18.01.2015 Views

Bactiquant presentation

Bactiquant presentation

Bactiquant presentation

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Agenda<br />

Præsentation<br />

• Introduktion til teknologien (Morten Miller)<br />

• Et helikopterperspektiv (Hans Martin Friis Møller)<br />

• Implementering i vandforsyningen (Eva Bang)<br />

• Erfaringer fra en vandforsyning (Henrik Kirkegaard)<br />

© 2011 Mycometer A/S


Mycometer A/S<br />

Etableret i 2001<br />

• “Spin off” fra Københavns Universitet<br />

• Hovedkvarter i København<br />

– Udvikling, produktion og markedsføring i Europa<br />

• Datterselskab i USA<br />

– Distribution og salg i USA og Asien<br />

© 2011 Mycometer A/S


Produktet<br />

Anvendt mikrobiologi<br />

Mycometer udvikler nye og robuste<br />

mikrobiologiske hurtigmetoder<br />

Metoderne er baseret på anvendelse af<br />

fluorescensteknologi<br />

© 2011 Mycometer A/S


Anvendelsesområde<br />

Produkter<br />

Vandmikrobiologi<br />

Indeklima<br />

Specialapplikationer<br />

© 2011 Mycometer A/S


<strong>Bactiquant</strong>® metoden<br />

Måling af totalbakterier i vandprøver<br />

© 2011 Mycometer A/S


<strong>Bactiquant</strong>®<br />

Status<br />

• Anvendt i vandforsyninger siden 2006<br />

• Evalueret i DANVA regi (2010)<br />

• Inkluderet i vejledning om håndtering af<br />

overskridelser af de mikrobiologiske<br />

drikkevandsparametre (2010)<br />

• US-EPA verificeret teknologi 2011<br />

• Videnskabeligt dokumenteret<br />

© 2011 Mycometer A/S


Princippet<br />

Bakterierne opsamles på en membran<br />

© 2011 Mycometer A/S


State of the art teknologi<br />

Princip<br />

Enzyme Substrate<br />

Fluorophore<br />

Fluorescence<br />

The reaction continues to release<br />

fluorophore over time at a constant rate.<br />

(Amplification of signal over time.)<br />

Bacteria<br />

Time<br />

© 2011 Mycometer A/S


Analysen<br />

Tre simple trin<br />

Hurtig<br />

analyse<br />

Nem<br />

fortolkning<br />

Fleksibel<br />

prøvetagning<br />

© 2011 Mycometer A/S


Nyt produkt<br />

Bactiline® - fuldautomatisk overvågning<br />

© 2011 Mycometer A/S


Velkommen til fremtiden<br />

Nyt produkt<br />

• Døgnovervågning af vandkvalitet<br />

• Tilkobles forsyningens nervesystem (SRO)<br />

• Interface med AQUIS – Sporing og<br />

afgrænsning af forureninger<br />

© 2011 Mycometer A/S

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!