Vandet sogn trykudgave.indd 1 11-11-2007 12:42 ... - Thisted Museum

arkiv.thisted.bibliotek.dk
  • No tags were found...

Vandet sogn trykudgave.indd 1 11-11-2007 12:42 ... - Thisted Museum

Vandet sogn trykudgave.indd 1 11-11-2007 12:42:49


2Vandet sogn trykudgave.indd 2 11-11-2007 12:42:51


Bogen omØster og VesterVandetForlaget Knakken, 20071Vandet sogn trykudgave.indd 1 11-11-2007 12:42:51


Bogen om Øster og Vester VandetUdgiver:Den lokalhistoriske arbejdsgruppe for Øster og Vester Vandetpå Forlaget Knakken, 2007.Redaktion:Gerda StentoftMarie SkaarupSøren HansenEjnar MadsenSats og lay-out:Orla PoulsenTryk:Dantryk A/S, Hurup ThyISBN 87-88797-92-7Arbejdsgruppen takker bidragyderne herunder for den økonomiskestøtte til udgivelse af bogen:Vester Vandet Smedje, v. Jens KanstrupAutokomponenter ApS, v. Bjarne ThorupVester Vandet MenighedsrådØster Vandet MenighedsrådVandet sogn trykudgave.indd 2 11-11-2007 12:42:52


IndholdsfortegnelseForord ............................................................................................................................. 5Ejendomme i Vester Vandet ............................................................................................ 6Folketælling for Vester Vandet 1921 ............................................................................ 98Folketælling for Øster Vandet 1921 ........................................................................... 105Vester Vandet Kirke .....................................................................................................113Medlemmer af Vester Vandet Menighedsråd............................................................... 106Øster Vandet Kirke ......................................................................................................117Menighedsrådet i Øster Vandet ................................................................................... 121Præster i Øster og Vester Vandet sogne - efter 1536 .................................................. 122Degne og skoleholdere i Vester Vandet ...................................................................... 123Lærere ved Øster Vandet skole ................................................................................... 130Indre Missions Samfund i Vandet ............................................................................. 134KFUM og KFUK i Vandet/Skinnerup ........................................................................ 136KFUM og K spejderne i Vandet ................................................................................. 137Vandet-Skinnerup Borgerforening .............................................................................. 138Vandet forsamlingshus ................................................................................................ 139Medlemmer af Øster og Vester Vandet Sogneråd ....................................................... 145Vester Vandet Brugsforening ..................................................................................... 147Vandet Andelsmejeri ................................................................................................... 152Ejendomme i Øster Vandet ......................................................................................... 1563Vandet sogn trykudgave.indd 3 11-11-2007 12:42:52


4Vandet sogn trykudgave.indd 4 11-11-2007 12:42:52


ForordPå opfordring fra flere sider var vi fire ældremennesker, der for ca. fire år siden gik i gangmed at samle oplysninger og billeder fra Østerog Vester Vandet sogne med henblik på udgivelseaf en bog om disse sogne. Dette arbejdevar mere omfattende, end vi på forhånd havderegnet med.Vi har foruden mundtlige bidrag, søgt oplysningeri kirkebøger, folketællinger og i tinglysningen,ligesom vi for V. Vandets vedkommendehar kunnet finde oplysninger i nu afdødeKnud Mortensens omfattende beskrivelseraf ejendommene i dette sogn.Vi takker for den velvillige hjælp og forståelse,vi har mødt både på tinglysningskontoretog på det lokalhistoriske arkiv i Thisted.Tak til alle der på forskellig vis har ydetmundtlige og skriftlige bidrag. Tak til alle derhar udlånt billeder, som vi har brugt de flesteaf.En stor tak til alle der har ydet sponsorstøtte.Tak for den store interesse vi har mødt forvort arbejde med bogen. Vi håber ikke, at I bliveralt for skuffede, når I ser resultatet.De hår jo tåen si tik å fo de hær sammeltsammen.De var da got vi kam teed, fa vi bløval fo gammel.Nøj maes mæed hår vi jo hat, å de håret alti goen li glat.Vor evner var val helle et så goe somde ku ha væt.Vi hår gjoved så got vi kun, men devar no slet et så let.Med venlig hilsen til alle læsere.Gerda Stentoft,Marie Skaarup,Søren Hansen,Ejnar Madsen.5Vandet sogn trykudgave.indd 5 11-11-2007 12:42:52


Ejendomme i Vester VandetAgerholmvej 3. Matr. nr. 12eGrunden er 1923 udstykket fra gården Fuglsang,Klitmøllervej 55, til Jens Landbo Jensen, derhavde ejendommen på Egshvilevej 12, som hansolgte til Andreas Hansen.Jens Landbo, som han mest kaldtes, er født iØ. Vandet 1859. Faderen benævnes som tømmermand,et håndværk som også Jens Landbobeskæftigede sig med. Han var sømand isine unge dage, inden han blev gift med KirstineMarie f. Nielsen, der også var født i Ø.Vandet 1859. Ægteparret fik ingen børn. JensLandbo var formand i V.Vandet brugsforening1921-1933. Han skænkede elektrisk lys til V.Vandet kirke, skønt han ellers gik for at væretemmelig påholdende med sine penge. Efterat have boet i Agerholm i 20 år flyttede Kirstineog Jens Landbo 1923 til deres nybyggedehus, det nuværende Agerholmvej 3. Kirstinedøde 1940, og Jens Landbo døde 1944 i enalder af 84 år.Huset blev derefter solgt til Petrine GeorgineBach, der var enke efter smedemester AndersChristian Bach, Lien 42. Petrine flyttedetil Agerholmvej tre sammen med datterenIngeborg, født 1909, og sønnen Peder, født1920, der begge var ugifte. Efter Petrines død1956 overtog disse to huset, men Ingeborgdøde allerede året efter i 1957, hvorefter Pederblev eneejer af huset. Peder Viggo Bach,som var hans fulde navn, var psykisk invalid,men tjente dog lidt ved forefaldende arbejde,når han havde det godt. Peder døde 1991. Hanvar på et plejehjem i Tåbel ved Vestervig, hvorhan havde haft ophold et par år.Huset på Agerholmvej tre blev 1990 solgt tilConstance P. Rohr fra Tyskland, der året eftersolgte det til Ingetraut Vocherodl, der ifølgevejviseren 2006 nu hedder Ingetraut Schurk.Agerholmvej 4. Agerholm gl.præstegård. Matr. nr. 1aI denne gård boede præsterne gennem mangeårhundreder frem til 1919, da der byggedesen ny bolig for præsten umiddelbart øst forV. Vandet kirke. Vedrørende præsterne henvisestil en artikel i Historisk Årbog for Thyog Hanherred år 2002, hvor alle præsterne iØster og Vester Vandet er omtalt.Mange af præsterne drev selv landbruget,men efterhånden blev det mere almindeligtat forpagte gårdens landbrug ud. Den sidsteAgerholm Præstegård, opført 1822.6Vandet sogn trykudgave.indd 6 11-11-2007 12:42:53


Agerholmvej 9. Agerholmgård efter genopbygning 1946.ster Stentoft, nu Kirkedal 4. Hun blev gift andengang 1787 med Christen Pedersen Møll(1749-1800). Han er også født i Fuglsang ogsøn af Peder Andersen Fuglsang og MarenChristensdatter Møll. Christen Pedersen Møllovertog fæstet under Råstrup, da han blev giftmed enken efter den forrige fæster GregersJensen kort efter dennes død 1787.Efter syv år som fæster købte Christen PedersenMøll 1794 Agerholmgård af LauritsChristian Schiøning til Råstrup og blev såledesden første selvejer af gården. Christen PedersenMøll døde den 23. marts 1800 og den27. september samme år giftede enken AnneKirstine Larsdatter Stentoft sig tredje gangmed Poul Jeppesen Skaarup, som var født påSkårupgård 1756. Dette ægteskab blev megetkort, idet han døde allerede fire dage efterbrylluppet, den 1. oktober 1800. Kirkebogenfortæller ikke noget om, hvorvidt han vardødssyg, da han blev gift, eller om han dødepludselig. Anne Kirstine manglede så stadigen mand på Agerholmgård, så den 30. maj1801 giftede hun sig fjerde gang med PederLarsen fra Jannerup, født o.1753 Han overdrog1824 Agerholmgård til sin stedsøn PederChristensen Møll, der er født på gården 1794.Han blev 1824 gift med Karen Marie Mouritsdatter,født 1797 som datter af Mourits AndreasJensen og Helene Kirstine ChristensdatterStentoft i Nebel. 1836 solgte Peder ChristensenMøll Agerholmgård til Søren Jespersen,der er født år 1800 i Ø. Vandet. Han blev gift1835 med Maren Pedersdatter fra Skinnerup,født 1810. Efter hendes død 1849 blev SørenJespersen samme år gift anden gang med MaleneNielsdatter, der er født 1814 i Hunstrup.1839 var Søren Jespersen også ejer af matr. nr.29, en lille gård ved navn Dalgård, som blevnedrevet. Den lå tæt ved Agerholmvej nordøstfor Agerholmgård. Kort før sin død 1872overdrog Søren Jespersen gården til sin sønJesper Sørensen, født 1840. Han blev 1874gift med Karen Christensdatter fra Ø. Van-10Vandet sogn trykudgave.indd 10 11-11-2007 12:42:55


det, født o.1846. Der er ikke i kirkebogen fundetbørn af dette ægtepar. Karen døde 1891 -kun 46 år gammel. 1904 solgte Jesper SørensenAgerholmgård til Anders Christian NielsenBjerregaard. Jesper Sørensen flyttede tilRosvang i Sjørring sogn, hvor han døde 1912som aftægtsmand.Anders Christian Nielsen kom fra Nors, mener født i Bjerregård 1871. Han gik under navnet”Ung Ajs Bjergård” for ikke at forveksleham med faderen af samme navn. Han vargift med Maren Kirstine Madsen, født o.1875.De fleste af deres børn er født i Nors, kun denyngste er født på Agerholmgård 1905 og fiknavnet Anders Bjerregård Nielsen, men fik senereslettet Nielsen.1917 solgte Anders Christian BjerregaardAgerholmgård til Poul Sandgaard Jensen, derer født i Agerholm 1881. Han var gift medDorthea Marie Brusgaard, født i Nors 1884.Ægteparret boede først i et husmandssted, detnuværende Egshvilevej 5, hvor deres datterblev født 1907. Hun havde dog en tvillingebroder,der døde seks uger gammel. Datteren,der var deres eneste barn, fik navnet Anna.Hun blev gift med Johannes Bang og flyttedetil Nors, hvor hun døde efter at have født deresførste barn. Poul Sandgaard var i en periodemedlem af menighedsrådet, valgt af IndreMission. Dorthea og Poul Sandgaard solgteAgerholmgård 1940 og flyttede i et hus i V.Vandet, som på grund af en senere vejreguleringer nedrevet. Her døde Poul Sandgaard1954, hvorefter Dorthea kom på plejehjem iNors, hvor hun døde 1962.Den nye ejer af Agerholmgård var OttoNielsen, som solgte den godt to år efter tilJens Krabbe og Søren Gade, der var ejendomshandlere.De solgte gården 1943 til MadsMøller Eriksen, der er født 1897 i Villerup.Han var gift med Kirstine Færgegaard, der erfødt 1898 i Hedegårde ved Svankjær. De havdefire børn Jørgen (se Vilsbølvej 5), Holger,Astrid, og Else. Familien var tilsluttet IndreMission og Mads Eriksen deltog i søndagsskolearbejdet.Kristi Himmelfartsdag 1945 brændte udhusene,hvorefter Mads Eriksen solgte Agerholmgårdtil Landbrugsministeriet og flyttedetil Guntoft og senere til Helligsø. Efter hansdød 1958 flyttede Kirstine til Gettrup, hvorhun boede til sin død i 1986.Landbrugsministeriet oprettede tre brug påjorden fra Agerholmgård, hvoraf hovedparcellenmed det gamle stuehus fra 1845 blevovertaget af Graves Peter Kristian Kristensen,født 1920 i Klitmøller. Han blev 1946 gift medGerda Christensen, der er født 1927 i Nors.De overtog Agerholmgård 1946 og byggedenye udbygninger til den nu reducerede ejendom.Gerda døde 1999 efter nogle års svagelighed.Ægteparrets eneste barn, Kristian ValdemarFrøkjær Kristensen, født 1954, overtogejendommen 2003. Han er gift med ToveDamsgaard Larsen, der er født 1960 i Ørumpå Djursland og opvokset i Snedsted.Tove og Kristian byggede ny beboelse østfor ejendommen, mens Graves stadig bor idet gamle stuehus. Jorden er lejet ud til PeterNielsen i Agerholm gl. præstegård. Kristianarbejder på Sydthy Dækcenter, og Tove er rengøringslederpå sygehuset i Thisted. Kristianhavde to børn i sit tidligere ægteskab; Allan,født 1982, og Ann, født 1988. Allan døde1997som følge af en tragisk gasforgiftning. Tovehar tre børn fra sit tidligere ægteskab, hvorafkun den yngste Lasse, der er skolesøgende,bor hos Tove og Kristian.11Vandet sogn trykudgave.indd 11 11-11-2007 12:42:55


Det blev en lang historie om Agerholmgård,men også en historie, der fortæller noget typiskom livet på en sådan gård i gamle dage,hvordan den kunne blive i den samme slægti lang tid, når en efterladt ægtefælle ofte rethurtig giftede sig igen. Et fornuftsægteskab,som vi ville kalde det, var ofte en god løsning,både for gårdens og familiens trivsel. Ja, der erogså tilfælde, som ovennævnte, hvor en mandfår fæstebrev på en gård, hvis han vil ægte enken.Så lad denne ret detaljerede beretning omfæstere og ejere af Agerholmgård stå som eteksempel på dette.Agerholmvej 17. Nebelhus. Matr. nr. 5cDette hus blev i 1890erne bygget som boligfor en opsynsmand i Vilsbøl plantage.Beliggenheden er omtrent, hvor Nebelgårdlå, før den brændte 1892, hvorfor huset ogsåfik navnet Nebelhus. Boligen ligger i naturskønneomgivelser tæt ved Nors sø. Da husettilhører Staten, kan vi ikke finde den i tinglysningsprotokollerne,men ved hjælp af skriftligeog mundtlige oplysninger, er det lykkedesat finde frem til, hvem der har boet i huset.Den første, der omtales som opsynsmandpå stedet, var Jens Peter Jensen, der var født1861 i Voldstrup. Han var gift med Maren OddershedeJakobsen, der er født 1863 i Arup.De havde selv efter den tids forhold mangebørn. I kirkebogen for V. Vandet nævnes12 født i tidsrummet 1892-1908, men GerdaBohn Jespersen fortæller i sine erindringerom sin far overplantør Bohn Jespersen,at de havde i alt 21, hvoraf nogle dog dødesom små. Omkring 1913 flyttede familien tilSvinkløv, hvor han blev ansat som opsynsmand.De døde i Svinkløv, Jens Peter Jensen1936 og Maren allerede 1920. Derefterblev Niels Nikolaj Thinggaard opsynsmandi Vilsbøl Plantage med bopæl i Nebelhus.Han er født 1888 i Sperring og blev 1914 giftmed Mariane Jensen, der er født 1886 i Slettestrand.De fik 1915 tvillingerne Jens Peterog Kristian. Året efter fik de datteren KarenMarie. De fik vist flere børn, efter de var flyttetfra Nebelhus.Den næste opsynsmand i Nebelhus blevNiels Peter Nielsen. Han var født i Nørhå 1867og havde tidligere haft en købmandsforretningi Vangså. Hans kone Anna Simonsen var født iSønderhå 1860. Deres børn er alle født i Vangså.Anna og Niels Peter flyttede 1926 til Statenshus på Søholtvej to (se der).Den næste opsynsmand i Nebelhus blevNiels Peters svigersøn Christian Bang, der erfødt i Blegehule 1893 og gift 1926 med EllenNielsen, der er født i Vangså 1901. ChristianBang var 1943-1950 medlem af sognerådetog var en tid i bestyrelsen for Indre Mission.Ellen og Christian fik to børn Tage og Lilli(se nr. 6 og 8 på Egshvilevej). Tage fortælleri sine barndomserindringer, at der til opsynsmandsboligenhørte seks tdr. sæde, somde dyrkede. De havde et par køer og et par fedekalve,samt et par grise og en hest. De leveredeikke mælk til mejeriet, men brugte denmælk, der blev til overs fra husholdningen tilkalve og grise.1963 flyttede Ellen og ChristianBang til Egshvilevej 10 (se der).Den næste opsynsmand i Nebelhus var HenningHoxer Christensen, der var der fra 1963til 1980. I hans tid ændredes titlen til skovløber,idet klitvæsenets plantager blev underlagtstatsskovbruget. Henning Hoxer er født1931 i Vang og gift 1953 med Gretha AntonetteNielsine Vestergaard Pedersen, der er født12Vandet sogn trykudgave.indd 12 11-11-2007 12:42:55


Agerholmvej 17, skovløberbolig.1935 i Brønderslev. Ægteparret fik seks børn:Ulla, Henrik, Metha, Lene, Lars og Susanne.Gretha og Henning Hoxer Christensen flyttede1980 til Lien 32 (se der).1980 blev Karl Gustav Dahlgaard skovløberi Nebelhus. Han er født i Ø. Vandet 1953,gift 1982 med Aase Lorentsen, der er født iNors 1957. Deres eneste barn Karina er født1984. Familien flyttede 1993 fra Nebelhus,for at overtage Karl Gustavs fødegård Vestergård,der ligger på Engholmvej 4 i Ø. Vandet.Karl Gustav arbejder stadig på deltid iplantagen. Aase er ansat på kommunekontoreti Thisted.1993 blev Karsten Bjørnskov Christensenansat som skovløber med bopæl i Nebelhus.Han er født i Esbjerg 1955, men opvokset påMors og blev 1976 gift med Ruth Skaarup,der er født i Ø. Vandet 1955. Karsten virkerogså som naturvejleder, et arbejde han går megetop i. Ruth er ansat som laborant på sygehuseti Thisted. Ægteparret har et barn, Karen,født 1986.Egshvilevej 1. Matr. nr. 12eEjendommen blev 1911 udstykket fra gårdenFuglsang, Klitmøllervej 55 til Peder Andersen,der er født 1873 i Ås, Skjoldborg sogn. 1902blev han gift med Ane Cathrine Nielsen, derer født i Bjerregård i V. Vandet 1877. PederAndersen var på dette tidspunkt arbejdsmandi Vilsbøl plantage og blev så 1911 husmandi den ejendom, der fik nr. 1 på Egshvilevej,som han lod opføre. Ægteparret fik syv børn,hvoraf to døde som små. Peder Andersen varen kort tid medlem af bestyrelsen for brugsforeningen,og i en periode kørte han mælk tilVandet mejeri. Han døde 1944, hvorefter sønnenHolger Emil Andersen fik skøde på ejendommen.Ane Cathrine døde 1946.Holger Andersen er født 1916. han var ugiftog boede på ejendommen sammen med tougifte søstre indtil sin død 1975. Hans arvingersolgte samme år ejendommen til KristenSvanborg Kristoffersen, Klitmøllervej 76, der1976 solgte bygningerne til vognmand SørenKlim i V. Vandet. Derefter stod ejendommenubeboet i mange år, hvorfor den forfaldt og ifolkemunde fik navnet Raltenborg. 1997 blevejendommen solgt til Skinnerup Tømrerforretningv. Per Sloth, der restaurerede bygningerneså godt, at folk nu gav den navneforandringtil Luksenborg.1999 solgtes ejendommentil Inger Jette og Peter Kleine.Egshvilevej 2. Nørholm. Matr. nr. 19c.Denne gårds jord stammer fra den vestligsteaf de to Agerholmgårde, som 1842 blev lagtsammen med Vilsbølgård. Gårdens navn erNørholm, et navn der dog ikke er blevet megetbrugt.1897 solgte Christiane Vestergaard gårdentil Dorthea Marie Nørgaard. Hun er født i Nørhå1855 og var enke efter Jens Poulsen Nør-13Vandet sogn trykudgave.indd 13 11-11-2007 12:42:56


gaard på Engholm, som døde 1895 (se Engholmvej8).Dorthea Marie Nørgaard havde mange børn,hvoraf flere var ukonfirmerede da hun overtoggården på Egshvilevej 2. Hendes søn LarsChristian Nørgaard, der er født på Engholm1886, overtog Nørholm efter moderen og lagdeden sammen med naboejendommen matr.nr. 20b, som han i forvejen ejede.Dorthea Nørgaard døde 1909 i en alder af 53år. Lars Christian Nørgaard blev 1912 gift medNikoline Dorthea Svanborg fra nabogården,Klitmøllervej 76, hvor hun er født 1891. Defik to børn, mens de boede i Nørholm, Erna ogHerman. Efter at de var flyttet fra sognet, fikde datteren Gudrun. Lars Christian døde 1938i Tved, og Dorthea døde 1951. Begge er begraveti V. Vandet. 1916 købte Peder Bach Vilsbølejendommen på Egshvilevej 2. Han er født påVilsbølgård 1876 og blev 1901 gift med VilladsmineMarie Nielsen, der er født på Bjerregård1875. Hun døde 1908, 32 år gammel.Peder Bach Vilsbøl giftede sig igen1918 medKaren Bjerregaard, der var en søster til hansførste kone. Hun er født i Bjerregård 1870. Iførste ægteskab var der to børn, nemlig JeppeChristensen Vilsbøl, født 1902 (se Egshvilevej3) og Johanne Birgitte Vilsbøl født 1906.P. Bach, som han mest kaldtes, har været medlemaf sognerådet og menighedsrådet. 1941overdrog Karen og P. Bach Nørholm til datterenJohanne og svigersønnen Alfred MarinusThingstrup Mouritzen. Karen og P. Bachfik 1943 bygget huset på Egshvilevej 4, hvorhun døde 1953 - og han 1954.Alfred Marinus Thingstrup Mouritzen erfødt i Ø. Vandet 1900 og blev 1939 gift medJohanne Birgitte Vilsbøl. De boede i et par åri hans fødegård, Vestergård på Engholmvej4, inden de 1941 overtog Nørholm. De fik trebørn Anders, Karen Marie og Birthe. Johannevar en del år medlem af V. Vandet menighedsråd.Deres yngste datter Birthe Lizzie VilsbølMouritzen, født 1947, blev 1971 gift med KristianThomsen fra Hundborg, født 1946. Deovertog 1971 Nørholm efter Johanne og AlfredMouritzen, der flyttede til Thisted, hvorAlfred døde 1981 og Johanne 1995. KristianThomsen har arbejdet ved fiskeindustrien iHanstholm. Birthe har været på kontor i V.Vandet Grovvareforening og hos DLG i Stagstrup.Hun har været medlem af menighedsrådeti V. Vandet og dets kasserer. Ægteparrethar tre børn Ole, Hanne og Gitte.Egshvilevej 3. Lynghøjgård. Matr. nr. 9dLynghøjgårds bygninger blev opført o. 1880,til dels af materialer fra Øster Stentoft, somblev nedrevet.Ejeren på dette tidspunkt var Christen PedersenBach, der er født i Ø. Vandet 1845 og1874 blev gift med Inger Christensdatter Vilsbøl,der er født på Vilsbølgård 1844. Hun døde1903, hvorefter Christen Pedersen Bach varenkemand til sin død 1921. De fik iflg. kirkebogenseks børn, hvoraf nogle døde som børn.1921 solgte arvingerne efter Christen PedersenBach Lynghøjgård til Niels Chr. Sørensen.Efter hans død overtog hans kone Inger MarieSørensen gården, som hun med hjælp fra sinbroder Lars Skaarup drev til 1942, hvor hunsolgte den til Jeppe Christensen Vilsbøl, derer født i V. Vandet 1902 (se Egshvilevej 2).Han blev 1926 gift med Helga Olivia Thomsen,der er født 1903 på Fyn, men opvoksetsom plejebarn hos Ingeborg og Nicolai Vils-14Vandet sogn trykudgave.indd 14 11-11-2007 12:42:56


øl i Vilsbølgård. Helga og Jeppe Vilsbøl varfør 1942 præstegårdsforpagtere i Skjoldborg,hvor deres 4 børn alle er født. Det er Marie, (seSkårupgårdsvej 7), Edith, der bor i Aalborg,Rosa (se Egshvilevej 5) og Thomas. Helga ogJeppe opførte nye avlsbygninger og stuehus.Helga døde 1987, og Jeppe døde 1989. Allerede1973 havde de overdraget Lynghøjgårdtil deres søn Thomas Christensen Vilsbøl, derer født 1932 i Skjoldborg.Egshvilevej 4. Matr. nr. 19nDette hus blev bygget på en grund, der 1943blev udstykket til Peder Bach Vilsbøl fraEgshvilevej 2, som han tidligere var ejer af,men nu var overtaget af hans datter Johanneog svigersønnen Alfred Mouritzen (se der).Peder Bach Vilsbøl der i daglig tale gik undernavnet P. Bak lod huset opføre og boede dersammen med sin kone Karen Bjerregaard tilderes død, henholdsvis 1954 og 1953.Efter deres død blev huset af arvingerne1955 solgt til Anders Nikolaj Skriver, der boededer i ca. 10 år. Efter hans død blev huset1965 solgt til Hans Rolighed, der 1966solgte det til Gunnar Bach Jørgensen, der erfødt 1943 i Dollerup i Sjørring sogn. Hanblev 1965 gift med Erna Skovsgaard Pedersen,født 1944 i Kettrup. Gunnar arbejdedegennem mange år på Søholt Savværk. Ernahar været køkkenleder på Skive kommuneslejrskole i V. Vandet. Ægteparret har tre børn:Gitte Lene og Jan.Egshvilevej 5. Matr. nr. 21cDenne ejendoms historie kan føres tilbagetil matriklerne 1664 og 1688. Den har i flereperioder hørt sammen med nabogårdenEgshvile, der har hørt under Nebel, og herfrablev ejendommen, der fik matr. nr. 21ci sin tid udstykket. 1772 solgte PetronelleSøltoft på Nebel stedet til Råstrup gods medChristen Nielsen Frost som fæster. 1779 fikKynde Jensen Overby fæstebrev på stedetunder Råstrup gods. Kynde Jensen Overby(o.1733-1825) var skrædder, og ifølge fæstebrevetvar han fritaget for hoveriarbejde modat udføre skrædderarbejde for godsejeren. Hanblev senere den første selvejer af stedet, derbenævnes som et boelssted, d.v.s. lidt størreend et husmandssted. 1794 blev stedet solgt tilMads Pedersen Gammelby, der er født o. 1774som søn af Peder Madsen i Gammelby På etkort over en del af V. Vandet sogn opmålt o.1800, står ” Mads Gammelbyes Mark” på denparcel, der på matr. kortet fik nr. 21c. MadsGammelbye og hans kone boede i ejendommennogle få år omkring 1795, idet de ifølgekirkebogen 1795 fik en dødfødt søn og 1796en datter, der fik navnet Mariane, men snartderefter må de være flyttet fra sognet. Huset,der var gammelt, blev nedrevet o.1800 og jordenlagt under Egshvile, hvorfra det senere atterudskiltes.I et gavebrev fra Nikolaj Søltoft til Niels AndersenBak på et stykke jord, der benævnessom Mads Gammelbyes mark af 12 tdr. bygsædelandog et klitskifte, der først tages i besiddelseved giverens død. 1866 er der en påtegningaf gavebrevet, hvorved Nikolaj Søltoftsenke erkender, at det til Niels Bak skænkedeer udstykket og overdraget til ham.Niels Andersen Bach (som navnet undertidenstaves) er født 1821 i Sundby på Morsblev 1855 gift med Johanna Kathrine ChristensenSvane, der er født 1831 i Mollerup.15Vandet sogn trykudgave.indd 15 11-11-2007 12:42:56


Det fortælles, at Niels Bach var drikfældigog en bespotter. Da han 1868 havde en dårligavl, holdt han et neg op mod himmelen,og spurgte Vorherre, om det var meningen,at han skulle føde sine børn med ærtehalm,hvor sand den historie er, skal vi ikke dømmei, men sandt er det, at ifølge kirkebogendøde fire af deres børn samme år af en ondartethalssyge, og kun to af deres otte børn nåedevoksenalderen.1906 solgte Niels Andersen Bach ejendommentil Poul Sandgaard Jensen og flyttede tilØster Jølby.Poul Sandgaard Jensen er født 1881 i Ø.Vandet som søn af Anders Jensen og Else Jensen.Poul Sandgaard, som han mest kaldtes,blev gift med Dorthea Marie Brusgaard, der erfødt 1884 i Nors. Ægteparret fik datteren Annafødt 1907. Familien flyttede 1917 til Agerholmgård,Agerholmvej 9.Det var Agner Jacobsen, der er født i Agerholm1892 som søn af Jens Jacobsen og MarenOvesen Nielsen (se Egshvilevej 11). Agnerdrev ejendommen og boede der sammenmed sin tre år yngre søster Othilie, der ogsåvar ugift.Deres forældre boede hos dem til deres død.Agner Jacobsen købte 1923 parcellen matr. nr.11 af Mourits Thingstrup Mouritsen i Agerholmgl. præstegård.Agner Jacobsen solgte ejendommen 1947og flyttede til Skinnerup.Den næste og nuværende ejer af Egshvilevejer Søren Thingstrup Hansen, født 1924, sønaf Hedvig og Andreas Hansen (se Egshvilevej12). Søren Hansen blev gift 1952 med RosaChristensen Vilsbøll, der er født 1930 i Skjoldborg,som datter af Helga og Jeppe ChristensenVilsbøl, der 1942 flyttede til Lynghøjgård,Egshvilevej 3, (se der).Rosa og Søren fik to børn: Ingelise, født1956, og Hanne Dorthe, født 1962. Ingeliseer gift med Vagn Kristiansen. De har fire børn:Susanne, Lars, Charlotte og Andreas. HanneDorthe er gift med Jan Larsen, de har børnenePernille, Nikoline, Jonas og Jeppe. Dennefamilie bor nu på Egshvilevej 12 (se der).Søren Hansen har været medlem af menighedsrådet1961-1973 og igen 1984-1996. Hanvar i en lang årrække ansat ved postvæsenet,hvor han havde ruter i Vandet, Sjørring ogNors. Rosa blev også ansat ved postvæsenet,da hun fik et job på brevsamlingsstedet i dengamle stationsbygning i Nors.Egshvilevej 6. Matr. nr. 19sDenne grund er ligesom nabogrundenEgshvilevej 4 udstykket af Alfred Th. Mouritzen.Grunden udstykkedes 1962 til arbejdsmandHenning Hofmann Sørensen. Han er født 1921og blev 1957 gift med Klara Dorthea Sloth, derer født 1937.Henning Hofmann Sørensen var i en kortereperiode ansat som ringer og graver ved V. Vandetkirke. Familien flyttede til København ogsolgte 1964 huset til Arthur Nielsen, der er født1927 i Hjorthede øst for Viborg. 1953 blev hangift med Lilli Bang, der er født 1930 i V. Vandet(se Agerholmvej 17). Lilli og Arthur bosattesig på Arthurs hjemegn, hvor de havde en landbrugsejendom.Her blev deres tre børn Preben,Ebba og Tove født. Lilli døde 1963, kun 33 årgammel. Arthur solgte sin ejendom og flyttedemed sine børn til Egshvilevej 6, hvor de blevnabo til Athurs svoger Tage Bang på Egshvilevej8. Arthur ernærede sig herefter som arbejdsmandindtil pensionsalderen. Han døde 2003 og16Vandet sogn trykudgave.indd 16 11-11-2007 12:42:56


huset blev solgt til Vanja Milakovic og KennertHansen.Egshvilevej 7. Nebelgård. Matr. nr. 5aNebel var oprindelig en såkaldt adelig sædegård,hvis historie kan føres tilbage til det 14.århundrede. På grund af sandflugten, der gennemårhundrede hærgede disse egne, er gårdenflyttet flere gange.Her vil vi nøjes med, at følge den på densnuværende adresse. Den lå tidligere hvor nuskovløberboligen, kaldet Nebelhus, Agerholmvej17 ligger.Gården brændte fredag den 1. april 1892,hvorom der berettes i Thisted Amts Avis ogThisted Amts Tidende. Ifølge disse beretninger,var ejeren Mads Østergaard på vej hjemfra Thisted, da han af sine folk fik underretningom, at gården brændte. Besætningen, derbestod af 30 kreaturer, seks heste og 70 får,blev reddet med undtagelse af en kvie, dermåtte slagtes på grund af beskadigelse. Derimodbrændte næsten alt indbo. Ilden formodesopstået ved at en skorstensbrand i den stærkeblæst bredte sig til stråtaget, hvorefter næstenhele gården var nedbrændt på mindre end enhalv time. Bygningerne var forsikret i ThistedAmts Brandforsikring for 6000 kr. og løsøretfor ca. 1500 kr.Efter branden blev en stor del af gårdensjord solgt til Klitvæsenet, der plantede det tilsom en del af Vilsbøl Plantage. Mads Østergaardflyttede derefter gården længere mod østtil dens nuværende beliggenhed på Egshvilevej7. Det fortælles, at en del kampesten ognorsk tømmer fra den gamle lade blev brugtved opførelsen af den nye lade. Ifølge folketællingen1890 var Mads Christian LarsenØstergaard født på Jegindø o. 1915, hans koneElse Marie Christensen var født o. 1828 i Lødderup.Folketællingen nævner også en datter,der er født o. 1863 i V. Assels. Så familienkom fra Mors, da de 1887 købte Nebelgård,og de flyttede tilbage dertil.Mads Østergaard solgte1898 Nebelgårdtil Mads Chr. Jensen fra Skinnerup, der kunhavde gården i et par år, og det fik han nokikke meget ud af. Martin Post (se Klitmøllervej53), der var godt kendt med alle beboernepå sin postrute, har til Krogh-Jensen fortaltlidt om de seneste ejere af Nebel. Mads Chr.Jensen, der også gik under navnet Mads Tuesen,skulle ifølge Martin Post have udtalt, atudbyttet af gården var så ringe at, ”Der ku etblyv te en nyk kaskjet”.I året 1900 mageskiftede Mads Chr. Jensengården Nebel med matr. nr. 10f i Skinnerup,der ejedes af Jacob Poulsen, der således blevden næste ejer af Nebelgård. Han er født 1859i Skinnerup. 1902 giftede han sig med sin husholderMaren Kirstine Nielsen, der er født iBedsted 1869. Ægteskabet blev ikke langt,idet Jacob Poulsen døde af tuberkulose alleredeåret efter i en alder af 43 år. Hans enkeovertog gården og giftede sig 1904 med ChristenThomsen, der ifølge Martin Post var enstor og kraftig mand Han er født 1881 i Pugdali Ræhr sogn. Dette ægtepar fik tre børn:Jacob, født 1905, Kresten, født 1907 og Niels,født 1909. Maren og Christen Thomsen solgteNebelgård 1918 og flyttede til Nors Havreland.Det var Christian Langgaard Pedersen fraHinding, der 1918 købte gården for 42.500kr. Han er født 1876, og var gift med JensineKirstine Andersen, der er født 1883 i Skinnerup.I folketællingen 1921 nævnes famili-17Vandet sogn trykudgave.indd 17 11-11-2007 12:42:56


en med deres fem børn: Imanuel, født 1904,Peter, født 1906, Johannes, født 1912, AnnaElisabeth, født 1917 og Jens, født 1919. Deto ældste er født i Skinnerup, de to næste iNors og den sidste i Agerholm. Desuden nævneset par aftægtsfolk på gården, Kristian ogAnna Elisabeth Andersen, som sikkert er konensforældre. Endelig nævnes tjenestepigenMathilde Jakobsen.1925 blev Nebelgård købt af Anders SvanborgHundahl, der er født i Sennels år 1900.Han solgte gården 1927. Han blev 1930 giftmed Johanna Kathrine Hansen, der er født1903 i Skårup i Sjørring sogn. De fik to børn:Petra, der døde, og Egon Svanborg Hundahl,der blev købmand i SkalborgDet var en mand ved navn Gregers Carl EilerGregersen, der 1927 købte Nebelgård. Hanudvandrede 1928 til Canada. Ifølge udvandrepapirernevar han da 31 år og gift med MetteKirstine Elise Gregersen, der var 28 år, så demå være født henholdsvis o. 1897 og 1900.Der er, som det fremgår af ovenstående,mange forskellige, der har været ejere af Nebelgård,siden den brændte og blev genopbygget1892, og mange af dem har nok ligesomførnævnte Mads Tuesen haft problemermed økonomien, hvilket også var tilfældetmed sidstnævnte ejer.1928 fik Jens Larsen fogedudlægsskødepå Nebelgård. Han er født 1879 i Harring oggift med Kirstine Marie Josepsen, der er født1881 i Lyngs. Da Marie og Jens Larsen overtogNebelgård var der 40 tdr. land opdyrketjord. Ejendomsskylden var 31.000 og grundskylden13.100. Besætningen bestod af to heste,10 køer, 15 ungkvæg, 12 svin og tre får.Der var fire børn i ægteskabet: Nicolaj, Mejner,Marius og Oluf, der alle er født før familienkom til Nebelgård. Oluf døde i en megetung alder. Marie og Jens Larsen havde forudende nævnte fire børn nogle forældreløse plejebørnfra den nærmeste familie. De var fra tofamilier. I den første var der en pige ved navnMarie, i den anden familie var der fem børn,men de to ældste, Harald og Henry var konfirmeredeog havde pladser, mens de tre yngsteMetha, Anna og Vagn, med efternavnetDahlgaard, fik ophold på Nebelgård og gik iVester Vandet Skole.Marie og Jens Larsen var tilsluttet Baptistmenighedeni Thisted. Han var en tid medlemaf bestyrelsen for Vandet Andelsmejeri,ellers gik de mest op i driften af gården, somde drev i næsten 20 år, inden den 1947 blevsolgt til Statens Klitvæsen, som tilplantede endel af jorden. Marie døde 1946 og Jens Larsendøde 1947. De døde begge på Nebelgård,men blev begravet i Thisted.Ovennævnte søn af Marie og Jens Larsen,Marius Mikael Larsen blev forpagter af Nebelgård,efter at den var solgt til staten. Han erfødt i Nørhå 1912 og blev 1947 gift med ElseIrene Frydendal, der er født i Vind 1922. Defik to børn: Erna, født 1950 og Osvald, født1952. Familien flyttede til Snedsted 1953 ogsenere til Hvidbjerg på Thyholm, hvor Mariusdøde 1996.1953 blev forpagtningen af Nebelgård overtagetaf Johannes Jensen, kaldet JohannesRimme, der kom fra Rimmerhus, Egshvilevej17, hvor han var født og senere overtogefter forældrene. (Se der).1975 blev udbygningerne nedrevet og stuehusetbenyttes nu som bolig for ansatte vedStatens Klitvæsen, der nu hedder Skov og Naturstyrelsen.18Vandet sogn trykudgave.indd 18 11-11-2007 12:42:56


Lidt om det gamle NebelSom omtalt tidligere var Nebel oprindelig enadelig sædegård, hvis historie kan føres tilbagetil det 14. århundrede, idet den nævnesallerede 1340. På dette tidspunkt lå gården etpar km. vest for dens nuværende beliggenhed.For at markere stedet, blev der 1966 rejst ensten med følgende indskrift:”Her lå den gamle adelige Sædegaard NE-BEL”.100-200 meter nord for stenen findes endnurester fra gården, bl.a. nogle store sten. Detforlyder i øvrigt, at museet i Thisted, her isommeren 2007, har planer om en undersøgelseaf tomten, så det bliver spændende at se,hvad det vil bringe for dagens lys.Knud Mortensen, der har beskæftiget sigmeget med lokalhistorie, har skrevet en udførligberetning om Nebel og dens 37 ejerefra 1340 og op til i dag, hvoraf de 10 senesteer omtalt her.Knud Mortensens oplysninger om Nebel,der findes på lokalhistorisk arkiv i Thisted,fylder ca. 250 A4 sider. Da dette omfattendemateriale kunne fylde en hel bog, vil vi her nøjesmed at nævne ejernes navne med de relevanteårstal, som ifølge Knud Mortensen er:Strange Ebbesen, nævnes 1340 og 1360Ebbe Strangesen, nævnes 1365 og 1367.Ratlov Friis, nævnes 1334.Johan Friis, nævnes 1370.Ratlov Friis, død 1463.Godske Friis, 1414-1495.Morten Krabbe, død 1483.Mikkel Krabbe.Kjeld Krabbe, død 1550.Niels Kjeldsen Krabbe, død 1626.Gunde Lange, 1576-1652.Niels Harbou, død 1649.Johan Addesen von Buchfeldt.Michel Michelsen Langballe, 1642-1711.Berthel Michelsen Langballe, 1672-1744.Hans Nicolai Bertelsen Langballe, 1722-1775.Peder Knudsen Riiber, 1707-1765.Petronelle Kirstine Christensdatter Søltoft,1715-1790.Johannes Christensen Søltoft, 1727-1796.Jens Christensen Dige Søegaard, 1747-1817.Peder Nielsen Skaarup, født 1759.Mourits Andreas Jensen, 1759-1822.Christen Mouritsen Steentoft, 1791-1864.Mourits Andreas Nebel, 1833-1881.Christen Steentoft Nebel, 1839-1879.Jens Christian Steentoft Nebel, født 1837.Niels Christian Nielsen Vigh, født 1850.Mads Christian Larsen Østergaard, der overtogNebel 1887, og de efterfølgende ejere afgården, er omtalt i ovenstående beretning.Egshvilevej 8. Matr. nr. 20cDenne ejendom blev af Søren Jespersen iAgerholmgård 1858 udstykket til SalmonPeitersen, født i Thorsted o. 1823. Han vargift med Maren Kirstine Sørensdatter, fødti Snedsted o. 1826. De solgte ejendommen1862 til Anders Christian Andersen, der erfødt i Thorsted 1827. Han var gift med HeleneKirstine Christensen, der er født på Nebel1827. De solgte 1876 husmandsstedet til hendesbroder Mourits Andreas Nebel, der er fødtpå Nebel 1833, som han ejede 1862-1876. Hanvar gift med Mariane Madsen Holme, der erfødt i Ø. Vandet 1836. Mourits Andreas Nebeldøde 1881. Mariane døde 1904. De havde firebørn, deriblandt Mads Jespersen Nebel, som19Vandet sogn trykudgave.indd 19 11-11-2007 12:42:56


overtog ejendommen efter moderens død. MadsNebel, som han mest kaldtes, var født 1867 ogblev gift med Martine Bertelsen, der er født iNors 1867. De fik ingen børn. Mads Nebel drevlandbruget og gik lidt på dagleje hos gårdmændene.Martine var syerske og supplerede indtægtenved at sy for folk. Hun var af den gamle skole,når hun tog mål til tøjet, benyttede hun ikkeet centimetermål, men klippede med sin storeskræddersaks forskellige hak i en dertil indrettetpapirstrimmel af fornøden længde. Hun syedeofte børnetøj, og vi børn blev altid trakteretmed vandkakao og småkager, når vi kom for atfå taget mål til eller prøve tøjet.De sluttede sig til Indre Missions samfundet,og der blev holdt samtalemøder i hjemmet, menMads Nebel ledede ikke selv mødet, som det ellersvar almindelig de fleste andre steder. I mangeår boede Martines ugifte søster Thobine hosdem. Mads Nebel døde 1950. Martine fik opholdhos nogle slægtninge i Ø. Vandet, hvor hundøde 1954.1952 købte Tage Bang husmandsstedet påEgshvilevej 8 og startede et gartneri på ejendommen.Tage Bang er født 1927 i Nebelhus,hvor hans fader Christian Bang var opsynsmandi Vilsbøl plantage. Tage Bang blev 1962gift med Martha Nielsen, der er født i Aalborg1929.De fik to børn, Hanne og Lene, der er tvillinger,født 1963. Martha og Tage Bang solgtegartneriet 1965 og flyttede til Nors, hvor Tagefik arbejde i et gartneri og senere i Tved plantage.Tage døde 2003.Det var Uffe Kappel, der købte gartneriet ogdrev det videre. Han er født 1942 og blev 1965gift med Venche Anita Hansen, der er født 1948i Norge. Ægteparret har fire børn: Lise, Kirsten,Morten og Thor.Egshvilevej 9. Egshvile. Matr. nr. 21bDenne gård kaldtes i ældre tid for ” Gårdenøsten præstegården”. I 1500-tallet tilhørtegården Krabbeslægten på Nebel. 1599var fæsteren Terkild Andersen, der efterfulgtesaf Anders Terkildsen og hans enkeKirsten Jespersdatter, der nævnes 1664. Pågrund af sandflugt blev gårdens hartkorn nedsattil 2-0-0-0. I 1698 ejedes gården af PederBendixen i Vandetgård, og fæsteren varJesper Christensen og efter hans død 1687Jens Christensen. Ifølge matriklen 1710-20var ejeren nu provst Peder Roelsen, der varsognets præst og boede i Agerholm præstegård.Han var gift med Gedske MichelsdatterLangballe fra Nebel, der blev ejer af gårdenefter præstens død 1730. Fæsteren af gården”østen præstegården” var ovennævnte JensChristensen, der blev efterfulgt af ChristenChristensen Iversen (1699-1780).Efter Gedske Michelsdatter Langballesdød 1735, blev gården igen overtaget af Nebelgods, der ejede den til 1773, da PetronelleSøltoft, enke efter præsten Peder Knudsen Riber,solgte den til Christen Christensen Smedog Laurits Pedersen Stentoft i V. Vandet. Fæsterenvar stadig Christen Christensen Iversen.1805 ejedes gården af mad. Tøfting i Diernis,men blev overtaget af præsten i Agerholmpræstegård Nicolai Eeg, der var gift medAne Birgithe Schuemann, som var en søsterdattertil Petronelle Søltoft. Så man kunne næstensige, at med hensyn til gårdens ejere ogejernes familieskab hænger det hele sammensom ærtehalm, for nu at bruge en gammel talemåde.Nicolai Eeg byggede gården og gav dennavnet Eegshvile, han havde måske tænkt på20Vandet sogn trykudgave.indd 20 11-11-2007 12:42:57


at nyde sit otium der, men kom vist aldrigtil at bo der, men efter hans død 1819 flyttedehans enke Ane Birgithe Schuemann dertil,hvor hun døde 1826.Egshvile blev derefter overtaget af NicolaiEeg Sølfoft. Han er født 1798 som søn af sognepræsttil Veirslev og Blidstrup J. C. Søltoftog hustru Cathrine Høier.Nicolai Eeg Søltoft blev 1832 gift med MarenChristensdatter Stentoft, født 1811 i V.Vandet. Hun døde allerede 1834. Efter at NicolaiSøltoft havde været enkemand i 23 år,giftede han sig anden gang 1857 med den 29år yngre Dorthea Pedersdatter Kløvborg, derer født 1826 i Klitmøller. I det første ægteskabfødtes 1833 en pige, der døde 1835. I det andetægteskab fødtes der i årene 1858-1865 ensøn og tre døtre.Nicolai Søltoft døde 1865, hvorefter hansenke overtog gården, hvor hun sad tilbage medfire børn, hvor den ældste var syv år. I folketællingen1880 finder vi på Eegshvile følgendepersoner: Dorthea Pedersen Kløvborg, 53 år,enke. – Jørgen Peter Søltoft, 21 år, søn og bestyrerfor moderen. - Ane Birgitte Søltoft, 18år, datter. - Nikoline Eg, 14 år, datter. - PederRysgaard Christoffersen, 22 år, tjenestekarl. -Peter Jensen Dige, 14 år, tjenestedreng.Dorthea Pedersdatter Kløvborg døde i Thisted1903.O. 1886 købte Anders Thingstrup gårdenEegshvile. Han er født 1858 på gården NyTøfting i Ø. Vandet, som søn af ChristianThingstrup og Hedevig Sørensen KnattrupAnders Thingstrup blev 1886 gift med ChristianePedersen Bach, der er født 1855, somdatter af Peder Christensen Bach og MichaelineMichelsdatter i Stentoftgård.Christiane og Anders Thingstrup fik seksbørn: Kristian, f. 1886, Nicoline, f. 1888,Peder Bak, f. 1889, Holger, f. 1891, PederKudsk, f. 1894, og Anders, f. 1897.Anders Thingstrup døde allerede 1910 kun51 år gammel, hvorefter Christiane overtoggården, som hun drev med hjælp fra børnene.Hun var 75 år, da hun døde 1930.Derefter overtog sønnerne Kristian og Anders,samt datteren Nicoline Eegshvile, somde drev i fællesskab. 1942 døde Nicoline 54år gammel. Efter Nicolines død, blev det nødvendigmed fremmed hjælp i husholdningenfor brødrene Kristian og Anders. Her blev degodt hjulpet af Mary Jeppesen, der blev derestrofaste medhjælp og husholder til de beggedøde 1974.Kristian Thingstrup blev 1938 udnævnt tilsognefoged i V. Vandet sogn, der også omfattedeKlitmøller. Det var en stilling, der krævedemeget af hans tid, da han ofte, foruden kontorarbejdet,måtte cykle til Klitmøller i embedsmedfør.Brødrene Thingstrup, som de blev kaldt,drev gården på mønsterværdig vis. I deresvelmagtsdage var alt både ude og inde, dyrog markarbejde i fineste orden. Kornhøstenforegik dengang med selvbinder. Når kornetvar høstet, skulle det stå i 14 dage til tre uger,inden det kunne køres ind, det var for at undgåselvantændelse. Det kunne også hænde i etvådt efterår, at kornet først kom i hus, når frostenindfandt sig ved juletid. Da de blev ældre,kneb det nok lidt at leve op til disse højeambitioner, da de samtidig var ret konservativei deres livsindstilling.Under krigen lagde den tyske værnemagt beslagpå den sydlige del af ejendommens jord,hvor der på det højtliggende område blev opførtbunkers og barakker til mandskabet m. v.21Vandet sogn trykudgave.indd 21 11-11-2007 12:42:57


Der findes stadig rester af dette anlæg.Som nævnt døde de to Thingstrup brødreKristian og Anders begge i 1974. Det sketeret pludselig og under tragiske omstændigheder.Den 30. juni var Anders ude i markenca. 1 km. fra gården, da han pludselig opdagede,at der var ild i en halmstak vest for gården.Til trods for sin høje alder løb han hjem,men kort tid efter blev han syg og døde, indenhan kom på sygehuset.Det var et hårdt slag for broderen Kristian,et slag han aldrig kom over. Han døde sammeår den 12. september, uden nogen påviseliglegemlig sygdom.Ifølge testamente arvede deres husholderovennævnte Mary Dahl Jeppesen gården Egshvile.Hun lejede jorden ud til Aage Nielsen inabogården Agerholm gl. præstegård.Mary Jeppesen er født 1918 i Ræhr. Omkring1978 flyttede hun til Nors, hvor hun senereblev gift med Sigurd Balle.1979 købte Aage Nielsen Eegshvile, somhan 1995 overdrog til sønnen Peter Grud Nielsen,der nu var ejer af Agerholm gl. præstegård.Elisabeth og Christian Grubbe Overgaardlejede i en del år stuehusetBygningerne blev 2003 solgt til HenriettePedersen og Klaus Sørensen.Egshvilevej 10. Matr. nr. 20pGrunden til dette hus blev 1963 udstykketaf Tage Bang Egshvilevej 8 til hans faderChristian Bang, der lod huset opføre. ChristianBang boede tidligere i Nebelhus Agerholmvej17 (se der).Da huset på Egshvilevej 10 stod klart, flyttedeEllen og Christian Bang dertil. Christiandøde 1968 efter nogle års svagelighed. Ellendøde pludselig nytårsaften 1969.Huset blev 1970 solgt til vognmand SørenKlim, der lejede det ud.1998 blev det solgt til Helge Nejmann Laursen,der tidligere boede på Lien 34 (se der).Han boede der en tid og lejede det senere udbl.a. til Karsten Thinggaard Kristiansen, der erfødt 1976 og opvokset på Lien 20 (se der)Egshvilevej 11. Matr. nr. 31iDenne ejendom er et lille langt hvidt hus medstråtag. Den var indrettet med stald og ladei vestenden, og der var meget lavt til loftet,både ude og inde. Der hørte ca. to ha. til huset,da sognefoged Christen Kirk 1854 solgtehusmandsstedet til Niels Sørensen Kjær,der er født i Tved o. 1820. Han var gift medMette Salmonsdatter, der er født i Jannerupo. 1826. Dette ægtepar fik otte børn, mens deboede i Agerholm.1896 solgte Niels Kjær ejendommen til sinsvigersøn Jens Chr. Jakobsen, der er født iHundborg o. 1854 og gift med Maren OvesenNielsen, der er født 1856, som datter af ovennævnteMette og Niels Kjær, der døde henholdsvis1893 og 1908. Maren og Jens Chr.Jakobsen fik også otte børn, mens de boedei Agerholm, men de må tidligere have boeti Thisted, hvor de fik to børn, før de kom tilVandet. Maren Ovesen døde 1933, og JensChr. Jakobsen døde 1936, som husejer i Agerholm,(se Egshvilevej 5).1921 blev ejendommen solgt til Jens Chr.Dahl (som fuldmægtig for Karl Severinsen).Jens Chr. Dahl er født 1877 og var gift medKristine Nielsen, der er født 1880. Dette ægteparfik ifølge V. Vandet kirkebog to børn22Vandet sogn trykudgave.indd 22 11-11-2007 12:42:57


mens de boede her i sognet. Det var Ellen MarieJensen Dahl og Erna Jensen Dahl. De erfødt 1922 og 1924, men ellers vides ikke nogetom familien, der nok er flyttet fra sognet.Det er heller ikke lykkedes at finde noget omovennævnte Karl Severinsen, så det er nok etåbent spørgsmål, hvem der har boet i ejendommenpå Egshvilevej.1924 solgte Jens Chr. Dahl ejendommen tilMariane og Kristian Jeppesen, der ikke er fundetregistreret i Ø. og V. Vandet kirkebøger.På grund af mangel på gødning i årene 1920-1930, fik landbruget ofte en dårlig høst medmangel på hø og halm, der kunne erstattesmed lyng. Kristian Jeppesen havde mange timersarbejde i den store lynghede øst for hanshus, hvor han med lyngle og håndkraft sloglæssevis af lyng, som landmændene brugtetil vinterfoder.1928 solgte Kristian Jeppesen ejendommentil sønnen Jens Christian Jeppesen, der var født1904. Han blev 1928 gift i Nors med MargrethePedersen. Dette ægtepar fik to børn: KristianEmil, født 1928 i Nors, og Else Irene,født 1932, i Agerholm. Med økse og håndsavfældede Jens Jeppesen sammen med ChristianBang mange store træer i Vilsbøl Plantagetil Søholt Savværk. 1944 forpagtede Jens ogMargrethe tjenestejorden ved plantørboligeni Vandet Plantage med tilhørende bolig, hvorde boede i en del år, inden de flyttede til Thisted,hvor hun døde 1991 og han 1996.Den næste ejer af ejendommen på Egshvilevej11 var Lars Kloster, der var gift med Dagny.Han er født 1913, og hun er født 1915.Deres søn Gunnar er født 1947. Lars Klostersupplerede indtægten fra de to ha. jord, derhørte til husmandsstedet med en mælkerutetil Vandet Mejeri, ligesom han også en tid arbejdedei plantagen. Han døde i en temmeligung alder i 1958 - kun 45 år gammel. Derefterblev ejendommen solgt til Else og VilhelmPedersen, som 1960 købte Vandet Forsamlingshusog blev pedel ved Vandet Skoleog Sognegård. (Se Toftholmvej 6). Ejendommenpå Egshvilevej 11 blev købt af AndreasHansen Egshvilevej 12. Huset ejes nu af ElinSkammelsen og er nyopført og benyttes somsommerbolig.Egshvilevej 12. Matr. nr. 27aStedet kaldtes i gammel tid Aarbjerg og senereØrnbjerg, hvilket af Krogh-Jensen forklaresmed at ordet år er et ældre ord for ørn.Han boede på Egshvilevej 13 (se der). Hanhar skrevet en beretning om Aarbjerg, hvorfravi har taget en del af de følgende oplysningerom denne ejendom.Gennem mere end 300 år har ejendommenligget deroppe på åsen. Det var et udsat sted,særlig i gammel tid, da der ikke fandtes træeri miles omkreds.Aarbjerg har hørt under Nebel og nævnes ien skatteliste fra 1646. Stedets fæster var JensJepsen Krabbe (o.1627-1693). Han blev senerefæster af gården Tandrup ved Vandet Sø.Efter at Jens Jepsen Krabbe var flyttet fraAarbjerg, lå stedet øde i nogle år, men omkring1670 nævnes Jens Christensen (o.1610-1680)som stedets fæster. Iflg. en skatteliste var hangift og havde to døtre. Besætningen bestod afen ko, fire får og lam, samt et svin.Den næste fæster af Aarbjerg hed AndersMadsen (o. 1655-1733). Hans kone MargretheJensdatter var sandsynligvis den forrige fæstersdatter. De havde flere børn, hvoraf nogletog navnet Ørnbjerg.23Vandet sogn trykudgave.indd 23 11-11-2007 12:42:57


Hedvig og Andreas Hansen, Egshvilevej 12.Den næste fæster hed Christen Christensen(o.1706-1770). Han kaldes ofte ChristenAarbjerg. Han blev 1731 blev gift med IngeborgNielsdatter, der er en sønnedatter afovennævnte Anders Madsen. Efter hendes død1768, giftede Christen Aarbjerg sig med MettePoulsdatter fra Blegehule. Ifølge kirkebogener hun født julenat ved midnatstid 1735. Idet første ægteskab fødtes tre døtre. ChristenChristensen Aarbjerg var tillige også tækkerog graver ved kirken, hvor han kunne tjene enmark ved at kaste en grav.Christen Pedersen Bang blev den næste fæsteraf Aarbjerg, der nu ejedes af Jens Tøftingi Store Tøfting i Ø. Vandet. Christen PedersenBang blev 1771 gift med Mette Poulsdatter,der var enke efter Christen Aarbjerg, derdøde 1770. Christen Pedersen Bang, der varfra Sjørring, er født o. 1731. Med ham komBang navnet for første gang til V. Vandet. Ægteparretfik 1774 en datter, som fik navnet ElseMarie Christensdatter Bang. Christen PedersenBang og hans kone Mette Poulsdatter dødebegge 1803, henholdsvis 72 og 68 år gamle.Den næste fæster af Aarbjerg, der nu ejedesaf Anders Tøfting, blev Michel ChristensenKudsk, der er født o. 1758. Han blev 1792 giftmed ovennævnte Else Marie ChristensdatterBang, der på dette tidspunkt kun var 17 år.Ved folketællingen 1801 boede der syv personerpå ejendommen nemlig: Michel Kudsk,44 år, husmand med jord. – Else Marie, 27 år,hans kone. – Christen, otte år, Povel, seks år,Mariane fire år, deres børn. – Christen Bang,70 år. – Mette Povelsdatter, konens forældre.Else Marie døde 1802, hvorefter MichelKudsk giftede sig anden gang med KirstenLarsdatter fra Vang, og med hende fik han1807 en søn, der fik navnet Christen Bang,opkaldt efter Michel Kudsks første kones fader.Denne Christen Bang vendte senere tilbagetil Aarbjerg, som det ses efterfølgende.Michel Christensen Kudsk døde 1814 i enalder af 55 år. Hans enke Kirsten Larsdattergiftede sig året efter med Christen JensenBjerregaard, der var født 1783 på nabogårdenBjerregård. De fik ingen børn og døde begge1842. Christen Jensen Bjerregaard blev denførste selvejer af Aarbjerg eller Ørnbjerg, somden jo også kaldtes, men disse navne gled efterhåndeni glemmebogen og blev sjældentbrugt mere.I den nye matrikel, der trådte i kraft 1844,blev ejendommens hartkorn sat til 1-0-3-2,hvorved den med over 1 tdr. hartkorn kunnebetegnes som en gård.Efter at Christen Jensen Bjerregaard oghans kone begge var døde, vendte ovennævnteChristen Bang tilbage og blev ejer af sit fødehjem.Hans fulde navn var egentlig ChristenBang Michelsen, men han blev altid kaldtChristen Bang, og han blev stamfader til denstore Bang slægt fra V. Vandet.Han var først gift med Dorthe Marie Jens-24Vandet sogn trykudgave.indd 24 11-11-2007 12:42:57


datter fra Østerild, født o. 1815. De fik ottebørn, men fire døde som små. Efter DortheJensdatters død 1858 giftede Christen Bangsig 1860 med pigen Anne Larsdatter Toft,der er født 1832 på naboejendommen Åshøj,Egshvilevej 14. I dette ægteskab blev der nibørn, deriblandt den velkendte Julius Bang.(Se Klitmøllervej 90)Christen Bang beskæftigede sig også medtømrerfaget og supplerede dermed sine indtægter.Han solgte ejendommen 1873 og flyttedetil Klitmøller, hvor han døde 1878.Det var Anders Jensen, der 1873 købte ejendommen.Han er født i Ø. Vandet 1832 og vargift med Else Jensen Landbo, der er født iVang o. 1838. Familien boede først i Ø. Vandet.De fik syv børn, deriblandt Jens Landbo,der overtog forældrenes ejendom i Agerholmog Poul Sandgaard (se Egshvilevej 5 og Agerholmvej9). De to yngste børn er født i Agerholm.Anders Jensen kaldes undertiden ogsåAnders Jensen Sandgaard, idet han var født iSandgaarde i Ø. Vandet, hvor faderen var tømrer.Et håndværk som også Anders Jensen beskæftigedesig med.Anders Jensen døde 1915, efter at have væretenkemand i 10 år.Ovennævnte Jens Landbo Jensen overtog1903 forældrenes ejendom i Agerholm. Han erfødt 1859 i Ø. Vandet. I sine unge dage havdehan været sømand, og ligesom sin fader varhan tømrer. Han var gift med Kirstine MarieNielsen. Der var ingen børn i deres ægteskab.1923 flyttede de til deres nybyggede hus påAgerholmvej tre (se der). Kirstine døde 1940,og Jens Landbo døde 1944.1923 købte Andreas Hansen ejendommen iAgerholm, der senere fik adressen Egshvilevej12. Han er født 1896 i Hov i Sennels sogn,som søn af Mikkel Hansen. Andreas Hansenblev 1923 gift med Hedevig Thingstrup, derer født 1904 i Ø. Vandet som datter af Elise ogSøren Thingstrup af Ny Tøfting. Hedevig ogAndreas Hansen fik to sønner: Søren ThingstrupHansen, født 1924 (se Egshvilevej 5),og Hans Strømgaard Hansen, født 1943. Hanovertog senere fødehjemmet.Andreas Hansen blev 1946 indvalgt i sognerådetfor Øster og Vester Vandet, hvortil ogsåhørte Klitmøller. 1954 blev han valgt til sognerådsformand,et hverv han havde til 1966.Det var i denne periode, den nye centralskolei Vandet blev planlagt og bygget.Andreas Hansen var en rolig, besindig ogretskaffen mand, som ingen løb om hjørnermed. Han søgte altid at gøre ret og skel til allesider og var god til at finde en fornuftig løsningpå problemerne.Andreas Hansen døde 1968, hvorefter Hedvigovertog ejendommen og blev boende dernogle få år, inden hun flyttede til Thisted, hvorhun døde 1994. Deres søn ovennævnte HansStrømgaard Hansen fik skøde på ejendommen1971. Han boede i København og var der kunsjældent, hvorfor de gamle bygninger efterhåndenforfaldt.1998 blev ejendommen solgt til Hanne Dortheog Jan Kryger Larsen. Hanne Dorthe erfødt 1962, som datter af Rosa og Søren Hansen,Egshvilevej 5, og således barnebarn afHedvig og Andreas Hansen. Jan Kryger Larsener født 1960 i Skinnerup, som søn af Rigmorog Erik Larsen.Hanne Dorthe og Jan Larsen nedrev de gamlebygninger og opførte nye. De boede før påSejlhøjvej 16, hvor de fik deres fire børn: Pernille,født 1991, Nikoline, født 1993, og tvillingerneJonas og Jeppe, født 1995.25Vandet sogn trykudgave.indd 25 11-11-2007 12:42:57


Egshvilevej 13. Matr. nr. 31d.Lille SolbjergEfter skøde fra 1876 solgte Niels SørensenKjær lodden matr. nr. 31d og 32c til Jens PeterHede for 100 kr. Det bemærkes i skødet, at loddenskal bebygges inden to år. Niels SørensenKjær boede på det nuværende Egshvilevej 11(se der). Jens Peter Hede er født i Agerholm1847 og blev 1875 gift med Johanne KirstineJensdatter, som er født 1845 i Vesløs. Dette ægteparfik seks børn og blandt dem var GjertrudKirstine Hede, der 1926 overtog huset efter forældrene,der døde henholdsvis 1917 og 1936.Gjertrud Kirstine Hede var født 1879, hunblev i daglig tale kaldt Stinne Hede. Hun forblevugift og ernærede sig som syerske. Omhun havde en uddannelse som sådan videsikke, men mange kom og fik syet hos hende,nok mest til børn, hvor det ofte drejede sig omomsyning af gammelt tøj. Udover syning varStinne Hede også interesseret i biavl.Hun solgte huset til Martinus Jensen, kaldetMartinus Økse, der havde huset en korttid, hvorefter det blev solgt til Frederik Olesen,som ejede det til 1947, hvor det blev solgttil Ingrid Christensen. Frederik Olesen lejedehuset ud, først til Erna og Viggo Christensen.De fik mange børn og havde tidligere boet iThisted og i Skinnerup. Deres 11 børn var:Gerhard, født i Thisted 1928, tvillingerne Ellenog Inger, født i Skinnerup 1930, Egon,født i Skinnerup 1932, Henning, født i V. Vandet1933, resten af børnene er født i V. Vandet,Bodil, født 1934, Lilly, født 1935, Dorisfødt 1937, Kaj født 1940, Mona, født 1943, ogOve, født 1946. Familien flyttede på et tidspunkttil Vandetvej 20 ( se der).Derefter ud lejede Frederik Olesen huset påEgshvilevej til Ingrid og Valdemar Christensen,der vist var af hans familie, og 1947 købteIngrid huset af ham. Hendes pigenavn varOlesen. Hun var født år 1900 og blev 1916 giftmed Valdemar Christensen, der er født 1892.De fik ni børn: Frederik, født 1916, Ane Mathea,født 1917, Ingeborg, født 1920, SvendAage, født 1923, Edith, født 1925, Gerda,født 1927, Karl, født 1929, Hans, født 1931og Karla, født 1934. Kun de to yngste er fødti V. Vandet. Nogle af de ældste er født i København.Valdemar Christensen døde 1960 og Ingriddøde 1993. Hendes anden mand var AndersAndersen.Huset på Egshvilevej var da for længst igenovertaget af Martinus Jensen, der 1949 solgtedet til Agnete Hansen, der er født i Ø. Vandet1922 og gift 1941 med Frands Hansen,der er født 1920. Mens de boede i V. Vandetfik de 1949 datteren Ane-Dorthe. Ægteparretkom fra Thisted, hvor nogle af deres børn erfødt. 1952 solgte Agnete huset til sin far OttoGasbjerg, der var gift med Dorthea SvanborgChristensen. (Se Skårupvej 23, Engholmvej6 og Lien 16).1953 købte Georg Krog-Jensen huset påEgshvilevej 13 og kaldte det Lille Solbjerg.Georg Peter Krogh-Jensen er født i Holstebro1992 og var gift med Edith Sofie Loft, derer født i Viborg 1901. Han var dr. phil. og havdeværet stadsbibliotekar på Frederiksberg.Han var tilknyttet V. Vandet sogn, idet han vari slægt med nogle af de gamle skudehandlerefra Klitmøller. Han var meget historisk interesseretog har skrevet om ”Den ThylandskeSkudefart”, desuden har han oprettet et megetomfattende kartotek, med udførlige oplysningerom alle personer i V. Vandet sogn, der jo26Vandet sogn trykudgave.indd 26 11-11-2007 12:42:57


også omfatter Klitmøller. Det blev testamenterettil Ø. og V. Vandet Kommune og findesnu på lokalhistorisk arkiv i Thisted.Edith og Georg Krogh-Jensen flyttede tilVesløs. Han døde 1968, og hun døde 1993.De er begravet i V. Vandet, idet han havde ønsketat blive stedt til hvile samme sted, som degamle skudehandlere i hans slægt. Deres gravstener særpræget, idet deres navne er skrevetmed Krogh-Jensens egen håndskrift. 1960overdrog de Lille Solbjerg til deres søn KristianKrogh, som senere solgte huset til Gretheog Knud Erik Nielsen, der benytter detsom fritidsbolig.Egshvilevej 14. Åashøj. Matr. nr. 28aDenne ejendom er et husmandssted i Agerholm,hvis historie kan føres langt tilbage i tiden, idetden nævnes allerede i matriklerne 1662 og1664, hvor ejendommen ejedes af DueholmKloster. Som fæster nævnes Niels Mortensen. Ien skatteliste fra 1678 nævnes Niels Mortensenog hans hustru samt en pige. Besætningen bestodaf en hest, en plag, to køer, en ungnød,13 får og lam og et svin. Den næste fæster varHans Sørensen (o.1651-1693), som var giftmed Anne Larsdatter. 1698 nævnes som fæsterAnders Jensen (o.1672-1752). Han blev1696 gift med Ane Mariche Christensdatter (o.1672-1749). De flyttede o. 1707 til Holme i Ø.Vandet. De efterfulgtes af Anders Jensen Vang( o. 1678-1743), som blev fæster på Aashøjog 1704 blev gift med Maren Thomasdatter(o. 1680-1758).1727 ejedes Aashøj af Anders Nielsen Raaeri Momtoft. Anders Jensen Vang købte stedet,men det kom efter hans død 1743 under gårdenTøfting. 1757 var fæsteren Niels ChristensenHammer (o.1725-1791). Han var giftmed Catrine Poulsdatter. Deres datter AnneNielsdatter Hammer (1766-1850), blev 1791gift med Knud Michelsen (o.1744-1797)og han overtog fæstet af Aashøj, hartkornetvar 0-3-0-0. Anne Nielsdatter Hammer blevgift anden gang med Mads Christian Jensen(1763-1833) fra Vang. Han fik 1800 skøde påejendommen i Agerholm for 200 rigsdaler. Familienbetegnes 1804 af fattigkommissionensom værende meget fattige. Anne NielsdatterHammers datter af første ægteskab, ChatrineKnudsdatter Hammer (1797-1836), blev 1827gift med Lars Christensen Toft (1795-1872),der 1825 købte stedet af svigerfaderen. LarsChristensen Toft blev 1836 gift anden gangmed Inger Nordentoft Nieldatter, født 1800som datter af Niels Jensen i Frøkjærhus. Endatter af første ægteskab Christine LarsdatterToft, født 1835, blev 1860 gift med ErikPeter Nielsen Krogh, der er født i Hillerslev1835. Han fik samme år skøde på ejendommen.Ægteparret fik otte børn, hvoraf to dødesom små og desuden beretter kirkebogen omen trist ulykke, der skete 1867, da deres knapto år gamle dreng Niels Christian faldt i den60 alen dybe brønd og druknede.1901 solgte Erik Peter Nielsen Krogh Aashøjtil Thomas Christian Munch, der var giftmed Ane Sophie Sørensen. De fik to børnmens de boede i Agerholm, Maren og Viggo,men hvor familien kom fra og hvor de flyttedehen vides ikke. 1904 blev Aashøj solgttil Mads Christian Madsen. Han er født 1872på gården, der nu har adressen Vandetvej 24,og blev 1904 gift med Christiane Bonde. Defik ingen børn, men havde en plejedatter. Deflyttede fra sognet 1912. De døde i Vorupør1953 og 1954.27Vandet sogn trykudgave.indd 27 11-11-2007 12:42:57


Det var Jens Nesgaard Larsen, der købte Aashøj1912. Han er født i Skjoldborg 1858 og vargift med Johanne Marie, der er født i Hillerslev1860. De havde ved folketællingen 1921 tobørn: Dorthea Pedersen Jensby, født i Kaastrup1888 ( måske et plejebarn?), og Maren KirstineLarsen, født 1902 i Skjoldborg. 1923 blev Aashøjmed et hartkorn på 0-4-2-2 og en besætningpå to heste,fire køer og en del smågrise købt afAnders Færgegaard Grønkjær, der var født 1891i Førby, Hundborg sogn. Han blev 1922 gift medKathrine Andersen, der er født 1889 i V. Vandet.Der var ingen børn i ægteskabet. Anders Færgegaard,som han kaldtes, havde en del udearbejde.Han var fast mand ved den tærskemaskine,der kørte fra sted til sted, når kornhøsten var tilende, ligesom han var snefoged, hvor hans arbejdevar at finde folk og fordele arbejdet medsnekastning på kommunens veje. Desuden havdehan også et job som reserve postbud som afløserfor Martin Post. Efter 32 år solgte Kathrineog Anders Færgegaard ejendommen til BentBertelsen og flyttede til et hus i V. Vandet, somnu er nedrevet. Her døde Kathrine 1965, hvorefterAnders Færgegaard flyttede fra sognet.Bent Bunch Bertelsen, der købte Aashøj 1955,er født 1930 og blev 1954 gift med Elly KathrineJensen, der er født 1933. Der er tre børn i ægteskabet:Erik, Bjarne og Morten. Bent Bertelsensupplerede indtægten fra det lille landbrug vedat køre mælk til Vandet Andelsmejeri.1993 blev Aashøj, Egshvilevej 14 købt afBirte og Jørn Leo Øhlenschlæger.Egshvilevej 15. Matr. nr. 28bDer var engang for mange år siden, der lå etlille hus på det nuværende Egshvilevej 15,uden læ for storm og vind. Først i 1947, daStatens Klitvæsen fik skøde på jorden omkringhuset, blev alt plantet til med træer, så det idag ligger i et naturskønt område.1903 er der skøde på matr. nr. 28b fra ThomasMunch til Karl Larsen. Thomas Munchvar 1901- 1904 ejer af matr. nr. 28a Egshvilevej14, hvorfra matr. nr. 28b er udstykket.Karl Emanuel Larsen er født 1873 i Torslev.Han var gift med Marthaline Birgitte Jensen,der er født 1873 i Klim. De havde mange børn.De boede senere på Lien 50 og på Vandetvej20 (se der).1918 fik Carl Christensen skøde på huset. Ikirkebogen nævnes en husmand i Agerholmmed dette navn. Han var gift med Kirstine MarieAlbertsen og der nævnes seks børn født itidsrummet 1913-1919, så det er sandsynligvisham, der har ejet huset, indtil det 1920 blevovertaget af Carl Overgaard, der 1922 solgtedet til Kristian Pedersen. De her tre sidstnævnteejere, der hver kun havde huset et parår, har sikkert ikke selv boet der, idet huset frao. 1920 var lejet ud en ældre pige, der gik undernavnet gamle Inger. Hendes navn var IngerNielsen, og hun var født 1856 i Skårup iSjørring sogn. Gamle Inger havde i et udhuset par får med lam. Det var dengang KathrineJensen fra Rimmerhus (se Egshvilevej17)kom med kniven og foretog slagtning af fårog lam. En nat brød løse hunde ind i skurethos gamle Inger og skambed hendes lille besætningaf får og lam.1931 blev huset købt af Hjaldemar Jensen,men gamle Inger boede der stadigvæk. 1940fik Frederik Christensen skøde på huset. Haner født 1916 og var søn af Ingrid og ValdemarChristensen, der boede på Egshvilevej13. Frederik var gift med Kristine Marie Pedersen.Deres søn Herluf blev født, mens de28Vandet sogn trykudgave.indd 28 11-11-2007 12:42:58


oede i huset på Egshvilevej. 1942 blev husetsolgt til Arnold Kristian Vorup Sørensen.Han er født 1911 og gift med Dagmar AgneteJensen, der er født1915. Deres søn Knud Eriker født 1945, mens de boede i Agerholm. ArnoldSørensen var plantagearbejder. Den næsteejer af Egshvilevej 15 blev arbejdsmandJohannes Evald Gravesen. Han er født 1923og blev 1946 gift med Kirstine Marie Jensen,der er født 1926. Det har nok været o. 1946,de købte huset, idet deres datter Else Marie erfødt der 1947. Senere fik de endnu en datterKaren Margrethe, født 1953. Året efter 1954blev huset solgt til Niels Christian Eriksen, derer født 1928 og var gift med Karla KathrineChristensen, der er født 1933 og er en søster tilovennævnte Frederik Christensen. De flyttedesenere til Lien 17, hvor de to yngste af derestre børn, Henning, Ulla og Jan er født. 1959blev Egshvilevej 15 solgt til Oluf S. Dyringog efter hans død overtaget af Aage Thomsen,Sejlhøjvej 22 og Knud Jensen, Sejlhøjvej 24og senere overtaget af Alice og Peder ThorvaldPedersen.Egshvilevej 17. Rimmerhus. Matr. nr.6b med flere i NorsEjendommen ligger egentlig i Nors sogn,men da den både med sin beliggenhed påEgshvilevej, og med hensyn til dens beboerei mange år har været knyttet til V. Vandet, tagesden med i denne beretning.Det var Jens Christian Jensen, der byggededen lille landbrugsejendom. Han er født i Hjardemålo. 1828 og blev 1852 gift i Nors medAne Kathrine Pedersen, der er født o.1827.Deres søn Carl Jensen blev født 1867 og overtogsenere ejendommen sammen med sin koneKathrine. De fik tre sønner Alfred, Kristianog Johannes. Kathrine var en velkendt person,der havde ord for at kunne mere end sitFadervor, som man siger. Hun virkede i sineyngre år som kogekone ved bryllupper og andrefester. Men ikke nok med det, hun var ogsåslagtemester, når det gjaldt gæs og andet fjerkræ,men også større dyr som får og lam kunnehun klare. Sønnen Alfred købte en landbrugsejendomi Thorsted og Kristian ligeledesi Sjørring. Den yngste søn Johannes, derer født 1906, overtog 1935 ejendommen, derkaldes Rimmerhus, efter forældrene, der blevboende der til deres død 1943. Johannes Jensenblev 1942 gift med Jenny Marie HansenHolm, der er fra Snedsted og født 1922. Ægteparretfik efterhånden otte børn: Bodil, Grethe,Ejner, Karl Erik, Else Marie, Jens Peter,Karin, og Erna. 1953 blev Rimmerhus solgttil Statens Klitvæsen, der plantede jorden tilog benyttede boligen til forskellige af plantagensansatte, fortrinsvis kontorpersonale. JohannesJensen blev forpagter af Nebel, derogså tilhører Staten, og flyttede med sin familiedertil. (Se Egshvilevej 7).Johannes og Jenny flyttede 1974 til Nors,hvor de døde henholdsvis 1994 og 2004.Egshvilevej. Matr. nr. 5dLængst mod nordøst i Agerholm lå tidligereet hus, som vi bedst kender som Brusgaardshus, idet han var den sidste, der boede der,inden det 1959 blev solgt til Klitvæsenet ognedrevet.1854 tinglyses en lejekontrakt fra ejeren afNebel Christen Mouritsen Stentoft til PederVestergaard Poulsen på en parcel beliggendeøst for Nebelgård kaldet Brunsbjerg Hede. Le-29Vandet sogn trykudgave.indd 29 11-11-2007 12:42:58


Jens Christian Brusgaard, Egshvilevej.jemålet var for 50 år. Peder Vestergaard Poulsenvar født i Nors 1831. Han var gift medElse Marie Peitersen fra Thorsted. Peder VestergaardPoulsen var tømrer og spillemand. Ifolketællingen 1890 oplyses, at hans opholdssteder usikkert, da han ”Musicere i forskelligesogne”. Så det var nok hans kone, der mest togsig af husmandsstedet og deres syv børn.Den yngste af deres børn var Nidolf PedersenVestergaard. Han er født1867 og fik 1905skøde på matr. nr. 5d af den daværende ejeraf Nebelgård Kristen Thomsen. Nidolf PedersenVestergaard var tømrer ligesom sin fader.1895 blev han gift med Mariane Madsen, derer født 1862 i Vester Assels på Mors. Hendesforældre var ejere af Nebelgård 1887-1898.Mariane og Nidolf Pedersen Vestergaard fik1903 datteren Inger.1912 blev ejendommen solgt til Carl Christensen,der var gift med Kirstine Marie Albrektsen.De fik, mens de boede i Agerholm,seks børn.1918 blev ejendommen overtaget af JensChristian Jensen Brusgaard. Huset var 20-25meter langt og lå i øst-vest med stuehus ogstald i samme bygning. I stalden var der pladstil to køer og et par grise. Ejendommen liggeri et meget naturskønt område med udsigtover Nors Sø.Jens Christian Brusgaard var født i Nors1882 og blev døbt med navnet Jens ChristianJensen, men fik 1905 sammen med andrei familien bevilling til efternavnet Brusgaard.Hans forældre var gårdejer Bertel JensenBrusgaard og hustru Ane Jensen. En søstertil Christen Brusgaard var den to år yngreDorthea Marie Brusgaard, der blev gift medPoul Sandgaard Jensen, som var ejer af Egshvilevej5 og senere Agerholmgård på Agerholmvej9.Skønt Christian Brusgaard næppe var udlærtmurer, kom han dog mange steder for athjælpe til med kalkning og mindre reparationeraf husene.Da hans eget køkkenbord trængte til fornyelse,murede han simpelthen et nyt bord op,med forsikring om, at det sikkert kunne holdei 100 år. Brusgaard var i det hele taget lidtaf en original og en spøgefugl, tilsyneladendealtid i godt humør. Han kunne også godtlide at slå en lille handel af. I den forbindelsekan nævnes en episode med en ældre mand,30Vandet sogn trykudgave.indd 30 11-11-2007 12:42:58


der var ude efter en ko, der både var rolig ognem at malke, da hans og konens kræfter ikkevar så gode som før. ”Jamen en sådan ko harjeg” sagde Brusgaard. ”Når du sætter spandenunder koen, kommer mælken af sig selv”. Etpar dage efter kom manden for at klage over,at et par timer før malketid begyndte mælkenat løbe fra koen. ”Jamen jeg har jo sagt, at Ibare skulle sætte spanden under så kom mælken”svarede Brusgaard, så der var ikke nogetat klage over.Selv i den værste snestorm var Brusgaardpå farten. Kom han forbi en landmand, der isne og kulde stod i en roekule efter foder tilsine dyr, var Brusgaards eneste trøst: ”Å deskul do ha gjov i gur, da va æ vejle bæjer”.Er der enkelte blandt læserne der ikke er fortroligemed thybomålet, lyder oversættelsensåledes: ”Åh det skulle du have gjort i går, davar vejret bedre”.Jens Christian Jensen Brusgaard havde aldrigværet gift og boede ene på ejendommen,der lå noget afsides, men han kom meget udblandt folk, både for at arbejde og på besøg.Han havde mange venner også blandt børnene,som besøgte ham af og til.1959 solgte Christian Brusgaard ejendommentil Statens Klitvæsen og flyttede til Vandetvej20 (se der). Her boede han nogle få årinden han kom på et plejehjem i Ydby, hvorhan døde 1962. Han fik sin grav i familiegravstedeti Nors.Engholmvej 8. Engholm. Matr. nr. 7cog 18b i Ø. VandetDenne gård er ikke så gammel, idet den førstblev oprettet som selvstændig brug og bygget1876 på den jord fra Vandetgård, der liggersyd for engen, der kaldes Skadekær. Detvar den daværende ejer af Vandetgård JensPoulsen Nørgaard, der lod Engholm bygge ogflyttede dertil efter at have solgt Vandetgård(se Vandetvej 22)Jens Poulsen Nørgaard er født 1819 i Skjoldborgog kom til Vandet, da han 1873 blev giftanden gang med enkekonen Mariane Christensdatteri Vandetgård. Efter hendes død1874 giftede han sig tredie gang 1875 medpigen Dorthe Marie Larsdatter, født i Nørhå1855, hvorved den 56 årige mand fik en ungkone på 20 år. Dette ægtepar flyttede så tilEngholm 1876 og fik ni børn, hvoraf dog tredøde som børn. Jens Poulsen Nørgaard døde1895. Dorthe eller Dorthea, som hendes navnundertiden staves solgte Engholm to år efterog flyttede til Egshvilevej 2, hvor hun døde1909.De følgende ejere af Engholm havde kungården i forholdsvis kort tid. Det var JensSvalgaard fra 1897, Poul Mathias SkibstedFrederiksen fra 1903, Peter Nielsen Petersenfra 1909 og Olav Jakobsen fra 1913 til 1918.Det var i hans tid, at gården brændte 1914 ogblev genopbygget lidt længere mod syd pådens nuværende beliggenhed. Det fortælles,at branden blev påsat af en tjenestedreng, dervar ked af pladsen.1918 købte Thomas Jensen Nørgaard Engholm.Han er født i Skjoldborg 1885, og haner barnebarn af ovennævnte Jens Poulsen Nørgaardog dennes første kone Mariane Pedersdatter.Thomas Nørgaard var gift med KarenMarie Dybdahl, født 1885 i Sundby. Dereseneste barn, Poula Margit Nørgaard er født1913 i Snedsted sogn. Hun blev gift med BørgeHelleberg (se Sejlhøjvej 26). Thomas Nørgaardvar en ret udadvendt mand. Han har væ-31Vandet sogn trykudgave.indd 31 11-11-2007 12:42:58


Engholmvej 8. Gården Engholm er opført i 1876, brændt i 1914. I baggrunden Vester Vandet by - længst til højre VesterVandet Mølle.ret medlem af brugsforeningens bestyrelse ogmenighedsrådet og har deltaget i søndagsskolearbejdet.Trods sin medfødte optimisme ellermåske på grund af den, kom han som mangeandre i økonomiske vanskeligheder under landbrugskriseni 30erne og måtte afhænde Engholmomkring1937. Han etablerede sig derefter somlillebilvognmand i Herning. Han døde 1964 oghavde da været enkemand i 11 år.Efterfølgeren på Engholm var Poul Jensen,der var gift med Karen Vestergaard. Deres datterGunhild Vestergaard Jensen er født på Engholm1940 kort før de solgte gården.1940 købte Niels Brogaard Engholm. Haner født 1910 i Bedsted og blev 1952 gift medKirstine Pedersen, der er født 1914 på Ærø. Defik to børn: Ulla, født1953, og Stig, født 1955.Niels Brogaard var medlem af sognerådet i 12år, ligesom både Niels og Dinne, som hun mestkaldtes, har været i bestyrelsen for brugsforeningenog i menighedsrådet. Niels var mangeår med til at holde søndagsskole. Efter at Nielsvar blevet ramt af sygdom, solgte de 1988 Engholmog flyttede til Tilsted, hvor Niels Brogaarddøde 1992 og Dinne i 1995.Engholm har siden 1988 været ejet af JensChr. Christensen, født 1947 i Tilsted. Han er giftmed Rita E. Molbæk, født 1949 i ThistedKirkedal 2. Matr. Nr. 2bDenne ejendom var forhen skole i V. Vandet32Vandet sogn trykudgave.indd 32 11-11-2007 12:42:59


og bliver allerede før år 1700 nævnt som degneboligved kirken. Vi vil ikke her komme indpå de degne og skoleholdere, der har været itidens løb, da de vil blive omtalt i en beretningom skolevæsenet.1903 blev der bygget en ny skole nord forKlitmøllervej, nu Lien 60. Den gamle skole,der ifølge oplysninger fra Jens Jørgen Bacher bygget 1827, blev solgt til Peder ThinggaardNielsen, som boede der i nogle år sammenmed sin kone Christine. De fik ifølgekirkebogen fire børn, mens de boede i dengl. skole, hvoraf én døde som lille. De andrevar Christen, Johannes og Anna. De fik alle1905 bevilling til efternavnet Thinggaard. PederThinggaard lejede skolestuen ud til møder.Senere ejedes den gl. skole af P. Frost ogderefter af Niels Chr. Nielsen. 1918 blev ejendommenovertaget af Peder Bach, der var giftKirkedal 2, 1973. Her var der skole indtil 1904.med Margrethe Marie Poulsen. Han er født iSnedsted 1873, men er af en gammel Vandetslægt. Hun er født 1878 i Vendsyssel, hvorfamilien boede en del år, og nogle af deresbørn er født. Peder Bach døde 1920. Margrethe,der først døde 1968, drev ejendommenvidere med hjælp fra sine sønner, indtil sønnenJens Jørgen Bach overtog den 1941. Haner født 1902 i Jetsmark og blev gift med ElseMarie Jørgensen, der er født 1903 i Snejbjergved Herning. Hun døde 1978, og han døde påNors Ældrecenter 1991. De har begge væretmedlemmer af menighedsrådet, valgt på dengrundtvigske liste, og de var meget trofasteoverfor kirken.De havde to børn: Minna Margrethe Bach,født 1933, og Peder Christen Bach, født 1940,Han var gift og boede på Grønland, hvor handøde ret ung. Minna overtog ejendommen eftersin fader 1985 og solgte den 1987 til IngridThulstrup, der boede på Vester Stentoft,Kirkedal 4. Hun lejede boligen ud bl. a. tilSolveig Thorup, der tidligere boede i Tøfting,Klitmøllervej 45 (se der). Ingrid Thulstrupsolgte 1996 den gl. skole på Kirkedal totil sønnen Brian Thulstrup, der er født 1968.Han nedrev de gamle bygninger og byggedeen ny bolig. Brian og Dorthe Vinther Andersenhar børnene Mathias og Nicolai.Kirkedal 3. Stentoftgård. Matr. nr. 9bDenne gård, der ligger lige syd for V. Vandetkirke, nævnes ifølge Knud Mortensen allerede1493 og har i tidens løb haft en lang rækkefæstere med navnet Stentoft. Gennem tregenerationer hed manden på gården ChristenChristensen Stentoft, idet den gik i arv fra fadertil en søn, der som skik var blev opkaldt33Vandet sogn trykudgave.indd 33 11-11-2007 12:42:59


efter sin bedstefar. 1788 nævnes ChristenChristensen Stentoft som selvejer, han døde1799.Den næste ejer af Stentoftgård var hans søn,der også hed Christen Christensen Stentoft.Han er født 1756 og gift 1788 med Anne KirstineChristensdatter Skaarup af Skårupgård,født 1770. Efter mandens død 1811 giftedehun sig 1812 med Christen Nielsen Frøkjær,der så overtog Stentoftgård. Han var sognefogedog kom fra Lille Tøfting, hvor han erfødt 1773. (se Klitmøllervej 45).Anne Kirstine Christensdatter Skaarup døde1840. Christen Nielsen Frøkjær døde 1853 oghavde et par år før overdraget Stentoftgårdtil sin stedsøn Peder Christensen Bach, født1807 og gift 1840 med Michealine MichelsdatterKløv født 1816, der var enke efter JensDegn Thøgersen. Ægteparret boede først i Ø.Vandet, hvor nogle af deres 10 børn er født.Michaeline døde 1870 og Peder ChristensenBach døde 1887, men allerede 1881 overdroghan Stentoftgård til sønnen Christen FrøkjærPedersen Bach, der er født 1852 og 1886 blevgift med Cecilie Marie Larsen, født i Ø. Vandet1852. Christen Frøkjær, som han kaldtes,eller ”Kræn Frøkjær”, som det lyder pådialektsproget, var sognefoged i V. Vandet.Økonomisk gik det ham ikke så godt, hvorforhan 1901 solgte Stentoftgård til Lars SørensenLarsen og flyttede til det såkaldte FrøkjærhusVandetvej 11, hvor han døde 1938 efter athave været enkemand siden 1927. Ægteparrethavde ingen børn.Lars Sørensen Larsen var gift med ChristineHansen De fik to børn, mens de boede påStentoftgård. De solgte gården 1908 til ThomasLarsen, der 1909 solgte den til Jens Østergaard.1914 købte Mourits Thingstrup MouritsenStentoftgård. Han er født i Ø. Vandet 1887og gift med Else Marie Pedersen, født 1889 påGjærupgård. 1923 mageskiftedes Stentoftgårdmed den gamle præstegård i Agerholm, hvortilElse og Mourits flyttede med deres to børnAnders og Elisabeth. (se Agerholmvej 4).Forpagteren af Agerholm præstegård MartinChristensen og hans kone flyttede nu tilStentoftgård, sammen med de hjemmeboendeaf deres 10 børn, idet de af præsteembedetfik overdraget denne gård i forpagtning. MartinChristensen er født i Aas 1878, han døderet pludselig 1932. Hans kone Maren KirstineVutborg er født i Tved 1882. Hun fortsatteforpagtningen indtil 1949 med hjælp fraen søn.Hun døde 1963, hvor hun boede sammenmed datteren Gudrun på Lien 54 (se der).Jens Peter Christensen, der var sognets præst1946-1962, drev derefter selv gården nogle fåår og havde en tid sin broder som bestyrer påden. Først i 50erne overtog Viktor Plougmannpræstegårdsforpagtningen. Han er født 1924og blev 1950 gift med Henny Larsen, der erfødt 1927. De havde tre børn: Else Marie, Leifog Vibeke. Viktor Plougmann var en del åransat som ringer og graver ved V. Vandet kirke.Henny og Viktor flyttede til Lien 18, somde havde genopbygget efter en brand. Viktordøde 1998, hvorefter Henny kom på plejehjemi Sennels, hvor hun døde 2005. Den næsteforpagter af præstegården var Erik ReinbachHansen, født i Sjørring 1957 og gift 1985med Bitten Odgaard f. Pedersen, født i Thisted1960.De blev de sidste, der forpagtede præstegårdenStentoftgård i V. Vandet. Udbygningerneblev nedrevet. Stuehuset, der er nyopført o.1960, lejes ud. Britta Laursen har boet der en34Vandet sogn trykudgave.indd 34 11-11-2007 12:42:59


del år, efter at hun flyttede fra Lien 28. Jordenlejes ud til landmænd i omegnen.Kirkedal 4. Vester Stentoft. Matr. nr. 14Denne gård er den vestligste af de tre Stentoftgårde,der nok oprindelig stammer fra Stentoftgård,nu Kirkedal 3. Den tredje gård var ØsterStentoft, der lå mellem de to ovennævnte. Denblev nedrevet o. 1880.Vester Stentoft er også en gammel gård, dernævnes i præsteindberetningen 1599. Blandtdens beboere findes også mange med navnetStentoft. Den sidste af disse var Poul AndersenStentoft, født 1797 som søn af AndersLarsen Stentoft (1746-1807) og Anne KirstinePallesdatter ( 1765-1844), der havde 15børn. Poul Andersen Stentoft blev 1833 giftmed Karen Christensdatter Smed, der er født1804 i Sønder Vilsbøl. Poul Andersen fik skødepå Vester Stentoft 1832. Ægteparret fik seksbørn. Karen døde 1856 og Poul døde 1873.Deres ældste datter Mette Kirstine PoulsdatterStentoft er født 1835 og blev 1861 gift medMichel Christian Andersen, som er født i Ø.Vandet 1831. Han fik, da han blev gift, skødepå Vester Stentoft. Ægteparret fik ingen børn.1893 solgte de gården til Lars Østergaard Jensenog flyttede til Frøkjærhus, Vandetvej 11og senere til Thisted, hvor han døde 1901 oghun 1907.Lars Østergaard Jensen er det ikke lykkedesat finde oplysninger om. Han solgte 1907 VesterStentoft til Lars Johansen Hamborg, dervar ugift og boede på gården sammen medtre ugifte søskende og deres moder, der døde1935. De kom fra Vandetgård, som faderenejede til sin død 1907 (se Vandetvej 22). LarsHamborg solgte Vester Stentoft 1941 til lægeVester Stentoft, Kirkedal 4, 1973.Peter Schmitz i Thisted. De fire ugifte Hamborgsøskende Lars, Niels Gravesen, Marianeog Johanne fik bygget et hus, det nuværendeLien 16, hvortil de flyttede og boedeen del år (se der).Læge Peter Schmitz antog sin svoger AageJørgen Bach som bestyrer af gården, som han1946 fik skøde på. Aage Bach er født 1903 iPandrup, men er af en gammel Vandet slægt.Han blev 1940 gift med Anna Kathrine Gregersenfødt 1920 i Sennels. De har to døtreGrethe og Gerda. 1973 blev Vester Stentoftsolgt til Henning Thulstrup, som var medejeraf møbelfabrikken Licentia i Nors og gift medIngrid, der 1978 fik skøde på ejendommen.De nedrev alle de gamle bygninger og opførtenye. Ægteparret har to sønner Jan og Brian.Jan Thulstrup overtog 1996 Vester Stentoft efterforældrene, der flyttede til Lien 42 (se der).Jan og Annette Borregaard har datteren Ingrid,der er født 2007. Ingrid Thulstrup var også i35Vandet sogn trykudgave.indd 35 11-11-2007 12:42:59


en halv snes år ejer af Kirkedal 2, som blevoverdraget til sønnen Brian (se der).Kirkedal 5. Præsteboligen. Matr. nr. 9bKirkedal 5. Vandet Præstegård fra 1962.Præsteboligen i Vandet blev opført 1962 ogvar klar til indflytning, da Kaj Lyksholmtiltrådte som sognepræst i Øster og VesterVandet sogne i december 1962. Han er født iBrønderslev 1916 og blev 1947 gift med sygeplejerskeGudrun Nabe-Nielsen, der er født1915 i Kollerup. De kom hertil fra Burkal iSønderjylland. De havde to børn Karin ogIngrid. Gudrun Lyksholm døde 1978. Næstento år efter giftede Kaj Lyksholm sig med sundhedsplejerskeVera Krogh-Jensen. Efter godt21 år i embedet gik Kaj Lyksholm 1984 påpension og ægteparret flyttede til Sæby.Den næste præst i Vandet var Tommy Hegner,der 1984 kom hertil fra Idestrup på Falster.Han blev også præst i Skinnerup, der varblevet en del af pastoratet efter at Klitmøllerblev sammenlagt med Hanstholm. TommyHegner var født 1945 i Brønshøj, han blev1974 gift med Kirsten Hebbelstrup Sørensen,der er født 1949 i Augustenborg. Hun er organistog ægteparret har to sønner: Richardog Mikael. Efter knap 10 år flyttede familien1994 til Vollsmose ved Odense, hvor TommyHegner havde fået embede.1994 blev Maibrit Nygaard sognepræst iVester og Øster Vandet og Skinnerup sogneog flyttede ind i præsteboligen på Kirkedal 5.Hun er født 1946 i Frederikshavn Hun er giftmed organist Bent SørensenFamilien kom fra Abildgård kirke ved Frederikshavn.Maibrit Nygaard har datteren Andrea.Det var lidt om beboerne i præsteboligen påKirkedal 5. Præsterne i Vandet er omtalt mereudførlig i en artikel i Historisk Årbog for Thyog Vester Hanherred årgang 2002.Klitmøllervej 45. Tøfting. Matr. nr. 10aGårdens oprindelige navn var Lille Tøfting,eller Vester Tøfting, hvilket skyldtes nabogårdenStore Tøfting eller Øster Tøfting, der indtil1854 lå lige østenfor, men i Øster Vandetsogn. Herefter kaldes gården i Vester Vandetslet og ret Tøfting eller som det i daglig talelyder på dialektsproget ”Tøvting”.Gårdens historie kan føres tilbage til o.1600, hvor ejeren var Maren Krabbe til Vestergård.I tidens løb har der været en del fæsterebl. a. af Frøkjærslægten, hvoraf nogle havdeforbindelse med Skudehandlerslægter i Klitmøller.Fæsteren Christen Pedersen Frøkjær(1717-1765) var gift med Anne Eriksdatter(1717-1788). Deres datter Anne ChristensdatterFrøkjær (1747-1791) blev 1770 gift medNiels Pedersen Faartoft (o. 1736-1785), derovertog Lille Tøfting og blev den første selvejeraf gården. Han var også skudeejer idet36Vandet sogn trykudgave.indd 36 11-11-2007 12:43:00


Klitmøllervej 45. Tøfting før 1915.han havde 1/3 part i sandskuden ”St. Jørgen”ved Klitmøller. Deres søn Christen NielsenFrøkjær (1773-1853) blev den næste ejer afLille Tøfting. Han blev første gang gift medKirsten Andersdatter (1768- 1811). 1812 blevChristen Nielsen Frøkjær gift anden gang medenkekonen Anne Kirstine Christensdatter Skaarup(se Kirkedal 3). Hans søn af første ægteskabNiels Thomsen Christensen Frøkjær,født 1797 overtog 1827 Lille Tøfting. Hanblev gift 1835 med Johanne ChristensdatterStentoft der var født 1792 og enke efter PederAndersen Knakkergaard i Knakkergård iØ.Vandet, hvortil de flyttede. Christen OlesenStentoft (1801-1884) overtog Lille Tøfting1840 han var stedsøn af ovennævnte ChristenNielsen Frøkjær i hvis slægt gården havdevære i over 100 år.Christen Olesen Stentoft giftede sig 1841med en pige fra Klitmøller, Ellen JensdatterBrandi (1815-1857)De fik ifølge kirkebogen otte børn, hvorafden yngste Niels Thomsen Stentoft, derer født 1855 overtog gården Tøfting 1885.Han blev1886 gift med smedens datter fra Ø.Vandet, Maren Kirstine Jensen Søe, der er født1862. Deres datter Ellen Stentoft, der er født1890 blev 1912 gift med Hans Tausen MikkelsenSkaarup, der er født i Thorsted 1877. Ægteparretovertog Tøfting 1915 og de fik to døtreHerdis og Margrethe. Familien var tilsluttetden grundtvigske frimenighed i Thorsted. HansSkaarup døde 1949 og Ellen døde 1966.Herdis Stentoft Skaarup er født 1913 ogblev 1940 gift med Ernst Kristian Kold født1911 i Vesløs. De boede nogle år i en ejen-37Vandet sogn trykudgave.indd 37 11-11-2007 12:43:00


Ellen Stentoft 1890-1966. G.m. Hans Skaarup. Her fotograferetsammen med forældrene Niels Thomsen Stentoft (1855-1916) ogMaren Kirstine Jensen Søe (1862-1938). Klitmøllervej 45.dom, der blev udstykket fra Tøfting, som deovertog 1949. Ernst Kold var 1958-1966 medlemaf sognerådet og nogle år i brugsforeningensbestyrelse. Ægteparret fik datteren Solvejg,som blev gift med Anton Thorup. Deovertog Tøfting 1974, de første år dog i fællesskabmed hendes forældre, der en tid boedepå Klitmøllervej 47, som hørte til gården.Ernst Kold døde 1994. Herdis blev boende ihuset sammen med sin søster Margrethe indtilde flyttede til Nors, hvor Margrethe dødepå plejehjemmet 2005. Herdis døde 2006. DeHans Skaarup, ejer af Tøfting, Klitmøllervej 45.er alle begravet i familiegravstedet på kirkegårdeni V. Vandet.Solvejg og Anton Thorup fik to børn Gitteog Thomas.Solvejg og Anton blev de sidste af slægtender ejede Tøfting, der 1991 blev solgt til OlePedersen og Elin Vangsgaard. Ole er født 1961og Elin er født 1962 og opvokset på nabogårdenKlitmøllervej 49. De har tre drenge Andreas,Nikolai og Mikkel.Navnet Tøfting findes stadig som slægtsnavnog mellemnavn af mange der stammer38Vandet sogn trykudgave.indd 38 11-11-2007 12:43:01


fra gården Tøfting i Vester Vandet, men måskeogså fra Store Tøfting i Øster Vandet.Klitmøllervej 49. Højgård. Matr. nr. 13aOgså denne gårds historie kan føres tilbagetil 1600 tallet og den var gennem 300år i samme slægt. Gården lå oprindeligved Vandetvej. 1853 overtog Jens Madsen(1817-1883) gården efter sin moder HelvigNielsdatter (1800-1876), som var enke efterMads Christensen Ørumbye (1780-1844), derer født i Ørum i Sydthy og havde i sin ungdomdeltaget i napoleonskrigene. Han komtil V. Vandet og fik plads hos Jens Jensen igården der her omtales. Her traf han HelvigNielsdatter som han 1827 blev gift med. Deressøn ovennævnte Jens Madsen, som ofte kaldesJens Jensen, var født 10 år før forældreneblev gift! Han blev sognefoged i Vester Vandetog blev 1861 gift med Christine Madsen franabogården, nu Vandetvej 24, hvor hun varfødt 1837. Jens Madsen døde pludselig 1883i et klitskifte mellem Hansted og Klitmøller,hvor han sammen med en søn var efter lyng.Derefter overtog enken Christine Madsen gårdenindtil år 1900, hvor hun overdrog den tilsin søn Jens Jensen der er født 1874. Han blev1898 gift med Mariane Jensen, der var født påEngholm 1878.Det blev Mariane og Jens Jensen, der 1903flyttede gården mod øst til dens nuværendebeliggenhed, efter at have mageskiftet en delaf jorden med nabogården Matr. nr. 15, såledesat begge gårde fik nærmere til deres jord.Jens Jensen var 1930-1944 medlem af menighedsrådet,valgt af Indre Mission. Jens Jensendøde 1944 og Mariane døde 1948Efter forældrenes død overtog deres tre ugiftebørn gården. Det var Jens Nørgaard Jensen,kaldet unge Jens Jensen, der var født1901,Christine Jensen kaldet Stinne, hun var født1905 og Dorthea Marie Jensen født 1916.Sidst nævnte overdrog 1950 sin part til de toandre, efter at hun var blevet gift med EmilAndersen i Vandetgård (se Vandetvej 22)Stinne og Jens Jensen drev gården indtil1961, hvor de flyttede til den nedlagte skolei V. Vandet (se Lien 60). Jens Nørgaard Jensenvar i en periode medlem af menighedsrådetog 1954-1961 var han formand for brugsforeningen.Jens Nørgaard Jensen døde 1982og Stinne døde 1988 på plejehjemmet Christianslysti Thisted. Disse to blev de sidste afden slægt, som havde været på gården gennemflere århundrede. Gården fik navnet Højgårdefter at den 1903 var flyttet til de to nærliggendehøje.De nye ejere fra 1961 blev Jens HenningVangsgaard der er født 1935 og gift med IngeSigshøj Christensen, som er født 1940, de komfra Tvorup og Vang. Henning har i et par perioderværet medlem af menighedsrådet og Ingehar været i bestyrelsen for brugsforeningen.De har fire børn: Elin der er gift med Ole Pedersenog bor på nabogården Tøfting, Ulrikog tvillingerne Torben og Bodil. Sidstnævnteer gift med Flemming Christensen og bor påLien 10 (se der).Klitmøllervej 53. Matr. nr. 14b1902 solgte Anders Pedersen denne ejendomtil Peder Bach Vilsbøl. Han er født 1876 påVilsbølgård (se Vilsbølvej 7) og han blev 1901gift med Villadsmine Marie Nielsen, født iBjerregård 1875, hun døde 1908.Peder Bach Vilsbøl solgte 1916 ejendom-39Vandet sogn trykudgave.indd 39 11-11-2007 12:43:02


men til Martin Jensen og flyttede til Egshvilevejto (se der).Martin Jensen er født i Klitmøller 1887. Haner bedst kendt under navnet Martin Post, idethan gennem et langt liv var landpostbud i V.Vandet. Han blev 1916 gift med Mine Nielsen,der er født i Tilsted 1890. Martin Posthar i Historisk Årbog 1955 fortalt, at han alleredesyv år gammel hjalp sin fader med atomdele post, og at han som 12 års knægt oftegik hele ruten alene. Det var dog først 1905,han officielt overtog ruten efter faderen. Påsin postrute kom Martin Post også til Søholt,hvor overklitfoged Bohn Jespersen boede ogher traf han Mine Nielsen, som havde pladsder som kokke- og malkepige. Mine fortælleri sine erindringer, at hun i sin ungdom var påKærhave Husholdningsskole. Mine og MartinPost fik 10 børn. 1923 blev det gamle stuehusudskiftet med et nyt. Mine fortæller, at depå dette tidspunkt havde været gift i syv år oghavde seks børn. Hun fortæller også, at de påejendommen havde to heste, fem-seks køerog en del svin, samt en flok høns. Da Martinjo gik post det meste af dagen, var det mestMine og efterhånden børnene, der passede bedriften.Martin Post var en gemytlig mand,der kunne mange historier og anekdoter, somhan gerne fortalte, når lejlighed gaves. Familiensluttede sig til Indre Mission, hvor Martini en snes år var formand for samfundet iV. Vandet. Mine var nogle år menighedsrådsmedlem.1968 solgte de ejendommen og flyttedetil Thisted, hvor Martin døde 1970. Mineblev meget gammel, idet hun først døde 1987på plejehjemmet i Hundborg.Det var Mitte og Svend Kappel, der 1968købte ejendommen. Samme år frasolgte dejorden til Henning Vangsgaard i nabogårdenKlitmøllervej 49. Mitte var sygeplejerske,Svend Kappel var uddeler i V. Vandetbrugsforening 1962-1967, hvorefter han blevbogholder i et elfirma. Ægteparret har sønnenClaus.1980 blev ejendommen købt af Ruth og ErikJeppesen. Han er født 1954 i Egvad og blev1980 gift med Ruth Elisabeth Eriksen, der erfødt 1956 i V. Vandet (se Vilsbølvej 5). ErikJeppesen er centerleder på Nørbygård i Hanstholm.Han har i en del år været formand formenighedsrådet i V. Vandet. Ruth er uddannetsom socialpædagog. Ægteparret har tre børn:Marie, Christian og Rasmus.Klitmøllervej 55. Fuglsang. Matr. nr.12bDenne gårds historie kan føres tilbage til o.år 1600, og den var gennem ca. 300 år indtil1909 i samme slægt. De første af slægten varfæstere under Nebel og senere Vandetgård.Hvor navnet Fuglsang stammer fra, er der vistingen, der ved, men det er efterhånden blevetet slægtsnavn eller mellemnavn for mange,som kan føre deres slægt tilbage til dennegårds beboere.Knud Mortensen har i sin beskrivelse afejendommene i V. Vandet, som findes på lokalhistoriskarkiv i Thisted, gjort rede for denældste del af Fuglsangslægten.Her vil vi springe frem til Anders ChristensenFuglsang (1791-1878), der overtogFuglsang efter sin fader Christen PedersenKløvborg, der døde 1818. Anders ChristensenFuglsang blev 1824 gift med Maren SørensdatterQvægborg (1793-1874). Deres datterZidsel Marie Andersdatter (1829-1909)blev 1854 gift med Niels Christian Peitersen40Vandet sogn trykudgave.indd 40 11-11-2007 12:43:02


Fuglsang, Klitmøllervej 55 før branden i 1966. I baggrunden ses fra venstre: Stentoftgård, Kirkedal 3, Vester Stentoft,Kirkedal 4, den gamle skole, Kirkedal 2, kirken og den gamle præstegård, der nu er Skive Lejrskole.(1827-1899), der er født i Thorsted. De fik ottebørn, hvoraf de fire døde før de blev voksne.De fire, der voksede op på gården, var alle piger,nemlig Mariane Nielsen Fuglsang, født1855. Hun blev 1896 gift med Niels KristianVilsbøl født i Sønder Vilsbøl 1865, de boedepå Tørvekjær ved Klitmøller. Maren NielsenFuglsang, født 1858, blev 1878 gift med ChristenNielsen, født 1850 i Sennels. De flyttedetil Vang og senere til Tved. Marie NielsenFuglsang, født 1859, blev 1885 gift med PederRysgaard Christoffersen, født 1857 i Hundborg.De boede i Vangså og fik 10 børn, hvorfrader stammer en stor slægt.Den sidste af de fire omtalte piger var ChristineNielsen Fuglsang, født 1862. Hun blev1888 gift med Kristen Smed Vilsbøl, født iSønder Vilsbøl 1860. De boede en kort tid iSkinnerup, hvorefter de bosatte sig i Blegehule,de fik seks børn (se Klitmøllervej 92). Denældste af ovennævnte døtre Mariane, der somnævnt var gift med Niels Kristian Vilsbøl, arvedegården efter sin moders død 1909, mendette ægtepar magtede ikke at drive gården vi-41Vandet sogn trykudgave.indd 41 11-11-2007 12:43:03


Mælkespande i Fuglsang, Klitmøllervej 55.dere, da den efterhånden var temmelig gældsat,hvorfor Fuglsang 1909 blev solgt til JensMunk Christensen Rask og Martin ChristensenRask, der var blandt kreditorerne. Marianeog Niels Vilsbøl flyttede som omtalt tilKlitmøller. De fik ingen børn, men Marianehavde en søn før ægteskabet, Peter FuglsangJensen, der er født 1892.Martin Christensen Rask overtog 1917 broderenshalvpart i Fuglsang. Han er født i Ø.Vandet 1881 og blev gift med Nikoline Christensen,der er født i Vang 1885. De fik to døtre:Mette Marie Rask født 1911, hun forblevugift og flyttede 1956 med moderen til Thisted,hvor hun døde 1995. Den anden dattervar Helga Rask født 1913 og gift 1940 medNiels Immersen Henriksen, søn af lærer Henrikseni Ø. Vandet.Martin Rask var med til at starte V. Vandetbrugsforening, og han var medlem af sognerådet1921-1929.Han døde allerede 1947 efter flere års sygdom.Nikoline drev gården videre med hjælpfra datteren Marie og fremmede medhjælpere,som de havde let ved at få, da pladsen i Fuglsangvar kendt som et godt sted at tjene. Nikolinedøde i Thisted 1976, hvortil hun flyttede1956, da Fuglsang blev solgt til KristianArne Jørgensen og Annegrethe Roesen. Haner født på Fyn 1933, og hun er født i Østerild42Vandet sogn trykudgave.indd 42 11-11-2007 12:43:03


1932. Hun har været medlem af brugsforeningensbestyrelse, og de har begge været i menighedsrådeti flere perioder. De har fire børn:Elsebeth, Anni, Karl og Mette.Stuehuset er opført 1912. De fleste af avlsbygningernebrændte 1966 og genopført sammeår.Klitmøllervej 57. Matr. nr. 9bDenne ejendom blev opført 1919 som præsteboligog benyttedes som sådan indtil 1961. Dapræsterne i pastoratet er omtalt i en artikel iHistorisk Årbog for Thy og Vester Hanherredårgang 2002, vil de der har boet i denne ejendomkun få en kort omtale her. Pastor Jens TheodorHansen Erck, der var præst her 1917-1920 varsåledes den første, der boede her. Han er født1887 i Vrangstrup på Sjælland og blev giftmed Ellen Johanne Langgaard. 1921-1926hed præsten Jens Christian Vinther. Han varfødt i Kettrup1895 og var gift med AnnaKristine Hansen, der også er født i Kettrupet år efter sin mand. De flyttede til Skørping.Den næste præst i embedet var Aksel EmilPetersen. Han var også sjællænder, født 1898i Nørre Asmindrup. Han var gift med AnnaMarie Dorthea Dragsdahl. De flyttede 1932til Sønderjylland, hvor han havde fået embedesom kapellan ved Ribe Domkirke. 1932-1937hed præsten Niels Thun, født 1907 i Nøragerpå Djursland. Han blev 1933 gift med EllenJohanne Nielsen, der var født i København.Mens præsteparret boede i Vandet fik de trebørn: Niels, der døde som lille, Kirsten, født1935, og Ebba, født 1936. Familien flyttede1937 til Gødvad ved Silkeborg. Den næstepræst i Vandet var Hans Emil Skytte, derer født i Rudkøbing 1912. Han var gift medKlitmøllervej 57. Præstegård 1919-1961. Nu lejrskole.Ella Kathrine Andersen. og mens de boedeher i præsteboligen fik de to børn: RigmorElisa og Gunver. 1946 flyttede familien tilSøllested på Fyn. Vandetpræsten fra 1946 til1962 var Jens Peter Albert Christensen. Han erfødt i Sæby 1906 og blev 1940 gift med ElsaMargrethe Hemmingsen, der er født 1919 påFrederiksberg. Ægteparret fik seks børn hvorafkun de yngste er født i Vandet. Børneneer: Johannes, født 1941, Karen Margrethe,født 1943, Ruth, født 1944, Peter, født 1946,Paul Erik, født 1948, og Kirsten, født 1952.Familien flyttede 1962 til Husum, hvor pastorChristensen havde fået embede. Der dødehan 1965. Det var den sidste præstefamilie,der boede i denne ejendom, da der blevbygget en ny præstebolig vest for kirken (seKirkedal 5).Præsteboligen på Klitmøllervej 57 blev 1961af menighedsrådene i pastoratet solgt til Børnehjælpskomiteeni Skive, som 1973 ændredenavn til Skive Lejrskole og Feriekoloni.Bygningen administreres af Skive Kommuneog benyttes fortrinsvis som lejrskole, menkan også lejes af private til fester og weekendophold.43Vandet sogn trykudgave.indd 43 11-11-2007 12:43:04


Klitmøllervej 76. Matr. nr. 12aDenne gård hører ikke til de helt gamle isognet, idet den først blev bygget og oprettetsom selvstændig brug o. 1822 på en parceltilhørende Fuglsang, der i matriklen 1844fik nr. 12b og er beliggende på Klitmøllervej55 (se der). Det var Christen ChristensenFuglsang, der lod gården bygge o.1822. Haner født i Fuglsang 1785, og han døde allerede1826, så det blev kun fire år, han fik på sinnye gård. Hans enke Maren ChristensdatterStentoft blev samme år 1826 gift med NielsChristensen Faartoft, der er født i Lille Tøfting1794. Maren Christensdatter Stentoft var født1786 i Agerholmgård, og hun døde 1830,hvorefter Niels Christensen Faartoft sammeår giftede sig anden gang med BirgitteMarie Andersdatter Stentoft, der er født 1804i Vester Stentoft. Efter hendes død 1838 giftedeNiels Faartoft sig 1839 for tredie gangmed Karen Christensdatter Gade, der er fødti Nors o.1816. Dette ægteskab varede til 1883hvor Niels Christensen Faartoft døde, så det ermåske rigtig, at tredje gang er lykkens gang.Karen Gade døde 1893. Der var eet barn i førsteægteskab og ni i det tredie ægteskab, deriblandtNiels Peter Andreas Faartoft, der overtoggården 1869. Han er født 1843 og blev1868 gift med Louise Marie Jensen Nørgaard,der er født 1843 i Stagstrup. De fik ifølge kirkebogenfire børn, mens de boede på ejendommen,som de 1874 solgte til Jens PedersenBach også kaldet Jens Degn. Han er født iØ. Vandet 1841 og blev 1869 gift med MarenChristensen Vilsbøl, som er født i Vilsbølgård1841. De kom fra Snedsted, hvor nogle af deresbørn er født og flyttede til Sjørring sogn,hvor hun døde 1905, og han døde 1912.Ejendommen på Klitmøllervej solgte de 1882til Kristen Svanborg Larsen, der er født i Nors1858 og var gift med Kirstine Nielsen, fødti Nors 1862. Familien fik 1905 bevilling tilat slette Larsen og bruge Svanborg som efternavn.Blandt deres syv børn var IngeborgKathrine Svanborg, født 1883. Hun blev 1910gift med Niels Christian Christoffersen, derer født i Hundborg 1885. De overtog ejendommen1917 efter Kristen Svanborg, der varenkemand efter at hans kone var død 1905.Selv døde han 1943, mens han stadig boedepå gården hos sin datter og svigersøn. NielsKristian og Trine Svanborg, som hun mestkaldtes, havde syv børn.Niels Kristian har været medlem af sognerådetog brugsforeningsbestyrelsen samt siddeti menighedsrådet 1930-1948. Han døde 1956.Trine Svanborg døde 1965 og havde i de sidsteår ophold hos datteren Gerda i Ø. Vandet.Det blev sønnen Kristen Svanborg Kristoffersen,der 1951 fik skøde på ejendommen.Han er født 1912 og blev 1962 gift med AnneMarie Frost Johannesen, der er født i Hassing1927. Kristen Svanborg, som han kaldtesi daglig tale, har været i menighedsrådet iotte år og i bestyrelsen for brugsforeningen i10 år. Han var som ung på Haslev Højskole.Han var foruden i sit landbrug også meget interessereti biavl. Efter at have afhændet gårdenflyttede Anne og Kristen til Klitmøllervej20 i Ø. Vandet, hvor Kristen døde år 2000. Derer tre børn i ægteskabet: Niels Kristen SvanborgKristoffersen, der er født 1963 og 1987blev ejer af fødegården, Jens Svanborg Kristoffersenbor på Klitmøllervej 90 i Blegehule(se der) og Inge Trine Svanborg Kristoffersen,gift med Knud Møller Pedersen i Vandetgård(se Vandetvej 22).44Vandet sogn trykudgave.indd 44 11-11-2007 12:43:04


Klitmøllervej 78. Matr. nr. 11aDenne ejendom er bygget 1938 på jord fraHøjgård Klitmøllervej 49. Ejendommen blevopført af Niels Andreas Bang, der er født iBlegehule 1897 som søn af Ane og Julius Bang(se Klitmøllervej 90).Andreas Bang blev 1938 gift med MarenSøltoft Madsen, der er født 1909 som datter afKristine og Jens Tøfting Madsen (se Søholtvej9). Andreas havde i sin ungdom forskelligepladser, bl.a. på den sjællandske herregårdHolsteinsborg. Maren og Andreas fik syv børn,hvoraf de fem blev født under Anden Verdenskrig.De fik alle mellemnavnet Søltoft.Andreas lejede jord fra en naboejendom, ligesomhan en tid drev jorden fra sit fødehjemi Blegehule. Han var en tid medlem af skolenævnet,ellers havde ægteparret ikke offentligehverv. De var tilknyttet Indre Missions samfundet.Andreas døde 1982.Maren døde 1984 og boede de sidste par åri Nors. Ejendommen blev 1978 overtaget afsønnen Aage Søltoft Bang, der er født 1943 og1976 blev gift med Lissy Adamsen, født 1954i Sønderholm ved Nibe. Hun arbejder på Thistedpolitikontor. Aage har arbejdet på ThistedJernhandel og på Søholt Savværk. De har børneneUffe, Vibeke og Anita.Det meste af ejendommens jord blev 1997solgt til Niels Kristian Svanborg Kristoffersenpå ejendommen Klitmøllervej 76. Aages søskendeer spredt over hele landet fra Vendsysseltil Sjælland.Klitmøllervej 65 i Blegehule. Matr. nr.18e i Ø. VandetDette husmandssted er det første hus iBlegehule på sydsiden af Klitmøllervej.Ifølge folketællingen 1890 var ejeren på dettetidspunkt Peder Christian Jensen og hanskone Christiane Olsen Krogh. Han er født iHjardemål 1865, og hun er født i Klitmøller1861, de blev gift i V. Vandet 1886. Han døde1945 og havde da været enkemand i fire år. Defik en datter, men hun døde 1902 på epidemisygehuseti Thisted 13 år gammel.Peder Christian Jensen drev husmandsstedetog var desuden vejmand og skulle vedligeholdelandevejen gennem V. Vandet, hvorforhan i daglig tale kaldtes P. Christen Vejmand.Efter at hans nabo i Klitmøllervej 67overtog vejmandshvervet, gik P. Chr. undernavnet ”Den gamle vejmand”.1944 blev ejendommen solgt til P. KongeMortensen i Klitmøller, der lejede huset udbl.a. til Eigil Emil Andersen, der 1949 blevgift med Sonja Irene Nielsen. Deres datterMargit blev født 1960. Da ejendommen 1972blev solgt flyttede de til Klitmøller.Det var Tove og Thorkild Hansen, der købteejendommen i 1972. Han er dykker og huner lærer, og de har to børn: Bolette og Per. Daejendommens jord grænser ned mod VandetSø, giver det ret til fiskeri i søen.Klitmøllervej 67 i Blegehule. Matr. nr.4i i Ø. VandetBåde nr. 65 og 67 har matrikel nr. i Ø. Vandet,hvorfor jorden oprindelig må have tilhørt enejendom der.Blegehule ligger vest for det bakkedrag, derkaldes Årbjerg. Bebyggelsen består nu affem ejendomme, men der har tidligere væretmindst èn mere. Nr. 67 er den vestligsteaf ejendommene i Blegehule. Den blev 190745Vandet sogn trykudgave.indd 45 11-11-2007 12:43:04


Det var Kaj Rudebeck Haagensen og hanskone Jytte Lind, der 1969 købte ejendommeni Blegehule, som de bruger til fritidsbolig. Dehar tidligere været lærere ved Vandet Skole(se Toftholmvej 11). De bor nu på Sjælland.Mens de var ansat ved Vandet Skole fik de trebørn: Kim, Keld og Birgitte.Klitmøllervej 67.overtaget af Christen Harbo Andersen, derer født 1874 i Nørre Vilsbøl, som lå øst forÅrbjerg. Han var gift med Jensine KirstinePoulsen, der er født 1883 i Nors. De solgteejendommen 1918 til Svend Mikkelsen,der var født 1881 i Klitmøller. Han var giftmed Sidsel Marie Christoffersen, der er fødti Vangså 1888. Svend Mikkelsen døde 1919,året efter han havde overtaget ejendommeni Blegehule, hvorefter denne samme år blevsolgt til Christian Jensby, der samme år solgteden til Viktor Kristian Johansen. Han er født1897 i V. Vandet og blev o. 1920 gift medKatrine Mathilde Tousgaard, der er født 1898.De fik otte børn, der alle var piger. Viktor suppleredeindtægten fra husmandsstedet ved atvære vejmand ved amtsvejen til Klitmøller,som han skulle vedligeholde med grus, indtilden senere blev asfalteret. Han skulle ogsåsørge for snekastning, som til dels var pligtarbejdei forhold til ejendommenes størrelse.Senere gik man over til timeløn. ViktorVejmand, som han mest kaldtes slog også vejgræsset,hvorved han bjergede mange læs høtil sin besætning, Viktor døde 1968, hvorefterKatrine året efter solgte ejendommen og flyttedetil Klitmøller, hvor hun døde 1975.Klitmøllervej 88 i Blegehule. Matr. nr.36aDenne ejendom er den østligste i Blegehuleog ligger nord for Klitmøllervej. Den nævnesallerede 1662 og senere som tilhørendeV. Vandet Kirke. 1858 overtog Else MarieChristensen (1829-1862) ejendommen eftersin fader Christen Jensen, kaldet Henriksen.Else Marie blev 1859 gift med Søren PeterNicolaisen (1827-1863) fra Nors. Efter ElseMaries død 1862 blev han gift anden gangmed Else Jensen fra Vang, men da han dødeallerede året efter blev hun 1864 gift medJørgen Salmansen (1829-1897), som er fødti Jannerup. De fik otte børn. Den ældste sønChristian Peter Salmansen (1867-1947) overtogejendommen 1893. Han blev gift medDorthea Marie Kristine Sørensen (1868-1943),Klitmøllervej 88 i Blegehule.46Vandet sogn trykudgave.indd 46 11-11-2007 12:43:05


som er født i Helligsø. Ægteparret fik en halvsnes børn, deriblandt Christian Salmansen, derovertog ejendommen efter forældrene. Haner født 1900 og blev 1943 gift med RagnhildKristine Gravgaard, der er født 1914. Dette ægteparfik tre børn: Hans Kurt, Anna Marie ogKirsten Johanne. Efter Christian Salmansensdød 1953, fik Aase Thingstrup fra Klitmøllerhalvpart i ejendommen og boede der sammenmed Ragnhild, indtil den 2001 blev solgt tilEsben Oddershede fra Nors og ejendommener dermed ude af Salmansen slægten. Navnetstaves også undertiden Salmonsen.Ragnhild kom på Klitmøller Plejehjem, hvorhun døde 2004. Aase flyttede også til Klitmøller.Klitmøllervej 90. Bakkebo i Blegehule.Matr. nr. 38aOgså denne ejendom har en historie, som kanføres tilbage matriklen 1662, hvor ejeren varV. Vandet Kirke, men senere nævnes Nebelsom ejer af dette husmandssted, der i tidensløb har forskellige fæstere. 1829 fik PederChristian Andersen fæstebrev på ejendommen.Han er født i Nors 1797.I folketællingen 1845 benævnes han somstenkløver og fisker. Han var 1823 blevetgift med Ane Andersdatter Møll, der er født iThorsted 1787, hvor hendes fader var fæsteraf Klat Mølle, men er af en gammel Klitmøllerslægt. 1851 blev Peder Christian Andersenselvejer af ejendommen i Blegehule. Ægteparretfik tre børn: Mariane, født 1824, AndersChristian, født 1828, og Niels Andreas,født 1829. Forældrene havde bestemt, at datterenMariane Pedersdatter skulde arve ejendommenefter deres død. Men både Marianeog hendes mand Nicolai Sørensen fra Sønderhådøde før hendes fader Peder Christian Andersen,som døde 1877. Derfor blev det Marianesbroder Niels Andreas Pedersen, der 1878overtog deres barndomshjem i Blegehule. Hanvar som omtalt født 1829 og blev 1865 giftmed Gjertrud Jensen, der er født 1836 i Sjørring.Niels Andreas benævnes i folketællingen1890 som jordbruger og tømrer, hvorfor hanogså gik under navnet Dres Tømmermand.Blandt deres seks børn var Peder ChristianPedersen, der blev træskomand i Klitmøllerog Ane Pedersen. Hun var født 1873 og blev1893 gift med Julius Bang, der er født i Agerholm1868. Dette ægtepar overtog 1907 ejendommeni Blegehule efter hendes fader NielsAndreas Pedersen, der døde 1912. Hans koneGjertrud døde 1923 i en alder af 87 år. Aneog Julius Bang fik 14 børn, hvoraf to dødesom små og èn druknede i Vandet Sø 15 årgammel.De fleste af børnene bosatte sig her på egnen,men Lars rejste til Amerika og Gerhardrejste til Sjælland. Ane og Julius sluttede sigtil Indre Missions Samfundet. De solgte ejendommen1947 og flyttede til Lien 23, som deresdatter ejede (se der).1948 blev ejendommen i Blegehule af MarinusSlavensky, der havde haft den en korttid, solgt til Oluf Christiansen. Han er født iRæhr 1911 og blev i 1936 gift med Maren,der er født i Hillerslev 1917. De boede først iKlitmøller, hvor deres fem børn er født. Olufdøde 1989. Maren blev boende i ejendommentil sin død 1999. Derefter blev ejendommensolgt til Jens Svanborg Kristoffersen, der erfødt 1964. (se Klitmøllervej 76).Ejendommen fik på et tidspunkt navnet Bakkebopå grund af den høje beliggenhed.47Vandet sogn trykudgave.indd 47 11-11-2007 12:43:05


Klitmøllervej 92 i Blegehule. Matr. nr.37aOgså denne ejendom i Blegehule kan føres tilbagetil de gamle matrikler i 1600 tallet. I KnudMortensens beretning, der findes på lokalhistoriskarkiv i Thisted, nævnes en lang række fæstereog senere ejere af ejendommen. Vi springerfrem til 1894 hvor Lars Pedersen Toftdahlsælger ejendommen til Christen Smed Vilsbøl.Han er født 1860 i Sønder Vilsbøl, der lå ca.1 km. øst for Blegehule, men blev nedrevet o.1900. Christen Smed Vilsbøl, hvis slægt kanføres langt tilbage på gården Sønder Vilsbøl,blev 1888 gift med Kristine Nielsen Fuglsangder er født 1862 på gården Fuglsang. De boedeseks år i Skinnerup inden de 1894 flyttede tilBlegehule. Kræn Smed, som han blev kaldt,virkede også som hjemmeslagter. Ægteparretfik seks børn, hvoraf de tre er født i Skinnerup.Christen Smed døde 1936 og hans kone døde1945. Deres søn Anders Kristian Vilsbøl overtog1932 ejendommen, hvor han var født 1895. Handøde ugift 1977, hvorefter hans søster CecilieVilsbøl, der holdt hus for sin broder, fik skødeKirstine Nielsen Fuglsang og Christen Smed Vilsbøl, Klitmøllervej92.på ejendommen. Hun er født 1901 og efter hendesdød 1982, arvede hendes søn Ejner Vilsbølejendommen. Han er født 1927 og er ugift.Lien 10. Matr. nr. 12?Ejendommen er udstykket 1998 fra Fuglsang,Klitmøllervej 55, til Flemming Christensen,der er gift med Bodil Vangsgaard, født 1973og opvokset i Højgård, Klitmøllervej 49 (seder). Huset blev opført straks efter udstykningen.Parret har to børn: Kathrine og Laura.Lien 12. Matr. nr. 12fEjendommen blev opført 1917 af VesterVandet Brugsforening som butik og lejlighedfor uddeleren. Da brugsforeningens historievil blive omtalt i en særskilt artikel,vil vi her nøjes med en kort omtale af ejendommensbeboere og senere ejere. Den førsteuddeler, der flyttede ind i lejligheden, varKristen Kirk Vilsbøl, der er født 1891 i det nuværendeLien 23. Han blev1920 gift med AstaMathilde Olesen, der er født 1894. Ægteparretfik to børn: Anders Kirk Vilsbøl, født 1924, ogBirgit Kirk Vilsbøl. Anders var oberstløjtnantog døde 1996. Birgit, der var jordemoder, blevheller ikke gammel. ”Kræn Kirk” var uddeler til1954, hvorefter han og Asta flyttede til Thisted,hvor de boede i en del år indtil deres død.Uddeleren fra 1954 til 1962 var Knud Rasmussen,der er født 1930 og gift med Mary Hougaard,der er født 1933. Mens de boede her fikde to børn, Alf og Jan. Svend Kappel var uddelerfra 1962 til 1967. Han var gift med MitteFuglsang. De havde en søn Claus, og de flyttedetil Klitmøllervej 53 (se der). Den næste uddeleri Vandet blev Bjarne Frostholm, der var48Vandet sogn trykudgave.indd 48 11-11-2007 12:43:05


her fra 1967 til 1971. Han er født 1943 og blev1965 gift med Grethe Røjkjær Pedersen, der erfødt 1944. Mens de boede her, fik de datterenHelle. Arne Kristiansen var uddeler fra 1971 til1979. Han er født 1947 i Gettrup og gift 1970med Else Lynge Kold, der er født 1950 i V. Vandet.De fik, mens de boede her, tre børn: Tommy,Hanne og Torben.1973 vedtog brugsforeningens bestyrelse atinddrage uddelerens bolig til udvidelse af butikken,hvorfor uddelerfamilien flyttede til Lien 24,hvor de havde bygget et nyt hus. Ejvind HolmOlesen blev uddeler 1979. Han boede med sinfamilie i Hillerslev. 1981 købte han forretningenog drev den videre som købmandshandel indtil1998, men boede stadig i Hillerslev. 1998 solgteEjvind Olesen forretningen til Karina Andersenog Brian Bunk, der boede på Lien 38. Hun drevforretningen i ca. halvandet år, hvorefter ejendommeni år 2000 blev solgt til Bjarne ThorupAndreasen, der har indrettet lokalerne til værksted,hvor der repareres dele til biler, især baghjulsophæng.Lien 14. Matr. nr. 120Grunden blev 1929 udstykket fra Fuglsang,Klitmøllervej 55 til Jens Pedersen Bach, deropførte beboelse og smedeværksted på parcellen.Han er født 1906 i V. Vandet somsøn af Petrine og Anders Christian Bach,der blev kaldt ”den gamle smed” (se Lien42). Jens Pedersen Bach blev 1929 gift medDorthea Marie Gasberg, der er født i V. Vandet1909. Hendes forældre var Dorthea og OttoGasberg.Jens Pedersen Bach er af en gammel Vandetslægt, der stammer fra Peder Nielsen Bach,som er født i Aalborg 1673. Han var degn i V.Vandet 1701-1744 og døde 1746.Jens Pedersen Bach havde lært smedehåndværkethos sin fader, og han var en solid ogdygtig landsbysmed. Fra starten var det nokmest skoning af heste og vognbeslag, han arbejdedemed, men i takt med landbrugets mekaniseringtog han sig også af reparation aflandbrugsmaskiner, ligesom han installeredevandværk og centralvarmeanlæg mange steder.Jens og Thea fik fire børn: Gudrun, Margit,Anders og Birthe. Ægteparret tilsluttedesig Indre Mission og Jens holdt i mange årsøndagsskole i Vandet, undertiden med hjælpaf Thea. De afhændede smedjen i 1976 og flyttedetil nabohuset Lien 16. Thea døde 1984og Jens døde 1994.Den nye smed i V. Vandet fra 1976 var JensKanstrup, der er født i Klitmøller 1946. Hansforældre er Agnethe og Peter Kanstrup. JensKanstrup blev 1976 gift med Gudrun Villadsen,der er født i Skjoldborg. 1953. Ægteparrethar tre sønner: Peter Kristian og Simon.Lien 15. Matr. nr. 24iLien i V. Vandet er en del af den oprindeligeKlitmøllervej og den østligste ejendom ernr. 15, der 1930 blev udstykket fra Fuglsang,Klitmøllervej 55, men en del af jorden hørteoprindelig til en gård ved navn Tverborg,der1839 blev lagt sammen med Fuglsang. Påparcellen, der fik matr. nr. 24i, byggede OskarLarsen, der var murer, ejendommen og solgteden 1931 til Christian Johan Jensen, som1933 solgte den til Aage Hyldahl. Han er født1907 og blev 1933 gift i Kallerup med MagdaJensen, der er født 1912. Deres datter Eva blevfødt 1939. Familien flyttede fra V. Vandet 1940,da de solgte ejendommen til Aage Jørgen Bak.49Vandet sogn trykudgave.indd 49 11-11-2007 12:43:05


Han er født 1903 i Jetsmark i Vendsyssel, mener af en gammel Vandet slægt. Aage Bak blev1940 gift med Anna Kathrine Gregersen , fødti Sennels i 1920. De havde kun ejendommen til1941 og flyttede så til Kirkedal 4 (se der). Detvar Karl Nielsen, der 1941 overtog ejendommenpå Lien 15. Han er født i Klitmøller 1911og blev 1942 gift med Elisabeth Friis NyboeMouritsen, der er født i V. Vandet 1918. (seKirkedal 3 og Agerholmvej 4) Mens ægteparretboede på Lien, fødtes døtrene Sonja, født 1947,og Aase, født, 1949. Familien flyttede 1952 tilen gård i Nørhå, hvor de fik en dreng, der blevopkaldt efter Elisabeths broder Anders, der dødeved en ulykke i 1939. Ejendommen på Lien15 blev 1952 solgt til Aksel Drejer, der var centralbestyrerog ejede naboejendommen Lien 23(se der). Aksel og hans kone Juliane solgte ejendommen1984 og flyttede til Thisted, hvor hundøde 1987. De nye ejere fra 1984 var Marie-José og Jon Katborg. Han er kemiingeniør oghun er pædagog.Lien 16. Matr. nr. 12sGrunden blev udstykket fra Fuglsang,Klitmøllervej 55, til Lars Johansen Hamborg,der lod huset bygge og flyttede dertil, efter athan 1941 havde solgt gården Vester Stentoft(se Kirkedal 4), hvor han boede sammen medsine tre søskende, der også var ugifte. De varalle børn af Johanne og Lars Peter Larsen, kaldetHamborg, der var ejer af Vandetgård frao.1876 til 1907 (se Vandetvej 22). De fire søskende,der flyttede til Lien 16 var: Mariane,født 1865 i Kjelstrup og død 1946 i V. Vandet,Lars, født 1870 i Kjelstrup og død 1959 påNors plejehjem, Niels Gravesen, født 1872 iKjelstrup og død 1943 i V. Vandet og Johanne,Niels Graversen Hamborg (1872-1943). Vester Stentoft iVester Vandet, Kirkedal 4. Flyttede til Lien 16.født 1883 i V. Vandet og død 1968 på NorsPlejehjem. Familien fik 1905 bevilling til atføre efternavnet Hamborg.1959 blev Lien 16 solgt til Dorthea Gasberg,der var enke efter Otto Gasberg. Hun er født1885 i Nors Skovhus, der lå mellem Hanstholmog Klitmøller, dog nærmest Klitmøller.Dorthea boede på Lien til 1972, da hun fik opholdpå Nors Plejehjem, hvor hun døde 1973.Lien 16 blev overtaget af Dorthea Gasbergsdatter og svigersøn Thea og Jens Bach, derflyttede dertil efter at have afhændet smedjentil Jens Kanstrup (se Lien 14). Smed Bach,som han mest kaldtes, døde 1994, efter at hanhavde været enkemand i 10 år. Herefter overtogderes datter Margit Lien 16. Hun er født50Vandet sogn trykudgave.indd 50 11-11-2007 12:43:06


i V. Vandet 1934 og gift med Bjarne Madsen.De bor i Vejle, hvorfor de har haft huset påLien lejet ud til flere forskellige.Lien 16 blev 2006 overtaget af Mikael ogJan Larsen, der er sønner af Bent og BirtheLarsen. Birthe er også datter af ovennævnteThea og Jens Bach. Mikael bor i Hornbæk, ogJan bor i Snekkersten ved Helsingør.Huset er således stadig i familien, som foreløbigvil bruge det, når de kommer til Thy,hvor de stammer fra.Lien 17. Matr. nr. 24xUdstykket 1960 fra Lien 15 af Aksel Drejer tilskovarbejder Niels Christian Eriksen, der vargift med Karla Kathrine Christensen. De solgtehuset 1966 til guldsmed Jørn Aggerholm,der 1969 solgte det til montør Hans ChristianPoulsen, gift med pædagogmedhjælper DoraPoulsen.Lien 18. Matr. nr. 12uI tinglysningsbogen benævnes denne ejendomoprindelig som en husbygning på lejet grund.1904 tinglyses en lejekontrakt fra Sidsel MarieFuglsang til Kirstine Faartoft på et grundstykkeaf matr. nr. 12b i 49 år.Kirstine Faartoft var født 1854 som datteraf Niels Christensen Faartoft og Karen ChristensdatterGade, der boede i ejendommen, dernu har adressen Klitmøllervej 76. Kirstine Faartoftdøde ugift 1929. Hendes eneste arvingMette Kathrine Jensen lejede o. 1930 huset udtil Martinus Thinggaard Christiansen, der 1944fik skøde på huset, men først 1947 fik skødepå grunden af Martin Rask i Fuglsang. Thinggaard,som han mest kaldtes, var født i Ræhr1888. Han blev 1909 gift i Hundborg med HedevigKirstine Pedersen. Hun er født 1891 oggik under navnet Stinne Thinggaard. Familienboede i Ræhr, før den kom hertil. De fleste afderes børn er født i Ræhr, men den yngste sønBent er født i V. Vandet 1934. Thinggaard fiskedei Vandet Sø.Det var nok især ål, han satsede på, menspurgte man ham om udbyttet, var svaret gerne,at der blev da en pandefuld eller to. Men familienfik da til de daglige fornødenheder, somogså Stinne bidrog til ved at arbejde i plantageog planteskole. Hun var kendt for sit gode humørog sin slagfærdighed, desuden var hun altidvelorienteret om, hvad der skete i byen. Thinggaarddøde 1973 på Højtoftehjemmet i Thisted,hvor også Stinne døde 1984.Lien 18 blev 1974 solgt til præstegårdsforpagterViktor Plougmann, der kom fra Kirkedal3 (se der). Huset på Lien brændte og blev genopført,inden Viktor og hans kone Henny flyttedeind. Viktor døde 1998. Henny kom på plejehjemi Sennels, hvor hun døde 2005.Lien 18 blev 1999 solgt til Heri Jonnar Jacobsen.Lien 19. Matr. nr. 24vGrunden er udstykket 1955 fra Lien 15 afAksel Drejer til Hans Pedersen, der er født1923 i Øsløs.Han blev gift med Olga, der er født 1926 iVesløs huse. De har et barn, Jytte, der er født1950 og gift med Poul Kær. De bor på Lien46 (se der). Hans Pedersen var skovarbejderog savværksarbejder. Efter Olgas død 2001blev Hans boende i huset et års tid, hvorefterhan fik ophold på Nors Ældrecenter, og husetpå Lien blev 2003 solgt til Allan Skovsted51Vandet sogn trykudgave.indd 51 11-11-2007 12:43:06


Sørensen og Karina Jensen.Lien 20. Matr. nr. 9tUdstykket 1968 fra Fuglsang, Klitmøllervej55 til Ove Thinggaard Kristiansen, der erfødt i Klitmøller 1947, men opvokset påKlitmøllervej 90 i Blegehule. Han blev1970 gift med Inger Søndergaard Andersen,der er født i V. Vandet 1948 og opvokset påAgerholmvej 7. Ove har været chauffør og hardesuden drevet fiskeri i Vandet Sø, ligesom sinfar og sin bedstefar. Inger er kontoruddannetog har arbejdet i en børnehave. Ægteparret hartre børn: Tina, Keld og Karsten.Lien 22. Matr. nr. 9sGrunden blev 1968 udstykket fra Fuglsang,Klitmøllervej 55, til Børge Helleberg, der sammenmed sin søn selv byggede huset og flyttededertil fra Bjerregård, Sejlhøjvej 26 (se der).Børge Helleberg er født i Nors 1912 og blev1936 gift med Margit Nørgaard, der er fødtSnedsted 1913. Margit døde 1972, og Børgedøde 1980. Deres børn Marie og Aage arvedehuset og solgte det 1983 til Birgit Vigsø, derer født i V. Vandet 1958 som datter af Lilly ogJohan Vigsø (se Lien 31).Lien 23. Matr. nr. 24cParcellen hørte oprindelig til gården Tverborg.der 1839 blev lagt sammen med Fuglsang. 1876solgte Christen Stentoft Nebel den bebyggedegrund til Anders Kristensen Vilsbøl, der er født1849 i Vilsbølgård, nu Vilsbølvej 7. Han blev1882 gift med Birgitte Marie Sørensen, der erfødt 1854 i Dollerup i Sjørring sogn. AndersKristensen Vilsbøl ejede også den nærliggendemølle i Vester Vandet, som han 1887 solgtetil Niels Østergaard Pedersen. Herefter drevAnders Kristensen høkerforretning fra Lien23, der blev genopbygget 1914. Ægteparrethavde flere børn, deriblandt Kristen, derblev den første uddeler i V. Vandet brugsforening,og datteren Ane Kathrine, der overtogejendommen efter forældrenes død. AndersKristensen Vilsbøl døde 1918, mens moderenBirgitte levede til 1930. Kathrine Vilsbøl varfødt 1885. Hun forblev ugift til sin død 1945og ernærede sig som bestyrer af brevsamlingsstedetog telefoncentralen i V. Vandet.1942 blev Lien 23 solgt til Aksel Drejer, dersamtidig blev centralbestyrer. Han var enkemandefter jordemoder Jensine Bathum (seLien 54). Aksel Drejer blev 1944 gift med JulianeBang, der er født 1908 i Blegehule. Hunpassede telefoncentralen, mens Aksel solgtefisk og drev biavl. Ægteparret fik tre børn: Harald,Julie og Folmer. Desuden havde de Jensfra Aksels første ægteskab. 1952 købte de naboejendommenLien 15 (se der). Lien 23 blevsolgt til Julianes søster Kirstine Bang, der erfødt 1904. Hun var ugift og bestyrede centralentil den i 1970 blev automatiseret. Hendesforældre Ane og Julius Bang boede nogle århos hende i en lejlighed i den vestlige del afhuset indtil de døde, Julius i 1953 og Ane i1961. Kirstine Bang solgte 1971 huset til ErlandBlaabjerg og flyttede til Thisted, hvorhun døde 1984.Erland Blaabjerg er født 1943 og gift 1965med Else Marie Plougmann, der er født 1947.De har tre børn: Charlotte, Lars og Ejvind.Sidstnævnte, der bor sammen med Jette Nygaard,overtog Lien 23 efter forældrene, dernu bor i Thisted. Charlotte bor på Lien 28 ogLars bor på Vandetvej 26 (se der).52Vandet sogn trykudgave.indd 52 11-11-2007 12:43:06


Lien 24. Matr. nr. 9Grunden er udstykket 1972 fra Fuglsang,Klitmøllervej 55, til Arne Kristiansen, der varuddeler i V. Vandet brugsforening 1971- 1979.Han er født 1947 og blev 1970 gift med ElseLynge Kold, der er født 1950. De boede først ibrugsforeningens uddelerlejlighed, der blev inddragettil butik (se Lien 12). Efter at huset påLien 24 var bygget, flyttede de dertil. De fik trebørn: Tommy, Hanne og Torben.1979 blev huset solgt til Dorthea og Emil Andersenfra Vandetgård, Vandetvej 22 (se der).Emil døde 1986, Dorthea blev boende i huset tilsin død 1998. Hendes arvinger solgte 1999 Lien24 til Inge og Peder Thomsen, der før boede iden gamle stationsbygning i Ø. VandetLien 25. Matr. nr. 24pUdstykket 1947 fra Fuglsang, Klitmøllervej55, til Arnold Kær, der lod huset bygge. Haner født i Øsløs 1917 og gift 1938 med MarieVigsø, der er født i Øsløs 1919. Arnold Kærvar kommis i V. Vandet brugsforening, menblev senere plantagearbejder i nogle år, hvorefterhan igen blev ansat i brugsforeningen.1954 blev brugsforeningen delt med en afdelingA for butiksvarer og en afdeling B forgrovvarer. Arnold Kær blev den første uddeleri afdeling B og denne stilling havde han imange år. Familien boede de første år til lejehos Magdalene Jensen på Vandetvej 26, indende fik bygget huset på Lien 25. Ægteparretfik mange børn, hvoraf to døde som små.Arnold Kær døde 1990. Marie flyttede til Thisted,hvor hun døde år 2000.Lien 25 blev 1991 solgt til Ellie og HardyKlostergaard.Lien 26. Matr. nr. 9Grunden er udstykket fra Fuglsang, Klitmøllervej55, til Carl Erik Cou, der 1972 solgteden til Arne Kristiansen, som solgte den1973 til Mogens Hoxer Christensen, der lodhuset bygge. Mogens Hoxer var traktorføreri Vilsbøl og Vandet plantage. Han var giftmed Inge og de fik to børn, Birgitte og Lars.Ægteskabet blev opløst, og de flyttede beggetil Thisted, hvor Mogens døde 1993.Lien 26 blev 1990 solgt til Ester og MariusKrabbe Christensen, der kom fra gården påVandetvej 2 i Dollerup. Marius Krabbe Christensen,der ofte blev kaldt Marius Kudsk,døde 2004.Lien 27. Matr. nr. 24qDenne grund er udstykket 1947 fra Fuglsang tiluddeler Christen Kirk Vilsbøl, der 1960 solgteden til vognmand Søren Klim Sørensen, som1997 solgte den til gårdejer Kristian Jørgenseni Fuglsang.Grunden er 2006 stadig ikke bebygget.Lien 28. Matr. nr. 9zGrunden er 1969 udstykket fra Fuglsang,Klitmøllervej 55, til smedemester JensPedersen Bach, der 1972 solgte den til BrittaLaursen, der sammen med elektriker Sven ErikLarsen opførte et hus på grunden, fortrinsvisaf træ. De fik to børn: Claus og Thomas.Ifølge tinglysningen fik Danish MachineryApS 1990 skøde på ejendommen. Firmaetblev erklæret konkurs og ved tvangsauktionenfik Krystyna Teresa Wasilevska skøde påejendommen. Hun er født i Polen 1959 og boedenu sammen med Sven Erik Larsen, der er53Vandet sogn trykudgave.indd 53 11-11-2007 12:43:06


født i Thisted 1948. De fik to børn: Jesper ogBjarke, der begge har Wasilevska som mellemnavn.Krystyna flyttede til Sjørring, hvorhun døde 2003 under tragiske omstændigheder.Lien 28 blev solgt til Henrik BlaabjergHansen, gift med Charlotte Blaabjerg, der eropvokset på Lien 23. (se der).Lien 30. Matr. nr. 9Grunden stammer fra Fuglsang, Klitmøllervej55, og blev af kommunen 1969 solgt til EjnerSteffensen, der byggede huset. Han stammerfra Klitmøller og var gift med BirgitChristensen fra Ø. Vandet. De havde flerebørn. Familien flyttede til Hvidbjerg påThyholm og vist senere til Struer.1971 blev Lien 30 solgt til Ester og EgonLarsen. De er begge kontoruddannet, og hanhar været ansat ved Hanstholm kommune.Lien 31. Matr. nr. 24sGrunden blev 1951 udstykket fra Fuglsang,Klitmøllervej 55, til vognmand HolgerBisgaard, der samme år solgte den til smedemesterJens Pedersen Bach, der også sammeår solgte den videre til Johan Koberg Vigsø,som byggede huset. Johan Vigsø er født 1914og blev gift med Lilly Kær, der er født 1919.De fik fire børn: Peter, Gerda, Ingvard ogBirgit. Familien boede et par år på Lien 70(se der). Senere fik de en stilling som pedelparpå Vandet centralskole og sognegård. JohanVigsø døde 1990. Lilly, der flyttede til Thisted,solgte 1991 huset til Lars Kappel, der 1995solgte det til Helle Schouboe Jensen og TorbenKær. Han er født 1969 og opvokset på Lien46. De fik 2004 en søn: Søren.Lien 32. Matr. nr. 9xUdstykket fra Fuglsang, Klitmøllervej 55,til kommunen, der 1970 solgte grunden tilHelge Kaagaard Jensen, der byggede huset,som han aldrig selv flyttede ind i, men lejedeud, indtil han 1978 solgte det til HenningHoxer Christensen, der 1963-1980 var skovløberi Vilsbøl plantage (se Agerholmvej 17).Henning er født 1931 og er gift med Gretha,der er født 1935 og hvis fulde navn er noget såflot som Gretha Antonette Nielsine VestergaardPedersen. Ægteparret har seks børn: Ulla,Henrik, Metha, Lene, Lars og Susanne.Lien 33. Matr. nr. 24tGrunden er 1951 udstykket fra Fuglsang,Klitmøllervej 55, til savværksarbejder EvaldGuld, der er født i Thorsted 1927. Han blev1949 gift med Olga Elfrida Pedersen, der erfødt i Tømmerby 1927 og er søster til HansPedersen, der boede på Lien 19. Olga og EvaldGuld fik tre børn: Rita, Niels og Evald. Sidstnævnte blev født ca. et halvt år efter at faderenpå tragisk vis omkom, idet han under kogleplukningi Vilsbøl plantage styrtede ned fra ethøjt træ. Olga Guld overtog derefter huset.Lien 34. Matr. nr. 9vGrunden er 1969 udstykket fra Fuglsang,Klitmøllervej 55, til kommunen, der 1972 solgteden til Hans Jørgen Bertelsen, der lod husetbygge. 1979 blev huset købt af Rita og HelgeNejmann-Laursen. Rita Elise Guld er født 1949og opvokset på Lien 33. Helge er født 1944.Ægteskabet blev senere opløst og Rita overtoghuset. De har tre børn: Jacob, Marie ogRasmus.54Vandet sogn trykudgave.indd 54 11-11-2007 12:43:06


1994 blev huset solgt til Tina Tinggaard Kristiansenog Bent Sørensen. Tina er født 1973og opvokset på Lien 20. De har to børn: Mortenog Marie.Lien 36. Matr. nr. 1vMatr. nr. 1 tilhørte forhen præsteembedet.Et hus på dette sted blev 1781 af provstindeRiber skænket til præsteenkesæde, og når deringen enke er på kaldet, har præsten ”Brugenog Nytten” af huset, som det hedder i de gamleregler om husets benyttelse. Senere har derværet forskellige ejere af stedet, ind til detblev en del af Fuglsang, Klitmøllervej 55. Detgamle præsteenkesæde er for længst nedrevet.Under udstykningen af grundene langs Lienblev matr. nr. 1v købt af fiskeeksportør SvendEspersen, der byggede et forholdsvis stort huspå grunden. 1985 blev huset solgt til Margitog Tage Sønder, der tidligere boede i en lærerboligved Vandet skole, hvor de var henholdsvislærer og pedel. Margit er født 1945(død 2007), og Tage er født 1943. De har trebørn: Anne Grethe, Lotte og Ole. Efter VandetCentralskoles nedlæggelse flyttede familientil Sjørring. 1995 blev Lien 36 solgt tilErnst Birch fra Hyldgård i Nors. Han var giftmed Anna Margrethe Lund, der er født 1913.Hun døde 1997 og blev begravet i Skinnerup.En søn er Jørn Birch, der bor på Klitmøllervej72.Lien 38. Matr. nr. 1uMatr. nr. 1 tilhørte oprindelig præsteembedet(se Lien 36). 1994 fik A. Lisbeth Lindhøjog Karsten Pedersen skøde på ejendommen,som 1998 blev solgt til Karina Andersen ogBrian Munk. Karina drev 1998-1999 købmandshandeli den tidligere brugsforening påLien 12. De solgte Lien 38 til cand. phil. BeritHoumøller og cand. scient. Steen GregersenHansen. De var begge lærere på ThistedGymnasium. Berit døde pludselig under enudenlandsrejse 2005 i en alder af knap 50 år.Herefter blev huset sat til salg.Lien 42. Matr. nr. 1kDenne ejendom har en længere historie end defleste af husene på Lien. Jorden tilhørte oprindeligpræsteembedet (se Lien 36). 1890 blevparcellen af Christen Peter Hede solgt til SørenChristian Nielsen, der var smed og tidligereboede i Frøkjærhus ( se Vandetvej 11). SørenNielsen gik under navnet Søren Smed, idethan som nævnt drev dette håndværk. Han byggedehuset med smedje på grunden, der lå vedden daværende vej til Klitmøller. Søren Smedvar født i Østerild 1843 og gift med PetrineJensdatter, der er født 1832 i Skinnerup. 1902solgte de huset og smedjen til smedesvendAnders Christian Bach, der er født 1878 i V.Vandet og gift med Petrine Georgine Larsen,der er født 1882 i Nors. Anders Christian Bach,der er ud af en gammel Vandet slægt, købtemere jord til ejendommen og drev landbrugsammen med smedehåndværket. Ægteparretfik ni børn, deriblandt Jens Pedersen Bach,der 1929 overtog smedeforretningen og byggedehus med smedje på Lien 14 (se der). EfterAnders Christian Bachs død 1938, drev Petrineejendommen videre, indtil hun 1942 solgte dentil Karl Emil Gustav Jensen, der samme år solgteden til Robert Lynge Kold. Petrine flyttede tilAgerholmvej 3, hvor hun døde 1956 (se der).55Vandet sogn trykudgave.indd 55 11-11-2007 12:43:06


Robert Kold er født i Vesløs 1917 og gift 1942med Christiane Elisabeth Vilsbøl, der er født1920. De fik tre børn: Inger Marie, Bente ogElse. Robert døde 1982. Lis Kold, som hun mestkaldtes, lejede jorden ud, indtil hun 1992 solgteejendommen til Kristian Jørgensen i Fuglsang,Klitmøllervej 55. Lis flyttede til Thisted.Kristian Jørgensen solgte 1992 huset udenjord til Maj-Britt Anette Delvin. 1995 blev husetkøbt af Henning Thulstrup, der boede i VesterStentoft, Kirkedal 4 (se der). Henning oghans kone Ingrid nedrev de gamle bygninger ogopførte et nyt stort hus på grunden. Ingrid fikikke så lang tid i det nye hus, idet hun døde allerede1998 efter nogle års svagelighed.Lien 46. Matr. nr. 1tGrunden er udstykket 1970 af Robert Kold, Lien42 til Arnold Kær, der boede på Lien 25. Hansolgte til sønnen, smedesvend Poul Erik VigsøKær, der i 1972 byggede huset. Han er født i1946 og gift med Jytte Pedersen, der er født i1950 og datter af Olga og Hans Pedersen, derboede på Lien 19. Jytte og Poul har tre børn:Keld, Torben og Heidi. Torben bor på Lien 31.Lien 50. Matr. nr.14gEjendommen er i sin tid udstykket fra VesterStentoft, der har matr. nr. 14a og adressenKirkedal 4. Med sine ca. to ha. må den betegnessom et husmandssted. Dog er der tilejendommen yderlig 0,7 ha, der omfatter flerefredede høje fra bronzealderen.I skøde- og panteprotokollen findes en tinglystlejekontrakt fra 1884 med følgende ordlyd:”Lejekontrakt fra Mikkel Christian Andersentil Høker Mads Andersen, på et Arealaf omtrent seks Skæpper Bygsædelands Størrelseaf Matr. Nr. 14a, i 31 År fra 1. November1884, for 10 Kr. årlig.” I rubrikken for hæftelsernævnes 1886 et skadesløsbrev for indtil900 kr., med 1. prioritet i lejeretten til grundenmed bygning. Så på dette tidspunkt må derhave været et hus på den lejede grund. MadsAndersen, der kaldtes Mads Tørvekær er fødti Thisted o. 1852. Han var gift med Ane KathrineJørgensen, der er født i Thisted 1858.De fik ifølge kirkebogen fem børn, hvoraf denyngste Kathrine, der er født 1889, blev giftmed Anders Færgegaard (se Egshvilevej 14).Mads Tørvekær drev høkerforretning, dvs.handel med de mest almindelige dagligvarer,fra det nuværende Lien 50, hvilket ældre nuafdøde personer har fortalt om. Mads Andersenboede tidligere i Blegehule, der grænserop mod Tørvekær, så det var nok derfor, hanhavde fået dette navn. Han døde 1913, 60 årgammel, mens hans kone Kathrine Jørgensenførst døde 1939. Den førnævnte lejekontraktblev slettet 1918, hvor ejendommen med matrikelnumrene 11d, 9i og14g med bygningeraf Lars Nørgaard blev solgt til Jørgen ChristianLarsen, der 1919 solgte den til Jens NicolaiPedersen, der straks samme år solgte dentil Karl Emanuel Larsen. Han er født 1873 iTorslev. Han var gift med Marthaline BirgitteJensen, der er født 1873 i Klim. Familienhavde mange børn og har boet flere steder iV. Vandet, bl. a. i Nørre Vilsbøl, men også iAgerholm og på Vandetvej 20. De flyttede seneretil Klitmøller og derefter til København,hvor flere af deres børn boede, og der endtede deres dage. Mens Karl og Martha boede iV. Vandet kneb det ofte med økonomien, mendet tog Karl ikke så tungt på. Det fortælles, atda hans kautionist beklagede sig over, at måttepunge ud for ham, bemærkede Karl blot, at56Vandet sogn trykudgave.indd 56 11-11-2007 12:43:06


hvis ikke kautionister skulle betale, når hanikke selv kunne, var der jo ingen grund til athave dem. Det endte da også med at ejendommenkom på tvangsauktion.Den blev 1925 købt af Niels Kristian Vilsbøl.Han er født 1889 i Skinnerup, men flyttede1894 med sine forældre Kirstine og ChristenSmed Vilsbøl til Klitmøllervej 92 i Blegehule(se der). Niels Christian Vilsbøl blev1925 gift med Astrid Linnea Fredlund, der erfødt 1901 i Skåne. Hun var, før hun blev gift,pige hos overklitfoged Heilmann på Søholt,hvor hun blev kendt med Niels Christian, derarbejdede i plantagen. Ægteparret havde trebørn: Betty, Svennevig og Inga. Niels Christiandøde 1958. Astrid solgte ejendommen 1960og flyttede til Struer, hvor hun døde 1970.Det var Poul Kristen Guld,. der 1960 købteejendommen på Lien 50. Han er født i Thorsted1925, men 1934 flyttede han sammenmed sine forældre til Vandetvej 13 (se der).Poul Guld blev 1960 gift med Gerda MejlsøPedersen, der er født i Vang 1934. Poul Guldarbejdede i sin ungdom mest ved landbruget,men har senere arbejdet på Søholt savværk.Ægteparret fik tre børn: Jens Evald, Karin ogAase. Poul Guld har været i bestyrelsen for V.Vandet brugsforening og dens formand i et parår. Ejendommens jord har det meste af tidenværet lejet ud. Med sin meget gode hukommelsehar Poul Guld ydet flere bidrag til disseberetninger om ejendomme og forhold i Vandet.Poul Guld døde i februar 2006.Lien 54. Matr. nr. 14hDette hus er oprindelig bygget som distriktsjordemoderboligog ejedes som sådanaf amtet. Tidligere boede jordemoderenLien 50.i Blegehule, hvor der i folketællingen 1890nævnes: Ane Johanne Dybdal, 35 år, jordemoder.Hun var født i Snedsted og gift medChristen Christoffersen, 41 år og jordbruger.Derefter nævnes fem børn. 1921 bor jordemodereni huset, der nu er Lien 54. Hendesnavn er Kirstine Jensen. Hun er født i Vang,og sammen med hende bor hendes fader MadsJensen. Efter Kirstine Jensen blev JohanneKnattrup jordemoder i distriktet med bopæli V. Vandet. Hun var enke og havde en datter,der hed Hilda, som senere blev gift med mejeribestyrerJensen på Vandet mejeri. 1938 blevJensine Bathum distriktsjordemoder i Vandet.Hun er født 1913 i Sennels og blev 1938 giftmed Aksel Drejer, der er født 1911 på Jegindø.(Se også Lien 15 og 23). Jensine døde 1942 efterat have født sønnen Jens. Der kom ingen nyjordemoder i huset på Lien 54, men amtet lejedei nogle år huset ud, bl.a. til skotøjshandlerKarl Ejnar Grube Overgaard og hans koneDorthea Søndergaard.1949 solgte amtet jordemoderboligen tilGudrun Helene Christensen. Hun er født 1919som datter af Kirstine og Martin Christensen,der var præstegårdsforpagter. (Se Agerholmvej4 og Kirkedal 3). Gudrun Christensen bo-57Vandet sogn trykudgave.indd 57 11-11-2007 12:43:07


ede i huset på Lien sammen med sin moder,der døde 1963. Gudrun arbejdede som husmoderafløser,ofte i forbindelse med familieforøgelse.Hun var en del år medarbejder i søndagsskolen.1976 solgte Gudrun Christensenhuset og flyttede til Thisted, hvor hun dødeugift i året 2000.Det var lærerparret Anne Marie og Carl Ranneries,der 1976 købte Lien 54. De har beggeværet ansat ved Vandet Centralskole, hvor deboede i en lærerbolig. De har to børn: Kirstenog Torben. Carl Ranneries døde 2007.Lien 56. Matr. nr.14eDette hus hører til de ældre huse på Lien.Grunden blev 1893 udstykket af MikkelChristian Andersen i Vester Stentoft, nuKirkedal 4, til Christian Peter Stentoft, der erfødt 1851 i Vester Stentoft. Han blev 1889 giftmed Jensine Mikkelsen Krogh, der er født iKlitmøller 1847. Ægteparret fik ingen børn.Peter Stentoft, som han mest kaldtes, var ringerog graver ved kirken i V. Vandet. Han døde1933 og hun 1934, hvor de havde ophold påalderdomshjemmet i Thisted. De blev begravetpå kirkegården i V. Vandet, hvor de havdehaft deres gang og arbejde i mange år. 1930blev huset solgt til Niels Christian Nielsen,kaldet Niels Rask. Han er født i Thorsted 1889og var gift med Petrine Christoffersen, der erfødt i Vangså 1890. De havde tre børn: Helene,Marie og Christian. 1934 flyttede familien tilNørre Bjerregård i Bedsted. De solgte Lien 56til Anna Marie og Hans Christensen, der tidligereboede på Sejlhøjvej 24. Hans Christensen,der blev kaldt Hans Møller, er født i Sjørring1887. Marie er født i Jannerup 1885. Han arbejdedei Vilsbøl Plantage og var også nogle årringer og graver ved V. Vandet kirke. De havdefire børn: Henry, Gerda, Helene og Johanne.De to ældste døde i en ung alder af tuberkulose.Familien havde også boet i Thorsted, hvorde tre ældste børn er født. Anna Marie døde1968. Hans Møller solgte huset 1973 og flyttedetil Vilsund, hvor datteren Johanne boede,og her døde han 1984.Lien 56 blev 1973 købt af Ole Nørgaard,der var smed og arbejdede på Søholt savværk.Han er født i Bedsted 1949 og blev, efter devar flyttet til Vang, 1977 gift med Vibeke Plougmann,der er født i V. Vandet 1959. Ægteskabetblev senere opløst. 1976 blev Lien 56solgt til Lilly Andersen og Karl Sekkelund,der 1977 solgte huset til Karl Gustav Dahlgaard,der var skovløber og boede i skovens huspå Agerholmvej 17 (se der). Han og hans koneAase flyttede ikke til huset på Lien, men lejededet ud, indtil de 1985 solgte det til Arne KlosterAndersen, der er født i Ø. Vandet 1960 oggift med Jane Fuglsang, der er født i Thisted1962. De har to børn: Jeanette og Louise.Lien 60. Matr. nr. 2a1903 blev der bygget en ny skole i V. Vandetog den gamle skole lige vest for kirken blevsolgt (se Kirkedal 2). Den nye skole blev byggetpå en grund nord for landevejen, der i forvejentilhørte skolevæsenet og hvorpå den anseligehøj, der kaldes Høgshøj ligger. Dennehøj blev således en del af skolens legeplads.Skolens lærer på dette tidspunkt var iflg. kirkebogenNiels Christian Christophersen Lose,der var gift med Inger Pedersen. I folketællingen1921 nævnes Kristen Petersen som læreri V. Vandet. Han var født i Skyum 1863 oggift med Dorthea, der er født 1865, ligeledes i58Vandet sogn trykudgave.indd 58 11-11-2007 12:43:07


Skyum. Herefter blev Christian Tange Jensenlærer i V. Vandet. Han er født i Vestervig 1896og blev 1925 gift med Anine Christensen, derer født i Nors Skovhus 1893. Ægteparret fik tobørn mens de boede V. Vandet Skole: Folmerog Bodil. Da der i efteråret 1928 skulle ansættesen ny enelærer i embedet, indkom der 17ansøgere. Blandt disse blev Aage Ægidius afsognerådet indstillet som nr. eet og fik stillingen,som han varetog indtil han gik på pension1950. Han var født 1883 og blev 1923gift med Andrea Magda Nedergaard fra Skinnerup,født 1891. De fik to børn: Kamma ogValdborg. Magda og Aage Ægidius flyttedetil Thisted. Den sidste lærer i V. Vandet skoleblev lærer Colding.Efter at den nye centralskole for Øster ogVester Vandet var taget i brug, blev skolenpå Lien 60 af kommunen 1961 solgt til JensNørgaard Jensen og søsteren Christine Jensen,der kom fra Højgård, Klitmøllervej 49(se der). Jens Jensen døde 1982 og Christineflyttede på plejehjem i Thisted, hvor hun døde1988. Lien 60 blev 1983 solgt til Jain PrimroseBrovn Jessen, der 1984 solgte det til JesperPoulsen, hvorefter det 1985 blev solgt tilPoul Kresten Guld, der er en slægtning til PoulGuld på Lien 50.Den gamle skole på Lien 60 blev 1994 overtagetaf Esben Nielsen og Rita Nejmann-Laursen,der tidligere boede på Lien 34 (se der).Lien 70. Matr. nr.19lDenne ejendom er den østligste af de trestatshusmandsbrug, der 1937 blev udstykketaf Nicolai Vilsbøl i Vilsbølgård, Vilsbølvej7. Ejendommen har haft mange ejere, idetden har været handlet meget med. Ifølge detinglyste skøder har der været følgende ejereaf ejendommen på Lien 70: Det var MariusBonnerup, der 1937 byggede ejendommen.Han var ugift. 1938 solgte han ejendommen tilKeld Gotfred Nielsen, der var gift med GerdaBertelsen. Keld blev senere jagtopsynsmandi vildtreservatet og flyttede til Ørgård i Norssogn, hvorfor han 1944 solgte Lien 70 tilHelge Kaagaard Jensen, der var gift med EsterStentoft Kjær. Helge blev senere lastbilvognmandi Ø. Vandet og boede på Klitmøllervej34. Den næste ejer af Lien 70 blev JohanKoberg Vigsø, der overtog ejendommen 1948.Han var gift med Lilly Kær. De byggede husetpå Lien 31, og han blev senere pedel på VandetCentralskole. 1950 blev Lien 70 solgt til AntonJensen, der var ugift og samme år solgte ejendommentil Peter Rysgaard Kristoffersen, dervar gift med Ingeborg Madsen. De solgte 1951ejendommen til Ole Johannes Nielsen, der vargift med Hansine Petrine. 1958 blev ejendommenkøbt af Alfred Baadsgaard Jensen, giftmed Emma Graversen. De havde ejendommeni 12 år og deres to drenge Niels og Hans voksedeop der. 1970 overtog Jens Jørgen MølbækLien 70. Han var gift med Anna. 1973 blevejendommen lagt sammen med naboejendommenVilsbølvej 5, der ejedes af Hans JørgenEriksen, som solgte bygningerne med lidt jordtil Niels Thormod, der senere blev gift medBodil Breitenbauch. De er begge lærere oghar børnene Kasper og Jakob.Sejlhøjvej 9. Virkelyst. Matr. nr. 6gFra Skårupgård matr. nr. 6a, blev der 1925 frasolgtca. 15 ha, hvor der blev oprettet tre statshusmandsbrug.Den østligste er Sejlhøjvej 9,som 1926 blev overtaget af Niels Christian59Vandet sogn trykudgave.indd 59 11-11-2007 12:43:07


Jensen, kaldet Skødt. Han er født 1901 iKollerup ved Fjerritslev og er søn af NielsChristian Skødt Jensen og hustru MarenKathrine Pedersen. Niels Skøtt, som han mestkaldtes, blev 1927 gift med Dagny MargretheAndersen, der er født 1904 i Thisted, som datteraf Martin Andersen og hustru Kirsten MarieChristensen, der 1907 overtog Vandetgård (seVandetvej 22). Niels Skødt supplerede indtægtenfra ejendommen med at køre mælk tilVandet mejeri.Dagny og Niels Skødt fik fire børn: MarenKathrine, født 1928, Knud, født 1930, Ellen,født 1931 og Inga, født 1934. Flere af børnenetog navnet Skødt til efternavn.Niels Skødt døde 1977, hvorefter Dagnyovertog ejendommen. 1983 solgte hun denog flyttede sammen med datteren Maren tilFrydebovej i Nors. Dagny døde 1986 på plejehjemmeti Nors.Det var Inger O. Pretzmann og MortenKielsgaard Nielsen, der 1983 købte ejendommenpå Sejlhøjvej 9.Sejlhøjvej 11. Lykkedal. Matr. nr. 6hDenne ejendom er ligesom nr. 9 udstykket fraSkårupgård og 1926 overtaget af Jens ChristianDahl Christensen. Han er født 1899 i ØsterJølby på Mors som søn af Sofus ChristianChristensen. Jens Chr. Dahl fik senere slettetefternavnet Christensen. Han blev 1925 giftmed Emma Kristine Balle fra Hillerslev. Huner datter af Thomas Balle.Emma og Jens Chr. Dahl fik tre børn: Fanny,der bor i København, er født 1926, Thomas,født 1939, bor i Thisted og Jens, født 1945,bor også i Thisted.Jens Christian Dahl døde 1971. Emma flyttedetil Solhøjvej i Thisted, efter at hun 1973havde solgt ejendommen til Harald Dahm, der1976 solgte den til Jørgen Pedersen, som 1984solgte den til Jens Henning Smed Christensen.1986 købte politiassistent Svend E. Jensenejendommen, som han havde i 11 år, hvorefterhan 1997 solgte den til Anne Berit Danielsenog Per Gravesen.Nuværende ejer er Per Andersen Kortegaard,der sammen med Heidi Kristensen driverLykkedalens Hundepension.Sejlhøjvej 18. Matr. nr. 2k i NorsDenne ejendom er den tredie af de statshusmandsbrug,der 1925 blev udstykket fraSkårupgård. Som det fremgår af ovenstående,hører den til Nors sogn, idet den ligger påden modsatte side af Sejlhøjvej som de to andre.Ejendommen ejedes i mange år af OskarGade, der var gift med Dorthea. Ægteparrethavde tre børn.Oskar Gade omkom ved en trafikulykke. Senereejedes ejendommen af Mona og Karl OveKlit, der 1987 solgte den til Monas forældre,Ellen og Jens Møller Pedersen, der ejede nabogårdenØster Skårup. 1991 skiftede de bopæl,så Ellen og Jens Møller flyttede til Sejlhøjvej18. Jens Møller er født 1928 i Vang. Ellener født 1930 i Snedstrup. Jens Møller var1970-1974 medlem af Thisted Byråd, ligesomhan har været i bestyrelsen for Nors Andelsmejeri.Efter hans pludselige død 2005,ejes ejendommen nu af hans enke Ellen MøllerPedersen.Sejlhøjvej 13. Matr. nr. 1nEjendommen blev o. 1937 af Mourits Thing-60Vandet sogn trykudgave.indd 60 11-11-2007 12:43:07


strup Mouritsen i Agerholm gamle præstegårdudskiftet til Anton Bang, der i nogle århavde tjent hos Mourits i den gamle præstegårdog havde en del løn til gode, der indgiksom betaling for jorden. Anton Bang erfødt i Blegehule juledag 1901. Han lod opføreet statshusmandsbrug på jorden fra dengamle præstegård. Han havde allerede pådette tidspunkt et job med at sælge konsummælkfra Vandet Mejeri, fortrinsvis til beboernei Klitmøller. I begyndelsen skete det fraen bil, men under krigen kørte han med hestevogn,og det var da mest de unge mænd,der tjente der, som kørte til Klitmøller medmælk. Anton Bang blev 1940 gift med AnnaHoller Krogh, der er født 1905 i Klitmøller.Ægteparret fik fem piger: Harriet, født 1942,tvillingerne Gunhild og Kirsten, født 1945 ogendnu et tvillingepar Aase og Edna, født 1949.Anton Bang var formand for Indre MissionsSamfund i V. Vandet 1954-1968. De solgteejendommen 1985. Anton døde i Thisted 1987og Anna døde 1988 på Dragsbæk Ældrecenter,hvor hun havde haft ophold i nogle år.Det var Hanne og Martin Guld, der 1985købte ejendommen på Sejlhøjvej 13. HanneBang er født 1963 og havde sine første barndomsårpå naboejendommen Egshvilevej 8.Hendes far, Tage Bang, var en nevø til AntonBang. Martin Guld er født i Skjoldborg1963. Hanne er kontoruddannet og arbejdersom sådan. Martin er tømrer og har arbejdetforskellige steder. De har to børn: Mathias ogDaniel. Det meste af ejendommens jord er nufrasolgt.Sejlhøjvej 20. Kabestoft. Matr. nr. 4eNavnet Kabestoft stammer oprindelig fra enanden ejendom, som1866 blev lagt sammenmed Skårupgård, hvorefter bygningerne blevnedrevet. Denne ejendom lå lidt nord for hvorEgshvilevej støder sammen med Sejlhøjvej.Det er en meget gammel ejendom, som nævnesallerede 1493. Ejeren var Preben Podebusk,der solgte den til Dueholm Kloster. 1683var ejeren Højris Gods. 1790 ejedes Kabestoftaf Petronelle Søltoft, der var enke efter præstenog provsten Peder Knudsen Riber. Hunskænkede Strobesig og Kabestoft til skolevæseneti V. Vandet til afholdelse af en skolelærersløn.Kabestoft har i tidens løb haft mange forskelligefæstere, hvoraf nogle tog navnet Kabestoft.Dem vil vi ikke gå nærmere ind på,da det jo ikke er denne gamle ejendom dethandler om her, men derimod ejendommen påSejlhøjvej 20, der langt senere overtog navnetKabestoft.Denne nye Kabestoft blev bygget 1939 afAnders Kristian Thomsen, der havde købt jordenaf Jens Kjeldgaard i Ny Tøfting i Ø. Vandet.Anders Kristian Thomsen er født 1915, somsøn af Dorthea og Peder Nørgaard Thomseni Strobesig på Sejlhøjvej 22. Han blev 1939gift med Anna Marie Nørgaard Andersen, derer født i Ø. Vandet 1913, datter af Bolette ogKristen Nørgaard Andersen.Ægteparret Anna og Kristian Thomsen fikfire børn, der alle fik navnet Nørgaard Thomsen:Karl Ejner, født 1941, Jens Peter, født1942, Ingrid Marie, født 1943 og Gudrun, født1946.Sønnen Karl Ejner overtog ejendommen1985, hvorefter forældrene flyttede til Thisted,hvor Kristian Thomsen døde 2005, efter hanhavde været enkemand i nogle år.61Vandet sogn trykudgave.indd 61 11-11-2007 12:43:07


Karl Ejner Nørgaard Thomsen købte merejord fra naboejendomme, blandt andet fra Egshvilevej14 og Sejshøjvej 24.Sejlhøjvej 22. Strobesig. Matr. nr. 4aNavnet på denne lille gård staves ofte Strubesig.I de gamle matrikler kaldes gården Lund,og dens historie kan føres tilbage til 1600-tallet og den hørte i ældre tid under Nebel.Blandt Strobesigs fæstere kan nævnes PederChristensen Heede (1726-1800), der 1759overtog fæstet af Strobesig. Han var født iSkaarhede i Vang sogn, og han var brodertil den kendte urmager Anders ChristensenHeede i Ø. Vandet, der bl.a. lavede uret iV. Vandet Kirke. Peder Christensen Heedeblev 1757 gift med Kirsten Thomasdatter(1725-1812). Deres søn Christen PedersenHeede (1762-1826) overtog fæstet af Strobesigefter faderen. Han var første gang gift medAnne Cathrine Christensdatter (1762-1812) oganden gang med Anne Kirstine Christensdatter(1782-1851). Sidstnævnte blev 1828 gift medJens Christensen Holme (1789-1843), der blevfæster af Strobesig. Afgiften af Strobesig skulleifølge et testamente oprettet af PetronelleSøltoft 1790, henlægges til løn af en skoleholderi V. Vandet. I folketællingen 1845 nævnesenken Anne Kirstine Christensdatter som fæsteraf Strobesig under skolevæsenet.1853 fik Anders Møller Christensen Raskskøde på Strobesig og blev således den førsteselvejer af gården. Han var født i Kjelstrup1821, og han blev 1842 gift med MargretheDorothea Eeg, der er født 1816. Ved vielsenopgives hun at være steddatter af skolelærerog kirkesanger Jens Schmidt, som var giftmed hendes moder Ambrosia Orslev. Kirkebogenhar også en bemærkning om, at vielsenskete hjemme på grund af brudens sygdom.(”Sygdommen” skyldtes nok, at ifølge sammekirkebog var deres søn Christen født tre dagefør vielsen). Anders Møller og Margrethe Dorotheaboede i Blegehule, før de 1853 flyttedetil Strobesig, hvor hun døde 1864, hvorefterAnders Møller 1868 blev gift med MetteCathrine Poulsen Hammer, der er født i Agerholm1833. Der var syv børn i første ægteskabog et i det andet ægteskab. Anders Møllerdøde 1903, og Mette døde 1907. En datteraf første ægteskab var Nicoline AndersenMøller. Hun er født 1858, og 1888 blev hungift med Anders Kristian Stentoft, der er født1842 i naboejendommen Kabestoft. De fik,da de blev gift, skøde på Strobesig. Han døde1892 kun 50 år gammel. Hun døde 1922. Nicolineog Anders Kristian Stentoft fik tre børn,hvoraf én døde som lille. Deres datter MargretheDorthea Stentoft, født 1888, blev 1913gift med Peder Nørgaard Thomsen, der er fødti Hinding i Nors sogn 1888. De fik 1914 skødepå Strobesig efter hendes moder, der blevenke 1892. Dorthea og P. Nørgaard var tilsluttetIndre Missions samfund. De fik fem børn:Anders Kristian, født 1915 (se Sejlhøjvej 20),Ingrid, født 1917, hun døde 1940, Jens Aage,født 1920, Anna Elisabeth, født 1922 og Hans,født 1924. Dorthea døde 1957 og P. Nørgaarddøde på Nors plejehjem 1965. Deres sønJens Aage Nørgaard Thomsen overtog Strobesig1954 og blev et par år efter gift med KarenMarie Søe Larsen, der er født 1931 i Thorsted.De fik 1960 datteren Dorthe NørgaardThomsen. Karen Marie var 1973-1984 medlemaf V. Vandet menighedsråd. 1987 solgtede Strobesig og flyttede til Thisted, hvorKaren døde 1999, og Aage døde 2002. Knud62Vandet sogn trykudgave.indd 62 11-11-2007 12:43:07


Møller Pedersen, der overtog Strobesig 1987,er født 1964 i Tilsted. Han er gift med IngeTrine Svanborg Kristoffersen, der er født 1966i V. Vandet. 1997 flyttede de til Vandetgård,Vandetvej 22 (se der). Strobesig blev overtagetaf Torben Søe.Sejlhøjvej 24. Sander. Matr. nr. 23aGårdens historie kan føres tilbage til matriklerne1662 og 1688, hvor Sander, der fra gammeltid var gårdens navn, ejedes af Søgårdi Nors. 1709 ejedes gården af sognets præstPeder Roalsen i Agerholm, og herefter ejedesSander af de skiftende præster i Agerholmpræstegård indtil 1813, hvor præsten NicolaiEeg solgte gården til dens fæster ThomasJensen Foged, der var født på gården 1781,idet han havde overtaget fæstet efter sin fader.Thomas Jensen Foged blev 1813 gift medAnne Christensdatter. Deres søn ChristenThomsen overtog ejendommen 1848. Haner født 1814 og blev 1848 gift med HeleneKirstine Pedersdatter, der er født i Skinnerup1814. De fik fire børn, og deres søn ThomasChristensen, der er født 1849, overtog Sander1898. Faderen Christen Thomsen døde åretefter 84 år gammel, godt 13 år efter sin koneHelene. Ved folketællingen 1890 er der følgendepersoner på gården Sander:Christen Thomsen, 75 år, enkemand, født iAgerholm, gårdejer. – Thomas Christensen, 40år, ugift, født i Agerholm, søn af Chr. Thomsen.– Ane Mathea Christensen, 34 år, ugift,født i Agerholm, datter af Chr. Thomsen. Såder har ikke været noget stort folkehold på gården.Der er ikke noget, der tyder på, at ThomasChristensen eller hans søster Mathea er blevetgift, ligesom det heller ikke har været mulig atfinde deres død i kirkebogen, så de er nok flyttettil et andet sogn. Thomas Christensen solgteSander 1912, hvormed den gik ud af den slægtder havde været på gården i over 100 år førstsom fæstere og siden som selvejere.Det var ejeren af nabogården Age Agesen iBjerregård, Sejlhøjvej 26 (se der), som 1912købte Sander. Han nedrev de gamle bygningerog flyttede gården længere mod syd til densnuværende beliggenhed, og herefter kaldesden undertiden for Ny Bjerregård, men her vilvi holde fast ved det gamle navn Sander. AgeAgesen havde kun Sander i to år og Bjerregårdi tre år, så han har sikkert købt Sander med henblikpå at sælge den igen med de nye bygningertil en god pris. 1914 blev Sander solgt tilKnud Madsen Christensen fra Hov, der 1919solgte den til Niels Chr. Justesen. Efter disselidt ustabile ejerforhold blev Sander 1920 købtaf Hans Christensen, kaldet Hans Møller. Haner født i Sjørring 1887 og blev 1913 gift medAnna Marie Pedersen, der er født i Jannerup1885. De kom hertil fra Thorsted. De fik firebørn, men de to ældste døde i en ung alder aftuberkulose. De to yngste var døtrene Helene,født 1917 og Johanne, født 1925.På grund af landbrugskrisen i 30erne solgteHans Møller Sander i 1933 og flyttede til Lien56 (se der).Det var Knud Christian Jensen, der 1933købte Sander. Han er født i Vestervig 1904og blev 1938 gift med Ane Mathea Christensen,der er født i Vorring 1917. Knud var iotte år medlem af menighedsrådet og har væreti brugsforeningens bestyrelse. Ægteparretfik fire børn, og det var sønnen Arne, der o.1977 overtog Sander, hvor han er født 1942.Han var gift med Jonna Steen Damgaard. Dehavde en datter Heidi, født 1976, der omkom63Vandet sogn trykudgave.indd 63 11-11-2007 12:43:07


1980 ved en drukneulykke. Ægteskabet blevopløst, og Arne solgte 1982 Sander til KarlEjner Nørgaard Thomsen, Sejlhøjvej 20. Hansolgte bygningerne til Ingrid og Jørgen FærkJørgensen. Jørgen er lærer og var tidligere ansatpå Vandet Skole. Ingrid har været ansat påkommunekontoret i Thisted. De har tre børn:Connie, Helle og Bodil. Connie er gift medFrederik Skaarup. De har boet på Toftholmvej4 i Ø. Vandet (se der).Sejlhøjvej 26. Bjerregård. Matr. nr. 22aDenne gård hører til de helt gamle i V. Vandet.Dens historie kan føres tilbage til 1599, hvorden ejedes af Nebel gods. Senere blev ejerenOluf Christensen Dragsbech i Klitmøller ogderefter dennes søn Poul Olufsen Dragsbech.De tilhørte den velhavende Dragsbechslægt,der var skudehandlere. Sidstnævntes sønOluf Poulsen Dragsbech ejede Vandetgårdog arvede 1721 Bjerregård. Efter hans død1753 overtog hans enke Petronelle SøltoftBjerregård. Hun blev 1754 gift med præstenPeder Knudsen Riber. 1771 blev Bjerregårdsolgt til Jens Nielsen Bjerregaard, der havdehaft gården i fæste siden 1758. Han er født pågården 1735 og blev således den første selvejeraf Bjerregård. Han var gift med DortheAndersdatter fra Tved og senere med IngerThomasdatter, der er født 1751 på nabogårdenSander. En søn af første ægteskab, AndersJensen Bjerregaard, overtog gården efter faderen,der døde 1802. Anders Jensen Bjerregaarder født 1780 og blev 1804 gift med BirthePedersdatter, der er født 1880 i Tanderup.Deres datter Anne Kirstine, født 1813, blev1840 gift med Villads Larsen, der er født iKlitmøller 1802. De overtog Bjerregård 1840efter hendes moder, der havde været enke i fireår og herefter sad som aftægtskone indtilsin død 1851. Villads Larsen og Anne KirstineAndersdatter fik tre børn, deriblandt BirgitteVilladsen Bjerregaard født 1845. Hun blev1866 gift med Anders Nielsen, der er født iJannerup 1840. De overtog 1867 Bjerregårdefter hendes fader, der døde 1872 som aftægtsmandpå gården. Hans kone Anne Kirstine vardød allerede1859.Anders Nielsen var som nævnt fra Jannerup.At han havnede i Bjerregård gik såledestil, fortæller hans barnebarn Jeppe ChristensenVilsbøl: ”Min bedstefar (morfar) AndersNielsen var med i krigen 1864, og der havdehan en soldaterkammerat - vistnok fra Vandet.Denne kammerat blev hårdt såret, og dadet blev ham klart, at han næppe ville overleve,betroede han sine personlige ejendele bl.a.et lommeur til sin kammerat Anders Nielsen,idet han bad ham om at drage omsorg for atdisse ting, tillige med en sidste hilsen, blevbragt til Birgitte Villadsen i V. Vandet, som varhans forlovede. Dette lovede Anders Nielsenat gøre, såfremt han selv kom levende hjemfra krigen. Anders Nielsen kom godt hjem ogdrog så til Bjerregård for at indfri sit løfte tilsin afdøde soldaterkammerat. Historien endermed at Anders Nielsen selv blev gift medden pige, han skulle bringe en hilsen fra hendeskæreste, som var faldet i krigen.Birgitte og Anders Nielsen, der senere gikunder navnet ”Ajs Bjerregaard”, blev somnævnt gift 1866 og overtog gården året efter.De fik efterhånden otte børn, men der var ingenaf dem der overtog Bjerregård, som AndersNielsen 1909 solgte til Age Agesen fraVust. Birgitte Villadsen døde 1924 og AndersNielsen døde 1928.64Vandet sogn trykudgave.indd 64 11-11-2007 12:43:07


Age Agesen solgte Bjerregård 1912 til JensChristensen, der er født i Sjørring 1872 ogblev gift anden gang 1910 med Bodil Marie,hvis pigenavn var Christoffersen. Hun er fødti Snedsted 1865, og hun var enke efter JeppeNielsen i Overgårdsminde i Ø. Vandet. Hanvar handelsmand og døde 1908, under dramatiskeomstændigheder, idet han ved midnatstidefaldt i Aalborg havn og druknede.1925 blev Bjerregård solgt til Jens PeterLarsen, der året efter solgte den til ChristenHelleberg, der kom fra Søgård i Nors. Haner født 1879 i Nors og gift 1906 med DusineMarie Sørensen, der er født o. 1882. De havdeflere børn, deriblandt også Børge Helleberg,der er født i Nors 1912. Han blev 1936gift med Paula Margit Nørgaard, der er fødti Snedsted 1913, men opvokset på Engholm,som hendes forældre overtog 1918 (se Engholmvej8). Margit og Børge overtog Bjerregård1938 efter hans forældre, der flyttede tilThisted. Børge var i nogle år medlem af sognerådet,ligesom han nogle år var i bestyrelsenfor Indre Missions samfund. Ægteparretfik to børn: Marie, født 1937 og Aage, født1939. Margit og Børge flyttede 1968 til Lien22 og overdrog Bjerregård til sønnen Aage.Margit døde 1972, og Børge døde1980. AageHelleberg blev 1968 gift med Henny ElisabethSøgaard, der er født i Hørdum 1938. Aage ogLis, som hun mest kaldtes, fik to børn: Bo ogTina. Lis døde 1998.Skårupgårdvej 7. Skårupgård.Matr. nr. 6aSkårupgård er én af de største gårde i Vandet.Den har i tidens løb haft mange forskelligeejere og fæstere. Dens historie kan føres tilbagetil præsteindberetningen 1599, hvor gårdentilhørte Karen Krabbe, Kølbygård.I matr. 1662 og 1664 nævnes Jørgen Lykke,Søgård, som ejer af Skårupgård, hvis hartkornvar 5-6-0-0, altså en ret stor gård. På grundaf sandflugt blev hartkornet 1680 nedsat til3-4-0-0, men 1688 blev det hævet til 4-0-3-2.Peder Bendixen i Vandetgård nævnes 1683som ejer af Skårupgård, der blev overtaget afSøren Andersen Nors på Diernæs, som 1715solgte Skårupgård til sin svigersøn Mads ChristensenTandrup (o.1670-1735). Det ses således,at Skårupgård har skiftet ejer mange gangei løbet af 1600- og 1700-årene.Blandt gårdens fæstere kan nævnes SørenAndersen, der døde o. 1672, hvorefter hansenke Maren Andersdatter overtog fæstet. Senereblev fæstet overtaget af Peder Sørensen(o.1645-1724). Han var gift med Berete Sørensdatter(o.1654-1721), der antagelig var datteraf den forrige fæster Søren Andersen.Fæsteren Peder Sørensen blev 1722 efterfulgtaf Michel Jensen Tøfting (o.1692-1749), der varsøn af Jens Christensen i Store Tøfting. Hanblev gift med Kirsten Pedersdatter, datter af denforrige fæster. Efter hendes død 1733, blev MichelJensen Tøfting gift med Johanne Pedersdat-Fra Skårupgård.65Vandet sogn trykudgave.indd 65 11-11-2007 12:43:08


ter Bach, der er født o. 1714 og datter af degneni V. Vandet Peder Nielsen Bach. Michel JensenTøfting ejede selv andre bøndergårde og havdeogså part i en norsk skude. 1741 nævnes hansom sognefoged, så han var sikkert en agtet ogvelstående mand. I hans to ægteskaber fødtes 14børn, hvoraf dog mange døde som små. Efterhans død 1749 blev Johanne Pedersdatter Bachåret efter gift med Jeppe Pedersen fra Fårtoft,der overtog fæstet af Skårupgård. I dette ægteskabblev der seks børn, hvoraf to døde. JeppePedersen døde 1760, kun 45 år gammel. I kirkebogener skrevet følgende herom: ” Den 29april 1760. Ved middagstid funden Jeppe Pedersøni Skaarupgaard død i Gaardens Brønd, hvorudihan efter tingvidnet uforvarendes skal værenedfalden. 45 Aar.” Herefter levede Johanne PedersdatterBach som enke til sin død 1786. Hunfik 1768 skøde på Skårupgård af Jens PoulsenTøfting, der var hendes søstersøn.Peder Jeppesen Skaarup, der er født 1751 somsøn af Johanne og Jeppe Pedersen, overtog gårdenefter sin moder. Han kaldes ofte Peder Vestergaardog var gift med Anne Jeppesdattermed hvem han fik fire børn, inden hun døde1795 kun 37 år gammel. Derefter blev PederJeppesen Vestergaard gift med Anne NielsdatterKielsgaard, med hvem han fik syv børn, indenhan døde 1810.Året efter giftede Anne Nielsdatter Kielsgaardsig anden gang med Michel Jensen fra Kaastrup.De fik 1813 en søn, som de gav navnetPeder Vestergaard efter hendes første mand.Michel Jensen, der døde 1821, 34 år gl.1824 kom der en ny mand til Skårupgård,nemlig Thomas Jespersen, der flyttede dertilsammen med sin familie. Han var født iKaastrup 1780 og havde sikkert kendt ovennævnteMichel Jensen, der også var fra Kaastrup.Thomas Jespersen kom fra Nors, hvorhan havde en gård. Han var først gift med KirstenNielsdatter Bjerregaard. Efter hendes død1811 blev han gift med Maren Cathrine AndersdatterFrøkjær, der døde 1822, hvorefterThomas Jespersen 1823 giftede sig for trediegang med Inger Christensdatter Nordentoft,der er født 1803 i Klitmøller.Måske kom Thomas Jespersen til Skårupgårdsom bestyrer for Anne Nielsdatter, derhavde været enke siden Michel Jensens død1821. Gårdens økonomi har nok ikke væretså god, idet Christen Neergaard og ChristenFrøkjær 1827 fik auktionsskøde på Skårupgård.De var svogre til Thomas Jespersen, somde solgte gården til 1831 for 1500 rd. sølv,med aftægt til Anne Nielsdatter Kielsgaard.Hun døde 1866.I Thomas Jespersens tre ægteskaber var der20 børn i alt, heraf 12 født på Skårupgård ihans ægteskab med Inger Christensdatter Nordentoft,og fra dem nedstammer en stor efterslægtmed navnet Nordentoft.Thomas Jespersen døde 1849, hvorefter IngerNordentoft drev gården en årrække medhjælp fra børnene. Hun døde 1884 hos datterenCathrine i Thorup Strand. Inger og ThomasJespersen er begravet i V. Vandet, hvorderes gravsted stadig findes 2007.1866 solgte Inger Christensen NordentoftSkårupgård til Christen Sindberg, der 1870frasolgte en del af jorden og 1872 solgte hovedparcellen,der herefter kaldes Store Skårup,til Søren Larsen, der er født 1838 i Ø.Vandet. Han var gift med Maren Nørgaard.De to børn, der blev født, mens de boede påSkårupgård, døde begge som små. Søren Larsendøde 1885, hvorefter hans enke drev gårdeni tre år.66Vandet sogn trykudgave.indd 66 11-11-2007 12:43:08


1888 blev Skårupgård købt af Christian MartinLebrecht Eyber. Han er født i Ydby 1856.Han var, før han kom til Skårupgård, sagføreri Vestervig. 1888 blev han gift med KirstineFrederikke Vad fra Nørhå. Hun er født o.1862. Ægteparret fik to Børn: Hansine, født1889 og Vilhelmine Karoline, født 1894.1890 opførtes et nyt stort stuehus på Skårupgård.Christian Eyber solgte gården 1916.Han døde i København 1921. Kirstine Eyberf. Vad døde 1935. De blev begge begravet iV. Vandet, hvor deres gravsten stadig findeslængst mod nord på kirkegården.Skårupgård blev 1916 solgt til J. Skøt afEgelund og H. Skøt af Følle Ladegård. Hansolgte den 1918 til E. Dam, der kort efter igensolgte gården til Helmer Oddershede. Han erifølge folketællingen 1921 født i Kåstrup 1882og var gift med Johanne Kirsten Kjærgaard,født 1891 i Harring. Desuden var der på gårdenen pige og fire karle.1927 blev Skårupgård solgt til Vilhelm Poulsen,der 1931 solgte den til førnævnte E. Dam.Efter disse år med flere og ofte kortvarigeejerforhold af Skårupgård, blev der mere stabileforhold, da E. Dam 1933 solgte gården tilJens Madsen Nielsen, der er født i Vang 1886som søn af Chr. Madsen Nielsen. Som ungvar Jens Madsen Nielsen en del år i Amerika,hvorfra han 1923 kom hjem.Han blev gift med Anna Margrethe Bangsgaard,født 1891 i Hassing som datter af Johanneog Niels Pedersen Bangsgaard. AnnaMargrethe og Jens Madsen Nielsen havde førsten gård i Skinnerup og flyttede derfra til Skårupgård.De fik to Børn: Niels Kristian, født 1928og Ellen Margrethe, født 1932. Hun blev giftmed Svennevig Vilsbøl.1957 overdrog Jens Madsen Nielsen Skårupgaardtil sønnen Niels Kristian Nielsen, der erfødt 1928 i Skinnerup. Han blev 1951 gift medMarie Christensen Vilsbøl, der er født i Skjoldborg1927 som datter af Helga og Jeppe Vilsbøl,der senere flyttede til Lynghøjgård (se Egshvilevej3). Marie og Niels Kristian fik tre Børn:Karsten Ulrik, født 1955, Annette Merete, født1956 og Alice Vivi, født 1958.1996 solgte Marie og Niels Kristian NielsenSkårupgård til Frits Foged Nielsen, der solgteden til Michael Dalgaard, der har udvidet bedriftenved køb af andre ejendomme i Vandet.Skårupvej 23. Matr. nr. 10eDette husmandssted er af Niels ThomsenStentoft i Tøfting, Klitmøllervej 45 o. 1905 udstykkettil Otto Gasberg. Han er født i V. Vandet1882 og blev 1905 gift med Dorthea SvanborgChristensen, der er født 1885 i Nors sogn i ethus kaldet Nors Skovhus, der lå ude ved havetnogle km. nord for Klitmøller. Dorthea og OttoGasberg arbejdede i Vandet Plantage og den tilhørendeplanteskole. De fik efterhånden mangebørn, hvoraf en enkelt af de 12, der er fundeti kirkebogen, døde som spæd. 1913 solgtede husmandsstedet og flyttede til Engholmvej13 i Øster Vandet. (se der).Den nye ejer af Skårupvej 23 var Søren ChristianChristensen, der havde ejendommen indtil1916, hvor han solgte den til Jens Christian Jensen.1919 købte Niels Jakobsen ejendommen.Han er født i Nors 1896 og var gift med PetraKristiane Pouline Jensen, der er født 1898 iRæhr. De fik fire børn, hvoraf en døde som lille.Niels Jakobsen arbejdede også i plantagen, menefter at Søholt Savværk var startet o. 1933, fikhan arbejde der sammen med sin nabo AndersFuglsang, der boede på Skårupvej 25. Niels Ja-67Vandet sogn trykudgave.indd 67 11-11-2007 12:43:08


kobsen døde pludselig 1970. Petra døde 1982.Ejendommen blev 1981 købt af Susanne KlosterPedersen, der 1988 solgte den til NielsPeter Horsted, der blev gift med Kirsten PårupNielsen. 1993 blev ejendommen på Skårupvej23 købt af Michael Nørgaard og LoneNielsen gift Nørgaard. Sidstnævnte overtog1998 ejendommen som eneejer.Skårupvej 25. Matr. nr. ?Denne ejendom tilhører Vandet Plantage underStatsskovvæsenet, og findes ikke i tinglysningsbogeni Thisted, hvorfra vi har hentetoplysninger om de fleste ejendomme. I ejendommen,hvortil der hørte lidt jord, boede1903 Frederik Christian Thomsen, der sammeår var blevet gift med Mariane Andersen.Frederik Thomsen var født i Østerild 1879,og Mariane var født i Nørre Vilsbøl 1877. Defik en halv snes børn. Han var opsynsmand iVandet Plantage. O. 1933 flyttede familien tilen lejlighed i plantørboligen, hvorfra de havdeden tilhørende tjenestejord i forpagtning.Derefter flyttede Else og Anders FuglsangChristoffersen til Skårupvej 25. Han er født iVangså 1902 og blev 1926 gift med Else MariePedersen, der er født i Sjørring sogn 1905.Ægteparret havde først et landbrug i Vigsø,hvor de tre ældste af deres 10 børn er født. AjsFuglsang, som han mest kaldtes, fik arbejde påSøholt Savværk, hvor han arbejdede sammenmed sin nabo Niels Jakobsen fra Skårupvej 23.Anders Fuglsang var 1945-1953 medlem af V.Vandet menighedsråd, valgt af Indre Mission.1963 fik Else og Anders Fuglsang byggetet hus på Toftholmvej 19, hvortil de flyttede,men han døde allerede 1965. Senere flyttedeElse til Thisted, hvor hun døde 1994.Hvem der herefter boede i Statens hus påSkårupvej 25, er der ikke fundet oplysningerom, men det var en tid lejet af en jagtforening.1972-1981 boede Tage Nordensgaardi huset. Han er født 1943 i Hvidbjerg påThyholm, men opvokset på Agerholmvej 5,hvor hans forældre 1946 oprettede et statshusmandsbrug.Tage Nordensgaard arbejdedei Vilsbøl og Vandet plantager. 1982-1985 boedeOle Vigsø Kær i huset på Skårupvej. Haner født 1952 i V. Vandet og gift med Mona KathrineLarsen, der er født 1955. De havde børneneMie og Dan.1985 flyttede skovløber Svend Rødbro indi huset. Han er født 1960 i Sjørring og giftmed Anette Olsen, der er født 1961 i Holstebro.Ægteparret har tre børn: Camilla, Katjaog Sisse.1999 blev boligen overdraget til skovløberJens Jørgen Andersen. Han er født 1956i Klitmøller og er gift med pædagog ConnyMarie Dahl Andersen, der er født i Sjørring1958. Dette ægtepar har to børn: Betina ogDennis.Søholtvej 1. Campingplads og senereskovbørnehave. Matr. nr. 5cSøholtvej 1 er et areal, der ved VilsbølPlantages anlæggelse blev en del af den tjenestejord,som overplantøren havde brugsrettenover, og som han selv kunne drive ellerforpagte ud. Senere blev overplantørens stillingsbetegnelseændret til overklitfoged ogendnu senere til skovrider.Omkring 1927 blev arealet af overklitfogedAllan Heilmann udlejet til Forenede DanskeMotorejere, FDM, der brugte det til campingpladsfor deres medlemmer. Der blev sat en68Vandet sogn trykudgave.indd 68 11-11-2007 12:43:08


FDM´s campingplads ved Søholtvej 1.vandpumpe i den gamle brønd ved gårdenNørre Vilsbøl, der var nedrevet o. 1910, ogher blev der også opført et skur med toiletter.Toiletter er nu så meget sagt, idet der kun varet bræt, hvorunder der var frit fald til den barejord, men på bagsiden af skuret var der en lem,der kunne fjernes, når der skulle muges ud. Dader efter krigen kom mere gang i campinglivet,blev vandpumpe og toiletter med spandeindrettet på selve pladsen, der ligger ca. 100m. øst for hvor Nørre Vilsbøl lå.Opsynet med pladsen blev de første år varetagetaf Niels Peter Nielsen, der var opsynsmandi Vilsbøl Plantage og boede på Søholtvej2. Efter at han var flyttet, blev det vist denæste som boede på Søholtvej 2, der fik dettejob. Det var Viggo Hedemann og senereRichard Sørensen. Jens Tøfting Madsen, derboede på Søholtvej 9, fik overdraget opsynetmed campingpladsen først i 1950erne. 1957blev hvervet overtaget af hans søn Ejnar Madsen,der dengang også boede på Søholtvej 9,men 1961 flyttede til Søholtvej 4.FDM opgav 1982 at drive pladsen, som deikke ønskede at modernisere, da den lå på lejetgrund. Derefter blev pladsen indtil 1988 drevetaf Ejnar Madsen som privat campingplads. Denstørste benyttelse af pladsen fandt sted i årene1960-1975, hvor der, når der var flest i højsæsonen,kunne være 40-50 enheder på pladsen.Fortrinsvis danskere, men også en del tyskereog hollændere samt en del fra de skandinaviskelande og enkelte andre udlændinge.Efter at campingpladsen 1988 blev nedlagt,lod Skov- og Naturstyrelsen et hus bygge påpladsen, som kan benyttes af skiftende skoleklasser.Senere opførte Thisted Kommune et andethus, der benyttes som en fast skovbørnehave,der har mange aktiviteter i den frie natur.Søholtvej 2. Lille Søholt. Matr. nr. 5pDette hus tilhørte indtil 2004 Skov- og Naturstyrelsen,hvorfor man ikke ved hjælp af tinglysningenkan finde noget om beboerne i ejendommen.De følgende oplysninger, beror derformest på hukommelsen og mundtlige beretningeraf nu afdøde personer.Huset må sikkert være bygget omtrent samtidigmed eller kort efter overklitfogedboligenpå Søholtvej 6, der blev opført 1892-94og kaldes Søholt, hvorfor huset på Søholtvejto fik navnet Lille Søholt. Boligen blev opførttil brug for assistenter, opsynsmænd og andreansatte ved Vilsbøl Plantage.I tiden omkring 1906-1908 boede Jens TøftingMadsen og hans kone Kristine i huset. Deflyttede 1908 til naboejendommen, Søholtvej9 (se der). De havde i kost en plantørassistent,måske ham som er nævnt i folketællingen1921, som boende i huset. Hans navn varJens Vittrog, og hans kone var Margrethe Antonette.De er begge født i Thisted.1926 kom opsynsmand Niels Peter Nielsentil at bo på Lille Søholt. Han var opsynsmandi Vilsbøl Plantage og boede forinden i skovensbolig, kaldet Nebelhus, nuværende Agerholmvej17. Niels Peter Nielsen var født i Nørhå69Vandet sogn trykudgave.indd 69 11-11-2007 12:43:08


1867 og gift med Anne Simonsen, der var fødti Sønderhå 1860.De havde, før de kom til Vandet, haft enkøbmandshandel i Vangså. De havde en delbørn, der alle var piger. Datteren Ellen blevgift med Christian Bang, der 1926 fik svigerfaderensplads som opsynsmand i Nebelhus(se der). Niels Peter var en noget brovtendeperson, som vi børn var lidt bange for, men ellersgod nok på bunden, som man siger. Handrev også lidt landbrug, idet han havde lejetlidt af tjenestejorden fra Søholt. Han havdeen hest og et par køer og brugte lidt af udhusenepå Søholt. Da Niels Peters kone Annedøde 1939, flyttede han tilbage til Nebelhus,hvor han fik ophold hos sin datter og svigersøn,og her døde han 1954.Derefter kom Viggo Hedemann til at bo påLille Søholt. Han arbejdede i plantagen, havdekone og to eller tre børn. Familien flyttedevist til egnen nord for Aalborg. Jørgen Leerhøj,der senere blev plantør i Østerild boedeogså på Lille Søholt en kort tid under besættelsen.Derefter kom Richard Sørensen med sinkone Johanne og deres to piger til at bo i husetpå Søholtvej 2. Han arbejdede også i plantagenog fik senere en plads som opsynsmandi Kollerup Plantage ved Fjerritslev, hvortil deflyttede omkring 1958.Derefter blev det Marinus Buus og hanskone Gerda, der med deres to døtre Lene ogBente flyttede ind på Søholtvej 2. MarinusBuus havde været plantør i Vandet Plantage ogblev nu bestyrer af Søholt Savværk, der dengangejedes af Statsskovvæsenet. Da savværket1973 blev solgt til familien Linnet, flyttedeBuus med sin familie til Tvorup Plantage,hvor han var blevet ansat som plantør.Dagmar og Ole Linnet flyttede som medejereaf Søholt Savværk ind på Søholtvej 2.(Se Søholtvej tre om savværket). Ole Linneter født i Bedsted 1946. Han blev 1971 giftmed Dagmar Nicolaisen, der er født i Sønderhå1950. De fik tre børn mens de boede påSøholtvej: Karin, Erik og Søren. Efter at dehavde afhændet savværket flyttede familienLinnet til deres hus i Irup Skov ved Bedsted.Søholtvej 2, der stadig ejedes af Skov- ogNaturstyrelsen, blev derefter udlejet til Tinaog Jens Rysgaard Madsen. De boede der i ca.halvandet år fra 1997-1999. Tina er fra Bedstedog født 1969. Jens er født 1968 og opvokseti nabohuset Søholtvej 4.Deres ældste barn Anne blev født mens deboede på Søholtvej. 1999 flyttede de til Hillerslev.Dernæst blev Søholtvej 2 udlejet til Benteog Harald Nielsen. Bente, der er fysioterapeut,stammer fra Skinnerup. Harald, der ersocialpædagog, er fra Vendsyssel. De har trebørn: Kristian, Asker og Røskva. 2003 flyttedefamilien til Thorsted.Lille Søholt blev derefter af Skov- og Naturstyrelsenudbudt til salg og købt af tømresvendHenrik Olesen fra Thisted, der i løbetaf 2004 og 2005 har gennemrestaureret husetbåde udvendigt og indvendigt. 2005 blev hangift med Linea Møller Pedersen, der også erfra Thisted.Søholtvej 3. Søholt Savværk. Matr. nr. 5cSøholt Savværk blev startet 1933, oplyser PoulGuld, hvis far, Niels Guld, var værkfører påsavværket helt fra starten. Det var overklitfogedAxel Rasmussen, der tog initiativet til oprettelsenaf savværket på den plads, hvor dergennem flere år var savet kakkelovnsbrænde aftræ fra Vilsbøl Plantage, så det er sikkert rigtig,70Vandet sogn trykudgave.indd 70 11-11-2007 12:43:08


når det i en skriftlig kilde oplyses, at savværketstartede allerede 1928, men i så fald var det kunfor savning af brænde. Om overklitfoged AxelRasmussen, se under Søholtvej 6.Som nævnt blev Niels Guld ansat som værkførerog daglig leder af savværket. Han boedepå Vandetvej 13 (se der). Han havde fra begyndelsento medarbejdere, Niels Jakobsen ogAnders Fuglsang, der begge boede på Skårupveji Vandet Plantage (se der). Disse tre vargennem mange år de eneste ansatte på SøholtSavværk. Som trækkraft benyttedes de førsteår en petroleumsmotor, der 1937 blev udskiftetmed et lokomobil, der tidligere havde væretbenyttet som trækkraft for et tærskeværk.Lokomobilet blev anbragt over en muret ovn,hvori der kunne fyres med affaldstræ, som savværketjo havde meget af, men en ulempe var,at der skulle fyres en times tid, før dampspændingenvar tilstrækkelig. 1946 blev lokomobiletudskiftet med et såkaldt dieselaggregat,som var udlånt af marinens depot af tysk materielfra besættelsestiden. Dette aggregat lavedestrøm, som kunne anvendes ved savværketsmaskiner. Hermed blev det også mulig, at placeremaskinerne flere steder uafhængig af dendrivaksel, der med en rem blev trukket af lokomobilet.Denne mulighed udnyttedes især,da man 1950 oprettede en ny sav for tømmernogle meter syd for den gamle, der stadig fungerede,og da man senere indkøbte og installerededen rammesav, som ingeniør Jørgen Fibigerbrugte til det havneprojekt, han aldrigfik fuldført i Hanstholm. Ovennævnte dieselmotormed dynamo benyttedes som trækkraftfor savværket indtil 1952, men blev efterhåndenfor dyr i reparationer og dermed tabte arbejdstimer,hvorfor der bevilliges 55.159 kr.til bygning af transformator og etablering afFra det nye savværk.højspændingsledning plus indskud til BedstedElektricitetsværk mv., hvilket skete i løbet afforåret 1952.I en indberetning for 1951 oplyses det, at derer ansat otte arbejdere på savværket, og at deri dette år er opskåret 1588 kubikmeter til ensalgspris af 246.041 kr. Der er brugt 19.910l. brændselsolie for 7.014 kr.Det var overklitfogeden for Thy Skovdistrikt,der var den overordnede leder af SøholtSavværk med hensyn til regnskab o. l. Detvar et job, der i takt med savværkets udvidelseog ansættelse af flere folk blev mere tidskrævende,hvorfor plantør Marinus Buus Pe-71Vandet sogn trykudgave.indd 71 11-11-2007 12:43:09


Fra det gamle savværk.Fra det gamle savværk.tersen i Vandet Plantage 1958 blev forflyttettil en stilling som leder af savværket, med bopælpå Lille Søholt, Søholtvej 2.Niels Guld var i mange år værkfører og dender i det daglige stod for driften af savværket,samt salg af tømmeret, som solgtes bådetil tømmerhandlere, håndværkere og private.Han var i besiddelse af teknisk snilde og ordnedeofte selv problemer ved maskinerne, ligesomhan filede og oprettede savklingerne,i begyndelsen med håndværktøj, men senereanskaffedes en automatisk filemaskine, hvilketvar til stor hjælp ved dette daglige arbejde.Niels Guld fratrådte 1967 og havde da væretansat på Søholt Savværk i 34 år. Året efterdøde han.1968 afløstes overklitfoged Axel Rasmussenaf Peder Skarregaard i denne stilling. Omkringdenne tid arbejdedes der med planer, der gikud på modernisering af savværket ved bygningaf en hal til nye maskiner, bl.a. til afbarkningaf råtræet, så der af affaldstræet kunnefremstilles flis. Jysk Teknologisk Institut udarbejdedetegninger og beregnede udgifternetil 1,6 millioner, som der blev søgt om, mendette beløb blev ikke bevilliget af Landbrugs-72Vandet sogn trykudgave.indd 72 11-11-2007 12:43:10


Et postkort fra omkring 1908. Søholtvej 6, embedsboligfor overklitfogeden og senere skovrideren.ministeriet. 1971 indsendes en ny ansøgning,denne gang på to millioner. Også denne ansøgningblev afvist af bevillingsmyndighederne,bl.a. med den begrundelse, at Direktoratet forStatsskovbrug mener, at der i Nordjylland findesen savværkskapacitet, der i betydelig omfangoverstiger hugstudbudet af savværkstømmer.Skrivelsen fra Direktoratet slutter meddisse ord: ”Direktoratet har derfor med ministerietstilslutning besluttet at nedlægge detbestående savværk inden udgangen af 1974”.Så det var jo en hel anden snak.Thisted og Hanstholm kommune havde ellers,sammen med arbejdsformidlingskontoret,kraftig henstillet til de bevilgende myndighederat bevare Søholt Savværk af hensyntil egnsudvikling og beskæftigelse, men ligelidt hjalp det altså.For at støtte ansøgningen af 1971, indberetterBuus Petersen bl.a. følgende til Statsskovdirektoratetom arbejderne på savværket - oghvor længe de har været ansat: Poul Guld, 17år – Jens Goul-Jensen, 19 år – Hans Pedersen,18 år – Richard Poulsen, 18 år - HolgerDragsbæk, seks år - Svend Oluf Nielsen, treår - Jens Steffensen, to år - Arne Steffensen,to år. Alle er familieforsørgere med eget hus,undtagen Jens Steffensen.Efter afslaget fra de bevilgende myndighedervar der endnu en mulighed for at bevarearbejdspladsen, nemlig at udbyde savværkettil salg. Dette skete i slutningen af 1972.Der indkom tre tilbud, og det højeste var fraErik Linnet, som overtog Søholt Savværk fra1. maj 1973 sammen med sønnen Ole Linnet,der blev den daglige leder af virksomheden,og han fik med sin familie ret til at leje Statenshus på Søholtvej 2 (se der).Efter at Erik og Ole Linnet havde overtagetSøholt Savværk, blev der bygget en storhal til savværkets nye og tidssvarende maskiner,ligesom der blev opført en silo til savsmuldog flis.Disse bygninger blev opført sydvest fordet gamle savværk og blev senere udvidet.Sammen med savværket drev Staten de sidsteår før salget et stakitværk, hvor der fremstilledesafbarkede rafter af forskellige slags,samt hegnspæle mv. Denne virksomhed beholdtStaten ved salget af savværket, menher beskæftigedes det meste af tiden kun énmand. Stakitværket blev 1985 flyttet til NystrupPlantage.Familien Linnet ejede og drev Søholt Savværki 20 år indtil 1993, hvor det solgtes tilJens Peter Pedersen fra Frøslev i Sønderjylland.Han var i forvejen ejer af Frøslev Tømmerhandelog blev senere ejer af et savværki Hovborg.I løbet af den tid familien Linnet og senereJens Peter Pedersen drev savværket, skete derløbende udvidelser og forbedringer af bygningerog maskiner. 1986 blev der bygget en nykontorbygning af træ. Året efter blev der op-73Vandet sogn trykudgave.indd 73 11-11-2007 12:43:11


Skovarbejdere ved Søholtvej 6. Fra venstre Jens TøftingMadsen, Christian Bang, Niels Peter Nielsen, Niels Chr.Vilsbøl, Vilhelm Larsen, Jens Jørgen Bach, Axel Larsen ogKarl Larsen. Billedet er fra 1929.ført to tørrestuer, hvoraf den ene i begyndelsenbenyttedes til opbevaring af det tørrede træ.1989 byggedes en ny hal til det tørrede træ,hvorefter begge tørrestuer toges i brug.Det meste af råtræet kom her fra landet, mender blev også importeret træ fra Estland ogen enkelt gang fra Norge. Der blev også på ettidspunkt oprettet et såkaldt vandlager på etareal nord for savværket, hvor der blev oplagrettræ især fra stormfald. Dette træ kunne liggeder i årevis, når det blev holdt fugtigt vedoversprøjtning med vand.Omkring årtusindskiftet var der ansat godt1946 var der disse skovarbejdere i Vilsbøl og VandetPlantager. Nogle arbejdede på savværket. Det er i bagesterække fra venstre: Jens Chr. Jeppesen, Anders FuglsangChristoffersen, Christian Bang, Karl Sørensen, LarsKloster, Jens Tøfting Madsen. Forreste række fra venstre:Niels Peter Nielsen, Laurids Ardahl, Martin Bach, SeverinBisgaard, Ingvard Jensen, plantør Helge Pedersen,Niels Guld, Kirstine Thinggaard Kristiansen, Ejner Søe,Overklitfoged Axel Rasmussen, Harald Simonsen, NielsJakobsen, Arnold Kjær, Hans Møller Christensen og tilsidst jagtopsynsmand i vildtreservatet Kjeld Gotfred Nielsenpå hesten Kaj.74Vandet sogn trykudgave.indd 74 11-11-2007 12:43:11


Savværksarbejdere omkring 1960. Fra venstre: Overklitfoged Axel Rasmussen, Hans Pedersen, Per Kristensen, plantørBuus Pedersen, elev Rutved, Marinus Thingstrup, Johannes Gravesen, Anders Fuglsang, Ejner Søe, Kristian Søe, JensGoul, Poul Guld, Richard Poulsen, Niels Jacobsen og værkfører Niels Guld.20 savværksarbejdere, foruden to-tre stykkerpå kontoret. Det kom derfor som en stor oguventet overraskelse for de ansatte, ja alle iomegnen, da Jens Peter Pedersen i efteråret2004 meddelte, at han havde besluttet at nedlæggeSøholt Savværk, hvilket også skete.Men i løbet af 2005 blev pladsen og bygningernelejet ud til tømmerhandler firmaet Hedegaard& Hilligsøes Eftf. A/S i Thisted. Lejemåleter på 10 år og firmaet har købt nogleaf de mindre maskiner, mens det forlyder, atde større maskiner, til opskæring af råtræ, ersolgt til Litauen.Søholtvej 4. Matr. nr. 17lGrunden blev 1960 udstykket fra Søholtvej9 af Jens Tøfting Madsen til sønnen EjnarRysgaard Madsen, født i V. Vandet 1924. Efterflere pladser ved landbrug og et ophold påHoptrup Højskole, blev han 1949 forpagter aftjenestejorden ved overklitfogedboligen, kaldetSøholt, nu skovridergården på Søholtvej6, hvortil der hørte ca. 12 ha. plus stald oglade, men ingen beboelse, hvorfor huset påSøholtvej 4 opførtes 1961. Samme år blevEjnar Madsen gift med Lydia Christensen,75Vandet sogn trykudgave.indd 75 11-11-2007 12:43:12


der er født 1930 i Stenbjerg. Hun havde i flereår plads i huset hos købmand Peter TøftingMadsen i Stenbjerg, og har været på husholdningsskolei Silkeborg. Ægteparret fik tre drenge:Ole, født 1962, Egon, født 1963 og Jens,født 1968. Indtægten fra landbruget blev 1973suppleret ved arbejde på Søholt Stakitværk ogsenere som graver ved V. Vandet Kirke, hvorEjnar i forvejen var ansat som kirkesanger.Forpagtningen af tjenestejorden fra Søholt ophørte1997. Ejnar var 1957-1981 medlem afmenighedsrådet, valgt af Indre Mission, hvisformand han var fra 1968 til 2000.Søholtvej 6. Matr. nr. 5cDenne ejendom blev opført 1892-1894 somembedsbolig for overplantøren og overklitfogedenfor Thisted Amt. Den første, der fik detteembede, var Jens Bohn-Jespersen, der varfødt på Bornholm 1848. Hans datter GerdaBohn-Jespersen har 1966 skrevet erindringerom sin far, hvorfra vi har de fleste af følgendeoplysninger om denne mand. Bohn-Jespersenblev af Staten bevilliget 16.000 kr. til opførelseaf boligen, hvorefter han fik frie hændermed hensyn til beliggenhed og indretning.Han opførte en toetagers bygning med fuldkælder og gav den navnet Søholt. Da den stodklar i april 1894, hentede han sin familie, derboede i København og bestod af to ukonfirmerededøtre og en husbestyrerinde, som han1896 blev gift med. Til embedet hørte tjenestejord,hvorfor der også opførtes stald og lade.Bohn-Jespersen drev selv landbruget indtilo. 1918. Han ansatte en karl, der samtidigfungerede som kusk for overklitfogeden - detvar jo før bilernes tid. Var der brug for merearbejdskraft ved landbruget, blev der lånt enOverklitfoged Axel Rasmussen.mand eller to fra plantagen. En pige var ansatsom kokkepige og skulle desuden malkeBohn-Jespersens køer. Mine Jensen, der varansat som sådan, fortæller i sine erindringer,at herskabet forlangte at blive tiltalt således itredie person: ” Ønsker overplantøren……”.Der går også en historie om, at karlen, dervar udstyret med livré, når han skulle køremed herskabet, en dag havde iført sig dettefor at køre til slagteriet med grise og måskegøre besøg bagefter, men han blev stoppet afBohn-Jespersen, der ikke var med på spøgen.Overklitfogeden fungerede også som plantørfor Vilsbøl Plantage, der blev tilplantet de førsteår af Bohn-Jespersens embedstid. 1895 dødeBirgitte, den ældste af Bohn-Jespersens døtre,15 år gammel, ifølge hendes søster Gerdapå grund af det barske klima. 1896 giftede enkemandenBohn-Jespersen sig med sin husbestyrerindeJohanne Viktoria Kirstine, der var76Vandet sogn trykudgave.indd 76 11-11-2007 12:43:12


født i København 1854. Familien boede hvertår nogle vintermåneder i København på grundaf klimaet her i dette barske og træløse område.Bohn-Jespersen fik dog i løbet af nogleår rådet bod på det med de manglende træer,da det lykkedes ham at få både nåletræerog løvtræer til at gro i plantagen og omkringboligen, der var bygget på en bar mark, hvadman knap kan forestille sig i dag. I en alderaf 75 år tog Bohn-Jespersen 1923 sin afskedog flyttede fra Søholt. Han døde 1937, slutterdatteren Gerda i sin interessante beretningom sin far.Det var Allan Kristian Heilmann, der 1923blev overklitfoged og bosatte sig på Søholt.Han var født 1890 og blev 1913 gift med AstridCamila Elisabeth Resendorff, der er født 1895.De havde to børn, da de kom hertil, Melean ogKlaus. 1924 fik de en søn, som de gav navnetNiels Vilsbøl Heilmann. Allan Heilmann varen ivrig sportsmand og dyrkede bl.a. skøjteløbpå Vandet Sø, hvor en skovarbejder blev sattil at tage tid. ”En kold fornøjelse”, fortællervedkommende. Samme person fortæller omengang, han skulle med Heilmann ud på Nebelmark for at se på et arbejde der. Heilmannsagde: ”Nu løber jeg i forvejen, så kan De jokomme senere”. Arbejderen, der var på cykel,mente nok at han kom først, men da hannåede frem, stod Heilmann der allerede. FruHeilmann gik meget op i sang og musik. Familienflyttede 1931 til Skagen, hvor de fikendnu en søn ved navn Peter.Da de flyttede til Skagen, byttede de medoverklitfogeden dér, Axel Heidemann Rasmussen,der således blev den næste overklitfogedpå Søholt. Han er født 1897 i Jyderup påSjælland og blev 1928 gift med Bergliot MarieArveschoug, der er født år 1900 i Norge.Ægteparret fik fire børn: Harriet, Ulla, Annaog Karin, de er alle vokset op på Søholt, menkun de to yngste er født der. Axel Rasmussenstartede Søholt Savværk, som har sin egen historie,(se Søholtvej 3). Overklitfoged Rasmussenvar en farverig og temperamentsfuldperson. Han gjorde et stort arbejde med at opkøbearealer til beplantning, ligesom han varmed til at etablere Statens Vildtreservat mellemHanstholm og Klitmøller. Han har skreveten længere afhandling om Klitskoven iThisted Amt. Heri redegøres for sandflugtsdæmpningenog beplantningen med forskelligetræsorter i klitplantagerne i Thy. Afhandlingener udgivet 1971 som et særtryk til DanskSkovforenings Tidsskrift. Axel Rasmussenvar 1933-1954 formand i V. Vandet Brugsforening.12. december 1967 fyldte han 70 årog var bevilget afsked fra nytåret 1968, menhan døde på Thisted Sygehus kort før jul 1967.Fru Rasmussen flyttede derefter ene til Nordsjælland,hvor de havde købt et hus.Derefter blev Peder Skarregaard overklitfogedmed bopæl på Søholt. Han er født 1928i Ringkøbing og gift med Kirsten, der er født1930 på Sjælland. De kom fra Vejers, hvor deresto døtre Karen og Anne er født. I Skarregårdstid blev stillingsbetegnelsen ændret tilskovrider, idet klitvæsenet med alle dets plantagerlangs vestkysten, blev lagt under SkovogNaturstyrelsen, der er landsdækkende.Kirsten Skarregaard døde 2007.Efter at Skarregaard gik på pension og flyttedetil Thisted blev Ditte Svendsen 1995 udnævnttil skovrider i Thy Statsskovdistrikt,og blev dermed den første kvindelige af slagseni landet.Ditte Svendsen er født 1957 i Tilsted. Hun ergift med Steen Oluf Karlsen, der er født 195777Vandet sogn trykudgave.indd 77 11-11-2007 12:43:12


og i 1967 flyttede til Nors med sine forældre.Ditte er uddannet som forstkandidat, og Steenhar en uddannelse som civilingeniør. De komfra Allerød, hvor deres to børn Søren Adamog Anna er født.1991 blev staldbygningen på Søholt inddragettil kontorer, mødelokale mv. 2005 blev derogså indrettet kontorer i ca. halvdelen af laden.Denne sidste ret omfattende udvidelseskyldtes nedlæggelse af Hanherred Skovdistriktog deraf følgende udvidelse af Thy Distriktet,der i dag omfatter 31.000 ha.Søholtvej 9. Matr. nr. 17c1876 solgte Jeppe Vilsbøl i Vilsbølgaard, nuVilsbølvej 7, et stykke jord til Anders KristianPedersen. Denne lod fik matr. nr. 17c og blevsammen med 30a til det husmandssted, der idag er Søholtvej 9. Anders Kristian Pedersenblev kaldt ”Ajs Kristen Tækker”. Han var født1828 i Blegehule og blev 1865 gift med IngerPedersdatter Kløvborg, der var født 1820 iKlitmøller. Hun var enke efter Palle Jensen,der ejede matr. nr. 30a. Inger og AndersKristian døde begge 1896, men de havde allerede1889 solgt ejendommen til Else KirstineStentoft, født 1847 i V. Vandet. Hun var enkeefter Niels Kristrian Svennevig i SønderVilsbøl og blev 1890 gift anden gang med pensioneretlærer Peder Kristian Myrup, der erfødt 1816 i Ræhr. 1891 solgte de ejendommentil Anders Christian Madsen, hvis datterDorthea Madsen, født 1869 i V. Vandet, flyttedetil ejendommen sammen med sin mand JensPeter Pedersen, der er født i Blegehule 1869og er nevø til ovennævnte Anders KristianPedersen. Dorthea og Jens Dresen, som mandenblev kaldt, var blevet gift 1890, og de fikHusmandsstedet på det nuværende Søholtvej 9 omkring1920.1898 overdraget ejendommen, som de havdedrevet og boet i siden 1891. Jens PeterPedersen døde 1908 og efterlod sig syv børn.Samme år flyttede hans enke til Klitmøller, efterat have solgt husmandsstedet til sin broderJens Tøfting Madsen. Han er født i V. Vandet1880 og blev 1905 gift med Kristine Pedersen,der er født 1877 i Klitmøller. De boede et parår på Lille Søholt, Søholtvej 2, inden de overtogSøholtvej 9 efter hans søster. De fik efterhåndenseks børn. Kristine døde 1918 efter athave født en datter, som blev opkaldt efter hende.Jens Tøfting, som han mest kaldtes, blev1923 gift igen med Augusta Christoffersen,der er født i Vangså 1892. I dette ægteskabfødtes tre drenge: Ejnar (se Søholtvej 4), Karlog Svend. Augusta døde 1932. Jens Tøftingforblev enkemand til han døde 1973 i en alderaf 93 år og stadig ejer af Søholtvej 9.1923 blev der bygget nyt stuehus og 192978Vandet sogn trykudgave.indd 78 11-11-2007 12:43:13


en ny stald, mens den gamle lade stadig er bevareti 2006. Jens Tøfting arbejdede i VilsbølPlantage og den tilhørende planteskole. Familientilsluttede sig Indre Mission, hvis formandJens Tøfting var i nogle år o. 1910-20. Han varmedlem af menighedsrådet 1912-1920 og medlemaf sognerådet 1927-1933 og 1937- 1943.Efter Jens Tøfting Madsens død 1973, blevhans datter Anna Kristine Madsen ejer af Søholtvej9, hvor hun er født 1913. Hun var ugift oghavde i mange år holdt hus for faderen, efter athun i sine unge år havde haft forskellige pladserog været på Haslev Højskole. Hun blev detnaturlige samlingspunkt for familien omkringbarndomshjemmet, både før og efter faderensdød. Hun boede på Søholtvej 9 til sin død 1997,bortset fra de sidste tre måneder, hvor hun varpå plejehjem.Efter hendes død blev huset 1998 solgt til PiaLindberg Christensen, der er født 1953. Hun erjordemoder og ansat på sygehuset i Thisted.Tandrupvej 2. Tandrup. Matr. nr. 8aTandrup er en meget gammel gård i V. Vandet,hvis historie kan føres tilbage til omkring1600. Gården har i tidens løb haft forskelligeejere og fæstere. Blandt ejerne kan nævnes detnærliggende Vigs Gods og efter 1652 ØrumGods. Omkring 1690 købte Peder Bendixen iVandetgård Tandrup. Efter 1702 ejes Tandrupaf Søren Andersen Nors. Han ejede ogsåSkårupgård, som han 1715 solgte til MadsChristensen Tandrup (o.1670-1735). Hanblev 1716 gift anden gang med Anne KirstineSørensdatter (1694-1761), der var datter afovennævnte Søren Andersen Nors. De boedei Tandrup, som de 1719 fik skøde på.Efter Mads Christensen Tandrup var død1735, giftede Anne Sørensdatter sig 1736med Niels Andersen Haastrup fra Nors. Hanvar sognefoged i V. Vandet til sin død 1756.Anne Sørensdatter døde 1761 og en søn afhendes første ægteskab, Anders Madsen Tanderup,overtog gården, hvor han er født 1735.Han var gift med Inger Cathrine Nielsdatter.De fik ifølge kirkebogen fem børn, mens deboede på Tandrup. De flyttede til Kortegård iDover, hvor de nævnes 1780.Den næste ejer af Tandrup blev ChristianGudichsen, født o. 1734 og første gang var giftmed Anne Poulsdatter Neesgaard, der døde1793, 54 år gammel. Christian Gudichsen giftedesig anden gang 1797 med Anna Sørensdatterfra Ræhr. 1794 solgte Christian GudichsenTandrup til sønnen Poul Gudichsen, dersamme år blev gift med Cathrine NielsdatterSchaarup fra Nebel. Han var født o. 1770 ogdøde allerede 1796, to år efter han havde overtagetTandrup og var blevet gift.1798 udstedte auktionsretten skøde på gårdenTandrup med tilhørende vejrmølle tilPeder Christensen. Han er født i V. Vandet1753 og blev 1776 gift med Maren LarsdatterStentoft, der er født i Vester Stentoft 1748.Hun døde 1818, og han døde som aftægtsmand1832. De fik seks børn deriblandt sønnenChristen Pedersen Tandrup, der er født1789. Han overtog Tandrup 1813 og blev sammeår gift med Gertrud Christensdatter Dragsbech,født 1791 i Klitmøller. Christen PedersenTandrup døde som aftægtsmand 1863 oghavde da været enkemand siden 1850. Af deresfire børn blev det sønnen Peder ChristensenTandrup, der 1850 overtog gården. Haner født 1819 og blev 1845 gift med MagdaleneJensdatter Holler, der er født på gårdenHoller 1798 og var enke efter Thomas Jen-79Vandet sogn trykudgave.indd 79 11-11-2007 12:43:13


sen Bjerregaard, der døde i Holler 1844. Magdaleneog Peder Christensen Tandrup fik ingenbørn, men de havde som plejesøn ThomasChristian Jensen. Han er født 1855 som sønaf Jens Christian Andersen og Maren KirstineChristensdatter Tandrup, der født 1828 påTandrup og er datter af ovennævnte ChristenPedersen Tandrup. Thomas Christian Jensensforældre boede fra 1857 på naboejendommenBrunbjerg (se Tandrupvej 5). Ifølge testamenteaf 1897 skulle plejesønnen Thomas ChristianJensen arve Tandrup efter plejeforældreneMagdalene og Peder Christensen Tandrup,der døde henholdsvis 1881 og 1902.Thomas Christian Jensen blev 1882 gift medMette Marie Frost, som er født 1852 i Klitmøller.Han gik under navnet ”Tames i Tajrup”.Det fortælles, at han undertiden kunne værelidt småsindet, hvad vi i dag ville kalde letteredeprimeret. En dag gik han ud på den tilfrosnesø, da han havde hørt, at det var en letdød at fryse ihjel, men da han havde siddet deren tid, syntes han alligevel, det blev for koldt,hvorfor han gik tilbage til de vante omgivelserpå gården. Ægteparret fik fem børn hvorafén døde som lille. De solgte gården 1929og flyttede sammen med datteren Magdalenetil Vandetvej 26 (se der). Mette Marie døde1931, og Thomas døde 1938.Det var Niels Jensen, der 1929 købte Tandrup.Han er født o. 1904 og blev gift i Skjoldborgmed Anna Thomsen, der er født o.1906.De fik tre børn, mens de boede på Tandrup:Karl Kristian, født 1929, Ellen Margrethe,født 1932 og Anne Marie, født 1942.Den næste ejer af Tandrup blev Julius NicolajLarsen, der 1944 fik skøde på gården. Haner født i Harring 1888. Han var gift med Anna,der er født 1896 i Thingstrup. Han var tidligereslagter i Thisted, og de boede iflg. folketællingen1921 på Hanstholmvej 39 i Skinnerup,hvor der også nævnes flere af deres børn.Senere fik de Henny, der blev gift med ViktorPlougmann (se Kirkedal 3 og Lien 18).1950 blev Tandrup købt af Gunner ViggoKristensen Dybdahl. Han er født 1916 i Ejerslevpå Mors. Han blev 1940 gift med ElseMette Marie Schmidt, der er født 1915. GunnerDybdahl solgte 1952 et areal vest for gårdentil Det Danske Spejderkorps. Arealet, dersenere blev udvidet, benyttes som lejrpladsog har adressen Tandrupvej 1. Gunner Dybdahlvar formand for grovvareforeningen. Handøde pludseligt ved en trafikulykke 1988. Elsedøde 1996 på Solgården i HundborgDe havde fire børn: Sonja, Leif, Arne og Birthe.Sønnen Arne Dybdahl overtog 1978 Tandrup.Han er født 1945 i Sejerslev. På Tandrupbor tillige defektrice Birthe Jensen.Tandrupvej 3. Matr. nr. 8dGrunden er udstykket fra Tandrup i 1926 afgårdejer Thomas Christen Jensen til tandlægeE. Nordentoft Nielsen, der lod opføre ensommerbolig på grunden.I 1974 blev de to tredjedele af ejendommentilskødet sønnen Asger Nordentoft Nielsenhenholdsvis Inge Merete Nielsen. I forbindelsemed E. Nordentoft Nielsens død overtogAsger og Inge i 1983 den sidste tredjedelaf ejendommen, jf. skifterettens attest. Nuværendeejer er (2007) Claus L. NordentoftNielsen.Tandrupvej 5. Brunbjerg. Matr. nr. 8bEjendommen blev 1857 udstykket fra Tandrup,80Vandet sogn trykudgave.indd 80 11-11-2007 12:43:13


Tandrupvej 2 til Jens Kristian Andersen, derifølge skødet allerede havde opført bygningerne.Han er født 1829 i Vorring i Nors sogn,og han blev 1855 gift med Maren KirstineChristensdatter Tandrup, der er født 1828på nabogården Tandrup. Så vi må sige, atBrunbjerg, som blev den nye ejendoms navn,blev i familien fra Tandrup. Maren og JensChristian Andersen fik fem børn, hvoraf detre døde som børn eller unge. Den ældste, derhed Thomas, blev plejebarn hos sin morbroderPeder Christensen i Tandrup og arvede seneredenne gård. (Se Tandrupvej 2).Maren Kristine Christensdatter Tandrupdøde 1864, 30 år gammel. Jens Christian Andersenblev 1867 gift igen med Sidsel MarieChristensen, der er født 1843 i Hillerslev. Idette ægteskab var der tre sønner, hvoraf denyngste Kristen Jensen Brunbjerg, der er født1880, fik skøde på Brunbjerg 1909. Jens ChristianAndersen døde 1911, mens hans koneSidsel Marie levede til 1925. De blev begge81 år og havde ifølge skødet til deres sønret til aftægt på gården til deres død. KristenJensen Brunbjerg blev gift med Kirstine NystrupChristensen, der er født 1888 på Nystrupgård,der ligger lidt vest for Brunbjerg,men i Vang sogn.Der blev ingen børn i dette ægteskab. BådeKræn Brunbjerg, som han kaldtes og Kirstinehar været indvalgt i V. Vandet menighedsråd,og han har været medlem af brugsforeningensbestyrelse. De solgte Brunbjerg 1950, ellerrettere sagt, de byttede med Johannes Kristiansen,der havde en mindre ejendom kaldetFrøkjærhus på Vandetvej 11 (se der).Johannes Kristiansen er født 1901 i Skyumog blev 1930 gift med Anna Kirstine Stentoft,der er født i Baun 1903.De havde 14 børn, og de boede først i Hørdum,senere i Ø. Vandet og derefter i V. Vandet.1962 flyttede de til Sjørring, hvor Johannesdøde 1976, Anna Kirstine, der mest blevkaldt Stinne, døde 1994 på plejehjemmet Kastaniegårdeni Snedsted.Det var Albert Pilgaard Andersen, der 1962købte Brunbjerg. Han er født 1907 i Villerslev,og han boede på Brunbjerg sammen medsin søster Jenny Andersen, der er født i Lyngs1899.De kom fra gården Abildhauge i Østerild.Jenny døde 1978, og Albert døde 1985. Deblev begge begravet i et familiegravsted i Hurup.Efter Alberts død kom Brunbjerg igen tilbagetil Tandrup, idet den blev overtaget af ArneDybdahl, der solgte bygningerne til Erik DissingOlesen, der 1997 solgte dem til TorbenToftdahl OlesenToftholmvej 5. Matr. nr.10pGrunden til Toftholmvej 5 blev oprindeligtudstykket fra gården Tøfting, Klitmøllervej45, til kommunen i forbindelse med bygningaf den nye centralskole for Ø. og V. Vandet1960.Kommunen solgte 1967 grunden til SvendOluf Nielsen, der byggede huset. Svend Nielsenvar født 1923 og var gift med Edith HenriettePoulsen, der er født 1929. Ægteparretfik tre døtre: Bente, Mona og Birthe. SvendNielsen var fodermester på gården Tøfting ogboede da på Klitmøllervej 47, som hørte tilgården. Senere fik Svend Nielsen arbejde påSøholt Savværk, hvor han var, indtil han gikpå pension. Edith døde 1992. Svend blev boendei huset indtil sin død 2003. Huset blev81Vandet sogn trykudgave.indd 81 11-11-2007 12:43:13


2004 solgt til montør Ove Mikkelsen og direktriceElsa Mikkelsen.Toftholmvej 6. Matr. nr. 10lHuset blev bygget o. 1910 som forsamlingshuspå en grund skænket af Niels ThomsenStentoft, den daværende ejer af gårdenTøfting.Det var dog først 1949 at I/S Vandet Forsamlingshusfik skøde på ejendommen af HansSkårup, der var svigersøn af Niels ThomsenStentoft og nu ejer af Tøfting på Klitmøllervej45. Forsamlingshuset i Vandet var, indtil sognegårdensbygning 1960, stedet, hvor sognetsbeboere holdt møder, generalforsamlinger ogfester, ligesom det benyttedes af gymnastikforeningen.Toftholmvej 6 blev 1960 købt af Peter VilhelmMarius Pedersen, der blev pedel i dennye skole og sognegård. Han var født 1896i Hørdum og blev 1926 gift med Else MarieHvass Jensen. De havde flere børn og familienhar boet flere steder bl.a. på Ballerumog i Stenbjerg. Inden de flyttede til det gamleforsamlingshus, boede de på Egshvilevej iAgerholm.Vilhelm Pedersen døde 1988, og huset blevovertaget af hans kone Else Pedersen, somboede der nogle år, hvorefter hun fik opholdpå Nors Ældrecenter, hvor hun døde år 2000.Toftholmvej 6 blev 1996 købt af Ingrida ogThomas Thomsen.Toftholmvej 9. Matr. nr. 10s1960 blev den nye centralskole i Vandet byggetpå en grund, der var udstykket af ErnstKold fra gården Tøfting, Klitmøllervej 45.Else og Vilhelm Pedersen, Toftholmvej 6.Samtidig opførtes to lærerboliger, og et parår senere endnu en bolig, der var mindre ogberegnet til en enlig lærer.Toftholmvej 9 var 1960-1975 bolig for skolelederog førstelærer Kristian Goul-Jensen.Han er født 1918 og var gift med Ane Kirstinefødt Pedersen, der er født 1918 i Nors.Kristian Goul-Jensen var udlært som smedog havde som sådan forretning i Ræhr, indenhan i en moden alder begyndte at læsepå Nørre Nissum Seminarium. Efter nogleår som lærer i Sydthy, blev han blev ansatved den nystartede skole i Vandet. Han var1961-1969 medlem af og formand for menighedsrådeti V. Vandet, og han var nogle årmedlem af byrådet i Thisted Kommune. Ægteparrethavde fire børn: Karin, Margit, Olavog Arne. Familien flyttede 1975 til Hindingveji Nors, hvor de havde købt et hus. KristianGoul-Jensen fortsatte i stillingen vedVandet Skole efter at være flyttet til Nors,men dog ikke til han døde 1985. Stinne Goul,82Vandet sogn trykudgave.indd 82 11-11-2007 12:43:13


som hun mest blev kaldt, døde 2001.Da Goul-Jensen flyttede fra Vandet overtogMargit og Tage Sønder boligen på Toftholmvej9. De havde hidtil boet i den mindrelærerbolig på Toftholmvej 13. Hun blevlærer på skolen 1968, og Tage blev senereansat som pedel ved Vandet Skole og Sognegård.Margit er født 1945 i Lyngby sogn. Aalborgamt, Tage er født 1943 i Salling sogn,Aalborg amt. Ægteparret har tre børn: Anna-Grethe,Lotte og Ole.1984 købte Margit og Tage Sønder et huspå Lien 36 og flyttede dertil, men fortsattesom lærer og pedel indtil Vandet Skole blevnedlagt 1990. Herefter blev lærerboligen påToftholmvej 9 af kommunen lejet ud til forskelligeflygtninge. 1986-2003 var det familienHabib og Hanana Thoumy, der boededer. De stammer fra Libanon.Toftholmvej 9 ejes nu af Kim Højris Kristensen,der bor der sammen med TinaSøe.Toftholmvej 11. Matr. nr. 10rDenne lærerbolig ved Vandet Skole blev opført1960 samtidig med skolen. Den blevstraks taget i brug af lærerparret Kaj RudebeckHaagensen og Jytte Lind, der boede i huset til1967. Han er født 1933 og hun er født 1938.De fik, mens de boede her, tre børn: Kim, Keldog Birgitte. De flyttede til Sjælland, men købte1969 Klitmøllervej 67 i Blegehule, som debenytter som fritidsbolig (se der).Herefter boede der i et halvt års tid lærerparretBastiansen og ligeledes en kort tid lærerparretKær. De var alle vikarer på skolennogle måneder. 1968-1972 boede lærerparretTove og Leif Holst i huset på Toftholmvej 11.De var begge lærere på Vandet Skole.1972 blev lærerparret Anne Marie og CarlRanneries ansat ved Vandet Skole. De har tobørn Kirsten og Torben. 1976 flyttede familientil Lien 54 (se der).Herefter blev Toftholmvej 11 lejet ud til flereforskellige indtil 1979, hvor Jørgen Færch Jørgensenblev lærer på Vandet Skole, med bopælpå Toftholmvej 11. Han er gift med Ingrid,der blev ansat på kommunekontoret. Ægteparrethar tre børn: Connie, Helle og Bodil. 1982flyttede familien til Sejlhøjvej 24 (se der).Kommunen lejede herefter boligen ud til Piaog Richard Petersen, der var skolen uvedkommende.1984 blev Toftholmvej 11 overladt tilHanne og Peer Nørgaard. Hun var lærer, oghan var skoleleder og lærer ved Vandet Skole.De blev boende der også efter skolen blevnedlagt 1990, og de fik arbejde andre stederved kommunens skolevæsen.Toftholmvej 11 blev solgt af kommunen ogejes nu af Henrik Kristensen, der bor der sammenmed Peter Gregersen.Toftholmvej 13. Matr. nr. 10qDenne bolig ved Vandet Skole blev først byggetet par år senere end de to andre lærerboliger,da skolen i første omgang kun var normerettil fire lærerstillinger. Boligen er mindreend de to andre, idet den var beregnet for enenlig lærer. Efter at være benyttet af nogle løsevikarer, blev Birgitte Søgaard 1965 ansat somlærer ved skolen, med bopæl på Toftholmvej13. Hun var der til 1967, hvor hun blev afløstaf frk. Østergaard, der var der et års tid.1968 blev Margit Sønder ansat som lærerved Vandet Skole. Hun flyttede ind i Toft-83Vandet sogn trykudgave.indd 83 11-11-2007 12:43:13


holmvej 13, sammen med sin mand Tage, dersenere blev pedel på skolen og sognegården.De boede der til 1975 med to børn, skønt husetvar beregnet for en enlig lærer. 1975 flyttedede over i Toftholmvej 9 (se der).1975-1978 boede Anette Enig i nr. 13. Hunvar lærer på Tingstrup Skole. Efter hende flyttedeTorben Kudal ind i nr. 13. Han var læreri Thisted. Senere blev Toftholmvej 13 af kommunenlejet ud til forskellige, der var skolenuvedkommende.O. 1987-1993 var huset lejet ud til ægteparretFladia og Nahib Carbel Toumy. De er fødti Libanon og er kommet hertil som flygtninge.Et af deres børn er født, mens de boede her påToftholmvej. Mandens bror var Habib på Toftholmvej9.1993-1999 var Toftholmvej 13 lejet ud tilKnud Steffensen, der er født i Ø. Vandet 1959.Toftholmvej 13 ejes og bebos nu af Jan Kristensen.Toftholmvej 19. Matr. nr. 10nGrunden blev udstykket af Ernst Kold i Tøfting,Klitmøllervej 45, til kommunen, sammenmed de øvrige grunde omkring Vandet Skole,der blev opført 1960.1963 blev grunden af kommunen solgt tilAnders Fuglsang Christoffersen, der lod husetopføre og flyttede dertil sammen med sinkone Else. De kom fra Skårupvej 25, hvor dehavde boet i ca. 30 år, og hvor deres 10 børner opvokset (se der). Anders Fuglsang, der arbejdedepå Søholt Savværk til sin pludseligedød 1965, fik således kun to år i deres nyehus på Toftholmvej. Else blev boende i husettil 1970, da hun flyttede til Thisted, hvor hundøde 1994.Toftholmvej 19 blev 1970 købt af Arne Steffensen.Han er født 1941 og opvokset i Klitmøller.1964 blev han gift med Ingrid Andersen,der er født 1945. De har fire børn: Klaus,Jan, Henrik og Bo. Sidstnævnte er født mensfamilien boede på Toftholmvej. Arne Steffensenhar arbejdet i Vilsbøl Plantage og påSøholt Savværk.1978 blev Toftholmvej 19 købt af GunnarKristensen, der er født i Klitmøller 1953. Hanblev 1974 gift med Ester Madsen, der er født1954 i Skjoldborg. Ægteparret kom fra Hunstrup,og de har fire børn: Anja, Diana, Katjaog Paw.Gunnar er udlært som murer, men arbejdedepå Søholt Savværk, mens de boede påToftholmvej og efter de flyttede til Sjørring1992. Samme år solgte de Toftholmvej 19 tilLinda Andersen, der boede der sammen medPer Nielsen. Huset blev solgt til Anna-GretheSand, Connie Skaarup og Lone Smed, der harhaft det lejet ud til flere forskellige.Toftholmvej 15 og 17. Vandet Skole ogVandet Sognegård. Matr. nr. 10mEfter at skoleloven fra 1957 var vedtaget, stoddet klart, at de to små skoler i Øster Vandetog Vester Vandet ikke kunne opfylde lovenskrav om årgangsdelte klasser. Øster og VesterVandet Sogneråd besluttede derfor at sammenlæggede to små skoler og bygge en ny centralskole,som erstatning for disse. På samme tidhavde bestyrelsen for Vandet Forsamlingshustanker om en større renovering af huset. Dadet kom frem, at en ny skole var i udsigt, blevdisse tanker lagt til side til fordel for tankenom at bygge en sognegård i forbindelse medskolebyggeriet, eller en ungdomsgård, som84Vandet sogn trykudgave.indd 84 11-11-2007 12:43:13


den også kaldtes på daværende tidspunkt.Ved sognerådsmødet den 15. december 1958var arkitekt Iversen til stede og fremlagde tegningertil en skole og en ungdomsgård i Vandet.At det blev kaldt en ungdomsgård, hang vistsammen med et spørgsmål om bevilling af tilskudtil en sådan. Der var i forvejen forhandletmed Ernst Kold i Tøfting, Klitmøllervej45, om køb af jord til skole og sportsplads m.v. I samme forbindelse kan nævnes, at amtetønskede at regulere vejen til Klitmøller,så den kom til at gå syd for den nye skole, istedet for at følge den nuværende Toftholmvej.Man blev enige med Ernst Kold om enpris på 45.000 for arealet mellem den gamleog den nye regulerede Klitmøllervej. Herafskulle amtet betale 13.000 og kommunen32.000. Den 14. februar 1959 blev købet afjord til den nye skole godkendt af amtet. Disseoplysninger fremgår af kommunens forhandlingsprotokol,som også efterfølgende fortællerom det videre forløb ved bygningen af skoleog sognegård.Ved sognerådsmødet den 20 april 1959,forelå en anmodning fra beboerne i Vandet,om opførelse af en sognegård i forbindelsemed skolebyggeriet. Der var underskrifter fra99 beboere, der tilsammen ville yde et bidragpå 20.000 kr. til dette formål.Til finansiering af skolebyggeriet blev deroptaget et lån i Sparekassen for Thisted Amtpå ca. 300.000 og et lån i Kreditforeningen på300.000. Lånet i Sparekassen skulle forrentesmed 1,25 % over den til enhver tid gældenderente, dog højest 6 %. Kreditforeningslånetvar til 4,5 % og skulle afdrages på 10 år.Skolebyggeriet blev udbudt i licitation og følgendefik arbejdet:Tømrerarbejdet: Henry Østergaard, Klitmøllerog Knud Danielsen, Øster Vandet. Murerarbejdet:N. C. Andersen, Thisted og AnkerBrusgaard, Vorupør. Elinstallation: WintherSørensen, Hundborg. Blikkenslagerarbejdet:Skaarup og Kristensen, Thisted og Borbjerg,Østerild. Brøndboring og Vandværk: SmedBach, V. Vandet og brøndgraver Hornstrup,Hørdum. Malerarbejdet: Salmansen, Klitmøller,Kristensen, Sjørring og Aage Pedersen,Nors. Glarmesterarbejdet: Henry Østergaard,Klitmøller og Knud Danielsen, ØsterVandet.Da sognegården var blevet en realitet blevdet gamle forsamlingshus solgt til Else og VilhelmPedersen, der blev ansat som pedel vedskole og sognegård (se Toftholmvej 6).Følgende regler for driften af sognegårdenblev udsendt til beboerne og er her ordret afskrevet:” VED SOGNERAADSMØDE D. 1. MAJ1959 bestemtes at modtage den af beboerne IVandet stillede Gave på 20.000 Kroner samtdet gamle Forsamlingshus på de stillede Betingelser.Med hensyn til Ledelsen af den forventedeSognegaard, hvortil Bidragene er ydet, vælgeset Udvalg bestaaende af tre Medlemmeraf Sogneraadet, samt to udenfor. Indtil Laanet,der muligvis stiftes, paa de 20.000 Kr., er afviklet,vælges de to af BidragyderneMed Hensyn til Reglementet bestemtes:1. Sognegaarden er tænkt som et Middel tilat fremme aandeligt, kulturelt samt faglig Oplysningblandt Beboerne i Kommunen, ligesomden maa være Samlingssted for Fest iForeninger og ved private Sammenkomster.2. Lejen af Lokalerne bliver fastsat af Kom-85Vandet sogn trykudgave.indd 85 11-11-2007 12:43:14


munen.3. Lokalerne forudbestilles i god Tid hos denTilsynsførende.4. Berusede Personer bortvises eller fjernesved Politiets Foranstaltning.5. Kortspil og Udskænkning af Spiritus maaikke finde Sted. Undtagen herfra er dog bosiddendesprivate Familiefester, hvor der maanydes 1 Øl, skatteklasse I samt et Glas Vin,dog ikke stærke Vine. Ved private Fester lukkesKl. 2, ellers Kl.1.Den Tilsynsførende har Ansvar for ReglernesOverholdelse.Bidragyderne, der ikke kan godkende disseRegler, kan melde fra i løbet af otte Dageeller inden 12. Maj.I øvrigt er alt betinget af Godkendelse fraAmt m.v., Tilskud og Materialebevilling.”Så vidt reglerne, der dog vist sjældent blevoverholdt til punkt og prikke, men der var jomulighed for at gribe ind, hvis det skønnedesnødvendig.Sognerådet for Øster og Vester Vandet, samtKlitmøller bestod 1958-1962, hvor skole ogsognegård blev planlagt og opført, af følgendemedlemmer: Andreas Hansen fra V. Vandet,der var formand, Niels Brogaard fra V.Vandet, Martinus Krogh fra Ø. Vandet, ErnstKold fra Ø. Vandet, Jens Jensen fra Klitmøller,Peter Krogh fra Klitmøller og Henry Østergaardfra Klitmøller.Vandet Skole fungerede godt i 30 år, medskiftende lærere, der er omtalt som boende påToftholmvej 9, 11 og 13. Derudover var derTage Jensen, der var lærer i Øster Vandet Skoleog derefter i den nye skole. Han var født 1930og gift med Maren Kathrine Gravesen, der ogsåer født 1930. De blev boende i den gamle skolei Ø. Vandet, Smed Søesvej 2. De havde tredrenge: Eigil, Bent og Frede. Lærer Jensen blevo. 1969 afløst af lærer Jes Elit Pallesen, der erfødt 1938 i Varde og gift med Inge Jessen, derer født 1941. De fik overladt den gamle skolepå Smed Søesvej som bolig og har senere købtden. De har to piger: Lone og Mette.Da antallet af børn i slutningen af 80ernevar faldet til omkring 25, besluttede ThistedKommune, som Ø. og V. Vandet 1970 blev endel af, at Vandet Skole skulle nedlægges eftersommerferien 1990 og børnene overførestil Nors og Sjørring skoler. Skolens bygningerblev derefter anvendt som depot for materielfra civilforsvaret.Herefter var spørgsmålet, hvad skulle der skemed sognegården, hvor kommunen hidtil havdestået for økonomi og udlejning? Spørgsmåletfandt sin løsning på følgende måde: 1991blev der i Thisted Byråd vedtaget et sæt reglerfor driften af Vandet Sognegård, der gik ud på,at driften skal varetages af en bestyrelse, valgtaf beboerne i Vandet og Skinnerup. Kommunen,der ejer bygningen, står for vedligeholdelsenaf disse og betaler lys, varme, skatterog forsikringer. Til gengæld har kommunenfortrinsret til at bruge lokalerne i forbindelsemed valg o.l. Udover sognegården får beboerneret til at benytte aulaen og enkelte andrelokaler i den nedlagte skole.Ved et beboermøde, var der iflg. ThistedDagblad af 24 november 1991 mødt 70, ogoverfor dem forelagde arbejdsgruppen, derhavde forhandlet med kommunen resultatet,i henhold til ovenstående. Gruppen forelagdeogså forslag til vedtægter for foreningen ”VandetSognegård”. Vedtægterne blev vedtagetmed enkelte ændringer. Som nogle af de vigtigsteparagraffer kan nævnes følgende:86Vandet sogn trykudgave.indd 86 11-11-2007 12:43:14


Pag. 1. Foreningens formål er: - at driveVandet Sognegård og skolens aula. - at skabegode og billige muligheder for lokale arrangementer.– at udleje Sognegården til arrangementeraf privat og anden karakter.Pag. 2. Foreningen ledes af en bestyrelsepå syv personer. Fem personer udpeges meden person fra hver af følgende organisationer:KFUM-spejderne ( Vandet Trop), Borgerforeningen,KFUM og KFUK, Menighedsrådeneog Indre Mission. To Personer vælges pågeneralforsamlingen.Pag. 4. Stemmeret på generalforsamlingenhar enhver i Øster og Vester Vandet og Skinnerupsogne fastboende, der er fyldt 18 år.Pag. 6. Bestyrelsen forestår udleje og fastsætterselv procedurer for samme.Pag. 13. Hvis det i uheldigste tilfælde skullevise sig, at foreningen ikke kan bestå, må dedaværende midler ikke deles mellem beboerne,men dets formål bestemmes af den sidstegeneralforsamling.Med hjælp og god vilje fra kommunen, derbl.a. 2005 bevilligede en større renoveringaf toiletter og udskiftning af vinduer, er VandetSognegård stadig et velfungerende samlingsstadfor mange forskellige arrangementer,hvortil lokalerne kan lejes uden særligebetingelser.Vandetvej 11. Frøkjærhus. Matr. nr.34aDette husmandssted er den sidste rest af dengamle gård Frøkjær, hvis historie kan føreslangt tilbage i tiden, ligesom de slægter, derstadig bærer dette navn.1785 nævnes i kirkebogen Anne Hansdatteri Frøkjærhus, som begravet nogle og 50år gammel. Den næste beboer var ChristenNielsen Hammer, der er født 1764 i Agerholmog 1790 blev gift med Maren ChristensdatterHorrebow, hvis forældre boede i Blegehule,men tidligere boede i Hørdum. Frøkjærhusblev o. 1798 solgt til Niels Jensen, der varsvoger til Christen Nielsen Hammer og sønaf Jens Nielsen Ballerum og Inger PoulsdatterNordentoft i Vandetgård, hvor Niels Jensen erfødt 1765. Han blev 1796 gift med MargretheCathrine Christensdatter Horrebow, der er født1775 i Blegehule og er søster til ovennævnteMaren Christensdatter Horrebow. Niels Jensendrev husmandsstedet og var murer. Det eruvist, om de havde skøde på Frøkjærhus. Måskeejedes stedet af hans fader i Vandetgård.Niels Jensen døde 1839 som aftægtsmand iFrøkjærhus, og Margrethe døde 1844. De havdemange børn, deriblandt Anne, født 1807 oggift 1937 med Hans Christopher Nielsen fraHundborg, født o. 1807. Han var graver og fik1839 skøde på Frøkjærhus med besætning ogbohave og aftægt til svigerforældrene.De solgte huset 1860 og flyttede vist til Sjørring,hvor han døde 1890 og havde da væretenkemand i otte år. Jørgen Andreasen, som1860 købte Frøkjærhus, var født i Hundborg1835.Han var smed og blev 1860 gift med PetrineJensdatter fra Skinnerup, hvor hun er født1832. Jørgen Andreasen døde 1867 i en alderaf 32 år. Petrine Jensdatter blev derefter1868 gift med smeden Søren Christian Nielsen,der er født i Østerild 1843. Han overtoghuset og smedeforretningen. 1890 købte SørenSmed, som han blev kaldt, en parcel pådet nuværende Lien 42, hvor han byggede husog smedje (se der).Frøkjærhus blev 1890 købt af Jørgen Jensen,87Vandet sogn trykudgave.indd 87 11-11-2007 12:43:14


der samme år solgte det til Mikkel ChristianAndersen, der er født i Ø. Vandet 1831. Hanblev 1861 gift med Mette Kirstine Poulsdatter,der er født 1835 i Vester Stentoft, hvor de boede,før de flyttede til Frøkjærhus. Han døde iThisted 1901, hvor også hun døde 1907.De havde allerede 1899 solgt Frøkjærhus tilChristen Frøkjær Pedersen Bach, der er født1852 i Stentoftgård, Kirkedal 3. Han blev 1886gift med Cecilie Marie Larsen, der er født i Ø.Vandet 1852. De overtog hans fødegård og boededer, indtil de flyttede til Frøkjærhus.Kræn Frøkjær, som han kaldtes i daglig tale,var i mange år sognefoged i V. Vandet. Hanvar meget trofast mod kirken, hvor han havdesin faste plads. Han døde 1938 og havdeda været enkemand siden 1927. De havde ingenbørn. Frøkjærhus blev af Kræn Frøkjærsarvinger 1939 solgt til Johannes Kristiansen,der er født 1901 i Skyum. Han blev 1930 giftmed Anna Kirstine Stentoft, der er født 1903i Baun. Ægteparret har boet flere steder oghavde 14 børn. 1950 byttede de ejendom medKristen Jensen Brunbjerg og flyttede til Brunbjerg,Tandrupvej 5 (se der - også om KristenJensen Brunbjerg og hans kone KirstineNystrup Christensen, der overtog Frøkjærhus1950). De havde ingen børn.1960 solgte de ejendommen til hønseriejerBørge Mogensen, hvorefter de kom på plejehjemi Østerild.Frøkjærhus blev 1962 solgt til musikhandlerP. Thorup i Thisted, der 1973 overdrogFrøkjærhus til Jørn Friis Larsen.Vandetvej 13. Matr. nr. 13hDette hus blev bygget 1932 på en grund, der erudstykket af Mads Ørumby Madsen, Vandetvej24, til Oskar Larsen og Vilhelm Larsen, der varmurere og byggede huset, der blev overtaget afSørensens Tømmerhandel i Thisted. 1934 blevhuset købt af Niels Kristensen Guld, der erfødt i Thorsted 1892. Han var gift med BoletteKirstine Poulsen, der er født i Hundborg 1895.De kom fra Thorsted, men havde tidligereboet på Vandetvej 20 (se der). Niels Guldfik arbejde på Søholt Savværk, hvor han varværkfører til han gik på pension (se Søholtvej3). Bolette døde 1960 og Niels Guld døde1968. Ægteparret havde seks børn: Ellen,Asta, Else, Poul, Evald og Erik. Datteren EllenGuld overtog efter faderens død huset påVandetvej 13. Hun havde siden moderens dødholdt hus for sin far.Ellen Guld er født i Thorsted 1917. Hun harhaft arbejde som køkkenleder på Skive kommuneslejrskole i V. Vandet. 1977 flyttede EllenGuld sammen med sin søn Henning Guldtil Vilsbølvej 10. (se der). Vandetvej 13 blevkøbt af Finn Christensen, der er gift med KarenMargrethe. 1992 solgte de huset til ErikFinn Vikkelsøe.Vandetvej 20. Matr. nr. 51Dette lille hus er beliggende tæt ved den østligeende af Vandet Sø. Det har ikke væretmulig, at finde frem til de første ejere i tinglysningerne,måske fordi grunden oprindeligvar et fællesareal, der først sent er blevet matrikuleretog fik nr. 51. Ved hjælp af mundtligeoplysninger fra nu afdøde personer, er derfundet frem til følgende ejere:Huset blev bygget af en mand ved navn LarsChristian Jensen. Han er født 1851 i Kløv iHunstrup sogn. 1884 blev han gift med BodilMarie Mikkelsen Krogh, der er født 184088Vandet sogn trykudgave.indd 88 11-11-2007 12:43:14


i Klitmøller. De boede først ved vejen, der nugår langs sydsiden af Vilsbøl Plantage, kaldetPræstevejen, fordi den benyttedes af præsteni Agerholm Præstegård, når han skulletil Klitmøller. Bodil Marie og Lars Jensen fikingen børn. Han gik under navnet Lars Høne,fordi han, mens han boede ovennævnte sted,byggede et ret stort hønsehus, men aldrig fikgang i hønseriet. Hans kone gik under navnetMarie Skrædder. Fra 1917 udlejede de husetpå Vandetvej. Selv flyttede de til Nors, hvorMarie døde 1922. Lars Jensen døde 1938 iNors Havreland, 87 år gammel, og benævnesda som forhenværende husmand. De er beggebegravet på V. Vandet Kirkegård.Som nævnt udlejede Lars Jensen sit hus påVandetvej 20. Lejeren fra 1917 var Niels KristensenGuld, der var gift med Bolette KirstinePoulsen. 1924 flyttede de til Thorsted, menkøbte 1934 huset på Vandetvej 13 (se der).Derefter boede Karl Emanuel Larsen og hanskone Martha Line i huset på Vandetvej 20, nokogså som lejefolk. De havde tidligere boet påLien 50, hvor der er givet flere oplysningerom dem (se der). Senere flyttede en ny familieind på Vandetvej 20, hvor de måske sad tilleje de første år, men senere fik skøde på huset.Det var arbejdsmand Viggo Christensen,født o. 1894 og hans kone Erna Elfrida Hartvig,født 1908. De kom fra Egshvilevej 13,hvor deres 11 børn er nævnt. Viggo arbejdedei Vilsbøl og Vandet Plantager. De solgte huset1947 og flyttede til Thisted.Vandetvej 20 blev 1947 solgt til HenryØstergaard Pedersen, der samme år solgte dettil Jens Mathias Bjerregaard Christensen, der1947 solgte det til Julius Nicolai Larsen, derejede gården Tandrup (se Tandrupvej 2).Nicolai Larsen solgte 1952 Vandetvej 20 tilsin svigersøn Viktor Plougmann, der flyttedetil Kirkedal 3, hvor han blev præstegårdsforpagter.Senere købte han Lien 18 (se dissesteder).1959 blev huset på Vandetvej 20 solgt tilJens Kristian Brusgaard, der tidligere boedei et hus østen for Nebelgård i Agerholm. (Sehele beretningen om Chr. Brusgaard, der varen original person, under Egshvilevej efter nr.17.) Han boede på Vandetvej nogle få år, indenhan fik ophold på et plejehjem, hvor handøde. Efter Chr. Brusgaards død blev huset påVandetvej af hans brodersøn Anker Brusgaard1963 solgt til Det Danske Spejderkorps, derbenytter det til lejre og lignende aktiviteter.Store Stine i et hus på VandetvejLidt nord for Lars Jensens hus på Vandetvej20 lå der et gammelt hus, der nu er nedrevet.I dette hus boede Kirstine Krogh, der var mestkendt under navnet Store Stine. Hun var fødti Klitmøller 1845 og søster til Lars Jensenskone, kaldet Marie Skrædder, der boede påVandetvej 20. Store Stine blev aldrig gift, oghun ernærede sig ved tilfældigt arbejde, ogsåmarkarbejde på gårdene. Hun havde en stornæse og var i det hele taget ikke særlig køn, såmange børn var bange for hende, men hun vari virkeligheden en stor børneven med et godthumør og altid klar med en slagfærdig bemærkning.Hun sluttede sig til Indre Mission,og der blev holdt samtalemøder hos hende.Det fortælles, at når der skulle drikkes kaffeefter mødet, var der nogle, der fandt detnødvendig diskret at tørre deres kop af medet lommetørklæde. I det hele taget var StoreStine lidt af en original person. Da hun ikkelængere kunne klare sig, selv fik hun ophold89Vandet sogn trykudgave.indd 89 11-11-2007 12:43:15


hos slægtninge i Klitmøller, hvor hun døde1926, og dermed forsvandt én af de originaler,som der nok var flere af i fordums tider.Vandetvej 22. Vandetgård. Matr. nr. 7aVandetgård er én af de største og bedste gårdei sognet. Dens historie kan føres langt tilbagei tiden, ja der findes endog et udokumenteretsagn om, at det har været en vikingegård,hvorfra der kunne sejles ud i Nordsøen.I præsteindberetningen 1599 ejedes Vandetgårdaf Dueholm Kloster på Mors. 1692 ejedesVandetgård af Peder Pedersen Brønsdorff,der var forvalter over Ørum Gods. Hans fætterPeder Bendixsen (1649-1702) var fæsteraf Vandetgård.Han var en velhavende mand, der ejede flereaf gårdene i V. Vandet. O. 1695 blev hanogså ejer af Vandetgård, hvor han havde boet,siden han giftede sig med Maren Terkilsdatter,der var enke efter de forrige fæster PoulSalmandsen. Maren og Peder Bendixen dødebegge 1702. Hun var 80 år, mens han kun blev54 år. Inden Peder Bendixen døde, var han begyndtat gøre sit bo op og fordele sine mangeejendomme. Vandetgård blev overdragettil Oluf Poulsen Dragsbech, der var en betydeligog velhavende skudeejer i Klitmøller,hvor han er født 1678. Han ejede flere gårde iVandet. Han blev gift med Maren PedersdatterMorup fra Morup Mølle. 1726 blev der byggetny lade på Vandetgård af tømmer, der varhjembragt fra Norge. Laden blev først nedrevet1947.Efter Maren Pedersdatter Morup var død1738, giftede Oluf Poulsen Dragsbech sigmed Petronelle Kirstine Søltoft. Hun er født1715 og datter af præsten i Nørre Snede, ChristenKnudsen Søltoft. 1743 oplyser Oluf PoulsenDragsbech, at gårdens folkehold er to karle,to drenge og to piger, samt en grovsmed,som dog også arbejder for andre. 1743 oplysesogså, at Oluf Poulsen Dragsbech er ejeraf seks gårde i V. Vandet og fem huse i Klitmøller,samt en gård i Ø. Vandet. Så han harsikkert været en meget velhavende mand påjordisk gods, men på ét område var han fattig,han fik ingen børn i sine to ægteskaber. 1753døde han 74 år gammel.Året efter blev hans enke Petronelle KirstineSøltoft gift med præsten i Agerholm PræstegårdPeder Knudsen Riber, der også var envelhavende mand, som bl.a. ejede den tidligereherregård Nebel. Efter Peder Knudsen Ribersdød 1765 ejede Petronelle Søltoft nu fleregårde, men det er jo en anden historie.1770 solgte hun Vandetgård til Jens NielsenBallerum (1729-1797). Han havde haft gården,som han nu blev ejer af, i fæste. Han blev1758 gift med Inger Poulsdatter Nordentoft(1738-1796). De fik ifølge kirkebogen fembørn. I folketællingen 1787 nævnes Jens Nielsenog Inger Poulsdatter Nordentoft med trebørn og fem tjenestefolk. Der var ingen af børneneder overtog Vandetgård, der 1795 blevkøbt af Johannes Birch (1771-1844). Han vartidligere forpagter af Agerholm Præstegårdog gift med Ellen Marie Møller (1775-1855).Den næste ejer af Vandetgård var Johan LudvigPontoppidan (1806-1857). Han var søn afpræsten i Ræhr. Han overtog Vandetgård 1835og havde den til 1843, hvorefter han købteFærgegård i Vang sogn. Han blev gift i Vang1841 med Ane Hedegaard (1816-1889).1843 købte Jesper Heegaard Vandetgård.Han var født 1817 på Samsø, som søn af præstenPoul Henrik Heegaard. Jesper Heegaard90Vandet sogn trykudgave.indd 90 11-11-2007 12:43:15


var 1842 blevet gift med Mariane Christensdatter,født 1813 i Sønderhå. Så de var ungefolk på omkring 26 og 20 år, da de overtog denstore Vandetgård. 1857 byggede de nyt stuehus.Jesper Heegaard døde 1870 uden at efterladesig børn. Mariane Christensdatter giftedesig anden gang 1873 med enkemandenJens Poulsen Nørgaard fra Skjoldborg, hvorhan er født 1819, og han blev således den næsteejer af Vandetgård.Dette ægteskab blev ikke langt, idet Marianedøde 60 år gammel i 1874. Jens Poulsen Nørgaardblev derefter 1875 gift med pigen DortheMarie Larsdatter, der er født 1855 i Nørhå.1876 byggede Jens Poulsen Nørgaard gårdenEngholm på den del af Vandetgårds jord,der lå syd for engen Skadekær, hvortil familienflyttede og efterhånden fik mange børn(se Engholmvej 8).Vandetgård blev solgt til Lars Peter Larsen(Hamborg), der er født 1837 i Stagstrup. Hanvar gift med Johanne Nielsen, der er født 1844i Sennels.Familien kom fra Hillerslev og havde mangebørn, som 1905 fik bevilling til at føre efternavnetHamborg. 1897 byggede de et nytstuehus, efter at det fra 1857 var brændt. EfterLars Hamborgs død 1907, solgte familienVandetgård og flyttede til Vester Stentoft (seKirkedal 4).Den nye ejer fra 1907 var Martin Andersen.Han er født 1869 i Hov i Sennels sogn og blev1893 gift med Kirsten Marie Christensen, derer født 1873 i Sjørring.De kom fra Thisted hvor de havde dreveten købmandshandel. De fik 12 børn, hvorafen del bosatte sig i omegnen, men en enkeltrejste til Amerika. Kirsten Marie døde 1940og Martin Andersen døde 1942, men forindenhavde de 1939 overdraget Vandetgård til sønnenFrederik Emil Andersen, der er født 1901i Thisted. Han blev 1949 gift med Dorthe Jensenfra Højgård, Klitmøllervej 49, hvor huner født 1916.Hun er barnebarn af ovennævnte Jens PoulsenNørgaard. Thea og Emil, som de mest blevkaldt, fik ingen børn. Hun var en del år organistved V. Vandet Kirke, ligesom hun i enårrække var medlem af menighedsrådet. Desolgte Vandetgård 1983 og købte et hus påLien 24, hvor Emil døde 1986, mens Thealevede til 1998. Det var Carl Kresten Nørgaard,der 1983 købte Vandetgård. Han er født1948 i Tømmerby og blev 1977 gift med BirtheSøndergaard Pedersen, der er født 1957 iHillerslev. De fik fire piger, men ægteskabetblev senere opløst.1997 blev Vandetgård købt af Knud MøllerPedersen, der er født i Tilsted 1964 og giftmed Inge Trine Svanborg Kristoffersen, der erfødt 1966 og opvokset på Klitmøllervej 76 iV. Vandet. Ægteparret har fire børn: Kirstine,Lars, Poul og Marie.Vandetgård har som nævnt en lang historie,men har aldrig været en slægtsgård, idet denkun i 1939 gik i arv til næste generation, menmåske der i fremtiden kan rådes bod på det.Vandetvej 24. Matr. nr. 15aOgså denne gårds historie kan føres tilbagetil omkring år 1600, hvor gården ejedes afØrum Slot, og det nævnes i Ørums jordebog,hvem der har haft gården i fæste. Således nævnes1688 Christen Thomsen som fæster. Hanvar gift med Else Pedersdatter, der sandsynligvisvar datter af den forrige fæster PederJensen. Christen Thomsen døde 1691, hvor-91Vandet sogn trykudgave.indd 91 11-11-2007 12:43:15


efter hans enke overtog fæstet, indtil sønnenThomas Christensen (o.1671-1733) senereovertog fæstet af gården. Han blev 1713 giftmed Else Jensdatter (1671-1743).I deres tid som fæstere blev gården overtagetaf Oluf Poulsen Dragsbech i Vandetgård.Thomas Christensen og Else Jensdatters sønChristen Thomsen (o.1715- 1775) overtog fæstetefter forældrene. Han blev 1738 gift medAnne Madsdatter (o.1711-1772) Deres sønPeder Christensen (1753-1832) blev den sidstefæster af gården. Han blev 1776 gift medMaren Larsdatter Stentoft (1748-1818).Efter Oluf Poulsen Dragsbech var død 1753skiftede gården ejere flere gange og ejedes1794 af Christen Jensen og Christen Pederseni Dollerup, som dette år solgte den til fæsterenPeder Christensen, der således blev denførste selvejer på gården. 1798 købte han gårdenTandrup i nabolaget og flyttede dertil (seTandrupvej 2). Allerede året før, 1797, havdehan solgt gården på Vandetvej 24 til ChristenMadsen, der er født i Hjardemål 1757.Han blev 1798 gift med Inger Jensdatter, derer født i Snedsted 1767. De fik fem børn, deriblandtMads Christensen, der er født 1805.Han overtog gården 1833 og blev samme årgift med Dorthe Christensdatter Tøfting, derer født 1803 på gården Lille Tøfting, Klitmøllervej45. De fik seks døtre: Inger, den ældste,blev gift med Peder Josefsen fra Erslev. De toyngste, Ane Kirstine og Ane Marie, blev giftmed henholdsvis Mads og Mikkel Skaarup iThorsted, Christine blev gift med Jens Madsenfra nabogården, som senere blev flyttet tildens nuværende beliggenhed på Klitmøllervej49 (se der). Maren Søltoft Madsen, født 1838blev 1868 gift med Anders Christian Madsen,der er født 1834 og broder til ovennævnte JensVandetvej 24 omkring 1920.Madsen. Hermed blev der dobbelt slægtskabmellem de to nabogårde. Anders ChristianMadsen og Maren Søltoft Madsen overtog1884 hendes fødegård, det nuværende Vandetvej24 efter hendes forældre Mads Christensenog Dorthe Christensdatter Tøfting, derdøde henholdsvis 1891 og 1890.Maren Søltoft og Anders Christian Madsen,der ved vielsen benævnes som mølleforpagteri V. Vandet, fik seks børn, hvoraf to dødesom børn. Den ældste Mads Ørumby Madsenovertog fødegården 1905. De øvrige trevar alle i kortere eller længere tid bosat i V.Vandet. Mads Christian Madsen boede en tidpå Egshvilevej 14, Dorthea Madsen og JensTøfting Madsen har begge boet på Søholtvej9 (se disse steder).Mads Ørumby Madsen var født 1870, ogblev 1899 gift med Else Mortensen, der erfødt i Heltborg 1871. De overtog hans fødegårdefter hans forældre, der blev boende somaftægtsfolk på gården, hvor faderen døde 1915og moderen 1916. Else og Mads Ørumby, deri daglig tale blev kaldt Else By og Mads By,fik ingen børn, men de havde som plejebarnAgnethe Larsen, der var en slægtning til Else.92Vandet sogn trykudgave.indd 92 11-11-2007 12:43:16


Mads Ørumby Madsen har været i sognerådog menighedsråd, samt i bestyrelsen for brugsforeningog mejeri. Han døde 1957.Plejedatteren Agnethe Larsen er født i Thisted1916. Hun blev 1939 gift med Hans Jensen,der er født 1916, vist også i Thisted. Deovertog gården 1946. Ægteparret fik to børn:Mogens født 1940 og Irene født 1947. Hansog Agnethe solgte gården 1959 og flyttede tilThingstrup sammen med Else By, der døde1963. Agnethe døde i Thisted 1994 og Hansdøde på plejehjemmet Kristianslyst i Thistedår 2000.Det var Karl Emil Sørensen, der købte gården1959. Han er født 1937 i Sennels og blev 1958gift med Karen Marie Bisgaard Andersen, derer født 1937 i Thisted. Ægteparret fik tre børn:Lene, Per og Jan. Karen Marie var i nogle årmedlem af menighedsrådet. Karl Sørensen varmed i bestyrelsen for brugsforeningen, da denophørte 1980. De byggede nyt stuehus, ligesomde udvidede avlsbygningerne.1996 blev gården på Vandetvej 24 købt afHans Toftdahl Søndergaard, der er gift medDorte.Vandetvej 26. Matr. nr. 13fDette hus er bygget o. 1929 af Thomas Jensen,der kom fra gården Tandrup, som han solgtedette år (se Tandrupvej 2). Han flyttede tilsit nybyggede hus på Vandetvej 26 sammenmed sin kone Mette Marie Frost og deres datterMagdalene Jensen, der er født på Tandrup1885. Mette Marie døde 1931 og ThomasJensen døde 1938. Magdalene, der overtoghuset, lejede en del af det ud, bl.a. til PoulKlemmensen Jensen Nørgaard. Han er fødti Skjoldborg 1882 og var broder til ThomasJensen Nørgaard i Engholm. Poul Nørgaardvar uddannet som tømrer, men havde på enudenlandsrejse i sine yngre dage, været udsatfor en tildragelse, der havde gjort hampsykisk invalid. Det bevirkede, at han havdenogle ideer og udførte nogle ritualer, somikke var helt almindelige, men han generedeikke andre. Poul Nørgaard havde indrettet etværksted i det gamle fattighus, der lå tæt påVandetvej 11, og her lavede han små reparationerfor folk. Han døde 1962. Senere havdeMagdalene kommis Arnold Kær og hanskone Marie, sammen med de ældste af deresbørn, boende som lejefolk, indtil de 1947 byggedehuset på Lien 25. Magdalene hjalp folkmed tilfældigt arbejde. I mange år var det hende,der passede forsamlingshuset med hensyntil rengøring, fyring og deslige. Magdalenefik ophold på plejehjem i Nors, hvor hun døde1974. Huset på Vandetvej 26 blev solgt tilBørge Mogensen, der 1964 solgte det til CarlErik Kou. 1997 blev huset købt af Lenette ogLars Blaabjerg. Han er opvokset på Lien 23.Vester Vandet Mølle og møllehuset1866 solgte Niels Christian Peitetsen iFuglsang en parcel til møllebygger JørgenBrandi i Klitmøller, der ejede Vester Mølle iKlitmøller. Det var en vandmølle, som JørgenBrandi 1832 havde bygget en vindmølle ovenpå.Denne vindmølle flyttede han 1866 tilovennævnte parcel i V. Vandet, som fik matr.nr. 24c. Samtidig byggede han et hus vedmøllen.1872 blev møllen og huset solgt til ChristenStentoft Nebel, der er født på Nebelgård 1839og døde ugift 1879, som ejer af sin fødegård.1885 ejedes matr. nr. 24c af Anders Christen-93Vandet sogn trykudgave.indd 93 11-11-2007 12:43:16


sen Vilsbøl (se Lien 23).1887 solgte Anders Christensen Vilsbøl møllenog huset, der nu får matr. nr. 24e, til NielsØstergaard Pedersen. Han var født i Nørhå1860 og blev 1886 gift med Mettelene Vilsbøl,der er født i Sønder Vilsbøl 1867. Efterhendes død 1902 giftede Niels Østergaardsig med Anne Møller Jensen, der er født iSjørring 1874. I det første ægteskab fødtes 10børn, hvoraf tre døde som små og en i en alderaf 10 år. I det andet ægteskab var der fembørn. 1905 fik familien bevilling til at slettenavnet Pedersen og føre efternavnet Østergaard.Ifølge kirkebogen døde husejer og møllerNiels Østergaard 1918 i en alder af 57 år. Det eruvist, hvornår møllen blev nedrevet, men det ernok sket inden 1926, idet der ikke nævnes nogetom møllen, da huset dette år af Niels Østergaardsenke Anne Møller, f. Jensen, blev solgt tilMads Andersen, der samme år solgte det videretil Marinus Slavensky, der arbejdede i VilsbølPlantage.Han var gift med Margrethe, der ved plantningsarbejdeog lignende var med i plantagen.Ægteparret havde ingen børn, men en plejesønved navn Bent.1933 flyttede familien til Klitmøller. Møllehusetblev solgt til Thomas Bisgaard, der er fødti Tilsted 1871 og gift med Else Gregersen, derer født i Østerild 1878. Ægteparret har boet fleresteder, og ingen af deres 10 børn er født iVandet. Omkring 1936 kom det gamle møllehusi vejen for en regulering af Klitmøllervejen,hvorfor det blev nedrevet og et nyt byggetsyd for den regulerede vej. Else døde 1947,hvorefter Thomas Bisgaard flyttede til Hillerslev,hvor han fik ophold hos deres søn Severin.Her døde han 1949. Severin overtog møllehuset,som han 1948 solgte til Poul Sandgaard oghans kone Dorthea, der kom fra Agerholmvej9 (se der). Poul Sandgaard døde 1954, hvorefterDorthea kom på plejehjem i Nors, hvor hundøde 1962.1955 blev det nybyggede hus fra o. 1936 solgttil Anders Færgegaard Grønkjær, der er født iHundborg 1891 og 1922 blev gift med KathrineAndersen, der er født 1889 i V. Vandet. Deboede tidligere på Egshvilevej 14 (se der). Kathrinedøde 1965, hvorefter Anders Færgegaardflyttede fra sognet. Huset blev købt af en mandved navn Amtoft, der boede der en kort periode,inden han døde, hvorefter det blev overtagetaf ingeniør Mølgaard, men o. 1966 komdet endnu engang i vejen for en regulering94Vandet sogn trykudgave.indd 94 11-11-2007 12:43:16


af Klitmøllervejen, så også dette forholdsvisnye hus måtte nedrives. Hermed slutter historienom Vester Vandet Mølle og den tilhørendebeboelse.Vilsbølvej 1. Matr. nr. 19i1937 blev der udstykket tre statshusmandsbrugfra Vilsbølgård, Vilsbølvej 7 (se der).Den vestligste af disse, Vilsbølvej 1, blev købtaf Kristian Andreas Nielsen, der lod ejendommenopføre. Han er født 1908 i Tømmerby ogblev 1937 gift med Johanne Kirstine Bak, derer født 1912. Udover at drive landbruget virkedeKristian Nielsen også som hjemmeslagter,idet han tidligere var uddannet i dette fag.Han var i nogle år medlem af menighedsrådet.Ægteparret fik to børn: Lydia blev gift medHarald og flyttede til Sydthy. Carlo blev giftmed Ingrid og er murermester i Frøstrup.Efter Kristian Nielsen var død 1986 solgteJohanne ejendommen og flyttede til Thisted,hvor hun døde 2002. Vilsbølvej 1 blevsolgt til jordemoder Marie Tolstrup, der er født1949 i Hørdum. Hun blev 1989 gift med SørenBredahl, der er født 1955 i Aarhus. Sørenog Marie drev økologisk landbrug. 1998 blevdet meste af ejendommens jord tilplantet medskov. Søren er nu pædagog.Det var på den nordlige del af ejendommen,der tidligere lå en gård ved navn Holler. Dennegård, hvis historie kan føres tilbage til 1600tallet, blev 1873 lagt sammen med Vilsbølgård,hvorefter bygningerne blev nedrevet.Navnet Holler findes stadig som slægtsnavn.Vilsbølvej 3. Matr. nr. 19kDenne ejendom blev 1937 udstykket fraVilsbølgård til Ole Kristian Jensen, der er født1912 i Sennels. Han blev 1937 gift med EsterMarie Gregersen, der er født 1913 i Sennels.De lod ejendommen opføre og familien boededer med deres børn Erik, Ebbe og Ragna.Ægteparret havde vist ingen offentlige hverv,men koncentrerede sig om familien og bedriften.Ester døde 1985. Ole solgte ejendommen1986 og flyttede til Nors, hvor han senere kompå plejehjem og døde 1992.Det var læge Peter Halkier og sygeplejerskeBirgitte f. Andersen, der 1986 købte ejendommen.Hun er søster til Marie, der bor på Vilsbølvej1. Ægteparret har børnene Anette, Søren,Thomas og Esben. Også på denne ejendomblev en stor del af jorden 1998 tilplantetmed skov.NB. Den østligste af de tre ejendomme,der 1937 blev udstykket fra Vilsbølgård, haradressen Lien 70, se der.Vilsbølvej 5. Matr. nr. 19oDenne ejendom blev udstykket fra Vilsbølgård1954 til Hans Jørgen Eriksen. Han er født 1928i Elsted. Hans forældre var Kirstine og MadsEriksen, der i ca. tre år havde Agerholmgård(se Agerholmvej 9). Jørgen Eriksen blev 1954gift med Ellen Margrethe Nielsen, der er født iNors 1930. De fik to børn: Ruth og Poul.1966 købte Ellen og Jørgen Eriksen Vilsbølgårdog solgte dens bygninger til Carsten Levinsen.(Se Vilsbølvej 7). 1973 købte de denøstligste af de ejendomme, der 1937 blev udstykketfra Vilsbølgård, og solgte dens bygningermed lidt jord til Niels Thormod. (SeLien 70).Jørgen Eriksen har været medlem af menig-95Vandet sogn trykudgave.indd 95 11-11-2007 12:43:16


hedsrådet og i bestyrelsen for brugsforeningen.Han har også deltaget i søndagsskolearbejdet.1998 solgte Ellen og Jørgen Eriksenejendommen til Liselotte og Verner Jensen.De solgte straks det meste af ejendommensjord, så der kun blev de ca.9 ha. tilbage, som oprindelig hørte tilejendommen, og en stor del af dette arealer siden tilplantet med skov. Liselotteer svineavlskonsulent og Verner havdeindtil 2007 en ledende stilling på ismejerietPasteur i Thisted. Ægteparret harto Børn: Anna og Peter.Vilsbølvej 7. Vilsbølgård. Matr. nr. 19tVilsbølvej 7. Vilsbølgård omkring 1952.Ifølge stednavneforskere findes stednavnetVilsbøl kun i Vester Vandet sogn. Vilsbølgårdhed oprindelig Nørre Vilsbøl og lå ca. 1 km.længere mod vest, hvor den nævnes i en præsteindberetning1599. I Knud Mortensens beretningerom ejendomme i V. Vandet, nævnesfra 1599 fæstere og ejere af gården NørreVilsbøl, der havde matr. nr. 17.Det var en mand ved navn Christen KirkChristensen, der omkring 1842 byggede Vilsbølgård,som han kaldte Ny Vilsbøl. Han varfødt 1814 på gården Strobesig, Sejlhøjvej22, men han er opvokset på Nørre Vilsbøl,hvor han blev plejesøn hos sin moster MarenChristensdatter (1777-1832) og hendesmand Jeppe Christian Christensen Skjoldborg(1774-1840), der ejede og boede på NørreVilsbøl. Christen Kirk Christensen arvedeNørre Vilsbøl efter plejeforældrenes død.Han var en fremsynet mand, der indså, at detvar bedre at flytte gården mod øst til den godejord, hvilket så skete omkring 1842. Ved sammetid købte han nabogården, den vestligsteaf de to Agerholmgårde. ( Se Agerholmvej 9).Christen Kirk var 1840 blevet gift med DortheAndersdatter Bjerregaard, der var født iBjerregård 1809.Ægteparret fik fem børn, der fik navnetVilsbøl efter gården og fra dem stammer flereslægter i Vandet.Christen Kirk var sognefoged i Vester Vandet.Han døde 1865 i en alder af 50 år, hvorefterhans enke drev gården videre, indtil den1873 blev overdraget til sønnen Jeppe ChristensenVilsbøl. Han er født 1846 og blev gift1873 med Maren Cathrine Pedersen Bach, derer født 1848 i Ø. Vandet. Dette ægtepar fikotte børn, hvoraf dog to døde som små og énsom ung. Jeppe Vilsbøl købte 1873 gårdenHoller, hvis bygninger blev nedrevet og jordenlagt til Vilsbølgård, (se Vilsbølvej 1). JeppeVilsbøl døde 1892, kun 45 år gammel, sånu sad der igen en enkekone på Vilsbølgård.Maren Cathrine, der gik under navnet Trine,drev gården i 20 år, hvorefter hun 191296Vandet sogn trykudgave.indd 96 11-11-2007 12:43:17


overdrog den til sønnen NicolaiVilsbøl, der er født 1878. Han blev1912 gift med Ingeborg Thomsen,der er født 1878 i Ø. Vandet. De fikingen børn, men havde som plejebarnHelga Thomsen. (Se Egshvilevej3). Nicolai Vilsbøl, der mest gikunder navnet Laj Kirk, var blandtde første i sognet, der anskaffedeslåmaskine og selvbinder. Han varmedlem af menighedsrådet og kirkeværge,og han stiftede et fond tilfordel for et tårn på V. Vandet Kirke.Tårnet blev aldrig bygget, da nationalmuseetikke ville godkende det.Nicolai Vilsbøl solgte 1937 ca. entredjedel af gårdens jord, hvorpå der blev oprettettre statshusmandsbrug. (Se Vilsbølvej1 og 3, samt Lien 70).Heller ikke Nicolai Vilsbøl blev gammel,idet han døde 1940 i en alder af 62 år. Ingeborgdrev gården videre ved hjælp af en bestyrer.I mange år var en brodersøn til NicolaiVilsbøl hendes bestyrer.1954 solgte Ingeborg Vilsbølgård til StatensJordlovsuddvalg, der oprettede et nytbrug (se Vilsbølvej 5). Hovedparcellen påca.17 ha. blev solgt til Harry Brogaard, derkort efter solgte den til Johannes Hangaard.Han solgte 1957 gården til Niels Jensen, derer født 1931 og var gift med Inga Thomsender er født 1936. De fik to børn mens de boedepå Vilsbølgård: Åse og Vita.1966 blev Vilsbølgård købt af Jørgen Eriksen,der lagde jorden til sin ejendom på Vilsbølvej5. Udhusene blev nedrevet og stuehusetblev solgt til læge Carsten Levinsen, derbenyttede det som fritidsbolig.Efter nogle års forløb flyttede LevinsenKlitmøllervej 57. Den gamle præstegård fra 1919-1961.Nu lejrskole,med sin familie til Lemvig, hvorfor han solgteVilsbølvej 7 til advokat Erik Haumann oghans kone Aase, der benyttede huset som helårsbolig.1995 blev ejendommen købt af Anette ogHans Buck. Hun er ergoterapeut og han eringeniør og direktør i firmaet A. B. Metal iThisted. De har tre børn: Joachim, Maj ogBjørg.Vilsbølvej 10. Matr. nr. 14?Grunden blev 1977 udstykket fra Lien 50 afPoul Guld til søsteren Ellen Guld og hendessøn Henning Leo Guld. Ellen Guld er fødti Thorsted 1917 og Henning Guld er født iV. Vandet 1944. De boede før på Vandetvej13 ( se der). Ellen Guld døde 1980, hvorefterHenning Guld overtog huset. Han er invalidefter en færdselsulykke. Han blev 1992 giftmed Jane Elisabeth.97Vandet sogn trykudgave.indd 97 11-11-2007 12:43:18


Folketælling for Vester Vandet 1921Navn Fødselsår og sted Stilling i fam. Kom fra årKommissær Poul Sandgaard.Navn Fødselsår og sted Stilling i fam. Kom fra år1Jens Landbo Jensen 1858 Ø. Vandet Husfar Aalborg 1903Kirstine Marie Jensen 1859 - Husmor - -2Jens Neergaard Larsen 1858 Nørhaa hf. Skjoldborg 1912Johanne Marie Larsen 1860 Hillerslev hm. - -Dorthea Pedersen Jensby 1888 Kaastrup barn - -Maren Kirstine Larsen 1902 Skjoldborg - - -3SkaarupgaardHelmer Oddershede 1882 Kaastrup? hf.Johanne Kirsten Kjærgaard 1891 Harring hm. 1915?Mette Louvise Sørensen 1902 SperringMorten Poulsen 1898? Klitmøller tyendeAndreas Hansen 1896 Sennels -Anders Chr. Oddershede Pedersen 1898 Klitmøller -Jens Andreas Sunesen 1892 Hillerslev -4Johanne Kirstine Hede 1846 Vesløs enkeGertrud Kirstine Hede 1872 Agerholm ugift barn og syerske5EegshvileKristiane Thingstrup 1855 V. Vandet enkeKristian Thingstrup 1882 Agerholm sønNikoline Thingstrup 1887 - datterHolger Thingstrup 1891 - sønAnders Thingstrup 1897 - -6Jens Kristian Brusgaard 1882 Nors ugift7Jens Chr. Jakobsen 1853 98Hundborg hf. Thisted 1888Maren Jakobsen 1856 Agerholm hm.Agner Jakobsen 1892 - barnAnnine Jakobsen 1896 - -Vandet sogn trykudgave.indd 98 11-11-2007 12:43:18


Kristiane Thingstrup 1855 V. Vandet enkeKristian Thingstrup 1882 Agerholm sønNikoline Thingstrup 1887 - datterHolger Thingstrup 1891 - sønAnders Thingstrup 1897 - -6Jens Navn Kristian Brusgaard 1882 Fødselsår og Nors sted Stilling ugift i fam. Kom fra år7Kommissær Poul Sandgaard.Jens Chr. Jakobsen 1853 Hundborg hf. Thisted 1888Maren Navn Jakobsen 1856 Fødselsår og Agerholm sted Stilling hm. i fam. Kom fra årAgner Jakobsen 1892 - barnAnnine 1 Jakobsen 1896 - -Jens Landbo Jensen 1858 Ø. Vandet Husfar Aalborg 19038Kirstine Marie Jensen 1859 - Husmor - -NebelKristen 2 Langgaard 1846 Bjørndahl hf Nors 1918Kristine Jens Neergaard Langgaard Larsen 1883 1858 Skinnerup Nørhaa hm hf. - Skjoldborg - 1912Imanuel Johanne Langgaard Marie Larsen 1904 1860 - Hillerslev barn hm. - -Peter Dorthea Langgaard Pedersen Jensby 1906 1888 - Kaastrup - barn - -Johannes Maren Kirstine Langgaard Larsen 1912 1902 Nors Skjoldborg - - -Navn Anna Elisabeth Langgaard 1917 Fødselsår og - sted Stilling - i fam. Kom fra årJens 3 Langgaard 1919 Agerholm -Anna Skaarupgaard Elisabeth Andersen 1851 V. Vandet aftægtskoneMatilde Helmer Oddershede Jakobsen 1892 1882 Kaastrup? Agerholm hf. TyendeJohanne Kirsten Kjærgaard 1891 Harring hm. 1915?9Mette Louvise Sørensen 1902 SperringNiels Morten Peter Poulsen Nielsen 1867 1898? Klitmøller Nørhaa tyende ArbejdsmandAnna Andreas Nielsen Hansen 1896 Sennels 1860 - Sønderhaa hk.Peter Anders Nikolaj Chr. Oddershede Petersen Pedersen 1889 1898 Klitmøller Sperring - LogerendeKirstine Jens Andreas Nielsen Sunesen 1892 Hillerslev Vangsaa --- og syerskeMargrethe Nielsen 1897 ThistedInga 4 Andersen 1920 V. Vandet PlejebarnJohanne Kirstine Hede 1846 Vesløs enke10 Gertrud Kirstine Hede 1872 Agerholm ugift barn og syerskeInger Nielsen 1856 Skaarup511 EegshvilePræstegaardenKristiane Thingstrup 1855 V. Vandet enkeMartin Kristian Kristensen Thingstrup 1872 1882 Agerholm Skjoldborg søn ForpagterKirstine Nikoline Kristensen Thingstrup 1872 1887 - Tved datter hk.Niels Holger Nikolaj Thingstrup Kristensen 1909 1891 - Agerholm søn barnKaren Anders Marie Thingstrup Kristensen 1910 1897 - -Anders Kristensen 1912 - -Nikolaj 6 Kristensen 1912 - -Hilda Jens Kristian Kristensen Brusgaard 1913 1882 Nors - ugift -Magda Kristensen 1914 - -Holger 7 Kristensen 1917 - -Gudrun Jens Chr. Helene Jakobsen Kristensen 1919 1853 Hundborg - hf. -Thisted 1888Kresten Maren Jakobsen Damsgaard Kristensen 1920 1856 Agerholm - hm. -Niels Agner Kristian Jakobsen Nielsen 1900 1892 - Tved barn tyendeAnnine Jakobsen 1896 99- -12Agerholmgaard8Poul Nebel Sandgaard Jensen 1871 Agerholm husf.Dorthea Kristen Langgaard Marie Jensen 1887 1846 Bjørndahl Nors hf husm. Nors 1918Kristine Langgaard 1883 Skinnerup hm - -Vandet sogn trykudgave.indd 99 11-11-2007 12:43:18


Kirstine Kristensen 1872 Tved hk.Niels Nikolaj Kristensen 1909 Agerholm barnKaren Marie Kristensen 1910 - -Anders Kristensen 1912 - -Nikolaj Kristensen 1912 - -Hilda Kristensen 1913 - -Magda Kristensen 1914 - -Navn Holger Kristensen Fødselsår 1917 og - sted Stilling - i fam. Kom fraGudrun Helene Kristensen 1919 - -årKommissær Kresten Damsgaard Poul Sandgaard. Kristensen 1920 - -Niels Kristian Nielsen 1900 Tved tyendeNavn Fødselsår og sted Stilling i fam. Kom fra år121AgerholmgaardJens Poul Landbo Sandgaard Jensen Jensen 1858 1871 Ø. Agerholm Vandet Husfar husf. Aalborg 1903Kirstine Dorthea Marie Jensen 1859 1887 - Nors Husmor husm. - -Anna Sandgaard Jensen 1907 Agerholm barn2Bertel Brusgaard ? Nors slægtning?Jens Johannes Neergaard Østergaard Larsen 1858 1905 Nørhaa V. Vandet hf. tyende Skjoldborg 1912Johanne Marie Larsen 1860 Hillerslev hm. - -Dorthea 13 Pedersen Jensby 1888 Kaastrup barn - -Maren Chr. Lund Kirstine Larsen 1902 1889 Skjoldborg Skyum - arbejdsmand - -Karen Marie Lund 1888 Snejstrup hk.3Magnus Alfred Lund 1912 Nr. Aaby barnSkaarupgaardRanghild Lund 1915 Thingstrup -Helmer Oddershede 1882 Kaastrup? hf.Johanne Kirsten Kjærgaard 1891 Harring hm. 1915?Mette Kommisær Louvise Kr. Sørensen P. Salmansen 1902 SperringMorten Poulsen 1898? Klitmøller tyendeAndreas 1 Hansen 1896 Sennels -Anders Chr. Christian Oddershede Bach Pedersen 1898 1878 Klitmøller V. Vandet - husf.Jens Petrine Andreas Bach Sunesen 1892 1882 Hillerslev Nors - husm.Magrethe Dorthea Bach 1904 V. Vandet barn4Jens Matr. Pedersen nr. Navn Bach Fødselsår 1906 og Sted - Stilling - i fam. Kom fra År.Johanne Ingeborg Kirstine Magdalene Hede Bach 1846 1909 Vesløs - enke -Gertrud Ellen Elisabeth Kirstine Bach Hede 1872 1910 Agerholm - ugift - barn og syerskeDagmar Johanne Bach 1911 - -25Peder Viggo Bach 1920 - -EegshvileKristiane 2 Thingstrup 1855 V. Vandet enkeKristian Kristine Thingstrup Jensen 1882 Agerholm Vang søn1916Nikoline Mads Jensen Thingstrup 1887 1850 - datter Thisted 1916Holger Thingstrup 1891 - sønAnders 3 Thingstrup 1897 - -Lars Hamborg 1870 Kjelstrup ugift6Niels Graversen Hamborg 1872 - -Jens Kristian Kristian Peter Brusgaard Hamborg 1882 1880 Nors V. Vandet ugift -Elise Marie Hamborg 1882 - -7Laura Johanne Hamborg 1883 - -Jens Johanne Chr. Hamborg Jakobsen 1853 1844 Hundborg Sennels hf. bedstemor Thisted 1888Maren Jakobsen 1856 Agerholm hm.Agner 4 Jakobsen 1892 - barnAnnine Kristen Jakobsen Petersen 1896 1863 100- Skyum - lærerDorthea Petersen 1865 Skyum hk.8Inger Marie Jørgensen 1903 Thisted tyendeNebelKristen 5 Langgaard 1846 Bjørndahl hf Nors 1918Kristine Jens Frederik Langgaard Vilhelm Bohn-Jespersen 1883 1848 Kannikergaarden, Skinnerup Bornholm. hm Overklitfoged - 1893 -Vandet sogn trykudgave.indd 100 11-11-2007 12:43:18


3Lars Hamborg 1870 Kjelstrup ugiftNiels Graversen Hamborg 1872 - -Kristian Peter Hamborg 1880 V. Vandet -Elise Marie Hamborg 1882 - -Laura Johanne Hamborg 1883 - -Navn Johanne Hamborg 1844 Fødselsår og Sennels sted Stilling bedstemor i fam. Kom fra årKommissær 4 Poul Sandgaard.Kristen Petersen 1863 Skyum lærerNavn Dorthea Petersen 1865 Fødselsår og Skyum sted Stilling hk. i fam. Kom fra årInger Marie Jørgensen 1903 Thisted tyende1Jens 5 Landbo Jensen 1858 Ø. Vandet Husfar Aalborg 1903Kirstine Jens Frederik Marie Vilhelm Jensen Bohn-Jespersen 1848 1859 Kannikergaarden, - Bornholm. Husmor Overklitfoged - 1893 -Johanne Viktoria K. Bohn-Jespersen 1854 København hk. København 18932Anna Jensine Marie Jensen 1899 Klitmøller tyendeJens Neergaard Larsen 1858 Nørhaa hf. Skjoldborg 1912Johanne 6 Marie Larsen 1860 Hillerslev hm. - -Dorthea Kristen Peter Pedersen Stentoft Jensby 1851 1888 V. Kaastrup Vandet arbejdsmandbarn - -Maren Jensine Kirstine Stentoft Larsen 1847 1902 Klitmøller Skjoldborg hk. - - -37SkaarupgaardKarl Emanuel Larsen 1873 Torslev arbejdsmandHelmer Marteline Oddershede Birgitte Larsen 1873 1882 Klim Kaastrup? hk. hf.Johanne Petra Marie Kirsten Larsen Kjærgaard 1906 1891 V. Harring Vandet barn hm. 1915?Mette Marius Louvise Andreas Sørensen Larsen 1808 1902 - Sperring -Morten Martin Sigurd Poulsen Larsen 1911 1898? - Klitmøller - tyendeAndreas Martha Dusine Hansen Larsen 1913 1896 - Sennels -Anders Johannes Chr. Larsen Oddershede Pedersen 1915 1898 - Klitmøller -Jens Andreas Sunesen 1892 Hillerslev -84VilsbølgaardJohanne Nikolaj Vilsbøl Kirstine Hede 1872 1846 V. Vesløs Vandet husf. enkeGertrud Ingeborg Kirstine Vilsbøl Hede 1872 Ø. Agerholm Vandet husm. ugift barn og syerskeHelga Olivia Thomsen 1908 Bellinge, Fyn plejedatter5Anders Peter Andersen 1900 Klitmøller tyendeEegshvile Aksel Jørgensen 1901 - -Kristiane Anders Christian Thingstrup Madsen 1907 1855 V. Vandet - enkeKristian Thingstrup 1882 Agerholm sønNikoline 9 Thingstrup 1887 - datterHolger Jens Tøfting Thingstrup Madsen 1880 1891 V. - Vandet enkemand sønMatr. Anders Inger Marie nr. Thingstrup Madsen Navn 1908 1897 Fødselsår og - Sted barn - Stilling i fam. Kom fra År.Maren Søltoft Madsen 1909 - -Peter 6 Tøfting Madsen 1911 - -Anna Jens Kristian Kirstine Brusgaard Madsen 1882 1913 Nors - ugift -3Cecilie Kristine Madsen 1918 - -Augusta 7 Christoffersen 1892 Vangsaa husbestyrerindeJens Chr. Jakobsen -1853 Hundborg hf. Thisted 188810 Maren Jakobsen 1856 Agerholm hm.Kristen Agner Jakobsen Smed Vilsbøl 1892 1860 - V. Vandet barnKristine Annine Jakobsen Vilsbøl 1896 1862 101-Niels Kristian Vilsbøl 1889 Skinnerup-811 NebelJens Kristen Vittrog Langgaard 1846 1878 Bjørndahl Thisted hf Forstassistent Nors 1918Margrethe Kristine Langgaard Antonette Vittrog 1883 1878 Skinnerup -hm - -Vandet sogn trykudgave.indd 101 11-11-2007 12:43:18


Matr. nr. Navn Fødselsår og Sted Stilling i fam. Kom fra År.Peter Tøfting Madsen 1911 - -Anna Kirstine Madsen 1913 - -Cecilie Kristine Madsen 1918 - -Navn Augusta Christoffersen Fødselsår 1892 og Vangsaa sted Stilling husbestyrerinde i fam. Kom fra år-Kommissær 10 Poul Sandgaard.Kristen Smed Vilsbøl 1860 V. VandetNavn Kristine Vilsbøl Fødselsår 1862 og - sted Stilling i fam. Kom fra årNiels Kristian Vilsbøl 1889 Skinnerup1Jens 11 Landbo Jensen 1858 Ø. Vandet Husfar Aalborg 1903Kirstine Jens Vittrog Marie Jensen 1859 1878 - Thisted Husmor Forstassistent - -Margrethe Antonette Vittrog 1878 -2Jens 12 Neergaard Larsen 1858 Nørhaa hf. Skjoldborg 1912Johanne Peder Kristen Marie Jensen Larsen 1860 1863 Hillerslev Kaarse hm. - Tømmerby 1883 -Dorthea Kristiane Pedersen Jensen Jensby 1888 1861 Kaastrup Klitmøller barn - Klitmøller 1883 -Maren Kirstine Larsen 1902 Skjoldborg - - -133Viktor Johansen 1897 V. Vandet Nors 1920SkaarupgaardKathrine Mathilde Johansen 1898 Nors Nors 1920Helmer Elna Marie Oddershede Johansen 1882 1920 Kaastrup? V. Vandet hf. BarnJohanne Kirsten Kjærgaard 1891 Harring hm. 1915?Mette 14 Louvise Sørensen 1902 SperringMorten Julius Bang Poulsen 1898? 1868 Klitmøller V. Vandet tyendeAndreas Ane Bang Hansen 1896 1873 Sennels - -Anders Juliane Chr. Bang Oddershede Pedersen 1898 1908 Klitmøller - - BarnJens Martha Andreas Marie Sunesen Bang 1892 1910 Hillerslev - --Johanne Bang 1911 - -4Anders Kristian Bang 1913 - -Johanne Gjertrud Kirstine Pedersen Hede 1846 1836 Vesløs - (Sjørring) enke BedstemorGertrud Kirstine Hede 1872 Agerholm ugift barn og syerske155Kristian Peter Salmandsen 1867 V. VandetEegshvile Dorthea Marie Kirstine Salmandsen 1868 Helligsø Helligsø1892Kristiane Ingrid Salmandsen Thingstrup 1855 1909 V. V. Vandet enke BarnKristian Alfred Salmandsen Thingstrup 1882 1910 Agerholm - sønNikoline Mads Møller Thingstrup Salmandsen 1887 1914 -- datter -Holger Thingstrup 1891 - sønAnders Kommisær Thingstrup Mads Ørumby Madsen. 1897 - -61Jens Mads Kristian Ørumby Brusgaard Madsen 1882 1870 Nors V. Vandet ugiftElse Marie Madsen 1871 Heltborg7Agnete Larsen 1916 Thisted Barn(plejebarn)Thisted 1916Jens Else Chr. Gasberg Jakobsen 1853 1906 Hundborg V. Vandet hf. Tyende Thisted 1888Maren Kristian Jakobsen Bang 1856 1893 Agerholm - hm. -Agner Jakobsen 1892 - barnAnnine2Jakobsen 1896 102- -Engholm.8Thomas Jensen Nørgaard 1885 Skjoldborg Stagstrup 1918NebelKaren Marie Nørgaard 1885 Stagstrup Stagstrup 1918Kristen Langgaard 1846 Bjørndahl hf Nors 1918Kristine Langgaard 1883 Skinnerup hm - -Vandet sogn trykudgave.indd 102 11-11-2007 12:43:19


Alfred Salmandsen 1910 -Mads Møller Salmandsen 1914 - -Kommisær Mads Ørumby Madsen.1Mads Ørumby Madsen 1870 V. VandetNavn Else Marie Madsen Fødselsår 1871 og Heltborg sted Stilling i fam. Kom fra årAgnete Larsen 1916 Thisted Barn(plejebarn)Thisted 1916Kommissær Else Gasberg Poul Sandgaard. 1906 V. Vandet TyendeKristian Bang 1893 - -Navn Fødselsår og sted Stilling i fam. Kom fra år21Engholm.Jens Matr. Thomas Landbo nr. Jensen Jensen Navn Nørgaard 1858 Fødselsår 1885 og Ø. Sted Skjoldborg Vandet Husfar Stilling i fam. Aalborg Stagstrup Kom fra 1918 1903 År.Kirstine Karen Marie Nørgaard Jensen 1859 1885 - Stagstrup Husmor - Stagstrup 1918 -Poula Margit Nørgaard 1913 Snedsted Barn Stagstrup 19182Marie Magdalene Poulsen 1892 Hundborg Tyende4Jens Niels Neergaard Pedersen Larsen 1858 1902 Nørhaa Tved hf. - Skjoldborg 1912Johanne Aksel Dragsbæk Marie Larsen 1860 1913 Hillerslev V. Vandet hm. - -Dorthea Emanuel Pedersen Jensen Jensby 1888 1906 Kaastrup Thisted barn - -Maren Kirstine Larsen 1902 Skjoldborg - - -33Frederik Thomsen 1879 Østerild ArbejdsmandSkaarupgaardMariane Thomsen 1877 V. VandetHelmer Agnes Thomsen Oddershede 1882 1905 Kaastrup? - hf. BarnJohanne Jens Peter Kirsten Thomsen Kjærgaard 1891 1908 Harring - hm. -1915?Mette Ejner Kristian Louvise Thomsen Sørensen 1902 1910 Sperring - -Morten Henry Thomsen Poulsen 1898? 1912 Klitmøller - tyende -Andreas Niels Thomsen Hansen 1896 1917 Sennels - --Anders Dagny Marie Chr. Oddershede Thomsen Pedersen 1898 1919 Klitmøller - --Jens Andreas Sunesen 1892 Hillerslev -44Niels Jakobsen 1896 NorsJohanne Petra Kristine Kirstine Jakobsen Hede 1846 1898 Vesløs Ræhr enkeGertrud Anders Fogh Kirstine Jakobsen Hede 1872 1920 Agerholm V. Vandet ugift Barn barn og syerske5Eegshvile Kristen Brunbjerg 1880 V. VandetKristiane Kirstine Brunbjerg Thingstrup 1855 1888? V. Vang Vandet enkeKristian Sidsel Marie Thingstrup Brunbjerg 1882 1843 Agerholm Kjelstrup søn AftægtskoneNikoline Thingstrup 1887 - datterHolger 6 Thingstrup 1891 - sønAnders Tandrup Thingstrup 1897 - -Thomas Jensen 1855 V. Vandet6Mette Marie Jensen 1852 -Jens Magdalene Kristian Jensen Brusgaard 1882 1885 Nors - ugift BarnJens Kristen Jensen 1893 - -7Marius Kielsgaard 1902 Skaarup TyendeJens Chr. Jakobsen 1853 Hundborg hf. Thisted 1888Maren 7 Jakobsen 1856 Agerholm hm.Agner Kristen Jakobsen Heegaard 1892 1861 - Ø. Vandet barnAnnine Petrine Kirstine Jakobsen Heegaard 1896 1860 103- -Anders Kristen Heegaard 1894 - Barn8Peter Heegaard 1897 - -Nebel Kristiane Mathilde Heegaard 1900 - -Kristen Langgaard 1846 Bjørndahl hf Nors 1918Kristine Langgaard 1883 Skinnerup hm - -Vandet sogn trykudgave.indd 103 11-11-2007 12:43:19


6TandrupThomas Jensen 1855 V. VandetMette Marie Jensen 1852 -Magdalene Jensen 1885 - BarnJens Kristen Jensen 1893 - -Navn Marius Kielsgaard Fødselsår 1902 og Skaarup sted Stilling Tyende i fam. Kom fra årKommissær 7 Poul Sandgaard.Kristen Heegaard 1861 Ø. VandetNavn Petrine Kirstine Heegaard Fødselsår 1860 og - sted Stilling i fam. Kom fra årAnders Kristen Heegaard 1894 - Barn1Peter Heegaard 1897 - -Jens Kristiane Landbo Mathilde Jensen Heegaard 1858 1900 Ø. - Vandet Husfar - Aalborg 1903Kirstine Marie Jensen 1859 - Husmor - -82VandetgaardJens Martin Neergaard Andersen Larsen 1858 1869 Nørhaa Sennels hf. Skjoldborg Thisted 19021912Johanne Kirsten Marie Andersen Larsen 1860 1873 Hillerslev Sjørring hm. - Thisted !902-Dorthea Søren Kristian Pedersen Andersen Jensby 1888 1898 Kaastrup Thisted barn Barn - - -Maren Frederik Kirstine Emil Andersen Larsen 1902 1901 Skjoldborg - - - -Niels Richard Andersen 1903 V.Vandet -3Dagny Margrethe Andersen 1904 - -SkaarupgaardIngeborg Lovise Andersen 1906 - -Helmer Thyra Matr. nr. Elisabeth Oddershede Navn Andersen 1882 1907 Fødselsår og Kaastrup? - Sted hf. . Stilling i fam. Kom fra År.Johanne Ydun Antonette Kirsten Andersen Kjærgaard 1891 1908 Harring - hm. -1915?Mette Louvise Sørensen 1902 SperringMorten 9 Poulsen 1898? Klitmøller tyende5Andreas Kristen Frøkjær Hansen Bach 1896 1852 Sennels Ø. Vandet -SognefogedAnders Cecilie Marie Chr. Oddershede Bach Pedersen 1898 1852 Klitmøller Ø.Vandet -Jens Andreas Sunesen 1892 Hillerslev -104Mourits Thingstrup Mouritsen 1887 Ø. VandetJohanne Else Marie Kirstine Mouritsen Hede 1846 1888 Vesløs Stagstrup enkeGertrud Anders Thingstrup Kirstine Hede Mouritsen 1872 1917 Agerholm V. Vandet ugift Barn barn og syerskeElisabeth Friis Nyboe Mouritsen 1918 - -5Anton Bang 1901 - TyendeEegshvile Agnes Bigum 1906 Nors -Kristiane Thingstrup 1855 V. Vandet enkeHjardemaal 1920Kristian 11 Thingstrup 1882 Agerholm sønNikoline Margrethe Thingstrup Bak 1887 1878 - Saltum datter Aarhus 1918Holger Jens Jørgen Thingstrup Bak 1891 1902 - Jetsmark søn Barn Abybro1920Anders Aage Jørgen Thingstrup Bak 1897 1904 - - Aarhus 1918Mary Johanne Bak 1906 - - - -6Gerda Bak 1908 - - - -Jens Georg Kristian Jørgen Brusgaard Bak 1882 1912 Nors - ugift - - -Agnes Bak71914 Aarhus - - -Jens 12 Chr. Jakobsen 1853 Hundborg hf. Thisted 1888Maren Niels Kristen Jakobsen Guld 1856 1892 Agerholm Thorsted hm. Thorsted 1918Agner Bolette Jakobsen Kirstine Guld 1892 1895 - barn - -Annine Ellen Irene Jakobsen Guld 1896 1917 104- - Barn - -Asta Guld81919 - - - -Nebel 13Kristen Kirstine Langgaard Krogh 1846 1845? Bjørndahl V. Vandet (Kl.) hf Nors (Store Stine) 1918Kristine Langgaard 1883 Skinnerup hm - -Vandet sogn trykudgave.indd 104 11-11-2007 12:43:19


11Margrethe Bak 1878 Saltum Aarhus 1918Jens Jørgen Bak 1902 Jetsmark Barn Abybro1920Aage Jørgen Bak 1904 - - Aarhus 1918Mary Johanne Bak 1906 - - - -Gerda Bak 1908 - - - -Georg Jørgen Bak 1912 - - - -Navn Agnes Bak Fødselsår 1914 og Aarhus sted Stilling - i fam. Kom - fra - årKommissær 12 Poul Sandgaard.Niels Kristen Guld 1892 Thorsted Thorsted 1918Navn Bolette Kirstine Guld Fødselsår 1895 og - sted Stilling i fam. Kom - fra - årEllen Irene Guld 1917 - Barn - -1Asta Guld 1919 - - - -Jens Landbo Jensen 1858 Ø. Vandet Husfar Aalborg 1903Kirstine 13 Marie Jensen 1859 - Husmor - -Kirstine Krogh21845? V. Vandet (Kl.) (Store Stine)Jens 14 Neergaard Larsen 1858 Nørhaa hf. Skjoldborg 1912Johanne Kathrine Marie Andersen Larsen 1860 1858 Hillerslev Thisted hm. Alderdomsunderstøttelse - -Dorthea Anders Jørgensen Pedersen Jensby 1888 1884 Kaastrup V. Vandet barn Barn - Arbejdsmand -Maren Kirstine Larsen 1902 Skjoldborg - - -153Kirstine FaartoftSkaarupgaard1854 V. Vandet AlderdomsunderstøttelseHelmer Oddershede 1882 Kaastrup? hf.Johanne Kirsten Kjærgaard 1891 Harring hm. 1915?Matr. nr. Navn Fødselsår og Sted Stilling i fam. Kom fra År.Mette Louvise Sørensen 1902 SperringMorten Poulsen 1898? Klitmøller tyendeAndreas Folketælling Matr. nr. NavnHansen for Øster Vandet 1921 Fødselsår og Sted Stilling i fam. Kom fra1896 Sennels -År.Anders Chr. Oddershede Pedersen 1898 Klitmøller -Jens 8b Folketælling Andreas Sunesen Hans for Hamborg Øster Vandet 1921 1892 1881 Hillerslev V. Vandet - HusfaderKathrine Hamborg 1882 Ø. Vandet Husmoder48b Marie Hans Hamborg Thomsen 1844 1881 Nors V. Vandet Enke HusfaderJohanne Kirstine Jens Kathrine Hede Thomsen Hamborg Hamborg 1846 1882 1912 Vesløs Ø. Vandet enke Husmoder SønGertrud Kirstine Lars Marie Hede Hamborg Thomsen 1872 1844 1916 Agerholm Nors Ø. Vandet ugift Enke Søn barn og syerskeNiels Jens Thomsen Kristian Nielsen Hamborg 1912 1905 Ø. V. Vandet Søn Tjenestekarl5Lars Hamborg 1916 Ø. Vandet SønEegshvile 2c Kristian Niels Kristian Østergaard Nielsen 1905 1882 V. Jannerup Vandet Tjenestekarl GiftKristiane Thingstrup Jensine Anine Østergaard 1855 1881 V. Hundborg Vandet enke GiftKristian 2c Thingstrup Kristian Østergaard 1882 Agerholm Jannerup søn GiftNikoline 7s Thingstrup Anders Jensine Søndergaard Anine Østergaard Jensen1866 1887 1881 - Hundborg Skjoldborg datterGift6Holger Thingstrup Ane Jensen 1891 1868 - Hørdum søn GiftAnders 7s Thingstrup Anders Søndergaard Jensen1866 1897 - Skjoldborg - Gift26a Anders Ane Jensen Toft 1868 1879 Hørdum V. Vandet Gift Husfader6Dorthea Marie Nørgaard 1880 V. Vandet HusmoderJens 26a Kristian Brusgaard Anders Ellen Rask Toft 1882 1879 1906 Nors V. Elsted Vandet ugift Husfader TjenestepigeViktor Dorthea Andersen Marie Nørgaard 1880 1896 V. Ø. Vandet Husmoder Tjenestekarl7Søren Ellen Rask Tøgersen 1906 1890 Elsted Nors TjenestepigeGiftJens Chr. Jakobsen Marie Viktor Tøgersen Andersen 1853 1898 1896 Hundborg Ø. Skjoldborg Vandet hf. Tjenestekarl Gift Thisted 1888Maren Jakobsen Ane Søren Kirstine Tøgersen Tøgersen 1856 1890 1920 Agerholm Nors Ø. Vandet hm. Gift DatterAgner Jakobsen Marie Tøgersen 1892 1898 - Skjoldborg barn GiftAnnine 19a Jakobsen Otto Ane Kirstine Gasberg Tøgersen 1896 1920 1882 105- Ø. V. Vandet - Datter GiftDorthea Gasberg 1885 Nors Gift819a Otto Pouline Gasberg 1882 1907 V. Vandet Gift Deres børnNebel Dorthea Gasberg Marie Gasberg 1885 1909 Nors „ Gift „Kristen Langgaard Peter Pouline Kristian Gasberg Gasberg 1846 1907 1911 Bjørndahl V. Vandet „ hf Deres „ børn Nors 1918Kristine Langgaard Ellen Dorthea Gasberg Marie Gasberg 1883 1909 1912 Skinnerup „ hm „ - -Folketælling for Øster Vandet 1921Vandet sogn trykudgave.indd 105 11-11-2007 12:43:19


Matr. nr. Navn Fødselsår og Sted Stilling i fam. Kom fra År.Matr. Folketælling nr. Navn for Øster Vandet 1921 Fødselsår og Sted Stilling i fam. Kom fra År.Folketælling 8b Hans for Hamborg Øster Vandet 19211881 V. Vandet HusfaderKathrine Hamborg 1882 Ø. Vandet Husmoder8b Hans Marie Hamborg Thomsen 1844 1881 V. Nors Vandet Husfader EnkeKathrine Jens Thomsen Hamborg Hamborg 1882 1912 Ø. Ø. Vandet Husmoder SønMarie Lars Hamborg Thomsen 1844 1916 Nors Ø. Vandet Enke SønJens Niels Thomsen Kristian Nielsen Hamborg 1912 1905 Ø. V. Vandet Søn TjenestekarlLars Hamborg 1916 Ø. Vandet Søn2c Niels Kristian Kristian Østergaard Nielsen 1905 1882 V. Jannerup Vandet Tjenestekarl GiftJensine Anine Østergaard 1881 Hundborg Gift2c Kristian Østergaard 1882 Jannerup Gift7s Jensine Anders Søndergaard Anine Østergaard Jensen1866 1881 Hundborg Skjoldborg GiftAne Jensen 1868 Hørdum Gift7s Anders Søndergaard Jensen1866 Skjoldborg Gift26a Ane Anders Jensen Toft 1868 1879 Hørdum V. Vandet Gift HusfaderDorthea Marie Nørgaard 1880 V. Vandet Husmoder26a Anders Ellen Rask Toft 1879 1906 V. Elsted Vandet Husfader TjenestepigeDorthea Viktor Andersen Marie Nørgaard 1880 1896 V. Ø. Vandet Husmoder TjenestekarlMatr. nr. Navn Ellen Søren Rask Tøgersen Fødselsår 1906 1890 og Sted Elsted Nors Stilling TjenestepigeGift i fam. Kom fra År.Viktor Marie Tøgersen Andersen 1896 1898 Ø. Skjoldborg Vandet Tjenestekarl GiftAmalie Søren Ane Kirstine Tøgersen S. Andersen Tøgersen 1871 1890 1920 Ø. Nors Vandet Husmor Gift Datter hans koneLaura Marie Jensen Tøgersen Sand 1898 Øsløs Skjoldborg Tyende Gift19a Niels Ane Otto Kirstine Gasberg Peter Pedersen Tøgersen 1889 1920 1882 Øsløs Ø. V. Vandet Datter Gift „Kristian Dorthea Peter Gasberg Nielsen 1902 1885 Klitmøller Nors Gift „19a Otto Pouline Salmonsen Gasberg Gasberg 1905 1882 1907 V. Vandet Gift Deres „ børnDorthea Gasberg Marie Gasberg 1885 1909 Nors „ Gift „Inger Pouline Peter Kathrine Kristian Gasberg Gasberg Kristensen 1859 1907 1911 Skinnerup V. Vandet „ HusbestyreindeDeres „ børnAndreas Dorthea Ellen Gasberg Sørensen Marie Gasberg 1901 1909 1912 Faartoft „ Tyende„Kristen Peter Dagmar Kristian Brond Sussanne Gasberg Sørensen Gasberg 1888 1913 1911 Kaastrup Ø. Vandet „ ” „”Kristine Ellen Olga Kristine Gasberg Jensen Gasberg 1854 1912 1914 Thingstrup „ Enke, „ husmorKathrine Dagmar Sussanne Jensen Gasberg 1878 1913 Ø. Ø. Vandet Enke, ” slægtning19b Karl Olga Anders Severin Kristine Heegaard Jensen Gasberg 1911 1914 1891 Nors Ø. Vandet „ Barn Gift „Marie Heegaard 1898 Vang Gift19b Kristian Anders Karl Piil Heegaard Larsen Kristensen 1889 1891 1907 Ydby Ø. København Vandet MejeribestyrerGiftMarie Maren Larsen Heegaard Petra Kristensen 1891 1898 1861 Vinding Vang Nørhaa Husmor Gift EnkeKristine Karl Piil Jensen Kristensen 1905 1907 Skaarup København Tyende4c Johannes Maren Elise Marie Petra Jespersen Thingstrup Kristensen 1904 1861 1879 Thisted Nørhaa V. Vandet Enke “Hedvig Thingstrup 1904 Ø. Vandet Hendes Børn14a 4c Maren Elise Jensine Marie Thingstrup Pouline Thingstrup Thingstrup1907 Mouritsen 1879 1859 V. Vandet ” Hillerslev Enke ” Enke,husmorMaren Hedvig Dorthea N. Thingstrup Marie Th. Mouritsen Thingstrup 1889 1904 1913 Ø. Vandet “ Datter Hendes “ BørnSigne Jensine Johannes Thing. Pouline Skaarup Mouritsen Thingstrup1907 Jensen 1899 1884 Thorsted ”“ Tjenestekarl “ ”Alfred Dorthea Emil Alexander Thing. Marie Mouritsen Thingstrup Nebel 1900 1913 1902 Rusland“ Søn “Elfrida Johannes Thing. Skaarup Mouritsen Jensen 1901 1884 Thorsted “ Datter Tjenestekarl6a Johannes Emil Niels Alexander T.Knakkergaard Marius Nebel Nielsen 1905 1902 1863 Klitmøller Rusland Ø. Vandet Tyende UgiftJesper Anders Madsen Færg. Grønkjær Jensby ? 1891 106Skinnerup Førby Tjenestefolk ”6a Niels Hans T.Knakkergaard Ejner Poulsen Vang 1863 1900 Ø. Klitmøller Vandet Ugift ”Niels Anders Martin Steffensen Emil Færg. J. Grønkjær Højbak 1854 1891 1906 Nors Førby Hjardemaal Gift Tjenestefolk ”Kirstine Kathrine Hans Ejner Steffensen Andersen Poulsen Vang 1857 1900 1889 Ø. Klitmøller V. Vandet Gift ”Martin Vilhelmine Emil K. J. Pedersen Højbak 1906 1897 Hjardemaal ThistedVandet sogn trykudgave.indd 106 11-11-2007 12:43:19


Karl Severin Jensen 1911 Nors BarnKristian Larsen 1889 Ydby MejeribestyrerMarie Larsen 1891 Vinding HusmorKristine Jensen 1905 Skaarup TyendeJohannes Jespersen 1904 Thisted “14a Maren Thingstrup Mouritsen 1859 Hillerslev Enke,husmorMatr. nr. Maren Navn N. Th. Mouritsen 1889 Fødselsår Ø. og Vandet Sted Datter Stilling i fam. Kom fra År.Signe Thing. Mouritsen 1899 “ “Folketælling Alfred for Thing. Øster Mouritsen Vandet 1921 1900 “ SønElfrida Thing. Mouritsen 1901 “ Datter8bJohannesHans HamborgMarius Nielsen 19051881KlitmøllerV. VandetTyendeHusfaderJesper Madsen Jensby ? Skinnerup ”Kathrine Hamborg 1882 Ø. Vandet HusmoderMarie Thomsen 1844 Nors EnkeNiels Steffensen 1854 Nors GiftJens Thomsen Hamborg 1912 Ø. Vandet SønKirstine Steffensen 1857 Ø. Vandet GiftLars Hamborg 1916 Ø. Vandet Søn5b Chr. Niels Sørensen Kristian Nielsen 1845 1905 Hinding V. Vandet Enke Tjenestekarl2cIvar Lyhne Jensen 1882 Skaarup GiftMaren Kristian Lyhne Østergaard Jensen 1880 1882 Ø. Vandet Jannerup Gift GiftMargrethe Jensine Anine Lyhne Østergaard Jensen 1910 1881 Thisted Hundborg Deres Gift BørnJens Chr. Lyhne Jensen 1911 Vang ”7s Niels Anders Lyhne Søndergaard Jensen Jensen1866 1912 ” Skjoldborg ” GiftAnna Ane Marie Jensen Lyhne Jensen 1914 1868 ” Hørdum ” GiftChristian Lyhne Jensen 1915 ” ”26a Poul Anders F. Lyhne Toft Jensen 1916 1879 Ø. Vandet V. Vandet ” HusfaderCarl Dorthea Valdemar Marie L. Nørgaard Jensen 1918 1880 ” V. Vandet ” HusmoderAage Ellen Lyhne Rask Jensen 1919 1906 ” Elsted ” TjenestepigeDreng Viktor Andersen 1921 1896 ” Ø. Vandet ” TjenestekarlSøren Tøgersen 1890 Nors GiftThomas Larsen 1878 Hoxer GiftMarie Tøgersen 1898 Skjoldborg GiftAlma Marie D. Larsen 1893 Hvidbjerg v. Aa GiftAne Kirstine Tøgersen 1920 Ø. Vandet DatterIngemann Chr. Larsen 1916 Hoxer Barn27a19aLarsOttoPedersenGasbergFørby 18511882HanstedV. VandetGiftGiftElse Dorthea Kathrine Gasberg Pedersen 1855 1885 Ø. Vandet Nors Gift GiftChristen Pouline Vilsbøll Gasberg 1907 1892 V. Vandet Skinnerup Deres børn GiftMatr. nr. Nikoline Navn Dorthea Petrine Marie Vilsbøll Gasberg 1899 Fødselsår 1909 og . Sted Vandet „ Gift Stilling i „ fam. Kom fra År.Henry Peter Fuglsang Kristian Vilsbøll Gasberg 1920 1911 Vandet „ Barn „Christian Ellen Gasberg Jensen Højbak 1894 1912 Hjardemaal „ Gift husfar „Kirstine Dagmar Marie Sussanne Højbak Gasberg 1893 1913 Skinnerup Ø. Vandet Gift husmor ”Marie Olga Vilsbøll Kristine Højbak Gasberg 1914 1914 V. Vandet „ Deres Børn „8Christen Højbak 1918 ” ”19b Anna Anders Helene Heegaard Højbak 1918 1891 Ø. ” Vandet Gift ”Marie Heegaard 1898 Vang GiftMorten Karl Piil Nielsen Kristensen 1857 1907 Ræhr København Gift husfarJensine Maren Nielsen Petra Kristensen 1850 1861 Tved Nørhaa Gift husmor EnkeKirstine Nielsen 1892 Ø. Vandet Barn4c Elise Marie Thingstrup 1879 V. Vandet Enke7d NielsHedvigOddershedeThingstrup18501904BrondØ. VandetGift husfarHendes BørnKirstine Oddershede 1873 Aarup Gift husmorJensine Pouline Thingstrup1907 ” ”Dorthea Marie Thingstrup 1913 “ “Hedevig K. Kristiansen 1890 Førby Gift husmorKristenJohannesPeterSkaarupKristiansenJensen19091884FørbyThorstedBarnTjenestekarlOluf Emil Kristiansen Alexander Nebel 1911 1902 Rusland107Ræhr ”Alma Petrine Christiansen 1913 “ “6a Ester Niels Christiansen T.Knakkergaard 1918 1863 “ Ø. Vandet “ UgiftAnders Færg. Grønkjær 1891 Førby TjenestefolkHans Hans Steffensen Ejner Poulsen Vang 1896 1900 Ø. Vandet Klitmøller Gift husfar ”Marie Martin Steffensen Emil J. Højbak 1891 1906 Vang Hjardemaal gift husmor ”Vandet sogn trykudgave.indd 107 11-11-2007 12:43:19


Christen Højbak 1918 ” ”Anna Helene Højbak 1918 ” ”Morten Nielsen 1857 Ræhr Gift husfarJensine Nielsen 1850 Tved Gift husmorKirstine Nielsen 1892 Ø. Vandet Barn7d Niels Oddershede 1850 Brond Gift husfarMatr. nr. Kirstine Navn Oddershede 1873 Fødselsår og Aarup Sted Gift Stilling husmor i fam. Kom fra År.Folketælling Hedevig for Øster K. Kristiansen Vandet 19211890 Kristen Peter Kristiansen 1909FørbyFørbyGift husmorBarn8b Oluf Hans Kristiansen Hamborg 1911 1881 Ræhr V. Vandet Husfader ”Alma Kathrine Petrine Hamborg Christiansen 1913 1882 Ø. “ Vandet Husmoder “Ester Marie Christiansen Thomsen 1918 1844 Nors “ Enke “Jens Thomsen Hamborg 1912 Ø. Vandet SønHans Lars Hamborg Steffensen 1896 1916 Ø. Vandet Gift Søn husfarMarie Niels Kristian Steffensen Nielsen 1891 1905 Vang V. Vandet gift Tjenestekarl husmorGrete Kirstine Steffensen 1919 Ø. Vandet Barn2c Dreng Kristian Østergaard 1921 1882 Ø. Jannerup Vandet Gift ”Otto Jensine Nielsen Anine Bredahl Østergaard 1895 1881 Vang Hundborg Ugift Gift slægtning7s Viggo Anders Kristian Søndergaard Henriksen Jensen1866 1878 Svenstrup Skjoldborg Gift husfar lærerInger Ane Jensen Marie Henriksen 1885 1868 Klitmøller Hørdum Gift husmorEstrid Kirstine Henriksen 1912 Ø. Vandet Barn26a Niels Anders Immersen Toft Henriksen 1913 1879 V. Vandet „ Husfader „Agnete Dorthea Henriksen Marie Nørgaard 1915 1880 V. Vandet „ Husmoder „Vibeke Ellen Rask Henriksen 1919 1906 Ø. Elsted Vandet Barn TjenestepigeAnna Viktor Jensen Andersen 1903 1896 Vang Ø. Vandet Tyende TjenestekarlSøren Tøgersen 1890 Nors GiftKristine Marie Tøgersen Jensen Søe 1835 1898 Thisted Skjoldborg AftægtskoneGiftJens Ane Chr. Kirstine Jensen Tøgersen Søe 1861 1920 Ø. Vandet Husfar Datter smedemesterKristine Jensen Søe 1892 ” Barn19a Niels Otto Gasberg Chr. Jensen Søe 1894 1882 V. Vandet „ Gift „ smedesvendDorthea Gasberg 1885 Nors GiftPeder Pouline Chr. Gasberg Frandsen 1890 1907 Agersborg V. Vandet Gift Deres husfar børnSidsel Dorthea Frandsen Marie Gasberg 1892 1909 Sejerslev „ Gift „ husmorKristian Peter Kristian Peter Ø. Gasberg Frandsen 1914 1911 Arup „ Barn „Jens Ellen Johansen Gasberg 1912 1902 „ ? „ TyendeJens Dagmar Jensen Sussanne Gasberg 1906 1913 Nors Ø. Vandet ””Olga Kristine Gasberg 1914 „ „Ane Marie Wigh 1885 V. Vandet Ugift lærerinde19b Anders Heegaard 1891 Ø. Vandet Gift10a Jens Marie Munk Heegaard Rask 1877 1898 Ø. Vang Vandet Gift husfarOttomine Karl Piil Kristensen Rask 1882 1907 Vang København Gift husmorHans Maren Munk Petra Rask Kristensen 1913 1861 Ø. Nørhaa Vandet Barn EnkeMette Marie Munk Rask 1913 Ø. Vandet ”4c Henry Elise Marie Charlsen Thingstrup 1902 1879 Ringkøbing V. Vandet Tyende EnkeHenrik Hedvig Charlsen Thingstrup 1904 Ø. Vandet ” Hendes ” BørnJensine Pouline Thingstrup1907 ” ”Dorthea Marie Thingstrup 1913 “ “Johannes Skaarup Jensen 1884 Thorsted TjenestekarlEmil Alexander Nebel 1902 Rusland1086a Niels T.Knakkergaard 1863 Ø. Vandet UgiftAnders Færg. Grønkjær 1891 Førby TjenestefolkHans Ejner Poulsen Vang 1900 Klitmøller ”Martin Emil J. Højbak 1906 Hjardemaal ”Vandet sogn trykudgave.indd 108 11-11-2007 12:43:209


Matr. nr. Navn Fødselsår og Sted Stilling i fam. Kom fra År.Matr. nr. Navn Fødselsår og Sted Stilling i fam. Kom fra År.8d Folketælling Chr. for Kirk Øster Vilsbøl Vandet 1921874 V. Vandet Gift husfarKaren Marie Vilsbøl 1873 Nors Gift husmor8b Jeppe Hans Hamborg Kirk Vilsbøl 1901 1881 Gjettrup V. Vandet Barn HusfaderMarie Kathrine Kristine Hamborg Vilsbøl 1902 1882 Ø. Vandet ” Husmoder ”Niels Marie Chr. Thomsen H. Vilsbøl ? 1844 Nors „ Enke „Jens Thomsen Hamborg 1912 Ø. Vandet Søn7s Chr. Lars Nørgaard Hamborg Andersen 1875 1916 Ø. Vandet Gift Søn husfarMarie Niels Kristian Andersen Nielsen 1883 1905 Hillerslev V. Vandet Gift Tjenestekarl husmorPeder Nørgaard Andersen 1911 Ø. Vandet Barn2c Hans Kristian Kristian Østergaard Andersen 1912 1882 Jannerup ” Gift ”Ane Jensine Marie Anine Andersen Østergaard 1913 1881 Hundborg ” Gift ”Johanne Marie Andersen 1916 ” ”7s Ane Anders Kathrine Søndergaard Andersen Jensen1866 1862 Thorsted Skjoldborg Tyende GiftPeder Ane Jensen Pedersen 1879 1868 Nors Hørdum Gift ”10b 26a Jens Anders Munk Toft Nielsen 1855 1879 Skinnerup V. Vandet Ugift Husfader husfarAne Dorthea Marie Marie Nielsen Nørgaard 1863 1880 Ø. V. Vandet HusbestyrerindeHusmoderAugust Ellen Rask Kristensen 1889 1906 Vang Elsted Tyende TjenestepigeViktor Andersen 1896 Ø. Vandet Tjenestekarl12b Niels Søren Chr. Tøgersen Clausen 1883 1890 Nors Gift husfarJohanne Marie Tøgersen Clausen 1885 1898 V. Skjoldborg Vandet Gift husmorMarie Ane Kirstine Clausen Tøgersen 1911 1920 Ø. Vandet Barn Datter19a Peder Otto Gasberg Andersen 1875 1882 Thorsted V. Vandet Husfar GiftDorthea Marie Gasberg Andersen 1855 1885 Thorsted Nors Husmor GiftPouline Gasberg 1907 V. Vandet Deres børn11c Niels Dorthea Jensen Marie Gasberg 1878 1909 Klitmøller „ Gift „ husfarMagdalene Peter Kristian Jensen Gasberg 1877 1911 Ø. Vandet „ Gift „ husmorAnine Ellen Gasberg Jensen 1910 1912 Ø. Vandet „ Barn „Dagmar Sussanne Gasberg 1913 Ø. Vandet ”Olga Kristine Gasberg 1914 „ „11e Niels Vittrup 1885 Vesløs Gift husfar19b Marie Anders Vittrup Heegaard 1890 1891 Hillerslev Ø. Vandet Gift husmorAlfred Marie Heegaard Vittrup 1913 1898 Ø. Vang Vandet Barn GiftKarl Piil Kristensen 1907 København11b Lars Maren Peter Petra Larsen Kristensen 1890 1861 Nors Nørhaa Gift Enke husfarInger Larsen 1891 Thisted Gift husmor4c Else Elise Larsen Marie Thingstrup 1919 1879 Ø. V. Vandet Barn EnkeHedvig Thingstrup 1904 Ø. Vandet Hendes Børn11a Anders Jensine K. Pouline Stentoft Thingstrup1907 1872 Ø. Vandet ” Gift husfar ”Ane Dorthea K.Stentoft Marie Thingstrup 1876 1913 Kaastrup “ Gift husmor “Peder Johannes K. Stentoft Skaarup Jensen 1897 1884 Skinnerup Thorsted Barn TjenestekarlMaren Emil Alexander K. K. Stentoft Nebel 1900 1902 Rusland „ „Niels I. K.. Stentoft 1908 109 „ „6a Holger Niels T.Knakkergaard Stentoft 1914 1863 Ø. Vandet „ Ugift „Johannes Anders Færg. Stentoft Grønkjær 1917 1891 Førby „ Tjenestefolk „Aksel Hans Tidemand Ejner Poulsen Jørgensen1901 Vang 1900 Ræhr Klitmøller Tyende ”Martin Emil J. Højbak 1906 Hjardemaal ”Vandet sogn trykudgave.indd 109 11-11-2007 12:43:20


11e Niels Vittrup 1885 Vesløs Gift husfarMarie Vittrup 1890 Hillerslev Gift husmorAlfred Vittrup 1913 Ø. Vandet Barn11b Lars Peter Larsen 1890 Nors Gift husfarInger Larsen 1891 Thisted Gift husmorMatr. nr.Else LarsenNavn1919 Ø. VandetFødselsår og StedBarnStilling i fam. Kom fra År.11a Anders K. Stentoft 1872 Ø. Vandet Gift husfarFolketælling Ane for K.Stentoft Øster Vandet 1921876 Kaastrup Gift husmorPeder K. Stentoft 1897 Skinnerup Barn8b Maren Hans Hamborg K. K. Stentoft 1900 1881 V. Vandet „ Husfader „Niels Kathrine I. K.. Hamborg Stentoft 1908 1882 Ø. Vandet „ Husmoder „Holger Marie Thomsen Stentoft 1914 1844 Nors „ Enke „Johannes Jens Thomsen Stentoft Hamborg 1917 1912 Ø. Vandet „ Søn „Aksel Lars Hamborg Tidemand Jørgensen1901 1916 Ræhr Ø. Vandet Tyende SønNiels Kristian Nielsen 1905 V. Vandet Tjenestekarl11f Jens Hove Andersen 1881 Thorsted Gift husfarMatr. 2c nr. Navn Vilhelmine Kristian Østergaard Andersen Fødselsår 1882 og Sted Aabenraa Jannerup Stilling Gift husmor i fam. Kom fra År.Maren Jensine Andersen Anine Østergaard 1910 1881 Heltborg Hundborg Barn GiftKristoffer Andersen 1912 Ø. Vandet ”7s Poul Anders Hove Søndergaard Andersen Jensen1866 1914 Skjoldborg ” Gift ”10Marius Ane Jensen Hove Andersen 1917 1868 Hørdum ” Gift ”Jens Tølbøll 1906 ” Tyende26a Anders Toft 1879 V. Vandet HusfaderHans Dorthea K. V. Marie P. Steffensen Nørgaard 1875 1880 Odense V. Vandet Gift Husmoder husfar, privatbaneform.. Anna Ellen Steffensen Rask 1883 1906 Laasby Elsted Gift Tjenestepige husmor, ekspeditriceUllarikka Viktor Andersen Steffensen 1901 1896 Taustrup Ø. Vandet Barn TjenestekarlMargrethe Søren Tøgersen Steffensen 1908 1890 Ø. Nors Vandet Gift „Vilhelmine Marie Tøgersen Steffensen 1910 1898 Skjoldborg „ Gift „Ladora Ane Kirstine Steffensen Tøgersen 1912 1920 Ø. Vandet „ Datter „Gerda Steffensen 1918 „ „19a Elly Otto Steffensen Gasberg 1919 1882 V. Vandet „ Gift „Hans Dorthea Jørgen Gasberg Steffensen 1920 1885 Nors „ Gift „Pouline Gasberg 1907 V. Vandet Deres børn11g Chr. Dorthea Andersen Marie Gasberg 1890 1909 Thorsted „ Husfar „Inger Peter Andersen Kristian Gasberg 1850 1911 Nors „ Slægtning „Kristine Ellen Gasberg Jørgensen 1886 1912 Vang „ Husbestyrerinde „Dagmar Sussanne Gasberg 1913 Ø. Vandet11h Peder Olga Kristine Nikolaj Jensen Gasberg 1894 1914 Vang „ Gift husfar, „ tømrermesterHelga Jensen 1899 Thisted Gift husmor19b Peder Anders V. Heegaard Pedersen 1898 1891 Sjørring Ø. Vandet Ugift Gift tømrersvendMarie Heegaard 1898 Vang Gift12a Anders Karl Piil Poulsen Kristensen Frost 1841 1907 Nors København Gift husfarKristine Maren Petra Frost Kristensen 1846 1861 Ø. Nørhaa Vandet Gift Enke husmorAne Delf født Frost 1872 ” Gift4c Poul Elise Poulsen Marie Thingstrup Frost 1874 1879 V. Vandet ” Ugift EnkeMargrethe Hedvig Thingstrup Poulsen Frost 1877 1904 Ø. Vandet “ Hendes “ BørnMarie Jensine Poulsen Pouline Frost Thingstrup1907 1884 “” “ ”Kirstine Dorthea Poulsen Marie Thingstrup Frost 1879 1913 ““ “ “Niels Johannes Chr Nielsen Skaarup Jensen 1899 1884 Tømmerby Thorsted TjenestekarlEmil Alexander Nebel 1902 Rusland5a Anton Vestergaard 1892 110Nors Gift husfar6a Maren Niels T.Knakkergaard Vestergaard 1894 1863 Nors Ø. Vandet Gift Ugift husmorKristine Anders Færg. Hansen Grønkjær 1892 1891 Tømmerby Førby Tjenestefolk TyendePoul Hans Nielsen Ejner Poulsen Vang 1903 1900 V. Klitmøller Vandet ” ”Anders Martin K. Emil Andersen J. Højbak 1872 1906 Ø. Hjardemaal Vandet ” ”Vandet sogn trykudgave.indd 110 11-11-2007 12:43:20


11h Peder Nikolaj Jensen 1894 Vang Gift husfar, tømrermesterHelga Jensen 1899 Thisted Gift husmorPeder V. Pedersen 1898 Sjørring Ugift tømrersvend12a Anders Poulsen Frost 1841 Nors Gift husfarKristine Frost 1846 Ø. Vandet Gift husmorMatr. nr.Ane Delf født Frost 1872 ” GiftPoul Navn Poulsen Frost 1874 Fødselsår og Sted ” Ugift Stilling i fam. Kom fra År.Margrethe Poulsen Frost 1877 “ “Folketælling Marie for Øster Poulsen Vandet Frost 1921884 “ “Kirstine Poulsen Frost 1879 “ “8b Niels Hans Chr Hamborg Nielsen 1899 1881 Tømmerby V. Vandet Tjenestekarl HusfaderKathrine Hamborg 1882 Ø. Vandet Husmoder5a Anton Marie Vestergaard Thomsen 1892 1844 Nors Gift Enke husfarMaren Jens Thomsen Vestergaard Hamborg 1894 1912 Ø. Nors Vandet Gift Søn husmorKristine Lars Hamborg Hansen 1892 1916 Tømmerby Ø. Vandet Søn TyendePoul Niels Nielsen Kristian Nielsen 1903 1905 V. Vandet Tjenestekarl ”Anders K. Andersen 1872 Ø. Vandet ”2c Kristian Østergaard 1882 Jannerup Gift7f Karl Jensine Andersen Anine Østergaard 1878 1881 Ø. Hundborg Vandet Ugift Gift husfarJohanne Marie Andersen 1852 Thingstrup Enke husmor7s Tomine Anders Søndergaard Anine Andersen Jensen1866 1886 Ø. Skjoldborg Vandet Datter GiftEllen Ane Jensen Marie Andersen 1893 1868 Hørdum ” Gift ”Martin Nikolaj Andersen 1899 ” Søn26a Anders Toft 1879 V. Vandet Husfader8b Anders Dorthea Thomsen Marie Nørgaard 1886 1880 Nors V. Vandet Gift Husmoder husfarJensine Ellen Rask Thomsen 1890 1906 Faartoft Elsted Gift Tjenestepige husmorJohannes Viktor Andersen Thomsen 1918 1896 Ø. Vandet Søn TjenestekarlMatr. nr.Elna Søren Marie Tøgersen Thomsen 1919 1890 Nors ” Datter GiftJens Navn Marie Frederik Tøgersen Thomsen 1905 Fødselsår 1898 og Høje Sted Skjoldborg Mark Tyende Stilling Gift i fam. Kom fra År.Anna Ane Kirstine Nielsen TøgersenDagmar Lauritsen1907 19201882Klitmøller Ø. VandetBoddumDatter ”Gift husmor5b 19a Marius Anna Otto Gasberg Lauritsen 1884 1911 1882 Mejrup Ø. V. Vandet Gift BarnhusfarElse Dorthea Lauritsen Gasberg 1914 1885 Nors ” Gift ”Gudrun Pouline Lauritsen Gasberg 1916 1907 V. Vandet ” Deres ” børnTora Dorthea Lauritsen Marie Gasberg 1919 1909 ”„ ”„Marie Peter Kristian Lauritsen Gasberg 1919 1911 ”„ ”„11Anders Ellen Gasberg Chr. Vilsbøll 1899 1912 V. Vandet „ Tyende „Peter Dagmar Oskar Sussanne Larsen Gasberg 1900 1913 Hjardemaal Ø. Vandet ” ”Anna Olga Kristine Gasberg Jepsen 1900 1914 Farsted „ ” „Pouline Kirstine Klit 1899 Lild ”19b Anders Heegaard 1891 Ø. Vandet Gift10a Martinus Marie Heegaard T. Kristiansen 1888 1898 Ræhr Vang Gift husfarPeder Karl Piil Kusk Kristensen Wigh 1888 1907 Ø. København Vandet HusfarDorthea Maren Petra Jensen Kristensen 1898 1861 Nors Nørhaa Ugift Enke tyende4c Elise Marie Thingstrup 1879 V. Vandet EnkeTællingskommissæres Hedvig Thingstrup Navne: 1904 Ø. Vandet Hendes BørnChr. Jensine Kirk Pouline Vilsbøll Thingstrup1907 ” ”Poul Dorthea Poulsen Marie Frost Thingstrup 1913 “ “A. Johannes Chr. Søndergaard Skaarup Jensen Andersen 1884 Thorsted TjenestekarlJens Emil Munk Alexander Rask Nebel 1902 Rusland1116a Niels T.Knakkergaard 1863 Ø. Vandet UgiftAnders Færg. Grønkjær 1891 Førby TjenestefolkDisse folketællinger Hans Ejner fra 1921 Poulsen er afskrevet Vang 1900 efter mikrofilm Klitmøller af originalen. Da ” årstallene var vanskelige atlæse og ikke Martin alle er Emil rigtige, J. Højbak er de søgt 1906 korrigeret ved Hjardemaal hjælp af andre kilder, ” bl. a. efter afskrift afVandet sogn trykudgave.indd 111 11-11-2007 12:43:20


Anna Kristine Jepsen 1900 Farsted ”Pouline Kirstine Klit 1899 Lild ”10a Martinus T. Kristiansen 1888 Ræhr Gift husfarPeder Kusk Wigh 1888 Ø. Vandet HusfarDorthea Jensen 1898 Nors Ugift tyendeTællingskommissæres Navne:Chr. Kirk VilsbøllPoul Poulsen FrostA. Chr. Søndergaard AndersenJens Munk RaskDisse folketællinger fra 1921 er afskrevet efter mikrofilm af originalen. Da årstallene var vanskelige atlæse og ikke alle er rigtige, er de søgt korrigeret ved hjælp af andre kilder, bl. a. efter afskrift afkirkebogen.12Militær flyver på Vandet Sø 1938.112Vandet sogn trykudgave.indd 112 11-11-2007 12:43:21


Vester Vandet KirkeSer vi bort fra de mange høje fra bronzealderenmed deres gravkamre, er der ingen tvivlom, at kirken er den ældste bygning i sognet.En udførlig beskrivelse af kirken og dens inventarer fremlagt i kirken til fri afbenyttelse.Fra denne beskrivelse har vi hentet en delaf de følgende oplysninger om Vester VandetKirke. Derudover er der fundet oplysninger,som stammer fra kirkens regnskaber, kirkebøgerog andre relevante kilder.Kirken menes at være opført i begyndelsenaf 1200-årene. Den blev viet til Skt. Nicolausaf Myrra, det er vel ham, der i England kaldesSanta Claus og svarer til vores julemand.Nå, det var vist et sidespring.Kirken i V. Vandet er særpræget i sin grundplan,idet koret har samme bredde som skibetog ikke smallere, som det almindeligvis er andresteder. Nogle mener, at det skyldes, at kirkenoprindelig har været længere med et korøst for den nuværende bygning, men det ervist aldrig blevet dokumenteret.Alterbord og døbefont, der begge er af granit,er sikkert det ældste af kirkens inventarog står der i deres urokkelige materiale, derkan udlægges som et symbol på noget af detfundamentale i kristendommen, nemlig dåbog nadver. Men også det store krucifiks overalteret bør nævnes i den forbindelse. Det er etsåkaldt korbuekrucifiks fra første halvdel af1400-tallet. Det havde oprindeligt sin pladsi korbuen mellem skib og kor. Senere blevdet anbragt mellem de to østligste vinduer iskibets sydside. Efter restaureringen af kirkeni 1963-1965 fik det sin nuværende pladsover alteret, så det ligesom tidligere er synligfor hele menigheden, som noget centralt iden kristne tro.Kirkeklokken er også gammel, idet den ifølgedens indskrift er fra 1469 og tilhører SanktNicolai Kirke i Vestervandvid. Så blev vi såkloge, selv om det lyder vanvittig. Klokkenvar indtil 1905 anbragt i en klokkestabel veddet sydvestlige hjørne af kirken, hvor de firesten, der dannede fundament, endnu findes.I en gammel regnskabsbog findes et udførligtregnskab over fornyelse af klokkestabeleneller klokkehuset, som det kaldtes 1795,altså 110 år før klokken blev anbragt i dennuværende klokkekam på kirkens vestgavl. Idet omtalte regnskab nævnes en del tømmeraf forskellig art og dimensioner af såvel egetræsom fyrretræ, desuden en tønde tjære samtjern til klokken at hænge i osv. Alt sammensat til pris i rigsdaler, mark og skilling. Somdet mere kuriøse kan nævnes tobak til håndværksfolkene,samt øl og brændevin, da klokkehusetblev rejst. Jo, håndværkerne er blevetsørget godt for. Deres kost er udregnet til 134dage a 14 skilling, som bliver i alt 19 rigsdaler,tre mark og fire skilling, idet 16 skillingvar en mark og seks mark var en rigsdaler.Nå, det var vist også et sidespring, så vi måtilbage til sagen.I kirkens kor findes to gravsten. Den ældsteer lagt over Kjeld Krabbe, der døde somejer af Nebel 1550 og hans hustru SusanneLykkesdatter, der døde 1596 på Kjølbygård iHunstrup og blev begravet der, så det er velderfor, at det tomme felt for hendes død aldrigblev udfyldt på gravstenen, der tidligerelå i korets gulv, hvor gaven sikkert har været.Ved restaureringen 1963-65 blev stenen indsati korets nordvæg.Den anden gravsten i koret er også over en113Vandet sogn trykudgave.indd 113 11-11-2007 12:43:21


ejer af Nebel, nemlig Michel Michelsen Langballe,der døde 1711 og hans hustru Ane MaricheBertelsdatter, der døde 1699. Det varMichel Michelsen, der 1685 skrev et brev tilkongen, hvori han bad om skattenedsættelsepå grund af sandflugten i disse egne af landet.Han indleder brevet med disse ord: ”Når Indtægtenaf en Gaard ikke kan svare Udgiften erdet en fortrædelig Sag”. Ja, det har også mangeandre i tidens løb måttet erkende.Den gravsten, der står i våbenhuset, lå oprindeligudenfor kirken, tæt ved sydmuren.Hvem den først er lagt over, er der ingen, derved, da dens første indskrift er slettet, hvorefterden blev brugt som gravsten for provst NicolaiEeg, der ifølge kirkebogen døde 1819,og hans hustru Anne Birgitte Schurmann, derdøde 1826. Provst Eeg omtales af en efterfølgeri embedet, som værende temmelig påholdendeog nøjeregnende i pengesager, så det ermåske derfor han ikke ville ofre penge på enny gravsten til sig selv og sin kone.Nord for kirken ligger en stor gravsten overKlitmøller-skipperen Peder Andersen Krogh(1780-1841) og hustru Christiane PedersdatterMøller (1773-1824). Han var kendt som den,der ledede sejladsen med fødevarer til Norgeunder Englandskrigen 1807-14. En sejlads dervar forbunden med stor fare for både mandskabog fartøj.Det store pulpitur længst mod vest var tidligereendnu større, idet det ragede ud overmidtergangen i kirkens nordlige side. Det blev1865 gjort smallere og kortere. 1895 blev detindskrænket til det omfang, det har nu. Pulpituretvar tidligere forbeholdt de såkaldte mølboer,det vil sige beboerne fra Klitmøller, derførst fik deres egen kirke 1872.Når man træder ind i kirken, er noget af detførste, man lægger mærke til, det store firemeter høje standur, der står i koret ved trappentil prædikestolen. Det er jo ret usædvanligtmed et sådant ur i en kirke. Det har daogså sin egen historie, som kort fortalt går udpå følgende:”Æ klok”, som vi i det daglige sprog kalderuret, er en gave fra 24 skippere og skudeejere,fordelt på ni skuder i Klitmøller. De opkøbtelandbrugsvarer, som de fortrinsvis sejledetil Norge med, hvor de byttede eller solgtedisse varer, hvorefter de fik norske varer medhjem, såsom tømmer og jern, men undertidenogså finere ting. Denne såkaldte skudehandelfra Klitmøller og andre kystbyer havde foregåetgennem flere århundreder, og mange afdisse skudehandlere blev meget velstående,men det er jo en anden historie.Uret blev fremstillet af en lokal mand, nemligAnders Christensen Heede, der boede iØster Vandet. Han er født i Skårhede i Vangsogn 1724. Der findes her på egnen flere ure,der er lavet af ham. Han var gift to gange oghavde 12 børn, deraf otte sønner, hvoraf flereblev urmagere. Han døde 1784 i en alderaf 60 år.Uret blev færdig 1754 og fik sin plads vedsydsiden af døren. i korgitteret. Efter at dettegitter var fjernet, og pulpituret var indskrænket,fik uret sin plads mellem to vinduer i skibetsnordside.Efter kirkens restaurering flyttedes uret 1965tilbage til sin oprindelige plads i koret, selvom gitteret ikke findes mere. Uret har skivetil begge sider, hvorfor det var en dårlig ideat stille det op mod en væg.De gamle urmagere kunne deres fag oghåndværk, så uret tæller stadig timerne eftermere end 250 år, ligesom det indbyggede slag-114Vandet sogn trykudgave.indd 114 11-11-2007 12:43:21


Vester Vandet kirke før 1905.værk trofast afgiver 180 slag i døgnet, hvilketgiver 65.745 pr. år. Det er ret imponerende.Der er vist ikke mange af vore ure, mekaniskesåvel som digitale, der går om 250 år.Der kunne jo fortælles meget mere om kirkeni V. Vandet, såsom at prædikestolen er fra1691, at der er lysekroner fra 1552 og 1744og at kirkeskibet er fra o. 1800 osv.Der har selvfølgelig i løbet af de mange årkirken har eksisteret, været repareret mangegange både på murværket og taget og andreting, som tidens tand havde tæret på, hvilketogså fremgår af de gamle regnskaber.1963-65 gennemgik kirken en ret omfattenderestaurering under ledelse af arkitekterneIb Lydholm og Poul Hansen, Thisted.Ved denne gennemgribende restaurering,blev en del af granitkvaderstenene på syd ogøstsiden, således hele apsis, sat om, ligesomblytaget blev omstøbt. Der blev også lagt nytgulv og installeret nyt varmeanlæg. Det gamleharmonium, der stod på pulpituret, blev udskiftetmed et trestemmigt Frobenius orgel,der fik sin plads i den gamle skriftestol i koret.En placering organisten ikke var begejstretfor.V. Vandet Kirke blev genåbnet den 19 december1965 af konstitueret domprovst i AalborgJens Christian Vinther, der 1920-26 varsognepræst i Ø. og V. Vandet.Ifølge referat i Thisted Amts Tidende, nævntehan i sin tale en tekst fra Salme 122 v. 1,hvor der står: ”Vi vil gå til Herrens Hus”.Provsten sluttede sin tale med følgende ord:115Vandet sogn trykudgave.indd 115 11-11-2007 12:43:22


Vester Vandet kirke.”Jeg vil ønske, at gerningen her må lykkesog at mennesker her må finde ind til JesusKristus, så der må blive en trofast menighed,der vil sige med salmens ord: ”Vi vil gå tilHerrens Hus”.Med disse gode ord og ønsker af vores gamlepræst, provst Vinther, vil vi slutte denneberetning om kirken i V. Vandet, vel videndeat det her i 2007 kan knibe med at leve optil disse ord. Måtte det blive bedre i årene derkommer.Medlemmer af VesterVandet MenighedsrådIfølge kirkens regnskabsbog - og efter 1926valgbestyrelsesprotokollen - har nedenståendeværet medlemmer af V. Vandet menighedsråd:Kr. Petersen ? -1926Jens Tøfting Madsen ? -1922Mariane Hamborg ? -1922Chr. Jensen Brunbjerg ? -1922Peder Bak ? -1922Thomas Jensen Nørgaard 1922-1926Kathrine Vilsbøll 1922-1926Mads Ørumby Madsen 1922-1926Martin Rask 1922-1926Aage Nielsen 1969-1973Nicolai Vilsbøll 1922-1940Poul Sandgaard Jensen 1926-1930Hans Christensen 1926-1934Nicoline Rask 1926-1934Niels Chr. Christoffersen 1926-1945Margrethe Bach 1926-1934Jens Jensen 1930-1944Aage Ægidius 1934-1945Nicoline Thingstrup 1934-1945Gunnar Kristensen 1981-1984Marie Helleberg 1934-1938Asta Vilsbøll 1938-1945Jens Kanstrup 1984-1996Else Bach 1945-1949Anders Fugssang Christof. 1945-1953Andreas Hansen 1945-1949Magda Ægidius 1945-1949Mine Jensen 1945-1949Kirstine Brunbjerg 1945-1949Christian Bang 1949-1953Jens Nørgaard Jensen 1949-1957Jens Jørgen Bach 1949-1969Hedvig Hansen 1949-1953Carl Christian Sønderg. 1949-1953Johanne Mouritsen 1953-1961Kristian Andreas Nielsen 1953-1957Hans Christensen 1953-1957Ole Peter Colding 1953-1961Aage Nielsen 1957-1961Ejnar Madsen 1957-1981Kristian Jørgensen 1957-1961Kristian Goul-Jensen 1961-1969Niels Brogaard 1961-1973Knud Jensen 1961-1969Søren Hansen 1961-1973116Vandet sogn trykudgave.indd 116 11-11-2007 12:43:22


Anne Grethe Jørgensen 1977-1988Chr. Svanborg Christof. 1977-1984Aage Nielsen 1980-1984Hans Jørgen Eriksen 1981-1992Ingrid Jørgensen 1984-1988Karen Marie Sørensen 1984-1992Søren Hansen 1984-1996Kristian Jørgensen 1988-1992Rita Nejmann-Laursen 1988-1996Erik Jeppesen 1992- ?Egon Madsen 1992- ?Inge Kristiansen 1992- ?Hanne Guld 1996-2004Birthe Thomsen 1996-2000Per Nørgaard 1996-2000Lissy Bang 2000-2004Steen Karlsen 2000- ?Annette Buck 2004- ?Ole Madsen 2004- ?Derudover er sognepræsten såkaldt fødtmedlem af menighedsrådet.Øster Vandet KirkeVed korbuen i Vester Vandet Kirke står et fire meter højtstandur skænket af skippere og skudeejere i Klitmøller.Uret er fremstillet i 1754 af Anders Christensen Heede,der boede i Øster Vandet. På sydvæggen hænger en tavlemed navnene på giverne af den for en kirke ejendommeligegave. Kirken barokke prædikestol fra 1690 er skænket afPeder Bendixsen, Vandetgård og Poul Olufsen, Klitmøller.Dorthea Andersen 1969-1977Jens Henning Vangsgaard 1969-1977Kirstine Brogaard 1973-1981Karen Thomsen 1973-1984Svend Kappel 1973-1980Danmark er de tusind kirkers land.Sammenlignet med andre europæiske landeråder Danmark over en ganske enestående bestandaf kirker. Ikke færre end ca. 2300, hvorafomkring 1700 har rødder helt tilbage til middelalderen,da der rundt i landet blev rejst henved 2000 kirkebygninger.Hver enkelt kirke har sin egen spændendeog ofte ret komplicerede bygnings historie.Bygningernes indre er ikke mindre fascinerende,tværtimod. For her kan man finde enimponerende skat af kalkmalerier, granitdøbefonte,prædikestole og kirkesølv.117Vandet sogn trykudgave.indd 117 11-11-2007 12:43:23


Øster Vandet kirke.Uddrag fra artikel i Thisted Amts Tidende20.02.1969:”Krigeriske minder i Ø. Vandet KirkeMange kirker var tidligere samlingssted for allevåbenføre mænd i krigstilfælde. Også ØsterVandet Kirke var med i denne mobiliseringsordningviser en samling militsgeværer, der ertaget frem under kirkens omfangsrige restaurering,som først ventes afsluttet ved juletid.Ø. Vandet Kirke hører til de mest medtagne iThy og skal nu istandsættes både indvendigog udvendig. Bl.a. skal en stor del af kvaderstensmurensættes om og et rigtigt kirkeorgelafløser det hidtidige harmonium. Det hari flere år været kendt, at geværerne befandt sigpå kirkeloftet, men først da håndværkerne fornogen tid siden begyndte blytækningsarbejdet,blev de taget frem. Der var to hele geværertilbage, samt fem-seks brudstykker. Der ernu pakket sammen med andre effekter fra kirkeloftet,bl.a. gamle gravskrifter, og skal senerebehandles af Nationalmuseet. I et af geværerneer indridset to forbogstaver, men dethar endnu ikke været muligt at bedømme geværernesalder nøjagtigt. Det er dog muligt,at de stammer fra Englandskrigenes tid i begyndelsenaf 1800-tallet.Kirkens ydre istandsætning ventes først afsluttetmidt på sommeren. Blytaget lægges omog der forestår et omfattende arbejde med omsætningaf kvaderstensmuren.”Til gudstjenesten i Ø. Vandet Kirke søndag118Vandet sogn trykudgave.indd 118 11-11-2007 12:43:24


Alteret i Øster Vandet Kirke.d. 9. februar 1997 kl. 13.30 indviedes en nyoblatæske. Oblatæsken, der er af rent sølv, erlavet og udformet af guldsmede Dorthe ogEbbe Hjort, Gettrup Thy. Oblatæsken er etsmukt stykke håndarbejde udformet så udskæringernepå låget passer til kirkens øvrigealtersølv, kalken og disken. Det er hellerikke hver dag det sker.De fleste af vore gamle kirker har altersølv,der som regel er mange hundrede år gammelt.I Ø. Vandet Kirke har der tidligere været enoblatæske af tin – tinflaske anskaffet i 1629.hvor tingene er blevet af vides ikke. Det ertrods alt 300 år siden.Det øvrige altersølv i kirken består af kalken,der er fra 1847 og disken (den lille tallerkenoblaterne ligger på) er fra 1690. Alterstagerneer fra 1625.Hvis ting kunne tale var, der meget de kunnefortælle både om både sorger og glæder,som vore kirker danner ramme om.Kirken menes opført i slutningen af 1200-tallet. Den er bygget i granitkvader. Kirken,der er anneks til Vester Vandet, tilhørte omkring1630 kongen. 11. november 1720 blevden med reservation af Jus Vocandi tilskødetChristen Jensen boeres eje. Den overgik tilselveje omkring 1930. Kirken ligger sydøstligti byen på et mod vest skrånende bakkehæld.Syd for kirken, på den nuværende sko-119Vandet sogn trykudgave.indd 119 11-11-2007 12:43:24


Konfirmander fra Vandet 1953. Bagerste række fra venstre:Otto Hvidberg, harald Kristensen, Hans Kristiansen,Evan Gravesen, Anders Bavh. Forreste række Inge HyldahlKristensen, Lydia Nielsen, Pastor J.P. Christensen, madsFuglsang.lelod, har været en helligkilde, nu kun et lillehul, hvori dog stadig står vand.Kirkegården tegnes af kampestensdiger, derpå et lille stykke erstattes med en mur af kløvedekampesten.Bygningen består af kor og skib fra romansktid samt våbenhus og tømret klokkestabelved skibets vestgavl. Syddøren er i brugendnu, mens norddøren er tilmuret. Våbenhuseter opført i 1868. Klokken hænger i en træstabelop ad vestgavlen. I 1712 blev klokkehuset ombyggetaf tømrer Jens Christensen fra Thisted.Men den blæste om i en storm i 1717. Prædikestolener fra år 1600. Altertavlen er et maleriaf Kristi Opstandelse, kopi af Carl Blochs altertavlei Jakobskirken i København.Ved en smuk højtidelighed genindviedesØ. Vandet Kirke d. 27.9.1970, efter halvandetårs restaurering. I festlighederne, der indledtesmed højmesse i kirken, deltog mangeaf sognets beboere, håndværkere og arkitekter,der havde medvirket vedistandsættelsen, samt biskopErik Jensen, Aalborg, provstG. Westh, Sjørring, og sognepræstK. Lyksholm, V. Vandet.Efter salmen: Herre, Jesus,vi er her, talte biskopErik Jensen, og han stilledespørgsmålet: ”Hvad er det,der får folk til at gå i kirke”?– Det er for at synge, høreskriftens ord, bede vore bønner,høre prædiken og for atgå til alters. Men kunne vi ikke nøjes med attænke på Gud i hverdagen?Jeg er nu af den formodning, at hvis ikke kirkenvar der, blev det ikke gjort. Og er det ikkesådan, at vi lader vort skiftende sindelag findeudtryk i de salmer, som vi har siddet i kirkenog lyttet til.Efter biskop Erik Jensens prædiken ud fraLuk. Kap. 15, ”lignelsen om den fortabte søn”talte pastor K. Lyksholm over dagens tekst: 1.Johs. Kap. 3, ”Se, hvor stor en kærlighed faderenhar vist os, at vi må kaldes Guds børn, ogvi er det…”Pastor Lyksholm fortsatte: For så vidt dennekirke både er 800 år og fremtræder i smukstand, er den gammel og ny under et. Misforholdetmed de mange smukke hjem i sognet ogkirken er nu blevet rettet, og vi fryder os overresultatet.Pastor Lyksholm takkede alle, der havde medvirketved restaureringen. Han rettede en tak tilarkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted,for en gave bestående af to vaser til alteret,ligesom han takkede for en pengegave til endåbskande, skænket af håndværkerne.120Vandet sogn trykudgave.indd 120 11-11-2007 12:43:25


Ved en efterfølgende sammenkomst i sognegårdenlykønskede provst G. Westh, Sjørring,med det smukke resultat. Han drog nogle budgetmæssigesammenligninger fra 1929, da kirkensom den sidste i provstiet overgik til selveje.Fhv. sognerådsformand Martinus Krogh, Ø.Vandet, rettede en tak til dem, som holdt skanseni en kommunesammenlægningernes tid, oghan takkede dem, som gik foran i arbejdet medat få kirken restaureret. Det var dyrt, men vi ermange, der er glade for, at arbejdet blev gjort.Menighedsrådet i Øster VandetTil kirken hører et menighedsråd. Der er valg hvert fjerde år og der skal være 7 medlemmer.Præsten er selvskreven og så skal der vælges 6 medlemmer.I Øster Vandet:1984 – 1988Kristian DiechmannBodil AndersenGunnar AndersenErna JensenEjnar ThomsenAnny GraversenPater Tommy Hegner1988 – 1992Kristian DiechmannHelle KristiansenGunnar AndersenAnny GraversenErna JensenEjnar ThomsenPastor Tommy Hegner1992 – 1996Kristian DiechmannViggo KristiansenHelle KristiansenInge PallesenElla KlosterAnny GraversenPastor Tommy HegnerFra 1994 PastorMaibrit Nygaard1996 – 2000Helle KristiansenLeo DiechmannKristian DiechmannInge PallesenAnny GraversenAnders HouePastor Maibrit NygaardDa det ikke lykkedes atfå nogle nye opstillet i2000, blev det gamle rådved til juni 2001, hvor detlykkedes at få nogle nyemedlemmer valgt.2001 – 2004Leo DiechmannAnders Houe (død i 1903)Kristian DiechmannHelle KristiansenBente OddershedeHenning SøeJane PoulsenPastor Maibrit Nygaard2004 – 2008Kristian DiechmannLeo DiechmannHenning SøeMogens JensenBente OddershedeEsben KnudsenPastor MaibritNygaard121Vandet sogn trykudgave.indd 121 11-11-2007 12:43:25


Præster i Øster og Vester Vandet sogne - efter 15361 Peder Jensen Klitmøller Var i embedet 15422 Peder Qvie - - - 15553 Mourits Christensen Møborg - - - 1561 og 15814 Christen Mouritsen Agerholm - - - 1599 og 16255 Peder Christensen Øland - - - 1637 og 16646 Christen Pedersen Agerholm Ordineret 16737 Peder Roalsen (1655-1730) Var i embedet 1690-17308 Svend Hansen Hjorteberg (o. 1559-1736) - - - 1731-17349 Peder Knudsen Riber (1707-1765) - - - 1734-176510 Mathias Andresen Jensen (1719-1768) - - - 1766-176811 Michael Bertelsen Langballe (1727-1773) - - - 1768-177312 Nicolai Eeg (1741-1819) - - - 1773-181913 Christian Brandt Carstensen (1789-1852) - - - 1819-183914 Frederik Nicolai Severin Michelsen (1806-1873) - - - 1839-185215 Niels Vrigsted Hunderup (1811-1884) - - - 1852-187216 Poul Martin Møller (1833-1898) - - - 1872-187917 Jens Edvard Vilhelm Larsen (1837-1915) - - - 1879-188918 Rasmus Christian Madsen (1845-1916) - - - 1889-189419 Peder Christian Pedersen (1865-1927) - - - 1894-190620 Peter Østergaard (1875-1919) - - - 1906-191421 Hans Sigvard Jørgensen Hamlev (1874-1955) - - - 1914-191722 Jens Theodor Hansen Erck (1887-? ) - - - 1917-192023 Jens Christian Vinther (1895-? ) - - - 1921-192624 Aksel Emil Petersen (1898-? ) - - - 1926-193225 Niels Thun (1907-1975) - - - 1932-193726 Hans Emil Nicolai Skytte (1912-1965) - - - 1937-194627 Jens Peter Albert Christensen (1906-1965) - - - 1946-196228 Kaj Lyksholm ( 1916- ) - - - 1963-198429 Tommy Hegner (1945- ) - - - 1984-199430 Maibrit Nygaard (1946- ) - - - 1994-Årstallene i parentes er fødselsår og dødsår.I Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2002, side 71 – 104 er ovenstående præsteromtalt.122Vandet sogn trykudgave.indd 122 11-11-2007 12:43:25


Degne og skoleholdere iVester VandetHelt op til vor tid, blev skolelæreren i de smålandsbyskoler her i Thy omtalt som ”æ degn”,således også her i Vandet. Det var vist først,da den nye centralskole, for Øster og VesterVandet i 1960 blev taget i brug, med årgangsdelteklasser og flere lærerkræfter, at benævnelsen”æ degn” forsvandt.Fra gammel tid har degnene på landet haft endobbelt funktion. De skulle bistå, og undertidenafløse præsten ved gudstjenesten og lede salmesangen,hvad der nok kunne kræve sin mand, dadet ikke var almindeligt med orgler i landsbykirkernepå den tid. Det var nok deri det egentligedegneembede bestod. Det var måske førstpå et senere tidspunkt, at degnen også som skoleholdereskulle tage vare på børnenes undervisning,først og fremmest i kristendom, men ogsåi praktiske fag som dansk og regning. Der er daogså eksempler på, at det ikke var degnen, derhavde dette hverv. Vi vil i det følgende give enkort beskrivelse af de degne og skoleholdere,der har været i Vester Vandet fra 1688 til skolenblev nedlagt 1960, da den nye centralskoleblev bygget og taget i brug.Jens DanielsenHan var degn i V. Vandet fra 1688 til han døde1701 i en alder af 55 år. Ifølge kirkebogen varhan gift med Karen Svendsdatter, med hvemhan fik tre børn, hvoraf de to døde som små.Peder Nielsen BachHan var degn i V. Vandet fra 1701 til 1744. Hanvar født i Ålborg 1673 og blev 1702 gift medJohanne Thomasdatter, der er født i Ålborg1679. Ifølge kirkebogen fik de syv børn fødti V. Vandet, og fra dem stammer en stor efterslægt,hvoraf en del stadig bærer slægtsnavnetBach. to af degnens sønner bosatte sig i Norge,hvor deres slægt stadig findes.I en indberetning fra 1728 hedder det: ”I VesterVandet har de også holdt skolemestre, menbeklager, at de ikke altid kan få bekvemme personertil de unges undervisning. Degnen sombor i samme sogn, værger sig vel noget ved denforretning, men fås vel dertil, når andet middelej haves”. Heraf ses at det, som nævnt ovenfor,ikke altid var degnen, der var skoleholder. SognepræstenPeder Knudsen Riber skriver 1739 ien indberetning til biskoppen: Degnen PederNielsen Bach er vel ustuderet, men har længetjent Guds menighed, og han anses ikke ubekvemtil skolehold. 1737 oplyses det, at degnenbor i et lidet hus ved kirken, som behøverfire bindingers tilsættelse. Peder Nielsen Bachdøde 1746 i en alder af 72 år. Hans kone JohanneThomasdatter døde 1765, hos sin datter Kirsten,der var gift med Poul Jensen i Store Tøftingi Øster Vandet.Søren Pedersen BachHan var degn og skoleholder i V. Vandet fra1744 til sin død 1761. Han var født o. 1716som søn af ovennævnte Peder Nielsen Bach ogJohanne Thomasdatter. Hans nøjagtige fødselsdatoog år kendes ikke, idet der på dette tidspunktmangler nogle sider i kirkebogen for V.Vandet. Søren Pedersen Bach begyndte allerede1739 at aflaste sin fader med undervisningaf børnene. Han blev 1748 gift med AnneChristensdatter Lodberg, der er født o. 1715.123Vandet sogn trykudgave.indd 123 11-11-2007 12:43:25


De fik ifølge kirkebogen to børn, der blev opkaldtefter hans forældre Peder og Johanne.Søren Pedersen Bach og hans kone døde begge1761, henholdsvis 45 og 46 år gammel. 1755opgives V. Vandet skoles inventar at være: SeksNy Testamenter, to salmebøger, tre katekismer,seks katekismusforklaringer, to evangeliebøger,tre abcer, to træskrivetavler, to blækhorn af bly,et af træ, et sandbyske, to linealer, 1 jern kakkelovnog to borde med bænke og skamler.Johannes Christian SøltoftHan overtog degneembedet efter forgængerensdød 1761 og underskrev samme år edsprotokollenhos biskoppen i Ålborg. Han var født1727 som søn af præsten i Nørre Snede ChristenKnudsen Søltoft.Johannes Søltoft var svoger til præsten iAgerholm præstegård Peder Knudsen Riber,der var gift med Petronelle Søltoft. JohannesSøltoft har sikkert opholdt sig i Agerholmpræstegård, da han 1755 og 1758 ifølge biskoppensvisitatsbog, lod sig høre med sinegode gaver i at prædike opbyggeligt.Han var gift første gang med Karen Jørgensdatter,der er født o.1735. Efter hendes dødgiftede han sig 1795 med enken Johanne ThomasdatterHolst. Der er ikke fundet børn i deto ægteskaber.Hvor længe Johannes Søltoft var degn i V.Vandet vides ikke med sikkerhed. 1762 skriverbiskoppen i visitatsbogen, at Johannes Søltofter et fromt, men fristet Guds barn, der harmåttet søge hjælp for hans legemlige og vanskeligesygdom, men nu fortsætter sit embede.1768 nævnes han som degn i V. Vandet. Menomkring 1770 nævnes hans efterfølger, somværende i embedet som degn i V. Vandet.1779 købte Johannes Søltoft den tidligere herregårdNebel af sin søster Petronelle Søltoft, derhavde overtaget den efter sin mand, præsten PederKnudsen Riber.Ved folketællingen 1787 finder vi som nr.1 Nebel Sædegård med personerne: JohannesChristensen Søltoft, 60 år, gift første gang. –Karen Jørgensdatter, 52 år, gift anden gang. –Herefter nævnes syv tjenestefolk. Som bosiddendepå gården nævnes også Jens Pouli Søltoft,58 år, husbondens broder, og Petronelle KirstineSøltoft, 72 år, husbondens søster, enke efterandet ægteskab. Endelig nævnes endnu en tjenestepigeElse Christensdatter, 43 år. Som nokhar gået Petronelle til hånde og været hendesselskabsdame.Johannes Søltoft solgte Nebel 1792, hvorefterhan flyttede til Thisted, hvor han døde 1796og benævnes da som borger og købmand, så detmå siges, at han har ført en omskiftelig tilværelse,hvor han har prøvet lidt af hvert.Jakob OrslefDenne mand var degn i V. Vandet fra omkring1770 til 1815. Han er født i Helsingør 1740som søn af præsten Peder Orslef.1767 aflagde Jakob Orslef embedsed somkordegn og klokker i Thisted, hvorfra han ca.tre år efter forflyttedes til V. Vandet. Han vargift med Kirstine Pedersdatter Kind, der døde1784 kun 50 år gammel. 1785 blev enkemandenJakob Orslef gift med Margrethe DortheaJuul. Der var ingen børn i det første ægteskab,men i det sidste fødtes syv, hvoraf dog firedøde som børn eller i en ung alder.Der findes mange historier om degnen JakobOrslef, der var en farverig person. Han var en124Vandet sogn trykudgave.indd 124 11-11-2007 12:43:25


dårlig økonom, der i sit lange liv måtte kæmpemed trange kår, men til trods herfor var hanen glad og tilfreds mand.Han var en god prædikant, når det under præstensforfald var degnen, der skulle prædike, varder altid næsten fyldt op i kirken. Derimod havdehan en dårlig sangstemme. Røsten var god,men tonen var dårlig, påstod folk.Han havde hang til stærke drikke og kunneikke altid ramme måde.Det fortælles, at han en lørdag havde været iKlitmøller, hvor han havde nydt så meget, at hangik fejl af vejen hjem. Da han ikke var mødt tilgudstjenesten søndag, besluttede menighedenat lede efter ham efter gudstjenesten.Det resulterede i, at de fandt degnen i god beholdved klitten Risbak, der ligger mellem Klitmøllerog Hanstholm, dog nærmest Klitmøller.Da han blev klar over, hvor han befandt sig varhans kommentar: ”Så må jeg sande det gamleord, at på underlige veje fører Herren sine hellige.”Hvordan Jakob Orslef fungerede som skoleholder,hører vi ikke meget om, men det har nokikke haft hans største interesse, idet der findeset notat fra året 1800.I notatet oplyses, at Niels Skjoldborg er skoleholderi V. Vandet. Han er 18 år gl., ej seminarist,dog derfor ej ubekvem til skolehold. Løn10 rd. 20 børn.Efter at Jakob Orslefs anden kone var død1814 opgav han sit embede og kom på aftægthos sin datter og svigersøn Roal Eeg, der blevhans afløser.Her døde han 1826 i en alder af 86 år.Roal EegI 1815 blev Roal Eeg ansat som skolelærer ogkirkesanger i V. Vandet. Betegnelsen degn ernu forladt i det officielle sprog, men blev somnævnt stadig brugt i hverdagssproget.Roal Eeg var opdraget i Agerholm præstegård,hos præsten Nikolai Eeg og er sandsynligvisi slægt med præsten, der ingen børn havdei sit ægteskab.Roal Eeg er født 1774. Han blev gift i V.Vandet 1816 med Petronelle Ambrosia Orslef,der var født 1788, som datter af degnen JakobOrslef. Der var ingen børn i deres ægteskab,men Petronelle Ambrosia havde, før hun blevgift, datteren Margrethe Dorthea.Roal Eeg havde stor færdighed i at maleskyggebilleder med tusch, som der stadig findeseksemplarer af, bl.a. et portræt af ham selvog hustruen Petronelle Ambrosia. Ellers videsikke meget om denne degn og skoleholder i V.Vandet. Han døde 1829 i en alder af 55 år.Petronelle Ambrosia blev samme år gift medefterfølgeren i embedet Jens Madsen Smidt.Ovenstående oplysninger om degne og skoleholderei V. Vandet, er fortrinsvis fundet ien artikel, om de gamle degne i Historisk Årbogfra 1911 samt kirkebogen for V. Vandetsogn.Jens Madsen SmidtDenne mand fik 1829 embedet som kirkesangerog skoleholder i V. Vandet. Han er født iThingstrup 1794 og blev 1829 gift med ovennævntePetronelle Ambrosia Orslef, der varenke efter førnævnte Roal Eeg.Ægteparret fik 1831 sønnen Martin AndreasSmidt eller Schmidt, som navnet undertidenogså staves, det var vist ofte et spørgsmålom, hvad præsten foretrak, når han skrevi kirkebogen.125Vandet sogn trykudgave.indd 125 11-11-2007 12:43:25


Petronelle Ambrosia døde 1849. Jens MartinSmidt benævnes ved sin død 1872 som pensioneretskolelærer. Han blev 77 år.Poul Andersen SandgaardHan blev o. 1862 ansat som lærer og kirkesangeri V. Vandet. Han er født i Ø. Vandet1814 og gift med Else Jensdatter, der er fødti Thorsted o. 1820.Poul Andersen Sandgaard nævnes i folketællingen1860, som lærer og kirkesanger iØ. Vandet, hvor han omkring 1862 afløstesaf den navnkundige Laust Nicolai Bertelsen.Poul Andersen Sandgaard blev derefter lærerog kirkesanger i V. Vandet. Der er ikke fundetbørn i ægteskabet, hverken i kirkebøgerne elleri folketællingerne i de to sogne.Poul Andersen Sandgaard døde 1881, 66år gammel, hvor han benævnes som pensioneretskolelærer. Hans kone Else Jensdatterdøde 1903.Jens Peter AndersenHan blev lærer og kirkesanger i V. Vandet fraomkring 1879. Han er født i Hunstrup o. 1853og var gift med Maren Pedersdatter, der er fødti Hjardemål o. 1851.De kom fra Sennels, hvor deres søn Pederer født 1878. I løbet af årene 1879-1895 fik desyv sønner og en datter, der alle er født i V.Vandet.Jens Peter Andersen var en dygtig og afholdtlærer, fortæller én af hans elever, der gik i V.Vandet skole 1887-1894. Lærer Andersen havdelet ved at holde disciplin, skønt han ikke brugtekorporlig afstraffelse, dog måske i enkelte tilfældeoverfor sine egne børn.Omkring 1898 forflyttedes han til Klitmøller.Niels Christian Christophersen Lose1898 blev N.C.C Lose af biskoppen i Ålborgkaldet til lærer og kirkesanger i V. Vandet. Hankom fra en stilling som lærer ved Gjøl skole.Han var ifølge V. Vandet kirkebog gift medInger Pedersen. 1899 fik de datteren Inger Loseog senere fik de en dødfødt datter. Ellers havesingen oplysninger om dette ægtepar.Kristen PetersenDenne lærer og kirkesanger kom hertil kortefter år hundredeskiftet. Han er født i Skyum1863. Han var gift med Dorthea, der er født iSkyum 1865. Der er ikke fundet børn født i V.Vandet af dette ægtepar.Kristen Petersen var en dygtig lærer af dengamle skole. Han havde en meget sirlig håndskrift,som det f. eks. kan ses i kirkens altergangsbog.Han var i mange år medlem af menighedsrådeti V. Vandet. 1925 nævnes hansefterfølger i embedet, så det formodes at de erflyttet fra sognet på dette tidspunkt.Viggo Christian Tange JensenDenne mand blev den næste lærer og kirkesangeri V. Vandet. Han er født i Vestervig1896. Den 30. januar 1925 bliver han gift iV. Vandet med Anine Christensen, der er født1893 i Nors skovhus, der lå nær havet et godtstykke nord for Klitmøller. Ved vielsen benævneshan som lærer og kirkesanger i V.Vandet, så han må allerede på dette tidspunkthave haft embedet. Ægteparret fik, mens deboede i V. Vandet, børnene Folmer og Bodil.Lærer Tange, som han blev kaldt, var endygtig underviser, som eleverne satte stor prispå, men han flyttede efter nogle få år på grundaf klager vedrørende hans opførsel.126Vandet sogn trykudgave.indd 126 11-11-2007 12:43:25


Vester Vandet skole i 1929. Bagerste række: Anders Mouritsen, Holger Kristensen, Dagny Jensen, Agnes Bach, HeleneChristensen, Helene Nielsen, Fru Ægidius, Hr. Ægidius, Agnethe Johansen, Kristine Madsen, Marie Nielsen. Midtersterække: Karl Jensen, Helge Nystrup, Støvring Jensen, Martin Nystrup, Peder Bach, Ingeborg Kristoffersen, JohanneKristoffersen, Elna Johansen, Gudrun Christensen, Gudrun Jensen, Esther Tingaard, Anna Thomsen, Kamma Ægidius.Forreste række: Christian Nielsen, Oluf Larsen, Anna Jensen, Marie Kristoffersen, ukendt, Lisbeth Mouritsen, JensJensen, Christian Kristensen,Niels EriksenHan var i en kortere periode vikar i embedet.Hans broder Mads Eriksen købte1943Agerholmgård.Aage ÆgidiusHan blev 1929 lærer og kirkesanger i V. Vandet,efter at sognerådet i november 1928 havdeindstillet ham som nr. eet af de 17 ansøgeretil embedet. Aage Ægidius er født 1883. Hanblev 1923 gift med Andrea Magda Nedergaardfra Skinnerup, født 1891. Ægteparret, der komhertil fra Fløjstrup, fik børnene Kamma ogValborg. Aage Ægidius havde en uddannelsesom gartner og interessen for dette fag, holdthan ved. Der var nogen, der mente, at hanskulle have fortsat som gartner. Vi er dogmange, der med glæde mindes de syv års skoleganghos ham. Han lærte os mange ting - ogsåud over de almindelige skolefag.Da han blev pensioneret 1950, flyttede fa-127Vandet sogn trykudgave.indd 127 11-11-2007 12:43:26


Fra Vester Vandet skole 1933. Bageste række fra venstre: Aage Nørgaard Thomsen, Christian Christensen, Karl Jensen,Oluf Larsen, Ingeborg Christoffersen, lærer Aage Ægidius, Gudrun Jensen, Grethe Helleberg, Elna Johansen. Næsterække: Kamma Ægidius, Svend Jensen, Gerdag Christoffersen, Johanne Christensen, Ejnar Madsen, Lydia Johansen,Jens Larsen, Maja Ægidius med Vlaborg. Næste række: Henry Jensen, Støvring Jensen, Anders Kirk Vilsbøl, JohannesJensen, Søren Thingstrup Hansen. Forreste række: Anna Nørgaard Thomsen, Gerda Helleberg, Marie Larsen, JohannesChristoffersen og husassistent Gerda Pedersen.milien til Thisted, hvor han døde 1958. Magdadøde 1971.Ole Peter ColdingHan var den sidste lærer ved V. Vandet skole,før den blev nedlagt 1960. Med god hjælp fraen ven af familien, er der fundet frem til følgendeoplysninger om lærer Ole Colding.Han er født 1905 på Agerø, syd for Mors.Efter endt læreruddannelse på Gedved seminarium,blev han ansat i Øster Hvidbjerg påMors og senere ved Brøndum skole på Salling.Da stillingen som enelærer ved V. Vandetskole blev ledig 1950, søgte og fik han dennestilling og blev også kirkesanger ved V. Vandetkirke, hvor det stadig var almindeligt, atsognets lærer var kirkesanger.Ole Colding deltog ivrig i det kirkelige liv,og hans stærke kristelige livssyn førte hamind i arbejdet omkring skole og hjem og me-128Vandet sogn trykudgave.indd 128 11-11-2007 12:43:27


Klasse fra Vandet Centralskole ca. 1965. Bagerste række: Lærerne Kristian Goul-Jensen, tage Jensen, Kaj Haagensen ogJytte Haagensen. Næste række: Viggo Nielsen, Olav Goul-Jensen, Stig Brogaard, Evald Guld, Henrik Hoxer Christensen,John Christensen, Carsten Ulrik Nielsen og Kristian Kristensen. Næste række: Flemming Sørensen, Holger Hove, FrodeKristensen, Ulla Hoxer Christensen, Aase Østergaard, Ellen Stentoft, Ruth Skaarup og Kirsten poulsen.nighedsråd. Han blev også den naturlige lederaf den grundtvigske kreds i Ø. og V. Vandet.Han var efter sigende en lærer af format,som evnede at sætte den enkelte elev i centrum,selv om ikke alle var udstyret med desamme evner og anlæg for de boglige kundskaber.Det krævede sin mand at være lærer ien skole med 50-60 elever, hvor de syv årgangevar fordelt på kun to klasser. ”Bette klas ogstue klas”, som de blev kaldt.Ole Colding var gift med Katrine, der erfødt 1906 i Fjallerslev på Mors. Hun stod trofastsin mand bi, både i hans skolegerning ogi hans færden i det lokale samfund, ligesomhendes kristelige livssyn tangerede hans tilfulde.Ægteparret fik seks børn: Henning, Søren,Anne Marie, Hans, Jens og Niels. De blev allefødt før familien kom til V. Vandet.Lærer Colding havde ønsket og forventet, atblive skoleleder ved den nye centralskole forØ. og V. Vandet, der toges i brug 1960, menblev, til sin store skuffelse, forbigået ved afstemningendesangående.Han blev derefter ansat ved Ovtrup skolepå Mors, hvorfra han flyttede med til den nyecentralskole for Ovtrup, Redsted, Tæbring ogRakkeby. Efter at være gået på pension flyt-129Vandet sogn trykudgave.indd 129 11-11-2007 12:43:29


Vester Vandet Skole 1936. Bagerste række fra venstre: Hans Nørgaard Thomsen, Svend Jensen, Betty Vilsbøl, HildaKnattrup, Ejnar Madsen, henry Jensen, Arne Hede, Gerda Christensen, Kamma Ægidius og Ester Helleberg. Næsterække: Poul Guld, Marie Larsen, Else Guld, Johannes Christensen, Johanne Christoffersen, Gerda Helleberg, EdithChristensen, Anders Kirk Vilsbøl og Evald Guld. Næste række: Husassistent Helene Christensen, Harriets Rasmussen,Maja Ægidius og lærer Aage Ægidius med datteren Valborg, Svend Tøfting Madsen, Jørgen Nystrup, Birgit Kirk Vilsbøl,Gerda Nystrup, Karl Christensen og Svennevig Vilsbøl. Forreste række: Bodil Jensen, Kristian Jeppesen, GerhardChristensen, Karl Tøfting Madsen, Ejner Vilsbøll, Tage Bang, Karl Jensen og Søren Thingstrup Hansen.tede ægteparret til Skive, hvor et par af deresbørn opholdt sig. Ole Peter Colding døde1989 og Katrine døde 1992. De er begravetpå Agerø, hvor han er født. På deres gravstenses, foruden deres navne, følgende vers, derer forfattet af Ole Colding:Jeg længtes så tit efter vandetmit hjemlands frie profil!Jeg skønnere fandt intet andet,det er som et moderligt smil.Bønnens magt er stor.Vi lader disse gode og bevingede ord ståsom afslutning på denne beretning om degnenei Vester Vandet.Lærere ved Ø. Vandet skoleBai JensenI folketællingen fra 1834 nævnes Bai Jensensom konstitueret skolelærer. Han var på dettetidspunkt 24 år og ugift og må altså værefødt omkring 1810.130Vandet sogn trykudgave.indd 130 11-11-2007 12:43:29


Niels Christian HeidicheI folketællingen fra 1845 nævnes som skolelærerog kirkesanger i Øster Vandet den 26 årgamle Niels Christian Heidiche. Han var fødti Øsløs omkring 1819 og var gift med AneMaria Christensdatter, der er født i Skjoldborgomkring 1823. Ifølge kirkebogen fik de i 1845datteren Maren Kirstine.Laust Nikolaj BertelsenHan var skolelærer og kirkesanger i Ø. Vandeti årene 1861-1902 og født i 1830 i Vestervig. I1856 blev han optaget på Ranum Seminarium,hvorfra han efter to år fik sin lærereksamen.Samme år blev han ansat som hjælpelærerved Hundborg skole. I 1862 blev Laust Bertelsengift med Mette Kathrine Jensen, der varfødt i Hundborg omkring 1835. Ægteparret fikseks børn i perioden 1863-1879.Laust Bertelsen var meget påvirket afGrundtvigs og Kolds skoletanker og var somLærer Laust Nikolai Bertelsen og hustru Mette Katrine.Øster Vandet Skole.sådan foran sin tid i Thy, hvor både lægfolkog mange præster stadig foretrak udenadslæren.Laust Bertelsen blev en af foregangsmændeneindenfor den grundtvigske vækkelse herpå egnen.Niels Kristian YdeHan var den næste lærer og kirkesanger i ØsterVandet. Han var gift med Ane Marie Pedersen.Øster Vandet Skole 1923. Lærerparret Henriksenmed Vibeke. Kristian Frandsen. PeterGasberg, Kristian Lyhne, Lundgård, EjnerNielsen, Kristoffer Hove, Jens Hamborg,???, Hans.. Anden række: Maren Hove,Vilhelmine Steffensen, Marie Klausen, tjenestepigenMargrethe ?, Anine Klovborg,Stinne Henriksen, Anna Laursen, MetteMunk Rask, Ladora le Fevre Steffensen,Else Laursen. Tredie række: Ukendt, MargretheSkaarup, Agnethe Henriksen, MarieLyhne, Thea Thingstrup, Alma, MarieVilsbøll - gift Jonasen, Ingeborg Jensen,Dorthea Gasberg, Herdis Skaarup, EllenGasberg. Fjerde række siddende: MariusHove, Gudrun Laursen, Dagmar og OlgaGasberg, Johanne Nørgaard, Hans Nørgaard,Poul Hove, Lars Hamborg og todrenge131Vandet sogn trykudgave.indd 131 11-11-2007 12:43:30


Lærer Viggo Kristian Henriksen og hustru Inge Marie, Øster Vandet Skole med deres børn Estrid, Imersen, Agnetheog Viggo.Ifølge kirkebogen fik de i 1904 sønnen Alf.Viggo Christian HenriksenI 1913 ansattes Viggo Christian Henriksensom lærer og kirkesanger i Øster Vandet.Han er født i Svenstrup i 1878 og gift medInger Marie Mortensen, der født i Klitmølleri 1885.De fik fire børn: Estrid Kirstine, født 1912,Niels Immersen, født 1913, Agnethe Konstance,født 1915, og Vibeke, født 1919.Lærer Henriksen gjorde et stort stykke arbejdemed at undervise ungdommen i træsløjdog kurvefletning. Han gik på pension i 1947.Karl Yde Jensen1948-1956 var Karl Yde Jensen lærer og kirkesangeri Øster Vandet.Tage JensenDen sidste lærer ved Øster Vandet skole varTage Jensen, der blev ansat i 1956 og flyttedemed til den nye centralskole, der startede132Vandet sogn trykudgave.indd 132 11-11-2007 12:43:31


Øster Vandet Skole i 1928. Førsterække: Ukendt dreng - herefter restenulæseligt. Anden række: MargretheSkaarup, Gudrun Laursen, AgnetheHenriksen, Marie Lyhne, Else Laursen,Erna Nørgaard, Marie Højbak,Grethe Steffensen, Johanne Nørgaard,Fru Henriksen. Tredie række:Lærer Henriksen, Vibeke og ThoraLaursen, Olga Gasberg HedegårdHvarregaard. Fjerde række: ValdemarLyhne, to ukendt, fire drenge,ukendt, Herman Nørgaard og MariusHovei 1960. Han blev boende i den gamle ØsterVandet skole. Tage Jensen var gift med MarenKathrine Graversen. De havde tre børn, født1959-1962.Øster Vandet Skole 1959. Forreste række fra venstre: Alfred Steffensen, Christian Steffensen, Jens Jørgen Jensen, ErnstChristensen, Jørgen Krogh, Ebbe Danielsen, Niels Vilstrup, Jens A. Jensen, Svend Åge Danielsen. Midterste række fravenstre: Åse Malthesen, Elin Gravesen, ? Nielsen, Bente Knudsen, Hanne Marie Jensen, Solveig Kold, Ulla Ringgaard,Kirsten Frandsen, Ninna Østergaard, Gerda Jensen, Ruth Fuglsang. Bagerste række fra venstre. Hans Olav Pedersen,Carla Grøndahl, Peter Fuglsang, Ole Munch, Henry Steffensen, Ernfred Vestergaard, Asger Knudsen, Thomas Kristensen,Jens Erik Østergaard, Ejner Ringgaard og lærerpar Katrine og Tage Jensen.133Vandet sogn trykudgave.indd 133 11-11-2007 12:43:33


Indre Missions Samfundi VandetDe følgende oplysninger om Indre Missionsvirke i Vandet i starten af det 20. århundrede,frem til omkring 1930 stammer fra en båndoptagelseaf en samtale med Jens TøftingMadsen, der er født 1880 i V. Vandet, og har- bortset fra nogle få år i sin ungdom - boet iV. Vandet, hvor han har været med i IM samfundetfra omkring 1905.Jens Tøfting, som han mest blev kaldt, (seSøholtvej 9) fortæller, at Indre Missions vækkelsekom til sognet i 1890erne. I begyndelsenvar det mest fra Nors, at vækkelsen bredtesig hertil, men senere også fra Klitmøller,hvor der var en stor vækkelse 1906.Én af de første, der sluttede sig til bevægelseni sognet, var en vævepige, der boedei Agerholm. Hendes navn var Kirstine Toft.Hun var tilflytter og havde forbindelse tilNors. Når sognets folk kom til hende for atfå vævet tøj, og når hun senere kom for at afleveredet færdige stof, benyttede hun lejlighedentil at tale med kunderne om de åndeligeting og fortælle om, hvordan hun selvhavde oplevet en omvendelse og kommet tilpersonlig tro ved IMs forkyndelse. Efterhåndensluttede flere sig til det lille IM samfund,der blev dannet i Vandet. Blandt de første kannævnes Jens Pedersen, kaldet Jens Dresen oghans kone Dorte, der var en søster til JensTøfting. De boede på det nuværende Søholtvej9, hvor også Jens Tøfting senere kom tilat bo. Blandt de første i samfundet var ogsåJens Peter Jensen og hans kone Maren Jakobsen,der boede i Nebelhus, nuværende Agerholmvej17 ( se der).Kirstine Toft havde som nævnt forbindelsetil Nors og sørgede for, at nogle af missionsfolkenederfra kom og ledede møderne i privatehjem i Vandet den første tid. Blandt disseNors-folk kan nævnes Peter Døvhul og ChristenMalle.Omkring år 1900 var der fem-seks familier,der sluttede op om IM samfundet i sognet.Foruden de førnævnte var der Marthaog Karl Larsen (se Egshvilevej 15), Martineog Mads Nebel (se Egshvilevej 8) og KirstineMikkelsen, kaldet Store Stine ( se Vandetvej,hvor hun boede nær ved det nuværendenr. 20). Jens Tøfting og Kristine Pedersenfra Klitmøller blev gift 1905 og var dereftermed i samfundet. Efterhånden som flere kommed i det lille IM samfund, opstod behovet forat samles til regelmæssige samtalemøder forat styrke hinanden i troslivet. Disse såkaldtesmå møder blev i begyndelsen holdt i skolestuen,hvor også møder med fremmede talereblev afholdt. Det var mest indremissionærer,men også undertiden præster der var talereved disse møder. Efter at den nye skole i V.Vandet blev bygget, o. 1903, lejede samfundetstadig skolestuen i den gamle skole af P.Thinggaard, som nu ejede den. Man gik dogover til at holde samtalemøderne i hjemmenefor at spare opvarmningen af skolestuen. Efterat forsamlingshuset blev bygget omkring1910, lejede man dette til de offentlige møder.Det var nok også der, den første missionsugei Vandet blev holdt, med hjælp fra Klitmøller,hvor der efter vækkelsen 1906 var etstørre IM samfund.Mads Kristian Madsen, kaldet Mads Kræn,født 1872 og broder til Jens Tøfting, var denførste her fra sognet, der stod for at ordne møderne,selv om han vist egentlig ikke var valgt134Vandet sogn trykudgave.indd 134 11-11-2007 12:43:33


som formand. Da han flyttede fra sognet omkring1912, blev Jens Tøfting formand forsamfundet indtil o. 1920, hvor hvervet overtogesaf Thomas Nørgaard Jensen, der var tilflyttetsognet efter at han 1918 købte gårdenEngholm ( se Engholmvej 8).Ved samtalemøderne, der holdtes søndag aften,blev der læst en prædiken, som regel afVilhelm Bech eller Carl Moe. Der blev sungetefter Salmebogen og efter Harboøresangbogen,der senere afløstes af den første udgaveaf Hjemlandstoner. Efter sang og prædikenlæsningvar der samtale om teksten og prædiken,og hvad der ellers kunne være at deleaf tanker og oplevelser til fælles opbyggelse.Så vidt Jens Tøftings oplysninger.Først i 1930erne overtog Martin Jensenhvervet som formand for Indre Missions samfundi V. Vandet. Han var mest kendt undernavnet Martin Post, idet han havde været landposfra han som dreng hjalp sin far i dettehverv, og indtil han gik på pension. (se Klitmøllervej53)Martin Post var samfundsformand til omkring1950. I løbet af disse år voksede tilslutningentil IM i Vandet stødt og rolig. Storevækkelser, som der kunne berettes om i Klitmøllerog andre steder, oplevede man ikke iVandet, men enkeltvis fandt familier og de enkeltepersoner deres plads i samfundet. Noglevar tilflyttere, andre var børn af de ældre isamfundet. Omkring 1940 blev der holdt samtalemøderca. 15 steder i V. VandetSom omtalt blev der årligt afholdt en missionsugei forsamlingshuset og efter 1960 isognegården, hvortil der var skaffet fremmedetalere - mest indremissionærer, men ogsåpræster og undertiden talere fra Kirkens Korshær,Sømansdmissionen m.fl. Også i årets løbblev der holdt møder med talere fra de nævnteorganisationer og Ydre Mission. Der oprettedesen kreds for Sudanmissionen, hvor manén gang om måneden i forbindelse samtalemødet,gennem et kredsbrev, hørte om dettearbejde og indsamlede en gave dertil.Efter 2. Verdenskrig var der planer om atbygge et missionshus i Vandet, og der blevsamlet en del penge ind til dette formål. Dasognegården blev bygget 1960 opgav man disseplaner, hvorfor det bestemtes at bruge renterneaf byggefondet til leje af sognegården.1951 blev sognets præst Jens Peter Christensenvalgt til formand for Samfundet, hvilketgav anledning til en splittelse i samfundet,da en del ikke ville acceptere dette. Dennesplittelse blev bilagt 1954, da Anton Bangblev valgt til formand. Han er født i Blegehule1901 og boede nu på Sejlhøjvej 13 ( se der).Indtil omkring 1960 blev samtalemøderneholdt søndag aften, dog en tid under krigensøndag eftermiddag. Dette tidspunkt blev ændrettil torsdag aften, da der var mange derønskede være hjemme søndag aften sammenmed familiens børn - også dem der var flyttethjemmefra. Samtidig gik man over til at læseet kapitel fra Bibelen som udgangspunkt forsamtalen i stedet for søndagens prædiken.IM samfundet har været repræsenteret i V.Vandet menighedsråd siden o.1912 med en, toeller tre af de seks valgte medlemmer.Anton Bang var Samfundets formand indtil1968, hvor han afløstes af Ejnar Madsen, derer født 1924 (se Søholtvej 4).Samfundet har drevet søndagsskole gennemmange år. I 1920erne og i begyndelsenaf 1930erne holdt Tomas Nørgaard søndagsskole,men da han flyttede fra sognet 1938,ophørte søndagsskolen, og kom først i gang135Vandet sogn trykudgave.indd 135 11-11-2007 12:43:33


igen omkring 1943, hvor smedemester JensBach blev leder af søndagsskolen og var deti ca. 20 år. Der var dog flere medarbejdere,idet der som regel var to med hver gang. Sommedarbejdere i årene efter 1943 kan nævnesGudrun Christensen, Niels Brogaard, GudrunLyksholm, Aage Nielsen og Dorthea Bach, deralle har deltaget en årrække i søndagsskolearbejdet.Senere har mange andre deltaget idette arbejde, også medlemmer af KFUM ogKFUKs familieklub.Først startede samfundet møder for unge pigerog senere for unge mænd. Senere igen gikman over til fælles ungdomsmøder. Disse møderholdtes i hjemmene og senere også i præstegården.Ungdomsmøderne opretholdtes tilo. 1980, men i de sidste år var det dog ikkeIM, der stod for ledelsen.Der var et mindre IM samfund i Ø. Vandet,som der var lidt samarbejde med. Da deresmøder indstilledes o. 1970, sluttede enkeltesig til samfundet i V. Vandet.Fra o. 1980 har der været faldende tilslutningtil IM samfundet i sognet på grund afdødsfald og fraflytning - eller måske retteresagt - fordi der ikke kom nye med til erstatningfor den naturlige afgang. Efter nogle årssamarbejde med det tidligere store IM samfundi Klitmøller og senere med det mindresamfund i Sjørring, måtte også dette ophøre2004 på grund af manglende tilslutning.Ovenstående oplysninger er søgt fremstilletså nøgternt og nær de faktiske forhold sommulig. Det er imidlertid kun den ene side afsagen. Bag historien har stået mennesker, derhavde mødt Guds kald til omvendelse og tro,men også et kald til tjeneste. Disse menneskervar ikke fejlfri, og de var meget forskellige,med hensyn til evner, anlæg og temperament,såvel som med hensyn til økonomi, stand ogstilling. Men de havde et fælles livsmål og etønske om at styrke hinanden i troen på den treenigeGud og frelsen ved Jesus Kristus og etønske om at få andre med på troens vej. Derforsamledes de gang på gang om Guds ord,det ord, der altid har haft en central plads i IndreMission, hvis formål har været og stadiger: At vække og bevare troslivet.KFUM og KFUKi Vandet/SkinnerupDen 23. januar 1989 var der stiftende generalforsamlingfor KFUM og KFUK i Vandet– Skinnerup. Foreningen skulle være en afløserfor Folkekirkens Fredagsklub, som havdekørt nogle år, men tilslutningen var efterhåndenmeget beskeden, og man havde ikke kræftertil at fortsætte arbejdet. Deltagerne var kedeaf, at klubarbejdet skulle ophøre.I mellemtiden var der flyttet nye folk til området,og der blev taget kontakt til dem. Manenedes om at mødes en aften for at snakke omevt. opstart af familiearbejde, og der var ønskeom et fast tilhørsforhold at arbejde ud fra– KFUM og KFUK blev nævnt. Der blev nedsatet udvalg, der skulle arbejde hen imod enforeningsstart. Udvalget bestod af Gunnar Andersenog Poul Alfred Kristiansen fra Ø. Vandet,Betty Damsgård fra Skinnerup samt HanneGuld og Peter Nielsen fra V. Vandet. Medhjælp fra Thykredsens KFUM og KFUKs pionerudvalg(i dag kaldet distrikt Thy - Mors),blev alle interesserede i sognene indbudt tilden stiftende generalforsamling. Foreningsloveblev vedtaget, og en bestyrelse valgt. Detblev besluttet, at første tirsdag i måneden skul-136Vandet sogn trykudgave.indd 136 11-11-2007 12:43:33


le der afholdes bibeltime og tredie fredag i månedenen familieaften. Vi startede op i skolensbibliotekslokale, men er nu i aulaen, efter atvor skole er blevet nedlagt.Programmet for familieaftenerne er megetvarieret, fx kan nævnes træaften, sangaften,pilefletning, lagkageløb i skoven, sportsaften,bil-o-løb, camping-weekend, virksomhedsbesøg.Hver gang er vi ca. 20-25.Bibeltimerne foregår rundt i private hjemog er uden børn. Der snakkes ud fra en tekst ibibelen med tilhørende forklaring i en pjece.Som regel er vi omkring fem-ti denne aften.Foreningen har en fornuftig økonomi og erstøttet af de tre velvillige menighedsråd i sognene.Det er vi meget taknemmelige for.Udover de lokale arrangementer deltager viogså ved distrikt Thy-Mors’ børne-sommerlejr,teensommerlejr, familieaften et par gangeom året mv. Vi deltager også i landsarrangementersom fx børnefestival og Ung Uge(teensommerlejr).Alle er hjertelig velkommen til at deltage iarrangementerne – uanset alder. Vi har et godtfællesskab, som alle nyder godt af – både sombarn og voksen.Følgende har siddet i bestyrelsen gennemårene:Gunnar Andersen, Ø. Vandet 1989-1992(fmd.1989-1992)Betty Damsgård, Skinnerup (nu Thisted)1989-1992Peter Nielsen, V. Vandet 1989-1993 (fmd.1992-1993)Hanne Guld, V. Vandet 1989-1993 og 2007-Poul Alfred Kristiansen, Ø. Vandet1989-1993Egon Madsen, V. Vandet 1992-Ruth Jeppesen, V. Vandet 1992-1996 (fmd.1995-1996)Lissy Bang, V. Vandet 1993-1995 (fmd. 1993-1995)Martin Guld, V. Vandet 1993-1997Svend Åge Damsgård, Skinnerup (nu Thisted)1993-1999Helle Kristiansen, Ø. Vandet 1995-2003 og2006- (fmd. 1996-2003)Ellen Sloth, Skinnerup 1996-2000 og 2003-(fmd. 2003-)Åge Bang, V. Vandet 1997-2007Bodil Nielsen, V. Vandet 1999-Kirsten Christensen, Hillerslev 2000-2004Erik Jeppesen, V. Vandet 2005-2006KFUM og K spejderne iVandetI 1966 var der et par ildsjæle ved navn SvendKappel og Kristian Diechmann, som syntes,at der manglede noget for de unge menneskeri Vandet. De fik uddannet seks unge til ledere:Lærer Tage Jensen, Jens Munk, ChristianSteffensen, Jens Erik Østergaard og ChristianJensen. Bent Ringgaard kom først til i foråret,da han var på landbrugsskole i vinteren1965/1966.Dette resulterede i, at man den 5. maj 1966kunne tilmelde Vandet-gruppen til korpset.I begyndelsen afholdtes spejdermøderne iden nedlagte landbrugsejendom ”Charles” -og kun for drenge fra 5. klasse og opefter.Først i 1975 fik spejderne deres egen spejderhyttepå en grund tæt ved skolen. Det varogså ved den tid, at Ulvene kom med. Ulvealderener fra anden til fjerde klasse. I slutnin-137Vandet sogn trykudgave.indd 137 11-11-2007 12:43:33


gen af 1980’erne kom også Bæverne til, forbørn i børnehaveklassen og første klasse.Vandet-gruppen har været med til at prægeudviklingen af spejderiet både i Thy og pålandsplan.Gruppen har vundet mange præmier, og derhar altid været respekt om gruppen. Korpslejrene1970 i Holstebro, 1976 i Møllelejren,1980 i Langeskov, 1985 i Frederikshavn, 1990i Holbæk, 1996 i Sønderborg, 2000 i Randersog 2005 på Nykøbing Falster har alle væretmed til at give uforglemmelige oplevelser forlivet.KFUKTove Holst, lærer ved Vandet Skole, holdt undervisningvinteren 1968-1969 for de kommendeledere; Inge Pallesen, Rita Ringgaard,Margit Sønder, Rita Munk, Mitte Kappel ogGrethe Frostholm.Tove Holst blev tropsfører. Inge Pallesen ogRita Ringgaard var nok dem, der fik mest medbørnene at gøre i det daglige. Grønsmutterneblev etableret omkring år 1969. De første,der blev uddannet til patruljeførere var IngerKjær, Irene Bang, Ellen Stentoft, Aase Østergaardog Eva Hvidberg. Det blev en dejlig tidfor børnene i Vandet. De mange ledere gennemårene har gjort et fantastisk stykke arbejde.Pigerne var på landslejr i 1972 i Horsens,1977 i Frederikshavn.Der var forsøgsvis samkøring af KFUMog KFUK i tre år 1977-1980, men statistikkerneblev kørt hver for sig indtil midten af1980’erne. Den endelige sammenlægning afde to skete sidst i 1980’erne.I 1995 var Vandet Spejderne sammen medNors Spejderne på Verdens Jamboree i Holland.Her var 35.000 spejdere fra 138 forskelligenationer samlet på tværs af race, politikog religion om det samme formål, nemlig atdyrke spejdersporten sammen.For mange år siden indkøbte gruppen firekanoer, som flittigt er blevet brugt i årenesløb. I 2002 var 21 spejdere på kanotur i Sverige,hvor der blev prøvet kræfter med sluser,store søer, vandfald og meget mere - Også entur der ikke glemmes.Vandet-gruppen har altid haft en utrolig godopbakning fra forældrekredsen og alle andrei lokalsamfundet. Årets julestue har gennemalle årene været et tilløbsstykke. Den har væretmed til at bære det økonomiske for gruppen.Steffen Oddershede, Øster Vandet har igodt 20 år været gruppeleder.Vandet-SkinnerupBorgerforeningStiftende generalforsamling afholdtes iVandet Sognegård den 28. januar 1974. PederSteffensen indledte med at byde velkommen,herefter valgtes Mads Dahlgaard til ordstyrer.Han læste forslag til love og forskellige forslagtil foreningens navn.Efter livlig diskussion blev navnet Vandet-Skinnerup Borgerforening. Kontingentet blevfastsat til 15 kr. pr medlem til 1. april 1975.Til bestyrelsen blev valgt: Mads Dahlgaard,Peder Steffensen, Magnus Andersen, LeoDiechmann og Karna Førby. Suppleant JensSørensen, Skinnerup. Som revisor valgtesoverklitfoged P. Skarregaard og Ninna Christensen.Peder Steffensen takkede de fremmødte,og aftenen sluttede med sangen ”AltidFrejdig Når Du Går”.138Vandet sogn trykudgave.indd 138 11-11-2007 12:43:33


Den 4. februar 1974 afholdtes første bestyrelsesmødehos Magnus Andersen. Som formandvalgtes Peder Steffensen. Næstformandblev Mads Dahlgaard. Kasserer Karna Førbyog sekretær Leo Diechmann. Det blev bestemt,at der skulle afholdes stiftelsesfest.Denne fest afholdtes den 8. marts 1974 medtale af pastor Henning Trane og fælles kaffebordog underholdning ved ”De SyngendeSøstre” fra Gettrup. I 1974 var der 188 medlemmer.Borgerforeningen har stået for mange ting,både ene og sammen med de øvrige foreningeri området.Heraf nævnes høstfest, juletræsfest, fastelavnsfest,Sankt Hansfest og senere også vinterfest.De mange bestyrelsesmedlemmer har i årenesløb gjort et stort stykke arbejde.Nævnes bør Magna og Poul Andersen.Poul kom i bestyrelsen i 1976-1984 ogigen 1991-2001 – næsten alle årene som formand.Den 10. marts 1984 afholdtes 10 års jubilæum.Der var 144 personer til spisning, 12 ungemennesker serverede. Holger Visby holdt festtalen.En god aften. Der er på dette tidspunkt205 medlemmer.Den 11. september 1999 afholdtes 25 års jubilæumi Sognegården. Leo Diechmann holdtfesttalen. Spejderne serverede maden, og dervar 144 spisende gæster, ligesom ved 10 årsjubilæet.Der var underholdning ved lokale amatører.Borgerforeningen har været aktiv på mangefronter. De senere år har der været taget initiativtil aerobichold, ”madlavning for fineremænd” og senest sangaftener i aulaen. Omsommeren har der gennem de sidste mange årværet fodbold på sportspladsen.Efterårsfesten 2004 den 9. september blevholdt som 30 års jubilæumsfest i Vandet Sognegård.Svend Sørensen, Thisted Museum,holdt talen. Madlavningsholdet stod for en trerettersmenu og serverede maden. Der var ca.100 gæster. Musik ved Peter Mahler.Der er nu 29 æresmedlemmer og 251 betalendemedlemmer. Årskontingent er 40 kr.Vandet forsamlingshusForsamlingshuset er bygget i 1909 på engrund, der blev skænket af Maren og NielsThomsen Stentoft, ”Tøfting”. (Det var HerdisKolds mormor og morfar)Der blev tegnet aktier. Sognerådet og flerehøjskoleinteresserede stod i spidsen for at få etsted, hvor de kunne samles og fremme oplysningrundt om fra sognet. I bestyrelsen skulleder være syv medlemmer, og de var der ito år og fire måneder. Det var alle mænd frasognet. Der var også love for forsamlingshuset.Der måtte ikke skænkes stærke drikke,men der kunne købes kaffe, afholdsøl, sodavandog wienerbrød.Kom der uvedkommende, som havde fåetet par bajere, blev de holdt udenfor. Som tidengik (omkring 1940) var det ikke længereså let at undgå, så hvis personerne opførte sigroligt og pænt, blev de lukket ind.Ægtepar, som havde een hel aktie, havdestemmeret, både mand og kvinde.Damerne kom ind for en krone. Mændeneskulle give to kroner, men med tiden blev takstenforhøjet.Der blev holdt mange møder og sammen-139Vandet sogn trykudgave.indd 139 11-11-2007 12:43:33


Uddrag af forsamlingshuset forhandlingsprotokol 1909komster i forsamlingshuset. Der var husholdningsforening,foredragsforening, ungdomsforeningog gymnastikforening, og der blevholdt familiefester, juletræ, opvisning og dilettant.Af og til kom der en foredragsholder ogholdt tale, både kirkelige og folkelige. Forsamlingshusetsfødselsdag var den 28. september.Da var der i mange år høstgilde.Vi samledes også i husholdningsforeningen,hvor der kom en husholdningslærerindeog fortalte om mad og behandling af kødog fisk, og vi lærte også noget om at bage oghenkoge. Det blev jo brugt meget førhen, dader ikke var køleskab og fryser.I mange år var der husflid i et lille hus vedØ. Vandet skole, hvor de unge karle samledestil sløjd.Der blev lavet mange ting bl.a. kurvestoleog skriveborde. Det var lærer Henriksen, derstod for det, og om foråret var der husflidsudstilling,og der blev holdt tombola. Det varmeget spændende.Gymnastik og folkedans har der væretaf og til siden starten af forsamlingshuset.Omkring 1920 var der enkarl fra Tøfting (Holger Visby) der lededebåde pige- og karlehold. Siden harder været forskellige ledere. For karlenevar der Otto Salmonsen, Lars Hamborgog Mads Dahlgaard. For pigernevar der Margrethe Lyhne, Herdis Kold,Elna Pedersen (Thomsen) Marie Nielsen(Vilsbøll). Senere var der var ogsåmotionshold ledet af Sonja Gravesen.Dog foregik dette på skolen. Til at begyndemed var der ingen varme i gymnastiksalen,så det var meget koldt i denHerdis Skaarup, født 1913 og Margrethe Skaarup, født1919 - fotograferet i 1927. Klitmøllervej 45140Vandet sogn trykudgave.indd 140 11-11-2007 12:43:34


Vandet Gymnastikforeningomkring 1960. Erik Bisgaardmed fane, Karl EjnerBülov, Christian Jørgensen,Mikkel Skårup, Peter Bach,Thomas Stentoft, lederenMads Dahlgaard. Næsterække: Knud Rasmussen,Thomas Vilsbøll, KarlEjnar Thomsen, ThomasDahl og Anders Fuglsang.Sidste række: Jens PeterThomsen, Erik Christensen,Ebbe Jensen, Leif Dybdahlog Kurt Salmonsen.- form. fra 37Anders Søndergaard, Ø.V. 1929-1937Jens Konge, Kl. 1929-1937Theodor Nystrup Bach, Kl. 1933-1943Anders Toft, Ø.V. 1933-1937Hans Hansen, Kl. 1937-1943Jens Kjeldgaard, Ø.V. 1937-1946Anders Konge, Kl. 1937-1943form. Jens Jensen, Kl. 1937-1962Jens Tøfting Madsen, V.V. 1937-1943Chr. Mortensen, Kl. 1937-1962Niels Kr. Kristoffersen, V.V. 1943-1946Kristian Bang, V.V. 1943-1950Christoffer Christoffersen, Ø.V. 1943-1946Vandets gymnastikpiger påSjørring Vold omkring 1940.Øverst fra venstre: HerdisKold, Gudrun Christensen,Mie Lauridsen, ElnaJohansen, Johanne Christoffersen,Elna Thomsen(med fanen) og Anna Nørgaard.Næste række: MarieChristoffersen, AgnetheJohansen, Anna Hansen,ukendt, Helga Dueholm,Else Skaarup og JohannesChristensen. Sidste række:Margrethe Skaarup, IngeborgChristoffersen, AgnesAndersen, Helga Sørensen,ukendt, Gerda Christoffersenog Ellen Dueholm.De allerførste gymnastikopvisningerpå Sjørring Voldefandt sted i juli 1905.141Vandet sogn trykudgave.indd 141 11-11-2007 12:43:35


Vester Vandet gymnastikforeningomkring 1945. Bagesterække: Rosa Vilsbøl giftHansen, Else Nørgaard giftDiechmann, Dagny Hovegift Nielsen, Erna Jensen,Lydia Johansen. Andenrække: Ingeborg Christoffersenmed fanen, KammaÆgidius, Else Christenseng. Yde, Edith Vilsbøl giftGade, Betty Vilsbøll, AnnaMadsen, Elly Søe, MarieVilsbøl gift Nielsen (leder),Tredie række: Ellen Christensen,Edith Madsen,Marie Christoffersen giftSkårup, Johanne Christoffersengift Rasmussen ogInga Christensen.Dillettant i Vandet omkring1949 opfører Værdier. fravenstre Ove Sørensen, marieChristoffersen, Arnold Salmonsen,dagny Skødt, marieOdgaard, Sigfred LyhneJensen, Anders Andersen.Foran: smikør Henny Plougmann.Instruktør ?142Vandet sogn trykudgave.indd 142 11-11-2007 12:43:36


store sal. Vi frøs, men i 1940 fik vi en gammelkakkelovn, og de, der boede nærmest, skiftedestil at komme med lidt kvas og pinde, entid før vi skulle møde, og fik tændt op. Det varen stor og dejlig fremgang. Så var gulvet ikkeså koldt at sidde på.Herdis Kold fik indført, at gymnasterneskulle betale 10 ører for at komme for sentog 25 ører for at blive væk uden lovlig grund.Det kunne blive til omkring 30 kr. i årets løb.Så blev der holdt en lille fest. Grisegilde, blevdet kaldt. Pigerne kom med brød til kaffen.Karlene måtte invitere en pige med og pigerneen karl, og vi morede os på en god og sundmåde med hinanden.I 1931 fik gymnastikforeningen en fane, ogalle unge måtte komme med forslag til, hvadder skulle stå på fanen. Det var Thea Jensen(Thea, der blev gift med Emil Andersen fraVandetgård) der gik af med sejren, og det,der kom til at stå var: ”Vor sag er Danmarkssag, Vandet Gymnastikforening, 26. november1931.”Der er også borgerforening. Den startede i1974, så den 11.09.1999 blev der holdt 25 årsjubilæumsfest.I 1960 blev der bygget Centralskole med sognegård,så både V. Vandet og Ø. Vandet skoleblev nedlagt og forsamlingshuset blev d. 15. juli1960 solgt til beboelse for et ældre ægtepar.Dillettant i Vandet omkring 1940. Opfører Sognefogdens pigebørn. På billedet ses i øverste række: Tage Brunsborg,Kissy Hove, Theodor Sunesen, Astrid Hove, Johannes Stentoft, Aage Bach, Thorvald Bertelsen og Ernst Kold. Andenrække: Orla, Thora Laursen, Marius Hove, Sofus Grøndahl, Thea Thingstrup og Chr. Dahl.143Vandet sogn trykudgave.indd 143 11-11-2007 12:43:37


Gymnastikfesten i Vandetden 2. april 1933Mel.: Det kniber altid svært at komme op.Vor Gymnastik vi slutte med en Fest,faldera,vi møde vil fra baade Øst og Vest,faldera,og vise dem, der er til Stede her,faldera,at der kan faas Humør til hver især,faldera.Den hele lange Vinter har vi slidt,for at lære vores Krop at lystre lidt.Naar vi marsherer rundt i vores Sal,vil en og andens Arme altid volde Kval.Der var engang da Sneen den lå høj,vi syntes alle, det var tem´lig drøj.Men se, vi kom, alligevel dog fremog fik en omgang med lidt Fynd og Klem.Det næste som vi har i denne sang,det blive lidt om Gymnastikkens Gang,om Karlene, som alle er så flink´.Nu maa I ta´det hele med et Blink.Jens Kold han tænkte ofte tem´lig højt,at holde Munden lukket, det er drøjt.Med Doktor er det ogsaa tem´lig galt,det synes vi nu alle, ærlig talt.Og Tobiasen han griner altid fælt,men se, et Luftspring ka´ han ta´ reelt.Til Chocolade Børge samle indog Krydser slaar han med en vældig PindEt Hovedspring kan Kresten altid slaa,men flyve - de vil ikke rigtig gaa.Og Jens han er jo bange for en Plint,men ellers kan I tro han er gesvint.Emil han er jo fyldt de tredive Aar,men derfor svigte os han ikke maa.Og Ernst han slider altid vældig svært,for Flik-Flak vil han nu engang ha´ lært.Og Lars, ham sætter vi som Nummer ni,for Bukken kan han ikke rigtig lí.Om Oscar ku´ der siges meget mer,men vi må skynde os for der er fler.Om Holger synge og vi alle vil,en Gummimand vi tro han blive til.Jens Marius er ogsaa tem´lig god,det vi vi haabe, at I her forstod.Så kommer Turen vist til Frederik Lyn,han slaar med Benene, nej sikket Syn.Og Valdemar, han er jo vældig let,han sætter over Snoren med et Sæt.En Omgang ska´ Per Stoffer ogsaa ha´for han ka´ aldrig møde naar han ska´.Jens Peter slider ellers temlig godt,som Nr. et han rykke op saa småt.Som Nr. Sytten sætter vi Hans Munk,han ganske vist er noget stiv og strunk.Og nu til sidst Hans Nørgaard og ska´ ha´et Hovedspring, det kan han ikke ta´.Vor Formand kender I vel alle godt,han kører Bil og ordner alt så smaat.Kassereren er heller ej så sløj,han roder rundt i Kassen, den er drøj.Og naar engang vi Salen har forladt,saa spytter vi i næven og tar fat,og viser alle og vor Far og Mor,at der er mere ved os end de trorOg her jeg slutter denne lille Sang,for Damegymnastikken og dens Gang,er jeg skam ikke rigtig inde i,men næste aar I slippe ikke fri.144Vandet sogn trykudgave.indd 144 11-11-2007 12:43:37


Medlemmer af Øster ogVester Vandet Sogneråd- samt enkelte uddrag af forhandlingsprotokollenSognerådet, der også omfatter Klitmøller, bestodfør valget 1917 af følgende medlemmer:Peder Hausgaard, Klitmøller, han var formandog fratrådte 1937, - M. J. Mortensen,Klitmøller, fratrådte 1917, - Jens LandboJensen, V. Vandet, fratrådte 1917, - JohnKrogh, Klitmøller, fratrådte 1921, - JensChr. Larsen, Ø. Vandet?, fratrådte 1920, - Kr.Heegaard, Ø. Vandet, fratrådte 1917, - MadsØrumby Madsen, V. Vandet, fratrådte 1917.Efter valget 1917 har følgende personer væretmedlemmer af Sognerådet:Peder Hausgaard, Kl. 1917-1937Jens Chr. Larsen, Ø.V. ? 1917-1920John Krogh Kl. 1917-1921Jens Jensen, V.V. 1917-1921Peder Bak Vilsbøl, V.V.. 1917-1921Anders Konge, Kl. 1917-1925Peder Bach, Kl. 1917- 1925Niels ThomsenKnakkergaard, Ø.V. 1920-1929Martin Rask, V.V. 1921-1929Martin Jensen, Kl. 1921-1925Poul Sandgaard, V.V. 1921-1925John Krogh, Kl. 1925-1928Peder Kr. Pedersen, Kl. 1925-1935Marinus Frost, Kl. 1925-1937Chr. Jensen Brunbjerg, V.V. 1925-1929Jens Tøfting Madsen, V.V. 1928-1933Marius Laursen, Ø.V. 1929-1954Andreas Hansen, V.V. 1946-1966- form. fra 54.Peter Petersen, Kl. 1946-1950Christen Konge, Kl. 1946-1958Henry Østergaard, Kl. 1946-1950P. Munk Madsen, Kl. 1950-1958Børge Helleberg, V.V. 1950-1958Karl Nielsen, ? 1950-1954Martinus Krogh, Ø.V. 1954-1970- form. fra 66Johannes Thomsen, Ø.V 1954-1958Henry Østergaard, Kl. 1958-1966Peter Krogh, Kl. 1958-1962Niels Brogaard, V.V. 1958-1970Ernst Kold, V.V. 1958-1966Hans Bach, Kl. 1962-1968Gunnar Nielsen, Kl. 1962-1968Christen Diechmann, Ø.V. 1966-1970Peter Odder Jensen, Kl. 1966-1968Arild Pedersen, Kl. 1966-1968Klitmøller valgte 1968 at til slutte sig HanstholmKommune med 306 stemmer for, 34imod, mens 11 stemte blank af de 422 stemmeberettigede.Øster og Vester Vandet fortsatte med femMedlemmer indtil sammenlægningen medThisted Kommune 1970. Disse fem var: FormandMartinus Krogh, næstformand ChristenDiechmann, kasserer Tage Brunsborg, NielsKristian Nielsen og Niels Brogaard.Ved sognerådsmødet den 22. januar 1970,godkendtes det endelige udkast til sammenlægningmed Thisted Storkommune.Den 25. marts 1970, afholdtes sognerådsmødehos Tage Brunsborg i anledning af over-145Vandet sogn trykudgave.indd 145 11-11-2007 12:43:37


Marius Laursen var sognerådsformandfra 1937 til 1954.Andreas Hansen, sognerådsformand1954-1966.Martinus Krogh, sognerådsformand1966 til 1970.levering af kommunens kassebeholdning tilThisted Kommune. Samtlige medlemmervar mødt med undtagelse af Niels Brogaard.Kommunens lokale revisorer Peder Skarregaardog Svend Kappel var også til stede. RevisorPreben Nielsen fra kommunens revisionsafdelingi Thisted foretog den endelige opgørelse,der blev godkendt af og underskrevet afsamtlige mødte.Ovenstående oplysninger om Øster og VesterVandet Kommune er fundet i dens forhandlingsprotokol.Herfra stammer også oplysningerom Vandet Skole og Vandet Sognegård.Se Toftholmvej 15 og 17.I protokollerne, der strækker sig fra 1914-1970, var der selvfølgelig også mange andreoplysninger, om hvad der i tidens løb er blevetdrøftet af ”de vise mænd” i sognerådet, ja fordet var jo kun mænd der i ovennævnte periodevar valgt ind i sognerådet. En del må betegnessom følsomme oplysninger, der ikke egnersig til offentliggørelse. Vi har dog undervejstaget enkelte notater, såsom disse:Ved folketællingen 1916 var der i Ø. Vandet215, i V. Vandet 291 og i Klitmøller 502beboere. - 30.11. 1928 blev lærer Ægidius,Fløjstrup indstillet som nr. 1 blandt 17 ansøgeretil embedet som lærer i V. Vandet. –29.3.1930 antoges Jens Tøfting Madsen somskatteopkræver i Øster og Vester Vandet til enløn af 160 kr. årlig. – 30.4.1937 antoges CarlDragsbæk som skatteopkræver til en løn af 75kr. i kvartalet. – 1941 afholdtes licitation vedrørendeen ny skole i Klitmøller. De samledeudgifter blev 102.010 kr. – 18.7.1962.Forhandlinger vedrørende linieføring afKystvejen gennem Hanstholmreservatet, fredningsforeningenvar ikke tilfreds med den skitseredeplan. – 7.8.1962. En ny plan om linieføringenaf Kystvejen forelagdes af amtsvejinspektørenog blev vedtaget146Vandet sogn trykudgave.indd 146 11-11-2007 12:43:38


Vester Vandet BrugsforeningEfter at den første brugsforening i Danmarkvar stiftet 1866 i Thisted på initiativ af provstH. C. Sonne, der var byens sognepræst, bredtebrugsforeningsbevægelsen sig ud over helelandet. Det var dog først 1917, at brugsforeningeni Vester Vandet startede efter at planlægningenhavde stået på i nogen tid.De følgende oplysninger beror fortrinsvis påbrugsforeningens to protokoller, der dækkerover tidsrummet fra 1916 til 1981.Den 19. december 1916 var 26 beboere afbrugsforeningens tegnede medlemmer, samleti Vandet Forsamlingshus, hvor det blev vedtaget,at opføre en brugsforeningsbygningpå en grund tilhørende Martin Rask i Fuglsang.Bygningen skulle bestå af 31 alen facadelangs landevejen og 40 alen langs vejentil Agerholm. Med disse ord starter forhandlingsprotokollenfor Vester Vandet Brugsforening.Derefter er der nedskrevet love for foreningenmed 33 ret udførlige punkter, hvorafher kun skal nævnes nogle enkelte.Punkt 1: Foreningens formål er ved fællesindkøb, at forskaffe sine medlemmer gode oguforfalskede varer.Vester Vandet brugsforenings uddelerpar og bestyrelsesmedlemmer med ægtefæller ved 25 års jubilæet i 1942. Øversttil højre ses uddeler Christen Kirk Vilsbøl og længst til venstre formanden Axel Rasmussen. I forreste række ses BirgerVilsbøl, Asta Vilsbøl, B. Rasmussen og Kathrine Svanborg.147Vandet sogn trykudgave.indd 147 11-11-2007 12:43:39


Punkt 3: Medlem kan enhver mand ellerkvinde blive uden hensyn til livsstilling elleropholdssted.Punkt 6: Hvert medlem skal erlægge ved optagelsen:Gårdmand eller ligestillede 1 krone.Husmænd og tjenestefolk 50 ører. De inden1. januar 1917 indmeldte medlemmer betalerintet indskud.Punkt 12: Foreningens styrelse dannes afet ulige antal medlemmer, så stort som det tilforskellige tider må anses fornøden for at varetageforeningens tarv.Punkt 28: Uddeling af varer sker mod kontantbetaling, dog kan uddeleren give kredit,mod at han overtager halvdelen af risikoen forkolonialvarerne. For foderstoffer og grovvarergives kredit efter styrelsens bestemmelse.Punkt 33: Ved eventuel opløsning af foreningen,bliver efter at gæld er betalt og øvrigeforeningen påhvilende forpligtelser opfyldte,det mulige overskud, deriblandt reservefonden,at fordele blandt medlemmerne i forholdtil deres køb i foreningen de sidste fem år.Således vedtaget i Vandet Forsamlingshusden 19. december 1916.Underskrevet af Martin Andersen, MartinRask, Kr. Heegaard, Nicolai Wilsbøll, Chr.Jensen Brunbjerg.Disse fem mænd udgjorde den første bestyrelse,valgt den 19. 12. 1916.Allerede to dage efter den 21.12. samledesden nyvalgte bestyrelse for at konstituere sigog drøfte byggeriet. Martin Andersen i Vandetgårdblev valgt til formand, mens MartinRask i Fuglsang blev næstformand og kasserer.Det vedtoges at henvende sig til tømmermesterJens Andersen i Torp for at få ham tilat stå for byggeriet og føre tilsyn med det.15. januar 1917 vedtog bestyrelsen, at ansætteChristen Kirk Vilsbøl som uddeler. Haner født 1891 i huset, der nu har adressen Lien23, hvorfra hans forældre Birgitte og AndersChristensen Vilsbøl drev en høkerforretning.Christen Kirk Vilsbøl blev 1920 gift med AstaMathilde Olesen. (Se under Lien 12).Byggeriet af brugsforeningen fuldførtes i løbetaf sommeren 1917 og den 17. august åbnedeman butikken for udlevering af varer. Detomtales kun med halvanden linie i protokollen,som er alt, hvad der står om åbningen afVester Vandet Brugsforening, så det ser ikkeud til, at der har været særlige festligheder iden anledning, som der ellers nok kunne væregrund til at markere som en skelsættende begivenhedi byens og i særdeleshed i brugsforeningenshistorie.Allerede 1919 vedtoges det at udvide pakhusetmed syv alen og forhøje hele huset medtrimpel.De første år udliciteredes brugsens varekørsel,både fra Thisted og Vandet Station. Såledesoplyser protokollen 1920, at kørslen fraThisted overdroges til Agner Jakobsen til enpris af 1,35 kr. pr. 100 kg. mens kørslen fraVandet Station blev overladt til Mads Ørumbyfor 70 ører pr 100 kg.Ved generalforsamlingen 1921 ønskede ingenaf de tre, der var på valg, at fortsætte,blandt dem var også formanden Martin Andersen.Hermed var der ingen af den første bestyrelsetilbage i brugsens ledelse, og vi kan godtundre os over, at de kun holdt ud i forholdsviskort tid. Som ny formand valgtes Jens LandboJensen, der boede i Agerholm, men 1923blev nabo til brugsforeningen, da han byggedehuset på Agerholmvej tre (se der).148Vandet sogn trykudgave.indd 148 11-11-2007 12:43:39


Et tilbagevendende problem var medlemmernesvaregæld, og gang på gang vedtogbestyrelsen, at forfalden gæld skulle betales.1922 bestemtes det, at der ikke udbetalesoverskud til medlemmer, der har gæld fra før1. januar. På generalforsamlingen 1924 blevdet bestemt, at uddeling af varer kun sker vedkontant betaling. Dog kan der ydes kredit, nåruddeleren og bestyrelsen er enige herom. Sagenvar den, at også medlemmer af bestyrelseni nogle tilfælde skyldte en del i brugsforeningen.Disse problemer var måske medvirkendetil, at der var stor udskiftning i bestyrelsen.Men trods alle gode tiltag fortsatte problemerneop gennem 1930erne, hvor landbrugskrisenfor alvor satte ind. 1932 fører bestyrelseni flere tilfælde forhandlinger om en akkordordning, bl.a. med tre navngivne gårdejere. Ide følgende år er der i protokollen nævnt tilfældeaf akkord ordninger og gældssanering.1938 tilbød en gårdejer, der skyldte kr. 2300,at brugsforeningen forlods kunne overtagehans gård. Hermed vil vi forlade dette tristeemne, selv om det stadig dukkede op i protokollen.Ved generalforsamlingen 1933 nægtedeformanden Jens Landbo, trods kraftige opfordringerat modtage genvalg. Ved det efterfølgendebestyrelsesmøde valgtes overklitfogedAxel Rasmussen til ny formand. Han varsjællænder og blev 1931 overklitfoged i ThistedAmt med bopæl på Søholtvej 6 (se der).1933 vedtoges det at opstille en benzintankved landevejen, vest for trappen til uddelerensbolig.1935 blev det gamle pakhus nedrevet og etnyt opført, som også skulle indeholde garageog hestestald.1936 vedtog bestyrelsen at anskaffe en kakkelovntil butikken. ”Så god og billig som mulig”,understreges det i protokollen.Ved bestyrelsesmødet den 15. april 1940,indførtes bl.a. følgende i protokollen: ”På foranledningaf de øjeblikkelige forhold i landet,enedes man om at indføre kontant betaling,idet man gav uddeleren fuldmagt tilvisse lempelser overfor solide betalere. I butikkenopsættes følgende opslag: Grundet deøkonomiske tilstande i landet for øjeblikket,har bestyrelsen set sig nødsaget til at indførekontant betaling ved modtagelse af korn,foderstoffer, grov og butiksvarer. Enslydendemeddelelse sendes skriftlig til mindre solidebetalere”.Krigsårene forløb stille og rolig for brugsforeningensvedkommende med de besværligheder,man måtte leve med på grund af varemangelog rationeringer. Ifølge protokollenhar der kun været få bestyrelsesmøder og andreaktiviteter i denne periode.En undtagelse var dog den 17. august 1942,hvor både brugsforeningen og uddeler Vilsbølkunne holde 25 års jubilæum. Festen blev udførligrefereret dagen efter i Thisted Amts Tidende.Referatet er afskrevet i protokollen,hvor det fylder tre og en halv side, hvorfrafølgende uddrag er taget:I Vandet blev der i går festligholdt et dobbeltjubilæum. Det var V. Vandet Brugsforening,der nu har eksisteret i 25 år, og da dens førsteuddeler Christen Kirk Vilsbøl stadig er forretningensleder, kunne også han fejre 25 årsjubilæum. Både fra brugsforeningens ledelseog dens kunder blev der dagen igennem, overforuddelerparret givet talrige udtryk for tilfredshedmed deres gerning gennem de mangeår. Den egentlige jubilæumsfest fandt stedi forsamlingshuset i aftes. Her samledes 150149Vandet sogn trykudgave.indd 149 11-11-2007 12:43:39


mennesker i lokalerne, der var meget smuktpyntet med rød-hvide guirlander og blomster.Formanden Axel Rasmussen bød velkommenog holdt festtalen. Han mindedes udviklingengennem årene fra 40 til de nuværende 150medlemmer. Det gode resultat, vi kan se tilbagepå, skyldes naturligvis ikke blot bestyrelsensarbejde, men først og fremmest uddelerVilsbøl og hustru, der har måttet trækkelæsset i 25 år. På bestyrelsens vegne overrakteformanden derefter Vilsbøl et smukt guldurog fortsatte: Når Vilsbøl har været i standtil at udføre denne påskønnelsesværdige gerning,skyldes det også hans hustru, der trofasthar hjulpet ham, også hende vil vi takkei dag. Fru Vilsbøl fik overrakt en meget smukblomsterkurv. Herefter havde flere, både privateog forretningsforbindelser, ordet for attakke uddelerparret.Uddeleren rettede herefter en tak til alle,der havde været med til at gøre dagen festligfor ham og hans kone. En uddelers gerning eren skøn gerning. Han rettede en tak til tidligereog nuværende bestyrelsesmedlemmer ogmedarbejdere i brugsforeningen. Det er ikkelet, hverken at være kunde eller ekspedient, iøjeblikket, udtalte Vilsbøl, men jeg vil alligevelhåbe, at vort samarbejde kan fortsætte påsamme gode måde.Der blev serveret en forfriskning og redaktørBrunsgaard, Thisted læste muntre jyskedigte og anekdoter. Pastor Skytte sluttede festenmed at minde om, at både efter en arbejdsdagog en festdag kommer den stund, damennesker trænger til at være stille for Gud.Ved generalforsamlingen 1954 oplyste formandenAxel Rasmussen i sin beretning, atder nu var 165 medlemmer og at omsætningensidste år havde været 1.026.354 kr. og dermedrundet en million.Formanden ønskede ikke at fortsætte vedbestyrelsesvalget 1954, hvorefter bestyrelsenvalgte Jens Nørgaard Jensen til ny formand.Han var sammen med en søster ejer af Højgård,Klitmøllervej 49 (se der).Formandsskiftet var dog ikke den størsteforandring i 1954, idet uddeleren siden 1917Christen Kirk Vilsbøl meddelte, at han ønskedeat fratræde stillingen fra 1. oktober. Detblev dog senere udsat til 1. november. Bestyrelsendrøftede muligheden for at dele forretningeni en afdeling A for butiksvarer og enafdeling B for grovvarer. Dette forslag blevvedtaget på en ekstraordinær generalforsamlingmed 25 stemmer for og to imod. ArnoldKær, der var tidligere medarbejder i brugsforeningen,blev uddeler i afdeling B.Der indkom 52 ansøgninger til den ledigestilling som uddeler i afdeling A. Bestyrelsenvalgte Knud Rasmussen, der tiltrådte den 1.november 1954.1961 blev Otto Jensen formand i brugsforeningen.Han var gårdejer i Munksminde i Ø.Vandet, der var hans kones fødegård. Efterotte år opsagde Knud Rasmussen sin stillingsom uddeler.Den næste uddeler blev Svend Kappel, dertiltrådte 1. maj 1962. Han kom fra en stillingsom uddeler i Lild. Han blev her i fem år til1967, hvor bestyrelsen valgte Bjarne Frostholmtil uddeler, så man må sige, at den tidvar forbi, da denne stilling var livslang som iuddeler Vilsbøls tid. Om de skiftende uddelereog deres familier, se nærmere under omtalenaf Lien 12.1967 kunne Vester Vandet Brugsforeningfejre 50 års jubilæum, men det er ikke nævnt150Vandet sogn trykudgave.indd 150 11-11-2007 12:43:39


med et eneste ord i protokollen, så det har nokikke været fejret, i modsætning til det føromtalte25 års jubilæum 1942.Ved generalforsamlingen 1967 var der trebestyrelsesmedlemmer på valg, deriblandtNiels Brogaard, der foreslog, at damerne blevrepræsenteret i bestyrelsen, hvilket resulteredei nyvalg af Marie Skaarup og Kirstine Brogaard.Hermed blev der for første gang i brugsenshistorie gennem 50 år indvalgt damer ibestyrelsen.Efter at man gennem mange år, indtil 1965,havde udbetalt fem pct. i dividende eller overskud,gik denne procent de følgende år nedadog endte 1970 på nul.1971 skiftede man igen uddeler og valgteArne Kristiansen blandt de to ansøgere, så detvar åbenbart ikke længere så atråværdig enstilling.1973 vedtoges på generalforsamlingen etforslag fra bestyrelsen gående ud på inddragelseaf uddelerens lejlighed i butiksarealet,der således øgedes fra 70 til 170 kvadratmeter.Udvidelsen kostede 126.000 kr.1977 blev savværksarbejder Poul Guld valgttil formand for brugsforeningen efter Otto Jensen,der havde været formand i 15 år.Ved 60 års jubilæet 1977 oplyses iflg. ThistedDagblad, at brugsforeningen har 70 medlemmerog en årlig omsætning på ca. tre millionerkr. Herefter begyndte omsætningen atfalde.Efter otte år som uddeler opsagde Arne Kristiansensin stilling 1979. Som ny uddeler blevblandt to ansøgere valgt Eivind Holm Olesen,der var ansat i Hillerslev Brugsforening.Ved generalforsamlingen 1979 omtalte formandenPoul Guld den stadig faldende omsætningog henstillede kraftig medlemmernetil at stå sammen om foreningen og handle derså meget som mulig for at bevare den. I øvrigtfrabad han sig genvalg til bestyrelsen. Til nyformand valgtes Egon Larsen.Efter et par møder med driftskonsulent HenningRasmussen i foråret 1980, stod det klartat brugsforeningen i V. Vandet ikke kunnekøre videre som selvstændig forretning.Ved et beboermøde den 28. maj 1980, hvortilder var mødt 85, redegjorde formanden oguddeleren for brugsforeningens stilling og understregede,at situationen var virkelig alvorlig.Der blev fremsat flere forslag, bl.a. at mankunne indbetale et beløb og efter tre månederhandle for det. En afstemning gav bestyrelsenmandat til at undersøge muligheden for atsælge brugsen til en købmand. Efterfølgendeblev der givet tilsagn om 45.000 i henhold tilovenstående forslag af 28. maj.Ved generalforsamlingen den 3. decemberoplyste formanden, at de tilsagn, der var giveti henhold forslaget af 28. maj, havde givet resultater,men ikke nok. Bestyrelsen havde rettethenvendelse til Kvickly, Thisted Arbejderforeningog Nordthy Brugsforening i Thistedom samarbejde, men det havde ikke givet positiveresultater.En beregning fra revisor Brønner i Holstebroviste, at en nedlæggelse af brugsforeningenkunne slutte med et lille overskud, såfremtejendommen kunne sælges til 540.000,hvilket bestyrelsen ville foreslå. Dette forslagblev vedtaget med 39 stemmer for, syv stemteimod og tre var blanke.Her slutter protokollen, da bogen er skrevetfuld, men et eller andet sted må der vel findesnoget skriftligt om forretningens afhændelsetil uddeler Eivind Holm Olesen, der drev denvidere som købmands forretning, indtil han151Vandet sogn trykudgave.indd 151 11-11-2007 12:43:39


1998 solgte den til Karina Dahlgaard Bunch,der drev den i ca. halvandet år, hvorefter denlukkede i foråret 2000. Et forsøg fra beboernepå at genstarte en købmandsforretning i ejendommenlykkedes ikke.Vandet AndelsmejeriDa det desværre ikke har været mulig at opsporeen protokol for Vandet Andelsmejeri,må vi nøjes med disse få oplysninger, som vipå anden vis har fået kendskab til.Mejeriet blev oprettet 1898. Den første mejeribestyrervar Frederik Jensen, hvis fuldenavn var Hans Frederik Laurits Jensen, og hanvar ifølge kirkebogen i Øster Vandet gift medMarie Petrine Madsen Rosgaard. Kirkebogenfortæller også, at ægteparret 1902 fik en søn,der fik navnet Frede Rosgaard Jensen. Dennæste mejeribestyrer var Jens Larsen KnudsenKragholm, som vi heller ikke ved ret megetom, men kirkebogen oplyser, at han var født o.1887 og var gift med Mette Kirstine Mehlsen,der var født o. 1884. Dette ægtepar fik tre børnmens de boede på mejeriet i Vandet, nemligHelge født 1910, Jens født1911 og ThorkildDen første bestyrer på Vandet Mejeri Frederik Jensen oghustru Marie Rosgård.Mejeribestyrer Jens Krogholm og hustru Mette Kirstine.Vandet Mejeri.født 1913. Derefter blev Niels Kristian Højmarkmejeribestyrer på Vandet Andelsmejeri.Han var ifølge kirkebogen født o.1886, ligesomhans kone Andrea Margrethe. De blevgift i Ringkøbing 1916 og fik samme år datterenEdith Louise. Disse oplysninger fra kirkebogenfortæller jo ikke meget om mejerietsdrift, men dog lidt om de skiftende bestyrere,i de første år af mejeriets historie.I bogen ”Danske Mejerier. Haandbog formejeribruget” nævnes de første formænd for-Vandet Andelsmejeri. Det var Niels Thomsen152Vandet sogn trykudgave.indd 152 11-11-2007 12:43:40


Mejeribestyrer Chr. Larsen, Vandet mejeri.Knakkergaard, P. Kudsk Wigh, Jens Larsen ogderefter Jens Munk Rask.Den 1. september 1916 blev Johan ChristianLarsen antaget som mejeribestyrer på VandetAndelsmejeri, efter at han var blevet opfordrettil at søge pladsen, hvor han kom til atvirke i næsten 43 år.Christian Larsen, eller ”Larsen” som hanvist mest kaldtes, er født i Ydby 1889. Hangik på Hurup Realskole, hvorfra han fik eksamen1906. Han begyndte sin mejerigerningpå Snedsted Mejeri 1907 og var senerepå mejerier i Sørvad, Lødderup og MorupMølle.1912-13 var han på Ladelund Mejeri-Mitte Larsen, g.m. mejeribestyrer Chr. Larsen.skole eller Mælkeriskole, som det kaldtes dengang.Det var nok, mens han var på mejeriet iSørvad, han traf sin kommende hustru Mitte,der var fra det nærliggende Vinding, hvor huner født 1891. Ifølge folketællingen 1921 varhendes navn Marie, men hun blev altid kaldtMitte. Deres datter Gerda blev gift og bosattesig på Holstebroegnen. 1923 blev mejerietombygget og moderniseret under medvirkningaf arkitekt J. Jensen, Ejerslev. Mejeriets formandvar på dette tidspunkt Martin ChristensenRask i gården Fuglsang i V. Vandet. Hanvar broder til ovennævnte Jens Munk Rask,der boede i Ø. Vandet. Der var dengang 120153Vandet sogn trykudgave.indd 153 11-11-2007 12:43:41


Vandet Mejeri 40 års jubilæum 1938-. Fra venstre: 1. ukendt, 2. mejerist Peter Gravesen, 3. ukendt, 4. thomas Bisgaard,5. ukendt, 6. Margrethe Skaarup, 7. Agnes Andersen, 8. Mitte Larsen med Gerda, 9. ukendt., 10. Marius Laursen, 11.på vognen Johannes jensen, 12. Hans Skaarup, 13. mejeribestyrer Chr. Larsen, 14. Niels Chr. jensen (Skødt), 15. AageBach - på vognen, 16. ved bilen Anders Søndergaard, 17. ukendt.leverandører med i alt 900 køer, heraf fire medover 20 køer, 66 havde fra fire til otte køer ogresten derunder.Mælken blev leveret fra landbrugsejendommenei Skinnerup, Ø. og V. Vandet og nogle fraKlitmøller. Engang om året var der licitation påsamtlige mælkeruter, hvor alle, der ønskede det,kunne indlevere et skriftligt tilbud til mejeriet,hvilket mange benyttede sig af og derved skaffedesig en ekstra fortjeneste. Trækkraften tilmejeriets maskiner var fra starten en dampmaskine,der fik damp fra den store kedel, hvor derblev fyret med tørv og senere også med kvasknipperfra Vilsbøl Plantage. Senere blev der installeretelkraft og oliefyr. Efter fire ugers leveringaf mælk til mejeriet var der udbetaling afkroner og ører for den leverede mælk, der kunnedog udbetales et lille forskud ved henvendelsetil mejeribestyreren.Efter Chr. Larsen var fratrådt som mejeribestyrer,blev Anders Jensen ansat i denne stilling.Han er født 1922 og gift med Hilda Knattrup,der er født 1923. De fik fire børn: Christian, JensJørgen, Hanne Marie og Anne Mette.I regnskabsåret 1960-61 blev der indvejet3.145.745 kg sødmælk til en pris af 1.044.973kr. Endvidere oplyser regnskabet at mælkekørselenhar kostet 41.990 kr. Brændsel inkl. kørselkostede 9.432 kr. El udgifter var 7.950 kr.154Vandet sogn trykudgave.indd 154 11-11-2007 12:43:44


Mejeribestyrer Niels Højmark og hustru Andrea Margrethe.Vandet Mejeri.Mejeribestyrerens løn var på kr. 19.235 og medhjælpernesløn var på kr. 21.592.Regnskabet 1960-61 er underskrevet af AndersJensen som mejeribestyrer og af bestyrelsesmedlemmerneMads Dahlgaard, GunnerDybdahl, Niels Kr. Nielsen, Kr. Diechmann,Ernst Kold, Martin A. Mathiasen og Kr. IverDragsbæk.Mejeriet havde også et detailsalg af konsummælk,smør med videre til private, især i Klitmøller,hvortil der blev kørt med en bil, dog underkrigen med hestevogn. Den første, der varetogdette, var Anton Bang, der boede på Sejlhøjvej13. Senere overtoges det af Johannes Stentoft,der efter at han1953 købte og bosatte sigpå Klitmøllervej 50, overdrog salget af konsum-Mejeribestyrer på Vandet Mejeri Anders Jensen og hustruHilda med deres tre ældste børn Christian, Jens Jørgenog Hanne Marie.mælk til Aksel Nielsen i Klitmøller. Den sidstemejeribestyrer på Vandet Mejeri var ovennævnteAnders Jensen og sidste bestyrelsesformandvar Chr. J. Christensen.Efter at Vandet Andelsmejeri var nedlagt, blevbygningerne 1969 solgt til Ninna og Tage Kristensen,der indrettede mejeriet til autoværksted.Familien Jensen, Vandet Mejeri. Bagerst: Jens Jørgen,Kristian, en mejerist, Hilda og Hanne Rie. Foran: AnneMette og mejeribestyrer Anders Jensen.155Vandet sogn trykudgave.indd 155 11-11-2007 12:43:45


Ejendomme i Øster VandetElmholmvej 1. Matr. nr. 11kElmholmvej 1 i Øster Vandet.Anders Jespersen Stentoft solgte byggegrundtil Chr. Østergaard i 1925. Chr. Østergaardvar tømrer og en altmuligmand, der kunnelave næsten alt. Hans hustru Jensine Aninevar syerske. Hun underviste unge piger i syning.Chr. Østergaard solgte i 1935 huset tilH. P. Christensen. Peter Steffensen boede tilleje nogle år. Han drev vognmandsforretningi Vandet.Peter Ringgaard købte huset i 1940. Hanblev samme år gift med Jenny Bisgaard fraVester Vandet. De fik seks børn, Aage, Gerda,Betty, Bent, Ejnar og Ulla. Peter Ringgaarddrev vognmandsforretning de første år.Efter krigen arbejdede han ved marinens tøjhusdepoti Øster Vandet. Han støbte også fliserderhjemme, og de havde en stor køkkenhave,hvor de dyrkede mange grøntsager, somde solgte.Jenny havde tillige en stor blomsterhavemed utrolig mange blomster. Mange buketterog blomster har Jenny givet til naboer ogvenner. Var der fest i forsamlingshuset, vardet tit blomster fra Jennys have, der pyntedepå bordene.Jenny og Peter Ringgard solgte huset i 1988og flyttede til Nors, hvor de havde købt hus.Helle og Poul Alfred Kristiansen købte herefterhuset. Helle arbejder på LandbrugscenterNordthy.Poul Alfred har i mange år været kirkesangerved både Vester og Øster Vandet Kirke oggraver ved Vester Vandet Kirke. Et hverv hanhar udført med stor akkuratesse. I år 2007 blevhan ansat i et bedemandsfirma.Parret har tre drenge: Klaus, født 1989, Jonas,født 1992 og Mads, født 1996. Helle ogPoul Alfred har taget aktiv del i KFUM ogKFUK og spejderbevægelsen.Elmholmvej 3. Matr. nr. 44aThisted-Fjerritslev Jernbane blev anlagt i1904. Indvielsen af Øster Vandet Station sketed. 18/11 1904. Ægteparret - privatbaneformandHans Karl Vilhelm Peder Steffensen,født 1875 i Odense og ekspeditrice AnnaMaria Abelone Andersen, født 1883 i Låsby- var de første til at passe stationen. DatterenUllarikka var født 1901 i Toustrup. Efter folketællingi 1921 er der nævnt yderlige seksbørn: Nielsine Margrethe Lefevre, født 1908,Vilhelmine Andrea Lefevre, født 1910, LadoraJohanne Lefevre, født 1913, Gerda JensineLenette Lefevre, født 1917, Elly Mary Lefevre,født 1919, Hans Jørgen Lefevre, født 1926.Hans Karl Vilhelm Peder Steffensen dødei 1934 og fru Steffensen flyttede i 1941 tilThisted.Derefter kom Baggers. Olga Bagger som156Vandet sogn trykudgave.indd 156 11-11-2007 12:43:46


Stationsforstanderinde. Bagger var overportørmen arbejdede også som konduktør. Parrethavde to piger: Elinor, der rejste til Københavnog bosatte sig dér og Kissy, der blevgift med Marius Hove fra Øster Vandet. Hanarbejdede også ved banen.Kissy og Marius fik datteren Jane.Fru Bagger rejste efter mandes død fra Vandeti 1951. Ellen og Arne Andersen flyttedeind i 1951, men blev kun to eller tre år. KlaraHeskjær kom i 1954 og blev til 1969.Øster Vandet Station fungerede også somposthus. Det var herfra landposten gik ud.Dagbladene kom med et tog ved 15.30-tiden.Børnene i nærheden hentede gerne avisen,da abonnenterne ellers måtte vente til næstedag. Børnene drog gerne af sted i god tid,så der var tid til leg med områdets andre børn,inden toget kom.Klokken seks om morgenen kom et godstog,”Slæberen”, fra Thisted mod Fjerritslev. Dettekom retur kl. 11.30. Det meste gods blev fragtetmed tog. Handelsmanden Jens Hove cyklederundt til landmændene og købte kreaturer,der blev trukket til stationen. Her var enlille indhegning, som dyrene gik i, indtil togetkom. Dyrene blev så gennet i en kreaturvognog kørt til marked i Aalborg og solgt.Børnene i byen solgte også dueunger til JensHove, som han tog med til Aalborg. Prisen varnok bedre dér. Hvis der var tale om brevduer,hændte det, at de kom tilbage, så børnenekunne sælge dem endnu en gang, indtil JensHove opdagede fidusen og slagtede duerne påstedet for at undgå ”gensalg”.Især om vinteren kom børnene, der gik pårealskole, cyklende fra Vester Vandet til stationenog tog toget til Thisted. Under krigenThisted-Fjerritslev Jernbane blev nedlagt i 1969.157Vandet sogn trykudgave.indd 157 11-11-2007 12:43:46


Vandet station.kom folk fra Aalborg med toget til Øster Vandet,hvorfra de cyklede til Klitmøller for atholde ferie.Banen blev nedlagt den 1/4 1969. ThistedKommune overtog bygningerne i 1971 ogsolgte i 1972 til Lene og maler J. Torben Poulsen.Lene og Torben boede der til 1985, hvorInge og Peder Thomsen købte huset. Parrethar to drenge, Jan og Thomas. Inge og Pedersolgte i 1999 og købte hus på Lien i VesterVandet.Inge Overby og Jesper Nielsen købte derefterden gamle station. De har sønnerne Johannesfødt 1999 og Laurids født 2002.Elmholmvej 8. Matr. nr. 11eHelmar Oddershede solgte i 1911 til NielsWittrup Nilsen, som købte parcel matr. nr. 5gaf Christian Andersen i 1922. Niels Wittrup,født 1885 i Vesløs, var gift med Marie Wittrup,født 1890 i Hillerslev. De fik sønnen Alfred,født 1913. Nils solgte ejendommen til EjnarJensen i 1956. Marie og Niels Wittrup flyttedetil Klitmøllervej 19.Ejnar Jensen født 1925 og hustruen VeraJensen fik fem børn: Robert, Gurli, Flemmingog tvillingerne Inger og Jørgen. Ejnar døde i1972. Det var svært for Vera at miste sin mandog stå ene tilbage med børnene. Hun drev doggården videre til 1978, hvor hun solgte til naboenLeo Diechmann (se Klitmøllervej 38).Leo Diechmann solgte bygningerne til ViggoKr. Jensen i 1985. Viggo boede der sammenmed Ella Sigrid Møller. Han døde i 1997 ogejendommen gik i arv til hans to børn MogensGade og Lone Gade og til Ella Møller. Ellaovertog ejendommen, men solgte den sidst pååret 1998 til Anna Elisabeth Sternow.Elmholmvej 10. Matr. nr. 11d og 13iHelmar Oddershede solgte i 1910 til ChristianTølbøl, der i 1918 solgte til Lars Peter Larsen,født 1890 i Nors, der var gift med Inger Larsen,født 1891 i Thisted. Lars og Inger fik datterenElse, født 1919. Lars Peter Larsen solgtegården i 1953 til Ove Sørensen, der er sønaf Stinne og Jens Sørensen, Øster Skårup iNors.Ove Sørensen blev i 1953 gift med EdithHangaard Jensen fra Kjelstrup. Parret fik tredrenge: Flemming, Jens Jørgen og Preben.Foruden at virke i landbruget arbejdede Edithogså som Edith sygehjælper på Solgården iHundborg. I 1995 solgte de jorden fra til LeoDiechmann. Edith døde i 1997 kun 62 år gammel.Ove solgte gården i 1997 og købte hus iNors. S. Kjeld N. Jeppesen og Gitte Overgaardkøbte gården.Engholmvej 1. Matr. nr. 10.Sofus Grøndahl, der var gift med AstridCatthrine, byggede huset i 1967, efter at158Vandet sogn trykudgave.indd 158 11-11-2007 12:43:47


de havde solgt gården Klitmøllervej 72 (seder).1992 overtog deres søn Carlo Grøndahl husetpå Engholmvej 1. Carlo arbejder med autolakering.Engholmvej 1a. Matr. nr. 1d.Karthrine Jensen Søe, der var enke eftersmedemester Niels Christian Jensen Søe(1894-1944) solgte i 1946 smedjen beliggendeEngholmvej 1A til Karl Hundahl.Karl Hundahl var smed i Ø. Vandet fra 1946til 1972. Dengang var der smedje og beboelse isamme hus. Frida og Karl fik to børn: Kate ogPoul. I 1976 byggede Henrik H. Petersen nytværksted. Henrik kom i 1972 fra Skjoldborg.Han blev i 1974 gift med Inger fra Humlum ogi 1976 fik de sønnen Peter. Inger var syg i mangeår og døde meget ung.Peter er udlært smed og gift med Kirsten.De bor på Mors. Kirsten er sygeplejerske. Huner datter af Ingrid og Kristian Hangård, Blidstrup.Henrik solgte i 1985 til Dansk Maskin Service,som igen solgte i 1987 til Karl Hedegård.Engholmvej 2. Matr. nr. 9b m.fl.1938 skøde fra C.S. Christensen og T. Pedersentil sogneplantage. Plantagen er et offentligtsted med forskellige træer, hvor folk kan gåen tur.Niels Chr. Jensen Søe (1835-1914) og hustru ChristineKrabbe (1835-1922). Smedemester i Øster Vandet, SmedSøesvej 9.Engholmvej 3. Matr. nr. 15f m.fl.Ejendommen var bygget 1954 af Johanne ogOluf Nielsen. De var et par dygtige og arbejdsommemennesker. Tidligere var Oluf fodermesterpå forskellige gårde i Thy. I 1942 købteægteparret et landbrug i Vang og drev ejendommenmed stor dygtighed i 30 år. I 11 af de30 år var Oluf kirketjener ved Ø. Vandet kirkeog det hverv blev passet godt. Oluf lærte sinedøtre at ringe med klokken, så det blev passettil punkt og prikke. Der var syv børn i ægteskabet:Villy, Ebba, Gudrun, Niels, Erna, Rosaog Ragnhild. Johanne og Oluf havde den storesorg at miste den ældste søn ved en militærulykke i 1958.159Vandet sogn trykudgave.indd 159 11-11-2007 12:43:47


Da Oluf Nielsens helbred begyndte at svigte,solgte de ejendommen i 1984 til Jens JørgenSørensen. Johanne og Oluf flyttede til Thisted,hvor Johanne stadig bor. Oluf døde i 1989.I 1970erne var Johanne og Oluf i Canada tregange for at besøge sønnen Niels og hans familie.Disse besøg mindes Johanne stadig medglæde og et stort smil.Jens Jørgen solgte i 1985 gården videre til Solvejgog Poul Gellert, som begge er lærere. Dehar to sønner: Thomas og Jakob.I 1995 blev gården igen solgt. Denne gangtil Leo Diechmann, som kom fra Klitmøllervej38.Engholmvej 4. Matr. nr. 14a m.fl.Gården kaldes Vestergård, og blev skødetfra Marius Christensen i 1893 til Maren ogAnders Tingstrup Mouritsen. A.T. Mouritsendøde i 1934. Enken Maren drev gården til sindød i 1939. Sønnen Alfred T. Mouritsen erfødt på gården i 1900. Han blev i 1939 giftmed Johanne Birgitte Vilsbøll, der er født i V.Vandet i 1906, datter af Peder Bak Vilsbøll.Alfred og Johanne boede på gården til 1943,hvor de overtog Johannes fødehjem og solgteVestergård til Hans Madsen, som solgte gårdenvidere til Niels Langballe i 1949.I 1952 blev gården solgt til Mads Dahlgård,der er født i 1927 i Sennels som søn af LarsChristian Dahlgård. I 1953 blev Mads giftmed Kathrine Jensen, født i 1930, datter afKarl Marius Jensen, Sennels. Mads var en ivriggymnast og leder for karlene i flere år. Indenhan blev gift, var Mads på Otterup Folkehøjskoleog på Asmildkloster Landbrugsskole.Mads var i bestyrelsen for V. VandetGrovvareselskab i 15 år. Derudover var hani 1960’erne formand for Dansk Andels Ægpakkerii Thisted, og i 1974 var han medstifteraf Vandet-Skinnerup Borgerforening. Stald,lade og maskinhus på Vestergård er fra 1930,mens stuehuset er fra 1960. Kathrine og Madshar fire børn: Karl Gustav, Karin, Lone og Esben.I 1991 overtog Karl Gustav ejendommensammen med hustruen Åse. Mads og Kathrineflyttede til Thisted, hvor Kathrine stadig bor.Mads døde i 1996.Engholmvej 6. Matr. nr. 18dSkøde fra Anders Heegård i 1938 til SørenPeter Visby GraversenSøren Graversen er født i Stagstrup i 1911,død i 1996. Han var gift med Ragnhild, fødti Sperring i 1914, datter af landmand PeterNielsen, død i 1959.Skøde til sønnen Jørgen Graversen i 1968.Jørgen Graversen er født i 1941. Han er giftmed Anny Madsen, født i 1943, datter af EmilMadsen, Ræhr. Anny har i mange år arbejdeti køkkenet på Klitmøller plejehjem, og hunhar siddet i menighedsrådet i Ø. Vandet somkasserer. Anny og Jørgen har to sønner: Bjarneog Leif.Vita og Henning Søe byttede i 2000 medAnny og Jørgen, så det nu er Vita og Henning,der bor på Engholmvej 6. Vita er kontoruddannetmens Henning er speditør i Hanstholm.Engholmvej 13. Matr. nr. 19aEjendommen blev 1913 købt af Otto Gasberg.Han er født i V. Vandet i 1882 og blev i 1905gift med Dorthea Svanborg Christensen, derer født i 1885 i Nors sogn i et hus kaldet NorsSkovhus, der lå ude ved havet nogle km nord160Vandet sogn trykudgave.indd 160 11-11-2007 12:43:47


for Klitmøller. Dorthea og Otto Gasberg arbejdedei Vandet Plantage og den tilhørendeplanteskole. De fik efterhånden mange børn,hvoraf en enkelt af de 12, der er fundet i kirkebogen,døde som spæd.Ca. i 1953 kom Marie og Tage Lassen til atbo på Engholmvej 13. Marie er født i 1928 iVigsø. Tage er født i 1923 i Elsted, Skødstrupsogn ved Århus. Tage Lassen var landmandog har altid været ved landbruget. Lassen blevsoldat i 1945, hvor han kom til flygtningelejrenpå Kronens Hede i Thy som vagtsoldat.Der traf han Marie Fuglsang Cristoffersen,som blev hans hustru i 1949. Der var ingenbørn i ægteskabet, men hjemmet i Vandet varaltid levende og åbent for familie, venner ognaboer. Lassen var en udadvendt person, oghan deltog aktivt i det landmandsliv, der rørtesig i Vandet, hvor han drev sit landbrug medkøer og grise. Da der stadig var mejeri i Vandethavde Lassen flere forskellige mælkeruter,som han altid plejede med stor omhu til allestilfredshed. I starten kørte Lassen med heste,senere med traktor. Lassen var altid i godt humør.Han ville gerne handle både med hesteog biler. Det ugentlige marked i Thisted besøgteLassen flittigt gennem årene, hvor hanfik rigtig mange venner, og thyboerne sattestor pris på Lassens velholdte østdanske dialektog hans bramfrie sprogbrug. Lassen varaltid parat til at hjælpe, hvor der lige var brugfor hjælp. Marie var også den, der hjalp bådevenner og familie, når lejligheden var der. Marievar den gode husmor, der passede hjemmettil punkt og prikke. Hun døde i 1998, ogLassen solgte så ejendommen til Brian Thygesen.Lassen flyttede til Klitmøller, hvor hanboede til sin død i 2001.Brian Thygesen er udlært bilmekaniker.Hjardalvej 27. Matr. nr. 7d. m.flDet første, der er fundet om ejendommen,er skøde fra Niels Chr. Vigh til Anders Chr.Pedersen fra 1885. I 1888 skødes ejendommentil Niels Pedersen Oddershede.I folketællingen fra 1890 kan vi se, at NielsPedersen Oddershede er født i Brund 1850og gift med Ane Elisabeth Jensen fra Hanstedfødt 1853.Parret fik syv børn: Peder Kristian født 1877,Eline født 1880, Mariane født 1882, Jens Bakfødt 1883, Ane Marie født 1885, Otto født1887 og Anine født 1889.Skifteudskrift som adkomst for de privatskiftende efter Niels Pedersen Oddershede i1923.Skøde fra arvinger til Poul Chr. Jensen i1923. Poul Jensen var gift med Cecil og parretfik fem børn: Anna, Marius, Ingvard, Ingeborgog Nicolaj. Poul Chr. Jensen solgte endel af grunden i 1942 til Anton Elmer Pedersenog den anden del i 1944 til Mads Pedersen.Anton Elmer Hove til Johannes Pederseni 1942. Johannes Pedersen solgte igen i 1947til Niels Andreas Nielsen Høj.Mads Pedersen solgte ligeledes til Niels AndreasNielsen Høj i 1947. Han solgte til HansEnevoldsen på matr. nr. 7d i 1948.Hans Enevoldsen solgte til Børge Slavenskyi 1949. Han solgte i 1951 til sadelmagerChr. A. Knudsen gift med Helga GunhildKnudsen. Parret fik fire børn: Bruno, Edith,Ove og Ellen.Gunhild og Chr. A Knudsen havde forudensadelmagerarbejdet med reparation af selvbinderseglog lignende også renholdelse ogringning ved Øster Vandet Kirke fra 1954 til1959.161Vandet sogn trykudgave.indd 161 11-11-2007 12:43:47


Chr. A. Knudsen, der var født i 1901, dødei 1979. Gunhild bor stadig i huset.Hjardalvej 29. Matr. nr. 9d. m.fl.I folketællingen er omtalt et hus i Hjardal.Skøde fra Frederik Jensen til Niels AndersenSige i 1876. Fra Niels B. Vigh til de på familieni 1879 (måske jord).Skøde fra Niels Andersen til Johanne VilhelmsenYde på matr. nr. 9d og 9f i 1890.I folketællingen fra 1890 kan vi se, at JohanneVilhelmsen Yde er fra Hørsted og husholderske.I husstanden bor også enken Johanne Madsenfra Hvidbjerg V. Aa.Ligeledes bor tømrer Kristen Larsen, Hjardalfødt 1843, gift med Inger Jensen fra Sperring.Der er nævnt tre børn, Jens Peter KristensenFredskild født i Thorsted, Niels KristensenFredskild født i Thorsted og Helvig KristensenFredskild født i Hjardal.Til husstanden hører også bedstefaderenLars Kristensen.Johanne Vilhelmsen Yde solgte i 1896 til PederAndersen Boe, der solgte videre til PederChristensen Pedersen Oddershede i 1906.Denne solgte videre til Mads Tertien Pederseni 1918. Skøde fra Mads Tertien Pedersenmed kurator til Martinus Thingaard Christenseni 1919. Til Christian Jensen i 1922. ChristianJensen solgte i 1928 videre til AndersAndersen (1880-1959), der var gift med MarieAndersen (1888-1959). Anders Andersenvar en flittig mand. Han hjalp rundt omkringpå mindre landbrug, når møddingen skulle køresud. Han stod i møddingen en hel dag ogfyldte møg med greb - et hårdt slid - og fikbare tre kroner i dagløn. Pengene var små dengang.Marie og Anders Andersen havde firesønner og en datter. Svend og Henry havdei en periode plads hos Ingvard Nørgaard påKjærgårdsminde. Karl havde urmagerværkstedi Thisted. Der foreligger ingen oplysningerom sønnen Vagn og datteren.Anders Andersen solgte i 1945 til SigurdHarfeldt, der solgte til Niels Andreas NielsenHøj i 1947.Skøde til Christian Pedersen Jensby i 1951.Samme år videre til Henrik Morsim. Til ViggoNidolf Kristensen i 1952, han boede på Lindgård,Klitmøllervej 35.Viggo Kristensen drev jorden, huset blev benyttetaf motorcykelklubberne Hondas og Kobraerne.Børge Vestergaard Madsen og Hanne MøllerPedersen købte ejendommen matr. nr. 9d og9f i 1997. De byggede nyt stuehus. De gamlebygninger er fjernet.Parret har to børn: Siv og Linn. Hanne MøllerPedersen er sygeplejerske og arbejder påThisted Sygehus.Birta og Luis Lingren Pedersen købte huset i2004/05. Huset er igen solgt i år 2007 til Birteog Niels Peder Josefsen. Niels Peder arbejderpå mejerigården i Thisted, Birte er pædagog.Hjardalvej 31. Matr. nr. 25aEjendommen her er udvidet flere gange.Først nævnte på ejendommen er Niels Stefansenfødt 1854 og hustruen Hedvig Kirstinefødt 1857. Skøde fra Niels Stefansen til sønnenHans Stefansen i 1918. Niels Stefansendøde i 1945, Hedvig døde i 1932.Hans Stefansen var født i 1887 og gift i Vang1917 med Marie Nielsen Bredahl, født 1890.De fik syv børn: Grethe Kristine, født 1918,162Vandet sogn trykudgave.indd 162 11-11-2007 12:43:47


Ejnar, født 1921, Ella, født 1922, Agnethe,født 1924, Niels Kristian, født 1926, HedvigKirstine, født 1933, Inge Elisabeth, født 1934.Hans Stefansen fik skøde fra Øster og VesterVandet Sogneråd på beboernes vegne matr.nr. 34 i 1928.Hans Stefansen solgte til Charles Peter NymannPedersen matr. nr. 2a, 34 og 9c i 1946.Statens Jordlovsudvalg solgte matr. nr. 25aog 35 til Charles Peter Nymann Pedersen i1951. Det er måske jord fra en ejendom, derlå længere mod nordvest vej Smed Søes Vej.Bygningerne er fjernet.Charles Pedersen er født i 1916, gift i Hillerslevkirke i 1942 med Mariane Kirstine Tølbølmfødt 1920. Parret fik tre sønner: Henning,Tage, født 1947 og Egon, født 1953.Charles Pedersen solgte ejendommen i 1965til Kristian Diechmann. Kristian Diechmannbyggede et hus nord for den gamle ejendomDet er i dag Hjardalvej 33. Den gamle ejendomer sidenhen blevet kaldt ”Charles”.Hansine Marie Nielsen købte ejendommen25a i 1980. Senere skøde til samme på matr.nr. 10g i 1984. Efter vejviseren 1994 bor HansKristian Nielsen på ejendommen. Birte og KristianBach Nielsen købte i 1995 ejendommen.Parret har to børn; Johannes og Nikoline.Hjardalvej 33. Matr. nr. 25dKristian Diechmann byggede huset efter athave overtaget jord fra Charles Pedersen i1965.KFUM Spejderne i Thisted overtog huset i1982 og solgte i 1993 videre Niels Juel GruppensForældreforening.Huset bruges i dag af spejdere og lejrskoler.Holmevej 1 (Kærgaardsminde) Matr.nr. 5a.Gården lå oprindelig sammen med flere andregårde lige nord for Øster Vandet Kirke, somdet kan ses på de gamle matrikelkort.Gården ejedes sidst i 1700 tallet af JesperAndersen, der er født i Ø. Vandet 1753, somsøn af Anders Christensen (1715-1781) ogDorthe Pedersdatter Bach (1726-1810). JesperAndersen blev gift 1793 med Maren Madsdatterfra Fårtoft. Hun er født 1765. De fikifølge kirkebogen otte børn. Deres ældste sønAnders Jespersen overtog gården efter forældrene,der døde henholdsvis 1825 og 1839.Anders Jespersen er født 1794 og blev giftmed Else Marie Jensdatter Kjærgaard, der erfødt i Thorsted 1805. Det er sikkert efter hende,gården fik navnet Kjærgaardsminde. Detteægtepar fik fire børn: Jesper, født 1836, Maren,født 1837, Jens, født 1839 og Marianefødt 1842. Anders Jespersen døde 1843 i en alderaf 49 år. Året efter 1844 giftede Else MarieJensdatter Kjærgaard sig med Christen MadsenSand, der er født 1803 i Sandgaarde i Ø.Vandet. Der blev to børn i Else Maries andetægteskab: Maren, født 1845 og Anders, født1848. Christen Madsen Sand døde1858, 55 årgammel og Else Marie Jensdatter Kjærgaarddøde 1861, ligeledes i en alder af 55 år.1860 havde Else Marie Jensdatter overdragetgården til sine to sønner fra sit første ægteskab,Jesper og Jens Andersen. Sidstnævntebliver 1863 eneejer af deres fødegård. Hankaldes i kirkebogen undertiden Jens AndersenKjærgaard. Han var som nævnt født 1839. Ifolketællingen fra 1860 finder vi Else MarieJensdatter, der er enke og 54 år gammel. Derefternævnes de seks børn fra hendes to ægte-163Vandet sogn trykudgave.indd 163 11-11-2007 12:43:47


skaber, hvoraf den ældste er 24 og den yngsteer 12 år. Desuden var der på gården fem tjenestefolk.Så selv om der 1904 blev frasolgt endel af jorden, har de været mange om at udførearbejdet på gården i 1860.Jens Andersen Kjærgaard blev gift medKaren Larsen Nordentoft fra Sjørring, fødto.1840. De fik ifølge kirkebogen i alt ni børn,men nogle var dødfødte og andre døde somsmå. Kun to - Else Marie, født 1870, og Anders,født 1872, fik lov at vokse op i hjemmet.De fik 1905 bevilling til at bruge efternavnetKjærgaard.Gården brændte 1895, hvorefter den blevflyttet til dens nuværende beliggenhed.Jens Andersen Kjærgaard døde 1906 og hanskone Karen Larsen Nordentoft døde 1915.1904 tinglyses skøde fra Jens Andersen tilJens Christian Larsen på gårdens hovedparcel,hvorfor der på dette tidspunkt må værefrasolgt en del af jorden.Jens Christian Larsen er født 1870 på Klostergårdi Vang og han blev gift med ovennævnteElse Marie Kjærgaard, der såledesblev boende i sit fødehjem Kjærgaardsminde.1920 tinglyses skøde fra Jens Christian Larsentil Anton Vestergaard. Hvor Jens ChristianLarsen og hans kone Else Marie Kjærgaardflytter hen, vides ikke, de er ikke nævnt ifolketællingen 1921, og der er heller ikke fundetnogle børn af dem i Ø. Vandet kirkebog.Men 1946 begraves Else Marie Kjærgaard iØ. Vandet og benævnes da som enke.Anton Vestergaard er født i Nors 1892 oggift med Maren Frøkjær, der er født i Nors1894, som det fremgår af folketællingen fra1921, der også nævner en Anders KjærgaardAndersen, som boende på gården. Det er sandsynligvisham, der blev født på gården 1872og en broder til ovennævnte Else Marie Kjærgaard.Han døde 1955 og benævnes da somforhenværende husmand. Maren og Anton Vestergaardhavde nok ingen børn, da der ikkenævnes nogen, hverken i kirkebogen eller ifolketællingen 1921.1929 tinglyses skøde fra Maren Vestergaard,som befuldmægtiget for Anton Vestergaard,til Ingvard Marius Nørgaard. Han er født iBedsted 1895 som søn af Jens Nørgaard. IngvardNørgaard blev gift med Karen Odgaard,der er født 1897 i Graugaard i Hvidbjerg. IngvardNørgaard er uddannet ved landbruget, ogvar på Haslev landbrugsskole 1921-22. Gårdenblev drevet med stor dygtighed. Der vartre karle og en pige på gården. Karen og Ingvardfik Else, der blev født 1929. Hun blevgift 1954 med Kristian Diechmann, som erfødt 1931 og søn af Mette og Georg Diechmann.Else og Kristian overtog gården Kjærgaardsminde,men Karen og Ingvard Nørgaardblev boende de første år, indtil de 1957 købteen byggegrund af August Christensen og byggedehuset på Klitmøllervej 29.De døde i henholdsvis 1977 og 1991.Else og Kristian fik tre børn: Walter, født1962, Bo, født 1965 og Bitten, født 1970.Else og Kristian udvidede med flere stalde,både til grise og kyllinger. Else og Kristiangjorde meget for ungdommen i byen. Deholdt ungdomsmøder og sammen med andreunge familier, blev der holdt folkedanser-afetner,ligesom han var med til at starte spejderarbejdeti Vandet. Kristian Diechmann harværet medlem af sognerådet og formand forØster Vandet menighedsråd.Else og Kristian solgte gården i 1980 tilJens Chr. Christensen, der er født 1947, søn164Vandet sogn trykudgave.indd 164 11-11-2007 12:43:47


af Mary og Christian J. Christensen, der harhaft gårde i Ø. Vandet og i Vestervig. Han varkreaturhandler bl.a. på Eksportmarkedet i Thisted.Jens Christensen er gift med Rita Molbæk,født 1950, datter af skipper Oskar Skaarup,Thisted. Rita Molbæk har været bogholderved Thisted Varmeforsyning. De borpå gården Engholm, Engholmvej 8 i VesterVandet (se der)Det blev ovennævnte Mary og Christian J.Christensen, der kom til at bo på Kjærgardsminde.Gården blev 2002 købt af Bjarne StentoftGravesen og broderen Jan Stentoft Gravesen,der bor henholdsvis Holmevej 3 og 6 (seder).Holmevej 2 (Holmegård). Matr. nr. 12aGårdens ejer var ved folketællingen 1834Mads Jespersen. Han er født i Øster Vandet1798 og blev 1828 gift med Ane NielsdatterBrandi, der er født i Klitmøller 1802. Detteægtepar fik otte børn. Ved folketællingen1845 var der, foruden familien med børn, tokarle og en pige på gården. 1849 døde MadsJespersen, 51 år gammel. Året efter giftedeAne Nielsdatter Brandi sig med Erik Nielsen,der er født i Nors sogn o. 1816. Han benævnesi folketællingen 1860 som sogneforstander.Ane var da 47 år, så der er ingen børn idette ægteskab. Erik Nielsen døde 1870 i enalder af 54 år, hvorved Ane Nielsdatter Brandiblev enke for anden gang. Selv blev hun 77år og døde 1879.Gården blev dog i familien, idet Mads Jespersenog Ane Nielsdatter Brandis yngste datter,Christine Madsen Holme, der er født1846på Holmegård, i 1871 blev gift med AndersPoulsen Frost, der samme år fik skøde pågården af sin svigermoder Ane NielsdatterBrandi. Anders Poulsen Frost er født i Vorring1841. Christine og Anders Poulsen Frostfik syv børn, der alle fik efternavnet PoulsenFrost: Ane, født 1872, Poul, født 1874, Riborg,født 1875, Ane Margrethe, født 1877,Ane Kirstine, født 1879, Mathilde Erikke, født1881 og Marie, født1884.Anders Poulsen Frost døde 1921 og hanskone Christine døde 1930, hvorefter tre af deresbørn fik skøde på gården, nemlig ovennævntePoul, Ane Margrethe og Marie PoulsenFrost. Sidstnævnte døde 1945, hvorefterPoul og Margrethe overtog hendes andel. PoulPoulsen Frost døde 1949 og Ane Margrethedøde 1969.Holmegård blev 1945 af Poul og MargretheFrost solgt til Robert Christensen, der 1947solgte den til Johanne og Adolf Andersen. Haner født 1896 i Sperring som søn af Else Kirstineog Anton Andersen. Johanne er født 1901,som datter af Nielsine og Poul Jørgen Christensen.Johanne og Adolf Andersen blev gift1924 og overtog hans fødehjem i Sperring.Omkring 1930 flyttede de til Næstrup og derfratil Holmegård i Ø. Vandet. Ægteparret fikefterhånden ni børn: Else, Signe, Anna, Poul,Ida, Inger, Martha, Karen og Bodil. De treældste er født i Sperring, de øvrige er født iNæstrup. Johanne og Adolf Andersen tilsluttedesig Indre Mission og stillede deres hjemtil rådighed for møder og lignende. De flyttede1965 til Thisted. Adolf døde 1976 og Johannedøde 1985. De overdrog 1965 Holmegårdtil datteren Karen og svigerønnen GunnarSmed. Karen er født 1941 i Næstrup ogGunnar er født 1937 i Hjardemål Klit. De købte1966 jord af Viktor Andersen i Øster Van-165Vandet sogn trykudgave.indd 165 11-11-2007 12:43:47


det mølle på Hvarregårdsvej. Karen og Gunnarfik fire børn: Jan, Iris, Tue og Jes. Karenvar en del år ansat som organist ved de tre kirkeri pastoratet, nemlig Øster Vandet, VesterVandet og Klitmøller. Gunnar har været medlemaf Øster Vandet menighedsråd og nogleår dets formand, ligesom han i en periode varformand i venstrevælgerforeningen. Han harogså deltaget i arbejdet med KFUM spejdernei Vandet. Både Karen og Gunnar har deltageti det kristne ungdomsarbejde og søndagsskolearbejdeti Vandet.1980 blev Holmegård købt af Georg Søe,søn af Kristian Søe i Nors og gift med LillyChristensen, datter af Karl Christensen i Hovsør.Georg Søe er uddannet som murer og Lillyer dagplejemor. De har fire børn: Henning,Torben, Mona og Hanne.Georg Søe solgte Holmegård til Erling AgerholmOvergaard, men ejes ifølge vejviseren2006 nu af Vibeke og Mark Holst.Holmevej 3 (Overgaardsminde). Matr.nr. 17Ejeren af Overgaardsminde var 1874 ChristenOvergaard Neergaard, så det må sikkert væreefter ham gården har fået sit navn. Han varfødt i Kåstrup o.1848. Han var gift med DortheNørgaard Oddershede, der er født o. 1845, ligeledesi Kåstrup. Ifølge folketællingen 1880og 1890 havde de to børn, Laura Kjerstine ogHedevig Marie, der begge er født i Kåstrup,så familien må stamme derfra.1905 købes gården af Jeppe Nielsen. Han erfødt i Hundborg 1861 og blev 1893 gift medBodil Marie Kristoffersen, der er født i Snedsted1865. Ved vielsen var Jeppe Nielsen præstegårdsforpagteri Solbjerg på Mors. Det blevdog kun ca. tre år han havde Overgaardsminde,idet han døde allerede 1908 under dramatiskeomstændigheder, som der berettes om iThisted Amts Avis den 23 marts 1908:”Efter hvad der meddeles os fra Aalborg,fandt man i morges Liget af en velklædt Mandog af Papirer som fandtes hos ham, fremgikdet, at han var Gaardejer Jeppe Nielsen fraØster Vandet. Endvidere fandtes paa Ligetet Beløb af 240 Kr. Han var rejst hjemmefratil Nørresundby Marked i Lørdags, og et parMænd, der var sammen med ham, har identificeretLiget. I Aalborg tog han ind på HotelPrins Frederik, dette forlod han i aftes ved 6Tiden og siden saae man ikke noget til ham.Hans Lommeur var gaaet i staa ved Midnatstid,på hvilket Tidspunkt Ulykken altsaa maavære sket. Den forulykkede, som var en i sinKreds meget afholdt Mand, nød et godt Ry somLandmand. Han efterlader sig Enke samt toBørn som Ægteparret havde taget til sig”.Også i Thisted Amts Tidende findes der enlidt kortere omtale af ulykken. Og da vi nuer ved aviserne, så lad os tage dødsannoncenmed, der et par dage efter var i begge aviserne,samtidig kan det være et eksempel på hvordanen sådan kunne være udformet på den tid.:”I Nat døde min inderlig elskede Mand JeppeNielsen 46 Aar gl, hvilket Sorgens Budskabmeddeles Slægt og Venner. Øster Vandet den23. Marts 1908. Marie Nielsen.Begravelsen foregaar Mandag den 30.Marts Kl. 11 fra Hjemmet. Indbydelsen skerkun på denne Maade.”Efter Jeppe Nielsens død overtog hans enke166Vandet sogn trykudgave.indd 166 11-11-2007 12:43:47


Overgårdsminde, Holmevej 3.Bodil Marie Kristoffersen Overgaardsminde.Der var ingen børn i deres ægteskab, men somnævnt i avisomtalen havde de to plejebørn.1910 blev Bodil Marie Kristoffersen giftmed Jens Christensen, en enkemand fraBrund. Han er født i Sjørring 1872. Han havdeværet gift med Anine Marie Nicolaisen, derdøde 1905 efter seks års ægteskab. Jens Christensenfik 1910 skøde på Overgaardsminde,men solgte samme år gården til Anton KristianSteffensen. 1912-1925 havde Bodil ogJens Christensen Bjerregård i Vester Vandet(se Sejlhøjvej 26).Overgaardsminde har gennem årene skiftetejere mange gange, som det ses af det følgende.Ovennævnte Anton Kristian Steffensender overtog gården 1910, var født o. 1887 oggift med Ane Kathrine Larsen, der er født o.1884. De fik sønnen Carl Christen, født 1912på Overgaardsminde. Efter tre års forløb solgtede ifølge skøde og panteregisteret 1913 gårdentil Christen S. Nielsen, som det ikke erlykkedes at finde flere oplysninger om. 1916blev Overgaardsminde solgt til Christen LundBrogaard, der ifølge folketællingen 1921 erfødt i Søndbjerg 1881 og gift med JohanneKirstine Andersen, der er født i Sennels 1890.De havde kun gården i ca. et år, hvorefter deflyttede til Skinnerup, hvor de findes i folketællingen1921. Deres datter Else er født iØster Vandet 1917 og en anden datter Eva erfødt i Skinnerup 1919, og der er måske flerebørn født efter 1921. Den næste ejer af Overgaardsmindevar Anders Søndergaard Jensen,167Vandet sogn trykudgave.indd 167 11-11-2007 12:43:49


der overtog gården 1917. Han er ifølge folketællingen1921 født i Skjoldborg 1866 og giftmed Ane Jensen, der er født i Hørdum 1868.Folketællingen nævner ingen af deres børn,men de har måske ikke været hjemmeboendepå dette tidspunkt.1921 blev Overgaardsminde solgt til Chr.Marius Nielsen, som der ikke er fundet oplysningerom, udover at han ifølge skøde ogpanteregisteret 1929 solgte gården tilbage tilovennævnte Anders Søndergaard Jensen. Efterhans død solgte hans enke Ane Marie Søndergaard1937 Overgaardsminde til ChristenRinggaard, som vi også mangler oplysningerom, udover at han efter ca. fire år 1941 solgteOvergaardsminde til Otto Valdemar Christensen.Valdemar Christensen, som han mest kaldtesvar gift med Johanne. Ægteparret havdefire børn: Svend Aage, Else, Jens og Inge, deralle er født før familien kom til Øster Vandet.Svend Aage omkom 1946 ved en ulykke, dahan 20 år gammel faldt i gårdens brønd.1960 blev Overgaardsminde solgt til CarlEigil Christensen, der er født 1935 i Thistedlandsogn. Han blev blev gift med Else MarieEnevoldsen, der er født 1940 i Ås. Ægteparrethar seks børn: Anne Marie, Hans Jørgen,Niels Henrik, Jens Peter, Carl Gustav, og LarsChristian. Først i 1960erne opførtes nyt stuehusog stald.1981 blev Overgaardsminde solgt til NielsPeter Hove, der er født 1952 i Silstrup og giftmed Lene Borggaard, som er født 1960 i Nors.De har børnene Kristian, Dorthe og Lotte. Dedrev sammen med gården en mindre maskinstationvirksomhed,som de fortsatte med efter,at de 1992 flyttede til Nors.1992 blev Overgaardsminde købt af BjarneStentoft Gravesen, der er født 1964 og opvoksetpå Dalgaard, Holmevej 6. Bjarne ergift med Karin, der er født 1965 i Hundborg.Ægteparret har fire børn: Nicolaj, Mathias,Frederik og Benjamin. Overgaardsminde ejesnu i fællesskab med Bjarnes broder Jan StentoftGravesen, ligesom de også ejer deres fødehjemDalgaard på Holmevej 6 i fællesskab(se der).Holmevej 4 (Brunsbjerggård). Matr. nr.5bDenne gård er en gammel selvejergård. Denmå være udstykket fra Kjærgaardsminde,Holmevej 1, der har matr. nr. 5a.I folketællingen 1880 finder vi Brunsbjerggårdsom nr. 29 med følgende personer: JensLarsen, 31 år, født i Ø. Vandet, Gjertrud Harkjærhans kone, 29 år, født i Kallerup. Derefternævnes tre børn, tre karle og to piger. I kirkebogenkan vi se, at Jens Larsen er født 1848.Forældrene var gårdmand i Øster Vandet LarsSørensen og hustru Johanne Pedersdatter Vestergaard,der ejede en anden gård i Ø. Vandet.Det er dog fra Lars Sørensens enke JohannePedersdatter, at Jens Larsen 1884 får skøde påBrunsbjerggård, så på dette tidspunkt må hunhave været ejer af to gårde, idet hun ved sindød 1895 benævnes som gårdejerske.Jens Larsen og Gjertrud Harkjær fik ottebørn, der er født i tidsrummet 1877 til 1897.Jens Larsen døde i 1908, 60 år gammel. GjertrudHarkjær opnåede den høje alder af 93 år,idet hun først døde 1943.Brunsbjerggård brændte 1898 og blev dereftergenopført.1911 fik Peter Marius Laursen skøde på gården.Han er født 1884 i Mejrup ved Holste-168Vandet sogn trykudgave.indd 168 11-11-2007 12:43:49


o og gift med Dagmar Riis Christensen, derer født 1882 i Boddum. Marius Laursen, somhan mest kaldtes, er uddannet ved landbrugetog har været på Vestbirk Højskole 1909-10.Dagmar og Marius Laursen fik fem piger:Anna, født 1911, Else, født 1914, Gudrun,født 1916, og tvillingerne Thora og Marie,født 1919. Marius Laursen blev meget tidligtenkemand, idet Dagmar døde allerede 1927,kun 44 år gammel.Marius Laursen var medlem af Ø. og V. Vandetsogneråd fra 1929 til 1954 og dets formandfra 1937. Han var en meget hjælpsom mand,også i hvervet som sognerådsformand, somfølgende lille tildragelse kan være et eksempelpå: Et ældre ægtepar, var ved pengeombytningenefter krigen, kommet klemme med nogleaf deres spareskillinger, som de ikke i tidehavde fået opgivet til skattevæsenet. Nu havdede betroet sig til et medlem af sognerådet,som derefter forelagde det ved et sognerådsmøde.Efter at have drøftet sagen siger MariusLaursen på sin lune måde: ”Jeg tror, at deter med deres penge som med vores gæld, dehar lige så stille taget magten fra dem, udende har bemærket det, så jeg synes, vi skal ladedem slippe for tiltale.”Marius Laursen solgte 1951 Brunbjerggårdtil Gunnar Sørensen Tjener, hvorefter han flyttedetil en mindre ejendom på Klitmøllervej41, hvor han var til sin død 1958.Gunnar Sørensen Tjener solgte Brunsbjerggård1954 til Eivind Larsen Poulsen, der erfødt 1932 og gift 1953 med Johanne JakobeLarsen, der er født 1936. Ægteparret har børneneBørge, Kirsten og Inge. Ejvind LarsenPoulsen døde 1978.Sønnen Børge Poulsen fik 1989 skøde påBrunsbjerggård. Han er født 1966 og uddannetved landbruget. Han er gift med Jane, derer født i 1969 i Gærup. De har tre børn: Morten,født 1992, Jacob, født 1994 og Camilla,født 1998. Jane er ansat som graver ved Ø.Vandet Kirke. Hun har tidlige været ansat påen maskinstation, hvorfor hun har øvelsen ogtaget på maskinerne, så det er en fornøjelseat se hende køre med græsslåmaskinen, somhun med stor dygtighed kan få drejet og vendti rette tid. Hun holder det pænt og ordentligalle steder ved og i kirken.Holmevej 6 (Dalgård). Matr. nr. 26 iVester VandetNebel havde fra gammel tid to aflæggere,nemlig Lille Nebel og Havrelandshuset, dersenere fik navnet Dalgård og ligger så langtmod øst i V. Vandet sogn, at det synes merenaturlig om ejendommen hørte til Ø. Vandetsogn, hvorfor vi også ofte finder beboerne iØ. Vandet kirkebog og folketællinger.Trods navnet var det i virkeligheden en gårdmed et hartkorn på 1-5-1-0, idet ejendommepå 1 tdr. htk. regnedes for gårde.Havrelandshusets historie kan føres langttilbage i tiden. Ved hjælp af skødeprotokoller,kirkebøger og folketællinger kan vi findefrem til følgende fæstere og ejere:Peder Christensen Toft (1696-1743) fra Nørhåblev 1726 gift med Kirsten Clausdatter(1703-1760) fra Solbjerg på Mors. I 1740 varhan fæster af et husmandssted i Vang og blevderefter fæster af Havrelandshuset. Han døde1743, og Kirsten Clausdatter overtog fæstet.De fik mindst otte børn, hvoraf kun den yngsteer født i Ø. Vandet, resten er født i Vang.Fem af børnene døde som små eller i en ungalder. Kirkebogen for Ø. Vandet har en griben-169Vandet sogn trykudgave.indd 169 11-11-2007 12:43:49


Dalgård, Holmevej 6, Øster Vandet, 1910.de beretning, som ordret lyder således:”Dom. 4. Adv. blev sl. Peder Toftes EnckesSøn paa Nebel Havreland Claus Pedersøn isin alders 11. aar bortdreven af et hastig paakommendehaardt Vejr med forskræckeligNordvest-Storm Sneefog, da hand vilde gaaesin bedrøvede Moders Ærinde til hendes Naboeog efter lang leden blev funden nordøstfor Schindrup død og frossen ihjel d. 27. dito,blev derpaa synet og begraven d. 30. dito.”Dette skete 4. søndag i advent, som var den22. december 1743, så det blev ingen glædeligjul dette år i Havrelandshuset..At manden i huset, Peder Christensen Toft, vardød samme år i marts måned, gjorde det endnumere tragisk.Deres datter Zidsel Pedersdatter Toft(1740-1812) blev 1760 gift med gift med AndersChristensen Midiholm (1724-1810) fra Sperring.Han blev den næste fæster af Havrelandshusetog fik tilnavnet Toft. Dette ægtepar fikifølge kirkebogen otte børn, deriblandt datterenAne Kjerstine Andersdatter Toft (1765-1827),der 1792 blev gift med Christen Larsen, kal-170Vandet sogn trykudgave.indd 170 11-11-2007 12:43:51


det Toft (1760-1835). Han var fra Tved, og hanblev den sidste fæster af Havrelandshuset, idethan 1793 blev selvejer og fik skøde på ejendommenaf Jens Christensen Søegaard, der varejer af Nebel på dette tidspunkt. Ane Kjerstineog Chr. Larsen Toft fik seks børn, men tre dødesom børn.Sønnen Anders Christensen Toft (1796-1865)blev gift 1827 med Anna Christensdatter(1802-1889), som er født i V. Vandet. I løbetaf årene 1828-1844 fik dette ægtepar ottebørn, deriblandt sønnen Christen Andersen Toft(1828-1920). Han fik 1862 skøde på Havrelandshuset.1868 blev han gift med Mariane Andersdatter(1840-1889) fra Skinnerup. Dette ægteparfik tre børn: Ane Andersen, født 1869 ogdød af difteritis 1878, Anders Toft Andersen,født 1871, og Anders Christian Andersen, født1873 og død 1882. Der var således kun den eneaf deres tre børn, der fik lov at blive voksen,nemlig ovennævnte Anders Toft Andersen, derfik bevilling til at slette Andersen og bruge Toftsom efternavn. Han blev da også altid kaldt ”AjsTovt” som det hedder på modersmålet i denneegn. Han fik 1912 skøde på ejendommen, hvorhan var født. Han blev gift med Dorthea MarieNørgaard, der er født 1880 på gården Engholmi Vester Vandet. Hendes forældre var Jens PoulsenNørgaard og Dorthea Marie Larsdatter (seEngholmvej 8). Dorthea og Anders Toft fik ingenbørn, så derfor gik slægtsgården ud af denslægt, hvor den havde været i godt 200 år, somdet fremgår af ovenstående beretning. De solgtegården 1953 og flyttede til Klitmøllervej 36.De døde begge 1956.De nye ejere af Havrelandshuset eller Dalgård,som ejendommen på Holmevej 6 nu kaldes,var Karen og Jens Badstue Fuglsang, der1953 fik skøde på gården fra Anders Toft.Jens Fuglsang er født 1891 i Hjardemål Klitog blev 1922 gift med Karen, der er født 1900 iSkinnerup. Ægteparret boede først på Nørklitgårdved Bulbjerg, senere flyttede de til en gårdi Bjerget, som havde været i Jens Fuglsangsslægt. Deres syv børn Marie, Else, Ingeborg,Ruth, Grethe, Mads og Anders er alle født førfamilien kom hertil.1961 solgte de gården og flyttede til Klitmøllervej54 (se der).Det var Sonja Stentoft og Kristian HundahlGravesen, der købte Dalgård 1961. Sonja er født1941 i Skovsted, Kristian er født 1934 i Hillerslev.De opførte nye avlsbygninger og udvidedestalden flere gange, så den kunne rumme denstadig voksende besætning af sortbrogede køermed opdræt, hvoraf mange kom på dyrskuer ogfik fine præmier.Ægteparret fik tre børn: Bjarne, Jan og Bente.Efter at Jan 1999 havde overtaget gården, flyttedeSonja og Kristian til Thisted, men bistår stadigmed råd og dåd på gården.Jan Stentoft Gravesen er født 1968 og gift medHeidi, der er født 1973 i Kåstrup. De har børneneKristian, Caroline, Amalie og Jakob.Dalgård drives stadig med en stor besætningaf sortbroget kvæg. Der er opkøbt jordfra naboejendomme. Gården ejes nu i fællesskabmed Jans broder Bjarne på nabogårdenOvergårdsminde på Holmevej 3, som ligeledesejes i fællesskab, tilligemed Kærgårdsmindepå Holmevej 1, så man kunne næsten godttale om et dynasti af den driftige og dygtigefamilie på Holmegårdsvej.Hvarregårdvej 1. Matr. nr. 5mBent Ringgaard købte byggegrund af KristianDiechmann i 1968 og byggede hus. Bent171Vandet sogn trykudgave.indd 171 11-11-2007 12:43:51


er søn af Jenny og Peter Ringgaard, ØsterVandet. Han er gift med Rita og parret har trebørn: Morten, Lene og Anne. Bent Ringgaardhar arbejdet på Kjærgårdsminde hos Else ogKristian Diechmann i mange år.Rita og Bent solgte i 1983 huset til BørgeMølgaard, som igen solgte til Karlo Frank Pederseni 1985. Han solgte i 2002 til Mary ogChr. J. Christensen. Chr. J. Christensen dødei 2005. Hustruen Mary og sønnen Poul borstadig på kendommenHvarregårdvej 2. Matr. nr. 6bSkøde fra Niels Thomsen Knakkergaard tilChristian Østergaard i 1908. Denne solgtei 1924 med bygninger til Elise MarieThingstrup. Lise Thingstrup, som hun mestblev kaldt. Hun boede der sammen med datterenDorthea Marie, som blev kaldt TheaThingstrup.Lise Thingstrup døde i 1961. Thea blev boende.Hun døde i 1996.Ejendommen blev solgt til Chr. J. Christensenomkring 1997. Nu er det Bjarne Gravesen, derhar jorden. Bygningerne er fjernet.Hvarregårdsvej 4 (Øster Vandet Mølle).Matr. nr. 7fIfølge oplysninger fra en slægtsbog er ØsterVandet Mølle bygget i Klitmøller 1860, hvorefterden skulle være flyttet til Øster Vandet1872. Der er dog noget, der tyder på, at møllenkan have været der allerede 1868, idetkirkebogen dette år nævner en mølleforpagterPeder Renberg og hans kone Sidsel MarieNielsdatter Edvardsen i anledning af, at deressøn Niels Edvardsen Renberg blev fødtog døbt i Ø. Vandet.Denne familie har sikkert kun været i sogneten kort tid, da de kun er nævnt i kirkebogendenne ene gang. De findes heller ikke i folketællingernefra1860 og 1880. Blader vi lidt viderei kirkebogen for Ø. Vandet, finder vi 1877oplysning om, at mølleren i Øster Vandet, LarsSalmansen og hustru Dorte Marie Pedersen fårdatteren Karen Marie SalmansenI folketællingen fra 1880, finder vi som nr.36 et hus og en mølle. Møllerens navn er HansChristian Andersen, der er født i Skinnerup o.1850. Hans kone Johanne Marie Nørgaard erfødt i Tingstrup o. 1853. Ifølge tingbogen vardet dog først 1882, Hans Christian Andersenfik skøde fra Lars Salmansen på matr. nr. 7fmed hus og mølle.Hans Christian Andersen og Johanne MarieNørgaard fik 12 børn i tidsrummet 1875-1896.Han døde 1916, hvorefter hans enke JohanneMarie Nørgaard overtog huset og møllen, derblev drevet af sønnen Carl Andersen, som erfødt 1878. Han døde i 1922 kun 44 år gammel,hvorefter den yngste af hans brødre ViktorAndersen overtog driften af møllen. Moderendøde 1928 i en alder af 75 år.Hendes mange arvinger overdrog huset ogmøllen til medarvingerne Anine og Viktor Andersen.Anine solgte 1934 sin anpart til broderenViktor Andersen. Han er født 1896, somden yngste af forældrenes mange børn. Sammeår som Viktor blev eneejer af barndomshjemmet,blev han gift med Marie KirstineClausen, der er født i Ø. Vandet 1911, somdatter af Niels Christian Clausen og JohannePetrea HedeViktor og Marie fik 1937 sønnen Knud ErikAndersen, der er uddannet som mekaniker ogbor i Koldby.172Vandet sogn trykudgave.indd 172 11-11-2007 12:43:51


Øster Vandet Mølle - nedlagt i 1947.Øster Vandet Mølle blev nedrevet 1947. Densidste tid havde den kun to vinger, idet den underen storm havde mistet en vinge, hvorfordet var nødvendigt, at fjerne endnu én. ØsterVandet Mølle blev som de andre møller på egnenbenyttet af bønderne i sognet og nærmesteomegn til formaling af korn til foder forsvin og kvæg. Efterhånden fik de fleste landbrugsejendommeselv mulighed for at formalekornet, hvorfor møllerne ikke længere kunnedrives med fortjeneste.Viktor Andersen døde 1975. Marie blev boendei huset en del år og solgte det 1997 tilChristina Raunskov.Marie fik ophold på Nors Ældrecenter, hvorhun døde 2003.Hvarregårdvej 6. Matr. nr. 7a og 8bI folketællingen 1890 nævnes en gård i ØsterVandet med følgende beboere: Jens Thomsenfra Sennels, husfar. Kathrine Marie Jensen fraNors, husmoder. Parret havde seks børn. JensFrost, født 1869 i Nors, Thomas Christian,født 1872 i Nors, Peder Bertelsen født 1875i Nors, Anders, født 1876 i Nors, Ingeborg,født 1878 i Øster Vandet, Maren Kathrine,født 1881 i Øster Vandet. Alle børnene harefternavnet Thomsen.Der har været mageskifte fra Jens Chr. Nebeltil Jens Thomsen på matr. nr. 7a og 8b i1878.Det er nok ca. tidspunktet, hvor Jens Thom-173Vandet sogn trykudgave.indd 173 11-11-2007 12:43:52


sen har overtaget gården. De må have boet iNors, da de fire ældste børn er født der.Efter Jens Thomsens død er et testamentesom adkomst for Jens Thomsens enke i 1912.Kathrine Marie Thomsen født Jensen til HansHamborg på matr. nr. 7a i 1913.Hans Hamborg blev gift med datteren MarenKathrine.I folketællingen 1921 kan vi se, at husfaderenHans Hamborg er født i 1880 i VesterVandet.Marie Thomsen født 1844 i Nors bor stadigpå gården.Kathrine og Hans Hamborg har to sønner;Jens Thomsen Hamborg, født 1912 i ØsterVandet, og Lars Hamborg, født 1916 i ØsterVandet.Nævnt er også tjenestekarlen Niels KristianNielsen, født 1905 i Vester Vandet.I 1946 fik sønnen Lars skøde på ejendommen.Kathrine og Hans Hamborg blev boendetil 1953, hvor de byggede hus på Klitmøllervej19, men allerede i 1956 flyttede de tilbagetil Lars på Hvarregårdvej.Lars Hamborg var meget interesseret i gymnastik.Han blev uddannet til leder, og han lededegymnastikken i mange år og var medtil opvisninger både i Vandet og på SjørringVolde.Opvisningerne om sommeren på SjørringVolde var en stor begivenhed, nærmest en folkefestpå dette tidspunkt. Lars var en ildsjæltil at samle ungdommen.Lars Hamborg døde i 1990. Arvingernesolgte til Sonja og Kristian Gravesen. SønnenBjarne Gravesen og dennes hustru Karinboede der i ca. to år, indtil de købte Overgårdsmindeog flyttede ind der.Bygningerne på Hvarregårdvej 6 blev solgttil Hanne og Morten Kappel. De boede der ica. to år og solgte i 1994 til Tinna Bjørnholtog Lars Henrik Fredslund. Parret har tre børn;Max 14 år, Maja 10 år og Magnus seks år.Hvarregårdvej 8. Matr. nr. 8bGården Hvarregårdvej 6 matr. nr. 7a og 8ber i 1912 blevet delt. Kathrine Marie og JensThomsens søn Anders Thomsen fik i 1913skøde på matr. nr. 8b.Anders Thomsen blev gift med Jensine Plejdrup,der er født 1890 i Fårtoft. Parret fik trebørn, der alle er født i Øster Vandet: Johannes,født 1918, Elna Marie, født 1919 og Ejnar,født 1923.I folketællingen nævnes også tjenestekarlJens Frederik Thomsen, født 1905 i Højemark,og tjenestepige Anna Nielsen, født 1907 i Klitmøller.Jensine og Anders Thomsen drev gårdenindtil Jensine døde i 1945. Sønnen Johannesovertog i 1949 gården. Anders Thomsen dødei 1964.Johannes forblev ugift. Han døde i 1983. Arvingernesolgte til Sonja og Kristian Gravesen,der solgte bygningerne i 1984 til Charlotteog læge Esben Sevelsted. De solgte igeni 1988 til Dorte Madsen og Lars Kirk. LarsKirk blev eneejer i 1993, og solgte i 1997 tilPalle Breson Neumann. Han er overlæge oghar været på Thisted Sygehus.Godset Vig og senere Hvarregård.Hvarregårdsvej 10. Matr. nr. 9aVigs gods har ligget i Øster Vandet sogn engang.I gamle dage stod Vandet Sø langt mereøstlig, end den gør i dag. I ca. 1925 blev174Vandet sogn trykudgave.indd 174 11-11-2007 12:43:52


Hvarregårdsvej 8. Siddende fra venstre Ingeborg Vilsbøl, f. Tomsen. Kathrine Hamborg, Hans Hamborg og AndersThomsen.der dannet en forening til afvanding af det,man i dag kalder Skadekær. Der blev laveten dæmning, en kanal blev gravet og et pumpehusblev bygget. Før var der færgesejladsover søen, og i gamle dage kunne man sejleind til godset Vig, som lå syd for Tøfting. Nutilhører jorden Asger Knudsen. Han kan huskefra sin barndom, at der har været en brøndpå stedet.Ejendommen syd for jorden hedder i dagVigs hus, da dette står på et gammelt matrikelkortFørste gang Vigs gods nævnes er i 1365, hvorValdemar Atterdag har skøde på Øland, der sammenmed Vigs gods i Vandet bliver til et len.Godset Vig nævnes anden gang d. 31 augusti 1406, da Kong Erik d 7. af Pommern erklærer,at Thorkild Myg og hans hustru Bodil oghendes søster Mette på rettertinget har skødetGodset Vig til ridderen Mogens Munk pådronning Margretes vegne6. september 1406: Thorkild Myg, hans hustruBodil Gundesdatter og dennes søster MetteGundesdatter afhænder og skøder deres rettighederi gården Vig i Thy med tilhørendegods, bl.a. fem gårde, kaldet Sigtrygs gods tilDronning Margrete og hendes efterkommere.Desuden oplader og skøder nævnte Mettesine mulige rettigheder i Brøndum og Rolstrupsamt i Povl Globs gods.175Vandet sogn trykudgave.indd 175 11-11-2007 12:43:52


Som bekendt bestræbte Dronning Margretesig på at sikre kronen adkomstbreve på demange ejendomme, som under urolige tiderunder Christoffer d. 2. og Holstenervældenvar gået over på bjergsomme herremændshænder, og blandt dem var også Vig, som enadelsmand ved navn Thorkild Myg samt hanshustru og søster afstod al ret til og overlodDronningen. For yderligere at sikre besiddelsenlod hun siden gården tildømme kronen til”evig eje”.Der findes endnu et brev fra sammen år ioktober, der siger, at Vig og 10 gårde blev tilkendtkronen, fordi Thorkild Myg ikke kommed sine adkomstbeviser til gården og godsetinden den tid, der var fastsat.Brevene siger altså ikke det samme, menhvordan formaliteterne er blevet ordnet, vedvi ikke.I 1408 er Vigs gods under Ørum Len. I 1502ejer Jens Spend og hustru godset.Den næste kilde, vi kender, er nemlig KanslerClaus Giordzens optegnelser om len oglensmænd m.m. fra 1523. Her har vi for førstegang en udførlig fortegnelse over Vigs gods,der sammen med Øland var forlenet bort tilStygge Krumpen. Her står hvor gården lå ogskylden var 16 tdr. korn.I 1525 er det Niels Kjeldsen Juel, der ejergodset.Næste kilde er et forleningsbrev af 1581 forNiels Krabbe til Nebel og Vesløsgård på VigsgodsVigs gods er 1597 under Ørum len, men derfindes dog særlige jordebøger for 1597-98 og1610. I den følgende tid findes der ingen særligejordebøger for Vigs gods, men godset stårfor sig selv i jordebøgerne for Ørum lenAt gården i en snes år ikke har været nævnt,hænger måske sammen med, at gården blevfæstet af en kvinde i 1598, Kirsten N. Hun varsandsynligvis enke, da gifte eller ugifte kvindermeget sjældent var fæstere. I 1598 fik Viggods nedsat sin skyld til fire tdr.Først i 1600-tallet boede Christen Madsenpå gården, og hans enke blev i 1632 gift medOluf Andersen - og han sad på gården endnui 1664. Efter ham fulgte hans søn, ChristenOlufsen Vig, der døde i 1708, 60 år gammel.Han havde gården i 1688, men i en matrikelekstraktfra ca.1710-20 er det Oluf Poulsen,der bruger gården. Denne Oluf Poulsen ejedeVandetgård. Siden blev noget af Vigs godsdrevet sammen med denne, hvorved Vandetgårdblev betydelig større.Vig gården blev på et senere tidspunkt flyttettil Øster Vandet kirkeby, hvor stuehusetstadigvæk ligger. Det er Klitmøllervej nr. 56.I 1700 tallet er det Bertel Clemmenssøn, derejer godset Vig. Hans datter Ellen Clemensdatter(1700 - 1782) giftede sig af godhed meden ganske ung mand Niels Kristensen Vigh(1724 - 1801), der skulle arve hendes og broderensmange gårde. Ja, så undgik man jo arveafgift.Han tjente på nabogården Store Tøftingog søskendeparret, som han ofte besøgte,syntes meget godt om denne unge mand. Deblev gift 10-10-1754. Broderen skulle dog bliveboende på gården. Denne ordning kan manse på Lokalhistorisk Arkiv i Thisted. Da EllenClemensdatter dør i januar 1782, gifter NielsKristensen Vigh sig i oktober 1782 med tjenestepigenMette Nielsdatter (1746-1824) ogfra disse to stammer Vigh-familien, som hargården indtil 1920.Efter Mette og Niels Kristensen Vigh overtagesgården af deres søn Bertel Nielsen Vigh(1783-1872). Han var gift med Karen Peders-176Vandet sogn trykudgave.indd 176 11-11-2007 12:43:52


datter (1797-1834). Hun var datter af den berømtebenbrudslæge Peder Christensen Kudskfra Nors. Hun var altså svigerinde til den senereberømte Stinne Kudsk.Deres søn Niels Bertelsen Vigh (1819-1897)var gift med Marianne Nielsdatter Djernes(1818-1906) fra Amtoft. Han var med i krigeni 1848 i Sønderjylland, og med sig hjemhavde han en tysk rømmet soldat, FriedrichWilhelm Kuntz (1806-1890), som var født iHessen i Tyskland. Han var uddannet gartner.Gården lå nu i Øster Vandet kirkeby. Vigs gårdblev flyttet til marken Øvre Hvarre og blev til”Hvarregård” i 1858. Niels Berthelsen Vighhavde nu Kuntz som gartner, og han plantedeen have ved Hvarregård. Det var meget sjældentpå det tidspunkt at have en have. Senerei 1888 overtog sønnen Peder Kudsk Vigh(1858-1935) ”Hvarregård”. Han var gift medAnne Marie Jensen (1862 - 1935), som var fraKåstrup. De blev skilt i 1897.1895 var der et voldsomt tordenvejr. Enkusk på en postvogn fra Klitmøller søgte underdet meget voldsomme tordenvejr ly i gårdenei Øster Vandet by. Han kørte ind i denførste gård. Så slog lynet ned i denne. Så kørtehan til den næste, så slog lynet ned i dennegård også. Han kørte nu til den tredie gård,men da lynet også slog ned i denne, fortsattehan mod Klitmøller. Om det har medvirket tilat gårdene i landsbyen blev flyttet ud, ja detved vi ikke. Kærgårdsminde blev på dette tidspunktflyttet ud til, hvor den ligger i dag.I 1890 tog Kuntz sig selv af dage. Han varden sidste, der blev båret over kirkediget, fordihan havde begået selvmord. Hans fine korsstår stadigvæk i nordvestlige hjørne af ØsterVandet kirkegård. Dette kors blev rejst af hanskrigskammerater, også kaldet medaljemænd.Peder Kudsk Vigh (1858-1935). Gårdejer i Øster Vandetby. Gården flyttedes senere til Hvarregårdsvej 10 og fiknavnet Hvarregård.I 1897 døde den ældre Niels Berthelsen Vigh.Peder Kudsk Vigh var den sidste i Vigh familien,som ejede gården, for han solgte Hvarregårdtil Jens Skriver i 1920. Han solgte denigen i 1921 til Niels Mogensen. I 1922 købteNiels Jensen Hedegård Hvarregård. Den 12.dec.1925 brændte Hvarregård. Man troede iførste omgang, at det var en vagabond, derhavde sat ild til gården, men det viste sig, atdet var en lampe, der var hængt op under lofteti stalden. På det tidspunkt var der ingen elek-177Vandet sogn trykudgave.indd 177 11-11-2007 12:43:53


tricitet på gården. Stuehuset blev reddet.I 1929 solgtes Hvarregård til Niels DueholmJensen (1896 - 1983) som var gift medJohanne Kirstine Pedersen (1896-1954). Defik seks børn Helga D Jensen, født 1923, EllenMargrete D Jensen, født 1924, Inga N.D.Jensen (1926-1931), Ingemann N. D. Jensen,født 1931, Rigmor N. D. Jensen, født 1932 ogNiels N.D. Jensen, født 1933.I 1945 købte Jens Nørgård Knudsen(1907-1974) Hvarregård. Han var gift medMetha Rosa Knudsen (1913-1997). De blevgift i Snedsted Kirke i 1942. Begge var fødti Beersted ved Snedsted og ud af børnerigefamilier. Jens Knudsen havde ni søskende,Rosa havde 12. Han fik straks indlagt elektricitetog fik den første traktor i 1949. Dervar en John Deere med samlede forhjul. JensKnudsen byggede til, købte mere jord til ogmekaniserede meget. Rosa og Jens Knudsenfik fire børn: Lillian, født 1943, Eyvind, født1945, Asger, født 1946 og Bente, født 1950.Bente er gift med Steffen Oddershede, og debor på ”Knakkergård” i Øster Vandet. Da JensKnudsen døde, overtog Rosa Knudsen ejendommen,og i 1976 købte sønnen Jens AsgerNørgård Knudsen gården. Han blev i 1977 giftmed Kirsten Block Christensen fra Ørding,født 1946. Asger har bygget til og også købtmere jord til og mekaniseret endnu mere.Gården drives som kvægbrug med malkekøerog opdræt og planteavl. Kirsten og Asger hartre drenge: Ole, født 1978 - han er psykolog, Jacob,født 1980 - han er civilingeniør, og Peter,født 1982 han er også civilingeniør.Klitmøllervej 11. Matr. nr. 110Poul Hove Andersen solgte byggegrund tilChristian Peder Østergaard Frandsen i 1950.Christian Østergaard Frandsen blev født i Arupi 1914, men da han var halvandet år gammel,flyttede forældrene Sidsel og Peder Frandsentil Kirkegård i Øster Vandet, hvor Christianboede i omkring 40 år.Christian Frandsen blev gift med ElisabethSunesen fra Øster Vandet. De sad til leje etstykke tid og flyttede så til Klitmøllervej 11.De fik to piger, Birthe og Kirsten. ChristianFrandsen arbejdede mange år ved marinenstøjhusdepot i Øster Vandet. Han var tilsynsførendei 10 år. Han opnåede at blive tildeltKong Kristian X´s fortjenstmedalje i sølv.Christian var meget interesseret i naturen,gik på jagt og var formand for Nordthy Biavlerforening.Lis, som hun blev kaldt, var en meget dygtigsyerske - vi er mange, der har haft megenglæde af det.Christian Frandsen døde i 1986. Lis blev sygkort tid efter, kom på Solgården i Hundborg,hvor hun døde i 1995.Arvingerne solgte huset til Astrid og PoulHove (se Klitmøllervej 30). Poul Hove dødei 1990. Astrid blev boende et stykke tid ogsolgte derefter til Brian Ries og flyttede tilThisted.Brian Ries er gift med Inger Andersen, datteraf Magna og Poul Andersen, Skinnerup.De har to piger, Sanne og Louise.Klitmøllervej 17. Matr. nr. 11pPoul Hove Andersen solgte i 1950 byggegrundtil vognmand Tage Brunsborg, som byggedehuset. Ingeborg Vilsbøl fik skøde på huset i1951, men kom aldrig til at bo der.Astrid og Tage Brunsborg boede der i ca.178Vandet sogn trykudgave.indd 178 11-11-2007 12:43:53


tre år, og her blev parrets tredje barn, Bente,født i 1951.Tage Brunsborg solgte til Kissy og MariusHove i 1953. De var blevet gift i 1944 oghavde indtil da boet til leje. De har en datter,Jane.Marius Hove arbejdede ved banen, og varformand, da banen blev nedlagt i 1969. Kissyog Marius solgte huset i 1969 og flyttedetil Sjælland, hvor Marius Hove havde fået arbejde.Anne Mette og Ernst Kristiansen købte huset,men solgte allerede i 1972 til Gunnar NørgaardAndersen.Gunnar Nørgaard Andersen, født 1950 iNors Havreland, søn af Anne og Arne Andersen,blev i 1971 gift med Bodil Hargaard, født1951 i Revs, Hurup, datter af Andrea og ChristianHargaard.Gunnar er udlært gartner, og var formand forde kommunale gartnere i Thisted fra 1972 og25 år frem. Bodil var syerske hos Ries Konfektion.I 1979 blev Bodil dagplejemor. I 1984fik Gunnar og Bodil sønnen Bo fra Korea. Hanhar været pædagogmedhjælper i Sennels børnehavei ca. to år og læser til pædagog. I 1992begyndte Gunnar og Bodil at have børn i familiepleje,hvilket de stadig har.Gunnar og Bodil har været i menighedsrådet,ledet søndagsskole, spejderarbejde ogKFUM og K.I 2004 købte de pladsen med barakker, etlevn fra besættelsestiden. De samler tøj og sagersammen, holder loppemarkeder og senderde brugbare ting især til Rumænien.Klitmøllervej 18. Matr. nr. 11cDenne ejendom er solgt af Helmer Oddershedetil Andreas Jensen i 1909.Han boede der til 1939, hvor han solgte tilAnders Sigfred Gregersen, søn af Jørgen Gregersen,Tved. Sigfred var ud af en søskendeflokpå 11 og kom ud at tjene som 10-årig vedlandbruget. Sigfred Gregersen blev i 1934 giftmed Else Andersen fra Skinnerup. De fik todøtre: Kamma og Hanne. Else og Sigfred boedei Øster Vandet til 1945, hvor de solgte ogflyttede til Søgård Mark.Niels Oddershede Andersen købte ejendommen,men solgte igen til Henry ØstergaardPedersen i 1946. Denne solgte i 1947 til OttoAndersen Kold.Otto Kold var gift med Inger Kristine Koldog havde tre sønner, Ernst (se Klitmøllervej45), Robert (se Lien) og Jens, der var udlærtsmed og boede i Thisted.Otto Kold døde i 1954. Inger Kold blev boendetil 1965, hvor hun solgte til barnebarnetBjarne Kold, der er gift med Bodil. De har tobørn: Majbrit og Kristian.Bjarne Kold solgte i 1969 til Evald Østergaard,der er bogholder ved Thisted Kommune.Evald er gift med Anni Østergaard, der ersyerske. Hun syr både for private og forretninger.De har to sønner: Rene og Steen.Evald Østergaard solgte til Hans SøholmVestergaard.Klitmøllervej 19. Matr. nr. 11tOgså her var byggegrunden solgt af Poul Hovetil Hans Hamborg i 1953. Kathrine og HansHamborg byggede huset. De havde afhændetgården Hvarregårdvej 6 til sønnen Lars(se der).I 1956 solgte de huset og flyttede tilbage til179Vandet sogn trykudgave.indd 179 11-11-2007 12:43:53


Lars på Hvarregårdvej. Hans Hamborg dødei 1958, Kathrine døde i 1966 på Nors Alderdomshjem.Marie og Niels Wittrup (Se Elmholmvej 8)købte huset i 1956. Marie Wittrup døde i 1958.Niels Wittrup døde i 1969. Iflg. skifteretsattestfor Alfred Wittrup Nielsen, solgte han til KlaraHeskjær i 1969. Hun solgte til Egon Olsen i1976, der igen solgte til Bjarne Poulsen og HanneS. Christensen i 1979.Huset blev solgt til Karl Kristian Andersen ogKristine Madsen i 1991. Herefter solgt til KelaThisted B. Olesen og G. Olesen og til sidst solgttil Birthe Kaarfast og C. Buchwald i 2005.Klitmøllervej 20. Matr. nr. 11qNiels Wittrup solgte i 1951 byggegrund tilTage Brunsborg (se Klitmøllervej 17).Tage gik i kompagniskab med Alfred Wittrup(se Klitmøllervej 22), og han drev vognmandsfirmaet,indtil det blev overtaget af JensSørensen, Skinnerup. Tage Brunsborg havdejob som forsikringsinspektør for Nye DanskeLloyds og var i flere perioder medlem afog kasserer for sognerådet samt formand forThisted Amts Vognmandsforening. HustruenAstrid passede hjem, børn og telefon. Hundøde i 1986, Tage i 1987. Arvingerne solgtehuset i 1988 til Anna og Kresten Svanborg. Dehavde overdraget gården Klitmøllervej 76 tilden ældste søn Niels Chr. Svanborg (se der).Kresten Svanborg var meget interesseret ibiavl og arbejdet med honningen. Han døde i2000. Anna bor stadig i huset.Klitmøllervej 21. Matr. nr. 11sPoul Hove Andersen solgte byggegrund tilPostbud Peder Jensen og hustru Helga, aldrigkaldet andet end ”fru Jensen” (se Klitmøllervej28) i 1953. De byggede hus i Øster Vandet,og her boede de til fru Jensen døde i 1966.Grete passede hus for Peder Jensen, indtilhan døde i 1973. Skifteretsattest til AmalieGrete Jensen i 1973. Grete solgte huset til PerGøttrup i 1976 og flyttede selv i en lejlighedpå Dr. Louisegade i Thisted, hvor hun boedetil sin død i 1997.Per Gøttrup ejede kun huset i to år, hvorefterhan solgte til Thomas Kirk Kristensen i 1978.Thomas er søn af Olga og Viggo Kristensen,Lindgård, Øster Vandet. Thomas købte hjemmetLindgård i 1981. Forældrene blev boende.Han solgte huset Klitmøllervej 21 til AnniDamsgaard Jensen og B. Finn Poulsen i 1983.Finn er murer og Anni er sygeplejerske. Dehar tre børn, Lasse, Stine og Mathias.Klitmøllervej 22. Matr. nr. 11mAnders Chr. Nielsen solgte byggegrund tilAlfred Wittrup Nielsen i 1937. Alfred er sønaf Marie og Niels Wittrup, Elmholmvej 8. Haner født i 1913 og blev gift med Sinne MøllerChristensen fra Tingstrup i 1936. De fik børneneRuth og Niels. Alfred Wittrup blev udlærtsmed. men efter kort tids beskæftigelse idette fag nedsatte han sig som vognmand, ogdrev et vognmandsfirma i ca. 43 år. Mange åri kompagniskab med Tage Brunsborg.Alfred kørte mest med træstammer fra skovenetil Søholdt Savværk. Han var også i mangeår fast chauffør for virksomheden Limtræ iThisted. Alfred og Sinnes store interesse varskoven og naturen.De nåede at fejre diamantbryllup i 1996. I1998 solgte de huset og flyttede ind på Høj-180Vandet sogn trykudgave.indd 180 11-11-2007 12:43:53


Fårevask. Fra venstre Mine, Poul Kristoffer og Jens Hove. Klitmøllervej 23toftecenteret. Alfred døde i december 1998 ogSinne i januar 1999.Peter Kanstrup, søn af Gudrun og Jens KanstrupVester Vandet, købte huset i 1998. Peterbor sammen med Vibeke Bak, datter af Gerdaog Verner Bak Thisted og barnebarn af Esterog Helge Jensen i Øster Vandet. Peter Kanstrupkører med smågrise og Vibeke arbejderi Super Best i Thisted. De solgte huset i 2004til Camilla Amtoft og Ivan Ib Sørensen.Klitmøllervej 23. Matr. nr. 11fGården her er bygget i 1911 og handlet fleregange de første år. Helmer Oddershede solgtetil Poul Christian Poulsen i 1912. Denne solgtetil Anton Skaarup i 1914, som solgte til JacobPoulsen i 1915, som solgte til Peter Nielseni 1917, som solgte til Jens Hove Andersen i1919.Jens Hove Andersen blev født i 1881 i Thorsted.Han rejste som 18-19-årig til New Zealand- en oplevelse, han tit talte om. Da hankom hjem, rejste han til Sønderjylland, hvorhan mødte sin senere hustru, Vilhelmine Bødger,født 1882 i Åbenrå.Jens Hove var på Vinding Højskole i1907-1908. Var vurderingsmand for den Alm.Brandkasse og sognekommissær for ThistedAmts Løsøreforsikring. Efter giftermålet bo-181Vandet sogn trykudgave.indd 181 11-11-2007 12:43:55


ede de ca. et års tid i Heltborg. Derefter komde til Vandet. Først i et gammelt hus, der lålængere mod vest. Efter en brand flyttede detil Klitmøllervej 23.Jens Hove og Vilhelmine fik fem børn: Maren,Christoffer, Poul, Marius og Dagny. Forudenlandbruget var Jens Hove handelsmand.(Se Elmholmvej 3).Mine og Jens Hove solgte gården i 1949 tilHans Christian Nielsen og flyttede til Klitmøllervej24. Mine og Jens Hoves yngste datter,Dagny, blev gift med Hans Christian Nielsen i1949. De drev ejendommen videre. Hans Nielsenvar meget interesseret i skydning og vandtmange præmier.Dagny og Hans fik to børn: Minna, født iJens Hove (1881-1957) Handelsmand i Øster Vandet,Klitmøllervej 23.Jens Hoves gamle hus.1951 og Keld i 1957. Dagny og Hans Nielsensolgte i 2000 gården og flyttede til Thisted.Ole Korsgård Andersen og Bettina Bech købtegården. De er lærere og har fire børn.Klitmøllervej 24. Matr. nr. 11nAnders Nielsen solgte i 1937 byggegrund tilpostbud Jensen, som byggede huset. Han solgtei 1947 til Tage Brusborg, der solgte til JensHove Andersen i 1949 (se Klitmøllervej 23).Jens Hove døde 1957. Mine blev boende etstykke tid, kom så på Solgården i Hundborg,hvor hun døde i 1985, 102 år gammel.Huset var lejet ud noget af tiden, men blevi 1986 solgt til Grethe Skaarup og KennethRasmussen. De havde en dreng, Thomas. Desolgte i 1990 til Bengt Rune Andersson, rejstetil Australien og bosatte sig der.Klitmøllervej 25. Matr. nr. 12bSkøde fra Erik Nielsen til Christen Christenseni 1856. Dernæst til Birthe Marie Christenseni 1904, som i 1905 solgte til Niels Chr.Clausen.Niels Chr. Clausen blev født i Nors i begyndelsenaf 1880’erne. Hans hustru JohanneClausen blev født i Vester Vandet i 1885. Jo-182Vandet sogn trykudgave.indd 182 11-11-2007 12:43:56


Vejmand Clausen fra Øster Vandet,Klitmøllervej 25.hanne og Clausen havde landbrug, og Clausenvar desuden vejmand. Han vedligeholdt vejene,og slog vejgræs – i begyndelsen med le -Vejgræsset brugte han til foder. Clausen kørtemotorcykel, det var et sjældent syn dengang.Motorcyklen havde plade nr. ”1”.Johanne og Clausen kørte også lystture omsøndagen. I 1911 fik parret datteren Marie.Johanne døde i 1961, og Clausen solgte herefterejendommen til Niels Gade Jensen. NielsChr. Clausen døde i 1969.Niels Gade og hustruen Alma fik to børn,Jette og Hans. Ejendommen blev i 1974 solgttil Ejgil Søe. Ejgil er født i 1945 i Nors og giftmed Rita i 1971. Rita er født i 1946 i Klim. EjgilSøe er uddannet mekaniker og han har arbejdethos smed Henrik Pedersen i Øster Vandetsiden 1970’erne. Han har arbejdet i skoven,kørt med maskiner. Nu arbejder han påOticon i Thisted. Rita har arbejdet hos flygtningei Dragsbæklejren i syv år. Og var derefterpå Hellesens i Thisted. Rita og Ejgil harto børn, Henrik og Dorthe.Klitmøllervej 26. Matr. nr. 11iSkøde fra Chr. Andersen til Peder Andersen,Øster Vandet i 1937. Fogedudlægsskøde tilJohannes Kristiansen i 1937. Fra JohannesKristiansen til Niels Andreas Jensen.Skifteudkast som adkomst for enke MagdaleneJensen i 1946. Skøde fra Magdalene Jensen tilJeppe Larsen Kloster og hustruen Else. Jeppeog Else havde to børn, Lars og Johanne.Vilhelm Villadsen Førby, født 1933 i Hamborg,købte huset i 1960. Samme år giftedehan sig med Karna Brunsborg, født 1938 iBajlum.Vilhelm arbejdede hos Thisted Jernhandel.Han kørte lastbil med kran. Karna er udlærti en skoforretning og har også arbejdet i tøjogstofforretninger. Parret har tre børn. Gittefødt i 1962 og Klavs født i 1965 og Hannefødt i 1967.Klitmøllervej 28. Matr. nr. 11hØster Vandet Købmandshandel startede somen filial af P. O. Poulsen i Thisted.Skøde fra Christian Andersen i 1919. Seneretil Peder Nicolaj Jensen, som byggede hus i1920. Peder Jensen, født i Vang i 1894, var giftmed Helga Jensen, født 1899 i Thisted.Peder var tømrermester og blev senere landpost.Fru Jensen var organist og underviste i183Vandet sogn trykudgave.indd 183 11-11-2007 12:43:56


musik, mens det også mest var hende, der passedekøbmandsbutikken.Postbud Jensen solgte til Hansine HenrietteRosalia Poulsen i 1937. Så vidt vides har hunaldrig boet i ejendommen.Hun solgte til Tage Brunsborg i 1939. Tageer søn af Thyra og Marinus Brunsborg og fødtpå Salling i 1912, men voksede op i Snedsted.Han uddannede sig indenfor handelsfaget.Han giftede sig med Astrid, født 1910. Sammenhavde de i nogle år drevet købmandsforretningeni Bajlum på Salling. Her fik de pigerneNinna og Karna. I 1939 flyttede de tilØster Vandet, hvor de overtog købmandsforretningenog drev den til 1947, hvor postbudJensen igen overtog forretningen og drev dentil 1952. Dog var det hovedsagelig fru Jensenog Grete, der passede forretningen, da postbudJensen havde en lang postrute, som han tilbagelagdepå cykel – og når sneen umuliggjordedette, måtte han spadsere vejen frem.Fru Jensen var meget gavmild, og navnligbørnene var rigtig glade for hende. Der varnæsten altid et kræmmerhus bolcher med varernehjem. Grete hjalp dem meget, også i huset.Hun var som en datter for dem.Postbud Jensen solgte i 1952 til Henry Agesen,gift med Johanne. Parret har fire børn:Grethe, Rosa, Thorkild og Bjarne. De drevforretningen i mange år. Henry døde i 1983,Johanne drev forretningen videre til 1986,hvor den blev nedlagt.Johanne solgte til Inge Andersen og BrianRies.Familien blev der til 1992, hvor den solgtetil Gitte Skovsgaard Jørgensen og Kristian Andersen.Gitte er datter af Erna og Gunnar Jørgensen,Vester Vandet. Gitte og Kristian hartre børn: Anders, Nanna og Nina.Klitmøllervej 29. Matr. nr. 10fHuset er bygget i 1957. Ingvard Nørgaardkøbte byggegrunden af August Kristensen.Karen og Ingvard Nørgaard havde solgt gårdenKjærgårdsminde til datten Else og svigersønnenKristian Diechmann. Karen dødei 1977, og Ingvard boede derefter alene til1980, hvor Else med familie flyttede hjem tilham. Ingvard Nørgaard døde i 1991, 95 årgammel. Else og Kristian arvede huset og border stadig.Klitmøllervej 30. Matr. nr. 11gSkøde fra Helmer Oddershede til Chr. Larseni 1912, da ejendommen er bygget.Chr. Larsen solgte til Jens Severin Jakobsen,som i 1914 solgte videre til Peder Andersen,der igen solgte til sønnen Christian Anderseni 1919. Denne solgte i 1923 til AndersChr. Nielsen, der var gift med Kathrine Nielsen.De havde ingen børn.Under krigen beslaglagde tyskerne noget afjorden, og der blev anlagt depot. Materiel tilfæstningen i Hanstholm kom med tog til ØsterVandet Station. Der blev anlagt skinner om tilpladsen, og der blev opbevaret mange forskelligeting som rør, stål, cement, granater og almindeligfeltmæssig udrustning.Kathrine og Anders Nielsen var gæstfriemod naboer og venner og indbød ofte til kaffeog hygge, og med sange fra højskolesangbogenhyldede de sammen danskheden.Anders Nielsen solgte i 1947 til Poul HoveAndersen, og parret flyttede til Hunstrup. PoulHove er født 1913, søn af Mine og Jens Hove.Han blev gift i 1943 med Astrid Møller, født1922 i Hovsør.184Vandet sogn trykudgave.indd 184 11-11-2007 12:43:56


Astrid og Poul fik tre drenge: Jens, Andersog Holger. Parret afstod ejendommen i 1988til sønnen Anders og flyttede til Klitmøllervej11.Anders Hove er gift med Lene Ryltoft. Dehar to børn, Trine og Kristian. .Anders Hove døde i 2003. Lene blev boendeet stykke tid. Hun solgte depotpladsen inkl.barakker til Gunnar Andersen i 2004. En del afjorden blev solgt til Mads Agerholm. Bygningerneog lidt jord blev solgt til Pernille BrixAndersen og Kent Sørensen.Klitmøllervej 31. Matr. nr. 10bNiels Christensen Rask blev født i Kjelstrupomkring 1816 og Mariane Christensdatterblev født i Øster Vandet i1818. Familien flyttedei slutningen af 1850’erne fra Skinnerup tilgården i Øster Vandet. De havde børnene JensMunk Nielsen, født 1855, Kjerstine MarieNielsen, født 1859 og Ane Marie Nielsen, født1863. Jens Munk og Ane Marie overtog senerelandbruget.Osvald August Kristensen, født i Vang 1889,kom dertil som karl omkring år 1906.Ane Marie døde i 1931, og derefter overtoget familiemedlem posten som husbestyrerindeet stykke tid, indtil Johanne Sigaard fra Hjardemålkom dertil. Johanne var der i mange år- også efter Jens Munks død i 1943.August overtog herefter gården, da han varsom en søn af huset. Den nye karl blev AlfredEnevoldsen fra Hjardal. Alfred fik sammenmed broderen Kristian skøde på ejendommeni 1962. August købte hus og flyttedetil Thisted i 1967. Alfred og Kristian havdesine forældre boende i nogle år. Kristiansstore interesse var hjemmeværnet. Han varmedlem i ca. 40 år. Han døde i 1994, hvorefterAlfred fik skøde i 1995 som eneejer. Hansolgte siden gården til Arne Dybdal, Tandrup,men blev boende til sin død i 2005.Klitmøllervej 33. Matr. nr. 7c med flereGården er genopbygget efter brand i 1880.Niels Jensen Gade solgte til Jens Jensen påparcel matr. nr. 7e. Adkomst for Jens Jensensenke Karen Mikkelsen til samme ejendom i1901. Udskrift af do. fra Lars Jensen, sammeejendom i 1906. Lars Jensen solgte til Chr.Nørgaard Andersen 1909 eller 1910.Chr. Nørgaard Andersen, født i Øster Vandeti 1875, søn af møller Hans Christian Andersenog gift med Bolette Marie Andersenfødt i Hillerslev 1883.Chr. Nørgaard er uddannet ved landbruget.Parret fik fire børn: Peder, født 1911, HansChristian, født 1912, Ane Marie, født 1913og Johanne, født 1916.Efter Bolette Marie Andersens død i 1943drev Chr. Nørgaard gården videre sammenmed sønnen Hans og datteren Johanne.Chr. Nørgaard døde i 1953. Hans havde korttid forinden overtaget gården, som han drevtil 1959, hvorefter han solgte til Chr. J. Christensen.Hans Nørgaard købte hus i Thisted,og var taxavognmand i mange år. Han dødei 1990.Mary og Chr. J. Christensen drev gårdentil 1972, hvor de solgte til Ellen og SvendAage Andersen, der har sønnen Michael, fødti 1970.Klitmøllervej 34. Matr. nr. 11rThomas Vestergaard Jensen solgte i 1953185Vandet sogn trykudgave.indd 185 11-11-2007 12:43:57


yggegrund til Anders Toft, der byggede huset.Anders Toft, født 1871 i Vester Vandet,blev gift med Dorthea Toft, født 1880 i VesterVandet. Parret kom fra Dalgård i Vandet (seHolmevej 6). Dorthea døde i januar 1956.Anders Toft døde september samme år.Niels Helge Kaagaard Jensen og hustruenEster Kjær fra Hunstrup købte huset i december1956. Ester og Helge har boet på Lien 10 iVester Vandet (se der), og har også været hosJens Kjelgaard på Kronborg ved Thisted.Parret har to børn, Anders født i 1944, ogGerda, født 1947. Helge drev vognmandsforretning.Han var en stor børneven, og når hankørte grus til vejene, og der skulle hentes flerelæs, ville børnene gerne med. Der vankedevist også slik og is. Ester var meget dygtigtil madlavning. Hun har lavet mad til mangefester, både i private hjem og i sognegården.Ester og Helge bor nu på Vestergården iSundby. Huset blev solgt i 2005 til Heidi ogSvend Aage Nielsen.Klitmøllervej 35. Matr. nr. 8d m.fl.Gården Lindgård er fra 1914. Chr. Larsen fikskøde på ejendommen fra Jens Larsen i 1914 ogsenere skøde til L. P. Brøgger også i 1914.I 1918 fik Morten Skytt skøde på ejendommen.Og i 1919 fik Chr. Kirk Vilsbøl skøde påLindgård.Fra folketællingen i 1921 kan vi se, at Chr.Kirk Vilsbøl er født 1874 i Vester Vandet.og giftmed Karen Marie Vilsbøl, født 1873 i Nors. Demå have boet i Gjettrup, før de kom til Vandet,da deres børn er født der: Jeppe Kirk Vilsbøl,født 1901, Marie Kristine, født 1902. Niels Chr.Hyldgaard Vilsbøl er nævnt.De boede i Vandet til 1924, hvor de solgtetil Christen Jensen Christensen, der er fødtomkring 1891.Han blev gift med Sidsel Marie KristensenØstergaard, ligeledes født omkring 1891. I kirkebogenkan vi se, at de fik to børn: Jenny Nikoline,født 1925 og Kristian Østergaard, født1928.Familien boede på Lindgård fra 1924 til 1942.Christen kom ud for en slem arbejdsulykke ihøsten. Det blev tordenvejr, hestene blev bangeog løb, og Christen faldt i knivene.De solgte gården i 1942 til Jens Krabbe ogSøren Gade, som solgte videre samme år;halvdelen til A/S Nima København, en fjerdedeltil M. C. Korsgaard og en fjerdedel tilKarl Gunnar Kristian Korsgaard.Skøde fra A/S Nima m.fl. til Simon Imer Sørenseni 1945. Han er født 1906 i Vester Torup,søn af murer Chr. Møller Sørensen og gift medEllen Jørgensen, der er født 1906 i Staurby ogdatter af H. P. Jørgensen. Parret fik fem børn;Mogens, Gerda, Inger, Bente og Grethe.Simon Imer Sørensen solgte gården i 1947til Hans Rolighed og Valdemar Have. Gårdenblev handlet flere gange. Handelelen medViggo Nielsen, Martin Ringgaard og Chr. Søndergaarder allerede nævnt. Fra dem overgikejendommen til Henry Østergaard Pedersenog til Alfred Bundgaard.Alfred Bundgaard er gift med Ella Landbofra Sofielund. De havde tre drenge: Niels Chr.,Arne og Jørgen. Senere fik de også tre døtre;Aase, Hanne og Ruth.Familien Bundgaard blev ikke så længe iVandet. De solgte i 1948 tilbage til HenryØstergaard Pedersen. Denne solgte i 1948 tilViggo Nidolf Kristensen. Han stammede fraHovsør og var født i 1908. Viggo N. Kristensenarbejdede ved landbruget, men blev se-186Vandet sogn trykudgave.indd 186 11-11-2007 12:43:57


nere uddannet til slagter. Han blev i 1932 giftmed Olga Kirstine Andersen Kirk fra Nesageri Lund på Bjerget. Hun er født i 1912.Før parret kom til Vandet, drev de slagterforretningi Hunstrup og havde en gård i Tømmerby.De havde fire børn da de kom til Vandet;Gunhild, Harald født i 1939 og Thomasfødt i 1946. Det fjerde barn Erling var syg ogdøde inden skolealderen. Senere fik parret tosønner; Karsten født 1950 og Frode født 1954.Olga og Viggo Kristensen drev gården indtil1981, hvor de solgte til sønnen Thomas. Deblev boende til 1991, hvorefter de flyttede tilThisted og senere til Frydebovej i Nors. ViggoKristensen døde i 1993.Thomas Kirk Kristensen, der er født i Tømmerby,blev i 1996 gift med Edith Simonsen, derer født i 1947 i Odder. Thomas har i mange årkørt lastbil ved Søren Klim i Vester Vandet.Klitmøllervej 36. Matr. nr. 11uThomas Vestergaard Jensen solgte 1954 byggegrundtil Ingeborg Vilsbøl, der byggede hus.Ingeborg kom fra Vilsbølgård i Vester Vandet(se der).Huset blev i 1965 solgt til Knud Erik Jensenog hustru Karen Marie Mouritsen, datter af Johanneog Alfred Mouritsen fra Vester Vandet.Knud er bager. Parret har to piger: Birgit ogDorthe.Huset blev solgt i 1974 til Kjeld Thomsen,der igen i 1976 solgte til Ellen Nielsen, der i1983 solgte til Thomas Benny M. Christensen.Han er direktør for Hanstholm Flydedok og giftmed Maja, der har gjort et stort stykke arbejdefor spejderne i Vandet. Thomas og Maja har tredøtre: Pia, Trine og Brit.Poul Frost fra Holmegaard i Øster Vandet(se Holmevej 2) solgte jord til tre ejendommeved Klitmøllervej – 15 tønder sæde til hver.Det er i dag Klitmøllervej 40, 42 og 44. Nr.44 til Thyra og Jens Christoffersen, nr. 42 tilKathrine og Jens Marinus Jensen og nr. 40 tilKristine og Christoffer Stensgaard Christoffersen.Jorden kostede 8200 kroner, og bygningerneca. 10.000 kroner.Klitmøllervej 38. Matr. nr. 11a m.fl.Holmgård ligger ca. fem km fraThisted.Gården har været slægtsgård i 150 år. HilmarOddershede købte gården i 1906 af PederKnakkergård Stentoft. Hilmar Oddershedesolgte gården igen i 1918 til Anders JespersenStentoft (1872-1951), som er født på gården.Han blev gift første gang med Birte MarieKnakkergaard (o. 1873-1905) og andengang med Anna Nedergaard Oddershede (o.1876-1946). Der var fire børn i første ægteskabog tre børn i andet ægteskab.Thomas Vestergård Jensen købte gården i1948 og solgte den til Leo Dieckmann i 1961.Leo Dieckmann er født i 1931 som søn afgårdejer Adolf Birkholdt Dieckmann i Sydthy.I 1958 giftede Leo sig med Agnethe BrunsgårdAndersen, født i 1930, datter af gårdejerAndreas Andersen, Ilbjerg. Som ung havdeAgnethe plads på Fyn, et ophold på UldumHøjskole og havde været husbestyrerinde påGrinderslev Kloster.Parret forpagtede de første år herregårdenAstrup. I 1964 flyttede de ind på Holmgård iØ. Vandet. De fire børn Bente, Karen Marie,Bjarne og Anne Mette voksede op i hjemmet.I 1976 havde de den store sorg at miste en datter,der omkom ved en tragisk trafikulykke,kun 15 år gammel.187Vandet sogn trykudgave.indd 187 11-11-2007 12:43:57


Agnete døde pludseligt, kun 58 år gammel.Leo solgte i 1996 til Jytte og Peter Birch.Jytte Østergård, datter af Ulla og HenningØstergård, Peter Birch, søn af Helga og JørnBirch.Leo flyttede til Engholmvej 3. I 2007 blevgården solgt til Metha og Ejner Hansen.Klitmøllervej 40. Matr. nr. 12gEjendommen blev bygget i 1927 af ChristofferStensgaard Christoffersen, som var født 1897i Vangså. Hustruen Kristine Christensen varfødt 1894 i Vang. Parret blev gift i 1927 i VangKirke og flyttede derefter ind i Øster Vandet.Det blev en travl tid. Poul Frost mente, at dehavde fået den ringeste jord, og derfor fik deto tønder sæde i Hjardal. Det korn, der blevdet første år i Hjardal, høstede Christoffer medle og bandt op.Christoffer var medlem af sognerådet, skolekommissionenog børneværnet. Kristine(Stinne) og Christoffer fik to børn: Henningfødt i 1928 og Marie født i 1931. Stinne dødei marts 1958. Christoffer blev boende sommerenover og flyttede så hen til datteren Marieog hendes mand Mikkel Skaarup på Toftholm.Christoffer solgte ejendommen til HerlufSvanborg Pedersen fra Arup, som boededer til juli 1974. Her solgte Herluf Svanborgejendommen til Harald Kirk Kristensen ogInge Lise Lukassen. Harald, der er født 1939i Tømmerby, er søn af Olga og Viggo Kristensen.Inge Lise, født 1950 i Hillerslev, er datteraf Astrid og Jens Lukassen.Harald kørte lastbil for Søren Klim, VesterVandet og Sørensens Tømmerhandel. IngeLise har været på kontor ved Søholt Savværki Vester Vandet.Klitmøllervej 41. Matr. nr. 9r m.fl.Skøde fra Chr. Smed Christensen og ThorvaldPedersen til Holger Jensen Søe i 1937. Skødetil Marius Laursen i 1951 (se Holmevej 4).Skøde til Signe og Magnus Andersen i 1958.Signe og Magnus Andersen er et par megetdygtige og akkurate mennesker, hvor alt bådeude og inde er holdt i fineste stand. De solgtei mange år jordbær og næsten alle slags bærog grøntsager fra egen avl, og varerne var altidførste klasses.Der var tre børn i ægteskabet: Arne, Lisbethog Hanne. De havde dog den store sorgat miste en datter meget ung. Magnus har altidgerne villet eksperimentere med forskelligeting for at finde ud af noget nyt, og han haraldrig været ked af at arbejde for at finde udaf, hvordan alting fungerer. Magnus er født i1932. Signe er født i 1931.Klitmøllervej 42. Matr. nr. 12fEjendommen blev bygget i 1927 af JensMarinus Jensen, der blev født i 1893 påTandrup i Vester Vandet. Kathrine Christensenfødt 1896 i Vang.Katrine og Jens blev gift 1927 i Vang kirkeDe drev ejendommen med flid og dygtighed.Jens’ store interesse var skydning. Hanvandt mange fine præmier. Også jagt gik hanmeget op i. Parret fik ingen børn. De solgteejendommen i 1964 og flyttede på Sjørringalderdomshjem. Jens døde i 1967 og Katrinedøde i 1972.Jens Munk Jensen købte ejendommen ogblev i 1965 gift med Rita Bang fra Fjelstervang.Parret fik fire børn: Brian, født 1966,188Vandet sogn trykudgave.indd 188 11-11-2007 12:43:57


Lars, født 1968, Otto, født 1972 og Ulrik, født1975.Parret byggede to svinestalde, og i 1972byggede de nyt stuehus. I 1979 solgte de ejendommentil Ernst Kold fra Tøfting og flyttedetil Jens’ fædrene gård Munksminde i ØsterVandet.Ernst og Herdis og dennes søster, MargretheSkaarup boede på ejendommen indtil de i 1984solgte til Inger Marie og Kristian Iversen.Iversen er født i 1939 i Nors. Hustruen IngerMarie Kold er født 1944 i Vester Vandet.Iversen var 1960-61 på Ryslinge Højskole. Inovember 1961 blev han som soldat udsendttil Gaza. I oktober 1963 kom han i lære hossmed Søndergaard, Thy Stål i Thorsted, hvorhan også blev efter endt læretid. Han arbejdededer i næsten 40 år. Inger Marie er kontoruddannetog har været hos Thy Elektro i 35 år.De er nu begge gået på efterløn.Klitmøllervej 44. Matr. nr. 12eEjendommen blev bygget af Jens Christoffersen,født 1899 i Vangså og Thyra ElisabethAndersen, født 1907 på Vandetgård i VesterVandet. Thyra og Jens blev gift i 1927 i VesterVandet kirke. De blev boende på Vandetgård,da de først skulle til at bygge ejendommen. Destartede 1. april - Jens hjalp selv til med byggeriet– og flyttede ind 1. august.Jens Christoffersens store interesse var køerneog fjerkræavl. Parret havde en fin besætning,og Jens var i bestyrelsen for Vandet Me-Klitmøllervej 42.189Vandet sogn trykudgave.indd 189 11-11-2007 12:43:57


jeri og Thisted Andels Ægeksport.Jens og Thyra fik fire børn: Herluf, født 1927,Børge, født 1930, Kaj, født 1932 og Betty,født 1937. Parret solgte ejendommen 1960 ogflyttede til Thisted og senere til Solgården iHundborg, hvor Jens døde i 1975. Thyra dødei 1996.Erna og Alfred Thorvald Jensen købte ejendommeni 1960. Alfred Jensen kørte tankbilfor Mejeriselskabet Danmark. Parret fik sønnenMogens. Han overtog ejendommen i 2001,da Erna og Alfred flyttede til Thisted.Mogens blev i 1999 gift med Malene TousgaardAndersen. De boede først i Thisted. De harto piger: Mathilde og Marie. Mogens arbejderfor Vestas og rejser meget i udlandet.Klitmøllervej 46. Matr. nr. 12lVilly Gunnar Kristensen, født 1922, købte byggegrund.Skøde fra Bodil Lung. Det var jordfra Holmegård.Villy arbejdede for DLG og blev i 1944 giftmed Gudrun Nielsen, der er født på Djurslandog vokset op på Sjælland. Hun fik pladspå Aldershvile i Hundborg hos en onkel. Derlærte hun Villy Kristensen at kende. Parret fikfem børn: Ernst, Birgit, John, Linda og Doris.Gudrun passede hjem og børn og ind i mellemarbejdede hun som hjemmehjælper.Hun døde i 1987. Villy blev boende alenei huset. Han døde i 2002. Huset blev solgt tilMorten Skovsted Sørensen.Klitmøllervej 47. Matr. nr. 4v.Klitmøllervej 47 blev bygget i 1957-1958 somfodermesterbolig til Tøfting. Datteren Solvejgog hedes mand Anton boede der en tid, indende overtog Tøfting. Senere kom Herdis ogErnst til at bo i huset fra 1984 til 1994. ErnstChristian Kold er født i Vesløs i 1911 og sønaf Otto Kold, gift med Herdis Skårup, født i1913, datter af Ellen og Hans Skårup.Ernst har været på Ry Højskole i 1936/1937.Herdis gik meget op i gymnastik, og hun varleder både for små og store piger. Ernst døde i1994. Herdis døde i 2006.Klitmøllervej 48. Matr. nr. 8f m.fl.Martin Andersen Mathiasen købte i 1940 jordaf Peder Chr. Frandsen og byggede en ejendom,hvor han boede til 1983 sammen medsin hustru, Anne Aas Christensen. Anne AasChristensen er fra Vang, født i 1918, og datteraf Chr. Aas Christiansen. Martin AndersenMathiasen er født i Sperring i 1908, og søn afAnders Chr. Mathiasen. Martin og Anne blevgift i 1941. Der er fire børn i ægteskabet: Erik,Arne, Åse og Ejgil.Martin og Anne var et par dygtige mennesker,og i 1956 modtog de De Danske Husmandsforeningersmønsterbrugspræmie. Gårdensnavn er Dalager. M.A. Mathiasen er uddannetved landbruget og var på Odder højskole1930-1931, Ask højskole 1931-1932 og denudvidede højskole i Askov 1932-1933. Martinhar livet igennem været engageret i, hvad derskete i samfundet. I en årrække var han formandfor husmandsforeningen i Vandet-Skinnerupog i fire år formand for Nordthy Husmandskreds,og han har været i bestyrelsen forVandet mejeri.I 1983 solgte de ejendommen til Lars PeterMortensen og flyttede til Thisted. Anne døde i1985, og Martin døde i 1995. Lars Peter solgtei 1990 til Kurt Thue Tarp og Anette Houe.190Vandet sogn trykudgave.indd 190 11-11-2007 12:43:57


Kurt er dyrlæge på Thisted slagteri, Tican ogAnette er ergoterapeut. De har to børn.Klitmøllervej 50. Matr. nr. 8d m.fl.Kirkegaarden i Ø. Vandet er formentlig megetgammel som selvejergård. Lars Sørensenkøbte den i 1832. Gården ligger ca. syv km fraThisted. Lars Sørensen, der er født i Hunstrupi 1809, døde i 1876. Han var gift med JohannePetersdatter Vestergaard, født i Østerild i 1810,død i 1895. Deres børn født i Ø. Vandet ifølgekirkebogen:1833 Peder Christian Larsen1835 Mette Marie Larsen1838 Søren Larsen1840 Ane Marie Larsen1842 Karen Marie Larsen1844 Christian Larsen1846 Niels Larsen1848 Jens Larsen1849 Otto Larsen1852 Cecilie Marie Larsen1853 Thomas Larsen1855 Anders LarsenSønnen Anders Larsen overtog gården i september1895. I 1914 blev en del af jorden solgtfra, nemlig matr. nr. 1f og 8d, som senere blevtil ”Lindgård” Køberen var en bror til AndersLarsen nemlig Jens Larsen. I 1915 solgte AndersLarsen resten af ejendommen til AndersNikolaj Poulsen.I 1916 solgte Anders Nikolaj Poulsen ejendommentil Peder Chr. Frandsen. Peder Chr.Frandsen var uddannet ved landbruget, og hanhar været på Aars landbrugsskole. Han var i bestyrelsenfor Vandet Mejeri, hvor han var revisor.Derudover var P.C. Frandsen i bestyrelsenfor heste- og kreaturforsikringen. P.C. Frandsenvar født i Agersborg i 1890, søn af gårdejerE. Frandsen, gift med Sidsel Pedersen, født iHesselbjerg på Mors i 1892. De havde tre børn:1822 Arnold Østergaard Frandsen1926 Thorkild Østergaard Frandsen1928 Rigmor Elisabeth Østergaard FrandsenP.C. Frandsen døde i 1960. Sidsel døde i1986.I 1954 havde P.C. Frandsen solgt gården tilJohannes Stentoft. Johannes Stentoft er fødti 1917 og søn af Anders Jespersen Stentoft.Gift med Gerda Christoffersen, født i 1924i V. Vandet, datter af Kathrine og Niels Chr.Christoffersen.Johannes Stentoft kørte med mælk fra VandetAndelsmejeri til Klitmøller, hvor folk komud til vejen og købte mælk enten i flaske elleri løs vægt.Gerda er sygeplejerske og har arbejdet vedhjemmeplejen i Klitmøller og på Solgården iHundborg. Der er en datter i ægteskabet, Ulla,der er født i 1962. Gerda og Johannes byggedenyt stuehus i 1978. Johannes døde i 1995. Gerdablev boende alene til 2007, hvor hun flyttedetil Thisted.Klitmøllervej 52. Matr. nr. 9vKlitmøllervej 52 var i mange år tømmerbolig,hvor der var bolig i den ene ende og værkstedi den anden. Knud Danielsen, der kom i1955, byggede nyt stuehus i 1957. Så købteOtto Jensen både det gamle og det nye hus. I1961 købte Karen og Jens Fuglsang det nyestuehus (se Klitmøllervej 54). Klitmøllervej 52191Vandet sogn trykudgave.indd 191 11-11-2007 12:43:57


stod i mange år tomt. I 1978 rev Otto Jensen dengamle bygning ned og fik bygget et nyt stuehus.Her boede Otto Jensen til sin død i 1986.I 1988 solgte Otto Jensens arvinger huset tilSusanne og Mads Flintholm. Mads er fødti 1949 og Susanne i 1957. Mads arbejdedepå Søholt Savværk, og Susanne var lærer påHandelsskolen i Thisted. De har sammen sønnenKristoffer, født i 1980. Mads og Susanneflyttede i 2001 til Rold Skov og solgte husettil Tina Jensen, der er enke med to børn.Klitmøllervej 54. Matr. nr. 9xTømrer Knud Danielsen byggede stuehuset,Klitmøllervej 54 i 1957. I 1960 rejste Knudog hustruen Jette, samt deres fem børn fra Ø.Vandet. I 1961 købte Karen og Jens Fuglsanghuset. Jens Fuglsang døde i 1966, men Karenblev boende alene i huset i mange år. Karenboede de sidste par år på Nors Plejehjem, indenhun døde i 1996.I 1995 købte Vita Gade og Henning Søehuset. Anny og Jørgen Graversen, som boedeEngholmvej 6, købte i 2000 Klitmøllervej54 og Vita og Henning købte Engholmvej6 (se der).Klitmøllervej 56. Matr. nr. 9mSkøde fra Thomas Lyhne Jensen til HansStefansen i 1947Skøde til Hans P.C. Koch i 1968Da Kock var rejst i 1974, købte Ella Klosterog Magnus Andersen huset, og de lejededen ud til sommergæster. Ella boede på Morsog arbejdede som lærer. I 1982 stoppede Ellamed at arbejde. Hun købte Magnus’s andel ogflyttede ind i huset.Klitmøllervej 58. Matr. nr. 9aSkøde fra Anders Søndergaard til VandetAndelsmejeri i 1950. Skøde til Knud ErikGravgaard i 1968. Skøde til Knud Erik Nørageri 1970.I 1950 købte mejeriet grunden for at byggebolig til undermejeristen. I 1968 købte KnudErik Gravgaard huset og solgte den igen i 1970til Knud Erik Nørager. Knud Erik har væretchauffør for vognmand Søren Klim i mange år.Knud Erik er gift med Sonja og de har to børn:Anette og Karsten.Klitmøllervej 60. Matr. nr. 10a m.fl.Jens Munk Christensen Rasks ejendom”Munksminde” ligger i Ø. Vandet ca. to km fraVandet Station og syv km fra Thisted. Gårdenhar været i Munk-familiens eje i mange år.Jens Munk Rask overtog den sammen med enbror i 1908 efter deres far. Da broderen giftedesig i 1910 blev J. M. C. Rask eneejer. J. M. C.Rask er født på gården 23. februar 1877. Hanblev gift med Ottomine Nielsen, født 1882 iTvorup. Efter J.M.C Rasks død, drev enkengården videre med hjælp af sønnen Hans.I marts 1949 brændte gården. Da den skullebygges op igen, kom datteren og svigersønnenMette og Otto hjem og overtog gårdensammen med Mettes bror Hans Rask. Metteog Otto havde i 13 år drevet en mindre gårdudskilt fra ”Munksminde” (”Nyvang”, SmedSøesvej 6 (se der).”Munksminde” blev bygget op igen efter demest moderne principper. Arkitekt J.C. Aas,Thisted, konsulent C.M. Olesen og naturligvisejerne gav anvisninger på, hvordan de ønskedegården indrettet. Murerarbejdet blev udført192Vandet sogn trykudgave.indd 192 11-11-2007 12:43:58


af murermester Jepsen, Sjørring, og snedkermesterBisgaard Larsen, Thisted, udførte tømrer-og snedkerarbejdet. Det, der først falder i øjneneved et besøg på gården, er, at den kun haret udhus. Kostald, svinehus, hestestald, hønsehus,kornsilo, ensilagebeholder og lade er nemligsamlet under et tag.I 1977 blev ”Munksminde” overtaget af Metteog Otto’s søn Jens Munk Jensen og dennes hustruRitta. Ritta og Jens Munk har fire friske oglivlige, men velopdragne drenge: Brian, Lars,Otto og Ulrik. Til konfirmationsfest havde en afdrengene fået sig placeret mellem præsteparret.Vi sad bænket om et veldækket og fint pyntetbord (Ritta er jo ekspert i at lave blomsterdekorationerog pynte borde), da præstefruen kikkedesig om og spurgte, om der ikke var en lys øl,rejste en af drengene rejser sig og sagde: ”I aftenbliver du nødt til at drikke noget af det, derer på bordet”. Alle fik travlt med at se en andenvej, for det kneb med at holde grimassen i ro.I 1981 blev ”Munksminde” solgt til BentRinggård, og i 1983 blev gården igen solgt,denne gang til Helle og Henning Yde. Henningarbejdede i mange år med landbruget. Helle erbørnehavepædagog og arbejder i Nors Børnehave.Helle og Henning har tre børnKlitmøllervej 64. Matr. nr. 32bSkøde fra Hans Munk Rask og Otto Jensen tilandelsselskabet Ø. Vandet Fryseboks i 1953.I 1979 skøde til Peter Pedersen, der er sønaf Inger og Henrik Harbo Pedersen (Se Engholmvej1A)Klitmøllervej 66. Matr. nr. 6aKnakkergaard er en gammel slægtsgård. NielsThomsen Knakkergaard overtog den efter sinfar i 1904. Han var født på gården i 1863.Gården har været i Knakkergård-slægtens ejei mange år. Gården har tidligere været af retanseelig størrelse. Der er solgt meget jord fraog i 1938 blev gården udstykket. Der blev udstykkettre statshusmandsbrug på hver 17 tdr.land. Tilbage som hovedparcel blev 40 tdr.land, som Thorsted Hvidberg købte i 1938.Thorsted var født i 1909. Af de 40 tdr. land lå14 tdr. land hen i lyngbevokset hede, men dettefik Thorsted Hvidberg opdyrket. I gårdener der en gammel milesten med indskriften:”1 mil til Thisted” Det er en sten, som NielsThomsen Knakkergaard flyttede op fra vejen.Stuehuset var ca. et par hundrede år gammel.men Thorsted Hvidberg byggede nyt i 1966.Thorsted var gift med Anne, som var født i1914. Thorsted havde stor interesse for biavl,så når han kom på besøg, havde han ofte enkrukke honning med.Thorsted døde i 1983, Anne døde i 1993.I 1984 købte Bente og Steffen OddershedeKnakkergaard. Bente er kontoruddannet, Steffener elektriker. De gør begge et stort stykkearbejde for de unge, især spejderne nydergodt af Bente og Steffens engagement. Der erto børn i ægteskabet.Klitmøllervej 68. Matr. nr. 6l.1950 skøde fra Chr. Smed Christensen ogThorvald Pedersen til Otto Martinus PedersenKrog.Martinus er født i Ballerum i 1909, gift medMargrethe, som er født i Skovsted i 1908.Margrethe døde i 1970. Sønnen Jørgen er udlærtgartner.Martinus var medlem af sognerådet fra 1954193Vandet sogn trykudgave.indd 193 11-11-2007 12:43:58


til 1970, formand fra 1966. Han har altid forsøgtat gøre en indsats til gavn for kommunen.Martinus har altid givet udtryk for, at hanvar meget glad for de år, han var med i sognerådet.Befolkningen har været flinke og nemmeat have med at gøre. Arbejdet interesseredeMartinus overordentlig meget.I 1968 overgik Klitmøller til HanstholmKommune. Ø. Vandet og V. Vandet skulle ito år være alene inden indlemmelsen i ThistedKommune. Da Ø. Vandet og V. Vandet i april1970 var en af de 17 kommuner, som kom indunder Thisted, sad de fem sognerådsmedlemmermed et befolkningsunderlag på 500. ThistedKommune var i areal landet største og bestodaf små 30.000 indbyggere. Kommunenvar næsten 10.000 gange så stor, som det landbrugMartinus Krog boede på og levede af.Ved kommunesammenlægningen sagdeMartinus Krogh: ”Nok skal vi være bindeledmellem vore lokale vælgere og den kolos, somhedder Thisted, men hvis vi alle sammen sadog hyppede vore små kartofler, ville byrådetjo aldrig komme til at fungere.I 1970 blev Martinus Krogh opstillet på envenstreliste til byrådsvalget, men MartinusKrogh var jo en beskeden mand, så han anbefalede,at stemmerne blev samlet om en andenkandidat, som efter hans mening var bedre egnet,men Martinus Krogh blev valgt. MartinusKrogh var også interesseret i bierne, og nårhan kom på besøg, havde han gerne en krukkehonning med. Martinus Krogh var en dygtigog hjælpsom mand, der hjalp folk med atudfylde skemaer og alt, hvad folk skulle givebesked om. Martinus Krog døde i 1999.Efter Martinus Krogh kom Esben Knudsen,som bor på ejendommen nu.Klitmøllervej 70. Matr. nr. 6kDa Klitmøllervej 66 blev udstykket, købteAstrid og Sofus Grøndahl jord til en statsejendom,som de i 1949 solgte til Agnethe og PederSteffensen. Agnethe er født i 1916 og Peder erfødt i 1919. De blev gift i 1949. Der er fem børni ægteskabet: Henry, Christen, Alfred, Andersog Knud.Peder var graver ved Ø. Vandet Kirke fra1970. Han døde i 1978.Efter Peders død forpagtede Agnethe jordenud og blev boende på ejendommen. Agnethe varaltid klar til at hjælpe, hvis familie eller vennerhavde brug for en hjælpende hånd.Agnethe døde i 1992. Arvingerne solgte i1993 gården til Jørn Birch, som solgte videretil Kirsten og Poul Erik Jonasen også i 1993.Klitmøllervej 72. Matr. nr. 16bSandgaard, der er fra 1850, har været slægtsgårdi ca. 150 år. Den blev overtaget afAnders Søndergaard Andersen i 1915. ”AjsSøndergaard”, som han blev kaldt, var gift medAmalie Karoline Vestergaard, født på gården i1871. I 1950 solgte Ajs Søndergaard grund tilVandet Andelsmejeri til bolig for undermejeristen(Se Klitmøllervej 58). Ajs Søndergaarder uddannet ved landbruget, var sognefogedog formand for Vandet Andelsmejeri. Han varogså i menighedsrådet. Ajs og Amalie havdeingen børn, så på et tidspunkt besluttede de atoverdrage gården til deres tidligere tjenestepar,Astrid og Sofus Grøndahl, mod at de selvkunne være der på aftægt.Astrid Cathrine Grøndahl var født i Øsløs,hvor hendes far drev en slagterforretning. Somung kom hun ud at tjene på landet, blandt an-194Vandet sogn trykudgave.indd 194 11-11-2007 12:43:58


det på Sandgaard. Her mødte hun Sofus Grøndahl,der tjente som karl. De blev gift og parretkøbte en statsejendom, Klitmøllervej 70(Se denne).Sofus Grøndahl blev udnævnt til sognefoged,og han fungerede som sådan til 1970, dadenne stilling blev nedlagt. I 1966 solgte degården til Helga og Jørn Birch.Astrid og Sofus flyttede til Engholmvej 1 (seder). Sofus er født i Mou i 1908, og han døde ioktober 1995 på Thisted Sygehus. Astrid dødei maj 1996 på Nors Ældrecenter. Der var tresønner og en datter i ægteskabet: Ove, Tage,Inga og Carlo.Sejlhøjvej 5. Matr. nr. 30aEjendommen har været handlet med mangegange. Skøde fra Henrik Sørensen til SørenYde Christensen i 1846. Og han solgte tilJohanne Sørensen i 1886. Der står i folketællingenfra 1890, at hun er husbestyrerinde.Hun solgte i 1911 til Claus Nielsen, der 1916solgte til Lars Andersen, som igen i 1918 solgtetil Søren Thøgersen.I folketællingen 1921 kan vi se, at SørenThøgersen er født 1890 i Nors og gift i 1919med Marie Andersen født 1898 i Skjoldborg.Der nævnes en datter: Ane Kirstine, født 1920i Øster Vandet.Der blev fra 1918 til 1921 handlet jord naboerneimellem. Søren Thøgersen overtageri 1921 matr. nr. 6f og 22b fra Marius Laursengennem Niels Chr. Jepsen og Peder Andersen.I 1932 solgte Søren Thøgersen med KristianSandgaard, Klitmøllervej 72, Øster Vandet.195Vandet sogn trykudgave.indd 195 11-11-2007 12:43:58


ejendommen fra Folmer I. Sjælland (matr. nr.5k) og Niels Peter Pedersen (matr. nr. 6 o).Jens Amtoft døde i 1972. Karen Amtoft blevboende til 1987, hvor hun solgte til Esben Lauridsen.Karen Amtoft døde i 1988.Amalie Søndergaard, født Vestergaard, Klitmøllervej 72.Jensen, Midholm, som befuldmægtiget til ValdemarEmil Andersen. Han er født 1905 ogblev i 1932 gift med Dagny Elisabeth Jakobsenfødt 1912 i Hundborg. Parret fik fem børn:Lis, født 1932, Tage Emil, født 1935, Gerda(1940-1979), Emma, født 1945 og Ella, født1951.Valdemar Emil Andersen solgte i 1936 tilJens Amtoft Jensen, der er født 1902. Hanblev gift i Arup i 1936 med Karen KirstineJensen født 1910. Parret fik fire børn: Alfredfødt 1939, Else Marie født 1942, Jens Thomsenfødt 1948 og Peter født 1953.I henholdsvis 1955 og 1958 købes jord tilSejlhøjvej 7. Matr. nr. 6nI tinglysningen kan vi se, at der er blevet handletjord. Skøde fra Hans Hamborg til Lars Chr.Nørgaard i 1926, og videre til Niels PeterPedersen i 1930. Skøde fra Jens Amtoft tilNiels Peter Pedersen i 1958. Skøde fra NielsPeter Pedersen til statshusmand JohannesKristian Møller Pedersen på matr. nr. 6n, 6gog 30b i 1958-59. Der er også købt jord afValdemar Kristensen.Johannes Møller Pedersen bruger nu efternavnetBüllow. Johannes Büllow byggedeejendommen. Han er født i 1933 og gift i Vilstedmed Grethe Gade Jensen, født 1934. Parretfik tre børn: Poul Erik, født 1959, HanneMarie, født 1962 og Anne, født 1970. Gretheog Johannes Büllow solgte i 1998 ejendommentil brødrene Henning og Erik Pedersen,Nors, og flyttede til Thisted.Henning og Erik Pedersen solgte omkring år2000 til familien Gravesen på Dalgård. Bygningerneer solgt fra. Den nuværende ejer erAnne Søe Yde.Skaarupgårdvej 1. Matr. nr. 4sEjnar Thomsen købte jord i 1951 og byggedeejendommen. Ejnar Thomsen er født1923 i Øster Vandet, søn af Jensine og AndersThomsen. Ejnar havde søsteren Elna somhushjælp den første tid, indtil hun blev gifti 1954. Han havde nabokonen Edith Nielsen196Vandet sogn trykudgave.indd 196 11-11-2007 12:43:59


Ræhr, født 1857. Gift med Jensine Nielsen fraTved, født 1850. De fik fire sønner: Anton,født i Tved, Niels Mikkelsen, født i Hinding,Kristian, født i Hinding og Karl Kristian,født 1889 i Hjardal. Parret fik senere dattenKirstine, der er født 1892 i Øster Vandet.Morten Nielsen solgte i 1923 til Marius Nordentoft.Jensine var død i 1921. Morten Nielsendøde i 1944.Marius Nordentoft solgte allerede i 1925 tilHolger Otto Jensen Søe, der er født 1901.Holger Søe blev gift med Marie Jensen Højbak,der er født 1896. De fik sønnen Orla født1926.Holger Søe solgte i 1938 til Jens Christensenog flyttede til Klitmøllervej 41 (Se der).Jens Christensen solgte i 1944 til HolgerNielsen, som igen solgte i 1945 til Ejner VernerPoulsen, som var gift med Agnethe. Parrethavde to drenge: Preben og Esben. De fiksenere to drenge mere. Verner Poulsen solgtei 1950 til Jens Poulsen.Ejendommen blev handlet med flere gangei 1950. Nævnt er Villy Gunnar Christensen,enkefru Mary Agathe Davidsen, der er født1906. Hun havde tre børn: Grethe, Asger ogRoald. Mary Davidsen solgte i 1955 til JohannesSteffensen. Han er født 1910, gift i Karby i1937 med Else Kathrine Hunnerup, født 1917.I kirkebogen nævnes to børn: Aase, født 1950og Egon Hunnerup, født 1956. Johannes Steffensensolgte i 1959 tilbage til Mary Davidsen.Hun boede i ejendommen til 1966, hvorhun solgte til Chr. Langballe og Petrus Møller,der igen solgte til Karen Hansen i 1966. KarenHansen boede der til 1982, da hun solgte til 1.Rita Viola Pedersen og 2. Jens Erik VestergaardLarsen. Auktionsskøde til Leo Poulsen i1987 og skøde til Morten Sørensen i 1990.Ifølge vejviseren fra 1994 boede M. Sørensenog H. Gregersen på adressen.Nu ejer Anni og Jan Holm ejendommen.Parret har tre børn: Martin, Line og Rasmus.Smed Søes vej 3. Matr. nr. 25b m.fl.Også denne ejendom er handlet mangegange. Fra tinglysningen kan vi se, at JensChristensen i 1877 har fået skøde på ejendommenfra Jens Jensen. Jens Christensen solgtei 1888 til Mette Isaksen, som samme år solgtetil Anders Oddershede. Iflg. folketællingenfra 1890 bor Anders Oddershede Pedersen fraBrund på ejendommen. Han er gift med AneHaurvig Jensen fra Vester Vandet, født 1860.De fik tre børn: Peder Kristen Oddershede,født i Thorsted, Inger Marie - ligeledes fødti Thorsted og Inger Kathrine, født 1888 iHjardal. Anders Oddershede solgte i 1897 tilAnders Østergaard Jensen. Skøde fra AndersVestergaard Jensen til Peder Chr. Pedersen i1901.Han solgte videre til Mikkel Christensen i1904. Denne solgte til Carl Jensen i 1918, somi samme år solgte til Christian Jensen Højbak.Ifølge folketællingen 1921 er ChristianJensen Højbak født 1894 i Hjardemål og giftmed Kristine Marie Højbak født 1893 i Skinnerup.Parret fik tre børn, der alle er født i VesterVandet: Marie Vilsbøl, født 1914, Christenog Anna Helene, født 1918.Skøde fra Christian Jensen Højbak til IngvardEnevoldsen i 1929. Ingvard Enevoldsener født i 1885 og gift med Ane Kristine Enevoldsen,født 1894. De fik fire børn: Karen,Christian, Alfred og Ejnar. Ingvard Enevoldsenvar i mange år ringer og graver vedØster Vandet Kirke. Ane var kogekone og har198Vandet sogn trykudgave.indd 198 11-11-2007 12:43:59


Kornet er sat sammen i råer.lavet mad til mange fester i sognet.Ingvard Enevoldsen solgte ejendommen i1966 til slagtersvend Bent Tinggaard. Ane ogIngvard Enevoldsen flyttede til deres to sønnerAlfred og Christian på Klitmøllervej 31.Ane døde i 1971, Ingvard i 1977.Bent Tinggaard boede vist aldrig på ejendommen.Han solgte i 1971 til konsulent HaraldPedersen, som solgte videre til Betty ogPreben Østergaard Pedersen i 1975. De boededer kun i ca. to år og solgte i 1977 til Lykkeog Tage Rasmussen. Parret har to børn,Per og Iben.Tage Rasmussen har arbejdet på ThistedDagblad. Sidst som direktør. Lykke Rasmussener uddannet på apotek. Hun var hjemmegående,mens børnene var små. Lykke uddannedesig til omsorgskonsulent. Hun har arbejdeti Snedsted, 11 år på Dragsbækcenteret i terapienog ca. et år på Kristianslyst.Smed Søes vej 5. Matr. nr. 27a m.fl.Skøde på denne ejendom fra KirstenPedersdatter til Chr. Larsen ChristensenFuglsang på matr. nr. 27a i 1849. Hanblev født i 1823 og blev i 1849 giftmed Sidsel Nielsdatter, født ca. 1819.Parret havde plejedatteren Else KathrinePedersen, født 1855 i Øster Vandet.I folketællingen fra 1890 kan vi se atChr. Larsen Christensen stadig boede påejendommen, samt at han var bedstefar.På ejendommen boede også plejedatterensammen med sin mand tømrermester LarsPedersen Førby fra Hansted, født 1851 ogderes tre børn: Sidsel Marie, født 1878,Kristen Larsen, født 1883 og Mariane,født 1886. Alle født i Øster Vandet.I 1894 fik Lars Pedersen, Hjardalhuse, adkomsttil ejendommen.I 1924 solgte Lars Pedersen matrikelsnummer27a, 28a og 9e til Niels Christian FuglsangVilsbøl.Han solgte til Jens Kr. Østergaard i 1931.Jens Kr. Østergaard solgte samme år til PederKr. Østergaard, som i 1933 solgte til Karl EmilChristensen.Karl Emil Christensen er født i 1908 og gifti 1933 i Sennels med Elna Kirstine Andersenfødt 1910. Parret fik fire børn: Anne Margrethe,født 1934, Jens Kristian, født 1936, Verner, født1940 og Lilly, født 1942.Karl Emil Christensen solgte i 1944 til PederIngvard Nymann Pedersen, som er født i 1920og gift i Øster Vandet i 1944 med Jensine PethrineJensen, født 1922. Parret har datteren UllaPethrine, født 1945.Skøde fra Ingvard Nymann Pedersen til SvendAage Steffensen i 1950. Han solgte igen i 1955til Asger Davidsen, der er født i 1934 og giftmed Inge Lizzy ”Lis” Gravesen, født 1939. Lisog Asger fik syv børn: Margit, født 1958, Klaus199Vandet sogn trykudgave.indd 199 11-11-2007 12:43:59


Jørgen, født 1960, Randi, født 1961, KammaDorthe, født 1962, Heidi, Kjeld og Helge. KlausJørgen døde kun to år gammel i 1962.Asger Davidsen solgte i 1965 til konsulentHenning Frandsen. Familien flyttede til Skjoldborg,hvor Lis døde i 1991 og Asger døde i2002.Henning Frandsen solgte i 1976 til Karen MarieHyldahl, som i 1986 solgte til Leif Jensen.Skøde til Claudia Werner i 1993. Hun er fraTyskland.Smed Søesvej 6. Matr. nr. 21d m.fl.Gårdens navn er Nyvang, og den er byggetpå jord fra slægtsgården Munksminde i 1937og overtaget af Otto Jensen samme år. OttoJensen blev gift med Mette Marie Munk Rask,der er født på gården Munksminde i 1913.Otto Jensen er født i Thingstrup i 1912. Dervar tre børn i ægteskabet: Bodil, Jens Munkog Ole. Otto Jensen solgte gården i 1950 tilKaren og Niels Østergaard, som solgte i 1985Ingvard Enevoldsen Hjardal, Smed Søesvej 3til Annegrethe og Viggo Christiansen.Viggo Christiansen er født 1955 i Sjørringog gift med Annegrethe Bossen, født i 1955i Brande.De arbejder begge to hos Told & Skat. Dekom her til Ø. Vandet i 1985 fra Thisted. Derer to børn i ægteskabet.Smed Søes vej 7. Matr. nr. 5d m.fl.Skøde fra Mads Nielsen på matr. nr. 26b tilStatskassen. Udgået matr. nr. i 1958.Skøde fra Just Christensen til Mads Nielseni 1855. I folketællingen 1860 kan vi se,at Mads Ovesen Nielsen er født 1826 i Hillerslevog gift med Kjerstine Marie Larsen født1822 i Hørdum.Parret fik to drenge Julius Kristian, født1856 og Laurids Nicolaj, født 1859.Mads O. Nielsen solgte i 1893 matr. nr. 26atil Peder Nielsen. Han solgte i 1917 til Ivar LyhneJensen. Ivar Lyhne Jensen var født 1882 iSkårup og gift med Maren Lyhne Jensen, født1880 i Øster Vandet.Ved folketællingen 1921 boede følgende påejendommen: Enkemand Chr. Sørensen, født1845 i Hinding, Ivar og Maren Lyhne Jensensamt parrets ni børn: Margrethe Lyhne, født1910 i Thisted, Jens Chr. Lyhne, født 1911 iVang, Niels Lyhne, født 1912 i Vang, AnnaMarie Lyhne, født 1914 i Vang. Christian Lyhne,født 1915 i Vang, Poul Frederik Lyhne,født 1916 i Øster Vandet, Karl Valdemar Lyhne,født 1918 i Øster Vandet, Aage Lyhne, født1919 i Øster Vandet og Thomas Lyhne, født1921 i Øster Vandet.Senere fik parret yderligere tre børn: ErnfredLyhne, født 1922 i Øster Vandet, SigfredLyhne, født 1924 i Øster Vandet og Johannes200Vandet sogn trykudgave.indd 200 11-11-2007 12:44:00


Lyhne, født 1925 i Øster Vandet.De ti drenge og to piger har alle klaret siggodt. Frederik Lyhne overtog ejendommen ca.1943 efter forældrene, der flyttede til Thingstrup.Frederik Lyhne blev gift i 1943 i Thisted medBritta Hillerup. Parret fik fire børn: Maja, født1944, Kirsten, født 1946, Inger, født 1949 ogFinn. De boede ca. seks år i hjemmet i Hjardal.Frederik solgte i 1949 til broderen Sigfred Lyhne,der i 1949 blev gift med Marie Anine Odgaard,datter af Karen og Peter Odgaard, Sårup.Marie og Sigfred drev ejendommen med flidog dygtighed. De fik fire børn: Kaj, født 1951,Viola, født 1952, Evald, født 1955 og Robert,født 1960.Sigfred har været i bestyrelsen for Vester VandetBrugsforening og Nordthy Husmandsforening.Sigfred var meget interesseret i skydning.Sigfred og Marie har bygget nyt stuehus, da detgamle var tilbage fra ca. 1845. Sigfred døde i2003. Marie bor stadig på ejendommen og harlejet noget af jorden ud.Smed Søes vej 7a. Matr. nr. 7eLejekontrakt 1986 eller 1987.Kaj Lyhne havde en minkfarm på grunden,men den er for længst solgt og nedlagt. Der erkun få bure tilbage.Smed Søesvej 10. Matr. nr. 21a.Den nuværende ejendom blev bygget i 1886som skolebygning for børnene i Øster Vandet,samt lærerbolig.Der været forskellige lærere i Ø. Vandet:Konstitueret skolelærer Boi Jensen, nævnes1834.Skolelærer Niels Chr. Heidiche, nævnes1845.Skolelærer Laust Nikolaj Bertelsen,1861-1902.Lærer Niels Kristian Yde, nævnes 1904.Lærer Viggo Christian Henriksen,1913–1947.Lærer Karl Yde Jensen, 1948–1956.Lærer Tage Jensen, 1956–1967.Tage Jensen og hustruen Kathrine købte dengamle skole af kommunen og boede der tilde i 1967 flytte til Nykøbing M. De havde tredrenge og fik én mere efter, at de var flyttettil Nykøbing M.Se endvidere artiklen om lærere i Øster Vandet.Inge og Jes Pallesen købte den gamle skolei 1967. De kom hertil fra Ribe. Inge er født i1941 i København. Hun er udlært laborant oghar arbejdet på Thisted Sygehus. Jes er født i1938 i Horne ved Varde. Jes var en meget dygtiglærer, og hans ønske var altid, at alle børnenei klassen skulle være med og lære noget.Inge og Jes har altid gjort meget for de unge.Inge med spejderne og Jes både i og udenforskoletid. Der er to børn i ægteskabet: Lone,som er født i 1974. Hun er gift og bor i Ålborg,hvor hun arbejder som lærer, og Mette,som er født i 1979. Hun arbejder som sygeplejerskei København..Toftholmvej 2. Matr. nr. 4r m. fl.Ejendommen er bygget i 1941 på jord fra gårdenTøfting til datteren og svigersønnen pågården, Herdis og Ernst Kold. De blev gift i1940 og har datteren Solvejg, der går megetop i musik.I 1949 solgte de ejendommen til Rigmor og201Vandet sogn trykudgave.indd 201 11-11-2007 12:44:00


Holger Stentoft og flyttede til hendes fødehjemTøfting. Ernst Kold døde i 1994 og Herdis Kolddøde i 2006.Holger Stenoft døde i 1989, og samme år solgteRigmor Stentoft ejendommen til Niels SvanborgKristoffersen og flyttede til Nors, hvor hunstadig bor. Niels Svanborg Kristoffersen solgtei 1991 bygningerne og lidt af jorden til HenrikIversen Andersen, der er lærer.Toftholmvej 4. Matr. nr. 4c m.fl.Gården er fra omkring 1840 og hed dengang”Ny Tøfting”.Gårdens første ejer var Anders Thingstrup.I folketællingen fra 1834 kan vi se, at AndersThingstrup blev født 1794 i Thingstrup. Han vartoldbetjent i Klitmøller, før han kom til Vandet.Anders Thingstrup var gift med Kirsten MarieChristensen. Parret fik fem børn, der alle er fødti Klitmøller. Mette Helene, født 1821, Christian,født 1823, Marianne, født 1825, Kirstine, født1828 og Caroline, født 1831.Fra Øster Vandet kirkebog kan vi se, at sønnenChristian i 1857 blev gift med Hedvig SørensenKnattrup født 1828 i Sønderhå. De fikseks børn; Anders, født 1858, Søren Christian,født 1860, Kirstine Marie, født 1865, Marianneog Kristiane, født 1866 (tvillingerne dødeca. 19 uger gamle)I 1869 fik de datteren Kristiane.I folketællingen fra 1860 kan vi se, at ChristianThingstrup var gårdbestyrer. ModerenKirsten Marie døde i 1854, faderen Anders i1870.Ved folketællingen i 1890 boede Hedvig ogChristian Thingstrup stadig med de fire børnpå Tøfting. Christian Thingstrup døde i 1895,Hedvig i 1902.Hvornår sønnen Søren Christian overtog gårdenvides ikke. Han blev i 1904 gift med EliseMarie Nørgaard, kaldet Lise, der er født 1879på Engholm i Vester Vandet og datter af JensNørgaard.Elise og Søren Christian fik tre døtre: Hedvig,født 1904, Jensine Pouline kaldet ”Sinne”, født1907 og Dorthea Marie, født 1913. Søren Thingstrupdøde i 1919, og Lise stod alene med de trepiger, hvoraf den yngste kun var fem år.Lise drev gården videre til 1924, da hun solgteog flyttede til en mindre ejendom i Øster Vandet.Dorthea boede sammen med moderen, indtil hun døde i 1961. Dorthea overtog herefterejendommen.Hedvig blev gift med Andreas Hansen, VesterVandet. Sinne blev gift med Henry Christensenfra Nors Havreland.Jens Poulsen Kjeldgaard købte gården i1924. Han er født 1893 i Hørsted, søn af PoulKjeldgaard.Jordlod fra Laurits Toft til Jens PoulsenKjeldgaard i 1929 og Hans Mikkelsen Skaarupi 1930.Jens Kjeldgaard har været på Malling Landbrugsskole.Han har siddet i Vandet Sogneråd.Han var meget interesseret i skydning og varen ivrig jæger, og han var nok en af de førstei Vandet, der fik en traktor.Jens Kjeldgaard var ugift. Han havde husbestyrerinde,en ung pige og to karle.Maren Dalgaard fra Sennels var husbestyrerindei mange år. Tre af Viktor Johansens døtretjente der. Lydia var der i fem år, Mary i tre årog Edith i tre år, så pladsen må have været god.Da Jens Kjeldgaard i 1951 ville sælge gården,bestemte Landbrugsministeriet på Jordfondensvegne, at den skulle udstykkes. Det blev til enhovedparcel på 58 tønder sæde og tre ejendom-202Vandet sogn trykudgave.indd 202 11-11-2007 12:44:00


Toftholmvej 4 - før 1950.me på hver 20 tønder sæde.Jens Kjeldgaard flyttede til Kronborg vedThisted.Mikkel Skaarup købte gården i 1951. Denkom nu til at hedde Toftholm.Der blev anlagt vej fra Klitmøllervej til Skårupgård– den nuværende Skårupgårdvej, derfør kun var en markvej - Dér er de tre ejendomme,nr. 1, 3 og 5 bygget.Mikkel Skårup blev født i 1922 i Thorsted,Han var søn af Marie og Frederik Skårup.Han flyttede først til Vandet i 1952. Mikkelhar været på Dalum Landbrugsskole og var ibestyrelsen for Vester Vandet Grovvare og imenighedsrådet.Mikkel Skårup blev i 1954 gift med MarieChristoffersen, der er født 1931 i Øster Vandet,datter af Stinne og Christoffer Christoffersen.Mikkel og Marie fik fire børn: Ruth, født1955, Edel, født 1957, Jørgen, født 1960 ogFrederik, født 1966. Edel døde i 1964. Mikkelog Marie drev gården til 1988, hvor sønnenFrederik forpagtede den. Parret købte husi Thisted og flyttede i 1990.Frederik er uddannet ved landbruget, han203Vandet sogn trykudgave.indd 203 11-11-2007 12:44:01


har været på Asmildkloster Landbrugsskole.Han blev i 1993 gift med Connie Færk Jørgensen,der er født i 1968 i Jebjerg, datter af Ingridog Jørgen Færk Jørgensen i Vester Vandet.Connie er sygeplejerske. Parret har to børn;Anders, født 1995 og Anette, født 1997.Frederik købte i 1999 Sejlhøjvej 20 af HenningMøller Pedersen. I 2004 købte han ejendommenSkårupgårdvej 1 af Ejner Thomsen.Han solgte bygningerne og lidt jord.I 2005 solgte Connie og Frederik gårdentil Michael Dalgård, Skårupgård (Se Skårupgårdvej7)Parret flyttede til Nørgård i Thorsted, somde havde købt nogen tid forinden. Frederiksbedsteforældre har haft gården.204Vandet sogn trykudgave.indd 204 11-11-2007 12:44:01


205Vandet sogn trykudgave.indd 205 11-11-2007 12:44:01


206Vandet sogn trykudgave.indd 206 11-11-2007 12:44:01


207Vandet sogn trykudgave.indd 207 11-11-2007 12:44:01


208Vandet sogn trykudgave.indd 208 11-11-2007 12:44:05

More magazines by this user
Similar magazines