nr. 1 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

nr. 1 - DOF Østjylland

SøRAW.r.,$::\


Ornithologisk ForenDOF er en landsforening for fugleinteresseredeog fuglebeskyttelse nedafdelinger over hele landet. Foreningener stiftet i 1906.Foreningens formåI er at fremmekendskabet til og interessen forfugle og at virke ti1 beskyttelseførst og frenrnest af den danske fuglefauna.Dette forrnål- søqeg fremmetblandt anrlet ved afholdelse af møderog ekskursioner og udgivelse af ettidsskrift 09 andre publikationersamt ved arbejde for at forbedrefuglenes Iivsvilkår.Indmeldelse sker ved henvendelsetil foreningens hovedkontor ellerved indbetaling af kontigentet pågirokonto 7 00 08 39' DoF , Vesterbrogade140, 1640 København V, tlf.( 01 ) 31 81 06. Det ordinære kontigenter 140 kr. pr. år , 90 kr. forjuniorrnedlemrner ( under 18 år ) ogpensionister (over 67 år).og 45 kr.for ekstraordinære medlernmer ( modtagerikke foreningens publikationermen kan deftage i møder og ekskursioner). 'uedlemmerne modtager gratis Danskornithologisk Forenings Tidsskrif,t(2-4 hefter pr. år), og bladet Fugle(5 hefter pr. år), hvori- meddelelserom møder og ekskursioner bringes.Lokalafdelingen i Århus Amt stårfor de lokale arrangementer.Alle Dof'medlenuner kan frit deltage i afdelingensmøder og ekskursioner.Lokalafdelingen udgiver også bladet"SØravnen" 4 gange årligt i etoplag på 800 eksemPlarer. Bladetsendes gratis til alle. DoF-medleNneri Århus Amt. ltedlemmer udenfor amtetkan tegne abonnement på bladet. Detkoster 25 kr. pr. år.Alle henvendelser sker til lokalafdelingensadresse: Dansk OrnithologiskForening /''"Arhus Amt' Viborgvej29, 8000 Århus C.redaktionJean Rasmrssert ( answ. )sats, lay-outJean Rasn'rssentrykhusettegningJens (;reBersen(;abin 1'1 ,I5foto3,Il{'IiKjetd Hansen 5,8Flerming Christensen forsi&' 10'1 1,13i rorsi.de, Blflkende søravn, vorsø.ideadline søravnen L/83, L. feb-83deadline søravnen 2/83, l. aPr.83deadline søravnen 3/83, I._ aug.83Redaktionen modtager gerne indlægrbil1eder, tegninger osv. Disse kansendes til redaktionens kontaktpersonGe adresselistel.LTegninger skal være udført med sortestreger. Artikler bør \rære skrevetpå maskine, med mindste linieafstandIog i spalter å 35 anslag.Indhold:I-eder.. .--...-s. 3Hjelnrfuglestation. . . . . . . . . . . . . . . - .s. 4Best€flælse af alkefugle... - -... -..s. 8Lokal fuglefotograf ................s.10opråb.......... -....s.12libft fra felten. ..... -......s-13D(kursionsreferater . . . . . . . .s.14I*€dlemsoversigt .. . ..... -. . -s.16Bogailreldelser .......s.18Mresseliste.. ........ ..s.19


LEDER.(rultEfter en korbere tvilepause harvi gjort der igen: erdnu et nyt rtrfiF.rer af Sørawren. Er naturlig tirg attage op i den første 1983-leder vil\ære Søravnen 1982. Redakticnen serned tilfredshed tilbage på det for-:cangre år og håber at t€ndensen vilfortsætte. Det lyldcedes for førstegang i lokalbladets historie at rdserrlehele 4 rutre.. Redaktiqsarbejdet har hoved:saglig været ]corærtreret crn det redaktiorellearbejde. Vi har fors@Lat gøre btadet rere ensartet ved i-hærdigt at arbejde ned cpsætnhgensog tryloiJtgens nange aspekter. fbletiden har vi nåttet 1ærB af \rore e!trefejl og føIer at vi er kcnnet etpar skridt videre i den retnilg. lænder er langt endnu...-..At redaktiqEn helt og holdenthar kunnet hellige sig de redaktiorelle,udspriryer prirert af denøede interesse blarrlt læserre. Såledeshar vi nodtaget mange bidrag iform af arbikler, rDtit-ser, tegni.nqer,fotos m.m- Det er err:lda lykkedesat få et fortpldsvis crnfargsrigrtkartotek rcd tegnirger og fotos.Dett€ betyder imiAlertid ikke at vii-kke lrlgere rDdtager disse bidrag.$,æ!.tirpd- Det er en lettelse ikkeat skulld tænke på, hvordan vi fårstof rd< til at fylde et helt nnIFIIET.Redakticrren har besluttet atføLge 1982 tendensen op, hvorfor vierdnu et år fors@er os fied 4 numre.l,bn skal resultåtet blive positivt,behøver vi Læserres hjælp.På nu'ærerrie tidspmkt har vierdnu to artikler, scrn vil fors6gerat briJtge hurtigst nafligt. I denforbin&lse opfordrer vi læserne tilat bidrage ned fØlgende: tegni.ngeroElleller fotos af Sortspætte. Skul1eder &srden blardt Læserne \ÆPre nogender, i en reek-end eller nåsketo, har \ræret et srn:t til C,alapogosæfie,nungler vi ill-ustrationerherfra.1983 vil forhåbentligt byde pået strrumer, crntnndlerde kærhøgene.Cererelle biologiske aspekter, feltkerdt€gnog arternes forekdnst iamtet gennern en årrække vil- bliveberørt. Også i- dette tilfæIde rnanqlervi fotos. SkuIIe der stadig \ræreikke-irdraporterede iagrttagelser afBlå Køtr6g, tEr fra arrtet. kan deerdrru nå at kcrrre nEd i behandlinqen-I der forbirr:lelse er vi specieltirteresserede i kønsbestelrlelser @trækretnilEer.Red.


HJELMAF ERIK Em|nG1982.tu først-e garg si&r 1975 varHjeh nrglestaticr tmnut i entængere såmF.frggel.rrF 1ærio&, nerlig fra 20. j'tni til- 4. juli 1982.q)bfdet k@ i stsard ved vel--riJ'J.ig hirlp oq bistard fra KjeldEansl, Årtlrs, Rre&rfuqsstyrefsenq fyrpsær Albertsen, ftenå, scmteæd takkes.arhell/atdrerE &r forestod dendagfige rtugtartsdrrg oq qrtæffing!ar: Hars ftri-str;ftersen, ÅI-borg120.6- - 28-6-1 , Ilanre llåIler, Århls126-5- - 2-'l-1 , fi} tPrnbg,Århus (20.6. - 2.7-l q lFstedseFratør€[rE Kjcrd 5.t""tt, Århgs og OleHans€rl, Esbjerg farralt re&rre. ælig skal- nalrp Qalqfu, Hanrp ChristodessloS'Er. takkes for H &larie&.veiæt-\bjret \rar lr-dget af orervejen-& igtnFft-isk vird fra @ og S. Ird iællm dq også err &1 fra v. SqFdd


ii riHRiiirRingnærkerres bolig; Hjelm Fyr-station på øens højeste punkt,St


T-6-: If, q>- 2lf, Ptbrflgl Iæ R,ne€psåæ I lc#Sr, ftnfafk l-21-6-= ffirgl 2fl) R, Erpiber f-ZL-6-z XnqFæ 4 Sgl, hnad 3,rurryf zro & EsqperåSe I lf, Stcrnegrrye Il, St, Råge I S, tt*tergal1syrry-, earqEr I s1dq., SlovpikltlD+In"@itur I,bcFryIhD-24-5-z Grågås 2, fidrelejre I lD,Yåæ ry- l, -fualk l, liusejlerl(XFl5O, fue 2 d- + I juv., glittæl-2 bæ.-E-6-z Ah-S*arn I juv-l7!+lR,@ 2, &d 3, nr-rf*l ,to *,våqe ry- I, Sffi kgquæ lo S + 5S/, Vib 2I/ÆJlr, gcban 2 S, qilittæ2, IEgtæ 2 lf, ffrsejl€r!(XH(I!, €ge 9, *ai-bI hrrt,Xnryvæt+l|f-?5-6-= Ettdæ 1, Iirsejler 50,W-2-27-6-= Afr- SløEn I R, Ri.sketEjre 4slr, KrrcfErrarE 4 sr@. St/, Gdgås 5,P{-rfugl 3æ R' Ejejle 4 Str, nv:-+kli-re I SV, N.n. Kjcre 1 jur. Slr'rirsejler Læ, Råge 2, Skcræiler Ibrt:28.5.2 Eættdæ I, Stc nfarr*ove 3S/, nrrsejl-er 150.29.6.:ffi9ås 5, Vibe 2 S\l-llP, Hættenåge 5, rirsejler 35o.30.6.: Ilisketnjre 3 R, dgås 3,Gravard 4, erfql 3æ, Vile I S\t,eegt 2 Mrt, httÆåæ 6' q,1itterrn2 N, lfrrsejler 5o.1.7.: Krqsrrare 2 S. dgås 3, crtard 4, Euinard I S, I}{-rårgl 6æ R,8ættdæ I, gilitterre 2.2.7: Gågås 5, SvalekJire t S, Råge5, lUrririsk 2 S.fil< n[rningryregtt OildberSsgae a98000 Ååus C.Itf. d-133o78.AE ÅITIAL BEIMfiNITGERPjordterneLandsvaleBysval'eDigesval'eSolsort'UrsaDgerIrrsangerftlbugItmkEavesangerTornsangerGrrdesaDgErItvsangerGransaDgerBroget F].uesnapperJernspurvStærGrtnsiskeDTorniriskBogfinkeSkrrpiber3l8 I5I3.2620199671I62l III8frredeunger (ru)heraf II rukun en Iåheraf 32 1å + 6 ruI ad.I ad.alle ruRrxGltaKIrrI|G, T(trArsI@tA.Der blev Ertet på fIS- dage: 2l-5-30-5 09 2.-4.7.


YTGT.EFT'GI.E.art antal par grundlagEderfugl6-8 Op til 40 pull fordett på 6hunner + en plyndret redeTotrrIEt Skal.l.lesluger 2-3 l-hun rn. 8 pull. Op l0 fu91ePå øenStrandskade10-12 Ingen pull.,/juv. set, nren sandsynligtat det navnte antalhar forsøgt. at yngl,eStor Præstel(rave2 2reder+1juv.Svartbag3SildPr,i!Fl5-20 Ca. 40 fugle sesSflvrå9e350-'t0O Ca- 800-900 fugle sesStorråge80-100 Ca- 350 fugle, ren kraftig predationaf S6lvmåqe giver rj_-nge ungeproduktionFjordterne3-4 I rede m. æg + 2 juv. + 2 tommerederHavterneI I rede m- ægTejst2 2 beboede huller i KlintenRi.ngdræ2-3 2 kurrende hanner, mindstSangl.ærke2-3 2 syngende hanner, mindstLandsval.e4-6Bysvale2-4 2 kunstige reder på Fyrgårdenbesat + 2 redebyggende parDigesvale50-50 70-8O huller i klinten, nrenalle er ikke i brugGråkrage3-4 ltindst 3 udfløjne kuldHusskade2 uaksimalt 4 ad.RørsangerI I syngende han + I hun m. rugepletringmærket (rrn)Kærsanger20-2s }{indst 15 syngende hanner +25 rmGulbugIO Hindst 10 syngende hanner.+20 rm!{unk1-6 ltindst 4 syngende hanner + 4 rmHavesa-nger4-5 Ingen syngende hanner, men gTornsangerrm55-70 llindst 30 syngende hanner + 5gad. rmGærdesanger2-1 lfindst 2 syngende hanner + 7 rmI4vsangert-2 liaksinalt 2 syngende hanner + 1I hun m. rugeplet rn$aanq3agg;I I syngende han + I rm (samrne?)Broget Pluesnapper l? I han rmJernspurv2 2 syngende hanner + 5 juv. rmSkærpi-ber2 2x4 redeunger rmHvid Vipstjert L-2 Et nyudfl/jet kuld v. sormnerhuset+ I syngende han v. husmandsstedetStar? Enkelte par har sandsynligvisynglet i ganle Tejstehulller iklinten-GrøDiriskI? I syngende hanGrønsiskenIBogfinke2-3Rørspurvitindst I hun m- rugeplet rmI I syngende 2 syngende han + l-hun hannerset


'BESTEMMELSEAF ALKEFUGLE.AF R)I*;- )AIJII],SENS.:-den 1966 har jeq ved Fornæscr :rnure stecrer observeret alkefugl.,cq red de ti-tusinder af :-ndividcr,jeg tra.r set, son grurdlag harje.l skrevet føfgerde artike]. Jeghn-r clelt den cp i 5 afsnit:Viræform.Det ses at A1k har noget slankerevinge errd Isrvie, uden at det dogkan arrvendes so feltkernetegn. Lundentn.r ræget wl virge af nå@formreo en S-sJ.1mge fra krcP til vtuqespids.TejsC vilge er neget bred ogfrer|adrettet, E to sidste arter kanbestæs pa virryn. SØkcrgens vingeligner sardsynfigvis nest Alks.N!e!'For rrøvede er dette det ereste silcekendetegn!I-snvie og Tejst har spidst, lartgt ogsrmlt næb. AIk ad. har bredt rS,bredest yderst. A1k juv. oS Søkdqehar bredt, nen Iille næb. Hæ Ie.rftad. er det neget karakteristisk, teget bredt, og hos Imde juv. er detnoget længere og bredere erd Alk.Krops- oq hovedform.AfIe har et nEget korL tprzed, &r ertnrkker ind til lcoppen i ffu*en-Alk, Ldnvj-e, Tejst og SØkonge har e-lipsefornet krop og hoved, 6/s. &spidse i @9e erder. Iuden ertyld


DaGb\\eGcOdVIIGEEDFI{.a=Idtri€, tshrnra, c=lk ogd=Tejst.\-NIIIhgalefon.e=alk, f=Icrnvie, Irr&,Tbjst 09 Sd


,j t^\. **"c. \--F&.. *qJC/ !ilotqE! 0) o!. l)1lY.tL -- i.x. aiE i g'åe(5o!:!t:,F:F n,i-do gålill H"ipjtuJFsir3g'5o s:6:.q C nJ O! Xo. !Fqlt-,ilig:fqe->I A=zuil,J ,.AAY.Y g'h- i5OJEIis;å'6 r-?!,EE e2'if .r Eji$,-1'tliJry't)'Er..råq#'"'


Opråb !Der er rq)pe tvivl om, at uglerneer gået endnu ner€ tilbage ide serere år. Har du derfor ogsåkerxlskab til forladte uglelokaliteteri crrrådet, d@fr:rrg og eventueLforno&rirrg on @sårsag, tr@rer jeggerne heron. For at inødeqå ukendteugleforekorster i løbet af wxlersøgelsesperiodeni 1983, ville det naturligvis\rære godt, crn jeg kr:nne fåregistrerjnger, kort efter de ergjort. Sidst nren i_kke lnindst rrrodtaqesganle og nye oplysninger af SIØiuglefra hefe Danrnark.lhd dette 1il1e opJ.æg, tÅberjeq på dirr hjætf!Jørger Terp LaursenEtgdalsvej 57A8220 BrabrandTIf. 06-261296.UGLEUNDERSøGELSE.Scm &. vil rære flerb bekerdt,har uertegrn& i flere år arbejdetned u*rs@elser af uglebestan&nei bl.a. Østjylfard. S1@ruglen har&g vuet ur&rsøgt på landsplan.ærrE art er i dag nnsten telt forsnn&.fra lrtnrs anrt. FbrelØbigeresultater wiser, at Kirkeuglen erqået ca. 25å tilbage i løbet af enferdrig prio& i cnnådet vist påkortet. l,Rugle o9 Skovtrornr:gle syresi-kke at \ra[e i støE-re tilbagegal{t.lbseiEnuglen er i & sidstepar år kcrrstateret yrglerrJe i antet,rEn arten svinger nEEet i ynglebestard,aflørgig af fø&tilgang.Irbn hrudan er uglerrEs situatisrnu? I 1983 vil det næsten lo årganfe uglq;rojekt blive afsluttet.Derfor vil alle æIdre lmglelokaliteter,i tbt. på kort€t tidligere wrdersøEelsesqrå& blive urdersøgrt.Jeg vil derfor \,'ære nEget talcnernlig,twis dr rril s€rG mig a1le såvel nyescrn ganfle cplysrirqer herfra serEstI.8.83. Eer i vj.nter er det vigtigt,at få qlysrrirrger crn tørte Natugleroq Skodunrgfer. Skovtornr:glen erret sjæl&n, ren yrqler i erikeltenGer, bl.a. Kasted !bse. Fbr &nneart er cbt lett€st at hØre ungerne ijtni/jufi nåxEd.!'*" .ri*,Optællinger fraHammel kommune.I forbindelse med 56 redegørelse(kcrnnurreplanJ.æqningen), er underinteressereti oplysningeron fuglelivet fra berørte lokaliteter.Al1e der ligger inde red sådarne opfordres ti1 at sende disse serEstd. 16.7.83 tilBjørn lblrskjoldSlryttehusvej 20Skivholne, 8464 Galtenr]f.05-954019


Nyt lra feltent3ALle & bragte observatiorEr,stær fra skriftlig korreqnndaæ,gnkken sarutEn ned bekerdte,og slutstelig fra listen "SidsteD{yt' , Er tsEer på cpslagstavleni l*alet på vi-brgvej.ryfg& har bidraEet nere el--ler mirrdre friwilligtt: Allan FYardsen,Allan Jaffrici€, Sdren lØiager,Bjad(e H- .lenæn, Else loft, bIfhniel-sr, Vildtbiolqgisk station,.nlrr R- Ra.srssen. Niels &aard,Erik rynirtg, IbnrEirlg Ettn4), JørgErrT. Tarrsør, Fer G. Ilenril(serr,lbfren Bøgeskoe, Ibnnirg L. Larsenog Gabin.fåd


Exku rsions referater .Glrnetur til Skåne.I l-982 'nar fu to Ådrrs-fcerrirger,&r araqercab GrEtrr til, Sk&E,nolig tåd- @' ( østiysk Bjofon-j.sl(ruenirryt oq IXF-Ådurs. Bå ØEF-,|rrrenrrar vi 5, (H. rrar i ræd


EBe.Fnge oS vi så @æ fflsr'åær.TiI gErEEfd bldt vi ffistparse.ogglik st f^nry frr i rlaler, vi cFfDIdtG & Lige tir &' blen 6t. Erhfres q så vi bl.a- flere Sort-qettn,21 @i&re, 14 Wab cfenhri luft€lr 1å en gag ( ! ), I Storbr# q 3 hgeørE-Så tog Yi hiæ.r igrn, og det rrar&- Eh iæeJred i di-æt ræjr i Sk&ref6s;t på rl-r virrter, &r aldrig blevtiJ. tqet- Itd(e til virrter, jålfal-d.JtrFr Her fjdldsrvibægæj a5O9581 krD-Fornæs fyr 22't1.82So €t. foIær4r til et fcedrag vifDfdt på , Vibcrguej cm NFDjurslandsfiryle, dtnldt vi furre d


IEoArsmØde på lokalt plon.Var det en ide, cm rrEn fra 1okalafdelingensside i 1984 afhroldtet å.r$øde over en week-end. Tanj


Ifte dqle faiold sles oftetydefigst i &' daqfige foreningsarbjab.F.€*s. i Ee&rirqsrdnalget,fu i &' sid


'' BOGANMELDELSE.RreLENES FE,IXENDETEI{.Harry Hjortaa. '139 sider,rnange sorthvideplanctrcr. Indb.c.E.C. Gads For--Iag. his 98.00 kr.Ednu en @ cn bestennelse affugle. @en son sådan bringer intetnyt irdenfor denre genre, trods forfatterensfors@ på at jndføre enbestenuelsesn@le. Son udgangsp.uktfor denre benyttes fuglenes foretruknebiotc[Er, twil]et, for IILig ater uteldigrt valgt. grundlag. De benyttedekriterier er oftest for u-præise og netcp fordi den kr:n behard.ler104 alnindelige danske fugle,er den så absolut kun for nybeq/rdere.Ituilket @ oqså er ltHrsintensiorer llEd denr€ bog.Beslcrivelsen af de flEdtågnefugle er ikke irddelt efter sLægftsforlnld,hriorfor @en vanskeJ-igrtkan benlttes scrn opslags\rærk i fe1-ten. Plarrcheme er udført i sort ogtwidt, tlilket jeg anser for utreld"igrt;specielt da den henvender sigtil vorderrie fuglekiggere. Den rcdøfLgerfutekst er fuldestg@rerde.:nedtagerde: udseende, feltkendetegrn,stsrrE, otr*roldssted, udbreddelse (etkort ville have gjort unden'ærker) ,træk, lmgleforhold oS f@eerner.Desuden benyttes en qnfangsrig synFbolJJ


ADRESSERTEBIIE:GBIIP9.E!..Flemming Christensen se bestyrelsen.Lise Løchte, Engdalsvej 6lb, A22OBrabrand. Tlf. 26 39 19-Niels Ågård, Heibergsgade 27, IllTv, 8000 Århus C. TIf. 12 41 51.Henning Ettrup, Trygsvei 5, 8230Ålyhøj. Tlf. 15 47 s6-Flet@ing christensen, SchIePPegrellsgade7 st. 8000 Århus C. Tlf-L9 93 12.Jean Rasmussen, Studsgade 27, 8000Århus C. Tlf. 19 28 9a-Torben Bøgeskov, Fuglsangs Alle 75,8210 Århus V. Tlf. 16 32 I8.Jens Kirkeby, Oksevejen 16, Tørring{ark, 8680 Ry. TIf. 89 19 20.Jens Eriksen, Holger Drachmannsvej5, 8000 Århus C- TIf. 13 98 91.Lis IIeIles Olesen, Jægerstien 3,8270 }Jfjbjerg. TIf. 27 OO 60.KontaktpersonerKONTAKT TIL DOF-ÅRHUS.Niels Ågård- Se bestyrelsen.PR-GRUPPEN.Bjørn Holnskjold,Skyttehusvej 208454 calten. Tlf. 95 40 19:RAPPORTGRI'PPEN.Niels Ågård, se bestyrelsen.SøRAVNN.Jean Rasmussen. Se bestyrelsen.FREDNINGSUDVALGET.Henning Ettrup. Se bestyrel-sen.IOXALITETSREGISTRERING.Allan Jailniche, Langenæs aI16 72,8000 Arhus c. Tlf. Ll2L74.RINGMÆRKERGRUPPEN.Henning Elgaard, L. HaNrerichsvej25,8000 Århus C. TIi. 164864.REDEKASSEGRUPPEN.Per Delphin, Næri.ngen 90,8240Risskov. TIf- 212975-SUÅFUGLEGRUPPEN.Lars Hansen, Bakkegårdsvej 21,8240 Risskov.ROVFUGLEGRUPPEN.ole Frirner, SchleppegrelJ.sgade 17,8000 Århus C. TIf. l-34735.GÅSEGRUPPEN.Jesper Madsen, Skovvangsvej 214,8200 Arhus N. TIf. 107335.


Altid tæt på meden @kiffert!T KOWA PRISHEKIKKERTER TNår De køber en KOWA prismekikkerter De sikker på at få noget af det bedsteoptik der tremstilles i Japan i dag.KOWA leveres i 6 lorskellige slørrelsersom er velegnet til hvert sit formå|.9 x 35 til bjergfolk o.l. samlall-round.10 x 50 til fuglestudier heledøgnet samt Jagt.Fælles for alle KOWA kikkerler er, atdet er helstøbte letvægtsmodeller(magnesium) og at de har Ba K-4 prismermed masser af lys og opløsningsevne.I KOWA SPOTTINGSCOPE TOen populære udsigtskikkerl KOWA60 mm. spottingscope, er udstyretmed så fin oplik, at den, ved hiælp afen adaDler. kan anvendes som teleob-Jektiv for spejlreflekskameraer medaut. obiektiv.KOWA leveres med udskifteligt okular,15 x eller 25 x. hvilke. med et kameraobJektrvpå 50 mm., giver henholdsvis750 mm. og 1250 mm. brændviddeMed så store brændvidder kan detvære vanskeligt at undgå rystelser.Det anbetales derlor at anvende kabeludløsersamt et godt, solidt stativPriser: 25 x 60 TS7 1384.-25 x 60 TS1 . 1929.-Løse okularer:15-25-40o960x .. ... 272.'20 x vrdvinkel og 105 x . . 435 -'"'slMed et KOWAspotlingscoPeDe betragte megelfierne obiektersom om Deselv var tilstedeganske fåmeter tra.Ydermere kan Oe fastholde siluationenved at påmontere Deres kamera,og så senere gang på gang ople- 've iagttagelsen som totos i ro ogmag hiemme.DE4 OPTIKEREJessen Lindberg Nisted PaludanCfemensstræd€ 9 Frederiksgade 2. Ryesgade 12. Clemenstorv 15'Tn. PO7 23. Tlf. 12 55 66 Tlt. 13 59 96 Tlf. 12 09 44

More magazines by this user
Similar magazines