De Gamles By

norrebro.nu

De Gamles By

ByOase på Nørrebro

Bynaturpark Bybondegård Naturværksted Legeplads

Vision for De Gamles Bys friarealer


Vision for De Gamles Bys friarealer

Indholdsfortegnelse

Indre Nørrebro Nord

En helhedsplan for De Gamles By................ side 2-6

Fotos fra De Gamles By .................................... side 7

Nærområde/samarbejdsmuligheder ........... side 8

Organisering /Forankring................................ side 9-12

Bynaturpark.......................................................... Bilag 1

Bybondegård ........................................................ Bilag 2

Nørrebrogade

Guldbergsgade

Møllegade

Sjællandsgade

De Gamles By

Nørre Allé

Tagensvej

Bynaturværksted................................................. Bilag 3

Skt Hans Torv

Legeplads & bevægelsesrum.......................... Bilag 4

1

Agenda 21 Center Indre Nørrebro


Helhedsplan for De Gamles Bys friarealer

Indre Nørrebro er et meget tæt befolket boligområde med 32.000 indbyggere,

deriblandt mange børn. Samtidig rummer bydelen blot 2 m2 offentlige grønne områder

pr indbygger, og her er naturen endda ofte slidt og fattig. Børn på Nørrebro vokser

således op i et miljø, der ikke inspirerer til at beskæftige sig med natur, og det er ikke

alle forældre, der magter at rette op på denne mangel. Der er derfor et stort behov for

lokale naturområder, hvor børn og borgere kan opleve naturen og derigennem udvikle

lyst til aktivt at beskytte den. Dertil kommer, at kvarteret mellem Nørrebrogade og

Tagensvej mangler legepladser, især til større børn.

Der har i mange år ligget et ret ubrugt, grønt område midt i det tæt bebyggede

boligkvarter på Indre Nørrebro, nemlig De Gamles By; som har en række friarealer,

der mestendels henligger som kortklippede græsplæner med ringe natur- og

oplevelsesmæssig kvalitet.

Der ligger med andre ord et attraktivt grønt område midt på Nørrebro, der kan

udvikles til at rumme en langt større variation indenfor de samme rammer.

De Gamles By huser i alt 6 plejehjem og 6 daginstitutioner. Området er 70.000 m2

stor, hvoraf 50.000 m2 er udendørs areal. De gamle og børnene opholder sig generelt

kun i afgrænsede områder tæt på egne bygninger. Resten af friarealerne er åbne for

offentligheden, men benyttes, generelt kun til gennemgang og hundeluftning. Dog

er der en fåreflok, som ofte bliver besøgt af småbørnsfamilier og institutionerne i

området, hvilket understreger potentialet i flere naturoplevelser i området.

Friarealerne i De Gamles By er gennem flere år blevet reduceret, idet flere og

flere funktioner ukoordineret æder sig ind fra randområderne med bygninger og

indhegninger. Der er rift om plads i byen, så der er grund til at forvente yderligere

indgreb i de grønne friarealer, medmindre der etableres en fremtidig grøn helhedsplan

for de grønne arealer i De Gamles By. Dette er baggrunden for, at Agenda 21 Center

Indre Nørrebro på opfordring har taget initiativ til en samlet helhedsplan, der inddrager

nye ideer til brugen af byrum og ser behov og ressourcer i en bredere sammenhæng.

2


De Gamles By - lufoto

Sjællandsgade

Sundheds

forvaltingen

De Gamles By

Festsalen

Guldbergsgade

Kolonihaver

Kantine

Kirke

Centralkøkken

Café -

Kiosk

Genbrug

Miljøstation

Møllegade

Nørre Allé

Tagensvej

Børneinstitutioner

Plejehjem

3


Visionen

Byliv med forankring i naturen

Vi mennesker har brug for naturen, for at opleve forårets fuglekor og lysegrønne

blade, sommerens væld af blomster og insekter, det dugvåde græs og de modne

mirabeller om efteråret samt endelig vinterens grå stilhed afbrudt af flokke af

silkehaler og sjaggere.

Vi har brug for naturen, men den har også brug for os – for omtanke, omsorg, plads.

Bevidstheden om denne sammenhæng opstår imidlertid ikke ud af det blå, den

kræver egne oplevelser og erfaringer. Specielt børn behøver lejlighed til at udvikle

et forhold til naturen. På det naturfattige Nørrebro er dette en kamp opad bakke for

forældre, skoler og institutioner, der ikke alle er lige ressourcestærke.

Nøgleordet for ByOasen er derfor mangfoldighed – der skal være rum for både

fred og fysisk udfoldelse; der skal være smukt og hyggeligt, råt og mærkeligt; der

skal være tamme dyr at klappe og vilde dyr, kun de årvågne eller heldige ser. Det

hverken kan eller skal være vild natur i traditionel forstand, men derimod bynatur i

hele dens frodighed – den viltre såvel som den lettere friserede.

Bedre helse og velvære for alle

Statistisk set dør borgerne på Nørrebro i gennemsnit 7 år før fx østerbroere. Det er

derfor helt nødvendigt, at de få grønne rum i bydelen tilbyder fred fra hverdagens

stress, men samtidig inspirerer børn og voksne til bevægelse og motion.

En levende by

Byen fortættes og tiltrækker børnefamilier. Manglen på konkrete bud på hvordan

naturen i byerne kan bevares og udvikles, er derfor mere akut end nogensinde. Her

udgør ByOasen en enestående helhed, hvor borgere og institutioner kan opleve

og udforske spændingsfeltet by/natur og by/land. Det vil sige nogle af de centrale

dimensioner, hvis vi skal udvikle vores levevis og værdier i mere bæredygtig retning.

Også socialt og integrationsmæssigt skaber ByOasen helt nye muligheder gennem

at sikre ligelig adgang for alle til naturoplevelser og fysisk udfoldelse samt ved at

gøre naturen selv til en arena for udforskning af egen og andres kultur.

Med bæredygtighed, helhedssyn og lokalt forankret handling som de bærende

ideer, er ByOasen et oplagt demonstrationsprojekt indenfor Lokal Agenda 21 og

naturformidling.

4


Helhedsplanens 4 hovedområder

ByOasen består af de fire elementer, der beskrives kort nedenfor. Det er dog vigtigt at se ByOasen

som en helhed, idet synergien blandt delene er en essentiel del af visionen.

Bynaturparken danner rammen om “ByOasen” og er et naturudviklingsforsøg, der demonstrerer muligheder

for lokal naturrigdom samt hvordan et byområdes naturressourcer kan genoprettes og udnyttes optimalt. For

eksempel vil bynaturparken fjerne CO2, støv og partikler fra luften og tilføre den ilt. Tilsvarende skal projektet

eksperimentere med bæredygtig udnyttelse af andre ressourcer som regnvand, solvarme, madaffald fra

institutions-køkkenerne, haveaffald og genbrugsmaterialer. Sidst men ikke mindst er det bynaturparken, der

skaber en ny og stærkere sammenhæng mellem de eksisterende funktioner og bygninger.

Se bilag 1: Bynaturpark

Bybondegården giver byens børn og borgere mulighed for daglig omgang med de mest almindelige danske

husdyr (høns, får, grise, køer, ponyer, osv). Bybondegårdens dyr og faciliteter sammen med bynaturparken

være udgangspunkt for den målrettede naturformidling gennem Bynaturværkstedet, hvor børn og borgere kan

deltage i dyrepasning og blive fortrolige med sammenhængene mellem dyr, mad, tøj, samfund og natur.

Bynaturværkstedet er rammen for den aktive formidling og drift af bynaturparken og bybondegården til

skoler, institutioner og almindelige besøgende. Pædagogikken skal være konkret og baseret på umiddelbare

oplevelser, der motiverer børn på alle alderstrin til egen udforskning af naturen. Bynaturværkstedet omfatter et

minilaboratorium til målinger og prøvetagninger. Samtidig vil det blive den naturlige fysiske, faglige og sociale

base for “ByOasens” ansatte, frivillige og publikum.

Se bilag 2: Bybondegård

Naturlegepladsen og motionsredskaberne skal invitere børn og voksne fra lokalområdet til leg,

bevægelse og samvær. Naturlegepladsen skal udfordre især større børn (ca. 6-12 år) til bevægelse, mens

motionsredskaberne henvender sig til voksne motionister. Disse faciliteter vil for uledsagede børn være en god

indgang til de øvrige aktiviteter.

Drift

Det umiddelbare sigte med denne vision er at etablere en lokal organisation til udvikling og drift af ByOasens

elementer. En væsentlig brik i denne forbindelse er etablering af et bruger-netværk for institutioner, skoler og

ildsjæle samt relevante myndigheder og organisationer. Naturværkstedet vil være det naturlige samlingssted for

lokale ildsjæle og dermed en spirekasse for nye initiativer.

Se bilag 3: Bynaturværksted

De følgende afsnit beskriver de enkelte delprojekter nærmere. Derefter følger afsnit med fotos fra området, om

nærområdets institutioner og samarbejdsmuligheder samt endelig om planerne for den videre proces.

5

Se bilag 4: Legeplads


Børneinstitutioner og skoler i & omkring De gamles By

Guldbergsskolen

Sjællandsgade 10

6 - 10 år

Stjerneskuddet

Integr. inst. og

fritidshjem,

Sjællandsgade 51

0 - 10 år

Universet

Fritidshjem,

Prinsesse Charlottes

Gade 12

6 -10 år

Nørretoppen

Integr. inst.,

Sjællandsgade 15

0- 6 år

Guldsmeden

Integr. inst.,

Guldbergsgade 26

0- 6 år

Vildrosen

Integr. inst.,

Skt Hans Gade 27

0 / 6 år

Møllen

Fritidshjem,

Møllegade 25 D

6 - 10 år

Guldbergsgade

Møllegade

Det Fri Gymnasium

Møllegade

15 -18 år

Sjællandsgade

De Gamles By

Møllehuset

Integr. inst.,

Møllegade 33

0 - 6 år

Nørre Allé

Mosters Hus

Integr. inst.,

Møllegade 35

0 - 6 år

Jordkloden

Børnehave,

Tibirkegade 19

3 - 6 år

Kernehuset

Integr. inst.,

Agnes Henningens Vej 8

0 - 6 år

Kastaniehuset

Integr. inst.,

Thit Jensens Vej 2

0 - 6 år

Sct. Johannesgården

Børnehave & fritidsklub,

Nørre Allé 2

6 - 16 år

Læssøegården

Integr. inst.,

Læssøesgade 22 (v. søerne)

0 - 6 år

6


7

De Gamles By

- de eksisterende forhold


Nærområdet og mulige samarbejdspartnere ved De Gamles by

Kolonihaverne i Guldbergsgade

Miljøstationen i Møllegade

Områdeløft v. Guldbergskole

Blegdamsvej 4B

De gamles by har 10 kolonihaver i

Guldbergsgade, der ser ret forsømte ud.

Agenda 21-centret har derfor igangsat

en proces for at aktivere denne oversete

ressource og skabe nyt liv i området.

Den første fase med etablering af nye

adgangsforhold og stier er gennemført, så

de gamle har mulighed for at komme hen

til haverne med rullestol og rollator.

I anden fase, er der søgt penge om nye

huse, højbede, hegn.

Idéen er derudover at få åbnet kolonihaverne

for mere brug ved at lade

daginstitutioner på Indre Nørrebro bruge

dem som udflugtsmål og måske så lidt

frø.

Kvartersmiljøstationen er placeret

på hjørnet af Møllegade og

Guldbergsgade.

I forbindelse med pladsen er der

bygget en netværksbygning. Udover

til R98s personale skal bygningen

også bruges af lokalområdets grønne

gårdmænd samt andre borgergrupper

med en miljømæssig dagsorden.

I 2007 åbner et affalds- og energiværksted

for skoler og institutioner

på initiativ fra Agenda 21-centret og

Energitjenesten.

Der vil således være mulighed for

synergi med bynaturværkstedets

formidling.

Socialministeriet og Københavns

Kommune har besluttet, at området

omkring den tidligere Sjællandsgades

Skole skal områdefornyes i perioden

fra 2006 - 2010. Pengene er givet

til et område omkring den tidligere

Sjællandsgades Skole – som det

primære område og sekundært

indenfor det nuværende skoledistrikt

for Guldberg Skole, som er en

sammenlægning af to skoler.

En del af pengene skal gå til ’sikre

skoleveje’ fra Sjælandsgade,

Guldbergsgade og over Skt Hans Torv.

Det grønne legeområdet foran

skolen skal rives ned til fordel for et

»byrum« og skolegården skal huse nyt

fritidshjem, boldbane og legeplads.

I umiddelbar nærhed til De Gamles By:

• Agenda 21 Center Indre Nørrebro

• Københavns Miljø- & Energikontor

Det Økologiske Råd

• Grønne Familier

• Middelgrundens Vindmøllelaug

• Københavns Solcellelaug

• Energitjenesten

læs mere på.

www.guldbergskole.kk.dk

(»Nyt Byrum«)

8


Organisering og forankring af »ByOase«

Projektet er opdelt i følgende faser:

9

Fase 1 - Visionsfasen

Fase 2 - Forankring og helhedsplan

Fase 3 - Etablering og ibrugtagning

Fase 4 - Drift og videreudvikling

Fase 1 – Visionsfasen - er finansieret af Agenda 21 Center Indre Nørrebro

og er tæt på at være afsluttet. Resultatet af fase 1 er en detaljeret uddybning

af visioner for de projektets delelementer.

I denne vision søger vi medfinansiering til fase 2

Forankring og helhedsplan. Når fase 2 er gennemført, skal projektet være

etableret med egen organisation og økonomi, der er forankret i lokale netværk

og institutioner.

Fase 2 – Forankring og helhedsplan

Aktuelt er projektet forankret i Agenda 21 Center Indre Nørrebro og

aktiviteterne i denne vision er udført af en projektgruppe bestående af 5

personer (projektleder, arkitekt, permakulturkonsulent, naturvejleder og nabo/

forælder) under ledelse af Agenda 21 Center Indre Nørrebro.

Etablering af organisation og økonomi:

• Etablering af fælles organisation for de 12 institutioner, der i bor i De

Gamles By (Ejer-netværk).

• Etablering af netværk, bestående af relevante skoler, institutioner og

lokale ildsjæle i nærområdet (Bruger-netværk)

• Samarbejde med relevante myndigheder og sponsorer

• Ansøgning til legeplads i Møllegade

Resultater:

• Formalisering af netværk, selskabsform, vedtægter, osv.

• Samarbejdsaftaler med relevante sponsorer

Indsamling af viden og erfaringer:

• Indsamling af viden fra relevante rådgivende organisationer

• Erfaringsindsamling andre bybondegårde, skolelandbrug,

naturværksteder og lignende.

• Studietur til Den Haag i Holland, hvor der er hele 12

bybondegårde og meget mere permakulturel viden, end vi har

herhjemme. Målet med turen er dels at indhente faglig viden og

inspiration, dels at invitere lokalt netværk og sponsorer med, for

at skabe engagement og fællesskab om projektet.

Resultater:

• Input til konkretisering af delelementer

Konkretisering af projektet:

• Indsamling og prioritering af krav, behov og ønsker fra ejernetværk,

bruger-netværk, forvaltninger, sponsorer osv.

• Kortlægning af de eksisterende ressourcer i De Gamles By,

dvs. afgrænsning af disponible friarealer, muligheder for

regnvandsopsamling, graduering offentligt/privat, lys/skygge,

ledige lokaler osv. Herunder analyse af bundne forhold, f.eks.

servitutter, lokalplan og interne disponeringer.

• Borgerinddragelsesprocesser om udformning, etablering

og drift, hvor DGB-netværk og lokalt nærværk er med til at

designe, beslutte og implementere projektet. Målet er, at

skabe indflydelse og ejerskab blandt kommende brugere i

nærområdet, så de oplever, at de er med til at skabe rammer

og indhold, frem for at få serveret en færdig forlystelsespark.

• Indhentning af priser og tilbud på materialer, anskaffelser,

bygninger, osv.

Resultat

• Helhedsplan for placering og af nuværende og nye funktioner i

De Gamles By

• Skitser og økonomiske overslag over delelementer

• Præsentationsmateriale, projektbeskrivelse, tidsplan

Afslutning af fase 2:

• Regnskab, revision, afrapportering, osv.


Studietur til Holland - vil du med ?

Der er hele 12 bybondegårde i Holland og mere erfaring generelt med bynatur, permakultur m.m., end vi

har herhjemme. Målet med turen er dels at indhente faglig viden og inspiration, dels at invitere ejer- og

brugernetværk samt sponsorer med for at skabe engagement og bredt ejerskab til projektet.

Fotos: Erik Jørgensen / fra Agenda 21 studietur 2006

10


Samarbejdspartnere

Indtil nu har vi etableret indledende samarbejde med De Gamles By,

Børn- og Unge-borgmesteren og Afdelingen for Bæredygtig Udvikling

i Københavns Kommune, som har udtrykt meget positiv interesse

for projektet. Derudover har vi haft overfladisk kontakt til nogle af

nedenstående, som også har udtrykt positive forventninger til projektet.

I løbet af fase 2, som vi søger støtte til i denne ansøgning, vil vi udbygge

og formalisere relevant samarbejde med nedenstående interessenter og

sponsorer.

Drift:

Københavns Kommune (Børn og Unge)

Driftsafdelingen i De Gamles By

Gartnere i De Gamles By

Centralkøkkenet i De Gamles By, herunder Københavns Økologiske

Sunde Skolemad (Grøntsagsrester, brug af økologiske fødevarer)

R98/Kvartersmiljøstationen i De Gamles By (genbrugsmaterialer)

Brugere:

Børneinstitutioner i De Gamles By

Beboere i området

Kirken i de Gamles By (ejer de får, som i dag græsser i De Gamles By)

Skoletjenesten

Spejdere, Natur & Ungdom (Stenbroens Naturklub), o.l.

Rådgivning:

Botanisk Have

Zoologisk Have

Institut for skov- og landbrug

Landbrugsrådet »Åbent Landbrug«.

Landsforeningen for Økologisk jordbrug

Byhavenetværket, Permakultur i Danmark

Dansk Ornitologisk Forening

Forum for Miljøundervisning

AmphiConsult

Agenda 21 Center Indre Nørrebro

Legepladsproducenter

Erfaringer:

Københavns Kommunes Skolelandbrug, Farum

Rødovre Byggelegeplads. Tre legepladser med dyr

Børnenes Dyremark, Karens Minde, Valby

Grantoftegaard, Ballerup

Krogerup Avlsgård, Humlebæk

Skovsgård, Langeland

Sct. Hansgården, Lund

Frederiksdal Landskabspark, Helsingborg.

Bybondegårde i Tyskland

Den Haag Holland. 12 bybondegårde

Danmarks Naturfredningsforening – Skovsgård samt DNs skoletjeneste

Financiering:

Københavns Kommune (Vej og Park, Børn- og Unge, Miljø- og Teknik

(kvartersløft), Kultur og Fritid, samt Sundhed)

Undervisningsministeriet

Landsbyggefonden

Landbrugsrådet

Real Dania

Solhvervsfonden

Egmontfonden

Lokale- og anlægsfonden (tips- og lotto)

Friluftsrådet

11


Initiativ- og arbejdsgruppen

Erik Jørgensen

Marijke Zwaan

Heidi Damgaard

Nils Grøngaard

Anne-Line Møller

Centerleder på Agenda 21 Center Indre Nørrebro

Initiativtager, økonomiansvarlig, lobbyist, fødselshjælper,

far til to drenge på 8 og 13 år m.m.

Konsulent fra ByhaveNetværket, arbejder på at

fremme design med permakultur på fællesområder

og i det offentlige rum. Arbejder desuden med

at etablere og designe naturlegepladser på skoler

og institutioner i København. Tekst til oplæg, inspirator

og leksikon, mor til datter på 28 og mormor til

til lille pige på 2 år.

Grafisk designer, engageret mor til to børn på

3 og 5 år, Nabo til De Gamles By igennem 17 år,

Aktiv omkring mere idræt og bevægelse i området.

layout af dette dokument. .

Biolog og naturnørd og naturformidler med erfaring

fra bl.a. Skoletjenesten på Zoologisk Museum. Har

gennemført Ildfugleuddannelsen i naturvejledning. Far

til to piger på 6 og 1 år.

Arkitekt med speciale i Bybygning, eget firma, der

arbejder med projekter indenfor trafiksanering,

udendørsarealer og miljø. Medstifter af landsbysamfund

i Sydsjælland, underviser i engelsk. Tekst og

redigering af tekst til oplæg, overblik og sammenhæng,

mor til dreng på 5 år.

12

More magazines by this user
Similar magazines