15.03.2017 Views

Printerskabs brochure

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PRINTERSKABE TIL AGGRESIVE MILJØER – I<br />

F.EKS. MARINE- OG FØDEVAREINDUSTRIEN<br />

SPECIFIKATIONER:<br />

• Skab: Rustfri AISI 304L eller AISI 316L, sleben<br />

• Låge som standard tophængslet. Mulighed for side-hængsling H/V<br />

• Udtrækshylde i rustfri materiale<br />

• Lukketøj: Standardlås med fingergreb<br />

• Udtræks- teleskopskinner<br />

• Ekstra indbygget udtræksstop<br />

• Printerskabet kan produceres til alle printerstørrelser.<br />

Type Printer max størrelse Skab Størrelse<br />

(BxHxD)<br />

Standard printerskab i AISI 304L eller 316L 300x280x500 410x410x640<br />

Printerskabe uden for standard<br />

Kontakt os med mål<br />

Sindal Stålindustri ApS<br />

W. Brüels Vej 10 – DK – 9800 Hjørring – Tlf. +45 98 90 42 20 – Fax +45 98 90 41 20<br />

info@sindalsteel.dk – www.sindal-steelindustry.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!