Adidas - Helly Hansen - Nike Puma - Reebok - Sportsbranchens ...

sportsbranchen.dk

Adidas - Helly Hansen - Nike Puma - Reebok - Sportsbranchens ...

Nr. 3 · August 2011 · 8. årgang

Skilsmissen var ventet

BikeToyz –

Gazellevirksomhed i vækst

Li-Ning er på banen

Oakley event i London

Weather Report fra

Vejrstationen

Sport i Fields

Profil af Løbekompagniet

Sport-Master udvikler

gennem butikschefer

Profil af Ole Jensen

Succes hos Fritidsagenten

Polartec versus GoreTex

Trusted by athletes praised by critics

The GEL-KAYANO series has been awarded ‘Shoe of the Year’

twice in succession by Runner’s World International. Introducing

the GEL-KAYANO 17, with its new Guidance Line technology it

increases performance with each and every stride.

running releases more than just sweat

asics.eu


THE NORTH FACE ®

NEW SPRING _ SUMMER 2012

FOOTWEAR COLLECTION WILL

KEEP YOU OUT LONGER WITH

IMPACT CONTROL

HEEL PROTECTION

The Cradle is biomechanically engineered

to bring impact control for stability and

cushioning and protect your feet. Heels and

ankles are supported all the way to reduce

impacts shockwave and guarantee comfort.

VERTO S4K GTX

HAVOC MID GTX XCR ®

SINGLE-TRACK HAYASA


Austria. Photo: Chiara Dendena

Patagonia. Photo: Tim Kemple

USA. Photo: Aaron Kehoe

thenorthface.com


L E D E R

Udgiver:

Sportsbranchens

Leverandørforening,

Damvejen 22 – Bendstrup

DK – 3400 Hillerød

Tlf.: +45 4828 5810

Mail:

admin@sportlink.dk

Internetadresse:

www.sportlink.dk

Ansvarshavende

chefredaktør:

Preben Boas,

pb@sportlink.dk

Skribenter:

Per Bang

Preben Boas

Elsebet Gravesen

Annoncer:

Maria Fersner,

maria@sportlink.dk

Preben Boas,

pb@sportlink.dk

Grafisk tilrettelæggelse:

Maria Fersner

Tryk:

One2One

SportLink udkommer

hvert kvartal.

Oplag 3.000 stk.

Årsabonnement:

kr. 399,- eks. moms

ISSN: 1604-2891

6

Forandringens vinde blæser

Uddannelse og udvikling er på mange måder i

fokus i dette nummer af SportLink, og det er

glædeligt, at der – trods den omsiggribende outlet-trend

– er mange uddannelsesaktiviteter i

gang både blandt leverandørerne og i detailleddet.

Det er også nødvendigt.

Sportsbranchen har gennem de seneste års krise

været privilegeret i forhold til andre bran cher. Men

det, at vi kom mere end helskindet gennem krisen

må ikke gå hen og blive en ʼsovepudeʼ. Vi kan

ikke løse ʼmorgendagensʼ udfordringer med

ʼgårdagensʼ løsninger. Vi skal hele tiden skærpe

os selv og virksomhedens medarbejdere og

dermed optimalt udnytte de medarbejderressourcer

vi har til rådighed. Koden til fremgang og

succes hedder – uddannelse.

Sport-Master har taget fat på at udvikle og ud dan -

ne butikscheferne, og dermed også persona let –

SportLink har historien.

Uddannelse gør en forskel, og derfor er det

spændende, at en butik som Intersport, Fre de -

ricia gang på gang kan sende elever ud med 12

til fagprøven. Hvad gør de, som andre kan lære

af? De tager i hvert fald deres unge elever

alvorligt og forstår, at hvis man vil have de bedste,

så skal de også have den bedste behand ling.

Nord-Fair har holdt messekursus med stort del -

tagerantal for at skærpe sælgernes indsats på

Sportex. Med de stadigt stærkere enheder på indkøbssiden,

er det nødvendigt at leverandørerne

også bliver skarpere og mere professionelle.

Sportsbranchens Leveran dørforening udbyder nu

igen i efterårs månederne salgskursus – en meget

resultatorienteret uddannelse i 2 sektioner á 2 x 2

dage.

At sportsbranchen byder på mange facetter viser

artiklen med Ole Jensen fra Nike, der senere på

året runder et af livets skarpe hjørner. Ole har

hele sit arbejdsliv været en del af sportsbranchen.

Han blev udlært i Nykøbing F hos ʼGrønærtʼ/Knud

Aage Nielsen – den nu vær ende Sport-Master.

Derefter en lang årrække som dedi keret medarbejder

og leder af det hedengangne Lerche

Sport, for efterfølgende at springe over på den

anden side af disken til Nike, Denmark. Først som

Phil Knights højre hånd i en årrække, og efterfølgende

til den nuværende position, som Nikes

Brand Protection Manager i Scandinavia. Ole

betegner sig selv, som værende heldig med den

karriere og de oplevelser, som han har fået gennem

sporten.

Vi har også besøgt et par nye leverandører, der

præsenterer sig selv for første gang på Sportex.

Weather Report fra Sverige og Li-Ning fra Kina er

klar til at prøve kræfter med det danske marked.

Vi byder velkommen og håber for de rutinerede

folk bag, at der også bliver en plads til dem på

markedet.

Andre er solidt positioneret – som Fritids agenten

og Bike Toyz – men alligevel sker der meget nyt

hos dem både med sortiment og salgskanaler. De

to virksomheder er gode beviser på, at sportsbranchen

bestemt ikke er stationær, og hvis man

skulle få den tanke, så læs om Idrætshøjskolen i

Sønderborg, hvor de unge idrætsinteresserede

hele tiden efterspørger nye aktiviteter og vil prøve

sig selv af i nye sammenhænge. Det udfordrer

ikke bare idrætslivet, men i høj grad også sportsbranchen.

Sport står stadigt stærkere. Fields profilerer sig

på sportsbutikker, og der er tilsyneladende plads

til, at flere af de store kæder og brands er

repræsenteret med få meters afstand.

Også i Jylland kommer sportsbutikkerne til at

ligge tæt. Meddelelsen om Sport 2010ʼs

forstående exit af kædesamarbejdet med

Intersport, gav igen stof til ʼsnakʼ i hele branchen.

Bruddet sender givetvis både ledelsen i Intersport

Danmark og ledelsen i Sport 2010 på overarbejde

gennem efter årsmånederne. Ved årsskiftet når

Sport 2010 piller Intersport facaderne ned, bliver

der en række ledige Intersport-byer, og hullerne

skal fyldes ud, men det bliver i skarp konkurrence

med en række stærke butikker, der fortsætter

med ny facade og nyt navn. Det bliver spæn -

dende, om markedet kan bære den oprustning,

eller der bliver nogle tabere, når de store spiller

med musklerne.

Løbekompagniet er blandt dem, der har valgt

specialisering, faglighed og knowhow som ud -

gangspunkt for at tiltrække det kundesegment,

der ikke gider stå på hovedet efter udgåede mo -

deller og rester - minus 50 pct. Visionerne er på

plads hos Løbekompagniet, der har yderligere

planer om udbygning med både løbe- og skibutikker.

I en tid, hvor forandringens vinde blæser ser det

ikke ud til, at det bliver specialbutikkerne, der bygger

læhegn.

Goʼ læselyst uanset om du zapper lidt rundt eller

læser SportLink fra A-Z

Preben Boas


I N D H O L D . . .

6

10

12

14

18

22

26

30

34

46

47

48

52

56

62

64

68

70

71

72

74

76

80

82

84

8

Forord

Sport 2010 ud af Intersport

Nyheder

BikeToyz – Gazellevirksomhed i vækst

Sportselev i Intersport

Li-Ning er på banen hos Sportbiz

Oakley holdt stor medieevent i London

Weather Report fra Vejrstationen

Sport i Fields

Kontante fordele med SL

Nyheder

Profil af Løbekompagniet

Sport-Master udvikler gennem butikschefer

Profil af Ole Jensen

Kontante fordele med SL

Succes hos Fritidsagenten

Kontante fordele med SL

Sportex august 2011

Nyheder

Kontante fordele med SL

Polartec versus GoreTex

Sønderborg Idrætshøjskole

Nyheder

Lige før deadline

Produktnyheder

I NDHOLD ...


S P O R T 2 0 1 0 U D A F I N T E R S P O R T . . .

Sidste års planer om at om -

danne Intersport til en kapi tal -

kæde fulgt af voldgiftssag

anlagt af Intersport mod Sport

2010 førte i juni til den uafvendelige

skilsmisse

Af Per Bang

Når et forhold knirker gennem

nogen tid, så kommer der et tids -

punkt, hvor man lige så godt kan

tage beslutningen om at gå hver til

sit, frem for at slide hinanden op.

Sådan kan billedet på forholdet

mellem folkene bag Sport 2010 og

Intersport bedst beskrives, og det

er da også det billede, som direktør

Henrik Bruun, Sport 2010

bruger.

Sidste år stod han i spidsen for

bestræbelserne på at samle nogle

af de største aktionærer om at

overtage Intersport og gøre det til

en kapitalkæde, efter at han

10

Pr. 1. januar skal Intersports navn fjernes fra 15 jyske butikker, men det nye navn

var endnu ikke offentliggjort ved redaktionens slutning.

Skilsmissen var ventet ...

havde provokeret kæden ved at

oprette en Sport Outlet i Holstebro

i en anden Intersport butiks han -

dels område uden bestyrelsens

accept.

”Selvfølgelig afprøvede vi syste -

met, og Intersport valgte at an -

lægge en voldgiftssag mod sin

største aktionær. Vi har i flere

omgange forsøgt at få et forlig,

men Intersport ønskede en principiel

afgørelse, og det har jeg

sådan set forståelse for,” siger

Henrik Bruun.

”Man valgte en voldgiftssag, og

jeg mener ikke, at man inddrager

konkurrencelovgivningen i afgø -

rel sen, men mere forholder sig til

de interne regler i Intersport, og

derfor taber vi,” siger han.

Direktør Mikael Kold, Intersport

ser også sagen som et spørgsmål

om etableringsreglerne i Inter -

sport.

”Når vi kigger bagud, så er der

sikkert nok noget, som kunne

være gjort anderledes, men

kæden har valgt at stå fast på

etableringsreglerne. Vi synes ikke,

at man kan give frie muligheder for

at etablere sig imod kædens samlede

interesser og bestyrelsens

kompetance,” siger Mikael Kold

med henvisning til, at Sport 2010

etablerede Sport Outlet i

Holstebro.

Var vokset ud af Intersport

”Kendelsen fra voldgiften bekræf -

ter jo netop, at bestyrelsen har

kompetence til at godkende nye

butikker, at Intersport Danmarks

retningslinjer er i fuld overens -

stem melse med de konkurren ce -

retslige regler og at Sport 2010ʼs

etablering var i modstrid med

disse retningslinjer, når be sty -

relsen ikke kunne godkende det.

Reelt kunne en løsning i den

aktuelle sag jo kun være en

ændring af reglerne eller at outletbutikken

blev lukket, hvilket jo ikke

danner grundlag for mange mulige

kompromisløsninger,” siger Mikael

Kold.

Administrerende direktør for

Intersport, Mikael Kold

”I Intersport har vi delt landet op

i handelsområder, og man kan få

tilladelse til at etablere sig i ledige

handelsområder eller områder,

hvor Intersport ikke dækker til -

strækkeligt i dag. Det har vi ek -

sem pler på bl.a. med OBI Sport,

der har etableret outlet i Næstved


Direktør Henrik Bruun, Sport2010 angiver flere årsager til, at

samarbejdet med Intersport faldt, men muligheden for at etablere

Sport Outlet butikker var den konkrete anledning.

i et separat handels/centerområde

uden for byen eller med Peiter

Sport, der etablerer sig i Fields,

som også er et separat ledigt handelsområde,

hvilket ikke var tilfældet

i Holstebro, hvor der ikke

var et separat centerområde, og

hvor Intersport nuværende mar -

keds andel i byen er meget høj”

”Vi har tilført Intersport flere end

80 butikker heraf 30 Intersport

butikker over de seneste 10 år

indenfor de etableringsregler, som

vi har i dag, så det kan sagtens

lade sig gøre at åbne nye butikker.

Vi har undervejs justeret reglerne i

henhold til markedsudviklingen,

men når nogle så vil noget andet i

egen interesse, er det selvfølgelig

et spørgsmål, om kæden skal bøje

og tilpasse reglerne eller fastholde

dem,” siger Mikael Kold.

Henrik Bruun understreger, at

Sport 2010 på flere måder er vokset

ud af kæden.

”Vi har egen indkøbsfunktion,

markedsføring, mailsystem, telefonsystem,

pensionsordning osv.

– alle de funktioner, som en frivillig

kæde typisk varetager. Vi kan

også håndtere egne varer og med

hensyn til bytteservice, så er vi i

dag landsdækkende i Jylland, så

det dækker også vores behov.

Derfor er vi vokset ud af kæden og

har i stedet brug for de fordele,

som det giver at være en kapi -

talkæde med hurtig reaktionstid,”

siger Henrik Bruun.

”Et andet forhold er muligheden

for webhandel og netmarkedsføring.

Det er vi klar med om kort

tid i Sport Outlet regi, men vi måtte

ikke bruge Intersports navn ved

webhandel eller markedsføring.

Jeg er overbevist om, at handel og

markedsføring på nettet er fremtiden,

og uden at kunne det, faldt

værdien af Intersports skilt på

facaden fra 30 mio. kr. til to,” siger

Henrik Bruun.

Vækst 11 år i træk

Mikael Kold er enig i, at kombinationen

af butiksdrift, nethandel og

markedsføring er meget vigtige i

fremtidens sportshandel.

”Og netop derfor er en samlet

løsning i kædens interesse helt

afgørende og ikke blot et lokalt an -

liggende. Derfor lancerer Inter -

sport Danmark en nethandel på

kædens vegne, når det forretningsmæssigt

er rigtig for den

samlede kæde.”

”Der er vel ikke hidtil i mange

bran cher set forretningsmæssige

sunde e-handelsløsninger for bu -

tikskæder endnu, men når det

funda ment er på plads, lancerer

Intersport naturligvis også e-handel.”

Intersport understreger i sin

pressemeddelelse, at kæden har

haft vækst gennem 11 år i træk.

Alene det seneste år er der kommet

14 nye Intersport butikker, og

før udtræden af Sport 2010 er der

omkring 150 butikker i Danmark

tilknyttet IDK , som i 2010 haft et

overskud på mere end 10 mio. kr.

efter udbetaling af bonus til

kædens aktionærer i størrelses -

ord nen 20 mio. kr. I 2011 har Inter -

sport index 103, så væksten ser

ud til at fortsætte trods lavkonjunktur

i den øvrige del af dansk detailhandel.

Sport 2010 omfatter 15

Intersport, 11 Sport Outlet og 6

Sport Direct. Der er seks måne -

ders opsigelsesfrist, så Intersport

skiltene pilles ned den 31. december.

Fortsætter side 12 ...

Sport2010 er i fuld gang med at etablere Sport Outlet butikker i alle

sine jyske byer, og efter 1. januar er der ingen begræns ninger.

11


S P O R T 2 0 1 0 U D A F I N T E R S P O R T . . .

Nyt navn

og ny profil Puma-plan

Både Intersport og Sport 2010

vil gå efter at udnytte de nye

jyske muligheder. Sport 2010

efterlader 15 huller på Inter -

sports landkort

Af Per Bang

Der er allerede nogle, der har rakt

hånden i vejret, som direktør

Mikael Kold, Intersport udtrykker

det på spørgsmålet om, hvordan

Intersport vil udfylde hullerne efter

de 15 butikker, som Sport 2010

trækker ud af Intersport pr. 1. januar

2012.

”Den afgørende prioritet for os

er, at der kan drives rentable

butikker, og selvfølgelig skal der

drives Intersport butikker i de

jyske byer, hvor vi ikke vil være

præsenteret efter bruddet med

Sport 2010,” siger Mikael Kold.

”Vi har ikke nogen prioritering

af, om det skal ske ved at butikker

går over fra andre kæder, om det

er nyetablerede eller det er

nuværende aktionærer, der åbner

butikker i nye områder, men det er

klart, at vi skal forholdsvis hurtigt

ud.”

”Jo længere en by er uden

Intersport, jo svagere står vi. Der

er en ikke uvæsentlig goodwill forbundet

med Intersports navn, og

det skal vi selvfølgelig udnytte

bedst muligt,” siger han.

Omvendt er direktør Henrik

Bruun, Sport 2010 også klar til at

gå ind i nye områder.

”Lige nu tror jeg ikke, at tiden er

til at åbne nye standard sportsbutikker,

men vi er klar med flere

Sport Outlet ud over dem, vi har

planlagt i de sydjyske byer, hvor

H.C. Sport har været,” siger

12

Henrik Bruun.

”Det er jo helt klart, at bruddet

åbner 15 områder for Intersport

og 45 områder for os. Det vil

naturligvis give en hård konkurrencesituation.

Hidtil har nye

sportsbutikker ofte betydet en

udvidelse af markedet, hvor vi har

taget fra skobranchen og modebranchen,

men i USA er situationen,

at en ny sportsbutik typisk

medfører, at en anden lukker, og

der når vi også til i Danmark især

i de større byer, hvor konkurrencesituationen

allerede er

hård.”

”Lige nu er vi i gang med at

finde et nyt navn og en profil til

vores butikker. Vi vil gerne adskille

os lidt fra de øvrige kædebutikker.

I dag ved folk knap, om de har

hand let i Intersport, Sport-Master

eller Sportigan. Vi vil prøve ligesom

Stadium at få lidt vores egen

profil.”

”Vi har ingen planer om at gå i

gang med egne tøjmærker. Der er

rigtigt mange gode mærker på

markedet, og vi vil satse på at få

vores egne specielle produkter fra

nogle af mærkerne,” siger han.

Ud over butikkerne er Sport

2010 klar med en webhandel. Der

er ansat fem medarbejdere, som

er i gang med at udvikle en

profes sionel webshop i første

omgang i Sport Outlet regi, men

senere også under det nye navn,

som ved redaktionens slutning

endnu ikke var offentliggjort.

Også de seks Sport Direct i

Sport 2010 vil få det nye navn,

men vil i øvrigt fortsætte med

klub- og forretningssalg som hidtil.

Da Sport 2010 for et års tid siden flyttede ind i sit nye hovedsæde

i Silkeborg, var der nogle, der bemærkede, at det lignede et

kædecenter. Det bliver det pr. 1. januar.

INTERNATIONALE

NYHEDER

virker

Pumas ʼBack on the Attacks-planʼ fra sidste år begynder allerede at

vise resultater. Det første kvartalsregnskab tyder på, at selskabet

allerede i år når tre milliarder euro i omsætning. Målet er fire milliarder

euro i 2015.

Alle regioner viste fremgang i første kvartal, og den totale fremgang

var på 13,2% efter en salgsfremgang i 2010 på 10,6%. Den største

fremgang var i Sydamerika.

Puma har øget sine basisomkostninger bl.a. i kraft af stigende forbrug

af ressourcer til produktudvikling. Til gengæld har selskabet

reduceret omkostningerne til sponsorering.

Haglöfs nomineres til svensk pris

Haglöfs er én af tre nominerede virksomheder til Årets Mode -

sportpris i Sverige. Det er en årlig uddeling, som sker blandt

leverandører af modeprodukter med stor eksportfremgang.

Haglöfs eksporterer omkring tre fjerdedele af sin omsætning på 626

mio. svenske kr. Firmaet har haft en gennemsnitlig vækst på 11%

om året de seneste fem år.

Prisen overrækkes af den svenske handelsminister ved Modegalan

i august.

Borg og McEnroe i trusse-parløb

Bjørn Borg og John McEnroe havde nogle af de allermest legendariske

opgør bl.a. i Wimbledonfinaler for omkring 30 år siden, men

nu er de gået i trusserne sammen.

Bjørn Borg har som bekendt et stærkt navn i undertøjsbranchen, og

nu har han fået John McEnroe med på at lægge navn til en undertøjskollektion,

der skal fremstilles i et begrænset omfang og sælges

på auktion til velgørende formål. Det skriver avisen The Telegraph.

I forbindelse med auktionen på e-Bay bliver det også muligt at vinde

en tur til New York, hvor man får mulighed for at møde de to tennisesser

og slå et par bolde med dem.

Nike bruger actionsportsfolk

Nike har valgt en ny type sportsfolk til deres seneste reklamefilm i

forhold til tidligere tiders profiler fra de traditionelle idrætsgrene.

Kampagnen med titlen ʼThe Chosenʼ er en ny global ʼJust do Itʼ kampagne

med actionsportsfolk som bl.a. Paul Rodriguez (P-Rod), den

olympiske snowboarder Danny Kass, surfstjernerne Julian Wilson

and Laura Enever. Der indgår også skatere, ekstremskiløbere og

BMX-cyklister.

Filmen er optaget forskellige steder over hele kloden og bruger en

masse af de effekter, som er typiske for actionsport.

Kampagnen signalerer, at Nike er klar til at være med til at brande

den nye generation og type af sportsstjerner. Reklamefilmen vil blive

anvendt på 23 forskellige nationale markeder.

Puma overtager Dobotex

Puma overtager sin hollandske licenstager Dobotex, som udvikler

og distribuerer Puma sokker og beklædning. Puma har i forvejen

50,1% af aktierne i selskabet og vil overtage resten pr. 1. januar

2012.

Pumas tilbud er fremsat i fuld overensstemmelse med minoritets -

ejerne, og det er planlagt, at den nuværende ledelse fortsætter.

Dobotex er grundlagt i 1979 og underskrev den første licensaftale

med Puma i 1997. I 2009 overtog Puma hovedparten af aktiekapitalen.

Kina beslaglægger kopisandaler

De kinesiske myndigheder har beslaglagt 72.000 par Teva sandaler

I Xiamen. Deckers Outdoor Corp., som står bag Teva, blev kontaktet

af de kinesiske toldmyndigheder, og det blev bekræftet, at der

var tale om kopisandaler. De mange sandaler fordelte sig over to

sendinger, som begge var på vej til Ghana, der er blevet kendt som

transitland for kopivarer fra Kina.


Foto: Steven Olander

Art Direction: Emil Munch Jørgensen

Vi ses på Sportex

Stand 43

STIGA Sports AB

v/ Tom Jensen ◆ Tlf. 21 66 88 96

Vi ses på Sportex stand 13

MOVE

PERFORM

TRANSFORM

ATHLETES OWN ER SPORTSBEKLÆDNING AF HØJ KVALITET

UDVIKLET I TÆT SAMARBEJDE MED PROFESSIONELLE UDØVERE

Bag Athletes Own står et hold af dygtige designere og tøjproducenter, der

sammen med topatleter producerer slidstærke og holdbare beklædningsdele til

enkeltpersoner, hold eller klubber.

Athletes Own fås både som standardkollektion og i specialfremstillede serier.

Rasmus ”Q” Quist og Mads Rasmussen,

Danmarks Rocenters Herre letvægtsdobbeltsculler

FOR MERE INFORMATION, KONTAKT:

Juliane Elander Rasmussen

jr@athletesown.dk

Sarah H. Lauritzen

sh@athletesown.dk

LÆS MERE PÅ

www.athletesown.dk

DO YOU HAVE IDENTITY?

ID IDENTITY UNIVERS

VIL DU GERNE PROFILERE DIN VIRKSOMHED, SÅ TAG

KONTAKT TIL OS OG LAD OS SE PÅ MULIGHEDERNE

FOR ENTEN EN SPECIEL LØSNING TILPASSET DIG

ELLER VÆLG FRA VORES OMFATTENDE SORTIMENT

INDENFOR TEKSTILER. DER ER MANGE MULIGHEDER.

KONTAKT OS PÅ WWW.ID.DK


B I K E T O Y Z - V I R K S O M H E D I V Æ K S T . . .

Det er trendy at cykle

BikeToyz er i ret få butikker i

sportsbranchen, men cykling

som motion er i stærk vækst og

sportsbranchen aftager mere

og mere beklædning og tilbehør

Af Per Bang

Der er flere og flere modne mænd

og også en del kvinder på mountainbikes

og racere i skove og på

14

landeveje. Der findes ingen præcise

tal for det, men cykling er formentlig

den motionsgren, der er i

stærkest vækst sammen med løb

og fitness.

Derfor kalder Claus Beck fra

BikeToyz da også cykling for ʼdet

nye golfʼ. Det gør han på baggrund

af 25-30% vækst i firmaet

årligt de seneste år. I en årrække

var BikeToyz hvert år Gazelle -

virksomhed i Børsens opgørelse

over vækstvirksomheder i Dan -

mark, men en stor kundes konkurs

gav firmaet en pause fra listen. I

dag er væksten dog tilbage, og

om kort tid flytter BikeToyz til nye

lokaler, hvor de nuværende 1200

kvadratmeter i Hornslet skiftes ud

med næsten 3000 kvadratmeter i

Skødstrup.

BikeToyz har sit udspring i

mountainbikesporten, men har i

dag bredt sig over hele cykelområdet.

Firmaet har cykelbranchen

som vigtigste afsætningskanal,

men sportsbranchen er på vej ind,

ikke med salg af cykler, men med

beklædning, sko, tasker og andet

tilbehør.

”Området er meget præget af

teknik eksempelvis kompression

og forskellige former for støttende


fibre vævet ind i materialerne.

Samtidig udvikles der hele tiden

på sko, der kombinerer lav vægt

og stor stivhed,” siger direktør

Claus Beck, som er den ene del af

trioen bag Bike Toyz. De to andre

er Alan Wolk og Thomas Holst.

”Vi har været i sportsbranchen

i ca. syv år, og er i

øjeblikket i 10-15 butikker og

vil gerne ind i flere. Vi har

også haft en dialog med

Sport-Master, men det er

ikke mundet ud i en konkret

aftale”, siger Claus Bech.

BikeToyz repræsenterer

en række cykelbrands på

det danske og svenske

marked. I forhold til sportsbranchen

er især Mavic

fremtrædende med beklædning

og sko, og hjelme er på

vej til efteråret. Også Ortlieb

tasker sælges via sportsbranchen.

”Vi arbejder i Sverige også, og

der hører sport og cykler typisk

sammen. I Sverige arbejder bran -

chen mere ligesom sportsbranchen

i Danmark – det vil sige

med lange beslutningsprocesser

og kæder som stærke aktører. Vi

kan godt lide sportsbutikkerne i

Danmark, og vores produktsortiment

bliver også stadig bredere

med flere produkter, der henvender

sig til motionisterne.”

Ledende brands

Alan Wolk er den oprindelige

grundlægger af firmaet, og undrer

sig ind imellem over kunderne:

”Når en mand kører på arbejde

Der er stor ekspertise samlet hos Bike Toys. Der er

flere nuværende og tidligere topryttere i forskellige

cykeldiscipliner og en mekaniker med erfaring

fra et professionelt cykelhold.

hver dag

på cykel, så

køber han en regn -

jakke, men den må ikke koste

over 500 kr. Når han senere skal

på skiferie i én uge, så køber han

uden videre en skijakke til 3.500

kr.”

I dag er cykling dog ved at få en

status ikke alene som stærk

motionistidræt, men også som en

livsstil, hvor der bruges ganske

mange penge. Man skal jo ikke gå

To af de tre indehavere, Alan Wolk og Thomas Holst. Alan Wolk

med en ny hjelm fra Mavic, som kommer på markedet i efteråret.

ned på ud -

styret, som det

hedder blandt moderne

motionister.

Alan Wolk etablerede egentlig

BikeToyz, som en udløber af en

cykelbutik i Århus, i 1994 lige da

mountainbike var kommet til

Danmark. Han stod også bag

Århus Mountainbike Klub.

”Vi begyndte at importere mountainbikes,

så vi i begyndelsen

både var cykelbutik og grossist.

Det var i begyndelsen et énmands

show, men det voksede

stille og roligt. Det var som

udgangspunkt specielt mountainbikes,

men det har bredt sig mere

og mere,” fortæller Alan Wolk.

For fem-seks år siden købte

Claus Beck og Thomas Holst

sig ind i virksomheden, og i

dag er der 17 ansatte incl. to i

Sverige, hvor der er kontor

og showroom i Göteborg.

”Vi har udvalgt produkter,

som er ledende på

markedet og ladet andre

tage sig af kvantumsprodukter.

Næsten alle i firmaet

har en baggrund i

forskellige dele af cykelsporten,

så der er samlet

meget viden. Cykel -

butikkerne ringer til os og

beder om råd. Vi besidder

tilsammen stor viden både om

teknik og om markedet. Vi har

også flere medarbejdere, som

selv har drevet cykelbutik,”

fortæller Claus Beck, der selv har

kørt downhill.

Ikke vækst for vækstens skyld

Der er medarbejdere, der har del -

taget ved VM i mountainbike og

en BMX-kører i den absolutte elite

samt en mekaniker, der har arbej -

det for et af de professionelle

cykelhold.

”Vi kan give butikkerne rigtigt

meget back-up, og dermed value

for money. Det betyder, at vi har

skiftet position hos mange af vore

forhandlere fra at være en

nicheleverandør af topprodukter til

15


B I K E T O Y Z - V I R K S O M H E D I V Æ K S T . . .

Bike Toys har 80 forhandlere af

cykler, men kun 10-15 sportsforhandlere

af beklædning og

tilbehør.

at være blandt deres top 3

leverandører af et ret bredt program.

Det hænger bl.a. sammen

med, at markedet har ændret sig,

så der er flere kunder til de

tekniske og krævende produkter,”

siger Claus Beck.

”Vi holder også forhandlersemi -

narer, hvor vi sætter forhandlernes

medarbejdere ind i, hvordan de

løser forskellige problemstillinger,

fortæller han.”

Indehaverne lægger ikke skjul

på, at der nørdes en del i huset.

BikeToyz er sponsor for landevejs -

holdet BikeToyz U23 Racing og

16

har i det hele taget tradition for at

støtte ryttere på vej frem. Firmaet

stod således også bag en ung

Jacob Fuglsang, der dengang

kørte mountainbike.

BikeToyz har 80 forhandlere af

cykler. De er områdebeskyttet for

at give dem mulighed for at

udvikle sig.

”Vi har nogle gange valgt mindre

butikker frem for de største i

visse områder, fordi vi så ud vik -

lingsmuligheder, og så vil vi gerne

være meget straight i forhold til

vore forhandlere. Vi vil kunne

kigge os selv spejlet. Husk på, at

dette er i høj grad en interesse for

os. Vi ønsker ikke vækst bare for

vækstens skyld,” understreger

Claus Beck.


SYNAPSE

“WHEN I MOVE THROUGH THE MOUNTAINS, I RUN WHERE I CAN

AND WALK WHERE I HAVE TO. THAT’S MY NATURAL MOTION.”

- JENNIFER PHARR DAVIS, 2008 SUPPORTED APPALACHIAN TRAIL RECORD HOLDER

COPYRIGHT© SALOMON SAS. ALL RIGHTS RESERVED. PHOTOGRAPHER: CHRISTOFFER SJÖSTRÖM.

LOCATION: DENTS DE LANFON, FRANCE. PRODUCT PHOTOGRAPHY: SEMAPHORE.

SALOMON.COM


S P O R T S E L E V I I N T E R S P O R T . . .

Mette Madsen er netop udlært i

Intersport i Fredericia, og hun

er rigtigt glad for at arbejde i

butik

Af Per Bang

Mette Madsen på 21 år har

tidligere sagt, at hun ikke kunne

forestille sig at arbejde i butik, men

hun fandt ud af, at hun godt kunne

lide at sælge, og da hun samtidig

er meget sportsinteresseret, så

kom hun alligevel i lære i

Intersport, Fredericia.

”Jeg har et rigtigt fedt job, og

foreløbig vil jeg gerne arbejde i

sportsbutik. Jeg kan rigtigt godt

lide kundekontakten og fornemmelsen

af at sende en kunde ud af

butikken med en vare i posen,

som jeg er sikker på, at han eller

hun bliver glad for. Det allerbedste

er at bruge en halv time på en

kunde, og så være sikker på, at vi

er nået frem til det rigtige. Til

gengæld siger det mig ikke noget,

når der kommer en kunde og selv

18

har fundet en jakke til 3.000 kr. og

bare vil betale den,” siger Mette

Madsen.

”Efterhånden som jeg har været

her længe, oplever jeg også kunder,

der kommer direkte hen til

mig, fordi de har fået en god

oplevelse sidst. Det er en rigtig

god fornemmelse. Jeg kan godt

lide den proces med at spørge

ind, og i virkeligheden komme til at

lære kunden lidt at kende.”

”Noget af det svære kan være at

aflæse kunden rigtigt, og ikke misforstå

ham eller hende. Der kan

være typen, der ser rigtigt sjusket

ud og lugter af øl, men alligevel

går fra butikken med en dyr jakke.

Det kan være farligt at dømme folk

på forhånd, men det lærer man

nok efterhånden med mere erfa -

ring,” siger hun.

Det hun mindst kan lide, er re -

kla mationer, hvor folk hidser sig

op.

”Vi oplever af og til en kunde,

som vil klage over noget, hvor vi

tydeligt kan se, at det er slidt og

Et fedt job i

Mette Madsen i gang med at ekspedere en kunde i skoafdelingen.

har været brugt længe. Det er

træls.”

Tog en udfordring

Mette Madsen har været rigtig

glad for Intersport i Fredericia.

”Vi har det så godt her. Elever

bliver virkelig behandlet som voks -

ne, og vi får egne ansvarsområder.

Steffen Ravn sagde lige fra

første dag, at jeg bare selv skulle

vurdere, om jeg havde lyst til at

tage kunder.”

”Vi har det også rigtigt godt indbyrdes

i personalet, og så har vi

vist flere privilegier her end de

fleste andre steder. Vi har fri hver

tredje lørdag, og man kan også

godt få lov at møde lidt for sent en

gang i mellem. Den fleksibilitet

betyder meget.”

Mette Madsen lavede fagprøve

om Reebok Easy Tone sko.

”Jeg tog dem, fordi jeg ville have

en udfordring. Vi solgte stort set

ikke den sko, men jeg synes, der

er et kæmpe potentiale i den. Jeg

annoncerede, gjorde noget ved

synligheden i butikken og fik lagt

en brochure i mit fitnesscenter.

Der var også en konkurrence og

yderligere nogle aktiviteter. I alt fik

jeg solgt 27 par sko heraf langt de

fleste den dag, hvor der primært

var fokus på den,” fortæller Mette

Madsen.

Selv om hun indtil videre gerne

vil arbejde i sportsbutik, ved Mette

Madsen ikke helt, hvad fremtiden

byder.

”Lige nu er det et fedt job, men

en dag får jeg måske også mand

og børn, og så kan arbejdstiderne

blive et problem. Så vil jeg måske

søge over i noget andet indenfor

salg i sportsbranchen. Jeg vil i

hvert fald nødig spilde alt det, som

jeg har lært,” siger hun og afviser

bestemt, at hun kunne tænke sig

at blive butikschef. Hun har ikke

lyst til at blive leder og har i øvrigt

også set via Steffen Ravn, hvor

meget arbejde, der er i jobbet.


S P O R T S E L E V I I N T E R S P O R T . . .

Elever giver inspiration

Butikschef Steffen Ravn, Inter -

sport Fredericia har løb ende tre

elever. Det giver billig arbejds -

kraft og god inspiration

Af Per Bang

Steffen Ravn forener det

økonomiske med det faglige, når

han har tre elever ud af ca. syv

fuldtidsstillinger i Intersport i

Fredericia.

”Der er ingen grund til at lægge

skjul på, at det også handler om

omkostninger, men vi har også

rigtigt meget gavn af vore elever,

og jeg synes kun, vi har haft gode

og dygtige elever. De to seneste

har afsluttet med 12 for deres fagprøver,”

siger Steffen Ravn.

Han ser det ikke som risikabelt

at have en så stor del af persona -

let som elever.

”Hvis en elev ikke fungerer, så

mener jeg grundlæggende, at det

er uddannelsesstedets skyld. Vi

gør meget ud af udvælgelsen og

går efter personer, som er udadvendte

og virkelig signalerer, at de

har lyst til sporten. Jeg går ikke så

meget op i karakterer – måske

20

Sportselev Mette Madsen, som af butikschef

Steffen Ravn betegnes som

en forrygende elev.

Hun fik 12 i sin fagprøve.

bortset fra, at jeg umiddelbart ikke

vælger dem i bunden og toppen.”

”Hvis vi får elever ind, som har

lysten, så skal vi nok gøre dem til

gode medarbejdere. For nogle år

siden blev elever i højere grad

behandlet som elever, men i dag

forventer de unge ikke i særligt

stort omfang at skulle tømme

skraldespande og den slags, og

det skal de heller ikke. De skal

selvfølgelig have noget hjælp,

men ellers behandles som andre

kolleger.”

”Jeg synes, vi giver vore elever

råderum. Det er måske også lettere

i en forholdsvis lille butik som

”Hvis en elev ikke fungerer, så mener jeg

grundlæggende, at det er uddannelses -

stedets skyld”

vores, men de får i hvert fald lov at

komme med input, og jeg plejer at

sige, at deres ideer ikke er dår -

ligere end mine. Så har jeg måske

noget erfaring, men det betyder

ikke, at vi ikke skal prøve nye idé -

er af,” fastslår han.

Vi er meget lige

Steffen Ravn vil gerne have

elever, der selv er involveret i

sport. Det giver en god basis for at

betjene kunderne især med de

mere tekniske produkter.

”I udvælgelsen af elever har vi

nok tendens til at vælge nogle,

som ligner os, der er her i forvej -

en. Vi er jo ikke så mange, så vi

har ikke plads til alt for forskellige

typer. Vi er tæt på hinanden, og

der skal helst være en vis harmoni

i staben.”

”I det hele taget betyder

stemningen og atmosfæren på

arbejdspladsen rigtig meget. Vi

prøver at være meget lige i

dagligdagen, og jeg er ikke mere

chef, end at jeg godt kan tømme

en skraldespand.”

”Vi prøver også i forhold til kunderne

at have en afslappet stem -

ning, men det er en balance, som

elever også skal lære. Vi skal

passe på, at det ikke bliver for

pjattet indbyrdes, når der er kunder.

Kunderne skal være i centrum,

og vi er her, fordi vi er sælgere,

men derfor kan vi godt have

det sjovt sammen – i øvrigt også

udenfor butikstiden, hvor vi af og

til har nogle fællesarrangementer.

Det er vigtigt for den daglige tone i

butikken,” siger Steffen Ravn.

”Jeg tror, det er godt for miljøet i

butikken, at vi har elever. Vi har

ganske vist en lav gennemsnits -

alder, men eleverne kommer ofte

med et nyt syn på eksempelvis

sortiment og vareeksponering,

som vi andre kan lære af.”

”Vi kan ikke altid lade eleverne

”Hvis vi får elever ind, som har lysten, så

skal vi nok gøre dem til gode medarbej -

dere”

fortsætte, når de er udlært, og det

er i mange tilfælde godt nok. Vi

oplever jævnligt, at selv dygtige

elever brænder lidt ud og mister

kadence til sidst. Jeg tror, at det

oftest er sundt at skifte miljø,”

siger Steffen Ravn, som ofte

prøver at hjælpe elever videre til

jobs i andre butikker indenfor

Sport 2010.

Spændende at

have elever

Kollegaen kan nogle gange

lære af eleverne

Af Per Bang

Jannie Nielsen er selv udlært i

Intersport i Fredericia i 2005 og er

glad for, at butikken har mange

elever.

”Jeg synes, det er spændende

at være med til at uddanne nye

medarbejdere. Meget har ændret

sig fra dengang, jeg selv var elev.

Det handler især om, hvad der

bliver solgt i butikken.”

”Vores elever kan en masse, og

vi andre kan bestemt også lære af

eleverne. De har ofte nogle specialinteresser

indenfor bestemte

idrætsområder, og det kan tilføre

både kolleger og butik noget nyt,”

siger Jannie Nielsen, som slet

ikke kan se noget negativt ved at

have mange elever.

”Jeg ser det ikke som en hæmsko,

at vi får nye elever ind

løbende. Selvfølgelig skal de have

lidt hjælp specielt i begyndelsen,

men jeg tænker altså ikke på det

som en belastning,” siger Jannie

Nielsen.


www.hummel.dk

www.facebook.com/hummel.International


L I - N I N G E R P Å B A N E N . . .

Li-Ning spiller sig

ind på badminton

Kinesiske Li-Ning matcher Nike

og Adidas i Østen, og nu server

kineserne sig ind i Europa. I

Danmark skal badminton bane

vejen

Af Per Bang

Li-Ning er verdens fjerdestørste

sportsbrand, men alligevel er

mærket ikke særligt kendt i

Danmark. For badmintonfolk er

det dog et velkendt navn – ikke

mindst fordi alle Kinas topspillere

er sponsoreret af Li-Ning med ketsjere,

tøj, sko og tasker.

Derfor bliver badminton også

indgangen til det danske marked,

selv om Li-Ning er et full-line

sportsbrand med alt fra badetøj til

outdoor incl. sko, tasker og hardware.

Selv om badminton er

indgangen, kan Sportbiz også

bestille andre produkter fra Li-

Ning.

Der står to mand bag Sportbiz.

Hans Sørensen er veteran i badmintonsporten

både som træner

og som tidligere medarbejder hos

de to førende badmintonmærker,

Yonex og Forza. Jakob Andersson

er selv tidligere divisionsspiller i

badminton og forretningsmand

primært indenfor reklamebranchen,

hvor han sad i ledelsen

af sine forældres reklamebureau

med op til 130 medarbejdere.

Firmaet blev solgt til Berlingske

Medier.

”I en periode arbejdede jeg med

import af udstyr til lystfiskeri fra

Kina, men det levede ikke op til

forventningerne, og jeg solgte firmaet.

Umiddelbart efter blev jeg

via Hans Sørensen kontaktet af en

repræsentant for Li-Ning. Jeg

synes, det er et rigtigt spændende

brand, og jeg kan trække på mit

netværk i badmintonsporten,”

siger Jakob Andersson, som ud

over Hans Sørensen også har sin

ægtefælle, Trine Andersson med i

22

Lin Dan er topnavnet indenfor badminton for Li-Ning.


Jakob Andersson og Hans Sørensen i det nye showroom med

Li-Ning produkter.

firmaet. Hun har også en badmintonkarriere

bag sig som Trine

Pedersen.

”Li-Ning bruger badminton som

indgangen til de europæiske

markeder. De er meget stærke der

og står bl.a. som mærke bag

samtlige vindere ved det seneste

VM i badminton.”

”Der har været et vist salg af Li-

Ning i Danmark primært via en

webshop og nogle ganske få

butikker. Vi skal nu i gang med at

gøre Li-Ning kendt i de brede badmintonkredse

og sideløbende

komme ind i butikkerne. Mest

oplagt i første omgang er specialbutikkerne,

men vi er blevet taget

ganske pænt imod i sportsbranchen,

og vi vil for alvor

præsentere os på Sportex.”

”Det er vigtigt for os, at vi bliver

lagerførende i Danmark. Vi stoler

så meget på produktet, at vi tør

tage varer på lager allerede fra

første sæson,” siger Jakob

Andersson.

Danmarks foretrukne

Arbejdet med at gøre Li-Ning

kendt i brede danske badmintonkredse

er i gang. Sportbiz

har indgået den første klubaftale

med Greve Strands Bad min -

tonklub, der er Danmarks største

med 1200 medlemmer, og Li-Ning

har desuden indgået sponsor -

aftale med Danmarks næstbedste

herresingle, Jan Ø. Jørgensen.

”Li-Ning er et high end produkt,

men vi har produkter til stort set

hele markedet. Dog dækker vi

ikke den billigste del. Vores mål er

at bide skeer med de store på

markedet, og gøre Li-Ning til

Danmarks foretrukne badmintonbrand.

Vi har ikke sat en tidsfrist

på, men det tager lidt tid, så

måske tre år. Første år er vi i hvert

fald repræsenteret i butikker i alle

landsdele,” siger Jakob Andersson.

”Vi glæder os rigtigt meget til at

præsentere Li-Ning på Sportex.

Hans Sørensen har jo et kæmpe

netværk i sportsbranchen, og i

badmintonmiljøet kender alle

hinanden, så jeg kan trække på

mine kontakter dér. Det betyder

rigtig meget. En vigtig forudsætning

for at slå igennem i klubberne

er, at vi har rigtig gode bolde, og

det har vi. De ligger absolut i den

høje ende af skalaen, siger Jakob

Andersson.”

Sportbiz er formelt etableret i

april med kontor i Virum.

������������������������ ������������������������

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������������������������ ������������������������

�������������������

������������

���

���

���

���

���

���

�����������


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��������������

�����

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ���� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��


����������� ���������������������������������������������������

������������������������������������� �������

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

��������������

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ��������������������������������������

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �������������������������������������������������������������

�������������� ����������

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � ��������������

���


L I - N I N G E R P Å B A N E N . . .

Kinas suverænt største sportsbrand,

Li-Ning bliver ført

ydmygt frem i verden, men det

er gået rigtigt hurtigt i Kina, og

verden venter

Af Per Bang

Sportsmærket Li-Ning har kun

om kring 20 år bag sig, men

alligevel runder mærket 8000

butikker i Kina i år, og samtidig er

Li-Ning på vej ind på markederne i

både USA og Europa.

Li-Ning blev for første gang

alvorligt eksponeret overfor ver-

24

den ved OL i Beijing i 2008. Ikke

nok med, at gymnastikikonet Li-

Ning selv tændte den olympiske

ild ved åbningen af legene, men

hans firma stod også bag flere

fremtrædende sponsorater bl.a. af

indmarchdragterne hos Sverige,

Spanien og Argentina.

I Europa er badminton ind -

gangsvinklen, fordi Li-Ning er

meget stærk på det område bl.a.

som sponsor og leverandør af be -

klædning, sko og ketsjere til alle

de førende kinesiske spillere med

Lin Dan i spidsen. I USA er det

især basketball og fitness, der sat-

Li-Ning kom svævende ind 60 meter over grønsværen på det

olympiske stadion i Beijing og tændte flammen, der traditionelt

brænder under De Olympiske Lege.

Li-Ning byder de store trods

Li-Ning byder de store trods

ses på bl.a. med sponsorat af

NBA-stjernen Baron Davids.

Sponsorater spiller en central

rolle for at gøre mærket kendt i

offentligheden. Ud over stjerner

indenfor basket og badminton har

firmaet også aftaler med profiler

som tennisspilleren Ivan Ljubicic,

sprinteren Asafa Powell, Jamaica,

spydkasteren Andreas Thor kild -

sen, Norge og stangspringeren

Elena Isinboeva, Rusland. På listen

er også tre hold fra den

spanske Primera Division i fodbold,

Malaga, Espanyol og Sevilla.

Li-Ning er selv symbolet på, hvad

sportsstjerner betyder. Han var et

meget stort navn i Kina efter bl.a.

at have vundet tre guldmedaljer, to

sølv og en bronze ved OL i 1984.

Ved VM i 1982 havde han gjort

rent bord med seks guldmedaljer.

Han har siddet i flere internationale

udvalg indenfor gymnastik,

og han er særdeles veluddannet

bl.a. med en bachelor i jura og en

MBA i ledelse fra Beijing universitet.

Ud over fortsat at være et stort

sportsnavn – kineserne glemmer

ikke deres helte – så er han også

i dag en fremtrædende forret-


ningsmand. Han har arbejdet målrettet

med velgørenhed og er ek -

sempelvis af FN udnævnt til Kinas

første ʼGoodwill Ambas sadørʼ mod

sult.

Li-Ning er blandt de første

kinesis ke forbrugerbrands, der

for søger sig i USA og nu også

Europa. Der bliver taget forsigtige

skridt for at udvikle mærket, men

der er ingen grund til at tro, at Li-

Ning ikke har musklerne. Det viser

udviklingen i Kina, hvor de 8000

butikker vel at mærke er brandstores

enten ejet af Li-Ning eller

som franchise butikker.

Omsætningen i 2010 var ca. 7,5

milliard kr. med en fremgang på

13% i forhold til året før. Drifts -

over skuddet var på ca. 1,2 milliar -

der kr. eller en fremgang på 15%.

Li-Ning er noteret på børsen i

Hong Kong.

Li-Ning har samlet en stjerneparade her med basketstjernen Baron Davids, USA badmintonstjernen

Lin Dan, Kina og stangspringeren Elena Isinboeva, Rusland.

Sorel søger en tillidsvækkende og kontaktskabende

sælger, med lyst til salg og service,

og som motiveres af at skabe resultater!

Arbejdsopgaver:

◆ Udbygge salget til eksisterende kunder og bearbejde nye kundeemner

◆ Salgsområdet er kundeopdelt, ikke distriktopdelt

◆ Udvikling af salget til dine eksisterende kunder

◆ Tilrettelæggelse af salgsindsatsen

◆ Messedeltagelse i Danmark og udlandet

◆ Godt kendskab til IT

◆ Behersker engelsk i skrift og tale

Vores forventninger til dig:

Vi forventer, at du er kørende sælger inden for sko, og at du har

dokumenteret erfaring med kunder.

Du er i stand til at arbejde målrettet, og derigennem prioritere og

planlægge din egen hverdag.

Du skal kunne lide at have en travl hverdag, er ændringsparat og kan arbejde med flere bolde i luften,

uden at miste overblikket. Du vil blive målt på budget, kunder og rapportering. Der tilbydes en lønpakke med

bonus, samt bil, tlf. og computer-ordning.

Hvis det er noget for dig, så modtager vi meget gerne en ansøgning samt CV inden d. 15. august 2011 på

mail: trafn@columbia.com

Columbia Sportswear Denmark ApS

Holmensvej 5

3600 Frederikssund

25


O A K L E Y E V E N T I L O N D O N . . .

Vinduesdekoration fra ”O Store” Covent Garden

Oakley holdt stor

medieevent i London

Oakley Golf Apparel og Rory

McIlroy har indgået tæt samarbejde.

Af Elsebet Gravesen

Oakley afslørede i juni deres

nyeste tiltag indenfor golf beklædning

på en stor medieevent i

London. Journalister fra hele

Europa var inviteret, og SportLink

var selvfølgelig også med.

Rammen for dette spændende

arrangement var deres netop

genåbnede "O Store", som efter

en omfattende renovering nu er

moderniseret og indrettet efter

europæisk standard. Butikken

26

havde stået urørt i flere år, og le -

vede ikke helt op til den ellers

meget eftertragtede og fashionable

adresse midt i Covent

Garden, men dette er nu helt

ændret. Med en stueetage dedi -

keret til beklædning og tilbehør

indenfor svømmetøj, fitness, surf

og fodtøj, og en 1. sal bygget op

omkring et HDO optics custom lab

og deres nyeste produkter indenfor

golf, var det en fornøjelse at gå

på opdagelse i butikken. Dermed

var det også de perfekte om givel -

ser for præsentationen af Oakleys

Golf Apparel serie og deres nye

stortalent US Open vinder Rory

McIlroy.

High Definition Optics® (HDO)

Oakley, som jo er mest kendt for

Polo shirt med Hydrofuse


Adm. Direktør Ray Tilbrook tv. og Brand Manager Optics , Axel Brosch th. præstenterer Swisslock

systemet

”Endelig er den yngre generation

på vej ind på toppen af ranglisterne,

og det ændrer både selve spillet,

og de omgivelser der bliver spillet i.

Rory er bare et eksempel på,

hvordan den næste generation

vil udfordre ” de gamle” spillere”

deres briller og goggles, benytter

sig af den nyeste teknologi, også i

selve butikken. Man har indbygget

to stationer, hvor kunderne i

samarbejde med personalet kan

sammensætte en fuldstændig personlig

og unik brille efter behov og

krav til ydelse. Ved man hvilken

grundmodel man som kunde går

efter, kan man med fordel selv

designe brillen på Oakleys

hjemmeside, hvorefter den bliver

leveret direkte til døren.

Stort set alt kan bestilles.

Golfspillere kan vælge en model

med G30, som er den bedste golf

linse, designet til at forstærke farven

på greenen og den hvide

bold, så den fremstår tydeligere.

Er man sejler, kan man vælge en

brille, der støtter op omkring den

blå farve i vandet og tager solens

skarpe stråler af. I følge Oakley

har HDO Optics den klareste linse

på markedet med mindst for styr -

relse af synet. Alt kan laves med

styrke, også en avanceret cykel -

bril le, hvor glassene følger an -

sigtets runding.

I løbet af præsentationen viste

Axel Brosch, European Brand

Manager Optics, deres nyeste

teknologi ”Swisslock”, som gør det

muligt at skifte glas på ganske få

sekunder og er med til at give 337

mill. forskellige design muligheder.

At konceptet virker for Oakley,

understreges af det faktum, at

mere end 50 % af deltagerne i

Tour de France feltet og ca. 80 %

af deltagerne i US Open bærer

Oakley briller.

En del af Oakleys styrke ligger i

det store arbejde, de har lagt i at

skabe en sikker brille. I butikken

har man opsat to af de tests man

udfører på brillerne, for at sikre at

glassene kan holde til både

stenslag og tryk. Christian

Mascarenhas, Oakleys Com -

munications Manager i Europa,

tilbød meget venligt at lægge mine

netop indkøbte lifestyle solbriller i

test boksen, men jeg afslog

høfligt. For mig var det bevis nok,

at hans egne almindelige briller

Rory McIlroy, Vinder af US Open 2011

netop fået en ridse, efter et

stenslag fra en forbi kørende bil.

Havde samme stenslag ramt en

almindelig brille, havde de ikke

kunne beskytte hans øjne.

Samarbejdet med Rory McIlroy

Men formålet med denne medie -

event var faktisk ikke briller, men

derimod at præsentere Oakleys

nye Golf Apparel kollektion. Med

deres sponsorsamarbejde med

US Open vinder Rory McIlroy,

samt deres helt nye lancering af

golfbeklædning til både mænd og

kvinder kommer Oakley til at spille

en væsentlig rolle på markedet.

De har altid været til stede i

sporten i kraft af deres solbrille -

kollektioner, men med Rory

McIlroy som ansigt udadtil bliver

fremtiden for Oakley meget spændende.

Oakley tegnede kontrakt med

27


O A K L E Y E V E N T I L O N D O N . . .

det unge stortalent i november

2010, og med hans fantastiske

sejr i US Open for kort tid siden,

giver det præcis den fokus på

sporten som Oakley drømte om,

da de gik i gang med den nye

kollektion.

Rory betegnes med sine kun 22

år som sportens nye gulddreng.

Hans historie er interessant, fordi

han som søn af en traditionel

arbejderfamilie, kun fik adgang til

golfbanen, fordi hans fars tjente

ekstra penge som greenkeeper.

Så det var nærmest tilfældigt at

hans store talent kom til udtryk.

Allerede som 2-årig kunne han slå

40 yards ( 36,57 meter), hans

første ”hole in one” lavede han

som 9-årig, og i september 2007

blev han professionel golfspiller.

Med sit lidt generte og be sked -

ne væsen, unge alder og kæmpestore

talent rammer han et meget

bredt publikum, og Oakley er

meget begejstret for samarbejdet.

Kollektionen lanceres i april

2012 og har fokus på golfbeklædning

til mænd. Flere af Oakleyʼs

nyudviklede teknologier kommer i

brug. Man har søgt at sammensmelte

mode med funktion,

28

og Rory McIlroy har haft en aktiv

finger med under både designfasen

og udviklingen af disse produkter.

I følge Oakley er de det eneste

brand, der tilpasser produkterne til

den enkelte forbruger, og en del af

deres koncept er altid at være

"true to the sport". Netop fordi

dette er den første kollektion af

golfbeklædning, har Rory McIlroy

ikke kun været kransekagefigur,

men har haft god mulighed for at

tilføje ændringsforslag undervejs,

så ydeevne og udseende er optimeret.

Rorys deltagelse i British Open

De 4 outfits som Rory McIlroy vil

være iført under The British Open,

blev offentliggjort i London. Rory

selv fortalte, at han har valgt at

spille i klare farver uden for op -

sigts vækkende mønstre. Han vil

gerne adskille sig fra de andre,

men på en diskret måde. Dette er

i Oakleys ånd, da en del af visionen

netop er at lave golftøj - også

til den yngre generation.

Christian Mascarenhas fra

Oakley udtaler: ”Et af de mest

spændende emner lige nu, er

Rory og en del af Oakleys salgsteam

hvor dan golfsporten ændrer sig.

Endelig er den yngre generation

på vej ind på toppen af ranglisterne,

og det ændrer både selve

spillet, og de omgivelser der bliver

spillet i. Rory er bare et eksempel

på, hvordan den næste generation

vil udfordre ” de gamle” spillere”.

Oakleys mission er netop at

gøre sporten let tilgængelig for

alle. De ønsker at gøre op med

fordomme og forældede regler i

sporten, så flere ”almindelige”

unge tør starte på golf.

Nye teknologier

er implementeret

Beklædningen til de unge spillere

er på plads nu..

Den nye kollektion følger

Oakleys tradition, som går ud på

at mixe form og funktion med et

friskt udseende. Der er brugt

uventede nuancer som kraftig

fuchsia og svovl for at fejre den

individuelle stil og give et stænk af

farve på greenen, mens normerne

for golf mode omdefineres.

Stof med stræk giver fuldstændig

bevægelsesfrihed for

spilleren og er perfekt til lange ture

ned ad fairwayen. Et nyt gennem-

brud er udviklingen af Hydrolix,

som optimerer komfort med den

bedste fugtkontrol i sin klasse.

Ved at transportere sved væk

fra huden og til ydersiden af tøjet,

kan sveden hurtigt fordampe, og

dette hjælper med at beskytte

spilleren i både varmt og koldt vejr.

Hydrofuse teknologien, som også

er brugt i denne kollektion, sikrer

sømmene med uovertruffen vejr -

beskyttelse: De er ikke længere

syet, men svejset sammen, og

dermed er der ikke nogen huller til

at absorbere vand, hvilket betyder

forbedret holdbarhed, lavere vægt

og bedre vejrbestandighed.

Oakley Factory Lite sikrer, at produkter,

også tøj og fodtøj, forbliver

så let som muligt, uden at gå på

kompromis med kvaliteten – et

godt eksempel er Oakley Cipher

golfskoen på kun 260 gr.. Dermed

er den også den letteste golfsko i

verden.


Protest Boardwear

Endnu en gang kan vi præsentere

messens største udvalg i flotte bikinier

og fede boardshorts!

NYHEDER !

Fantastisk flot Deluxe bikini-linie og

super smart Toddler tøj-linje til de helt

små.

Lørdag aften kl. 18 sørger vi igen for

helt kolde Coronas og fed lounge

musik.

Vi ses i hal 3 stand på 45

Tlf: 8693 1444


W E A T H E R R E P O R T F R A V E J R S T A T I O N E N . . .

Weather Report

fra vejrstationen

Efter at have solgt både H2O og

Kappa vil Thomas Mønsted nu

introducere det svenske mærke

Weather Report med TV2ʼs

tidligere vejrstation som showroom

og hovedsæde

Af Per Bang

Omgivelserne passer perfekt til

navnet på det nye brand på det

30

Foto: Jean Koertz

danske sportsmarked. TV2ʼs

tidligere vejrstudie i det sydlige

Odense er et svensk inspireret

træ hus, som blev bygget i dobbelt

størrelse, da det for nogle år siden

fungerede som studie og kulisser

for TV2ʼs vejrudsendelser.

Weather Report er et 20 år gammelt

svensk brand etableret af

Tomas Granqvist. Mærket for -

hand les i dag i 250 svenske

butikker og eksporteres til Finland,

Holland og Slovenien - og nu også

i Danmark og Tyskland af Thomas

Foto: Jean Koertz

Mønsted og hans nyetablerede

firma BT Sportswear ApS.

Weather Report består af

lækkert funktionelt og casual be -

klædning samt et fodtøjsprogram i

mellemprisleje.

”I Sverige er det kendt som

mærket til hr. og fru Nilsson. Vores

kollektioner er med smarte detaljer

og gode funktionelle egen -

skaber, men vi konkurrerer ikke

med topmærkerne og er heller

ikke i nærheden af lavprissektoren

og kommer der heller ikke,” siger

Thomas Mønsted, som de seneste

2½ år har været brand manager

for Kappa hos Prime Time

Nordic og forud for det sælger og

key account manager for

Buksesnedkeren.

”Jeg har altid tænkt på at prøve

selv, og nu er jeg lige omkring 40

år, så det er ved at være tiden. Jeg

har altid været lidt forkælet og

arbejdet for firmaer, hvor alt

omkring mig har været bygget op,

så derfor er det en vildt spæn -

dende læreproces at stå på helt


Thomas Mønsted foran TV2ʼs tidligere vejrstation, som han har overtaget som showroom og kontor for BT Sportswear, der har svenske

Weather Report som hovedbrand.

TV2ʼs vejrstation

Vejrstationen startede den 11. juli 1994 på Sprogø - hvor

TV2 Vejret havde sin debut. Da broen stod færdig, havde

TV2 håbet, at man kunne forblive på øen - og måske flyt -

te ind i den gamle fyrmesterbolig.

Det lykkedes imidlertid ikke, så i 1998 flyttede vejret til et

midlertidigt studie og i 2000 påbegyndte man bygningen

af Vejrstudiet på Kratholmvej, hvor Weather Report nu

holder til. TV2 fandt gennem MSH Huse i Horsens et hus

der kunne bruges - og så gangede man alle mål med to!

Derfor er huset dobbelt så højt, langt og bredt som den

oprindelige tegning. Fra starten var det vigtigt med udenoms

arealerne – der blev anlagt en have som seerne

kunne følge igennem årstiderne – senere kom et fiskebassin,

et bistade og en masse måleudstyr – og huset fik

sågar sin egen vindmølle og vinstokke!

Fra Vejrstudiet og haven på Kratholmvej 36 sendte man

Vejret på TV2 og seks af TV2's regioner indtil februar

2009, hvor det hele efter TV2's ønske flyttede til

København.

egne ben. Jeg går med den tro, at

det ikke behøver være så svært at

lancere et nyt mærke, men jeg er

fuldt bevidst om, at branchen er

blevet cool business. Noget for

noget tankegangen er filosofien

for Weather Reports tankegang,

så vi ønsker at bygge varemærket

på tætte relationer med vore kunder

og ind imod slutforbrugerne,”

siger Thomas Mønsted.

”I første omgang har jeg ikke

fokus på kæderne, men på at

finde nogle rigtige kunder indenfor

sporten og den maritime mode,

men selvfølgelig vil jeg gerne i

kæderne. Det tror jeg også, at vi

kommer med den position, som

Weather Report har i Sverige.”

”Min målsætning er, at vi om tre

år ligger i 150 danske butikker. I

Tyskland har jeg netop underskrevet

en agentaftale, og vi har

en del forventninger til det tyske

marked. Skandinaviske brands er

ret populære især i Nordtyskland.

Ved præsentationen overfor en

række tyske butikker gættede de

udsalgspriserne noget højere end

de egentlig er, og det tager jeg

som et positivt tegn.”

”Jeg har altid tænkt på at prøve selv, og nu

er jeg lige omkring 40 år, så det er ved at

være tiden”

Trænger til nyt

Thomas Mønsted lægger ikke

skjul på, at han har sin fortid med

H2O med sig. Det gælder om at få

bygget historierne om mærket op

og holde sig til en rigtig god pris i

forhold til kvaliteten.

”Jeg føler, at vi kommer på det

rigtige tidspunkt. Den nye generation

af slutforbrugere trænger ofte

31


W E A T H E R R E P O R T F R A V E J R S T A T I O N E N . . .

til nye og spændende mærker i

mellemniveauet.”

”Mit håb er, at jeg og mine kunder

i fællesskab kan bygge dette

brand op i Danmark og Tyskland.

Jeg tror på, at der er behov for, at

der sker noget. Branchen er blevet

lidt for alvorlig. Qua min erfaring

fra Kappa savner jeg lidt af

energien fra modebranchen og

modemessen i sportsbranchen. Vi

skal prøve at få noget af den ener-

32

gi ind i sportsbranchen,” siger

Thomas Mønsted.

”Weather Report må godt være

lidt anderledes og lidt sjovt. Derfor

har jeg også valgt dette specielle

hus til kontor og showroom. Jeg vil

gerne opbygge en sælger/kunde

unit. Jeg vil meget ud i butikkerne,

og jeg vil kunne ringe og spørge

en kunde, hvordan det går. Jeg er

ikke bare interesseret i at få varer

ud i butikkerne, men i at få dem ud

Det er et spændende showroom i

det svensk inspirerede træhus, der

er bygget i dobbelte dimensioner.

til brugerne. Derfor vil jeg gerne

lidt tættere på butikkerne og

butikspersonalet, også selv om

jeg måske handler med en indkøber,

der repræsenterer en

række butikker.”

Thomas Mønsted har indgået

en noget speciel kontrakt med

Weather Report. Ud over at være

distributør af Weather Reports

produkter i Danmark og Tyskland,

har han også erhvervet en licens

til at udvikle en række andre produktområder

som kan supplere

Weather Reports kollektioner.

Weather Report vil kunne findes

på nettet fra første færd i samspil

med gode forhandlere.

”En nethandel er jo også et le -

vende showroom. I dag er

trafikken sådan, at hvis man ser

naboen i en smart jakke, så går

man på nettet for at Google den,”

siger Thomas Mønsted.

Som sideprodukt har BT

Sportswear også fået agenturet

for Female Swim. Det leveres af

firmaet F-Sport i Ikast, som fremstiller

en række privat labels og

primært sælger Female Swim til

badelande og lignende.

Vi laver en relancering af

Female Swim fra sommeren 2012.

Mærket var tidligere inde i modeog

lingerisektoren med meget stor

succes, og det skal nu ind i sport

og mode,” fortæller Thomas

Mønsted.

Endelig har han også fået et lille

nicheprodukt, Safety5 deodorant

med. Det er et produkt, der lægger

bakterier i dvale i op til fem døgn

og dermed langtidsbegrænser lugt

fra sved. Det sælges i øjeblikket i

Matas og på apoteker – 35.000

flasker årligt, og Thomas Mønsted

vil introducere det i sportsbranchen.

”En nethandel er jo også et le vende showroom.

I dag er trafikken sådan, at hvis man

ser naboen i en smart jakke, så går man på

nettet for at Google den”


DICK JOHANSSON

NY SOMMERSÆSON

I sommeren 2012 lancerer vi bukser og skjorter i helt nye modeller og materialer

samt rygsække til både vandreture og løb. Derudover kommer der en serie flotte

og ergonomiske sandaler med sål fra SOLE.

HAGLÖFS KOBBE Q

Sandal med beskyttende

tåkonstruktion og anatomisk

sål fra SOLE.

Dette og meget mere kan du få at se og lære at kende allerede nu.

Vi ses på Sportex Messen, Stand 66. Velkommen til Haglöfs.

ZOLO / ZOLO Q

Enkel trekkingrygsæk med robuste,

velovervejede detaljer.

Fås i størrelserne 60 og 50 liter. HAKU Q SS SHIRT

OUTSTANDING OUTDOOR EQUIPMENT

Alsidig, let skjorte af genbrugsmaterialer

og bluesign ® -

godkendte materialer.

WWW.HAGLOFS.DK


S P O R T I F I E L D S . . .

Strategi bag

sport i Fields

Det er en bevidst strategi fra

ledelsen af Fields, at der nu er

en halv snes sportsbutikker i

cen teret. Sporten trækker også

kun der til andre brancher i centeret

Af Per Bang

Fire brandstores på stribe efter -

fulgt af en Stadium og overfor en

Sport-Master. Lige op af rulletrappen,

og så møder man Intersport.

Lidt længere henne ligger

FootLocker og modsat har FCK en

fanshop. Og så har både Sport-

Master og Intersport endda shopin-shop

med henholdsvis Nike og

Adidas.

Det er på ingen måde en tilfældighed,

at sportsbutikkerne har

samlet sig i det store center på

Amager.

”Det har været en strategi lige

fra åbningen i 2004. Vi kiggede

meget til USA, hvor man samler

sortimenter i centrene, og hvor

man går meget efter at få de

stærke spillere på markedet ind i

centrene. Det har vi også søgt

med to store kædebutikker og nu

åbningen af en Intersport,” siger

direktør Lotte Eiskjær Andersen.

”Vi har for nylig gennemført en

stor markeds- og imageundersøgelse,

og vi er utroligt stærke på

sport. Det var vi allerede før

34

FCKʼs fanshop er også en slags sportsbutik. I hvert fald er der masser af Kappa-produkter i butikken,

men alt sammen med FCKʼs logo.

Intersport, men vi valgte at gå

efter en yderligere styrkelse. Idræt

og motion er jo indenfor de senere

år blevet utroligt vigtigt, for

danskernes liv – bare se på

udviklingen indenfor løb, fitness

og zumba. Folk har fået et andet

forhold til motion og til at passe på

sig selv.”

Kunderne har en anden adfærd

i Fields i forhold til eksempelvis

city i København, men Lotte

Eiskjær Andersen mener ikke, at

det kræver en anderledes adfærd

hos butikkerne.

”Fields er et udflugtsmål, hvor

kunderne gerne vil bruge lidt

ekstra tid, men vi har naturligvis

også lokale kunder fra området.

Generelt bruger kunderne ofte trefire

timer her, og det giver en

anden købsadfærd.”

”Generelt tror jeg, at kunderne

er interesseret i større vejledning

herude, og det er ekstremt vigtigt

med service, men det gælder jo

alle steder. Kunderne søger informationer

om produkterne på nettet,

og når de så møder butikspersonalet,

så forventer de at få

endnu mere at vide og få service

omkring produkterne.”

Fields har nogle større lejemål


Fields er Skandinaviens

største shoppingcenter. Det

åbnede 9. marts 2004. Der

er 140 butikker og 20 caféer

og restauranter. Centeret

har et samlet areal på

115.000 kvadratmeter og

der er 3.000 parkerings -

pladser.

Centeret er bygget og

drevet af Steen & Strøm

Danmark A/S, der har en

vision om at skabe shoppingsoplevelser

for den

enkelte forbruger med relevante

butikker og et attraktivt

sortiment. Og det har

med tiden gjort Steen &

Strøm til Skandinaviens

største inden for udvikling

og management af shoppingcentre.

Steen & Strøm driver 18

butikscentre i Danmark bl.a.

Lyngby Storcenter, Kolding

Storcenter, Bruunʼs Galleri i

Århus, Bryggen i Vejle og

Friis Citycenter i Aalborg.

ledige, men det er ikke mere end

forventeligt, siger Lotte Eiskjær

Andersen.

Besøgstallet ser igen fornuftigt

ud. I 2010 voksede besøgstallet

seks procent i forhold til 2009, og

Lotte Eiskjær Andersen håber på

plus fem-seks procent i 2011 i

forhold til 2010.

”Lige nu ligger vi et par procent

over sidste år, men det er

Adm. direktør Lotte Eiskjær

Andersen har fra begyndelsen

arbej det på at få mange sportsbutikker

i Fields. Sport er en

vigtig del af centerets strategi.

Foot Locker er en international kæde,

der også er repræsenteret i Fields.

efteråret, der er den store sæson

for os,” siger Lotte Eiskjær

Andersen.

Omsætningen i Fields er i år på

niveau med sidste år. Der er i alt

ca. 2000 ansatte i Fields.

forår og sommer

kollektion

2012

TUXER SPORTSWEAR DANMARK

V/Per Bonnicksen

tel 32 95 70 80 fax 32 95 70 81

mobil40512257

www.tuxer.se


S P O R T I F I E L D S . . .

Forrygende start for

Intersport

Fields fik en ny sportsbutik i

maj, da Sport on Top med Peiter

Sport som hovedaktionær

åbnede en Intersport

Af Per Bang

Intersport har åbnet en 1000 m2

stor multisportsbutik på 1. sal i

Fields kun en rulletrappe fra såvel

Sport-Master som Stadium.

Direktør Kim Petersen fra Sport

on Top, der har Peiter Sport Nord -

jylland A/S som hovedaktio nær,

lægger ikke skjul på, at åbningsdagen

var fremragende. Rygter

taler om en omsætning på 1,5

mio. kr., men han hæfter sig end -

nu mere ved perioden efter selve

åbningsdagen.

”Vi havde en rigtig god juni

måned, som var klart over forventning,

og det er faktisk endnu mere

positivt end en meget profileret

åbningsdag,” siger Kim Petersen

ved redaktionens slutning i begyndelsen

af juli.

Det er Sport on Tops første butik

udenfor Nordjylland, men det lægger

Kim Petersen ikke så stor

vægt på. Til gengæld er det koncernens

tredje centerbutik, og det

anser han for vigtigere end den

geo grafiske placering.

”Udgangspunktet for vores

interesse for Fields er, at det er et

strategisk handelsområde for

Intersport, og som kæde er det

naturligvis interessant at være

repræsenteret i Københavns stør -

ste butikscenter.”

”At det lige blev os, er vel lidt tilfældigt.

Vi har et ønske om at

være en del af Intersports strategiske

udvikling, og samtidig havde

Fields en strategi om at skabe

Skandinaviens stærkeste koncentration

af sportsbutikker. Vi kom så

i kontakt med folkene bag Fields

og blev interesserede. Vi driver i

forvejen centerbutikker i Nord -

jylland. Samtidig vil vi gerne have

erfaringer fra andre områder i lan-

36

det. Det er jo relativt overkommeligt

at etablere en butik i et center,

fordi meget er ordnet i forvejen

i et center,” siger Kim Petersen.

Han fremhæver en enorm gennemstrømning

af kunder som en

vigtig forudsætning for en ny butik

i Fields.

”I bund og grund skal vi kunne

det samme i alle butikker. Kunder

ønsker basic en god service, selv

om de måske ikke er så forvænte

med at få den i København.

Sortimentet er grundlæggende

også det samme som i vore øvrige

butikker dog med lidt justeringer.

Jeg kan forestille mig, at vi får

flere produkter i et lidt højere

prisleje eksempelvis til vinter med

flere jakker plus 3.500 kr.,” siger

han.

Kim Petersen ser den store koncentration

af sportsbutikker i

Fields som en fordel for Intersport.

”Folk vil søge til Fields, fordi der

er et meget stort udbud af sports -

produkter. Så er det op til os at

bevise, at vi har de bedste tilbud.

At der vil være en stærk konkurrence

mellem sportsbutikkerne er

ikke så meget anderledes end alle

andre steder, hvor der altid er indbyrdes

konkurrence mellem

kæderne og i forhold til nettet,”

siger Kim Petersen.

Som en del af Intersport bu tik -

ken åbner Sport on Top efter sommerferien

en Adidas Originals

shop-in-shop. Det er kun nr. to

Adidas Originals i Danmark.

Intersport har netop åbnet i Fields med Sport on Top som ejere, og butikken har fået en rigtig god

start i centeret.


MEN´S BIOM TRAIL 1.2

BIOM TRAIL

When running in nature, it makes sense to run

naturally. The BIOM Trail shoe translates our

advanced Natural Motion system for the needs of

off -road running, featuring more support, tougher

construction and aggressive multi-terrain traction.

The shoe strengthens the feet and lower legs and

increases running effi ciency, while delivering the

purest off -road experience possible.


S P O R T I F I E L D S . . .

Salomon viser high-end

Salomon benytter den nye

brandstore som en slags showroom

Af Per Bang

Salomons brandstore er én af de

nyeste i Fields, og butikken vil

koncentrere sig om at præsentere

et særligt udvalg af firmaets produkter

indenfor beklædning, sko

og accessories.

”Vi har længe arbejdet på at

åbne en butik i København, og

endelig gik det hele op i en højere

enhed med velegnede lokaler og

den helt rigtige beliggenhed, siger

Lars Stigmo, som er direktør for

Amer Sports Danmark, der

repræsenterer Salomon i

Danmark.

Marketingchef Thomas Dupont

fortæller, at butikken er kommet

rigtig godt i gang.

”Vores udvalg er fra

de eksklusive serier.

Det skal være

high-end i

Fields. Vi

38

præsenterer vores dyre og gennemtestede

produkter, men lige

nu prøver vi os lidt frem. Butikken

er på 100 m2, og vi bruger det lidt

som et showroom,” siger Thomas

Dupont.

”Vi mener, at en brandstore er

med til at hæve Salomon som

brand hos de danske forbrugere,

og det er også til gavn for kædebutikkernes

salg af Salomon i

Fields,” siger Thomas Dupont.

Salomon har omkring 25 brandstores

over hele verden primært i

de største byer. I Norden foreløbig

i Stockholm og nu i København.

Salomonbutikken i Fields er samtidig en slags showroom

og understøtter salget af Salomon i kædebutikkerne i centeret.


CONFIDENT

WHEN IT

MATTERS

HH ® Training: The choice of professional athletes to

enhance performance by keeping them dry and cool.

Anna Haag / Olympic gold medalist and pro Nordic skier


S P O R T I F I E L D S . . .

Sportsmann Gruppen åbnede Sport-Master i Fields da centeret åbnede i 2004.

Nordjyderne dominerer Fields

Sport-Master i Fields er - i øvrigt

ligesom Intersport - drevet af

nordjyder. John Jørgensen

bringer sine nordjyske værdier

med til Amager

Af Per Bang

Sport-Master åbnede samtidig

med Fields i 2004, og indehaver

John Jørgensen mener ikke, at

det er meget anderledes at drive

butikken i Fields i forhold til de

mange andre butikker i Sports -

mann gruppen rundt i landet.

”Vi holder fast i vores koncept,

som vi synes er bæredygtigt, uan -

set om det er i Nordjylland, på

Sjælland, i København eller som

her i Fields,” siger John Jør gen -

sen.

”Det grundlæggende er, at vi

møder kunderne frem for at de

møder os. Vi ser kunderne som

gæster, der besøger os, og som

sådan skal de behandles. Vi er der

for dem, og det betyder, at servicegraden

er høj,” siger John

Jørgensen.

40

Varesortimentet i Fields er ikke

anderledes end i andre af hans

butikker i hovedstadsområdet.

”I august åbner vi i Magasin, og

der kan vi tale om, at det er en lidt

anderledes kundetype, der lægger

op til et anderledes sortiment med

flere produkter i de dyrere pris -

klasser,” siger John Jør gen sen.

Han ser ikke den ekstra konkurrence

fra Intersport som noget,

der vil ændre forholdene for

sportsbutikkerne i Fields.

”Vi kender jo det mix i centeret i

forvejen med både Stadium og os,

så jeg tror ikke, at endnu en

kædebutik ændrer noget særligt,”

siger han.

Sport-Master butikken har en

Nike-shop, som er en del af

butikken, og her er kundeklientellet

lidt anderledes.

”Kunderne i Nike-shoppen har

lidt andre forventninger. Der kommer

vi lidt længere ud, hvor sport

møder mode, men det gælder

også i andre Nike-shops,” siger

John Jørgensen.

Sport-Master i Fields inde holder også

en Nike Shop som shop-in-shop.


SPORTEX-

STAND nr. 55

WWW.SELECT.DK

WWW

WWW

. SELEC

T T.

DK

DEN NYE

BRILLANT

SUPER

På SPORTEX løfter SELECT sløret

for næste års udgave af Danmarks

nationalbold, BRILLANT SUPER.

Bolden har lige som det øvrige

fodboldsortiment gennemgået en

teknisk forbedring og designmæssig

forandring.

Derudover præsenteres et helt

nyt handskeprogram samt en

række øvrige produktnyheder.


S P O R T I F I E L D S . . .

Henrik Lützen, butikschef i The North Face, oplever flere og flere

eventyrkunder i Fields.

The North Face brandstore går

efter specialkunderne med

udstyr bl.a. fra summitserien,

som er målrettet klatrere, hardcore

vandrere og skiløbere

Af Per Bang

The North Face brandstore i

Fields får besøg af et stigende an -

tal af det butikschef Henrik Lützen

kalder eventyrkunder.

”Det er den type kunder, som

måske ikke er helt hardcore

friluftsfolk, men som søger fysiske

ud fordringer bl.a. i forbindelse

med rejser. Det er en forholdsvis

ny tendens og en kundetype, hvor

vi virkelig får lov at bruge vore

kompetencer, når de skal rådgives.

De har typisk ikke så

mange erfaringer selv, så de har

brug for vores ekspertise,” siger

Henrik Lützen.

”Vi udspringer af Friluftsland, og

mærket udspringer af friluftsaktiviteter,

så det er målrettet folk,

42

der gerne vil holde sig varme og

tørre. En del af vore produkter signalerer

ikke outdoor, men er

meget tekniske. Det hænger sammen

med, at der også er mange,

der gerne vil se pæne og casual

ud og samtidig have funktion på

højt niveau.”

”Vi har produkter fra det samlede

The North Face sortiment

med vægt på high end og summit

serien. Vi har både beklædning og

udstyr, og alle ekspedienter her

har egne erfaringer som klatrere,

vandrere og ekstremskiløbere.

Det betyder, at der kommer folk

her, som ved, at vi har ekspertisen.”

At der ligger mange butikker

indenfor et lille område her i Fields

betyder kun, at der kommer større

fokus på os. Det kræver dog, at vi

gør noget ekstra ud af vores vinduesudstilling

og vores butik, så vi

får præsenteret varerne rigtigt

godt. Det er vigtigt at få folk ind

gennem døren, og den enkelte

Rejseglade

friluftsfolk

bruger kun få sekunder på beslutningen

om at gå ind eller gå

videre,” siger Henrik Lützen.

The North Face brandstore

åbnede samtidig med Fields, og

Henrik Lützen oplyser, at omsætningen

følger forventningerne p.t.

The North Face ligger side om

side med brandstores for

Quiksilver, Salomon og Peak

Performance. Ved siden af ligger

Stadium og overfor Sport-

Master.


K O N T A N T E F O R D E L E M E D S L . . .

TRYG dækker elektronisk

indbrud i netbanken

Elektronisk indbrud i netbanken

er det 21. århundredes ind -

bruds tyveri. Derfor mener vi, at

det er naturligt at vores tyve ri -

dæk ning også omfatter elektronisk

indbrud i netbank.

Hvad er et elektronisk indbrud i

netbank?

Der er tale om et netbanksindbrud,

hvis en person, der ikke er

ansat i din virksomhed, via netbanken

hacker sig ind på din

konto og stjæler din virksomheds

penge.

Forsikringen dækker op til

3.000.000 kr. Selvrisikoen er den

samme som på din tyveridækning.

Et indbrud i netbanken kan få

fatale følger for virksomheden, da

banken ikke dækker tabet. I

værste fald kan det betyde, at hele

virksomhedens kontante beholdning

forsvinder, hvilket kan gøre

det umuligt at udbetale løn, købe

råvarer og kontorartikler eller

betale regninger. Med andre ord

vil virksomheden have svært ved

at eksistere, hvis netbanken er

blevet hacket.

46

Netbanksforsikring

Forsikring mod hackerangreb

i din netbank

Hvad dækker Netbanksforsikringen?

Forsikringen dækker elektronisk indbrudstyveri i din

virksomheds netbank.

Hvad dækker Netbanksforsikringen ikke?

Netbanksforsikringen dækker ikke

• Underslæb

• Tab, der er opstået som følge af fejl begået af

bankens ansatte

• Tab, der er opstået som følge af en brist i bankens

sikkerhedsprocedurer

Hvilke krav stiller vi til dig?

• Du skal sikre dine it-systemer med tilstrækkeligt

stærke adgangskoder, som regelmæssigt ændres

• Du skal efterleve de sikkerhedsregler, der er aftalt

med pengeinstituttet med hensyn til elektroniske

kontooverførsler

• Du må ikke have mere end ét sæt koder til din

netbank, og koderne skal opbevares, så uvedkommende

ikke har adgang til dem.

Hvad dækker

Netbanksforsikringen?

Forsikringen dækker elektronisk

indbrudstyveri i din virksomheds

netbank.

Hvad dækker

Netbanksforsikringen ikke?

Netbanksforsikringen dækker ikke

◆ Underslæb

◆ Tab, der er opstået som følge af

fejl begået af bankens ansatte

◆ Tab, der er opstået som følge af

en brist i bankens sikkerheds-

procedurer

Hvilke krav stiller vi til dig?

◆ Du skal sikre dine it-systemer

med tilstrækkeligt stærke

adgangskoder, som regelmæssigt

ændres

◆ Du skal efterleve de sikkerheds-

regler, der er aftalt med pengeinstituttet

med hensyn til elektroniske

kontooverførsler

◆ Du må ikke have mere end ét

sæt koder til din netbank, og

koderne skal opbevares, så

uvedkommende ikke har

adgang til dem

Finn Lind Hansen, Key Account

Manager hos Tryg og kontaktperson

til medlemmerne af

Sportsbranchens Leveran dør -

forening


INTERNATIONALE

NYHEDER

Haglöfs ind i Sydkorea

Som led i Haglöfs asiatiske strategi har firmaet etableret datter -

selskab i Sydkorea. Brian Jung er ansat som landechef for det sydkoreanske

marked. Han kommer fra en stilling hos Gore i Sydkorea.

Haglöfs har de seneste par år ikke åbnet nye markeder udenfor

Europa, men har i stedet satset på konsolidering. Den fase er nu

overstået, og firmaet vil satse på det store potentiale, som findes i

outdoor sektoren i Asien. Sydkorea er et af verdens største og hurtigst

voksende outdoor markeder med en vækst på over 25% i 2010.

VF Corporation køber Timberland

VF Corporation, som bl.a. ejer The North Face, har overtaget

Timberland. Prisen angives til at være omkring to milliarder dollars.

Overtagelsen forventes ikke at få betydning for distributørerne – i

hvert fald ikke i første omgang.

VF Corpotation får med opkøbet en omsætning på omkring 10 milliarder

dollars årligt, hvoraf halvparten stammer for aktiviteter indenfor

sports- og outdoorbranchen.

Selskabet forventer en del synergi mellem The North Face og

Timberland.

Frygt for kaos under OL

The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI) har

sendt en henvendelse til den britiske regerings OL-komité, hvor der

udtrykkes frygt for, at det kan blive vanskeligt for den almindelige

sportshandel i London under De Olympsike Lege.

IOC sælger selv sagt reklamerettigheder til De Olympiske Lege,

men WFSGI frygter, at rettighederne vil blive beskyttet så omfattende,

at det kan blive vanskeligt for sportshandlen at fungere og

markedsføre sig i hele London under legene.

For at afhjælpe de værste problemer foreslår WFSGI, at der

oprettes en hotline/helpdisk, hvor eventuelle problemer kan

afhjælpes.

Puma forlænger med Ferrari

Puma har forlænget samarbejdet om licensproduktion med Ferraris

formel 1 racing team. Der er tale om en seks-årig forlængelse af

samarbejdet, som tillader Puma at fortsætte med at benytte Ferraris

navn, og som samtidig sikrer Puma status som leverandør af be -

klædning til Ferraris grand prix team.

Firmaerne forventer en stigning i salget af Pumas Ferrari-mærkede

beklædning, fodtøj og tilbehør. Der er planlagt en ny kollektion af

merchandise i slutningen af 2011.

Nikes vækst stiger igen

Der var lidt mørke skyer i horisonten, da Nike for nogle måneder

siden for første gang i fire år ikke levede op til sine indtjeningsmål

på grund af stigende omkostninger til råvarer.

Råvarepriserne fortsætter med at stige, og det samme gælder fragt -

omkostningerne, men salget til forbrugerne er til gengæld steget så

meget, at Nike kan berette om 14% stigning i omsætningen det se -

neste kvartal.

Topscorer på væksthitlisten er det kinesiske marked, hvor Nike har

haft en fremgang på 21%. Europa har en ganske begrænset fremgang,

og i Japan måtte Nike notere tilbagegang i omsætningen.

SPONSOR NYT

Select forlænger historisk samarbejde

Dansk Håndbold Forbund og danske Select har forlænget deres

aftale med fire år frem til udgangen af 2015. Med forlængelsen vil

det historisk lange samarbejde mellem parterne ved kontraktens

udløb have forløbet uafbrudt i hele 58 år.

Aftalen omfatter Selects bolde, Profcare bandager/bind og harpiks

til DHFʼs landshold samt forskellige leverancer til blandt andet

Håndboldskolerne, Håndboldfitness, Beach Handball og alle forbundets

kurser. Desuden vil DHF og Select sammen udvikle produkter

efter specialønsker fra forbundets fysioterapeuter, trænere

og spillere.


P R O F I L A F L Ø B E K O M P A G N I E T . . .

Fra ski til løb

– helt i front ...

Løbekompagniets særlige kvindeafdeling med farverig løbebeklædning.

48

Otte år i Colorados skimekka

gav Peter Mousten ballast til at

åbne Løbekompagniet. Egentlig

ville han hellere åben en skibutik,

og den er også kommet som

nr. tre i rækken

Af Per Bang

Peter Mousten blev præget af otte

år i USA som skiinstruktør og

medarbejder i en skibutik i Aspen,

Colorado. I Guds eget land er alt

muligt, og den dengang 29-årige

Peter Mousten ville åbne butik, da

han kom hjem uden uddannelse,

men med en masse erfaring.

Egentlig ville han helst åbne en

skibutik, men investeringen ved

en løbebutik var noget mindre, og

han havde også masser af erfaring

med løb primært som træning

til skisport.

Det viste sig, at leverandørerne

tog meget forskelligt imod en ung

dansker med praktisk erfaring fra

USA, men ingen dansk butiksuddannelse.

”Nogle leverandører tog imod

mig med åbne arme og var straks

parate til at være med, men der

var også mange, der var meget

forbeholdne, og eksempelvis

Adidas meldte klart ud, at de slet

ikke ville forhandle med mig, når

jeg ikke havde en butiksuddannelse,

og vi har fortsat ikke Adidas

i butikkerne,” fortæller Peter

Mousten.

”Det gjorde intet indtryk, at jeg

havde løbet 48 maratonløb og

havde masser af erfaring. Andre

leverandører spurgte grundigt ind,

og var med, når de fandt ud af, at

jeg var seriøs med det.”

”Jeg havde været med til at

åbne en butik i USA med casual

sportstøj. Det var helt anderledes.

Vi tog på messer og købte ind

uden problemer. Der var alle

leverandører konstruktive og ville

gerne hjælpe en ny butik i gang.

Det oplevede jeg noget ander -

ledes i Danmark,” fortæller han.

Løber og iværksætter

Peter Mousten er en aktiv del af

løbemiljøet i Aalborg, og det


Peter Mousten med én af de løbesko, han sælger i butikken, og

som han alle selv har afprøvet.

bruger han meget som løftestang i

butikken. Peter Mousten har en

personlig rekord på 2 timer og 45

minutter på maraton.

”Lige da jeg kom hjem og

åbnede butikken, vandt jeg en stor

maraton i Aalborg og blev nr. to på

en halvmaraton. Det gav en del

positiv omtale, og det viste kunderne,

at vi er seriøse omkring

løb.”

”I forhold til en generel sportsbutik,

så giver vi en mere personlig

rådgivning, og kunderne kan

forvente at møde de samme an -

sigter i butikken fra gang til gang.

Mange laver i dag løbestilsana -

lyser, men vi giver den personlige

rådgivning helt i dybden og tager

os tid til den enkelte kunde.”

”Når vi åbnede i København var

det primært fordi vi kunne få

Kasper Nielsen som daglig leder.

Han er uddannet fysioterapeut og

havde arbejdet i butikken i Aalborg

under sine studier. Han ville flytte

til København på grund af sin

kærestes job, og det lykkedes mig

at få ham til at være med til at

åbne en butik.”

Peter Mousten lægger ikke skjul

”Vi skal ikke åbne butikker ud fra én eller

anden strategi, men ud fra at vi har den

rigtige person til at stå i spidsen for den.

Det er helt afgørende.”

Løbekompagniet har 70 kvadratmeter butik i Urbansgade i Aalborg, hvor også Performance-Sport og Løberen holder til.

på, at han er fuldstændig bidt af

løb og ski, men at han først og

fremmest er iværksætter, og han

har ikke åbnet sin sidste butik.

”Vi skal ikke åbne butikker ud fra

én eller anden strategi, men ud fra

at vi har den rigtige person til at

stå i spidsen for den. Det er helt

afgørende.”

49


P R O F I L A F L Ø B E K O M P A G N I E T . . .

Peter Mousten er selv i butikken i Aalborg. Personalet er alle løbere og den personlige vejledning til

kunderne er meget vigtig for butikken.

Faktisk er butik nr. tre i det lille

imperium allerede åbnet for et år

siden. Navnet Løbekompagniet er

inspireret af The Running Com -

pagny i Boulder, Colorado, og

skibutikken Performance-Sport er

på samme måde inspireret af en

butik i Aspen, Colorado. Både

Løbekompagniet og Performance-

Sport ligger i den lille Urbansgade

i Aalborg, hvor der endda også er

en Løberen.

”Løberen åbnede halvanden

måned efter os, og jeg var super

nervøs for det, men vores omsætning

steg fra dag ét. Vi har et

rigtigt godt samarbejde med

Løberen, og mangler vi et produkt

i en bestemt størrelse, så sender

vi kunden hen til Løberen og laver

vi en løbestilsanalyse, der er i

modstrid, med hvad kunden har

fået at vide et andet sted, så

opfordrer vi ham eller hende til at

gå hen i Løberen for at få et tredje

bud. Det tiltrækker kunder fra

oplandet og fra resten af byen, at

vi er to gode specialbutikker

inden for løb her i gaden,” fastslår

Peter Mousten.

Firmaer tilbydes sundhedstest

Løbekompagniet arbejder ud over

med sportsbutikker også med

tilbud om sundhedstest til medarbejderne

i erhvervsvirksomheder.

”Vi laver en Body Age på medarbejderne

og tilbyder foredrag og

henviser til trænere. I forlængelse

af sådanne forløb er der også

besøg i butikken, hvor medarbej -

derne kan købe det udstyr, de skal

bruge for at få glæde af deres

motionsaktiviteter.”

”Vi laver en test og følger op et

halvt til et helt år senere, Vi har

været hos en del virksomheder og

50

har for nylig haft en større virksomhed

med 80 ansatte igennem

et forløb. Det er med til at gøre

grundlaget for butikkerne bredere.

Det er helt klart, at hvis vi skal

ind i en ny by, så skal vi ud og

tilbyde Body Age test til virksomhederne

i området,” siger han.

Peter Mousten har udelukkende

personale, der selv er aktive

løbere, men omvendt skal de

heller ikke være nørder.

”Ud over at gå op i løb, så skal

de også gå op i mode. For rigtigt

mange er det jo vigtigt at se godt

ud, samtidig med at man løber. Vi

har en lille afdeling i vores butik

udelukkende for kvinder, hvor de

kan få fred og ro til at gå og kigge

og mærke.”

”Vores personale er naturligvis

helt afgørende. En medarbejder

fik jeg ansat efter at have handlet

med hende to-tre gange i en

anden butik. Da jeg så fandt ud af,

at hun havde vundet Århus

Marathon tre gange, så gik jeg ind

til hende igen for at spørge, hvad

hun skulle have i løn.”

Hjemmeside med talte ord

Peter Mousten lægger ikke skjul

på, at finanskrisen har bremset

udviklingen af Løbekompagniet.

”I København blev vi sat noget

tilbage, men jeg har klart planer

om at åbne flere Løbekompagniet

og Performance-Sport. Det bliver

nok ikke i København, hvor

omkostningsniveauet er for højt,

og hvor markedet for løbebutikker

er ved at være mættet. Til gen -

gæld er der masser af muligheder

i mindre byer. Jeg skal bare finde

de rigtige personer. Hvis den

rigtige person, som vil være med -

ejer af en butik, kommer, så er jeg

klar,” siger han.

”Vi sælger ikke et par løbesko, som jeg

ikke har løbet i, og vi har også valgt sko

fra, som jeg eller andre medarbejdere ikke

har kunnet lide”

Løbekompagniet har en meget

speciel hjemmeside. Den består

udelukkende at videoklip, hvor

Peter Mousten og medarbejderne

fortæller.

”Jeg er ikke så dygtig skriftligt

og slet ikke efter otte år i USA,

Løbekompagniet:

April 2006:

Løbekompagniet Aalborg

Sommeren 2008:

Løbekompagniet

København

Sommeren 2010:

Performance-Sport

hvor alt foregik på engelsk. Jeg

har brugt mange penge på at få

designet hjemmeside, men jeg fik

ikke indholdet opdateret, og

meget af indholdet om produkterne

bliver alligevel kopieret på

forskellige hjemmesider. Så fik jeg

ideen til en hjemmeside ude -

lukkende med video.”

”Vi sælger ikke et par løbesko,

som jeg ikke har løbet i, og vi har

også valgt sko fra, som jeg eller

andre medarbejdere ikke har kunnet

lide. Derfor vil jeg hellere give

en personlig beskrivelse af vores

sko på hjemmesiden frem for at

kopiere noget standard salgsmateriale,”

siger han.

Peter Mousten åbnede

Løbekompagniet sammen med

sin kæreste, men parret har fået

tre børn siden åbningen, så hendes

indsats i butikken har været

ret begrænset.

En række af løbeskoene får en personlig beskrivelse og

anmeldelse af Peter Mousten på Løbekompagniets hjemmeside.


���������

������������

���������


S P O R T - M A S T E R U D V I K L E R . . .

SPORT-MASTER kårer ʼMånedens butikʼ på basis af en lang række parametre. Målet er bl.a. at sætte yderligere fokus på ledelse.

SPORT-MASTER udvikler

gennem butikschefer

Gennem resultatorienteret fo -

kus og avancerede Exit Shop -

ping analyser skaber SPORT-

MASTER baggrund for uddannelse

af butikschefer og ud -

vikling af ledelsesværktøjer

Af Per Bang

Måle – træne – måle. Det er

sportens verden, og sådan arbej -

der SPORT-MASTER også med

udvikling af personale og ledelse i

butikkerne.

Undersøgelser af kunder på vej

ud af SPORT-MASTER butikker

over hele landet – både kunder

der har købt, og kunder der ikke

har købt – viser, at der er et po -

tenti ale for forbedring af kunde -

betje nin gen. Det handler ikke nødvendigvis

om tilfredse eller ikke tilfredse

kunder men om, hvorvidt

personalet har gjort en aktiv indsats

for salg og mersalg. Se

artiklen om Exit Shopping.

52

”Vi har tidligere haft mest fokus

på uddannelse af butikspersonalet

som helhed, men vi har nu sat

ekstra fokus på butikscheferne ud

fra en antagelse om, at ledelse er

det afgørende for at udvikle personalet

og butikken som helhed,”

siger adm. direktør Hans-Peter

Rasmussen, Sport Danmark.

70% af SPORT-MASTER bu tik -

kerne er drevet af butikschefer, og

butikkerne har fem til syv ansatte i

gennemsnit.

”Det betyder, at butikscheferne

er en meget central gruppe, og

derfor skal vi give dem nogle

endnu bedre redskaber til at blive

dygtigere ledere. Et af redska -

berne er en uddannelse over fire

moduler. Andre redskaber er en

butikschefportal, hvor vi har samlet

det vigtigste om at drive en

butik.”

”Vi har i dag opstillet en række

parametre, som ligger til grund for

at kåre månedens butik. Blandt

parametrene er afholdelse af personalemøder,

salgstal, resultaterne

af de løbende kundeanalyser,

bruttoavancen og hitrate – altså

andelen af kunder i butikken, som

vælger at købe. De fleste har brug

for at være bedre til at planlægge

og bedre til at sørge for at få alle i

butikken informeret. Derfor er af -

holdelse af personalemøder med

dagsorden og referat et vigtigt element

blandt adskillige andre. Vi

prøver at komme om kring en lang

række faktorer, så det ikke bare er

noget med, at hvis man ligger på

index 120, så er alt godt.”

”Resultaterne bliver opstillet på

en illustrativ måde på et enkelt

overblik, så alle kan sammenligne

sig med de bedste, de dårligste og

gennemsnittet.”

Lede sig selv og andre

Lederkurserne gennemføres af

Thomas Larsen fra Detail di vi -

sionen, der er en afdeling af

Direktør Hans-Peter Ras mus -

sen, SPORT-MASTER vil gerne

have mere fokus på ledelse i

kædens butikker.

Grenaa Handelsskole.

”Analyser har vist, at der er

behov for, at der er mere opmærksomhed

på kunderne i butikkerne.

Derfor begyndte vi med et forløb

for medarbejderne omkring salg

og det at opsøge kunderne i

butikken,” fortæller Thomas

Larsen.


SPORT-MASTER har oprettet en butikschefportal med en lang

række informationer om butiksdrift.

”Derfra gik vi videre til lederne,

som der er et åbenlyst behov for

at udvikle. Ofte er det jo de fagligt

dygtige medarbejdere, der bliver

gjort til ledere, uagtet at ledelse af

en disciplin i sig selv. Det gælder

ikke bare butiksbranchen, men ligger

faktisk til grund for rigtig

mange problemer. 86% af alle, der

skifter job, angiver dårlig ledelse

som årsagen.”

”I uddannelsen er der bl.a. fokus

på situationsbestemt ledelse –

altså at finde den rigtige medarbejder

til den rigtige opgave. Det

handler om at matche opgaven

med medarbejderens kompetencer

og engagement. Vi har

også meget fokus på at

uddelegere. Hvis en leder ikke har

overblik, så sker det ofte, at man

selv går i gang med at løse en

masse opgaver og glemmer lederskabet.”

”Vi tager også udgangspunkt i,

at man skal kunne lede sig selv for

at lede andre. Hvordan er éns indstilling

til at være leder, og kan

man motivere andre. Herunder

arbejder vi med planlægning –

altså det at anvende ressourcerne

optimalt. Endelig lægger vi op til,

at der på den sidste del af uddannelsen

skal arbejdes med rekruttering

og samtaleteknik, herunder

udviklingssamtaler med medarbej -

derne.”

”Min påstand er, at hvis man for-

mår at pleje sine medarbejdere,

så skifter medarbejderne ikke job,

med mindre ydre omstændigheder

presser dem – det kan være

nødvendig flytning på grund af

partners jobskifte eller lignende.

Myten om, at mange skifter på

grund af et lidt bedre løntilbud

holder ikke i virkeligheden. Det er

ledelse, der er den helt afgørende

faktor,” siger Thomas Larsen.

”En god leder er en person, der

kan tage vare på sig selv og

udnytte de ressourcer, man har til

rådighed bedst muligt,” siger han.

Uddannelsen var egentlig planlagt

som fire moduler, men et par mo -

du ler er blevet slået sammen for at

få butikscheferne rigtigt væk fra

deres dagligdag og i højere grad

også trække på hinandens er -

faringer. Lige nu er butiks chef erne

midt i forløbet, og Hans-Peter

Rasmussen mærker allerede po -

si tive effekter i butik kerne bl.a. af -

læst på de parametre, der ligger til

grund for kåringen af månedens

butik. Blandt de kårede har været

både nogle af de største og nogle

af de mindste butikker i SPORT-

MASTER.

LEADING

THE TRENDS 11

The world’s leading trade fair and

business platform for bicycles,

equipment, clothing, travel and more.

Friedrichshafen, Germany

Aug 31 – Sept 3, 2011

www.eurobike-show.com

DEMO DAY

August 30, 2011

www.eurobike-demoday.com


S P O R T - M A S T E R U D V I K L E R . . .

Butikker er som en fabrik

Detailhandel bør stræbe efter

effektivitet fuldstændig som en

produktionsvirksomhed. Hvor

dygtig er man til at skabe om -

sætning med sine ressourcer

Af Per Bang

Firmaet Retail Minds har skabt en

kompleks spørgeteknik overfor

kunder på vej ud af butikker, som

giver et meget præcist billede af

kundernes oplevelser og medarbejdernes

indsats i butikken.

”Ved hjælp af en kompleks

spørgemetodik på en Ipad, kan vi

konvertere kundernes oplevelser

og personaleadfærden til et bil -

lede af personalets evne til at yde

kunderne den bedst mulige ser -

vice, da det jo er en kendt sag, at

kunder der oplever en god salgs -

indsats og et højt serviceniveau er

mest tilfredse og mest loyale”,

fortæller John Schønberg, der har

skabt Retail Minds sammen med

Torben Lyng, og i dag har omkring

30 butikskæder som kunder foruden

opgaver i det øvrige Norden

og Tyskland. Og det på trods af, at

virksomheden kun er et år gammel.

”Vi mener, at indehaverne af

detailbutikker bør betragte driften

på samme måde, som man

oplever hos indehavere af produktionsvirksomheder.

At man har

100% fokus på og indsigt i, hvor -

ledes investeringen i alle butik -

kens kostbare ressourcer så ef -

fek tivt som muligt omsættes til

indtjening,” siger John Schønberg.

”Detailhandelen bør stræbe

efter at have et overblik over effektiviteten

fuldstændig som en produktionsvirksomhed

og på ethvert

tidspunkt vide, hvor dygtig man er

til at skabe omsætning og indtjening

ud fra den kundestrøm, der

genereres. Og her mangler mange

detailvirksomheder simpelthen

et ʼnyt nøgletalʼ, der afspejler, hvor

effektiv den enkelte butik drives i

forhold til butikkens potentiale.”

”Vores system er bygget op, så

det afhængigt af kundernes svar

vælger spor i rækken af spørgs -

mål. Dermed giver vores Exit

Shopping et meget præcist billede

54

af adfærden i butikken. For den

enkelte butik giver det et præcist

øjebliksbillede og for eksempelvis

SPORT-MASTER giver det samlet

et repræsentativt billede, når vi

gennemfører undersøgelser ved

en lang række butikker over en

periode.”

”Vi mener, at dette værktøj

virkelig kan bruges til at justere

adfærd, mens vi mener, at kundetilfredshedsundersøgelser

er tæt

på spild af penge. Der skal

eksempelvis rigtig meget til at

gøre en københavnsk kunde tilfreds,

mens stort set alle kunder i

Grindsted eller Varde er tilfredse,

fordi de har en anden relation til

deres butikker. I København er der

et kæmpe udbud og ikke den

store loyalitet. I eksempelvis

Grindsted er der ikke mange

butikker at vælge imellem, men

kunderne er så tilfredse, at vi

skulle tro, at de fleste var indehavere,”

siger John Schønberg.

Andel

af kunder

der

bliver

kontaktet

af en

s æ lg lger

80%

57% 49%

17%

Exit Shopping gennemføres

ved, at firmaet spørger de kunder,

der kommer ud af butikken,

uanset om de har købt eller ej.

Butikkerne er grundigt informeret

om metoden på forhånd, men det

er lidt forskelligt fra butik til butik,

om personalet får at vide, at Retail

Minds er på gaden.

”Der er intet hemmeligt, og reelt

har det ingen betydning, om personalet

ved, at vi står der.

Adfærdsændringer omkring kundebetjening

kan ikke bare ske,

fordi vi er i gang med en Exit

Shopping. Der skal en anderledes

grundig proces til for at ændre

vaner og adfærd,” fastslår John

Schønberg.

Eksempel på et leaderboard for en butik på basis af Exitshopping.

”Vi mener, at dette værktøj virkelig kan

bruges til at justere adfærd, mens vi mener,

at kundetilfredshedsundersøgelser er tæt

på spild af penge

Exi t shopping®

Sportskøbing

Andel

af k un under der

får betjening

Hitrate

( Andel

af kunder

der

køber

noget)

47%

40% 28%

13%

Nedenstående

er

k kun

besvaret

af kunder,

der

har

fået

personlig

betjening.

( Udove

r betaling

m.v.)

butik

n

i

D

65%

43% 46%

29%

K und unde

rne rnes

opleve lse a f betjenin betjening

Top

10

gennemsnit

Centre

Nove

mbe mber Decembe

r

Kæde

gennemsnit

Bund 10

gennemsnit

Din

butik

Top

10

gennemsnit

Centre

12.

april

2011

Kundetilfredshed

( Andel

af kunder

der

er

Kundeloyalitet

( Andel

af kunder

de der

vil

tilfredse

)

komme

ig ige

n)

Kæde

gennemsnit

Bund 10

gennemsnit

Din

butik

100%

100% 90%

68%

Top

10

gennemsnit

Centre

Februar

Kæde

gennemsnit

Bund 10

gennemsnit

Din

butik

100%

100% 99%

94%

Top

10

gennemsnit

Centre

April

Kæde

gennemsnit

Bund 10

gennemsnit

Kunder

der

oplevede

a at

sælgeren

stillede

nogle

spørgsmål

for pr æ æcist

at

finde

ud af

100% 100% 84% 80% 46% 91% 100% 82% 81% 43% 100% 100% 81% 81% 49% 100% 100% 85% 88% 54%

hvad

kunden

skulle

bruge

Kunder

oplevede

at

de det

var

den

rigtige

løsning/

produkt

som sæl

g geren

kunne

anbefale

92% 100% 88% 87% 66% 82% 100% 82% 84% 55% 100% 100% 80% 83% 50% 75% 100% 85% 86% 59%

Kunder

der

oplevede

a at

sælgeren

uopfordret

gav

gode

råd

og ve

jl jledning

i forbindelse

85% 85% 64% 63% 34% 82% 96% 64% 66% 31% 57% 91% 63% 62% 27% 100% 94% 66% 73% 47%

med

købet

Kunder

der

oplevede

a at

sælgeren

havde

en

stor produktviden

Andel

af

kunder

der

bl bliver

kontaktet

af

en

sælger

Andel

af

kunder

der

få får

betjening

77% 100% 81% 83% 47% 91% 100% 86% 86% 50% 86% 100% 85% 85% 57% 100% 100% 90% 92% 61%

Kunder

der

oplever

sæ sælgeren

præsenterede

produkter

med

for ske skellige

priser,

som

passede

på ønsker

og behov

(mersalg)

62% 73% 46% 49% 20% 45% 84% 49% 48% 18% 71% 93% 52% 50% 14% 83% 86% 57% 61% 24%

Kunder

der

oplevede

a at

sælgeren

også præsenterede

et

eller

flere

andre

tilbehørprodukter

ell

e er

f.eks.

et

tilbud,

et

nyt

produkt

m.v.

(mer

sa salg)

31% 39% 20% 22% 1% 36% 65% 20% 25% 0% 57% 57% 33% 34% 0% 42% 56% 38% 28% 4%

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������

85% 100% 91% 91% 72% 100% 100% 95% 95% 76% 100% 100% 96% 94% 73% 92% 100% 94% 96% 78%

Hitrate

(Andel

af

ku nde nder

der

køber

noget)

Kundetilfredshed

(Ande (Andel

af

kunder

der

er

tilfredse)

Kundeloyalitet

(Andel

af

kunder

der

vil

komme

igen)

Nøgleområder

40% 67% 39% 45% 17% 80% 84% 41% 51% 15% 23% 81% 42% 54% 15% 57% 80% 41% 49% 17%

43% 57% 37% 39% 18% 37% 63% 32% 38% 17% 23% 57% 34% 35% 16% 40% 47% 25% 28% 13%

50% 71% 57% 57% 38% 93% 85% 58% 61% 37% 47% 84% 53% 52% 27% 43% 65% 47% 46% 29%

80% 100% 90% 89% 75% 100% 100% 87% 90% 69% 63% 100% 87% 90% 70% 100% 100% 84% 90% 68%

100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 99% 99% 96% 100% 100% 99% 99% 95% 100% 100% 98% 99% 94%


Mere end 8.000 danske fodboldben tarʼ ikke fejl

Sock Shield ligtht, compressions benskinne, ny farve, vejl 199,00, blandt markedets bedste avancer

Kamp handske vejl kr. 599,00 Starter handske vejl kr. 299,00

Johan Wiland

Dansk Mester, FC København

Tillykke

NYHED

Så kom den nye slidstærke handske, osseʼ til kunstbaner.

Med meget højt niveau i gribeeffekt.

Søren Jochumsen

500 kampe, AC Horsens

Sportex - Stand 41 - Hal 3

www.torbenp.dk www.uhlsport.com


P R O F I L A F O L E J E N S E N . . .

En mand der

brænder igennem

Når Ole Jensen fortæller, så er

det svært at lade være at lytte –

uanset om det handler om

kopiprodukter, branchens ud -

vikling eller gamle anekdoter.

Han brænder igennem!

Af Per Bang

Ole Jensen har skrevet en bog om

sit liv, og den er ganske tyk. Den

bærer præg af hans fortælle -

glæde, som mange nyder godt af -

uanset hvad emnet er.

Han understreger, at bogen ikke

er et forsøg på at være hovski -

snovski, men egentlig bygger på,

at han ville have ønsket, at hans

mor og far havde efterladt noget

mere om deres liv.

”Jeg tænkte, at mine børn skulle

vide noget om, hvad jeg har lavet i

al den tid, hvor jeg har været væk,

56

og da jeg rejser en del, så har der

været god tid til at skrive. Den blev

færdig sidste efterår, og jeg gav

den til min kone og mine børn i

julegave,” fortæller han.

”Jeg har været superheldig på

mange måder. Det var ikke studenterhuen,

der trykkede mig,

men jeg har været drevet af fascinationen

af sport og især af fodbold,

og det har båret mig igennem

en masse spændende jobs

og oplevelser,” siger han.

”Det begyndte med en fremrag -

”Sportsbranchen har betydet utroligt

meget for mig. Jeg har mødt rigtigt mange

spændende mennesker, som har præget

mig”

ende læreplads hos Kan-Sport i

Nykøbing Falster og videre til

Lerche Sport og Nike. Knud Aage

Nielsen hos Kan-Sport lærte mig,

at man godt kan lege og have det

sjovt samtidig med, at man er seri -

øs, og det har vist været kendetegnende

for mig.”

”Sportsbranchen har betydet

Ole Jensen og direktør Kim Brink, OB underskriver en fire-årig

sponsoraftale – på den Himmelske Freds plads i Kina.

utroligt meget for mig. Jeg har

mødt rigtigt mange spændende

mennesker, som har præget mig.

Jeg var med i en fantastisk

udvikling i Lerche Sport, som var

én af Danmarks allerbedste og

største butikker, men med en ejer,

der til sidst var præget af egoisme

og ʼjeg alene videʼ, så det måtte

komme til et brud. Det var hårde

tider specielt for personalet, og

selv om jeg har været heldig og

præget af legen, så har jeg også

taget nogle beslutninger af og til,”

siger han.

”Ser man på sportsbranchen i

dag, så er der utroligt mange bu -

tik ker. Jeg er stolt af, at vi i Lerche

Sport specialiserede os på et

tidligt tidspunkt. Det har mange

gjort senere, og jeg oplever, at

den almindelige specialiserede

sportsbutik er ved at forsvinde til

fordel for egentlige specialbutikker

og så outlet og butikker, der alene

fokuserer på pris. Generelt hand -

ler det om at træk ke kunderne ind

og give dem en god og kvalificeret

betjening. Forbrugerne vil have

god betjening, og de søger derhen,

hvor de kan få det. Derfor tror

jeg, at spe cial butikkerne har gode

frem tids muligheder for sig.”

Ole Jensen oplever ikke, at

hyggen og de personlige relatio -

ner er på retur i sportsbranchen,

selv om professionaliseringen

stiger.

”De gode relationer findes

stadig og spiller fortsat en betyde -

lig rolle, men det kan godt være, at

nogle er lidt mere tilbageholdende

med at give noget fra sig end

tidligere. Jeg har nu indtryk af, at

informationerne og rygterne flyder

ganske godt blandt de folk, der

færdes på landevejen,” siger Ole

Jensen med et af de mange grin,

der følger hans hurtige talestrøm.


En flot fodboldkarriere

Ole Jensen fik en flot fodboldkarriere

trods kollisioner med

arbejdet i sportsbranchen, mili -

tæret og hans eget bryllup

Det er ikke alene i sportsbranchen,

at Ole Jensen har gjort

karriere. Han havde en flot fodboldkarriere

med 160 førsteholds -

kampe for B93 frem til 1979, hvor

det blev for vanskeligt at kombinere

sporten med arbejdet hos

Lerche Sport.

De sidste to år af karrieren var

der indført professionel fodbold,

og ud fra en fast hyre på 1.600 kr.

om måneden og en bonus på

1.200 kr. for en sejr og 600 for

uafgjort sparede han 40.000 kr. op

til udbetalingen på familiens første

hus.

Karrierens højdepunkt faldt

sam men med privatlivets. Han

blev gift med Grethe den 17. juni

og efter bryllupsfest på Mogen -

strup Kro og en kort bryllupsnat,

mødte han op til et af sæsonens

højdepunkter – københavner -

opgøret mod KB. Under taktikmødet

fik han opgaven at mands -

opdække Finn Laudrup (far til to

ganske velkendte landsholds -

spillere), som den gang var én af

dansk fodbolds største profiler.

Finn Laudrup var midtbanegene -

ralen, der fordelte boldene og

kunne han holdes i skak, var der

gode muligheder for at besejre

KB. Trods bryllupstræthed lyk -

kedes det Ole Jensen så godt, at

han næste dag var på ugens hold

i Ekstra Bladet. Det var Finn

Laudrup også, hvordan det så lige

kunne gå til.

Overgangen til professionel fodbold

var ikke helt smertefri. Ole

Jensen lagde stor vægt på det

sociale i forbindelse med fodbold.

Der skulle være tid til en sodavand

eller to i klubhuset efter træning,

men det var ikke altid, at de ny til -

komne professionelle havde for -

ståelse for det. Nogle kom for at

ud føre et stykke arbejde og hæve

deres løn. Det var den ændring af

mentaliteten, som gjort det mod -

sæt ningsfyldt, men Ole Jensen

lægger ikke skjul på, at overgangen

til professionelle tilstande var

både rigtig og nødvendig.

Fodbolden betød rigtigt meget

for unge Jensen. Han var sluppet

ud af militæret og en truende sergentkarriere

ved at blive overflyttet

til civilforsvaret. Da det så kollide -

rede med en kamp mod hans

gamle klub, B1901, var sidste

udvej at melde sig syg. 20 minutter

inde i kampen flækkede han et

øjenbryn og måtte bæres fra

banen. Én af samaritterne var en

sergent fra Civilforsvarsskolen,

men det lykkedes at undgå at

blive genkendt.

Som Ole Jensen skriver i

bogen: ”Beklager endnu engang

at have revet op i noget, som ikke

er god moral og etik, men fodbolden

gik altså frem for alt. Dem, der

spiller fodbold, vil kunne forstå

mine grunde. Resten må være

forargede.”

Forud for tiden i B93 spillede

Ole Jensen først i Gedser som

ung domsspiller og senere i

B1901. I B1901 spillede han fortrinsvis

på andetholdet i Dan -

marks serien. Efter en rigtig god

kamp vidste han godt, at der var

en chance for at komme på førsteholdet.

Han valgte dog at tage på

besøg i København hos den nye

kæreste, Grethe. Han havde

meldt afbud til Danmarks serie -

kampen, men B1901ʼs træner Kurt

Nielsen – den senere landstræner

– blev rasende, da han ikke var til

rådighed for førsteholdet. Det var

én af de få gange, hvor fodbolden

ikke fik førsteprioritet.

I den sidste amatørkamp skulle

B93 vinde for at blive i 1. division,

som var øverste række.

Ole Jensen scorer her det første

mål i 3-1 sejren, og han fik to

sæsoner som professionel.

Ole Jensen spillede 160 førsteholds kampe for B93 og var en central

spiller for Østerbroklubben i de første år med professionel fodbold.

Ole Jensen

Artiklerne om fodbold,

Lerche Sport og Nike er

sammenskriv fra Ole

Jensens bog.

57


P R O F I L A F O L E J E N S E N . . .

Ole Jensen havde som tidligere topspiller

gode forbindelser til en række journalister

og kom bl.a. i spalterne, da han for at fejre

Danmarks succes ved EM i 1984 gav særlige

EM-tilbud på fodboldstøvler.

Ole Jensen blev udlært i sportsbutik

hos Kan-Sport i Nykøbing

Falster og senere fik han centrale

roller hos én af datidens

førende sportsbutikker, Lerche

Sport i Nørregade

14 dage som revisorelev blev det

til, før Ole Jensen sagde op og

kort efter via kontakter i B1901 fik

lære plads i Kan-Sport i Nykøbing

Falster hos Knud Aage Nielsen,

der var tidligere All England me -

ster. Førstemand i butikken var

Torben Storm – bl.a. kendt som

fodboldtræner for en lang række

topklubber.

”Torben var sammen med Knud

Aage de perfekte læremestre for

en dreng som mig, der kun havde

sport i hovedet. Der blev snakket

fodbold og løb dagen lang, og når

der ikke var kunder i butikken, var

der bordtennisturnering i bag -

lokalet,” husker Ole Jensen.

Kan-Sport var på mange punker

en foregangsbutik, som var invol -

ve ret i motionsløb, før det blev po -

pulært og som indkøbte en ergo -

metercykel, hvor kunderne kunne

blive konditestet.

”Arbejdet og oplevelserne i Kan-

Sport var en kæmpe inspirationskilde

for mig og vel noget, jeg

byggede videre på i Lerche Sport

senere.”

Efter militærtiden ville Ole

Jensen til København ikke mindst

fordi Grethe boede der, og han

skulle finde et job. Det blev til

ansættelse hos Lerche Sport og

indehaver Sten Sjøqvist - i første

58

Livet med

sportshandel

omgang som opstrenger, men

også med mulighed for at ekspedere

kunder.

Det var en indgang til Danmarks

førende sportsbutik. Ole Jensen

fik ansvaret for ketsjere, som var

en blandt flere afdelinger i

butikken.

Lerche Sport var så stærk på en

række områder, at der var direkte

import og i nogle tilfælde på

eksklusiv aftaler. Et af agenturer -

ne var skimærket Fischer, som

også fremstillede ketsjere, og her

fik Ole Jensen ansvaret for spon-

soraftaler med Danmarks dengang

stærkeste tennisspillere,

Lars Elvstrøm og Finn Kristensen.

Ud over ketsjere fik Ole Jensen

også en finger med i spillet i

skoafdelingen. Det var før joggingbølgen,

så det var sko til blandede

formål i første omgang, men snart

kom der gang i løbebølgen, hvor

Adidas var ene om at levere

specielle løbesko.

Ole Jensen kastede sig mere og

mere over skosalget, og især

Adidas boomede. Sten Sjøqvist

tilbød ham at bestyre en nyåbnet

butik for Adidas sko ved siden af

Lerche Sport. Salget gik rigtig godt

og relationerne til Adidas var

tætte. Ofte hentede Ole Jensen

det meste af sendingerne til

Adidasʼ lager i Rødovre. På et

tids punkt fik Adidas 3.000 par af

løbeskoen Country hjem, og Ole

Jensen fik lov at købe dem alle.

De var solgt på tre måneder og

1,2 mio. kr. var rullet i kasseapparatet.

Generelt var den store

udfordring at skaffe sko, fordi

Adidas på det tidspunkt havde

problemer med produktionen.

Andre skomærker kom

stærkere ind på markedet, og

Lerche Sport samlede alle

skomærker i en særlig skoshop

”Arbejdet og oplevelserne i Kan-Sport var

en kæmpe inspirationskilde for mig og vel

noget, jeg byggede videre på i Lerche

Sport senere.”

eller rettere to. Én for løbesko og

én for øvrige sko. Det var i 1981,

at Danmarks første løbebutik så

dagens lys.

Sten Sjøqvist var flyttet til

London og Henrik Anderson gjort

til direktør. Han blev imidlertid fyret

i 1986, og Ole Jensen blev tilbudt

jobbet.

Det var en spændende tid med

et godt teamwork og mange pro -

mi nente kunder, hvor Ole Jensen

bl.a. beskriver sit møde med

Dronning Margrethe.

”Det lykkedes mig at få

Margrethe til at prøve alle størrelser

skibukser, før det endelig

endte i den største størrelse med

ekstra længde i benene. Jeg har

altid haft meget let ved at svede,

og jeg tror faktisk, det startede

den dag. Jeg var drivvåd, da vi var

færdige. Heldigvis skulle bukserne

plus det øvrige, Margrethe skulle

have, bringes til Amalienborg.

Margrethe betalte aldrig kontant.”

Lerche Sport var førende i løbebølgens

barndom, og alle de

fremtrædende løbere kom i

butikken, som gik godt. I midten af

1980ʼerne blev der solgt 7.000 par

Nike-løbesko til en snitpris på 500

kr. og samlet over 25.000 par sko.

Sten Sjøqvist fik sendt 800.000 kr.

til England hvert år, men det blev

efterhånden for meget at trække

ud til en passiv ejer. Der kom flere

forretningsfolk ind i sportsbran -

chen, og Lerche Sport miste de

sine agenturer. Samtidig var lav -

prisvarehuse begyndt at forhand le

sportsudstyr. I slutningen af

1980ʼerne åbnede en Intersport

100 meter fra Lerche Sport, og

Hummels ʼFrank Arne sen Sportʼ

åbnede på Strøget.

Sten Sjøqvist blev løbende orienteret

om situationen, og der

blev foretaget ændringer med

betydelige investeringer, men det

blev alt sammen hentet ud af

driften, og samtidig faldt omsætningen.

Sjøqvist blandede sig

mere og mere med impulsive

direktiver, og det endte med, at

Ole Jensen sagde op.

Efter 19 års ansættelse gik

samarbejdet med Sten Sjøqvist

helt i hårdknude, og Ole Jensen

blev fritstillet i 1991 og var dermed

klar til et nyt eventyr i Nike.


BRESSAN FRITIDS all-round sko til vandring-fritid-løb-walking.

Superlet og hurtigt tørrende vibrex-materiale.

Vibram sål-str. 35-46 - 6 farver. MADE IN ITALY.

GARMONT . DRAGONTAIL – Trek-Fritidssko-Special vibram sål-hællåsesystem-3d

specialgummisål- treksål-russkind.-5 farver. Str. 35-49- Med eller uden GORE-TEX.

Trendline Brande Aps. tlf. 9718 3800 - Vi ses på Sportex stand 36 i HAL 3


P R O F I L A F O L E J E N S E N . . .

Nike i blodet

Nike er gået i blodet på Ole

Jensen. Begejstringen for det

store verdensomspændende

firma stammer helt fra et tidligt

frieri

”My name is Ole Jensen, DSA,

Denmark. I represent the largest

retail store in Denmark, and we

also have a wholesaler company,

DSA, and I would like to apply for

the agency for Nike in Denmark”.

Sådan lød det, da Ole Jensen

præsenterede sig for Nikes

repræsentant med ansvar for salg

i Europa på en messe i Köln i

1978. Desværre for Ole Jensen

havde et andet dansk firma fået

agenturet tre måneder forinden.

Ole Jensen havde fået tilbudt

job hos Nike, mens han var ansat

hos Lerche Sport, men han sagde

nej tak bl.a. på grund af uindfriede

løfte om at blive medindehaver af

butikken. Den 1. juni 1992 var han

dog i gang hos Nike som ansvarlig

for sportmarketing med sponsor -

1. Nu Sportspastiller eller Bon

Bon?

Jeg gik meget op i at samle, og i

Nu Sportspastiller var der fodboldbilleder.

De kom ind på det rigtige

tidspunkt. Stjernerne/ikonerne var

vigtige. Vi drenge ville jo være

som dem – blive berømte om du

vil. Og da mor og far havde

bager/slikbutik – så var det jo

nemt at samle. Jeg har kladdebøger

med udklip fra 1967 hvor

60

aftaler under sig.

”Jeg kom ind takket være den

festlige svensker Anders

Hansson, som to år forinden

havde tilbudt mig jobbet som chef

i Danmark og tilbudt mig så

mange penge, at det var helt pinligt

at sige nej. Jeg var dengang

en kylling, der var alt for meget i

tvivl om mine egne evner. Nu stod

jeg med hatten i hånden. Kristian

Wulff var blevet chef, og jeg tror, at

han blev pålagt at skabe jobbet til

mig,” skriver Ole Jensen i sin bog.

Han blev bidt af kulturen i Nike og

blev snart en del af den.

I den danske afdeling gik det i

en periode lidt skævt. Ole Jensen

og Christian Wulf var ikke helt på

bølgelængde, men alligevel blev

Ole Jensen udnævnt til salgschef.

Da Christian Wulf senere fik et job

hos Nike i Belgien blev Ole

Jensen chef sammen med Viveca

Nielsen.

I 1990ʼerne var Nike stadig et

langt mindre firma end Adidas, og

flere produktgrupper var nye, men

trods udviklingen var og er det

ikke langt til toppen i Nike.

”Viveca Nielsen oplevede ved et

kursus at sidde ved siden af Nikes

grundlægger, Phil Knight, og hun

blev noget overrasket, da han

Ole Jensen til højre sammen med Jeff Jonson, der var den første

ansatte hos Nike og idémand til navnet.

spurgte, hvordan det gik med

problemerne med parallelimport af

Nike-produkter i Danmark. Det er

typisk for ham, at han har fingeren

på pulsen, men den gang var der

trods alt også kun 15.000 medarbejdere

i Nike.”

Ole Jensen har mødt og samarbejdet

med uendeligt mange

kendte og spændende mennesker.

Der har været sponsor -

aftaler med Preben Elkjær, Klaus

Berggreen, Morten Olsen, en lang

række løbere, landsholdene i

håndbold i kvindelandsholdets

storhedstid osv. Ole Jensen og

hans kone var af Dansk Håndbold

Forbund inviteret med til De

Olympiske Lege i Sidney, hvor

kvindelandsholdet vandt guld i

Nike-tøj. Han har naturligvis også

været tæt på topfolkene i verdens

største sportsfirma, Nike med

stifteren Phil Knight i spidsen.

Også den første ansatte i firmaet,

Jeff Johnson har han mødt flere

gange., Det var ham, som fik

ideen til, at firmaet skulle hedde

Nike efter den græske sejrsgudinde.

I dag er Ole Jensen Brand

Protection Manager – den der skal

beskytte Nike mod kopiprodukter.

10 skarpe til Ole Jensen

Danmark vandt sølv ved VM i

håndbold. Og ja, så kom jeg selv

på samlebilleder i Nu Sports pa stil -

ler, og på et tidspunkt ville Pumadirektør

Peter Bedsted bytte, fordi

han påstod, at han på utrolig vis

havde to med mig.

2. Gevær eller brandslukker?

Ja, godt spørgsmål. Men jeg slap

jo for mili tæ ret og sågar også for

mi li tær næg terjobbet. At blive taget

til sergent ville være alt for stort et

afbræk i min

fodbold, så jeg

valgte at blive

brandslukker

i civilfor sva -

ret med kor -

te indkal del -

ser.

3. Rødvin eller fadøl?

I årene hos Lerche Sport, hvor jeg

tog på Ispo-messe, var der ikke

meget andet end øl, som jo hører

Sydtyskland til. Men rødvin er jo

dejligt – og man sover så godt

bagefter.

4. Fodbold eller maratonløb?

Ja, jeg må sige, at det var en

fantas tisk tid. Først med fodbol -

den og senere med maratonløb.

Og maraton gik jo virkelig i spænd

med business. I begyndelsen af

70ʼerne begyndte alle at løbe, og

jeg var så heldig at møde Spartas

formand, Niels Jørgen Holdt, som

virkelig så lyset og behovet for at

få folk til at holde sig i form - og

ikke mindst så, at her var

muligheder for at løfte Sparta til

internationale højder ved hjælp af

de løb, som han udviklede. Og vi

blev sponsor – og vi lavede trøjer

med logo på. Og det fik os andre

til at løbe med. Jeg var stoppet

med fodbold og ville fortsat godt

holde mig i form – så det kom. Og

det fik os i Lerche til at åbne

øjnene for mulighederne, ikke

mindst når vi overfor vores chef og

ejer skulle vise, hvad der duede i

Lerche, og at der var andet end

skisport og camping.

5. Bryllup eller Finn Laudrup?

Dagen efter vores bryllup skulle

jeg med B93 spille mod KB, og det

ville jeg selvfølgelig ikke gå glip af,

så jeg mødte op efter få timers

søvn. Jeg fik opgaven at mands -

opdække Finn Laudrup, som var

KBʼs bedste spiller, men heldigvis

ikke så løbestærk. Det gik sådan,


at vi begge kom på ugens hold i

Ekstra Bladet dagen efter.

6. Slips eller åben skjorte?

Afhængigt af lejligheden. Men

slips kan godt stramme? Jeg er

nok mest til den afslappede stil.

7. Just do it – eller lad os vente

og se?

Jeg er typen, der går i gang, hvis

jeg sætter mig noget i hovedet. I

fritiden kan jeg godt lide at arrangere,

og jeg er sammen med

andre i gang med at løfte det

gamle forsamlingshus i Gedesby

ikke langt fra mit barndomshjem

og nuværende sommerhus. Der

ligger også en nedlagt skole, som

vi arbejder med.

8. Amatørfodbold eller professionel

fodbold?

Jeg ville da gerne være født lidt

senere – så havde lønnen hos

B93 nok været bedre, og måske

kunne man have levet af det.

Indførelsen af professionel fod-

bold var godt for holdet, men det

sociale forsvandt lidt. Jeg fik dog

sparet 40.000 kr. op på to år med

professionel fodbold.

9. Beatleshår eller businessman?

De ældre dengang synes, at vi var

lige så åndssvage, som vi synes

om de unge med hanekam i dag.

Det er vist ikke så meget

anderledes, og sådan skal det nok

bare være.

10. Flyrejse eller cykeltur?

Jamen det er jo fantastisk begge

dele. Men en tur til New York er

ikke at kimse af. Jeg har rejst

meget og under flyrejserne

skrevet min bog. Nu er vi et par

gamle i firmaet, som har besluttet

os for at cykle op til toppen af Alpe

dʼHuez. Jeg har cyklet en del og

bl.a. været Sjælland Rundt et par

gange.


K O N T A N T E F O R D E L E M E D S L . . .

Ændring af reglerne om

betalingsstandsning

Rekonstruktion

Genskabelse af en

sund virksomhed

Reglerne om betalingsstandsning,

der har været en del af Konkurs -

loven siden 1984 samt reglerne

om tvangsakkord er pr. 1. april

2011 ændret til fordel for et helt nyt

afsnit i Konkursloven om rekonstruktion.

Reglerne om betalingsstands -

ning har over tid af mange blevet

vurderet til kun at være et for -

stadie til konkurs, hvor virk som -

hed ens ledelse alene, og tit i tæt

sam arbejde med deres egen

advokat, skabte sig en ”time out”,

hvor man i videst muligt omfang

varetog egne interesser, uden at

medinddrage andre relevante

samarbejdspartnere som leve -

randører, kunder og banker.

Det er naturligt for alle virksomheder,

at man gennemlever

gode som dårlige tider i en cyklus,

og at der i de dårlige tider for

nogle virksomheder opstår så

store problemer, at virksomheden

ikke kan overleve.

De nye regler har til formål at

hjælpe disse nødlidende virksomheder

på fode igen, således at

hele eller dele af virksomheden

kan fortsætte, og de usunde dele

kan rekonstrueres i forbindelse

med en akkord - eller alternativt

afvikles i konkurs.

Aktørerne

De nye regler indebærer, at skyldneren

selv kan anmode Skif te -

retten om rekonstruktion, og som

også noget helt nyt er det muligt

for skyldnerens kreditorer at an -

melde rekonstruktion for dermed

at påvirke udviklingen hen mod en

fortsat levedygtig virksomhed,

mens der stadig er frie og ubehæftede

aktiver hos skyld neren.

Ved anmeldelse af rekonstruktion

skal der stilles forslag om en

rekonstruktør, der typisk vil være

en advokat, samt en regnskabs -

mæssig tillidsmand, oftest en revisor.

Disse aktører skal på meget kort

tid - 4 uger - udarbejde en rekonstruktionsplan,

der redegør for

62

virksomhedens økonomiske situation

samt de mulige løsninger

baseret på den regnskabsmæssige

tillids-mands værdiansættelse

af skyldnerens aktiver og

den af ham udarbejdede modregnede

balance.

Efter de nye regler skal der

afholdes kreditormøde 4 uger

efter, at rekonstruktionen er ind -

ledt, og hér skal kreditorerne godkende

den foreløbige plan, idet

alle kendte kreditorer stemmer

med det beløb, de indbyrdes har

til gode, idet der her bortses fra

pantesikrede kreditorer og nærtstående.

Kreditorerne må forventes at

opleve en mere aktiv rolle i rekonstruktionsprocessen

end tidligere,

hvor mange helt undlod at komme

til møderne i skifteretterne ved -

rørende betalingsstandsningerne,

idet man opfattede situationen

således, at man sjældent fik relevante

svar på sine spørgsmål og

oftest var uden indflydelse på, om

betalingsstandsningen skulle fortsætte

eller afløses af konkursbehandling.

De nye regler ændrer dette

forhold, idet rekonstruktørens

forslag kan nedstemmes af kreditorerne,

såfremt 25% af disse

forkaster planen og der herefter

ikke kan skaffes flertal for en korrigeret

plan.

Gennemførelse af

rekonstruktion

Når den foreløbige plan er god -

kendt, vil rekonstruktionsteamet

og selskabets ledelse tage fat på

forhandling med samarbejdspartnere,

f.eks. kunder, leverandører,

medarbejdere, udlejer, myndig -

heder, finansielle samarbejdspartnere

m.fl. med henblik på at finde

en endelig løsning, der kan indebære

salg af virksomheden til

eksterne parter, herunder salg af

dele af virksomheden, eller videreførelse

af virksomheden eller dele

af denne efter akkord, idet der i

forbindelse med disse forhandlinger

sideløbende vil ske undersøgelse

af, om der i perioden op til

anmeldelsen af rekonstruktionen

er foretaget omstødelige dispositioner,

der skal forfølges og

Kompetenceområder

dermed kan tilføre virksomheden

yderligere midler.

I rekonstruktionsforløbet vil der

være et nært samarbejde mellem

rekonstruktøren og virksomhedens

ledelse, idet denne ikke må

foretage væsentlige dispositioner

uden rekonstruktørens samtykke,

ligesom der i perioden kun må

betales gæld i overensstemmelse

med reglerne i konkursordenen.

Som et væsentligt værktøj kan

rekonstruktøren fastholde samarbejdspartnere

i gensidigt bebyrdende

aftaler, f.eks. lejekontrakter,

leveringsaftaler m.v., selvom disse

i perioden op til anmeldelse af

rekonstruktionen har været misligholdt

af virksomheden, og det er

muligt for rekonstruktøren i for -

bindelse med fastholdelse af disse

af taler at overdrage disse til den

køber af virksomheden, som re -

Advokat & partner

Peter Tauby Sørensen

hos NORSKER & CO

ADVOKATER.

Cand.jur. 1977 og advokat i 1980

med møderet for Højesteret i 1988.

Medlem af Højesteretsskranken.

Herudover medlem af:

Foreningen af Danske

Insolvensadvokater.

Bestyrelsen i en række danske

virksomheder.

Peter Tauby Sørensen beskæftiger sig hovedsageligt med rådgiv -

ning af virksomheder, herunder navnlig inden for følgende speci -

aler:

◆ Selskabsret

◆ Retssagsbehandling og insolvensret, herunder:

◆ Rekonstruktion

◆ Betalingsstandsning

◆ Akkord

◆ Likvidation

◆ Konkurs

Kontakt Peter Tauby Sørensen på:

◆ Telefon: 33 43 31 00

◆ Mailadresse: pts@norsker.eu

kon struktøren i samarbejde med

virksomhedens ledelse har identificeret.

Resultatet af rekonstruktionen

Den endelige rekonstruktionsplan

vil skulle godkendes af Skif te -

retten og kreditorerne indenfor en

periode på 7 måneder, idet der

dog er mulighed for kortere forlængelse

op til en maksimal sagsbehandlingstid

på ca. 11 måneder.

Resultatet af en gennemført re -

kon struktion vil typisk være, at

den ne bliver reetableret i for bin -

del se med gennemførelse af en

ak kord således, at noget af gæl -

den er fjernet, eller alternativt at

de sunde dele af virksomheden

sælges til tredjemand i forbindelse

med overdragelse af de ovennævnte

gensidige bebyrdende


aftaler, og at købesummen for

virksomheden herefter indgår i

den resterende virksomhed, der

her efter har mulighed for at

anvende provenuet til gennemførelse

af en akkord, og såfremt

dette ikke er tilfældet, vil denne

del af virksomheden herefter

afvikles under kon kurs. Som

noget nyt skal det an føres, at

mulighederne for tvangs akkord er

betydeligt for bed ret, idet den

tidligere tilladte minimums divi -

dende på 10% med de nye reg ler

er ændret således, at ak kord -

dividender helt ned til 0% vil

kunne tillades.

Overvejelse som kreditor i

forbindelse med rekonstruktion

Som anført ovenfor, giver de nye

regler udvidet mulighed for at

påvirke processen, og man må

opfordre alle virksomheder, der

som kreditor får en rekonstruktion

ind på livet, at tage ”handsken op”

og i samarbejde med rekonstruktøren

og virksomheden forsøge at

påvirke processen i den for kreditor

ønskede retning, hvilket kan

medføre, at man hensigtsmæssigt

med sine rådgivere kan tage kontakt

med virksomhedens øvrige

samarbejdspartnere og kunder

med henblik på sammen med

disse at finde de løsninger, som

man finder er de mest optimale,

og fremføre disse i forbindelse

med møderne i Skifteretten så -

ledes, at rekonstruktionsplanen

får et fingeraftryk, der i videst mu -

ligt omfang giver mulighed for et

konstruktivt fremtidigt sam arbej -

de.

Krisestyring

Som virksomhed, der er kommet i

en krisesituation, er det væsentligt

at erkende situationen i tide og

tage kontakt med den advokat og

revisor, som man ønsker skal bi -

stå i rekonstruktionsprocessen,

idet disse naturligvis skal opfylde

de almindelige habilitetskrav, men

situationen vil for alle involverede

være væsentlig nemmere at

hånd tere, såfremt krisen tages i

op star ten, hvor der typisk vil være

ak ti ver og frie midler, der gør det

mu ligt at gennemføre en akkord,

der giver de deltagende kreditorer

en vis dividende, og ikke mindst

mu lig heden for et fremtidigt konstruktivt

samarbejde, således at

alle undgår de traditionelle kon -

kurs be handlinger uden dividende

til de almindelige, simple

kredito rer.

Du køber ikke kopier ...

men stjæler originaler!

◆ Det er dit ansvar, hvis du sælger

kopiprodukter - undersøg derfor

ALTID oprindelse, når du køber

partivarer af tredjemand!

◆ Husk kvittering / bon når du bytter -

hvis ikke, så risikerer du at ombytte

falske sko!

Adidas - Helly Hansen - Nike

Puma - Reebok

Sportsbranchens "Antifakegruppe"

Tlf.: +45 4828 5810

in harmony

with your body

Brooke Burke

SPORTEX/STAND: 38

20.-23. AUGUST 2011

WWW.SKECHERS.DK – TLF. +45 75 101980


S U C C E S H O S F R I T I D S A G E N T E N . . .

2011 bliver rekordår

for Fritidsagenten

De fleste agenter vil gerne have

flere forhandlere, men hos

Fritidsagenten bliver de fleste

nye forespørgsler på The North

Face venligt afvist

Af Per Bang

The North Face er en solstrålehi -

storie for Fritidsagenten i en grad,

så firmaet i dag er så solidt pla -

ceret både i outdoor- og sportsbranchen,

at Fritidsagenten reelt

afviser de fleste nye forhandlerhenvendelser

– især web-hen -

vendel ser, som kan virke mere

eller mindre useriøse.

”Det kan måske lyde lidt arrogant,

men sådan er det bestemt

ikke ment. Vi er bare i en situation,

hvor vi ikke er aktivt søgende, og

64

hvor forhandlere reelt ikke får

noget ud af The North Face med

mindre de tager væsentligt mere

end vores minimumskollektion. Vi

prioriterer at udbygge samarbej -

det med eksisterende kunder i

stedet,” siger direktør Jan L.

Kristensen, Fritidsagenten..

Det er i år 25 år siden, at

Fritidsagenten blev introduceret

på det danske marked, og der har

været en støt stigende afsætning

hvert år bortset fra en lille dyk i

2009.

Fritidsagenten udspringer af

Friluftsland, der i dag omfatter 10

butikker rundt i landet. Butikken

kunne ikke få tilstrækkeligt attraktive

friluftsbrands, og derfor tog

ejeren til USA og fandt The North

Face, som han importerede til

butikken. Det førte to år senere til

oprettelsen af Fritidsagenten og

import til hele det danske marked

af The North Face. Siden er der

kommet flere andre brands til med

Teva som det andet store fremtrædende

navn med fodtøj til trekking

og vandsport samt sandaler.

”Vi har fortsat samme ejer som

Friluftsland, men de to selskaber

drives fuldstændig separat med

hver sin økonomi og ledelse, så i

dagligdagen betragter vi Frilufts -

land som enhver anden kunde,”

understreger Jan L. Kristensen.

Top brands

I dag fordeler omsætningen af The

North Face sig fifty-fifty i outdoor

og sport.

”Vores vision er at være den

foretrukne leverandør til outdoor

og sport. Det skal være sådan, at

hvis en butik får en henvendelse

indenfor de produkter, som vi re -

præ senterer, så skal de som det

første tænke på Fritidsagenten.

Sådan er det for en del butikker i

dag, der bruger os som hoved -

leverandør,” siger Jan L.

Kristensen.

”Vores hovedbrands The North

Face og Teva åbner døre for nogle

af vore øvrige brands, som måske

ikke er helt så kendte, men som

alle ligger indenfor top 3 eller top 5

på deres områder. Vi vil ikke have

mærker ind, som ikke er mindst i

top 5 på deres område,” siger han.

De øvrige brands dækker bl.a.

lavineudstyr, telte og andet lejrudstyr,

drikkeflasker og drikkesystemer,

vandresko og støvler samt

uldsokker.

”Vores salgsstyrke er delt op på

brands. De fleste produkter er

meget tekniske, og vi prøver at

have specialister på alle områder

– folk som selv har erfaringer

indenfor de aktiviteter, som produkterne

henvender sig til.”

”The North Face markedsfører

sig via ekstremaktiviteter. Vi har

over 50 atleter, som er bjerg be -

stigere, ekstremløbere, ekstrem

moun tainbikere og ekstreme ski -

løbere. Vi er selvfølgelig godt klar

over, at langt de fleste af kunderne

ikke skal bruge produkterne til

disse ekstreme aktiviteter, men

kunderne vil gerne have noget,

der kan holde dem varme og tørre.

Det viser de ekstreme aktiviteter,


at The North Faceʼ produkterne

kan,” siger Jan L. Kristensen, der

har været direktør for Fritids -

agenten i tre år efter 20 år i

branchen og senest en årrække

hos Tenson/Melka.

2011 bliver rekordår

Jan L. Kristensen lægger ikke

skjul på, at The North Face har

succes i Danmark, og at den succes

er med til at trække andre af

Fritidsagentens brands.

”2011 bliver et rekordår for os.

Det kan vi se ud fra vores preordrer.

Der er to forklaringer – dels

to gode vintre og så vores succes

med dunjakker i en moderne version,

hvor de lever op til kravene

om vind- og vandtæthed.”

”Danmark incl. Grønland er det

land i verden, hvor der pr. indbyg -

get sælges mest The North Face i

hele verden. Det giver os selvfølgelig

en god position i forhold til

leverandøren, men omvendt så

stiller amerikanske firmaer mange

krav til deres agenter.”

”The North Face er en stor og

kraftig organisation, hvor man skal

følge nogle bestemte retningslinjer,

og vi får som danskere ikke

altid så meget taletid. Til gengæld

leverer The North Face også helt

fantastisk, og vi har meget få

reklamationer. Det hele er i

orden,” understreger Jan L.

Kristensen.

Fritidsagenten er agent for The

North Face og har alene salg og

kundeservice, mens The North

Faceʼ europæiske organisation

selv tager sig af reklamationer,

fakturering og betaling. På andre

brands som eksempelvis Teva

står Fritidsagenten som distributør

og løser selv alle opgaver lige fra

indkøb fra leverandøren til alle

relationer overfor kunden.

”Det gør Fritidsagenten til et lidt

komplekst firma, at vi har nogle

brands som agent og andre som

distributør.”

Teva bliver livsstil

Teva er brand nr. to i huset. Teva

Direktør Jan L. Kristensen, Fritidsagenten foretrækker at

udbygge samarbejdet med eksisterende kunder frem for at få

nye.

65


S U C C E S H O S F R I T I D S A G E N T E N . . .

Teva er oprindeligt primært kendt for sine tunge trekkingsandaler i meget høj kvalitet.

har gennemgået lidt af en revolution,

hvor mærket har bevæget sig

fra det helt traditionelle outdoor til

også at dække lifestyle.

Tidligere var Teva primært kendt

for sin tunge trekkingsandal. I dag

er den nr. fire blandt Tevas produkter

og de tre foran er life style -

produkter. Det afspejler sig også i

Fritidsagentens markedsføring,

der nu primært sker gennem

livsstilsblade som eksempelvis

Femina.

”Outdoor- og sportsbranchen er

stadig vores største aftagere af

Teva, men vi har også produkter til

skobranchen. Jeg ser et stort

potentiale for sportsbranchen

indenfor sandaler - både lifestyle

og funktionssandaler.

Han ser i det hele taget outdoor

branchen som lidt mere proaktiv

end den egentlige sportsbranche.

”På vores områder har outdoorbutikkerne

banet vejen, og så har

sportsbutikkerne kopieret succesen.

Vi ser det lige nu med uldpro-

66

dukter. De sælges som varmt brød

i outdoor branchen, og nu skal

sports butikkerne også have

øjnene op for det,” siger han og tilføjer,

at firmaet har flere speciali -

se rede brands, som er godt indarbejdet

i outdoor branchen og gradvis

kommer ind i sportsbutikkerne.

”Outdoor- og sportsbranchen

er stadig vores største aftagere

af Teva, men vi har også produkter

til skobranchen. Jeg ser et stort

potentiale for sportsbranchen

indenfor sandaler - både lifestyle

og funktionssandaler”


DGI-HUSET VEJLE

FORÅR/SOMMER 2012

- KOM OG FÅ ET INDTRYK AF

DEN KOMMENDE TREND

- KONKURRENCER, PRÆMIER

OG ET FANTASTISK NETVÆRK

- TA´ HELE BUTIKKEN MED TIL

GRATIS SØNDAGSBUFFET

ARRANGØR: NORD-FAIR A/S

SPORTEX@NORD-FAIR.DK

FACEBOOK: SPORTEX VEJLE

20.-23. AUGUST 2011


K O N T A N T E F O R D E L E M E D S L . . .

SL tilbyder nyt salgskursus

Deltag i “Salgsboost & Workshop”

og få forbedret dit salg på ...

Sæt dig op til og planlæg dit salgsår på 90days!

● Dato: 7. - 8. november og

28. - 29. november 2011

● Underviser: Morten Helbo -

Mind United

● Hvad driver dig og hvad

begrænser dig i at udnytte dit

fulde potentiale. Extended disc

profil.

● Målsætnings- og planlægningsværktøjer.

68

● En digital ”salgschef” som

hjælper dig med at nå dine mål

efter workshoppen.

● En kæmpe planlægnings -

kalen der der minder dig om,

hvad der skal til for at nå

dine mål.

4 dages workshop der

KAN ændre dit år!

Ledere og sælgere skal mestre sin

forhånd og baghånd i salg.

Men det der adskiller den

enkelte, er evnen til at ”sætte sig

op” og være mentalt klar, se

potentialet i hver eneste kontakt

og samtidig have evnen til at

skabe og fastholde tætte personlige

relationer.

På workshoppen arbejder vi

med din motivation og dine ambitioner.

● Du har valgt det job du har -

har du også valgt at gøre det

bedste du kan?

● Det er ikke svært at få en person

til at blive 5-10 % bedre,

det er bare at ændre lidt her og

der.

Skal du nå et årsmål på 90days,

så skal der tænkes ud af boksen,

og der skal træffes beslutninger.

● Hvad er dine nye, ambitiøse

salgsmål?

● Hvad er opskriften på at nå

dine mål?

● Skal du ændre kunde- og

produktfokus?

● Hvor skal du udvikle dine

færdigheder?

● Vi beregner om din målsætninger

er realistiske!

Så hvis du vil investere i din fremtid,

så tilmeld dig allerede i dag, så

du er sikret en plads på kurset

● Det er efter princippet

“First come - first serve”.

● Pris for 4 dage inkl. forplejning

eks. moms kr. 9.000,-.

Tilmelding på mail:

mf@sportsbranchen.dk


Fastholder Power-Hour efter salgskursus

Peter Lyhne Stensgaard på

Sportsbranchens Leverandør -

forenings salgskursus.

Sælger Peter Lyhne Stensgaard

har taget ideer fra salgskursus i

Sportsbranchens Leveran dør -

for e ning til sig

Af Per Bang

Indførelse af en Power Hour,

når der skal bookes kundeaftaler

på Sportex, er et helt konkret

resultat af et salgskursus, som

Peter Lyhne Stensgaard fra Fri -

tids agenten deltog i for et par år

siden.

Kurset var arrangeret af Sports -

branchens Leve ran dør forening

med Morten Helbo fra Mind United

som underviser. Kurset strakte sig

over to gange to dage.

”Det var især forhold omkring

planlægning og strukturering af

mit arbejde, som jeg fik med mig.

Jeg bruger helt konkret hans ideer

omkring en Power-Hour,” fortæller

Peter Lyhne Stensgaard.

Det går kort fortalt ud på, at man

stiller sig selv en meget præcis

opgave i form af opringninger til

en række kunder. Opringningerne

skal have et klart mål, og de skal

være grundigt forberedte.

”Jeg har brugt det meget

konkret i forbindelse med at aftale

møder på Sportex. Jeg har gjort

klar, ladet op og så givet den fuld

gas, når jeg gik i gang. Hvis kunderne

begyndte at tale om noget

andet, så bad jeg om lov til at

ringe tilbage senere eller at få en

anden til at ringe. Det er vigtigt at

holde fokus, og det har jeg haft

meget ud af. Til Sportex i februar

var vi tre mand, der fik booket

møder med 90 kunder i løbet af tre

dage på den måde,” fortæller

Peter Lyhne.

”Et andet vigtigt element på

kurserne var den selvindsigt, der

blev arbejdet med. Vi fik udarbej -

det en personlig profil, hvor det

fremgik, hvem man er, hvad man

er god til, og hvor man har

områder, der kan udvikles på. Det

synes jeg også har været brugbart,”

siger Peter Lyhne

Stensgaard,

”Vi var to mand af sted på

Bjørnen brøler igen for fuld styrke!

Det gamle finske legendariske mærke, Karhu,

er nu tilbage i handlen igen efter at have levet

en meget anonym tilværelse siden slutningen

af 80ʼerne. Karhu tabte af flere årsager

markedsandele på salget af løbesko, dengang

Nike og Reebok kom til Europa. Karhu har

eksisteret siden 1916 og var de første, som

opfandt en sko med stødabsorbering. Senere

blev Fulcrum-teknologien opfundet og patenteret,

og denne teknologi er blevet opdateret

og findes fortsat i løbeskoene.

Fulcrum hjælper løberen til en naturlig afvikling

af løbemomentet, og samtidig reducerer

løberen sit iltforbrug med op til 4%.

Det er to gamle Reebok-drenge, Huub Valkenburg og Jay Duke, der for 3 år siden købte alle rettigheder til at produ -

cere Karhu løbesko igen. De har givet Karhu et stort boost med nyt design og markedsføringskroner. Succesen ser ud

til at være hjemme, da Karhu er at finde i mere end 300 specialbutikker her i Europa på nuværende tidspunkt.

Løbefolket tager rigtig godt imod skoene, og der er allerede løbet flere personlige rekorder med Karhu sko på fødderne.

Succesen er fulgt op med en kollektion af de gamle modeller i løbesko, som sælges i de mere hippe butikker. Til at

varetage salget i de forskellige lande har man i vid udstrækning ansat gamle Reebok sælgere eller tidligere topatleter.

I Danmark er det Finn Mansur, som har agenturet, og Finn har selv brugt beskedne 2.20.32 i et par Karhu Champion

på maraton distancen.

Vi glæder os til at vise jer SS 2012 kollektion på Stand 83

Mansur Agencies Aps ◆ Mobil: +45 3131 9210 ◆ Mail: finnanja@me.com

www.karhu.com ◆ www. karhuoriginals.com

kurset, og det har været godt. Det

giver mulighed for at sparre efterfølgende

og få diskuteret, hvordan

vi kan bruge redskaberne i vores

dagligdag. At vi er to, der har

oplevet det samme, betyder også,

at vi kan holde hinanden fast. Vi

ved jo alle, hvor let det er at falde

tilbage i gamle vaner, så det kan

være en stor fordel lige at blive

mindet om, hvad vi hørte på

kurset, siger Peter Lyhne

Stensgaard.

69


S P O R T E X A U G U S T 2 0 1 1 . . .

SPORTEX, som afholdes den

20.-23. august 2011, har tange -

ret sin egen rekord for augustmesser,

og endnu et par firmaer

står på spring til en stand på

messen.

Godt 80 firmaer vil derfor stå

klar med spritnye kollektioner og

gode messetilbud – for slet ikke at

tale om det "nye" salgsparameter

personlig service og kvik levering.

Messen inviterer alle butikker til

at tage personalet med og vise

dem, hvad branchen formår -

måske også personalet kan

bidrage med ideer til den kommende

sæsons indkøb. Søndag

er der derfor gratis buffet i de tre

tidsintervaller kl 12-13, 13-13.30

og 13.30–14.15 – kun drikkevarer

er for egen regning.

Lørdag aften har Fjällräven

sponseret et festligt After Party i fri

luft, hvor alle er velkomne.

Fra kl 18.30 – 19.30 er der

gratis drinks, lækre snacks og

Fjäll-musik i messecentrets Atri -

um gård.

Messekatalog og gratis

adgangskort er sendt ud i

butikkerne omkring den 20. juli, så

har du endnu ikke modtaget dit

eksemplar, kan du ringe til Nord-

Fair på 4589 1277 eller maile på

sportex@nord-fair.dk.

70

Sportex i

Vejle


Udstillerliste

Sportex i Vejle

d. 20.-23. august

HAL 1 Hallen med

gratis juice & ice coffee bar

1 Intersurf / P2 Sport

1 Intersurf/ K2

2 All About Sport

3 Sportbiz ApS

4 Quiksilver

5 Skitech

6 Trim Lund Trading

6 AV ExpeditionsUdstyr

7 SOS Sportswear

Danmark

8 Outdoor Extreme Sports

9 NS System a/s

11 Cool Sport A/S

12 Fjällräven/ Fenix Outdoor

Danmark ApS

13 A/S Lykke Refsgaard

14 Flemm. F. Larsen ApS

16 O´Neill AB

18 Florida Sport ApS

HAL 2 Hallen med udleve -

ring af gratis spisebilletter

søndag

20 CEP / Sport Support

21 Svea Sport Fashion

23 2XU Danmark

24 Supreme Rollers ApS

25 Bauerfeind

26 GTS Tryk

27 Alun ApS / Five Fingers

28 EDO Copenhagen

29 M.J.Michaelsen A/S

HAL 3 Hallen med gratis

massage lørdag - tirsdag

30 Vangàrd Retail A/S

31 Skigutane Scandinavia AB

32 Bjarne Egedesø A/S

33 Sport Danmark

34 BikeToyz ApS

35 Garmin Danmark A/S

36 Trendline Brande ApS

37 Tuxer Sportswear

38 Sports Connection

39 AquaLung GmbH

40 Eurosped

41 torbenp.dk

42 Astral Biking ApS

43 Stiga Sports AB

44 Jota Sport

45 Helen Engstrøm Sportswear

46 Helen Engstrøm Sportswear

47 Falke v/JSF Agentur

48 Timberland

49 G Norway

HAL 4

50 Converse Scandinavia A/S

51 Speedo/NewWaveSports AB

52 A/S Helly-Hansen

53 Amer Sports Danmark ApS

54 Craft of Scandinavia

55 Select Sport A/S

56 Reebok Danmark

57 Vernon Sport ApS

58 Kædecenter Sportigan

59 Tenson/Lundhags

60 Casall Danmark

61 Ecco Danmark A/S

63 Hummel A/S

64 PureLime ApS

65 Scansport A/S

66 Haglöfs Danmark A/S

67 Sanita Footwear A/S

68 STM Sport A/S

69 Columbia Sportswear

70 Puma Denmark A/S

71 Asics Danmark A/S

72 Viking Footwear A/S

73 Fritidsagenten A/S

74 New Balance /

Active Sportswear Int. A/S

75 H2O Sportswear /

Active Sportswear Int. A/S

76 Forza /

Active Sportswear Int. A/S

77 Carite Sport A/S

79 Active Sportswear Int. A/S

Glasgang/Atriumgård

80 Sports Pharma A/S

81 Bonvita ApS

82 Alko-Print A/S

83 Mansur Agencies ApS

84 Future Danmark

85 Getro Int.

86 X Court ApS

87 Polar Electro Denmark ApS

INTERNATIONALE

NYHEDER

New Wave køber amerikansk hovedbeklædningsfirma

Den svenske New Wave-gruppe er på vej til at købe det USAbaserede

firma Ahead for 17,4 mio. dollars.

Ahead vil blive flyttet til et nyoprettet datterselskab under New Wave

USA Inc.

"Aheads stærke position på markedet for hovedbeklædning vil være

et glimrende supplement til vores øvrige brands og produktmix ",

siger New Wave koncernens administrerende direktør og CEO,

Torsten Jansson til nyhedsbrevet Just Style.

"Vi ser frem til at blive en del af New Wave familien og dermed få

adgang til deres omfattende distributionsnet og produktrelaterede

ressourcer i hele verden," tilføjer Aheads administrerende direktør

og grundlægger, Ken Shwartz.

I løbet af 2010, rapporterede Ahead en omsætning på omkring 32

mio. dollars med et driftsresultat (EBIT) på ca. 2,7 mio. Dollars

Ahead består p.t. af fire forretningsenheder: Ahead herretøj, Ahead

hovedbeklædning, "Heavy Metal" golf tilbehør og "Kate Lord kollektion"

damehatte, -tøj og -tilbehør.

BRANCHE NYT

Skitech overtager BootDoc

Den danske distribution af BootDoc er blevet overtaget af Skitech.

Det sker i forlængelse af, at BootDoc har fået nye ejere

Østrigske BootDoc Handels GmbH er blevet overtaget af et andet

østrigsk firma, Wintersteiger AG, og i den forbindelse er distributionen

i Danmark blevet overladt til Skitech, der i forvejen er kendt for

bl.a. Kjus beklædning, Lange skistøvler, Dynastar ski, Fischer ski og

støvler samt Uvex briller og hjelme.

BootDoc har som navnet antyder fokus på fødderne. Firmaet leve -

rer skumsåler samt kompressionsstrømper – begge dele såvel til

sport som til alment brug.

Der findes flere niveauer af løsninger omkring såler afhængigt af,

hvor meget den enkelte butik vil investere i udstyr til udmåling,

analyse og tilpasning af skumsåler.

Wintersteigers overtagelse af BootDoc øger virksomhedens

muligheder for at udvikle på alle områder. Wintersteiger er en

veletableret virksomhed, som i 2009 omsatte for 81 mio. euro og

beskæftiger over 600 medarbejdere, mens BootDoc er en mindre

vækstvirksomhed, der i det seneste regnskabsår solgte for 1,7 mio.

euro med ni medarbejdere.

Wintersteiger beskæftiger sig

med flere forretningsområder, og i

relation til sporten er det især

maskiner og udstyr til håndtering

af ski samt tørresystemer til

skistøvler, som firmaet er kendt

for.

- Vi har fået tilbudt BootDoc og var

med det samme klar. Både såler

og kompressionsstrømper er på

et meget højt kvalitetsniveau, der

matcher vore øvrige produkter,

som alle er i toppen af

kvalitetsskalaen. Vi har et tæt

samarbejde med rigtigt mange

butikker både specialbutikker og

kædebutikker, og dem vil vi gerne

kunne betjene med endnu flere

løsninger, siger Leo Lauritzen,

indehaver af Skitech.

BootDoc leverer skumsåler og

komprimeringsstrømper – to

produktgrupper, som er i

kraftig vækst i sportsbranchen.


K O N T A N T E F O R D E L E M E D S L . . .

Få styr på din virksomheds

digitale risici med TRYG

72

Digitale risici

Har du styr på din virksomheds

digitale risici?

Som Nordens ledende Tryghedsleverandør følger vi med vores kunders behov. Tidligere var en

altødelæggende brand det værste, der kunne ske. I dag kan en virksomhed blive lagt i ruiner,

hvis den bliver hacket og mister kontantbeholdningen i netbanken eller al data på sine servere.

Sådan matcher vi din risikoprofil

Behov

Kriminelle handlinger begået af ansatte eller

eksterne personer

Indtægstab ifm. datatab

Datatab

Penge

Kriminelle handlinger

begået af ansatte

Risikoprofil Vores løsning

Udvidet kriminalitetsforsikring

Software driftstabsforsikring

Softwareforsikring med

Tryg Backup

Netbanksforsikring

Kriminalitetsforsikring

TRYG tilpasser sig de

digitale udfordringer

Vi ønsker hele tiden at levere optimal

tryghed for vores kunder.

Derfor tilbyder vi en bred vifte af

produkter, som retter sig mod virksomheders

digitale udfordringer.

Vi mener, at alle virksomheder

har risiko for at få hacket deres

net bank. Derfor har vi udvidet

vores tyveribetingelser så de også

dækker indbrud i netbank. Hvis du

er dækket mod tyveri, er du

automatisk dækket mod indbrud i

din netbank.

De fleste virksomheder har og -

så behov for at få beskyttet deres


data. Derfor tilbyder vi både en

softwareforsikring med markedets

nemmeste backup samt en særlig

driftstabsforsikring, som dækker

virksomhedens indtjening i den

periode, hvor virksomheden måtte

ligge stille som følge af et compu -

ternedbrud.

Herudover tilbyder vi forskellige

kriminalitetsdækninger, som dæk -

ker mod kriminelle handlinger, der

er begået af enten ansatte eller

personer udenfor virksomheden.

Ikke alle digitale risici

kan forsikres

Der er desværre en del digitale

risici, som du ikke kan forsikre dig

imod. Du kan dog være sikker på,

at vi som Nordens ledende

Tryghedsleverandør vil gøre alt

for, at du kan imødegå disse risici.

Som virksomhed bør du eksempelvis

være opmærksom på, at de

digitale sociale netværk ikke kun

kan bruges som markedsføringsplatform,

men også som en

platform for at medarbejdere, kunder

eller konkurrenter til at sværte

din virksomhed til.

Den digitale fare kan også lure

indenfor din virksomheds fire

vægge. Hvis dine it-systemer ikke

er opdaterede, eller hvis du har

meget komplekse it-systemer

risikerer du, at din virksomhed må

ligge stille på grund af opdateringer,

eller at du ikke får det

optimale ud af dine medarbejdere,

fordi deres arbejde sinkes af itsystemerne.

Er du i tvivl om dine digitale

risici?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er

ordentligt dækket mod de digitale

risici, er du velkommen til at ringe

og få gennemgået dine behov af

din assurandør eller en af vore

kunderådgivere.

Finn Lind Hansen, Key Account

Manager hos Tryg og kontaktperson

til medlemmerne af

Sportsbranchens Leveran dør -

forening

Gør brug af dine medlemsfordele og tegn forsikringer

gennem TRYG. Du finder os her:

Michael Overgaard

Generalist assurandør – Holstebro

Mail: michael.overgaard@tryg.dk

Mobil: 2321 2855

Direkte tlf.: 7011 2020

Fax.: 9742 4030

Rene Finseth

Erhvervsassurandør – Odense

Mail: rene.finseth@tryg.dk

Mobil: 2220 8224

Direkte tlf.: 6311 7575

Fax: 6619 3288

Filip Steenberg

Erhvervsassurandør – Havnen, Ålborg

Mail: filip.steenberg@tryg.dk

Mobil: 2220 8109

Direkte tlf.: 9879 9400

Fax: 9634 9696

Uffe Meller Thygesen

Erhvervsassurandør – Århus

Mail: uffe.thygesen@tryg.dk

Mobil: 2220 8243

Direkte tlf.: 8731 8920

Fax: 8731 8851

Kristian Søby

Erhvervsassurandør – Sjælland

Mail: kristian.soeby@tryg.dk

Mobil: 2220 8343

Direkte tlf.: 4822 8383

Fax: 4826 8163

73


P O L A R T E C V E R S U S G O R E T E X . . .

Polartec tager kampen

op med GoreTex

Polartec har udviklet metervaren

NeoShell, som forener egen -

skaberne fra softshell med de

vandtætte egenskaber hos en

hård skal.

Metervaren består af tre lag. Det

er ikke som sådan nyt, men det er

egenskaberne. Materialet er ikke

100% vindtæt, men meget tæt på

med 0,5 CFM eller 2 l/m2/sek. Det

betyder, at materialet får en hidtil

uset ventilationsevne, men al lige -

vel er fuldstændigt vandtæt med

et vandsøjletryk på 10.000 mm.

Polartec har arbejdet intenst

med udviklingen af det nye materiale

gennem tre år, og de første

produkter af det nye materiale

dukker op i efteråret. Det sker når

der kommer jakker på markedet

fra 66 o North, The North Face,

Mammut, Marmot, Eider og

Vaude.

Det nye materiale har en så stor

strækbarhed, at nogle af producenterne

vil markedsføre deres

jakker som ʼvandtæt softshellʼ,

mens andre benytter produktet i

deres skaljakke kollektioner.

Polartec er i forvejen kendt som

udvikler og producent af tekniske

metervarer til en række førende

producenter af outdoor beklædning.

Desuden anvendes Polar -

tecs produkter bl.a. hos flere af

det amerikanske militærs en heder

– eksempelvis US Marine Corps,

og Special Operations Forces,

som stiller ekstreme krav til deres

udstyr.

74

weather weather pr protection


Kom og besøg os ...

Vi er et lille og effektivt firma med færrest mulige

administrationsomkostninger, absolut billigst på

det danske marked, specialister indenfor spilledragter

til fodbold og floorball, ishockeyuniformer,

klubvimpler, fans-halstørklæder og huer, medaljer

og pokaler, floorballstave, bander til floorball,

handicaphockey, mobil street-soccer baner og

multisport baner.

Produkter fra tjekkiske leve randører til forskellige

landshold og divisionklubber i Tyskland, Schweiz,

Østrig, Holland, Spanien eller Italien, osv. Bestilte

produkter sendes normalt direkte fra producenten

til vores kunde, så undgår vi ekstra omkostninger

(lager, arbejdskraft, butikker). Kun i den første

sæson, har vi leveret på det danske marked vores

produkter til mere end 100 sportsklubber, 250

Sportex i Vejle på stand nr. 40 i hal 3

skoler og 40 kommunale institutioner, og derfor

har vi besluttet at deltage i Sportex Messe til

august, stand nr. 40 i hal 3.

Fodbold, floorball og ishockeyspilledragter

- Disse trøjer er solgt i tusindvis til klubber i

Holland og Tyskland og er fremstillet med hig-tech

sublimeringsmetode, hvor alle farver, design,

logo, reklamer, numre eller navne allerede er

subli meret i materialet - det giver ingen problemer

med vasken.

Klub halstørklæder, huer, kasketter og vimpler

- Et af vores mest populære produkter i Danmark,

hvor vores grafiske designere vil udarbejde et

gratis forslag til klubber, foreninger eller virksomheder.

Eksklusiv importør til Danmark - info@eurosped.dk - www.eurosped.dk

Sportsmedaljer og pokaler

– direkte fra producenten med et stort udvalg af

modeller til produktionsomkostninger.

Floorballbande, multisportarena og mobil

streetsoccer baner

- Europas førende producent af floorballbander er

allerede velkendt på det danske marked (ca. 60

sæt leveret i de sidste 5 år), kommer nu med

mere og mere populære udendørs multi-purpose

legeplads (multi-bane), og mobil street-soccer

arena - en model, der er nem at pakke sammen

og transportere til et andet sted.


S Ø N D E R B O R G I D R Æ T S H Ø J S K O L E . . .

Idræt skaber fællesskab

blandt de unge

Idrætshøjskoler i Danmark

Sønderborg Idrætshøjskole

Ollerup Gymnastikhøjskole

Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg

Gerlev Idrætshøjskole

Vejle Idrætshøjskole

Idrætshøjskolen Århus

Nordjyllands Idrætshøjskole

Aalborg Sportshøjskole

Oure Højskole Sport & Performance

Idrætshøjskolen Ikast

Idrætshøjskolen Bosei

Et af de store hit på IHS er windsurfing. Skolen ligger lige ned til Sønderborg Bugt.

76


Idrætshøjskolerne skaber

igang sættere til idrætten. Det er

ressourcestærke unge, der

kom mer på idrætshøjskole, og

de vil en masse med sig selv og

hinanden

Af Per Bang

Idrætshøjskolerne er opstået for at

uddanne trænere og ledere indenfor

gymnastik, svømning og boldspil,

og det sker også i dag, men

der sker også meget mere. På

Sønderborg Idrætshøjskole er den

senest ansatte lærer specialist i

parcour og breakdance – og andre

fag på listen er kitesurf, adventure,

triathlon og performance, men

også fodbold, volleyball, badminton

og håndbold er stadig

aktuelt.

”Vi holder ikke bare fast i vores.

Vi skal være dér, hvor de unge er,

og vi får mange unge, der gerne

vil udvikle sig indenfor fodbold,

volleyball, badminton osv., men

mange vil også gerne prøve nye

idrætter, som de ikke har megen

erfaring med,” fortæller forstander

Søren Brinck fra sit kontor midt i

det imponerende bygningsværk

fra 1952, hvor man har passeret

kongegården med udsigt til dronningehaven,

før man går gennem

hovedindgangen under kong

Christian den 10.ʼs og dronning

Alexandrines monogrammer.

Idrætshøjskolen i Sønderborg,

IHS er ligesom de øvrige gamle

idrætshøjskoler rig på historie.

Skolen er opført som et symbol på

danskheden i Sønderjylland efter

de mange års tysk herredømme –

og derfor de stærke afsæt fra

kongehuset.

”Vi har ikke et elitemiljø på IHS.

Vores elever er glade for idræt,

men de er ikke nødvendigvis

dygtige. Man skal ikke tage til IHS

for at udvikle sig som eliteidrætsudøver.

Mange af elverne kom-

mer fra foreningsidrætten, så de

er sporet ind på idrætsbilledet,

men de er også meget åbne for de

nye muligheder, som vi byder dem

bl.a. med vores beliggenhed ved

vandet, så mange vælger surf,

kitesurf og sejlads,” fortæller

Søren Brinck.

”Vi lægger stor vægt på fælles -

skabet. Eleverne kommer her som

individualister, og vi prøver at ska -

be en modpol og opnå de synergier,

der er ved at gøre noget i fællesskab.

Idrætten er en rigtig god

ramme at udvikle disse fælles ska -

ber indenfor.”

”For os er holdidrætten bestemt

ikke død, selv om den er presset

generelt. Lige nu har vi ca. 100

elever, og vi har 20 på hvert af

holdene til volleyball, fodbold og

håndbold,” understreger Søren

Brinck.

”Her på stedet får eleverne

udfordringer og opgaver. Vi har

f.eks. for nylig deltaget i afviklin-

gen af Region Syddanmarks han -

dicapdag med alle vore elever

som hjælpere. De fik opgaver, forberedte

sig og var med til at give

andre mennesker en oplevelse.

På den måde at få lov til at lykkes

med at gøre noget for andre – det

giver eleverne rigtigt meget.

Mange vil rigtigt gerne yde en indsats

på forskellige områder, og vi

giver dem nogle værktøjer,” siger

Søren Brinck.

”Kostskoleformen, hvor man er

sammen 24 timer i døgnet, kan

noget særligt. Eleverne oplever

voksne her, som sætter nogle

rammer og lader det være op til

eleverne at udfylde dem. Den

måde at være sammen på ud vik -

ler og giver redskaber til at få fællesskabet

til at spille på en helt

særlig måde,” siger han.

Bred idrætspalette

Ca. en tredjedel af højskoleeleverne

på IHS har været på efter-

77


S Ø N D E R B O R G I D R Æ T S H Ø J S K O L E . . .

En del af skolens aktiviteter foregår på ture til bl.a. Alperne. Her det klatring, men der er også skilinje.

skole og har dermed oplevet det

intense fællesskab tidligere.

”Nogle kommer her for at for -

dybe sig i en interesse og andre

for at prøve noget nyt. Det er for -

skelligt, men fællesskabet er alle

en del af. Det gælder både på væ -

rel set, hvor de bor to og to, det

gælder på de forskellige hold, hvor

lærerne er meget involverende, og

det gælder det store fællesskab

på hele holdet.”

”Idrætsligt prøver vi at brede

paletten mest muligt ud og gøre

os brede. Der er også skoler, hvor

man går mere i dybden med få

fag, men vi vil gerne have et

meget bredt udbud. Vi har eksempelvis

også et fag, der hedder

IHS360, hvor man kan snuse til en

masse forskellige idrætsaktivi -

teter. Det væsentlige er, at vi har

nogle lærere, som virkelig brænder

for det, de arbejder med. Når

de gør det, kan de også tænde de

unge. For vores elever er det et

positivt tilvalg hele vejen igen-

78

nem.”

Eleverne betaler ca. 1.400 kr. pr.

uge for henholdsvis et ophold på

18 uger om efteråret eller 24 uger

om foråret plus rejser – henholdsvis

til Miami om efteråret og

på ski om foråret.

”Eleverne stiller krav til hinanden,

til sig selv og til skolen. Vi kan

ikke sammenligne vores elever

med samfundet generelt. Vi har

luksusunge her. Jeg ville gerne

have lidt flere unge med forskellige

vanskeligheder, fordi det er

med dem, vi kan gøre den aller

største forskel.”

”Desværre er reglerne sådan i

dag, at hvis en ung på kontant -

hjælp skal på højskole, så skal

kommunen ud over selve betalingen

også betale det statstilskud,

som højskolen modtager for hver

elev. Dermed bliver det en meget

dyr løsning for en kommune at

give en kontanthjælpsmodtager

den mulighed, som virkelig kan

gøre en forskel for den enkelte.”

”Jeg så gerne, at der politisk

blev åbnet for, at vi kunne yde en

indsats i samfundet ved at have et

antal indvandrere, arbejdsledige

og f.eks. løsladte fra fængsler,”

siger han.

Stor elevfremgang

Ikke alene Idrætshøjskolen i

Sønderborg, men idrætshøjskolerne

generelt har pæne elevtal i

disse år, og dermed kommer der

rigtigt mange godt udrustede unge

ud med mange ressourcer til såvel

foreningsidrætten som idræt i

andre sammenhænge.

For IHS er det de seneste år

gået så godt, at der er investeret

20 mio. kr. i ekstraordinær vedligeholdelse

af bygningerne. En del af

pengene er skaffet fra fonde.

”Vi er gået fra 80 til 130 årselever,

og det giver en højre udnyttelse

af vore faciliteter og dermed

en bedre økonomi, men det var

også nødvendigt. Vi har 14.000

kvadratmeter bygninger, som

kræver meget vedligehold,”

under streger Søren Brinck.

IHS har ca. 130 værelser dels til

højskoleelever på de lange kurser,

hvor eleverne typisk er fra 18 til 25

år og dels til ugekurser for alle

aldersgrupper.

Ud over værelserne omfatter

IHS en idrætshal, en idrætssal

med klatrevæg, en bevægelsessal,

en svømmehal samt undervisningslokaler

til almene, kreative

og musiske fag. Grundlæggende

omfatter et ophold på idræts høj -

skole 50% idræt og 50% almene

fag for at leve op til bestemmel -

serne for tilskud til højskoler.

IHS har desuden en stor park

med bl.a. fodboldbaner, beach -

volley baner, frisbee golf, og forhindringsbane.

Parken går direkte

ned til Sønderborg Bugt, hvor

skolens eget udstyr til surf,

kitesurf, sejlads, kajak og kano

anvendes.


HVOR FÅR DE ENERGIEN FRA!

Eliten bruger nu også de dansk udviklede

ernæringsprodukter fra IN2ZYM

I IN2ZYM N2ZYM

PPROTEINBAR

ROT

E EINBAR

�����������������������������������

��������������������������������

IN IN2ZYM 2ZY

Y M EENERGIBAR

NERGIBAR

– et

sundt

oog

g vvelsmagende

elsmagende

mmellemmåltid

ellemmå

å ltid

– et

energirigt

mmellemmåltid

ellemmåltid

el eller ler en

vvelsmagende

elsmagende

ssnack

nack

Proteinbaren Proteinbar

en

indtages

eefter

fter

træning trænin

g eller e eller

ssom

om

eet

t ssundt

undt

oog

g vvel

el-

Energibaren

indtages i n ndtages

før,

under

eller

eefter

fter

workout/træning,

workout

/ træ

æ ning,

smagende smag

g ende

mmellemmåltid.

ellemmåltid.

HHerved

erved

ssikres

i k kres

een

n g

god od

ttilførsel

ilførsel

aaf

f p ppro

ro-

som

et

energirigt ener

g giri

g gt

mmellemmåltid

ellemmåltid

eller

en velsmagende velsma

g gende

snack. s snack.

tein.

Baren

indeholder

en endvidere dvidere

de

llivsnødvendige

ivsnødvendige

ffedtsyrer

edtsyrer

Sammensætning

er

aafstemt

fstemt

ttil

il

kroppens

energibehov

u

under nder

omega

3,

6 og

9.

intensiv

og

vvedvarende

ed edvarende

fysisk

bbelastning.

elastning.

������������

���������������

����������������

WWW.IN2ZYM.COM

WWW.SPORTSPHARMA.DK

���������������������������������

�����������������

������������������������������������

����������

�������������

���������������

��������������������

�����������

�������������������������

�������������������������

���������������

�������������������������

����������������������������������������������������

Foldgårdsvej 17 - 6715 Esbjerg N - Tlf. 75 16 90 22


S Ø N D E R B O R G I D R Æ T S H Ø J S K O L E . . .

Søren Brinck foran den karakteristiske hovedbygning på

Sønderborg Idrætshøjskole.

Idrætsfag på IHS

Adventure

Aerobic

Badminton

Beachåndbold

Beachvolley

Dans

Dykning

Fitness instructor

Fodbold

Havkajak

Høj puls

80

Håndbold

HIS 360

Performance

Sejlads

Ski og Snowboard

Windsurf, kitesurf &

wakeboarding

Svømning

Tennis

Triathlon

Volleyball

Udvikoling af fællesskab er en vigtig værdi

på Idrætshøjskolen i Sønderborg.

SPONSOR NYT

Spalding bliver sponsor for Canal digitalligaen

Den professionelle danske basketliga og Spalding har indgået et

flerårigt samarbejde om brug af basketbolde.

Det er Spaldings nyudviklede TF 1000 Legacy

deep panel med ZK Micro composite

Leather overflade, som der fremover

skal spilles med.

”Vi er meget glade for, at basketforbundet

og dermed også Canal

Digital Ligaen valgte Spalding og

dermed kvalitetsstemplede os til

at leve op til deres krav. Vi er glade

for at vi fremover er synlige bl.a. på

TV i denne meget voksende sport”,

udtaler Torben P, der di stri bu e rer

Spalding i Danmark.

AGF i Superligaen med Sports Pharma A/S

Sports Pharma A/S har indgået en stor samarbejdsaftale med AGF

Kontraktfodbold A/S.

Aftalen indeholder levering af alle relevante sportsplejemidler samt

neoprenbind og bandager i mærket Mueller.

Den flerårige aftale gælder alle hold i AGF Kontraktfodbold A/S

herunder naturligvis særligt det nyoprykkede Superligahold.

AGF Kontraktfodbold A/S har under forhandlingerne lagt stor vægt

på Sports Pharma A/S` mangeårige erfaring inden for dette

nicheområde og ikke mindst firmaets utrolige brede sortiment af

kvalitetsprodukter.

Sports Pharma A/S har samarbejdsaftaler med Team Danmark,

Dansk Boldspil Union (DBU), Dansk Håndbold Forbund (DHF) og

en række elitesportsklubber.

Spaldingaftale med Team FOG Næstved

Team FOG Næstved og Spalding har forlænget samarbejdet for en

ny tre-årig periode. Den nye aftale sikrer et øget grundlag og mere

optimale rammer for Team FOG Næstved. Spalding har været tøjog

boldleverandør til Team FOG Næstved gennem de seneste fire

år. En periode hvori basketballmandskabet har været på en konstant

fremmarch mod toppen i dansk basketball.

Aftalen er indgået mellem Spalding, Team FOG Næstved samt den

lokale Sport Direct. Forventningerne til fremtiden er store.

BRANCHE NYT

CEP Sport styrker programmet

Markedets stærkeste brand inden for

kompression udvider kollektionen med

endnu flere produkter til hhv. kvinder og

mænd.

Kompression der er målrettet til Team -

sport, i form at kompressions strømper

med ekstra kraftig polstring i foden samt

innerpants, Cykeltights og strømper der

er tilegnet cykelfolket og en recoveryserie

der er beregnet til hurtigere restitution

for alle sportsudøvere. Derudover

er der kommet flere farver i de popu -

lære sleeves. CEP er fremstillet i Tyskland på verdens førende producent

af medicinsk kompression, og har gennem den seneste tid

styrket deres position over hele verden som førende inden for seriøs

kompression. Mød CEP Sport Danmark på SPORTEX stand 20,

tlf. 7022 4468 www.cepsport.dk


L I G E F Ø R D E A D L I N E . . .

Vi præsenterer: Björn Borg

Sport

En helt ny linje som henvender sig

til alle sportsudøvere, der både vil

se godt ud, og føle sig godt tilpas,

imens de træner!

Med den sportsrelaterede arv

fra tennisstjernen Björn Borg, er

Björn Borg Sport en naturlig forlængelse

af det velkendte brand

Björn Borg.

“Björn Borg var ikke blot en succesfuld

tennisstjerne, han brød

med normerne, han så godt ud,

pigerne var vilde med ham, og

han fik tennis til at se legende

nemt ud. Det er denne glæde ved

at dyrke sport som tydeligt kommer

til udtryk i de nye sports -

tøjskollektioner fra Björn Borg

Sport” siger Ole Damm, CEO for

Björn Borg i Danmark.

Det nyoprettede selskab Björn

Borg Sport er delvist ejet af det

Rettighederne for varemærket

SOS i danske hænder

Efter 25 år som dansk importør af

skivaremærket SOS har SOS

SPORTSWEAR DENMARK AS

overtaget varemærket og dermed

den globale distribution.

Danmark har gennem samtlige

25 år været det største marked for

SOS, og det er derfor kun en

naturlig forlængelse af det tætte

samarbejde med de svenske

ejere, at købet af varemærket har

fundet sted i forbindelse med 25

år jubilæet.

SOS blev for alvor kendt gennem

kult filmen Selskabsrejsen,

hvor de fleste af de skiløbende

82

hollandske selskab Dutch Brand

Management BV (DBM BV) og det

svenske Björn Borg AB.

“Med flere års erfaring med

sportstøjskollektioner til damer på

det hollandske marked er det

naturligt at det er DBM BV der står

for alt design og produktion. Vi er

meget positive overfor de nye

kollektioner, som med både høj

funktionalitet og cool design kommer

til at skille sig markant ud fra

resten af branchen” siger Ole

Damm,

De første kollektioner fra Björn

Borg Sport, SS2012, indeholder

både løbetøj, tennistøj, fitnesstøj,

casualwear og en basiskollektion.

Inspirationen er hentet fra Miami

og Beverly Hills, hvor træning og

motion er en integreret del af

hverdagen. Det visuelle udtryk er

en kombination af storbyens natteliv

og fitness, og med masser af

god energi, fede farvekombinationer

og lækre snit, vil Björn Borg

Sport med sikkerhed give alle lyst

til at få sved på panden. Björn

Borg Sport er nemlig til alle dem

der både vil se godt ud og føle sig

godt tilpas, imens de er aktive!

SS2012 kollektionerne kan ses

på Sportex messen d. 20.-23.

august samt efter aftale med

Maria Worre på tlf +45 39 97 40 12

eller mw@bbdistribution.dk

skuespillere var iført SOS. Her

præsenteredes for første gang

den berømte SOS Windbreaker,

som i de følgende 15 år blev et

symbol på varemærke.

SOS er synonymt med farverige

og progressive produkter og

introdu cerede som de første 4

way stretch produkter, som er

bedst kendt fra TECH STRETCH

jakken, der blev en af århundre de -

skiftets store successer.

White Holding AS, der ejes af

Anita Heske og Ole Damm, ejer

både BB Distribution, som har

licens til Björn Borg produkterne i

Danmark, og SOS SPORTS-

WEAR DENMARK AS, der bliver

ejer af de verdensomspændende

licensrettigheder til varemærket.

SOS er registreret i 53 lande med

distribution i Europa, USA, Japan

og Australien.

Ejerskiftet betyder, at der kommer

betydelig mere turbo på produktudviklingen,

ligesom der vil

være markante ændringer at

spore på det danske marked, som

nu vil blive hjemmemarked for

SOS.


A power walk exercises hips, joints and

the surrounding muscles in a natural way.

Walking puts less strain on the knees than

running since it is a low impact activity.

Walking encourages a natural gait and

improves balanceand sensory precision.

Yo our bo odyy

is made fo for

walking.

We e’ ve

only y im improv

ved

the exper

ience to mak make

yo ou go

evve

en further.

Fit and perfor mance

These

shoes are

b uilt on g gender

specifiic

lasts for

optimal fit

it and comf

ort.

Perfect

fit

Anatomically

y shaped r

emovable

insock with

arch

support

t and heel cup

.

Less impact

The

EVA A cushion in th the heel area

strike

zone

absorbs the shock and aids r rebound.

Heel stabilizer

A heel stabilizer

creates

eates f

irm support

by

pre-

venting

lateral

mov

ement and dir directing

force

to

the outer sole.

Arch support

The

TPU shank stabiliser cr creates

torsional str ength so that the f foot

is

held fi irml y and the shoe w won’

t twist

in the midpart

area.

Maximum grip

Rub

ber ber outsole outsole with with e

e

xtr

eme gr

ip and multi

directional

cleats. Foor

ormulated to be more

abrasion

resistant.

Visit us at:

Denmark: Spor te tex

20-23 August

Norway

y: Norspo 26-30 August

Germany

y: Outdoor Fr Friedrichshafen

14-17 J ul uly

www.vikingfootwear.com

www.vikingfootwear

.com

Solid c losure

Quarter

w e ebbing

straps

for

adjustab le suppor support.

Fo orefoot ccushioning

ccushioning

The

pad is made fr fro om a high

ree

bound EV VAAwhich

aids toe off f.

ing

lors rs.

Fine tuned mater

ials

The

entire e shoe is built

on a base of breeath-

able,

non-w non-wicking,

stre etchable

mesh.

Comfortab

tab le footbed

The

EVA A mmidsole

is made of a compression

moulded high gr grade

formula

that creates

ovv

er all stability and cushioning

cushioning.


P R O D U K T N Y H E D E R

Puma sneakers med GoreTex

Puma lancerer fede GoreTex high-cut sneakers.

Modellen hedder Tatau Mid og kommer i sort og brun.

Vejl. udsalgspris kr. 1.100,-.

Puma Danmark A/S, tlf. 8652 4100. wwwpuma.com

84

78 grams løbeshirt fra Carite

Carite Sport lancerer en ny løbe t-shirt på kun 78g. Navnet på t-shirten er Nancy Women Tee, og

t-shirten er fremstillet af Carite Sports eget C-Tech Light materiale. Materialet er svedtransporterende

og antibakteriel behandlet, og har derfor ingen lugtgener. Herre T-shirten i str. L vejer

98 g og har allerede vundet den første test i Aktiv Træning. Pasformen er comfort og størrelsen

går fra str. 36-50. Vejl. 249 kr.

Carite Sport A/S, tlf. 97 120 300. www.carite.com

Reebok Pro Easy Step

Den nye Reebok Step Tone er designet for at tone og

stramme alle muskler op. De to balancepuder er udviklet til

at frembringe en naturlig ustabilitet, der medvirker til at give

en udfordrerne og krævende træningsoplevelse.

LivingSport A/S, tel. 8230 1997. www.livingsport.dk

Hybridshorts fra Billabong

Billabong har blandet walkshorts med boardshorts. Det vil sige,

at denne walkshorts er lavet i boardshorts materiale og kan derfor

bruges til badning. Materiellet gør, at modellen tørrer lige så

hurtigt som en boardshorts.

Vernon Sport ApS, tlf. 3916 1740. www.vernon.dk

Fjällräven Numbers

Med Fjällräven Numbers forsætter den stolte tradition

med at lave holdbart, funktionelt og tidløst

udstyr. Hvert produkt i serien har en klar for -

bindelse til Fjällrävens historie, men er designet

med nutidens forbruger i sinde. Materialerne

og detaljer er omhyggeligt udvalgt og ud -

formet således, at de ikke kun holder længe,

de vil ligefrem se bedre ud med tiden.

Igennem tiden er mange af Fjällrävens produkter, næsten blevet deres ejers

bedste ven. Disse produkter i Numbers serien er produkter, der netop kan skabe

sådan et venskab - i flere årtier frem.

Hvert produkt er navngivet efter antallet af dens forgængere. Mens Rucksack No.21 er den

nyeste udgave af de klassiske rygsække, håber Fjälräven, at deres nye produkt TotePack

no.1 i fremtiden vil blive en af deres tidløse klassikere.

Fjällräven Danmark ApS, tlf. 8620 2075. www.fjalraven.dk

CEP Sport styrker

programmet

Markedets stærkeste brand inden for kompression

udvider kollektionen med endnu flere produkter til

hhv. kvinder og mænd. Kompression der er målrettet

til Teamsport, i form at kompressionsstrømper med

ekstra kraftig polstring i foden samt innerpants,

cykeltights og strømper der er tilegnet cykelfolket og

en recovery-serie der er beregnet til hurtigere restitution

for alle sportsudøvere. Derudover er der kommet

flere farver i de populære sleeves. CEP er fremstillet

i Tyskland hos verdens førende producent af

medicinsk kompression, og har gennem den seneste

tid styrket deres position over hele verden som

førende inden for seriøs kompression. Mød CEP

Sport Danmark på SPORTEX stand 20.

CEP Sport Danmark tlf. 7022 4468 www.cepsport.dk


Falke-undertøj til trekking

Falke har denne sæson udviklet en ny kollektion specielt til trekking, der byder på undertøj med et løst snit,

der garanterer optimal frihed til bevægelse og yder den ypperste komfort. Kollektionen består af kort- og

langærmede bluser, singlet samt trusser/boxers til kvinder og mænd. Udover det ultra lette og tynde materiale,

har tøjet beskyttelseszoner, der aflaster skulderne mod rygsækkens pres, og en specielt udviklet push og pull

funktion, der giver den bedste fugtbeskyttelse samt fordampning. Dame: Lilla kortærmet bluse og trusser.

Kvalitet: Polypropylene/Polyamid. Farver: Hvid, sort, rød og lilla. Størrelser: XS-XL Pris ca. bluse kr. 349,-.

Trusser kr. 219,-

Hoplen Agentur – Falke i DK, tlf. 31198900. www.falke.com

Tuxer beskytter

ʼProtectionʼ er nøgleordet for forår/sommerkollektion 2012 fra

Tuxer. Det handler om at beskytte sig mod regn, vind og solens

farlige stråler. Men også om at beskytte naturen.

Flere af jakkerne er vand- og vindafvisende og har forhøjet

funktion med tapede sømme. Blandt nyhederne i år findes

strandtøj med UV-beskyttelse til de mindre børn. Til Tuxers

quick dry t-shirts har man denne gang brugt et mere naturvenligt

alternativ med bambus.

Sportswear Danmark, tlf. 3295 7080. www.tuxer.com

Big Agnes komfortsoveposer

Edo introducerer det amerikanske mærke ʼBig Agnesʼ på det danske marked. Bl.a. introduceres

et integreret sovepose/underlags system, hvor bunden af soveposen er forsynet med en lomme

som trækkes på liggeunderlaget, så nu er det slut med at rulle af måtten om natten!

Dunsoveposen Fria (hvid/lyseblå), er specielt udviklet til kvinder. Den er lidt bredere ved

hoftepartiet og har ekstra isolering ved fødderne, da kvinder typisk fryser mere end mænd.

Grouse Mountain posen (grå/orange) er herre udgaven, og begge poser har en vejl. udsalgspris

på kr. 1.999,-

Edo Copenhagen, tlf. 36 30 95 24. www.edo-outdoor.dk

HH Offshore

Waterproof Bag

Det sker vel af og til, man lige mister kontrollen med bagagen. Derfor er en 100%

vandtæt taske vejen frem til årets sejltur. Fås i tre forskellige størrelser.

Vejl.pris kr. 1000 (40 l.), 1200 (60 l.), 1500 (120 l.)

Helly Hansen A/S, tlf. 80 88 69 13. www.hellyhansen.com

Polarcomputer til alle discipliner

Polar RCX5 er verdens første træningscomputer, der giver triathleter og multisportsudøvere mulighed for at foretage

hurtige skift mellem træningsdiscipliner, uden træningsdata går tabt mellem svømme-, cykel- og løbeture

Polar RCX5 er tætpakket med funktioner til træning, planlægning og analyse af præstationer inden for løb,

svømning, cykling og discipliner som eksempelvis kajakroning og rulleskøjteløb. Samtidigt sørger Polars medfølgende

WebSync software for at overføre og registrere træningsdata under den enkelte sportsudøvers

træningsprogram.

RCX5 benytter den nye WearLink®+ Hybrid pulssender, som både er i stand til at måle puls i vand og

automatisk skifte til den passende sendefrekvens, når sportsudøveren træner på land.

RCX5 leverers i fire forskellige udgaver og i farverne sort og rød.

Pris fra kr. 2.399 kr. for basisversionen til 2.999 kr. for multisportsversionen, som leveres med G5 GPS sensor.

Polar Electro Danmark ApS, tlf. 4541 0530, www.polar.dk

85


P R O D U K T N Y H E D E R

Træningskollektion fra Kari Traa

Kari Traa lancerer til SS12 en hel træningskollektion med feminine træk til sporty og moderigtige piger. Basis er

Butterflyserien, som allerede har vundet priser både for tekniske egenskaber og sit sexede udseende. Der ud over

består serien af tights, jakker og toppe i tekniske kvaliteter til aktiviteter med høj intensitet. Priser fra kr. 399,-

Skigutane Skandinavia AB, tlf. 5371 0121. www.skigutane.com

Tecnica sko til rail running

Tendensen til at løbe udenfor de normale løberuter,

og få mere natur som underlag, bliver større og

større. Løb i bakker og ujævnt terræn kræver det

rigtige fodtøj, og her har Tecnica udviklet den nye TRS

Max. Det er en sko med rocker for mere energi, når man

løber, samt utrolig stabilitet med det store footprint.

Wøhlk Sportswear ApS, tlf. 8693 1444. www.he-sport.dk

86

Sealskinz til børn

Sealskinz lancerer til sæsonen 2011-2012 handsker og luffer til børn.

Handskerne er vandtætte, vindtætte og åndbare. Handskerne har en

perfekt pasform og termoisolation samt Sealskinz membran, som

sikrer de varme og ikke mindst tørre hænder hos børnene.

Erki ApS, tlf.: 6095 0195. www.sealskinz.dk

Farverige Pumasko tilbage

De farverige Accelerate VI Tricks er tilbage. De sætter

igen kulør på spillet. Der er knald på farverne.

Den nye generation er lettere, hurtigere og mere

fleksible. Kommer også i jr. størrelser.

Vejl. udsalgs pris: Kr. 1.000,-.

Puma Danmark A/S., tlf. 8652 4100. wwwpuma.com

Letteste rulleskøjte nogensinde

Vernon Sport introducerer den letteste rulleskøjte nogensinde på det danske

marked. Lethed betyder bedre komfort, større hastighed og bedre håndterlighed.

Plume er udstyret med et ultra let magnesium understel fuldstøbt med støvlen.

De 84 mm hjul vejer kun 1200 gram i forhold til over 1600 gram på de konkurrerende

modeller. Dette er et utroligt vægttab på over 25 %. Sammenlignet med

en traditionel skøjte løfter man med Plume 400 gram mindre hvert sekund.

Plume fås i en herre og dame version til en vejledende udsalgspris på 1599,-.

Vernon Sport ApS., tlf. 3916 1740. www.vernon.dk

Nye skateboards fra Stiga

Stiga har haft meget stor succes med Stiga kick

Scooter i 2011 med mere en 25000 solgte enheder. Til

næste år udvides sortimentet med to nye kick Scooter

og tre nye skateboards. Skateboards bliver ligesom

Kick Scooterne til nogle meget fornuftige priser.

Stiga Sports AB, tlf. 5838 8008. www.stigasports.se

Uhlsport handsker

til kunstgræs

Netop som DBU har givet

tilladelse til at afvikle Super -

liga kampe på kunstgræs,

kommer Uhlsport med en

ny udviklet slidstærk latex

gribeflade, som er målrettet

kunststofbaner. Kunststof -

ba ner og god gribeeffekt i

handsker med højt indhold

af gum mi i latexen, har

aldrig været et langt ægte -

skab. Få uheldige berø rin -

ger mellem græsset og

latexen har brændt selve

gribefladen i handsken væk. Uhlsport har nu udviklet en

gribeflade, der har en betydelig længere levetid.

Super Graphit Hardground plus er det nye navn på

handsken, der introduceres på Sportex til foråret 2012.

Handsken kommer som en kamphandske til vejl. kr.

599,00 og priser fra vejl. kr. 299,00

Torbenp.dk, tlf. 7575 7575. www.torbenp.dk

Reebok Train Pod

Smart fitnessudstyr fra Reebok til både

privat og professionelt brug. Balance-,

konditions-, core-, toning- og muskulærtræning.

To runde luftpuder giver en

ustabil flade, der gør træning dybdegående

og effektiv. Reebok Train Pod

introduceres i september.

LivingSport A/S, tel. 8230 1997.

www.livingsport.dk


SEELAND INTERNATIONAL A/S

PRIMÆR LEVERANDØR AF PRODUKTER TIL DEN HÅRDESTE KATEGORI INDENFOR OUTDOOR.

I branchen siden 1976 og som en af Europas største leverandører inden for denne kategori, får du en professionel

samarbejdspartner med over 120 footwear styles på lager og med levering fra dag til dag. Med en

produktbredde fra gummistøvler og Pac boots, til off road fodtøj med Gore-Tex ® membran - støvler lavet til

at klare det hårdeste terræn, har vi noget for enhver smag. Kontakt os for at høre mere om vores produkter

og service.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vinder af IPC Magazine

Footwear Product Award


Select ændrer salgsorganisation

Hos Select har Henrik Kjærgaard, som har kørt på Sjælland, nu

fået nyt distrikt i Jylland, som han deler med Ove Sass.

På Sjælland/Fyn har Select genansat Klaus Rasmussen som

salgskonsulent. Han var ansat hos Select Sport fra august 2005

til januar 2010 på klub og profil og er nu tilbage.

Boom i salget af Birkenstock

Hvor ortopædisk korrekte sko normalt ikke fokuserer på design,

er Birkenstock undtagelsen. I dag er mærket internationalt kendt

for at være brobygger mellem smart og funktionelt design.

Birkenstocks skokollektioner bygger på over 230 års hånd -

værks traditioner. På dette klassiske fundament er så lagt den

nyeste viden om ergonomisk fodtøj samt ikke mindst de nyeste

tendenser indenfor modeverden. Denne unikke kombination

giver smart fodtøj, der rent faktisk også er rart at gå i.

Grundet dette har Vernon Sports egen Birkenstock butik oplevet

en vækst på mere end 40 % det sidste år. Selvom den lille

Birkenstock butik kun er 50 kvadratmeter stor, har det ikke været

et problem at opnå et mersalg på 4.000 par Birkenstock sandaler.

Birkenstock har sine rødder i Tyskland, hvor de første

Birkenstock sko allerede kom frem i 1774. Sidenhen er skoen

blevet yderligere udviklet, og i 1964 så Birkenstock sandalen

dagens lys.

Trendline får Garmont

Italienske Garmont er et nyt mærke hos Trendline Brande Aps.

Trendline synes, at det danske marked trænger til et frisk pust af

produkter med GoreTex sko og støvler samt skistøvler af høj

teknisk kvalitet.

Trendline vil have eksklusive forhandlere i hver by på Garmont.

Garmont sko er specielt kendte for deres unikke opbygning med

detaljer, bund og såler samt GoreTex membraner og heel-lock

systemet.

Skins får distributør i Danmark

Skins repræsenteres af Svea Sport Fashion, som også har

agenturer på mærkerne Reusch, K-Active, Vulkan, Masita,

Masita Sport Medical m.fl.

Der kan læses mere om Svea Sport Fashion på sitet:

www.sveasportfashion.com

Skins leverer produkter til kompression og restitution.

Nye ansigter hos Jydsk Emblem Fabrik A/S

Der er travlt hos Jydsk Emblem Fabrik A/S i Malling med fremstilling

og levering af sportspræmier og klubmerchandise til det

danske sports og foreningsliv. Medarbejderstaben er derfor i den

seneste måned vokset med to nye medarbejdere i produktionen,

og virksomheden har endvidere ansat en

multimediedesigner i den grafiske afdeling.

Jydsk Emblem Fabrik A/S er en virksomhed med årelange traditioner

indenfor fremstilling af emblemer, navneskilte, pins, uniformstilbehør

og sportspræmier. Virksomheden har oplevet en

markant fremgang de seneste år trods krisen, der ramte

Danmark tilbage i 2008. Især indenfor salget af sportspræmier

til sports- og foreningslivet samt reklame/merchandise artikler er

virksomheden vokset. Og ledelsen ser positivt på fremtiden.

Asics åbner butik i Outletcenter i Ringsted

Kunderne i Outletscenteret kan dermed glæde sig til, at der

kommer endnu en sportsbutik i centeret. I slutningen af august

flytter Asics ind i en af de ledige butikker i centeret, og det

glæder centerets direktør Jeanette Jussing Amdal.

-Med Asics får vi endnu en meget stærk lejer inden for

sportssegmentet, og vi vil fremover kunne tilbyde kunderne et

endnu bredere udvalg indenfor sportssegmentet, siger hun.

Premier Outletscenter har allerede butikker med sportsmær -

kerne Reebok, Puma og Nike. De bliver suppleret med sportsbutikken

Ny Form i RingStedet på den anden side af

Klosterparks Allé.

Tilgangen af Asics markerer samtidig, at der er fornyet interesse

for at åbne butik i outletscenteret.

-Vi har i de seneste måneder set en fornyet interesse for at få

butik i centeret fra både internationale og danske firmaer. Efter

en lang periode med megen forsigtighed ser det ud til, at der er

en svag optimisme på vej tilbage i markedet, siger Jeanette

Jussing Amdal.

More magazines by this user
Similar magazines