17.07.2013 Views

tiDen - Dansk Miljøteknologi

tiDen - Dansk Miljøteknologi

tiDen - Dansk Miljøteknologi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3. marts 2011<br />

Ren luft<br />

Ren jord<br />

Rent vand<br />

Ren besked<br />

<strong>Dansk</strong> miljøteknologi<br />

e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g<br />

mudp<br />

– miljøteknologisk<br />

udviklings- &<br />

demonstrationsprogram<br />

det er på tide at skabe grøn vækst, nye innovative<br />

arbejdspladser og øget eksport gennem et<br />

fælles privat-offentligt investeringsprogram:<br />

mUdP – miljøteknologisk Udviklings-<br />

og demonstrationsProgram<br />

et magasin for beslutningstagere i kommuner, folketinget og virksomheder


/ /<br />

/ ren lUft: / rent vand: vand: / ren jord: / ren besked: besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

Status<br />

Leder<br />

MiLjøopSLagStavLen<br />

Hvor er vi på vej hen? Hvor langt<br />

er vi nået? Hvad mangler vi?<br />

Det gåR langsomt meD at inDføRe<br />

DDs<br />

<strong>Miljøteknologi</strong>sk udviklingsprogram<br />

på dagsordenen<br />

der sker meget på miljøområdet i disse år. dansk<br />

miljøteknologi arbejder hver dag på at skubbe<br />

udviklingen i den rigtige retning og giver her et<br />

overblik over, hvad der sker på området netop<br />

nu. læs også på side 31.<br />

nu gRibes DeR inD moD kulbRinte-foRuRening<br />

i fReDeRicia<br />

det ser nu endelig ud til, at der sættes ind over<br />

for de giftige oliedampe fra shells havneterminal<br />

i fredericia. i et udkast til ny miljøgodkendelse<br />

fra miljøstyrelsen lægges der op til at pålægge<br />

shell at ”etablere og idriftsætte foranstaltninger<br />

til begrænsning af voC-dampe fra lastning af<br />

råolie til skibe” med mindst 85 % inden 3 år.<br />

Udkastet har været i høring, og der er<br />

kommet forskellige bemærkninger. en endelig<br />

afgørelse kan forventes i løbet af foråret.<br />

Problemerne i fredericia har tidligere været<br />

beskrevet i dansk miljøteknologi nr. 2 fra februar<br />

2010, hvor der blev sat fokus på, hvordan<br />

der i forbindelse med udskibning af råolie hvert<br />

år uhindret slipper 4.000 giftige oliedampe ud i<br />

det fri fra shells havneterminal i fredericia.<br />

og det på trods af, at der findes teknologi,<br />

som kan fange og genanvende oliedampene,<br />

hvad der kan være god økonomi i. og på trods<br />

af, at mange mindre virksomheder med langt<br />

mindre udslip er blevet pålagt strenge krav om<br />

reduktion af forureningen.<br />

kulbrinte fra oliedampe (voC) er et stort<br />

luftforureningsproblem, fordi de er årsag til<br />

såkaldt fotokemisk smog, som generer menneskers<br />

luftveje og skader plantelivet og naturen.<br />

dansk miljøteknologi udtrykker derfor<br />

tilfredshed med, at der langt om længe gøres<br />

noget ved problemet, men påpeger, at en<br />

reduktion på 85 % og en frist på 3 år er ganske<br />

lempelige vilkår.<br />

På trods af adskillige sager med forurening af drikkevandet<br />

rundt om i landet gennem de senere år,<br />

går det uhyre langsomt med at få indført ledelsesog<br />

kvalitetssystemer (dds = dokumenteret<br />

drikkevandssikkerhed) i vandforsyningerne.<br />

systemerne er et vigtigt redskab i kampen<br />

for at nedbringe antallet af forureninger, og de<br />

vil også kunne bidrage til at spare udgiften til<br />

opsporing og afværgeforanstaltninger, når først<br />

forureningen er sket.<br />

socialdemokraterne fremsatte første gang<br />

forslag om at indføre systemerne obligatorisk<br />

tilbage i 2008.<br />

i september 2009 afgav et enigt miljøudvalg<br />

en beretning over forslaget, hvor miljøministeren<br />

blev bedt om at fremlægge konkrete forslag,<br />

så ledelses- og kvalitetssystemerne kunne<br />

indføres differentieret efter størrelse.<br />

På det seneste møde i februar 2011 var der<br />

imidlertid ingen konkrete forslag fra ministeren.<br />

der blev dog præsenteret en rapport fra et<br />

rådgivende konsulentfirma, som konkluderer,<br />

at der vil være størst effekt og ligestilling af alle<br />

forbrugere ved krav om systemer i alle almene<br />

vandforsyninger. der henvises til, at kravene vil<br />

skulle gradueres efter forsyningernes størrelse,<br />

men at de overordnede krav til systemets faser<br />

bør være de samme: vurdering af systemets<br />

tilstand, plan for udbedring og forbedringer samt<br />

kontrolpunkter.<br />

omkostningerne til drift og vedligeholdelse<br />

vurderes at være meget små og kun have meget<br />

begrænset indflydelse på vandprisen.<br />

gennemgangen af forskellige sager og<br />

undersøgelser viser, at cirka halvdelen af de<br />

forureningssager, som både kommuner og<br />

sundhedsstyrelsen er involveret i, på sigt bør<br />

kunne undgås, hvis forsyningen indfører et ledelsessystem<br />

med fokus på produktkvalitet. det<br />

vurderes også, at varigheden af de øvrige hændelser<br />

vil nedsættes til gavn for folkesundheden<br />

og til gavn for de institutioner og virksomheder,<br />

der er afhængige af vand i den daglige drift og<br />

produktion.<br />

konsulentrapporten nævner i øvrigt, at<br />

indførelse af ledelsessystemer vil have en række<br />

positive sidegevinster i form af øget medarbejderengagement<br />

og en positiv indflydelse på<br />

virksomhedskulturen.<br />

vanDplaneRne ikke uDsat<br />

Protester fra landbruget over vandplanerne,<br />

som pt er i høring, har fået en del<br />

politikere til at panikke. nogle har endda<br />

foreslået at udskyde vandplanerne igen.<br />

det fik i januar dansk miljøteknologi<br />

til at henvende sig til folketingets<br />

miljøudvalg og understrege, at endnu en<br />

udskydelse af vandplanerne ville koste<br />

dyrt – både for naturen og for de mange<br />

miljøteknologiske entreprenør- og håndværkervirksomheder,<br />

der er leverandør<br />

til den danske vandsektor.<br />

heldigvis blev resultatet af den politiske<br />

proces, at arbejdet med vandplanerne<br />

fortsætter. men landbrugets<br />

reduktion med 10.000 tons kvælstof,<br />

som skulle ske inden 2015, er udskudt til<br />

helt frem mod 2027.<br />

svag implementeRing af<br />

oveRsvømmelsesDiRektiv<br />

fastholDes<br />

miljøminister karen ellemann (v)<br />

fastholder i et svar til ida auken (sf),<br />

at regeringen ikke vil implementere<br />

eU’s oversvømmelsesdirektiv, når<br />

det drejer sig om oversvømmelser<br />

fra afløbssystemerne. det sker på<br />

trods af, at eksperter har kritiseret<br />

beslutningen for ikke at give mening,<br />

da vandsystemerne (vandløb, hav og<br />

afløbssystemer) hænger snævert sammen.<br />

og på trods af, at en stor del af<br />

de mulige oversvømmelser dermed<br />

ikke bliver omfattet af direktivets<br />

bestemmelser om risikovurdering og<br />

forebyggelse af skader. nogle steder i<br />

lavere liggende områder kan det dreje<br />

sig om helt op imod 70 pct. af de<br />

potentielle oversvømmelser.<br />

ministerens begrundelse er den<br />

noget kryptiske, at kommunerne i<br />

forvejen i deres spildevandsplaner<br />

tager stilling til, hvor ofte der må<br />

forekomme vand på terræn fra kloakkerne<br />

og regnvandssystemerne. men<br />

Uanset udfaldet af det kommende<br />

folketingsvalg bliver der<br />

brug for, at Danmark iværksætter<br />

en målrettet vækstpolitik<br />

på udvalgte områder.<br />

i den offentlige debat fremstår det somme<br />

tider som et valg mellem en generel forbedring<br />

af erhvervslivets rammebetingelser<br />

på områder som skat, omkostninger og arbejdsudbud<br />

på den ene side og en strategisk<br />

satsning på udvalgte vækstsektorer på den<br />

anden.<br />

men det er en falsk modsætning. vi har<br />

brug form begge elementer for at skabe nye<br />

innovative arbejdspladser og eksport, som<br />

danmark kan leve af i fremtiden.<br />

både højre og venstre side i dansk politik<br />

går i virkeligheden ind for at satse strategisk<br />

på vækstsektorer. den nuværende regering<br />

har vist det i praksis gennem etablering af<br />

såvel det energipolitiske udviklingsprogram<br />

(eUdP) som program for udvikling af grønne<br />

teknologier i forhold til landbrugs- og fødefordringer, som ny teknologi er på vej til at<br />

varesektoren (gUdP). og sf, s og r siger di- kunne løse.<br />

rekte, at man efter et valg vil etablere et mil- de danske miljøvirksomheder investejøteknologisk<br />

udviklingsprogram (mUdP). rer i forvejen selv massivt i udviklingen af<br />

Politikerne skal ikke ”pick the winners”, ny teknologi. tænk, hvad det kunne blive<br />

som det ofte siges. men der kan være god til, hvis det offentlige medfinansierede nogle<br />

fornuft i, at de vælger at samarbejde med og flere projekter, som rykkede danmark nogle<br />

satse på sektorer, som allerede har vist, at pladser yderligere frem i førerfeltet. og hvis<br />

de er vindere.<br />

man sammentænkte investeringerne med en<br />

den danske miljøteknologiske branche har stategi for intelligent miljøregulering, som sti-<br />

vist, at den har kompetencer og styrkeposimulerer teknolgiudviklingen, og en ambitiøs<br />

tioner i forhold til den store verden. der er offentlig efterspørgsel efter innovative miljø-<br />

enorme og voksende globale markeder for løsninger.<br />

teknologier, som kan forsyne en voksende det er naturligvis en udfordring for politi-<br />

og stadigt rigere verdensbefolkning med rent kerne at prioritere indsatsen og at skaffe den<br />

vand og ren luft. og endelig har vi i danmark fornødne finansiering i en tid med pres på de<br />

selv en række udfordringer, vi skal have løst offentlige kasser. men i det omfang man øn-<br />

på miljøområdet, og som giver god grobund sker at satse strategisk på at skabe vækst og<br />

for udvikling af nye og innovative miljøtekno- nye, innovative arbejdspladser, er miljøteklogier.<br />

tænk bare på klimatilpasning, udfornologien og rent vand og luft en af de mest<br />

dringen med at gennemføre eU’s vandplaner oplagte og hidtil oversete muligheder.<br />

og behovet for renere luft i vores byer.<br />

i denne udgave af dansk miljøteknologi jørn jespersen<br />

viser vi en række eksempler på nye miljøud- direktør, dansk miljøteknologi<br />

Globale udfordringer<br />

da det ikke siger noget om, hvilke<br />

WWW.TOPSOE.COM<br />

DanmaRk oveRskRiDeR gRænsevæRDi foR sunDheDsskaDelig no2 – men gøR ikke noget<br />

fra 2010 er danmark forpligtet til at overholde eU's grænseværdi for indholdet af det sundhedsskadelige<br />

no – kvælstofdioxider – i byluften. og et virkemiddelkatalog fra dmU (danmarks miljø Under-<br />

2<br />

søgelser) viser klart, at der findes effektive metoder til at overholde grænseværdien - ikke mindst krav<br />

om sCr-katalysatorer på tunge køretøjer i miljøzonerne.<br />

det ville samtidig skabe et godt hjemmemarked for danske firmaer, som har udviklet sCr-katalysatorerne,<br />

med henblik på at rulle konceptet ud på de europæiske og globale markeder.<br />

men i stedet for at samtænke miljøpolitikken og erhvervspolitikken har regeringen søgt eU om<br />

udsættelse til 2015 – uden seriøst at dokumentere, at man her vil kunne overholde grænseværdien.<br />

miljøstyrelsen har ellers fastslået, at ”enhver reduktion af …no også under grænseværdien vil<br />

2<br />

kunne s. 2 _ medføre dansk sundhedsmæssige miljøteknologi gevinster.”<br />

områder der oversvømmes, hvor<br />

store skader der potentielt kan ske,<br />

hvad der vil være fornuftigt at gøre for<br />

at forebygge skaderne, samt hvad der<br />

sker i de tidligere planlagte områder,<br />

holder begrundelsen ikke.<br />

danske miljøteknologi vil derfor<br />

fortsat arbejde for, at oversvømmelsesdirektivet<br />

indføres fuldt ud<br />

i danmark, da det såvel samfundsøkonomisk<br />

som for de enkelte<br />

oversvømmelses-truede borgerne er<br />

sund fornuft.<br />

Haldor Topsøes katalysatorer og teknologier bruges globalt<br />

i industrien til miljøforbedringer, større energieffektivitet og<br />

optimalt brug af ressourcer. Vores produkter skaber fleksibilitet<br />

i energiforsyningen og gør en forskel i at imødekomme verdens<br />

stigende energibehov og samtidig bidrage til at løse de globale<br />

udfordringer inden for miljø og klima.<br />

dansk miljøteknologi _ s. 3


Tema 1:<br />

Spildevand<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

Spildevandsrensning<br />

Spildevandsrensning<br />

med gult, orange og rødt viser kortet de vandløb og søer, der ikke opfylder kravet om ’god økologisk standard’. (data fra 2001 – 2006). i de skraverede områder er det<br />

vedtaget at ved lov, at ejendomme i det åbne land skal have forbedret rensning af deres spildevand. opgaven skal være løst i år 2012. men kun en tredjedel er løst i dag.<br />

<strong>Dansk</strong>e vandløb og søer skal have god økologisk<br />

standard inden 2016. Men den ekstra indsats er<br />

undermineret på forhånd, hvis de hidtil vedtagne<br />

planer ikke bliver gennemført<br />

eU’s vandrammedirektiv fra år 2000 gav<br />

medlemslandene 15 år til at standse forureningen<br />

og skabe god økologisk kvalitet<br />

i vandmiljøet. halvdelen af de danske åer,<br />

to tredjedele af søerne og 90 procent af<br />

fjordene og kystområderne skal forbedres<br />

inden 2016 for at nå de mål, der er sat.<br />

i den senere tid har der mest være debat<br />

om landbrugets rolle og miljøminister karen<br />

ellemanns beslutning om at udskyde en re-<br />

duktion på 10.000 tons kvælstof til år 2027.<br />

men spildevand fra de knap 360.000<br />

ejendomme i det åbne spiller også en meget<br />

væsentlig rolle, især for vandløb og<br />

søer. forureningen kommer især fra de<br />

200.000 ejendomme, der ligger spredt og<br />

de 20-25.000, der ligger i landsbyer uden<br />

kloakering. men der er også problemer<br />

med en del af de ca. 110.000 sommerhuse<br />

og 11.000 kolonihavehuse m.m.<br />

spildevandet havner ofte i små vandløb.<br />

miljøloven blev ellers ændret i 1997 for at<br />

få løst problemerne. reglerne er udmøntet<br />

i regionsplanerne og de kommunale<br />

spildevandsplaner. fra starten blev det<br />

vurderet, at ca. 96.000 ejendomme skullehave<br />

forbedret deres spildevandsrensning.<br />

men by- og landskabsstyrelsen (nu naturstyrelsen)<br />

skønnede i 2010, at det kun<br />

var sket på ca. 30.000 ejendomme. der<br />

mangler 66.000. tidsfristen er 2012. det<br />

ligner en umulig opgave.<br />

gamle problemer skal løses<br />

men de nye vandplaner, som har til formål<br />

at opfylde eU’s krav, hviler på den forudsætning,<br />

at de gamle problemer er løst. i<br />

alle de 23 vandplaner står der: ”indsatsen<br />

hvis alle hidtil vedtagne planer bliver fuldt gennemført, kan miljømålene nås i de vandløb, der på kortet er blå. ekstra indsats er nødvendig for også at nå målene i de røde<br />

vandløb inden år 2016. i de lilla skraverede områder skal flere ejendomme i det åbne land have forbedret spildevandsrensning.<br />

overfor spredt bebyggelse forventes, i<br />

henhold til lov nr. 325 om forbedret spildevandsrensning<br />

og regeringens udmeldinger<br />

herom, at være gennemført inden 2012.”<br />

ekstra indsats er nødvendig<br />

vandplanerne handler om den ekstra indsats,<br />

der skal gennemføres for at nå de<br />

miljømål, der nu er sat. blandt andet skal<br />

yderligere 7.000 ejendomme have forbedret<br />

spildevandsrensning inden 2016. det<br />

tal er endda sat ned. Under forarbejdet<br />

sidste år var der tale om 17.000.<br />

ifølge formanden for danske kloakmestre,<br />

verner kristiansen, er behovet endnu<br />

større. for et par år siden fik foreningen<br />

lavet en undersøgelse af 108 ejendomme i<br />

mariagerfjord kommune.<br />

”hvis vi fører resultatet over til landsplan,<br />

så har to tredjedele af ejendommene<br />

i det åbne land ingen rensning.” kommunerne<br />

bruger de oplysninger, der ligger i<br />

byggesagen. men de er forkerte,” siger<br />

verner kristiansen.<br />

de fleste ejendomme på landet har kun<br />

rensning, der passer til den måde, man <br />

UDLeDninger fra ejenDoMMe i Det åbne LanD<br />

II 3.500 tons organisk materiale. Det er det største problem i<br />

vandløbene. Det stjæler ilten og fortrænger dyr og planer, der kræver rent vand. I<br />

vandløb er fosfor og kvælstof et mindre problem, fordi det hurtigt strømmer videre.<br />

II 200 tons fosfor. fosfor er værst for søerne. Det fører til<br />

algevækst, vandet bliver grumset, bundplanterne forsvinder, hele søens dyre- og<br />

planteliv ændrer sig.<br />

II 900 tons kvælstof. Det er især et problem i fjordene og langs kysterne.<br />

Kan føre til iltsvind og bundvendinger.<br />

kilder: naturstyrelsen: Punktkilder 2009 og danmarks miljøundersøgelser<br />

s. 4 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 5<br />

Tema 1:<br />

Spildevand


Tema 1:<br />

Spildevand<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

Spildevandsrensning<br />

Spildevandsrensning<br />

levede på i 1950’erne og 1960’erne, forklarer<br />

verner kristiansen. for eksempel<br />

en septiktank der passer til et enkelt<br />

toilet.<br />

”men dengang brugte man vand og<br />

knofedt til at gøre rent. nu bruger vi<br />

varmt vand og vaskepulver og alt muligt<br />

fekumdik. når kloakken ikke trækker,<br />

får den et ordentligt skvæt kaustisk<br />

soda. næsten alle huse har siden dengang<br />

fået nyt badeværelse og vaskemaskine<br />

og meget andet. i langt de fleste<br />

tilfælde har man bare koblet afløbene<br />

sammen, så det hele går i septiktanken.<br />

eller også render det lige lukt ud i sivebrønden,<br />

som bare er et dybt hul ned i<br />

jorden for at få vandet til at løbe væk.”<br />

”myndighederne regner med, at en<br />

septiktank eller bundfældningstank<br />

klarer 20-30 procent og nedsivningsanlægget<br />

renser resten. men de fleste<br />

af ejendommene har ikke noget nedsivningsanlæg,<br />

og deres septiktank<br />

er alt for lille. i bedste fald renser de<br />

10-15 procent, hvis de sørger for at få<br />

Hvordan vasker jeres borgere deres spildevand?<br />

En del borgere i din kommune får påbud<br />

om, at de skal rense deres spildevand,<br />

fordi de bor i et område uden kloakering.<br />

Det betyder, de skal vælge blandt flere<br />

rensemetoder, og det kan være svært.<br />

Tryghed er altafgørende. Borgerne<br />

ønsker en løsning, der er ”selvkørende”,<br />

og hvor de ikke skal investere yderligere<br />

de næste mange år.<br />

Vi hjælper gerne<br />

Hos KWH Pipe har vi stor erfaring med at<br />

levere minirenseanlæg til borgere i hele<br />

landet – og også med at informere og<br />

skabe dialog. Vi stiller gerne vores viden<br />

og materialer til rådighed for personalet<br />

i din kommune, deltager i borgermøder,<br />

og hvad der ellers er behov for.<br />

KWH Pipe (Danmark) AS, Nordgårde 1, DK-4520 Svinninge,<br />

Tlf. 46 40 53 11, E-mail: mail@kwhpipe.dk<br />

tømt deres septiktank. en del kommuner<br />

har en årlig tømning, men det er slet ikke<br />

nok,” siger verner kristiansen. som reg-<br />

Trygt samarbejde<br />

før eLLer SiDen klapper fælden<br />

Gang på gang har politikerne skåret ned på ambitionerne. De skubber alle problemerne<br />

med vandmiljøet foran sig, siger formanden for <strong>Dansk</strong> Sportsfiskerforbund, Verner W.<br />

Hansen.<br />

”Det minder om cykelrytteren Jesper Skibby, dengang han var med i Tour de France<br />

og sagde: Jeg håber, at bjergene er væk, når jeg vågner i morgen.”<br />

Ved at forhale tingene gør man alle parter en bjørnetjeneste, mener Verner W. Hansen.<br />

”På et eller andet tidspunkt, bliver vi indhentet af EU. Danmark læner sig allerede<br />

kraftigt op ad en sag ved Domstolen, fordi vi har forsinket vandplanerne. Når fælden<br />

klapper, skal problemerne løses under tidspres. Indtil da går vi glip af den udvikling og<br />

beskæftigelse, der kan skabes ved at sætte mål og holde fast ved dem.”<br />

Virkningen af spildevandet i det åbne land kan tydeligt ses og måles, siger forbundets<br />

biolog, Klaus Balleby. ”Først går det ud over de smådyr, der kræver rent vand. Siden går<br />

det ud over fiskene. Vores søer har det rigtig skidt. Før de får det bedre, skal den ophobede<br />

fosfor i vandet og på søbunden bruges op. Dertil kommer alle de ’sjove’ stoffer, der<br />

udledes fra husholdningerne. Man kender ikke konsekvenserne.”<br />

genbrug vores erfaring<br />

fra andre kommuner<br />

Ring og book et møde hos Tommy<br />

G. Sørensen på telefon 46 40 53 11<br />

eller på mail tgs@kwhpipe.dk<br />

• WehoMini ® renseanlæg – gennemprøvet<br />

koncept med omfattende dokumentation<br />

• Anlæg fra 1 husstand til hel landsby<br />

• Fremtidssikret investering – renser renere<br />

end loven kræver<br />

• Nem løsning når kommune finansierer<br />

anlæg: Vi påtager os al drift og lovpligtige<br />

kontroleftersyn<br />

Se flere fordele på www.wehomini.com<br />

lerne virker i dag, kan det bedst betale sig<br />

for alle parter at vende det blinde øje til,<br />

mener han. J<br />

RENS SPILDEVAND LOKALT<br />

Bevar vandet i de lokale vandløb<br />

Rentabel driftsøkonomi – 10 kr. / m 3<br />

Billigere end tryksatte kloakløsninger<br />

Let og hurtig at etablere<br />

Uovertruffen driftssikkerhed<br />

BioKube tager det fulde driftsansvar<br />

Velegnet til sommerhuse<br />

Velegnet til højt grundvand<br />

2.300 installeret i Danmark<br />

20 års garanti på rent vand<br />

Se om teknologi og renseresultater:<br />

www.biokube.dk<br />

DANSK UDVIKLET MILJØTEKNOLOGI<br />

Patenteret og sælges i 46 lande<br />

forskelsbehandling<br />

Det kan bedst betale<br />

sig at forurene.<br />

Sådan er reglerne<br />

hvis man har et hus på landet, kan man<br />

selv sørge for at rense sit vand. man kan<br />

også tage imod et tilbud om at blive medlem<br />

af den lokale kloakforsyning.<br />

men det billigste er at lade være med at<br />

gøre nogen af delene!<br />

650 kroner om året, det er det hele<br />

det koster ca. 65.000 kroner at få et minirenseanlæg.<br />

drift og service koster ca.<br />

3.000 kroner. dertil kommer en spildevandsafgift<br />

til staten på 1,80 pr. kubikmeter.<br />

altså 300 kroner, hvis man bruger 170<br />

kubikmeter vand om året.<br />

hvis man vælger den lokale kloakforsyning,<br />

skal man betale det samme som<br />

en ejendom inde i byområderne. tilslutningsafgiften<br />

er typisk 50-60.000 kroner.<br />

vandafledningsafgiften er en brugerbetaling<br />

for at komme af med sit vand<br />

og få det renset. den er meget forskellig<br />

fra kommune til kommune. den laveste<br />

takst er 26 kroner pr. kubikmeter vandforbrug.<br />

højeste takst er 78 kroner. det<br />

løber altså op i 4.400 – 13.000 kroner.<br />

til gengæld sørger det lokale vandselskab<br />

for at etablere og drive et lokalt<br />

renseanlæg eller slutte ejendommen til<br />

kommunens kloaknet, eventuelt via en<br />

pumpestation.<br />

men hvis man ikke er så uheldig at få et<br />

påbud fra kommunen, kan man fortsætte<br />

med at lede sit spildevand ud uden en<br />

godkendt løsning. så skal man bare betale<br />

en afgift på 3,80 kroner til staten pr. ku-<br />

bikmeter, altså 650 kroner om året for et<br />

forbrug på 170 kubikmeter.<br />

fuldstændig bimmelim<br />

”det er fuldstændig bimmelim,” siger formanden<br />

for danske kloakmestre, verner<br />

kristiansen. ”lodsejerne har fået råd til at<br />

sætte nye vinduer i huset og nyt køkken<br />

og nyt badeværelse, nyt tag og alufælge på<br />

bilen. de har bare glemt kloakken. det bliver<br />

de belønnet for med afgifter, der kun<br />

er en brøkdel af det, man betaler inde i<br />

byen.”<br />

verner kristiansens forening har spurgt<br />

miljøminister karen ellemann, hvordan<br />

tiLSKUD<br />

Der ydes tilskud på halvdelen af udgiften til<br />

at etablere et godkendt minirensningsanlæg eller<br />

eventuelt en anden renseløsning. Ordningen<br />

tidsbegrænses til fem år.<br />

det hænger sammen. der kom svar fra en<br />

kontorfuldmægtig, at det er kommunerne,<br />

der har tilsynspligten.<br />

”det er jo også rigtigt,” siger verner<br />

kristiansen. ”men så snart kommunerne<br />

begynder at rode i det, får de en masse<br />

skældud af borgerne og mere arbejde<br />

inde på forvaltningen. kommunerne har<br />

også brokket sig over det besvær de har<br />

med minirenseanlæggene. alle de her<br />

septiktanke og sivebrønde der ikke virker,<br />

har de ikke noget bøvl med, så længe<br />

de ikke rører ved dem. så det er da ligetil:<br />

de prioriterer det ikke så højt. det er da<br />

logisk.” J<br />

<strong>Dansk</strong><br />

miljøTeknologi<br />

foreslår<br />

afgift<br />

Ejendomme med godkendt minirensningsanlæg fritages for spildevandsafgift. For<br />

ejendomme i det åbne land uden godkendt renseløsning hæves afgiften gradvist over<br />

ti år til et niveau, der er højere end den højeste vandafledningsafgift i de kloakerede<br />

områder (i dag ca. 80 kr. pr. kubikmeter). Afgiften kan finansiere tilskuddet.<br />

en SoCiaL LøSning MeD perSpeKtiver for UDKantS oMråDer<br />

Der mangler en spildevandsløsning for 73.000 ejendomme, og de vil i den kommende<br />

tid få påbud om at etablere en løsning.<br />

Forslaget om at give et tilskud vil ikke alene medføre en bedre økologisk tilstand<br />

i Danmarks vandløb, søer og fjorde. I modsætning til det nuværende system, vil alle<br />

også blive behandlet mere lige og retfærdigt, enten de bor på landet eller i byerne.<br />

Samtidig har forslaget et socialt sigte. Mange af de ejendomme, det handler om, har<br />

lave ejendomsværdier. De ligger især i udkantområder og bebos af familier, der hverken<br />

har høje indkomster eller store friværdier.<br />

Forslaget vil endvidere gavne beskæftigelsen i udkantsområder blandt kloakmestre<br />

og andre håndværkere i de samme områder – og fremme dansk miljøteknologi på et<br />

område, der har et stort eksportpotentiale.<br />

s. 6 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 7<br />

Tema 1:<br />

Spildevand


Tema 1:<br />

Spildevand<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

Spildevandsrensning<br />

Spildevandsrensning<br />

aarhus er i mål<br />

– og det virker<br />

Aarhus Kommune har i god<br />

tid gennemført de pålagte<br />

forbedringer af spildevands­<br />

rensning i det åbne land<br />

de fleste kommuner er langt bagud med at forbedre rensningen<br />

af spildevand fra spredt bebyggelse, som de blev pålagt ved<br />

lov i 1997. men ikke aarhus kommune.<br />

”den plan, aarhus kommune lavede efter at loven blev ændret,<br />

er vi færdige med at gennemføre. kommunen har givet de<br />

påbud, der skal til,” siger driftsingeniør henrik frier, aarhus vand<br />

a/s.<br />

”og det hjælper,” siger geolog gitte normand andersen i<br />

kommunens afdeling for natur og miljø. ”det kan vi se, når vi<br />

kommer rundt, og det er heldigvis også dokumenteret.”<br />

vandløbene har det klart bedre<br />

to vandløb med et opland på 25 kvadratkilometer løber til stilling-solbjerg<br />

sø, der ligger mellem skanderborg og aarhus. de<br />

blev undersøgt første gang i 2000 og anden gang i september<br />

2006, da størstedelen af planen var gennemført. resultatet var<br />

slående.<br />

dyrelivet i vandløbene blev bedømt på 24 forskellige steder.<br />

På skalaen fra 1 til 7 var det næsten overalt blevet en eller to<br />

klasser bedre. før rensningen var miljømålet kun opfyldt på<br />

900 meter af det ene vandløb. det svarer til ti procent. i 2006<br />

var det steget til 64 procent, selv om rensningen endnu ikke<br />

var fuldt gennemført. i det andet vandløb steg tallet fra 27 til<br />

93 procent.<br />

forbedringen gik overraskende hurtigt. før rensningen<br />

var bunden mange steder dækket af bakterier, lammehaler<br />

og sort slam med svovlbrinte. allerede et halvt år efter<br />

rensningens gennemførelse fandt man mange rentvandskrævende<br />

smådyr.<br />

Søen skranter stadig<br />

med søen går det ikke så hurtigt. det er en badevandssø. men<br />

den har det ikke for godt. sigtdybden er kun 1,2 meter, og der<br />

er blågrønalger om sommeren.<br />

i 2006 var tilstrømningen af fosfor stadig for høj. først når alle<br />

406 ejendomme i søens opland har fået bedre rensning, kan<br />

målsætningen opfyldes. og derefter tager de flere år, før søen<br />

overvinder følgerne af fortidens forurening.<br />

i den del af oplandet, der ligger i aarhus kommune, blev der<br />

i 2003 varslet påbud om forbedret rensning til 300 ejendomme.<br />

Prisen for vandafledning er forholdsvis lav i aarhus, så en tredjedel<br />

af borgerne valgte at tilslutte sig kloakforsyningen, fortæller<br />

henrik frier. resten har private anlæg.<br />

problemer med tanke, der er for små<br />

aarhus vand har udført kloakering for 145 ejendomme, hvoraf<br />

dog kun 86 var tilsluttet i 2006. 88 ud af 99 havde på det tidspunkt<br />

fået minirenseanlæg. resten fik nedsivningsanlæg, sandfiltre<br />

og andet. i gennemsnit var omkostningerne 80-95.000 kr.<br />

pr. ejendom. <br />

Vi leverer<br />

varen<br />

Brødrene Dahl er specialiseret i produkter<br />

og rådgivning inden for VVS, vand<br />

& afløb, værktøj, rør & ventiler samt<br />

klimaløsninger. Se mere på www.bd.dk<br />

Klart vand i onsted bæk. billedet foroven er taget i år 2000. svovlbakterier<br />

trivedes i det iltfattige vand. billedet nederst er fra samme sted i år 2007. vandet er<br />

rent og iltrigt. bunden kan ses. smådyr, som kræver rent vand, lever igen i bækken.<br />

Wavins nye generation<br />

af bundfældningstanke*<br />

• Klarer grundvand til terræn<br />

ved max. installationsdybde<br />

• VA-godkendt og CE-mærket<br />

• Testet på Teknologisk Institut<br />

Scan koden og læs mere om nedsivning<br />

*Overholder “Bek. 1587 om ændring af<br />

bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter<br />

miljøbeskyttelses-lovens kaptiel 3 og 4” af 15/12 2010.<br />

wavin.dk<br />

”vi har også undersøgt om anlæggene virker som de skal. det<br />

har vist sig, at de gamle septiktanke, der er bevaret, ofte er for<br />

små og ikke bliver tømt tit nok. det skyldes blandt andet at der<br />

Forbedringen gik overraskende hurtigt.<br />

Før rensningen var bunden mange steder<br />

dækket af bakterier, lammehaler og sort<br />

slam med svovlbrinte. Allerede et halvt år<br />

efter rensningens gennemførelse fandt man<br />

mange rentvandskrævende smådyr.<br />

er hård konkurrence mellem slamsugerne – og det billigste tilbud<br />

er ikke det bedste. en del af problemerne kunne løses ved at følge<br />

den nye bekendtgørelse fra naturstyrelsen, men man laver jo<br />

ikke nye regler med tilbagevirkende kraft,” siger henrik frier. J<br />

Providing Essentials<br />

s. 8 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 9<br />

Tema 1:<br />

Spildevand<br />

Find Scanlife i din app.store eller send en sms med teksten ”scan” til 1220.<br />

Anvendelse af 2D mobilkoder sker til alm. sms og data takst og betales via mobilregningen.<br />

Scanbuy Denmark ApS og dets samarbejdspartnere fraskriver sig ethvert ansvar for al skade, direkte eller indirekte, der måtte opstå som følge af<br />

Brugerens benyttelse af Scanlife og/eller tredjemands software og/eller services, der opnås adgang til via Scanlife.


en lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

Klimatilpasning<br />

Klimatilpasning<br />

klimaTilpasning:<br />

kun ganske få kommuner har en færdig plan<br />

Klima- og energiminister Lykke<br />

Friis skrev til Folketinget, at næsten<br />

halvdelen af kommunerne er klar til<br />

at håndtere klima forandringerne.<br />

Måske vidste hun ikke bedre?<br />

kommunerne er ikke nær så langt fremme med strategier og planer<br />

for tilpasning til klimaforandringerne, som offentligheden fik<br />

at vide i sommer.<br />

det viser en analyse, som sekretariatet i dansk miljøteknologi<br />

har foretaget efter at det i oktober lykkedes at få aktindsigt i den<br />

undersøgelse, de fejlagtige oplysninger bygger på.<br />

Det var ganske vist<br />

”42 procent af kommunerne har udarbejdet en særlig klimatilpasningsstrategi,<br />

der beskriver mål, indsatsområder og midler til at<br />

håndtere klimaforandringerne.”<br />

det skrev videncenter for klimatilpasning i juni sidste år på sin<br />

hjemmeside. ”klimatilpasning står højt på den kommunale dags-<br />

trylleri med tal<br />

Som man spørger får man svar, og tal<br />

er tålmodige. Folketinget fik at vide, at<br />

42 procent af kommunerne har en færdig<br />

plan for klimatilpasning. Reelt er det fire.<br />

kommuner oplyste ifølge Videncenter for klimatilpasning,<br />

at de havde en særskilt strategi eller plan, der beskriver<br />

kommunens mål, indsatsområder og midler til at håndtere<br />

de igangværende klimaforandringer. Når 31 kommuner kan blive<br />

til 42 procent, skyldes det, at undersøgelsen kun medregner de 73<br />

kommuner, der i det hele taget svarede på spørgeskemaet.<br />

af de 31 kommuner har faktisk en plan, der klart fastlægger<br />

indsatsområder på grundlag af færdiggjorte undersøgelser<br />

og kortlægninger af problemerne. Ansvar, økonomi og tidsplan er<br />

lagt fast og planen er vedtaget politisk.<br />

orden. der er gang i arbejdet med kortlægning og strategier - og<br />

med tiltag for at håndtere de øgede vandmængder,” konkluderede<br />

centeret.<br />

det var ganske vist, for det byggede på ”en ny omfattende undersøgelse<br />

om kommunernes klimatilpasning, gennemført i samarbejde<br />

med kommunernes landsforening.”<br />

da folketingets miljø- og Planlægningsudvalg efter sommerferien<br />

bad klima- og energiminister lykke friis om at ”redegøre for<br />

kommunernes klimatilpasningsindsats”, svarede hun ved at gentage<br />

ordret, hvad videncenteret havde skrevet.<br />

pligt til at informere offentligheden<br />

dansk miljøteknologi ville gerne vide, hvilke kommuner der var<br />

tale om, og bad derfor om aktindsigt. det blev afslået med den<br />

begrundelse, at man havde lovet kommunerne anonymitet for at<br />

få en høj svarprocent.<br />

den går ikke, sagde pressejurist oluf jørgensen. efter miljøoplysningsloven<br />

er det indlysende, at en myndighed ikke må holde<br />

hemmeligt for offentligheden, hvad de enkelte kommuner oplyser<br />

om deres indsats for klimatilpasning. den har tvært imod pligt<br />

til aktivt at informere offentligheden om det.<br />

i oktober lykkedes det at få udleveret filen med undersøgelsens<br />

data. det viser sig at kun fire af de 31 kommuner faktisk er færdige<br />

med en strategi. <br />

af dem har gennemført undersøgelser og skal til at gå i gang<br />

med implementeringen. De har besluttet, hvor der skal<br />

gøres en indsats og de har mere eller mindre konkrete ideer om<br />

den. De har dog ingen fast plan for aktiviteterne med tidsrammer,<br />

økonomi og ansvarsfordeling.<br />

er stadig ved at analysere, kortlægge og undersøge problemerne.<br />

Nogle af undersøgelserne er færdige, nogle er<br />

i gang, andre er der lagt konkrete planer for.<br />

af de 31 kommuner har ingen særskilt og konkret plan.<br />

Men de siger, at de er på vej.<br />

Videncenteret har ikke fjernet den misvisende undersøgelse fra<br />

sin hjemmeside, klimatilpasning.dk. Men nu er der også et kort,<br />

hvor man kan klikke sig frem til hver enkelt kommunes egne<br />

dokumenter. Med lidt ihærdighed kan man så selv finde ud af, at<br />

undersøgelsens konklusion er forkert.<br />

offenTligheDen<br />

førT bag lyseT<br />

bldfjdæf dslkfjdsælfj lkfjældfj dælskfjdsælfkj sælfkjdsælfkj dsælkfjdaælfjds æl fjdsælfkj<br />

dæslkfjdæljfdæ slkjfælsdfjsdlæ fkj dsælfk.<br />

fæRDig plan: i gang meD<br />

implementeRingen:<br />

”vi er i gang”<br />

solrød er en af de kommuner, der hverken helt eller delvis<br />

er færdige. ”vi er i gang med at lave kort og modelberegninger<br />

og et investeringskatalog og regner med at have et<br />

forslag til en plan i 2012,” siger direktør søren hansen, solrød<br />

spildevand a/s.<br />

kommunen ligger lige ved siden af greve, som har besluttet<br />

at investere 20 millioner om året i klimatilpasning de<br />

næste 12-15 år. i solrød er problemerne ikke helt så store,<br />

siger søren hansen. han regner med at solrød kan være i<br />

mål med klimatilpasning på vandområdet i løbet af 20-30 år,<br />

”men det afhænger jo helt af investeringsbeslutningerne,”<br />

understreger han.<br />

vent lidt med betonkanonerne<br />

det er dyrt at forebygge klimaskader, men endnu dyrere<br />

at lade være. anlægsentreprenørerne i dansk byggeri har<br />

foreslået, at regeringen opretter en fond på 15 milliarder og<br />

vandselskaberne optager lån på et tilsvarende beløb. så er<br />

der penge til at investere to milliarder ekstra over 15 år for<br />

at forbedre kloakker og afløbssystemer.<br />

”det er ikke nogen dårlig ide,” siger fagchef kristian friis i<br />

dansk vand- og spildevandsforening, danva. men inden <br />

i gang meD<br />

unDeRsøgelseR:<br />

ingen plan:<br />

s. 10 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 11<br />

Greve<br />

Hedensted<br />

Hørsholm<br />

Svendborg<br />

Dragør<br />

Esbjerg<br />

Gentofte<br />

Hvidovre<br />

Kerteminde<br />

Kolding<br />

København<br />

Stevns<br />

Det viser sig at kun fire af de 31<br />

kommuner faktisk er færdige med<br />

en strategi.<br />

Albertslund<br />

Allerød<br />

Billund<br />

Brøndby<br />

Furesø<br />

Guldborgsund<br />

Halsnæs<br />

Helsingør<br />

Hillerød<br />

Horsens<br />

Nyborg<br />

Rudersdal<br />

Vejle<br />

Viborg<br />

Aarhus<br />

Herning<br />

Roskilde<br />

Solrød<br />

Varde


/ /<br />

ren lUft: rent vand:<br />

Klimatilpasning<br />

ren jord: ren besked:<br />

man kører betonkanonerne i stilling og graver større rør ned,<br />

skal man først og fremmest bringe parterne sammen og se kloakker,<br />

vandløb, kyster, natur og havvandsstigninger som en helhed.<br />

danva har velbesøgte kurser, der kan være med til at styrke<br />

samarbejdet mellem sektorerne og fremme en helhedsorienteret<br />

planlægning, siger han.<br />

de gældende retningslinjer anbefaler at projektere kloakkerne<br />

30 procent større for at tage højde for klimaforandringerne.<br />

”men vi er nødt til at lave løsninger, så alt det ekstra vand ikke<br />

kommer ned i kloakkerne,” siger kristian friis. ”vi er klar til at<br />

tage fat. og det er vores indtryk, at der er grøde i det rundt i<br />

kommunerne. klimatilpasning er blevet en del af deres rammebetingelser."<br />

ad hoc­strategien<br />

regeringens strategi for tilpasning til klimaforandringer lægger stor<br />

vægt på at undgå øgede offentlige udgifter. myndigheder, virksomheder<br />

og privatpersoner skal på eget initiativ reagere i tide, men<br />

inden for de givne lovgivningsmæssige, økonomiske og teknologiske<br />

rammer (ad hoc-princippet, klimastrategien s. 7).<br />

På den betingelse er det svært at finde penge til at investere i<br />

dag for at forebygge tab af større værdier i en uvis fremtid.<br />

mange kommuner og rådgivere lægger vægt på at aflede det<br />

ekstra regnvand ved nedsivning og til naturområder, hvor det også<br />

kan få rekreative værdi. disse løsninger er ofte de bedste og billigste.<br />

men de forudsætter at der er styr på planlægningen, og de<br />

passer ikke særlig godt sammen med ad hoc-strategien. J<br />

s. 12 _ dansk miljøteknologi<br />

nU har København<br />

(næSten) en pLan<br />

københavns kommune er for nylig blevet færdig med en<br />

klimatilpasningsplan og har sendt den i høring. den gennemgående<br />

idé er, at møde udfordringen ved at udrette noget positivt<br />

og gøre tilpasningen til en investering i ’grøn vækst’. her<br />

og nu skal byen gøres bedre at leve i: der skal være mindre<br />

sten og asfalt, flere træer, grønne tage, facader og gårde, åbne<br />

vandløb, små parker, blå og grønne områder, der er forbundet<br />

med hinanden.<br />

det hjælper alt sammen med til at modvirke overophedning<br />

og aflede ekstra regnvand lokalt. det er meget dyrere at<br />

udvide kloakkerne, der i dag er fyldt til randen.<br />

ved heftige skybrud skal vandet desuden ledes hen hvor det<br />

gør mindst skade, f.eks. til parkeringspladser, parker og idrætsanlæg.<br />

der bliver dog også brug for flere pumper og større<br />

overløbsbassiner, vandtætte kældre, lukkeventiler mm.<br />

havets stigning og risikoen for stormflod kan imødegås med<br />

barrierer over havnen mod nord og syd – og forhøjelse af den<br />

øvrige kystlinje. nogle steder skal bygninger og kloakker sikres<br />

mod stigende grundvand.<br />

megen viden er samlet, men mange af projekterne mangler<br />

at blive konkretiseret. forventningen er, at de mange tiltag<br />

også vil tiltrække private investorer og stimulere vækst i viden,<br />

teknologi, virksomheder og arbejdspladser.<br />

UPO_IQ_Ann_DK_Miljoteknologi_180x119.indd 1 11-01-26 12.23.26<br />

/ /<br />

/ /<br />

ren lUft: rent vand: ren jord: ren besked:<br />

MUDp<br />

miljøteknologisk Udviklings- & demonstrations Program<br />

den indsats der skal til<br />

hvis oppositionen vinder<br />

næste valg, vil den nye<br />

regering sætte 150­200<br />

millioner om året af til et<br />

miljøtekno logisk udviklings­<br />

og demonstrationsprogram,<br />

MUDp. regeringspartierne er<br />

imødekommende, men lover<br />

ikke noget konkret<br />

”vi skal gøre danmark til et stort anlagt forsknings-,<br />

innovations-, forsøgs- og demonstrationscenter<br />

for al den nye spændende teknologi…<br />

den indsats, der skal til for at skabe et godt klima<br />

og et godt miljø, er faktisk lige præcis den samme<br />

indsats, som skal til for at skabe en langsigtet,<br />

holdbar, stabil økonomisk vækst.”<br />

gæt hvem. ja, rigtigt, forhenværende statsminister<br />

anders fogh rasmussen, på venstres<br />

landsmøde, november 2008.<br />

og den forhenværende konservative miljøminister<br />

Connie hedegaard lancerede allerede i<br />

juni 2006 sin plan om ’flere hundrede millioner<br />

korner’ til at fremme miljøteknologier. ”målet<br />

er en bedre miljøbeskyttelse og en styrket eksport…<br />

vi skal være blandt de bedste til at omsætte<br />

forskningsresultater til nye teknologier,<br />

processer, varer og tjenester,” sagde hun.<br />

men oppositionen er ikke imponeret over vkregeringens<br />

indsats siden da. <br />

dansk miljøteknologi _ s. 13<br />

Tema 2:<br />

MUDP


Tema 2:<br />

MUDP<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

MUDp<br />

MUDp<br />

Der sker ikke rigtig noget<br />

”det er ord, ord, ord, og de har sagt det<br />

i mange år. men der sker ikke rigtig noget.<br />

når vi presser dem, kan de finde en<br />

slat penge, men de er helt uden strategi.<br />

i grunden er de ikke enige i, at vi skal forstærke<br />

danmarks position ved hjælp af<br />

Eksperter skal<br />

vurdere, hvad det<br />

er fornuftigt at<br />

arbejde videre med.<br />

Det er der folk, der<br />

er klogere til at<br />

finde ud af end<br />

politikerne<br />

miljøregulering, intelligent offentlig efterspørgsel<br />

og støtteprogrammer. de tror,<br />

det er bedre at dele skattelettelser ud<br />

med rund hånd,” siger sf’s miljøordfører<br />

(på barsel), ida auken.<br />

socialdemokraterne og sf har sammen<br />

stillet forslag om et miljøteknologisk<br />

udviklings- og demonstrationsprogram<br />

på 150-200 millioner kroner om året. sf<br />

foreslår at anvende halvdelen på vandområdet,<br />

hvor danmarks position er stærk,<br />

med mere end 200 virksomheder og hurtigt<br />

voksende eksport. det globale marked<br />

er stort og vokser med 6-8 procent<br />

om året. der er mulighed for et nyt dansk<br />

eksporteventyr, mener sf.<br />

Det vigtigste er en klar strategi<br />

ida auken fornemmer, at de grønne virksomheders<br />

tålmodighed med regeringspartierne<br />

er ved at slippe op. ”når jeg<br />

taler med de danske virksomheder, er det<br />

ikke skattelettelser, men strategiske satsninger,<br />

de har i fokus,” siger hun.<br />

egentlig ville hun gerne sætte flere penge<br />

af. ”men vi skal jo lige over den situation, at<br />

en ny regering overtager en økonomi med<br />

et stort hul i kassen. først og fremmest er<br />

det vigtigt for os at få lagt en klar strategi. i<br />

dag bliver pengene i den miljøteknologiske<br />

handlingsplan uddelt lidt tilfældigt. vi vil<br />

bringe myndighederne, virksomhederne<br />

og vidensinstitutionerne sammen for at<br />

analysere mulighederne, så der kan blive<br />

tale om en egentlig strategisk satsning,”<br />

siger hun.<br />

Det er sund fornuft<br />

også socialdemokratiets erhvervsordfører,<br />

orla hav, tør godt love, at der bliver<br />

lagt trædesten ud for at komme videre<br />

med udvikling og demonstration af miljøteknologi,<br />

hvis det politiske flertal skifter.<br />

han har bemærket sig, at di’s cheføkonom<br />

advarer imod at ”målrette initiativer<br />

mod bestemte typer af virksomheder.”<br />

selv mener han, at det er sund fornuft.<br />

”regeringen mener, at vi ikke skal ’pick<br />

the winners’, men alene forbedre rammevilkårene.<br />

vi har det modsatte syn. det<br />

gør ikke noget at tage udgangspunkt i det,<br />

vi i forvejen er gode til. derved gavner vi<br />

mulighederne for danske virksomheder og<br />

skabelse af arbejdspladser i danmark. det<br />

er dumt at sidde og vente på en lottogevinst,<br />

når vi kan gå ind og dyrke noget, der<br />

er perspektiv i,” siger orla hav.<br />

et stort satsningsområde<br />

de radikales erhvervsordfører, morten<br />

østergaard forstår godt, hvis de miljøteknologiske<br />

virksomheder føler sig forfordelt.<br />

”når vi forhåbentlig får en ny regering,<br />

der vil lægge en innovationsstrategi, bliver<br />

miljøteknologi et af de store satsningsområder,<br />

med deraf følgende muligheder for<br />

at lave udvikling og demonstration – og<br />

måske også kombinere en klog regulering<br />

i form af øgede miljøkrav med offentlig efterspørgsel,<br />

så der bliver et hjemmemarked<br />

at tage afsæt i for eksportindustrien,”<br />

siger han.<br />

de radikale har afsat midlerne i deres<br />

forslag til økonomisk politik. ”alt hvad vi<br />

henter ind på forøgede grønne afgifter,<br />

skal kanaliseres tilbage til omstilling og innovation<br />

inden for klima og miljø,” siger<br />

morten østergaard.<br />

imødekommende minister<br />

økonomi- og erhvervsminister brian mikkelsen<br />

(k) har kaldt sf’s plan ”sovjetisk<br />

planøkonomi” og et ”stort illusionsnummer”.<br />

”regeringen investerer allerede<br />

massivt i grøn teknologi. hvis man vil bruge<br />

flere penge på det, skal de tages et sted<br />

fra, og det bliver de almindelige virksom-<br />

heder. man øger deres omkostninger. det<br />

koster arbejdspladser,” siger han.<br />

På generalforsamlingen i dansk miljøteknologi<br />

den 27. januar var ministeren<br />

dog mere imødekommende. han lovede<br />

at tage virksomhedernes mange eksempler<br />

på lovende udviklings- og demonstrationsprojekter<br />

med hjem i ministeriet og<br />

”lade andre, der har mere forstand på det<br />

end mig, se på dem.”<br />

samtidig fremhævede han dog de partnerskabsprogrammer<br />

og andre initiativer,<br />

regeringen allerede har gennemført, og fastholdt,<br />

at bedre rammevilkår er det vigtigste.<br />

”Det her kan vi tjene penge på”<br />

venstres energiordfører og medlem af<br />

erhvervsudvalget, lars Christian lilleholt,<br />

går ind for at der bevilges penge til mUdP<br />

på næste års finanslov.<br />

”vi må lægge hovederne i blød for at finde<br />

de penge, der skal til. som situati-onen<br />

er, kan vi ikke bare stikke hånden i <br />

Det nye Kina<br />

satser stort På innovation<br />

Vi må bare blive endnu mere målrettede,<br />

siger Ida Auken, SF<br />

”Jeg var i Kina for nylig. Hvis vi tror, at vi<br />

kan konkurrere over en bred kam og sælge<br />

alt muligt i Kina, så går vi meget galt i<br />

byen. Man skal være meget målrettet og<br />

vide hvad man gør, for at komme ind på<br />

det kinesiske marked.<br />

”Men miljøteknologi er et område, hvor vi<br />

har store muligheder. De satser stort selv.<br />

Det nye Kina nøjes ikke med at kopiere,<br />

de sætter også et kæmpe hold udviklere<br />

på, som laver innovation hurtigere end vi<br />

gør. Men de er stadig meget interesserede<br />

i det, vi kan, og som vi har brugt 30-40<br />

år på at udvikle. For eksempel var de<br />

meget interesserede i dansk udstyr der kan<br />

kortlægge hvor grundvandet er ved hjælp<br />

af ekkolod fra en helikopter.”<br />

”Luftrensning er også noget, Danmark<br />

har været rigtig god til. Der er et kæmpe<br />

potentiale i Kina. I de fire dage, vi var i<br />

Beijing, så vi ikke solen for smog. Vi har<br />

danske firmaer, der laver filtre og katalysatorer.<br />

Hvis vi havde været mere ambitiøse<br />

med vores miljøzoner herhjemme, så<br />

havde det også skubbet til de virksomheder,<br />

så de blev ved med at være foran.”<br />

”Vi er jo nødt til at være foran. Vi kan ikke<br />

gøre andet end at blive ved med at skubbe<br />

til innovationskraften i Danmark, selv om<br />

kineserne rykker hurtigt. Vi må bare blive<br />

endnu mere målrettede og fokuserede.”<br />

statskassen og finde en masse penge. men<br />

det her er et område, vi kan komme til at<br />

tjene penge på. og der følger jo job med,<br />

hvis vi forstår at udvikle teknologierne. vi<br />

er blandt de lande, der kan allermest for<br />

eksempel inden for vandsektoren.”<br />

”men vi skal ikke blande os i, hvem der<br />

løser opgaverne. eksperter skal vurdere,<br />

hvad det er fornuftigt at arbejde videre<br />

med. det er der folk, der er klogere til<br />

at finde ud af end politikerne,” siger lars<br />

Christian lilleholt.<br />

grønne job, også til ikke­faglærte<br />

fagforbundet 3f ser frem til flere grønne<br />

job. ”for hver ingeniør der arbejder i en<br />

virksomhed som krüger, er der omkring<br />

tyve andre beskæftiget. mere end halvdelen<br />

af dem er specialarbejdere og ufaglærte,”<br />

påpeger næstformand johnny skovengaard.<br />

”investeringer i vand og vandmiljø er ret<br />

små i forhold til hvad man sparer – både<br />

i form af de 280.000 kroner for hver beskæftiget,<br />

der ellers ville gå arbejdsløs, og<br />

i form af de store beløb, det koster samfundet,<br />

hvis vandforsyningen og rensningen<br />

og kloaknettet ikke fungerer ordentligt.” J<br />

Grundfos DK A/S<br />

Telefon 8750 5050<br />

www.grundfos.dk<br />

E-mail: info_gdk@grundfos.com<br />

finanSiering af teknologisk Udvikling<br />

eUdP, 2007-2011 1.131<br />

ekstra eUdP-midler, 2009-2011 712<br />

Pso, 2007-2011 775<br />

energi miljø<br />

millioner kr. milliarder kr.<br />

”miljømilliarden”, 2007-2009 56<br />

miljøteknologisk handlingsplan, 2010-2011 90<br />

vandsektorens teknologifond, 2011 20<br />

i alt 2.618 116<br />

milliarder kr. milliarder kr.<br />

årlig eksport 66 43<br />

i de seneste fem år, 2007-2011, er der bevilget 1,1 milliard kroner til det energiteknologiske<br />

Udviklings- og demonstrationsprogram, eUdP. desuden er der brugt 700 millioner fra globaliseringaftalen.<br />

dertil kommer Pso-midlerne, som forbrugerne betaler via elregningen. til udvikling<br />

og demonstration af miljøteknologier (vand, luft, jord, støj, kemikalier) er der i samme periode kun<br />

bevilget 116 millioner.<br />

s. 14 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 15<br />

Grundfos<br />

Blueflux ®<br />

Grundfos<br />

Advanced motor technology<br />

that reduces energy waste<br />

in pump applications<br />

90 % af alle pumpemotorer<br />

kunne være mere effektive…<br />

Blueflux® – minimal miljøpåvirkning<br />

Grundfos Blueflux® er en serie af højeffektive elektriske motorer, som er udviklet<br />

specielt til pumper. Kig efter Grundfos Blueflux® mærkaten for at reducere pumpens<br />

energiforbrug med op til 60 %. Meet the energy challenge NOW og læs mere om<br />

Grundfos Blueflux® her: www.grundfos.com/energy<br />

Tema 2:<br />

MUDP


Tema 2:<br />

MUDP<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

MUDp<br />

MUDp<br />

Klimaduks men miljøskurk<br />

Ny dansk teknologi skal sikre, at den politiske<br />

satsning på biomasse ikke går ud over miljøet.<br />

Pilotprojekt er på trapperne, og forventningen<br />

er en NO x -reduktion på over 90 pct.<br />

mens et stigende antal kraftvarmeværker<br />

forkæler klimaet ved at benytte biomasse<br />

i stedet for kul, lades miljøet i stikken.<br />

for afbrænding af halm, træ og flis fører<br />

ligesom kul til dannelse af kvælstofoxider,<br />

no x , og her er forureningen sværere at<br />

fjerne med de eksisterende teknologier.<br />

men det skal der laves om på, lyder det<br />

fra haldor topsøe.<br />

virksomheden forventer at kunne nedbringe<br />

nox-forureningen med op mod 97<br />

pct. ved at kombinere eksisterende katalysatorteknologier<br />

med højteknologiske<br />

filterteknologier. det første pilotprojekt i<br />

Bæredygtigt landbrug<br />

med forsuring af gylle<br />

• NH4+ anlægget fra Infarm reducerer ammoniak-<br />

fordampning fra stald, lager og under udbringning<br />

• Sikrer miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse<br />

eller omlægning af produktionen i svine- og kvægstalde<br />

• Giver en række andre gevinster, så som mindre udslip<br />

af drivhusgasser, bedre arbejdsmljø, bedre dyrevelfærd,<br />

s amt øget kvælstof og fuld svovlforsyning til markerne<br />

stor skala skydes i løbet af foråret i gang på<br />

avedøreværket ved københavn.<br />

”vi er virkelig glade for, at vi nu kan<br />

prøve teknologien af der, hvor den faktisk<br />

skal bruges. for selvom vi har stor erfaring<br />

med teknologien på for eksempel glasværker<br />

og forbrændingsanlæg, ved vi reelt<br />

ikke, hvordan teknologien fungerer på et<br />

biomassefyret kraftvarmeværk. derfor er<br />

demonstrationsfasen altafgørende,” siger<br />

joakim reimer thøgersen, der er vicedirektør<br />

i haldor topsøe.<br />

Projektet er et samarbejde mellem<br />

haldor topsøe, der leverer teknologi-<br />

Ring 96 32 68 00 og hør mere,<br />

send en email på sales@infarm.dk<br />

eller læs mere på www.infarm.dk<br />

en, forCe, som leverer måleteknik, og<br />

dong, der stiller kraftvarmeværket til rådighed.<br />

Projektet er et af miljøstyrelsens<br />

udvalgte projekter og har derfor opnået<br />

medfinansiering fra styrelsen.<br />

Kunderne skal være med fra starten<br />

hvis haldor topsøe og andre teknologiske<br />

virksomheder skal kunne levere de løsninger,<br />

der efterspørges, er det ifølge joakim<br />

reimer thøgersen afgørende, at udviklingen<br />

af produkterne sker i tæt samarbejde<br />

med kunderne – og at der er politiske programmer,<br />

der støtter virksomhederne i at<br />

føre teknologien ud i virkeligheden.<br />

”de bedste løsninger finder vi i samspil<br />

med kunden, og da kunden her – forsyningssektoren<br />

– traditionelt set er ret konservativ,<br />

er det vigtigt, at der fra statens<br />

side gives et økonomisk rygstød. ellers<br />

risikerer vi, at teknologierne strander på<br />

udviklingsstadiet og aldrig bliver ført ud <br />

haldor topsøe:<br />

røg og lUftrensning<br />

DET HAR STøRST EFFEKT NåR VI KAN VISE,<br />

AT DET VIRKER<br />

”Vi er jo en stor virksomhed, som på mange måder kan<br />

selv og vil selv. På luftrensningens område er vi primært leverandører<br />

af de katalysatorer som andre firmaer installerer,<br />

når de bygger systemerne til rensning af røg og udstødningsgasser.<br />

Det er i vores interesse, at de firmaer bliver<br />

bakket op,” siger vicedirektør for udvikling af miljøteknologier<br />

i Haldor Topsøe, Joakim Reimer Thøgersen.<br />

”Demonstrationsprojekter kan være dyre, men det har en<br />

god effekt at du helt konkret kan gå ud og trykke på knappen<br />

og vise kunden, at det virker.”<br />

Luftrensning er en dansk styrkeposition, og markedet er<br />

3 milliarder kr. om året, alene for selve katalysatorerne til<br />

skibe og kraftværker. Dertil kommer hele motormarkedet,<br />

siger Joakim Reimer Thøgersen.<br />

Til større strategiske satsninger, f.eks. udvikling af helt<br />

nye katalysatorer og teknologi til omdannelse af biomasse eller<br />

fremstilling af syntetiske brændsler, er Topsøe naturligvis<br />

også interesseret i offentlig medfinansiering, tilføjer han.<br />

i virkeligheden,” vurderer joakim reimer<br />

thøgersen.<br />

han peger på, at hjemmemarkedet også<br />

spiller en afgørende rolle for eksportmulighederne.<br />

”vi skal jo kunne vise kunderne, at det rent<br />

faktisk virker. derfor er et stærkt hjemmemarked<br />

nærmest en forudsætning for<br />

at skabe et eksportmarked,” siger joakim<br />

reimer thøgersen.<br />

Milliardmarked<br />

haldor topsøe oplever allerede nu stor<br />

interesse for den nye teknologi.<br />

”vi får mange henvendelser – især fra<br />

Usa og europa, og vi kan mærke, at inte-<br />

ressen hele tiden bliver større. Udnyttelsen<br />

af biomasse til energi er jo noget, der<br />

er i fokus over det meste af verden i øjeblikket,”<br />

siger joakim reimer thøgersen.<br />

han vurderer, at markedet for renseteknologier<br />

til biomasse vil eksplodere de<br />

kommende år og lande på ca. 2 mia. kr.<br />

årligt på verdensplan. J<br />

om teknologien<br />

afbrænding af biomasse fører på samme<br />

måde som afbrænding af kul til dannelse af<br />

no x . ved at benytte traditionel katalysatorteknologi<br />

(sCr-teknologi) kan no x -<br />

forureningen reduceres markant, men på<br />

grund af ophobning af kalium fra biomassen<br />

mister katalysatoren hurtigt aktiviteten –<br />

ved afbrænding af halm vil katalysatoren<br />

for eksempel miste halvdelen af aktiviteten<br />

i løbet af en måned. det betyder, at de<br />

katalysatorer, der er på markedet i øjeblikket,<br />

skal udskiftes mange gange årligt for at<br />

opnå en reel miljøgevinst.<br />

haldor topsøe arbejder derfor sammen<br />

med andre virksomheder og forskningsinstitutioner<br />

på at kombinere den kendte<br />

katalysatorteknologi med avanceret filterteknologi,<br />

der effektivt filtrerer røggassen.<br />

dermed kan man undgå den skadelige<br />

ophobning af kalium, og katalysatorens<br />

effektivitet og holdbarhed vil øges markant.<br />

Vi bygger en grøn fremtid – sammen<br />

Orbicon leverer integrerede og bæredygtige løsninger indenfor byggeri, forsyning<br />

og miljø. Den tilgang giver de bedste resultater – miljømæssigt, økonomisk og<br />

socialt. Det handler om at tage ansvar overfor dig som kunde, overfor brugerne og<br />

omgivelserne.<br />

Tal med en rådgiver, der ser sammenhænge og bidrager til at gøre visioner til<br />

virkelighed.<br />

Sammen kan vi mere<br />

www.orbicon.dk<br />

s. 16 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 17<br />

Tema 2:<br />

MUDP


Tema 2:<br />

MUDP<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

MUDp<br />

MUDp<br />

Hvor svært kan det være?<br />

Al teknologi har brug for støtte i<br />

begyndelsen. Alle lande gør det. USA<br />

gør det især med militær teknologi.<br />

Kina gør det med miljøteknologi<br />

hvis ikke du ved, hvor du vil hen, så kan<br />

det være temmelig lige meget, hvilken vej<br />

du vælger at gå, siger den smilende kat til<br />

alice i eventyrland. den historie genfortæller<br />

jørgen ørstrøm møller på sin hjemmeside.<br />

sådan er det nemlig også med den<br />

globale udvikling, siger han.<br />

ørstrøm møller er forhenværende ambassadør<br />

og adjungeret professor. i mange<br />

år har han beskæftiget sig med dynamikken<br />

i den globale økonomiske udvikling og<br />

politikernes evner – og manglende evner<br />

– til at finde ud af hvor de vil hen og vælge<br />

de hensigtsmæssige midler til det.<br />

”jeg synes jo ikke, det er så svært,”<br />

siger han. ”man ved af erfaring, at alle<br />

teknologier har behov for en afsætningsplatform.<br />

det er ikke ret mange teknologier,<br />

der er rentable fra starten. i<br />

udviklingsfasen er der brug for penge til<br />

forskning og udvikling, uden at man kan<br />

sige med sikkerhed, at der kommer et<br />

salgbart produkt ud af det. i næste fase,<br />

hvor det skal markedsføres, koster det<br />

også penge i begyndelsen. folk er skeptiske<br />

i starten, det tager nogen tid før<br />

pengene kan tjenes hjem.”<br />

”hele verden kører jo med støtte til<br />

teknologi i opstartsfasen. kina poster for<br />

eksempel milliarder ind i miljøteknologi,<br />

så det vil være oplagt at få et samarbejde<br />

med dem.”<br />

innovation med offentlig drivkraft<br />

jørgen rosted, forhenværende departementschef<br />

og udviklingsdirektør i erhvervsministeriet,<br />

har også arbejdet med innovationsstrategier<br />

i mange år. hans foretrukne<br />

model er en teknologisk udvikling der drives<br />

af politisk skabt efterspørgsel.<br />

”Politikerne skal beslutte hvilke udfordringer<br />

i samfundet, der skal løses, og hvad<br />

de vil have. hvis de holder fast og vedtager<br />

de love og bevillinger, der skal til, så skaber<br />

det også udvikling i erhvervslivet,” siger<br />

han. han undrer sig over, at ’intelligent offentlig<br />

efterspørgsel’ bliver udskældt som<br />

ræverød planøkonomi. for modellen er<br />

inspireret af Usa.<br />

fra sputnik­chok til gyllerensning<br />

”de lande, der er længst fremme med<br />

det, siger at de har taget ved lære af, hvad<br />

amerikanerne gjorde for at hamle op med<br />

sovjetunionen i våbenkapløbet,” fortæller<br />

han. efter sputnik-chokket i 1957 oprettede<br />

Usa nasa og darPa (forsvarsministeriets<br />

afdeling for avancerede forskningsprojekter).<br />

de skulle sikre, at <br />

I Danmark synes jeg, man skal styrke de positioner,<br />

hvor vi i forvejen står stærkt. Hvis vi har<br />

et godt grundlag på vandområdet, så skal man<br />

finde ud af, hvad der sker på det område ude i<br />

verden og prøve at trække noget af det til Danmark.<br />

Det er da ikke en svær politik.<br />

Usa ikke igen blev overrumplet teknologisk. indsatsen blev fokuseret,<br />

da kennedy i 1961 sagde: vi skal til månen.<br />

overført til miljøteknologi kan man for eksempel beslutte politisk:<br />

vi vil have en stor svineproduktion i danmark, men vi vil ikke<br />

have gylleproblemer. derfor samler vi alle, der ved og kan noget<br />

om en teknologier, der skiller gyllen ad og genbruger biomassen<br />

og næringsstofferne. andre eksempler er bølgeenergi, flydende<br />

vindmøller til havs eller håndtering af vand.<br />

alle parter skal være med<br />

når opgaven er udstukket, sætter repræsentanter for det offentlige,<br />

virksomhederne og vidensinstitutionerne sig sammen og<br />

deler problemerne op i konkrete elementer. derefter udvælger<br />

de områder, hvor danmark har viden og virksomheder, der kan<br />

løfte opgaverne. og så gælder det om at skabe velfungerende<br />

team, der kan udvikle løsningerne og implementere dem. ideen<br />

er, at alle de parter, der til sidst skal udføre løsningerne, er med i<br />

udviklingen helt fra begyndelsen.<br />

”hver gang politikere vælger, at noget i samfundet skal løses på<br />

en bestemt måde, har det betydning for erhvervslivet. da man<br />

biokube:<br />

Uvildige analyser ønskes<br />

POTENTIALET FOR AT EKSPORTERE VAND-<br />

RENSNING ER STORT<br />

”Der er meget store eksportmuligheder i vand og spildevand.<br />

Ressourcerne af rent drikkevand er begrænsede og man<br />

er begyndt at erkende rundt om i verden, at vandforurening<br />

er en trussel mod befolkningernes levebrød,” siger direktør<br />

Morten Brix i BioKube, der producerer minirenseanlæg.<br />

”Det er vanskeligt for en lille virksomhed som vores, at<br />

skabe fuld tillid til vores teknologi ude i verden. Vi laver<br />

mange målinger selv, men det er dyrt at få et anerkendt<br />

uvildigt institut til at levere dokumentationen. Det har stor<br />

betydning for os, at de offentlige myndigheder på vores<br />

hjemmemarked støtter produktudviklingen og anerkender<br />

produktet.”<br />

valgte, at de gamle i danmark skulle have høreapparater, fik man<br />

verdens førende høreapparatindustri. blot skal man ikke tro, at<br />

det også virker den anden vej rundt. man kan ikke beslutte, at<br />

man vil skabe en industri, for man ved jo ikke på forhånd, hvem<br />

der vinder. det afgøres af markedet og konkurrencen.”<br />

alle gør det<br />

også professor Peter karnøe, Cbs, siger, at ny teknologi skal<br />

løbes i gang – med krav og rammer, forskning og udvikling, demonstrationsprojekter<br />

og støtte til afsætningen i begyndelsen.<br />

den danske vindkraftindustri blev skabt af ildsjæle, selvbyggere,<br />

driftige maskinfabrikanter, brugerdreven innovation og en god<br />

portion held. men uden statens støtte og fremsynet politik, var<br />

det ikke sket, siger han.<br />

”det er en illusion, at man kan overlade det til det frie marked.<br />

markeder er ikke perfekte. der kan både være god, dårlig og falsk<br />

information på dem. Politik er heller ikke perfekt. men de, der siger,<br />

at man ikke må støtte teknologiudviklingen, kender ikke dens<br />

historie. alle gør det. kina gør det. Usa har gjort det længe, især<br />

med militær teknologi. silicon valley blev til fordi det amerikanske<br />

militær havde brug for avanceret radioteknologi. internettet udspringer<br />

af støttet militærteknologi. atomkraft er verdens mest<br />

statsstøttede teknologi til dato. det nytter ikke at sige, det ikke<br />

må være sådan. for sådan er det.”<br />

enestående succes i Singapore<br />

i singapore, hvor ørstrøm møller bor, opsøger regeringen systematisk<br />

de førende eller lovende bioteknologiske virksom-<br />

Rensning og tilstandskontrol<br />

af rentvandstanke og<br />

højdebeholdere<br />

Sådan gør vi:<br />

• vi renser og efterser tanken<br />

uden at tømme for vand<br />

• vi gør det, mens rentvandstanken<br />

er i drift<br />

Hvordan gør vi det?<br />

• ring og bestil en dvd + reference-<br />

liste på mobil 4082 3000 eller send<br />

en mail på jh@jh-dyk.dk<br />

DYKKER- OG ENTREPRENØRFIRMA<br />

Røddikvej 79 • DK-8464 Galten • Mobil: 40 82 30 00 • Tlf.: 86 94 47 40 • jh@jh-dyk.dk • www.jh-dyk.dk<br />

s. 18 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 19<br />

Tema 2:<br />

MUDP


Tema 2:<br />

MUDP<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

MUDp<br />

MUDp<br />

heder rundt om i verden. de prøver at trække dem til singapore<br />

for at lave forskning og udvikling med tilsagn om finansiel støtte.<br />

”det har kostet milliarder, men det har vist sig at være enestående<br />

succesrigt. i løbet af cirka 40 år har man løftet singapore fra at være<br />

en ret uinteressant tropeø til at være et af verdens rigeste lande.”<br />

”i danmark synes jeg, man skal styrke de positioner, hvor vi i<br />

forvejen står stærkt. hvis vi har et godt grundlag på vandområdet,<br />

så skal man finde ud af, hvad der sker på det område ude i<br />

verden og prøve at trække noget af det til danmark. det er da<br />

ikke en svær politik. hvad er problemet?”<br />

Man skal satse før man kan vinde<br />

- nogle danske politikere er modvillige, fordi det minder dem om<br />

planøkonomi?<br />

”alt det der er forkert. man skal satse på sektorer, hvor man<br />

kan se, at vi har viden og gode forudsætninger. hvis jeg forstår de<br />

danske medier rigtigt, så er vi ved at tabe vores førerpositioner<br />

lige præcis fordi vi ikke har gjort det.”<br />

”vi skal gå ud i de lande, hvor de store markeder ligger, især<br />

kina og indien, og få nogle joint ventures, få fodfæste og tilbyde<br />

det, vi er gode til. der er kolossale muligheder. mange processer<br />

er jo ikke rentable endnu. der bliver postet milliarder i dem for<br />

at gøre dem rentable på længere sigt.”<br />

”men hvis det offentlige ikke hjælper med at befæste vores<br />

styrkepositioner og udvikle dem videre, så ender det jo, som vi<br />

har set, med at danske virksomheder bliver købt op af udlandet<br />

og danskere forskere flytter til andre lande.” J<br />

Fremtidens renseanlæg<br />

er energiproducerende<br />

Ny teknologi til<br />

slambehandling<br />

Exelys, DLD producerer<br />

50% mere biogas og<br />

reducerer slammængden<br />

med yderligere 30%<br />

Online styringssystem<br />

STAR gør det muligt at<br />

spare op til 30% af energi -<br />

forbruget i procestankene<br />

Klar til handling? Det er vi...<br />

Se mere på www.kruger.dk<br />

sorbisense:<br />

dokUmentation er dyr<br />

UDEN UDVIKLINGSSTøTTE LøBER VI IND I<br />

EN MUR – OG Så ER DET SLUT<br />

”Hvis myndighederne ikke påtager sig at teste de<br />

lovende teknologier, så kommer små virksomheder ikke<br />

længere. De løber ind i en væg – og så er det slut. Jeg<br />

vil vove den påstand, at vi ikke havde eksisteret i dag<br />

uden de partnerskaber vi har haft med det offentlige<br />

i Danmark og Holland,” siger direktør og medstifter<br />

Hubert de Jonge.<br />

Sorbisense producerer moduler, der opsamler forurenende<br />

stoffer i vand, så man kan måle dem over længere<br />

tid – i modsætning til de almindelige stikprøver.<br />

”Der er et stort marked. Alene i Danmark og Holland<br />

bliver der taget 600-700.000 vandprøver om året. Men<br />

det er rasende dyrt at samle tilstrækkeligt mange data<br />

til dokumentation og videreudvikle teknikken.”<br />

”Det vil være en milepæl for os, hvis vi gennem et<br />

demonstrationsprojekt kan opnå en laboratorie-akkreditering<br />

på pesticider, som er gældende for hele det<br />

europæiske marked.”han.<br />

Optimering af<br />

beluftningsudstyr<br />

Mindsker energiforbruget<br />

med 20-35%<br />

Forfiltrering<br />

Med Hydrotech filtre<br />

forøges biomassen med<br />

40-70%<br />

<strong>Dansk</strong> teknologi tegner<br />

fremtidens bioraffinaderi<br />

ny teknologi kan forvandle<br />

de traditionelle rense anlæg<br />

til rene kraftværker.<br />

et demonstrationsprojekt i<br />

hillerød viser vejen.<br />

et pilotprojekt i hillerød vil revolutionere<br />

renseanlæggene. de skal ikke længere forbruge<br />

energi og lade et af planternes vigtigste<br />

stoffer, fosfor, forsvinde med slammet,<br />

men i stedet være en positiv klima- og<br />

miljøressource.<br />

ingeniørvirksomheden krügers exelystm-teknologi<br />

bliver i disse måneder afprøvet<br />

på renseanlægget i hillerød i samarbejde<br />

med hillerød forsyning. teknologien<br />

skal gøre renseanlægget selvforsynende<br />

med energi, og på sigt er det planen, at fosforet<br />

fra slammet kan genanvendes.<br />

”der er meget store perspektiver i teknologien.<br />

i første omgang vil vi arbejde på<br />

at opnå 100 pct. selvforsyning, men hvis<br />

exelystm bliver brugt sammen med eksisterende<br />

og kommende teknologier til at<br />

effektivisere energiudnyttelsen af slam, kan<br />

renseanlæggene i fremtiden opnå et positivt<br />

energioverskud. energi, der for eksempel<br />

kan anvendes i lokalområdet,” forklarer<br />

ole adeler, sektionsansvarlig i krüger.<br />

tanken bag teknologien er, at renseanlæggene<br />

ikke kun skal rense spildevandet, men<br />

i stedet være et bioraffinaderi, der både<br />

renser vandet, producerer energi, genindvinder<br />

ressourcer og gavner miljøet.<br />

politiske rygstød<br />

Udviklingen af de nye bioraffinaderier er<br />

drevet af branchen, der gennem flere år<br />

har fokuseret på teknologiudviklingen, og<br />

er helt i tråd med danmarks eU-forpligtelse<br />

om fokusere på grøn energi.<br />

men der skal mere til, hvis danmark skal<br />

konkurrere med udlandet om de bedste<br />

grønne løsninger på spildevandområdet,<br />

lyder det fra ole adeler.<br />

”det er utroligt vigtigt, at vi får mulighed<br />

for at afprøve vores teknologier, og at det<br />

sker gennem skærpede krav til den danske<br />

vandbranche. vi har siden firserne, hvor vi<br />

som nogle af de første i verden begyndte<br />

at regulere området, været blandt de dygtigste<br />

i verden, men udviklingen er gået i<br />

stå de seneste år,” siger ole adeler.<br />

han efterlyser derfor skærpede krav til<br />

rensningen af spildevand, så udledningen af<br />

de miljøfremmede stoffer mindskes, samt<br />

øget politisk fokus på forskning, udvikling<br />

og demonstration inden for vandsektoren.<br />

en politisk satsning, som han er overbevist<br />

om på sigt vil blive en stor samfundsmæssig<br />

gevinst.<br />

”behovet for den her type løsninger vil<br />

eksplodere, og der er rigtig mange arbejdspladser<br />

at hente for dem, der kan<br />

levere de bedste løsninger - og det er altså<br />

ikke noget, vi kun har opdaget herhjemme,”<br />

siger ole adeler.<br />

Millioninvestering<br />

krüger har indtil nu investeret et større<br />

millionbeløb i demonstrationsprojektet i<br />

hillerød. men ole adeler understreger,<br />

at det kun har kunnet lade sig gøre, fordi<br />

virksomheden har taget et strategisk valg<br />

om at fokusere på udvikling og demonstration<br />

af nye teknologier.<br />

”men det er en stor investering og hvad<br />

skal de mindre virksomheder gøre? det<br />

vil ofte være en næsten umulig opgave for<br />

dem at rejse så store beløb,” siger han.<br />

han understreger derfor, at midler til<br />

udvikling og demonstration samt et fortsat<br />

tæt samarbejde med forsyningerne er<br />

afgørende for branchens videre succes og<br />

henviser til krügers aktuelle samarbejde<br />

med hillerød renseanlæg.<br />

ole adeler peger også på, at de kommende<br />

centraliseringer af renseanlæggene<br />

er en oplagt mulighed for at etablere flere<br />

demonstrationsprojekter i danmark, så<br />

en førerposition på den teknologiske udvikling<br />

i vandbranchen kan opretholdes. J<br />

kort om teknologien:<br />

exelystm er en kontinuerlig termisk<br />

hydrolyse, som anses for en af de mest<br />

effektive måder at forbedre biogasproduktion<br />

og slamnedbrydning på.<br />

med exelystm kan man opnå det<br />

fulde potentiale af slammets energiindhold,<br />

og der kan opnås op til 40 pct.<br />

mere biogas end i traditionelle anlæg.<br />

samtidig minimeres mængden af slam,<br />

hvilket betyder lavere omkostninger til<br />

bortskaffelse og hygiejnisering af slam.<br />

af andre fordele kan nævnes forøgelse<br />

af eksisterende rådnetankkapacitet og<br />

dermed reduktion af investeringer.<br />

s. 20 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 21<br />

Tema 2:<br />

MUDP


Tema 2:<br />

MUDP<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

MUDp<br />

MUDp<br />

erhvervsorganisationen Di<br />

støtter ønsket om et udviklings­<br />

og demonstrationsprogram<br />

for miljøteknologi,<br />

med fokus på de kommercielle<br />

muligheder<br />

det er på tide at hjælpe den miljøteknologiske<br />

branche på vej med et udviklings- og<br />

demonstrationsprogram. det siger den<br />

miljø- og sundhedspolitiske chef i di, mette<br />

rose skaksen. Programmet skal afløse<br />

den miljøteknologiske handlingsplan, som<br />

udløber i år.<br />

Kommerciel syretest<br />

man skal forsøge at sikre sig, at der faktisk<br />

er kommercielle muligheder i de projekter,<br />

man støtter, mener organisationen.<br />

”Projekterne opstår tit fordi virksomhederne<br />

mener, de har en god teknisk<br />

løsning på en udfordring. men vi skal også<br />

aquaporin:<br />

mUdP er et godt UdgangsPUnkt<br />

MEN SMå VIRKSOMHEDER HAR IKKE KA-<br />

PITAL TIL AT BETALE HALVDELEN SELV<br />

Aquaporin laver membran-rensning af vand og<br />

etablerede for nylig et datterselskab i Singapore, som<br />

har ekstremt gode rammebetingelser for teknologiudvikling.<br />

”Jeg er en stor fortaler for et miljøteknologisk udviklings-<br />

og demonstrationsprogram i Danmark. Der<br />

er ingen tvivl om, at det er det, der skal til for at skabe<br />

et godt udgangspunkt for fremtidens vækstindustrier,”<br />

siger direktør Peter Holme Jensen.<br />

”Men hvis det bliver de store virksomheders program,<br />

har det ikke min stemme,” tilføjer han.<br />

”Hvis man kræver 50 procents medfinansiering, betyder<br />

det bare at virksomheder, der måske er stiftet af<br />

danske iværksættere, hurtigt bliver nødt til at få udenlandske<br />

investorer ind. For i Danmark er der ingen<br />

clean tech venture-fonde. Så støtter man i realiteten<br />

udenlandske investorer med danske skattekroner.”<br />

<strong>tiDen</strong> er inDe<br />

fokusere på det forretningsmæssige potentiale.<br />

der skal lægges en forretningsplan,<br />

som sandsynliggør den kommercielle<br />

idé og tænker den hele vejen igennem: udvikling,<br />

demonstration og markedsføring,”<br />

siger mette rose skaksen.<br />

”at syreteste den kommercielle side er<br />

en sund øvelse for alle. hvad skal der til<br />

for at få pengene hjem igen? hvad er det<br />

for en efterspørgsel, der skal tilfredsstilles?<br />

hvordan ser markedet ud, i danmark og<br />

internationalt? jeg tror, vi kan øge succesraten<br />

på den måde.”<br />

ingen snævre bånd<br />

det er også vigtigt at programmet er fleksibelt<br />

og tænker i helhedsløsninger, for eksempel<br />

kombinerer miljø og energi.<br />

”det er mit indtryk, at programmet på<br />

energiområdet har fungeret godt. men<br />

dansk industri lægger sig ikke fast på en<br />

bestemt model. vi er åbne for gode forslag,<br />

blot programmet styrker branchen,”<br />

Ren vandbehandling<br />

siden 1936<br />

INT., BE, NL, SK, CZ<br />

siger mette rose skaksen.<br />

hun lægger sig heller ikke fast på et bestemt<br />

beløb: ”alt er velkomment. men vi<br />

kunne jo godt ønske os lidt større ambitioner<br />

end hidtil, på branchens vegne.”<br />

gode rammer er afgørende<br />

hun mener dog, at gode rammevilkår for<br />

branchen er det vigtigste. det gælder rammerne<br />

for forskning, innovation og udvikling,<br />

men det handler også om et konkurrencedygtigt<br />

skattetryk og adgang til gode<br />

medarbejdere og til de udenlandske eksperter,<br />

der måtte være nødvendige.<br />

”man får ikke noget ud af at lave et udviklings-<br />

og demonstrationsprogram som<br />

et plaster på såret, hvis ikke de generelle<br />

rammevilkår ikke hele tiden forbedres.<br />

men for at få et internationalt afsæt er det<br />

vigtigt, at vi kan vise de løsninger frem, vi<br />

har udviklet i danmark,” siger mette rose<br />

skaksen. J<br />

Installation og opstart<br />

Salg<br />

SILHORKO har komplette løsninger til behandling<br />

af drikkevand og vand til industriel anvendelse.<br />

Se vores løsninger inden for drikkevand og<br />

procesvand til industrien på silhorko.dk<br />

SILHORKO-EUROWATER A/S<br />

Jylland/Fyn: +45 87 93 83 00<br />

DK<br />

Sjælland: +45 48 20 10 00<br />

info@silhorko.dk | www.silhorko.dk<br />

s. 22 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 23<br />

AT, CH, DE<br />

Produktion<br />

Projektering Service<br />

Rådgivning<br />

grontmij-carl bro:<br />

vores kUnder sPørger efter nye løsninger<br />

MEN DE VIL GERNE FøRST SE, AT DE VIRKER<br />

”Hvert år investeres der 250 – 270 milliarder dollar i vand. I<br />

de store vækstlande ønsker man samlede løsninger, der kombinerer<br />

flere produkter. Det er vi stærke til i Danmark. Vi har en<br />

meget god forvaltningserfaring, vi har knalddygtige forsyningsvirksomheder,<br />

der kan driften, vi har i al beskedenhed nogle<br />

rigtig dygtige rådgivere, der kan projektere, og så har vi dygtige<br />

entreprenører, der kan skrue tingene sammen,” siger udviklingsdirektør<br />

Hans-Martin Friis Møller i rådgivningsfirmaet<br />

Grontmij-Carl Bro.<br />

”Når vi er rådgivere på et internationalt projekt, spørger<br />

vandselskaberne os ofte, om der er noget nyt og spændende, vi<br />

kan hjælpe dem i gang med. Generelt er man meget interesseret<br />

i nye teknologier indenfor renseanlæg, hurtigmetoder til at måle<br />

bakterieindhold mv.”<br />

”En forudsætning er dog, at man ønsker at se teknologierne<br />

afprøvet og hvordan de virker i praksis. Derfor er det utrolig<br />

vigtigt, at vi kan få teknologierne demonstreret. Hvis vi vil<br />

eksportere noget, vil kunderne gerne se, om det virker hjemme<br />

hos os selv.”<br />

Aarsleff Strømpeforing i al slags vejr<br />

Mere end 30 års erfaring med vintervejr<br />

Vi har stor erfaring med at arbejde om vinteren.<br />

Faktisk fornyede vi vores første rørledning i Danmark<br />

i 1979 ved hjælp af Aarsleff Strømpeforing på<br />

en vinterdag med både frost og sne.<br />

krüger:<br />

skærPede miljøkrav ville gavne<br />

DET KRæVER VILJE TIL STøRRE INVESTE-<br />

RINGER AT VISE NyE LøSNINGER ’IN REAL<br />

LIFE’.<br />

”Det er et problem for os, at Danmark i dag ikke<br />

skærper miljøkravene. Tidligere var skrappe miljøkrav<br />

en stor drivkraft for den teknologiske udvikling indenfor<br />

vandbranchen,” siger direktør Leif Bentsen, Krüger.<br />

”Vi kan sagtens forske og udvikle, for at finde nye<br />

løsninger. Men vi mangler en driver til at få dem demonstreret<br />

og prøvet af i real life. Det handler bl.a. om større<br />

investeringer, og skrappere krav vil helt klart være en<br />

drivkraft, der kan fremme disse investeringer.<br />

”For et firma som vores, der lever af at sælge løsninger<br />

og teknologier, er det afgørende, at man kan komme til<br />

Danmark og se, at vi er på forkant. Det er derfor utrolig<br />

vigtigt at vi får mulighed for at demonstrere ny teknologi<br />

i tæt samarbejde med forsyningerne og kommunerne.”<br />

På den måde kan vi være med til at fastholde Danmark<br />

som et foregangsland og dermed også fastholde branchens<br />

mange arbejdspladser og eksportindtægter.”<br />

En ofte overset fordel ved at vælge opgravningsfri<br />

fornyelse af ledningssystemer er, at vintervejret<br />

kun har begrænset indvirkning på arbejdet. Vi kan<br />

arbejde hele året, uanset vejret.<br />

Hovedkontor: Lokesvej 15, DK-8230 Åbyhøj, Tlf. +45 8744 2222 · Kontor Øst: Industriholmen 2, DK-2650 Hvidovre, Tlf. +45 3679 3333<br />

Tema 2:<br />

MUDP


Tema 2:<br />

MUDP<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

MUDp<br />

MUDp<br />

farvel til<br />

klor i svømmehallen<br />

<strong>Dansk</strong> filterteknologi til<br />

reduktion af klor i svømmehaller<br />

vinder anerkendelse<br />

uden for landets grænser og<br />

er godt på vej til at blive et<br />

nyt eksporteventyr.<br />

der er langt fra aalborg til australien. men ole grønborg,<br />

partner i den aalborgensiske ingeniørvirksomhed skjølstrup og<br />

grønborg, har alligevel fundet vej til forsiden af det seneste nummer<br />

af det anerkendte australske tidsskrift splash magazine. og<br />

det er ikke kun ”down under”, at den lille virksomhed med den<br />

store teknologi bliver bemærket.<br />

”vi oplever en enorm international interesse i forskningsmiljøet,<br />

og det er tydeligt, at markedet – både herhjemme og i udlandet<br />

– også er ved at få øjnene op for teknologien,” siger ole<br />

grønborg.<br />

skjølstrup og grønborg sidder nu på cirka halvdelen af det<br />

danske marked for renseteknologier til nye offentlige svømmehaller<br />

og er på hastig fremmarch i europa og australien, mens<br />

Usa bliver næste skridt for virksomheden.<br />

”vi har netop modtaget den nødvendige certificering til det<br />

amerikanske marked, og vi arbejder allerede tæt sammen med en<br />

amerikansk virksomhed, der også beskæftiger sig med filterteknologier.<br />

så vi har store forventninger til markedsmulighederne,”<br />

siger ole grønborg.<br />

politisk vilje er afgørende<br />

skjølstrup og grønborgs filterteknologi er et resultat af mere<br />

end 10 års forsknings- udviklings- og demonstrationsarbejde,<br />

og i processen med at flytte teknologien fra laboratoriet og ud i<br />

svømmehallerne har samarbejdet med myndighederne spillet en<br />

stor rolle.<br />

”den politiske velvilje har været afgørende. vi er som forskningsvirksomhed<br />

afhængige af, at forskningen på området hele<br />

tiden optimeres, og at forskningens vej fra laboratoriet og ud i<br />

virkeligheden bliver hjulpet på vej,” siger ole grønborg og understreger:<br />

”det er derfor en forudsætning, at samspillet mellem virksomhederne,<br />

forskningsinstitutionerne og myndighederne fungerer,<br />

hvis vi skal være med i front, når det handler om at udvikle ny<br />

teknologi.”<br />

skjølstrup og grønborg har blandt andet været en del af miljøministeriets<br />

vandpartnerskab, der har styrket virksomhedens<br />

netværk til andre virksomheder og eksperter på området samt<br />

hjulpet med undersøgelser og afprøvninger i demonstrationsfasen.<br />

derudover har det øgede fokus på svømmehallernes klorforbrug<br />

– senest den nye svømmehalsbekendtgørelse, der åbner op<br />

for brug af ny teknologi – været med til at øge efterspørgslen på<br />

hjemmemarkedet. J<br />

Kort oM teKnoLogien:<br />

for at holde badevandet rent, bruges der i de fleste svømmehaller<br />

store mængder klor. klor er skadeligt for miljøet, og når klor kommer<br />

i forbindelse med organisk materiale som hudceller og hår eller uorganisk<br />

materiale som urin og sved udvikles kemiske stoffer som kloroform<br />

og kloramin, der kan give røde øjne, ubehag og astmaanfald.<br />

Det traditionelle sandfilter: filteret renses typisk kun en gang om<br />

ugen. derfor ophober der sig skidt i filteret, og på grund af det varme,<br />

klorholdige vand, der hele tiden passerer filteret, opløses skidtet<br />

igen og ryger derefter tilbage i bassinet. her skaber skidtet skadelige<br />

klorede forbindelser, der kan give røde øjne, ubehag og astmaanfald.<br />

Skjølstrup og grønborgs løsning: filteret skylles automatisk<br />

efter behov, op til flere hundrede gange i døgnet, hvorved 90-95%<br />

af urenhederne vil forsvinde inden for få timer. en delstrøm filtreres<br />

med et poleringsfilter, der fjerner de sidste partikler i vandet. vandet<br />

behandles til sidst med ultraviolet lys og et nyt filter kaldet en thmstripper<br />

for at slå bakterier ihjel samt for at fjerne de farlige klorrestprodukter.<br />

dermed kan klorbehovet reduceres med op til 80 pct.,<br />

vandforbruget med op til 70 pct. og energiforbruget med 50 pct.<br />

teknologipartnerskaber skal gøre<br />

skibsfarten grønnere<br />

Danmark er en af verdens største søfartsnationer,<br />

og teknologiske partner skaber<br />

skal sikre branchen verdens bedste<br />

grønne løsninger. Demonstrationsfasen<br />

er afgørende.<br />

500 mio. kr. om året. markedspotentialet for røgrensningsteknologier<br />

til at begrænse skibsfartens miljøpåvirkning er enormt, og<br />

med imo’s, fn’s søfartsorganisations, stigende regulering af området,<br />

er efterspørgslen allerede nu på vej op. en række danske<br />

virksomheder er blandt de førende på området.<br />

”vi har et rigtigt godt udgangspunkt herhjemme. langt hen<br />

ad vejen har vi virksomheder med de nødvendige teknologiske<br />

kompetencer, og hvis vi kan få de teknologiske kompetencer til at<br />

spille sammen, står vi stærkt,” forklarer adm. direktør i aalborg<br />

industries, jan vestergaard olsen.<br />

aalborg industries er sammen med blandt andre haldor topsøe<br />

en af de virksomheder, der arbejder med teknologier til at<br />

mindske skibsfartens miljøpåvirkning – og omkring udviklingen af<br />

scrubbersystemet foregår udviklingen i et tæt samarbejde mellem<br />

de to virksomheder.<br />

Statslige midler booster teknologien<br />

aalborg industries har i forbindelse med udviklingen af deres<br />

scrubbersystem, et rensningssystem til skibenes udstødningsgasser,<br />

blandt andet modtaget midler fra miljøstyrelsens handlings-<br />

plan for fremme af miljøeffektiv teknologi samt deltaget i Partnerskabet<br />

for renere skibsfart, der er nedsat af miljøstyrelsen<br />

og danmarks rederiforening. i det regi er scrubbersystemet<br />

blandt andet blevet testet på dfds’ fragtskib tor ficaria.<br />

”det er afgørende, at vi får mulighed for at teste vores teknologi<br />

i stor skala, før vi går i markedet,” siger jan vestergaard olsen.<br />

han peger på, at reguleringen af skibsfartens miljøpåvirkning<br />

vil blive skærpet markant de kommende år, og at markedet derfor<br />

efterspørger løsninger, der på en økonomisk forsvarlig måde<br />

kan løse problemet.<br />

”og hvis vi så, når kunderne begynder at efterspørge de her<br />

teknologier, allerede har afprøvet teknologien i fuld skala på et af<br />

de store fragtskibe, er der stor sandsynlighed for, at det vil være<br />

vores løsning, kunderne vælger. simpelthen fordi de kan se, at<br />

det virker,” siger jan vestergaard olsen.<br />

Lovgivningen strammes<br />

fra 2012 og frem mod 2020 vil imo løbende stramme kravene<br />

til skibenes sox-udledning i de såkaldte eCa-områder, de kystnære<br />

områder der blandt andet tæller østersøen og nordsøen.<br />

”markedet vil for alvor vokse fra 2014 og frem. vi forventer, at<br />

vores omsætning på det her område vil ligge på 1 – 1,5 mia. kr.<br />

årligt, og at det i så fald vil udgøre ca. 30. pct. af vores samlede<br />

omsætning,” siger jan vestergaard olsen<br />

han understreger, at det i høj grad vil være den internationale<br />

regulering af området, der vil drive væksten, men at det vil være<br />

de enkelte virksomheders teknologiudvikling, der vil afgøre,<br />

hvem der kommer til at levere de foretrukne løsninger. J<br />

Kort oM teKnoLogien<br />

et scrubbersystem er et avanceret rensesystem, der rengør udstødningsgassen<br />

fra skibets hovedmotor ved at vaske gassen med vand.<br />

scrubbersystemet fungerer både som svovlrenser og partikelfilter.<br />

ved at montere en scrubber på skibet, kan skibet leve op til imo’s<br />

(fn’s søfartsorganisations) skærpede miljøkrav. alternativt skal<br />

skibet sejle med renere brændstoffer, og det vil betyde, at brændstofregningen<br />

vil stige markant.<br />

det er derfor ifølge flere eksperter mere realistisk, at skibene i<br />

vid udstrækning vil vælge at påmontere et scrubber eller et andet<br />

rensningssystem, da det med de nuværende oliepriser vil være en<br />

billigere løsning.<br />

s. 24 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 25<br />

Tema 2:<br />

MUDP


en lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

partikelforurening<br />

partikelforurening<br />

krav i MiLjøzoner er<br />

foræLDeDe om to år<br />

EU’s krav til fabriksnye tunge køretøjer bliver<br />

skærpet fra 2013. Så må der også sættes<br />

partikelfilter på flere af de ældre modeller<br />

eU strammer reglerne for de mest sundhedsskadelige<br />

partikler. fra 2010 skal det<br />

tilstræbes, at der ikke er mere end 25<br />

mikrogram af de små partikler, Pm 2,5 , pr.<br />

kubikmeter luft udendørs – i gennemsnit<br />

på et år. i 2015 bliver det et krav. det er<br />

målet at komme ned på 20 mikrogram i<br />

2020. fra 2013 skal bilfabrikkerne overholde<br />

skærpede krav til udstødningen fra<br />

tunge køretøjer.<br />

ingen nedre grænse for sundhedsfaren<br />

ifølge loven om miljøzoner fra 2006 kan<br />

københavn, frederiksberg, aarhus,<br />

odense og aalborg kommune kræve, at<br />

lastbiler og busser, der er så gamle, at de<br />

kun lever op til eUro iii standarden for<br />

udstødninger, ikke må køre ind i bestemte<br />

områder uden at være udstyret med<br />

partikelfilter.<br />

”målingerne i miljøzonerne viser, at<br />

eU’s vejledende grænseværdi for de små<br />

partikler overholdes,” siger seniorforsker<br />

steen solvang jensen, danmarks miljøundersøgelser.<br />

På h. C. andersens boulevard<br />

i københavn blev der målt 22 mikrogram<br />

Pm 2,5 i 2008. i 2009 blev der målt 18<br />

i københavn og 23 i aalborg.<br />

men der er lang vej igen før danmark<br />

lever op til anbefalingen fra verdenssundhedsorganisationen,<br />

Who: ikke mere<br />

end 10 mikrogram små partikler i en kubikmeter<br />

luft, i gennemsnit pr. år.<br />

”med partikler er det sådan, at der ikke<br />

er nogen nedre grænse, hvor de ikke er<br />

sundhedsfarlige. det er et spørgsmål om,<br />

hvilken risiko vil man acceptere,” understreger<br />

steen solvang jensen. <br />

Med partikler er det sådan,<br />

at der ikke er nogen nedre<br />

grænse, hvor de ikke er sundhedsfarlige.<br />

Det er et spørgsmål<br />

om, hvilken risiko vil<br />

man acceptere<br />

eU sætter ny standard<br />

eU’s nye euro vi standard halverer den<br />

højst tilladte udledning af partikler fra tunge<br />

køretøjer i 2013-14. små partikler vejer i sagens<br />

natur meget mindre end de lidt større<br />

partikler, Pm 10 . efter de nye regler er det<br />

derfor ikke kun vægten, men også antallet<br />

af partikler, der skal begrænses. det forhindrer,<br />

at man kan omgå reglerne ved hjælp<br />

af filtre, der kun fanger de større partikler.<br />

i dag må tunge køretøjer, der overholder<br />

euro iv-standarden, som trådte i kraft i<br />

Protecting our future<br />

Dinex i Middelfart konverterer<br />

Sort udstødning<br />

til grøn teknologi<br />

Dinex A/S kan som<br />

den eneste på markedet tilbyde:<br />

• Egenproduktion af keramiske filtre,<br />

coating samt metal under ét tag.<br />

• Brugertilpassede løsninger til ethvert behov.<br />

• Dinex DiSiC ® Catalysed partikelfiltre er godkendt<br />

i alle europæiske lande med miljøzoner.<br />

• Erfaring med over 40.000 installerede<br />

partikelfiltre i Europa og USA.<br />

2005, og euro v-standarden fra 2008, godt<br />

køre ind i miljøzonerne uden partikelfilter.<br />

”de blev betragtet som rene, da reglerne<br />

blev lavet. men om to-tre år vil de svine<br />

væsentligt mere end de nye biler, der kommer<br />

på markedet,” siger direktør torben<br />

Pagh i virksomheden dinex, der producerer<br />

partikelfiltre til eftermontering.<br />

<strong>Dansk</strong>e krav bør følge med udviklingen<br />

”faktisk er en ældre euro iii-lastbil med<br />

eftermonteret filter partikelmæssigt væsentligt<br />

sundere end en euro iv-lastbil.<br />

han mener derfor, at kravene bør skærpes:<br />

de 5-6 år gamle modeller bør også,<br />

inden for en to år, have påmonteret et<br />

partikelfilter med den bedst tilgængelige<br />

teknologi. det kunne kombineres med en<br />

overgangsordning for de vognmænd, der i<br />

god tro har købt et brugt euro iv-køretøj,<br />

og et tilskud til fremme af en tidlig indsats.<br />

”der er gjort meget, og det er godt,<br />

men vi mener ikke, at udviklingen af reglerne<br />

skal standse. danmark skal blive ved<br />

med at være et foregangsland. og i dag kan<br />

vi rense væsentligt bedre, end vi kunne for<br />

nogle år siden.”<br />

”teknologien er til rådighed. en skærpelse<br />

af miljøzoneloven vil både tilgodese<br />

landets borgeres helbred og give bedre<br />

muligheder for danske virksomheder. det<br />

går hånd i hånd. dinex er stolte af, at det<br />

koncept, vi driver forretning på, er noget,<br />

som kommer folks sundhed til gode,” slutter<br />

torben Pagh. J<br />

Kortere Liv<br />

hvert år dør mere end 455.000 eUborgere<br />

– heraf 4.200 danskere – før<br />

tid på grund af forurening med meget<br />

små partikler. det viser en undersøgelse,<br />

der er lavet for det europæiske<br />

miljøagentur. Partiklerne (Pm 2,5 ) er på<br />

størrelse med en tyvendedel af et menneskes<br />

hårsbredde. de trænger dybt<br />

ind i lungevævet.<br />

Partikelforurening rammer flere mennesker<br />

end nogen anden form for<br />

forurening, siger verdenssundhedsorganisationen<br />

Who. i eU er den gennemsnitlige<br />

levealder ifølge Who forkortet<br />

med 8,6 måneder på grund af de meget<br />

små partikler.<br />

s. 26 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 27<br />

Dinex A/S<br />

Fynsvej 39<br />

5500 Middelfart<br />

Tel 63 41 25 00<br />

Fax 63 41 25 25<br />

dinex@dinex.dk<br />

www.dinex.dk<br />

going the extra mile<br />

Overblik og bedre vandkvalitet<br />

Realtidsinformation og forbrug styrer din produktion<br />

til gavn for både din økonomi og miljøet<br />

Afprøvet løsning - dokumenterede resultater<br />

Komplet overblik over vandets tryk, flow og<br />

alder i hele netværket<br />

Reduktion af driftsomkostningerne<br />

Reduktion af lækagetab<br />

www.7T.dk/AQUIS<br />

RENT VAND TIL MERE END 100 MILLIONER HJEM


en lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

/ ren lUft: / rent vand: / ren jord: / ren besked:<br />

fosfor fosfer<br />

Fosfor bør genvindes<br />

på renseanlæg<br />

Fosfor er en værdifuld ressource,<br />

der ikke bør ende som aske støbt<br />

ind i beton<br />

meget af det fosfor, der holdes tilbage på renseanlæg, går til spilde.<br />

”det er ikke bæredygtigt. fosfor er en værdifuld ressource, og<br />

teknisk er det muligt at genvinde det meste. Politikerne bør sikre,<br />

at det sker,” siger søren brønd, direktør i envidan a/s og medejer<br />

af firmaet.<br />

”med vores levevis og landbrug bliver vi nødt til at genvinde<br />

fosfor,” siger lektor kristian keiding, aalborg Universitet. ”der<br />

er næppe tvivl om, at fosfor kan blive en strategisk og økonomisk<br />

endnu mere vigtig ressource end olie.”<br />

På et medlemsmøde i affaldsbranchens medlemsorganisation<br />

dakofa i februar, var der stor interesse for fosforgenvinding.<br />

generende problem førte til ny teknologi<br />

en af de lovende teknologier er udviklet på universitetet i vancouver,<br />

Canada. ingeniør donald s. mavinic arbejdede på at<br />

undgå udfældning af stoffet struvit, der kan give driftsforstyrrelser.<br />

struvit er bedre kendt som nyresten. det dannes af lige dele<br />

magnesium, ammonium og fosfat.<br />

mavinic fik ikke bare løst problemet. sammen med sine kolleger<br />

og studerende udviklede han en teknik til at udvinde struvit i<br />

form af et granulat, der kan sælges som langtidsvirkende gødning.<br />

Der er næppe tvivl om, at fosfor kan blive en<br />

strategisk og økonomisk endnu mere vigtig<br />

ressource end olie<br />

brUg for beDre viDen<br />

Hvert år importerer Danmark 12-15.000 tons fosfor, mest<br />

som handelsgødning. Desuden er der fosfor i importeret<br />

foder.<br />

Der er ca. 4.300 tons fosfor pr. år i spildevandsslam og ca.<br />

3.000 tons i kød- og benmel. Et par tusinde tons findes i lav<br />

koncentration i andet affald fra husholdninger og erhverv.<br />

Husdyrgødning indeholder ca. 50.000 tons.<br />

Der mangler opdateret viden om massestrømmene og omsætningen<br />

af fosfor, siger lektor Kristian Keiding, Aalborg<br />

Universitet.<br />

spin-off-firmaet ostrata har nu licens på teknologien og produktet.<br />

sammen med donald s. mavinics afdeling på University of<br />

british Columbia har firmaet vundet flere internationale priser.<br />

ikke en urimelig investering<br />

i danmark samarbejder ostrata med envidan. ifølge søren brønd<br />

er der i dag ca. ti danske renseanlæg, der med fordel kan anvende<br />

teknologien. Problemerne opstår oftest i renseanlæg, der fremstiller<br />

biogas. og det vil flere og flere gøre af hensyn til klimaet<br />

og energiforbruget. i biogasanlæg bliver en del af det organiske<br />

materiale til metan, mens fosforen bliver tilbage. hvis vandet så<br />

indeholder meget magnesium, har man problemet med struvit, der<br />

udfælder i rør og pumper. i stedet for at tilsætte kemikalier, kan<br />

man genvinde 50-60 procent af fosforen med ostaras proces.<br />

”vi har regnet på det,” siger søren brønd. ”hvis anlæggene<br />

betaler det samme beløb som de nu bruger på slamhåndtering<br />

og deponering, kan ostara sætte et anlæg op og drive det – og<br />

få break-even i løbet af 7-8 år. de kan også købe det og tjene<br />

pengene hjem over en tilsvarende tidshorisont. i kommunal sammenhæng<br />

er det ikke en urimelig investering.”<br />

genvinding ved forbrænding<br />

mere og mere slam går til forbrænding, især efter at afgifterne er<br />

lagt om. hvis man brænder det for sig selv (eller sammen med<br />

animalsk affald som f.eks kød- og benmel og tørstoffet i gylle) er<br />

der en høj koncentration af fosfor i asken. men hvis man på forhånd<br />

blander det sammen med andet affald, er koncentrationen<br />

lav. så kan genvinding ikke betale sig.<br />

”der bør træffes en politisk beslutning om, at slammet skal brændes<br />

for sig selv. vi skal ikke her i landet lade en værdifuld ressource<br />

som fosfor gå tabt og støbe den ind i betonelementer eller deponere<br />

den på kontrollerede lossepladser,” mener søren brønd.<br />

hvis man indretter nye forbrændingsanlæg til formålet og entrerer<br />

med firmaer, der er specialiseret i fosforgenvinding og har fået<br />

deres produkter godkendt til gødning, kan det stort set klares uden<br />

ekstra omkostninger, fordi man sparer penge til deponering af aske<br />

og tjener penge på salg af produkterne, vurderer søren brønd.<br />

På de eksisterende anlæg er genvinding mere kostbar. en af<br />

metoderne kræver ekstra energi for at skille tungmetallerne fra.<br />

en anden kræver svovlsyre og komplicerede kemiske processer.<br />

Danmark har et paradoksproblem<br />

den kemiske sammensætning (hvad fosforen er bundet til) har<br />

stor betydning for produkternes gødningsværdi. det gælder især<br />

i danmark, hvor vi har et paradoksproblem: der ligger en stor<br />

pulje af fosfor i jorden; den udvaskes efterhånden og forurener<br />

søerne. men den er hårdt bundet til jorden. Planterne har brug<br />

for let tilgængelig fosfor i vækstsæsonen, men den del af gødningens<br />

fosfor, der ikke bliver optaget af planterne, ender med at<br />

skade vandmiljøet. J<br />

en begrænseT ressource<br />

verdens nuværende landbrug<br />

kan ikke holde trit<br />

med behovet for fødevarer<br />

uden fosfor i form af kunstgødning<br />

fra 2007 til 2008 sprang verdensmarkedsprisen<br />

på fosfat voldsomt i vejret. Pludselig<br />

kostede kunstgødning fem gange mere<br />

end året før. det førte til demonstrationer<br />

og uroligheder i adskillige lande. mange<br />

åndede lettet op, da priserne faldt næsten<br />

lige så brat igen i efteråret 2008. boblen<br />

brast, da den økonomiske krise bredte sig.<br />

i 2010 er prisen dog steget igen, nu med<br />

55 procent.<br />

Mange er afhængige af kunstgødning<br />

hvert år udvindes cirka 160 millioner tons<br />

fosfat i verdens miner. det meste bruges<br />

til gødning. der er store miner i kina, marokko,<br />

Usa og rusland. kina har den stør-<br />

www.envidan.dk<br />

s. 28 _ dansk miljøteknologi dansk miljøteknologi _ s. 29<br />

Vejlsøvej 23<br />

DK-8600 Silkeborg<br />

Tlf.: 86 80 63 44<br />

Kongsvang Allé 37<br />

Bygning 16<br />

DK-8000 Århus C<br />

Tlf.: 86 80 63 44<br />

ste produktion. marokko har de største<br />

reserver. de amerikanske miner er ved at<br />

være tømt.<br />

På langt sigt er det ikke holdbart at bruge<br />

løs af jordens reserver. men i en verden<br />

med 7 milliarder mennesker, hvoraf<br />

den ene milliard får for lidt mad, kan man<br />

ikke afskaffe kunstgødning fra den ene dag<br />

til den anden. mange bønder og fattige familier<br />

rundt om i verden er afhængige af<br />

fosfat fra minerne. især i afrika er jorden<br />

fattig på fosfor.<br />

der er tvivl om, hvor meget fosfat der er<br />

tilbage. minernes ejere og landenes regeringer<br />

holder deres viden tæt til kroppen.<br />

ifølge Usa’s geological survey er der 16<br />

milliarder tons fosfat af en kvalitet som det<br />

er rentabelt at udvinde. med en årlig vækst<br />

på tre procent rækker det til 50 år.<br />

en gruppe bekymrede forskere fra sverige,<br />

holland, Canada og australien har<br />

dannet global Phosphorus research initiative.<br />

de frygter en international krise allerede<br />

om 20-30 år: når produktionen af<br />

Genindvinding af fosfor<br />

– en af jordens vigtigste ressourcer<br />

EnviDan tilbyder som de eneste i Danmark, i samarbejde med canadiske<br />

Ostara, en dokumenteret metode til genindvinding af fosfor fra<br />

spildevand.<br />

PEARL processen er en banebrydende teknologi, hvor fosfor fjernes fra<br />

en koncentreret delstrøm, f.x. rejektvand, og udfældes som struvit i<br />

granuleret form, som derefter kan sælges som kunstgødning.<br />

Fordelene er mange - både for det enkelte renseanlæg og for miljøet:<br />

Genindvinding og recirkulering af fosfor til fødekæden<br />

Kapaciteten på anlægget øges, da struvitten fjernes inden den sætter sig<br />

fast<br />

Reducering af slammængden, og dermed omkostninger til bortskaffelse af<br />

slam<br />

Så kontakt EnviDan hvis du vil vide mere om<br />

genindvinding af fosfor, eller muligheden<br />

for test med pilotanlæg på dit renseanlæg.<br />

John F. Kennedys<br />

Plads 1K, 2. sal<br />

DK-9000 Aalborg<br />

Tlf.: 98 11 63 44<br />

Fuglebækvej 1A<br />

DK-2770 Kastrup<br />

Tlf.: 32 50 79 44<br />

let tilgængeligt fosfat begynder at stagnere,<br />

mens efterspørgselen stiger, springer<br />

priserne i vejret igen. det eneste holdbare<br />

på langt sigt er at genvinde fosfor og føre<br />

det tilbage til jorden, siger blandt andre<br />

professor donald s. mavinic.<br />

Stor magt til Marokko<br />

Uafhængige eksperter har ikke adgang til<br />

at undersøge reserverne og vurdere dem.<br />

men geologen steven van kauwenbergh<br />

fra international fertilizer development<br />

Center har analyseret den tilgængelige viden.<br />

nogle tal justerer han op, andre ned,<br />

flest ned. men ét land har han helt omvurderet:<br />

marokkos har ni gange mere fosfat<br />

end hidtil antaget, mener han.<br />

hvis det passer, kan minedriften fortsætte<br />

i flere hundrede år. til gengæld får marokko<br />

nærmest monopol, med 85 procent af verdens<br />

reserver. kong mohammed vi af marokko,<br />

eller hans eventuelle efterfølgere, får<br />

endnu mere magt over verdens landbrug<br />

end saudi-araberne har over verdens olie. J


<strong>Dansk</strong> mijøteknologi består af 64 medlemsvirksomheder inden for vand og luftrensning:<br />

design<br />

hvid hverdag<br />

tryk<br />

cool gray<br />

<br />

fotos / illUstrationer<br />

forsidefoto: aquaporin / s. 4+5: xxx / s. 9: xxx<br />

/ s. 11: ole buntzen, polfoto / s. 13: amminex<br />

/ s. 17: carsten andreasen, polfoto / s. 18:<br />

aquaporin / s. 21: morten flarup, polfoto / s.<br />

24: skjølstrup og grønborg / s. 25: aalborg<br />

industries / s. 26: Jens Dresling, polfoto /<br />

bagside: amminex.<br />

researCh<br />

merle tillde larsen og sune Ryssel<br />

Udgiver<br />

<strong>Dansk</strong> miljøteknologi<br />

Rosenørns allé 9<br />

1970 frederiksberg c<br />

danskmiljoteknologi.dk<br />

redaktion<br />

anne klejsgård<br />

ebbe sønderriis<br />

Jørn Jespersen<br />

/ /<br />

/ /<br />

ren lUft: rent vand: ren jord: ren besked:<br />

Status<br />

MiLjøopSLagStavLen<br />

Hvor er vi på vej hen? Hvor langt<br />

er vi nået? Hvad mangler vi?<br />

læs også på side 2.<br />

ny teknologi i svømmebaDe<br />

fRemmes af ny ReguleRing<br />

der kan nu bygges nye svømmehaller med meget<br />

bedre vandkvalitet – mindre klorforbrug og dermed<br />

færre giftige og sundhedsskadelige klorforbindelser<br />

som nedbrydningsprodukter. det vil betyde<br />

færre astmatilfælde forårsaget af klor, og færre<br />

luftvejsgener og røde øje for de svømmende.<br />

især børn og elitesvømmere, som er længe i<br />

vandet, er udsatte for generne, der også påvirker<br />

arbejdsmiljøet i svømmehallerne.<br />

det er en ny bekendtgørelse fra miljøminister<br />

karen ellemann (v), som efter langvarige<br />

diskussioner mellem myndighederne på den ene<br />

side og dansk miljøteknologi og svømmehallernes<br />

organisation, dansk svømmebadsteknisk<br />

forening, på den anden side, nu åbner op for<br />

anvendelse af ny teknologi i ny svømmehaller.<br />

den nye teknologi skal selvfølgelig i de konkrete<br />

tilfælde godkendes af de enkelte kommuner,<br />

som er tilsynsmyndighed på området. teknologien<br />

har også andre fordele i form af væsentligt<br />

reduceret energi- og vandforbrug.<br />

den nye svømmebadsteknologi, som er udviklet<br />

af danske firmaer, vurderes at have meget<br />

store eksportpotentialer.<br />

reguleringen er et godt eksempel på, at nye<br />

miljøregler ikke kun har betydning for miljø og<br />

sundhed, men også for beskæftigelse og eksport<br />

af moderne miljøteknologi, når reglerne udformes<br />

fornuftigt og hensigtsmæssigt. den nye<br />

bekendtgørelse skyldes på den politiske front<br />

en ihærdig indsats af ikke mindst sf’s forbrugerpolitiske<br />

ordfører, Pia olsen dyhr, og venstres<br />

miljøordfører eyvind vesselbo.<br />

nu forestår der en indsats for også at<br />

forbedre reglerne for de eksisterende svømmehaller,<br />

så klorforbruget også kan nedsættes<br />

væsentligt her.<br />

spilDevanD fRa nye supeRsygehuse Renses ikke<br />

positive takteR i en noget<br />

ukonkRet hanDlingsplan foR<br />

DRikkevanD<br />

miljøminister karen ellemann (v) lægger op til<br />

et opgør med den fordomsfulde og gammeldags<br />

holdning til rensning af forurenet drikkevand<br />

og giver dermed kommunerne mulighed for i<br />

højere grad at rense forurenet vand i stedet for<br />

at fortynde det og sende lidt af forureningen ud<br />

til alle forbrugerne. samtidig lægger ministeren<br />

op til, at kommunerne nu kan vælge at rense en<br />

boring i stedet for at lade forureningen ligge med<br />

risiko for, at den spreder sig.<br />

dansk miljøteknologi er positiv over for de<br />

nye signaler, da de kan sikre borgerne renere<br />

drikkevand og samtidig skabe rammer for en<br />

fornuftigere økonomi for vandforsyningerne.<br />

men der mangler stadig nogle konkrete retningslinjer<br />

på området.<br />

endvidere lægger ministeren i handlingsplanen<br />

op til, at der skal komme undersøgelser<br />

og vurderinger og evt. retningslinjer for Uvbehandling,<br />

for blødgøring af vand for at spare<br />

energi samt forkalkning af rør og maskiner, for<br />

øget brug af regnvand i husholdninger, og for<br />

nye normer for vandforsyningsanlæg. men det<br />

er imidlertid uklart, hvornår der sker noget, og<br />

hvem der har ansvaret.<br />

der er stadig ingen regler for eftersyn af<br />

rentvandstanke. det er en væsentlig mangel, da<br />

konkrete eksempler har vist, at mange tanke og<br />

systemer ikke efterses i årtier.<br />

tilsynet med vandværker bliver ikke ændret<br />

og flyttet til en uvildig instans, som bla. dansk<br />

miljøteknologi har foreslået. men der udarbejdes<br />

en tjekliste for kommunernes tilsyn, og<br />

dermed er der en væsentlig opgave at løfte for<br />

en række kommuner, hvor der er problemer og<br />

udfordringer.<br />

dansk miljøteknologi efterlyser også opstramning<br />

af reglerne for minimering af vandtab i<br />

ledningsnettet.<br />

endelig ønsker vi en strategi for udvikling af<br />

teknologi og eksport inden for drikkevandsbranchen<br />

med inddragelse af vandselskaber og<br />

teknologileverandører.<br />

dansk miljøteknologi opfordrer derfor miljøministeren<br />

til at konkretisere handlingsplanen i<br />

forhandlinger med folketingets øvrige partier.<br />

rensning af spildevand fra nye supersygehus er god ide, synes regeringen – men det sker bare ikke. skejbysygehus<br />

er det nye supersygehus, som er længst fremme. og her er der ikke plads til grønne elementer, selv<br />

om det ville være et perfekt sted at demonstrere danske innovative miljø- og energiløsninger.<br />

blandt de løsninger, som allerede er valgt fra, er en forrensning af spildevandet, før det når det kommunale<br />

rensningsanlæg med indhold af medicinrester, kemoterapi, kontrastvæsker, virus og smitsomme stoffer.<br />

miljøministeriet har ellers udgivet en ”handlingsplan for rensning af hospitalsspildevand”, hvor der i<br />

høje toner advokeres for at fremme nye teknologier på området. og danske miljøteknologiske virksomheder<br />

med speciale i vandrensning står på spring for at løse opgaven - med store eksportmuligheder<br />

forude. men sådan ser det ud til at blive, for sundhedsministeriet har ikke denne opgave med i sit kommissorium<br />

for de nye sygehuse.<br />

dansk miljøteknologi opfordrer statsministeren til at gøre alvor af snakken om grøn vækst og indkalde<br />

miljøministeren og sundhedsministeren til et hurtigt møde – gerne med erhvervsministeren på en lytter<br />

– hvor denne sag kan bringes på plads.<br />

ulovlige DieseloseRe i<br />

milJøzoneR<br />

en skærpelse af miljøzone-reglerne i<br />

2010 betød, at et stort antal lastbiler<br />

og busser skulle investere i et partikelfilter<br />

for at køre lovligt rundt i landets<br />

største byer. men en optælling foretaget<br />

af dansk miljøteknologi tyder på,<br />

at der kører flere tusinde ulovlige biler<br />

rundt i byerne – og der er i dag ingen<br />

systematisk kontrol med, om køretøjerne<br />

opfylder kravene i miljøzonen.<br />

forud for skærpelsen 1. juli sidste<br />

år vurderede dtl (vognmændenes<br />

organisation), at skærpelsen ville betyde,<br />

at 10.000 til 15.000 lastbiler skulle<br />

sælges eller have monteret et partikelfilter<br />

for at leve op til miljøzonens<br />

krav. og da det kan være vanskeligt at<br />

sælge ældre lastbiler, var skønnet, at<br />

op imod 10.000 lastbiler skulle have<br />

eftermonteret et filter. men dansk<br />

miljøteknologis opgørelse viser, at der<br />

kun er solgt maksimalt 3.500 partikelfiltersystemer<br />

i 2010.<br />

det kan i et vist omfang skyldes,<br />

at vognmændene er dygtige til at<br />

styre deres logistik, men noget tyder<br />

desværre på, at visse vognmænd<br />

tager chanchen og kører ulovligt ind i<br />

miljøzonerne.<br />

svar i folketinget til benny engelbrecht<br />

(s) og Per Clausen (el)<br />

viser, at der i ingen af miljøzonerne<br />

foregår systematisk kontrol med, om<br />

lastbilerne rent faktisk lever op til<br />

miljøzonekravene. i århus, odense<br />

og aalborg er der ikke givet en eneste<br />

bøde i 2010 for overtrædelse af miljøzonereglerne,<br />

og i hovedstaden er der<br />

givet ganske få bøder.<br />

dansk miljøteknologi opfordrer<br />

derfor politikerne til at sørge for, at<br />

der bliver gennemført en systematisk<br />

kontrol med lastbilernes udstødning,<br />

så det sikres, at de virkelig lever op<br />

til kravene, og at miljøcertifikaterne<br />

afspejler bilernes reelle miljøstatus.<br />

det vil sikre mod urimelig konkurrenceforvridning,<br />

og det vil give borgerne<br />

i de store byer den renere luft, hvilket<br />

som udgangspunkt var hele idéen med<br />

dansk miljøzonerne. miljøteknologi _ s. 31


<strong>Dansk</strong> miljøteknologi<br />

tiltrækker internationale bilgiganter<br />

DtU­forskeres opfindelse af brintpillen har<br />

udviklet sig til en eksportsucces, og betragtes<br />

i dag som et af de vigtigste våben i kampen<br />

mod no x fra biler.<br />

en banebrydende teknologi, solide investorer<br />

og en imponerende ordrebog.<br />

adm. direktør i cleantechvirksomheden<br />

amminex, jens hinnerskov, har god grund<br />

til at være optimistisk.<br />

”vi har verdens bedste teknologi til at<br />

rense dieseludstødningen fra biltransporten,<br />

og det behøver vi ikke at overbevise hverken<br />

kunder eller investorer om – de ved det allerede,”<br />

lyder det fra jens hinnerskov.<br />

amminex har de seneste seks år videreudviklet<br />

teknologien bag brintpillen, så<br />

virksomheden i dag primært bruger grundteknologien<br />

til at lagre luftarter – i dette tilfælde<br />

ammoniak – i fast form til at fjerne de<br />

skadelige no x ’er fra dieselbilers udstødning.<br />

det har fået flere internationale bilgiganter<br />

til at få øje på den hastigt voksende<br />

danske cleantech-virksomhed.<br />

bilgiganter står i kø<br />

den amerikanske lastbilsproducent na-<br />

s. 32 _ ren luft · ren jord · rent vand · ren besked<br />

vistar og franske faurecia, der er ejet af<br />

Peugeot, har allerede indgået kontrakter<br />

med amminex om levering af virksomhedens<br />

teknologi til henholdsvis lastbiler og<br />

personbiler, og flere står på spring.<br />

”vi arbejder allerede nu sammen med<br />

adskillige andre førende bilproducenter,<br />

og vi er ikke i tvivl om deres interesse for<br />

vores systemer. Udfordringen for os er<br />

at komme op i skala og derved levere de<br />

krævede mængder i høj kvalitet til den rigtige<br />

pris,” siger jens hinnerskov.<br />

amminex indvier virksomhedens første<br />

storskala produktionsenhed i nyborg til<br />

sommer, og planerne om flere produktionsenheder<br />

er allerede på tegnebrættet.<br />

Strategisk valg at blive i DK<br />

til trods for, at amminex’ kundeportefølje<br />

og ejerkreds rækker langt ud over landets<br />

grænser, har jens hinnerskov ingen planer<br />

om at flytte hele produktionen til udlandet.<br />

”det er et strategisk valg, at vi vil beholde<br />

både vores forsknings- og udviklingsaktiviteter<br />

og dele af vores produktion herhjemme.<br />

det er afgørende for os ikke at miste det<br />

loop, der er mellem udvikling og produktion,”<br />

siger jens hinnerskov og uddyber:<br />

”når det som her drejer sig om højteknologisk<br />

produktion, er det vigtigt, at<br />

produktionsprocesen hele tiden optimeres<br />

– og det gør den bedst, hvis den er i<br />

tæt forbindelse med virksomhedens udviklingsaktiviteter,”<br />

siger jens hinnerskov.<br />

hos amminex er det ikke kun i laboratoriet,<br />

at der tænkes i patenter. også når det<br />

handler om produktionsprocessen bliver<br />

der jævnligt sendt patentansøgninger afsted.<br />

Lovgivning er en vigtig driver<br />

men hvis danmark fortsat skal fostre<br />

nogle af verdens mest innovative cleantechvirksomheder,<br />

er det ifølge jens hinnerskov<br />

afgørende, at lovgivningen på området<br />

følger trop.<br />

”vi har nogle fantastisk dygtige forskningsinstitutioner,<br />

for eksempel dtU, der<br />

markerer sig internationalt på cleantechområdet.<br />

men hvis ikke lovgiverne følger<br />

de bedste internationale miljøstandarder<br />

og samtidig sørger for at skabe en konkurrencedygtig<br />

skattelovgivning, gør de det<br />

sværere at flytte opfindelserne fra laboratorierne<br />

og ud på markedet. så hellere<br />

er god lovgivning end en masse forskellige<br />

tilskud,” siger jens hinnerskov. J<br />

amminex – fRa foRskning<br />

til faktuRa på seks åR<br />

amminex udspringer af fem dtU-forskeres<br />

opfindelse af brintpillen tilbage i 2005.<br />

i dag er amminex’ hovedfokus på at bruge<br />

brintpilleteknologien til at lagre luftarter – i<br />

dette tilfælde ammoniak – i fast form, da det<br />

kan fjerne de skadelige no x ’er fra dieselbilers<br />

udstødning.<br />

På sigt kan virksomhedens teknologi komme<br />

til at spille en nøglerolle, hvis brændselsceller,<br />

der kræver brint eller ammoniak, vinder frem<br />

i transportsektoren.<br />

amminex’ kundeportefølje tæller blandt<br />

andet amerikanske navistar og franske<br />

faurecia.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!