30.06.2018 Views

96-sidig fotoutställnings-tidning i tabloidformat

Inför fotoutställningen ”Ung i Randers 1978–1979” i Øksnehallen i Köpenhamn 2016 producerades denna 96-sidiga tidning i tabloidformat (ISBN 978-91-976479-4-6). Tidningen, som även innehåller ett omfattande textmaterial på både danska och engelska, är inte en traditionell utställningskatalog, utan en fristående publikation som presenterar de projekt som visades i utställningen.

Inför fotoutställningen ”Ung i Randers 1978–1979” i Øksnehallen i Köpenhamn 2016 producerades denna 96-sidiga tidning i tabloidformat (ISBN 978-91-976479-4-6). Tidningen, som även innehåller ett omfattande textmaterial på både danska och engelska, är inte en traditionell utställningskatalog, utan en fristående publikation som presenterar de projekt som visades i utställningen.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!