03.12.2012 Views

Uef DANMARKS HANDELSFLAADE

Uef DANMARKS HANDELSFLAADE

Uef DANMARKS HANDELSFLAADE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uef

DANMARKS

HANDELSFLAADE,

I AAEET 1S>73.

Udgivet, med Bemyndigelse, efter officielle og andre Kilder

red

A. SCOEIDEB,

Chef for Hovedkontoret for Skibes Maaling og BegistTering.

EJØBEN-HAVN.

P. G. PHILIPSENS FORLAG.


DANMARKS

HANDELSFLAADE,

I AARET 1873.

EFTER OFFICIELLE OG ANDRE KILDER

VED

A. SCHNEIDER,

Chef for Hovedkontoret for Skibes Maaling og Registrering.

KJØBENHAVN.

P. G. PHILIPSENS FORLAG.

BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI.


INDHOLDSFORTEGNELSE.

I.

ALFABETISK SKIBSREGISTER.

1ste Spalte:

indeholdende Navnene paa samtlige under dansk Flag farende Handelsskibe*

af og over 15 Register-Tons Drægtigbed (eller derunder, forsaavidt

de paagjældende Fartøjer gaae i udenrigsk Fart) (ialt c. 2200 Skibe), alfabetisk

ordnede.

Hvor to eller flere Skibe føre det samme Navn, ere Skibenes Slags

eller Takling samt Hjemsted, for at lette Eftersøgningen, tillige angivne.

(D.) betyder her, at Skibet har Dampkraft.

Forklaring over de anvendte Forkortelser:

Slags eller Takling:

Bg. betyder Brig, Kf. betyde Kuf,

Bk. „ Bark, Kt. „

r

Kutter,

Db. „ Dæksbaad, Kv. „ Fiskesvase,

Dkg. „ Dækskaag, Lgt. „ Lægter,

D. M. „ Dampopmuddringsskib, Nb. „ Nordbaad,

Ev. „ Evert, Pr. „ Pram,

Evgl. „ Evertgalease, S.D. „ Skruedampskib,

Fg. „ Færge, Sk. „ Skonnert,

Fr. „ Fregatskib, Skbg. „ Skonnertbrig,

Gl. „ Galeas, Skgt. „ Skonnertgaleot,

Gt. „ Galeot, Skkf. „ Skonnertkuf,

H. D. „ Hjuldampskib, Sl. „ Slup,

J. „ Jagt, Tjk. „ Tjalk,

Jgl. „ Jagtgalease, 3/mS „ Tremastet Skonnert.

Hjemsted:

Aalb. Betyd Aalborg, Bog. betyder Bogense,

Aarh. „ Aarhus, Drag. „ Dragør,

All. „ Allinge, Faab. „ Faaborg,

Ass. „ Assens, Fredc „ Fredericia,

Bandh „ Bandholm, Fredh „ Frederikshavn,


IV

Fredvk. Betyde Frederiksværk, Nyb. betyde Nyborg,

Færø. „ Færøerne, Nyk. p. F. „ Nykjøbing paa Falster,

Hels. „ Helsingør, Nyk. p. M. „ Nykjøbing paa Mors,

Hjert. „ Hjerting, Nyk. p. S. „ Nykjøbing paa Sjælland,

Hjor. „ Hjørring, Nyst. „ Nysted,

Hob. „ Hobro, Oden. „ Odense,

Holb. „ Holbæk, Rand. „ Randers,

Hors. „ Horsens, Ringk. „ Ringkjøbing,

Isl. „ Island, Rosk. „ Roskilde,

Kalb. „ Kallundborg, Rudk. „ Rudkjøbing,

Kast. „ Kastrup, Røn. „ Rønne,

Kjertm. „ Kjerteminde, Rørv. „ Rørvig,

Kjøbh. „ Kjøbenhavn, Saxk. „ Saxkjøbing,

Kold. „ Kolding, Skjelsk. „ Skjelskør,

Kors. „ Korsør, Storh. „ Storehedinge,

Lemv. „ Lemvig, Stubk. „ Stubbekjøbing,

Løgs. „ Løgstør, Svank. „ Svaneke,

Løk. „ Løkken, Svendb. „ Svendborg,

Mariag. „ Mariager, Thist. „ Thisted,

Marst. „ Marstal, Vord. „ Vordingborg,

Midlf. „ Middelfart, Ærøk. „ Ærøskjøbing,

Naks. „ Nakskov, Vesti. „ Vestindien.

Nestv. „ Nestved,

*Anm. Den under Dansk Flag farende Handelsflaade bestod i Begyndelsen af Aaret 1873 af:

2766 Sejlskibe af over 4 Register-Tons-Dræghed med . . . . . . . 183,740 Reg.-Tons,

114 Dampskibe „ „ „ (og med 7378 Hestes Kraft) 24,323 „.„

Ialt 2880 Skibe af over 4 Register-Tons-Drægtighed med . . . . . . . . 208,063 Reg.-Tons.

2den Spalte:

indeholdende Navnene paa Skibenes Førere. De med * betegnede Skibs-førere

ere tillige Ejere eller bestyrende Redere for de af dem førte Skibe.

3die Spalte:

De heri anførte Tal vise den Side i Registret over Skibenes Hjemsteder,

hvor de nærmere Oplysninger om det paagjældende Skib kunne søges.

Mærket T betyder, at Skibet er undergaaet en Forandring, hvorom de nærmere

Oplysninger søges i Tillæget angaaende Tilføjelser og Rettelser.

ANHANG

indeholdende — til Brug ved Aflæsning og Rapportering af mødende Danske

Skibe, som vise Kjendingssignal — de Skibene tildelte S i g na l b og s t a ve r ,

a l f a b e t i s k ordnede, med Henvisning til den Side i Registret over Skibenes

Hjemsteder, hvor det paagjældende Skibs Navn m. v., ved Hjælp af de samme,

i lste Spalte anførte Bogstaver kan søges. (Se Afdeling V, 3.)

TILLÆG

indeholdende Tilføjelser og Rettelser.


II.

ALFABETISK HJEMSTEDS-SKIBSREGISTER.

(Side 1 til 69 inkl.)

1ste Spalte:

indeholdende Skibenes Kjendingssignal-Bogstaver. (Se Afdeling V, 3.)

2den Spalte:

indeholdende Skibenes Navne, ordnede efter R e d e r i e r n e s og Skibenes

indbyrdes Størrelse. For Dampskibene ere Maskinernes Hestekraft (betegnet

ved «Hk.») tillige herunder angivet.

3die Spalte:

indeholdende med de ovenanførte Forkortelser Oplysning om hvert Skibs

Slags eller Takling.

4de Spalte:

indeholdende Oplysning (saavidt muligt) om hvert Skibs B y g n i n g s s t e d .

Herunder er for de forskjellige Landes Vedkommende benyttet følgende Forkortelser:

Dan. betyder Danmark, Skot. betyder Skotland,

Sjael. „ Sjaelland, Hol. „ Holland,

Jyl. „ Jylland, Rus. „ Rusland,

Lol. „ Lolland, Fin. „ Finland,

Fal. „ Falster, N.T. „ Nordtydskland,

Born. „ Bornholm, Sles. „ Slesvig,

Sv. „ Sverig, Holst. „ Holsteen,

Nor. „ Norge, B. A. „ Britisk Nord-Amerika,

Eng. „ England, A. „ De forenede nordameri-

kanske Stater.

5te Spalte:

indeholdende Oplysning om Skibenes Bygningsaar. For Kortheds Skyld

er her kun angivet Aarstallets to sidste Ciffre. Er Skibet undergaaet en

større Ombygning eller Fortømring, hvorom Anmeldelse ved Forevisning af

en Skibsombygningsattest er modtagen, findes Stedet og Tiden for saadan

Ombygning (betegnet ved «Ob.») ligeledes angivne.

6te Spalte:

indeholdende Oplysning om Skibets Bygningsmateriale m. m., hvortil

følgende Forkortelser ere benyttede:

B. betyder Bøg, A. betyder forskjellige amerikanske Træsorter,

E. „ Eg, J. „ Jern,

F. „ Fyr, z. „ forhudet med Zink,

G. „ Gran, y. „ „ „ gult Metal (yellow metal),

T. „ Teak, k. „ „ „ Kobber.

Kl. betyder, at Skibet er bygget paa Klink,

Kr. „ „ „ „ „ „ Kravel.

V


VI

Hvor der for Træskibenes Vedkommende Intet findes anført angaaende

Bygningsmaaden, er Skibet bygget paa Kravel.

For Dampskibene er herunder angivet de vandtætte Afdelingers Antal.

V. B. betyder at Dampskibet er indrettet med Vandballast-Rum.

O. D. „ „ „ har helt Over- eller Stormdæk.

7de Spalte:

indeholdende Oplysning om Skibets Dybde midtskibs i Lastrummet, fra

Undersiden af Dækket til Inderklædningen, og som for Skibe af Middelstørrelse

i Reglen svarer til Skibets Dybgaaende med fuld Last. (Mindre Fartøjer,

saasom Jagter, Slupper, lastes dog, navnlig i indenrigsk Fart, i Almindelighed

1 Fod dybere.)

For Dampskibe er tillige største Længde og Brede paa Dækket angivet.

8de Spalte:

indeholdende Oplysning om Skibenes Størrelse i Register-Tons.

For Dampskibene findes tillige Tonstallet under Dækket (betegnet ved

«U. D.»), samt Total-Tonstallet (betegnet ved «T. D.») (ɔ: uden Afdrag for

Maskin- og Folkerum) angivet under en ( ). Hvor der foran Tons-Tallet

findes anført et «circa» (betegnet ved «c.»), er det paagjældende Skib endnu

ikke maalt og meddelt Nationalitets- & Registrerings-Certifikat i Henhold til

Lovene af 13de Marts 1867, og farer saaledes endnu med et hidtidigt Maalebrev,

lydende paa Kommercelæste-Drægtighed, som udfindes ved at

dividere det anførte, tilnærmelsesvis angivne Tonstal med 2. (Se Afdeling

V, 1.)

9de Spalte:

indeholdende Oplysning om E j e r e n e l l e r d e n b e s t y r e n d e R e d e r , betegnet

ved Forretnings- eller Firma-Navnet, forsaavidt saadant føres, samt

Angivelse af Skibenes Antal og Total-Tons-Tallet for hvert Rederi. (Se Afdeling

V, 2.)

De med * betegnede Ejere ere tillige Førere af de paagjældende Skibe.

De i ( ) tilføjede Stednavne angive hvor Ejerne, naar de ikke have

Hjemsted i Skibets Registreringshavn, ere bosiddende.

Tegnet — i nogen af de forannævnte Spalter angiver, at den paagjældende

Oplysning ikke har kunnet tilvejebringes.

Tegnet » betyder : ligeledes.

III.

A. Fortegnelse over danske Lystfartøjer ...................................................Side 70

B. Fortegnelse over danske Told-Krydsfartøjer.......................................... - 72


VII

C. Fortegnelse over den danske Krigsflaade............................................ Side 74

D. Fortegnelse over danske Fyrskibe .......................................................... - 78

E. Tabel, visende de Forholdstal, hvormed danske (engelske)

Register-Tons kunne omsættes til de forskjellige fremmede

Skibsmaal ............................................................................................... - 79

F. Tabel, visende de Forholdstal hvormed de forskjellige fremmede

Skibsmaal kunne omsættes til danske Register-Tons ............................. - 80

G. Tabel over forskjellige Slags Varers Bestuvning i Sejlskibe i

Forhold til Tonstallet af Rummet under Dækket ................................... - 81

H. Tabel over Dansk Vægt, Maal og Mynt, omsat til fremmed

Vægt, Maal og Mynt............................................................................... - 82

Stats-Skibs-Afgifter — Telegram-Taxter .................................................... - 86

IV.

Fortegnelse over de Kongelige Danske Generalkonsuler og Konsuler,

samt de under dem ansatte Vicekonsuler; tilligemed en alfabetisk

Fortegnelse over de Byer, hvor danske Konsularembeds-mænd

ere ansatte ............................................................................................... - 88

Fortegnelse over fremmede Staters Konsuler i Danmark............................ - 104

V.

1. Skibes Maaling................................................................................... - 109

2. Skibes Registrering............................................................................ - 114

3. Skibs-Signalering............................................................................... - 120

4 & 5. Register Veritas m. m ........................................................................ - 124

6. Vejledning til Raket-Redningsapparaternes Brug ............................. - 127

Anvisning til ved Svømning at redde Mennesker............................. - 128

Anvisning til Gjenoplivelse af skindøde Druknede .......................... - 129

7. Sømands-Foreningen ......................................................................... - 131

Anm.: Udgiveren vil være Enhver, der benytter dette Skibsregister, særdeles

forbunden for Meddelelser til Berigtigelser eller Fuldstændiggjørelse af

en mulig senere Udgave.


Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

I.

ALFABETISK SKIBSREGISTER.

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

A. Adolph & Kirstine N. H. Mogensen* 8T

A. Therkelsens Minde H. C. Lauritzen 18 Ado1phine P. T. Suhr* 59

Aalborg (Bk.) (Aalb.) A. C. Becker 1T Adonis (J.) (Marst.) R. M. Rasmussen* 40

„ (D.) (Kjøbh.) S. Steen 22 „ (Sk.) (Svendb.) C Eilersen 57

Aarhuus (D.) („) E. S. Braband 21 Afram (J.) (Kjøbh.) H. P. Nielsen 28

„ ( 3 /m Sk.) („) J. Heuchendorff 24 „ (Gl.) (Isl.) Rønne 67

Abba (Sk.) (Fanø) P. P. Harreby* 11 Agent Lagoni K. N. Mogensen 8

„ (Gl.) (Thisted) L. Pedersen 62 Agnes H. P. Andersen 28

Abel N. Larsen* 18 Agnete(J.) (se Elisabeth — Kjøbh.) P. E. Jacobsen 25T

Abelona H. Marker* 53 „ (J.) (Rudk.) S. Horne* 51

Abelone (Gl.) (Fanø) S. Mathisen* 12 „ (Gl.) (Røn.) C. P. Dam 53

„ (Sk.) („) T. J. Øhle* 12 Akureyrí M. Rasmussen 30

Abelone Kjerstine P. P. Jørgensen* 11 Albert Christensen 34

Abelone Margrethe A. Jørgensen* 9 Albertine H. H. Albertsen 36

Abisag N. M. Hansen* 2 Albina H. P. Kjøller* 57

Absalon P. J. Kofoed 25 Albis Mortensen 58

„ (D) (Kjøbh.) — 23T Alert (Skbg.) (Ass.) Th. Petersen 4

Acme M. Larsen* 47 „ (Bk.) (Kjøbh.) C. Erichsen 24

Acmel Paulsen 11 Alexander (J.) (Kjøbh.) P. M. Jensen 28

Activ (J) (Aalb.) M. Kierck 1 „ (Bg.) („) J. Larssen* 28

„ (Sk.) (Aarh.) H. A. Michelsen 3 Alexandra R. Rasmussen 46

„ (Sk.) (Kjøbh.) — 24 Alexia F. C. Thorsager 18

„ (D.) („) J. M. Hansen 26 Alf (Sk.) (Rudk.) Th. Mortensen* 51

„ (D.) („) H. C. Hansen 29 „ (J.) (Svank.) A. Pedersen 57

„ (D.) (Rand.) H. J. Mühlheimer 48 Alfen L. Nielsen* 14

„ (Db.) (Rønne) J. Rasmussen 53 Alfride R. F. Hansen 28

„ (Gl.) (Ærøk.) J. P. Lund* 65 Alice (Bg.) (Drag.) P. P. Schmidt* 7

Active E. N. Christensen 36 „ (Skbg.) (Rand.) S. Thomassen 48

Adam Wilhelm O. M. Lou 66 Alma J. C. Black 35

Addy H. Rasmussen 20 Alpha (J.) (Aalb.) C. H. A. Skroe* 2T

Adelaide B. E. Biise 31 „ (Gl.) (Faab.) H. A. Møller 8

Adjutanten (D.) — 50 „ (Kv.) (Fredh.) N. T. C. Bærentz* 14

Fører

Side


Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Alpha (Sk.) (Marst.) M.Albertsen 35 Ane Kirstine (J.) (Ass.) L. Jensen* 4

„ (Sk.) (Odens.) J.G.Jørgensen 47 „ „ (J.) („) P. R. Schmit* 4

„ (Bg.) (Svendb.) A.C.M.Andersen 58 „ „ (J.) (Faab.) H. Rasmussen 8

„ (Sk.) („) J.P.Hansen* 60 „ „ (Kt.) („) H. Pedersen* 9

Als (J.) (Nyk.p.F.) A.L.Albertsen* T „ „ (Sk.) (Fanø) S. Pedersen* 11

Alvilde N.N.Fisker 58 „ „ (J.) (Rørv.) L. Nielsen 54

Alvine N.A.C.Schmidt* 51T „ „ (Gl.)(Svendb.).F.Johansen 60

Alwine N.Christensen 18 Ane Kirstine Elisabeth P. S. Pedersen* 7

Ama1ia Chr.Pihl 53 Ane Kjerstine N. N. Gregersen*jun 11

Amalie (Sl.) (Hjør.) J.N.Andersen 17 Ane Margrethe (J.) N. L. E. Jacobsen 3

„ (Skbg.) (Svendb.) P.O.Rekstad 59 „ „ (Sl.)(Bandh.) P. Hansen* 5

Amanda (Bg.) (Marst.) H.C.Rasmussen 34 „ „ (Ev.) (Fanø) P. Danielsen* 13

„ (J.) (Vejle) P.Eriksen* T „ „ (Gl.)(Mariag.) J. Nielsen 34

Amandus C.P.Hansen 4 „ „ (Sl.)(Odens.) R. Rasmussen* 47

Amdiline L.Andresen 15 Ane Marie (J.) (Faab.) E. A. Nielsen 9

Amicitia B.Boysen 28 „ „ (J.) (Vejle) B. Johansen* 19T

Amor (Sk.) (Nyk. p. M.) B.C.Holm 45 „ „ (J.) (Hors.) J. P. C. Schmidt* 19

„ (Sk.) (Rudk.) Chr.Hansen 51 „ „ (J.) (Ærøk.) P. Madsen* 65

„ (Ev.) („) C.H.Møller 51 „ „ (J.) („) C. Knudsen* 65

„ (Skbg.) (Svendb.) E.Jensen 59 Ane Marie Christine H. C. Rasmussen 47

Amorosa Chr.Rasmussen 25 Ane Maries Minde J. C. Hansen, jun. 35

Amphitrite S.J.Mœrsk 26 Anes Minde (J.) (Faab.) J. Jørgensen* 9

Amy (J.) (Kjøbh.) J.Andersen T „ „ (J.) (Rudk.) A. Nielsen 50

Andrea J.J.Jensen 59 Ane Sophie (Sk.) (Aarh.) C. L. Ringmacher 3

Andreas (Sk.) (Hasle) H.P.Andersen 15 „ „ (J.) (Marst.) R. Albertsen* 38

„ (Skbg.) (Skjelsk.) R.J.Boye 55 „ „ (J) (Røn) L. H. Holm 53

Andreas Linnemann Hansen 63 Anglo-Dane (D.) H. M. Jensen 21

Andrine Margrethe H.P.Clausen 57 Anine (Sk.) (Kold.) P. Sørensen 31

Ane (Skbg.) (Faab.) N.R.Storm* 8 „ (J.) (Rørv.) R. Rasmussen 54

„ (Skbg.) (Fanø) P.N.Winter* 11 Anita M. P. C. Andersen* 10

„ (Sk.) („) D.H.Duysen 11 Anna (Skbg.) (Aalb.) H. G. Beldring 1

„ (Skbg.) („) Th.S.Thomson* 11 „ (Sl.) („) H. C. Andersen* 2

„ (J.) (Svendb.) A.Eilersen 61 „ (J.) (Ass.) J. Jensen 4

Ane Cathrine (J.) (Faab.) L.Jørgensen* 9 „ (Gl.) (Bog.) J. J. Nielsen* 6

„ „ (Sk. (Fanø) M.S.Jepsen 11 „ (Skbg.) (Fanø) N. S. Svendsen* 10

„ „ (Sk. („) N.Nielsen* 12 T „ (Sk.) („) J. N. Jessen* 12

„ „ (J.) (Marst.) H.M.Boye* 37 T „ (Gl.) („) H. N. Mikkelsen* 12 T

„ „ (J.) („) P.Hansen* 38 „ (Sk.) (Holb.) A. J. Kragh 18

„ „ (Sl.) (Legs.) R.P.Reiersen* 45 T „ (J.) (Kjøbh.) R. Christiansen 25

„ „ (J.) (Røn.) H.P.E.Hammer* 53 „ (Sk.) (Marst.) E. N. Albertsen 36

„ „ (Kv.) R.Hansen* 61 „ (J.) („) H. C. Friis* 37

„ „ (J.) (Vord.) C.H.Rasmussen* 64 „ (J.) (Midlf.) L. Petersen 40

Ane Cecilie K.H.Mogensen* 8 „ (J.) (Nestv.) A. Christensen 42

Ane Charlotte J.N.Jensen* 11 „ (Sl.) („) H. Nielsen* 42

Ane Christine P.C.Andersen 1 „ (Sk.) (Nyb.) H. P. Olsen* 44

Ane Dorthea (J.) (Faab.) H.Hansen 9 „ (Sk.) (Odens.) C. F. Andresen 46

„ „ (Skbg.) (Fanø) H.J.Jessen* 11 „ (Gl.) (Rand.) H. E. Gram 48 T

Ane Elisabeth C.Jensen* 40 „ (Bg.) (Svendb.) H. Christensen 57

Ane Johanne (Skbg.)(Fanø) J.M.Sørensen* 11 „ (Skbg.) („) A. Hansen 58

„ „ (J.) („) J.MJessen* 13 „ (Kv.) (Svendb.) F. A. Hansen* 61

Fører

B

IX

Side


X

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Anna (Sk.) (Ærøk.) N.H.Goldmann 64 Anne Kirstine (J.) (Svendb.) A.Petersen* 61

„ (J.) („) C.L.Riise* 65 Anne Margrethe C.Nissen 36

Anna Caroline P.C.Larsen 49 „ „ (Sk.) (Marst.) F.H.Frederiksen T

Anna Catharina (J.) (Nyk p.F.) H.F.Hemmingsen* 44T Anne Marie (J.) (Drag.) J.Schrøder 6

„ „ (Sk.) (Ærøk.) J.C.Steen 64 „ „ (Bg.) (Fanø) P.N.Harby* 10

Anna Cathina N.H.Nissen 50 „ „ (Sk.) („) J.H.Lydom* 12

Anna Cathrine (Gl.)(Fanø) S.N.Sørensen* 12 „ „ (J.) (Marst.) B.A.Carlsen* 39

„ „ (J.) (Hels.) C.Nielsen* 16 „ „ (J.) („) H.N.Hansen* 40

„ (J.) (Svendb.) A.Nielsen* 60 „ „ (J.) („) P.H.Petersen* 40

Anna Christine — 67 „ „ (J.) (Præstø) O.Larsen 48

Anna Dorastine S.N.Thøgersen* 59 „ „ (Sk.) (Rudk.) S.P.Rasmussen* 51

AnnaDorthea (Kv.) (Faab.) J.Johansen* 4 „ „ (J.) (Struer) J.Madsen 56

„ „ (Sk.) (Nyk. p. M.) N.P.J.Heilschou* 45 „ „ (Gl.) (Svendb.) E.H.Fisker 60

Anna Elisabeth H.P.Hansen 19 „ „ (J.) („) M.C.Nielsen 60

Anna Harboe R.E.Hansen 41 T Anne Marie Kirstine J.Andersen* 8

Anna Helena J.Olsen* 16 Anne Mathilde B.J.Mørck* 7

Anna Jans H.C.Palm 6 Anne Sophie P.M.Jensen 28

Anna Jørgiana Mathiesen 10 Anne Sørine J.N.Nissen* 10

Anna Lovise M.J.Brinch* 11 Annes Minde E.Christensen* 39

Anna Margrethe (J.)(Marst) R.H.Rasmussen* 38 T Annetorp G.Petersen 30

„ „ (J.) (Røn.) A.Munch 52 Annette Cathrine J.Thomassen 43

„ „ (Gl.) (Ærøk.) E.C.Sonne 64 Annie C.B.Henrichsen 52

Anna Maria (Kv.) (Ass.) R.Pedersen* 4 Ansgar P.NPii 26

„ „ (Gl.) (Fanø) S.A.Outzen* 12 T Ansine Marie Mortensen 12

„ „ (J.) (Løgs.) C.S.Aasted* 33 Antareast A.C.Hansen T

„ „ (Bg.) (Nyb.) J.P.Jørgensen 43 Antares C.C.Lyk 6

Anna & Marie C.T.Vestergaard 17 Apoline Cathrine P.C.Bach* 2 T

Anna Mathilde H.J.Hansen 7 Archimedes (D.) — 31

Anna Salome M.Christiansen* 47 Arcturus (D.) A.Møller 21

Anne (Bg.) (Fanø) P.Brinch* 10 Arentgott & Thora C.M.Wittusen 42

„ (Skbg.) (Marst.) C.Black 34 Argo (J.) (Bandh.) C.T.E.Kølle 5

„ (Gl.) („) L.Hansen* 36 „ (Bg.) (Drag.) J.O.Blaes* 7

Anneberg A.J.Mathiesen 29 „ (Skbg.) (Kjøbh.) J.P.Ross 28

Anne Bolette Marie A.H.Stjerne 30 „ (Kv.) („) L.P.Møller 30

Anne Caroline H.C.Hansen* 37 Argus (Skbg.) (Fanø) M.N.Ting* 10

Anne Cathrine(J.) (Marst.) H.Andersen* 37 „ (Sk.) (Kjøbh.) — 26

„ „ (J.) („) E.B.Tofte 37 „ (Gl.) (Rudk.) H.H.Christensen 50

„ „ (Sk.) („) L.N.Andersen* 38 Arion E.A.Eriksen* 40

„ „ (J.) (Stege) N.P.Mikkelsen* 54 Arnette (Kjøbh.) R.J.Kock T

Anne Cathrine Dorthea S.Nielsen 43 Arnette Mathilde C.Ørsted 41

Anne Cecilie (Sk.) (Fanø) H.N.Pedersen* 12 Arnoldine Christine P.Petersen* 19

„ „ (Sk.) (Nyk.p.S.) G.T.V.Jørgensen 45 Artemis (Svendb.) H.P.Hansen T

Anne Christine (J.) (Aalb.) C.Cortsen* 2 Arved H.N.Svarrer 48

„ „ (Sl.) (Marst.) H.J.Hermansen* 37 Asaa H.A.Frandsen* 14

„ „ (J.) („) R.Mortensen 39 Asia (D.) D.Torm 25

Anne Kirstine (J.) (Bandh.) A.Hansen* 5 Askur H.F.Lyster 66

„ „ (J.) (Marst.) E.C.Jørgensen* 37 Asma Brinch 11

„ „ (J.) („) M.Andersen* 39 Assens S.Jepsen 24

„ „ (J.) (Rosk.) C.V.Nielsen* 50 Asta M.J.Møller* 28 T

„ „ (J.) (Stege) C.H.Houmann 55 Aster A.P.Troensegaard 58

Fører

Side


Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Astræa J.P.Hansen 57 Birgithe Sophie J.Nielsen* 49

Ata1ante L.P.Munck 15 Biarke (Bg.) H.J.Jefsen 3

Athene Poulsen 19 Bjarke (Sk.) L.Schmidt* 4

Attempt J.Jørgensen 2 Bjørg A.Hemmert* 29

Augusta (J.) (All.) J.P.Holm 3 Bodil Cathrine A.H.Kromann* 37

„ (Sk.) (Fredvk.) J.Jensen 15 Bogø H.P.Bille 56

„ (Kv.) (Svank.) A.Knudsen 57 Bolette H.P.Olsen 57

Auguste A.Hansen 28 Bolette Levy J.J.Munch 19

Aura (Bk.) (Drag.) B.J.Jans* 6 T Bolette Puggaard H.Nielsen 23

„ (Skbg.) (Kjøbh) N.P.Nielsen 29 Bo1ine J.L.Mouritzen 58

Aurelia A.H.Gotthard* 56 Bonnesen — 67

Aurora (D.) (Kjøbh ) S.Baltzersen 21 Bornholm M.C.Grønnegaard 52

„ (Ev.) („) M.Rasmussen 28 Boy Bendixen J.Høyer 27

„ (Sk.) (Marst.) H.L.Hansen 35 Boye Hansens Minde S.F.Hansen* 19

„ (Sk.) (Odens.) H.P.Poulsen* 47 Boyes Minde J.M.Boye 38

„ (Sk.) (Svendb.) K.Troensegaard 59 Brage (D.) M.J.Kolster 22

Avance R.J.Albertsen 35 Brahesminde J.Jensen 14

Axel (Sk.) (Hjør.) H.S.Bach 17 Brasilianeren Kofoed 24

„ (Sk.) (Holb.) N.E.Hansen 18 Brødrenes Minde R.H.Minor 36

„ (Sk.) (Rudk) F.O.Nielsen 50 Bølgen C.Andréa 41

Axelhuus (D.) A.T.Hansen 25 T

Axeline P.Sørensen* 3 T C.

Axelstad M.Outzen 25 C.C. Hornung J.C.Andersen 55

Aya J.J.N.Kjøng 31 Cailif H.G.Egholm 29

Caledonia C.P.Christensen 45

B. Cama P.J.Barsøe 25

Balder (Gl.) (Marst.) C.F.Rosenberg 36 Camilla (Kv.) (Fredh.) N.Larsen* 14 T

„ (Sk.) (Naks.) H.H.Albertsen 41 „ (Skbg.) (Holb.) L.J.Lauritzen 18

Baldur (Skbg.) (Kjøbh.) S.Jensen 26 „ (Sk.) (Kalb.) J.Jensen 19

„ (Sk.) (Rudk.) A.Andresen 50 „ (Sk.) (Nibe) L.S.Christensen 43

„ (Sk.) (Isl.) J.P.Petersen T „ (Kf.) (Svank.) P.Christiansen 57

Baltic N.C.Nielsen 34 Carl (Bg.) (Aalb.) O.Petersen 1

Barsø C.Clausen 29 „ (Sk.) (Rudk.) L.R.Nielsen 50

Bay R.P.Jørgensen 19 „ (Lg.) (Isl.) S.Eyriksson 67

Beatrice F.L.C.Valeur 28 Carl Emil C.Jensen 44

Benedicte Knuth R.Jensen 5 Carl Milberg C.F.Schmit* 4

Bergenhuus (D) B.J.Goll 25 Carl & Christian O.M.Sørensen* 18

Bernardo J.Wedegrow 68 Carl & Nanna M.H.Kolding* 32 T

Bertha (Sk.) (Aarh.) A.P.Andersen 3 Carlos (Bg.) (Løk) J.Th.Thomson T

„ (J.) (Bandh.) J.P.C.Hansen* 5 Carlota M.J.Backer 7

„ (Sk.) (Marst.) J.H.Hansen* 35 T Caroline (Sl.) (Aarh.) P.W.Jensen 3

Bertram Jans J.Ericksen 6 „ (J.) („) J.Tofte* 3

Betzy & Laura Rasmussen 46 „ (J.) (Ass.) N.C.Anthon* 4

Betzy & Marie — 25 „ (Gl.) (Faab.) F.G.Mogensen 8

Bien (Sk.) (Aarh.) J.Petersen 3 „ (Kv.) („) P.H.Ravn* 9

„ (Kv.) (Fredh.) N.C.Larsen* 14 „ (J.) (Fredericia) H.P.Loysemose* 13

„ (D.) (Hels.) C.Olsen 17 „ (Sk.) (Holb.) J.Bugge 18

Bikuben T.J.Skylv 66 „ (J.) (Kalb.) H.A.Cappelen* 19

Birgithe M.SørensenOdde* 62 „ (J.) (Kold.) P.J.Gottlob* 32

Birgitte Magdalene C.Rasmussen 51 „ (Sk.) (Marst.) J.N.Hansen 35

Fører

XI

Side


XII

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Caroline (Sk.) (Marst.) H.H.Folmer*jun. 37 T Cecilia N.H.Nielsen* 38

„ (J.) („) J.Albertsen 38 Cecilie (Gl. (Aalb.) Nielsen 2

„ (J.) („) H.J.Albertsen 38 „ (Bg.) (Røn.) J.N.Holm 52

„ (J.) („) A.E.Clausen* 38 Cecilie Marie — 55

„ (J.) („) C.Christensen* 39 Cekrops C.P.A.Ipsen 46

„ (J.) („) H.J.Madsen* 39 Ceferina H.C.Berg 68

„ (J.) („) L.C.Bastholm 39 Ceres (Skbg.) (Ass.) O.Petersen 4

„ (J.) („) S.Jensen* 41 „ (Sk.) (Faab ) H.R.Storm* 8

„ (J.) (Midlf..) H.C.Christensen* 40 „ (Bg.) (Røn.) — T

„ (Sk.) (Naks.) C.J.Christensen* 41 „ (Bk.) (Svendb.) C.Thurøe 57

„ (Sk.) (Nyk. p. M.) A.Jessen 45 Chaloupens Minde P.Rasmussen* 39

„ (Sk.) (Odens.) N.J.Larsen 46 Charles A.Hoard R.Neville 69

„ (J.) („) J.C.Møller* 47 Charles Bal F.T.Schøsler 25

„ (J.) (Rudk.) A.J.Jensen* 51 Charlotte (Bk.) (Drag.) J.Johansen 6

„ (J.) (Skjelsk.) R.Hansen* 55 „ (Kv.) (Fredh.) OP.Christiansen* 14

„ (Skbg.) (Svendb.) H.H.Pedersen 57 „ (Sk.) (Nestv.) N.H.Petersen 42

„ (Sk.) („) H.P.Rosenfeldt 58 Charlotte Hage J.L.A.Møller 23

„ (Bg.) („) F.C.Norregaard 59 Charlotte Louise Wil-

Caroline Augusta L.Petersen 45 he1mine P.Funder 17

Caroline Dorthea L.M.Holm* 16 CharlotteSophie A.P.Bune 19

Caroline Johanne Dor- Christian (Bg.) (Fanø) Winther 10

Thea C.Hansen* 45 „ (Sk.) (Marst.) B.B.Friis 35

Caroline Lyders N.P.Troest* 65 „ (Sk.) (Nexø) T.H.Harrild 43

Caroline Marie (J.) (Hob.) H.Christensen 18 „ (Sl.) (Odens.) P.C.Larsen 47

„ „ (J.) (Kjøbh.) N.P.Dam* 30 „ (Sk.) (Røn.) P.C.Kløcker 52

„ „ (J.) (Marst.) C.Pedersen* 38 „ (Sk.) (Thist.) P.Jensen 62

„ „ (J.) (Røn.) A.P.Jensen* 52 Christiane (Bg.) (Fanø) J.H.Madsen* 10

„ „ (J.) (Ærøk.) J.Petersen* 65 „ (J.) (Hors.) O.Knudsen 19

Caroline & Sire P.K.Svendsen* 33 „ (Gl.) (Marst.) A.C.Albertsen 35

Caroline & Trine Birkholm 8 „ (Bg.) (Nyb.) P.Kramer 43

Caroline Smith P.A.Thomsen 1 „ (Sk.) (Nyk.p.F.) — 44

Castor (J.) (Nyk. p. F.) J.A.Hansen 44 „ (Skbg ) (Rand.) H.N.Thøgersen 48

„ (Kv.) (Fredh.) J.P.Sørensen* T Christiane Sophie S.C.Brun 45

Catharina (Skbg.) (Rudk) N.Rasmussen 50 Christian Lützau Lund B.C.Hansen 49

„ (Bk.) (Svendb.) M.Drescher* 58 Christian Smidt K.A.Hansen 57

„ (Gl.) („) J.T.Møller 58 Christianshaab J.J.F.Anderskov 47

„ (J.) (Vejle) P.Christensen 63 Christianshavn C.J.Djørup 24

Catharina Theodora J.Joost* 27 Christine (J.) (Aarh.) J.H.Jochumsen 3

Catharine (J.) (Marst.) J.A.Olsen* 38 „ (Gl.) (Faab.) R.Hansen 8

„ (Bk.) (Vesti.) J.Nissen 69 „ (Kv.) (Fredh.) H.L.Erichsen* 14

Catharine Marie A.E.Cornett* 31 „ (Sk.) (Kjøbh.) C.O.J.Carlsen* 30

Cathrine (J.) (Aarh.) A.A.Mikkelsen 3 „ (Skbg.) (Nyk.p.S.) M.Pedersen 45

„ (Bg.) (Fanø) H.L.Beck 10 „ Skbg.) (Odens.) A.P.Hansen 46

„ (Skbg.) („) M.N.Paulsen* 10 „ (Skbg.) (Svenb.) H.C.Hansen 58

„ (Sk.) („) L.Svendsen* 11 „ (Gl.) („) H.Iversen* 59

„ (J.) (Røn.) H.F.Kofoed* 53 „ (J.) (Thist.) T.C.Larsen 62

„ (Sk.) (Ærøk.) E.H.Dreiøe 65 Christine Amalie A.C.Petersen 17

Cathrine Caroline M.Nielsen* 46 Christine Henriette H.P.Sørensen* 55

Cathrine Margrethe A.K.Andersen* 39 Christine Marie (J.)

Cathrine Valentine K.M.Petersen* 33 (Bandh.) H.F.Andrea 5

Fører

Side


Skibets Skibets

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fører

XIII

Christine Marie (Gl.) (Kjbh.) J.E.Hjort 27 Dagmar (Sk.) (Thist.) H.C.Jensen 62

„ „ (J.) (Nibe) J.C.Petersen 43 „ (Sk.) (Isl.) — 67

„ „ (J.) (Stege) J.Isacksen* 55 „ (Sl.) (Vesti.) P.Gerard 68

„ „ (Sk.) (Thist.) C.Ovesen 62 Dan (Bk.) (Kjøbh.) Chr.Møller 27

Christines Minde — 45 „ (D.) („) H.E.Hansen 29 T

Christopher Hage J.H.Schrøder 41 „ (Sk.) (Marst.) A.A.Hansen 35

Cicilie N.S.Thøgersen* 11 Dana J.Christensen 25

Cito (Skbg.) (Aarh.) N.Kallesen* 3 Dania (J.) (Bandh.) J.C.Kølle* 5

„ (Sk.) (Kjøbh.) A.B.harsen 29 „ (D.) (Kjøbh.) M.J.Faber 21

„ (Sk.) (Marst.) H.H.Grube 36 „ Sk.) (Marst.) A.H.Petersen 36

Clara & Cathinka N.C.Friis 42 „ (Skbg.) (Ærøk.) A.C.Albertsen 65

Clara Petrea C.Clausen* 53 Dankbarkeit H.J.Pedersen* 5

Claudine Elisabeth C.Rasmussen* 39 Danmark (Skbg.) (Faab.) V.L.Bauer* 8

Comet H.Larsen 28 „ (D.) (Kjøbh.) S.A.Philipsen 23

Compagni L.J.Pedersen 13 „ (Bg.) („) J.H.Langgaard 27

Concordia (J.) (Bandh.) A.Larsen* 5 „ (Sk.) (Marst.) Kromann 34

„ (Sk.) (Drag.) H.J.Hansen 7 Dannebrog (Skbg.) (Aalb.) L.Smith 1

„ (Gl.) (Fanø) A.P.Thomsen* 12 „ (J.) (Gren.) L.Hilfling* 15 T

„ (Sk.) („) Th.H.Brinck 12T „ (Sk.) (Nestv.) J.R.Eriksen 42

„ (Sk.) (Kjøbh.) P.E.Ørsted 29 „ (Bg.) (Odens.) L.Nielsen 47

„ (Sk.) (Marst.) H.H.Hermansen* 36 „ (Sk.) (Rand.) J.J.Jssen 49

„ (J.) (Rudk.) F.C.Kaas* 51 „ (Skgt.) (Røn.) J.J.Lerche 53

„ (J.) (Røn.) J.L.Marker 53 „ (Bk.) (Svendb.) — 57

„ (Sk.) (Svendb.) C.P.Henriksen 59 „ (Sk.) (Thist.) S.N.Petersen 62

Condor H.J.Clausen* 36 Dannevirke H.J.Carl 24

Confidence P.Pedersen 60 De elleve Søskende (J.)

Conrad Svarrer 10 (Læsø) P.B.Larsen* 33

Constance (Bg.) (Kjøbh.) L.C.F.Jensen 24 „ „ „ (J.) (Odense) M.P.Rasmussen* 47

„ (J.) („) C.R.Rasmussen 30 De fem Brødre J.H.Friis 39

Cordula J.M.Brandt 41 De fem Søskende (J.)

Cornelia (Sl.) (Kjøbh.) — 24 (Marst.) A.H.Friis 35

„ (J.) (Marst.) N.C.Albertsen 35T „ „ „ (J.) (Rudk.) M.J.Madsen* 51

Cort C.Poulsen* 45 „ „ „ (Sk.) (Saxk.) H.P.Nielsen 54

Coureer H.P.N.lbsen 25 De fire Brødre (J.) (Marst. M.H.A.Boye* 37 T

Coureren (Ass.) M.M.Lillelund T „ „ „ (J.) („) J.J.Hansen* 40

Creolen N.S.Prœst* 7 De 4 Brødre J.Petersen* 7

Cura (J.) (Bog.) L.C.Friis* 6T De fire Sødskende (J.)

„ (J.) (Marst.) J.H.Nymann* 40 (Hors.) P.J.Petersen* 19

Cæsar A.Lauritzen 46 „ „ „ (J.) (Marst.) J.H.Frederiksen* 39

„ „ „ (J.) (Præstø) Chr.Halling* 48

D. „ „ „ (Sk.) (Rudk.) H.C.Frandsen* 51

„ „ „ (J.) (Rørv.) P.Hansen* 54

Dagmar (Ev.) (Fanø) L.M.Nielsen* 12 De fire Søstre R.Olsen* 55

„ (Skbg.) (Kjøbh.) Chr.Hansen 28 Delphin (Jgl.) (Ass.) A.Christiansen 4

„ (D.) („) A.C.Kruse 28 „ (Kv.) (Fredh.) L.C.Jensen 14

„ (J.) (Lemv.) O.Sørensen 33 Den 2den April P.O.Pedersen 16

„ (J.) (Marst.) J.Hansen* 38 Den bornholmske Eg K.H.Knudsen 36

„ (J.) (Midlf.) N.N.Grøn 40 Den broderlige Lykke P.Jensen 2

„ (D.) (Odens.) N.P.Fischer 47 Den 1ste Mai P.Madsen* 51

„ (J ) (Rudk.) A.C.Glad* 51 Den gamle Lods P.Nielsen 14

Side


XIV

Navn (evt Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Den lille Tumler J.P.Jacobsen* 14 De tvende Brødre (J.)

De 8 Sødskende (J.) (Rand.) H.P.Wulf* 49

(Marst.) E.H.Eriksen* 37 „ „ „ (J.) (Stege) O.Petersen* 55

„ „ „ (J.) (Struer) J.Støvring* 56 „ „ „ (Gl.) (Svendb.) H.N.Jørgensen 58

De otte Sødskende H.J.Rasmussen 38 „ „ „ (Sk.) („) L.Clausen 59

De sex Sødskende (J.) „ „ „ (J.) („) H.N.Rasmussen* 60

(Faab.) R.E.Christensen* 9 De tvende Brødres

„ „ „ (J.) („) H.Jensen* 9 Lykke J.F.Petersen* 54

De 6 Søstre H.A.Svane 36 De tvende Sødskende

De 7Sødskende J.Rasmussen* 50T (J.) (Hels.) J.Jensen* 16

De syv Sødskende (J.) „ „ „ (Nbd) (Kjøbh.) J.Larsen* 30

(Rudk.) N.Sørensen* 51T „ „ „ (J.) (Marst.) H.J.Bager* 40

„ „ „ (J.) (Aalb.) J.Christensen* 51T „ „ „ (J.) (Stege) J.P.Hansen* 55T

„ „ „ (J.) (Ærøk.) M.J.Lund 65 „ „ „ (J.) (Svendb.) H.C.Mortensen 61

Det gjenfødte Haab (Kv.) De 2de Sødskende J.Jensen* 65

(Fredh.) C.P.Jensen* 14 De tvende søstre N.O.Svane* 37

„ „ „ (J.) (Ærøk.) K.J.Rise* 65 Deus Nobiscum (Sk.)

Det gode Forsøg M.Hansen* 62 (Faab. N.Jørgensen* 9

Det gode Haab A.C.Skou* 14 „ „ (J.) (Naks.) J.T.Brandt 42T

De to Brødre (J.) (Faab.) P.Jørgensen* 9 Deus regit H.F.Petersen 55

„ „ „ (J.) (Rud.) N.C.Hansen* 51 Diana (Gl.) (Fanø) J.S.Spelmann 10

„ „ „ (Kf.) (Saxk.) L.Andersen* 54 „ (D.) (Kjøbh.) J.U.A.Holm 26

De 2 Brødre (J.) N.C.Nielsen 60 „ (Ev. (Rand.) H.P.Buch* 49

De to Søstre (Sk.) (Nyb.) J.C.Pedersen* 44 „ (J.) (Rudk.) P.RNorsk 50

„ „ „ (J.) (Stege) H.P.Hemmingsen* 55 „ (J.) („) S.Hansen* 51

De 2 Søstre P.P.Tydsk 7 „ (J.) (Stege) J.P.Johansen* 55

De 3 Brødre (Db.) R.J.Pie* 17 „ (Sk.) (Svendb.) C.Falentin 58

De tre Brødre (Gl.) (Fanø) A.S.Spelmann* 12 Die Zufriedenheit H.C.Hansen* 39

„ „ „ (J.) (Naks.) C.Andersen* 42 Die zwei Gebrüder J.C.Lisborg* 14

De trende Brødre (J.) Dina Margrethe H.J.Petersen* 45T

(Marst.) L.Poulsen 35 Dina Maria N.Christensen 60T

„ „ „ (J.) („) R.Erichsen* 37 Ditmarschen R.Danielsen* 46

„ „ „ (Sl.) (Thist.) J.C.Christensen* 63 Ditto J.Olsen 29

De tre Svogre C.S.Henriksen 16 Dora Chr.Larsen 60

De tre Sødskende (Gl.) Doris (J.) (Rand.) P.Schmidt* 49

(Faab.) N.H.Storm 8 „ (J.) (Svendb.) C.F.Madsen* 61

„ „ „ (J.) (Marst.) K.A.Knudsen* 38 Doris Brodersen J.J.Nielsen 69

„ „ „ (J.) (Odens.) S.A.Holmer* 47 Dorothea Melchior H.F.M.Harboe 23

De 3 Søstre — 24 Dortea H.J.Mortensen* 56

De tre Søstre R.P.Sørensen 19 Dorthea (Sk.) (Aarh.) J.R.Nicolaisen 3

De tre Venner (J.) (Ass.) H.Petersen* 4 „ (Bk.) (Drag.) J.J.Schmidt* 7

„ „ „ (Gl.) (Kjøbh.) H.F.Olsen 28 „ (Bg.) (Fanø) J.Warrer* 10

De 2de Brødre (J.) (Marst.) C.Johansen* 39 „ (Sk.) („) M.Petersen* 10

„ „ „ (Kv.) (Svank.) P.Hansen* 57 „ (Skbg)(„) M.J.Brinch* 10

De tvende Brødre (Gl.) „ (Skbg.) („) N.M.Lybecker* 11

(Hjert) H.J.Hansen* 17 „ (Sk.) („) M.J.Mortensen* 11

„ „ „ (Gl.) (Kold.) A.P.Sverding 31T „ (Sk.) („) M.M.Brinck* 12

„ „ „ (Sl.) (Løk.) M.N.Grønbech 34 „ (Sk.) („) G.Lauridsen* 12

„ „ „ (J.) (Marst.) N.P.Bruun 37 „ (J.) (Fanø) — 13

„ „ „ (J.) (Nyk. p. M.) C.C.Bjerregaard 45 „ (J.) (Marst.) R.H.Rasmussen* 39

Fører

Side


Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Dorthea (Sk.) (Svendb.) P.A.Spodsbjerg* 59 Elise (Sk.) (Holb.) H.C.Hansen 18

Dorthea Ane Nordby 9 „ (Kv.) (Kjøbh ) O.Pedersen* 30

Dorthea Cathrine A.Jensen* 12 „ (Sk.) (Kold.) H.J.Broch 31

Dorthea Eleonora K.L.Christoffersen* 45 „ (J.) (Marst.) H.N.Simonsen* 38

Dorthea Kirstine P.J.Kock* 39 „ (Sk.) (Svendb.) J.C.Schmidt* 60

Dos Amigos W.Dickson 69 Elise Marie (Sk.) (Marst.) P.J.Petersen 35

Dos Hermanos L.Bonanni* 69T „ „ (J.) (Røn.) A.P.Ellebye* 53

Dragør — 6 „ „ (Gl.) (Ærøk.) J.G.Goldmann 65

Draxho1m H.P.Dam 28 Elise &Julie N.P.Hansen* 55

Dronning Louise C.Bondo 24 Elise Wilhelmine P.J.Schmidt 35

Elizabeth (Bk.) (Røn.) A.P.Ellebye 52

„ (Sl.) (Færø.) J.Henriksen 66

E. „ Bk.) (Kjøbh.) E.M.Krag T

Ebenetzer (J.) (Stege) S.P.Hansen* 55 Ellekilde R.Sørensen 47

„ (J.) (Svendb.) M.Jørgensen* 60 Ellen (Sl.) (Aalb.) C.Madsen* 2

Edel N.S.Toft* 12 „ (Sk.) (Fane) P.J.Andersen* 11

Edel Kathrine (Sk.) J.S.Meinertz 10 „ (Sk.) („) N.J.Mathisen* 12

„ „ (Sk.) („) L.J.Hansen* 12 „ (Skbg.) (Odens.) L.C.Bang 46

Edel & Marie C.Christensen 29 „ (Sk.) (Svendb) R.P.Pedersen* 60

Eden N.P.Schmit 4 Ellen Cathrine (J.) N.Christensen* 37

Edouard Suenson M.P.Hansen 56 „ „ (J.) („) J.M.Jørgensen* 38

Edvard R.P.Nielsen* 59 „ „ (J.) („) C.H.Carlsen* 39

Eideren (D.) S.S.Jespersen 32 Ellen Cathrines Minde C.J.Christensen* 40

El Ole (D.) L.Engelsen 29T Ellen Kirstine P.Rasmussen* 60

Elane M.N.Jessen 17 Ellen Margrethe C.Hansen* 39

Elbo M.Christiansen 13 Ellen Ring (J.) (Aalb.) N.C.Nielsen 2

Eleonora (J.) (Marst.) J.Hansen* 38 „ „ (J.) (Bandh.) C.Christensen* 5

„ (J.) (Naks.) S.Ørsted* 42 Ellen Sophie C.P.Christensen* 38

Eleonore Sophie C.Petersen 35 Ellerslie P.Holte 6

Elfrieda S.J.Nielsen 28 Ellida (Sk.) (Kalb.) M.J.Mortensen 19

Elias H.H.Christensen 58 „ (Sk.) (Odens.) P.N.Møller 46

Eliezar (Sk.) (Faab.) — T Ellidi — 67

E1ine L.Jørgensen 40 Elna H.J.Toxverd 26

Eline Cathrine P.Hansen* 47 Else (Gl.) (Fanø) C.C.Christiansen* 12

Eline Cecilie J.F.Erichsen* 39 „ (Kt.) (Kjøbh.) H.K.Tvede 29

Eline Marie E.H.Rasmussen* 38 Else Johanne S.N.Bloch 18

Eline & Anna J.F.Lagoni 58 Else Kirstines Minde J.Jensen* 32

J.N.Maglebye 7 Else Marie C.Svinding* 65

Elisabeth (Skgt.) (Aalb.) J.F.Søberg 1 Elvira A.P.Ancher 52

„ (J.) (Aarh.) N.Jørgensen* 3 Ema P.C.Larsen 10

„ (Bg.) (Drag.) P.P.Steffensen 6 Emanuel (J.) (Drag.) J.N.Magleby 7

„ (Sk.) (Faab.) K.P.M.Hansen 8 „ (Skbg.) (Fanø) C.J.Clausen* 11

„ (Sk.) (Marst.) A.Jensen T „ (Ev.) („) J.N.Pedersen* 12

„ (Sk.) (Naks.) C.J.Petersen 41 „ (J.) (Marst.) R.A.Andersen* 38

„ (J.) (Nest.) O.Søensen* 42 „ (Sk.) (Nexø) A.Kisling 43

„ (Skbg.) (Rudk.) H.R.W.Nielsen 50 „ (Sk.) (Nyk. p. S.) N.Larsen 45

„ (Gt.) (Svendb.) A.Spodsbjerg 60 „ (J.) („) J.Pedersen 46

Elisabeth Maria C.R.Albertsen 29 „ (J.) (Nyst.) N.L.Jørgensen 46

Elise (J.) (All.) P.Hein 4 „ (Skbg.) (Odens) R.J.C.Bang* 47

„ (Sk.) (Fanø) H.C.Nielsen 11 „ (Gl.) („) M.C.Jørgensen 47

Fører

XV

Side


XVI

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Emauel (Gl.) (Ærøk.) H.N.Dreiøe* 65 N. Kallesen 10

„ (J.) („) C.Madsen* 65 Esperance (J.) (Skive) L. P. Sørensen* 2T

Emb1a J.E.Mïkkelsen 41T „ (Bg.) (Kjøbh.) N. From* 28

Emilie (Gl.) (Bandh.) N.H.Nielsen 5 „ (J.) (Svendb.) P. C. Jacobsen* 60

„ (Sk.) (Kjøbh.) A.V.Gyllich 29 Esperence (J.) H. C. Sørensen 62

„ (J.) (Marst.) J.Hansen* 37 Eureka Chr. Klitgaard 23

„ (Jgl.) (Naks.) J.C.Skou 42 Europa H. N. Christensen 34

„ (Kv.) (Svendb.) N.CHansen* 61 Eutychius J. J. Jørgensen 46

Emilie Dorthea L.Sørensen 61 Excavator P. Bekkevold 2

Emma (Sk.) (Bandh.) C.P.Clemmensen* 5

„ (Bk.) (Drag.) — 7

„ (Sk.) („) M.P.Schmidt* 7

„ (Sk.) (Odens.) J.W.Hansen 47 F.

„ (J.) (Ærøk.) C.C.L.Birkholm* 65 Faders Minde (J.) (Faab.) L. Pedersen* 9

Emma Arvigne N.Clausen 28 „ „ (Bk.) (Kjøbh.) A. V. Berg 24

Emma Dorthea P.Haraldsen 66 „ „ (J.) (Rudk.) C. P. Mortensen* 51

Emma Kirstine B.Larsen* 51 Falken (J.) (Ass.) R. Hansen* 4

Emma & Sophie H.J.Jansen 26T „ (D.) (Kjøbh.) Th. Langhoff 31

Engeline Margrethe P.Schou 52 „ (J.) (Marst.) H. M. Hansen* 39

Enighed P.M.Møller 6T „ (Sk.) (Præstø) C. Olsen* 48

Enigheden (J.) (Drag. D.C.Jansen* 7 „ (J.) (Rosk.) A. Larsen* 50

„ (Sk.) (Faab.) P.L.Wie 8 „ (Sk.) (Færø.) J. Jacobsen 66

„ (J.) (Hels.) J.F.Sporlœder* 16 Falsled J. Hansen 8

„ (J.) (Hors.) J.C.Borg 19 Falster (J.) (Kast.) — 20

„ (Kf.) (Kjøbh.) N.J.Møller* 30 „ (D.) (Kjøbh.) J. Rise 22

„ (Sl.) (Løk.) N.Thomsen 34 „ (Bk.) („) O. Bache 24

„ (Gl.) (Marst.) N.H.Nielsen 34 Fami1ia H. J. Erichsen 58

„ (Sk.) („) A.Hansen* 37 Familie N. H. Brandt 64

„ (Sk.) („) M.H.Friis 37 Familien (Gl.) (Fanø) N. H. Thøgersen 12

„ (J.) („) H.P.Bastholm 38 „ (Gl.) („) P. P. Thomsen* 12

„ (J.) („) J.P.Nymann* 39 „ (Sl.) (Løk.) S. N. Kaastrup 34

„ (J.) (Nyk. p. F.) J.P.Hansen 44 „ (J.) (Nest.) O. Larsen 42

„ (J.) (Stege) H.P.Hansen* 55 „ (Sk.) (Svendb.) J. J. Rasmussen* 59T

„ Sl.) (Svendb.) E.Nielsen* 60 „ (J.) (Varde) T. Nielsen* 63

„ (J.) („) P.Rasmussen* 61 Familiens Haab (Bg.)

„ (J.) („) C.Christensen 61 (Fanø) N. M. Kromann* 10

„ (Kv.) (Sæby) A.J.Laulund* 61 „ „ (Sk.) („) J. Michelsen 10

„ (J.) (Vordb.) R.Rasmussenjun. 64 „ „ (Sk.) (Kjertm.) J. L. Christiansen 20

„ (Gl.) (Ærøk.) H.A.Larsen 65 „ „ (J.) (Kjøbh.) L. Kier* 39T

„ (Sl.) („) J.C.Tollisen 65 „ „ (J.) (Marst.) M. P. Hay 34

Enigheds Minde F.C.Hinke* 20 „ „ (J.) („) M. C. Boye* 36

Enterprise — 7 „ „ (Jgl.) (Nyk. p.F.) R. Pedersen* 44

Eos P.K.Mikkkelsen* 41 „ „ (J.) (Svendb.) C. C. Lauritzen* 60

Erik (D) (Kjøbh.) H.H.Carl 23 „ „ (Sk.) (Thist) R. P. Mathisen 62T

Erindring J.H.C.Bager 35 „ „ (Skbg.) (Ærøk.) N. H. Brandt 64

Erna H.L.Udbye 4 Familiens Lykke (Sl.)

Ernst (Sk.) (Kjertm.) C.M.R.Hansen 20 (Hjør.) O. C. Enevoldsen 17

„ (Jgl.) (Nibe) A.A.Outzen 43 „ „ (J.) („) J. P. Thomsen 17

Ernstine Cathrine N.M.Jessen* 11 Fanny (Sk.) (Fanø) J. M. Bødgaard 9

Esbern Snare W.Saxtorph 26 „ (Sk.) (Odens.) L. Rasmussen 47

Fører

Side


c

XVII

Skibets Skibets

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fører

Side

Fanny & Emilie — 64 Fredens Haab (J.) (Marst.) A.B.Albertsen 39

Fanø N.L.Nørby* 10 „ „ (J.) (Ærøk.) N.J.Johnsen 65

Fauna S.P.Nielsen* 9 Fredericia J.Christiansen 27

Faveur (Hors.) S.L.Overbye T Frederik (D.) J.B.Harboe 21

Feiga N.S.Lauridsen 10 Frederik Christian J.S.Jensen* 54

Fem Sødskende H.Hansen* 39 Frederik den 6tes Minde O.Petersen 28

Ferona C.P.Nielsen 59 Frederik den Syvende

Festina Lente (Gl.) M.Jensen 50 (J.) (Bandh.) C.Mortensen* T

Fides (Skbg.) (Fanø) P.A.Sørensen 10 „ „ „ (J.) (Marst.) L.B.Kromann* 37

„ (Sk.) („) Chr.Jensen* 11 „ „ „ (J.) (Stubk.) L.Petersen* 56

„ (Sk.) (Vejle) P.N.Nissen* 63 Frederik VII (D.) H.W.Olsen 30

Fiona C.F.Martensen 8 Frederik& Anne J.H.Madsen 8

Fisken H.Mikkelsen* 55 Frederikke (J.) (Marst.) A.A.Clausen* 38

Fire Søstre E.Andersen 36 „ (Sk.) (Odens.) H.J.Pedersen 46

Flensborg (Bk.) (Kjøbh.) Køhl 27 „ (Sk.) (Rørv.) J.P.Petersen* 53

„ (Bg.) („) J.P.Stoltenberg 27 „ (Sk.) (Svendb. J.M.Hansen 59

Flink J.S.Heering 27 Frederikke Eline J.M.Jørgensen* 40

Flora (Sk.) (Bandh.) F.R.Kromann 5 Frederikke Lovise (J.)

„ (Gl.) (Fanø) P.J.Aarre* 12 (Bandh.) J.G.Thustrup* 5

„ (J.) (Hors.) F.Laursen 19 „ „ (Bk.) (Røn.) J.Espersen 52

„ (Sk.) (Marst.) A.C.Kromann 35 FrederikkeMarie ( J.) (Løk.) P.B.Christophersen* 34

„ (Skbg.) (Aalb.) P.C.Andersen T „ „ (J.) (Skive) J.Clemmensen* 54

Florentine H.N.Krone* 56 Frederikke Sophie J.Jørgensen 49

Folmer & Christian D. H.P.Jacobsen* 55 Frederikshaab (J.) (Kjøb.) H.F.Bahr 30

Forellen (D.) C.Basse 3 „ (J.) (Marst.) H.R.Jørgensen 38

Foreningen (Bk.) (Kjøbh.) L.L.Bay 24 Frederikshavn (Tjk.) A.P.Christensen T

„ (Jgl.) (Nexø) A.P.Caspersen* 43 Fred og Ro H.J.Dahl* 57

Forsøget (J.) (Hjør.) N.L.Toft 17 Fredshaabet (J.) (Marst.) J.C.S.Albertsen 37

„ (Bg.) (Kjøbh.) P.A.Vissing 28 „ (J.) (Svendb.) F.Nielsen 60

„ (Db.) (Løgs.) C.Christensen* 33 Fredsøen M.H.Mortensen* 61

Fortuna (Sk.) (Drag.) J.J.Jans 6 Freia (Gl.) (Marst.) M.NGothilff 36

„ (Sk.) (Fanø) J.H.Meinertz 10 „ (Sk.) (Midlf.) R.Andersen* 40

„ (Kv.) (Fredh.) J.C.Johansen 14 „ (J.) (Svendb.) J.J.Nielsen 60

„ (Sk.) (Løk.) M.Pedersen 34 Freja (Fr.) H.F.Nielsen 22

„ (Sk.) (Marst.) C.M.Levinsen* 36 Fremad (Tjk.) (Kjøbh.) P.Hansen 25

„ (Sk.) („) R.C.Rasmussen* 37 „ (Sk.) (Marst.) J.H.Petersen 35

„ (J.) („) A.C.Kromann* 39 Fremad Nr. 2 — 49

„ (Kf.) (Rand.) B.Christensen* T Freya (D.) (Kors.) Joh.Tegner 32

„ (J ) (Røn.) Chr.P.Dam* 53 „ (J.) (Marst.) Albertsen T

„ (Ev.) (Stubk.) J.P.Rasmussen* 56 Freyr (D.) S.Jespersen 32

„ (J.) (Svendb.) R.P.Sørensen* 60 Frigga J.B.Røgind 48

„ (J.) (Vejle) J.P.Jensen* 64 Frikorn L.P.Berggreen* 7

Forældres Minde A.W.Gottlob* 65 Frits Juel (D.) — 60T

Foussingø A.S.Strand 48 Frode H.T.Heering 27

Fox (D.) (Kjøbh.) P.J.Petersen 29 Fru Margrethe H.P.Larsen 46

„ (Sl.) (Fær.) N.Haraldsen 66 Fuglen J.H.Hansen* 40

Francesco & Elena L.T.Paulsen 69 Fulton (D.) J.P.Rasmussen 20

Frantz J.A.Dahm* 33 Fyen (Bk.) (Kjøbh.) Johs.Caspersen 24

Fraternitas W.H.Wulff 6 „ (D.) (Kors.) C.H.V.Thisen 32

Freden P.Rasmussen* 56 Fylla (Sk.) (Ass.) N.P.Møller 4


XVIII

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fylla (Bg.) (Drag.) P.J.Friis 7 Gud raader for Lykken P.N.Magleby* 7

„ (D.) (Kjøbh.) HPetersen 22 Gulstav C.Christensen* 42

„ (Bk.) („) H.Rude 26 Gudrun A.Asgeirsson 66

„ (Sk.) (Naks.) L.Andersen 41 Gunild Margrete J.Sørensen* 14

Fædrenes Minde C.H.Nymann 36T Guppa C.M.Møller* 7

Fædres Minde A.P.Andersen 60 Gustav P.S.Clausen 9

G. Gylfe J.Simonsen 28

Gabriele H.P.Hansen 38 H.

Galatea H.A.Hansen* 59 Haabet (J.) (Aarh.) J.H.Jochumsen 3

Galilei P.Nielsen 23 „ (J.) (Kjøbh.) B.W.Bern* T

Gamle Kjøge M.A.Lund 31 „ (Sk.) (Faab.) HH.Boye* 8

Gammelholm (J.) (Fredh.) — 14 „ (Sk.) (Fanø) H.Christensen* 11

„ (Bk.) (Kjøbh.) N.M.Jansen 25 „ (Sk.) („) T.H.Ibsen* 11

„ (Nbd.) (Stege) H.C.D.Hansen* 55 „ (J.) (Fredh.) J.A.Kruse 14

Ganymed (Sk.) (Aalb.) A.Houmark 1 „ (Gl.) (Kjøbh.) H.P.Munck 25

„ (Sk.) (Stubk.) P.E.Hertz 56 „ (J.) (Kold.) H.P.Sørensen* 32

Gardar H.C.Nielsen 27 „ (Dkg.) (Løgs.) C.T.Nielsen* 33

Garibaldi J.Jørgensen 58 „ (Sl.) (Løk.) S.J.Bast 34

Gefion (Sk.) (Nyb.) H.C.Larsen 43 „ (J.) (Marst.) R.H.Hermansen 35

„ (Sk.) (Odense) N.G.Arentzen 47 „ (J.) („) C.H.Levinsen* 37

Gefiunn (Sk.) — 67 „ (J.) („) J.C.Pofler* 37

Georg (D.) (Kjøbh.) A.Høy* 31 „ (J) („) C.J.Boye* 38

„ (Sk.) (Svendb.) M.Jensen T „ (J.) („) B.L.Albertsen* 39

George L.L.Palm 6 „ (J.) (Midlf.) C.Wulff* 41

Gerda (D.) (Kors.) Weidemann 32 „ (Sk.) (Nyb.) G.Falck 44

„ (Sk.) (Svendb.) P.H.Gammelgaard 59 „ (J.) (Odens.) H.E.Wolff* 47

Gerson O.C.S.Olsen 23 „ (J.) (Præstø) J.O.Huusfeldt* 48

Gertrude Sarauw J.Jessen 25 „ (Ev.) (Ringk.) N.Jensen 50

Gesina Antina L.Christensen 33 „ (Skbg.) (Røn.) C.D.Rønne 52

Gipsy A.N.Monroe 68 „ (J.) („) P.C.Herold 53

Gjenveien M.R.Nielsen* 61 „ (J.) (Samsø) R.H.Thygesen 54

Gleaner (D.) P.C.B.Bœkkevold 2 „ (J.) (Struer) C.N.Holmgaard* 56

Glittner A.H.Hansen 18 „ (Kv.) (Svank.) M.P.Jensen 57

Gloriosa Arnesen 6 „ (Skbg.) (Svendb.) L.Møller 58

Glory J.A.Sørensen 47 „ (Skbg.) („) R.M.Jensen 58

Gode Haab P.J.N.Illum* 9 „ (Sk.) (Thist.) A.K.Mikkelsen 62T

Gordius Chr.Petersen 20 „ (J.) („) C.A.Drasbech 62

Gorm (D.) Juhl 23 „ (Sk.) (Varde) P.F.Bertelsen* 63

Granà J.P.Petersen 66 „ (J.) (Ærøk.) J.L.Rise* 65

Grasmere J.F.Macomber 69 Haabets Minde C.M.Christensen* 39

Grethe H.P.Pedersen 58 Haabets Vinding C.Johansen* 64

Grethe & Line D.Lund* 20 Hamlet (D.) (Hels.) J.Sørensen 16

Greve August Rantzau N.N.Svarrer* 10 „ Skbg.) (Svendb.) H.K.Nielsen 57

Greve Frijs R.Nielsen 19 Hanne Andersen 50

Grevinde B.Reventlow A.P.Rasch* 30 Hanne Cathrine P.Jensen* 64

Grevinde Knuth J.C.Ring 58 Hans Andreas J.Espersen 43

Gribben A.C.Christensen* 17 Hans Christensen E.P.Schmidt 57

Grensunds Marie H.P.Pedersen 55 H. C.Ørsted (D.) Gottlieb 27

Fører

Side


Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Hans Christian Ørsted H. C. P. Andersen 63 Helsingør (D.) (Kjøbh.) R. Nielsen

Forer

XIX

Hans Christensens Helleflynderen P. Pedersen* 47

Minde M. Mikkelsen 8 Hellevadmine P. Baagøe* 61

Hansa J, C. Degn 66 Hengest (D.) J. W. Basrentzen 2

Hanses minde H. C. Møller 47 Henner Friser N. Jensen 41

Hansine (Skbg.) (Aarh.) H. H. Kalsbøll 3 Henriette (Sl.) (Frederic.) P. Sørensen* 13

„ (Skbg.) (Fanø) S. Thomsen* 11 „ (Sk.) (Marst.) H. A. C. Boye* 38

„ (J.) (Rudk.) J. Gregersen* 51 „ (J.) (Ærøk.) M. Jensen 65

„ (J.) („) M. Nielsen* 52 Henry H. J. Goldmann 64

Hansine Christine H. Hansen* 61 Hensigten Chr. M. Bast 34

Hansine Kirstine (J.) Hercules (J.) (Saxk.) E. C, Mengel* 54

(Faab.) P. L. Hansen* 9 „ (Gl.) (Vejle) Wold 63

„ „ (J.) („) J. J. Birkholm* 9T Herluf A. R. Thurøe 57

Hansine Margrethe N. C. Andersen* 51 Herluf Trolle D. Winchler 42

Hansine Marie (Skbg.) Herman (Sk.) (Marst.) C. C. Bandholm 35

(Fanø) H. J. Mathiesen* 11T Hermandine C. Jensen* 44

„ „ (J.) (Marst.) C. R Raahauge* 40 Hermann (Bk.) (Kjøbh.) J. V. Valløe 27

Hansine Rasmine H. Hansen 8 „ (Bg.) („) J. C. Jensen 28

Hara1d J. P. Jensen 18 „ (Sk.) (Løk.) O. Jensen 34

Harbo J. M. Hansen* 36 „ (Sk.) (Marst.) P. Knudsen 35

Harmonie N. Nielsen 62 „ (Sk.) (Nexø) P. R. Sonne 43

Harriet (D.) (Kast.) 0. P. Petersen* 20 Hermann & Theodor J Tydsk 7

„ (Sk.) (Kjøbh.) H. C. Petersen 27 Hermes A. Olsen 20

Havfruen J. P. Sørensen 22 Hermine (Sk.) (Marst.) J. P. Petersen 34

Havørnen Th. Hansen 41 „ (Sk.) (Kjøbh.) M. Kjærulff T

Hebe (Sk.) (Hors.) L. 0. Østergaard 191 „ (J.) (Naks.) J. Jørgensen 41

„ (Sk.) (Naks.) R. E. Hansen 41 „ (Sk.) (Nexø) T. H. Harild* T

„ (Skbg.) (Svendb.) L. F. Hansen 58 HermineElisabeth C. M. Levinsen 35

Hedvig J. K. Hansen 27 Hermod (Skbg.) (Kjøbh.) M. Frantzen 26

Hedevig (Sk.) (Drag.) H. P. Steffensen 6 „ (D.) (Kors.) C. F. Lund 32

„ (Sk.) (Svendb.) J. P. Møller 58 „ (Jgl.) (Odens.) R. Christensen 47

Heimdal (Sk.) (Faab.) H. Andersen T Hermoder J. P. Larsen 3

„ (Sk.) (Midlf.) A. L. Petersen 40 Hertha (D.) (Kjøbh.) J. H. Jørgensen 26

„ (Sk.) (Nyk. p. F.) M. E. Reventlow 44 „ (Bg.) („) J. Erichsen 29

„ (Sk.) (Svendb.) P. H. Andreasen 58 „ (Sk.) (Rudk.) J. H. Petersen 51

Hekla (D.) (Kors.) H. Sørensen* 32 Hesperus A. Jensen 27

„ (Bg.) (Nyk. p. S.) L. P. Jensen 45 Hesianna Th. N. Jerne* 11

Helen A. M. Jørgensen* 49 Hilda J. Olsen 16

Helena (Sk.) (Thist.) J A. J. Badstue 62 Hilda Maria — 67

Helene (J.) (Hors.) C. C, Schmidt* 19 Hiram L. P. Jensen 45

„ (Sl.) (Kjøbh.) P. A. Busch 25 Hirtsholmen Th. P. Jensen* 14

„ (Gl.) (Marst.) R 0. Grube* 36 Hjalm C. F. Johansen 29

„ (Evgl.) (Svendb.) — 60 Hja1mar E. Sievertz 2

Helene Frederikke M. Christensen 28 Hobro (D.) (Hobro) P. Hansen 18

Helfort M. Jensen 13 „ (J.) (Løgs.) F. K. Springborg* 33

Helge (D.) (Kjøbh.) L. J. Lerche 23 Holger (Sk.) (Kjøbh.) L. Mathiasen 25

„ (Skbg.) („) A. N. Ankersen 23 „ (D.) („) J. J. Sørensen 30

He1gesen L. P. Grubbe 32 Holger Danske R. Rasmussen 8

Helnæs J. R. Storm 8 Horatio (D.) C. P. Tegner 16

Helsingør (Bk.) (Hels.) J. L. Ginge 16 Horsa (D.) (Aarh.) M. Olsen 2

Side

26


XX

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Horsa (D.) (Hors.) N. S. Fischer 19 Ingolfur J. N. Malmquist 29

Horsens (D.) F. A. S. Hansen 22 Ino (Sk.) (Drag.) P. C. P. Lassen 6

Hortensia (Skbg.) (Løk.) L. C. Lindgaard 34T „ (Skbg) (Naksk.) H. H. Nagel 41

„ (Sk.) (Svendb.) J. Hansen 59T Insulaneren J. Nielsen 58

Hosianna H. H. Hansen* 51 Isabella M. Olsen 18

Hother J. P. C. Hansen 41 Cathrine C. M. Petersen* 51

Hroar H. J. Warrer 23 Iver Hvitfelt J. D. Jans 6

Hvalfisken H. J. Seistrup 24

Hvidkilde N. P. Schjødt* 32 J.

Hygaea W. Tornoe 20

Jacob (Db.) (Kast.) P. Magnussen 20

I. „ (Bk.) (Kjøbh.) C. P. Schou 27

„ (Sk.) (Svendb.) C. E. Møller 58

I.F.Erichsen J. F. Lohmann 25 Jacob Aal J. N. Christiansen 59

I.P.Lassen N. C. Jensen 1 J. H. Løve J. G. Mathiesen 16

I.S.Pontoppidan Th. G. Nissen 16 Jacobine A. L. Nielsen 62

Ida (J.) (Bandh.) G. W. Rasmussen* 5 Jacobine Kirstine C. Madsen* 64

„ (Gl.) (Fanø) H. P. Harrebye* 12 James P. G. Hoffmann 25

„ (Sk.) (Fredh.) N P. Elling 13 Jane J. C. Petersen 43

„ (Sl.) (Kjøbh.) D. N. Steffensen 26 Janet P. Lauritzen* 5

„ (Sk.) („) H. C. Hansen 28 Jason P. J. Erichsen 30

„ (Bg.) (Nyb.) J. Johansen 43 Jenny (Kv.) (Fredh.) J. Nielsen* 14

„ (Sk.) („) 0. Rasmussen 43 „ (J.) (Kjøbh.) J. B. Jensen 27T

„ (Sk.) (Nyk. p. S.) F. H. Bugge 45 Jens Benzon L. M. Hansen 47

„ (Skgt.) (Rand.) V. M. C. Holm 48 Jensine (Sk.) (Aarh.) M. Pedersen 3

„ (J.) (Rudk.) C. C. Rasmussen 52 „ (Sl.) (Drag.) N. H. Svane* 7

„ (Skbg.) (Thist.) C. W. Nielsen 62 Jensine Marie J. K. Byck 4

„ (J.) (Vejle) P. Justesen 63 Jens Jørgensen (Aarh.) M. Jacobsen T

„ (Sk.) (Ærøk.) E. Halmøe 64 Jens Monbergs Minde Andersen 18

Ida Kirstine J. Hansen* 55 Jens Nordentofts Minde 0. Andersen 62

Ida Vilhelmine A. N. Hansen 40 Jeune Delphine L. N. Skov 19

Immanuel (Sk.) (Faab,) H. N. Mogensen 8 Johann Chr. Hansen* 16

„ (Sk.) (Marst.) P. H. Pedersen 34 Johan Brodersen J. C. Boesen 68

„ (Sk.) („) M. Jørgensen 36 Johanna (J.) (Naks.) J. R. Krull 42

„ (J.) („) H. C. Rasmussen 36 „ (Bg.) (Svendb.) C. F. Jensen 58

„ (J.) (Samsø) N. J. Olsen 54T Johanne (J.) (Aalb.) H. H. Bendixen 2

„ (Sk.) (Svendb.) H. Holm* 60 „ (J.) („) J. C. Pedersen* 2T

Industrie P. Jessen* 65 „ (Sk.) (Aarh.) C. A. Meyer 3

Ingeborg (Kv.) (Ass.) H. Petersen 4 „ (Sk.) (Drag.) J. Schrøder 7

„ (Gl.) (Fanø) T. P. Nielsen* 12 „ (Skbg.) (Fanø) J. H. Borch* 10

„ (Skbg.) (Kjøbh.) J. Thorsen 28 „ (Skbg.) („) P. J. Svendsen* 10

„ (J.) (Lemv.) P. Olesen 33 „ (Bg.) („) J. H. Christiansen* 10

„ (J.) (Marst.) P. A. Hansen* 40 „ (Skbg.) („) J. P. Clausen* 10

„ (Sl.) (Saxk.) H. P. Jensen 54 „ (Sk.) („) P. N. Pedersen* 12

„ (Sk.) (Svendb.) P. Hansen* 59 „ (Gl.) („) H. J. Mathiesen* 12

Ingeborg Dorthea M. H. Sørensen* 39T „ (Kfgl.) (Hasle) H. B. Egholm T

Ingeborg Kirstine A. H. Erichsen* 38 „ (Bg.) (Kjøbh.) M. M. Olsen 27

Ingeborg og Bays Minde R. Rasmussen 35 „ (Sk.) („) A. Hansen 28

Ingemann C. J. Birkholm 8 „ (J.) (Marst.9 J. C. Bøye 37

Inger Marie A. M. Revsbeck 48 „ (Sk.) („) C. M, Christensen* 38

Fører

Side


XXI

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Johanne (Sl.) (Naks.) A. Andrea* 42 Juliane (J.) (Storh.) J. Sørensen* 56

„ (Bg.) (Nyk. p. M.) H. V. Cortsen* 45 „ (J.) (Thist.) J. N. Fischer* 62

„ (Sk.) (Odens.) C. H. Møller* 47 Juliane Christine H. P. Henrichsen 41

„ (Ev.) (Ribe) L. P. Hein 49 Juliana Wilhelmine C. Pedersen 50

„ (Sk.) (Rudk.) T. Tønnesen* 51 Julianehaab J. Frederiksen 24

„ (Sk.) (Svendb.) H. H. Rasmussen* 60 Julie (J.) (Kold.) H. P. Sørensen 31

„ (J.) (Vejle) H. A. Helgesen 63 „ (J.) (Marst.) A. E. Wulff 37

„ (Sk.) (Færø.) L. A. B. Andersen 66 „ (Bg.) (Røn.) J. C. P. Rønne 52

„ (Bg.) (Vest.) J. Rasmussen 69 Julies Minde C. J. Dyreborg* 47

Johanne Camilla H. Olsen 29 Julius (Sk.) (Aalb.) S. Sørensen* 2

Johanne Caroline (Sk.) „ (Skgt.) (Drag ) H. J. Jans 7

(Marst.) J. Albertsen jun. 36 „ (Skbg.) (Kjøbh.) R. Rasmussen 24

„ „ (J.) (Svendb.) C. Rasmussen* 61 Juno (Bk.) (Kjøbh.) J. Petersen 27

Johanne Elisabeth N. J. Rasmussen* 9 „ (Sk) („) J. C. Behn 27

Johanne Kirstine (J.) „ (J.) (Rudk.) H. Olsen* 51

(Ass.) H. Petersen* 4 „ (Sk.) (Svendb.) F. A. Hansen 58

„ „ (J.) (Nexø) J. Dam 43 Jylland (Bg.) (Hjør.) C. M. Wrensted 17

Johanne Magdalene J. B. Breum 45 „ (D.) (Hors.) F. C. Bay 19

Johanne Margrethe „ (D.) (Kjøbh.) J. N. Schnicker 23T

(Kv.) (Ass.) A. Johansen* 4 „ (Bg) („) Chr. Dalberg 24

„ „ (J.) (Marst.) H. J. Jensen* 36 „ (D.) (Kors.) Bardenfleth 32

„ „ (J.) („) H P. Jørgensen* 38 „ (J.) (Mariag.) J. P. Terkildsen* 34

Johanne Marie (J.) Jørgen ( 3 /mSk.) (Kors.) J. M. Krenchel 32

(Kjertm.) P. P. Christiansen 20 „ (Sk.) (Marst.) M. H. Christensen*' 36

„ „ (J.) (Kjøbh.) C. P. Schmidt* 30 „ (Sk.) (Svendb.) H. H. Nielsen 57

„ „ (J.) (Kold.) P. Nielsen* 31 Jørgen Christian Dreyer E. Rasmussen 35

„ „ (J.) (Løgst.) T. C. Larsen 33 Jørgen Olsen A. H. Boy 34

„ „ (Dk.) (Nyb.) Chr. P. Schütt 44 Jørgine S. Hansen 32T

„ „ (J.) (Nyk.p.F.) 0. Rasmussen* 44 Jørgine Dorthea C. A. Drasbek 62

„ „ (J.)(Nyk.p.M.) M. Christensen* 45

„ „ (J.) (Rudk.) P. Christensen* 51 K.

„ „ (J.) (Stege) P. 0. Hansen* 55

„ „ (J.) (Isl.) N. C. P. Revsbeck 67 Ka11ehave — 64

Johanne Maries Minde H. C. Bentzen 9 Karen (Skbg.) (Fano) J. M. Knudsen* 10

Johannes (Bg.) (Aalb.) C. P. Andersen 1 „ (Skbg.) („) H. H. Frederiksen* 10

„ (Sk.) (Kjøbh.) H. H. Kjøller 29 „ (Sk.) („) J. S. Terkelsen* 11

„ (Bg.) (Rudk.) H. 0. Petersen 50 „ (Sk.) („) S. N. Thøgersen* 12

„ (Sk.) (Svendb.) F. W. Rasmussen* 59 „ (Gl.) („) Jes Nielsen* 12T

„ (J.) (Isl.) — 67 „ (Gl.) („) J. Andersen* T

Johannes Hage A. J. C. Trolle 22 „ (Bg.) (Kjøbh.) J. A. From* 27

Johannes Kjær N. C. Hansen 1 „ (J.) (Midlf.) P. J. Illum* T

Johannes Minde N. C. Rasmussen* 37 „ (J.) (Nexø) M. Exsteen 43

Jorder 0. 0. Rekstad 59 Karen Bothilde (Sk.)

Josefa J. M. Dam 25T (Fanø) M. J. Knudsen* 11

Joseph Hambro C. Møller 24 „ „ (Gl.) („) J. Mortensen* 12

Josephina (Skbg.) (Aarh.) J. J. Jensen T Karen Christine Marie N. Christiansen* 47

Josephine (J.) (Kjøbh.) L. Jensen 29 Karen Dorthea S. Hansen* 12

Juellerne C. L. Storm 59 Karen Kirstine (Kv.) (Ass.) P. Henriksen* 14

Juliane (J.) (Aalb.) A. Sørensen* 2 „ „ (J.) (Band.) L. Johansen* 5

„ (J.) (Røn.) N. Hansen* 53 „ „ (J.) (Fredv.) J. Hansen 15

Fører

Side


XXII

Skibets Skibets

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fører

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Karen Kirstine (J) (Odens.) N. Christiansen* 47 Kromanns Minde H. C. F. Carlsen* 45T

Karen & Lovise Rasmussen 49 Kronborg P. Poulsen 16

Karen Margrethe A. A. Rasmussen 35 Kronprindsessen L. R. Caspersen 24

Karen Marie (J.) (Bandh.) P. Jacobsen* 5 Kronprindsesse

„ „ (Sk.) (Fanø) H.H. Olsen* 11 J. C. Simonsen 58

„ „ (Kf.) (Ringk.) W. S. Larsen* 60

Karen Marie Sophie M. H. Christensen* 40 L.

Karens Minde (J.) (Marst.) C. J. Boutrup* T

„ „ (Kv.) (Ass.) N. C. Petersen* 5 L.N.Hvidt (D.) P. Hansen 21

Katherine (Bk.) (Kjøbh) 0. Gerstenberg 2 Ladon S. Thorsteinson 67

Kathinka H. P. Jensen 65 Lady Saltoun E. A. Djurhuus 66

Kathrine (Skbg.) (Fanø) P. Clausen* 11 Laertes (D.) C. E. Thorlacius 16

Katherine Marie (Skbg.) La Félicité — 66

(Fanø) G. M. Møller* 11 Langeland P. J. Norsk 51

„ „ (Kf.) (Ringk.) C. J. Nielsen 50 Landoro C. Timme* 28

Katie 0. S. Robinson* 68 Lark A. Midjord 66

Katinka R. Hansen 40 Lars A. Nielsen 14

Katrine (Sk.) (Fanø) N. Andersen* 11 Lars Jørgensen J. Jørgensen 58

„ (Skbg.) (Nestv.) P. Hansen 42 Larsens Plads J. C. Petersen 26

Kattegat (D.) (Kjøbh.) — T Latona (Sk.) (Faab.) G. Mikhelsen 8

Kirkholm J. C. Jensen 1 „ (Sk.) (Svendb.) H. P. Lylloff 58

Kierstine Elise J. Hansen* 19 Laura (Sl.) (Bandh.) P. Hansen* 5

Kirstine (Skbg.) (Aalb.) P. C. Clausen _ 1 „ (J.) (Fredea.) H. H. Jansen* 13

„ (Sk.) (Aarh.) N. Sørensen 3 „ (J.) (Naks.) H. D. Brandt* 42

„ (J.) („) H. C. Christensen 3 „ (Skbg.) (Svendb.) H. J. Mortensen 59

„ (J.) (Marst.) S. K. Eansen* 37 „ (Gl.) („) R. E. W. Jørgensen 59

„ (Sk.) (Røn.) L. Espersen 52 „ (J.) (Vejle) C. C. Hansen* 63

„ (Kv.) (Svank.) P. J. Holm* 57 Laurentine Emilie L. H. Sommer 15

„ (Sk.) (Svendb.) Th. Jørgensen* 59 Laurine L. P. Jørgensen 61

„ (Kf.) (Thist.) P. C. Lund 62 Laurine Mathilde (J.)

„ (J.) (Vejle) J. Sørensen* 63 (Faab.) N. Hansen* 9

Kirstine Cecilie S. J. Mathisen* 12 „ „ (J.) (Nyb.) H. A. Hansen 43

Kirstine Marie J. Sørensen 13 Lauritz (Sk.) (Nestv.) P. O. Mortensen 42

Kirstine Marie Annette Th. Sørensen* 54 „ (Sk.) (Svendb.) M. Hansen* 59

Kirstines Haab J. J. Boss 52 Lauritzine H. Larsen 3

Kjerteminde P. Olsen 20 Leda J. A. Hansen 44

Kjøge Mengel 24 Lemvig M. S. Olesen 33

Kjøbenhavn (D.) (Kjøbh.) 0. Broch 2 Lene (Sk.) (Fanø) H. J. Aarre* 11

„ (D.) („) C. Jessen 23 „ (Sk.) („) N. H. Brinck* 11

„ (Bk.) („) W. Høffding 24 Lene Marie S. A. Fischer 12

Klinteberg J. Fischer 46 Leo (Sl.) (Hels.) A. Jensen* 16

Knud (Skbg.) (Fanø) C. C. Nielsen* 10 „ (Sl.) (Thist.) J. C. Jensen* 62

„ (D.) (Kjøbh.) L. Kræmer 23 Libra L. Hansen 59

„ (J.) (Nibe) M. Christoffersen 43 Liberta N. C. Hansen 43

Knuthenborg J. J. Hansen 5 Liimfjorden (D.) S. W. Sørensen 26

Kodan H. N. Halberg 58 Lille Aase (J.) (Ass.) H. Hannibal 4

Kolding J. P. Broch 31 „ „ (J.) (Røn.) M. Andersen* 53

Koldinghuus J. H. Thislund 31 Lillebelt (D.) (Fredca.) C. F. Jespersen 13

Korsør L. C. Grove 24T „ (D.) (Midlf.) N. M. Hansen 40

Kristines Minde R. P. Reiersen* 33 Lina Monberg P. J. Høi 19

Fører

Side


Skibcts Skibets

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fører

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fører

XXIII

Line P. A. Petersen 50 Lægteren C. W. Strip 26

Line Christine — 67 Løven J. C. Jacobsen 51

Lizzie J. W. Penthenny 68

Louise (J.) (Aalb.) S. C. Nielsen* 2 M.

„ (Sl.) (All.) W. Kaas 4

„ (J.) (Ass.) C. P. Thuesen* 5 Maagen (Sl.) (Hels.) J. W. Viboe* 16

„ (Bg.) (Fanø) G. H. E. Wieland* 10 „ (Sk.) (Kjøbh.) G. Kahleke 26T

„ (Sk.) (Holb.) J. S. Holst 18 „ (J.) (Marst.) E. R. Stærke* 40

„ (D.) (Kjøbh.) A. M. Andresen 21 Magdalene H. Jorgensen 4

„ (Sk.) („) R. D. Rasmussen 29 Magdalene Dorthea C. Christensen* 61

„ (J.) (Marst.) H. M. Hansen* 37 Magdalene Sophie O. E. Poulsen 1T

„ (Bk.) (Nyk. p. S.) M. Hansen* 45 Magnet H. F. Nielsen 57

„ (Sk.) (Isl) M. Th. Rasmussen 67 Maia A. J. Hansen 51

Louise Berg S. Jensen 13 Makrelen H. K. Holm 1

Louise Caroline H. Christensen 62 Malvina (Bk.) (Kjøbh.) J. Larsen 23

Louise Marie S. S. Larsen 30 „ (Sk.) (Nyb.) P. S. Lund* 44

Lovise (J.) (Svendb.9 R. Hansen* 60 Manna N. Jensen 45

„ (Sl.) (Isl.) P. J. Kock 66 Marcelo J. Albertsen 68

Lovise Augusta L. H. Mortensen 59 Maren (Skbg.) (Fanø) M. N. Madsen* 10

Lovise Nicoline 0. H Jørgensen 49 „ (Sk.) („) S. A. Sorensen* 11

Lucia P. C. Kock* 5 „ (Sl.) (Kjøbh.) F. Larsen 31

Lucina H. P. Dahl* 57 „ (Sk.) (Marst.) J. Nielsen 34

Lucinde (Bg.) (Kjøbh.) P. M. Moberg 24 „ (Gl.) („) R. S. Christensen 35

„ (Sk.) („) C. H. Kæhler 27 „ (J.) (Nyk. p. F.) J. H. Petersen 44

Ludvig H. Møler Christensen 27 Maren Christensen (Sk.)

Ludvig Bay L. Willarsen 41 (Faab.) N. Nielsen 8

Luna (Sk.) (Kjøbh.) H. A. Bo ye* 30 „ „ (J.) (Marst.) C. A. Christensen* 40

„ (Sk.) (Svendb.) C. M. Mikkelsen 58 Maren Christine H. H. Hansen* 51

Luno J. P. Brink 50 Maren Gjørup J. Mortensen 62

Lydia (J.) (Aalb.) V. Hansen* 2 Maren Kirstine (J.) A. C. Henriksen* 38T

„ (Sk.) (Marst.) H. C. Knudsen 34 „ „ (Kv.) H. Nielsen* 61

Lykken H. N. Hansen* 37 Maren Line P. C. Pedersen* 61

Lykkens Haab (Kv.) Marens Minde (J.) (Marst.) R. C. Boutrup 37

(Fredh.) N. H. Jensen* 14 „ „ (J.) N. H. Andresen 47

„ „ (J.) (Nyk.p.S.) F. Petersen 46 „ „ (Bg.) A. Jensen 58

„ „ (J.) (Svendb.) S. Petersen 58 Maren Sophie J. Jørgensen 8

„ „ (J.) („) R. J. Mortensen* 60 Margaret E. C. Eyser 1

„ „ (Kv.) („) C. J. Jensen* 61 Margaretha (J.) (Hobro) Chr. Jensen 17

„ „ (Sk.) (Ærok.) J. A. Troest 64 „ (J.) (Thist.) N. A. Pedersen* 62

Lykkens Minde Chr. Rasmussen* 61 Margaretha Maria H. Mikkelsen* 52

Lykkens Prøve (J.) (Drag. C Jansen* 7 Margaretha Mathilde J. P. Beck 49

„ „ (Gl.) (Fanø) S. Thomsen* 12 Margarethe (J.) (Odens.) M. Poulsen* 47

„ „ (J.) (Kjøbh.) D. F. Møller* 31 „ (Skkf.) (Svendb.) A. C. Jørgensen* 59

„ „ (J.) (Marst.) M. Gotfredsen* 38 Margrethe (Sk.) (Bandh.) N. C. Larsen 5

„ „ (J.) („) R. C. Mogensen 39 „ (J.) (Faab.) H. Hansen* 9

„ „ (J.) („) J. C. Rasmussen 40 „ (Skbg.) (Fanø) J. S. Abrahamsen* 10

„ „ (J.) („) N. Knudsen* 40T „ (Skbg.) („) S. J. Farup* 10

„ „ (Skpr.) (Rand.) P. Pedersen* 49 „ (Sl.) (Hjør.) L. P. Thomsen 17

„ „ (J.) (Rudk) A. Christoffersen* 51 „ (J.) (Kjøbh) — 24

Lyna A. Christensen 50 „ (J.) (Marst.) N. L. Petersen* 39

Side


XXIV

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Margrethe (J.) (Naks.) H. S. Levinsen 41 Marie (Sk.) (Marst) H. A. E. Boye 36

„ (J.) („) H. Krøyer 41 „ (Sl.) („) R. L. Albertsen* T

„ (Sk.) (Nestv.) A. P. Erichsen 42 „ (Sk. fh. J.) („) M. C. Boye* 38

„ ( 3 /mSk.) (Nexø) J. P. Dahl 42 „ (J.) („) J. Tollisen* 39

„ Sl.) (Nibe) Th. Jensen* 43 „ (Sk.) (Naks.) H. C. Minor 41

„ (Skbg.) (Rand.) J. Vinge 48 „ (J.) („) V. Ørsted T

Margrete Cecilie 0. Hansen 53 „ (J.) (Nyk. p. S.) Th. Jensen* 46

Margrethe Elisabeth Chr. Christensen* 13 „ (Gl.) (Nyst.) A. N. Svennevig 46

Margrethe Magdalene C Jensen 33 „ (J.) (Rand.) 0. Mosegaard* 49

Maria (J.) (Aalb.) P. C. Bach, jun. T „ (J.) („) A. Chr. Sørensen* 49

„ (J.) (Ass.) D. Thuesen* 4 „ (Gl.) (Ribe) C. B. Jeffsen* 49

„ (Sk.) (Fanø) H. N. Svarrer* jun. 11 „ (Bg.) (Rudk.) E. E. Nielsen* 50

„ (Sk.) („) S. A. Sørensen* 12 „ (J.) („) L. Grægersen* 52

„ (Sk.) (Holb.) L. Petersen 18 „ (Sk.) (Røn.) P. H. Sonne* 53

„ (J.) (Kjøbh.) N. P. Rasmussen 28 „ (J.) (Saxk.) A. R. Styrmann 54

„ (Bg.) („) L. A. Barfred* 28 „ (Kv.) (Svank.) P. Pedersen 57

„ (J.) (Kold.) H. P. Nielsen* 32 „ (Sk.) (Svendb.) P. J. Petersen* 60T

„ (Sk.) (Nexø) M.H. Davidstn 43 „ (J.) (Thist.) P. C. Drasbek* 62

„ (Sk) (Rudk.) R. Petersen 50 „ (Sk.) (Vejle) M. N Fischer 63

„ (J.) (Svendb.) — 61 Marie Abelone M. Christiansen* 47

„ (Sk.) (Isl.) — 66 Marie Agnethe N. C. Frantzen 44

Maria Augusta A. E. Broberg 24T Marie Cathrine H. C. Petersen 35

Maria Catharine J. L. Smith* 55 Marie Cecilie J. P. Dam* 35T

Maria Christine P. B. Sartor* 30 Marie Christine (Jgl.)

Maria Dorothea (Sk.) (Kjertm.) C. M. R. Hansen 20

(Fredh.) 0. C. C. Bærentz* 14 „ „ (J.) (Marst.) P. H. Rasmussen* 37

„ „ (J.) (Hors.) S. N. Westergaard 19 Marie Christine

Maria Elisabeth 0. A. Broch* 41 L. C. A. Sund* 33

Maria Lehmann N. P. C. Thomson 23 Marie Elisabet J. Giesing 49

Marianne (J.) (Naks.) A. Andrea 41 Marie Johanne P. C. Sørensen 60

„ (J.) (Nyk. p. S.) Chr. Larsen 46 Marie Kirstine (Sk.)

„ (Sl.) (Nyst.) T. A. Klotz* 46 (Nyk. p. S.) C. Olsen 46

„ (J.) (Rudk.) R. H. Rasmussen* 51 „ „ (J.) (Rudk.) B. Clausen 51

„ (Sk.) (Svendb.) W. H. Nielsen 59 „ „ (J) (Røn.) N. J. Rasch* 53

Marie (J.) (Aalb.) F. Frandsen 1 Marie Kjær Chr. Struckmann 1

„ (J.) („) 0. L. Lisborg 2 Marie Margrethe P. L. Jensen* 15

„ (Sl.) („) E. Andersen* 2 Marie Margriet H. C 0. Rude 66

„ (Skbg.) (Aarh.) R. C. Svane 3 Marie Mathilde A. M. Andersen 62

„ (J.) („) J. J. Jørgensen 3 Marie&Petra C. Bøtcher 9

„ (J.) („) C. H. Arpe* 3 Marie Petræus (Sk.) (Fanø) H. L. Bech* T

„ (Ev.) (Fanø) P. H. Hansen* 12 Marie & Sophie E. J. Rasmussen* 60

„ (Gl.) („) K. Hansen* 13T Marie Sophie (J.) (Marst.) H. K. Eschen* 37T

„ (J.) („) J. Pedersen* 13 „ „ (Gl.) (Nyk. p. M.) S. P. Sørensen 45

„ (J.) (Fredea.) L. Larsen* 13 „ „ (J.) (Røn.) P. H. Holm* 53

„ (Sk.) (Holb.) H. Nielsen 18 Marienlyst J. P. Lindhard 16

„ (Sk.) (Hors.) N P. Skou 18 Mars H. P. Rasmussen 41

„ (Sk.) („) J. Hansen 18 Marschall (D.) H. J. Mühlheimer 49

„ (Sk.) (Kjøbh.) 0. H. Bidstrup 27 Marstal H. J. Hansen 35

„ (Kfgl.) („) A. Christensen* 29 Martha (Sk.) (Marst.) H. C. Carlsen 35

„ (Sk.) (Løgs.) N. C. Justesen 33 „ (Kv.) (Naks.) C. Gunnersen 42

Fører

Side


Skibets Skibets

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fører

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fører

XXV

Martha (Skbg.) (Svendb.) F. T. Hansen 58 Minerva (Sk.) (Svendb.) H R. E. Bager 57

Martha Maria J. Sørensen* 63 Minge Gretha (J.) (Odens.) N. Willarsen* T

Marthe Kirstine (J.) Miranda R. 0. Boye 34

(Marst.) H. F. Hansen* 38 Moders Minde V. A. Mortensen* 52

„ (J.) („) J. C. F. Krull 39 Mory Hansen 28

Mary (Skbg.) (Fanø) L. A. Mathiesen 9 Møen (Sk.) (Aalb.) H L. Hansen* 2

„ (J.) (Kold.) M. L. Koch T „ (Fr.) (Hels.) M. Rielm 16

Mary Ann N. Rasmussen 18 Møl1ernes Minde P. Hougaard* 44

Matania (J.) (Ærøk.) P. H. Petersen* T

Mathilda J. Nielsen 44 N.

Mathilde (Sl.) (Fredea) H. Petersen* 13 N. M. Harboe J. Hansen 44

„ (Skbg.) (Holb.) J. A. Petersen 18| Nadeschda C. Paulsen 25

„ (J.) (Kjøbh.) — 24 Nadinka J. C. Andersen 49

„ (J.) („) F. J. Iversen* 30 Nakskov N. A. Engel 41

„ (J.) (Kold.) H M. Skou* 32T Nancy (Sk.) (Kjøbh.) R. H. Pedersen 28

„ (J.) (Marst.) L. H. Fabricius* 39 „ (Sk.) („) J. Frederiksen 29

„ (Bg.) (Nyb.) B. A. Børresen 44 „ (Sl.) (Rudk.) L. H. Bay* 51

„ (J.) (Røn.) H. M. Kofoed* 53 „ (Sk.) (Svendb.) Chr. Petersen 59

„ (Skbg.) (Svendb.) J. F. Henriksen 58 Najaden P. Hansen 59

„ (Bg.) (Thist) C. Andersen 62 Napoleon Bonaparte P. H Malm* 7

„ (Skkf.) (Ærøk.) N. P. Troest 65 Natalie Jacobine Andersen 43

Mathilde Caroline Fischer 10 Nathania Chr. Ohlsen 55

Matrona (Sk.) J. M. Nielsen 58 Nautilus (Bg.) (Aarh.) C. H. Rising T

Matrone (J.) (Faab.) H. N. Svane 8 Neptun (Gl.) (Aalb.) C. Petersen 2

„ (J.) (Marst.) K. Andersen* 37 „ (Bk.) (Drag.) L. P. Malm 6

Mauritius S. R. Møller 59 „ (D.) (Hels.) Brasch 16

Mercur (Skbg.) (Kjøbh.) L. Johnsen 24 „ (Kt.) („) H. J. L. Jensen 16

„ (Sk.) (Rudk.) N. H. Nissen 50 „ (Sk.) (Kast.) H.P. O. Ellingsgaard 20

Mercurius (J.) (Faab.) P. Hansen* 9 „ (Skbg.) (Kjøbh.) N. N. Magleby 24

„ (Bg.) (Kjøbh.) — 26 „ (J.) (Marst.) C. H. Eriksen 36

Merkur N. P. Lüsberg 48 „ (Sk.) (Røn.) O. Ølsted* 53

Mester E. A. Sørensen* 42 Neptunus (Skbg.) (Kjøbh.) J. E. Ketels 24

Meta Anna P. J. Mathiesen* 13 „ (Sk.) (Marst.) F. K. Hansen* 36

Metabole Chr. Hansen* 51 „ (J) (Svendb.) O. Petersen 60

Metha 0. R. Sorensen 25 „ (J.) (Isl.) — 67

Mette (Sk.) (Fanø) J. H. Jessen 9 Nestved C. A. Sorth 52

„ (Skbg.) („) N. T. Jerne* 10 Nexø P. J. R. Sonne 43

„ (Skbg.) („) J. N. Jessen* 11 Nicodemus N. Zachariasen 58

„ (Sk.) („) P. Thomsen* 11 Nicoline (Gl.) (Ass.) P. Arndt 4

„ (Sk.) („) A. M. Clausen* 11 „ (Skbg.) (Drag.) P. J. Krabbe* 7

Mette Cecilie J. A. Smidt 13 „ (Jgl.) (Kjøbh.) P. J. Giese 25

Mette Hedevig H. Jeppcsen* 55 „ (Kv.) (Svank) O. H. Nielsen 57

Mette Kirstine (J.) (Faxe) E. B. Mortensen T Nicoline Petrea S. M. Bodelsen* 13

„ „ (J.) (Kjøge) H. P. Rasmussen* 31 Nicolines Minde H. B. Schøsler* 65

„ „ (J.) (Stege) E. C. Eriksen* 55T Niels (Sk.) (Bandh.) H. H. Folmer 5

Mindet N. Jørgensen 30 „ (Sk.) (Svendb.) C. L. Andersen 59

Mine (Kv.) R. J. Rasmussen* 61 „ (Gl.) (Thist.) L. O. Rasmussen* 62

Minesminde L. C. Sivertsen 30 Niels Juel (Skbg.) (Faab.) N. Sigvardsen T

Minerva (J.) (Bandh.) F. 0. Lund* 5 Niels Juul (D.) (Kjebh.) N. Petersen 26

„ (Sk.) (Odens.) P. Larsen 47 Nimrod H. Rasmussen 44

D

Side


XXVI

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Niord (D.) (Kors.) – 32 Oscar (Gl.) (Kjertm.) H. Storm 20

„ (Sk.) (Midlf.) G. J. Andersen 40 OtteSødskende J. Andersen* 61

„ (Sk.) (Nestv.) A. H. Carlsen 42 Otto (Sk.) (Aarh.) P. J. Rasmussen 3

„ (D.) (Rand.) C. P. Svendsen 48 „ (Sk.) (Kjøbh.) C. Hansen 30

„ (Sl.) (Isl.) G. Oddson* 67 „ (J.) (Nyb.) P. Hansen T

Nordby S. N. Mortensen 25 „ (Sk.) (Rudk.) H. T. Andersen 50

Norden (D.) N. L. Johansen 25 „ (Skbg.) (Svendb.) J. Schytt 58

Nordlyset (Bk.) (Kjebh.) H. P. Bonde 24T

„ (Db.) (Storh.) T. F. Nielsen* 56 P.

Nordmanden J. A. Jensen* 14

Nordstjernen (J.) (Ass.) N. P. Schmidt 4 Paketen T. C. N. Grønbæk 34

„ (Sk.) (Fære.) J. H. Berthelsen 66 Pallas C. F. Schultz 16

Nummer Een L. C. Jørgensen 49 Pandora P. P. Jensen 59

No. X N. M. Nielsen 29 Panope H. C. Dreiøe 64

Nr. 5 — 66 Paquette n B. J. Hingely* 45

Nyborg Chr. A. Hempel 24 Paradies (Sk.) (Svendb.) F. C. Thejll T

Nymindegab J. Christensen 50 Parthenon P. møller 3

Nøisomhed S. Jensen 64 Patrikur H. J. Hansen 68

Nøkken (Kv.) (Fredh.) P. Nielsen* 14 Patrioten N. Anthonisen (Yogre) 12T

„ (Sk.) (Nyk. p. F.) H. C. E. Berg 44 Paul & Anna P. Larsen 63T

Peddler H. J. Jansen 27

O. Peder & Jens J. W. Meinertz 10

Peder & Niels L. Ankersen* 11

Odense P. Hansen 47 Pegasus J. G. Christensen 48

Odin (Sk.) (Aalb.) 0. J. Bødker 1 Peilot — 67

„ (D.) (Kjøbh.) P. C. J. Mollerup 21 Pelican N. P. Kromann 37

„ (Bg.) (Lemv.) P. Christensen 33 Percy Juhl 16

„ (Sl.) (Thist.) 0. Nielsen* 62 Perle C. F. Høst 43

Olaf Rye H. P. Larsen* 64 Peru C. A. Bang 24T

Olga E. Jonsson 67 Peter (Bk.) (Drag.) C. J. Jans 6

Oline (Sk.) (Fredh.) C. Petersen 13 „ (Bg.) (Kjøbh.) J. P. Møller* 29

„ (Fg.) (Naks.) C. L. Hansen* 42 „ (Sk.) (Nexø) J. Jørgensen 43

Oline Dahl H. R. Sørensen 53 „ (Skbg.) (Odens.) M. E. Rasmussen 47

Oliva J. Espersen 43 „ (Sk.) (Svendb.) N. J. Larsen* 59

Olivia (J.) (Marst.) C. C. Eschen* 38 Peter & Hanne R. Andersen 8

„ (Sk.) (Røn.) T. Kofoed* 53 Peter & Lauritz W. L. Thurøe 57

Olivia Caroline B. 0. Rasmussen 19 Peter & Vilhelm Chr. Nellemann 46

Olufdine R. Poulsen* 5 Peter Roed F. A. Christensen 18

Onda C. E. Nielsen 26 Peters Minde J. F. Hansen 8

Onkahaia C. H. Carlsen* 35 Peter Tordenskjold H. D. Præst 6

Onkel H. C. Bruun 1 Petra L. Petersen* 60

Ophelia P. E. Skøt 6 Petrea P. Bach 2

Ora & Labora S. L. Fischer 62 Petrel (Sl.) (Fær) J. H. Schrøter 66

Organ J. M. Ovesen 48 „ (Sk.) (Vesti.) J. Golden 69

Orion (Ev.) (Kjøbh) E. Larsen 30 Petrine (Sk.) (Nestv.) F. C. Sørensen* 42

„ (Sk.) (Røn.) ' A. P. Kofoed 53 „ (Sl.) (Thist.) C. W. Christensen 62

Orrest P. Svendsen 6 Petrine Emilie H. Albertsen* 40

Ortelius C. P. Strømherg 6 Phønix (D.) (Kjøbh.) P. H. Petersen 21

Oscar (Sk.) (Aarh.) P. Jacobsen 3 „ (Skbg.) („) J. P. Meilsted 26

„ (Sl.) (Hels.) C. F. Borroe* 16 Pilen (Sl.) (Ebelt.) F. Hansen 7

Fører

Side


Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fører

XXVII

Pilen (Db.) (Faab.) — 9 Regine M. Pedersen 55

Pleiades J. N. Jessen* 11 Rekruttcn J. Larsen 33

Plutos L. H. Bundesen 3 Reykjavik (Sk.) (Isl.) J. M. Hansen 66

Pollux R. Petersen 44 „ (Sk.) („) — 67

Polly Hagemann A. Bendtsen 25 „ (Sk.) („) S. Svendsen 67

Pomona E. Jørgensen 58 Riborg H. C. Rasmussen* 37

Portunus (D.) — 31 Ricklef C. Hansen jun. 36

Poseidon ( 3 /mSk.) (Kold.) H. N. Jansen 31 Rigmor H. B. Larsen 20

„ (Sk.) (Marst.) C. J. Boye 57 Rinaldo J. M. Hendriksen 40

Powerfull (D.) A. Christensen* 29 Ringkjøbing P. V. P. Hedegaara 50

Prima P. J. Juncker 6 Rio (Bg.) (Ass.) N. H. Nielsen* 4

Primus H. C. Pedersen 25 „ (Lgt.) (Kjøbh.) M. Rasmussen 26

Prindsesse Alexandra J. H. Verdon 68 Rjukan H. F. Clausen 24

Prindsesse Caroline Robert C. B. Henrichsen 52

Ama1ie J. J. Mathiesen* 59 Rolf (D.) (Kjøbh.) 0. C. Arboe 23

Progress C. Ovesen 2 „ (Sk.) („) H. E. Lyster 29

Proteus J. J. Petersen* 7 „ (D.) (Svendb.) P. T. Andersen 60

Providence L. G. Predbjørn 52 Rosalie (Sk.) (Kjøbh.) R. Hansen 26

Providentia (Skbg.) (Fanø) J. Christiansen 10 „ (Lgt.) („) H. P. G. Petersen 29

„ (J.) (Marst.) H. J. Hansen* 39 „ (J.) (Saxk.) H. J. Pedersen* 54

Prøven (J.) (Aalb.) J. P. Kromann 2 Rosenfeldt J. Jørgensen* 51

„ (J.) („) A. Christensen 2T Roska — 44

„ (J.) (Fredh.) N. P. Elling 14 Rota (Fr.) (Kjøbh.) P. J. Hansen 22

„ (Kt.) (Hels.) P. Pedersen 16 „ (Bg.) („) W. C. Larsen 24

„ (Gl.) (Holb.) L. Andersen 18 Rovers Bride J. S. Stjerne 31

„ (Sk.) (Kast.) — 20 Rud R. E. Melsom 51

„ (D.) (Kjøbh.) C. J. Repsdorph 25 Rudolp C. Brandt 52

„ (J.) (Løgs.) S. M. Schønning* 33 Rye (D.) C. Grønbeck 26T

„ (Sk.) (Marst.) H. H. Hermansen* 37 Rødkilde H. Albertsen* 39

„ (Bg.) (Nyb.) C. C. N. Petersen 44

„ (Sk.) (Nyk. p. F.) H. A. Hansen 44 S.

„ (J.) (Røn.) M. C. Engel* 53

„ (J.) (Skive) — 55 S. J. Lund N. P. Pedersen 1

„ (Db.) (Færø.) — 66 S.Louisa N. Andreasen 66

Psyche A.Pül 58 Saga (Bk.) (Kjøbh.) Knudsen 23

„ (Skbg.) (Odens.) P. L. Bang 58

R.

Saint Albans

Salome Cathrine

P. H. Beck

M. Olsen

15

65T

Rachel Christine S. C. Brun 63 Samson Jørgensen 20

Randers (D.) (Kjøbh.) T. Jensen 22 Samsø (D.) (Kjøbh.) H. W. A. Kyster 30

„ (Bk.) (Rand.) S. Vallentin 48 „ (Sk.) (Sams.) A. A. Fabricius 54

„ (Sk.) („) N. P. Sørensen 48 Sancta Maria Larsen 1

Rapid (Sk.) (Drag.) T. B. Palm* 7 St. Alexei A. Hansen 28

„ (Sk.) (Naks.) L. P. Andrea 41 St. Clemens J. Chr. Schmidt 49

Rappadai M. Thuesen 43 St. Knud (D.) M. C. Rasmussen 22

Rasmine R. R. Kromann* 40 St. Laurentz J. P. Møller 15

Rasmine Kirstine H. P. Møller* 42 St. Laurentzius Th. Lauritzen* 48

Rasmine M arie N. J. Marstrand* 47 St. Nicolai J. J. Andersen 49

Rattlesnake A. C. Jacobsen 66 St. Peter N. Andersen 28

Rebekka Abrahamsen J. S. Nørbye* 12 St. Poul (J.) (Stubk.) H. F. Steffensen* 56

Side


XXVIII

Navn (evt Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

St. Poul (Kf.) (Vejle) J. Bruunshuus* 36 Sophie (Sk.) (Kjøbh.) C. N. Kirhmann 30

Sandrine H. J. Hansen* 4 „ (Sk.) (Marst.) F. Jørgensen 36T

Sanna Emilie 0. Sørensen* 33 „ (Sk.) („) H. C. Lauritzen 36

Sara J. A. Andersen 1 „ (Sk.) (Nest.) J. B. Hansen 42

Sarah A. Holbrook E. M. Tuthill 69 „ (Sk.) (Odens.) J. Jensen 47

Sarpen C. Hansen* 56 „ (Sk.) („) L. Sørensen 47

Saxo (D.) H. D. Lyngbye 22 „ (Sk.) (Ærøk.) J. G. Goldmann 64

Seilfort J. C. C. Bærentz 14 Sophie Caroline J. Albertsen* 36

Seiren J. G. Hansen* 57 Sophie Cathrine M. Olsen 64T

Senator A. M. Andersen 59 Sophie Frederikke

Seraph H. P. Rosenfeldt 5 (Skbg.) (Faab.) R. Larsen 8

Seringapatam H. Olsen 16 „ „ (J.) („) H. C. Storm* 9

Sif (D.) (Nyb.) C. J. Boye 44T Sophie Magdalene H. A. Früs* 39

„ (Sk.) (Nyk. p. F.) J. Larsen 44 Sophie Marie A. H. Boye* 36

Sifa H. A. Rasmussen 46 Sophie Marie Kirstine M. Jensen 65

Signe Q. Møller 22 Sophies Minde N. Andersen* 61

Sigridur C. Jeppesen 66 SophieVilhelmine Chr. Wæver* 56

Sine A. C. Smidt* 19 Speculanten 0. Jørgensen 28

Sjælland (D.) (Hels.) M. C. Mortensen 16 Spes &Fides C. N. Hansen 59

„ (D) (Kjøbh.) J. Holm 23 Spodsbjerg (D.) 0. H. Lützen 51

„ (Bg.) („) A. J. Lund 24 Stadt Apenrade C. Hansen* 39

„ (J.) (Vejle) D. Monrad* 64 Stenderupstrand N. P. Skjødt 32

Sjøfuglinn — 67 Stevns F. L. Jensen* 56

Skandia (D.) J. P. Thorsen 53 Stine Ellehammer R. Nielsen* 64

Skandinavia (J.) (Midlf.) Fr. Andersen* 41 Stine Marie C. Jensen* 14

„ (J.) (Rudk.) R. Jensen 51 Streamlet — 66

Skandinavien (D.) B. L. Leth 26 Superb W. A. Harritz 55

Skibsværftet J. Meyland 47 Surprise T. J. Skylv 66

Skilsmissens Prøve H. C. Albertsen* T Susanne J. Nielsen* 51

Skjold (Bg.) (Aarh.) 0. C. Thomsen 3 Susanne Cathrine J. Jensen* 4

„ (Sk.) (Marst.) F. O. Rasmussen* 35 Sutjes — 67

„ (D.) (Svendb.) M. H. Marcussen 60 Sva1an J. J. Th. Knudsen* 29

„ (Sk.) (Thist.) N. Hansen 62 Svalen (Sk.) (Marst.) — T

Skovsgaard H. H. Fabricius 40 Svanen (Bk.) (Aalb.) C. S. Sørensen* 1

Skælfiskør R. Wulff 55 „ (Skbg.) (Hors.) 0. L. A. Olesen 19

Sleipner (Bk.) (Drag.) L. Schiømann* 7 „ (Skgt.) (Kjøbh.) N. M. Thomsen 25

„ (Sk.) (Røn.) A. Lund 53 „ (J.) (Røn.) P. Larsen 53

„ (Bg.) (Svendb.) J. C. H. Møller 59 „ (J.) („) A. Ancher 53

„ (Sk.) (Thist) A. C. Kløvborg 62 Svava J. H. Behn 26

Slesvig R. C. Thorsen* 32 Svend (D.) (Kjøbh.) H. L. Hansen 23T

Snapop J. Svendsen* 12 „ (J.) (Nyst.) P. Knudsen* 46

Solid H. J. Henrichsen 12 Svend Mariane T. K. Christensen 62

Solon F. W. Valentin 58 Sweet Home F. H. Jørgensen* 36

Sophie (Sk.) (Aarh.) M. K. Bundesen 3 Sylph H. P. Kromann* 37

„ (Skbg.) (Drag.) Chr. Holm 6 Sylphiden (Sk.) (Faab.) H. P. Hansen 8

„ (Bg.) („) C. Pedersen* 7 „ (J.) („) R. J. Storm* 9

„ (Sk.) (Fanø) J. S. Kromann 11 „ (Sk.) (Naks.) F. H. Rasmussen 41

„ (Skbg.) (Hobro) P. S. Svarrer 17 7 Brødre (Kv.) (Fredh.) N. C. Thomsen* T

„ (Sk.) (Hors.) P. Sørensen 19 Søblomsten L. Nielsen 28

„ (Sk.) (Kjøbh.) C. Christensen* 30 Sødskendebørnene J. C. Møller* 13

Fører

Side


Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Fører

XXIX

Sølling E. N. Dam 57 To Brødre (Sl.) (Ærøk.) L. S. Larsen 65

Sømanden P. F. Lund 25 Toni — 20

Sønderho H. H.Peder8en*,jun. 11 Tordenskjold 22

Sønderjylland H. J. Fænøe 29 To Venner H. Jørgensen* 9

Sønder-Bork — 50 Trelde Eeg Rude 20

Søormen J. E. Busch 66 Tre Sønner P. M. Møller 57

Søren Peter 0. J. Thorsen 52 Tre Søstre J. Thuesen 42

Søridderen J. Jørgensen 29 Treue C. J. Borg 6

Tre Venner (Lgt.) (Kjøbh.) — 29

T.

„ „ (Sk.) (Ærøk.) J. N. Skaarup 65

Trine P. Pedersen 46

Taletha H. A. Früs 44 Trine Johanne Marie — 33

Ternen N. Jensen 14 Triton (Sl.) (Kjøbh.) C. H. Rasmussen 30

Terpsichore F. W. Randleff 28 „ (Sk.) (Midlf.) M. H. Jensen* 41

Thales J. V. Jacobsen 3 Trovador E. P. Larsen 57

Theodor (J.) (Kjøbh.) L. Jensen 29 Tycho Brahe S. L. F. Krarup 63

„ (J.) (Marst.) H. A. E. Schmidt* 37 Tykkebay J. C. Lambertsen 26

„ (J.) („) C. H. Bager 38 Tyr A. N. Tilker 3

Themis L. A. Christensen* 51

Thetis H. C. Petersen 53

U

Thisted A. P. Tranum 62

Thor (Skbg) (Aalb.) J. Hjorth 1 Uffo (D.) (Kjøbh.) C. Petersen 21T

„ (Skbg.) (Aarh) P. J. Rising 3 „ (Gl.) (Marst.) D. F. Grube 36

„ (Bk.) (Hors.) J. C. C. Nielsen 19 Ullemosee J. Jacobsen* 9

„ (Sk.) (Kjøbh.) Th. J. Bødker 28 Ulrica N. N. Thomsen 3

„ (D.) („) J. J. Sørensen 30 Union (J.) (Marst.) J. H. Christensen 37

„ (Sk.) (Marst.) H. J. Erichsen* 35 „ (Sk.) (Naks.) R. R. Levinsen 41

„ (Sk.) (Nyk. p. F.) H. P. Levinsen 44

„ (Sk.) (Rudk.) P. Andresen 51

V. & W.

„ (Bk.) (Røn.) P. A. Kofoed 52

Thora (Sk.) (Kold.) J. Nielsen 31 Wagrien L. C. Frandsen 65

„ (Skbg.) (Nyk. p. M.) J. H. Jessen 45 Valdborg N. V. C. Andersen 59

„ (Sk.) (Odens.) N. C. Andersen 47 Valdemar (Sk.) (Ass.) A. C. Svendsen 4

Thora Emilie P. N Magleby* 7 „ (D.) Frederiksen 21

Thora Johanne C. Henrichsen* 37 „ (J.) („) J. A. Mortensen 28

Thordis — 29 „ (D.) („) O. Nielsen 28

Thorvaldsen (D.) J. C. Breininger 23 „ (Gl.) (Røn.) A. J. Fog 53

„ (Bk.) („) C. T. Ammondsen 24 Valfrid J. N. Ibsen 25T

Thy (D.) C. P. Lund 21 Valhalla J. Jensen* 49

Thyra (Sk.) (Fredca.) L. C. Jordan 13 Valkyrien (Bk.) (Kjøbh.) J. Broberg 24

„ (D.) (Kjøbh.) F. W. Schierbeck 21 „ (Bk.) („) T. Dybdahl 26T

„ (Sk.) („) A. F. Møller 28 „ (Skbg.) (Svendb.) E. A. Eansen 58

„ (Bg.) (Kold.) P. H. Thorning 31 Vandringsmanden P. Christensen* 46

„ (J.) (Odens.) A. H. Krabek 47 Varde (Sk.) (Varde) B. K. Eskesen* 63

„ (Sk.) (Vejle) J. C. Bertelsen 63 „ (Tjk.) („) N. C. Nielsen 63

„ (D.) (Vest.) O. K. Bernbaum 68 Varde & Lønne T. C. Lodberg* 63

Tillid H. C. Henriksen* 39 Waterwitch D. E. Nolsø 66

Titania A. Andersen 24 Vedele R. J. Fischer 63

Tjalfe G. M. R. Brockdorff 24 Veille (D.) (Kjøbh.) T. Thomsen 22

To Brødre (J.) (Faab.) J. C. Hansen 8T „ (Bk.) (Vejle) C. E. Weber 63T

Side


XXX

Navn (evt. Slags og

Hjemsted)

Skibets Skibets

Fører

Side

Navn(evt. Slags og

Hjemsted)

Velox H. A. Holm 43 William (Skbg.) (Nyb.) M. F. Meltz 44

Vennernes Minde E. H. Stokkeby 8 „ (Bk.) (Rand.) C. F. Schubert 48

Venners Haab

Venners Minde

J. W. Ellegaard

H. P. Henriksen

8

60

Willam & Jane

Vincentius

A. Thøgersen

R. D. Nielsen

62

58

Venus (Sk.) (Fanø) N. Anthonisen* 12 Virginia P. Thomsen 27

„ (Sl.) (Fredh.) L. C. Thomsen 14 Vonin H. C. Lund* 53

„ (Skbg.) (Midlf.) C. P. K. Limschou* 40 Væring M. L. Svendsen 25

„ (Gl.) (Rudk.) L. J. Boesgaard 50

„ (Bg.) (Svendb.) H. Madsen 59

Y.

Vesta (J.) (Bandh.) G. A. R. Hovmand* 5

„ (D.) (Kjøbh.) J. A. Lassen 21 Ydun (D.) (Kjøbh.) H. B. Hansen 22

Westa (Sk.) (Naks.) F. Hnsen 41 „ (Skbg.) (Svendb.) C. Klagenberg T

„ (Sk.) (Svendb.) C. F. Jørgensen 59

Vestmannø — 67

Z.

Westend-Packet T. Hughes 68

Vicegouverneur Berg(D.) — 69 Zampa (Sk.) (Bandh.) H. P. Kromann* 5

Victor B. P. Manøe 25 „ (D.) (Kjøbh.) Fr. Tofte 221

(J.) (Kjøbh.) J. L. Thygesen 30 „ (Sk.) (Svendb.) H. Jørgensen 58

„ (J.) (Nyb.) H. Hansen* 44 Zephyr (D.) (Kjøbh.) Iversen 22

„ (J.) (Svendb.) R. C. Nielsen 60 „ (Sk.) (Ist.) H. P. Hansen 67

„ (J.) (Jsl.) P. C. Clausen 66

Vidar(D.) L. Christensen 22

Æ.

Vigilant (Sk.) (Rudk.) C. V. Erichsen 50

„ (Sk.) (Vest.) J. Behagen 68 Ægir (Bg.) (Aarh.) L. K. Johansen 3

Viking F. L. C. Heintzelmann 66 „ (Db.) (Gudh.) J. J. Tranberg* 15

Vildanden (D.) (Rand.) — 49 „ (Sk.) (Isl.) P. B. Hansen 66

„ (D.)(Vordb.) J. H. Elmqvist 64

Vilhelm H. Ringmacher 48

Ø.

Vilhelmine (Bk.) (Kjøbh.) L. Larsen 26

„ (Bg.) (Kjøge) J. N. Sørensen 31 Øresund (Skbg.) (Kjøbh.) J. Beldring 24

Wilhelmine (Sl.) (Marst.) L. H. Jensen 36 „ (D.) („) N. P. Mogensen 26

„ (J.) („) J. R. Hansen* 38 Ørnen (Sl.) (Aalb.) N. Petersen 1

„ (Gl.) (Nest. ) S. Andreasen 42 „ (Sk.) (Ass.) F. R. Storm 4

Wilhelmine Brodersen J. F. v. Barm 69 „ (J.) („) 4

Wilhelmine Marie J. H. Pronk* 30 „ (D.) (Kjøbh) J. Hansen 22

Wilhelmine Sophie (Ev.) „ (Db.) („) E. Knudsen* 31

(Stubk.) O. Olsen T „ (Sk.) (Marst.) H. C. F. Hansen 35

Villemoes M. C. Hansen 15 „ (Sl.) (Naks.) C. C. Severin 41

William (Bg.) (Kjøbh.) P. Larsen* 29 „ (Db.) (Røn.) A. Marckmann 53

„ (Sl.) (Løgs.) J. Gregersen* 33 „ (J.) (Ærøk.) S. G. Birkholm* 65

„ (J.) (Marst.) A. H. Christensen* 36 Øxenbjerg C. Poulsen 58

Fører

Side


kjendingssignaler fra HBCD til NBDQ. XXXI

Signalbogstaver

ANHANG

indeholdende — til Brug ved Aflæsning og Rapportering af mødende Danske Skibe, som

vise Kjendingssignal — de Skibene tildelte Signalbogstaver, alfabetisk ordnede, med Henvisining

til den Side i det efterfølgende Skibsregister, hvor det paagjældende Skibs

Navn m.v. kan søges ved Hjælp af de samme, i 1ste Spalte anførte Bogstaver.

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalboglstaver

Side

Signalbogstaver

HBCD 25 HBFP 33 HBKR 29 HBPC 28 HBRQ 44 HBVG 30

— F 65 — Q 23 — S 51 — D 62 — S 12 — J 55

— G 3 — S 25 — T 13 — F 1 — T 35 — K 50

— J 37 — V 47 HBLC 44 — G 45 — W 42 — L 8

— L 36 — W 7 — D 58 — K 8 HBSC 3 — M 37

— M 35 HBGC 42 — F 3 — N 21 — D 46 — N 18

— N 4 — D 2 — G 19 — S 40 — G 43 — P 27

— P 42 — F 23 — J 37 — W 57 — M 28 — R 36

— Q 36 — J 20 — K 48 HBQC T (Faab.) — N 38 — T 54

— T 29 — L 63 — M 46 — F 25 — Q 58

— V 25 — M 42 — N 41 — G 34 — R 22

— W 1 — P 27 — Q 61 — J 45 — T 39 NBCF 27

HBDC 39 — Q 21 — R 48 — K 28 — V 37 — G 16

— F 58 — S 28 — S 14 — L 16 — W 20 — H 11

— G 26 HBJK 14 HBMC 26 — M 12 HBTC 31 — L 55

— J 32 — N 27 — J 48 — P 12 — D 2 — R 5

— K 63 — P 22 — K 20 — R 51 — F 25 — S 29

— L 7 — R 20 — L 45 — S 14 — J 35 — T 47

— M 34 — S 37 — P 19 — T 60 — K 28 — V 7

— N 55 — T 44 — S 42 — V 47 — L 28 — W 47

— P 18 — V 37 HBNC 34 — w 61 — M 1 NBDC 39

— Q 65 HBKD 32 — D 42 HBRC 4 — N 50 — F 30

— T 3 — F 29 — J 34 — D 62 — P 60 — G 47

— V 3 — J 57 — M 65 — F 59 — R 2 — H 47

HBFC 8 — L 23 — Q 62 — G 24 — S 39 — J 48

— D 59 — M 19 — R 45 — K 44 — D 49 — L 58

— J 59 — N 35 — S 52 — L 35 — W 48 — M 42

— K 39 — P 17 — T 63 — M 59 HBVC 57 — P 55

— N 5 — Q 28 — W 45 — N 13 — D 25 — Q 25

Side


Signalbogstaver

XXXII

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Kjendingssignaler fra NBDR til NCSJ.

Signalbogstaver

Side

Signal-

bog-

staver

NBDR 9 NBLK 26 NBRT 30 NCBD 47 NCGW 15 NGMH 40

— V 19 — Q 44 — V 59 — F 47 NCHD 9 — J 4

— W 27 — R 44 — W 60 — H 27 — F 30 — K 19

NBFH 19 — S 14 NBSC 59 — J 39 — J 53 — L 62

— J 11 — T 60 — D 27 — L 16 — K 24 — P 22

— K 28 — V 36 — H 14 — M 46 — L 54 — Q 26

— L 63 — W 14 — J 34 — P 40 — M 11 — R 46

— R 56 NBMC 52 — K 34 — Q 31 — S 7 — T 56

— T 28 — G 25 — L 24 — R 52 — T 58 — V 51

— V 34 — J 26 — M 1 — S 4 — V 51 — W 39

— W 52 — L 18 — P 5 — T 51 — W 38 NCPD 17

NBGC 52 — P 20 — Q 32 — V 40 NCJB 5 — F 43

— D 47 — Q 64 — R 47 — W 16 — D 7 — G 50

— F 14 — R 13 — T 35 NCDG 16 — F 21 — K 58

— K 44 — S 64 — v 35 — H 34 — G 54 — L 57

— L 43 — T 31 — W 51 — L 19 — K 47 — M 51

— M 53 — V 58 NBTC 35 — M 1 — L 10 — Q 12

— P 44 — W 38 — D 20 — P 40 — M 63 — T 42

— R 23 NRPC 57 — F 16 — Q 14 — P 13 — V 6

— S 23 — G 42 — G 17 — R 14 — R 65 — W 50

— W 51 — H 59 — H 17 — s 31 — T 42 NCQB 51

NBHF 60 — J 27 — I 35 — T 35 — V 52 — D 26

— J 58 — K 47 — P 60 — V 55 — W 44 — F 55

— K 10 — L 14 — R 40 — W 16 NCKB 58 — G 62

— L 23 — M 50 — s 30 NCFB 29 — D 30 — L 50

— P 46 — S 22 — W 4 — D 53 — F 26 — M 8

— S 40 — T 60 NBVC 8 — G 46 — G 30 — P 32

— W 52 — V 55 — F 34 — H 63 — J 9 — R 60

NBJD 53 NBQF 50 — G 37 — J 2 — L 27 — S 47

— F T (Skive) — H 35 — H 38 — K 16 — M 25 — V 54

— K 31 — J 65 — J 20 — L 39 — Q 28 — W 29

— L T (Aalb.) — K 65 — K 58 — M 51 — R 29 NCRB 49

— P 4 — L 3 — L 7 — P 11 — T 53 — D 43

— Q 7 — P 33 — M 26 — Q 11 — W 51 — F 4

— S 58 — R 58 — P 39 — R 4 NCLB 47 — G 41

— T 12 — S 2 — R 5 — S 1 — D 4 — H 14

— V 19 — T 42 — W 57 — T 9 — F 6 — J 23

— W 1 — V 31 NBWC 4 — V 29 — G 44 — K 26

NBKG 30 — W 46 — D 19 — W 49 — J T (Bandh.) — M 45

— H 10 NBRC 5 — F 46 NCGB 49 — K 8 — Q 60

— L 22 — F 44 — G 44 — F 14 — M 34 — S 41

— P 58 — G 21 — H 63 — H 4 — P 28 — T 4

— Q 46 — H 62 — J 8 — J 61 — R 22 — V 34

— R 30 — J 26 — K 47 — K 18 — S 5 — W 64

— S 33 — K 44 — L 4 — L 27 — T 4 NCSB 54

— V 1 — L 65 — M 29 — M 21 — V 54 — D 11

— W 50 — M 47 — Q 9 — P 28 — W 70 — F 38

NBLD 24 — P 24 — R 8 — Q 11 NCMB 51 — G 60

— G 22 — Q 24 — S 58 — R 7 — F 38 — H 13

— J 38 — S 58 — T 42 — T 34 — G 21 — J 1

Side


Kjendingssignaler fra NCSK til NFJQ. XXXIII

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

NCSK 56 NDBM 41 NDHS 47 NDMS 37 NDTF 59 NFCL 48

— M 51 — P 5 — T 65 — T 3 — G 53 — M 65

— Q 22 — R 64 — V 48 — W 65 — H 17 — P 17

— R 60 — S 24 — W 42 NDPB 29 — J 47 — Q 55

— T 55 — T 43 NDJB 4 — C 8 — K 53 — S 40

— V 37 — V 35 — C 56 — F 8 — L 5 — T 40

NCTB 51 NDCB 61 — F 59 — G 49 — M 54 — v 62

— D 50 — G 47 — G 24 — H 8 — P 65 — w 51

— F 51 — H 30 — H 64 — L 30 — R 58 NFDB 58

— G 58 — J 40 — K 62 — Q 64 — S T — G 25

— H 63 — K 23 — L 4 — R 43 — V 11 — J 65

— J 7 — L 70 — M 3 — S T NDVB 14 — K 14

— K 44 — M 14 — P 60 — T 37 — F 46 — L 27

— L 38 — P 53 — Q 43 — V 64 — H 16 — P 47

— M 5 — Q 51 — S 61 — w 44 — J 30 — Q 4

— P 24 — R 7 — T 35 NDQF 38 — K 10 — R 29

— Q 42 — S 35 — W 5 — H 40 — L 10 — T 42

— R 33 — V 36 NDKB 29 — J 12 — P 6 — v 62

— S 23 NDFB 40 — C 35 — P 36 — Q 5 — W T (Kjøbh.)

— v 55 — C 50 — F 35 — R 20 — R 12 NFGD 56

— w 6 — G 41 — G 59 — S 49 — T 1 — K 22

NCVF 65 — H 60 — J 47 — T 11 — W 1 — L 2

— G 32 — J 36 — L 47 — W 31 NDWB 65 — M 44

— J 51 — K 41 — M 53 NDRG T (Kjøbh.) — C 10 — P 18

— K 14 — L 51 — P 51 — H 19 — F 1 — Q 36

— L 59 — M 36 — Q 58 — J 4 — H 52 — R 59

— M 60 — Q 14 — R 45 — K 16 — J 12 — S 14

— P 33 — R 41 — V 52 — L 12 — K 62 — T T (Hors.)

— R 30 — S 64 — W 29 — M 28 — L 40 — V 57

— S 51 — T 18 NDLB 35 — P 28 — M 17 — W 36

— T 47 — W 8 — F 28 — Q 50 — P 54 NFHB 18

NCWD 13 NDGB 30 — G 62 —S 2 — Q 40 — D 48

— F 37 — C 3 — H 37 — V 25 — S 17 — G 24

— G 35 — F 61 — J 56 — w 8 — T 52 — K 41

— H 55 — H 61 — K 12 NDSB 12 NFBC 62 — L 25

— J 53 — L 33 — P 43 — C 18 — D 19 — M 23

— K 50 — M 47 — Q 5 — F 49 — G 56 — Q 41

— L 38 — P 48 — R 40 — G 44 — D 36 — R 51

— M 65 — Q 25 — S 37 — H 12 — K 54 — S 53

— P 35 — R 26 — T 61 — J 18 — L 28 — T 5

— Q 19 — T 18 — W 47 — K 65 — M 17 — V 39

— R 57 — V 29 NDMB 47 — L 64 — P 65 — W 34

— S 51 — w 47 — C 3 — M 6 — Q 57 NFJB 37

— T 36 NDHB 57 — F 64 — Q 12 — R 53 — C 30

— V 57 — F 11 — G 42 — R 62 — S 10 — D 23

NDBF 47 — G 60 — H 47 — T 59 — T 5 — H 42

— G 35 — J 58 — K 59 — V 20 — V 10 — K 30

— H 4 — K 62 — P 39 — W 20 NFCD 44 — M 53

— K 65 — L 55 — Q 38 NDTB 29 — H 54 — P 38

— L 4 — Q 65 — R 38 — C 24 — J 41 — Q 41

E

Side


XXXIV

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Kjendingssignaler fra NFJR til NGVB.

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

NFJR 56 NFPS 41 NFTG 60 NGCQ 9 NGJS 3 NGQC 40

— S 42 — T 57 — H 37 — R 41 — V 16 — D 62

— T 57 — V 27 — J 28 — T 39 — W 57 — F 38

— V 4 — w 9 — K 39 — V 19 NGKC 25 — H 43

— W 58 NFQB 8 — L 58 — W 46 — D 30 — J 9

NFKC 42 — C 61 — P 21 NGDB 52 — F 47 — K 30

— D 38 — D 50 — Q 40 — C 53 — H 7 — L 15

— G 57 — G 27 — R 37 — F 35 — J 10 — M 41

— H T (Aarh.) — K 62 — S 40 — H 60 — L 1 — P 59

— J 35 — L 56 — W 53 — J 60 — M 31 — R 57

— L 37 — M 42 NFVC 56 — K 19 — Q 32 — S 51

— M 5 — P 62 — D 39 — L 54 — R 18 — T 6

— P 18 — R 9 — G 8 — M 11 — T 5 — V 37

— Q 46 — S 26 — H 37 — P 41 — V 36 NGRB 18

— R 41 — T 1 — J 25 — Q 46 NGLF 3 — C 17

— S 37 — V 8 — K 30 — R 59 — H 19 — D 65

— T 41 — W 8 — L 24 — T 60 — K 61 — F 9

— V 8 NFRB 39 — M 19 — V 39 — M 30 — H 72

NFLB 35 — G 11 — Q 28 — W 6 — P 61 — K 2

— G 41 — D 13 — R 34 NGFB 8 — Q 55 — M 2

— D 13 — G 48 — S 64 — D 36 — R 5 — P 53

— G 7 — H 4 — T' 3 — H 49 — V 46 — Q 9

— Q 51 — J 62 NFWB 59 — J 53 — W 61 — S 28

— R 65 — K 43 — D 57 — K 58 NGMB 59 — T 8

— S 64 — L 26 — H 4 — L 50 — C 64 — V 39

— T 64 — M 18 — K 59 — P 60 — D 35 NGSC 51

— W 41 — P 13 — M 50 — Q 34 — H 46 — D 5

NFMB 41 — Q 24 — P 50 — R 25 — J 3 — F 39

— C 5 — s 4 — Q 55 — S 29 — K 5 — J 62

— D 27 — T 36 — R 10 — T 58 — L 12 — K 60

— J 49 — V 31 — T 26 — V 56 — P 40 — L 39

— K 28 — W 13 NGBC 53 — W 25 — R 26 — M 17

— L 18 NFSB 28 — D 50 NGHF 52 — S 10 — P 24

— P 57 — G 25 — F 35 — L 50 — T 16 — Q 1

— Q 36 — D 46 — H 28 — M 4 — V 10 — R 42

— R 31 — G 3 — J T (Marst.) — Q 17 — W 53 — T 5

— S 50 — H 34 — K 16 — R 7 NGPB 31 — V 52

— T 47 — J 52 — M 46 — S 10 — C 20 — W 10

— V 60 — K 36 — P 43 — T 57 — D 60 NGTC 61

— W 59 — L 19 — Q 56 — V 9 — F 19 — D 44

NFPB 27 — M 37 — R 63 — W 17 — H 32 — F 8

— D 10 — P 62 — S 55 NGJB 44 — K 6 — K 63

— G 29 — Q 38 — V 57 — C 56 — L 7 — L 10

— H 31 — R 59 — W 12 — D 47 — M 8 — P 53

— J 27 — T 39 NGCD 4 — F 7 — Q 5 — Q 47

— K 11 — V 38 — F 36 — K 38 — R 57 — R 11

— L 59 — W 37 — H 4 — M 4 — S 9 — S 1

— M 53 NFTB 29 — L T (Faab.) — P 24 — V 61 — V 36

— Q 55 — G 53 — M 55 — Q 57 — W 58 — W 8

— R 33 — D 53 — P 36 — R 59 NGQB 48 NGVB 41

Side


Signalbogstaver

Kjendingssignaler fra NGVC til NJHC. XXXV

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

NGVC 57 NHCT 59 NHJK 8 NHMW 8 NHTG 24 NJCF 53

— D 13 — V 23 — L 35 NHPB 9 — J 41 — G 52

— F 29 — W 25 — M 31 — D 36 — K 37 — H 34

— J 41 NHDB 44 — P 36 — F 3 — M 19 — K 55

— K 24 — C 23 — Q 31 — G 23 — P 9 — L 49

— L 20 — F 40 — R 31 — J 52 — Q 16 — M 39

— M 2 — G 8 — S 39 — K 8 — R 20 — P 60

— P 34 — J 28 — T 55 — L 55 — S 60 — Q 54

— R 5 — K 18 — V 44 — M 37 — V 62 — R 44

— T 52 — L 18 — W 12 — Q 37 — W 51 — T 36

— W 33 — M 44 NHKB 39 — R 39 NHVB 29 — V 44

NGWB 6 — P 64 — C 8 — S 12 — C 70 — W 17

— C 39 — Q 28 — D 49 — V 7 — D 53 NJDB 40

— D 5 — R 28 — F 3 NHQC 55 — F 55 — C 59

— H 4 — V 9 — G 35 — G 38 — J 10 — F 45

— J 15 — W 51 — J 13 — J 29 — K 41 — G 44

— K 19 NHFB 15 — L 13 — K 30 — L 60 — H 40

— L 51 — C 57 — M 54 — L 53 — M 59 — K 63

— M 7 — D 64 — P 59 — M 34 — P 2 — L 39

— Q 10 — G 37 — Q 4 — P 14 — Q 43 — M 27

— R 3 — J 21 — R 3 — R 27 — R 30 — P 59

— S 5 — K 65 — S 32 — S 53 — S 48 — Q 2

— T 35 — L 13 — V 24 — T 2 — W 45 — R 65

— V 14 — M 59 — W 19 — V 11 NHWB 51 — S 24

NHBC 15 — P 31 NHLB 3 — W 47 — C 41 — T 20

— D 34 — Q 24 — C T (Fredh.) NHRC 30 — D 26 — V 39

— F 59 — R 65 — D 8 — D 30 — F 35 NJFG 10

— J 29 — S 45 — F 38 — G 20 — G 18 — D 61

— K 29 — T 22 — G 47 — J 45 — K 38 — G 6

— L 51 — V 48 — J 28 — K 45 — L 38 — H 11

— M 36 — W 3 — K 6 — L 10 — M 38 — K 31

— P 26 NHGB 64 — M 51 — M 10 — P 49 — M 42

— Q 61 — C 48 — P 12 — Q 15 — R 7 — P 6

— R 41 — D 21 — Q 8 — S 56 — S T (Marst.) — Q 21

— S 52 _ F 52 — R 36 — T 16 — T 38 — S 64

— T 62 — J 2 — T 28 — V 2 — V 43 — V 43

— V 44 — K 21 — V 22 NHSC 40 NJBC 14 — W 40

— W 7 — L 20 — W 19 — F 41 — D 52 NJGC 45

NHCB 58 — M 55 NHMC 13 — G 33 — F 12 — D 61

— D 30 — Q 52 — D 59 — K 29 — G T (Bog.) — H 32

— F 29 — R 63 — F 5 — L 23 — H 6 — K T (Fanø)

— G 46 — S 35 — G 11 — M 59 — K 27 — L 64

— J 52 — T 3 — J 16 — P 42 — L 43 — M 61

— K 1 — V 34 — L 24 — Q 7 — P 59 — P 61

— L 49 — W 12 — P 58 — T 2 — Q 60 — R 42

— M 62 NHJB 25 — Q 28 — W 45 — S 14 — S 35

— P 23 — C 50 — R 4 NHTB 32 — V T (Hors.) — T 21

— Q 25 — D 36 — S 24 — C 61 — W 58 — W 58

— R 45 — F T (Kjøbh.) — T 38 — D 3 NJCB 47 NJHB 6

— S 45 — G 9 — V 53 — F 18 — D 63 — C 5

Side


XXXVI

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Kjendingssignaler fra NJHF til NKBS og fra KBCD til KBCT.

„ „ LBCD til LBDG og fra MBCD til MBSC.

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

Side

Signalbogstaver

NJHF 42 NJLM 43 NJPR T (Marst.) NJRT T (Varde) NJVD T (Drag.) — Q T

— G 9 — P 21 — S T (Marst.) — V T (Kjøbh.) — F T (Kjøbh.) — R T

— K 8 — Q 40 — T T (Faab.) — W T (Svendb.) — G T (Kjøbh.) — S T (Fanø)

— L 36 — R 58 — V T (Nyst.) NJSB T (Fanø) \ — H T (Kjøbh.) KBCD 66

— M 42 — S 16 — W T (Marst.) — F T (Harst.) — M T (Hasle) — F 66

— Q 57 — T 62 NJQB T (Fanø) — H T (Faab.) — P T (Løk.) — H 66

— R 11 — V 64 — C T (Aalb.) — K T (Kjøbh.) — Q T (Kold.) — J 66

— T 38 — W T (Svendb.) — D 57 — L T (Thist.) — R T (Faab.) — L 66

— V 48 NJMB 4 — F T (Njb.) — M T (Fredh.) — S T (Kjøbh.) — M 66

— W 22 — C 19 — G T (Rand.) — P T (Kjøbh.) — T T (Aarh.) — N 66

NJKC 53 — D 38 — H T (Harst.) — Q T (Fanø) NJWB T (Marst.) — P 66

— D 43 — F 23 — K T (Aalb.) — R T (Aalb.) — C T (Kjøbh.) — Q 66

— F 37 — G 52 — L T (Marst.) — T T (Kors.) — D T (Aalb.) — R 66

— G 30 — H 51 — P T (Kjøbh.) — V T (Midlf.) — F T (Ærek.) — S 66

— H 13 — K 35 — R T (Kold.) — W T (Marst.) — G T (Fanø) — T 66

— L 7 — L 58 — S T (Marst.) NJTB T (Fanø) — H T (Kjøbh.) LBCD 66

— M 26 — Q 58 — T T (Nyk.p.F.) — C T (Rand.) — K T (Kjøbh.) — F 67

— P

— Q

18

37

— R

— S

T (Ass.) — V

37 NJRB

T (Nyk p. —

T (Naks.) —

D

F

T (Marst.) —

T (Marst.) —

L

P

T (Kjøbh.) — G

T (Drag.) — G

66

66

— R 61 — T 59 — C T (Marst.) — G T (Fanø) — Q T (Kjøbh.) — H 66

— S 5 — V 56 — D T (Fanø) — H T (Stege) — R T (Kjertm.) — J 66

— T 8 — W T (Marst.) — F T (Marst.) — K T (Kjøbh.) — S T (Midlf.) — K 66

— V 55 NJPB T (Fredh.) — G T — L T (Aalb.) — T T (Odens.) — M 67

NJLB 23 — C T (Fredh.) — H T (Vejle) — M T (Aalb.) NKBC T (Thist.) — W 67

— C 37 — F 57 — K T (Ærøk.) — P T (Svendb.) — D T (Stubk.) LBDF 66

— D 29 — G 57 — L T (Kalb.) — Q T (Kold.) — F T (Bandh.) — G 68

— F 1 — H 60 — M T (Kjøbh.) — V T (Sams.) — G T (Kjøge) MBCD 69

— G 47 — K T (Gren.) — P T (Rudk.) — W T (Svendb.) — H T (Lemv.)

— H

— K

— F

— G

60 — L 58 — Q T (Fanø) NJVB T (Odense) — J — T (Præstø) — J T (Vesti.)

1 — Q T (Kjøbh.) — S T (Ærøk) — C T (Nexø) — M T (Kold.) MBSC 68

Side

69

69


TILLÆG

indeholdende

TILFØJELSER OG RETTELSER.

(Afslnttede den 10de Maj 1873.)

TIL

ALFABETISK SKIBSREGISTER.

Side Tilføjelser:

X, 2— Anne L o g a n (Bk.) (Marst.) | E. A. Nyrop | T |

XII, 2 — C h r i s t i n e (J.) (Stubk.) forhen « E l e o n o r e » af Nakskov

XIII, 1 — Galeon (Bk.) (Aarh.) | O. C. Thomson | T |

XX, 2 — J a c o b (Bg.) (Drag.) | G. J. Schmidt* | T |

XXV, 2 — N e p t u n (Db.) (Kjøbh.) | — T |

Skibsfører-Forandringer:

VIII, 1 — Absalon (D.) føres af G. F. V. Fleischer.

IX, 1 — A l v i n e (Hors.) føres af J. C. J. Kramer.

XII, 1 — C a t h r i n e (Sk.) (Ærøk.) føres af P. B. Goldmann*.

„ , 2 — C e r e s (Bg.) (Ron.) føres af H. P. Lund.

XX, 1 — Ida (Sk.) (Ærøk.) føres af H. C Petersen*.

Udslettelser:

XII, 1 — C a r o l i n e L y d e r s — Er solgt til Sverig.

XIV, 2 — D i a n a (J.) (Rudk.) — Er forlist.

XV, 1 — Eleonora (J.) (Naks.) — Nu «Christine» af Stubk.

XI, 2 — Camilla (Sk.) (Kalb.) — Tilføjes — T.

XV, 2 — Ellida (Sk.) (Odens.) — „ — T.

XVIII, 1 — Fylla (D.) (Kjøbh.) — „ — T.

Andre Forandringer:

XXXVII


XXXVIII

TIL

ALFABETISK HJEMSTEDS - SKIBSREGISTER.

Aalborg.

Side Tllføjelser:

1. — | Flora (kjøbt i England) | Skbg. | East Haven (A.) | 62 | E. | 15 | c. 3501⁄2 R.T. | Chr. Simoni.

2. NBJL | Maria (ovf. fra Kjøbh.) | J. | Kolding | 58 | E. | 7 | 42 R.T. | P. Bach, sen.

2. NJTM | De syv S ø d s k e n d e (overført fra Rudk.) | J. | Rudkjøbing | 42 | E. | 51⁄2 | 141⁄2 R.T. | J. Christensen*

Ommaalinger og Meddeleser af Kjendings-Signaler:

1. NJSR | Aalborg (Bk.) er ommaalt til 430 R.T.

„ NJWD | M a g d a l e n e S o p h i e (Skbg.) er ommaalt til 1181⁄2 R.T.

2. NJQC | Alpha (J.) er ommaalt til 22 R.T. og ejes af C. E. A. Skroe*.

„ NJTL | A p o l i n e C a t h r i n e (J.) er ommaalt til 211⁄2 R.T.

„ HBTR | Johanne (J.) er ommaalt til 251⁄2 R.T.

„ NJQK | P røven (J.) er ommaalt til 22 R.T.

Udslettelser:

2. — | H a n h e r r e d (H. D.) nu «Roar» er overført til Kjøbh.

„ — | E s p e r a n c e (J.) er overført til Skive.

Aarhus.

Tilføjelser:

3. — | G a l e o n (fh. af South. Shields) | Bk. | Quebec | 71 | E.F.y. | — | c. 312 | C. Langballe & Søn

„ — | N a u t i l u s | Bg. | New Glasgow (N.S.) | 44 | E.F. | — | c. 2481⁄2 | P. J. Rising.

„ NJVT | J o s e p h i n a (tilkjøbt fra Sverig) | Skbg. | Ob. i Oscarshamn | 71 | E.F. | 12 | 158 | V. Bøye & Watt.

„ NFKH | Jens J ø r g e n s e n (fh. „V i c t o r i a „ af Ærøk.) | Sk. f Troense | 39 | E. | 11 | 91 | J.Jørgensen.

Ejendoms-Forandriuger:

3. NHPF | C a r o l i n e (J.) — Tilhører nu: J. Tofte*.

„ NGLF | A x e l i n e (J.) — „ „ : P. Sørensen*.

3. NDKT | E l i s a b e t h (Sk.) — Er forlist.

3. NHFW | M a r g r e t e (Sk.) — Bortebleven.

Udslettelser:

Allinge.

Udslettelse:

Assens.

Tilføjelse:

5. NJMR | C o u r e r e n | J. | Falsled | — | E. | 5 | 131⁄2 R. T. | C. J. Hansen.

Udslettelse:

4. NFJV | Faveur (Bk.) — Er overført til Horsens.

„ NCFR | Alert (Skbg.) — Bortebleven.

5. NCLJ

Bandholm.

Tilføjelse:

Frederik den Syvende (J.) overført fra Slesvig —

Vordingborg Ob. i Stege 69

E. 61⁄2 29

R.T.

C. Morten-

sen* (Fejø)


Side Udslettelse:

5. NGBJ | Freya (J.) — Overfort til Marstal.

„ NKBF | Rasmine Antonia (J.) — Er ommaalt til 121⁄2 R. T.

6. NJBG | Cura (J.) — Er ommaalt til 311⁄2 R. T.

Bogense.

XXXIX

Dragør.

Tilføjelse:

7. NJWP | Jacob (fh. Dnjcpr. af St. Petersborg) | Bg. | Whitby | 60 | E. | 141⁄2 | c.2521⁄2 | G. J. Schmidt*.

Ommalinger og Meddelelse af Kjendings-Signaler:

6. NHLK | Enighed (Bk.) — Er ommaalt til 3781⁄2 r t.

„ NJVD | Aura (Bk) — Er ommaalt til 3001⁄2 R. T.

Udslettelser:

7. NJFR | Baltasara (Bk.) — Er forlist.

„ — | Johanne (3/m Sk.) — Er forlist.

„ — | Ane Marie (J.) — Ersolgt til Sverig.

„ — | Haabet (J.) — Er overfort til Kjøbenhavn.

Ebeltoft.

Havnens Dybde er nu 9 Fod.

Faaborg.

Tilføjelser:

8. NJSH | Niels Juel | Skbg. | Faaborg | 73 | E. | 101⁄2 | 1431⁄2 | N. R. Storm.

„ NJPT | Heimdal | Sk. | Faaborg | 73 | E | 101⁄2 | 1231⁄2 | S. Sørensen (Hornemk.)

„ NJVR | Eliezer | Sk. | Faaborg | 73 | E. | 9 | 87 | J. J. Larsen.

„ HBQC | De syv Sødskende | J. | Thurø | 58 | E. | 6 | 22 | J. Rasmussen*.

Ommalinger og andre Forandringer:

8. NGRT | Adolph & Kirstine (Sk.) — Tilhorer nu: H. N. Alogensen*.

„ NHLQ | To Brodre (J.) — Er ommaalt til 411⁄2 R. T.

9. NGCL er Kjendingssignalet for «Hansine Kirstine», dr. 171⁄2 R. T.

Udslettelser:

8. NBTP | Lovise (J.) — Er overfort til Svendborg.

9. — | | Mette Kirstine (J.) — Er overført til Faxe.

„ NCVQ | Anna Maria (J.) — Er solgt til Udlandet.

Graadyb

8 à 81⁄2 Fod ved Lavvande.

13 à 131⁄2 „ „ Højvande.

Fanø.

Tilføjelser:

Esbjerg 12 Fod ved Højvande.

10. NKBS | Ellen | Skbg. | Nordbyp. F | 73 | E. | 11 | 147 | S. S. Terkelsen*.

11. NJVVG | Marie Petræus | Skbg. | Nordby p. F. | 73 | E. | 10 | 113 | E. L. Bech*.

13. NJSQ | Kirsten Jensine | Gl | Sønderho p. F. | 04 | E. | 4 | 131⁄2 | J. N. Fischer* (S.).

,, NJTG | Karen | Gl. | — | — | E. | 3 | 12 | J. Andersen* (S.)

Ominaalinger og Meddelelse af Kjendings-Signaler:

10. NJGK er Kjendings-Signalet for «Anne» (Bg.) — dr. 235 R. T.

11. NJSB | Hansine Marie (Skbg.) — Er ommaalt til 1271⁄2 R. T. — Best Reder: H. M. Lauridsen.


XXXX

Side

12. NJRQ | Ane Cathrine (Sk) — 71 R. T.

„ NJRD | Karen (Gl.) — Er ommaalt til 561⁄2 R. T. — Best. Reder: Jes Nielsen*.

„ NJTB | Concordia (Sk.) — Er ommaalt til 51 R. T.

„ NJQB | Anna (Gl.) — 221⁄2 R. T. — Best. Reder: H. N. Mikkelsen*.

Andre Forandringer:

10. NGJL | Edel Kathrine — Er taklet som Skonnert.

12. NJBF | Anna Maria (Gl.) — Best. Reder er: S. A. Outzen* (S.).

„ NCPQ | Patrioten (Gl.) — Best. Reder er: N. Anthonisen, jun.

13. NGVD | Marie (Gl.) — Best. Reder er: K. Hansen* (Manø).

Udslettelser:

11. — | Johanne Cathrine (Sk.) — Er forlist.

„ HBVW | Anne (Sk.) — Er forlist.

12. NBFD | Anne (Gl.) — „ „.

Faxe.

Tilføjes: Mette Kirstine (J.) | Ob. i Rudkjøbing | 53 | E. | 6 | c. 28 | S. Jørgensen.

Frederikshavn.

Tilføjelser:

13. NJSM Frederikshavn Tjk |. Ihlowerfehn (Han.) | 64 | E. | 51⁄2 | 37 | H. V. Buhl.

(fh. Zwei Schwestern af Tøndern)

14. NHLC | Castor | Kv. | Svaneke | 52 | E. | — | 17 | J. P. Søremen*.

„ — | 7 Brødre | Kv. | Svendborg | — | E. | — | c 16 | N. C. Thomsen*.

„ NJPB | Cecilie | Kv. | Assens | 62 | E. | — | 111⁄2 | P. J. Nielsen*.

Om maa1inger m. m.:

14. NJPC | Camilla | Kv. | Er ommaalt til 181⁄2 R. T. | N. Larsen*.

14. HBNG | Aalbek | Sk. | Overført til Island.

Udslettelse:

Grenaa.

Havnens Dybde er nu 8 à 9 Fod.

15. NJPK | Dannebrog (J.) — Er ommaalt til 181⁄2 R. T. ) L. Hilfling*.

Hasle.

15. NJVM | Johanne | Kfgl. | Ob. i Hasle | 73 | E. | 7 | 571⁄2 | P. Munck.

Helsingør

Indløbets Dybde er 19 Fod.

16. HBQL | Prøven | Kt. | Er ommaalt til 33 R. T.

Hobro.

9 Fartøjer med 440 Reg. Tons.

17. Udslettes: NDTS | Marie (J.) — Er overført til Nakskov.

Horgens.

Tilføjelser:

19. NFJV | Faveur | Bk. | Flensborg | 63 | E. y. | 12 | 257 | Z. J. Levy.

„ NFGT | Alvine | J. | Kiel | 56 | E. | 6 | 221⁄2 | N. A. C. Schmidt*.


Side Udslettelser

XXXXI

18. HBVN | Braemar (Bk.) — Er solgt til Norge.

19. NCWQ | Ane Marie (J.) — Er overført til Vejle.

Kallundborg.

19. Tilføjes : NJRL| Camilla | Sk. | Troense | 73 | E. 101⁄2 | 141 | R. G. Thomsen.

Kastrup.

Udslettelser:

20. — | Josephine (Bk.) — Er solgt til Sverig.

„ — | Robert (H. D.) — Er ophugget.

„ — | Julian e (J.) — Er overført til Storehedinge.

Kjerteminde.

20. NJWR | Agnes (fh. Herbert af Heiligenhafen) | Skbg. | Newport (B. A.) | 65 | E.F. | 81⁄2 | 115 | Joh. J. Norden.

Kjøbenhavn.

Fra Nikolaj Taarn falder hver Søgnedag Kl. 1 Kjøbenhavns Tid (12 t 9 m 40.8 s Greenwich Tid) en Kugle som

Tidssignal. Den hejses halvt op Kl. 12 t 55 m og helt op Kl. 12 t 58 m .

Tilføjelser:

25. — | Amy (fh. Kirstine Marie af Thisted) | J. | Thisted | 56 | E. | 6 | c. 51 | H. A. Clausen.

26. — | Elizabeth | Bk. | Bristol | 32 | E. | — | c. 482 | Edw. Thune.

29. NFDW | Hermine (overført fra Marstal) | Sk. | Libau | 61 | E. | 10 | 74 | H. E. Thomsen.

30. NJVG | Arnette | J. | Nykjøbing p. F. | 73 | E. | 6 | 40 | Johs. Hage.

„ NHJF | Familiens Haab (fh. af Marstal | J. | — | — | E. | 61⁄2 | 221⁄2 | L. Kier*.

„ NJWK | Neptun | Db. | Humlebæk | 49 | E.F. | 51⁄2 | 141⁄2 | H. Eennlngsen.

„ — | Haabet (fh. af Dragør) | J. | Thurø | 35 | E. | 5 | c. 16 | R. W. Bernt*.

22.


NJWQ | Fylla | S. D. | Er ommaalt til:

NJWL | Zampa, 103 Hk. | H. D. | Er ommaalt til:

„ NBPS | Vidar | S. D. | Er ommaalt til:

T. D. 1511⁄2

R.T. 901⁄2

„ NHLV | Ørnen | S. D. | Er ommaalt til: 70 R. T.

23. NJVS | Absalon, 120 Hk. | S.D. |

„ NJVF | Jylland S. D. | Er maalt til:

Ommaalinger og Meddelelse af Kjendings-Signaler.

Er maalt til

U. D. 1851⁄2

T. D. 2061⁄2

R.T. 1191⁄2

L. 180.8 U.D. 1731⁄2

B. 16.9 T.D. 1801⁄2

D. 8.3 R.T. 112

U. D. 9881⁄2

T.D. 141851⁄2

9061⁄2 R. T.

24. NJRV | Peru | Bg. | Ob. i Kjøbenhavn | 46 | Er ommaalt til 261 R.T.

„ NJPQ | Nordlyset | Bk. | Helsingør | 52 | Er ommaalt til 2481⁄2 R.T.

„ NJVH | Alert | Bk. | Er ommaalt til 3011⁄2 R.T.

„ NDRC (ikke NFJQ) er Kjendings-Signalet for «Maria Augusta» (Bg.)

25. NJSP | Valfrid | Sk. | Er ommaalt til 511⁄2R. T.

„ NJRM | Josefa | Bk. | Er ommaalt til 281 R.T.

26. NJTK | Maagen | Sk. | Er ommaalt til 88„ R.T.

„ NJWH | Valkyrien | Bk. | Er ommaalt til 2781⁄2 R.T. („ y „ udgaaer).

27. NJSK | Hjalmar | Skbg. | Er ommaalt til 1091⁄2 R.T.

„ NJQP | Jenny | J. | Er ommaalt til 701⁄2 R.T.

28. — | Asta (Bg.) — Er draegtig c. 177 R.T. (ikke 117).

29. NJWG | Cito | Sk. | Er ommaalt til 69 R.T.

Ejendoms-Forandriiiger:

26. NJKM | Emma & Sophie | Sk. | Best. Reder er: P. Brown, jun. & Co.

28. — | Beatrice (Skbg.) — Tilhører nu: F. C. Valeur*.

U.D. 9571⁄2

T.D. 14291⁄2 Ths. Sonne & Co.

10451⁄2 R.T.

„ Det forenede Dampskibs-

Selskab:

C. P. A. Koch er nu eneste

adm. Direktør.

J. Petersen er Drifts-

Inspektør.

I Bestyrelsen er indtraadt: A. B. Münter,

istedetfor Bud. Tvermoes.

F


XXXXII

Side

26. — Rye S.D.

29. NCKR Dan H.D.

„ NCQW El Ole S.D.

Tilhøre: Kjøbenhavns Skibs-Vandforsynings-Selskab, i hvis Bestyrelse er

indtraadt: H. E. Hansen, istedenfor Prior.

Andre Forandringer:

25. NDPS | Elisabeth fører nu Navnet «Agnete»,

30. — | Jason er taklet som Sk. | Kjøge | E. |

Udslettelser:

21. NFTM | Dagmar | S.D. | Er forlist.

24. — | Samoljot | Bg. | Er bortebleven.

25. — | Lovise | Gl. | Er forlist.

27. NHGP | Dan | Bk. | Er forlist.

28. NGVH | Festina lente | Bg. | Er bortebleven.

30. NBJL | Maria | J. | Er overført til Aalborg.

„ NGKB | Haabet | J. | Er solgt til Sverig.

31. NBQV | Viben | S.D. | Er solgt til Sverig.

Kjøre.

31. Tilføjes: | NKBG | Neptun | Kf. | Pahlhude | — | E. | 6 | 321⁄2

„ „ : | NKBT | Aurora | Kf. | Rendsborg | — | E. | 51⁄2 | 35 H.C. Weber.

Kolding.

Havnens og Rendens Dybde er nu 13 Fod.

Tilføjelser:

31. NJQR | Mary | J. | Kiel | 57 | E. | 7 | 32 | A. L. Koch.

„ NKBM | Maria | Sk. | Husum | 56 | E. | 6 | 351⁄2 | H. J. Høyer*.

32. NBDH | Haabet | J. | Ob. i Bandh. | 48 | E. | 5 | 131⁄2 | H. E. Wolf*.

Ommaalinger og Meddelelse af Kjendings-Sigualer:

32. NJTQ | Carl & Nanna (J.) — Er ommaalt til 191⁄2 R. T.

„ NJVQ | Mathilde (J.) — Er ommaalt til 17 R. T.

31. — | «De tvende Brødre» er taklet som Galeas (ikke J.).

Udslettelse:

31. NFLS | Ane Cathrine (J.) — Er overført til Vordingborg.

Korsør.

32. NJST | Jørgine (Skbg.) — Er ommaalt til 159 R. T.

Lemvig

Havnens Dybde er nu 81⁄2 Fod.

33. Tilføjes : NKBH | Reina | Kf. | Spitzerfehn (Han.) | 63 | E. | 6 | 41 | F. Hestbech.

Læsø.

Baadehavn paa N. V. Siden med 7 Fods Dybde.

Løgstør.

33. Tilføjes : — | Ane Cathrine | SI. | Løgstør | 49 | E. F. | 51⁄2 | c. 28 | R. P. Reiersen*.

„ Udslettes: NFPR | Caroline & Sire (Sk.) — Er solgt til Norge.

Løkken.

34. Tilføjes : — | Carlos | Bg. | Lübeck | 56 | E.y. | — | c. 211 | Ths. Larsm.

„ NJVP | Hortensia (Skbg.) — Er ommaalt til 142 R. T.

Marstal.

Tilføjelser:

34. NJTD | Svalen | Sk. | Marstal | 73 | E. | 91⁄2 | 100 | H. C. Christensen.


XXXXIII

Side

34. — | Chieftain | Bk. | Scilly | 46 | | E | — | c. 269 | H. C. Christensen.

35. — | Anne Logan | Bk. | Maryport | 51 | E | 151⁄2 | c. 264 | Chr. Kromann.

„ NJPR

Elisabeth

(fh. «Betsys» af Borrowstowness)

Tyne Maine 47

Sk.

Ob. i Nyborg 73

E. y. 10 80 A. H. H. Albertsen.


Ane Margrethe

NHWS

(fh. «De 18 Sødskende» (J.)

Sk. Ob. i Svendb. 73 79 R.T G. J. Eager.

36. NGBJ | Freya | J. | Bandholm | 50 | E. | 81⁄2 | 631⁄2 | R. Albertsen, sen.

37. NJRF

Marie

Sl.

(fh. «Fortuna af Egensund

Ob. i Sønderborg 42 E. 71⁄2 36 R. L. Albertsen* (0.)

„ — | Salome Cathrine | J. | Faaborg | 47 | E. | 7 | c. 44 | J. P. Krull.

38. NJSW

Karens Minde

(fh. «Carliene» af Kiel)

J. Kiel 58 E. 61⁄2 271⁄2 C. J. Boutrup* (0.)

39. NJQL

Skilsmissens Prøve

(fh. «Cecilie»)

J. Sønderbog 53 E. 6 191⁄2 H. 0. Albertsen*.

40. NJQS | Erik | J. | E. | 5 | 12 R. T. | J. C. Schmidt*.

„ NJSF | Haabet | J. | Ob. i Marstal | 62 | E. | 41⁄2 | 10 | J. J. Liffcender*.

Ommalinger og Meddelelser af Kjendings-Signaler:

36. NJWB | Sophie | Sk. | Ob. p. Fanø | 62 | E. | 10 | 781⁄2 | L. H. Krull (0.)

„ NGTV | Fædrenes Minde | Gl. | Ob. i Svendborg | 72 | E. | 91⁄2 | 74 | J.P.Nymann (K.),

37. NJRC | Ane (ikke «Anne») Cathrine | J. | Ob. i Ulbølle | 63 | Er ommaalt til 46 R.T. | H. M. Boye*.

„ NJTF | De fire Brødre | J. | Er ommaalt til 321⁄2 R.T.

38. NJPS | Maren Kirstine | J | Er ommaalt til 261⁄2 R.T.

„ NJQH | Anna (ikke «Ane») Margrethe | J. | Er ommaalt til 261⁄2 R.T.

39. NJPW | Tillid | J. | Er ommaalt til 20 R.T.

Ejendoms-Forandriiiger:

35. NBQH | Bertha (Sk.) — Tilhører nu: J. E. Hansen*.

„ NFKJ | Cornelia (J.) — Tilhører nu: N. C. Albertsen* (O.) — Er omb. i Sønderborg — 73.

„ NHWF | Marie Cecilie (J.) — Tilhører nu: J. P. E. Dam*.

40. HBPS | Lykkens Prøve (J.) — Tilhører nu: N. Knudsen* (Femø).

Andre Forandringer:

37. NGQV | Caroline (J.) — Er omtaklet til Skonnert.

38. NGQF | Marie (J.) — Er omtaklet til Skonnert.

Udslettelser:

35. De 18 Sødskende (J.) nu «Anne Margrethe» (Sk.).

36. NCPJ Ane Magdalena (Sk.) Udgaaer da Ejeren har nedsat sig i Udlaudet.

„ NGPH Ernst (J.)

„ NFDW | Hermine (Sk.) — Er overført til Kjøbenhavn.

39. NHJF | Familiens Haab (J.) — Er overført til Kjøbenhavn.

„ NBHV | Kirstine (J.) — Er forlist.

„ NHWJ | Karens Minde (J.) — Er solgt til Sverig.

„ NFCH | Ingeborg Dorothea (J.) — Er overført til Samsø.

40. — | Johanne Marie (J.) — Er solgt til Sverig.

Middelfart.

40. Tilføjes: NJSV | Karen | J. | Sølyst (Midlf.) | 73 | E. | 6 | 25 | H. J. Ilium*.

„ NJWS | Anna (J.) — Er ommaalt til 221⁄2 R.T.

Nakskov

41. Tilføjes: NDTS | Marie (fh. af Hobro) | J. | Kiel | 61 | E. | 61⁄2 | 31 | S. Ørsted.

40. NJRB | AnnaHarboe (Skbg.) — Er ommaalt til 1381⁄2 R.T.


XXXXIV

Side Ejendoms - Forandringer:

40. NGCR | Embla (Sk.) — Best. Reder er: D. Diderichsen.

41. NCTQ | Deus nobiscum (J.) — Best. Reder er: C. Brandrup.

Udsletielser:

40. NBKF | Jens (Sk.) — Er solgt sil Norge.

41. NCJT | Eleonora (J.) — Er overført til Saxkjøbing.

43. Tilføjes: NJVC Hermine Sk.

Nexø.

Damgarten

Ob. i Nexø

61

73

E. 61⁄2 441⁄2 T. H. Harild*.

Nyborg.

Havnen uddybes til 14 Fod.

44. Tilføjes: NCQF | Otto (fh. af Svendborg) | J. | Falsled | 47 | E. | 6 | 151⁄2 | P. Hansen*.

„ Sif (S. D.) — Er sat i Fart. — Tilh.: Nyborg Dampskibsselskab — Best.: H. W. Clausen, J. C. Jespersen

og H. Friis.

„ Udslettes: — | Fortuna (Kf.) — Overfort til Randers.

Nykjøbing; paa Fainter.

44. Tilføjes: NJQT | Als | J. | Sønderborg | 52 | E. | 9 | 631⁄2 | A. L. Albertsen*.

„ NBWG | Anna Catharina (J.) — Tilhører nu: H. F. Hemmingsen*.

45. NJQV | Kromanns Minde (J.) — Er ommaalt til 14 R. T.

Nykjøbing paa Mors.

Havnens Dybde er nu 10 Fod.

45. NHRJ | Christiane Sophie | Sl. | Tilhører nu: N. C. Pedersen.

„ Udslettes: Ane Cathrine (Sl.) — Er overført til Løgstør.

Nysted.

46. NJPV | Dina Margrethe | J. | Er ommaalt til 231⁄2 R.T., og tilhører nu: E. J. Petersen*.

Odense.

47. Tilføjes: NJVB | Minge Gretha | J. | Kiel | 61. | E. | 7 | 321⁄2 | N. Willarsen* (Lohals),

46. NJWT | Ellida | Sk. | Er ommaalt til 90 R. T.

47. Udslettes: NBDH | Haabet | J. | Er overført til Kolding.

Præstø.

48. Tilføjes: NKBJ | Margrethe Helene | Gl. | — | — | E. | 5 | 35 | P. Jensen*

Randers.

49. Tilføjes: NJTG | Fortuna | Kf. | Holland | 46 | 5 | 36 | Brødrene Steenberg.

48. NJQG | Anna | Gl. | Er ommaalt til 72 R. T.

„ Udslettes: — | Randers (Bk.) — Er solgt til Udlandet.

Ribe.

49. Udslettes: NDBJ | Den Behændige | Bk. | Er solgt til England.

Rudkjøbing.

50. Vigilant (Sk.) — Tilhøre nu C. C. Nielsen.

51. NJRP | De syv Sødskende (J.) — Er ommaalt til 26 R. T.

Udslettelser:

50. NCPW | Diana (J.) — Er forlist.

51. NFGT | Alvine (J.) — Er overført til Horsens.

„ — | De syv Sødskende (J.) — Er overført til Aalborg.


Side Rønne.

52. Tilføjes: — | Ceres | Bg. | Pillau | 65 | E. y. | — | c. 320 | C. H. Hay.

53. Udslettes: — | Christian Peter J J. | Er solgt til Sverig.

„ Tilføjes: — | Enigheden | Sk. | Rønne | 73 | E. | — c. 24 | Th. & W. Rønne.

Samsø.

54. Tilføjes: NFCH | Ingeborg Dorthea| J. | Flensborg | 54 | E. | 51⁄2 | 16 | M. H. Sørensen*.

„ NJTV | Immanuel | J. | Er ommaalt til 141⁄2 R. T., og tilhører H. S. Qvist.

Saxkjøbing.

XXXXV

Oreby Bro 12 Fod.

54. Tilføjes: NCJT Christine J. Ob. i Nakskov 25 E. 6 211⁄2 E. C. Mengel.

(fh. «Eleonora» af Nakskov)

Skive.

54. Tilføjes: NBJF | Esperance | J. | Aalborg | 61 | E. | 5 | 27 | L. P. Sørensen*.

Stege.

55. NJTH | De tvende Sødskende (J.) — Er ommaalt til 321⁄2 R. T., tilhører nu: J. P. Eansen*.

„ NCQF | Mette Kirstine | J. | Tilhører nu: E. C. Eriksen* (Kragnæs).

Struer.

Havnens Dybde er nu 8 Fod.

Stubbekjøbing.

56. NKBD | Wilhelmine Sophie | Ev. | Bremen | 63 | E. | 81⁄2 | 971⁄2 | P. W. Wulff.

Svaneke.

56. Udslettes: NBKJ | Skjalm Hvide | Skbg. | — Bortebleven.

Svendborg.

Tilføjelser:

58. NJRG | Ydun | Skbg. | Svendborg | 73 | E. | 101⁄2 | 1671⁄2 | H. P. Hansen.

59. — | Artemis | Sk. | Svendborg | 57 | E. | 10 | c. 132 | C. C. & H. P. Hansen.

„ NJTW | Georg | Sk. | Svendborg | 73 | E. | 81⁄2 | 83 | N. Jensen.

„ NJTP | Paradies | Sk. | Cranz (Han.) | 55 | E. | 91⁄2 | 80 | L. v. d. Hude.

61. NJRW | Jørgine | Kv. | Thurø | 73 | E. | — | 10 | C. Hansen* (Thurø).

Ommaalinger:

58. NJLW | Haabet | Skbg. | Svendborg | 42 | Er ommaalt til 107 R. T.

59. NFPL | Hortensia | Sk. | Er ommaalt til 1061⁄2 R. T.

60. — | Dina Maria | Gl. | Er drægtig c. 61 R. T.

„ NCQR | Immanuel | Sk. | Er ommaalt til 26 R. T.

Ejendoms-Forandringer:

60. — | Marie | Sk. | Tilhører nu P. J. Petersen*.

„ NJPH | Frits Juel | H. D. | Tühører nu F. Juel Brockdorff (Tr.).

59. NDJF | Familien | Er taklet som Skonnert.

Udslettelser:

58. NFCR | Heimdal | Skbg. | Er solgt til Norge.

60. HBQC | De 7 Sødskende | J. | Er overført til Faaborg.

61. — | 7 Brødre | Kv. j Er overført til Frederikshavn.


XXXXVI

Side Sæby.

61. Udslettes: NDRB | Elisabeth | J. | Er solgt til Sverig.

Thisted.

62. NFSP | Familiens Haab (Sk.) Bestyrende Reder er: J. P. Kløvborg.

„ — | Haabet (Sk.)

„ Tilføjes: NKBG | Stjernen | Sl. | Mandal | 48 J E. F. | 41⁄2 | 141⁄2 | H. A. Eermansen*.

Varde.

63. NJRT | Paul & Anna (Tjk.) — Er ommaalt til 37 R. T. j Best. Reder: P. Debell

Vejle.

Tilføjelser:

63. NJRH | Amanda | J. | Kiel | 57 E. j 61⁄2 | 30 | P. Eriksen*.

„ NCWQ | Ane Marie (fh. af Horsens) | J. | Troense | 1791 | E. | 51⁄2 | 20 | B. Johansen*.

Vordingborg.

64. Udslettes: NCLJ | Frederik den Syvende (J.) — Er overført til Bandholm.

65. Tilføjes: NJRK | Antareast | J. | Borby | 26 | E. | 5 | 12 | A. C. Hansen.

Ommaalinger m. m.:

64. NJRS Sophie Cathrine (J.) — Er ommaalt til 74 R. T. Best. Reder er: H. N. Brandt.

65. NDSK Enigheden (Gl.)

„ NJWF Matania

(fh. De 4 Sødskende Matania)

Faaborg 37 E. 7 341⁄2 R. T. P. H. Petersen*.

64.

Udslettelser:

NFKH | Victoria (Sk.) — Er overført til Aarhus.

65. — | Caroline Lyders (J.) — Er solgt til Sverig.

„ — | Salome Cathrine (J.) — Er overført til Marstal.

„ NGRW | Vielleicht (J.) — Er forlist.

Island.

67. Tilføjes: Baldur | Sk. | Lundeborg (Svendb.) | 73 | E. | 6 | 20 | Balduin (Akureyri).

St. Thomas.

69. MBCJ | Dos Hermanos | Sk. | 9 | nu 871⁄2 R. T. | L. Bonanni*.

68. Udslettes: — | Ceferina (Fr.) — Er solgt til Udlandet.

69. „ : — | Johanne (Bg.) — Er overført til Rudkjøbing. Ejes og føres af: H. Th. Andersen*.

TIL

V. 1. SKIBES MAALING.

I Forbindelse med de Side 113 & 114 anførte Bemærkninger om Forholdet mellem Tons-Register og Tons

deadweight tilføjes, at man i England almindeligt regner, at et Fragtdampskib i Kystfart efter et Middelforhold kan

bære et Antal Tons deadweight, der er lig 11⁄2 Gang Tons-Tallet af hele Rummet under Hoved-Dækket (�: uden

Afdrag for Maskinerne m. m.) + 5 à 10 pCt. Søgaaende Fragtdampskibe derimod kun 11⁄2 Gang, medmindre de have

fuldstændigt Over- eller Stormdæk, i hvilket Tilfælde ogsaa 5 à l0 pCt. antages at kunne tillægges.


II.

ALFABETISK HJEMSTEDS-SKIBSREGISTER.

AALBORG (Jylland).

(Havnens Dybde tO à 12 Fod. 70 Fartøjer af over 4 Tons Drægtighed med 4684 Reg. Tons.)

Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Tailing

Sted

Aar Materiale Dybde

midtskibs

(Fod)

Register-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

— Aalborg Bk. Sundswall (Sv.) 57 F. 15 c. 450

NJLK Ane Christine Sk. Papenburg (N. T.) 61 E. z. 101⁄2 1571⁄2

NDWF Sara Bg. Aalborg 36 „ I 121⁄2 1481⁄2

NBJW Thor Skbg. „ 68 „ y 91⁄2 1451⁄2

HBPF Kirstine „ „ 57 „ „ 1281⁄2

— Odin Sk. „ 67 „ y „ c. 124


NDVT

NCDM

Magdalene

Sophie

S. J. Lund

Elisabeth

Skbg.


Skgt.Elsfleth (Old.)

53

60

53
10


91⁄2

c. 119

111

100

Chr. Simoni

16 Skibe med

20241⁄2 Reg. Tons.

— Sancta Maria Skkf. Sappemeer (Hol.) 55 „ 81⁄2 c. 100

HBCW Ganymed Sk. Danzig 56 „ 91⁄2 95

NBKV Margaret „ Garmouth (Skot.) 62 „ 10 94 1⁄2

NBSM Onkel „ Mandal (Nor.) 50 E. F. 81⁄2 89

NCFS Makrelen SI. Kjøbenhavn 46 E. k. „ 661⁄2

NGTS Ørnen „ Nakskov 37 „ 91⁄2 571

— Activ J. Aalborg 49 „ 51⁄2 c. 38

NFQT Marie Kjær Skbg. „ 70 „ y. 11 168 Johannes Kier & Søn

NGSQ Johannes Kjær „ „ 67 „ y 101⁄2 1331⁄2 4 Skibe med

NGKL Dannebrog „ „ 53 „ 11 lll1⁄2 4701⁄2 Tons.

HBTM Marie J. Ob. i „ 57 „ 71⁄2 58

NCSJ Svanen Bk. Svaneke 58 E. F. y. 13 277 C. S. Sørensen

— Carl Bg. Faaborg 65 E. y. — c. 189 466 Tons.

NDVW Caroline Smith Bk. Rønne 50 E. 14 254 H. Smith's Enke.

NJLF J. P. Lassen Skbg. Aalborg 72 „ 10 152 J. P. Lassen (N. S.)

— Kirkholm SI. Arendal 57 E.F.K1. 51⁄2 c. 22

174 Tons.

— Anna Skbg. Hernøsand 53 G. 10 c. 164 M. Herskind.

— Johannes Bg. Dundee 56 E. 12 c. 150 R. L. Speyer.

1


AALBORG — AARHUS. 2

Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Register-

Tons

NGRK Prøven J. Aalborg 41 E.

(Fod)

81⁄2 551⁄2

— Progress Gl. Ob. i Nykjb. p. M. 47 „ 61⁄2 c, 40

NHQT Attempt J. — — E. F. 51⁄2 23

NHRV Neptun Gl. Neuhaus (Han.) 41 E. 41⁄2 211⁄2

NJDQ Johanne J. Aalborg 37 „ „ 19

NHST Excavator, 20Hk. D.M. Lowestoft (Eng.) 54 F. 9 (981⁄2)

HBTD Gleaner, 24 Hk. H. D. England — E. Kl. L. 75

B. 121⁄2

D. 61⁄2

731⁄2

201⁄2

Ejer, eller

bestyrende Reder

P. Rechnitzer

5 Skibe med

159 Tons.

Havnekommiss.

Borgmester Stricker.

94 Tons.

HBGD Møen Sk. Aalborg 67 E. 81⁄2 731⁄2 S. Hansen (Stege).

NCFJ Julius „ Peterhead 57 „ 91⁄2 721⁄2 S. Sørensen* (Thisted).

— Cecilie GJ. Hobro 56 „ 61⁄2 c, 63 Jfr. C. Qrønnerup.

NHQK Hanherred 1 ),

40 Hk.

H.D. Newcastle o. T. 57 „ L.135.0

B. 14.8

D. 6.3

U. D.

931⁄2)

611⁄2

— Alpha J. Stavanger — F. 6 c. 27

— Marie „ Frederikshavn — E. F. 51⁄2 c. 23

— Apoline Cathrine „ Aalborg 53 E. „ c. 24

NDRS Petrea „ Ob. i Aalborg 66 „ „ 171⁄2

G. Greiersen (Kjbhvn.).

0. Bach's Enke

50 Tons.

P. Bach, sen.

411⁄2 Tons.

NBJF Esperance „ „ 61 „ 5 27 L. P. Sørensen* (Hjarbk).

HBTR Johanne „ Løgstør 57 E. F. 41⁄2 27 J. C. Pedersen*

— Prøven „ Hals 67 „K1&Kr 51⁄2 c. 24 Chr. Andersen.

NHVP Abisag „ Norge — F. 6 22 N. M. Hansen* (N.S.).

NHGJ Ellen Ring „ Skaarpør (Svdbg.) 51 E. 61⁄2 21 C. Petersen.

NGVM Marie Sl. Norge — E. F. 51⁄2 221⁄2 E. Andersen*

NGRM Juliane J. Mariager 51 E. 6 161⁄2 A. Sørensen*

— Louise „ Sønderborg 57 „ 51⁄2 c. 171⁄2 S. C. Nielsen*

— Lydia „ — — „ „ 14 V. Hansen*

— Anne Christine „ Faaborg — „ „ c. 16 C. Cortsen.*

— Anna Sl. Norge — E. F. 5 c. 15 H. C. Andersen* (Hals).

— Den broderlige

Lykke

J. Ø1and (Jyl.) 68 „ „ 4 13 C. L. Jensen*

— Ellen Sl. Fanø 50 E. 41⁄2 121⁄2 C. Madsen*

AARHUS (Jylland).

(Ydrehavnen 18 Fod. — Indrehavnen 15 Fod. 53 Fartøjer med 4195 Reg. Tons)

NBQS Hengest, 110 Hk.

NFGL Horsa, 110 Hk.

1 ) Forhen: «Nordfriesland».

S. D.

(Sk)

„ „

Renfrew (Skot). 68

„ „ 70

J.

2 Dæk

16 Afd.

„ „


L 184

B. 25.8

D. 15.4

L. 184

B. 25.5

D. 13.7

U. D. 536

T.D.6101⁄2

3861⁄2

U. D. 491

T. D. 5661⁄2

353

«Det jydsk-engelske

Dampskibsselskab».

Edw. F. Rahr,

best. Reder.

7391⁄2 Tons.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling Sted Aar Materiale

3 AARHUS — ALLINGE.

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyŲrende Reder

NHLB Skjold Bg. Brake (N. T.) 65 E. y.

(Fod)

12 230½

HBLF Hansine Skbg. Aarhus 68 „ y. 11 175½

C. Langballe

— Otto Sk. Stralsund (N. T.) 63 „ 10 c. 110

5 Skibe med

NDJM Thales " Oscarshamn (Sv.) 67 E. F. 8 89

641 Tons.

NHKR Caroline SI. Aarhus 28 E. 7½ 36

NFSG Biarke Bg. Arendal 50 G. 14½ 284

NDMC


NDKT

Sophie

Plutos

Elisabeth

Sk.Stettin

Aabenraa

Schulau (Holst.)

50 E.

56 „ z.

41 „

10


10

112

c. 108

99½

C. M. Schmidt

4 Skibe med

603½ Tons.

NDGC Bertha „ Aarhus 59 „ 11 158

— Kirstine „ „ 54 „ 10 c.137

H. Broge

— Hermoder „ „ 56 „ 11 c. 131

4 Skibe med

NGWR Ane Sophie „ „ 61 „ 10½ 117

543 Tons

— Ægir Bg. „ 48 „ 12 c. 171

H. Schandorf


NBQL

Thor

Tyr

Skbg Oscarshamn (Sv.)

Sk. „

66 E. F.

68 „ „c. 160

87

3 Skibe med

418 Tons.

NGMJ

HBCG

NGJS

NFVT

Jensine

Dorthea

Bien

Oscar

Aarhus

Ob. i „

Aarhus

Karrebæksminde

Nyborg

59 E.

65

49 „

40 "

— E. F.


10

10½

10

109½

98½

88½

74½

H. Tanggaard

4 Skibe med

371 Tons.

b. i Aarhus 67

NHKF Johanne „ Aarhus 62 E. 10½ 123

C. Faurschou, jun.

— Marie Skbg. Randers 56 „ 9 c. 105

228 Tons.

— Cito „ Aarhus 65 „ y. 10 c. 143 N. Kallesen* (Fanø).

— Activ Sk. Aabenraa 46 „ 10 c. 79

P. Michelsen

— Ane Margrethe J. Aarhus 54 „ 5 c. 47

126 Tons.

— Cathrine „ Middelfart — „ 6½ c. 47 H. Lange.

NHGT Marie „ Nysted 15 „ 6 24 P. S. Agerup.

NHTH Lauritzine „ Aabenraa 47 „ 6 21 Th. Jørgensen.


Forellen, 16 Hk. Aab.

S. D Aarhus 72 J. L. 64.0

(T.D.25)

B.11.3

20

D. 4.2

Et Aktieselskab.

Edv. F. Bergmann.

— Elisabeth J. Kjerteminde 44 E.F.KI. 6½ c. 20 N. Jørgensen.*

— Christine „ Lücklos (Slesv.) 24 E. K 6 c.19½ N. C. Lind.

NBPF Caroline „ Søby (Æør) 51 " 5½ 16½ A. M. Sørensen.*

— Haabet „ Assens 29 E. „ 15½ H. J. Jensen's Enke.

NDMT Marie „ Aarhus 40 E. „ 15½ C. H. Arpe.*

— Kirstine „ Møltenort 39 " 5 13½ M. G. Beck's Sønner.

NGLF Axeline „ Aarhus 63 E.F.Kl. 4½ 11½ O. A. Hoyer.

ALLINGE (Bornholm).

(Haynens Dybde 13 Fod. 9 Fartøjer med 260 Reg. Tons.)

NHFW Margrete Sk. Allinge 72 E. F. 81½ 62½

HBDV Augusta J. " 67 E. 5½ 24½

HBSC Ulrica „ " 58 " 6½ 41

HBDT Parthenon „

Allinse

Ob. i do.

67 " 4½ 14

M. J. Kurts

87 Tons.

N. P. & J. J. Grønbech

55 Tons.


Kjendings-

Signal

ALLINGE — ASSENS. 4

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

— Louise SI. Stockholm 54 E.F. (Fod)

6

c. 53

A. Grønbech.

NDBH Sandrine Sk. Ob. i Allinge 69 E. „ 33 H. J. Hansen

— Elise

J.

Allinge 66 „ 5 c 17

L. P. Kuhre.

ASSENS (Fyen).

(Havnens Dybde 11 Fod. 55 Fartøjer med 2349 Reg. Tons.)

NFJV Faveur Bk. Flensborg 63 E. y. 12 257

NBTW Eden Skgt Elsfleth (Old.) 57 „ 11 158

NCRF Fylla Sk. Assens 69 „ 10 121½

HBCN Nicoline Gl.

Cappeln

Ob. i Assens

47

67 „ y. „ 86½

NCBS Jensine Marie Sk. Cappeln 54 „ „ 79½

NCMJ Ceres Skbg. Assens 69 „ y. 10 118

NCFR Alert „ „ 55 „ „ „ 89

NCGH Delphin Jgl. Cappeln 46 „ 9½ 69

P. M. Schmit's Enke

415 Tons.

R. P. Møller

3 Skibe med

287½ Tons.

R Petersen

3 Skibe med

276 Tons.

NDJB Rio Bg. Westervik (Sv.) 61 E. F. 11½ 178 N. H. Nielsen.*

NFRS Erna Skbg. Assens 70 E. y. 10½ 136 J. P. Waidtløw.

NBWC Ørnen Sk. Faaborg 69 „ „ 116 J. Jensen,

NBWL Carl Milberg Skgt. Libau (Rus.) 53 „ 10 115½ C. F. Schmit.*

NDJL Valdemar Sk. Kohlboda (Sv.) 50 „ „ 99½ D. P. Dreyer.

NDRJ Bjarke „

Faaborg

Ob. i Assens

48

67

„ 9½ 90½ L. Schmidt.*

NBJP Nordstjernen J.

Samsø

38

" 9 67½ C. N. Fønss.

Ob. i Assens 65

NFDQ Anna „ Assens 67 „ 7½ 49 H. Jensen.

NGCD Magdalene Fg. Sønderborg 50 „ 5½ 31 B. Bruun.

NGCH Lille Aase J. Middelfart 71 „ 6½ 27½ Th. Thuesen.

NDBL Amandus Ev. Buxtehude 36 „ 4½ 25 H. Christoffersen.

Susanne Ca-

NHMR

thrine

J.

Falsled

Ob. i Assens

31

52

„ 6 23½ J. Jensen.*

NGHM Ane Kirstine „ Ob. i Assens 61 „ „ 23½ L. Jensen.*

NHKQ Ane Kirstine „ Ulbølle (Faab.) 57 „ 6½ 22½ P. R. Schmit.*

NFWH De tre Venner „

Ulbølle

47

„ 6 20 H Petersen.*

Ob. i Assens 61

NCLD Maria „ Ob. i Assens 65 „ 5 20 D. Thuesen.*

NCLT Caroline „ Faaborg 44 „ 6 19½ N. C. Anthon.*

NGWH Karen Kirstine Kv. „ 47 „ — 19½ P. Henriksen.*

HBRC Johanne Kirstine J. Falsled 48 „ 5½ 18½ H. Petersen *

NGJM Ørnen „ Middelfart 61 „ 6½ 17½ H. Madsen (Mullerød)

— Anna Dorthea Kv. Svaneke (Born.) 34 „ — c. 18 J. Johansen.*

NFRH Anna Maria „ „ „ 10 „ — 16½ R. Pedersen.*

NJMB Ingeborg „

„ „ 42

Ob. i Assens 73 „ — 18 H. Petersen.*

— Johanne Margrethe „ — — „ — c 16½ A. Johansen.*

NCRT Falken J. Ommel 35 „ 5½ 15½ R. Hansen.*


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

5 ASSENS — BANDHOLM.

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Register-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NCLS

NGST

Louise

Karens Minde Kv.

Assens


56

71

E.


(Fod)

.5


14

13½

Chr. P. Thuesen.*

N. C. Petersen.*

NDGJ Femtende Februari „ Ulbølle 36 „ — 13 P. Johansen.*

INGVR Anne Marie „ Thorøhus 51 „ — 12½ P. Nielsen.*

BANDHOLM (Lolland).

(Havnens Dybde 10 Fod. 33 Fartøjer med 1420 Reg. Tons.)

NGKT Benedicte Knuth Sk. Bandholm 55 E. 11 130½

HBFN Seraph „ „ 57 „ 10 128

NDTL Dania J. „ 53 „ 6½ 39½

NFBT Argo „ Kiel 30 „ 5 23

J. C. Kølle

4 Skibe med

321 Tons.

— Zampa Sk. Bandholm 56 „ 11 c. 147 H. P. Kromann.*

NBSP Emma „ „ 53 „ 10½ 96½ C.P.Clemmensen* (Svbg.)

NDLQ Knuthenborg „ „ 55 „ „ 91½ M. Simonsen (Rersnæs).

NGWD Flora „ Newcastle 51 „ „ 89½ L. C. Kromann (Mrbo.).

NFMC Emilie Gl.

Stockholm

Ob. i Bandholm

38

62

F. 10

78

L. T. Saunte (Mrbo.).

NDJW Margrethe Sk. Bandholm 59 E. 8½ 69 H. J. Høller's Enke.

NGWS Janet „

Cockenzil 41

„ 9½

65½

P. Lauritzen.

Ob. i Kastrup. 46

NGBJ Freya J. Bandholm 50 „ 8½ 62½ C. Flindt.

NDVQ Christine Marie „ „ 52 „ 6½ 37 O. G. Kølle's Enke.

NGSD Dankbarkeit SI. Ob. i Libau 68 F. E. 7 36 H. J. Pedersen* (Fejø).

NBVR Vesta J. Nykjøbing p. F. 68 E. 6 31 G. A. R. Hovmand.*

NHMF

NJKS

Laura

Olufdine

SI.

J.

Assens

Ob. p. Thurø

Saxkjøbing (Lol.)

51

54

476


22½

22½

P. Hansen* (Fejø).

R. Poulsen* (Fejø).

NFKM Niels Sk. „ 61 „ 5½ 21 C A. Qvade (Mrbo.).

NGLR Ellen Ring J. Aastrup (Fyen) 46 „ 6½ 21½ C. Christensen* (Fejø).

NGPQ Ida „ Falsled (Faab.) 52 „ 6 20 C. W. Rasmussen* (Fejø).

NBCR Ane Margrethe SI. Præstø 58 „ 6½ 21 P. Hansen* (Fejø).

NCJB Concordia J. Cappeln 22 „ 6 18½ A. Larsen* (Fejø).

NDBP Frederikke

Lovise „ Troense — „ 5 17 J. G. Thustrup* (Askø).

NGMK Karen Marie „ Fejø (Lol.) 51 „ 4½ 15½ P. Jacobsen* (Torrig)

— Minerva „ Cappeln — „ 5½ c. 15½ F. O. Lund.*

NBRC Bertha „ Ob. i Bandholm 68 „ 5 14½ J.P.C.Hansen* {Blands).

NFHT


Lucia

2 BrødreKiel

Aabenraa

19

24

14

c. 14½

P. C, Koek.*

P. Rasmussen (Fejø).

— RasmineAntonie „ Ob. i Nakskov 63 „ 5 c. 14 C. Rasmussen.*

NJHC Karen Kirstine „ — — „ 5½ 13½ L. Johansen* (Fejø).

NCTM Anne Kirstine „ — — „ 5 12½ A. Hansen.*


Kjendings-

Signal

BOGENSE — DRAGØR. 6

BOGENSE (Fyen).

(Havnens Dybde 8 Fod. 3 Fartøjer med 116½ Reg. Tons.)

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aai Materiale

Dybde

midtskibs

Register-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder


Anna

Gl.

Cappeln

07 E.

(Fod)

9 c. 76 J. J. Nielsen.*

— Cura J. Arnis (Sles.) 52 „ 6½ c. 34 L. C. Friis.*

DRAGØR (Amager).

(Havnens Dybde 6 Fod. 73 Fartøjer med 10087 Reg. Tons.)

NGDW Iver Hvitfelt 1 ) Bk.

Chersfield (A.)

Ob. i Dragør

57

71

E. F.

(A.) y.

17 387

NJFG Charlotte „ Finland 15 G. 15 300

NCLF Gloriosa Bg. Altona 48 E. y. „ 280½

— Neptim Bk. Frederikshamn 57 G. z. 13 c. 259

NGWB Peter Tordenskjold „ Rønne 50 E. 14 241½

— Anna Jans Bg. Varnanäs (Sv.) 55 E F. 11½ c. 161

— Sophie Skbg. New Brnswick. (BA.) 44 „ „ (A) 12½ c. 149

NCPV Bertram Jans „ Colmar (Holst) 57 E. 11 125½

NJBH Fortuna Sk. Rudkjøbing

Ob. i Kjøbenhavn

16

55 E. „ 115½

NGPK Ophelia

a

/mSk.

47

London

Ob. i Dragør

71 E.T. 8 96

— Anne Marie J. — — E. 6 c. 21

— Dragør Db. Dragør 63 E.F. 4 10

NHLK Enighed 2 ) Bk. Vegesack 37 E. 18 366

— Treue „ Memel 39 „ 15½ c. 313

NJFP Antares Skbg. Greifswalde 62 „ 12 175½

— Elisabeth Bg.

England

Ob. i Dragør

41

46 „ 12½ c. 152

NCTW Fraternitas Sk.

Kongelf (Sv.)

Ob. i „

47

69 E.F. 10½ 135½

NDSM Ino „ Burg (Wesern) 44 E. y. „ 130½

— Prima Skbg. Kalmar (Sv.) 54 E.F. „ c. 123

NGQT Orrest SI. Sverig — „ „ 4 23½

NDVP Ortelius Bg. Kiel 41 „ y. 15 226

— Ellerslie Bk. Harrington (Engl.) 40 „ 14½ c. 215

NJHB George Bg. Boston 19 „ 13½ 153½

— Hedevig Sk. Svendborg 56 „ — c. 126

— Peter Bk. Yarmouth (B.A.) 34 E.F.(A) 17½ c.313

— Aura „ Westervik 47 E.F. — c.301

1) Forhen „ Grattan „

2) „ „ Hannover„ af Stade.

C. C. Jans (Kbhvn.)

12 Skibe med

2146 Tons.

H. N. Jeppesen

8 Skibe med

1419 Tons.

N. J. Holte's Enke

4 Skibe med

720½ Tons.

B. J. Jans

614 Tons.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

7 DRAGØR — EBELTOFT.

Sted Aar Materiale

Dybde

midts

kibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

— Dorthea Bk. Stockton 47 E. — c. 329½ J. J. Schmidt

NBJQ Emma „ Kalmar (Sv.) 51 F. 13½ 259½

589 Tons.

NBCV Enterprise „ Liverpool 36 E. 171 358 H. C. Bertelsen

NJKL

NHWR

Fylla

Emanuel

Bg.

J.

Svaneke (Bornh.)

Kohlboda (Sv.)

48

63

„ y.

F. E.

14

7

183

42½

3 Skibe med

583½ Tons.

NGHR Carlota Bk. Altona 59 e. y. 16½ 437 H. D. Prmt.

NHPV


HBFW


Anna Mathilde

Concordia

De 2 Søstre

Enigheden

Bg.

Sk.

Gl.

J.

Rønnebeck

Lybeck

Svendborg

Bogø

52

41

36

27

E.

E. k.12


10

5

193

c. 127

86½

16

D. C. Jansen, jun.

4 Skibe med

422½ Tons

NHBW Sleipner Bk. Sommersett (A.) 53 17 357 L. Schiønmann.*Hermann &

Theodor

De 4 Brødre

Fr.

J.

Sønderborg


57


E. y


16


c. 323

15½

J. Petersen,

338½ Tons.

NJFR Baltasara Bk. Bristol 40 E. y. 17 290 H. P. Riber.

NGPL Alice Bg. Hamburg 50 „ „ 15½ 241½ P. P. Schmidt.*

NGWM Argo „ Rønnebeck 57 „ „ 13 208 J. O. Bloes.*

NFLG Proteus „ Randers 57 „ „ 11½ 200 Jan J. Petersen.*

— Emma Sk. Rostock 43 „ — c. 188 M. P. Schmidt.*

HBDL Sophie Bg. Sønderborg 47 „ 13 181 C. Pedersen.*

NBVL Elisa „ Aabenraa 37 „ y „ 152½ J. J. Jans.

NCHS Creolen „ Boston 33 „ 12 150 N. S. Præst.*

— Nicoline Sk bg. Baltimore (N. A.) 52 E.(A) y. 9 c. 139 P. J. Krabbe.*

JNCTJ Rapid Sk. Piteå (Sv.) 40 E F. 11 117½ T. JR. Palm.*

— Johanne

3

/mSk. Kalmar (Sv.) 61 „ „ 10 c. 117 J. D Mørck.*

NCGR Julius Skgt. Elsfleth (Old.) 51 E. 9½ 107 P. P. Schmidt.

— Johanne Sk. — — „ — c. 47 Dragør Kommune.

NCJD Jensine SI. Preussen 32 „ 7 41½ N. H. Svane.

NDCR Ane Kirstine

Elisabeth

Jgl.

Løgstør (Jyl.) 51 E. F. 5½ 40 P. S. Pedersen.*


NGJF

Thora Emilie

Gud raader for

Lykken

Bd.

Db.

E.

E. KI.


5

c. 15½

14½

P. N. Magleby

30 Tons.

— Ane Marie J. Faaborg 50 E. 6 c. 24 D. H. Præst.*

— Guppa Db. — — E. KI. „ c. 22 C. M. Møller.*

— Anne Mathilde J. Arnæs (Slesv.) 180 E. 5 15½ B. J. Mørch.*

— Haabet „ Thurø 35 „ „ c 16 J. H. Rander.*

— Frikorn Db. Sverrig — E. KI. „ c. 16 L. P. Berggreen.*

NGKH Lykkens Prøve J. Ob. i Marstal 63 E. F. „ 16 C. Jansen.*

— Napoleon Bonaparte

Bd. Amager 57 E. — 15 P. H. Malm.*

EBELTOFT (Jylland).

(Havnens Dybde 8 Fod. — Ebeltoft Vig 18 Fod. — 2 Fartøjer med 24½ Reg. Tons.)

NHSQ Pilen SI. Aarhus 42 E. 6 19½ F. Hansen.*


Kjendings-

Signal

FAABORG. 8

FAABORG (Fyen).

(Havnens Dybde 12 Fod. — Faaborg Fjord 22 Fod. — 82 Fartøjer med 4178 Reg. Tons.)

Skibets Bygnings-

Navn

Navn

Stags ell

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Register-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NGFB Danmark Skbg. Faaborg 71 E. y.

(Fod)

12 171

NFKV

NHLD

NHMW

Caroline & Trine

Agent Lagoni

Sylphiden

Sk.

Skbg.

Sk.

Troense

Faaborg


64

72

72

„ „

E.


10½

10

9

142

114½

85

J. J. Larsen

5 Skibe med

581½ Tons.

NCQM Alpha Gl. „ 56 „ 9½ 69

NJHK Helnæs

3

/mSk. Sundswall 72 F. y. 10 231 N. R. Storm

— Ane Skbg. Svendborg 66 E. y. — c. 167 3 Skibe med

NGPM Ceres Sk. Troense 62 „ „ 10 113 511 Tons.

NJKT lmmanuel „ Faaborg 63 E 10½ 98½

NGRT Adolph&Kirstine „ Middelfart 54 „ 10 84

NHDG

NBVC

Matrone

Caroline

J.

Gl.


Faaborg

52

38
9

67

72½

N. R. Mogensen

6 Skibe med

NFQW Vennernes

Minde

„ Falsled

Ob. i Faaborg

38

49

„ 8 57½

410½ Tons.

NDFW Ane Kirstine J. Faaborg 49 „ 7 31

NDPH Hans Christen- Sk. Falsled (Faab.) 66 „ 10 131

sens Minde

NHPK Maren Christensen „ Faaborg 72 „ 10 105

P. Nielsen (Falsled)

4 Skibe med

NHKC Falsled „ Falsled (Faab.) 53 „ 10½ 97

408½ Tons.

HBFC De tre Sødskende Gl. „ „ 57 „ 9 75½

NCLK Ingemann Bk. Sønderborg 41 „ 14 225½ P.F.Lagoni

NBWJ


HBVL

NGTW

Sophie Frederikke

Peter & Hanne

Maren Sophie

Hansine Rasmine

Skbg.

J.Thurø 69

Strandhuse (Faab). 65

Aastrup 58

Ulbølle 567


125

c. 33

30

22½

Fr. Hoffmann

(Fjellebro)

4 Skibe med

210½ Tons.

NHJK Holger Danske Skbg. Faaborg 55 „ 11 117½ H. T. Eelveg (Odense).

NFQV Ane Cecilie Sk. Troense 65 „ 9½ 119 K. H. Mogensen.*

HBPK Fiona „

Faaborg

Ob. i do.

54

68

„ 10½ 113½ C. K. Rønnov.

NDPC Latona „ Middelfart 65 „ „ 112½ H. Hansen (Falsled).

NDRW Frederik & Ane „

Kiel

Ob. i Faaborg

48

60


11

108 J. Jørgensen (Falsled).

— Peters Minde „ Faaborg 51 „ „ 101½ J. J. Jacobsen.

NFQB Haabet i„ Aastrup 56 „ 10 95½ H. H. Boye.*

NFVG Enigheden „ Faaborg 71 „ 9 89½ S. Sørensen (Hrnmk.).

NDPF Elisabeth „ „ 54 „ 9½ 79½ P. F. Eister.

NBWR Christine Gl. „ 60 „ 9 63½ H. Andersen.

NHLQ To Brødre 1 ) J. Neustadt 50 „ 7 44½ J. C. Hansen.*

NBTP Lovise „ Troense 30 „ 7½ 43 B. Hansen* (Strndh.).

— Venners Haab „ Strandhuse 66 „ „ c. 39 Chr. Rasmussen.

NGTF Anne Marie Kir- „ Ulbølle 71

6½ 29

stine


J. Andersen* Aastrup).

1) Forh. : „ Margaretha „ af Burg p. F.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

NCHD Deus Nobiseum Sk.

Faaborg

Ob. i „.

9 FAABORG—FANØ.

Sted Aar Materiale

65

69

E.

Dybde

midtskibs

Register-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

(Fod)

6 28 N. Jørgensen.*

— Mette Kirstine J. Ob. i Rudkjebing 53 „ 6 c.28 J. Rasmussen.*

NBDR Anes Minde „ Ulbølle (Faab.) 58 „ 6½ 25 J. Jørgensen*

JNHJG Laurine Mathilde „ Faaborg 52 „ 6 24½ N. Hansen.*

NGRF

Sophie Frederikke

„ Rudkjøbing 64 „ „ 24 H. C. Storm.*

NGRQ Sylphiden „ Faaborg 53 „ „ 23 R. J. Storm.*

NGCQ Ane Dorthea „ Falsled 30 „ „ 21½ M.K.Hansen (Falsled).

NFQR Hansine Kirstine „ Faaborg 55 „ 6½ 21 P. L. Hansen.*

NCFT De sex Sødskende „ „ 49 „ 6 20½ R. E. Christensen.*

— Margrethe „ „ 54 „ 5½ c.21 H. Hansen.*

NHDV Ane Marie „ Aastrup 60 „ „ 20 R. P. Jensen (Helnæs.).

— De to Brødre „ Falsled 45 „ „) c. 19 P. Jørgensen.*

NFQR Hansine Kirstine „ „ 04 „ „ 17½ J. J. Birkholm.*

— Johanne Elisabeth

„ Stege 36 „ 5 c. 19 N. J. Rasmussen.*

— Ane Cathrine „ Ulbølle 54 „ 5½ c. 18 L. Jørgensen.*

NHPB Pilen Db. Nykjøbing p. F. 57 „ 5 16 M. Dyreborg,

NCKJ Mercurius J. Cappeln 29 „ 6 16 P. Hansen.*

NGPS Go de Haab „ Kiel 55 „ 5½ 15 P. J. N. Illum.*

NGQJ Fauna Kv. Rudkjøbing 71 „ — 15½ S. P. Nielsen* (Bøjdn).

— Abelone Margrethe

J. Faaborg 57 „ 5 c.16 A. Jørgensen.*

— Johanne Maries

Minde „ Strandhuse 53 „ 5½ c. 16 H. Nielsen.

— Faders Minde „ Ommel (Ærø) 25 „ 5 c.16 L. Pedersen.*

— Caroline Kv. Skrilling (Fyen) — „ — c.16 P. H. Ravn.*

NBWQ Ane Kirstine Kt. Eckernførde 57 „ 5½ 15 H. Pedersen.*

— Delphinen J. Falsled — „ 5 c. 14 H. Hansen.*

NHTP To Venner „ Aastrup 52 „ 5½ 13½ H. Jørgensen*

NGHV De sex Sødskende „ Falsled 41 „ 5 13½ H. Jensen.*

NCVQ Anna Maria „ Arnis 26 „ 5½ 13½ C. A. Birkholm.

— Marie & Petra „ Faaborg 64 F 5 c. 13 H. Asmussen.

NCQJ Lykkens Prøve Kv. Skrilling 50 E. — 12½ H. Mortensen.*

NFPW Ullemose J. Ulbølle 60 „ 4½ 11 J. Jacobsen.


6 Brødre

„ Ob. i Faaborg 69


5 11 J.C.E.Nøregaard(Fjlbr)

(Graadyb

7 Fod ved Lavvande.

12 - - Høivande. Knudedyb

FANØ.

8 Fod ved Lavvande.

— Gustav Bg. Kiel 62 E . y. — c. 235½

— Dorthea Ane „ Nordby p. F. 63 „ y. 11 c. 150

— Mary Skbg. „ „ „ 67 „ z. 10 c. 125

NJHG Fanny Sk. „ „ „ 61 „ z. 9½ 101

— Mette


„ „ „ 65 „ z. 9 c.98

1) De Skibe ved hvis Ejeres Navne findes vedfejet et (S) ere hjemmehørende i Sønderho p. F., de øvrige i Nordby p. F.

167 Fartøjer med

16,000 Reg. Tons.)

S. B. Hansen 1 )

5 Skibe med

709½ Tons.

2


Kjendings-

Signal

FANØ 10

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

— Esbjerg, 75 Hk. S.D.(Sk) Port Glasgow 72 J. V. B.

Dybde

midtskibs

(Fod)

Register-

Tons

L. 170 U.D.390

B. 25 T.D. 444½

D. 12.5 c. 302

Ejer, eller

beslyrende Reder

«Esbjerg Dampskibssk.»

J. K. Bork, best. Reder.

S. B. Hansen.

N. Kallesen.

— Feiga Bk. Ueckermünde (N. T.) 64 E. y. — c. 316½ M. M. Andersen.

— Anna Jørgiane Bg. Aabenraa 47 „ „ — c. 149 465½ Tons.

— Fanø Bk. Nordby p. F. 66 „ „ 13 c. 275 N. L Nørby.*

— Anita „ Aabenraa (Slesv.) 61 „ „ 11½ c. 253 M. P. C. Andersen .*

— Erna „

Sandefjord

Ob. i Carlshamn

56

64

E. F. Z 11½ c. 205

H. C. Berg (S.).

NFBV Diana Gl.

Haseldorf (Holst.)

Ob. i Nordby p. F.

34

71 E. 6 46

251 Tons.

— Anne Bg. Varnanäs (Sv.) 72 E. F. y. — c. 235 P. Brinch* (S.).

— Louise „ „ „ 72 F. E. — c. 233 G. II. E. Wielandt.*

NHRM Cathrine „ „ „ 69 E F. y. 12 225 M. M. Rodgaard.

NCJL Edel Eathrine

3

/mSk Sønderho p. F. 69 E. y. 10 131 P. N. Jensen (S.)


NGMS

Peder & Jens

Fides

Sk.

Skbg.

Haderslev

Pr. Edw. Isl. (B. A.)

54 E.

66 E. F.

8

12½

c. 89

214½

2 Skibe med 220 Tons.

J. Svendsen* (S.).

NGHS Karen „ Parsboro (B. A.) 66 F.(A.)y. 11½ 206 J. M. Knudsen* (S.)

— Christian Bg. Nordby p. F. 65 E. y. 12 c. 197 C. H. Nielsen.*

NDWC Christiane „ Varnanäs (Sv.) 67 „ y. 11 195½ J. H. Madsen* (S.).

— Conrad „ Kiel 63 „ y. — c. 184 H. M. Clausen.*

NHRL Anne Marie „ Nordby p. F. 72 „ 11 176½ P. N. Harby.*

— Margrethe Skbg. „ „ „ 62 „ y. 11½ c. 174 J. S. Abrahamsen*

NDVL Dorthea Bg. „ „ „ 70 „ y. 11 171½ J. Warrer.*

— Johanne Skbg. „ „ „ 67 „ y. „ c. 171 J. H. Borch.*

NJFC Johanne „ „ „ „ 72 „ „ 167½ P. J. Svendsen.*

— Greve August

Rantzau „

Horsens

67 „ y.

10½

c. 166 N. N. Svarrer.*

NFBS Familiens Haab Bg. Sønderho p. F. 70 „ y. 11 163 N. M. Kromann.*

NGTL Argus Skbg. Nordby p. F. 71 „ „ 162½ M. N. Ting.*

NGMV Mette „ „ „ „ 71 „ y. „ 161 N. T. Jerne* (S.).

NGWQ Providentia „ Oscarshamn (Sv.) 69 E. F. „ 161 H.H. Pedersen, sen. (S.)

NBKB Familiens Haab Sk. Nordby p. F. 58 „ 8½ 85½ S. J. Meinertz (S.).

NGKJ Fortuna „ Sønderho p. F. 51 „ „ 76 161½ Tons.

NFWR Cathrine Skbg. Nordby p. F. 70 „ — 156½ M. N. Paulsen.*

NDVK Anna „ „ „ „ 70 „ y. 10½ 156 N. S. Svendsen.

— Johanne Bg. Kiel 63 „ y. — c. 156 J. H. Christiansen.*

— Knud Skbg. Nordby p. F. 67 „ y. 10½ c. 155 C. C. Nielsen*

— Margrethe „ Varnanas (Sv.) 71 E. F. y. — c. 156 S. J. Farup.*

— Johanne „ „ „ 71 E.F. — c. 155 J. P. Clausen.*

NBHK Karen „ Sønderho p. F. 68 E. y. 10½ 152½ H. H. Frederiksen* (S.)

NFPD Maren „ Nordby p. F. 70 „ y. „ 150½ M. N. Madsen.*

NHVJ Anne Sørine 1 ) „ Middelfart 67 „ y. 11 150 J. N. Nissen* (S.)

— Mathilde Caroline

Sk. Pekela 62

„.z.

10 c. 151 P. P. Pedersen.*

— Dorthea „ Nordby p. F. 67 „ y. 11 c. 147 M. Pedersen.*

NGSW Dorthea Skbg. „ „ „ 71 „ „ 142½ M, J. Brinck*

l) Forh. : „Jens Wulff”.


Xjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell

Takling

11 FANØ.

Sted Aai Materiale

Dybde

midtskibs

(Fod)

Register-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

— Emanuel Skbg Nordby p. F. 66 E. z. 10½ c. 141 C. J. Clausen *

— Kathrine ” „ „ „ 64 „ y „ c. 140 P. Clausen.*

NGTR Sønderho ” Sønderho p. F. 71 ” 10 135 H. H. Pedersen, jun. (S.).

— Dorthea ” Nordby p. F. 66 ” z. ” c. 135 N. M. Lybecker.*

NJHR Ane Johanne ” ” ” ” 72 ” 10½ 133 J. M. Sørensen*

— Acmel ” ” ” ” 66 ” y. 10 c. 133 A. S. Ankersen.

NDTV Ane ” ” ” ” 70 ” 10½ 130½ P. N. Winter.*

— Elise Sk. ” ” ” 63 ” y. 10 c. 130 P. Svarrer.

— Hansine Marie Skbg. ” ” ” 67 ” z. 9½ c. 128 A. L. Jepsen.*

NCSD Ane Kjerstine Sk. ” ” ” 69 ” 10 124½ N. N. Gregersen, jun.*

NFRC Cicilie ” Vejle 70 ” ” 123½ N. S. Thøgersen* (S.).

NHQV Maren ” Sønderho p. F. 72 ” ” 122½ S. A. Sørensen* (S.).

— Abba ” ” ” ” 67 ” 9½ c. 123 P. P. Harreby* (S.).

NCFQ Karen ” Nordby p. F. 69 ” z. ” 122 J. S. Terkelsen.*

NCFP Haabet ” ” ” ” 69 ” ” ” 121 H. Christensen.*

NDHF Ane Dorthea Skbg. ” ” ” 69 ” y. 10 120½ H. J. Jessen.*

NCHM Ane Cathrine Sk. ” ” ” 69 ” z. ” 120 S. Mathisen.

NGDM Mette Skbg. ” ” ” 71 ” ” 117 J. N. Jessen.*

— Katrine Sk. Sønderho p. F. 67 ” z. 9 c. 118 N. Andersen* (S.).

— Sophie ” Nordby p F. 67 ” 9½ c. 118 H. J. Fischer (Kbhvn.).

— Karen Bothilde ” Sønderho p. F. 64 ” ” c. 117 M. J. Knudsen* (S.).

— Peder & Niels ” Nordby p. F. 66 ” ” c. 115 L. Anhersen.*

NJFH Fides ” Aalborg 72 ” 9 112½ Chr. Jensen* (S.).

— Ellen ” Nordby p. F. 66 ” 9½ c. 113 P. J. Andersen.*

— Mette ” Sønderho p. F. 64 ” 9 c. 111 P. Thomsen* (S.).

— Hansine Skbg. ” ” ” 66 ” z. ” c. 111 S Thomsen* (S.).

NFPK Anna Lovise Sk Middelfart 70 ” 9½ 110 M. J. Brinch* (S.).

NBFJ Maria ” Nordby p. F. 68 ” ” 109½ H. N. Svarrer, jun.*

— Haabet ” Sønderho. 66 ” ” c. 110 T. H. Ibsen* (S.).

NCGQ Dorthea ” Nordby p. F. 69 ” 10 108 M. J. Mortensen.*

— Ane Kirstine ” ” ” ” 66 ” z. 9½ c. 108 S. Pedersen.*

— AbeloneKjerstine ” Sønderho p. F. 67 „ „ 9 c. 107 P. P. Jørgensen* (S ).

— Kathrine Marie Skbg. ” ” ” 64 „ „ c. 107 G. M. Møller.*

— Karen Marie Sk. Haderslev (Sles.) 56 „ „ c. 104 H. H. Olsen* (S.).


Johanne Ca-

„ Nordby p. F. 63 „ z. 8½ c.103 P. J. Svendsen.*

thrine

— Asma „ Sønderho p. F. 63 „ „ c. 102 Th. Meinertz (S.).

— Ane „ Nordby p. F. 64 „ 9 c. 102 N. M. Winther.*

— Hesianna „ Vejle 66 „ „ c. 99 Th. N. Jerne* (S.).

— Ane Skbg. Sonderho p. F. 56 „ z. 8½ c. 94 Th. S. Thomsen* (S.).

HBVW Anne Sk. Varel (Old.) 65 „ „ 92 H. N. Mandøe* (S.).

— Lene „

Sønderho p. F. 58

„ 8 c. 93 H. J. Aarre* (S.).

Ob. i „ 67

— Ane Charlotte „ Nordby p. F. 62 „ z. „ c. 92 J. N. Jensen* (S.).

NBCH Mette „ ” ” ” 68 „ 9 91 A. M. Clausen.*

NHMG Pleiades „ ” ” ” 59 „ z. „ 90½ J. N. Jessen.*

NDQT Cathrine „ ” ” ” 58 „ 8½ 89½ L. Svendsen.*


Ernstine Cathrine

„ ” ” ” 63 „ „ c. 89 N. M. Jessen.*

— Lene „ Sonderho p. F. 65 „ z. „ c. 89 N. H. Brinck* (S.).


Kjendings-

Signal

FANØ. 12

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

skibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

(Fod)

— Anna Sk. Sonderho p. F. 57 E. 8½ c. 87 J. N. Jessen* (S.).

HBRS Anne Marie „ „ „ „ 68 „ „ 85½ J. E. Lydom* (S.)


Rebekka Abrahamsen

„ Nordby p. F. 57 „ 8 c. 83 J. S. Nørbye.*

— Anne Cecilie „

Sønderho p. F. 51

„ 7 c. 80 H. N. Pedersen* (S.).

Ob. i „ 67

NDSQ Dorthea „ Sønderho p. F. 49 „ 9 79½ M. M. Brinck* (S.).

— Ida Gl. „ „ „ 54 „ 8 c. 80 H. P. Harreby* (S.).

— Ansine Marie Sk. Nordby p. F. 55 „ 7 c. 79 H. M. Jessen.

— Edel Kathrine „ „ „ „ 57 „ 7½ c. 79 L. J. Hansen.*

NHLP Lene Marie „ Aabenraa 61 „ 9½ 78 S. A. Fischer* (S.).

— Karen „ Sønderho p. F. 57 „ 7½ c. 77 S. N. Thøgersen* (S.).

— Abelone Gl. „ „ „ 56 „ „ c. 76 S. Mathisen* (S.).

NDSH Abelone Sk.

Ribe

55

„ 8½ 75 T. J. Øhle* (S.).

Ob. i Sønderho

NBFD Anne Gl. Sønderho p. F. 58 „ 8 74½ M. J. Knudsen (S ).

NGBW Karen Dorthea „ Nordby p. F. 61 „ „ 71½ S. Hansen.*

NJBF Anna Maria „ Sønderho p. F. 52 „ 8½ 70½ P. G. Carstensen (S.).

NHGW Venus Sk. „ „ „ 61 „ 8 71½ N. Anthonisen* (S.).

NDVR Familien Gl. „ „ „ 55 „ „ 69½ H. N. Petersen (S.).

— Anne Cathrine Sk. Nordby p. F. 53 „ 7½ c. 71 N. Nielsen*

— Maria „ Sønderho p F. 53 „ 8 c. 69 S. A. Serensen* (S).

— Concordia Gl. „ „ „ 44 „ „ c. 67 A. P. Thomsen* (S.).

— Edel „ „ „ „ 55 „ 7 c. 67 N. S. Toft.*

NDLK Else „ „ „ „ 49 „ 8 64½ C. C. Christiansen* (S.).

HBQM Flora „ „ „ „ 48 „ 8½ 63½ P. J. Aarre* (S.).

— Familien „ „ „ „ 54 „ 7 c. 63 P. P. Thomsen* (S.).

NBJT Solid „ Ob. i „ 58 „ 7½ 62 H. N. Christensen.

— Karen Bothilde „ Sønderho p. F. 53 „ 7 c. 61 J. Mortensen* (S.).

NCPQ Patrioten „ „ „ „ 49 „ 8 59½ P. P. Brinck* (S.).

— Johanne Sk. Nordby p. F. 55 „ 6 c. 58 P. N. Pedersen

— Karen Gl. Ribe 57 „ 6½ c. 58 H. Hansen (Ribe).

Concordia

Sk. Sønderho p. F. 40

„ 6 c. 54 N. T. Nielsen (S.).

70

Ob. i „ 63

NDSB DortheaCathrine Gl. Nordby p. F. 50 „ 7 52 A. Jensen.*

HBQP Ellen Sk. „ „ „ 68 „ 6 39 N. J. Mathisen.*

— De tre Brødre Gl. Ob. i „ 55 „ 5 c. 37 A. S. Spelmann.*

— Snapop Sk. Nordby p. F. 65 „ 4½ c. 29 J. Svendsen.*

NHPS Dorthea „

Sønderho p. F.

Ob. i „

62

72

„ 5 27½ O. Lauridsen* (S.).

NDRL Marie

EV. Gl. „

Ob. i „

„ „ 56

70

„ „ 24 P. H. Hansen.*

— Johanne Gl. Ribe 56 „ 4 c. 24 H. J. Mathiesen.*

— Anna „ Sonderho p. F. 52 „ 4½ 22½ H. N. Michelsen* (S.).

NHJW Kirstine Cecilie

„ Varde

Ob. i Nordby

30

62

„ 5 22 S. J. Mathiesen.*

NDWJ Dagmar Ev. Ribe 50 „ 4 21 L. M. Nielsen.*

— Ingeborg Gl. Sønderho p. F. 44 „ „ c. 20 T. P. Nielsen.*

— Lykkens Prøve „ Nordby p. F. 45 „ 4½ c. 20 S. Thomsen* (Tved).

NDQJ Emanuel Ev. Sønderho p. F. 50 „ 4 19½ J. N. Petersen* (S.).

NGML Anna Cathrine Gl. Ob. i Sønderho p. F 59 „ 4½ 16½ S. N. Sørensen* (S.).


Kjendings

-Signal

Navn

Skibets Bygnings-

Slags ell.

Takling

13 FANØ – FREDERIKSHAVN.

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

(Fod)

NHMC Ane Johanne J. Nordby p. F. 52 E. „ 16 J. M. Jessen.*

NGVD Marie Gl. Ob. i Nordby p. F. 59 „ 4 141⁄2 A. Jørgensen* (Ribe).

NHKJ Marie J. Nordby p. F. 42 „ „ 14 J. Pedersen.*

NCJP Compagni Ev. Uetersen (Holst.) — „ 3 14 P. Debell (Varde).

NHFL Ane Margrethe „ Rendsborg 67 „ 4 121⁄2 P. Danielsen.*

NFRD Dorthea J. Nordby p. F. 70 „ „ 121⁄2 J. Th. Hansen.

FAXE (Sjælland).

(Havnens Dybde 7 à 9 Fod. 5 Fartøjer med 39 Reg. Tons.)

FEEDERICIA (Jylland).

(Havnens Dybde 12 Fod. 22 Fartøjer med 606 Reg. Tons.)

NHKL Lillebelt, 85 Hk.

H.D.

Fg.

Newcastle o. T. 72

J.

5 Afd.

L.135.2

B.24.6

D.10.3

U.D.239

T.D.2531⁄2

137

De jydsk-fyenske Jernb.

Direkteur: N. Holst.

NJKH Thyra Sk. Fredericia 72 E. 101⁄2 1201⁄2 C. W. Løehr.

HBKT Elbo „ „ 67 E. z. 10 1081⁄2 P. Hamen (Kjbhvn ).

NCSH Sødskende-

børnene

J. Rønne 49 E. 8 52 J. C. Møller.*

NCWD Laura „ Sønderborg 59 „ 6 201⁄2 H. H. Jansen.*


Margrethe Elisabeth

„ Falsled (Faaborg) 34 „ 5 c. 161⁄2 Chr. Christensen.*

NFRW Mathilde SI. Fredericia 60 „ 51⁄2 16 H. Petersen.*

HBRN Henriette „ Flensborg 48 „ 5 15 P. Sørensen.*

— Caroline J. Fredericia 57 „ 41⁄2 c. 14 H. P. Loysemose.*

— Marie „ „ 55 „ „ c. 14 L. Larsen.*

NFRP

FREDERIKSHAVN (Jylland).

(Havnens Dybde 14 Fod. 48 Fartøjer med 1554 Reg. Tons.)

Louise Berg Bk. Brahestad (Fin.) 62 F. z. 161⁄2 500 P. Th. Berg.

— Ida Sk. Finland — „ 81⁄2 c. 107 Cloos & Co.

— Oline „ Inverness (Skotl.) 55 E. F y. 91⁄2 c. 104 S. Jensen.

— Helfort Kv. Svaneke 54 E. — c. 20 L. Nielsen

— Kirstine Marie „ Nexø 15 „ — c. 161⁄2

361⁄2 Tons.

NFLD

Meta Anna J. Haderslev 64 „ 6 331⁄2 P. J. Mathiesen.*

NBMR

Nicoline Petrea „ Rønne 58 „ 61⁄2 33 S. M. Bodelsen.*


Kjendings

-Signal

FREDERIKSHAYN—FREDERIKSSUND. 14

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted

Aar

Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

— Maria Dorothea Sk. — — E.

(Fod)

— c. 33 0. C. C. Bœrentz.*

— Seilfort Kv. Frederikshavn 43 „ — c. 31 0. C. Bœrentz's Enke

HBJK Haabet J. Rønne 46 „ 7 30 P. J. Kall.

NGWV Gammelholm „ Kjøbenhavn — „ 5 29 Edw. F. Rahr (Aarhus).

NHQP Alfen Kv. Frederikshavn 72 „ — 281⁄2 L. Nielsen* (Bngsbstr.).

NJBC Hirtsholmen „ „ „ 72 „ — 271⁄2 Th. P. Jensen* („)

HBNG Aalbek Sk.

Aalbæk

Ob. i Frederikshavn

68

71


51⁄2

271⁄2

P. C. Christensen.*

— Charlotte Kv.(Sk Strandhuse(Faaborg) 46 „ „ c. 28 O. P. Christiansen.*

— Die zwei Gebrüder Kv. Kiel 27 „ — c. 25 J. C. Lisborg.*

NBGF Nøkken „ Nykjøbing p. F. 68 „ — 241⁄2 P. Nielsen.*

NBLS Bien „ Kjøbenhavn 68 E. F. — 24 N. C. Larsen.*

— Alpha Svaneke 67 E. — c. 24 N. T. C. Bœrentz*.

NCRH Jenny Kv. Rudkjøbing 69 „ — 221⁄2 J. Nielsen.

NBLW Stine Marie Kv. Nexø 17 „ — 22 E. C. Nielsen.

NCDR Fortuna „ — — „ — 21 E. F. N. Eriksen.

HBQS Den lille Tumler

Kv.

(Sk.)

Veile

Ob. i Frederikshavn

67

72

E. F.

61⁄2 21 J. P. Jacobsen.*

— Camilla Kv. Svaneke 52 E. — c. 21 N. C. Larsen.

NFDK Delphin „ „ 60 „ — 20 S. Nielsen.

NBSH Asaa SI. Amager 50 E. F. 6 19 H. A. Frandeen.*

NJBS Brahesminde Kv. Aastrup 57 E. — 181⁄2 J.P. Kallehauge (Kjbhn.)

NBPL Det gode Haab „ Eekernførde 60 „ — 18 A. C. Skou.*

— Lars Db. Sverig 45 E.K1. 5 e. 161⁄2 Th. P. Jensen.*

NDCM Prøven J. Ob. i Sæby 59 „ „ „ 151⁄2 H. C. Hansen (Sæby).

NCVK Venus SI. Svinør (Norge) 58 E.F.KI „ 15 Th. J. Støve (Løkken).


Det gjenfødte

Haab

Kv. Ulbølle (Fyen)

46 E.

c. 15 C. P. Jensen.*

NFGS Christine „

Bornholm

Ob. i Frederikshavn

46

72


— 161⁄2 H. L. Erichsen.*

NCDQ Lykkens Haab „ — — „ — 14 N. H. Jensen.*

NDVB

Gunild Margrethe

„ Ob. i Frederikshavn 70 „

— 14 J. Sørensen.*

HBLS Nordmanden „ Ob. p. Taasinge 57 „ — 131⁄2 J. A. Jensen.*

NCGF Ternen Db. Ob. i Frederikshavn 69 E. KI. 5 131⁄2 J. F. Wilhelmsen.

FEEDEKIKSSUND (Sjælland).

(Ved Broen 9 à 10 Fod. 5 Fartøjer med 43 Reg. Tons.)

NDFQ Den gamle Lods Sk.

Frederikssund

Ob. i do.

56

69

E. F. 51⁄2 211⁄2 O. Jensen.


Kjendings-

Signal

FREDERIKSVÆRK (Sjælland).

15 FREDERIKSVÆRK—HELSINGØR.

(Ved Broen 9 à 10 Fod. 6 Fartøjer med 174 Reg. Tons.)

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

NHBC Augusta Sk. Holbæk 66 E. 101⁄2 1301⁄2

— Karen Kirstine J. Ulbølle (Fyen) 56 „ 61⁄2 c. 25

GEENAA (Jylland).

(Havnens Dybde 71⁄2 Fod. 4 Fartøjer med 871⁄2 Tons.)

NHFB Amdiline Sk. Ob. i Randers 72 E. 7 52

— Dannebrog J. Skrillinge (Fyen) 52 „ c. 21

GUDHJEM (Bornholm).

Ejer, eller

beslyrende Reder

S. A. Brendstrup

1551⁄2 Tons.

C. Nobel.

(Baadehavn 4 à 5 Fod. 4 Fartøjer med 371⁄2 Reg. Tons.)

NMRQ Ægir Db. Ob. i Kjøbenhavn. 68 E. — 13 J. J. Tranberg.

HASLE (Bornholm).

(Havnens Dybde vedIndlobet 61⁄4 Fod. (6 Fartøejer med 1661⁄2 Reg. Tons.)

NGQL Andreas Sk. Hasle 71 E. 81 69


Laurentine

Emilie

J. „ 64 „ 6 c. 34

NGWJ Set. Laurentz „ Rønnie 45 „ 5 91⁄2

— Atalante „ Cappeln (Slesv.) 53 „ 51⁄2 c. 18

— Villemoes „ Ob. i Rønne 64 E. KI. — c. 14

NCGW Marie Margrethe „ Hasle 48 E. 51⁄2 22

HELSINGØR (Sjælland).

A. Bœrildsen

1121⁄2 Tons.

P. Munch

32 Tons.

P. L. Jensen.*

(Havnens Dybde 18 à 20 Fod. 105 Fartøjer med 9000 Reg. Tons.)

— Saint Albans Fr. Portsmouth (A.) 56 E. y. 23 c. 12651⁄2 J. S. Pontoppidan.


Kjendings-

Sigal

HELSINGØR 16

Skibets Bygnings-

Navn

Slaps ell.

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

skibs

Re-

gister-

Tons

(Fod)

— Møen 1 ) Fr. Blackwall (Lond.) 46 E. y. — c. 9341⁄2

— Percy „ Carleton (St. Johns) 57 E.F.y.(A) 20 c. 919

— Seringapatnam Bk. London 37 E. y. 201⁄2 c. 747

— Kronborg „ Medford 37 „ 20 c. 620

— Pallas „ Uleåborg (Fin.) 57 F. G. z. 161⁄2 c. 606

NCFK Marienlyst „ Kasko „ 57 F. z. 17i 5951

NGMT Hilda „ Borga „ 57 „ z. 15i 353

NDRK J.S.Pontoppidan „ Helsingor 70 E. F. y. 13 287Wera, 100 Hk.

(Under Bygning)

Neptun, 40 „

(Under Bygning)

S.D.(Sk) Gaarden (Kiel) 73 J.(O.D.)

S. D.

3 /mSk. Dok Værftet(Stockh.) 73 J. E. F.

NHMJ Sjælland, 60 Hk. S. D. Gøteborg 71 J.5Afd.

L.182

B. 25

D. 14

L.129

B. 22.3

D.11.7

L.164.8

B. 24.5

D. 15.4

U.D.432

T.D.702

c. 450

(U.D.c.284)

c. 180

U.D.5181⁄2

T.D.5801⁄2

4371⁄2

NHRT Helsingør Bk. Helsingør 72 E. F. y. 18 597

NJLS J. H. Løve „ „ 66 E. y. 171⁄2 507

HBQL Prøven Kt. Ob. i „ 67 E. F. 51⁄2 351⁄2

NBTF Horatio, 82 Hk. H. D. Glasgow 51 J.

NCDG Hamlet, 60 „ „ London 57 „

L.158

B. 15.6

D.8.0

L.144.3

B.16.8

D.7.0

(124)

63

(102)

62

NCBL Neptun Kt. Føhr (Sles.) 62 E. 51⁄2 32

NCBW

Laertes, 25 „

S. D. Liverpool 62 J.

L.71.0

B.12.1

U.7.0

(37)

141⁄2

NHTQ Den 2den April Bg. Blyth (Engl.) 60 E. (A.) — 223

Ejer, eller

bestyrende Reder

J. S. Pontoppidan

9 Skibe med

63271⁄2 Tons.

Et Interessentskab.

Chr. Schreiber, best. Red.

Et Interessentskab.

Chr. Schreiber, best. Red.

Det Nordsjællandske

Dampskibsselskab.

Bestyrelse: J. A. Unna,

R. L. Ulstrup, J. Razga.

Et Aktieselskab.

Chr.Schreiber, Best. Red.

J. H. Løve & Søn

5421⁄2 Tons.

Det helsingørske Dampskibs-Interessentskab.

Bestyrelse:

J.B. Olrik, O.C.Rehling,

J. S. Pontoppidan.

Forretningsfører:

Kapt. Tegner.

4 Skibe med 1711⁄2 T.

Et Aktieselskab.

Best. Reder:

P. J. Fijn.

— Oscar Sl. Krik (Sv.) 56 E. F. 61⁄2 c. 30 C. F. Borroe.*

NGBK Anna Helena J. Flensborg 52 E. „ 281⁄2 J. Olsen* (Aalsgaard).

— Johann „ — — „ — c. 28 Chr. Hamen.*

NBCG Enigheden „ Ob. i Humlebæk 58 „ 61⁄2 231⁄2 J. F. F. Sporlœder.*

— Maagen Sl. Helsingør — E. Kl. 6 c. 24 J. W. Viboe.*

NGJV

De tvende

Sødskende

J. Ob. i Humlebæk 61 E. F. „ 191⁄2 J. Jensen.*

NDVH Leo Sl. Finland — F. Kl. 5 181⁄2 A. Jensen* (Sletten).

— Anna Cathrine J. Ulbølle (Fyen) 56 E. 51⁄2 c. 181⁄2 C. Nielsen.*

— De 3 Svogre „ Sverrig — „ Kl. 5 c. 18 O. Larsen.*

NCDW CarolineDorthea „ — — E. 51⁄2 161⁄2 L. M. Holm.*

1 ) Fh. „Barham“.


Kjendings-

Signal

HELSINGØR — HOBRO. 17

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Taklin

g

Sted

Aa

r

Materia

le

Dybde

midtskibs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NDTH De 3 Brødre Db. Helsingør 60 E.Kl.Kr 41⁄2 12 R. J. Pie* (Hornbæk).

NJCW Bien, 15 Hk. S. D. Gøteborg 72 J.

L.54.5

B.11.9

D.5.4

U.D. 181⁄2

T.D.211⁄2

91⁄2

Et Aktieselskab.

Best. Reder:

Chr. Sckreiber.

HJERTING (Jylland).

(Reden 10 à 15 Fod. 11 Far tøjer med 1111⁄2 Tons.)

NFCP De tvende Brødre Gl. Fanø 27 E. F. 6 411⁄2 H. J. Hansen.*

HJØRRING (Jylland).

(10 Fartøjer med 487 Reg. Tons.)

— Jylland 1 ) Bg. Rønnebeck 59 E. y. — c. 245

HBKP Axel Sk. Aalborg 58 „ 71⁄2 90

NDWS Forsøget

J.

Norge

Ob. i „

64

70

E.F.Kl. 41⁄2 14

NBTG Amalie Sl. Grimstad (Norge) — „ „ „ 131⁄2

NBTH Familiens Lykke „ Arendal (Norge) 44 „ „ „ 13

NGSM Anna & Marie Sk. Frederikshavn 71 E. 81⁄2 79

NFBM Familiens Lykke J. Tornby 33 E. F. Kl. 4 101⁄2

NDWM Gribben Sk.

Sverig

Ob. i Frederikshavn


72

A. R. Segelcke

(Lønstrup)

5 Skibe med

3751⁄2 Tons.

M. C. Sørensen

(Tornby) 891⁄2 Tons.

F. E. 41⁄2 171⁄2 A. C. Christensen* („).

NCPD Margrethe Sl. Østerrisøer (Norge) 61 E.F.Kl. 5 15 N. C. Jacobsen („).

HOBRO (Jylland).

(Havnens Dybde 8 Fod. 9 Fartøjer med 40 Reg. Tons.)

NGRC Sophie Skbg. Randers

Ob. i „.

54

71

E. 10 123

— Elane Sk.

Randers

Ob. i „

47

67

„ 81⁄2 c. 95

D. C. Friis

4 Skibe med

278 Tons.

— Margaretha J. Kiel 55 „ 6 c. 36

NGHQ Christine Amalie „ Ulbølle (Faab.) 51 „ 61⁄2 24

NGHW

Charlotte Louise

Wilhelmine

Sk.

Hobro

NDTS Marie J.

Ob. i Aalborg

Kiel

57

61

619

61⁄2

82

31

Chr. Smith.

J. C. Springborg.

1 ) Fh. „Stadt Basel“

3


Kjendings-

Sigal

HOBRO — ORSENS. 18

Skibets Bygnings-

Navn

Slaps ell.

Takling Sted Aar Materi

ale

Dybde

midtskibs

Register-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

(Fod)

— Caroline Marie J. Hobro 57 E. 6 c. 29 M. Møller.

— Hobro, 10 Hk. S. D. Rendsborg 69 J.

HOLBÆK (Sjælland).

L. 50

B. 10

D. 4.5

(24)

12

Hobro Fjorddampskibs-

selskab.

Best. Reder:

Chr. Smith.

(Havnens Dybde 10 à 11 Fod. 19 Fartøjer med 15791⁄2 Reg. Tons.)

NHDK Harald Sk. Holbæk 67 E. y. 11 1431⁄2

NGRB Anna „ „ 63 „ 101⁄2 123

NFRM Axel „ „ 70 „ 10 116

NJKP Louise „ „ 72 „ „ 115

NDFT Caroline „ „ 69 „ y „ 1121⁄2

NFHB Maria „ „ 56 „ 9 ? 107

— Elise „ Karrebseksminde 63 „ 9 c. 79

NDGT Isabella J. Holbæk 59 „ 7 44

NFKP Mathilde Skbg. „ 66 „ 10 137

NFML Prøven Gl. Kjøbenhavn 42 „ 91⁄2 72

NFGP Camilla Skbg. Malmö 70 E. F. 10 129

NDSJ Marie Sk. Troense 57 E. 81⁄2 771⁄2

NBML Alexia „ Karrebæksminde 68 „ 101⁄2 120

NHTF Glittner Gl.

Nexø

Ob. i „

57

62

„ 7 481⁄2

H.LZ. Smith

8 Skibe med

840 Tons.

J. Ohlmann

209 Tons.

P. C. Petersen.

2061⁄2 Tons

C. G. J. Thorsager

1681⁄2 Tons.

— Peter Roed Sk. Nykjøbing p. F. 66 „ 81⁄2 c. 91 C. Flindt.

— Abel J. Svaneke (Born.) 53 „ 6 c. 32 N. Larsen.*

NDSC

Carl & Christian


Cappeln

Ob. i Svendborg

49 „ „ 20 O. M. Sørensen.*

HORSENS (Jylland).

(Havnens Dybde 12 Fod. 41 Fartøjer med 3260 Reg. Tons.)

HBVN Braemar Bk. (Moulmain (Br. J.) 38 E. y. 15. 321

NCGK Alwine Bg. Kiel 37 „ 11 1161⁄2

NHWG

A. Therkelsens

Minde

Sk.

Arendal

Ob. i Horsens

49

72

E. F. 10 811⁄2

HBDP Marie „ Kiel 46 E. 61⁄2 521⁄2

NGKR Else Johanne Skgt. Papenburg (Han.) 58 „ 8„ 86„

NHDL


Mary Ann

Jens Monbergs

Minde

Sk. Selby

„ Horsens

Ob. i „

42

31

5011

81⁄2

86

c. 91

— Marie „

Svendborg

Ob. paa Fanø

31

57

„ „ c. 90

S. Therkelsen (Kjbhvn.)

4 Skibe med

5711⁄2 Tons.

Jens Monberg

(f. T. i Kjøbenhavn)

7 Skibe med

5511⁄2 Tons.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling Sted Aar Materiale

19 HORSENS — KALLUNDBORG.

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

— Lina Monberg Sk. Preussen 43 E.

(Fod)

8 c. 84

NGPF Anna Elisabeth Gl. Horsens 44 „ „ 701⁄2

NGDK Jeune Delphine Sk. Dunkerque 50 „ 81⁄2 431⁄2

NHLW Thor Bk Sundswall 62 F. y. 10 218

HBLG Bolette Levy Sk. Horsens 68 E. „ 140„

NFSL Hebe „ Nexø 53 „ „ 125

Ejer, eller

bestyrende Reder

Jens Monberg.

Z. J. Levy

3 Skibe med

4831⁄2 Tons

— Bay Bk. Quebec 25 E. F. — c. 379 F C. E. Bay.

NGWK Greve Frijs Skbg Horsens 72 E. 111⁄2 1741⁄2 H. Olesen.

Jylland, 40 Hk.

E. F.

Aktieselskabet « Horsens».

NJMC

S. D.

3

/m Sk.

„ 72

L.128.7

B.23.3

D. 11.3

U.D.2831⁄2

T.D.2961⁄2

167

H. Olesen, best. Reder.

Direktører: J. P. Fahnøe

og P. A. Petersen.

NBWD Kierstine Elise Skbg. „ 69 E. 11 1481⁄2 J. Hansen.*

NBDV Svanen „ „ 56 E. y. 111⁄2 1471⁄2 C. W. Høier.

NGCV Sophie Sk. Sandefjord (Norge) 69 E. F. 10 107 J. P. Knudsen.

— Athene Gl. Nysted (Lol.) 42 „ 8 c. 93 P. Sørensen.

NCDL Christiane J. Kjøbenhavn 18 „ 71⁄2 401⁄2

NBJV Charlotte Sophie „ Troense 14 „ 61⁄2 27

S. P. Bune

871⁄2 Tons.

NCWQ

HBKM

Ane Marie

De tre Søstre
Faaborg

Ob. i Svendborg

179

1

38

4951⁄2

71⁄2

20

59 J. J. Backe.

NBFH DefireSødskende „ Ob. i Troense 38 „ 8 571⁄2 P. J. Petersen.*

NFBD Enigheden „ Middelfart 60 „ 61⁄2 351⁄2 Th. J. Borg.

NDRH Maria Dorthea „ Kiel 49 „ 7 30 J. C. Krüger.

HBMP Olivia Caroline „ „ 47 „ 6 271⁄2 J. A. L. Martens.

— Horsa. 20 Hk. H. D. Horsens 60 „

L. 62

B. 12

D. 51⁄2

(c. 28)

c. 21

Joh. Møller.

NCMK Sine J. Faaborg 46 „ 6 201⁄2 A. C. Smidt.*

NHTM Ane Marie „ Langeland 24 „ „ 171⁄2 J. P. C. Schmidt.*

NHKW Flora „ Troense 41 E.F. „ 16 C. A. Smidt.*

— Helene „ Aabenraa 46 E. 5 c. 16 C. C. Schmidt.*


Arnoldine Christine „ Fredericia 52 „ 51⁄2 15 P. Petersen.*

KALLUNDBORG (Sjælland).

(Havnens Dybde 11 Fod. — I Fjorden 22 Fod. 8 Fartøjer med 155 Reg. Tons.)

NFVM Ellida Sk. Nykjøbing p. F. 42 E. 111⁄2 1001⁄2 W. C. L. Gram.

NGLH

Boye Hansens

Minde

J. Falsled (Fyen) 36 „ 51⁄2 131⁄2 S. F. Hansen.*

— Caroline „ Faaborg 36 „ 41⁄2 c. 14 H. A. Cappelen.*


Kjendings

-Signal

KASTRUP — KJERTEMINDE. 20

KASTRUP (Amager).

(Havnens Dybde 6 Fod. 22 Fartøjer med 660 Keg. Tons.)

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell. Sted

Takling

Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

— Josephine Bk. Whitehaven 39 E.

(Fod)

16 c. 283

HBJR


NDSV

Harriet, 65 Hk.

Toni

Neptun

Stockton

H. D.

Gl. Ob. i Kastrup

Kjøbenhavn

Sk.

Ob. i Kastrup

56

63

38

70

J.

E.


L.99.2

B.16.3

D.8.5


71⁄2

(1081⁄2)

591⁄2

c. 50

41

Oscar Petersen

7 Skibe med

503 Tons.

— Fulton, 30 Hk. H. D. — — „ „ c. 30

— Robert, 30 „ „ „ — — „ — c. 28

— Falster J. — — „ — c. 111⁄2

NDQR Gordius Db. Kastrup 52 E. F. 51⁄2 21 Martin Petersen & Søn

— Jacob „ Ob. i Kastrup 59 „ — c. 13 2 Skibe med 34 Tons.

NGVL Prøven Sk. Kjøbenhavn — E. 51⁄2 33 L. C. Petersen.

— Juliane J. Sverrig — „ 5 151⁄2

KJERTEMINDE (Fyen).

(Havnens Dybde 12 Fod. 39 Fartøjer med 1347 Reg. Tons.)

NBVJ Rigmor 1 ) Skbg. Helsingør 58 E. y. 11 1361⁄2

NHRG Hermes Sk. Troense 72 „ 10 1341⁄2

HBGJ Kjerteminde „ Korsør 67 „ 91⁄2 1151⁄2

NBTD Addy „ Bandholm 58 „ „ 931⁄2

HBMK Samson „ Thurø 58 „ 9 931⁄2

— Oscar Gl. Odense 59 „ 91⁄2 c. 101

HBSW Familiens Haab Sk.

Bandholm

Ob. i Odense

45

68

„ „ 911⁄2

NBMP Ernst „ Troense 38 „ 10 78

NHGL Marie Christine Jgl.


Ob. i Odense

45

72

„ 9 601⁄2

NDSW Hvgæa Sk. Nexø 59 „ y. 11 162

— Trelde Eeg J. Fredericia 66 „ 8 c. 58

NHTR Johanne Marie „ Ob. i Odense 52 „ 51⁄2 141⁄2

J. Causlund

5 Skibe med

5731⁄2 Tons.

E. B. Muus

(Kjøbenhavn)

4 Skibe med

331 Tons.

J. A. Larsen.

3 Skibe med

2341⁄2 Tons.

NJDT Enigheds Minde Sl. Kjerteminde 37 „ 61⁄2 251⁄2 F. C. Hinke.*

NGPC Grethe & Line J. Faaborg 51 „ 6 21 D. Lund.*

NCQT Hanne Db. Ob. i Kjerteminde 72 E. F. 5 10 J. J. Olsen.

1 ) Fh.: «J. P. Lundwall»


Kjendings-

Signal

21 KJØBENHAVN.

KJØBENHAVN (Sjælland).

(Havnens Dybde 22 Fod. 384 Fartøjer med 60,500 Reg. Tons.)

Skibets Bygnings-

Navn

NJLP Louise, 120 Hk.

NJGT Frederik, 120 „

HBPN Valdemar, 90 „

Slags ell.

Takling Sted Aar Materiale

S. D.

3 /m

Sk.

Kjøbenhavn 72

J.

8Afd.

V. B.

„ „ „ „

„ „S.D.

(Sk)

Hebburn (Engl.) 66

J.7

Afd.

NFTM Dagmar, 90 „ „ „ „ „ „ „ „

NHFJ Thyra, 90 „ „ „ „ „ „ „ „

NFTP

Anglo-

Dane, 90 „

NHGD Phønix, 100 „•

NJFQ Odin, 60 „

NCGM Arcturus, 60 „

HBGQ Dania, 160 „

NHGK Vesta, 120 „

NCJF

— L.N.Hvidt, 60 „

Kjøben-

havn, 200 „

„ „ „ „ „ „ 6 „

S. D.

3 /m

Sk.

„ „


Renfrew (Skotl.) 61 „ 6 „

Renfrew

57

Ob. i Glasgow 64

„ 5 „

„ „


H D

Dumbarton

Ob. i Renfrew

56

72

„ 6 „

3

,m

Sk.

Kjøbenhavn 67 „

H. D.

(Sk.)

Norrkøping (Sv.)

Ob. i Kjøbenhavn

59

72 „

S.D.

(Sk)

Renfrew 57 „

H.D. „ „ 69 „ 4 „

NBRG Aarhuus, 100 „ S.D.„ Kjøbenhavn 65 „ 4 „

NCMG Thy, 60 „ „ „ „ 69 „ 5 „

— Uffo, 60 „ „ „ „ 65 „ 4 „

— Aurora, 80 „ „ „ Renfrew 59 „ 4 „

Hoved

maal

(Fod)

L. 225.6

B. 28.4

D. 16.0

Re-

gister-

Tons

U.D.8221⁄2

T.D.1114

703

L. 25.6 U.D.821

B. 28.4 T.D.11121⁄2

D. 16.0

L. 203

B. 26.7

D. 14.5

L. 204

B. 26.5

D. 14.4

702

U.D.6011⁄2

T.D.681

528

U.D.6041⁄2

T.D.7121⁄2

525

L. 203.3 U.D.6021⁄2

B. 26.7 T.D.710

D. 14.4

L. 203.5

B. 26.7

D. 14.4

L. 197.2

B. 23.5

D. 14.8

L. 184

B. 21.2

D. 13.3

L. 171.1

B. 21.3

D. 12.7

L. 186

B. 25

D. 11.7

L. 191.3

B. 19.6

D. 10.8

L. 163

B. 22

D. 11

L. 196

B. 22.6

D. 12.3

L. 158.6

B. 20

D. 12.5

L. 140.4

B. 19.5

D. 9.7

L. 127.5

B. 20.1

D. 11.0

L. 137.5

B. 18.1

D. 9.5

523

U.D.6021⁄2

T. D.708

522

U.D.540

T.D.6271⁄2

3941⁄2

U.D.4281⁄2

T.D.4641⁄2

3491⁄2

U.D.3601⁄2

T.D.404

3221⁄2

U.D.3671⁄2

T.D.3961⁄2

250

U.D.240

T.D.3571⁄2

232

(c. 299)

c. 212

U.D.382

T.D.4481⁄2

195

U.D.270

T.D.3011⁄2

188

U.D.2041⁄2

T.D.309

1841⁄2

(c. 250)

c. 178

(c. 197)

c. 149

Ejer, eller

bestyrende Reder

«Det forenede Damp-

skibs-Selskab».

31 Skibe med

7476 Tons og

2375 Hestes Kraft.

Bestyrelse:

C. A. Broberg,

L. P. Holmblad,

J. L. Simonsen,

C. A. Garde.

Administrerende

Direktører:

C. P. A. Koch,

for den udenlandske

Afdeling.

H. P. Prior,

for den indenlandske

Afdeling.


Kjendings-

Sigal

KJØBENHAVN. 22

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling|

Sted Aar Materiale

NBLG Brageo, 60 Hk. S.D.(Sk) Dundee (Skot.) 65 J.

— Fylla, 50 „ „ „ Kjøbenhavn 63 „

NHFT Horsens, 60 „ „ „ „ 72 „

— Falster, 50 „ „ „ „ 66 „

— Zampa, 100 „ H. D. Greenock (Skot.) 56 „

— Saxo, 50 „ S. D. Kjøbenhavn 66 „

HBSR Ydum, 40 „ „ Dundee 59 „

— St. Knud, 40 „ „ Kjøbenhavn 65 „

NBPS Yidar, 35 „ „ Bergsund (Sv.) 56 „


Zephyr, 80 „

H. D.

48

Glasgow

Ob. i Kjøbenhavn 65

NBKL Randers, 25 „ S. D. Dundee

Ob. i Kjøbenhavn


Aalborg, 60 „

NHLV Ørnen, 30 „ S. D.

56

68

H. D. Greenock 59 „

Norrköping (Sv.)

Ob. i Göteborg

NJHW Veile, 35 „ „ Kjøbenhavn 65 „

64

72
Hovedmaal

L.139.4

B.18.5

D.10.1

L.127

B.20

D.9.5

L.122.8

B.19.0

D.9.1

L.128.5

B.17.2

D.8.5

L.177

B.17.3

D.7.5

L.126

B.17

D.8.8

L.117.5

B.17

D.9

L.106.5

B.17.5

D.10

L.98

B.20.6

D.9.6

L.144.0

B.16.3

D.7.0

L.103

B.15

D.8

L.150

B.15.2

D.7.0

L.119.8

B.17.0

D.8.1

L.102.1

B.17.7

D.9.8

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

U.D.1841⁄2

T.D.2081⁄2

1411⁄2

(c. 20b)

c 141

U..D.1421⁄2

T.D.1801⁄2

105

(c. 152)

e. 104

c. 103

(c. 148)

c. 102

U..D.123

T.D.147

100

(c. 135)

c. 82

U..D.1201⁄2

T.D.132

81

c. 76 .

U..D.981⁄2

T.D.1101⁄2

75

c. 72

U..D.90

T.D.1061⁄2

71

U..D.120

T.D.1341⁄2

64

— Tordenskjold Fr.

Kjøbenhavn

Ob. i „

52

73

E. y. 25 c. 1200

NCLR Havfruen „ Ob. I Kjøbenhavn 66 „ „ 24 901

NCMP Freja „

Kjøbenhavn

Ob. i „

24

55

„ „ 231⁄2 873

NCSQ Rota „

Kjøbenhavn

Ob. i „

22

64

„ „ „ 8621⁄2

HBJP Signe „

Kjøbenhavn

Ob. i „

53

63

„ „ 161⁄2 4011⁄2

NFGK Johannes Hage Bk.

Nakskov

Ob. i Kjøbenhavn

41

58

E.F.„ 15 2661⁄2

Ejer, eller

bestyrende Reder

« Det forenede Damp-

skibs-Selskab».

„ Det Kjøbenhavnske

Skibsrederi „.

Best. Reder:

H. Puggaard & Co.

10 Skibe med

5263 Tons


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

23 KJØBENHAN.

Sted Aar Mate

riale

Dybde

midt-

skibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, elIer

bestyrende Reder

NFJD Saga Bk.

Kjøbenhavn

Ob. i „

48

65

E.y.

(Fod)

15 2551⁄2

NBGS

NBHL

NBGR

BolettePuggaard

Charlotte Hage

Maria Lehmann

Bg.Nakskov

Rønne


40

47

48

„ „

„ „

„ „

131⁄2


12

188

1831⁄2

1311⁄2

«Det Kjøbenhavnske

Skibsrederi».


Absalon, 130 Hk.

(Under Bygning)

S. D.

3 Kjøbenhavn

/mSk

73 J.O D

L.231.0

B. 30.3

D. 16.9

U.D.c.950

TD.cl350J

c950

Dampskibsselskabet

«Danmark»

NHCV

Thorvaldsen,

120 Hk.

„ „ „ „ 71

J.6Afd

O. D.

L.214.5

B. 28.2

D. 15.7

L.212.8

U.D.8151⁄2

TD.12l91⁄2

8841⁄2

U.D.8141⁄2

Bestyrelse

Ths. Sonne

Forretningsfører,,

NFHM Rolf, 120 „ „ „ „ „ 70 J.5Afd. B. 28.0 TD11031⁄2 Chr. Gottlieb,

D. 15.6 794 M.Gottlieb,

NCRJ Helge, 110 „ „ „ „ Renfrew (Skot). 69 „ 4 „

L. 199.2

B. 26.8

D. 14.7

U. D.638

T. D. 717

4601⁄2

C.F.G. Stage,

J.Strandaard.

HBKL Danmark,100 „ „ „ „ „ „ 67 „ 6 „

L. 198.0

B. 26.8

D. 14.4

U.D.6191⁄2)

T.D.702

456

5 Skibe med

3545 Tons.

— Svend, 150 „ „ „ „ „ „ 72 „

L.230

B. 31

UD.c1007)

TD.13321⁄2 4 Aktieselskaber.

D. 17 c. 1007

L.230 U.D.1007 Bestyrelse:

— Erik, 150 „ „ „ „ „ „ 73 „ B. 31 TD13321⁄2 L.H. Carl, best. Reder,

NHSL Knud, 150 „ „ „ „ „ „ 71 „ 6 „

D. 17

L.222.8

B. 27.2

D. 16.1

c. 1007

U.D.884

T.D.1185

7501⁄2

H.M.Aaris,

H.J.Baagøe,

O.Hansen.

NHCP Gorm, 130 „ „ „ „ „ „ 71 „ „ „

L.222.4

B. 27.2

D. 16.1

U.D.8821⁄2

T.D.1184

7501⁄2

4 Skibe med

3515 Tons.

L.226.2 UD. 996 Dampskibsselskabet

NJLB SjÆlland, 125 „ „ „ „ Gaarden (Kiel) 72 J.(S.D) B. 29.9 TD.14291⁄2 «Kjøbenhavn».

D. 17.4 1095


Jylland. 125 „

(Under Bygning)

„ „ „ „ „ 73 „ „

L.226.2

B. 29.9

D. 17.4

U.D. 996\

TD14291⁄2

c. 1095

Bestyrelse:

F.W. Kiørboe, best. Red.,

Rud. Tvermoes

L.230.8 U.D.1083 Fredr. H. Block,

NJMF

Kjøbenhavn,

100 „

„ „ „ Inverkeithing 72 „ „

B. 27.4

D. 20.1

TD 10941⁄2

701

And. Skrike.

(14)

3 Skibe med 28911⁄2 Tons

NDCK

Dorothea Melchior

Fr. Dordrecht (Hol.) 61 E.y. 20

6221⁄2

___ Eureka 1 ) Bk. Livorno 54 „ „ — c. 524

HBFQ

NCTS

HBGF

Galilei

Gerson

Malvina
Norrköping (Sv.)

Döderhultsvik

Ob. i KjØbenhavn

Hernösand (Sv.)

Ob. i Kjobenhavn

55

51

71

48

61

E. F.Y

F. y.

E. F. y.

151⁄2

161⁄2

151⁄2

3821⁄2

3821⁄2

3291⁄2

Moses & Søn

G. Mechior.

7 Skibe med

2528 Tons.

NHPG Helge Skbg. Karrebæksminde 58 E. y. 12 1571⁄2

NHDC Hroar Bg. Westervik 59 F. y. 10 1291⁄2I


Kjendidgs-

Signal

JØBENHAVN. 24

Skibets Bygnings

Navn

Slags ell

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

skibs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

— Peru Bg- — — E. 16 c. 279

NFVL Thorvaldsen Bk. Kolboda (Sv.) 66 E. F. y. 121⁄2 275

— Nordlyset „ — — E. — c. 260

NHMS Julianehaab „ Uleaborg (Fin.) 38 F. 14 2141⁄2

— Constance Bg- Flensborg 56 E. k. „ c. 214

— Hvalflsken „ Calmar (Sv.) 01 E.F. 141⁄2 c. 212

HBRG Tjalfe „

Svendborg

Ob. i Kjøbenhavn

53

58

E. 13 188

NHML Lucinde „ Holbsek 42 „ 13 1501⁄2

— Neptunus Skbg. Kjøbenhavn 44 „ „ c. 115

— Cornelia SI. — — „ c.57

— Activ Sk. — — „ — c. 44

— De 3 Sestre J. — — „ — c. 42

— Margrethe „ — — „ „ c. 38

— Mathilde „ — — — c. 36

— Kjøbenhavn Bk. Kiel 66 E. y. 131⁄2 c. 358

NDBS Kronprindsessen „ Mirimichi (B. 63 E.F.(A. 121 543

NGVK Nyborg

3

/mSk. Nyborg 66 E. y. „ 2701⁄2

— Aarhus „ Aarhus 66 „ „ — c. 256

NHFQ Assens Bk. Assens 66 „ „ 111⁄2 256

NFHG Christiansbavn „ Malmö (Sv.) 66 „ „ 12 257

NDJG Fyen Bk. Korsør 69 „ „ 131⁄2 3111⁄2

— Korsør „ „ 73 „ „ c. 315

NBLD DronningLouise Bg. Kjøge 68 „ „ „ 2691⁄2

NBRQ Jylland „ Varnanäs (Sv.) 66 F „ 13 2671⁄2

— Foreningen Bk. Malmö 65 E„ — c. 222

NBRP Sjaelland Bg. Korser 68 „ „ 12 205

NCTP Neptun Skbg. Malmö 65 „ „ 10 1521⁄2

NJDS Mercur „ Stege 66 „ „ 101⁄2 141

— Falster 1 ) Bk. Raumo (Fin.) 65 F. z. — c. 365

NHTG Faders Minde „ Nyborg 59 E. y. 141⁄2 299

— Alert „ Nakskov 37 „ „ 15 c. 301

— Samoljot Bg- Kolboda (Sv.) 66 E. F. y. 12 c. 267

NGJP Kjøge Bk. „ „ 69 E. y. 13 2701⁄2

— Titania Bg.

Preussen

Ob. i Kjøbenhavn

14

66

„ „ 12 c. 150

— Julius Skbg. Hamborg 41 „ „ — c. 127

NCHK Valkyrien Bk. Libau (Rusl.) 50 „ „ 161⁄2 3631⁄2

NFRQ Rjukan „ Geestemünde 65 „ „ 13 233

NGSP Rota Bg. Luleå (Sv.) 39 F. „ 1211⁄2 1881⁄2

NFJQ Maria Augusta „ Westerwick (Sv.) 53 E. F. y. 111⁄2 1701⁄2

NDTC Dannevirke Skbg. Korsør 49 E. y. „ 1411⁄2

NBSL Brasilianeren Bg. Döderhultsvik 46 F. „. 11 144

NHKV Øresund Skbg. Westervik (Sv.) 53 E. F. y. 10 131

1) Fh. : «Uuo».

Ejer, eller

bestyrende Reder

«Den kgl.

Grønlandske

Handel».

E. Rink

adm. Direktør.

14 Skibe med

2123 Tons.

«Det danske

Søfartsselskab».

Bestyrelse:

F. W. Kiørboe,

adm. Direktør.

Harald Hansen,

C. F. Tietgen,

G Halkier.

6 Skibe med 17401⁄2 T.

«Seil- og Dampskibs-

selskabet af 1873».

Best. Reder:

F. W. Kiørboe.

8 Skibe med

1884 Tons.

H. S. Hamen

7 Skibe med

17791⁄2 Tons.

Chr. Broberg & Søn

7 Skibe med

1372 Tons.


Kjendings

Signal


Skibets Bygnings-

Navn

Asia, 125 Hk.

(Under Bygning)

Slags ell.

Takling

25 KJ0BENHAVN.

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

skibs

S.D.,(Bg) Gaarden (Kiel) 73

(Fod)

L.224

J.(O.D.)

B. 30

D. 16

NHJB Norden, 135 Hk. S.D.(Sk) Whiteinch (Glasgow) 72

J.6AfdJ

2Dæk

L.227.6

B. 27.4

D. 16.0

(22.2)

Re-

gister

Tons

U D. 820

TD.1274

c 820

UD11961⁄2

TD12101⁄2

778

NGFR Gertrude Sarauw Sk. Åbo (Finland) 47 G. y. 10 121

HBVD Svanen Skgt. Eckernferde — E. y. 101⁄2 114

— Metha Skbg. Horsens

Ob. i RØnne

36

56

E. F. z. c. 112

NCKM Holger Sk. Döderhultsvik 54 F y. 911⁄2 1011⁄2

— Lovise Gl. Aalborg 42 E. 9 c. 75

HBQF Coureer Sk. Kolding 56 . z. 81 65

— Walfrid » Kalmar 64 E. F. 71⁄2 c. 57

NDGQ Helene SI. Aabenraa (Sles.) 38 E. 9 491⁄2

NDPS Elisabeth J. Troense 37 " 8 481⁄2

NHCQ Anna „ Renne 58 "i 61⁄2 311⁄2

— Amorosa Sk. Norge 62 F. 51⁄2 c. 26

— Betzy & Marie J. Helsingør 48 E. — c. 24

NFSC

Bergenhuus,

55 Hk.

SD. (Sk) Kjøbenhavn 70

J.

2Dæk

4 Afd.

L. 152.1

B. 21.6

D. 13.6

U. D. 355

TD.4341⁄2)

309

— Joseph Hambro Bk. Rønne 66 E. F. y. — c. 285

L.125.1 U.D.195

NHCW Axelhuus, 40 Hk. SD. (Sk) Kjøbenhavn 65 J. B. 19.5 TD.2241⁄2

D. 11.6 133

— Josefa Bk.

Sønderborg

Ob. i Hamborg

43

58

E. y. c. 2921⁄2

— James Bg. Bermuda 49 T. 10 c. 131

L. 93 5 U.D.122

NGKC Prøven, 20 Hk. S.D. Norrkøbing (Sv.) 71 F. J. z. B. 19.2 TD.1321⁄2

D. 9.5 1051⁄2

NFVJ Haabet Gl. Svendborg 26 E. 101⁄2 89

— Polly Hagemann Sk. Harburg (N. T.) 56 " 61⁄2 c. 33

NBMG Fremad Tjk. Leer (Han.) 46 " ) 51⁄2 31

NDRV Primus Sl. Horsens 70 E. F. 6 261⁄2

NGFW Axelstad Bg. Helsingør 63 E. y. 111⁄2 1871⁄2

NFHL Dana Skbg. Kjøge :70 E. 101 180

— Victor Sk. Kolboda (Sv.) 56 F. " c 140

NFDG Sømanden " Hobro 49 E. 10 101

HBCD Nicoline Jgl. Bandholm 47 " 91⁄2 87

HBFS Cama Bg. Sunderland 57 E. F. y. 15 260

— Nadeschda Skbg.

(Dagø (Rusl.)

Ob. i RØnne

49

63

E. F. y. — c. 196

HBTF J. F. Erichsen " Kjøbenhavn 68 E. y. 111⁄2 195

HBCV Nordby " St. Johns (B. A.) 61 E.F.(A. 15 2981⁄2

NBDQ Væring Bg. Hebburn (Eng.) 57 J. 13 2081⁄2

— Charles Bal Sk. Horsens 60 E. y. — c. 132

GRDC Gammelholm Bk. Kjøbenhavn 40 E. 121⁄2 2221⁄2

Ejer, eller

bestyrende Reder

«Det Asiatiske Damp-

skibsselskab».

T. Petersen, best. Red.

W. Carstensen, H. F.

Kiellerup, P.A.Petersen.

Dampskibs-Selskabet

«Norden».

M. C.Holm, best. Red.

H. C. Nyholm, C. A.

Petersen, V. Petersen.

H A. Clausen

12 Skibe med

825 Tons.

(F. Th. Adolp's Enke

3 Skibe med

727 Tons.

L. Eagemann

7 Skibe med

7081⁄2 Tons.

H C. Giese's Enke

5 Skibe med

6951⁄2 Tons.

Beatus Pedersen & Co.

3 Skibe med

651 Tons.

H. C. Nyholm

3 Skibe med

639 Tons.

Regeringsskib.

4


Kjendings

Signal

KJØBENHAVN. 26

Skibets Bygnings-

Navn

GRBW Diana, 150 Hk.

Slags ell.

Takting

S. D.

3 /mSk.

Sted Aar Materiale

„ 63 „ y.

Dybde

midtskibs

(Fod)

L. 153.9

B. 22.9

D 12.8

Re-

gister

Tons

UD.2981⁄2

TD.341

1411⁄2

GRDF Larsens Plads Sl. Ob. i Kjøbenhavn 59 E. 8 75

NBVM Lægteren Nr. 1 Nbd. Kjøbenhavn 58 " 71⁄2 52

HBDG Liimfjorden,

L.117.2 U.D.851⁄2

30 Hk. H. D. London 62 J. B. 13.4 T D. 90

D. 6.5 651⁄2

— Argus Sk.

Nykjøbing p. F.

Ob.i „

54

66

E. y. 6 e. 42


— 120 „

(Under Bygning)

S. D. Kjøbenhavn 73 J.

L.136.3

B. 23.7

D. 12.2

U .D.e.290)

c. 160

L.129.3 U. D.192

NCKF Øresund, 60 » S.D.(Sk) „ 65 „ B. 19.5 TD 194

D. 11.5 1181⁄2

NBMJ Helsingør, 80 » „ „ „ „ 68 J.3Afd. L.129.5 UD.2071⁄2

B. 20.2 TD2101⁄2

D. 11.7 108

NCMQ

Skandinavien,

45 »

NCQD Hertha, 90 »

„ „ „

Göteborg 58 J.

L. 97.0

B. 19.9

D. 11.2

H.D. Kjøbenhavn 45 E. L.105.0

B. 17.8

D. 11.5

U.D. 132

T.D. 136

781⁄2

U D.1621⁄2

T. D. 168/

64

NDGR Ida Sl. „ 48 E. y. 9 71

— Activ, 5 „ S.D.(Bd) Göteborg 65 J. — c. 71⁄2

— Niels Juul, 5 „ „ „ „ „ 64 „ — c. 41⁄2

— Esbern Snare Bk. Bremen 53 E. y. — c. 381

— Absalon „ Frankrig 64 E. — c. 201

NHWD Onda „ Fähr (Han.) 52 E. y. 141⁄2 3301⁄2

— Elna Bg. Lübeck 53 E. 131⁄2 c. 239

NCRR Vilhelmine Bk. Gefle 38 F. 161⁄2 2991⁄2

NFWT Baldur Skbg.

Jacobstad (Fin.)

Ob. i Kjøbenhavn

35

38

F. z. 11 126

NHBP Svava „ Rønne 64 E. F. y. 101⁄2 184

NGMR Phoenix „

Paskallavik (Sv.)

Ob. i Rønn

50

62

F E y

1 . U. J.

„ 172

NFQS Hermod „ Rønne 60 E. F. y. „ 161


Mercurius Bg

Kjøbenhavn

Ob. i „

39

62

E. y. —

c. 169

NFRL Tykkebay Hk. Kjøbenhavn 4778 „ 111⁄2 119

— Amphitrite Sk. Kiel 56 „ y. 91⁄2 c. 100

— Maagen " Kjøbenhavn 52 „ „ — c. 90

NBRJ Fylla Bk. Leitri 56 „ 131⁄2 230

NJKM Emma & Sophie Sk. Aarhus 52 „ 111⁄2 134

NBLR Rosalie „ Randers 53 „ 81⁄2 92

HBMC


Ansgar

Valkyrien

Bk. Vegesack (Han.) 49 „ 16 436

1 ) „ Hamborg 40 „ y. " c. 271

— Rio Lgt. Sverig — F. — c. 153

— Rye, 4 Hk. S.D.(Bd) Kjøbenhavn 66 J. Kl. — c. 4

1) Fh.:"Catinka».

Ejer, cller

bestyrende Reder

Regeringsskibe i 'Post-

eller Transportfart.

(Marineministeriet og

Generalpostdirektoratet).

6 Skibe med 5981⁄2 Tons.

Krydstoldvæsenet.

Em. Z. Svitzer's

Bjergnings-Entreprise.

Bestyrelse:

J. D. S. Adolph,

C. A. Broberg,

Aljred Hansen,

M. Levy,

C. F. Tietgen.

Forretningsfører:

Em. Z. Svitzer.

6 Skibe med 600 Tons.

Em. Z. Svitzer.

Enkefru M. Købhe.

Best. Red.: F.C.C.købke

(Bangkok). 582 Tons.

J. J. Hoppe

579 Tons.

P. Brown jun. & Co.

2 Skibe med 4251⁄2 Tons.

E. E. Albertsen

3 Skibe med 517 Tons.

M W. Sass & Sønner

4 Skibe med 478 Tons.

F. W. Kiørboe

3 Skibe med 456 Tons.

Ths.Sonne.

H. E. Hansen

3 Skibe med 428 Tons.


Kjendings-

Signa

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

27 JØBENHAVN.

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister

Tons

(Fod)

NBCF Hedvig Skbg. Fanø 68 E. z. 101⁄2 129

UBKT Elbo (SeeFredericia Skibsj register ) 1081⁄2

— Gardar Sk. Hull 66 " 10 c. 100

— Fredericia " Ribe 50 " 81⁄2 c. 89

NFDL Jacob

Bk. Kjøbenhavn 39 " y. 15 304

Ob. i " 60

— Ludvig Sk. Kjøbenhavn 28 „.„ 101⁄2 c. 105


Nr. 78, 100 Hk.

(Under Bygning)

— Nr. 79, 100 „

(Under Bygning)

H D. Kjøbenhavn 73 „.

L.160

B. 21.5

D.9.5

c. 200

" " " „ " c.200

NHGP Dan Bk. Stockton 56 E. F. y. 16 3981⁄2

NCBH Peddler " Rochester (N. A.) 49 E.F.(A.)y. 171⁄2 3841⁄2

HBJN Juno " Elsfleth 57 E. y. 141⁄2 380

— Johanne Bg. Rønne 49 „ „ 111⁄2 c. 181

Ob. i Kalmar 64

NFQG Karen "

SaxkjØbing

Ob. i Kalmar

49

68

„ „ — c. 1911⁄2

NFPJ Flensborg Bk. Carlskrona 70 E. F. y. — 365

NJBK H. C. Ørsted, S. D

L. 178.1 U D 5441⁄2

20 Hk. (Sk.)

Kjøbenhavn

72 J.7Afd. B. 26.6

D. 15.1

T D 3701⁄2

3371⁄2

— Boy Bendixen Bk. Aabenraa 62 E. y. — c. 339

HBGP Katheriue , Pictou (Br. A.) 63 E F.(A.)y. 121⁄2 324

— Hermann " Fairhaven 55 E. y. e. 320

— Catharina

Theodora " Pr. Ed. Is. (B. A.) 51 E.F.(A)y. 141⁄2 c. 315

NBSD Flensborg Bg. Flensborg

Ob. i Aberdeen

52

68

E. y. 111⁄2 1601⁄2

Ejer, eller

bestyrende Reder

P. Hansen

4 Skibe med

4261⁄2 Tons.

Jacob Holm & SØnner

2 Skibe med

409 Tons.

Dampskibsselskabet

«Kjøbenhavn-Malme».

Bestyrelse:

E Friis, H. Fritsche,

S. Petersen.

400 Tons.

N. P. Brodersen's Enke.

D. E. Funch.

George Knox.

J. A. Fr om

3721⁄2 Tons.

F. C Plaetner*

Det store nordiske

Telegrafselskab.

Bestyrelse:

C. F. Tietgen, m. Fl.

M. C. Holm.

E. C. Møller.

J. E. Valløe.

J. Joost*

H. Th. Christiansen.

3 Skibe med

3041⁄2 Tons.

NJDM Juno Sk. Flensborg 52 " " 91⁄2 86

NBDW Hesperus J. i) 41 " 8 58

NFPB Frode Bg. Svaneke (Born.) 43 " y. 131⁄2 176 Peter F. Heering.

NBPJ Flink " Svaneke 51 " " 11 126

302 Tons.

NFPV

NFMD


Virginia

Danmark

Dan

Bk.

Bg.

Bk.

Ob. i Kjøbenhavn

Bremerhafen

Kjøbenhavn

Ob. i „

Maine

68

61

50

58

54

" "

E. F. y.

" " "

141⁄2

151⁄2


301

2921⁄2

c. 290

O. Chr. Arboe.

A. Heidenheim.

L. H, Carl

— Hjalmar Skbg. Dóderhultsvik

Ob. i KjØbenhavn 52

66

F. 10 c. 123

Ørum & Wulf

3 Skibe med

HBVP Harriet Sk. Kjøbenhavn 68 E. F. 9 87

285 Tons.

— Jenny J. Troense 44 E. " c. 75

NCKL

NHQR

NCGL

Lucinde

Marie

Christine Marie

SK.


61.

Flensborg

Ob. i Stege

Aarhus

Ob. i Carlshamn

Flensborg

46

61

26

51

58

E. z.

E. F. y.

E.

101⁄2

9

71⁄2

1021⁄2

91

461⁄2

P. C. Knudtzon & SØn

4 Skibe med

280 Tons.


kjendings-

Signal

KJØBENHAVN. 28

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

— Draxholm Sl. Holbæk 55 E.

(Fod)

71⁄2 c. 40

NGRS St. Peter Bk. N. Brunswick (B. 55 F. (A) y. 11 2671⁄2

NFTJ Argo Skbg. Robbinston (B. A.) 54 F.(A.)z. 111⁄2 2591⁄2

— Emma Arvigne Bk. Hamborg 48 E. y. 15 c. 256

— ForsØget Bg. Grohn (Weser) 63 " " — c. 245

NHMQ Speculanten Sk. Frankrig

Ob. i KjØbenhavn

49

65

" " 10 99

NDRP SØblomsten Sl. Damgarten (N. T.) 45 " 8 511⁄2

NDRM Valdemar J. Veile 39 " 81⁄2 521⁄2

— Auguste Sk. Barth (N. T.) 56 " I 6 c. 38

HBSM Mory Skbg. Troense 58 " y. 91⁄2 119

— Frederik den

6tes Minde

Sk. England 24 " z. — c. 117

NHDQ Amicitia " Flensborg 47 " B. 91⁄2 91

NHDR Agnes " Aabenraa 65 " 8 48

NCKQ Alexander J. Svendborg 58 " 71⁄2 45

— Anne Sophie " Haderslev 59 " 51⁄2 c. 24

NHLT Afram " Flensborg 57 " 61⁄2 21

— Ingeborg Skbg. Brahe (Weser) 58 " y. c. 132

NHLJ Thyra Sk. Norrkøping 67 F. E. 81⁄2 921⁄2

— Landoro Skbg. Nova Scotia (B. 63 E.F.(A. c. 2151⁄2

NHDJ Alfride Sk. Kalmar 63 E. F. 81⁄2 891⁄2

NCGP Helene Frederikke

" Torneå (Fin.) 51 F. "I 711⁄2

HBQK Gylfe " HelsingØr 68 E 7 391⁄2

NFSB Esperance Bg. Varnanäs (Sv.) 70 E. F. y. 198

NCVH Festina lente " " " 66 " " " ) 101⁄2 197

— St. Alexei Skbg. Kolboda (Sv.) 65 " " " I 11 c. 193

NFBL Alexander Bg. Libau 57 E. z. 121⁄2 1901⁄2

HBGS Hermann " Rønne

42 E. F. y. 12 190

NDLF Nancy Sk.

Ob. i ".

Troense

57

65 E. 9 96

HBKQ Comet 0 Elmshorn 35 » 10 91

— Beatrice Skbg. ThurØ 64 E. y. 11 c. 182

— Dagmar » Malmö (Sv.) 64 " " 101⁄2 c. 172

— Dagmar,8 Hk. SD(Bdj) KjØbenhavn 66 J. — c. 8

NFVQ Valdemar, 8 » » " 71 "i 51⁄2 81⁄2

HBTK Johanne Sk. Guldborg (Lol.) 30 E. 91⁄2 751⁄2

NGBH De tre Venner Gl. Falsled (Faab.) 40 " 9 621⁄2

HBPC Maria J. Aabenraa 47 " 8 501⁄2

— Asta Bg. Nakskov 66 " y. — c. 117

NFMK Maria i) Altona 63 " 11 1761⁄2

— Thor Sk.

HernØsand

Ob. i Piteå

46

57

F. z. 91⁄2 c. 137

NB FT Aurora Ev. Uetersen (Holst.) 44 E. 5 33

NBFK Ida Sk. Helsingør 58 " 10 97

HBTL Elfrieda " Kalmar (Sv.) 65 E. F. 8 70

NCLP Terpsichore

3 /mSk.

Aarhus

Ob. i Kalmar

51

65

E. F. y. 111⁄2 166

Ejer, eller

bestyrende Reder

P. C. Knudtzon &

Son.

N. Andersen*

Th. 3. SØdring.

C. J. HØepfner.

J. F. Carøe

Chr. Thaae

4 Skibe med

241 Tons.

J.Pr. Liassen

236 Tons.

N. Chr. Gram

5 Skibe med

229 Tons.

H. J. RØnne

2241⁄2 Tons.

C. Timme*

JØrgen Bech &

SØnner

3 Skibe med

2001⁄2 Tons.

N. From*

J. C. Heitmann.

C. Eberth.

J. Larsen*

J. P. Arboe*

J Kornerup

187 Tons.

V. van Deur8.

J. O. Løve og P. W. O l sen

3 Skibe med

1881⁄2 Tons.

N. N. Bryde

3 Skibe med

1881⁄2 Tons.

M. J. MØller*

L. A. Bar/red.'*

N. F. Hamen Co.

170 Tons.

J. Anholm's Enke,

Joachime Anholm.

167 Tons.`

C. F. Rentzmann.


Kjendings

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takliog

29 KJØBENHAVN.

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-gister-

Tons

— Cito Sk. Stege 42 E.

(Fod)

— c. 75

— Ditto " Randers 50 " 71⁄2 c. 61

NDPB Johanne Camilla J. Karrebæksminde 59 " 7 30

NHBJ Peter Bg. " 65 " 12 161

— Ingolfur J. Vejle 39 " — c. 51

NHVB Thordis " Helsingør 72 " 8 461⁄2

NIICF Else Kt. Danzig 78 " 9 441⁄2

— Rolf Sk. Svaneke 56 E. F. Y. 91⁄2 c. 141

NFDR Hertha Bg. Aabenraa 23 E. 13 1391⁄2

— Tre Venner Lgt. — — " — c. 137

NCFV William Bg. Wiken (Sv.) 08 E. F. 10 129

— Hjalm Sk. Thurø 62 E. y. — c. 125

NHBK Sønderjylland " Oscarshamn 57 F. y. 9 105

NHSK Nr. X J. Faaborg 51 E. 61⁄2 18

NDKB Rosalie Lgt. — — " 9 951⁄2

NCKR Dan, 18 Hk. H. D. Kjøbenhavn

Ob. i „

5970 J.

L. 59.5

B. 9.1

D. 5.9.

(25)

121⁄2

NCQW El Ole, 16 " S. D. Newcastle 59 "

62.5B.

8.5

(221⁄2)

10

— Fox, 60 Hk.

S. D.

3 Aberdeen

/mSk.

55 T.

L.114

B. 21.1

D. 11.4

(c. 168)

c. 116

— Anneberg Sk. Nykjøbing p. S. 48 E. y. — c. 112

NHQJ Nancy "

Stege

Ob. p. Thurø

56

72

" " 10

1151⁄2

NDTB Activ, 50 Hk. S. D. Westervik (Sv.) 56 E.F. L.112.1 U.D.1411⁄2

B. 23.2 T. D. 163

D. 10 1081⁄2

NDGV Theodor J. Odense 54 E. 9 631⁄2

NDKW Josephine „ Fredericia 68 s H 38

— Barse Sk. Aabenraa 67 E. y. — c. 96

HBKF Marie Kfgl. Holland — E. 6 491⁄2

NJLD Po\vermll,34Hk. H. D. Tyne 65 E.F. KI. L. 88.9

B. 15.8

D. 9.0

(0. D. 89)

441⁄2

Ejer, elIer

bestyrende Reder

Johnsen & Co.

3 Skibe med

166 Tons.

J. P. Møller*

BerufjordsFisk.-Selsk.»

M. Melchior, best. Reder.

3 Skibe med 142 Tons.

O.C. Hammer.

Halberstadt&Mannheimer

F. Gudmann

J. Laursen.

P. Larsen*

N. L. Johansen.

A. W. Skibated

123 Tons.

C. K. Hansen

3 Skibe med

118 Tons.

Kryolith-Mine- og Han-

dels-Selskabet.

J. P. Suhr & Søn.

Brødrene Hiort.

W. Fischer (Reykjavik).

Aktieselskabet «Activ».

Nienstadt & Co.

D. A. Johnsen

1011⁄2 Tons.

J. P. Grau (Barse).

A. Christensen

94 Tons.

NGVF Louise Sk. Korsør 71 E. 9 93 Mohr & Kjær

NBWM Edel & Marie " Ob. i Præstø. 57 » 61⁄2| 47 F. J. Voigt

HBCT Elisabeth Maria Gl. Ob. i Kolding. 67 71⁄2 431⁄2 901⁄2 Tons.

NBCS Aura Skbg. Gaspe (B. A.) 59 E.F.(A.) 10 861⁄2 Petersen & Albeck.

NFPG Soridderen Sk.

Helsingør

ob. p. Fanø.

41

54

E. 91⁄2 85 H. Borring.

NGFS BjØrg Kjøbenhavn 71 " 9 831⁄2 A. Hemmert*

NFTB Svalan " Timmernabben (Sv.) 70 E. F. 81⁄2 82 J. Th. Knudsen.*L C.

HBKR Concordia H NakskovOb. i 3471 E. 10 791⁄2 Ørstect's Enke.

— Emilie " Stettin . 29 u 81⁄2 c. 80 Levin & Salomonsen.

NCFB Johannes " Hamborg 60 » 10 78 A. P. Slager.

— Cailif Kf.

Groeningen

Ob. i Nykjøbing

53 " 7 c. 77 Carl Madsen.


Kjendings-

Signal

NHAVN. 30

Skibets Bygnings

Navn

Slaps ell.

Takling

Sted Aar Materiale

1 ) Fh : „Hanherred" af Aalborg. — 2 ) Er hjemmehørende i Aalborg.

Dybde

Midtskibs

Re-

gister-

Tons

— Christine Sk. Stralsund 47 E.

(Fod)

8 c. 69

NBRT Grevinde B.

Reventlow J. Nakskov 58 „ 9 68

NHCD Sophie Sk. KjØge 71 „ 8 64

NHQK Roar 1 ) H. D. Newcastle o. T. 57

J. L.135.0

B. 14.8

D. 6.3

(D. D. 931⁄2)

611⁄2

Ejer, eller

bestyrende Reder

C.O. J. Carlsen*

A. P. Rasch*

C. Christensen.*

G Greiersen.

A. P. M. Olsen*

N. J. MØller*

— Jason " " 66 " — c. 61

— Enigheden Kf. — — " — . 56

NDPL Otto Sk. Ob. i Kjebenhavn 70 " 8 54 Fried. E. Petersen.

NHRC

NFVK

Frederikshaab

Minesminde

J.

"

Steinberghaf

Faaborg

35

43

"

"

7

"

30

23

C. de Fine Shibsted

53 Tons.

NBTS

Frederik VII,

25 Hk.

H. D. London 57

J L. 119.3

B. 12.9

D. 6.1

U.D.621⁄2

T. D. 67J

47

NBJL Maria 9 A. Christensen.

NGQK

NHRD

)

Annetorp

Luna

J.

Gl.

Sk.

Kolding

Ob. i Malme

Ob. i Faaborg

58

71

72

E.

»

")

7

"

"

42

38

371⁄2

P. Back, sen. (Aalborg).

Laura Wittusen.

H. A. Boye*

NGKD Constance

J. Troense

Ob. i Bogense

36

62

» 71⁄2 391⁄2*

A. Larsen.

— Wilhelmine

Marie

» Saxkjøbing

ob. i Præstø

47

67

» 6 c. 42 J. H. Pronk*

E.F. L. 76.1 U. D. 44 Kjebenhavns Skibs-

NHVR Thor, 40 Hk. S. D. Malmø 72 B. 14.0 T. D. 51 Vandforsynings-Selskab

D. 7.3 21

NDCH Holger, 10 » 0 1 Kjøbenhavn 69 J. L. 62.8 (33) Bestyrelse:

B. 13.8

S. J. Pauhen, M. J.

D. 7 191⁄2 1 Schmidt og Prior.

40 Tons

NDGB Triton , SI. Tenning (Sles.) 39 E. 6 381⁄2 J. P. Kallehauge.

NCKD

NCKG

NGLM

Orion

Caroline Marie

Mathilde

Ev.

J.

ii

Osten (Han.)

Amager

Kjøge

42

59

51ä

51⁄2

61⁄2

71⁄2

341⁄2

35

34

A. Eansen.

N. P. Dam* (Nexe).

F. J. lversen.


NCVR

Louise Marie

Samsø, 20 Hk.

SI.

S.D.KT Nykjøbing p. F. 637

L. 85.2

B. 15.1

D. 7.5

c. 34

U.D.641⁄2

T. D. 72

321⁄2

A. Hage's Enke.

Kjobcnhavns Fiskehandels-Selskab.

Forretningsfører:

J. P. Nørregaard.

NBDF Anne Bolette

Marie

J. Randers 48 „ 71⁄2 31 F. C. Andersen

NBKR

NFJC

NFJK

NGKB

NDVJ

NJRG

De tvende SØdskende

Johanne Marie

Maria Christine

Haabet

Sophie

Mindet

Nb.

J.

"

"

Sk.

J.

Stege


Haderslev


Ob. i KjØbenhavn

Moss (Nor.)

58


26


70

49
„.E.F.

6

61⁄2

51⁄2

61⁄2

6

61⁄2

29

29

281⁄2

241⁄2

27

25i

J. Larsen*

C. P. Schmidt*

P. B. Sartor*

S. F. Sivertsen*

C.N.Kirkmann´s

Hustru.

L. Bentzen.

HBVG Argo Kv. Svaneke 49 E. 6 22 H. Rasmussen.*

— Elise " Aastrup 55 „ — c. 22 0. Pedersen*

NCHF Akureyri Sk. KjØbenhavn 69 „ 6 201⁄2 F. L. Popp.

JNBKG Victoria J. Egernsund (Sles.) 58 „ „ 171⁄2 J. Pedersen*


Kjendings

Signal

Skibets Bygnings

Navn

Slags ell.

Takling

31 KJØBENHAVN — KJØGE — KOLDING.

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

skibs

Register

Tons

Ejer, ellerbestyrende

Reder.

NHJR Maren Sl Vordingborg 26

Ob. i Kjøbenhavn 72

E

(Fod)

5 17

P. C. Nielsen.

— Falken, 16 lik.

Hamborg 67 J. L. 56.7 T.D.251⁄2

S. D.

B. 10.8 U.D. 29J Julius H. Levy.

D. 5.0 141⁄2

— Lykkens PrØve J Rudkjøbing 48! 5 15 D. F. Møller*

NHJM Ørnen Db. Ob. i Kjøbenhavn 66 E.F. 4 131⁄2 E. Knudsen*


68 J. L. 42.1 (11) Kjøbenhavns

Archimedes,8HkJ S.D.Bd Kjøbenhavn

B. 9.3 81⁄2 Havnevæsen.

D. 5.1

121⁄2 Tons.

— Portunus, 5 » „ „ 1 — B — c. 4

NFRV Georg, 15 » H. D. (Randers Ob. i

Kjøbenhavn

6670 E.F. KI. L. 59.3

B. 11.2

D. 3.5

NBQV Viben, 6 » S.D.Bd Kjøbenhavn 68 J. L. 31.2

B. 8.5

(D. 3.7

(17)

81⁄2

A. Høy*

(51⁄2)

4 F. F. Poulsen*

KJØGE (Sjælland)

Havnens Dybde 11 Fod. 4 FartØjer med 315 Reg. Tons.)

NGKM Vilhelmine Bg. Påskallavik (Sv.) 70 E. F. ll1⁄2 194 E. B. Ohlsson.

NHFP Gamle KjØge Sk. Montrose (Skot.)

Ob. i Kjøge

72 F. E. 91⁄2 79 C. Halgreen.

NBJK Mette Kirstine .j. Kjøbenhavn — E. 51⁄2 32 H. P. Rasmussen*

— Fylla Db. Holtug 66 E. KI. 4 c.10 H. Hansen*

KOLDING (Jylland)

(Havnens Dybde 10 Fod. 24 Fartøjer med 18481⁄2 Reg. Tons.)

NCDS Thyra Bg. Kolding 69 E. y. 121⁄2 190

NJFK

HBTC


Poseidon

Kolding

Adelaide

3

/mSk.

Skbg.

Sk.

"

»

Middelfart

72

68

66

"

" y.

" "

101⁄2

111⁄2

101⁄2

177

168

c. 135

N. W. Bastrup

6 Skibe med

8101⁄2 Tons.

NDQW Aya Skbg. (Kiel(Ob. i Kolding 52

70

" 10 106

NFLS Ane

Cathrine

J. Ob. i Kolding 60 " 61⁄2 341⁄2

NFPH Koldinghu

us

Bg. Kolding 70 " y.

131⁄2

2401⁄2

J. S. Borch

NBMT

NGPB

Anine

Elise

Sk.

»

Calmar (Sv.)

Middelfart

68

61

E. F.

y.

E. z.

81⁄2

9

1051⁄2

79

4 Skibe med

495 Tons.

— De tvende

Brødre

J. Ob. i Kolding 55 " 8 c. 70

NFMR Rovers

Bride

Skbg. Cape Breton 56 E.F. 11 136

N. Jørgensen.L. P.

NCBQ Thora Sk. Haderslev 58 E. z. 10 1091⁄2

Christensen.

— Catharine

Marie

„ Aabenraa 72 " y. — c. 100 A. E. Cornett*

NHJQ Johanne

Marie

J. Troense 1796 "

71⁄2

31 P. Nielsen.*


Kjendings-

Signal

KOLDING - KORSØR. 32

Skibets

Navn

Slags ell.

Takling

Bygnings

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

skibs

Re-

gister

Tons

Ejer „eller

bestyrende Reder

NBSQ Hvidkilde J. Ob.iSkovbstrd.(Fna 59 E.

(Fod)

6 22 N. P. Schjødt*

— Carl & Nanna „ UlbØlle 55 „ 51⁄2 c.22 M. H. Kolding*

— Julie „ Svaneke 43 „ „ c.21 J. D. Gundersen (Kjbhvn.)

NHKS Caroline „ Sønderborg 57 „ 6 21 P. J. Gottlob*

— Stenderupstrand „ Kolding 55 „ 51⁄2 c.22 P. Jørgensen*


Mathilde „

Faaborg 55 „ 5 c.19 E. M. Skov*

NHTB Maria „ Kiel 61 „ 51⁄2 121⁄2 E. P. Nielsen*

NGPH

Haabet

„ Rønne 51 „ „ 12 E. P. Sørensen*

KORSØR (Sjælland).

(Havnens Dybde 14 Fod. 19 Fartøjer med 1796 Reg. Tons.)

NCVG Eideren, 200Hk.

H. D.

London

49 J.

L.160.4

B. 22.0

D. 13.4

U D. 307

T.D.3241⁄2

2041⁄2

Freya, 160 „


KjøbenhavnLondon

62

L. 193.0


B. 20.8

D. 9.9

c. 182

NGKQ Jylland, 120 „

London

L176.4 U.D.304


51 „ B. 22.8 T.D. 344

D. 10.0

L.172.

188

— Hermod, 120 „ „ Kjøbenhavn 63 J.SAf B. 19.8

D. 10.4

c. 162

Freyr, 100 „

L. 144.7

B. 17.4

c. 111

„ London 53 J. D. 9.7

L. 126.1 U.D.1561⁄2

HBDJ Fyen, 60 „ S. D. Kjøbenhavn 67 " B. 18.4 T.D.1661⁄2

D. 11.5

L.115.0

791⁄2

— Gerda, 70 „

H. D.

"

52 E.

B. 15.4

D. 8.1

c. 65

HBKD Niord, 40 „

"

"

57 J.

L. 119.0

B. 15.2

U D. 91

T.D.991⁄2

D. 7.1 60

— Helgesen Bk. Korsør 52 E- y. 14 c. 267

— Jørgen 3

/mSk. „ 66 " 12 c. 220

— Jørgine Skbg. „ 62 " ll1⁄2 c. 184

NJGH Else Kirstines

Minde J. Nakskov 50 " 6 201⁄2

— Slesvig " Falsled 33 " 51⁄2 c. 17

NCQP Hekla, 4 Hk.

S. D.

(Aab.Bd;)

Gøteborg

— J.

L. 38.2

B. 7.4

D. 5.0

(T. D. 91⁄2)

71⁄2

Regeringsskibe i

Postfart.

Generalpostdirektoratet.

8 Skibe med

1052 Tons.

J. Kruu8e

3 Skibe med

671 Tons.

J. Jensen*

R. C. Thorsen*

E. Sørensen*


Kjendings-

Signal

33 LEMVIG — LÆSØ — LØGSTØR.

LEMVIG (Jylland).

(Havnens Dybde 71⁄2 Fod. 6 Fartøjer med 399 Reg. Tons.)

Navn

Skibets Bygnings-

Slags ell.

Takling

Sted Aar Material

Dybde

midtskibs

Re

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

(Fod)

NCTR Gesina Antina Skgt. Groeningen 63 E. 91⁄2 1101⁄2 F. Hesthech

NBQP Lemvig Sk. Lemvig 59 „ 7 77 1871⁄2 Tons.

— Odin Bg. Goole 55 " y. 12 c. 161 J.L.Christiansen

— Ingeborg J. Fanø 43 „ 51⁄2 c. 27 M. C. N. Rønberg.

— Dagmar „ Aalborg 63 „ 5 c. 12 H. J. Smith.

NGVW Sanna Emilie Sl. Sogne (Norge) 61 E.F.Kl 4 111⁄2 O. Sørensen* (Harboøre).

NDGL De elleve Sød-

NHSG

skende

Ane Kirstine

J.

Db.


Ane Margrethe „

LÆSØ.

(12 Fartøjer med 1111⁄2 Reg. Tons.)

Læsø 69 E. Kl. 51⁄2 191⁄2 P. B. Larsen*

Læsø

Ob. i Frederikshavn

Frederikshavn

60

72

LØGSTØR (Jylland).

„ „ 5 10 E. Winding.

72 „ „ 4 91⁄2 C. Kiil.

(Havnens Dybde 8 Fod. 25 Fartøjer med 621 Reg. Tons.)

NBKS Frantz Løgstør 58 E. F.z. 91⁄2 112 J. A. Dahm.*

NFPR


Caroline & Sire

Marie

Sk. Mandal

„ Randers

54

54

E. F.

E.

„ 106

c. 63

P. K. Svendsen.*

Chr. Olsen (Kliim.)

— Trine Johanne

Marie J. Løgstør 55 „ 5 c. 37 P. Danielsen.

HBFP Marie Christine

Elisabeth „ Aalborg 47 „ „ 311⁄2 L. C. A. Sund.*Johanne Marie

Margrethe MagLøgstør


48

55
41⁄2

c. 31

c. 30

P. Danielsen.

M Simonsen.


NCVP

dalene

Hobro

RekruttenHobro


54E. F.

51⁄2

6

c. 25

23

F. K. Springborg*

P. J. Hemerig.

— Cathrine Valen- „ Løgstør 52 „ 41⁄2 181⁄2 K. M. Petersen.*

tine


— Kristines Minde


Ulbølle (Fyen) 46 E. 51⁄2 c. 161⁄2 R. P. Reiersen.*

— Anna Maria „ — — „

„ 141⁄2 C. S. Aasted.*Haabet

William

Dkg. Nibe

Sl. Mandal

42 E.F.Kl

48 E. F.

41⁄2


141⁄2

c. 14

C. T. Nielsen.*

J.Gregersen*Prøven

Forsøget

J.

Db.

Nibe


51 E.F.Kl

— E. Kl.

*


131⁄2

101⁄2

S. M. Schønning.*

C. Christensen.*

5


Kjendings-

Signal

LØKKEN —MAMAGER — MARSTAL 34

LØKKEN (Jylland).

(Yderste Revle 15 Fod. 11 Fartøjer med 346 Reg. Tons.)

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

— Hortensia Skbg. Wennersborg 59 E. F. y. 101⁄2 c. 136 S. C. Jensen

NFVR Hermann Sk. Flensborg 54 E. 9 80 3 Skibe med

NGVP De tvende Brødre Sl. — — E. KI. 41⁄2 11 227 Tons.

HBNJ Fortuna Sk. Norge 37 E. F. 7 361⁄2 C. ChristensenTons.

NBSJ Hensigten Sl. „ — E. F.Kl. 41⁄2 12 481⁄2

NBSK Familien „ Svennevig (Norge) 58 „ „ „ 5 14 Th. Larsen.

NBVF FrederikkeMarie J. — — E. Kl. 41⁄2 13 P. B. Christophersen.*

HBNC Haabet Sl. Hafstad (Norge) 36 E.F.K1. „ 12 M. Morthensen.

HBQG Paketen „ Grimstad (Norge) 61 E. F. „ 111⁄2 A. C. Andersen.

NHGV Enigheden „ Norge — E. Kl. „ 11 J. Nielsen (Brødslev).

MARIAGER (Jylland).

(Ved Broen 8 Fod. — Mariager Fjord (Barren) 91⁄2 Fod. 6 Fartøjer med 132 Reg. Tons.)

— Ane Margrethe Gl. Svendborg — E. F. 7 c. 68 J. S. From.

— Jylland J. Aarbus 46 E. 5 c. 181⁄2 J. P. Terkildsen.*

NCRV Baltic „ Arnis (Slesv.) 57 „ 51⁄2 14 P. Sørensen (Alsodde).

bi lb

MARSTAL (Ærø).

(Ydrehavnens Dybde 9 à 71⁄2 Fod. — Indrehavnen 7 Fod. — 250 Fartøjer med 11,408 Reg. Tons.)

NCLM Miranda Bg. Colberg (N. T.) 56 E. y. 13 2501⁄2

NJCH Anne Skbg. Marstal 72 „ 10 149 H. C. Christensen 1 )

NCDH Immanuel Sk. „ 67 „ 11 137 10 Skibe med

NGFQ Jørgen Olsen „ „ 66 „ „ 1191⁄2 1204 Tons.

NFHW Maren „ „ 65 „ 111⁄2 117 Endvidere 5 Skibe med

NHQM Hermine „ Flensborg 56 „ 11 1171⁄2 744 Tons, opførte I

NHBD Lydia „ Marstal 71 „ 91⁄2 100 Svendborg Skibs-

HBDM Europa Gl. „ 67 „ „ 95 register.)

NCGT Enigheden „ „ 64 „ „ 87

NFSH Familiens Haab J. „ 51 „ 7 311⁄2

— Albert Bg. Uleåborg (Fin.) 57 F. 131⁄2 c. 235

NBFV Amanda „ Elsfleth (Old.) 54 E. z. 11 1701⁄2

— Danmark Sk. Helsingør 54 „ „ c. 127

P. K. Rasmussen

5 Skibe med

7301⁄2 Tons.

1 ) De Skibe, ved hvis Ejeres Navne findes vedføiet (O) eller (K), ere hjemmehørende i Ommel eller Kragnæs, de øvrige i Marstal.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

35 MARSTAL.

Sted Aar Materi

ale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

— Ørnen Sk. Veendam (Hol.) 55 E.

(Fod)

91⁄2 c. 114

— Elise Marie „ Steenberghav 53 „ 9 c.84

HBKN Alma Bg. Flensborg 56 „ y. 11 181

Ob. i Marstal 71

NBTL Flora Sk. Troense 63 „ 10 1171⁄2

NHJL Christian „ Marstal 72 „ „ 100

NBSV Aurora „ Thurø 60 „ 91⁄2 91

NDCS Christiane Gl. Cappeln 1798 „ 81⁄2 591⁄2

Ob. i Marstal 64

NDKC Herman Sk. Marstal 67 „ 91⁄2 87

NDBG Hermine Elisabeth

J.


Ob. i „

32

63

„ 9 651⁄2

NDBV Marie Cathrine „

Flensborg

Ob. i Marstal

04

60

„ 8 50

NCWP Haabet „ Ob. I 67 „ „ 49

NGWG De fem Sødskende


Marstal i „

Ob. I

37

67

„ 81⁄2 481⁄2

NGMD Martha Sk. Marstal 71 „ 10 981⁄2

HBRL EliseWilhelmine

Gl.

Cappeln

Ob. i Marstal

42

68

„ 91⁄2 90

NGBF Jørgen Christian

Dreyer

J.

Falsled

Ob. i Marstal

24

58

„ 61⁄2 21

NBQH Bertha Sk. Calmar (Sv.) 51 F. 91⁄2 1141⁄2

NFKJ Cornelia J Ob. i Bandholm 50 E. 71⁄2 50

HBRT Ingeborg og

Bays Minde


Ob. i Marstal 65 „ 61⁄2 27

NDLB Erindring Sk. Fanø 55 „ 81⁄2 771⁄2

NHWS De 18 Sødskende

J.

Nysted

Ob. i Marstal

14

31

„i „ 57

NGWT Karen

Margrethe 1 )


Marstal

Ob. p. Taasinge

52

71

„ 7 31

NHKG Onkahaia Sk. Oscarshamn 56 E. F. 10 1551⁄2

NFLB Eleonore Sophie Bg. Falsled (Faab.) 27 „ y. 121⁄2 150

NCDT Dan Sk. Pembroke 67 „ 9 89

NGDF Thor „ ( Uddevalla l) (Sv.) 59 F. 71⁄2 571⁄2

NJGS Avance „ Marstal 72 E. 10 125

NDKF Alpha ,, „ 66 „ „ 92

NBTC Caroline „ Ob. i Assens 72 „ 81⁄2 721⁄2

— Ane Maries

Minde

J.

Svendborg 18 „ 6 c. 29

NHWF Marie Cecilie ,, Ulbølle 41 „ 61⁄2 20

NBST Skjold Sk. Stralsund 60 „ „ 1041⁄2

NHGS Hermann „ Thurø 72 „ 91⁄2 102

NDJT Maren

Gl.

Troense

Ob. i Sønderborg

18

59

„ „ 77

HBTJ De trendeBrødre J. Troense — „ 61⁄2 25

HBCM Marstal Sk. Blankenese 46 „ y. 10 102

NJMK Fremad

Marstal 73 „ 91⁄2 101

1 ) Fh.: «Adam Vilhelm».

Ejer, eller

bestyrende Reder

P. K. Rasmussen.

C. H. Kromann, jun.

5 Skibe med

549 Tons.

A. H. H. Albertsen

5 Skibe med

300 Tons.

M. R. Weber

3 Skibe med

2091⁄2 Tons.

C. C. Christiansen

3 Skibe med

1911⁄2 Tons.

C. J. Bager (O.)

3 Skibe med

1651⁄2 Tons.

C. H. Carlsen.*

L. H. Krull (O.).

H. J. Erichsen

1461⁄2 Tons.

J. J Bager.

217 Tons.

J. C. Hansen, sen.

3 Skibe med

1211⁄2 Tons.

E. O. Rasmussen.*

H. M. Boye, jun.

L. H. Jørgensen (O.)

102 Tons.

H. A. B. Hansen.

H. J. Hansen.


Kjendings-

Signal

MARSTAL. 36

Navn

Skibets Bygnings-

Slags

ell.

Takli

Sted Aar Materi

al

Dybde

midtski

bs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NHBM Neptunus Sk. Marstal 71 E.

(Fod)

10 971⁄2 F. K. Hansen.*

NFRT Immanuel „ „ 70 E. y. 91⁄2 97 C. C. Kromann.

NCPJ Ane Magdalena „ „ 69 E. 8 611⁄2 J. N. Eriksen (O.)

NCPH Ernst J. Sønderborg 49 „ 61⁄2 34

951⁄2 Tons.

NJHL


Harboe

Sweet Home

Sk.


Rudkjøbing

Banff. (Skot.)

72

61


E. F.

91⁄2

91⁄2

94

c. 91

J. M. Hansen.*

F. H. Jørgensen.*

NJCT Marie „ Thurø 72 E. 9 841⁄2 E. A. Boye, sen.

NCWT Fire Søstre Gl. Marstal

24 „ 81⁄2 661⁄2

151 Tons.

Ob. i Marstal 61

NGCP Anna Sk. Marstal 71 „ 9 811⁄2 N. Nielsen (Vindeballe).

NGKV Freia Gl. „ 51 „ 91⁄2 78 C. H. Gotthilf's Enke.

NFMQ Dania Sk. Nyborg 39 „ 101⁄2 78 H. N. Petersen.

— Ricklef „ Flensborg 53 E. y. 9 c. 82 C. Hansen, sen.

NFBJ Fortuna „ Thurø 70 E. 91⁄2 791⁄2 C. M. Levinsen.*

NDQP Anne Margrethe „ Sandvig (Born.) 41 „ 10 79 C. M. Albertsen.

NGFD Jørgen „ Marstal 71 „ 9 77 M. H. Christensen.*

— Sophie „ Fanø 41 „ 91⁄2 c. 77 F. Jørgensen.*

NFGW Sophie „ Marstal 70 „ 9 76 C. J. Clausen.

— Immanuel J. Cappeln 50 „ „ c. 76 C. N. Halmøe*

— William „ Nakskov 44 ,, „ c. 76 A. H. Christensen.*

NFSK Uffo Gl. Assens 70 „ „ 77 H. C. Grube.

NFGQ Concordia Sk. Rudkjøbing 51 „ 91⁄2 741⁄2 H. H. Hermansen.*

HBCL BrødrenesMinde Gl. Marstal

Ob. i Marstal

55

67

„ 8 721⁄2 R. R. Kromann.

NFDW Hermine Sk. Libau 61 „ 10 74 A. C. Svane's Enke.

NHLR Sophie Marie Gl. Marstal

Ob. i „

20

65

„ 91⁄2 73 A. H. Boye.*

HBCQ Cito Sk. Fanø 57 „ 8 721⁄2 J. C. Schultz.

NGTV Fædrenes Minde Gl. Svaneke 42 „ 9 691⁄2 C. H. Nymann* (K.).

NDFJ De 6 Søstre „ Marstal 65 „ 81⁄2 681⁄2 H. Hansen.

NHPD


Helene

BalderTroense

Ob. i Marstal

Sønderborg

179

9

57
8

671⁄2

c. 67

R. O. Grube.*

J. A. Ishøi.

HBVR Condor Sk. Marstal 68 „ „ 66 H. J. Clausen.*

NDCV Active „ „ 66 „ 8 65 E. N. Christensen.

NHJD Anne 1 ) Gl. Trocnse Ob. i 179 „ 81⁄2 64 L. Hansen.*

Sønderborg 4

NBLV Albertine „ Faaborg

62 „ „ 631⁄2 H. H. Albertsen.*

Ob. i Marstal 68

— Familiens Haab J. Svendborg 14 „ „ c.61 M. C. Boye.*

— Den

„ Svaneke 54 „ 8 c. 61 L. H. Kromann's Enke.

bornholmske Eg

NGCF Wilhelmine Sl. Rendsborg 35 „ 71⁄2 41

H. J. Jensen

— Johanne Margrethe J. Cappeln 34 „ 51⁄2 c. 191⁄2 601⁄2 Tons.

— JohanneCaroline Sk. Marstal 44 „ 61⁄2 c. 39 J. Albertsen, sen.

NDFM Sophie Caroline J. „ 49 „ 6 201⁄2

591⁄2 Tons.

NHJP Neptun „ Nyborg 52 „ 9 581⁄2 C. H. Ericksen.*

1 ) Fh.: «Ane Marie Elisabeth»


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

37 MARSTAL.

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NCSV Anne Kirstine J. Marstal 63 E.

(Fod)

81⁄2 58 E.O.Jørgensen.*

NFTH De tvendeBrødre „ „

1786 „ 9 57 N.N.Bruun.

Ob. i Svendborg 47

NFTR Kirstine 1 ) „ Ulbølle (Faab.) 445 „ 81⁄2 551⁄2 S.K.Hansen.*

Ob. i Svendborg 4

NDLH Haabet „ Saxkjøbing 179 „ 9 55 C.H.Levinsen.*

NFKS Julie „ Svendborg 11 „ 81⁄2 54 R.Wulff'sEnke.

NBVG Frederik den

Syvende

„ Marstal 49 „ „ 521⁄2 L.B.Kromann.*

NGQV Caroline „ Bogø 32 „ 8 501⁄2 H.H.Folmer*,jun.

NDPT Anne Caroline Ev. Vegesack 38 „ 61⁄2 471⁄2 H.C.Hansen.*

Ob. i Blankenese 55

— Anne Cathrine J. Marstal 04 „ 71⁄2 c.51 P.Knudsen.

— Marie Christine „ „ — „ 8 c.50 P.H.Rasmussen.*

— Union „ „ 47 „ „ c.50 R.C.Minor.

HBJV De tvende Søstre „ Troense 04 „ 71⁄2 46 N.O.Svane.*

NFSW Sylph „ Nykjøbing p. F. 51 „ „ 45 H.P.Kromann.*

— Theodor „ Troense 43 „ 7 c.44 H.A.E.Schmidt.*

— Pelican „ Cappeln 23 „ „ c.43 A.H.Larsen.

NFJB De 8 Sødskende „ Kiel 46 „ 71⁄2 40 E.H.Eriksen.*

NFKL Haabet „ Svendborg 30 „ 81⁄2 39 J.C.Pofler.*

Ob. i Marstal 69

HBCJ Fredshaabet „ Ob. i Aarhus. 56 „ 8 40 J.C.S.Albertsen.

— Louise „ Sønderborg 54 „ 7 c.40 M.Hansen.*

HBJS Thora Johanne „ Ob. i Marstal 67 „ „ 391⁄2 C.Henrichsen.*

NHTK Marens Minde 2 ) „ Thurø

178 „ 8 391⁄2 R.C.Boutrup*(O.).

Ob. i Troense 0

NHPQ Fortuna Sk. Marstal 72 „ 7 371⁄2 R.C.Rasmussen.*

NJMS Riborg 3 ) Jgl. Gaarden (Kiel) 63 „ 61⁄2 361⁄2 H.C.Rasmussen*(O.)

NHPM Enigheden Sk. Cappeln 17 „ 7 36 A.Hansen*

Ob. i Marstal 72

NFVH Johanne J. Cappeln 356 „ „ 34 H.A.Boye.

Ob. i Sønderborg 6

NJKF Anne Cathrine „ Marstal 52 „ 71⁄2 33 H.Andersen*(K.).

— Anna „ „ 65 ,, 7 c.38 H.C.Friis.*

— Anne Christine Sl. Svendborg 48 „ 71⁄2 c.37 H.J.Hermansen.*

HBLJ De trendeBrødre J. Marstal 58 „ 61⁄2 36 R.Erichsen.*

— De fire Brødre „ „ 32 „ 7 c.36 M.H.A.Boye.*

— Marie Sophie „ Sønderborg 46 „ „ 331⁄2 H.K.Eschen.*

NDLS Prøven Sk. Flensborg 44 „ „ 341⁄2 H.H.Hermansen.*

NFSM Emilie J. Bandholm 44 „ „ 341⁄2 J.Hansen.*

NHFG Matrone „ Aastrup (Faab.) 47 „ 71⁄2 34 K.Andersen.*

— Lykken Sl. — — E.F. 7 c.35 H.N.Hansen*(O.).

HBVM Ellen Cathrine J. Marstal 58 E. „ 34 N.Christensen*(O.).

NCWF Bodil Cathrine „ Troense 01 „ „ 34 A.H.Kromann.*

Ob. i Kjøbenhavn 49

NJKQ Enigheden Sk. Ob. i Marstal 72 „ 6 33 H.H.Friis'sEnke.

NJLC Anne Cathrine J. Marstal 52 „ 71⁄2 32 H.P.Tofte'sEnke.

NDMS Johannes Minde „ Svendborg 15 „ 7 33 N.C.Rasmussen.*

1 ) Fh.: „ Rasmus Jepsens Minde".

2 ) Fh.: „ Grev Ahlefeldt".

3 ) Fh.: „Dorothea" af Kiel.


Kjendings-

Signal

MARSTAL 38

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling.

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

skibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NDMR Emanuel J. Ob. i Marstal 41 E.

(Fod)

7 321⁄2 R. A. Andersen* (O.).

NHWM Marthe Kirstine „ Arnis 62 „ „ 321⁄2 H. F. Hansen* (O.).

NFJP Wilhelmine „ Ob. i Randers 61 „ 61⁄2 321⁄2 J. R. Hansen* (K.).

NBMW Frederikke „ Cappeln

39 „ 7 32 A. A. Clausen* (K.).

Ob. i Faaborg

NFSQ Dagmar „ Marstal 60 „ „ 311⁄2 J. Hansen.*

NBLJ Catharine „ Ob. i Marstal 68 „ 61⁄2 32 J. A. Olsen.*

NCSF Ellen Cathrine „ Ob. i Faaborg 67 „ „ 311⁄2 J. M. Jørgensen (K.).

NHMT Anne Cathrine Sk. Ommel

52 „ 6 311⁄2 L. N. Andersen* (K)

Ob. i Svendborg 72

— Frederikshaab J. Ulbølle (Faab.) 48 „ 61⁄2 c. 32 F. H. Frederiksen (O.).

HBSN Caroline „ Ob. i Marstal 39 „ 71⁄2 301⁄2 A. R. Albertsen's Enke.

NCWL Cecilia „ Rudkjøbing 12 „ 7 32 N. H. Nielsen* (K.).

Ob. i Marstal 70

NGQF Marie „ Middelfart 50 „ 61⁄2 301⁄2 M. C. Boye.*

Ob. i Marstal 55

NJHT Johanne Sk. Bandholm 54 „ 6 30 C. M. Christensen* (O.).

Ob i Fjellebroen 72

NJMD Ingeborg Kir-

J. Thurø 56 „ 61⁄2 30 A. H. Erichsen* (O.).

stine 1 )

NCHW Theodor „ Ob. i Bandholm 49 „ 7 30 R. H. Bager.

NDQF DE treSødskende „ Nakskov 52 „ 61⁄2 30 K. A. Knudsen,*

NCTL Caroline „ Ob. i Nakskov 49 „ „ 291⁄2 J. Albertsen.

NCMF Lykkens Prøve „ Feiø (Lol.) 14 „ „ 291⁄2 M. Gotfredsen* (O.).

NFSV Gabriele „ Svendborg — „ 7 29 C. N. Hansen.

NHWT Eleonora „ Cappeln

136 „ 71⁄2 261⁄2 J. Hansen.*

Ob. i Marstal 4

NHLF Eline Marie „ Thurø

15 „ 7 27 E. H. Rasmussen.*

Ob. i Marstal

NFKD Ane Sophie „ Ob. i Marstal 61 „ „ 28 R. Albertsen.*

— Elise „ Slesvig 16 „ 6 c. 29 H. N. Simonsen.*

NHWL Henriette Sk. Marstal 57 E. F. „ 25 H. A. C. Boye.*

— Boyes Minde J. — — E. „ c. 29 H. A. Boye.

— Olivia „ Steenberghav 55 „ „ c. 29 C. C. Eschen.*

— Maren Kirstine „ Ob. i Marstal 63 „ „ c. 29 A. C. Hendriksen.*

NHWK Caroline Marie „ Svendborg 18 „ 61⁄2 261⁄2 C. Pedersen* (K.).

Ob. i Marstal

NDMQ Haabet „ Troense 12 „ „ 27 C. J. Boye.*

HBSV Enigheden „ Ulbølle 49 „ 7 251⁄2 H. P. Bastholm* (O.).

NBVH De otte Sød-

„ Troense

26 „ 6 271⁄2 C. Rasmussens's Enke

skende

Ob. i Faaborg 70

(O.).

— Johanne Margrethe

„ Marstal 44 „ „ c. 28 H. P. Jørgensen.*

— Ane Cathrine „ „ — „ „ c. 28 P. Hansen.*

NGJK Caroline „ Thurø 18 „ 61⁄2 25 A. H. Clausen* (O.).

NHQG Ellen Sophie „ Troense

1776 „ 7 25 C. P. Christensen.*

Ob i Marstal 62

— Ane Margrethe „ Cappeln

18 „ 61⁄2 c. 28 R. H. Rasmussen.*

Ob. i Marstal 64

1) Fh. „Jacobine“ af Svendborg.

72

62

67


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell

Takling

39 MARSTAL.

Sted Aar Material

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NCBJ Haabet J. Svendborg 12 E.

(Fod)

6 27 R. L. Albertsen.*

NHKB Caroline 1 ) „ Kolding 11 „ „ 25 C. Christensen.*

NFVD De fem Brødre „ Ulbølle 51 „ „ 24 A. C. Friis.*

NHPR Dorthea Kirstine „ Ob. i Marstal 31 „ 71⁄2 231⁄2 P. J. Kock.*

NGDV Anne Christine „ Arnis

1561 „ 6 231⁄2 E. E. Christensen (O.).

Ob. p. Thurø

NFST Providentia „ Nykjøbing p. F. 50 „ 61⁄2 25 H. J. Hansen.*

— Falken „ Marstal 48 „ 6 c. 25 H. M. Hansen.*

NFHV Fredens Haab „ Ob. i Marstal 62 „ „ 231⁄2 F. H. Frederiksen (O.).

NFRB Stadt Apenrade „ Aabenraa 13 „ „ 23 C. Hansen.*

NHJF Familiens Haab „ — — „ 61⁄2 221⁄2 H. J. Hansen.*

HBFK Rødkilde „ Faaborg — „ 6 241⁄2 H. Albertsen.*

NBDC Claudine Elisabeth

„ Sønderborg 58 „ „ 22 C. Rasmussen.*

NGWC Annes Minde „ Ulbølle 51 „ 61⁄2 211⁄2 E. Christensen* (K.).

NCFL Sophie Magdalene

„ Ob. i Marstal 69 „ 6 23 H. A. Friis.*

— Ellen Margrethe „ Marstal 36 „ „ c. 23 C. Hansen.*

NBVP Eline Cecilie „ Marstal 59 „ „ 22 J. F. Erichsen.*

NJCM Caroline 2 ) „ Rudkjøbing 32 „ „ 20 H. J. Madsen.*

— De 2de Brødre „ — — „ 5 c. 22 C. Johansen* (O.).

— Tillid „ Svendborg 12 „ 51⁄2 c. 22 H. C. Hendriksen.*

— Dorthea „ Steenberghav 31 „ „ c. 22 R. H. Rasmussen.*

— Marthe Kirstine „ Marstal 57 „ „ c. 22 L. H. Krull (O.).

NDMP Mathilde „ — — „ 61⁄2 211⁄2 L. H. Fabricius.*

NBHV Kirstine „ Ob. i Ommel 58 „ 6 21 H. R. Rosenbeck* (K.).

HBST Anne Marie „ Marstal 1772 „ „ 21 B. A. Carlsen.*

NGSF Caroline „ Cappeln 37 „ „ 201⁄2 L. C. Bastholm* (O.)

HBDC Anne Kirstine „ Sønderborg 57 „ „ 20 M. Andersen* (K.).

HBTS Chaloupens

Minde

„ Ob. i Vindeby 68 „ 5 20 P. Rasmussen.*

NJDV Lykkens Prøve „ Aastrup (Slesv.) 37 „ 6 191⁄2 M. R. Mogensen.

— Cecilie „ Sønderborg 53 „ 51⁄2 c. 20 C. J. Boye.*

NGRV DieZufriedenheit Ev. — — „ 41⁄2 181⁄2 H. C. Hansen* (O.).

NJDL DefireSødskende J. Svendborg 1799 „ 6 18 J. H. Frederiksen (O.).

— Haabets Minde „ Marstal 46 „ 51⁄2 c. 191⁄2 C. M. Christensen.*

— Fem Sødskende „ Cappeln 56 „ „ C. 171⁄2 H. Hansen.*

— Enigheden „ Troense 56 „ „ c. 19 J. P. Nymann* (K).

NHJS Marie 3 ) „ Arnis 18 „ 6 161⁄2 J. Tollisen* (O.).

NHWJ Karens Minde „ Falsled 53 „ 51⁄2 171⁄2 C. J. Boutrup* (O.).

NFTK Cathrine Margrethe

„ Marstal 04 „ „ 161⁄2 A. K. Andersen.*

NGCT Margrethe „ Sønderborg 54 „ 6 16 N. L. Petersen.*

NFCH Ingeborg Dorothea „ Flensborg 54 „ 51⁄2 16 E. C. Eriksen* (K.).

NGSL Fortuna „ Marstal 42 „ „ 17 A. C. Kromann.*

NCMW Ellen Cathrine „ Sønderborg 49 „ „ 171⁄2 C. H. Carlsen.*

1) Fh.: „De 2de Brødre“ 2) Fh.: „Pelageren“. 3) Fh.: „Dorthea Frederikke“.


Kjendings-

Signal

MARSTAL — MIDDELFART. 40

Skibets Bygnings-

Navn

Slags

ell.

Takling

Sted Aar Materi

ale

Dybde

midt-

skibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

— Cura J. Helsingør — E.

(Fod)

51⁄2 c. 171⁄2 J. H. Nymann.* (K.).

NJDH Rasmine „ Cappeln 37 „ 5 161⁄2 R. R. Kromann.*

NDLR Maren Christensen

„ Ob. i Marstal 61 „ 6 17 C. A. Christensen.*

NDFB De fire Brødre „ „ „ 69 „ 5 17 J. J. Hansen.*

— Ane Elisabeth „ Kolding 53 „ 51⁄2 c. 161⁄2 C. Jensen* (O.).

— Skovsgaard „ — — „ 5 c. 161⁄2 P. H. Grube.

NGMP Frederikke Eline „ Faaborg 42 „ 51⁄2 141⁄2 J. M. Jørgensen.*

Ob. i Marstal 61

NDWQ Katinka „ Sønderborg 50 „ 5 15 J. C. Boutrup (O.).

NGQC De tvende

Sødskende

„ Marstal 52 „ 51⁄2 15 H. J. Bager.*

NFCS Lykkens Prøve „ — — „ — 15 J. C. Boutrup (O.).

NCDP Ida Vilhelmine „ Vordingborg — „ 5 13 P. P. Dreimann.

NHSC Rinaldo „ Ob. i Marstal 33 „ 51⁄2 141⁄2 C. Hendriksen.*

— Adonis „ Cappeln 43 „ 5 c. 151⁄2 R. M. Rasmussen.*

NFTS Petrine Emilie „ Ulbølle 44 E. F. „ 121⁄2 H. Albertsen.*

— Arion „ Cappeln 36 E. „ c. 151⁄2 E. A. Eriksen.*

NJLQ Caroline „ „ 33 „ 6 14 H. C. Christensen* (K.).

NDCJ Elien Cathrines

Minde

„ Ulbølle 59 „ 51⁄2 15 C. J. Christensen* (O.).

NCMH Fuglen „ Marstal 56 „ 5 14 J. H. Hansen.*

NCBP Anne Marie „ Ob. i Marstal 55 „ „ 14 H. N. Hansen.* (O).

NCBV Karen Marie

Sophie

„ Vejle — „ „ 14 M. H. Christensen* (O.).

HBPS Lykkens Prøve „ Aabenraa 47 „ „ 13 C. L. Clausen* (K.).

NFTQ Hansine Marie „ Marstal 51 „ 51⁄2 131⁄2 C. R. Raahauge*.

— Johanne Marie „ Sønderborg 46 „ 5 c. 14 C. J. Christensen.*

NBTR Anne Marie „ Ærø 17 „ 41⁄2 121⁄2 P. H. Petersen* (K.).

NDQH Ingeborg „ Ommel 55 „ 5 121⁄2 P. A. Hansen* (O ).

NJDB Lykkens Prøve „ Ulbølle 45 „ 51⁄2 121⁄2 P. Jensen.*

NJFW Maagen „ Nyborg — „ 5

11

E. R. Stæke* (O ).

MIDDELFART (Fyen).

(Havnens Dybde 11 à 12 Fod. 28 Fartøjer med 1039 Reg. Tons.)

NFCT Venus Skbg. Middelfart 70 E. y. 11 1911⁄2 C. P. K. Limschou.*

NHDF Eline „ „ 71 „ 101⁄2 1411⁄2 L. Andersen.

NBHS Freia Sk. „ 68 „ y. „ 1401⁄2 R. Andersen* (Kjbhvn.).

— Heimdal „ „ 56 „ 101⁄2 c. 114 J. J. Thuesen (Kjbhvn.).

— Niord „ „ 54 „ 91⁄2 c. 101 N. M. Hansen (Frdrcia.).

NDWL Dagmar J. Kiel 55 „ 61⁄2 291⁄2 K. C. Thidemann

— Anna „ Middelfart 53 „ 51⁄2 c. 26 551⁄2 Tons.

— Lillebelt, 25 Hk. S. D. Goole (Engl.) 64 J. L. 64.5

B. 13.2

D. 5.7

(c. 391⁄2)

c. 26

A. C. Hansen.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

41 MIDDELFAR

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NHVK Haabet J. Middelfart 72 E.

(Fod)

51⁄2 20 C. Wulff* (Snoghøi).

— Triton Sk. Fredericia 65 „ 6 c. 21 M. H. Jensen.*

NFJQ Maria Elisabeth J. Falsled (Fyen) 31 „ 51⁄2 171⁄2 O. A. Broch.*

Ob. i Kolding

NGVJ Henner Friser Kv. Faaborg 61 „ — 19 H. J. Beck.

NGVB Havørnen „ Middelfart 71 „ 5 16 S. J. Omann (Trelde).

NDFK Skandinavia J. Slesvig 49 „ 51⁄2 16 Fr. Andersen.*

— Juliane Christine „ Fredericia 47 „ 5 c. 141⁄2 L. Poulsen.

— Havlit Kv. Vejle 65 „ — c. 141⁄2 H. Nielsen.

NGQM Caroline J. Ob. i Sønderborg 55 „ „ 12 S. Jensen.

60

NAKSKOV (Lolland).

(Havnens Dybde 12 Fod. 52 Fartøjer med 3190 Reg. Tons.)

NFPS Hother Sk. Nakskov 56 E. y. 11 1421⁄2

NFMB Nakskov „ „ 67 „ 101⁄2 135

NFKT Arnette Mathilde „ „ 64 „ 91⁄2 v 2 1011⁄2

NFLC ChristopherHage „

Stege

Ob. i „

51

62

„ „ 103

NFKR Margrethe J. Nakskov 60 „ 9 711⁄2

NGDP Ino Skbg. Nysted 71 „ 11 147

NFHK Marie Sk. „ 67 „ 101⁄2 123

— Balder „ Svaneke 57 „ „ c. 105

NFLW Hebe „ Nakskov 62 „ 10 117

HBLN BølgenOb. i „

55

67

„ 91⁄2 1191⁄2

— Westa „ Nakskov 66 „ 9 c. 76

NGCR Embla „ Nysted 57 „ 11 1371⁄2

NBKF Jens „ Sunderland 47 „ 91⁄2 831⁄2

— Margrethe J. Nakskov 46 „ 61⁄2 c. 29

NFCJ Hermine „ Bandholm 50 „ 6 25


Anna Harboe

Skbg. Skjelskør

66 „ 111⁄2 e. 148

NDFR Sylphiden Sk. Nakskov 54 „ 11 1151⁄2

Puggaard & Hage

5 Skibe med

5531⁄2 Tons.

M. Clausen

3 Skibe med

375 Tons.

P.S. Winchell, Bøttern

& Co

G. Bøttern, best. Reder.

3 Skibe med 3121⁄2 Tons.

J. F. Sellerup

4 Skibe med

275 Tons.

S.&R.Harboe (Skjelskør)

2631⁄2 Tons.

NCRS Mars Bg. „ 69 „ y. 12 2131⁄2

Et Aktieselskab

G. Bøttern, best. Red.


NDFG

Rapid

Mariane

Sk. Sundswall (Sv.)

J. Bandholm

57

60

G.

E.

9

71⁄2

c. 141

44

J. Ø. Andresen (Bandh.)

185 Tons.

NHTJ Union Sk. Nakskov 72 „ 91⁄2 111

G. Bøttern

NHWC Elisabeth „ Nyborg 65 „ 81⁄2 66

177 Tons.

NDBM Fylla „ Nakskov 58 „ y. 10 1171⁄2 L. Bay's Enke.

NHSF Eos „ Nykjøbing p. F. 67 „ „ 921⁄2 P. K. Mikkelsen* (Marstal)

NCRG Caroline „ Rønne 50 „ 101⁄2 90 C. J. Christensen.*

NHBR Cordula J. Svendborg 51 „ 91⁄2 70

W. Jessen

— Ørnen Sl. — — „ 51⁄2 c. 151⁄2 851⁄2 Tons.

NFHQ Ludvig Bay Sk. Nakskov 70 „ 9 831⁄2 Christoph Jessen.6

6


Kjendings-

Signal

NAKSKOV — NESTVED — NEXØ. 42

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NCTQ Deus nobiscum J. Nakskov 57 E.

(Fod)

81⁄2 691⁄2 Ludw. Theisen.

— Emilie Jgl. Cappeln 40 „ 8 c. 60 H. P. Storm.

Ob. i Nakskov 64

NJHM Laura J. Sønderborg 56 „ 7 33 H. D. Brandt.*

NFJH Johanne Sl. Ob. i Thisted 54 „ „ 23 A. Andrea.*

NCJT Eleonora J. Ob. i Nakskov 25 „ 6 211⁄2 S. Ørsted.*

— De tre Brødre „ Horsens — „ 51⁄2 c. 19 C. Andersen.*

NFKC Gulstav „ Rudkjøbing 60 „ 5 14 C. Christensen*

HBRW Martha Kv. Ob. i Rudkjøbing 68 „ — 13 J. F. ( Gunnersen. )

NHSP Oline Fg. Drejø — „ — 121⁄2 C. L. Hansen* (Taars).

NBDM Johanna J. Neustadt — „ 5 10 J. J. Christensen.

NÆSTVED (Sjælland).

(Havnens Dybde 71⁄2 Fod. — Karrebæksminde 12 Fod. — 22 Fartøjer med 1374 Reg. Tons.)

HBMS Niord Sk. Oscarshamn (Sv.) 57 F. 101⁄2 137

HBGC Clara & Cathinka „ Altona 47 E. 10 1101⁄2

HBCP Arentgott&Thora „ Karrebæksminde 67 „ 9 851⁄2

HBGM Anna J. Svendborg 44 „ 8 401⁄2

NBWT Lauritz Sk. Karrebæksminde 67 „ 11 1471⁄2

NDMG Katrine Skbg. „ 69 „ „ 1411⁄2

C. M. Wittusen

4 Skibe med

3731⁄2 Tons

L. Hansen (Krbksmnde)

289 Tons.

HBND Herluf Trolle Sk. „ 47 „ „ 97 H. V. Fiedler (Skjelskør).

NJHF Sophie „ „ 67 „ 91⁄2 93 J. H. Pedersen.

NBPG Dannebrog „ „ 48 „ 101⁄2 83 A.Hermansen (Krbksmd.)

NFQM Wilhelmine Gl. Cappeln 49 „ 91⁄2 761⁄2 N. L. Sørensen („).

Ob. i Kjøge 70

NCPT Charlotte Sk. Karrebæksminde 69 „ 8 65 E. Albertsen's Enke („).

NDHW Mester Sl. Korsør 38 „ 91⁄2 611⁄2 E. A. Sørensen* („).

NJFM RasmineKirstine J. Svendborg 20 „ 8 48 H. P. Møller* („).

NBQT Petrine Sk. Karrebæksminde 66 „ 71⁄2 451⁄2 E. C. Sørensen* („).

NJGR Margrethe „ „ 46 „ 71⁄2 48 A. Erichsen.

Ob. i „ 66

NFJS Familien J. Helsingborg 48 „ 7 321⁄2 Fr. Ludv. Brandt.

— Elisabeth „ Nordgaardholz 42 „ 5 c. 22 O. Sørensen.*

— Anna Sl. Flensborg 59 „ „ c. 17 H. Nielsen.*

NFHP Trine J. — — „ 4 11 H. P. Christiansen.*

NEXØ (Bornholm).

(Havnens Dybde 10 à 12 Fod. 17 Fartøjer med 1187 Reg. Tons.)

NGSR Margrethe

3

/mSk Nexø 71 E. Y. 11 186 P. Berg

NFDT Tre Søstre .Skbg. „ 70 „ „ „ 160 9 Skibe med 794 Tons.


Kjendings

-Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

43 NEXØ — NIBE — NYBORG

Sted Aal Materi

ale

Dybde

midtski

bs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NBGL Velox Skbg. Porsgrund (Norge)

Ob. i Nexo

67

68 E. F. 9

1091⁄2

NJFV Maria Sk Ekenäs (Sv.) 72 „ „ 8 791⁄2

— Hans Andreas „ Nexø 64 E. — c. 79

P. Berg.

— Hermann „ Calmar (Sv.) 65 F. — c. 65

NDBT Christian „ Ekenäs (Sv.) 68 E. F. 7 60

NJLM Peter „ Nexø 72 E. „ 33

— Karen J. „ 47 „ — c. 22

— Nexø Bg. „ 55 „ — c. 171 M. J. Munch.

NGQH Emanuel Sk. Ekenäs (Sv.) 70 E. F. 71⁄2 74 A. O. Strand.

NFRK Rappadai „ Stettin — E. 61⁄2 36 O. E. SonneOliva

Foreningen

J. Nexø

Jgl. Sarsmola

57

59


E. F.c. 33

c. 51

69 Tons.

A. P. Caspersen.*

— JohanneKirstine J. Nexø 42 E. 51⁄2 131⁄2 J. A. Marcher.

NIBE (Jylland).

(Ved Broen 9 Fod. 16 Fartøjer med 536 RegTons.)

NHWV Annette Cathrine Skbg. Løgstør 51 E. 10 1011⁄2

NDPR Camilla Sk Aalborg 70 „ 8 881⁄2

NGBP Jane J. „ 71 „ 7 501⁄2

— Natalie Jacobine „ ,, 43 „ 61⁄2 c. 51

— Christine Marie „ „ 54 „ 41⁄2 c. 26

— Anne Cathrine

Dorthea „ Nibe 49 E. F.KI „ 141⁄2

— Ernst Jgl. Aalhorg 54 E. 9 c. 88

NCRD Knud J. „ 49 „ 8 541⁄2

J. C. Wibroe

6 Skibe med

332 Tons.

S. Færch

1421⁄2 Tons.

— Margrethe SI. — — E. F. 4 12 Th. Jensen*

NYBORG (Fyen).

(Havnens Dybde 121⁄2 Fod. — I Fjorden 22 Fod. — 50 Fartøjer med 3024 Reg. Tons.)

HBSG Anna Maria Bg. Nyborg 55 E. y. 131⁄2 2351⁄2

NCPF Ida „ „ 69 „ „ 12 1901⁄2

NJKD Gefion Sk. „ 52 „ 10 105

NJBL Christiane 1 ) Bg. Hull 56 „ F. 111⁄2 132

NHVQ Liberta 2 ) Sk. Arnis 56 „ y. 11 127

NDLP Ida „ Carantan (Frank.) 44 „ 10 1101⁄2

NDJQ Perle „ Elmshorn (Holst.) 60 „ 91⁄2 93

1) Forh.: „Malmø" af Malmø. 2) Fh.: „Kehrwieder" af Hamburg.

W. Kruuse

3 Skibe med

531 Tons.

H. Friis

5 Skibe med

532 Tons.


Kjendings-

Signal

NYBORG — NYKJØBING p. F. 44

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materi

ale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NCJW Taletha Sk. Twillinggate (Isl.) 58 E. F.

(Fod)

10 691⁄2 H. Friis.

— Johanne Marie Bk. Aabenraa 63 E. y. — c 322 R. P. Petersen.


Sif, 50 Hk.

(Under Bygning)

S. D.

3 /mSk. Skibhusene(Odense) 73 E.

L.145.3

B. 24.8

D. 12.6

U.D 303

T.D.3261⁄2

c. 185

Et Interessentskab.

H.W.Clausen, best.Red.

NBLR Mathilde Bg. Boston (A.) 40 F.(A.)y. 11 1691⁄2 C. J. Bøye.

HBRQ N. M. Harboe Sk. Nyborg 58 E. „ 1351⁄2 S.&R. Harboe (Skjelskør).

NCLG Carl Emil „ Amsterdam 54 E. y. 111⁄2 1331⁄2 H. W. Clausen.

NHDB Prøven Bg. Nyborg 27 „ 121⁄2 130 Joh. Kruuse.

NBGK William Skbg. „ 68 „ 10 1261⁄2 L. D. Meltz.

— Haabet Sk. „ 56 „ 101⁄2 c. 119 Chr. Jensen.

NFCD Marie Agnethe „ Troense 40 „ 11 95

214 Tons.

NGTD Anna „ Nyborg 71 „ 91⁄2 841⁄2 H. P. Olsen.*

NDPW Malvina „ Eckernførde 52

„ 91⁄2 65

P. S. Lund.*

Ob. i Nyborg

— Fortuna Kf. Nybbel 45 „ 5 c. 35 P. Jensen.*

NBRF De to Søstre Sk. Karrebæksminde 58 „ 61⁄2 341⁄2 J. C. Pedersen.*

— Laurine Mathilde J. Aastrup (Fyen) 63 „ 6 c. 30 H. Hansen.

NBLQ Hermandine „ Svendborg 11 „ „ 23 C. Jensen.*

Ob. i „

NJCV Møllernes Minde „ Troense 42 „ 61⁄2 21 P. Haugaard.*

NCTK Victoria „ Svendborg 16 „ 5 20 H. Hansen.*

71

63

NYKJØBING (Falster).

(Havnens Dybde 12 Fod. 26 Fartøjer med 1269 Reg. Tons.)

NHBV Roska Bg. Nykjøbing p. F. 56 E. y. 12 166 L. C Dresler.

NJCR Nøkken Sk. „ 64 „ 91⁄2 87

NJDG Leda J. „ 72 „ 7 47Castor

Pollux

67

676

51⁄2

c. 32

c. 31

NHJV Mathilda Sk. Ekenäs (Sv.) 56 F. E. 8 711⁄2

— Christiane „ Sundswall 45 F. „ c. 63

HBLC Sif „ Nykjøbing p. F. 57 E. 61⁄2 35

Fredr. E. Holst

4 Skibe med

197 Tons.

J. B. Sidenius

3 Skibe med

1691⁄2 Tons.

NDSG Thor „ „ 49 „ 10 1211⁄2 E, Poludan Müller (Kbhn.).

NBRK Nimrod „ „ 58 „ 101⁄2 121 E. C. Benzon

NHDM Heimdal „ „ 54 „ „ 1171⁄2 Edw. Benzon.

NGJB Enigheden J. Troense

Ob. i Nykjøbing p. F.

1797

60 „ 81⁄2 651⁄2 J. P. Rasmussen

(Stege)

NBWG Anna Catharina „ Cappeln 40 „ 7 321⁄2

98 Tons.

NBGP Prøven Sk. Marstal 68 „ 91⁄2 83 A. C. Svane (Guldborg).

NFGM Familiens Haab Jgl.

40

Stege

ob. i „

71

„ 7 451⁄2 R. Pedersen.*

HBRK Maren J. Nykjøbing p. F. 68 „ 71⁄2 37 M. A. Marquardt.

HBJT Johanne Marie J. Ob. i Vordingborg 58 „ 51⁄2 23 O. Rasmussen* (Feiø).


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

45 NYKJØBING p.F.—NYKJØBING (Jyl.).

NYKJØBING (Sjæl.).

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Register-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NHVW Paquetten

NCRM DortheaEleonora

J.


Troense

Ob. i Præstø


11

66


E.


(Fod)

51⁄2

5

21

18

B.J. Hingely* (Eallchave).

K. L. Christoffersen.*

— Kromanns Minde „ Marstal 56 „ 51⁄2 c. 161⁄2 H. O. F. Carlsen.*


4 Sødskende


Rønne 53 E. y.

4

81⁄2 Chr. Pedersen.*

NYKJØBING paa Mors (Jylland).

(Havnens Dybde 8 à 9 Fod. 26 Fartøjer med 992 Reg. Tons.)

HBNW Caroline Sk. Nykjøbing p. M. 50 E. 71⁄2 85

NHSW Caledonia „ Grimstad (Nor.) E. F. z. 81⁄2 72

HBPG Johanne Magdalene Gl. Løgstør 56 E. 6 59

NJDF Marie Sophie „

Malmö

Ob. i Frederikshavn

62

72

E. F. 8 611⁄2

NJGC Johanne Bg. Granville 56 E. y. 121⁄2 1641⁄2

— Thora Skbg. Bandholm 67 E. 9 c. 117

HBNR Amor Sk. Fahr 47 „ 81⁄2 1011⁄2

— Anna Dorthea „ Christiansand 56 „ 6 c. 50

NHCS CarolineJohanne

Dorthea J. Aalborg 36 „ 61⁄2 46

— Cort „ Nykjøbing p. M. 66 E. F. 51⁄2 c.33

— Johanne Marie „ — — E. — c. 31

NHRJ Christiane Sophie

Sl.

— — „ 51⁄2

— Ane Cathrine 1 )

NHRK De tvendeBrødre


J.

Løgstør

Grimstad

49

19

E. F.

E.


5


ChristinesMinde

„ Ulbølle

261⁄2

c. 28

17

c. 161⁄2

46

„ 51⁄2

L. Trap

4 Skibe med

2771⁄2 Tons.

H. V. Cortsen.*

A. S. Sørensen.

A. B. Wøller.

N. P. J. Heilschou.*

C. Hansen.*

C. Poulsen.*

M. Christensen.*

A. C. Axelsen.

N. C. Petersen.*

N. E. Henriksen (Four.)

N. C. Petersen.

NYKJØBING (Sjælland).

(Havnens Dybde 8 Fod. 22 Fartøjer med 1491 Reg. Tons.)

HBQJ Hiram Bg. Kohlboda (Sv.) 55 F. 10 1661⁄2

HBML Hekla

NHCR CarolineAugusta

„ Piteå

Sk. Thurø

41

71

F. y.

E.

101⁄2

10

1421⁄2

138

N. W. Thomson

5 Skibe med

— Anne Cecilie „ Hagby (Sv.) 68 E. F. y. — c. 1331⁄2 621 Tons.

NDKR Emanuel „

Thurø

Ob. p. „

50

60

E. 7 401⁄2

— Louise Bk. Aabenraa 62 E. y. — c. 227 M. Hansen.*Christine

Ida

Skbg. Faaborg

Sk. Troense

67

66

„ „

„ „

11

9

c. 145

c. 110

C. G. F. Petersen

3 Skibe med

NHFS Manna „ Aabenraa 55 „ 81⁄2 721⁄2 3271⁄2 Tons.

1 ) Overføres til Løgstør.


Kjendings-

Signal

NYKJØBING — NYSTED — ODENSE. 46

Skibets

Navn

Slags ell.

Takling

Bygnings-

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder


Marie Kirstine

Sk. Nakskov

Ob. i Svendborg

50

67

E.

(Fod)

9 c. 97 J.F.F.Ekmann (Kjbhvn.

NCFG Emanuel J. Helsingør 59 „ 7 371⁄2 H. Bentzen & CompTrine

MarianeOb. i Aarhus

Nakke (Sjæl.)

58

476


c. 26

c. 23

3 Skibe med

861⁄2 Tons.

NGDQ Marie „ Barth (N. T.) 29 „ 7 401⁄2 Th. Jensen.*

— Lykkens Haab „ Flensborg 57 „ 6 c. 27 L. Petersen (Rørvig)

NDVF Cathrine Caroline


Svendborg

45 „ 23 M. Nielsen.*

— Vandringsmanden „ manden Sverig — E. 5 c. 151⁄2 P. Christensen.*

NBHP Sifa

NYSTED (Lolland).

(Havnens Dybde 101⁄2 Fod. 9 Fartøjer med 386 Reg. Tons.)

Sk. Nysted 68 E. 9 871⁄2 F. Sparre.

NHCG Eutychius „ „ 66 „ „ 70 C. Bønnelykke.

— Marie Gl. Cappeln 50 „ 8 c. 71 Storm (Nakskov).

— Dina Margrethe J. Thure (Fyen) 44 „ 6 c. 29 B. Rasmussens's Enke.

— Emanuel „ Svendborg 12 „ „ c. 28 O. Rohde.

— Svend „ Nysted 65 „ „ c. 27 P. Knudsen.*

NBQW Mariane Sl. Nakskov 48 „ 7 261⁄2 T. A Klotz.*

NGMH Ditmarschen Ey. Uetersen 47 „ 41⁄2 241⁄2 R. Danielsen.*

NGLV


Fru Margrethe

Ellen

Tjk. Rendsborg

Ob. i Kiel

28

55

ODENSE (Fyen).

„ „ 221⁄2 B. Larsen.*

(Havnens Dybde 10 Fod. — I Fjorden 17 Fod. — 69 Fartøjer med 4079 Reg. Tons.)

Skbg. Odense

66 E. 91⁄2 c. 133

NCMR Cekrops Sk. Troense 52 „ 101⁄2 118

NCBM Frederikke „ Odense 61 „ 10 117

HBLM

Peter & Vilhelm

Bg.

Svendborg

ob. i Odense

38

67

„ „ 100


Ellida

Sk.

Odense

Ob. i „

57

66

„ 81⁄2 c. 99

NBWF Anna „ Middelfart 62 „ 9 80

HBSD Klinteberg Jgl. Odense 58 „ 81⁄2 681⁄2

NGCW Alexandra

Bg.

Faaborg

Ob. i Odense

41

62

„ 121⁄2 195

NGBM Caroline

Sk.

Döderhultsvik

Ob. i Odense

51

63

E.F. 10 1151⁄2

NFKQ Cæsar „ Troense 59 E. 91⁄2 110

NFSD Christine Skbg. Odense 63 „ 11 138

NBKQ Betzy & Laura 3

/mSk.

Sønderborg

Ob. i Odense

40

58

„ 10 113

H. T. Helweg

7 Skibe med

7151⁄2 Tons.

W. Petersen

3 Skibe med

4201⁄2 Tons.

P. H. Petersen.

3 Skibe med

335 Tons.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

47 ODENSE.

Sted Aar Materi

ale

Dybde

midt-

skibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NDKJ Gefion Sk.

Kjøbenhavn

Ob i Odense

13

67

E.

(Fod)

9 84 P. H. Petersen.

NBSR Sophie

NDMB ThoraOdense


65

67
91⁄2

99

961⁄2

Urhan Hansen

3 Skibe med

NBCT Jens Benzon „ „ 67 „ „ 94 2891⁄2 Tons.

NBGD Dannebrog Bg.

Svendborg

Ob. i Odense

40

68

E. Y. 13 194 C. P. Buck (Bogense).

NCBF Odense Sk. Odense 56 E. 101⁄2 1031⁄2 P. Rasmussen's Bo

NBPK

NGKF

Thyra

Peter

J. „

Skbg. Uleåborg

48

56


F.

81⁄2

8

571⁄2

1201⁄2

2 Skibe med 161 Tons.

F. W. Jensen.

NDKL Emanuel „ Sønderborg 40 E. 111⁄2 112 R. J. C. Bang*

NHQW Hermod Jgl. Odense 52 „ 81⁄2 621⁄2 J. H. C. Weeke

NJCB Ellekilde

NBRM Aurora

J.

Sk.

Thurø

Odense

55

59


,,

71⁄2

10

461⁄2

109

109 Tons.

H. P. Poulsen.*

NHLG Hansesminde 1 ) „ Middelfart 56 „ 11 1061⁄2 A. Chr. Andersen.

HBFV

NFDP

Glory

MinervaBlankenese

Ob. i Lemvig

Odense

41

46

5510


100

1011⁄2

J. C. Andersen.*

J. J. Stokkebye.

NBDG Acme „ Nordby p. F. 57 E. z. 9 101 M. Larsen* (Stige).

— Alpha „ Skotland 57 E. F. 91⁄2 c. 99 S. C. Brummer.

NDHS Emma „ Marstal 61 E. 9 841⁄2 L. Andersen.

NGJD Emanuel Gl. Fanø 51 „ 81⁄2 661⁄2 J. W. Maar

— Marens Minde J. Odense 57 „ 5 c.151⁄2 82 Tons.

NCQS Sophie Sk. „ 62 „ 9 791⁄2 A. Holbeck & Søn.

NBWK Johanne „ Cappeln 48 „ 91⁄2 78 C. H. Møller.*

NCLB Christianshaab „ Sønderborg 41 „ 10 771⁄2 J. P. C. Nielsen.

NCJK Skibsværftet Sl. Nyborg 40 „ 9 68 E. B. Muus (Kjbhvn.).

NDTJ Fanny Sk. Odense 70 „ 8 441⁄2 W. R. Maegaard.

HBQV Julies Minde J. Sønderborg 57 „ 7 36 C. J. Dyreborg* (Vejle).

NBCW Caroline „ Taasinge 24 „ „ 321⁄2 J. C. Møller.*

— Eline Cathrine „ Ulbølle (Faab.) 62 „ 61⁄2 c. 53 P. Hansen.*

NJLG Ane Margrethe Sl. Christiansand 14 „ 7 291⁄2 R. Rasmussen.*

NDGW DetreSødskende J. — — „ 61⁄2 291⁄2 S. A. Holmer.*

NDGM Anna Salome „ Ob. i Kiel 59 „ „ 29 M. Christiansen.*

De elleve Sød-

NDCG

skende

„ Falsled (Faab.) 46 „ „ 271⁄2 M. P. Rasmussen.*

NCBD Rasmine Marie „ Odense 58 „ „ 251⁄2 N.J. Marstrand*

NDLW Karen Kirstine „ „ 53 „ „ 241⁄2 N. Christiansen.*

NDBF Margarethe „ Ærøskjøbing 61 „ 6 211⁄2 M. Poulsen.*

NFMT Christian Sl. Assens 56 „ 51⁄2 211⁄2 E. F. Esmann.

— Dagmar, 20 Hk. S. D. Kjøbenhavn 64 J.

L. 71.0

B. 12.3

D. 6.8

(c. 371⁄2)

c. 20

Kanalkommissionen.

— Marie Abelone J. — — E. — c. 19 M. Christiansen.*

NCVT Helleflynderen „ Ob. i Aastrup 54 „ 51⁄2 181⁄2 P. Pedersen.*

Karen Christine

NDMH

Marie

„ Odense 60 „ „ 17 C. Christiansen.*

NBDH Haabet „ Ob. i Bandholm 48 „ 5 141⁄2 O. Andresen.

NGTQ Ane Marie Christine „ Fredericia 52 „ „ 131⁄2 H. Lind Hansen.

1 ) Fh.: „Caroline" af Kjerteminde.


Kjendings-

Signal

48 PRÆSTØ—RANDERS.

PRÆSTØ (Sjælland).

(Havnens Dybde 10 Fod. 8 Fartøjer med 108 Reg. Tons.)

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

— St. Laurentzius J. Svendborg 46 E.

Dybde

midtskibs

(Fod)

61⁄2

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

c. 34 Th. Lauritzen.*

NFHD Haabet „ Thurø 25 „ 6 181⁄2 J. O. Huusfeldt.*

— De fireSødskende „ Ob. i Præstø 69 „ 41⁄2 121⁄2 Chr. Halling.*

— Falken Sk. „ „ „ 67 „ — c. 12 C. Olsen.*


Anne Marie

J.

Præstø

Ob. i „

57

67

RANDERS (Jylland).

E.Kl.Kr 41⁄2 c. 12 R. Grønvold's Enke.

(Ved Broen 9 à 10 Fod. — Udbyhøj 11 Fod. 33 Fartøjer med 3320 Reg. Tons.)

NFRG William Bk. Danzig 48 E. 16 341

NDHV Frigga „ „ 56 „ 141⁄2 3311⁄2

— Christiane Skbg „ 45 „ 101⁄2 c. 118

HBLK Arved „ Nordby p. F. 67 E. y. „ 1531⁄2

NFCL Foussingø „ Randers 70 E. „ 146

NBDJ Merkur Sk. Brevig

Ob. p. Fanø

— Niord, 70 Hk. S.D. Dundee 66 J.5Afd.

58

68

F. 81⁄2 671⁄2

L. 159.2

B. 22.1

D. 12.5

(c. 356)

c.271

— Randers Bk. Randers 66 E. y. 13 c. 252

NJHV Activ, 50 Hk. S.D.(Sk) Whiteinch (Glasgow) 72 J.

L. 145.2 U.D.2931⁄2

B. 23.6 T.D.3701⁄2

D. 11.2 2301⁄2

A. Andersen

3 Skibe med

7901⁄2 Tons.

A. Paulsen

3 Skibe med

367 Tons.

Randers Dampskibs-

selskab af 1866.

A. Andersen, P. Petersen,

og J. Ankerstjerne.

Et Aktieselskab

J. H. Heerfordt, C. Hassager

og P. T. Petersen.

Dampskibsselsk. "Acliv"

O. Eassager, best. Red.

J. Steenberg, J. Anker-

stjerne, Fr. Jensen, m.Fl.

NHVS Alice Skbg. Harburg 66 E. y. 12 214 M. Michaelsen.

NDGP Margrethe „ Randers 69 „ „ 111⁄2 1781⁄2 C. Hassager.

NGQB Pegasus Sk. Hannover 57 E. 10 911⁄2

— Anna Gl. Fanø 43 „ 8 c. 74

HBLR Inger Marie Gl. Christiansand 30 E. 81⁄2 611⁄2

NHGC Organ Evgl. Hamborg 43 „ 61⁄2 53

Fr. Jensen

1651⁄2 Tons.

N. N. Krogsgaard

1141⁄2 Tons.

HBTW Ida Skgt. Elsfleth (N. T.) 57 „ 91⁄2 1131⁄2 S. E. Schmidt.

NHFV Randers Sk. Randers 63 „ 9 991⁄2 P. Thygesen.

HBMJ Vilhelm „ „ 48 „ „ 82 J. Ankerstjerne.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

49 RANDERS — RIBE — RINGKJØBING.

Sted Aai Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

— Marschall,40 Hk. H. D. Newcastle 56 J.

(Fod)

L. 78.7

(c. 73)

B. 17.1

c. 51

D. 8.3

L. 37.5

Havnekommissionen

58 Tons.

— Vildanden, 4 „ „ „ Motala (Sv.) 67 „ B. 11.3

D. 3.6

c. 7

HBTV Nummer Een Dpr. Randers 68 F. 3 271⁄2 Brødrene Steenberg

— Fremad Nr. 2 „ „ 66 „ „ c. 20 471⁄2 Tons.

NFMJ Dannebrog Sk. „ 70 E. 6 36 Th. Schønau.

NJCL Valhalla „ Langø (Nor.) 55 F. 7 321⁄2 J. Jensen.*

— Marie J. Odense 54 E. 61⁄2 c. 32 O. Mosegaard.*

NHWP Diana Ev. Uetersen 41 „ 51⁄2 321⁄2 H. P. Buck.*

NDQS De tvendeBrødre J. Thurø 06 „ 61⁄2 271⁄2 H. P. Wulf.*

NGHD Randers

— Marie

D.M. Haderslev

J. Assens

57

10

F.

E.

41⁄2

6

(44)

27

c.26

M. N. Bjerring.

A.Chr.Sørensen* (Uglhsn).

NDPG Marie Elisabeth „ Faaborg 17 „ „ 251⁄2 J. L. Ovesen.

NGFH


Birgithe Sophie

Lykkens Prøve


Flensborg

Ob. i Randers

Sk.Pr Randers


71

67


F.

61⁄2

4

21

19

J. Nielsen* (Uglhsn).

P. Pedersen.*

NCGB Doris J.

Slesvig

Ob. i Randers

63

69

E. 5 181⁄2 P. Schmidt.*

RIBE (Jylland).

(Havnens Dybde 5 Fod. 11 Fartøjer med 1309 Reg. Tons.)

NDBJ Den Behændige Bk. Quebec (Br. N. A.) 64 E.B.(A.)y. 12 2791⁄2

NHCL Nadinka Skbg. Varnanäs (Sv.) 70 F. E. y. 11 2331⁄2

— St. Nicolai „ Kohlboda (Sv.) 63 E. F. y. 101⁄2 c. 179

— St. Clemens Sk. Varnanäs (Sv.) 65 F. E. y. — c. 174


Christian Lützau

Lund

J. H. Schmidt

4 Skibe med

866 Tons.

Skbg. Ribe 67 E. z. „ c. 138 Chr. L. Lund's Enke.

— Helen Bg. Fraserburgh 54 „ y. „ c. 129 A. M. Jørgensen.*

— Frederikke Sophie Gl. Ribe 66 „ F. 7 c. 65

— Johanne Ev. „ 67 „ „ 4 c. 24

NCRB Anna Caroline Gl. Thurø 49 „ 6 411⁄2

NCFW Lovise Nicoline Ev.Gl Sønderho 49 „ „ 4 201⁄2

NHKD Marie Gl. Ribe 51 „ „ 25

RINGKJØBING (Jylland).

(16 Fartøjer med 438 Reg. Tons.)

— Karen & Lovise Sk. Nordby p. F. 51 E. 9 c.95

NDSF Margaretha Mathilde Ev. Elmshorn 29 „ 41⁄2 261⁄2

J. Lauritzen

89 Tons.

B. Giørtz

62 Tons.

C. B. Jeffsen* (Manø).

Chr. Busted

1211⁄2 Tons.

7


Kjendings-

Signal

RINGKJØBING — RUDKJØBING. 50

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materi

ale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

(Fod)

NCTD Ringkjøbing Ev. Blankenese 59 E. 5 271⁄2

— Nymindegab Ev.Gl „ 56 „ 41⁄2 c. 26

NHJC Festina lente Gl. Fanø 52 „ „ 251⁄2

— Inger Kjerstine Db. Holmsland (Ringk.) 68 E. F. 31⁄2 101⁄2

NFWP Juliana Wilhelmine Ev. — — E. 5 32

NGFL Haabet „ — — „ 4 211⁄2

NFQD Luno „ Hannover — „ 41⁄2 161⁄2

NDRQ Kathrine Marie Kf. Groeningen 53 „ 51⁄2 421⁄2

— Karen Marie „ Hannover 59 „ „ c. 49

— Sender Bork Sl. Ringkjøbing 58 E. Kl. 4 13

ROSKILDE (Sjælland).

Ejer, eller

bestyrende Reder

A. C. Husted

4 Skibe med

891⁄2 Tons.

W. Riis (Nymindegab)

3 Skibe med

70 Tons.

H. Christensen (Lønne).

W. S. Larscn.*

S. J. Høi

(Havnens Dybde 10 Fod. 6 Fartøjer med 56 Reg. Tons.

— Anne Kirstine J. Ob. i Roskilde 47 E. F. 51⁄2 c. 16 C. V. Nielsen*

— Falken „ Roskilde 30 „ „ 5 c. 16 A. Larsen.*

— Adjutanten, 4Hk.

S.D.(

Bd)

— — J. Kl. — c. 4 O. A. K. Wilde.

RUDKJØBING (Langeland).

(Havnens Dybde 11 Fod. 106 Fartøjer med 3734 Reg. Tons.)

— Elisabeth Skbg. Rudkjøbing 66 E. y. 91⁄2 c. 125

HBTN Otto Sk. „ 68 „ „ 10 1141⁄2

NFMS Carl „ „ 70 „ 9 691⁄2

NBQF Axel „ „ 68 „ 81⁄2 63

NCPW Diana J. „ 54 „ 71⁄2 46

NGHL Johannes Bg. „ 71 „ 11 1571⁄2

NDFC Baldur Sk. „ 54 „ 9 841⁄2

NCWK Venus Gl. Sønderborg 55 „ 91⁄2 70

NBPM Anes Minde J. Faaborg 48 „ „ 57

NBKW Mercur Sk. Rudkjøbing 68 „ y. 10 118

— Vigilant „ „ 55 „ 91⁄2 c. 103

NCPG Argus Gl. „ 59 „ 81⁄2 691⁄2

NCQL Anna Cathrina J. Cappeln 25 „ 61⁄2 301⁄2

— Line Skbg. Rudkjøbing 67 „ y. 11 c. 160

HBVK Maria Sk. Egelykke (Lang.) 39 „ 101⁄2 871⁄2

NFWM Catharina Skbg. Svendborg 41 „ 12 112

NGBD Hanne Gl.


Ob. i „

40

58

„ 9 68

— Marie Bg. Rudkjøbing 65 „ y. 101⁄2 c. 154

— Lyna Sk. Svendborg 55 „ 10 c. 114

C. C. Nielsen

5 Skibe med

418 Tons.

Joh. Petersen's Enke.

E. Petersen, best. Reder.

4 Skibe med

369 Tons.

H. Nissen

4 Skibe med

321 Tons.

N. Hansen

2471⁄2 Tons.

H.C. J. Rafn (Bødstrup)

180 Tons.

E. E. Nielsen.*

H Olsen.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

51 RUDKJØBING.

Sted Aar Materi

ale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

(Fod)

NGQS Juno J. Rudkjøbing 61 E. 5 15 H. Olsen, 129 Tons.

NHBL Amor Sk. „ 71 „ 10 1011⁄2 S. Wognsen.

NHWB Hertha „ „ 52 „ „ 96 H. M. Melsom.

NHTW Maia „ „ 72 „ 91⁄2 92 F. Christensen.

NFCW Thor „ „ 70 „ 10 92 S. E. Boas.

NDFL Alf „ „ 62 „ 91⁄2 831⁄2 Th. Mortensen.*

NCVS Themis „ „ 63 „ 81⁄2 721⁄2 L. A. Christensen.*

NJMH Skandinavia J. „ 43 „ 91⁄2 661⁄2 C. Rifbjerg's Enke

— Rud „ „ 56 „ 8 c. 67 N. Nielsen.

NCMB Johanne Sk. Helsingør 69 E. y. 71⁄2 621⁄2 T. Tønnesen.*

NBSW Nancy Sl. Westervick (Sv.) 53 E. F. y. 81⁄2 621⁄2 L. H. Bay.*

NDCQ Spodsbjerg,50 Hk. S. D. Kjøbenhavn 69

J.

L.118.1

B. 14.7

D. 8.6

U.D. 961⁄2

T.D. 114

531⁄2

“Det for. Dpsk. Slskb

p. Lolland og Langel.”

Emil Petersen, best. Red.

NCQB Susanne J. Rudkjøbing 59 E. 71⁄2 471⁄2 J. Nielsen.*

— Anne Marie Sk. Svinemünde 58 „ 6 c. 45 S. P. Rasmussen.*

NCVJ De fïreSødskende „

16

Troense

Ob. i Flensborg 72

„ 7 371⁄2 H. C. Frandsen* (Hou).

NGSC Dagmar J. Rudkjøbing 57 „ „ 361⁄2 A. C. Glad.*

— Amor Ev. Holland — „ 5 c. 34 J. Hansen (Spodsbjerg).

NFLQ Langeland Gl.

57

Rudkjøbing

Ob.i „

60

„ 51⁄2 311⁄2 P. Hansen.

NBGW Agnete J Assens 68 „ 61⁄2 311⁄2 S. Horne.*

— De syvSødskende „ Aalborg 53 „ 6 c. 29 N. Sørensen* (Hou).

NDKP Emma Kirstine „ Rudkjøbing 65 „ „ 27 B. Larsen* („).

— Løven „ „ 55 „ 51⁄2 c. 23 P. Løve.

NFGT Alvine „ Kiel 56 „ 6 221⁄2 J. C. Piil.*

HBQR Lykkens Prøve „ Rudkjøbing 58 „ 51⁄2 22 A. Christoffersen.*

NCSM Ivarine Cathrine „ „ 52 „ „ 21 C. M. Petersen.*

— Hansine Margrethe „ „ 55 „ 5 c. 21 N. C. Andevsen.*

NGWL Hosianna Ev. Itzehoe 46 „ 41⁄2 201⁄2 H. H. Hansen.*

NCTB Rosenfeldt J. Ob. i Nykjøbing p.F. 59 „ „ 20 J. Jørgensen* (Hou).

NCMV Faders Minde „ Troense 32 „ 51⁄2 191⁄2 C. P. Mortensen* (Hou).

NHDW Johanne Marie „ Ulbølle 62 „ 6 19 P. Christensen.*

NCHV Den 1ste Mai „ Thurø 59 „ „ 181⁄2 P. Madsen.*

NFHR Mariane „ — — „ „ 18 R. H. Basmussen.*


Birgitte Magdalene

„ Faaborg 46 „ 51⁄2 c. 18 L. A. Dam.

NCKW Concordia „ Eckernførde 59 „ 6 171⁄2 F. C. Kaas.*

— De syvSødskende „ Rudkjøbing 42 „ 5 c. 16 J. Christensen* (Løgstør).

NCFM Maren Christine „ Sønderborg 49 „ „ 151⁄2 H. H. Hansen* (Hou).

NCPM Marie Kirstine „ Ulbølle 39 „ 51⁄2 151⁄2 E. Nielsen (Ristinge).

— De to Brødre „ Sønderborg 42 „ 5 c. 15 N. C. Hansen.*

NCTF Hansine „ Ommel (Ærø) 52 „ 6 14 J. Gregersen* (Hou).

HBKS Caroline „ „ „ 45 „ 5 131⁄2 A. J. Jensen.*

NHLM Metabole „ Svendborg 46 „ 51⁄2 121⁄2 Chr. Hansen* (Hou).

NCBT Diana „ Rudkjøbing 69 „ 5 121⁄2 S. Hansen* („)

NCWS De fem Sødskende „ „ 59 „ „ 12 M. J. Madsen.*


Kjendings-

Signal

RUDKJØBING—RØDBY — RØNNE. 52

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materi

ale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

(Fod)

NBFW Marie J. Ob. i Svendborg 68 E. 4 111⁄2 L. Grægersen* (Hou).

NHPJ MargarethaMaria „ Cappeln — „ 5 111⁄2 H. Mikkelsen* (Ristinge).

NDWT Ida „ Marstal 55 „ 41⁄2 111⁄2 R. H Rasmussen's Enke.

NJBD Caroline „ Rudkjøbing 62 „ „ 11 J. Jensen* (Hou).

NBGC Hansine „ Ob. i Svendborg 68 „ „ 11 M. Nielsen* („).

NBHW Moders Minde „ Sønderborg 58 „ 5 11 V. A. Mortensen.*

RØDBY (Lolland).

(4 Fartøjer med 34 Reg. Tons

NHBS Haabet J. Ob. p. Taasinge 69 E. F. 41⁄2 101⁄2 H. Hansen* (Vejlby).

RØNNE (Bornholm).

(Indrehavnens Dybde 10 Fod. — Ydrehavnens Dybde 16 Fod. — 62 Fartøjer med 4370 Reg. Tons.)

— Elizabeth Bk. Piteå 50 F. 131⁄2 c. 266

NHGF Rudolph Sk.

Rønne

Ob. i „

55

72

E.F. 10 113

NGSV Søren Peter Skbg. Ob. i Rønne 71 E. 101⁄2 108

NGHF Haabet „ Rønne 55 E.F. 91⁄2 1081⁄2

NGVT Elvira Sk. Kalmar (Sv.) 61 F.E. 81⁄2 70

NFSJ Annie Bk. Warren (N. A.) 59 E 101⁄2 245

NHCJ Bornholm Bg. Pr. Ed. Isl. (B. A.) 64 F.(A) 121⁄2 2171⁄2

NDWH Kirstine Sk.

Perth

Ob. i Rønne

69

70

E. F. 10 981⁄2

NDKV Christian „

Rønne

Ob. i „

45

60

„ „ 71⁄2 571⁄2

NHGQ Robert „

Kalmar

Ob. i Rønne

58

67

„ „ 7 521⁄2

NCJV Anna Margrethe J. Nexø 17 E. 8 48

HBNS Nestved Sk. Karrebæksminde 51 „ 6 411⁄2

— Thor Bk. Rønne 54 „ 14 c. 228

— FrederikkeLovise „ „ 52 „ 131⁄2 c. 203


Engeline Mar-

grethe

NCBR Kirstines Haab „

J. „ 40 „ 61⁄2 c. 34

Svendborg

Ob. i Rønne

16

71

„ 7 321⁄2

NJMG Thyra 1 ) Bk. Sunderland 56 E. y. 161⁄2 315

NJCG Julie Bg. Demmin (N. T.) 42 E. 121⁄2 1731⁄2

NBMC Cecilie „

Sunderland

Ob. i Rønne

36

52

„ 131⁄2 1781⁄2

NGDB Providence Sk. Ob. i Rønne 51 „ 10 731⁄2

1 ) Fh.: „Sarah Wascoe“ af Blyth.

H. P. Lund

5 Skibe med

6651⁄2 Tons.

M. Christiansen

7 Skibe med

7601⁄2 Tons.

J. J. Thorsen

4 Skibe med

4971⁄2 Tons.

J. P. Folkmann

4881⁄2 Tons.

P. Johnson's Enke

3 Skibe med 322 Tons


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags

ell.

Takling

NGDC Valdemar Gl.


Heimdal, 80 Hk.

(Under Bygning)

53 RØNNE—RØRVIG.

Sted Aar Materiale

Nexø

38

Ob. i Rønne 71

S. D. Kjøbenhavn 73 J.

— Skandia, 60 Hk. „ „ „ 66 „

Dybde

midt-

skibs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

E. 91⁄2 70 P. Johnson's Enke.

L. 134 U.D. 200

B. 20 T. D. 300

D. 10.5 c. 200

(c. 1561⁄2)

L. 119.0

B. 17.2

D. 10.5 c. 98

„Dampskibsselskabet

paa Bornholm„.

J. J. Thorsen, best. Red.

298 Tons.

— Thetis Bk. Rønne 55 E. 14 c. 226 H. P. Rønne.

NCFD Marie Sk. „ 56 E. F. 91⁄2 1141⁄2 P. H. Sonne.*

NDKM Dannebrog Skgt. Elsfleth 52 E. 81⁄2 801⁄2

NGBC Concordia J. Ob. i Rønne 52 „ 5 141⁄2

— Svanen „ Svaneke 45 „ „ c. 15

{C. H. Hay

3 Skibe med

110 Tons.

NFHS Olivia Sk. Blankenese 47 E. y. 10 1081⁄2 T. Kofced.*

NHQS Vonin „ Kalmar 72 E. F. 81⁄2 831⁄2 H. C. Lund.*

NGTP Orion „ Werkholm (Sv.) 60 „ „ 8 57 J. Christiansen.

— Agnete Gl.

Sverig

Ob. i Svendborg

25

33

„ „ „ c. 58 A. P. Schoe.

NHMV Haabet J.

Rønne

Ob. i Rønne

17

60

E. „ 531⁄2 P. F. Michelsen.

NJCK Sleipner Sk. Mandal 53 E.F. 71⁄2 43 A. P. Colberg

NDTK MargretheCecilie J. Rønne 43 E. 7 40 C. O. Ipsen.*

NFTD Fortuna „ Ob. i Rønne 61 „ „ 31 Chr. P. Dam.*

— Caroline Marie „ Rønne 23 „ 6 c. 31 A. P. Jensen.*

NGFJ

NHVD

Elise Marie

Amalia
Ob. i „

Rønne

25

61

5261⁄2


25

241⁄2

A. P. Ellebye.*

O. A. Juul.

— Christian Peter „ Svendborg 13 „ „ c. 24 A. P. Lund.*

NBJD Marie Kirstine „ Sønderborg 52 „ 51⁄2 191⁄2 N. J. Rasch.*

NDCP Neptun Sk. Rønne 66 E. F. „ 19 O. Ølsted.*

NCHJ Lille Aase J.

Kolding

Middelfart

48

60

E. „ 19 M. Andersen.*

NGMW Oline Dahl „ Rønne 61 „ „ 181⁄2 J. J. Colberg.

NFPM Clara Petrea „ „ 60 „ „ 18 C. Clausen.*

NDTG Abelona „ „ 37 „ „ 17 H. Marker.*

NFTW Ane Cathrine „ Faaborg 51 „ 6 16 H. P. E. Hammer.*

— Ørnen Db. Rønne 64 E. KI. 5 c. 161⁄2 J. P. Thorsen.

NJCF Mathilde J. „ 48 E. „ 16 H. M. Kofoed.*

NBGM Cathrine „ „ 48 „ „ 16 H. F. Kofoed.*

NCKT Svanen „ Svaneke 20 „ 51⁄2 141⁄2 P. Ancher.

NFJM Ane Sophie „ Rønne 50 „ 41⁄2 14 L. H. Holm.*

NCWJ Marie Sophie „ „ 49 „ „ 13 P. H. Holm.*

NFTC Activ Db. „ 71 „ 51⁄2 121⁄2 T. Rønne's Enke.

JFBR Prøven J. Allinge 40 „ 41⁄2 12 M. C. Engel.*

NHQL Juliane „

Christiansø 41

Ob. i Rønne 64

E.F. 5 12 N. Hansen.*

RØRVIG (Sjælland).

(Havnens Dybde 4 Fod. 5 Fartøjer med 227 Reg. Tons.)

NGRP Frederikke Sk. Thurø 65 E. 91⁄2 104 J. P. Petersen.*


SAMSØ-SAXKJØBING-SKAGEN-SKIVE. 54

Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags

ell

Taklin

Sted Aar

Mate-

riale

Dybde

midt-

skibs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

Ejer eller

bestyrende Reder

NGDL Anine J. Vejle 46 E. 9 671⁄2 J.P.F. Ekman (Kjbnhvn.)

NCJG DefireSødskende „ Svendborg 15 „ 61⁄2 29 P. Hansen.*

NCLV Ane Kirstine „ Thurø 30 „ 51⁄2 20 L. P. Nielsen.

SAMSØ.

(4 Havne med Dybder fra 4 til 121⁄2 Fod. 16 Fartøjer med 163 Reg. Tons.)

NJCQ Samsø Sk. Assens 72 E. 61⁄2 411⁄2 J. P. Gylling & Son.

— Immanuel J. Horsens 63 „ 5 c. 151⁄2 N. J. Olsen.*

NCSB Haabet „ Kjerteminde — E.F. „ 15 S. J. Thygesen's Enke.

NCHL

Frederik

Christian Db. Sønderborg — E. 41⁄2 10 J. S. Jensen.*

SAXKJØBING (Lolland).

(Havnens Dybde 6 Fod. 10 Fartøjer med 415 Reg. Tons.)

NDTM DeFemSødskende Sk.

Svenrdborg

Ob. i Nykjøbing

p. F.

31

59

E. 11 123

NCQV Ingeborg Sl. Taasinge 19 „ 10 82

HBVT Marie J. Ob. i Saxkjøbing 58 „ 7 431⁄2

NFBK Hercules „ Kjøbenhavn 25 „ 6 30

M. C. Fœster

205 Tons.

E. C. Mengel (Oreby)

731⁄2 Tons.

— Rosalie „ Saxkjøbing 57 „ „ c.42 H. J. Pedersen.*

NDWP De to Brødre Kf. Rendsborg 36 „ 5 29 L. Andersen.*

NHKM

De tvende Brø-

dres Lykke

SKAGEN (Jylland).

(2 Fartøjer med 161⁄2 Reg. Tons.)

sl. Odense 54 E. 51⁄2 12 J. F. Petersen.*

SKIVE (Jylland).

(Ved Broen 6 à 7 Fod 7 Fartøjer med 126 Reg. Tons.)

— FrederikkeMarie J. Nykjøbing p. M. 41 E. 6 c. 48 J. Clemmensen.*

— Kirstine Marie

Annette „ Ob. i Aalborg 63 E. F. 51⁄2 c. 26 Th. Sørensen.*


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

55 SKIVE — SKJELSKJØR — STEGE.

Sted Aar

Mate-

riale

Dybde

midt-

skibs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder.

— Cecilie Marie J. Logstør 48 E. F. 41⁄2 c.151⁄2 Breinholdt (Spøttrup).

— Prøven „ Hjarbæk 57 F. Kl. 4 111⁄2 J. Larsen.

SKJELSKØR (Sjælland).

(Ved Vasebroen 11 à 12 Fod. 9 Fartøjer med 1175 Reg. Tons.)

NFWQ C. C. Hornung Skbg. Odcnse 71 E. 111⁄2 1951⁄2 S. & R. Harboe

NDHL Skælfiskør „ „ 69 „ 101⁄2 161 3 Skibe med

NBPV Deus regit „ Korsør 68 „ 11 1141⁄2

498 Tons.

NBDP Andreas „ Aabenraa 34 „ 16 240 R. Harboe.

NHQC Regine Bg. Odense 72 „ 111⁄2 198 Adolph Harboe.

JHJT Nathalia Skbg. Djursvig (Sv.) 53 E. F. 10 122 H. P. Earboe.

NCDV Superb Sk. Lysekihl 52 G. 91⁄2 751⁄2 R. Hansen.

NFPQ De fire Søstre J. Marstal 50 E. 7 28 H.C. Christensen (Marstal).

NHVF Caroline „ Ob. i Skjelskør 57 „ 5 13 R. Hansen.*

STEGE (MØEN).

(Havnens Dybde 9 à 11 Fod. 25 Fartøjer med 555 Reg. Tons.)

NGCM Anne Kirstine J. Ob. i Stege 50 E. 81⁄2 421⁄2 H. H. Houmann.

— De tvende Sød-

skende „ Ob. i Marstal 44 „ 7 c. 36 H. L. Hansen.*

NCTV Gammelholm Nbd. Kjøbenhavn — „ 6 331⁄2 H. C D. Hansen.*

NJKV Diana J. Ob. i Stege 72 E. B. 61⁄2 32 J. P. Johansen* (Nyord).

— Folmer & Christian

D. „ Sønderborg 56 E. 6 c. 31 H. P. Jacobsen.*

NGBS Anne Cathrine

„ Ob. i Troense

„ „ Stege

32

71

„ 61⁄2 29 N. P. Mikkelsen* (Nyord).

NJCK Enigheden „ Thurø — „ 7 271⁄2 H. P. Hansen* („).

NFCQ Maria Catharine „ Middelfart 50 „ 6 261⁄2 J. L. Smith.*

— Johanne Marie „ Ob. i Præstø 63 „ 51⁄2 c. 27 P. O. Hansen.*

NCQF Mette Kirstine „ Ob. i Stege 58 „ 61⁄2 261⁄2 S. E. Sørensen.*

HBDN Elise & Julie „ Troense 47 „ 6 25 N. P. Hansen.*

NHGM Christine Marie „ Nakskov 31 „ „ 24 J. Isacksen* (Nyord).

NBCL Christine Hen-

riette „ Troense 38 „ „ 23 H. P. Sørensen.*

NHPL Ebenetzer „ Ob. i Nyord 10 „ 61⁄2 21 S. P. Hansen.*

— Mette Hedevig „ Ob. i Stege 64 „ 51⁄2 c. 21 H. Jeppesen.*

HBVJ De to Søstre „ Stege 38 „ „ 20 H. P. Eemmingsen.*

NGLQ Fisken „ Ob. i Præstø 31 „ 6 191⁄2 H. Mikkelsen.*

NCST DetvendeBrødre „ — — „ „ 19 O. Petersen.*

NCWH GrønsundsMarie „ Ob. i Stege 39 „ 51⁄2 16 R. Pedersen.

— Ida Kirstine „ Rudkjøbing 53


„ c. 15 J. Eansen.*


STOREHEDINGE — STRUER — 56

STUBBEKJØBING — SVANEKE.

STOREHEDINGE (Sjælland)

(herunder Rødvig).

(Rødvig Havn 12 Fod. 39 Fartøjer med 312 Reg. Tons.)

Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar

Mate-

riale

Dybde

midt-

skibs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrendc Reder

NHRS Florentine Sk. Ob. i Humlebæk 72 E.F. 61⁄2 321⁄2 H. N. Krone* (Rødvig).

NFJR Nordlyset Db. Rødvig 70 E. 5 19 T. F. Nielsen.*

NJMV Juliane J. Sverig — E. KI. „ 14 J. Sørensen.*

NGFV Marie Db. Rødvig 66 „ „ 4 101⁄2 N. Hansen* (Lillehedinge).

— Margrethe J. Bornholm — E. „ 10 L. P. Christiansen.*

NFBG Stevns Db. Præstø 62 E. KI. 41⁄2 91⁄2 F. L. Jensen.*

STRUER (Jylland).

(Havnens Dybde 7 Fod. 4 Fartøjer med 50 Reg. Tons.)

— Anne Marie J. — — E. F. 5 c. 16 P. Tang.

— Haabet „ — — „ „ 41⁄2 c. 15 C. N. Holmgaard.*

— De 8 Sødskende „ Marstal 40 E. „ c. 13 J. Støvring.*

STUBBEKJØBING (Falster).

(Havnens Dybde 12 Fod. 10 Fartøjer med 419 Reg. Tons.)

NGBQ Ganymed Sk. Nykjøbing p. F. 52 E. 11 1451⁄2 C. B. Benzon.

NFGD Bogø „ Korsør 70 „ 9 68 C. Berg (Bogø).

NCMT Freden J. Ob. i Stege 49 „ 61⁄2 361⁄2 P. Rasmussen* („).

NGJC St. Poul „

Troense

04

Ob. i Præstø 53

„ „ 26 H. F. Steffensen* („).

— Fortuna Ev. — — „ 41⁄2 c. 27 J. P. Rasmussen* („).

NBFR Aurelia J. Ob. i Marstal 64 „ 6 26 A. H. Gotthard.*

NDLJ Frederik den

Syvende „ Aastrup (Fyen) 49 „ 61⁄2 24 L. Petersen* („).

NFVC Sophie Vil-

helmine „ Marstal 51 „ 6 22 Chr. Wœver.*

— Dortea „ — — „ 51⁄2 c. 22 H. J. Mortensen.*

NFQL Sarpen Sk. Svaneke

46

Ob. i Vaalse 70

„ 4 211⁄2 C. Hansen.*

SVANEKE (Bornholm).

(Havnens Dybde 12 Fod. 21 Fartøjer med 782 Reg. Tons.

NBKJ Skjalm Hvide Skbg. Svaneke 68 E. y. 10 142

NCSK EdouardSuenson „ „ 69 E.F. 9 1081⁄2

M. Smidt

6 Skibe med 4701⁄2 Tons.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar

57 SVANEKE — SVENDBORG.

Mate-

riale

Dybde

midt-

skibs

NDHB Sølling Sk. Svaneke 69 E. 81⁄2 75

NGVC Camilla Kf.

Fokshol (Hol.) 67

Ob. i Svaneke 71

(Fod)

Re-

gister-

Tons

„ 71⁄2 71

NFMP Christian Sk. Svaneke 70 „ „ 501⁄2

NGQR Tre Sønner J. „ 61 „ 6 231⁄2

HBPW Nicoline Kv. „ 68 „ — 221⁄2

NJPF Augusta „ „ 55 „ — 19

NFJT Marie „ „ 60 „ — 19

NJQD Andrine Margrethe

„ „ 51 „ — 17

Ejer, eller

bestyrende Reder

M. Smidt.

A. P. Hansen (Listed)

4 Skibe med

771⁄2 Tons.

NGPR Seiren J. „ 55 „ 61⁄2 371⁄2 J. G. Hansen.*

NGJQ Bolette „ „ 71 „ 6 251⁄2 J. Andersen.

— Kirstine Kv. „ 67 „ — c. 21 J. J. Holm.*

— Alf J. „ 56 „ 5 c. 21 L. P. Pedersen.

NJPG Lucina Kv. „ 63 „ — 20 H. P. Dahl.*

— Haabet „ Nexø 17 „ — c. 21 J. Espersen.

NCWR

De 2de

Brødre


Bornholm

12

Ob. i Svaneke 71

E. F. — 20 P. Hansen*

NFKG Fred og Ro „

Svaneke

Ob. i Kjøbenhavn

31

70

E. — 19 H. J. Dahl* (Kjbhvn.

NHFC Albina „ Listed (Svaneke) 52 „ — 181⁄2 H. P. Kjøller.*

SVENDBORG (Fyen).

(Havnens Dybde 15 Fod. 206 Fartøjer med 16,430 Reg. Tons.)

NGJW Ceres Bk. Troense 67 E. y. 14 2981⁄2

NCWV Dannebrog „


Ob. I „

39

62

„ y. 131⁄2 248

NFGV Anna Bg. Troense 58 „ y. 13 1761⁄2

NFBQ Peter & Lauritz Sk. „ 50 „ z. 111⁄2 151

NDJC Adonis „ Thurø 69 „ 101⁄2 1571⁄2

NGBV Hamlet Skbg. „ 71 „ „ 156

NJHQ Astræa Sk. „ 72 „ „ 135

NFWD Magnet „ „ 66 „ „ 1281⁄2

NBPC Jørgen „ „ 68 „ „ 1221⁄2

HBKJ Herluf „ „ 67 „ 10 1211⁄2

HBVC HansChristensen

3

/mSk.

Faaborg

41

„ 13 193

Ob. i Marstal 68

NCPL Trovador Skbg. Harburg 56 „ 12 162

NGHT Caroline „ Marstal 71 „ 111⁄2 147

NBVW Poseidon Sk. Hoogezand 62 „ 11 145

NFPT Minerva „ Troense 40 „ „ 971⁄2

1) De Skibsejere Ved hvis Navne intet Hjemsted findes anført ere bosiddende i Svendborg.

- - - - - Mærket (Tr.) - - - - i Troense.

- - - - - - (Th.) - - - - paa Thurø.

- - - - - - (S.) - - - - i Skaarupøer.

A. C. Thurøe 1 ) (Tr.)

4 Skibe med

874 Tons.

P. Bom (Th.)

6 Skibe med

821 Tons.

H. C. Christensen

(Marstal)

5 Skibe med

7441⁄2 Tons.

8


SVENDBORG. 58

Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

— Kronprindsesse

Slags ell.

Takling

Sted Aar

Mate-

riale

Dybde

midtskibs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

Caroline Bg. Svendborg 42 E. 13 c. 174 H.C.Christensen (Marstal).

NFDB Hebe Skbg. Troense 70 „ y. 11 1571⁄2

NGFT Diana Sk. „ 71 „ 101⁄2 139

NJLR Martha Skbg. „ 72 „ „ 138

NHMP Solon Sk. „ 72 „ „ 1371⁄2

— Boline „ Thurø 65 „ 10 c. 137

NBHJ Pomona „ Svendborg 68 „ „ 130

NGPW Lars Jørgensen Skbg. „ 71 „ 9 1261⁄2

NBRS Garibaldi Sk. Thurø 61 „ 10 111

NJPL Hedevig „ „ 73 „ 9 1001⁄2

NCKB Matrona „ Svendborg 69 „ 7 46

— Psyche Skbg. Troense 67 „ y. 101⁄2 c. 156

— Latona Sk. Thurø 66 „ 10 c. 143

— Caroline „ Troense 46 „ 11 c. 116

HBSQ Grevinde Knuth „ Bandholm 48 „ 101⁄2 1011⁄2

C. R. Møller (Tr.)

4 Skibe med

572 Tons.

L. Jørgensen (Th.)

6 Skibe med

651 Tons.

S. J. Møller

4 Skibe med

5161⁄2 Tons.

NFCR Heimdal Skbg. Nova Scotia (Br. A.) 63 E.F.(A.)z. 111⁄2 255

J. P. Baagøe

NBWS Christine „ Thurø 69 E. y. „ 192

447 Tons.

— Familia

3/

mSk. Troense 52 „ z. 121⁄2 c.212 Chr. R. Troensegaard's

NBJS Aster Bg. „ 68 „ y. 111⁄2 197 Enke (Tr.), 409 Tons.

NHCB Otto Skbg. Svendborg 71 „ 10 150

Ph. N. Schytt

NCHT

NCPK

Anna

Elias


Sk.

Troense


49

55


„ y.

111⁄2

101⁄2

1181⁄2

1141⁄2

3 Skibe med

383 Tons.

NDHJ

NCTG

Insulaneren

Juno

Bg.

Sk.

Svendborg

Troense

Ob. i Svendborg

57

46

71

„ y.


131⁄2

101⁄2

231

126

H. P. Hansen

357 Tons.

NJGW


Johanna

Haabet

Bg.

skbg.

Rønne

Taasinge

56

67


„ z.

111⁄2

101⁄2

200

c. 144

A. H. Huusom

3 Skibe med

HBLD Kodan „ Svendborg 67 „ „ 136

480 Tons.

— Albis Bk. Motzen (Hamborg) 59 „ y. — c. 333 H. M. E. Rasmussen.*

— Catharina „ Aabenraa 65 „ y. 14 c. 320 M. Drescher.*

NBKP Valkyrien Skbg. Troense 68 „ y. 11 1611⁄2 S. J. Christiansen (Tr.)

NJML Mathilde „ Trelde (Fredericia) 47 „ 111⁄2 131

2921⁄2 Tons.

NBQR Luna Sk. Troense 58 „ 11 1151⁄2 P. Jensen (Tr.)

HBDF Lykkens Haab J. Svendborg 47 „ 71⁄2 511⁄2

291 Tons.

NDTR Saga Skbg. Troense 70 „ y. 101⁄2 1501⁄2

C. J. Jensen (Tr.)

NGFK Zampa Sk. „ 71 „ „ 1381⁄2

167 Tons.

NJMQ Alvilde Bk. Prince Ed. Isl. 55 F. (A.)z. 14 284 P. Hansen.

NJBW Grethe Sk. Thurø. 72 E. 10 146

J. R. Hansen (Th.)

— Heimdal „ „ 66 „ „ c. 132

278 Tons.

— Haabet Skbg. Svendborg 42 „ 111⁄2 c. 114

NFJW

NBMV

DetvendeBrødre

Nicodemus

Gl.ob. i „

Svendborg

25

50

4810


851⁄2

751⁄2

H. L. Møller's Enke

3 Skibe med

275 Tons.

— Marens Minde Bg. „ 36 „ 12 c. 150 N. Jensen's Enke

— Øxenbjerg Gl. „ 33 „ 10 c.86

236 Tons.

NFTL Alpha Bg. Nexø 54 „ 121⁄2 1391⁄2

L. Nielsen

NBVK Catharina Gl. Svendborg 49 „ 101⁄2 84

2231⁄2 Tons.

NBDL Jacob Sk.

Reval

Ob. i Helsingør

47

55 G 111⁄2 127

R. N. Møller's Enke

NDKQ Vincentius J. Svendborg 46 E. 10 721⁄2

1991⁄2 Tons.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

59 SVENDBORG.

Sted Aar

Mate-

riale

Dybde

midt-

skibs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NJMT

NDTF

Juellerne

Mariane

Skbg

Sk.

Ob. i Troense

Troense

Ob. i Faaborg

64

30

71

E.


12

101⁄2

113

84

N Nielsen's Enke (Tr.)

197 Tons.

NHKP PrindsesseCaroline

Amalie Bg. Svendborg 30 E. 131⁄2 1771⁄2 J. Mathiesen.*

— Caroline „ Kalmar (Sv.) 57 F. y. — c. 172 A. N. Erichsen.

NFGR Christine Gl. Rostock 30 E. 121⁄2 161 H. Iversen* (S.).

— Sleipner Bg. Kalmar (Sv.) 49 F. 11 c. 161 J. Møller.

NCVL Amor Skbg. Troense 69 E. y. 101⁄2 1601⁄2 R. G. Fog.

NDMK Laura „ Thurø 70 E. 10 1491⁄2 J. M. Nielsen (Th.).

— Venus Bg. Dundee 28 E. F. 121⁄2 c. 145 H. L. Møller.

NGMB Amalie Skbg. Stavanger 67 E. F. y. 101⁄2 1391⁄2 J. Hansen.

NBPH Ferona Sk. Troense 68 E. 101⁄2 137 N. Nielsen.

— Jorder Sk. Arbroath (Eng.) 46 E. y. 11 c. 125 J. Hansen.

NGDR Valdborg „ Svendborg 71 E. 10 1241⁄2 R. P. Pedersen (Th.).

HBFD Spes & Fides „ Rudkjøbing 57 „ 91⁄2 85 C. Larsen („).

NHSM Libra J. Thurø 52 „ 71⁄2 38 123 Tons.

NHBF Galatea Sk. „ 71 „ 10 122 H. A. Hansen („).

— Anna Dorastine „ „ 66 E. z. „ c. 121 S. N. Thøgersen* (Fanø).

— Aurora „ Troense 45 E. 11 c. 121 Th. Nielsen (Tr.).

— Westa „ Brake (Old.) 59 „ — c. 119 H. L. Fisker („).

NFSR Frederikke „ Thurø 71 E. y. 91⁄2 112 N. W. Kaas (Th.).

NHCT Najaden Skbg. Wiken (Sv.) 29 E. F. 111⁄2 1071⁄2 H. C. Dreier.

NFWB Kirstine Sk. Newport (B.N.A.) 54 F. (A.) 91⁄2 1071⁄2 J. P. & Th. Jørgensen.

NBRV DetvendeBrødr „ Svendborg 31 E. 11 107 N. Erichsen (Tr.).

NGQP Lauritz „ Troense 41 „ 12 1051⁄2 M. Hansen.*

NJBP Senator „ Svendborg 72 „ 91⁄2 100 J. H. Fisker (Th.).

— Ingeborg „ Portsmouth (N. A.) — F. — c. 100 P. Hansen* (Tr.).

— Gerda „ Troense 65 E. 91⁄2 c. 97 Chr. Nielsen.

NHVM Concordia „ Thurø 72 „ „ 951⁄2 P. H. Hansen (Th.).

NFPL Hortensia „ Troense 51 „ 101⁄2 931⁄2 J. R. Lilholdt (Tr.).

NGJR Dorthea „ Lundeborg 71 „ 91⁄2 921⁄2 P. A. Spodsbjerg.*

HBRF Jacob Aal „ Troense 48 „ 101⁄2 921⁄2 M. Weber's Søn (Odense)

NDST Edvard „ Svendborg 70 „ 9 901⁄2 R. P. Nielsen* (Th.).

HBRM Laura Gl. Aasø p. Lang. 47 „ 91⁄2 84 R. E. W. Jorgensen.*

— Eline & Anna „ Nykjøbing p. M. 57 „ 61⁄2 c.84 J. F. Anthonisen (S.).

NFWK Nancy „ Frankrig 38 „ 9 821⁄2 M. R. Gammelgaard (Tr.).

NJDC Andrea „ Troense 41 „ 10 81 R. Easmussen.

NJDP Niels „ Thurø 63 „ 91⁄2 811⁄2 Md. K. V. Andersen (Th.)

NFMW Mauritius „ Svendborg 25 „ „ 791⁄2 C A. Bager's Enke (Tr.).

HBFJ Peter „ Thurø 57 „ 81⁄2 78 N. J. Larsen.*

NDJF Familien „ „ 69 „ 9 761⁄2 J. J. Rasmussen* (Th.).

— Margarethe Skkf. Leer 50 „ 8 c.74 A. J. C. Jørgensen.*

NHMD Adolphine J. Aalborg 40 „ 9 69 P. T. Suhr.*

NDKG Lovise Augusta „ Svendborg 39 „ „ 64 Jfr. Maren Brandt.

NBSC Johannes Sk. Thurø 62 „ 8 621⁄2 F. W. Rasmussen (Th.).

NHFM

Pandora

36

1 ) Gl.

Arnis

Ob. p. Thurø 72

„ „ 62 C. Jensen (Th.).

1) Fh.: Jagt „Anne Mario„ af Svendborg.


SVENDBORG. 60

Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling.

Sted Aar

Mate-

riale

Dybde

midt-

skibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NDHG Fædres Minde Sk.

Thurø

Ob. p. „

53

59

E.

(Fod)

71⁄2 62 P. E. Nielsen (8.),

NGDJ Familiens Haab J. Ob. i Saxkjøbing 39 „ 81⁄2 611⁄2 C. C. Lauritzen* (Tr.).

— Dina Maria Gl.

Thurø

Ob. i Marstal

44

67

„ 71⁄2 c. 6 H. Rasmussen (Th.).

NDFH Elisabeth Gt. Carolinensiel 60 „ 7 591⁄2 P. Hansen.

NBLT Anne Marie Gl. Thurø 45 „ 8 58 J. H. Fisker (Th.).

— Johanne Sk. „ 46 „ 7 c. 58 H. H. Rasmussen* (Th.).

— Marie „ Westervick (Sv.) 50 E. F. „ c. 58 J. O. Hansen.*

NFTG Dora „ Nordgaardholz(Sles.) 61 E. 71⁄2 56 E.J. Pedersen's Enke

NBRW Ellen Kirstine Gl.

Ulbølle

Ob. i Svendborg

48

68

„ 71⁄2 54

(Th )

P. Rasmussen* (Th.).

NCVM Alpha Sk. Svendborg 69 „ „ 51 J. P. Hansen* (Th.).

— Marie & Sophie Gl. Thurø 38 „ 7 c. 49 E. J. Rasmussen* (Th.).

NGDT Anna Cathrine J. Aastrup (Faab.) 45 „ 8 47 A. Nielsen* (Th.).

NGDH Victoria „ Trocnse 40 „ 81⁄2 47 H. C. Hansen (Th.).

NBHF Confidence „ Aabenraa 46 „ 71⁄2 46 J. & L. Jørgensen (Th.).

NJLH Enigheden SI.

Kalmar

Ob. paa Thurø

36

72

„ 8 431⁄2 L. M. Hansen* (Th.).

NBTP Lovise J. Troense 30 „ 71⁄2 43 R. Hansen.*

HBTP Venners Minde J.

Troense

Ob. p. Thurø

36

58

„ 7 42 O. Jørgensen (Th.).

— Helene EV. Gl. Pinneberg 33 „ 6 c. 41 Det for. Dpsk. Slsk.

NDJP Freia J.

Thurø

Ob. p. „

15

59 „ 7 391⁄2 O. Rasmussen (Th.).

NCSG Ebenetzer „

Svendborg

Ob. i Troense

30

67

„ 71⁄2 39 M. Jørgensen* (Th.).

NGSK Neptnnus „ Ob. p. Thurø 62 „ 71⁄2 37 Ellen Olsen (Th.).

NJCP Ellen Sk. Thurø 62 „ 7 361⁄2 R. P. Pedersen* (Th.).

NBPT Fortuna J. Troense 38 „ 71⁄2 36 R. P. Sørensen* (Th.)

NFMV Ane Kirstine Gl. Svendborg 63 „ 7 35 J. Krøger.

NCRQ Skjold, 30 Hk. S. D. Kjøbenhavn 69 J.

L. 92.5

B. 13.4

D. 7.3

U. D. 56

T. D. 661⁄2

311⁄2

L. Lange.

NJBQ De tvendeBrodre J. Svendborg 10 E. 7 31 H. N. Rasmussen* (Th.).

KHTS Elise Sk. Kiel 62 „ 6 31 J. C. Schmidt.*

— Marie Johanne J. Aabenraa 33 „ „ c. 28 R. Poulsen (S.).

— Esperance „ Thurø 55 „ „ c. 27 P. C. Jacobsen.*

HBQT Anne Marie „ Ob. i Svendborg 58 „ „ 26 M. C. Nielsen.*

NCQR Immanuel Sk. „ „ „ 69 „ „ 251⁄2 H. Holm.*

NCSR Fredshaabet J. Troense 12 „ 51⁄2 241⁄2 P. C. Nielsen (Faaborg).

L. 81.1 U. D. 40

NHVL Rolf, 16 Hk. S. D. Kjøbenhavn 66 J. B. 13.0 T.D.461⁄2 L. Bønnelycke.

D. 60 231⁄2

HBQC De 7 Sødskende J. Thurø 58 E. 51⁄2 231⁄2 A. Christiansen.*

NJPH Frits Juel, 10 Hk.

H. D.

(Fg.)

Kjøbenhavn 73 J.

L. 57.9

B. 13.0

(361⁄2)

D. 5.8 23

Svendborg Amt.

— De 2 Brødre J. Svendborg 35 E. 6 c.23 H. J. Krøyer's Enke.

KGFP Petra „ Thurø 61 „ „ 221⁄2 L. Petersen* (Th.).

NGPD Lykkens Haab „

Svendborg

48

Ob. p. Thurø 56

„ „ 201⁄2 R. J. Mortensen* (Th.).


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

61 SVENDBORG — SÆBY.

Sted Aar Material

Dybde

midt-

skibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

NGPV

De tvende Sødskende

J.

Thurø

Ob. i Svendborg

10

65

E.

(Fod)

6 20 A. R. Mortensen (S.).

— Anne Kirstine „ Aastrup (Faab.) 51 „ „ c. 21 A. Petersen* (Tr.)

— Maria „ Kiel 44 „ — c. 20 A. N. Uglebjerg's Enke.

NJFD Enigheden „

Svendborg

Ob. p. Thurø

10

53

„ 6 181⁄2 P. Rasmussen* (S.).

— Enigheden „ Troense 32 „ 5 c. 18 C. F. Madsen.

NGLW Hellevadmine „ Skaarupøer 51 „ 6 171⁄2 P. Baagøe*

— Doris „ Cappeln (Sles ) 56 „ 51⁄2 c. 17 C. F. Madsen.*

NGLK Fredsøen „ Taasinge 17 „ 6 161⁄2 M. H. Mortensen.*

— Maren Kirstine Kv. Ob. p. Thurø 57 „ — 161⁄2 H. Nielsen.*

NGTC

Magdalene Dorthea

J. Ulbølle 52 „ 6 151⁄2 C. Christensen *

NGLP Lykkens Haab KV. (Sk.)

45

Thorseng

Ob. i Vindeby 71

„ — 151⁄2 C. J. Jensen* (Strndh.).

NHBQ Ane Cathrine Kv. Thurø 51 „ — 15 R. Hansen* (Th.).

— 7 Brødre „ Svendborg — „ — c. 16 H. Rasmussen.*

— Gjenveien SI. „ 36 „ 51⁄2 c. 16 M. R. Nielsen.*

NDCB Emilie Dorthea Kv. Thurø 69 „ — 15 E. Rasmussen (Th.).

HBLQ Otte Sødskende J. Faaborg 58 „ 5 15 J. Andersen.*

— Sophies Minde „ Troense 43 „ „ c, 15 N. Andersen* (Tr.).

NJOM JohanneCaroline „ Svendborg 43 „ 6 14 C. Rasmussen* (S.).

HBQW Lykkens Minde „ Thurø 48 „ 51⁄2 14 Chr. Rasmussen* (Th.).

NJGP HansineChristine Kv. „ 62 „ — 131⁄2 H. Hansen.*

NHTC Haabet „


Ob. p. „

36

52

„ — 131⁄2 R. R. Andreasen* (Th.).

— Sophie „ Rudkjøbing 58 „ — 111⁄2 P. Andersen.*

NDGH Anna Kv (Sk.) Faaborg 69 „ — 111⁄2 F. A. Hansen.* (Tr.).

NDGF Maren Line Kv. Svendborg 34 „ — 111⁄2 C. C. Pedersen.*

NFQC Mine „ Thurø 60 „ — 11 R. J. Rasmussen* (Th.).

— Den ny Prove „ — — „ — 11 R. L. Christiansen* (Th.).

— Sophies Haab „ Faaborg 37 „ — 11 M. Jensen.

NJKR Marie Kirstine „ Rudkjøbing 52 „ — 101⁄2 Chr. Petersen.*

NJGD Marie „ Thurø 60 „ — 10 E. Rasmussen* (Lohals).

— Tre Brødre „ Aastrup 51 „ — 10 J. Hansen*

— Emilie „ Faaborg 69 „ 4 91⁄2 N. C. Hansen* (Th.).

— Melissen „ Svendborg 42 „ — 91⁄2 R. Jensen* (S.).

— Emma „ Troense 69 „ — 91⁄2 L. Skouw* (Tr.).

NDLT Trefoldighed „ Karrebæksminde 60 E. F. — 91⁄2 C. Nielsen* (Tr.).

NDJS Laurine Sk. Ob. p. Thurø 60 E. 4 9 N. Nielsen (Th.).

NCGJ Ane J. Faaborg 53 „ „ 9 C. Eilersen.

SÆBY (Jylland).

(Sæby Flak 9 à 11 Fod, — Havn 3 Fod. 3 Fartøjer med 45 Reg. Tons.)

NDRB Elisabeth J. Aalborg 69 E. 5 25 N. A. B. Ørum.

— Enigheden Kv. Svaneke 22 „ — c. 171⁄2 A. J. E. Laulund.*

— Marthas Minde „ Ob. i Frederikshavn 57 E.F.K1. — c. 121⁄2 J. P. Mørk.*


THISTED. 62

THISTED (Jylland).

(Havnens Dybde 9 Fod. 54 Fartøjer med 2420 Reg. Tons.)

Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar

Mate-

riale

Dybde

midtskibs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

— Dannebrog Sk. Thisted 66 E. 8 c. 116

HBPD Dagmar „ „ 68 „ „ 981⁄2

NFQP Maren Gjørup Skkf.

Papenburg

Ob. i Ystad (Sv.)

59

63

„ 7 681⁄2

— Thisted Sk.

Blankenese

Ob. i Aalborg


64

„ 71⁄2 c. 59

— Marie Mathilde Tjk. Holland — „ 6 c. 55

NBRH Skjold Sk. Thisted 58 „ 7 771⁄2

Ejer, eller

bestyrende Reder

L. Gjørup

5 Skibe mied

397 Tons.

NDWK

NGQD

Helena

Abba


Gl.

Sundswall (Sv.)

Fanø

51

51

F.

E.

8


74

731⁄2

NHTV Jacobine

Aalborg 44

1 J. P. Kløvborg

4 Skibe med

) Sk.

Ob. i Thisted 72

E. B. 6 53

278 Tons.

— William & Jane Bg. Limite 56 „ z. 101⁄2 c. 128

NFSP Familiens Haab Sk.

Nakskov

Ob. i Saxkjøbing

40

67

„ 8 56

W. Bonne

184 Tons.

NCQG Ida Skbg. Aalborg 69 „ y. 101⁄2 1651⁄2 P. H. Belles.

HBRD Ora & Labora Sk. „ 68 „ 71⁄2 99

NFQK

Jens Nordentofts

Minde

„ Thisted 50 „ „ 66

P. C. Nordentoft

165 Tons.

NDJK Mathilde Bg. Lübeck 47 „ „ 1411⁄2 P. L. Westergaard.

NDSR Christian Sk. Aalborg 70 „ 9 116 C. Frederiksen

— Louise Caroline „ Christiansand 64 „ F. 91⁄2 c. 108 C. S. Sørensen (Aalborg).

NHBT

NJLT

Niels

Kirstine

Gl.

Kf.

Uetersen (Holst.)

Papenburg

48

547

6

521⁄2

491⁄2

L.O. Rasmussen (Marsta)

102 Tons.

— Sleipner Sk. Thisted 65 „ 81⁄2 c. 97 W. Jørgensen.

NCML Harmonie Skkf. Wilderwank 63 „ 71⁄2 691⁄2 N. C. Kjœrgaard.

— Haabet Sk. Aalborg 56 „ 61⁄2 c. 69 P. C. Hundall.

— Christine Marie „ Christiansand 40 „ 7 c. 53 C. Jacobsen.

NDHK Juliane J. Aalborg 49 „ 51⁄2 361⁄2 J. N. Fischer.*

NDLG Jørgine Dorthea „ Grimstad (Nor.) 59 „ Kl. „ 29 O. Nørgaard (Klitmøller)

NFCV Birgithe „ Aiendal (Nor.) 48 E.F.Kl. „ 271⁄2 M. Sørensen Odde.*

— Odin Sl. Christiansand 53 E. 6 c. 26 O. Nielsen.*

HBNQ Marie J. Thisted 58 „ 51⁄2 23 P.C. Drasbek* (Klitmøller

— Haabet „ „ 54 „ 5 c. 22 C. B. Hausgaard („).

NFBC Margaretha „ Flensborg 50 „ „ 211⁄2 N. A. Pedersen.*

NFRJ Christine „

Grimstad

Ob. i Thisted

31

39

E. Kl. „ 201⁄2 T. & C. Dige (Thrpstrnd.)

NHCM Petrine Sl. Norge — E. „ 191⁄2 C. K. Møller.

— Det gode Forsøg J. Aatrhus 60 E. F. 51⁄2 19 M. Hansen.*

— Svend Mariane

Koldberg „ Grimstad 34 E. 5 c. 181⁄2 J. C. Dige.

NGSJ Esperence „ — — „ 51⁄2 18 M. S. Odde.

NFDV Leo Sl. Undal (Nor.) 55 E. F. 5 16 J. C. Jensen* (Hou).

1 ) Fh.: Jagt “Larsine”.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

63 THISTED —VARDE — VEJLE.

Sted Aar Mate-

riale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

(Fod)

— Wenus Kv. Sverig — E. KI. — 13½ A. C. Hansen.*

— Rachel Christine SI. — — E. F. 4½ 13 C. Andersen.

NGBR De trende Brødre „ — — F. „ 11 J. C. Christensen.*

— Ane Kirstine J. — — E.F.K1. ,, 11 L. C. Thomsen.*

— Svanen Dkg. — — F. 4 10 N. Chr. Christiansen*

NHGR Brødrene Db. Ob. i Thisted 72 E.F. KI. „ 9 S. Isaksen.*

— Svanen J. — — E. F. „ 9 S. C. Madsen.*

NDVG Haabet „ — „ „ „ „ „ 8½ J. Pedersen.*

VARDE (Jylland).

(Varde Aa 3 à 4 Fod. 8 Fartøjer med 316 Reg. Tons.)

— Varde Sk. Fanø 66 E. 10 c. 127 B. K. Eskesen.

— Varde Tjk. Groeningen 62 „ 6½ c. 62 P. Debell.

— Paul & Anna „ Rhauderfehn 64 „ 5½ c. 44 V. J. Riis (Nymndgb.).

— Haabet Sk. Ribe 66 „ 6 c.34 P. F. Bertelsen.*

— Familien J. Varde 53 „ 4½ c. 18½ T. Nielsen.*

NJCD

Varde & Lønne

SI.

Svinør (Nor.)

59 E.F.K1. „ 16 T. C. Lodberg.*

VEJLE (Jylland).

(Havnens og Løbets Dybde 10½ Fod, — i Fjorden 22 Fod. — 27 Fartøjer med 1740 Reg Tons.)

NJDK Tycho Brahe Skbg. Vejle 72 E. 11 175

S. Seligmann

NGTK

Hans Christian

Ørsted

„ „ 71 „ 10½ 163½

3 Skibe med

425½ Tons.

— Hercules Gl. „ 45 „ 9 c.87

HBGL

NBFL

Vedele Skbg. „ 67 E. y. 10½ 164½

Andreas

HBDK

Linnemann

Marie

Sk.Troense

68

57

„ „

„ „

10


121½

113

E. Linnemann

3 Skibe med

399 Tons.

— Vejle 1 ) Bk. Miramichi (B. 64 E.F.(A.)y. — c. 374 Chr. Thisted.

HBNT Thyra Sk. Vejle 43 E. 11½ 114 C. Andersen

NCJMCatharina

Ida

Fides

J.


Sk.

Kiel

Rudkjøbing

Fanø

59

56

55E. y.


6

8

25½

c. 26

c. 85

3 Skibe med

165½ Tons.

P. N. Nissen.*

NCFH St. Poul Kf. Holland — E. 6 41 J. Bruunshuus.*

NBWH Johanne J. Kiel 11 — 7 29½ S. S. Hansen.

— Martha Maria „ Flensborg 57 „ 6½ c. 27 J. Sørensen.*

— Laura „ Vejle 65 „ 6 c. 25 C. C. Hansen.*

NCTH Kirstine „ — — „ 5 23½ J. Sørensen.*

1 ) Fh.: „Smyrn a" af Greenock.


Kjendings-

Signal

VEJLE-VORDINGBORG-ÆRØSKJØB. 64

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

skibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

(Fod)

NDJH Nøisomhed SI. Fredericia 22 E. 51⁄2 181⁄2 S. Jensen.*

— Fortuna J. Cappeln (Sles.) 47 „ 6 c. 181⁄2 J. P. Jensen.*

NDPV Sjælland „ Falsled (Faab.) 39 „ 51⁄2 151⁄2 D. Monrad.*

NDBR Jacobine Kirstine „ „ „ 38 „ 5 15 C. Madsen.*

NDPQ Haabets Vinding „ Løit (Sles.) 36 „ 41⁄2 14 C. Johansen*

— Edersbeck „ Vejle 37 „ 5 c. 14 H. P. Christensen.*

— Laurine „ „ 56 „ „ c. 13 H. C. Hansen.*

VORDINGBORG (Sjælland).

(Havnens Dybde 8 Fod. — Ved Færgebroen 11 Fod. — Masnedsund Havn 12 Fod. — 12 Fartøjer med 228 Reg. Tons.)

— Enigheden J. Troense 35 E. 51⁄2 c.38 R. Rasmussen sen.

NFLS Ane Cathrine „ Ob. i Kolding 60 „ „ 341⁄2 C. H. Rasmussen* (Klhve).

NCLJ

Frederik den

Syvende

„ Ob. i Stege 68 „ „

29 N. Petersen* (Tærø).

NFLT Vildanden,20Hk. H.D. Kjøbenhavn 50 „

L. 67.9

B 12.8

D. 6.9

U. D. 41

T. D. 48

241⁄2

Regeringsskib i Postfart.

Generalpostdirektionen.

NCRW Hanne Cathrine J. Ob. i Kallehave 59 „ 51⁄2 221⁄2 P. Jensen.*

NBMS StineEllebammer Kv. Marstal 66 „ — 17 R. Nielsen.*

— Fanny & Emilie Fg.J. — — 16 — 16 Oxholm (Rosenfeldt).

— Kallehave Fg. Nakskov 68 „ — 111⁄2 J. Hage (Kallehave).

NDMF Olaf Rye SI. Rønne 52 E. K1. 41⁄2 101⁄2 H. P. Larsen.*

NDSL Mery Theresia Kv. Nykjøbing p. F. 69 E. — 81⁄2 O. Larsen (Blands).

ÆRØSKJØBING (ÆRØ).

(Havnens Dybde 9 Fod. 64 Fartøjer med 2640 Reg. Tons.)

NDFS Anna Catharina Sk. Vejle 69 E. 10 134 H. N. Brandt

NGMC Familie „ Troense 63 „ 91⁄2 1141⁄2

2481⁄2 Tons.

NJGL Henry Sk. Ærøskjøbing 72 „ 10 108 C. P. Goldmann

NJFS Sophie „ Troense 56 „ „ 75 3 Skibe med

NBMQ Anna „ Ærøskjøbing 68 „ 81⁄2 71

254 Tons.

NHFD Familiens Haab Skbg. „ 71 „ 101⁄2 120 P. W. Brandt

NHGB Lykkens Haab Sk. „ 36 „ 11 98

218 Tons.

NFKH Victoria „ Troense 39 „ 101⁄2 971⁄2 N. H. Brandt's Enke

— Sophie Cathrine J. Sønderborg 56 „ 91⁄2 c. 79 1761⁄2 Tons.

NFVS

NHDP

NJLV

Ida

Anna Margrethe

Panope


Sk.

Gl.

Faaborg

(Falsled

(Ob. i Kiel

(Svendborg

71

40

61

41 „
9


811⁄2

811⁄2

80

H. C. Petersen

163 Tons.

H. J. Errboe.

(Ob. i Sønderborg 56


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags

ell.

Taklin

65 ÆRØSKJØBING.

Sted Aai Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

(Fod)

NCWM


NHFK


Tre Venner

Elise Marie

Henriette

Sophie Marie

Kirstine

Sk.

Gl.

J.


Faaborg

Svendborg

Ob. i Assens

Cappeln

Ob. i Svendborg

Middelfart

Ob. i Assens

40

20

55

46

66

52

63

E.
11

7

91⁄2


951⁄2

c. 58

691⁄2

c. 73

B. F. Erichsen

1531⁄2 Tons.

J. M. Jensen

1421⁄2 Tons.

NHFR Cathrine Sk. Lundeborg (Svndbg) 71 „ „ 961⁄2 P. B. Goldmann.

NFDJ Wagrien „ Kiel 52 „ „ 871⁄2 L. P. Hansen.

NFBP Dania „

Nova Scotia (A.)

Ob. i Marstal

57

70

„ „ 821⁄2 H. C. Binas.

NDSK Enigheden Gl. Troense 39 „ 10 781⁄2 C. H. Brandt.

— Mathilde Skkf. Grossefehn 55 „ 71⁄2 c. 71 H. C. Jensen.

NFCM Emanuel Gl.

Svendborg

Ob. i Faaborg

39

71

" 9 661⁄2 H. N. Dreiøe.*

— To Brødre SI. — — „ 71⁄2 c. 57 N. Hansen (Skaarupøer).

HBDQ Activ Gl.

Faaborg

Ob. arstal

13

57

„ 81⁄2 56 J. P. Lund.*

— Caroline Lyders J. Faaborg 37 „ „ c. 50 N. P. Troest.*

— Ørnen „ Korsør 44 „ „ c. 50 S. G. Birkholm.*

— Salome Cathrine „ Faaborg 47 „ 7 c. 44 Ph. Weber.*

— Else Marie Gl. Ob. i Svendborg 54 „ 6 c. 40 G. Svinding.*

NDMW

De syv

Sødskende

J. Ob. i Assens 64 „ 8 38 L. Kock.


De 4 Sødskende

Matania

„ Ob. p. Taasinge 65 „ 61⁄2 c. 36 P. H. Pedersen.*

NBQJ Emma „ Cappeln 32 „ 7 33 C. C. L. Birkholm.*

HBCF Enigheden SI. — — „ 6 31 A. Tollisen.

NDWB Caroline Marie J. Lyksborg (Sles.) 50 „ 61⁄2 301⁄2 J. Petersen.*

NBQK Haabet „

Faaborg

Ob. i Assens

38

68

„ 7 29 J. L. Rise.*

NBRL Ane Marie „ Sønderborg 47 „ 6 28 P. Madsen.*

NDHQ Forældres Minde „ Ulbølle 50 „ 61⁄2 27 A. W. Gottlob.*

NDHT Anna „ Cappeln 27 „ 6 251⁄2 C. L. Riise.*

NGRD Kathinka „ Rudkjøbing 65 „ „ 24 R. K. Jensen.

HBNM

Det gjenfødte

Haab

„ Ærøskjøbing 24 „ „ 21 K. J. Rise.*

NJDR Nicolines Minde „ Faaborg 65 „ „ 201⁄2 H. B. Schøsler.*

NCVF Fredens Haab „ — — „ „ 20 S. P. Larsen.

— Industrie „ Sønderborg 47 „ 51⁄2 c. 17 P. Jessen.*


Maries det

gjenfødte Haab

Kv. Ærøskjøbing 58 E. F. — 141⁄2 C. Jørgensen* (Nyborg).

NCJR

De 2de Sødskende

„ Bornholm 40 E. — 12 J. Jensen* (Søby).

NDBK Ane Marie J. Søby 1800 „ 41⁄2 111⁄2 C. Knudsen* („).

NDTP Emanuel „ Aastrup 36 „ „ 101⁄2 C. Madsen* („).

NGRW Vielleicht „ Cappeln 38 „ 6 10 A C. Hansen* („).

9


Kjendings-

Signal

FÆRØERNE — ISLAND. 66

FÆRØERNE.

1 ) Fh : „Vilhelmine Søborg".

(20 Fartøjer med 674 Reg. Tons.)

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

(Fod)

Re-

gister-

Tons

— Nordstjernen Sk. Faaborg 66 E. y. 9 c.92

KBCS Søormen „ Helsingør 71 „ 91⁄2 62

— Falken „ „ 63 „ — c. 34

KBCN Streamlet SI. Symington 52 „ 71⁄2 25

— Nr. 5 „ Faaborg 47 „ 5 11

KBCT Johanne Sk. Blankenese 46 „ z. 91⁄2 81

KBCD Lark Kt. Cowes (Eng.) 47 „ 9 43

KBCJ Lady Saltoun SI. Aberdeen 17 F. 71⁄2 28

KBCF Surprise Kt. Cowes (Eng.) 62 E. „ 261⁄2

— Rattlesnake SI. Greenock — F. 51⁄2 111⁄2

KBCH Adam Wilhelm J. Marstal 49 E. 8 531⁄2

KBCM Askur Sk. Nysted 60 „ 71⁄2 391⁄2

Ejer, eller

bestyrende Reder

Johan Mortensen (Tveraa)

5 Skibe med

224 Tons.

M. C. Restorff & Co.

(Thorshavn)

5 Skibe med

190 Tons.

T. F. Thomsen (Tveraa)

93 Tons.

KBCQ Fox SI. Kingston u. Hull 44 „ 9 38 D.J.Haraldsen (Thrshvn.).

KBCR Bikuben Lg Dunkerque — „ 7 301⁄2 J. C. Djurhuus (Klaksvig).

KBCP Elizabeth SI. Stromness 59 „ „ 28 J. R. Heinesen (Midvaag).

KBCL Waterwitch „ Kirkwall 65 „ 6 19 T. S. Tærgesen (Tveraa.)

__ Emma Dorthea J. — — — — c. 151⁄2 Jørgen Bech & Sønner's

dl( lk i)

— Hansa Kt. Hamborg __ E. 51⁄2 141⁄2 Joh. Hansen

— Prøven Db. Norge — Kl.E. 5 12 A. W. Skibsted.

— Petrel SI. Skotland — E. 41⁄2 9 J. H. Schrøter (Suderø).

ISLAND.

(68 Fartøjer med 1925 Reg. Tons.)

LBDF S. Louisa Sk. Kjøbenhavn 72 E. y. 91⁄2 1131⁄2

A. Asgeirsson (Isafjord)Sigridur

GudrunStavanger

Kjøbenhavn

64

67

E.F.

E.

81⁄2

6

c. 41

c. 22

3 Skibe med

1761⁄2 Tons.

LBCK Victoria J. Faaborg 48 E. F. 71⁄2 341⁄2

LBCJ

LBCH

Ægir

Viking

Sk. Tønsberg 59 „ „ 61⁄2 31

1 S. Gudmundsson

) J. Helsingør 57 „ „ 7 28

(Budenstad)

3 Skibe med 931⁄2 Tons.

LBCD Reykjavik Sk. Middelfart 59 E. z. 91⁄2 92 E. Siemsen (Reykjavik).

LBCG Grana „ Dunkerque 60 E. 101⁄2 871⁄2 A. Olafsson (Akureyri).

— Lovise Sl. Calmer (Sv.) 45 E.F. 7 c. 36 H. Johnsen (Flateyri)Marie Margriet

Maria

Sk.


Kolding


67

66

E.


51⁄2


c. 23

c. 22

3 Skibe med

81 Tons.

— La Félicité „ Frankrig — „ — c. 70 P. Bødrasson (Isafjoed.)


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

67 ISLAND.

Sted Aar Materiale

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

— Reykjavik Sk. — — —

(Fod)

— c. 36 E. Olsen (Bildal)

— Peilot SI. — — — — c. 32

68 Tons.

— Ladon Lg. Frankrig — E. 8 57

J. J. Thorarensen

(Reykjarfjord).

— Ellidi Sk. Stavanger — E. F. — c. 54 J. Jonsson (Høfn).

LBCW Carl Lg. Frankrig — „ „ 61⁄2 271⁄2 C.D. Tulinius (Eskefjord)

— Johanne Marie J. Middelfart 51 E. — c. 23

501⁄2 Tons.

— Johannes „ — — — — c. 25 H. Ejjulfsson

— Anna Christine „ Faaborg 57 E. 6 c. 21 (Bardastrand) 46 Tons.

— Louise Sk. Randers 52 „ 8 c. 46

Steffen Svendsen

(Gullbringe).

LBCM Gefiunn „ Frankrig — „ „ 49

E. B. Gudmundsson

(Hraunum).

— Niord SI. Norge 46 E. F. „ c. 42 G. & K. Oddson.

— Draupnir Sk. — — F. 6 211⁄2 S. Pálsson (Siglefjord)

— Skjøldur „ — — „ 51⁄2 19

401⁄2 Tons.

— Afram Gl. Elmshorn 63 E. 6 c. 40

C. C. H. Siemsen

(Reykjavik)

— Line Christine J. Eckernførde 40 „ „ c. 24 B. Benedictsen (Flatø)

— Vestmannø Db. Island — — — c. 16

40 Tons.

— Sølivet Gl. — — F. — c. 39 (Thingø Syssel).Mette Christine

Dorothea

Margrethe Marie

J.


Fyen


25


E.


61⁄2


c. 34

c. 33

J. T. Johnsen (Sudereyri)

(Gullbringe).

— Hilda Maria „ — — — — c. 32

G. Brynjulfssen

(Isafjord).

— Bonnesen „ — — — 61⁄2 c. 30 Weyvadt (Berufjord).Zephyr

Reykjavik

Sk. Norge — E. F. „ c. 30

M. Snebjørnsen

(Patriksfjord).

1 ) „

Aalbæk (Jyl.)

Ob. i Frederikshavn

68

71

E. 51⁄2 271⁄2 —

— Ulfur „ — — F. Kl. 5 13 P.Thorvaldsson (Dalabæ,

__ Christjane J. Rønne 63 E. F. „ 121⁄2 Siglefjord) 251⁄2 Tons

— Skagastróndin Sk. — — F. Kl. „ 13 S.Sveinsson (Siglefjord,

— Vikingur „ — — „ „ " 12 Haganæs) 25 Tons.

— Dagmar „

Svaneke

Ob. i Rønne

46

65

E. 51⁄2 c. 22 Egelsen (Havnefjord).

— Akureyri „ — — E. F. 6 21 J. C Jensen (Akureyri).

— Hringur ,, — — F. 51⁄2 201⁄2 F. Gudmann („).

— Svanurinn „ — — „ 6 20 M. Johannesson („).

— Ægir „ — — „ 61⁄2 20 O. Ólafsson (Øfjord).

— Elina „ — — „ 6 201⁄2 J. Jónsson („).

LBCF Olga J. Assens 58 E. 51⁄2 20 Th.Jønsson (Vestmannø).

— Sutjes „ Svaneke 52 „ „ 181⁄2 O.Jønsson (Hafnarfjord).

— Maagen „ Faaborg 36 „ „ c. 18

H. Sigurdssen's Bo

(Isafjord).

— Marianne „ — — „ — c. 18 M. P. Riis (lsafjord).

— Neptunus „ — — „ 6 c. 18 H. A. Clausen („).

— Sjøfuglinn Sk. — — F. — 19 S. Jónsson (Siglefjord).

— Polstjarnan „

Midhardland

(Nor.)

59 „ 51⁄2 191⁄2 S. Jønsson (øfjord).

1 ) Fh.: „Aalbæk" af Frederikshavn.


Kjendings-

Signal

ISLAND—ST. CROIX—ST. THOMAS. 68

Skibets Bygnings-

Navn

Slags ell.

Takling

Sted Aar Materiale

Dybde

midt-

skibs

Register-

Tons

Ejer, eller

bestyrende Reder

— Hermann Sk. — — F.

(Fod)

6 19 P. Porvaldsson („).

― Ulfur „ — — F. Kl. 5½ 19 P. Jónasson („).

― Arskógstrónd „ — F. 6 19 P. Gunlagsson („).

― Siglfirdingur „ — — „ 6 19 S. Brynjolfsen

— Sailor „ — — E. F. 5½ 18½ — —(Øfjord).

— Hafsúlan „ — — F. Kl. 6 18 — — (Akureyri).

— Hermúdur „ — — F. 5½ 17 J. Jonsson (Øfjord).

— Siglnesíngur „ — — „ 5 17 J. Jónsson (Siglefjord).

— Hafrenníngur „ — — „ 5½ 16½ V. Gunlaugsson

— Hríseyíngur „ — — „ 6 16½ J. Jónsson ( j d) („).

LBDG Patrikur J. Kiel 40 E. „ 15½ S. Dachmann

— Gjestur Sk. — — F. 5 15 A. V. Sigurdsson

— Stormur „ — — F. Kl. 4½ 14½ S. Arnason ( j(Siglefjord). d)

— Gjestur „ — — F. „ 14 B. Gisláson

— Vikingur „ — — „ 5 13½ Th. Danielson (Øfjord).

— Minerva „ — — „„ „ 12½ Fr. Johnsson („).

— Johanna „ — — „ „ 12½ E. Gudmundsson

ST. CROIX (Vestindien).

8 Fartøjer med 843 Reg. Tons.)

— Prindsesse

Alexandra

Bk. GuildfordOb. i N. A.

55

69

E. y.


c. 296

John Roche

(Christiansted).


Katie Skbg Calais 61 E. F. y. —

c. 233

O. S. Robinson

(Frederiksted).

— Gipsy „ Baltimore 56 E. y. — c. 112 Wm. Moore sen. („).

MBSC

Thyra, 140

Hk.

S.D.(Sk) Port Jefferson(New-York). 71 E. F.

L.101.6

B. 20.1

D. 8.6

U. D.108

T. D.157

67

Wm. F. Moore.

— Westend-

Packet

Sk. — — „ „


c. 52

R. J. R. Robinson

(Frederiksted).

— Vigilant

„ — — „ „


c. 44

G. Behagen

(Christiansted).

— Lizzie „ Christiansted 71 „ — c.26 P. Pentheny („).

— Dagmar SI. „ 70 „ — c. 12½ H. J. Petersen („).

ST. THOMAS (Vestindien).

16 Fartøjer med 4000 Reg. Tons.)

— Ceferina Fr. Newburyport (A.) 57 E. F. y. — c. 874 F. de Aldecoa & Co.Bernardo

Marcelo

Bk.


Brake (Old.)

„ „

66

65

E. y.

„ „c. 395

c. 375

3 Skibe med

1644 Tons.

— Johan

Brodersen

„ Vegesack (Br.) 64 „ „ — c. 306 H. C. Brodersen.


Kjendings-

Signal

Skibets Bygnings-

Navn

Slags

ellTakling

Sted Aar Materiale

69 ST. THOMAS.

Dybde

midtskibs

Re-

gister-

Tons

Ejer, eller

bestyrende RederMBCG

Doris Brodersen

Catharine

Wilhelmine Brodersen

Bk.


Skbg.

Rönnebeck (Han.)

Mne (A.)

Brake (Old.)

61

55

71

E. y.

E. F.

E. y.

(Fod)12

c. 287

c. 274

220½

H. C. Brodersen

.FrBøhmer, best. Reder.

4 Skibe med

1087½ Tons.

MBCD

Francesco &

Elena 1 )

Bg. Werkholm (Sv.) 66 E. F.y 11½

257

Costa Hermanos & Co.

— Johanne „ Rönnebeck (Han.) 67 E. y. —

c. 241 P. A. Cameron & Co.

& C. Prætorius.

— Grasmere Sk. Pembroke (A.) 65 „ „ — c. 182 Ths. Pearson & Co.

— Petrel „ Brooklyn (A.) — E. — c. 34 216 Tons.

— Charles A. Hoard Bg. — — — — c. 214 Geo. A. Philips.

— SarahA.Holbrook Skbg Bermuda 57 E. y. — c 164 G. W. Smith & Co.

— Dos Hermanos Sk. St. Domingo 63 „ „ — c.83 D. Maggiola.

— Dos Amigos „ — 63 E. — c. 65 B. Peirano.

MBCF Vicegouverneur

Berg, 35 Hk.

1 ) Fh.: „Hayti".

S. D. Kjøbenhavn 66 J.

L. 88

B.15.5

D. 7.7

(c. 60)

c. 28

St. Thomæ

Kolonialkasse.


70 71

III

A. FORTEGNELSE OVER DANSKE LYSTFARTØJER.

Fartøjets Bygnings- Hoved-Maal Tons

Navn (evt. Kjendiagssignal Takling

Bygmester

Sted Aar Materials Længde Brede Dybde Middel-

Dybgaaende

Register Yacht

Ejerens Navn og Hjemsted.

Agnete* GRDK Kutter Eggert Benzon Nykjøbing p. F. 68 Kr. E. F. 44,2 11,7 5,5 5,8 16 45/100 25,6 Den danske Marine.

Alfen Skruedampbd. (2Sk.)2Hk. Arentz & Flensborg Kjøbenhavn 71 Kr. E. F. 20,5 5,2 2,7 2,8

(T. D. 1 77/100)

1 19/100

2,6

Arentz & Flensborg (Kjøbenhavn).

Ane* NCQH Kutter J Christiansen Anholt 69 KI. F. 20,9 8,1 2,4 2,8 2 66/100 4,2 Grosserer A. Petersen (Kjøbenhavn).

Anna NHRW Dæksbaad — Helsingborg — K. E. F. 24,8 9,5 3,1 3,25 4 14/100 5,5 Grosserer G. F. N.Glameyer (Kjøbenhavn).

Anna* Halvdæksb. (Kragejolle) C. L. Jacobsen Kjøbenhavn 66 Kr. Lærk 20,0 6,6 2,2 2,3 1 54/100 2,3 Manufakturhandler Alfred Mülle m. Fl. (Kjøbenhavn).

Anne Margrethe* | Kutter Balsløw Hørby pr. 69 Kr. E. 21,5 7,8 2,5 2,5 2 29/100 3,1 Marinemaler, Professor Sørensen (Kjøbenhavn).

Arthur Dæksbaad Balsløw Holbæk 67 Kr. F. B. L. 20,0 6,65 2,5 2,6 1 57/100 2,7 Pastor emer. C. Balsløw (Kjøbenhavn).

Augusta* Kutter H. L. Hansen Odense 70 Kr. E. 36,3 10,8 3,1 4,5

U. D. 7 55/100

8 57/100

14,4

Cancelliraad J. C. Dreyer (R.*)

Cand. polyt., Brygger Schiøtz

Odense.

Aurora* Dæksbaad Otte Brandale i Sverig 64 KI. E. F. 31,0 12,0 4,0 4,0 c. 8 10,6 Grev Julius Ahlefeldt og Vinhandler Chr. Schalburg

Ausa* Kutter

F. Bork

Ob. af Chr. N. Lautrup

Kjøbenhavn 70 KI. E. F. 24,0 7,5 3,0 3,35 2 98/100 4,8

Skibsbygmester Chr. N. Lautrup (Kjøbenhavn).

Basta* Dæksbaad C. Konge Sæby 66 KI. E. 27,1 9,25 3,9 3,9 c. 51⁄2 7,5

Godseier F. Tutein til Høgholt

Skibsfører J. P. Larssen

Sæby

Caroline* Kutter Eggert Benzon Nykjøbing p. F. 66 Kr. E. 34,0 11,5 4,2 4,9 c. 9 14,7 Consul C. B. Benzon (Stubbekjøbing).

Cito Baad C. Olsen — 68 KI. E. 1,0 7,4 2,9 3,1 2 48/100 3,6 Baadebygger C. Olsen (Bandholm).

Coquette* Kutter Eggert Benzon Nykjøbing p. F. 63 KI. E. 9,0 8,6 4,0 4,0 8 2/100 8,6 Cand. jur. J. S. Berthelsen (Kjøbenhavn).

Dorothea Dæksbaad C. A. Budkjøbing Kallundborg 69 KI. E. F. 23,2 8,4 2,7 2,9 2 98/100 4,2 Konduktør C. H. Møller (Kallundborg).

Echo* Kutter Eggert Benzon Nykjøbing p. F. 67 Kr. E. 30,0 10,1 3,2 4,0 c. 5 93 Stamhusbesidder Holstein Rathlou til Rathlousdal pr. Aarhus.

Elektra* NHVC „ H. L. Hansen Skibhusene (Odense) 72 Kr. E., F. 44,5 13,5 4,7 6,0

U.D. 15 1/100

T.D. 15 77/100

29,2

Stamhusbesidder E. Møller (Østrupgaard).

Grosserer E. F. Esmann (Odense).

Emil* NDCL „ (med Sænkekjøl Popp & Michelsen Kjøbenhavn 69 . E. F. 3,0 10,45 2,6

4,6

(m.Sænkekj

U. D 4 98/100

T. D. 5 9/100

9,8

Vinhandler T. S. Petersen (Kjøbenhavu).

Emilie* NCLW „ P. Jepmond Nyborg 69 Kr. E. F. 3,8 10,2 4,1

)

4,3

U.D. 7 8/100

T. D. 7 56/100

12,0

Kammerherre Sehestedt-Juul til Ravnholt.

Falken* „ — Malmø — KI. E. 1,4 10,85 4,0 4,2 c. 61⁄2 10,9 Grev W. Lerche til Birkendegaard pr. Kallundborg.

Falken Dæksbaad P. Jepmond Nyborg 68 KI. E. F. 5,0 7,0 3,l 3,0 2 60/100 4,4 Kammerherre Sehestedt-Juul til Ravnholt.

Harriet Halvdæksbaad C. L. Jacobsen Kjøbenhavn 72 KI. E. L. 4,15 8,25 2,9 3,1 — 4,7 Grosserer C. E. V. Kramer Kjøbenhavn

Havlit „ C. L. Jacobsen „ 72 KI. E. L. 20,4 6,6 2,2 2,45 — 2,6 Fabrikbestyrer V. Evers (Kjøbenhavn).

Kai* Kutter Ejeren „ 70 KI. E. 26,3 7,9 3,0 4,25 3 48/100 10,7 Fuldmægtig J. A. Knudsen (Kjøbenhavn).

Louise Jagt C. L. Jacobsen „ 73 KI. E. L. 34,0 11,8 3,0 3,5 — 8,7 Kaptain i Hæren C. G. W. Magius (Kjøbenhavn).

Lucifer* Kutter (med Sænkekjøl — Hamborg 67 Kr. E. 30,3 8,6 3,6 4,0 5 47/100 4,5 Skibsreder J. P. Baagøe (Svendborg).

Maagen* Dæksbaad Eggert Benzon Nykjøbing p. F. 59 Kr. E. 3,2 8,4 2,9 3,1 3 63/100 3,2 Vejinspektør J. Lüthen (Nykjøbing p. F.).

Maagen* „ P. Bjerg Helsingør 70 Kl. E. 1,2 7,8 2,3 2,6 2 9/100 3,6 Marinemaler C. Neumann (Kjøbenhavn).

Marie Baad Eggert Benzon Nykjøbing p. F. 65 KI. E. F. 21 6 7,0 2,8 3,0 2 21/100 3,2 Mægler Marquardt (Nykjøbing p. F.

Nabasasuk Halvdæksbaad — — — Kr. E. 22,4 5,4 3,0 3,2 3,2 Bodkermester L. Jacobsen (Kjobenhavn)!-_ —_\

Naja* Kutter P. Brandt Kjøbenhavn 67 Kr.E. 41,5 11,8 6,0 5,4

U. D. 12 86/100

T. D. 13 46/100

4,2

Etatsraad, Bankdirektør C. F. Tietgen (Kjøbenhavn).

Narcis Dæksbaad Eggert Benzon Nykjøbing p. F. 69 Kl. E. F. 23,0 8,0 3,1 3,0 2 99/100 3,8 Seilmagermesler F. N. Halnwe (Nykjobing p. F.).

Nicolai Kutter (med Sænkekjøl) Ejeren Kjøbenhavn 70 Kr. E. 22,3 7,2 2,3 3,0 2 32/100 11,0 Skibsbygmester H. C. Jacobsen (Kjobenhavn).

Pernille* Kutter M. K. Schmidt Fredericia 67 Kl. E. A 32,0 11,5 3,1 4,0 c. 6 1 8 Baron Holck til Holckenhavn.

Petrine Halvdæksbaad Valeur Kjøbenhavn 70 Kl. Lærk 20,0 6,25 — 1,8 1,8 1,0 Grosserer L. P. G. C. Thaysen.

Anm. De med * betegnede Fartøjer have Marinennnistcriets Tilladelse til at føre Yaehtflag.


72 73

Fartøjets Bygnings- Hoved-Maal

Navn (eft.Kjendingssignal) Takling

Rover Kutter C. Høyer

Bygmester

Aarhus

Sted Aar Materiale Længde Brede Dybde

Hiddel-

Oybgaaende

Tons

Register Yacht

61 Kr. E. 6,5 8,7 4,8 4,8 c. 71⁄2 13,5 Ingeniør W. Scott (Hobro).

Ejerens Navn og Hjemsted

Skjold* Halvdæksbaad Chr. N. Lautrup Kjøbenhavn 72 KI. E. Alm 2,6 8,0 2,9 3,2 2 78/100 4,3 Maskinfabrikanterne J. J. Bergmann og C. E. Hüttemeyer (Kjbhvn.)

Snap Kutter H. Poulsen. Svendborg 70 KI. E. 1,5 8,3 2,5 2,8 2 30/100 3,6 Grosserer S. C. T. Weber (Svendborg).

Tijuca* „ C. C. & H. P. Hansen


68

KI. E.

9,6 9,7 4,2 4,3

U.D. 6 72/100

T D. 7 10/100

9,6 Grosserer Carl Broberg (Kjøbenhavn).

Toke* Dæksb. (med Sænkekjøl) Eggert Benzon Nykjøbing p. F. 70 KI. E. L. 8,8 8,4 3,2 3,4 4 6,8 Hofjægermester B. Bruun til Stenalt pr. Randers.

Top* Dæksbaad J. P. Larssen Læsø Rende Fyrskib 71 KI. E. L. 3,0 8,3 3,1 3,1 3 14/100 4,2 Cand. med. J. M. Risom m. Fl. (Kjøbenhavn).

Trofast Halvdæksbaad Eggert Benzon Nykjøbing p. F. 69 KI. E. 9,4 8,1 2,6 2,6 1,74 2,8 Gravør og Hof-Slentrykker J. C. Ferslew (Kjøbenhavn).

Tak Baad T. Staahl „ „ 68 KL E. F. 8,8 7,8 2,5 2,6 1 94/100 2,6 Skibsreder J. B. Sidenius (Nykjøbing p. F.

Tumleren* NGRH Skonnert Eggert Benzon

„ „

71 Kr. E. 1,0 17,0 8,0 8,0

U. D. 52 27/100

T. D. 53 51/100

85,4 Hofjægermester Ernst Benzon til Benzon pr. Grenaa.

Viking * „

E. J. Wedermann

Ob.: Chr. N. Lautrup

Flensborg

Kjøbenhavn

ob.

71

KI. E. 6,0 8,0 2,4 3,15 2 97/100 5,3 Cand. polit. Chr. v. Castenskiold (Kjøbenhavn).

Vikingen* „ H. P. Petersen Vejle 65 Kr. E. F. 2,0 10,0 3,5 3,5 9 21/100 13,0 Ritmester Allan Dahl (Kjøbenhavn).

Ørnen* „ —


— Kr. E. F. 4,0 8,5 2 9 2,9 2 97/100 4,4 Skibsfører J. Jürgensen (Kjøbenhavn).

No.

1

Slags eller

Takling

Dybde

midtskibs

Register-

Tonsj

Fører

(Krydstoldassistent)

Jagt 41⁄2 181⁄2 Jørgensen Llllebelts søndre Del.

B. FORTEGNELSE OVER DANSKE TOLD-KRYDSFARTØJER.

Station No.

15

Slags eller

Takling

Dybde

midtskibs

Register

Tons

Fører

(Krydstoldassistent)

Jagt — c. 23 Joh. Bruun Sprogø.

2 „ — c. 25 Hansen Læsørende. 16 „ 41⁄2 c. 121⁄2 Albertsen Vejsnesbugt.

3 „ 51⁄2 c. 20 Petersen Fornæs. 17 „ „ c. 11 Kall Kjøgebugt.

4 „ 5 c. 171⁄2 P. Nielsen Skjoldnæs. 18 „i 4 c. 101⁄2 Høxbro Svendborgsund.

5 „) 41⁄2 c. 13 Th. Bruun Fyens Sydkyst. 20 „ 51⁄2 23 Andersen Steensnæs.

6 „ „ c. 13 P. Dyrhauge Rødsand. 21 „ — c. 131⁄2 Fabricius Praestøbugt.

7 1„ — c. 22 Leisner Aarhusbugt. 22 „ 5 c. 181⁄2 Christensen Langelandsbelt.

8 Skonnert — c. 15 Knudsen Odensefjord (Bygget af Jern)i). 23 „ „ c. 18 H. Dyrhauge Samsøbelt.

9 Jagt 5 151⁄2 Holm Grønsund. 24 „ 41⁄2 c. 121⁄2 Hartvig Sundets nordre Del.

10 „ 6 23 Oeisler Aalborgbugt. 25 „ „ c. 19 Lausen Sjællands Sydkyst.

11 „ 51⁄2 c. 20 Jensen Æbelø & Bjørnsknude. 26 „ „ c. 19 Kaarup Femerbelt.

12 „ „ c. 20 Ellegaard Lillebelts søndre Del. 28 „ „ c. 141⁄2 With Syd for Manø.

13 Kuiter 61⁄2 c. 21 Chen Sundets søndre Del. 29 „ „ c. 181⁄2 Qrumsen Graadyb.

14 „ „ c. 21 Erichsen Lillebelts nordre Del. 30 „ 4 c. 101⁄2 1

Endvidere: Inspektionsskonnerten «Argus», c. 42 Tons.

Ialt 29 Fartøjer med 5301⁄2 Reg. Tons.

Krydstoldinspektør: Kommandør Chr. Gottlieb.

Tækker Knuddyb.

Station


Kjendings-Sigoal

GRBC Danmark

GRBD Peder Skram

GRBF Dannebrog

Navn Slags Tons 1 )

Fregat,

BatteriskibDeplacement paa

Klædoiogen til

fuldt udrustet

74 75

C. FORTEGNELSE OVEDANMARKS KRIGSFLAADE.

Kanonantal m. m.

Krigs-Bemanding

Nominel Heslekrafl

Pandse laaden.

Maskinern

Art

Skruernes

Art Diameter

(Kubikf.) (Fod (Mil) (Fod) (Fod) (Fod)

c. 3200 150690 24

c. 2586 107269 18


„ c. 2281 97057 16

12 Stkr. 60 riflede

12 „. 24 „

6 „ 60 „

12 „ 24 „ „

6 „„ 60 „

10 „ 24 „

Fart

Længde

Brede

Djbgaaende agter

Materiale

528 500 Lavtryk 3 bladet 16,4 c. 9 262,2 48,5 c. 19 Jern (5" Yder-Pandser)

433

600

(J. H. 1621)

Høj-& Lavt 1 „ 16 C. 11,5 221,3 48,3 c. 20 Eg (41⁄2" Pandser)

399 400 „ „ 2 „ 15,8 C. 9,5 182,3 52,6 c. 21,5 Eg (41⁄2" Pandser)

— Odin Kasematskib — 97885 4 „ 120 „ 230 — „ „ Sk.4bl. 12,6 — 230 47 15,5 Jern (8" Pandser)

GRDH Gorm

GRBJ Lindormen

Taarnskib

1 Taarnc. 1779 74410 2 „ 120 „ 160

c. 1585 65894 2 „ 90 „ 152

365

(J. H 1673)

Lavtryk „ 4 „ — C. 12,5 226,3

38,9

c. 14,5 Jern

360

(J. H. 1560) Høj-& Lavtr „ 4 „ — C. 12,5 214,8 38,3 c. 13,9 Jern

7" Pandser Skibsside

8" „ Taarn

(5" „ Skibsside

51⁄2" „ Taarn

Bygningssted, Afløbningsaar

og Konstruktør

Glasgow, 1864

Thomson & Son

Orlogsværftet i Kbhvn., 1864

O. Suenson

SomSejllinieskib,Orlogsv. 1850

Ob.til Pandserskib „ 1863

Schijter

Orlogsværftet i Kbhvn., 1872

Kildentoft

Orlogsværftet i Kbhvn., 1870

Kildentoft

Orlogsværftet i Kbhvn., 1868