22.07.2019 Views

ASPEKTER – bildkonst och poesi, av konstnär Hans Björn

Boken presenterar konstnär Hans Björns senaste projekt ASPEKTER (2017–2019) med objekt skapade i björkplywood i storlekar från några decimeter till över 2,4 meter höga. Boken är inbunden, innehåller 64 sidor i storleken 236 x 297 mm, och släpptes i samband med konstnärens utställning på Sjöbo Konsthall påsken 2019. ISBN 978-91-519-1093-2.

Boken presenterar konstnär Hans Björns senaste projekt ASPEKTER (2017–2019) med objekt skapade i björkplywood i storlekar från några decimeter till över 2,4 meter höga.
Boken är inbunden, innehåller 64 sidor i storleken 236 x 297 mm, och släpptes i samband med konstnärens utställning på Sjöbo Konsthall påsken 2019.
ISBN 978-91-519-1093-2.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!