05.03.2018 Views

1108359_sample

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Holger Danske<br />

1. maj<br />

tema<br />

1. udgave, 2017<br />

Holger Danske disker, i årets første blad, op med,<br />

første maj tema, interview med landsformanden, et<br />

nationalt/lokalt årshjul og meget mere.<br />

Vi fra redaktionen ønsker Dem en god fornøjelse.<br />

Sample


Side 2<br />

Hvis du har en god historie, du ønsker skal med i bladet, så tag kontakt til<br />

redaktør, Chris Veber på e-mail: chris_dfu@hotmail.com<br />

Sample

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!