept udviklet og administreret

af EuroBonus, Postboks 150, 2770 Kastrup, telefon

(+45) 70 10 20 00, telefax (+45) 32 32 29 59.

EuroBonus aftale. Den aftale, som kortindehaver

har indgået med SAS om vilkår for deltagelse i Euro-

Bonus.

For alle kort gælder, at SEB Kort kan tilbyde kortindehaver

særlige fordele, som SEB Kort forhandler sig

frem til hos sine leverandører. Disse kan variere over

tid og kan være periodisk afgrænsede.

2


Definitioner

Privatkort

Et MasterCard, som anvendes til betaling af kortindehavers

private udgifter. Til en Privatkort kortkonto er

der knyttet en kreditaftale, hvilket gør det muligt at

betale saldoen delvist, jf. pkt. 7. Du kan altid betale

den fulde saldo og undgå rentetilskrivning.

Betalingsmodtager

De forretningssteder, hvor MasterCard kan bruges

som betalingsmiddel.

Danmark

Danmark, Færøerne og Grønland.

Faktureringsdato

Den dato, hvor kortkontoen opgøres, og hvor forfalden

saldo faktureres. Faktureringsdatoen fremgår af

dit kontoudtog.

Forfaldsdato

Sidste rettidige betalingsdato for forfalden saldo, som

er faktureret ved afslutning af en opsamlingsperiode.

Forfaldsdatoen er tidligst første bankdag i måneden

efter faktureringsdatoen.

Indløser

Ved indløser forstås den, som indgår aftale med betalingsmodtageren

om tilslutning til MasterCard betalingssystemet.

Kontoindehaver

Den person, til hvem kortkontoen er oprettet.

Kontoudtog

Den månedlige oversigt, der udsendes i forbindelse

med faktureringen. Heraf fremgår kortkontoens saldo

ved opsamlingsperiodens begyndelse (indgående saldo),

størrelsen og tidspunktet for køb, hævninger, dine

indbetalinger m.v. i opsamlingsperioden, saldoen ved

opsamlingsperiodens slutning (ny saldo), forfalden

saldo (minimum at betale), købs-/kreditmaksimum,

disponibelt beløb, forfaldsdato samt årlig nominel

rente, hvis der er knyttet en kreditaftale til kortkontoen.

Der udsendes ikke kontoudtog, hvis der ikke er

posteringer på kontoen, og hvis saldoen samtidig er

mindre end et minimumsbeløb fastsat af SEB Kort.

3


Kortet

MasterCard udstedt af SEB Kort.

Kortindehaver

Den person, til hvem et MasterCard er udstedt.

Kortkonto

Konto, hvorpå posteringer, debiteringer såvel som

krediteringer i forbindelse med dit MasterCard

opsamles. Der oprettes en kortkonto i forbindelse

med ethvert kort.

Kreditmaksimum

Det maksimale beløb, du kan trække på din kortkonto,

hvorpå det er aftalt, at saldoen kan betales delvist,

idet der til kontoen er knyttet en kreditaftale.

Opsamlingsperiode

Perioden mellem 2 faktureringsdatoer, i hvilken dit

forbrug m.m. opsamles på kortkontoen.

Overtræksgebyr

Opkræves, hvis saldoen på kortkontoen overskrider

det fastsatte kreditmaksimum.

PIN-kode

Prisblad

Saldo

SEB

SEB Kort

Den 4-cifrede personlige kode, der er knyttet til kortet.

Den til enhver tid gældende oversigt over årlige kortafgifter,

rentesatser, gebyrer m.v. for MasterCard.

Størrelsen af dit mellemværende med SEB Kort på

kortkontoen.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), herunder

samtlige af bankens afdelinger i Danmark.

SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB (Sverige).

Selskab i SEB-koncernen, der blandt andet administrerer

MasterCard. Adresse: Park Allé 292, 2605 Brøndby,

Telefon (+45) 36 73 74 00.

4


Kapitel I Bestemmelser vedrørende

EuroBonus MasterCard

Anvendelsesmuligheder

1 Kortets anvendelsesmuligheder

Kortet kan bruges som betalings- og hævekort i

Danmark og i udlandet.

1.1 Brug af kortet som betalingskort i Danmark

Kortet kan bruges til:

- Betaling af varer og tjenesteydelser hos betalingsmodtagere,

der accepterer MasterCard.

1.2 Brug af kortet som hævekort i Danmark

Kortet kan bruges til:

- Udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der

er forsynet med MasterCard-logo,

- Udbetaling af kontanter eller betalinger hos pengeinstitutter,

der er tilsluttet MasterCard-systemet som

kontantudbetaler,

- Udbetaling af kontanter eller betalinger på valutakontorer,

på posthuse og i kasinoer m.m.

Hævebegrænsninger samt størrelsen af gebyr for kontanthævning

fremgår af prisbladet.

1.3 Brug af kortet som betalingskort i udlandet

Kortet kan bruges til:

- Betaling af varer og tjenesteydelser hos betalingsmodtagere,

der accepterer MasterCard eller andre

kort, der indgår i et samarbejde med dette kortsystem.

1.4 Brug af kortet som hævekort i udlandet

Kortet kan bruges til:

- Udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er

tilsluttet MasterCard eller andre kort, der indgår i et

samarbejde med dette kortsystem. MasterCards

hævebegrænsninger fremgår af prisbladet.

- Udbetaling af kontanter eller betalinger hos kontantudbetalingssteder,

f.eks. banker, valutakontorer, vekselkontorer,

i kasinoer m.m., der er tilsluttet MasterCard

eller andre kort, der indgår i et samarbejde med dette

kortsystem.

Lokale hævebegrænsninger kan forekomme. Begrænsningerne

kan medføre, at der skal betales minimumsgebyr

flere gange.

5


1.5 Oplysning om anvendelsesmuligheder i

udlandet

Du kan hos SEB Kort få oplysninger om kortets generelle

anvendelsesmuligheder i udlandet. Når du

anvender kortet, kan du blive bedt om at vise legitimation,

der dokumenterer, at du er rette kortindehaver.

1.6 Udstedelse af kort og oprettelse af kortkonto

Kortet udstedes efter individuel kreditvurdering af

ansøger, jf. pkt. 4. Kort kan kun udstedes til personer,

der er fyldt 18 år og ikke er under værgemål.

Kort på basisniveau udstedes normalt for to år ad

gangen, mens kort på sølv- og guldniveau kun udstedes

for ét år ad gangen. Udløbsmåneden er præget på

kortet. Du får tilsendt kortet med almindeligt brev til

den adresse, som SEB Kort har noteret. Hvis du er

bosiddende uden for Danmark, bliver kortet af sikkerhedsmæssige

årsager eventuelt sendt med kurer for

din regning. For bosiddende uden for Danmark er det

endvidere et krav, at betalingen er tilmeldt Betalingsservice

(BS) – uanset korttype.

Samtidig med udstedelsen af dit kort opretter SEB

Kort en kortkonto. Hver gang du bruger kortet, registreres

beløbet efterfølgende på denne kortkonto. De

opsamlede beløb og eventuelle beregnede renter og

gebyrer faktureres én gang om måneden.

1.7 Arbejdskonflikter

Du kan ikke forvente at kunne bruge kortet, hvis der

opstår en arbejdskonflikt hos SEB Kort, MasterCard

indløsere og/eller disse selskabers tekniske centre.

Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil der

så hurtigt som muligt blive orienteret herom via

annoncering i dagspressen.

1.8 SEB Korts fraskrivelse af ansvar for ekstraordinære

begivenheder

SEB Kort er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter,

myndighedsforanstaltninger eller lignende,

indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder,

terror, sabotage, hærværk, herunder hacking

og virus, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og

blokade, uanset om SEB Kort selv er part i konflikten,

herunder at denne kun rammer dele af SEB Korts

funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt

ansvar for SEB Kort.

6


Vilkår for kortet

2 Vilkår knyttet til at indehave og anvende kortet

2.1 Kreditmaksimum

SEB Kort fastsætter – inden for det af dig ønskede

beløb - kreditmaksimumsstørrelse efter individuel

kreditvurdering, jf. pkt. 4. Det aftalte kreditmaksimum

vil fremgå af bekræftelsesbrev ved kontoens

oprettelse og efterfølgende af kontoudtoget. Det aftalte

kreditmaksimum er det maksimale beløb, du kan

disponere over på kortkontoen. Uanset aftalt kreditmaksimum

hæfter du/firmaet for alle betalingskrav,

som måtte følge af kortets/kortenes udstedelse og

anvendelse, med de begrænsninger, der følger af Lov

om visse betalingsmidler §§ 11-12.

2.2 Betaling

På kontoudtoget er angivet det beløb/minimumsbeløb,

som forfalder til betaling. Forfaldsdatoen fremgår

ligeledes af kontoudtoget.

Den forfaldne saldo kan betales ved brug af indbetalingskortet,

som fremsendes sammen med kontoudtoget.

Betalingen kan tilmeldes Betalingsservice. Ved

betaling via Betalingsservice trækkes beløbet/minimumsbeløbet

automatisk på forfaldsdatoen. Har du

ikke betalt et forfaldent beløb fra den foregående

opsamlingsperiode, er SEB Kort berettiget til at se

bort fra tilmeldingen til Betalingsservice og kræve

beløbet/minimumsbeløbet indbetalt straks via indbetalingskortet,

som fremsendes sammen med kontoudtoget.

Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger det aftalte

kreditmaksimum, jf. pkt. 2.1, er SEB Kort berettiget til

at kræve beløb ud over det aftalte maksimum betalt

straks ved påkrav. SEB Kort vil give dig meddelelse

herom.

2.3 Udlevering og opbevaring af kort og PIN-kode

Så snart du har modtaget kortet, skal du underskrive

i kortets underskriftsfelt. Når du underskriver på

bagsiden af kortet, og/eller du tager kortet i anvendelse,

bekræfter du samtidig, at du har læst og

accepteret kortbestemmelserne. Underskriften på

kortet anvendes af betalingsmodtager til at sammenligne

med din underskrift på købsnotaen.

Du skal opbevare kortet forsvarligt. Med jævne mellemrum

skal du kontrollere, at kortet ikke er mistet.

SEB Kort vil ved udstedelsen af kortet fremsende et

særskilt brev med en PIN-kode til din privatadresse.

PIN-koden konstrueres og udskrives maskinelt, uden

7


at nogen får kendskab til koden. Du skal underrette

SEB Kort, hvis brevet med PIN-koden har været

åbnet eller ikke er intakt. Du må ikke opbevare koden

sammen med kortet eller skrive den på kortet.

Du bør lære koden udenad, hvorefter du bør destruere

brevet med koden. Koden kan ikke oplyses ved

personlig henvendelse til SEB Kort. Du kan også få en

selvvalgt PIN-kode.

2.4 Brug af kortet og PIN-koden

Kort og PIN-kode må kun bruges af dig personligt.

Når du bruger kortet, skal du indtaste din PIN-kode

eller underskrive en nota. Når du indtaster PINkoden,

bør du sikre dig, at andre ikke kan aflure

den.

PIN-koden må aldrig indtastes på en telefon/til en

telefonbåndoptager, anvendes i sammenhæng med

internettet eller i sammenhæng med andre kommunikationsformer,

der giver mulighed for at aflæse/-

aflytte PIN-koden.

Når du bruger kortet til køb via postordre eller telefonordre,

må PIN-koden ikke oplyses. Du skal oplyse

navn, adresse, kortnummer, kortets udløbsdato og

kontrolcifre. Ved postordrekøb skal du på bestillingssedlen

skrive under på, at hævning på din kortkonto

må finde sted.

Når du skriftligt eller mundtligt oplyser dit kortnummer

med det formål, at transaktionen skal debiteres

kortet, anses dette som en godkendelse af transaktionen,

jf. dog Lov om visse betalingsmidler §§ 11-12.

Anvender du kortet til internethandel, bør du sikre

dig, at betalingsoplysningerne, herunder kortnummer,

sendes krypteret, evt. ved brug af SSL eller lignende.

En transaktion i forbindelse med e-handel,

hvor begge parter er certificerede, godkender du ved

at indtaste din digitale signatur. Du bør printe en

kopi af skærmbilledet, hvoraf det beløb, du skal

betale, fremgår. Dette kan bruges til kontrol af dit

kontoudtog.

Visse automattransaktioner gennemføres uden brug

af kode. Dette gælder Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen,

visse telefon- og parkeringsautomater

samt visse udenlandske motorvejsbetalingsanlæg.

I nogle lande omregnes beløb i lokal valuta til danske

kroner direkte hos forretningsstedet. Du har mulighed

for at vælge mellem lokal valuta og danske kroner.

8


Ofte sker omregningen hos forretningsstedet til en

dårligere kurs. Inden du godkender en transaktion,

bør du sikre dig, at transaktionen er i den aftalte valuta,

og at beløbet er korrekt. Du vil som oftest i forbindelse

med et køb modtage en kvittering, der bl.a.

viser dato, beløb og kortnummer. Du bør sikre dig, at

beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller

købet, og at korrekt dato er anført. Du bør gemme

kvitteringen, til du har modtaget din faktura. Se også

pkt. 2.7.

Skriv aldrig under på en nota,

- hvis beløbet ikke er påført, eller

- hvis beløbet er forkert,

og sørg for at få en kvittering/notakopi for ydelsen.

Du skal kontrollere, at kvitteringen/notakopien er i

overensstemmelse med det kontoudtog, du efterfølgende

modtager fra SEB Kort. Bliver du opmærksom

på, at der foretages flere aftryk af kortet, bør du sikre

dig, at de ikke anvendte aftryk destrueres.

SEB Kort er ikke ansvarlig for eventuelle tab som

følge af, at kortet i forbindelse med en betalingstransaktion

bliver afvist af et tilknyttet forretningssted

eller af SEB Kort. SEB Kort er ligeledes ikke ansvarlig

for eventuelle tab som følge af nedbrud i SEB Korts

IT-system eller på transmissionsnettet mellem SEB

Kort og de tilknyttede forretningssteder, dog jf. Lov

om visse betalingsmidler § 12, se kap. IV.

2.5 Din pligt til at få kortet spærret

Du skal kontakte SEB Kort snarest muligt, hvis

- du mister kortet, eller

- en anden får kendskab til din PIN-kode, eller

- du får mistanke om, at kortet er blevet kopieret,

eller

- du på anden måde får mistanke om, at kortet kan

blive misbrugt.

DU SKAL KONTAKTE SEB KORT PÅ TLF. 36 73 74

00, DER SVARER DØGNET RUNDT. DU SKAL OP-

LYSE NAVN, ADRESSE OG EVT. KORTNUMMER

OG KONTONUMMER ELLER CPR-NUMMER.

Ved opkald fra udlandet anvendes den lokale nummerkode

for internationale opkald efterfulgt af

45 36 73 74 00 (45 er den internationale retningskode

for Danmark).

2.6 Dit ansvar, hvis andre misbruger kortet

Hvis kortet og PIN-koden er blevet misbrugt af en

anden, skal du dække tab op til DKK 1.200,00 (selvrisiko).

9


Du skal dække op til DKK 8.000,00 (inkl. selvrisiko),

hvis SEB Kort kan godtgøre, at

- der ikke er taget kontakt til SEB Kort snarest

muligt efter, at du eller én, du har overladt kortet

til, har opdaget, at kortet er mistet, eller at koden

er kommet til en uberettigets kendskab, eller

- du har oplyst PIN-koden til misbrugeren, uden at

du indså eller burde have indset risikoen for misbrug,

eller

- du eller én, du har overladt kortet til, ved groft

uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget.

Du skal dække op til DKK 8.000,00 (inkl. selvrisiko)

som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet,

når dette har været aflæst fysisk eller

elektronisk, og der i den sammenhæng er anvendt

falsk underskrift, og SEB Kort kan godtgøre, at

- der ikke er taget kontakt til SEB Kort snarest

muligt efter, at du eller én, du har overladt kortet

til, har opdaget, at kortet er mistet, eller at koden

er kommet til en uberettigets kendskab, eller

- du eller én, du har overladt kortet til, ved groft

uforsvarlig adfærd har muliggjort misbruget.

Du hæfter for det fulde tab, hvis misbrugeren

anvender PIN-koden, og du har oplyst PIN-koden

til misbrugeren under omstændigheder, hvor du

indså eller burde have indset, at der var risiko for

misbrug.

Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at SEB

Kort har fået besked om, at kortet skal spærres.

Du kan læse nærmere om hæftelses- og ansvarsregler

i Lov om visse betalingsmidler §§ 11 og 12, jf.

nedenfor kapital IV.

Når du ringer for at melde et kort tabt eller stjålet,

kan samtalen blive optaget på bånd for at sikre, at vi

har alle relevante oplysninger til brug for stop af kortet/kortene

og for at sikre mod misforståelser.

2.7 Kontrol af kontoudtog

Du skal kontrollere dit kontoudtog omhyggeligt.

Ved telefonkøb, postordrekøb og andre former for

fjernsalg, herunder internethandel, har kortet ikke

været forevist, hvorfor du bør kontrollere disse

transaktioner med særlig omhu.

Hvis der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering

og de oplysninger, der fremgår af kontoudtoget,

skal du give SEB Kort besked snarest muligt og så

vidt muligt inden 14 dage efter, at du har modtaget

10


kontoudtoget.

SEB Kort vil herefter foretage en undersøgelse af din

indsigelse. SEB Kort vil sædvanligvis indsætte det

reklamerede beløb, herunder evt. allerede beregnede

renter knyttet til beløbet, på din kortkonto, alternativt

udbetale beløbet via check eller overføre beløbet til

din bankkonto, mens undersøgelsen står på.

Ved telefonkøb, postordrekøb og andre former for

fjernsalg, herunder internethandel, samt ved anvendelse

af betalingskorttelefoner vil ovennævnte procedure

altid blive anvendt. Hvis undersøgelsen viser, at

din indsigelse var uberettiget, vil det tilbageførte

beløb blive hævet på din kortkonto igen med tillæg af

renter beregnet fra faktureringsdatoen ultimo den

opsamlingsperiode, hvor transaktionen oprindelig

blev registreret hos SEB Kort. Viser undersøgelsen, at

der er tale om misbrug af kortet fra tredjemands side,

afhænger dit ansvar af reglerne i Lov om visse betalingsmidler

§§ 11 og 12, jfr. pkt. 2.6.

Giver du meddelse til SEB Kort så sent, at SEB Kort

ikke kan rejse kravet over for indløser, betragtes dette

som passivitet med den retsvirkning, at du fortaber

retten til indsigelse. Normalt vil retten fortabes 60

dage efter transaktionsdatoen.

Hvis din kortkonto f.eks. pga. krediteringer udviser

en saldo i din favør, kan du få beløbet overført til din

bankkonto ved henvendelse til SEB Kort.

2.8 Ændring af navn eller adresse samt ophør

med brug af kort

Hvis du ændrer navn eller ikke længere ønsker at

bruge kortet, skal du straks skriftligt meddele SEB

Kort dette og returnere kortet i overklippet stand.

Hvis du eller en evt. kautionist ændrer adresse, skal

dette straks meddeles skriftligt til SEB Kort.

2.9 Ombytning af kort

SEB Kort ejer de til enhver tid udstedte kort. SEB Kort

kan til enhver tid meddele dig, at kortet skal ombyttes,

hvorefter kortet ikke må benyttes. Du vil hurtigst

muligt modtage et nyt kort.

2.10 Fornyelse af kort

Dit kort vil automatisk blive fornyet, medmindre SEB

Kort har fået skriftlig meddelelse om ophør, eller SEB

Kort har opsagt kortet. jf. pkt. 3.5 og pkt. 4.

2.11 Tilbagekaldelse m.m.

Du kan ikke tilbagekalde transaktioner foretaget med

kortet. Du kan endvidere ikke på forhånd spærre for

fremtidige transaktioner fra en bestemt betalingsmodtager.

11


2.12 Overtrædelse af kortbestemmelserne

Ved overtrædelse af kortbestemmelserne, herunder

ved manglende betaling, er SEB Kort berettiget til at

spærre for brug af kortet. I tilfælde af manglende betaling

vil du blive rykket skriftligt, før kortet spærres.

Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis

der er tale om gentagne tilfælde af manglende betaling.

SEB Kort kan desuden forlange alle kort, der er

udleveret til kortkontoen, tilbageleveret straks. Du vil

få besked herom.

2.13 Dækningsforbehold

Betalinger til kortkontoen, der ikke sker kontant, indsættes

med forbehold for, at SEB Kort modtager beløbet.

Dette gælder også for betalinger ved checks trukket

på konti i SEB.

Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering

eller anden meddelelse om betalingen. Ved

bankens afvisning af at indløse en check, opkræves

gebyr i henhold til prisbladet.

2.14 Opsigelse af kortkonto

Du er berettiget til uden varsel at opsige kortkontoen

og indfri en eventuel saldo i SEB Korts favør. Se pkt.

3.5. SEB Kort er berettiget til at opsige kortkontoen

med 3 måneders varsel, medmindre der foreligger

misligholdelse, jf. pkt. 2.15.

Opsigelsen sendes til din sidst kendte adresse her i

landet.

2.15 Misligholdelse

Uanset aftalt opsigelsesvarsel forfalder saldoen på

kortkontoen til øjeblikkelig indfrielse, jf. dog lov nr.

398 af 13. juni 1990 om kreditaftaler, i tilfælde af:

a. At et beløb iflg. kortbestemmelserne ikke bliver

betalt rettidigt på kortkontoen. Dette gælder såvel

ved aftalt kreditmaksimum med månedlige delvise

betalinger som ved eventuelle dispositioner ud

over aftalte maksimum.

b. At du:

1. ikke oplyser SEB Kort om dine økonomiske forhold,

jf. pkt. 4.1,

2. standser dine betalinger, kommer under konkurs

eller anden insolvent bobehandling, indleder forhandling

om akkord eller gældssanering,

3. udsættes for udlæg eller arrest,

4. tager fast ophold uden for landets grænser, hvis

du ikke inden fraflytningen har truffet nærmere

aftale om den fortsatte betaling af saldoen på kortkontoen,

5. afgår ved døden, eller

12


6. får spærret dit MasterCard som følge af, at kortbestemmelserne

overtrædes, jf. pkt. 2.12.

Endvidere kan det få konsekvenser for dine øvrige

kontoforhold med andre af SEB-koncernens selskaber.

Der henvises tillige til pkt. 4.1.

2.16 Modregning

SEB Kort kan uden forudgående meddelelse modregne

ethvert forfaldent tilgodehavende hos dig i ethvert

tilgodehavende, som du har eller får hos SEB Kort.

SEB Kort vil dog ikke modregne i den del af din løn

eller offentlige ydelser m.v., som må anses for nødvendig

til at dække dine almindelige leveomkostninger.

2.17 Fejl og mangler ved ydelsen

SEB Kort har intet ansvar for evt. fejl og mangler

ved de ydelser, betalingsmodtager leverer.

Har du brugt dit kortnummer f.eks. til betaling af

løbende ydelser i form af abonnementer, skal du sikre

dig, at betalingsmodtager får skriftlig besked, hvis du

ikke længere ønsker at betale med kortet. Du bør altid

sikre dig dokumentation for bestilling/afbestilling.

Dette gælder også ved handel på internettet.

SEB Kort påtager sig ikke ansvar for, at betalingsmodtager

nægter at acceptere kortet som betalingsmiddel.

2.18 Klager

Hvis du har klager, kan du henvende dig til SEB Kort,

Park Allé 292, 2605 Brøndby, telefon (+45) 36 73 74 00. Får

du ikke medhold i din klage, kan du henvende dig til

Forbrugerombudsmanden, Amager Fælledvej 56, 2300

København S, telefon (+45) 32 66 90 00. Hvis du

ønsker at klage over, at dit kort er blevet spærret på

grund af, at du har misbrugt kortet, kan du henvende

dig til SEB Kort. Får du ikke medhold hos SEB Kort,

kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5.,

1300 København K, telefon (+45) 33 19 32 00.

2.19 Ændring af disse kortbestemmelser

Kortbestemmelserne kan ændres med én måneds varsel.

Væsentlige ændringer vil finde sted med tre måneders

varsel. Ændringer vil blive meddelt dig skriftligt.

Bruges kortet efter ikrafttræden af ændringen, betragtes

dette som accept af de nye kortbestemmelser.

2.20 Retssager

Tvister mellem dig og SEB Kort - angående erhvervsmæssig

anvendelse af kortet - kan, uanset den økonomiske

størrelse og din bopæl, indbringes for Retten i

Glostrup.

Tvister mellem SEB Kort og personer, selskaber m.m.,

der ikke har hjemting i Danmark, indbringes for Retten

i Glostrup.

13


Omkostninger, priser m.m.

3 Omkostninger ved erhvervelse og brug af kortet

3.1 Prisbladet

Omkostninger i forbindelse med erhvervelse og brug

af kortet fremgår af prisbladet.

3.2 Renteberegning på MasterCard

For kortkonti, hvor kreditfunktionaliteten udnyttes,

henvises til pkt. 7.2. Hvis hele saldoen betales hver

måned, er der ingen renteberegning, når betalingsfristen

overholdes. Ved manglende betaling til kortkontoen,

herunder at beløbet afvises, eller at tilladelsen til

betaling via Betalingsservice tilbagekaldes, er SEB

Kort berettiget til at beregne renter fra faktureringsdatoen,

til SEB Kort har modtaget betalingen. Beregningen

sker med den af SEB Kort til enhver tid fastsatte

rentesats, jf. prisbladet.

3.3 Opkrævning af overtræksgebyr

SEB Kort er berettiget til at opkræve et overtræksgebyr,

hvis saldoen på kortkontoen overskrider det

aftalte kreditmaksimum, jf. prisbladet.

3.4 Omregningskurs ved betaling i andre valutaer

Køb og hævninger i andre valutaer end danske kroner

omregnes til danske kroner, jf. prisbladet, og skal altid

betales i danske kroner. Ved omregning tages udgangspunkt

i den valuta, som transaktionen er modtaget i.

Denne kan afvige fra den valuta, som købet/hævningen

er foretaget i. Det fremgår af prisbladet, i hvilke

tilfælde en sådan ekstra omregning kan finde sted.

Ved omregning anvendes de i prisbladet beskrevne

metoder, jf. prisbladets afsnit "omregningskurs". Kortindehaver

bærer risikoen for eventuelle ændringer i

valutakursen i tiden fra indkøb eller kontanthævning,

til transaktionen modtages og omregnes hos SEB

Kort. Ligeledes kan der i visse lande, fortrinsvis uden

for Europa, være tale om flere officielle kurser.

3.5 Fortrydelsesret og refusion af gebyrer

I henhold til § 17 i Lov om visse forbrugeraftaler har

du fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage fra

tidspunktet for modtagelse af kortet. Hvis du vil

bruge fortrydelsesretten, skal du blot meddele det til

SEB Kort og indsende kortet i overklippet stand.

Ønsker du, midt i den periode årsgebyret dækker,

ikke længere at bruge kortet, og skyldes dette, at

reglerne for brug af kortet ændres væsentligt til

ugunst for kortindehaveren, vil du få refunderet en

forholdsmæssig del af det betalte årsgebyr. Tilsvaren-

14


de gælder, hvis kontoforholdet er blevet opsagt af SEB

Kort. Hvis SEB Korts opsigelse skyldes din misligholdelse

af kortbestemmelserne, refunderer SEB Kort

ikke det betalte årsgebyr. Hvis du opsiger kontoforholdet,

efter at opkrævningen af årsgebyret har fundet

sted, vil årsgebyret blive refunderet, hvis opsigelsen

er modtaget senest 14 dage efter forfaldsdato,

og kortet ikke har været anvendt efter forfaldsdatoen.

3.6 Gebyrer m.v. ved forsinket betaling

Ved forsinket betaling fremsendes betalingspåmindelse,

rykker og inkassoadvis til kontoindehaver. SEB

Kort er berettiget til at hæve gebyrer for disse påmindelser,

(jf. prisbladet) og for evt. påløbne inkassoomkostninger.

Herudover er SEB Kort berettiget til at

opkræve gebyr for oprettelse af frivillige forlig og et

månedligt gebyr for administration af frivillige forlig.

Indbetalinger vil først blive anvendt til nedskrivning

af renter og gebyrer.

3.7 SEB Korts ret til refusion af udgifter til tredjemand

og omkostninger påført ved uforudset

udvikling i kundeforholdet

Foruden eventuel saldo i SEB Korts favør, renter og

øvrige kreditomkostninger er SEB Kort berettiget til at

kræve følgende omkostninger betalt af dig:

- Alle direkte udlæg, der opstår som følge af kontoforholdet,

f.eks. skatter og afgifter, herunder stempelafgifter

samt forsikringspræmier, telefon-, telefax-,

telex-, telegram- og portoudgifter m.v.,

- SEB Korts udgifter i tilfælde af at kontoforholdet

misligholdes, herunder gebyr for udsendelse af rykkerbreve,

retsafgifter, juridisk bistand m.v.,

- Et af SEB Kort fastsat overtræksgebyr, hvis kortkontoens

kreditmaksimum, jf. pkt. 7, overskrides,

- SEB Korts omkostninger ved besvarelse af forespørgsler

fra offentlige myndigheder ifølge lovgivningen,

herunder gebyr for at finde fakturaer og

bilag frem, samt for udfærdigelse af fotokopier.

Oplysninger om de nævnte gebyrer og satser findes

i et prisblad hos SEB Kort.

3.8 Uberettiget indsigelse

Hvis undersøgelsen, jf. pkt. 2.7, viser, at din indsigelse

er uberettiget, har SEB Kort ret til at opkræve et gebyr

for notakopien samt renter fra tidspunktet, hvor beløbet

er krediteret kontoen.

3.9 Gebyrændringer

Alle gebyrer (jf. definitionen i Markedsføringslovens §

13 stk. 5) er fastsat med udgangspunkt i Forbrugerprisindekset

pr. 1. januar 2008. SEB Kort kan ændre

15


gebyrerne med 1 måneds varsel. For privatkort gælder

at gebyrerne kan forhøjes med op til det dobbelte

af ændringen i Forbrugerprisindekset regnet fra

udgangspunktet 1. januar 2008 og frem til ændringstidspunktet.

SEB Kort kan endvidere forhøje gebyrerne

som følge af øgede fundingomkostninger, øgede

udgifter til sikkerhedsmæssige tiltag, forhøjede forsikringspræmier

på kortforsikringerne, øgede udgifter til

processing af betalingskorttransaktioner, øgede udgifter

til valutahåndtering, nye eller øgede krav fra

offentlig myndighed eller forhøjede portoudgifter.

Endelig kan alle gebyrer forhøjes hvis dette er begrundet

i nye eller ændrede skatter og afgifter eller

ændring i lovgivningen, inklusive myndighedsafgørelser

og domstolsafgørelser, der medfører øgede

udgifter eller reducerede indtægter.

Nye gebyrer kan indføres ud fra samme principper

som for forhøjelser samt som såkaldt adfærdsregulerende

gebyrer.

Du vil modtage meddelelse om generelle ændringer

af gebyrer ved annoncering i dagspressen eller ved

brev (særskilt underretning), og ændringen vil blive

oplyst ved den herefter ekspeditionsmæssigt første

mulige udsendelse af kontoudtog. Ligeledes vil

ændringen blive meddelt på hjemmesiden

www.sas.dk/mastercard På samme måde kan der

indføres nye gebyrer. Ændringer i årsgebyret får

virkning fra førstkommende opkrævning af årsgebyret,

efter at prisændringen er trådt i kraft. De i prisbladet

anførte priser er gældende, indtil nyt prisblad

udsendes.

Er kortet oprettet med rabat som led i en firma- eller

foreningsaftale, er SEB Kort berettiget til, ved aftalens

ophør, ved ansættelsesforholdets ophør eller ved

udmeldelsen af foreningen uden sædvanligt varsel at

fjerne rabatten og opkræve alment gældende priser, jf.

prisbladet. Det samme gælder ved såkaldt downgrading

i SAS Eurobonus programmet.

3.10 Renteændringer

SEB Korts rentesatser er variable og kan reguleres i

henhold til hovedbankernes rentesats inkl. provision

for erhvervslån uden sikkerhed med en løbetid på 12

måneder. Du vil få meddelelse om ændringen ved

brev (særskilt underretning) eller ved annoncering i

dagspressen, og ændringen vil blive oplyst ved den

herefter ekspeditionsmæssigt første mulige udsendelse

af kontoudtog.

16


Kreditvurdering

4 Kreditvurdering

4.1 Oplysninger til kreditvurdering

Til brug ved kreditvurdering af din ansøgning kan

SEB Kort afkræve de oplysninger, SEB Kort sædvanligvis

anvender til kreditvurdering, herunder lønsedler,

selvangivelse, årsopgørelse fra SKAT samt årsregnskaber.

Endvidere kan SEB Kort rette henvendelse til

dit pengeinstitut, til andre betalingskortudbydere samt

til kreditoplysningsbureauer. Kreditvurdering kan ske

når som helst under kontoforholdets forløb.

Såvel på ansøgningstidspunktet som senere under

kontoforholdets forløb kan der ske kreditvurdering,

der også omfatter kortindehavers/kontohavers eventuelle

engagement med andre af SEB-koncernens selskaber.

Vil du ikke give SEB Kort de anmodede oplysninger,

betragtes det som misligholdelse, jf. pkt. 2.15, og

ethvert kort til kortkontoen kan spærres uden forudgående

varsel. Meddelelse om spærring vil tilgå kontoindehaver

senest samtidig med, at kortene bliver

spærret.

4.2 Afvisning af en ansøgning

SEB Kort forbeholder sig ret til at afvise ansøgninger

om kort. SEB Kort vil normalt afvise at udstede kort

til personer, der er opført f.eks. i RKI Kredit Information

A/S eller Debitor Registret A/S.

Behandling og videregivelse af

oplysninger

5 Behandling og videregivelse af personlige oplysninger

og oplysninger om indkøb m.v.

Da SEB Kort har fælles administration med Diners Club

Danmark A/S og helt eller delvist benytter fælles ITsystemer

til administration af betalingskortene, vil der

af administrative grunde ske udveksling af alle kundeinformationer

med Diners Club Danmark A/S. Endvidere

udveksles der oplysninger i det omfang, dette er nødvendigt

af hensyn til driften af kortene og de tilknyttede

fordele.

5.1 Behandling og videregivelse af oplysninger om

navn, adresse, telefonnummer og CPR-nummer

De oplysninger om navn, privatadresse, telefonnummer

og CPR-nummer, som afgives, bruger SEB Kort

17


til oprettelse af kortet og i sin løbende administration.

CPR-nummeret kan bruges i forbindelse med evt. indhentning

af adresseoplysning fra Indenrigsministeriets

Centrale Adresseregister. Dine kunde- og kreditoplysninger

opdateres løbende ved at tilmelde og indhente

oplysninger fra CPR samt kreditoplysningsbureauer

godkendt af datatilsynet. CPR-nummer vil

desuden blive brugt af SEB Kort til at afgive lovpligtige

oplysninger til offentlige myndigheder om indestående

på konti, evt. rentetilskrivning, m.v. samt til at

sikre entydig identifikation kunden, jf. reglerne i Lov

om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning

af penge.

For kort oprettet som led i en firma- eller foreningsaftale

gælder, at SEB Kort er berettiget til at udveksle

oplysninger med firmaet/foreningen med det formål

at sikre, at kortindehaver fortsat er berettiget til rabat.

5.2 Behandling og videregivelse af øvrige oplysninger

De øvrige oplysninger, som ansøger afgiver, samt

oplysninger indhentet fra bankoplysninger, oplysning

fra kreditoplysningsbureauer m.m., bruger SEB Kort

som grundlag for kreditvurdering ved udstedelse af

kortet, ved spærring af kort samt til at sikre entydig

identifikation af kortindehaver samt til nødvendig

brug for gennemførelse af betalingstransaktioner.

5.3 Forbrugsoplysninger, m.v.

Ved brug af kortet registreres kortets nummer, det

samlede transaktionsbeløb, dato for brug af kortet, og

hvor kortet har været benyttet. Betalingsmodtager

videresender disse oplysninger til SEB Kort via sin

indløser. Oplysningerne opbevares hos betalingsmodtager,

indløser og hos SEB Kort og anvendes i bogføringen,

ved fakturering/kontoudtog (herunder elektronisk

kontoudtog) og eventuel senere fejlretning.

Oplysninger, der er nævnt ovenfor, videregives i

øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver det og/eller til

brug for verserende retssager om krav stiftet ved brug

af kortet.

5.3.1 Udveksling af oplysninger med EuroBonus

partnere

Med din underskrift på ansøgningen om EuroBonus

MasterCard giver du samtykke til, at SAS, SAS International

Hotels og de samarbejdspartnere, der deltager

i EuroBonus programmet, herunder, men ikke

begrænset til Hertz, Avis og Sixt med henblik på markedsføring,

og for at du kan opnå de dertil knyttede

fordele, må videregive og samkøre alle registrerede

oplysninger. I henhold til Lov om visse betalingsmid-

18


ler (lov nr. 414 af 31. maj 2000) sker der ingen videregivelse

eller samkøring af oplysninger mellem Euro-

Bonus og SEB Kort, bortset fra oplysninger om dit

navn, adresse, firmatilhørsforhold, fødselsdato og

EuroBonus-nummer samt oplysninger om point

optjent via/og overført fra SEB Kort. Endvidere overføres

der oplysninger i det omfang, dette er nødvendigt

for driften af EuroBonus MasterCard.

5.4 Opbevaring af oplysninger

Personlige oplysninger - herunder evt. indhentede

soliditetsoplysninger – samt oplysninger om transaktioner

opbevares hos SEB Kort og er fysisk til stede

hos SEB IT i Sverige. Oplysningerne opbevares så

længe kortindehaver har MasterCard kort udstedt af

SEB Kort. Oplysninger om indkøb kan blive slettet

efter 5 år. Ved opsigelse af kundeforholdet opbevares

oplysningerne, så længe dette er nødvendigt til brug

for evt. videregivelse af oplysninger til offentlige

myndigheder. Oplysninger vedrørende ansøgere, der

har fået afslag på EuroBonus MasterCard, opbevares i

3 måneder, hvorefter de destrueres.

5.5 Videregivelse/behandling af oplysninger til

markedsføring m.m.

Ved sin underskrift på ansøgningen accepterer kortindehaver/kontoindehaver,

at de af ham/hende

afgivne kundeinformationer, herunder navn, adresse,

fødselsdato og telefonnummer, kan behandles af

SEB Kort og videregives til SEB Korts samarbejdspartnere

som led i markedsføringen over for kortindehaver/kontoindehaver.

Personer, der ikke

ønsker at modtage en sådan markedsføring, kan

give SEB Kort meddelelse herom, hvorefter der vil

blive indsat en spærre i IT-systemet. SEB Korts samarbejdspartnere

er p.t.: SAS, Opel, Magasin, Avis,

Hertz, Sixt, Eurocard samt Diners Club Danmark.

Nye samarbejdspartnere kan senere komme til, hvilket

vil blive meddelt kortindehaver/kontoindehaver

via kontoudtog, brev eller lignende.

Alle oplysninger om kundeforhold, herunder CPRnummer,

kan videregives til og modtages fra de

øvrige danske selskaber i SEB-koncernen, herunder

Diners Club, Eurocard, SEB Bank, SEB Invest og

SEB Pension.

5.6 Indberetning til kreditoplysningsbureau

Hvis der er afsagt dom over kortindehaver/kontoindehaver

for manglende betaling, eller første fogedretsmøde

har været afholdt, kan kortindehavers/kontoindehavers

navn og adresse blive indberettet til RKI

Kredit Information A/S, Debitor Registret A/S og evt.

andre kreditoplysningsbureauer.

19


Udsendelse af advarsel ved bortkomst

af kort m.m.

6 Udsendelse af advarsel, hvis kort eller PIN-kode

bortkommer, misbruges eller er i en uberettigets

besiddelse

Når SEB Kort har fået besked om, at kortet er mistet,

eller at en anden kender PIN-koden, vil kortet øjeblikkelig

blive annulleret hos SEB Kort. Derudover vil

kortet blive spærret for brug i autorisationssystemet

hos MasterCard indløsere og i MasterCards/Europays

autorisationssystemer i det omfang, SEB Kort finder

det nødvendigt for at hindre misbrug.

På tilsvarende måde vil kortet blive spærret, hvis SEB

Kort får en begrundet mistanke om misbrug. Hvis dit

kort spærres, uden at du har givet meddelelse herom,

opfordres du til hurtigst muligt at kontakte SEB Kort

for afklaring af eventuel misforståelse. Du vil modtage

en skriftlig bekræftelse på spærringen med angivelse

af tidspunktet for, hvornår SEB Kort fik besked

om spærringen.

Kreditaftaler

7 Særlige vilkår for en kortkonto med kreditaftale

I forbindelse med alle EuroBonus MasterCard etableres

en kreditaftale med mulighed for månedlig delvis

betaling af saldoen. For kreditaftalen gælder følgende

vilkår:

Du vil fra SEB Kort modtage en bekræftelse på den

etablerede kreditaftale.

Aftalegrundlaget består af ansøgningsblanketten,

kortbestemmelser, prisbladet og bekræftelsesbrevet.

Bekræftelsesbrevet fra SEB Kort vil indeholde oplysning

om:

- Nummeret på din kortkonto hos SEB Kort,

- Størrelsen på det bevilgede kreditmaksimum,

- Hvorledes saldoen skal betales,

- Oplysning om den for tiden gældende rentesats

(årlig nominel rente), samt

- De samlede kreditomkostninger i henhold til kreditaftaleloven

(herunder de årlige omkostninger i procent).

Med bekræftelsesbrevet vedlægges en kopi af din

ansøgningsblanket.

7.1 Betaling

På kontoudtoget er angivet det minimumsbeløb, som

forfalder til betaling. Minimumsbeløbet er beregnet

som 5% af kortkontoens saldo, dog minimum DKK

250,00. Er saldoen under DKK 250,00, er minimumsbeløbet

lig saldoen. Ved særskilt og individuel aftale

20


kan minimumsbeløbet ændres til at udgøre et fast

tilbagebetalingsbeløb. Forfaldsdatoen fremgår ligeledes

af kontoudtoget.

Betalingen kan tilmeldes Betalingsservice, hvorved

minimumsbeløbet trækkes automatisk på forfaldsdatoen.

Har du ikke betalt et forfaldent beløb fra den foregående

opsamlingsperiode, er SEB Kort berettiget til at

se bort fra tilmeldingen til Betalingsservice og kræve

beløbet/minimumsbeløbet indbetalt straks via indbetalingskortet,

som fremsendes med kontoudtoget.

Du kan hvert år benytte dig af to betalingsfrie måneder.

For at udnytte disse i sammenhæng med Betalingsservice

skal du på forhånd meddele SEB Kort

hvilke måneder, du evt. ønsker skal være betalingsfrie.

De to betalingsfrie måneder kan aldrig være to

på hinanden følgende måneder, ej heller de to første

måneder af kontoforholdet. Du kan når som helst indbetale

større beløb end det krævede minimumsbeløb.

Et eventuelt indestående på kortkontoen forrentes

ikke.

Det aftalte kreditmaksimum er det maksimale beløb,

du kan trække på kortkontoen. Hvis saldoen på noget

tidspunkt overstiger det aftalte kreditmaksimum, er

SEB Kort berettiget til at kræve beløb ud over det

aftalte maksimum betalt straks ved påkrav. SEB Kort

kan vælge at gøre misligholdelse gældende, jf. pkt.

2.12 og pkt. 2.15, bl.a. med den virkning, at hele saldoen

på kortkontoen forfalder til betaling. SEB Kort vil

give dig meddelelse herom. Ellers vil beløb i form af

overtræk indgå i det minimumsbeløb, som opkræves,

dvs. minimumsbeløbet vil udgøre "overtrækket plus

5% af kreditmaksimum", alternativt "overtrækket plus

det individuelt aftalte faste tilbagebetalingsbeløb".

7.2 Rente og overtræksgebyr

Rente beregnes på faktureringsdatoen (dvs. ultimo

opsamlingsperioden) som en månedsrente af opsamlingsperiodens

indgående saldo minus rettidige krediteringer

(dine indbetalinger m.v.) i opsamlingsperioden.

Hvis du således i forbindelse med en fakturering

indbetaler den fulde saldo på kortkontoen rettidigt,

vil der ikke ske nogen renteberegning ved efterfølgende

fakturering. Du betaler således kun rente, når du

vælger kun at betale saldoen delvist, og viderefører

den resterende saldo til senere betaling.

Renten beregnes med den til enhver tid af SEB Kort

fastsatte rentesats, jf. prisbladet og kontoudtog. Renten

er variabel og kan ændres i henhold til pkt. 3.10.

For overtræksgebyr gælder reglen i pkt. 3.3.

7.3 Aftalens varighed

Kreditaftalen/kreditmaksimum er gældende indtil

21


videre. For bestemmelser omkring aftalens opsigelse

henvises til pkt. 2.14.

7.4 Kreditomkostninger

Ifølge lov om kreditaftaler er SEB Kort forpligtet til at

opgøre det samlede beløb, der skal betales ved forskellig

udnyttelse af kortkontoen, herunder summen

af lånebeløbet og kreditomkostningerne, samt opgøre

de årlige omkostninger i procent.

Da kreditaftalen er gældende indtil videre, vil beregningen

af de årlige omkostninger i procent ske, som

om kreditaftalens løbetid er 1 år. Prisbladet indeholder

et eksempel på de samlede årlige omkostninger i

procent. Du vil i bekræftelsesbrevet modtage en opgørelse

for dine kontoforhold, jf. pkt. 7.

Kapitel II Bonusoptjening ved brug af

kortet

1 Deltagelse

1.1 Alle indehavere af private kombinerede EuroBonus

MasterCard betalingskort deltager automatisk i

optjeningen af point. Deltagelse er gratis. Det er en

forudsætning for deltagelse i programmet, at kortindehaver

er medlem af EuroBonus i Danmark.

1.2 SEB Kort har til enhver tid ret til at bringe pointoptjeningen

til ophør uden varsel. Allerede optjente,

men endnu ikke overførte point, oprundes til nærmeste

hundrede og overføres til EuroBonus.

SEB Kort er berettiget til at ændre nærværende

betingelser med 3 måneders skriftligt varsel til medlemmerne.

2 Pointoptjening/-overførsel

2.1 Der optjenes point, når medlemmet anvender sit

private kombinerede EuroBonus MasterCard medlemskort

til betaling for forbrug, dog ikke kontanthævninger,

i Danmark og i udlandet. Point kan kun

optjenes ved køb hos forretningssteder tilknyttet MasterCard/Eurocard.

2.2 Betalingstransaktioner, der modtages, efter at SEB

Kort, jf. pkt. 1.2, har givet meddelelse om, at SEB Kort

stopper for yderligere optjening af point, er ikke

pointgivende.

2.3 Udlandsomsætning omregnes til danske kroner

(DKK) i henhold til SEB Korts almindelige regler for

valutaomregning. For hver hele DKK 10,00 opspares 1

point. I særlige kampagneperioder kan antallet af

22


point, der optjenes pr. DKK 10,00, forhøjes. På tilsvarende

vis kan der i kampagneperioder ydes point på

omsætning, der normalt ikke berettiger til point samt

på finansielle services m.m. hos SEB Kort. Point

beregnes og optjenes pr. betalingstransaktion. Eksempelvis

vil en transaktion, der omregnet er på DKK

998,78, generere 99 point.

Ved krediteringer af køb, helt eller delvist, justeres

optjente point tilsvarende. Der kan maksimalt optjenes

500.000 point via SEB Kort pr. kalenderår.

2.4 Point opspares hos SEB Kort, og beholdningen

vises på kontoudtoget fra SEB Kort. Hver gang der er

en ultimosaldo på min. 500 point, overføres disse til-

EuroBonus. Overførslen, der sker i blokke á 500 point,

sker primo måneden efter, og pointene vil fremtræde

som Ekstrapoint på efterfølgende EuroBonus pointoversigt.

Ikke overførte point videreføres til efterfølgende

måned.

3 Bortfald af point

3.1 I tilfælde af at et forfaldent beløb ikke betales rettidigt

og derfor overgår til retslig inkasso samt ved

anden alvorlig misligholdelse, er SEB Kort berettiget

til at annullere optjente, men endnu ikke overførte

point.Ved opsigelse af privat EuroBonus MasterCard,

herunder konvertering til andet SEB Kort privatkort,

bortfalder point, der ikke allerede er overført til Euro-

Bonus. Optjente point, der ikke er overført til EuroBonus

senest 24 måneder efter den måned, hvor de er

optjent, bortfalder.

3.2 Du kan når som helst skriftligt meddele SEB Kort,

at du ikke længere ønsker at være omfattet af pointoptjening.

Allerede optjente, men endnu ikke overførte

point, bortfalder i så fald.

4 Generelt

4.1 De for EuroBonus gældende medlemsvilkår gælder

også i relation til point optjent hos SEB Kort, medmindre

disse udtrykkeligt er fraveget i nærværende

betingelser.

4.2 I henhold til Lov om visse betalingsmidler sker

der ingen videregivelse og ingen samkøring af oplysninger

mellem EuroBonus og SEB Kort, bortset fra

oplysninger om dit navn, adresse, firmatilhørsforhold,

fødselsdato og EuroBonusnummer samt oplysninger

om point optjent via, og overført fra, SEB Kort.

23


Kapitel III Forsikringsbetingelser for

den tilknyttede ulykkesforsikring

EuroBonus MasterCard

ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER

Betingelser nr. 19-006

Forsikringen er tegnet i AIG Europe S.A.

(American International Group)

Kalvebod Brygge 45, 1560 København V

Telefon (+45) 33 73 24 00

CVR-nr. 12857578

I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark.

Gældende fra 1. august 2008.

SEKTION A

FÆLLES BETINGELSER

Police nr. 85.0.01.301-0019 - EuroBonus MasterCard

1.0 Forsikringen

1.1 Hvem er omfattet af forsikringen?

Forsikringen omfatter den person (forsikrede), i hvis

navn EuroBonus MasterCard er udstedt.

1.1.2 Krav til betalingsform

Flyrejser og pakkerejser omfattes alene af forsikringen,

når følgende betingelser er opfyldt:

For private ferierejser, at rejsen er betalt med dit privatkort.

Ved ”betalt med” forstås i denne sammenhæng, at:

1) Den fulde pris for flybilletten/pakkerejsen eller

2) Ved bonusrejser, at skatter og afgifter er betalt med

dit privatkort.

1.2 Hvor dækkes?

Forsikringen dækker i hele verden uanset bopælsland,

dog er rejser inden for bopælslandet undtaget.

Forsikringen dækker udelukkende på private ferierejser.

Der dækkes ikke under erhvervsrejser eller kombinerede

ferie- og erhvervsrejser.

1.3 Forsikringens varighed

Forsikringen dækker ulykkestilfælde opstået under

24


transport på land (heri medregnet kørsel i lejede

biler), til vands eller i luften. Under ophold på stationer,

i havne eller lufthavne samt under transit mellem

stationer, havne eller lufthavne i direkte forbindelse

med sådanne rejser. Det er en betingelse for selskabets

erstatningspligt, at rejsen (1) går til udlandet eller (2)

nødvendiggør en overnatning eller (3) foretages til et

sted, der ligger mere end 50 km fra forsikredes faste

bopæl/arbejdsplads.

2.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Forsikringsgiver er:

AIG Europe S.A. (American International Group)

Kalvebod Brygge 45

1560 København V

Telefon (+45) 33 73 24 00

CVR-nr. 12857578

Forsikringstager er:

SEB Kort

Park Allé 292

2605 Brøndby

Telefon (+45) 36 73 74 15

Telefax (+45) 36 73 74 05

CVR-nr. 25804759

3.0 Anmeldelse af skade

Ved enhver skade skal skadeanmeldelsen udfyldes

med nøjagtige oplysninger om skadeforløbet og sendes

til AIG Europe S.A. Forsikrede/sikrede har oplysningspligt

til selskabet om alle informationer, der kan

belyse sagen, og er herunder forpligtet til at udfærdige

og levere dokumenter, herunder sygejournaler, regnskabsmateriale

og kontoudskrifter m.v., samt oplyse

om eventuel forsikring i andet selskab. Selskabet er

berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge,

der har behandlet forsikrede. Ved dødsfald er AIG

Europe berettiget til at kræve obduktion.

4.0 Generelle undtagelser

Forsikringen dækker ikke:

4.1 Ulykkestilfælde, der skyldes sygdom eller udløsning

af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen

er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde,

såvel som ulykkestilfælde, der skyldes sygdom

og forværring af følgerne af et ulykkestilfælde, der

skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende

sygdom.

4.2 Forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand

eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med

fortsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt

25


eruselse eller under påvirkning af narkotika eller

andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af

medicin.

4.3 Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort

af et af forsikringen omfattet ulykkestilfælde.

4.4 Deltagelse i kriminelle handlinger.

4.5 Deltagelse i slagsmål undtagen i tilfælde af selvforsvar.

4.6 Ulykkestilfælde, der skyldes jordskælv i Danmark.

4.7 Følger af ulykkestilfælde, der rammer forsikrede

som fører eller passager under kørsel på motorcykel

eller scooter.

4.8 Forsikringsbegivenheder, der rammer forsikrede

som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer.

4.9 Ulykkestilfælde indtruffet under deltagelse i

videnskabelige ekspeditioner.

4.10 Ulykkestilfælde indtruffet under deltagelse i

motorløb af enhver art.

4.11 Beskadigelse af tænder.

5.0 Krigs- og atomskader

Undtaget fra forsikringen er forsikringsbegivenheder

som følge af krig, krigslignende forhold, sabotage, terrorisme,

oprør eller borgerlige uroligheder. Ligeledes

vil skader, der skyldes militær nedkæmpning af førnævnte

situationer, ikke være dækket.

Forsikringen dækker, hvis sådanne forhold, som

nævnt ovenfor, indtræffer i det land, hvori forsikrede

opholder sig på rejse uden for bopælslandet i indtil en

måned fra konfliktens udbrud.

·

Erstatningspligten er dog betinget af:

at der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet

befinder sig i en af de ovennævnte

situationer, og

at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne, og

· at konflikten ikke omfatter udledning af biologiske

og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion

eller radioaktiv bestråling, der opstår i

forbindelse med militære aktioner eller som opstår

under den forsikredes tjeneste ved atomanlæg.

Forsikringsbegivenheder, der skyldes, at en regering

26


som følge af ovenstående vælger helt eller delvist at

indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik,

er ikke dækket.

6.0 Dobbeltforsikring

Der gøres ikke dobbeltforsikring gældende ved ulykkesforsikring.

7.0 Overdragelse

Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller

overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen.

8.0 Regres

Der gøres ikke regres gældende.

9.0 Ankenævn for forsikring

Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og

AIG Europe om forsikringens dækning, og en fornyet

henvendelse til AIG Europe ikke fører til et tilfredsstillende

resultat for forsikrede, kan den forsikrede

klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2

1572 København V

Telefon (+45) 33 15 89 00

10.0 Værneting og lovvalg

Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter

dansk ret ved danske domstole.

SEKTION B

1.0 Hvad dækker forsikringen?

Ulykkestilfælde sket under transport, jf. Sektion A

afsnit 1.3.

1.1 Hvad dækkes?

Forsikringen dækker varigt mén og dødsfald som

følge af ulykkestilfælde opstået under rejsen.

1.1.1 Ved ulykkestilfælde forstås:

En pludselig udefrakommende påvirkning på legemet,

som har påviselig beskadigelse af dette til følge,

og som sker tilfældigt og uafhængigt af skadelidtes

vilje. Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben

kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og

med en påviselig beskadigelse af legemet til følge.

1.2 Erstatning ved død

Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsik-

27


edes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales

den forsikringssum, der er fastsat for dødsfaldet.

· Er der i anledning af samme ulykkestilfælde udbetalt

erstatning for varigt mén, fratrækkes dette

beløb i forsikringssummen ved død.

· Medmindre andet skriftligt er meddelt selskabet,

udbetales forsikringssummen til afdødes nærmeste

pårørende som defineret i forsikringsaftalelovens §

105, dvs. til den efterladte ægtefælle eller registreret

partner eller, hvis afdøde er ugift, separeret, fraskilt,

enke eller enkemand, til afdødes arvinger i henhold

til testamente eller efter arveloven.

· Forsikrede kan træffe anden bestemmelse om, hvem

der skal være begunstiget. En sådan bestemmelse

skal meddeles selskabet skriftligt og bekræftes over

for forsikrede. Efterlades hverken arvinger eller

særligt begunstigede, sker ingen udbetaling.

· For skadelidte personer under 18 år udbetales ved

død DKK 12.000,00 til den eller de personer, der har

forældremyndigheden over den pågældende.

1.3 Erstatning ved varigt mén

Hvis et ulykkestilfælde har medført en méngrad på

mindst 5%, udbetales méngradserstatning. Erstatningen

fastsættes, så snart ulykkens endelige følger kan

bestemmes – dog senest tre år efter ulykken.

·

·

·

·

Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens

vejledende méntabel på grundlag af skadens medicinske

art og omfang. Fastsættelsen sker uden hensyntagen

til skadelidtes erhverv. Erstatningen udgør

den til méngraden svarende procent af den på ulykkestidspunktet

gældende forsikringssum.

Méngraden for tab af flere legemsdele kan sammenlagt

ikke overstige 100%.

En bestående invaliditet giver ikke ret til erstatning

og kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere,

end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til

stede.

Méngradens størrelse skal, hvis forsikrede eller selskabet

forlanger det, fastsættes endeligt af Arbejdsskadestyrelsen,

hvis afgørelse er bindende for begge

parter. Omkostningerne herved bæres af AIG Europe.

1.4 Forsikringssummer

DKK 1.000.000,00 ved dødsfald pr. person.

DKK 12.000,00 ved dødsfald, hvis kortindehaver er

under 18 år.

DKK 1.000.000,00 ved 100% varigt mén pr. person.

1.5 Begrænsninger i dækningen:

For personer over 75 år dækker forsikringen med

DKK 500.000,00 ved død og DKK 500.000,00 ved 100%

28


Pakkerejse

varigt mén. Selv om samme person er dækket i henhold

til flere forskellige kreditkort udstedt af SEB

Kort, er AIG Europes samlede erstatningspligt under

ulykkesforsikringen begrænset til DKK 10.000.000,00

ved død og DKK 10.000.000,00 ved invaliditet, hvortil

kommer eventuelle tillæg ved erstatning for invaliditet.

De i forsikringsbetingelserne anførte forsikringssummer

udgør maksimum for selskabets erstatningspligt

for alle på samme rejse (fra forsikrede forlader bopælslandet

til hjemkomsten) opståede forsikringsbegivenheder,

uanset om forsikrede er dækket af flere

ulykkesforsikringer knyttet til MasterCards udstedt af

SEB Kort.

Ved flere ulykkesforsikringer tilknyttet samme kort

udgør den maksimale erstatning summen af de enkelte

ulykkesforsikringssummer, dog maksimalt DKK

10.000.000,00.

Forsikringen omfatter kun flyulykkestilfælde, der

rammer den forsikrede som passager under befordring

med nationalitetsbetegnede luftfartøjer.

En pakkerejse er, jf. Lov om pakkerejser § 2 (lov nr.

472 af 30.6.1993), defineret som:

Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst 2

af følgende elementer, såfremt de af arrangøren udbydes

samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges

samlet, og såfremt den samlede ydelse har en

varighed på over 24 timer eller omfatter overnatning:

1) Transport,

2) Indkvartering,

3) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte

knyttet til transport eller indkvartering, men som

udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

Kapitel IV Lov om visse betalingsmidler,

§§ 11 og 12

Lov nr. 414 af 31. maj 2000 om visse betalingsmidler

Hæftelses- og ansvarsregler

§ 11. Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab

som følge af andres uberettigede anvendelse af et

betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk. 2-6.

Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen

er korrekt registreret og bogført.

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af

stk. 3 eller 6, hæfter brugeren med op til 1.200 kr. for

29


tab som følge af andres uberettigede anvendelse af

betalingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende

personlige, hemmelige kode er anvendt.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af

stk. 6, hæfter brugeren med op til 8.000 kr. for tab som

følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidler,

hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet

hørende personlige, hemmelige kode har været

anvendt, og

1) at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest

muligt efter at have fået kendskab til, at koden

er kommet til den uberettigedes kendskab,

2) at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget

den uberettigede anvendelse, uden at forholdet

er omfattet af stk. 6, eller

3) at brugeren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort

den uberettigede anvendelse.

Stk. 4. Brugeren hæfter med op til 8.000 kr. for tab

som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet,

når betalingsmidlet har været aflæst

fysisk eller elektronisk og den uberettigede i tilknytning

hertil har anvendt en falsk underskrift og udsteder

godtgør,

1) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt

betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder

snarest muligt efter at have fået kendskab til, at

betalingsmidlet er bortkommet, eller

2) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt

betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har

muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan

brugerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.

Stk. 6. Brugeren hæfter uden beløbsbegrænsning for

tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse

af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet

hørende personlige hemmelige kode er anvendt,

og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til

den, der har foretaget den uberettigede anvendelse,

og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren

indså eller burde have indset, at der var risiko for

misbrug.

Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget

anvendelse, der finder sted, efter at udsteder har fået

30


underretning om, at betalingsmidlet er bortkommet,

at en uberettiget person har fået kendskab til koden,

eller at brugeren af andre grunde ønsker betalingsmidlet

spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed

for når som helst at meddele, at betalingsmidlet

skal spærres, og skal snarest over for brugeren skriftligt

eller på anden bevissikker måde bekræfte, at udstederen

har modtaget en sådan underretning.

Bekræftelsen skal angive tidspunktet for underretningen.

Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis

betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå

en uberettiget anvendelse af betalingsmidlet. Uanset

stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et

betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse

med en aftale om fjernsalg.

Stk. 9. Erhvervsministeren kan, i det omfang det

betinges af prisudviklingen, ændre beløbsangivelserne

i stk. 2-5.

§ 12. En udsteder er ansvarlig for tab hos brugeren,

som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl, selv

om fejlen er hændelig. Har brugeren fået meddelelse

om, at betalingstransaktionen er anerkendt, er udsteder

endvidere ansvarlig for tab hos brugeren, som

skyldes, at den pågældende betalingstransaktion ikke

gennemføres eller gennemføres mangelfuldt. Bestemmelsen

i 2. pkt. finder dog ikke anvendelse, hvis

udstederen godtgør, at udsteder ikke har haft mulighed

for at gennemføre betalingstransaktionen, og

dette skyldes ekstraordinært indgribende omstændigheder,

som udstederen ikke har nogen indflydelse på,

og som udstederen ikke burde have taget i betragtning,

da brugeren modtog den i 2. pkt. nævnte meddelelse.

Har brugeren forsætligt eller groft uagtsomt

medvirket til fejlen, kan erstatningen nedsættes eller

bortfalde.

Stk. 2. Er betaling udeblevet eller forsinket under

omstændigheder som nævnt i stk. 1, 1. og 2. pkt., kan

misligholdelsesbeføjelser ikke af den grund gøres gældende

over for brugeren, bortset fra krav på rente. Er

der sket træk på brugerens konto eller på et forudbetalt

betalingsmiddel, anses betaling for sket med frigørende

virkning for brugeren.

Stk. 3. Indløser er ansvarlig for tab hos betalingsmodtager,

som skyldes fejlregistrering eller konteringsfejl,

selv om fejlen er hændelig. Indløser er dog ikke

ansvarlig for tab, som er en følge af forhold hos beta-

31


lingsmodtageren.

Stk. 4. Erstatter udsteder efter stk. 1 tab hos brugeren

som følge af forhold hos betalingsmodtager eller indløser,

kan udsteder kræve erstatning betalt af henholdsvis

betalingsmodtager eller indløser. Erstatter

indløser efter stk. 3 tab hos betalingsmodtager som

følge af forhold hos udsteder, kan indløser kræve

erstatning betalt af udsteder.

Stk. 5. Udsteder og indløser har bevisbyrden for, at et

tab ikke skyldes de i stk. 1 og 3 nævnte forhold.

More magazines by this user
Similar magazines