Vandlegeplads i Selsmosen, der samtidig fungerer ... - Vand i Byer

vandibyer.dk
  • No tags were found...

Vandlegeplads i Selsmosen, der samtidig fungerer ... - Vand i Byer

Vand i byerSelsmosenv/ Lene BisballeVand i byerSelsmosenv/ Lene Bisballeapril 2013


SelsmosenCentralt placeret i TaastrupTaastrupMellem København og Roskildeapril 2013


Selmosen ca. 1850Selsmosegrøften rørlagt under banenca. 18501950april 2013


april 2013Oversvømmelse 2007


april 2013


Eksist. areal 17.000 m2Udvidet til 27.000 m2Ekstra volumen på 20.000 m3april 2013


april 2013MYNDIGHEDSKONTAKT


ForundersøgelserForureningsmæssig feltinddelingOpgravning af forurenet jordapril 2013


april 2013


april 2013


april 2013


Kontakt med vandDyreekskrementerAtmosfærisk nedfaldOverfladeafstrømningFejltilslutningerapril 2013


Normal kontrol/normal prøvetagningsplan.MikrobiologiskeParameterEscherichia coli (E.coli)IntestinaleEnterokokkerØvrigeMisfarvning/lugtTegn på opblomstringaf algerEnhedForeløbig fastsattealarmkriterier for vandet ilegeplads forvandaktiviteterPr. 100 ml 1000*Pr. 100 ml 400*Må ikke forekommeMå ikkeforekomme/skalanalyseres nærmere.Udvidet kontrol/udvidet prøvetagningsplanMikrobiologiskeParameterEscherichia coli (E.coli)IntestinaleEnterokokkerUorganiskeParameterEnhedPr. 100mlPr. 100mlEnhedForeløbig fastsatte alarmkriterier for vandet i legeplads for vandaktiviteterForeløbig fastsatte alarmkriterier for vandet i legeplads for vandaktiviteter1000*Arsen As µg/L 10Bly Pb µg/L 10Cadmium Cd µg/L 5Krom Cr µg/L 50Kobber Cu µg/L 2000Nikkel Ni µg/L 20Zink Zn µg/L 3000Indhold afoliekomponenterAlkylbenzener 6)Benzen 6)Naftalen 6)7)Total olie 6)Enhedµg/Lµg/Lµg/Lµg/LForeløbig fastsatte alarmkriterier for vandet i legeplads for vandaktiviteterPAH forbindelser 7) Enhed Foreløbig fastsatte alarmkriterier for vandet i legeplads for vandaktiviteter400*11210FluoranthenBenzo(a)pyrenSum afbenzo(b)fluoranthen,benzo(k)fluoranthen,benzo(ghi)perylenog indeno(1,2,3-cd)pyrenØvrigeMisfarvning/lugtTegn påµg/Lµg/Lµg/L0,10,010,1Må ikke forekommeMå ikke forekomme/skal analyseres nærmere.opblomstring afalgerapril 2013


VedligeholdelsesplanVedligeholdelsesplan - Selsmosen Antal/år Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August1 2 5 6 9 10 14 15 18 23 27 31 32 3 4 7 8 11 12 13 16 17 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 33 34 35H = HovedeftersynN = Ned -lukning/-tagning for vinterenVandaktivitetsområde1 SpringvandEftersyn af 5 dyser H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xEftersyn af 5 fodsensorer H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xRenholdelse af teknikrum H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xVandbehandlingsanlæg H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x2 BeachvolleybaneOpfyldning af sandxAfretning af sand/ukrudtsbekæmpelse x x x x x xEftersyn af 2 sidelinjer og 2 baglinjer H x x x xEftersyn af net H x x x xEftersyn af netstænger H x x x xAfvaskning af stænger x x x3 VandlabyrintEftersyn af vandlabyrint H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xAfvaskning af vandlabyrint x x xEftersyn af vandpost med fodbetjent pumpe H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xEftersyn af sluseporte H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xRensning af magasinbrønde x xEftersyn af magasinbrøndeHAf -rensning/vaskning af platform x x xEftersyn af platform H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xVandbehandlingsanlæg H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x4 KlatrestativEftersyn af klatrestativ x x x H x x x xAfvaskning af klatrestativ x x x5 TrædestenAfrensning af trædesten x x xEftersyn af trædesten x x x H x x x x6 Vand (cykel) orgelEftersyn og rensning af 2 stk. vandkanoner H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xAfrensning af platform x x xEftersyn af platform H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xEftersyn af funktion af målskiver H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xTeknikkasse H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xMagasinbrønd H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xVandindtagning med filter H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x7 TømmerflåderEftersyn af 2 tømmerflåder H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xAfrensning af 2 tømmerflåder x x xEftersyn af 2 platforme H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xAfrensning af 2 platforme x x x8 VandhaveAfrensning af platforme x x xEftersyn af platforme H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xEftersyn af 4 undervandskikkerter H x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x9 Løbemarkeringer i parkEftersyn x x x H x x x x10 TrætrappeAfrensning x x xEftersyn x x x H x x x x11 Belysning på øEftersyn x x x H x x x xAfrensning x x x12 BrugsplæneKlipning x x x x x x x x x x xapril 2013


april 2013


april 2013


Økonomi:HTK Forsyning har betalt 33,5 mio.Høje-Taastrup Kommunehar betalt 6 mio.Hvor 1,6 mio.er gåettil broer og stierog 4,4 mio. er brugtpå vandaktiviteterapril 2013


april 2013Åbent HusTorsdag d. 30. maj 2013Kl. 15


april 2013Tak

More magazines by this user
Similar magazines