Beskatning af sportsudøvere - Håndbold Spiller Foreningen

haandboldspiller.dk
  • No tags were found...

Beskatning af sportsudøvere - Håndbold Spiller Foreningen

ForordI en sportsudøvers virke opstår der mange skattemæssige spørgsmål og problemstillinger.Dette gælder, uanset om sportsudøveren er fuldtidsprofessionel, halvprofessionel, amatør,bosiddende i Danmark eller i udlandet.Denne skattebrochure er udarbejdet af Ernst & Young i samarbejde med Spillerforeningen,Håndbold Spiller Foreningen og Danske Elitesportsudøveres Forening - DEF. Spillerforeningenog Håndbold Spiller Foreningen er organiseret i DEF. Andre sportsudøvere, fx basketballspillere,ishockeyspillere, brydere, badmintonspillere, svømmere eller atleter, kan blivedirekte medlem af DEF og herigennem nyde godt af fordelene.I Spillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen og DEF har vi altid prioriteret det højt atyde medlemmerne en god og effektiv skatterådgivning, som de er sikret via vores samarbejdemed Ernst & Young og dets skatteeksperter. Og med denne skattebrochure i håndenkan du få svar på en række af de generelle spørgsmål, som gør sig gældende for ansatteog individuelle sportsudøvere. Denne udgave inkluderer samtidig alle relevante forhold ogændringer som følge af skattereformen fra 2010.Ved at læse skattebrochuren igennem og efterfølgende bruge den som opslagsværk, kandu som sportsudøver disponere langt bedre i forhold til din skat, end hvis du stod helt påegne ben.I brochuren findes interessant information til alle sportsudøvere. Der vil imidlertid stadigvære konkrete problemstillinger, der ikke kan løses alene ved at læse brochuren igennem.Derfor henviser vi til personlig rådgivning hos Ernst & Young’s skatteafdeling, der igennem17 år har serviceret Spillerforeningen og dets medlemmer vedrørende skat i ind- og udland.God læselyst.København, marts 2011Mads ØlandDirektør i SpillerforeningenDirektør i DEF4Beskatning af sportsudøvere 2011


Jesper Duus - Foto © Lars Rønbøg / Sportsagency.dk5


Kontant løn ogbonus01Kontant lønNår du begynder din sportskarriere, er din hovedindkomst og måskeeneste indkomst den løn, som du modtager fra klubben.Når lønnen udbetales, er der tilbageholdt ATP, AM-bidrag og A-skat i overensstemmelse med dine skatteoplysninger. Det fremgåraf din månedlige lønspecifikation, hvor meget der er tilbageholdti ATP, AM-bidrag og A-skat. Hvis du har aftalt en pensionsordningmed klubben, fremgår pensionsbidraget også af lønspecifikationen.Lønindkomsten omfatter alle kontante betalinger i form af løn,feriepenge og bonus. Herudover indgår også værdien af fri bil ogmultimedier, hvis du har indgået aftale herom. Andre personalegoder,fx fri bolig, der stilles til rådighed af klubben, medtagesikke på din lønspecifikation, men indberettes af klubben til SKAThver måned. Værdien bør indregnes i din forskudsopgørelse, så dubetaler skatten heraf løbende over dine lønudbetalinger.Hvis du på klubbens vegne har afholdt udgifter, fx til køb af isposer,kan disse refunderes af klubben, uden at det påvirker dinskattebetaling. Tilsvarende vil klubben i visse situationer kunneudbetale dig skattefri diæter i forbindelse med rejser i klubregi ellerskattefri kilometergodtgørelse for kørsel i egen bil i forbindelsemed dit arbejde for klubben. Det skal her præciseres, at kørselmellem din bopæl og klubbens anlæg ikke er kørsel for klubben,der berettiger til udbetaling af skattefrie godtgørelser. Hvis dendaglige kørsel udgør mere end 24 km, kan du foretage et fradragpå selvangivelsen, jf. afsnittet om Lønmodtagerfradrag. Rejsediæterog kilometergodtgørelse skal af klubben indberettes tilSKAT i den måned, hvor udbetalingen sker.6Beskatning af sportsudøvere 2011


Chris Sørensen og Mikkel Thygesen - Foto © Per Kjærbye / Fodboldbilleder.dkDu modtager ikke en samlet årlig opgørelse over din løn og eventuellepersonalegoder, men de fleste oplysninger kan du finde pådin lønspecifikation for december måned.BonusDet er sandsynligt, at din kontrakt indeholder bestemmelser om,at du ud over den aftalte faste månedlige løn også optjener enbonus af en variabel størrelse.Denne bonus kan blandt andet være fastsat på grundlag af:• Antallet af spillede kampe på første holdet• Vundne og uafgjorte kampe• Placering i tabellen• Resultater i landspokalturneringen• Deltagelse i internationale kampe, fx Champions League, pokalvindernesturnering eller andre turneringer• LandsholdsudtagelseSign-on feeSign-on fees, der betales ved underskrivelse af en ny kontrakt elleri rater under kontraktforløbet, beskattes på samme måde somalmindelig lønindkomst. Dette gælder også for beløb, som udbetalesfør spilleren eventuelt bliver skattepligtig til Danmark, idet etsign-on fee anses som en forskudsvis lønbetaling.Tilsvarende anses sign-off fees også for at vedrøre ansættelsesforholdet.Uanset hvornår beløbet betales til spilleren, vil det skullebeskattes i Danmark.AgenthonorarerHvis klubben betaler agenthonoraret, skal denne betaling beskattessom et løntillæg. Det skattepligtige beløb svarer til agenthonoraretmed tillæg af moms. Agenthonorarer inklusive moms kanfratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Læs nærmere herom iafsnittet Lønmodtagerfradrag.En kontant bonus beskattes på samme måde som den faste løn.Bonus udbetales normalt sammen med lønnen, og ved udbetalingener der tilbageholdt AM-bidrag og A-skat. SKAT får automatiskoplysning om dine bonusudbetalinger fra klubben.7


Personalegoder02Sportsrekvisitter, der af klubben stilles til rådighed for dig, for atdu kan opfylde kontrakten, beskattes ikke.Hovedreglen er, at værdien af sådanne personalegoder - i dagligtale kaldet ”frynsegoder” - skal ansættes til markedsværdien, somer den værdi, du selv skulle betale for samme gode i fri handel.I det følgende har vi beskrevet beskatningen af de mest almindeligepersonalegoder, som kan indgå i en spilleraflønning.Udgangspunktet er, at alt, hvad dumodtager fra klubben som led i dinansættelse, er skattepligtigt. Dettegælder, hvad enten der er tale omkontant løn eller goder, som stilles tillåns for dig helt eller delvist vederlagsfrit,eller der er tale om goder,som du får til ejendom.Fri bilHvis klubben eller en sponsor stiller en bil til rådighed for dig, sommå anvendes til privat kørsel, er der skattemæssigt tale om fri bil.Arbejdsgiveren betaler typisk alle udgifter vedrørende bilen, herunderbenzin, forsikring, vægtafgift, Falckabonnement og service.Skatteværdien af fri bil beregnes efter skematiske regler, og beregningensker groft sagt på grundlag af bilens nyvognspris. Beskatningensker helt uafhængigt af, hvor meget du kører i bilen. Hvisdu betaler et beløb til klubben eller sponsoren for at have bilentil rådighed, fragår dette beløb i den skattepligtige værdi. Der erligeledes mulighed for at reducere den skattepligtige værdi af fri bilmed private benzinudgifter, hvis disse bogføres i klubbens bogholderisom en delvis betaling for at have bilen til rådighed.Vi anbefaler, at du undersøger de skattemæssige konsekvenser,inden du siger ja til selv at betale for en del af bilens driftsudgifterog forsikringer m.v.8Beskatning af sportsudøvere 2011


PersonalegoderDen skattepligtige værdi af fri bil udgør 25% af beregningsgrundlagetop til 300.000 kr. og 20% af resten. Beregningsgrundlagetansættes altid til mindst 160.000 kr. Nyvognsprisen er beregningsgrundlageti indregistreringsåret og de to følgende kalenderår.I det år, hvor bilen fylder 3 år, beregnes værdien på grundlag af75% af nyvognsprisen, dog stadig mindst 160.000 kr.Den beregnede skattepligtige værdi af fri bil forhøjes med klubbensudgift til den grønne ejerafgift, typisk 1.500-3.000 kr. pr. år.EksempelEn fabriksny bil er købt af arbejdsgiveren og stillet til rådighed for spilleren den 1. december 2009. Nyvognsprisen var på det tidspunkt250.000 kr. Beregningsgrundlaget udgør 250.000 kr. for 2009, 2010 og 2011 og reduceres fra 2012 til 75% af 250.000kr., eller til 187.500 kr. For 2009 beskattes kun 1/12, idet bilen kun har været til rådighed i december måned. Det årlige beregningsgrundlagskal forhøjes med udgiften til den grønne ejerafgift.Hvis bilen på købstidspunktet er over 3 år gammel regnet fra datoen for første indregistrering, anvendes købsprisen inklusivemoms og leveringsomkostninger som grundlag for beregningen af den skattemæssige værdi. Anskaffelsessummen omfatter ogsåudgifter til istandsættelse af bilen og ekstra tilbehør anskaffet samtidig med bilen. Beregningsgrundlaget udgør også her mindst160.000 kr. For brugte biler skal det årlige beregningsgrundlag også forhøjes med udgiften til den grønne ejerafgift.Anskaffes der en brugt bil, som er under 3 år gammel regnet fraførste indregistrering, beregnes værdien på grundlag af den oprindeligenyvognspris, jf. ovenfor.Værdi af fri bil indgår i den månedlige lønspecifikation med 1/12 afhelårsværdien, og der beregnes AM-bidrag og A-skat heraf. Klubbenoplyser hver måned til SKAT, at du som led i ansættelsen harfri bil til rådighed.Du bør sikre dig, at værdien af fri bil er medregnet i din forskudsregistrering,så du ikke får en ubehagelig restskat ved årets udgang.Bo Spellerberg - Foto © Jan Christensen / Sportsagency.dk9


PersonalegoderChristina Pedersen - Foto © Lars Rønbøg / Sportsagency.dkHvis du får mulighed for senere at købe bilen, beskattes du ikkeheraf, medmindre du køber bilen for en pris, der er lavere end denpris, som klubben ville kunne opnå ved et salg til en forhandler, densåkaldte indbytningspris. Denne vil typisk være lavere, end det duselv skal betale for en tilsvarende bil. Det kan derfor være fordelagtigtat købe bilen frem for at lade den gå tilbage til en forhandler.Overdrages bilen til en lavere pris end indbytningsprisen, ansesdifferencen som et skattepligtigt løngode.Leasing af bilHvis klubben stiller en leaset bil til rådighed for dig, beskattes dupå samme måde som beskrevet under afsnittet om Fri bil. Leaserdu selv bilen og betaler udgifterne i den forbindelse, har det ingenindflydelse på din beskatning. Hvis klubben betaler en del af udgifternei forbindelse med leasingaftalen, opstår der en skattepligtfor dig, som du bør drøfte nærmere med Spillerforeningens skatterådgiver.Fri boligHvis klubben eller en sponsor stiller en bolig til rådighed for dig tilprivat beboelse, er der skattemæssigt tale om fri bolig. Det er hermeget vigtigt at præcisere, at boligen ikke må være registreret meddig som ejer eller med dit navn som lejer på lejekontrakten. Boligenskal altså være købt eller lejet i klubbens eller sponsorens navn. Dumå gerne figurere på lejekontrakten som bruger af lejligheden.Den skattepligtige værdi af fri bolig fastsættes efter nogle skematiskeregler, som offentliggøres af SKAT en gang årligt. Værdierneer lavere, end det det koster at leje en tilsvarende bolig på det friemarked, hvorfor en fri bolig som led i lønpakken kan være et særdelesgodt alternativ til kontantløn.Den skattepligtige værdi afhænger dels af størrelsen af boligen,dels af i hvilken kommune boligen er beliggende. Som eksempel kannævnes, at et enfamiliehus på 123-150 m2 beliggende i hovedstadsområdeti øjeblikket værdiansættes til 65.582 kr. om året, mens ettilsvarende hus i store dele af provinsen værdiansættes til 54.835 kr.om året. Den maksimale skattepligtige værdi er på 89.238 kr. for ethus på over 222 m2 beliggende i hovedstadsområdet.10Beskatning af sportsudøvere 2011


PersonalegoderStiller klubben alligevel en pc til rådighed for dig på din privatadresse,skal du beskattes heraf. Den skattepligtige værdi vil typisksvare til det beløb, det koster at leje et tilsvarende udstyr hos enedb-forhandler.Hvis klubben betaler en edb-uddannelse for dig, som du skal brugesideløbende med dit job som sportsudøver eller efter afslutningenaf din karriere, vil du ikke være skattepligtig heraf, jf. afsnittet omUddannelse.UddannelseArbejdsgiveren kan betale medarbejderens erhvervsrelevanteuddannelse, uden at dette medfører nogen beskatning af medarbejderen.Det er ikke noget krav, at der er tale om en uddannelse,medarbejderen skal bruge hos den nuværende arbejdsgiver. Dettebevirker, at en sportsudøver ikke skal beskattes af klubbens betalingaf udgifterne til karriererådgivning og uddannelse, et pckørekorteller en træneruddannelse. Ligeledes vil spilleren kunneaftale med klubben, at denne betaler en uddannelse, som han kanbruge, når hans aktive karriere stopper. Eneste krav, der stilles forskattefriheden, er, at uddannelsen er erhvervsrelevant.Ud over selve deltagergebyret kan klubben skattefrit betale bog- ogmaterialeudgifter samt opholds- og fortæringsudgifter på kursusstedetog transport mellem bopælen og kursusstedet. Ved kørsel iegen bil kan der skattefrit udbetales 2,00 kr. pr. km (2011).Hvis klubben også betaler eventuelt udstyr i forbindelse med uddannelsen,fx pc-udstyr, skal du beskattes af arbejdsgiverens udgiftsom et løntillæg.Også i forbindelse med kontraktophør, fx i forbindelse med enalvorlig skade, kan klubben skattefrit betale for efteruddannelseog konsulenthjælp med henblik på at opnå ansættelse i en andenvirksomhed.KarriererådgivningBåde Spillerforeningen og Håndbold Spiller Foreningen har indgåeteksterne aftaler om karriererådgivningsprodukter, som skal letteovergangen fra livet som professionel sportsudøver til en ny karrierei erhvervslivet. Hvis du vil høre mere om dine karrieremuligheder,så kan du rette henvendelse til din spillerforening.Ideen med karriererådgivningen er, at spilleren tilbydes uddannelsesideløbende med sin sportskarriere eller i forbindelse medkarrierestop. Uddannelsen betales af klubben, eventuelt gennemen reduktion af lønnen. Hos din spillerforening kan du få nærmereoplysninger om mulighederne for finansiering af uddannelsen gennemen bruttolønsreduktion.TøjgoderAnvendelse af klubbens kampdragter, træningsdragter, sko ogstøvler m.v. beskattes ikke, hvis udstyret alene bruges erhvervsmæssigt.Erhvervsmæssig anvendelse skal forstås meget konkretog gælder for anvendelse i kampe, ved træningssamlinger og vedoffentlig fremtræden, fx fotografering, TV-optræden og pressekonferencer.Tøj og sko m.v., som klubben eller sponsorer stiller til rådighed, ogsom anvendes dels i klubregi, dels i fritiden, beskattes ikke, hvisværdien kan indeholdes i den såkaldte bagatelgrænse, som udgør5.500 kr. i 2011.Det er både for sportstøjet og fritidstøjet afgørende for at undgåbeskatning, at tøjet ejes af klubben eller sponsoren og skal tilbagelevereshertil efter endt brug eller efter kontraktperiodens udløb.Værdien af tøj m.v., som stilles til rådighed udelukkende til privatanvendelse, er skattepligtig. Beskatningsgrundlaget vil formentligofte svare til tøjets indkøbspris, da tøj har en kort levetid og normalter værdiløst ved tilbagelevering.Klubben indberetter værdien af tøj m.v., som udelukkende anvendesprivat, til SKAT, og værdien overføres automatisk på din selvangivelse.RabatterNår klubben indgår en sponsoraftale, der samtidig giver spillere ogandre med tilknytning til klubben mulighed for at opnå rabat på indkøbhos sponsoren, skal der betales skat af rabatten, hvis denne eruforholdsmæssigt stor. Der vil dog ikke blive tale om nogen beskatning,når din betaling for varen mindst udgør sponsorens kostpris(indkøbs- eller fremstillingspris) + moms. En forudsætning for atundgå skattebetaling af fordelen vil således være, at sponsorenikke taber penge på leverancen.Rabatter, der opnås ved indkøb gennem klubben, er skattepligtige,hvis der er tale om varer eller tjenesteydelser, som klubben ikkenormalt handler med.12Beskatning af sportsudøvere 2011


PersonalegoderSyge- og ulykkesforsikringerHvis klubben tegner en eller flere forsikringer, der dækker dig heledøgnet i lighed med en fritids/ulykkesforsikring, er du skattepligtigaf den del af den løbende forsikringspræmie, som vedrører ”fritidsdelen”,hvis forsikringsdækningen samlet overstiger 500.000 kr.Hvis forsikringsselskabet ikke har lavet nogen opsplitning af præmienmellem dækningen i fritiden og dækningen i arbejdstiden, fordelespræmien 50/50. Der kan muligvis med succes argumenteresfor, at langt den største del af risikoen for en sportsudøver ligger iarbejdstiden. Dette taler for, at mere end 50% af præmien skal væreskattefri. I en konkret sag blev det aftalt med SKAT, at kun 25% afpræmien skulle beskattes. Klubben skal indberette det skattepligtigebeløb til SKAT, og beløbet overføres automatisk til din selvangivelse.Hvis forsikringsdækningerne ikke samlet overstiger 500.000 kr.,er du ikke skattepligtig af nogen del af præmien.Hvis forsikringen på et tidspunkt dækker en skade, som du pådragerdig enten i fritiden, som led i et arbejde eller som led i dinefodboldaktiviteter, vil hele udbetalingen være skattefri for dig.Præmier, der betales til en privattegnet syge- og ulykkesforsikring,kan ikke fratrækkes på selvangivelsen. Til gengæld sker der hellerikke beskatning ved udbetaling af erstatning fra forsikringen.GruppelivsordningerHvis klubben har etableret en gruppelivsordning for sine ansatte,medregnes din præmieandel på den månedlige lønspecifikation,og der indeholdes AM-bidrag og A-skat heri. Eller også indberettespræmien til SKAT direkte fra et pensionsselskab. Udbetalinger fraen sådan ordning er skattefri.Transfer-betaling ved ny kontrakt eller klubskifteSign-on fee (transfer-betaling) i forbindelse med underskrivelseaf en ny kontrakt med en dansk klub beskattes som almindeligindkomst.Ved udbetaling af sign-on feet tilbageholdes AM-bidrag og A-skat.Dette gælder, uanset om betalingen sker, mens du er bosiddende iudlandet.Jonas Rasmussen - Foto © Jan Christensen / Sportsagency.dkIfølge den overenskomst, du er omfattet af som fodboldspiller,skal du have 12,5% feriegodtgørelse af sign-on fees og sign-offfees indbetalt til FerieKonto. Det skal ske for den måned, hvordu erhverver ret til betalingen. Du skal derfor huske at tjekke dinlønspecifikation for at sikre, at klubben har afregnet feriegodtgørelsen.I øvrigt henvises til overenskomsten for fodboldspillere,som nærmere beskriver hvilke ydelser, der omfattes af 12,5%feriegodtgørelsen.14Beskatning af sportsudøvere 2011


Ferie godtgørelse03Som kontraktansat sportsudøver erdu omfattet af ferielovens regler. Detvil sige, at du har krav på feriepengeenten i form af en feriegodtgørelsepå 12% eller som ferie med løn pluset særligt ferietillæg på mindst 1% afsidste års løn.Når man taler om feriegodtgørelse, skelner man imellem optjeningsåretog ferieåret. Optjeningsåret, som altid er kalenderåret,er det år, hvor du ”sparer op” til ferien. Ferieåret er det år, hvor duafholder den opsparede ferie. Ferieåret starter den 1. maj i åretefter opsparingsåret. Denne forskel kan bedst beskrives med eteksempel.EksempelDu har kontrakt med en klub for kalenderårene 2010, 2011 og2012. Kalenderåret 2010 er første optjeningsår i kontraktperioden.Pr. måned opsparer du 2,08 dages ferie, som du skal afholdei ferieåret 2011/2012, der omfatter perioden fra den 1. maj 2011til den 30. april 2012. Hvis du forud for denne kontrakt har arbejdetsom lønmodtager hos en anden arbejdsgiver, har du ved fratrædelsenmodtaget et feriebevis fra FerieKonto, som giver dig rettil at hæve feriepenge, efterhånden som du holder din ferie frem tilden 30. april 2011. Når du holder ferie i denne periode, har klubbenret til at reducere din løn med de afholdte feriedage.Du har krav på at holde 25 dages ferie i perioden fra den 1. maj2011 til den 30. april 2012, hvilket svarer til 5 uger. Herudover hardu krav på det særlige ferietillæg på 1%, som i grove træk beregnessom 1% af din løn for 2010. Det særlige ferietillæg beskattes ogudbetales i ferieåret (2011/2012). Ferietillægget kan kræves udbetalti forbindelse med ferieafholdelsen. Mange arbejdsgivere haraf praktiske årsager valgt at udbetale hele beløbet sammen medlønnen for maj måned (første måned i ferieåret).Du kan vælge i stedet at få udbetalt en feriegodtgørelse på 12% afdin løn m.v. i optjeningsåret. Konsekvensen heraf er, at du så ikkefår udbetalt løn under ferien eller det særlige ferietillæg på 1%.Der gælder også særlige regler om rettidig tilkendegivelse over forklubben af krav om denne udbetalingsform. Feriegodtgørelsen på12% beskattes allerede i optjeningsåret.15


Ferie godtgørelseNår du forlader klubben, skal klubben i forbindelse med fratrædelsen- hvilket vil sige i fratrædelsesmåneden - beregne din tilgodehavendeferiegodtgørelse, som groft sagt udgør 12,5% af din lønindkomsti optjeningsåret. Feriegodtgørelsen efter fradrag af AM-bidrag ogA-skat indbetales af klubben til FerieKonto, hvorfra du modtager etbevis for den beskattede feriegodtgørelse, som du har til gode. Dukan så hæve din feriegodtgørelse i takt med, at du afholder din ferie.Ved fraflytning til udlandet gælder der særlige regler, jf. afsnittet omFlytning til udlandet.I forbindelse med fratrædelsen kan beregningen af feriegodtgørelsevære meget kompliceret. Der kan blive tale om beregning afferiegodtgørelse for helt op til 3 år, som nemmest kan beskrivesmed udgangspunkt i følgende eksempel:EksempelDu har kontrakt med din nuværende klub for kalenderårene 2010-2012 men fratræder din ansættelse i forbindelse med et klubskifteden 31. januar 2012.1. I 2010 optjente du 25 feriedage, som skal afholdes i perioden fra den 1. maj 2011 til den 30. april 2012. For ikke-afholdteferiedage pr. 31. januar 2012 skal der beregnes en feriegodtgørelse på 12,5%. Hvis du tidligere har fået udbetalt det særligeferietillæg på 1%, modregnes dette ikke heri. Feriegodtgørelsen udbetales fra FerieKonto, når du afholder de resterendeferiedage inden den 1. maj 2012. Når du holder de resterende feriedage hos en ny arbejdsgiver, har arbejdsgiveren ret til atreducere din løn for de pågældende feriedage.2. I 2011 optjener du ligeledes 25 feriedage, som du skal afholde i perioden fra den 1. maj 2012 til den 30. april 2013. Af dinindtjening i 2011 skal der beregnes feriegodtgørelse på 12,5%. Godtgørelsen udbetales fra FerieKonto i takt med, at du holderdin ferie. Du har ikke krav på løn fra din nye arbejdsgiver under afholdelse af ferien.3. I 2012 optjener du 2,08 feriedage frem til den 31. januar, som skal afholdes i perioden fra den 1. maj 2013 til den 30. april2014. For disse dage skal du ligeledes have en feriegodtgørelse på 12,5%. Godtgørelsen udbetales fra FerieKonto i takt meddin ferieafholdelse. Du har ikke krav på løn fra din nye arbejdsgiver ved afholdelse af disse 2,08 feriedage.I fodboldspillernes overenskomst er det yderligere aftalt, at derskal beregnes feriegodtgørelse på 12,5% af alle øvrige kontante,skattepligtige løndele udover den almindelige månedsløn, fx signonfee, sign-off fee og bonusudbetalinger samt af 88,89% af øvrigelønelementer, der vedrører en andel af indtjeningen til klubben, fxkontante præmier ved indendørs stævner og sponsorindtægter.Feriepengene skal løbende indbetales til FerieKonto, hvorefter dumodtager et feriebevis, der viser hvor mange feriepenge, du haropsparet.Når du ved kontraktudløb skifter arbejdsgiver, skal klubben indbetaledin opsparede feriegodtgørelse til FerieKonto senest den 10. iden følgende måned. Herefter modtager du inden den 20. i månedenet feriebevis fra FerieKonto, som viser hvor mange feriepengeog -dage, du har opsparet. Hvis du vil tjekke saldoen på din ferieopsparinghos FerieKonto, kan dette ske via internettet på www.feriekonto.dk.Feriegodtgørelse indberettes af arbejdsgiveren til SKAT.Der findes i ferieloven særlige regler for overførsel af restferie tilnæste ferieår. Disse regler er ikke medtaget i denne beskrivelse.16Beskatning af sportsudøvere 2011


Lønfradrag04Bøder og lignende, som idømmes af det offentlige, fx fartbøder ogparkeringsafgifter, er ikke skattemæssigt fradragsberettigede.Lønfradrag som pålægges af klubben for en forseelse, du somspiller måtte have begået over for klubben, reduceres i din løn ogfragår derfor ved beregning af AM-bidrag og skat.Thor Dresler - Foto © Lars Rønbøg / Sportsagency.dk17


PensionsordningerVed udbetaling fra en pensionsordning afhænger beskatningen af,hvilken ordning der er valgt. Ved udbetaling af en kapitalpensionsordning(tidligst når du fylder 60 år) tilbageholdes der en afgift på40%. Herudover sker der ingen beskatning. Ved udbetaling fra enlivrente eller en ratepensionsordning (også tidligst når du fylder 60år) afhænger beskatningen af din øvrige indkomst. Ved det nuværendebeskatningsniveau skal din indkomst op på over 389.900 kr.pr. år, før du når op på en beskatning på ca. 51,5%. For indkomstherunder udgør beskatningen ca. 37%.Ved udbetaling før pensionsalderen, beskattes udbetalinger med60%.Opsparingsordning for sports udøvereIndkomst ved sportsudøvelse kan helt eller delvist indskydes på ensærlig pensionsordning, der senere kan udbetales som en rateordning.Totalt set kan der indskydes 1.708.500 kr. (2010-2013niveau) på ordningen. Indbetalingerne fragår i den personligeindkomst på højeste skatteniveau. Opsparingsordningen kan etableresenten som en arbejdsgiveradministreret ordning eller somen privattegnet ordning. Status på ordningen kan hele tiden ændres,så status passer bedst muligt med opsparerens indkomst- ogansættelsesforhold.Hvis der er indskudt større beløb på en arbejdsgiveradministreretordning i de sidste fem år før fraflytning til udlandet, kan der blivetale om efterbeskatning af en del af indskuddet i forbindelse medfraflytningen. Ved privattegnede ordninger sker der ikke efterbeskatning.Ved ordninger, der undervejs har skiftet status, skerefterbeskatning kun for de perioder, hvor ordningen har haft statusaf en arbejdsgiveradministreret ordning.For SU-modtagere kan indskud på en ”sportspension” bevirke, atSU’en ikke reduceres. Det er dog en betingelse, at indskud sker viaen arbejdsgiveradministreret pensionsordning.Da valg af pensionsform og dækningsgrad er et kompliceret spørgsmål,anbefales det, at du drøfter valget og sammensætningen meddin pensionsrådgiver, inden du etablerer ordningen.Mark O. Madsen - Foto © Lars Møller / Sportsagency.dk19


Kørselsgodtgørelseog rejsegodtgørelse06Klubben skal løbende indberette til SKAT, hvad du har fået udbetalti løn og skattefri godtgørelser.BefordringDiæter dækker over det beløb, somklubben skattefrit kan udbetale til digi forbindelse med klubbens rejser ogture i ind- og udland, når du i den forbindelseselv skal afholde udgifter tilmaden undervejs. Som udgangspunktvil klubben dog afholde alle udgifter iforbindelse med kampe og træningslejrem.v. På trods af, at du formentligikke selv skal afholde udgifter i forbindelsemed kampe og træningslejre,er der en mulighed for at få nogleskattefri udbetalinger eller fradrag påselvangivelsen, når du er på rejse medklubben. Disse regler er beskrevetunder Rejseomkostninger.Hvis du som kontraktspiller kører i din egen bil, når du skal tiludekampe og i træningslejre m.v., kan klubben i 2011 udbetaledig 3,67 kr. pr. km for de første 20.000 km pr. år (3,56 kr. pr. kmi 2010). Herefter kan der udbetales 2,00 kr. pr. km (1,90 kr. i2010). Det er en forudsætning for udbetalingen, at klubben førerkontrol med antallet af kørte kilometer.Hvis du har fri bil til rådighed fra klubben, eller du har fri bil stillettil rådighed fra en sponsor eller en anden arbejdsgiver, kan du ikkesamtidig få udbetalt kørselsgodtgørelsen skattefrit.Kørsel mellem bopælen og det sædvanlige træningssted betragtesskattemæssigt som privat kørsel. Hvis klubben udbetaler dig engodtgørelse for denne kørsel, skal du beskattes heraf. Hvis klubbenderimod vederlagsfrit giver dig et buskort eller togkort, så dukan komme til træningsstedet, hedder dette arbejdsgiverbetaltbefordring. Arbejdsgiverbetalt befordring er ikke skattepligtig, mentil gengæld kan du så heller ikke få et befordringsfradrag på dinselvangivelse for denne transport.60-dages-reglenHerfra gælder der dog en undtagelse, idet klubben rent faktisk harmulighed for at betale dig skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel iegen bil mellem din bopæl og arbejdsstedet de første 60 arbejdsdageefter, at du er påbegyndt arbejde hos en ny arbejdsgiver.Herefter bliver kørselsgodtgørelsen skattepligtig. 60-dages-reglenkan være meget relevant i forbindelse med et klubskifte.20Beskatning af sportsudøvere 2011


Kasper Irming - Foto © Jan Christensen / Sportsagency.dk60-dages-reglen kan også anvendes, hvis dit arbejde foregår påflere forskellige arbejdspladser, fx forskellige træningssteder m.v.EksempelAfstanden mellem bopæl og træningssted 1 udgør 20 kmAfstanden mellem bopæl og træningssted 2 udgør 35 kmKørselsgodtgørelse for kørsel mellem bopæl og træningssted 1De første 60 dage på træningsstedet (2 x 20 x 60 x 3,67 kr.)Kørselsgodtgørelse for kørsel mellem bopæl og træningssted 2De første 60 dage på træningsstedet (2 x 35 x 60 x 3,67 kr.)I alt8.808 kr.15.414 kr.24.222 kr.RejseomkostningerVed rejse i Danmark eller udlandet, hvor rejsens varighed er påmindst 24 timer og inkluderer en overnatning, kan du få udbetaltet skattefrit beløb til dækning af fortæringsudgifter, hvis disse ikkedækkes af klubben. Beløbet udgør 455 kr. pr. døgn i 2011 (455 kr.i 2010). For tilsluttende timer kan der udbetales 18,96 kr. pr. time(18,96 kr. i 2010).Hvis klubben ikke betaler for logi, kan du i 2011 herudover skattefritfå udbetalt maksimalt 195 kr. (195 kr. i 2010) pr. overnatning.Normalt vil klubben dog afholde alle omkostninger til ophold ogforplejning i forbindelse med rejserne. Hvis klubben afholder udgifterne,er der stadig mulighed for udbetaling af en skattefri diæt,hvis rejsens varighed overstiger 24 timer og inkluderer en overnatning.Klubben kan nemlig udbetale en særlig ”25%-godtgørelse” tildækning af udokumenterede udgifter. ”25%-godtgørelsen” beregnessom 25% af fortæringssatsen på 455 kr. pr. døgn. Det vil sige113,75 kr. pr. døgn og 4,74 kr. pr. ekstra time. Hvis klubben ikkeud over din løn ønsker at udbetale et sådant yderligere beløb, kandu, når der i løbet af året er tale om mange rejsedage med overnatning,alligevel opnå en økonomisk fordel med hjælp fra SKAT.Et beløb svarende til ”25%-godtgørelsen” kan nemlig fratrækkes pådin selvangivelse som en lønmodtagerudgift. Det årlige fradrag ermaksimeret til 50.000 kr.”25%-godtgørelsen” kan ikke udbetales eller fratrækkes på selvangivelsen,hvis klubben har valgt at udbetale de normale diætsatser istedet for at afholde de faktiske udgifter til forplejning under rejsen.21


Lønmodtagerfradrag07I det følgende har vi kun medtaget enkelte fradrag, hvorfor duhenvises til SKATs vejledninger eller din skatterådgiver, hvis du harspørgsmål vedrørende ikke-anførte områder.BefordringsfradragSom kontraktansat spiller betragtesdu skattemæssigt som lønmodtager,og du kan som følge deraf fradrageforskellige omkostninger i den skattepligtigeindkomst. En del af udgifterneindberettes automatisk til SKAT,andre skal du selv anføre på selvangivelsen.Har du langt til arbejdet, kan du fratrække et befordringsfradrag.Det er ikke de faktiske udgifter ved transporten, der kan fratrækkes,men derimod et fradrag, der beregnes efter faste satser.Fradraget beregnes udelukkende ud fra, hvor langt du har til arbejde,og hvor mange arbejdsdage du har i løbet af året. Det eraltså uden betydning, hvilket transportmiddel du bruger, eller omdu kører med en kollega.Du kan ikke få fradrag for de første 24 km transport om dagen (detvil sige 12 km hver vej) mellem din bopæl og arbejdsstedet. Er dinsamlede daglige befordring mellem hjem og arbejde 24 km ellerderunder, kan du altså ikke få et befordringsfradrag.Befordringsfradraget pr. arbejdsdag beregnes for 2011 efterfølgende satser:AfstandFradrag pr. kilometer DKKDe første 24 kmIntet fradrag25-100 km 2,00 (1,90 i 2010)Over 100 km 1,00 (0,95 i 2010)22Beskatning af sportsudøvere 2011


LønmodtagerfradragEksempelEksempelDu har dagligt 110 km mellem hjem og arbejde (55 kmhver vej) og 220 arbejdsdage i løbet af året.De første 24 km hver dag har du ikke fradrag for.Fradrag for 25-100 km (i alt 76 km):76 x 2,00 kr. kr. 152,00Fradrag for 101-110 km (i alt 10 km):10 x 1,00 kr. kr. 10,00Fradrag pr. dag kr. 162,00Befordringsfradrag i alt220 dage à 162,00 kr. kr. 35.640,00Befordringsfradraget skal du selv beregne og fratrække på selvangivelsen.Skattesystemet er indrettet således, at befordringsfradrageti nogle situationer beregnes automatisk og anføres påselvangivelsen/årsopgørelsen. Beregningen er dog endnu ikke heltpålidelig, og slet ikke når der er tale om flere arbejdssteder. Det erderfor vigtigt, at du tjekker og korrigerer oplysningerne i nødvendigtomfang.Du kan ikke fratrække befordring på selvangivelsen, hvis du har fribil til rådighed, eller klubben betaler dine befordringsudgifter i formaf et tog- eller buskort.AgenthonorarSkatterådet har taget stilling til, at agenthonorar og momsen herafkan fratrækkes skattemæssigt som et lønmodtagerfradrag. Dettegælder uanset, om spilleren selv har betalt honoraret, eller omdette er blevet betalt af klubben på spillerens vegne og beskatteti forbindelse med lønudbetalingen. Hvis klubben har betalt agenthonoraret,beskattes spilleren heraf med op til ca. 56%. På selvangivelsenkan spilleren fratrække agenthonoraret under øvrigelønmodtagerudgifter (felt 53) med en skattereduktion på ca. 33%.Det årlige fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter reduceres dogmed et bundfradrag på 5.500 kr. (2010-2013).Fradrag ved en midlertidig kontraktI en konkret sag har de lokale skattemyndigheder bekræftet, at ensportsudøver kunne foretage en række fradrag på sin selvangivelsei forbindelse med en midlertidig ansættelse i en klub langt væk frasportsudøverens sædvanlige bopæl. Sportsudøveren boede sammenmed sin kæreste i København. Han skulle i en toårig periodespille for en jysk klub, hvilket krævede, at han lejede en lejlighed inærheden af klubben, hvor han opholdt sig 5-6 dage om ugen. Denresterende del af ugen skulle tilbringes i København.Sportsudøveren kunne de første 12 måneder af kontraktperiodenfratrække udgifter til fortæring med 455 kr. (2011-niveau)pr. hele døgn, han opholdt sig i Jylland. Efter 12 måneder kunnesportsudøveren fratrække dokumenterede merudgifter til madm.v., og i hele kontraktperioden kunne der fratrækkes 195 kr.(2011-niveau) pr. overnatning i Jylland. Det samlede fradrag kanefter de nugældende regler ikke overstige 50.000 kr. pr. år. Endeligkunne der fratrækkes befordringsudgifter mellem København ogJylland med de satser, som fremgår foran. Som en del af befordringsfradragetkunne der fratrækkes 90 kr. for hver passage afStorebælt i egen bil eller 15 kr. pr. passage i tog eller bus.Bortset fra befordringsfradraget var det samlede fradrag omfattetaf bundfradraget for lønmodtagerudgifter, der i 2010-2013 udgør5.500 kr.Dobbelt husførelseI enkelte situationer vil det være muligt at opnå et fradrag påselvangivelsen for dobbelt husførelse. De udgifter, der er fradragsberettigede,er de merudgifter, som afholdes ved opretholdelsen afto husholdninger.For at opnå fradrag for dobbelt husførelse skal følgende krav væreopfyldte:• Man skal være gift eller som minimum samlevende i 1 år forudfor adskillelsen• Adskillelsen skyldes alene erhvervsmæssige forhold og ikke denene parts ønske om at bibeholde sit nuværende job eller bolig• Adskillelsen skal være midlertidig, hvilket normalt vil sige enperiode på op til 2 år• Der må ikke være tale om en fast stilling• Afstanden mellem bopælene skal være så stor, at man ikke medrimelighed kan befordre sig frem og tilbage dagligt.23


LønmodtagerfradragFradraget for dobbelt husførelse udgør 400 kr. pr. uge. Hvis merudgifterneoverstiger de nævnte 400 kr., er der mulighed for fradragfor de faktiske merudgifter efter dokumentation. Fradrag for dobbelthusførelse kan ikke overstige 50.000 kr. pr. år.Dobbelt husførelse kan skattemæssigt være vanskeligt at håndtere,blandt andet fordi det kan være svært at afgrænse, hvornår adskillelsenskyldes erhvervsmæssige eller private forhold. Der må dogvære en vis formodning om, at fradrag for dobbelt husførelse kanopnås i op til 2 år, hvis du og din nuværende klub indgår en lejeaftalemed en anden klub, som medfører, at du for en begrænsetperiode må opretholde to husholdninger.Dobbelt husførelse er ikke omfattet af bundfradraget for lønmodtagerudgifter,og kan derfor fradrages fuldt ud.A-kasse og fagforeningskontingentUdgifter til medlemskab af en A-kasse og/eller fagforening, som fxSpillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen og DEF, kan fratrækkessom et lønmodtagerfradrag. Kontingent til fagforeningener fra 2011 maksimeret til 3.000 kr. pr. år. For kontraktspillere erkontingent til en spillerforening fradragsberettiget.Det kan formentlig diskuteres, om en amatørspillers kontingenter fradragsberettiget, da amatørspilleren ikke anses som medarbejderi klubben og ikke aflønnes som sådan for sin indsats. Detfremgår imidlertid af Ligningsvejledningen fra SKAT, at kontingenttil ”Foreningen af danske lægestuderende” er fradragsberettiget,idet foreningens formål er at varetage studerendes ”økonomiskeog faglige interesser”. Da spillerforeningerne ligeledes varetagermedlemmernes økonomiske og faglige interesser, må det anbefales,at amatørspillere fradrager kontingentet på selvangivelsen i detomfang, de oppebærer en eller anden form for aflønning fra klubben.Spørgsmålet om fradragsretten må så afgøres endeligt, hvismyndighederne rejser en sag herom.Udgifter til medlemskab af en A-kasse og fagforening indberettesautomatisk til SKAT af A-kassen og fagforeningen. Kontingent tilfagforeningen er som anført ovenfor maksimeret til 3.000 kr. pr. år.Nicolai Iversen - Foto © Jan Christensen / Sportsagency.dk24Beskatning af sportsudøvere 2011


Aktiviteteruden for klub regi– Restskat08Landsholdsdeltagelse m.v.Indkomst fra deltagelse på landsholdet og i forbindelse med sponsorarrangementereller TV-optræden er ikke A-indkomst. Honorarerneherfor udbetales som B-indkomst. AM-bidrag og skat opkrævesover årsopgørelsen. For at minimere en eventuel restskat kanman vælge at medregne en skønsmæssig B-indkomst i forskudsregistreringen.HæderspriserPriser, som tildeles spillere, fx i forbindelse med kåringen af bedsteU-21 spiller, er skattepligtige og skal medregnes på selvangivelsensom B-indkomst. Der betales ikke AM-bidrag af hæderspriser.Legater, der ydes én gang for alle og primært af offentlige midler,kan være omfattet af lempeligere beskatningsregler.Anden indkomstDenne brochure beskriver ikke skattereglerne vedrørende fx erhvervs-eller værdipapirinvesteringer, fast ejendom eller lignende.Hvis du har spørgsmål herom, bør du kontakte dit lokale skattecenter.25


Aktiviteter uden for klub regi – RestskatIndbetaling af restskatHvis du har svingende indkomst eller modtager B-indkomst, somikke er medtaget i din forskudsregistrering, er det vigtigt, at du fårberegnet, om du skal betale restskat.Restskat kan indbetales frivilligt på to måder:• Betales den forventede restskat inden årets udløb, undgås rentebetaling.• Ved betaling senest den 1. juli året efter betales en rente fra den1. januar og indtil betalingsdagen – en såkaldt dag-til-dag renteBetales restskatten ikke frivilligt, opkræver SKAT det skyldige beløbsamt et procenttillæg til betaling i normalt september, oktober ognovember. Procenttillægget udgør en fast procentdel af restskatten.Af restskatten for 2010 overføres op til 18.300 kr. + procenttillæggettil forskudsregistreringen for 2012.Patrick Nielsen - Foto © Lars Møller / Sportsagency.dk26Beskatning af sportsudøvere 2011


Flytning tilDanmark09Afhængig af lønindkomstens størrelse kan man eventuelt kommeunder 26%-beskatningen i de første 60 måneder, jf. nedenfor.Indkomst, der ikke beskattes efter 26%-ordningen, beskattes efterde almindelige skatteregler. Det gælder blandt andet fri bolig,renteindtægter og -udgifter samt resultatet af erhvervsmæssigeinvesteringer.Sign-on feeVed flytning til Danmark bliverman fuldt skattepligtig hertil. Detvil sige, at man skal betale skattil Danmark af hele sin indkomst,eventuelt med et nedslag i skattenfor indkomst, der også beskattes iudbetalingslandet.Sign-on fees fra en dansk fodboldklub beskattes i Danmark, uansethvornår kontrakten underskrives og beløbet udbetales, idet beløbetanses som forskud på løn. Der er tale om A-indkomst, hvori derindeholdes AM-bidrag og A-skat.FlyttemeddelelseI forbindelse med flytning til Danmark skal du tilmelde dig påfolkeregisteret i den kommune, hvor du skal bo. Til folkeregisteretskal du oplyse tilflytningsdatoen og bopælsadressen. Dette skal skesenest 5 dage efter flytningen.PrøvetræningMange udenlandske fodboldspillere prøvetræner i forskellige fodboldklubber,inden de opnår en kontrakt. I forbindelse med prøvetræningenbetaler klubben typisk hotelophold og lommepenge. Denskattemæssige praksis er ikke helt klar på dette punkt. Hvis prøvetræningenfor en udenlandsk spiller ikke resulterer i en kontakt, vilhotelopholdet og lommepengene formentlig være B-indkomst, somDanmark ikke kan beskatte.27


Michael Krohn-Dehli - Foto © Anders Kjærbye / Fodboldbilleder.dk


Flytning tiludlandet11I det følgende er anført svar på nogle af de spørgsmål, som typiskopstår. Det skal præciseres, at forkerte dispositioner kan væreøkonomisk skæbnesvangre, hvorfor det må anbefales altid at allieresig med nogen, som har erfaring med håndteringen af dette emne.Ved opstarten af enhver kontraktforhandling med en udenlandskklub bør der således straks foretages en telefonopringning til dinspillerforening eller dennes skatterådgiver, på samme måde somforeningens advokat er et nødvendigt element i rådgivningsfasen.Ved fraflytning til udlandet opstårder en lang række spørgsmål afskattemæssig art.Ophør af skattepligtVed fraflytning opstår spørgsmålet: Hvad med min skattepligt?I de fleste situationer bringes den fulde danske skattepligt til ophør,hvilket dog ikke kan ske, hvis man ønsker at bevare sin bolig tilrådighed her i landet.Betingelsen for at bringe den fulde skattepligt til ophør er, at manopgiver sin boligmulighed i Danmark. Det vil sige, at den nuværendebolig skal afhændes, hvilket kan ske ved et salg, ved enopsigelse af lejekontrakten eller ved en fremleje af boligen i mindst3 år. Denne fremleje skal være uopsigelig fra udlejers side.Hvis spilleren herefter ikke har anden boligmulighed i Danmark, ophørerden fulde skattepligt til Danmark. Fraflytningskommunen viltypisk kræve dokumentation for, at der er etableret bopæl i tilflytningslandet.Fraflytningskommunen fremsender normalt et skema,som skal udfyldes hos de lokale skattemyndigheder i tilflytningslandet.Hvis ægtefællen eller kæresten bevarer en bopæl i Danmark,ophører den fulde skattepligt ikke, da spilleren fortsat må anses forat have en boligmulighed til rådighed her i landet. Er der kun taleom en boligmulighed i en begrænset afviklingsperiode, kan skattepligtendog normalt ophøre i forbindelse med udrejsen.32Beskatning af sportsudøvere 2011


Flytning til udlandetEfter fraflytningen vil spilleren eventuelt være begrænset skattepligtigtil Danmark, jf. afsnittet om Begrænset skattepligt. Hvisdette er tilfældet, skal der hvert år indsendes en dansk selvangivelsemed den begrænset skattepligtige indkomst.Hvis man satser på senere at vende tilbage til Danmark og blive beskattetunder 26%-ordningen, er det meget afgørende, at den fuldeskattepligt ophører, jf. afsnittet om 26%-beskatning. Det bør ligeledesundersøges i hvilket omfang investeringer i Danmark og andenindkomst fra Danmark efter fraflytningen hindrer 26%-beskatning.Dobbelt domicilHvis spilleren ikke vil opgive sin danske bopæl, fordi spillerenønsker at bevare denne, eller lige vil se, hvordan starten på udlandsopholdetgår, kan den fulde danske skattepligt ikke ophøre.Spilleren vil i denne situation have en bolig til rådighed i to forskelligelande, hvilket også medfører en skattepligt i begge lande. Dettebehøver imidlertid ikke at være noget problem, da man ikke beskattersamme indkomst i to forskellige lande.Når spilleren har bopæl i to forskellige lande, skal det vurderes,hvor spilleren er skattemæssigt hjemmehørende. Det afgøres efterdobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem de to lande og viltypisk medføre, at spilleren er skattemæssigt hjemmehørende i detland (domicillandet), hvor pågældende i overvejende grad er nødttil at opholde sig for at opfylde sin kontrakt med arbejdsgiveren,medmindre ægtefællen eller kæresten bliver i Danmark.Hvis arbejdslandet således er domicillandet, vil Danmark kun kunnebeskatte indkomst fra kilder her i landet, jf. afsnittet om Begrænsetskattepligt. Der skal hvert år indsendes en dansk selvangivelse,som omfatter de indtægter, Danmark har beskatningsretten til.Hvis Danmark derimod er domicillandet, kan arbejdslandet kunbeskatte indkomst fra landets egne kilder, typisk lønindkomsten.Begrænset skattepligtDet er en kombination af interne danske skatteregler og dobbeltbeskatningsaftalenmed tilflytningslandet, der afgør, hvilke indtægterDanmark kan beskatte efter fraflytningen.Danmark har altid beskatningsretten for så vidt angår over- ellerunderskud af en ejendom, der er beliggende her i landet. Derkan her være tale om en udlejet helårsbolig, et sommerhus elleren fremlejet lejlighed. Danmark opkræver ejendomsværdiskat påejendomme beliggende her i landet, som ikke er udlejet.Mange danske fodbold- eller håndboldspillere i udlandet er tilknyttetlandsholdet og får derfor andel i Spillerpuljen, der administreresaf spillerforeningerne og blandt andet omfatter spillernes honorarerfor landsholdsdeltagelse samt for reklame- og markedsføringsaktiviteter.Indtægter fra Spillerpuljen er B-indkomst og kanikke beskattes i Danmark, hvis den fulde skattepligt er ophørt, ellerDanmark ikke har status af domicilland, jf. ovenfor.Heller ikke sponsorindtægter har Danmark normalt mulighed forat beskatte, hvis den fulde skattepligt er ophørt. Der er dog enundtagelse. Hvis spilleren under ophold i Danmark er til rådighedfor sponsoren under et firmaarrangement, autografskrivning ellerlignende, vil den del af sponsorhonoraret, som vedrører disse aktiviteter,være A-indkomst, som kan beskattes her i landet.Der skal hvert år indsendes en dansk selvangivelse med angivelseaf de begrænset skattepligtige indtægter.Sign-on feeTine Rasmussen - Foto © Jan Christensen / Sportsagency.dkSign-on fees eller transferbetalinger fra udlandet i forbindelse medskifte til en udenlandsk klub beskattes efter praksis ikke i Danmark.Dette gælder uanset, om betalingen sker før ophør af den danskeskattepligt.33


Flytning til udlandetFlyttemeddelelseI forbindelse med fraflytningen skal du melde flytning til folkeregistereti den kommune, hvor du er registreret. Til folkeregisteret skaldu oplyse fraflytningsdatoen og tilflytningsadressen. Dette skal skesenest 5 dage efter flytningen.UdrejseselvangivelseFor fraflytningsåret skal der indsendes en selvangivelse for periodenfrem til fraflytningstidspunktet. Herefter kan der være tale omogså at indsende en selvangivelse for begrænset skattepligtigeindtægter, fx lejeindtægter vedrørende fast ejendom.Ved fraflytning kan der opstå beskatning af urealiserede gevinsterpå aktier, optioner samt pensionsordninger m.v., ligesom der i vissesituationer skal ske beskatning af tidligere foretagne afskrivningerpå anpartsprojekter. Det anbefales derfor, at du retter henvendelsetil din spillerforenings skatterådgiver for at drøfte dette spørgsmålnærmere. Det er ligeledes vigtigt, at du søger kvalificeret hjælp tilat komme rigtigt ind i ”systemet” i dit nye arbejdsland.LandsholdsdeltagelseHonorar for deltagelse på landsholdet anses skattemæssigt forat være B-indkomst. Efter fraflytning til udlandet og ophør af denfulde danske skattepligt, beskattes landsholdshonorarer ikke her ilandet. Dette gælder, uanset om aktiviteterne udøves her i landeteller i udlandet. Der betales heller ikke AM-bidrag af honoraret.FeriegodtgørelseI forbindelse med fraflytningen er det muligt at få udbetalt opsparetferiegodtgørelse for tidligere og indeværende år. Kravet eralene, at der er meldt adresseflytning i folkeregisteret i forbindelsemed flytningen. Når dette dokumenteres over for klubben, kan feriegodtgørelsenudbetales direkte til spilleren uden om FerieKonto.Biler på grænseplader eller udenlandskenummerpladerDer gælder meget fordelagtige regler for køb af biler på grænsepladeri forbindelse med fraflytning til udlandet.Bilen kan erhverves i Danmark uden betaling af registreringsafgiftog kan normalt anvendes til kørsel i tilflytningslandet i en periodepå indtil 1 år fra tilflytningstidspunktet uden betaling af registreringsafgifti dette land. Periodens varighed afhænger dog af tilflytningslandetsinterne regler.Bilen må i denne periode efter tilladelse fra SKATs nummerpladeekspeditioneranvendes til feriekørsel i Danmark i op til i alt 35dage. Overskrides denne periode, skal der betales dansk registreringsafgift.Forud for hver kørsel i Danmark skal der ansøges om tilladelsehertil. Det sker ved at indsende udfyldt og underskrevet blanket21.061 (kan hentes på nettet) og den originale registreringsattesttil en af SKATs nummerpladeekspeditioner. På blanketten anføresdato for ind- og udrejse. SKAT bekræfter ansøgningen, lige som tilladelsentil feriekørsel påføres på bagsiden af registreringsattesten.Godkendelse fra SKAT kræver, at registreringsattesten ikke er forsynetmed påtegningen ”Kørsel i DK ikke tilladt”. Ved anvendelse afbilen i Danmark skal ejeren eller den registrerede bruger altid væretil stede i bilen.Biler, der er registreret på udenlandske nummerplader, kan anvendesubegrænset ved kørsel i Danmark i forbindelse med ferier oglandskampdeltagelse m.v.Ved midlertidig udleje af en spiller fra en udenlandsk klub til endansk klub må en udenlandsk indregistreret bil anvendes til kørseli Danmark, uden at dette får afgiftsmæssige konsekvenser. Daspørgsmålet om varigheden af ordet midlertidig ikke ligger heltfast, anbefales det, at spørgsmålet undersøges nærmere hos Rigspolitieti hvert enkelt tilfælde.Hvis der stadig er en opsparet feriegodtgørelse i FerieKonto fortidligere år, udbetales denne automatisk af FerieKonto, når der ifolkeregistret er meldt flytning til udlandet.34Beskatning af sportsudøvere 2011


KontakterErnst & YoungGyngemose Parkvej 502860 SøborgTelefon +45 35 87 22 22Telefax +45 35 87 22 00E-mail copenhagen@dk.ey.comSpillerforeningenPilestræde 35, 1.1112 København KTelefon +45 33 12 11 28Telefax +45 33 12 56 21E-mail mail@spillerforeningen.dkwww.spillerforeningen.dkHåndbold Spiller ForeningenPilestræde 35, 1.1112 København KTelefon +45 33 12 11 28Telefax +45 33 12 56 21E-mail kontakt@haandboldspiller.dkwww.haandboldspiller.dkDanske Elitesportsudøveres ForeningPilestræde 35, 1.1112 København KTelefon +45 33 12 11 28Telefax +45 33 12 56 21E-mail kontakt@def-sport.dkwww.def-sport.dkSkattebrochuren er udarbejdet af Ernst & Young i samarbejde med Danske Elitesportsudøveres Forening,Spillerforeningen og Håndbold Spiller Foreningen.38Beskatning af sportsudøvere 2011

More magazines by this user
Similar magazines