Samlet kravliste til FSC- og PEFC-certificering - NEPCon

nepcon.net

Samlet kravliste til FSC- og PEFC-certificering - NEPCon

1 0 Fortegnelser

Samlet FSC/PEFC sporbarhedskravliste

i henhold til FSC-STD-40-004V2 og PEFC ST 2002:2010

NEPCon februar 2011

1 1 Organisationen skal opretholde komplette og opdaterede fortegnelser som dækker

alle gældende krav i denne standard. (FSC 1.4.1)

1 2 Organisationen skal som minimum opbevare de følgende fortegnelser:

(a) Fortegnelser over alle leverandører af certificeret materiale, herunder kopier af

leverandørernes skovdrifts- eller chain of custody certifikater eller andre

dokumenter, der bekræfter leverandørens opfyldelse af kriterierne for levering af

certificeret materiale.

(b) Fortegnelser over alt input materiale, herunder information om materialets

oprindelse, leverandøren og det tilhørende certificerings claim.

(c) Fortegnelser over beregninger af percentage certificeret, overførsel af

percentage til output materiale og forvaltning af credit account, hvis relevant.

(d) Fortegnelser over alle solgte/overførte produkter og deres tilhørende

certificerings claim omkring materialets oprindelse samt levering af output

materiale, hvis relevant.

(e) Fortegnelser over due diligence systemet omkring kontroversielle kilder,

herunder fortegnelser over selv-deklarationer, risikovurdering og forvaltning af

leveringer fra høj-risikoområder, hvis relevant.

(f) Fortegnelser over interne revisioner, regelmæssige chain of custody gennemsyn,

manglende overholdelse af regler som har fundet sted og afhjælpende handlinger

som er foretaget.

(e) Fortegnelser over klager og deres behandling. (PEFC 6.4.1)

1 3 For hver produktgruppe skal organisationen etablere et "material accounting

record" for at sikre at de mængder som produceres og/eller sælges med et

certificerings claim til hver en tid stemmer overens med mængderne af input fra

forskellige materialekategorier, det tilhørende percentage eller credit claim, og

produktgruppens konverteringsfaktor(er). Den pågældende accounting record skal

som minimum indeholde følgende information:

a) referencer til købsfaktura;

b) mængder (volumen eller vægt);

c) materialekategori og, hvis relevant, procent claim eller credit claim;

d) certificerings claim;

e) information til at identificere produktet på faktura;

f) relevant claim period eller arbejdsbestilling (FSC 5.2.1)

1 4 FSC: Organisationen skal etablere og opretholde en opdateret fortegnelse over alle

leverandører som leverer materiale der bruges til FSC produktgrupper, herunder:

a) den leverede produkttype;

b) den leverede materialekategori;

c) leverandørens FSC Chain of Custody eller FSC Controlled Wood kode, hvis

relevant. (FSC 3.2.1)


1 5 For hver produktgruppe skal organisationen udarbejde årlige mængdeopgørelser

som giver kvantitativ information for hver materialekategori som er

modtaget/brugt og produkttype som er produceret/solgt, som følger:

a) input modtaget;

b) input brugt til produktion;

c) input tilbage på lager

d) output tilbage på lager;

e) output solgt (FSC 5.2.2)

1 6 Alle fortegnelser relateret til certificering (f.eks. Købs- og salgsdokumenter,

produktionsfortegnelser, mængdeopgørelser, oplæringsfortegnelser og trademark

godkendelser) skal opbevares i minimum 5 år. (FSC 1.4.2 og PEFC 6.4.2)

2 0 Dokumenteret kontrolsystem

2 1 Organisationen skal udvikle og opretholde opdaterede skriftlige dokumenterede

procedurer og/eller arbejdsinstrukser som dækker alle gældende krav i forhold til

Chain of Custody systemets skala og kompleksitet. (FSC 1.2.1 og PEFC 6.1)

2 2 De dokumenterede procedurer skal indeholde:

(a) Organisationsstruktur, ansvar og autoriteter relateret til chain of custody.

(b) Beskrivelse af råmateriale-flowet i produktionsprocessen.

(c) Procedurer for PEFC due diligence systemet omkring kontroversielle kilder, hvis

relevant.

(d) Procedurer for intern revision

(e) Procedurer for behandling af klager

(PEFC 6.3)+AB127

3 0 Intern revision

3 1 Organisationens ledelse skal udføre en regelmæssig periodisk revision af

organisationens chain of custody og overholdelsen af kravene i denne standard.

(PEFC 6.2.1.3)

3 2 Virksomheden skal implementere procedurer for mindst en årlig intern revision,

som dækker alle gældende krav i denne standard, og skal fastsætte afhjælpende

og forebyggende foranstaltninger hvis det er nødvendigt. Systemet skal inkludere

det følgende:

1 Dokumentation som viser hvornår revisioner finder sted og resultaterne af disse,

herunder manglende overholdelse af regler som identificeres og de afhjælpende

foranstaltninger som indføres,

2 Den interne revision skal vurderes af et medlem af den øverste ledelse. (PEFC

6.6.1 samt 6.6.2).

4 0 Ansvar

4 1 Organisationen ledelse skal definere og dokumentere sit engagement i at

implementere og opretholde chain of custody kravene i overensstemmelse med

denne standard. Organisationens engeagement skal gøres tilgængeligt for

organisationens personale, leverandører, kunder, og andre intereserede parter.

(PEFC 6.2.1.1)


4 2 Organisationens ledelse skal udpege et medlem af ledelsen som har det

overordnede ansvar for og autoritet over virksomhedens overholdelse af alle

gældende krav i denne standard. (FSC 1.1.1 og PEFC 6.2.1.2)

4 3 Organisationen skal identificere nøglepersoner/stillinger med tilhørende

kvalifikationer for hver del af COC kontrol systemet (f.eks. indkøb, forarbejdning,

salg, brug af trademarks, opbevarelse af dokumenter, interne revisioner, due

diligence systemet osv.). (FSC 1.2.2 og PEFC 6.2.2)

5 0 Oplæring

5 1 Organisationen skal definere krav til kvalifikationer for alt relevant personale og

skal implementere dette i en oplæringsplan. (FSC 1.2.2 + 1.3.1 og PEFC 6.5.1)

5 2 Organisationen skal etablere og implementere en oplæring som sikrer at alt

relevant personale lever op til de definerede krav til kvalifikationer. (FSC 1.3.1 og

PEFC 6.5.1)

5 3 Organisationen skal føre optegnelser over den udførte oplæring af personalet i

forbindelse med implementeringen af denne standard. (FSC 1.3.2)

5 4 Alt relevant personale skal udvise bevidsthed om organisationens procedurer og

kompetencer til at implementere COC kravene. (FSC 1.1.2 og PEFC 6.5.1)

5 5 Virksomheden skal identificere, tilvejebringe og opretholde den nødvendige

infrastrutur og tekniske faciliteter for en effektiv implementering og opretholdelse

af virksomhedens Chain-of-custody system i overensstemmelse med kravene i

denne standard. (PEFC 6.5.2)

6 0 Definition af Produktgrupper

6 0 Organisationen skal fastsætte produktgrupper for alle produkter som vil blive solgt

med et FSC eller PEFC claim (betegnelse).

6 1 Organisationen skal udarbejde og opretholde en opdateret, offentligt tilgængelig

fortegnelse over FSC og PEFC produktgrupper, der indeholder alle produkter som

kan blive solgt med et FSC eller PEFC claim. (FSC 2.1.1 og PEFC 5.1.2.2)

6 2 Produktgrupperne skal omfatte en enkelt produkttype eller en gruppe af produkter,

some består af samme eller ligende typer råmateriale (f.eks. samme art, kvalitet,

værdi). (PEFC 5.1.2.2)

6 3 Materialet anvendt for en produktgruppe skal have samme måle enhed eller

enheder, som kan konverteres til samme måleenhed. (PEFC 5.1.2.2)


6 4 Fortegnelsen over produktgrupper skal som minimum indeholde:

a) specificering af produktgruppen som enten FSC Pure, FSC Mixed, FSC Recycled,

FSC Controlled Wood, eller PEFC Certified;

b) produkttype(r) jævnfør FSC produktklassificeringen (FSC-STD-40-004a);

c) arter, jævnfør FSC artsterminologien, anvendes som input til produktgruppen,

hvis informationer om artssammensætning normalt bruges til at angive

produktkarakteristika (FSC-STD-40-004b).

d) Organisationen skal tydeligt identificere de produktgrupper, der indgår i PEFC

Due Diligence System+AB111. (PEFC, Appendix 2, afsn. 1.3) (FSC 2.1.1 og PEFC

5.1.2.2)

6 5 Det følgende skal specificeres for hver produktgruppe:

a) materialekategorien der bruges som input;

b) kontrolsystemet som bruges til at angive et certificerings claim:

i. transfer system;

ii. percentage system; eller,

iii. credit system;

c) lokaliteter som er involveret i forvaltning, produktion, opbevaring, salg, osv.

(FSC 2.1.2 og PEFC 5.1.2)

6 6 For produktgrupper, hvor et percentage eller credit system som er baseret på claim

periods anvendes, skal alle inkluderede produkter have samme specifikationer i

forhold til:

a) kvaliteten af input;

b) konverteringsfaktorer;

c) arter. (FSC 2.1.3 og PEFC 5.1.2.2)

7 0 Materialeforsyning

7 1 Organisationen skal:

a) kategorisere alt input-materiale efter materialekategorier;

b) kategorisere alt input-materiale efter produktgruppe

c) sikre at kun berettiget input bruges. (FSC 3.1.1 + 3.1.2)

7 2 FSC krav: Gyldigheden og rammerne for leverandørens FSC certifikat (CoC, CW,

FM/CW eller FM/CoC) skal verificeres via info.fsc.org forud for et køb, for at sikre at

certifikatet er gyldigt og at certifikatets anvendelsesområde dækker over de

leverede produkter. (FSC 3.2.2)

7 3 PEFC krav: Organisationen skal fra alle leverandører af PEFC certificeret materiale

kræve en kopi af eller adgang til skovdrifts- eller Chain of custody certifikaterne

eller et andet dokument, som beviser at den pågældende er berettiget til at levere

PEFC certificeret materiale. (PEFC 4.2.2 + 5.2.2)

7 4 FSC krav: Ved køb af FSC "controlled material", skal organisationen overholde de

relevante krav i "FSC-STD-40-005: Standard for Company Evaluation of FSC

Controlled Wood". (FSC 3.3.1)


7 5 PEFC krav: Organisationen skal etablere et PEFC Due Diligence Systemet (DDS) i

henhold til PEFC ST 2002:2010 Appendix 2 for organisationer med chain of custody

certificering af produktgrupper hvor ikke PEFC certificeret input blandes med PEFC

certificeret materiale. Følgende typer af input materiale er undtaget fra DDS:

a) Certificeret materiale/produkter leveret af en leverandør med et certifikat der er

anerkendt af PEFC.

b) Genbrugsmateriale.

c) Materiale/produkter, der ikke er certificeret, men som er dækket af

leverandørens PEFC-anerkendte chain of custody certifikat.

d) Materiale, der er dækket af leverandørens PEFC DDS certifikat, udstedt af et

PEFC anerkendt og accrediteret certificeringsorgan. (PEFC Appendix 2; 1.1)

7 6 FSC krav: Ved køb af "non-certified reclaimed material" skal organisationen

overholde kravene i "FSC-STD-40-007: FSC Standard for Sourcing Reclaimed

Material for Use in FSC Product Groups or FSC-certified Projects". (FSC 3.3.2)

7 7 FSC krav: Materiale som genbruges fra en sekundær produktionsproces eller en

downstream industri, hvor materialet ikke er produceret fortsætligt, ikke er egnet

til slutanvendelse og ikke kan genbruges on-site i samme produktionsproces som

frembragte det, kan klassificeres som "pre-consumer reclaimed material". (FSC

3.4.1)

7 8 FSC krav: Organisationen skal klassificere blandinger af forskellige kategorier af

virgin eller genbrugsmateriale, hvor proportionerne af de forskellige input ikke kan

identificeres, efter den laveste materialekategori og, hvis relevant, procent eller

credit claim med det laveste certificerede eller post-consumer input per input

volume. (FSC 3.4.2)

8 0 Modtagelse

8 1 PEFC krav: Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller

forarbejdelse skal organisationen kontrollere leverandørens faktura og

underbyggende dokumentation for at sikre at leverandøren er klart identificeret,

herunder dennes CoC eller FM certifikat eller anden dokumentation som beviser at

den pågældende er berettiget til at levere PEFC certificeret materiale, og at

leveringsdato er inkluderet. (PEFC 4.2.1)

8 2 Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal

organisationen kontrollere leverandørens faktura og underbyggende dokumentation

for at sikre at den leverede mændge og kvalitet stemmer overens med den

leverede dokumentation. (FSC 4.1.1 og PEFC 4.2.1)

8 3 Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller forarbejdelse skal

organisationen kontrollere leverandørens faktura og underbyggende dokumentation

for at sikre at materialekategorien og, hvis relevant, den tilhørende procent eller

credit claim er angivet for hvert produkt eller for alle produkterne. (FSC 4.1.1 og

PEFC 4.2.1)


8 4 FSC krav: Ved modtagelse af materiale eller forud for yderligere brug eller

forarbejdelse skal organisationen kontrollere at leverandørens faktura og

underbyggende dokumentation, for træ som leveres med et FSC claim, indeholder

leverandørens FSC certificeringskode eller FSC Controlled Wood kode. (FSC 4.1.1)

8 5 Input som bruges til certificerede produktgrupper skal forblive klart identificerbart

og kunne adskilles efter produktgruppe eller efter det tilhørende certificerings claim

gennem alle stadier. Dette skal opnås ved:

(a) fysisk adskillelse i form af produktions og opbevaringsplads, eller

(b) fysisk adskillelse i form af tid, eller

(c) tydelig identifikation af det certificerede materiale gemmem produktionen. (FSC

4.2.1 og PEFC 4.1.1 + 4.1.2 + 4.3)

8 6 For materiale som modtages med et FSC mærkat og som bruges til videre

forarbejdning skal organisationen sikre at mærkater eller adskillelsesmærker

fjernes fra materialet før det sælges videre. (FSC 4.3.1)

8 7 For materiale som modtages med et FSC mærkat, skal organisationen kontrollere

at materialet er mærket korrekt i forhold til materialekategorien. (FSC 4.3.1)

8 8 FSC: For materiale som modtages med et mærkat fra en anden

skovcertificeringsordning end FSC (f.eks. PEFC), skal organisationen sikre at alle

disse mærkater fjernes fra materialet før det sælges videre med et FSC claim. (FSC

4.3.2)

9 0 Kontrol af ikke-certificeret PEFC input (for PEFC production)

Nedenstående krav er baseret direkte på PEFC krav

9 1 The organisation shall establish a due diligence system in compliance with Appendix

2 to this standard to minimise the risk that certified products include raw material

from controversial sources. (5.6.1)

9 2 Appendix 2

2.1 The organisation shall require from all suppliers of material covered by the

scope of the PEFC DDS, a signed selfdeclaration that the supplied material does not

originate from a controversial source with the exemption applying to supplies

delivered directly from forest owners of the organisation's own country where the

organisation demonstrates that the country is representing "low" risk based on risk

management criteria of the PEFC DDS.


9 3 Appendix 2

1 Scope

1.1 This appendix provides requirements for the PEFC Due Diligence System which

is required to be implemented by all organisations implementing this standard for

all input forest based material of those product groups which are covered by the

organisation's chain of custody and for which percentage based method has been

applied, with the exception of:

(a) certified material/products delivered by a supplier with PEFC recognised

certificate,

(b) recycled material,

(c) material/products other than certified which are covered by the supplier's PEFC

recognised chain of custody certificate.

(d) material covered by the supplier's PEFC DDS certificate which was issued by

PEFC notified and accredited certification body.

1.3 The organisation shall clearly identify the product groups for which the PEFC

DDS is being implemented.

1.5 The organisation's PEFC DDS shall be supported by the organisation's

management system meeting requirements of chapter 6 of this standard

1.6 The organisation shall implement the PEFC DDS in three steps relating to:

(a) supplier's self-declarations,

(b) risk assessment and

(c) management of high risk supplies.

9 4 Appendix 2

3.1 The organisation shall carry out the risk assessment of procuring raw material

from controversial sources for all input material of the product group(s) covered by

the scope of the PEFC DDS.

9 5 Appendix 2

1.7 The organisation procuring raw material originating from threatened and

endangered species classified by CITES shall follow all the regulations defined by

CITES and other international conventions as well as national legislation.

1.8 The organisation shall not include any forest based material originating from

countries which are covered by UN, or applicable EU or national government

sanctions relating to export/import of forest based products.

10 0 Volumenkontrol

10 1 For hver produktgruppe skal organisationen identificere de væsentligeste

produktionsfaser, som medfører en ændring af materialets volumen eller vægt og

specificere konverteringsfaktoren(erne) for hver fase eller, hvis dette ikke er

muligt, for hele produktionsforløbet. (FSC 5.1.1) og PEFC 6.3)+AB15

10 2 FSC krav: Organisationen skal specificere den anvendte metodologi til at beregne

konverteringsfaktoren(erne) og sikre at konverteringsfaktorer er opdaterede. (FSC

5.1.2)


10 3 PEFC krav: Organisationen skal beregne certificeringsprocenten baseret på en

enkelt måleenhed, som bruges for alt råmateriale omfattet af beregningen. (PEFC

5.3.2)

10 4 Transfer system

10 5 For hver produktgruppe skal organisationen specificere claim periods eller

arbejdsbestillinger for hvilke et enkelt certificerings claim skal gøres gældende.

(FSC 7.1.1 og PEFC 5.1.2.2)

10 6 For produkter hvori inputet tilhører en enkelt materialekategori med samme

certificerings claim, skal dette certificerings claim bruges til outputtet. (FSC 7.2.1)

10 7 FSC: For produkter hvori input af forskellige materialekategorier eller tilhørende

procent claims eller credit claims blandes, skal organisationen bruge det FSC claim

som har det laveste FSC eller post-consumer input per input volumen, som claim

for outputtet. (FSC 7.3.1)

10 8 Procentsystem

10 9 For hver produktgruppe skal organisationen specificere claim periods eller

arbejdsbestillinger for hvilke et enkelt certificerings claim skal gøres gældende.

(FSC 8.1.1 og PEFC 5.1.1 + 5.1.2)

10 10 For hver produktgruppe, skal organisationen beregne det procentvise input baseret

på:

a) inputtet til samme ordreparti (single percentage), ELLER

b) det gennemsnitlige input per produktgruppe over en specificeret periode på op

til 12 måneder (rolling average percentage). Procenten skal genberegnes med højst

3 måneders mellemrum (FSC 8.3.2 + 8.3.3 og PEFC 5.3.4 + 5.3.5 + 5.3.6)

10 11 PEFC krav: Hvis organisationen anvender percent for samme ordre, så skal

procenten beregners baseret på certificeret materiale, som fysisk er inkluderet i

produktet (5.3.5).

10 12 Procentbasserede beregninger skal udføres for hver produktionslokalitet. (FSC

5.3.2 og PEFC 5.1.2.3)

10 13 Organisationen skal beregne og registrere procentdelen af certificeret input i

procent af det totale volumen:

%i=Vc/(Vc+Vo)*100, hvor:

%i = input procent

Vc = mængde certificeret råmateriale (for FSC medregnes Post consumer recycled

råmateriale som FSC input)

Vo = mængde andet råmateriale (FSC 8.3.1 og PEFC 5.3.1)

10 14 PEFC krav: Organisationen skal beregne certificeringsprocenten basseret på en

enkelt måleenhed, som bruges for alt råmateriale omfattet af beregningen. (PEFC

5.3.2)


10 15 Hvis kun en procentdel af inputtet er certificeret, skal organisationen bruge det

procent claim som er anført på leverandørens faktura til at fastsætte mængden af

certificeret input. (FSC 8.2.1 og PEFC 5.3.3)

10 16 Organisationen må sælge det totale output fra produktgrupper med et procent

claim som svarer til eller er lavere end den beregnede input procent. (FSC 8.4.1 og

PEFC 5.4.1)

10 17 FSC krav: Organisationen må sælge det totale output fra FSC Recycled

produktgrupper med et procent claim som svarer til eller er lavere end den

beregnede input procent. (FSC 8.4.2)

10 18 FSC krav: Organisationen skal sikre at FSC trademarks ikke bruges til at promovere

produkter som ikke lever op til de tærskelværdier for mærkning som er specificeret

under afsnittet mærkning. (FSC 8.5.1)

11 0 Percent system - Roling Average

Se standardernes beskrivelse af kravene

12 0 Percent system - assembled product

Se standardernes beskrivelse af kravene

13 0 Credit system

13 1 For hver produktgruppe skal organisationen oprette og vedligeholde en credit konto

med en specificeret claim period på op til 3 måneder, på hvilken tilføjelser og

fradrag af credits skal registreres. (FSC 9.1.1)

13 2 Organisationen skal angive en måleenhed for kredit kontoen. (FSC og PEFC

5.4.2.5)

13 3 Organisationen skal oprette en credit konto på hver produktionslokalitet. (FSC

5.3.2 og PEFC 5.1.2.3)

13 4 Hvis kun en procentdel af inputtet er certificeret, skal organisationen bruge det

procent claim som er anført på leverandørens faktura til at fastsætte mængden af

certificeret input. (FSC 9.2.1)

13 5 I det tilfælde at input leveres med claims i henhold til flere certificeringssystemer

(f.eks. både FSC og PEFC) skal produktgruppen enten registrerest med alle

certificeringssystemerne og overholde respektive krav, eller virksomhende skal

vælge under hvilket certificeringssystem produktgruppen skal videreføres.

13 6 Organisationen skal tilføje den konverterede mængde (volumen eller vægt) af

certificeret input som credit på credit kontoen ved at bruge de(n)

konverteringsfaktor(er) som er specificeret for hver komponent i produktgruppen.

(FSC 9.3.1 og PEFC 5.4.2 )


13 7 Organisationen skal tilføje den certificerede credit til credit kontoen efter at

organisationen har fået ejendomsretten og materialekategorien er blevet

verificeret, samt før materialet indgår i produktionsprocessen. (FSC 9.3.2. og PEFC

5.4.2.)

13 8 Organisationen skal fratrække mængden som sælges og/eller mærkes som FSC

Mixed, FSC Recycled eller PEFC fra den disponible credit in den pågældende

produktgruppe på credit kontoen. (FSC 9.4.1)

13 9 Organisationen skal sikre at credit kontoen aldrig overtrækkes, at den er opdateret

samt at alt relevant personale er bevidst om den resterende credit. (FSC 9.5.1 +

9.6.1 + 9.6.2)

13 10 Organisationen skal ikke akkumulere mere certificeret credit på credit kontoen end

summen af den credit som er blevet tilført de foregående 12 måneder. (FSC 9.5.2

og PEFC 5.4.2.6). Note, PEFC has exceptions for the 12 months when the

production process last longer than 12 months.

13 11 FSC krav: Organisationen må sælge den mængde af produktionen som ikke er

blevet solgt som FSC Mixed eller FSC Recycled materiale, som FSC Controlled

Wood, basseret på en tilsvarende FSC Controlled Wood credit konto. (FSC 9.6.3)

15 0 Salg

15 1 Organisationen skal sikre at alle faktura som udstedes ved salg af output med et

certificerings claim indeholder følgende information:

a) navn og kontaktoplysninger på organisationen;

b) navn og adresse på kunden;

c) dokumentets udstedelsesdato;

d) beskrivelse af produktet, herunder procenten af certificeret råmateriale, hvis

relevant;

e) mængden af solgte produkter;

f) den korrekte certificeringskode;

g) organisationens navn og kontaktoplysninger samt bevis for den certificerede

status; (FSC 6.1.1 og PEFC 4.4.1.3; 5.5.1.3)


15 2 Det relevante FSC og/eller PEFC claim for den enkelte produktdel eller for det totale

produkt skal tydeligt fremgå af fakturaen på følgende vis:

i. "FSC Pure" bruges for produkter fra FSC Pure produktgrupper;

ii. "FSC Mixed x%" hvor 'x' representerer den gældende procent claim, bruges for

produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et percentage system;

iii. "FSC Mixed Credit" bruges for produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et

credit system;

iv. "FSC Recycled x%" hvor x repræsenterer den gældende procent claim, bruges

for produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et percentage system;

v. "FSC Recycled Credit" bruges for produkter fra FSC Recycled produktgrupper

under et credit system;

vi. "FSC Controlled Wood" bruges for produkter fra FSC Controlled Wood

produktgrupper eller for produkter fra FSC Mixed produktgrupper som ikke sælges

som FSC certificerede. (FSC 6.1.1)

vii. "x % PEFC certified" bruges for produkter af PEFC product grupper. (PEFC

5.5.1.4)

15 3 FSC: Organisationen skal sikre at det korrekte FSC claim fremgår af salgs- og

transportdokumenter for produkter som bærer et FSC mærke. (FSC 6.2.1)

15 4 Hvis separate transportdokumenter udstedes, skal informationen på fakturaen

være tilstrækkelig til at knytte faktura og relaterede transportdokumenter til

hinanden. (FSC 6.1.1)

15 5 PEFC krav: Organisationen skal forsyne kunden med dokumentation som verificerer

overholdelsen af chain of custody kravene, herunder certifikat- og/eller

licensnummer. (PEFC 4.4.1.1 + 5.5.1.1)

15 6 Hvis fakturaen (eller en kopi af den) ikke er inkluderet i forsendelsen af produktet,

skal transportdokumenterne indeholde de samme informationer som er påkrævet

for fakturaen. (FSC 6.1.2)

15 7 Organisationen skal sikre at produkter som sælges med et FSC claim ikke bærer

mærker fra andre skovcertificeringsordinger, f.eks. PEFC, SFI, MTCC og CSA. (FSC

6.2.2)

15 8 Organisationen skal sikre at salget af FSC Controlled Wood sker i

overensstemmelse med "FSC-STD-40-005: FSC Standard for Company Evaluation

of FSC Controlled Wood". (FSC 6.3.1)

16 0 Outsourcing

16 1 Organisationen skal have og opretholde ejendomsretten over materialer som

outsources, under den outsourcede forarbejdning. (FSC 12.1.1 og PEFC 6.8.2)

16 2 Organisationen skal sikre at enhver off-site forarbejdning som finder sted på en

underleverandørs faciliteter følger CoC procedurerne. (FSC 12.1.1, PEFC 6.8.3)


16 3 Outsourcing skall være dækket af en underskrevet outsourcing aftale, som sikre at

organisationens produkter ikke blandes med andre produkter. Aftalen skal

indeholde en klausul som forbeholder certificeringsorganisation retten til at foretage

en revision af den outsourcende underleverandør. (FSC 12.1.1, PEFC 6.8.4)

16 4 Organisationens dokumenterede kontrolsystem skal dække den outsourcede proces

som deles med den relevante underleverandør. (FSC 12.1.1)

16 5 Organisationens kontrolsystem for den outsourcede proces skal sikre at materialet

som bruges til produktionen af FSC-certificeret materiale kan spores og kontrolleres

og ikke kan blandes eller kontamineres af andet materiale under den outsourcede

forarbejdning. (FSC 12.2.1)

16 6 Organisationens kontrolsystem skal sikre at entreprenøren opbevarer fortegnelser

over input, output og leveringsdokumentation relateret til alt FSC-certificeret

materiale som håndteres under outsourcingaftalen. (FSC 12.2.1)

16 7 Organisationen skal notere navnene og kontaktoplysningerne på alle

underleverandører som bruges til outsourcing. (FSC 12.3.1)

16 8 Certificeringsfirmaet skal have information om navnene og kontaktoplysningerne på

enhver underleverandør som bruges til outsourcing af FSC certifieret materiale.

(FSC 12.3.2)

16 9 Organisationen skal udstede den endelige faktura for det FSC-certificerede

materiale efter outsourcing (se krav til salgsdokumenter). (FSC 12.4.1)

16 10 Organisationen skal sikre at underleverandøren kun bruger FSC mærker på

produkter som falder under rammerne for outsourcingaftalen. (FSC12.5.1)

16 11 Organisationen skal sikre at underleverandøren ikke anvender FSC Trademarks til

salgsfremmende brug. (FSC 12.6.1)

16 12 Organisations program for intern audit skal dække outsoursede aktiviteter (PEFC

6.8.5)

16 13 Organisationen skal sikre at underleverandører ikke selv outsourcer

forarbejdningen til en anden underleverandør. (FSC 12.7.1)

17 0 Brug af Trademarks/Claims på Produkter

17 1 FSC krav: Virksomheden skal have et sikkert system til mærkning af produkter,

som sikrer det følgende:

a) At kun de produkter som fremgår i FSC produktgruppeskemaet FSC mærkes;

b) At kun de produkter som møder de relevante krav i denne standard FSC

mærkes;

c) Det relevante FSC mærke bruges til den pågældende produktgruppe;

d) Produkter skal mærkes i overensstemmelse med ("FSC-STD-50-001:

Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders". (FSC 10.1.1)


17 2 FSC krav: Alle produkter fra FSC Pure produktgrupper kan mærkes med "FSC

100%" mærket. (FSC 11.1.1)

17 3 FSC krav:: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et transfer system kan

mærkes med ( "FSC Mix" mærket), hvis det fastslåede FSC claim for outputtet er

en af de følgende:

a) et 'FSC Mixed' procent claim på mindst 70%; eller

b) et 'FSC Mixed Credit' claim. (FSC 11.2.1)

17 4 FSC krav: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et percentage system kan

mærkes med ("FSC Mix" mærket), hvis det beregnede procent claim er mindst

70%. (FSC 11.2.2)

17 5 FSC krav: Produkter fra FSC Mixed produktgrupper under et credit system kan

mærkes med ("FSC Mix" mærket) hvis der er tilstrækkelig FSC credit tilgængelig på

credit kontoen for den pågældende produktgruppe. (FSC 11.2.3)

17 6 FSC krav: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et transfer system can

mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis det fastslåede FSC claim for outputtet

er et af de følgende:

a) et 'FSC Recycled' procent claim på mindst 85%; eller

b) et 'FSC Recycled Credit" claim. (FSC 11.3.1)

17 7 FSC: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et percentage system kan

mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis den beregnede procent claim er mindst

85%. (FSC 11.3.2)

17 8 FSC krav: Produkter fra FSC Recycled produktgrupper under et credit system kan

mærkes med "FSC Recycled" mærket, hvis der er tilstrækkelig FSC credit

tilgængelig på credit kontoen for den pågældende produktgruppe. (FSC 11.3.3)

17 9 PEFC krav: Alt on-product brug af PEFC logo og mærke skal udføres i

overensstemmelse med "PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo usage rules -

requirements". (PEFC 4.4.2 + 5.5.2)

18 0 Brug af Trademark/Claim til markedsføring

18 1 Virksomheden skal sikre at ethvert salgsfremmende (off-product) claim relateret til

FSC og Rainforest Alliance certificeringen sendes til SmartWood/NEPCon til

gennemsyn og godkendelse forud for brug.

18 2 Virksomheden skal sikre at alle off-product/salgsfremmende claims virksomheden

laver er godkendt af SmartWood/NEPCon forud for brug.

18 3 Hvis FSC trademarks bruges til at promovere produkter, skal virksomheden

begrænse promoveringen til produkter som er certificeret jævnfør FSCs standarder

og er berettigede til mærkning.


18 4 I tilfælde hvor FSC trademarks bruges sammen med trademarks (logo, navn,

identificeringsmærker) for andre skovcertificeringsordninger, skal der foreligge en

godkendelse fra SmartWood.

18 5 Virksomheden skal kun lave FSC Controlled Wood claims i business-to-business

kommunikation med FSC CoC certifikatindehavere.

18 6 Virksomheden skal ikke lave nogen claims relateret til FSC Controlled Wood på

produkter, på point-of-sale materiale, eller i promotion materiale.

18 7 Virksomheden har procedurer på plads og demonstrerer at de tydeligt knytter

statementet "FSC Controlled Wood" til de produkter som sælges som dette, i al

relevant dokumentation.

18 8 Virksomheden skal tydeligt knytte statementet "FSC Controlled Wood" til de

produkter som sælges som dette, på al relevant dokumentation.

18 9 Statementet "FSC Controlled Wood" er altid ledsaget af virksomhedens FSC CW

certifikatkode.

18 10 Virksomheden skal sikre at underleverandører ikke anvender FSC trademarks til

salgsfremmende brug.

18 11 Brug af FSC Trademarks til promovering af virksomhedens FSC certificering skal

ikke overdrive de miljømæssige følger af certificeringen, herunder påstande om

miljømæssige kriterier under CoC certificeringen.

18 12 PEFC: Alt off-product brug af PEFC logo og mærke skal udføres i overensstemmelse

med "PEFC ST 2001:2008 PEFC Logo usage rules - requirements". (PEFC 4.4.2 +

5.5.2)

Denne kravliste er udarbejdet af NEPCon (www.nepcon.net) med støtte fra Naturstyrelsen.

Definitioner


Materiale kategori:

Kategorier af VIRGIN eller genbrugsmateriale som, hvis berettiget, kan bruges i

FSC produktgrupper:

a) FSC Pure material

b) FSC Mixed material

c) FSC Recycled material

d) FSC Controlled Wood

e) controlled material (jævnfør FSC-STD-40-005)

f) post-consumer reclaimed material

g) pre-consumer reclaimed material

Kategorier af VIRGIN eller genbrugsmateriale som, hvis berettiget, kan bruges i

PEFC produktgrupper:

h) Alle de ovenfor nævnte kategorier

i) PEFC certificeret materiale

Note: PEFC certificeret materiale kan ikke bruges i FSC produktgrupper.

More magazines by this user
Similar magazines