Views
8 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច គ. ង្វា ញថា និង ជាចហមៃើយម្នសមីោរ z1 2 z 3 z 80 z 3 1 z 2 2 8 2cos isin 8 3 3 3 2 4 4 8 2cos isin 8 3 3 3 3 ហោយ z1 80 និង 3 3 z2 8 0 3 2 cos 2 isin 2 8 88 0 3 2 cos 4 isin 4 8 8 8 0 ែូចហនោះ z 1 និង z 2 ជាឫសម្នសមីោរ 3 z 80 ។ ំហារ់ទី ២៩ (ប្រឡងបាក់ឌ រល ើកទី ២ ឆ្លន ំ ២០១៤ ថ្នន ក់វិទាាស្តសត) 1. ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច z 2 , z i 2 , z i 2 1 2 3 ក្. គណនា z z , z z , z z z z 1 2 1 3 1 2 1 3 2. គណនា ខ. ក្ំណត់ម ូឌុល និងអាគុយម ង់ i n ចំហរោះតម្មៃម្នចំនួនគត់រុ ឺឡាទី z z z z z 1 3 1 2 , 1 3 , z1 z2 2 z n 1 ។ ទាញរក្តម្មៃ i i 2015 2014 ។ 1. ក្. គណនា z z , z z , z z z z 1 2 1 3 1 2 1 3 ដំលោោះប្ាយ z1 z2 2 i 2 2 i 2 z1 z3 2 i 2 2 i 2 z1 z2 z1 z3 i i 2 2 2 2 2 2 2 2 4 ខ. ក្ំណត់ម ូឌុល និងអាគុយម ង់ម្ន z z z z 2 2 z1 z2 2 i 2 2 i 2 cos isin 2 2 4 4 ែូចហនោះ z z 2 , arg z z 2k k 1 2 1 2 2 2 z1 z3 2 i 2 2 i 2 cos isin 2 2 4 4 ែូចហនោះ z z 2 , arg z z 2k k 1 3 1 3 1 3 1 2 , 1 3 , z1 z2 4 z ។ 4 2 z រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 146

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច 2 2 cos i sin z1 z 3 4 4 z1 z2 2cos i sin 4 4 cos isin 2 2 2 cos isin 2 2 z z z z z1 z2 z1 z2 1 3 1 3 ែូចហនោះ 1 , arg 2k k i n 2. គណនា ចំហរោះតម្មៃម្នចំនួនគត់រុ ឺឡាទី n 1 2 cos isin 4 4 4 4 ។ 2 • ហ ើ • ហ ើ • ហ ើ • ហ ើ n 4 k , k n 4k 1 n 4k 2 n 4k 3 k 2 4k 2 2k n i i i 1 1 n 4k 1 4k i i i i i 1 i n 4k 2 2 4k i i i i 1 1 1 n 4k 3 3 4k i i i i i 1 i ហគបាន 2015 2014 2014 4 503 2 i i i i i i i i 1 1 1 1 1 ែូចហនោះ 2015 2014 i i 1 i ។ ំហារ់ទី ៣០ (ប្រឡងបាក់ឌ រឆ្លន ំ ២០១៥ ថ្នន ក់វិទាាស្តសត) ហគមានចំនួនក្ុំផៃ ិច ក្. គណនា z1 1 i 3 និង z z , z z , z z 1 2 1 2 1 2 z1 1i 3 ។ ខ.សរហសរជាទរមង់រតីហោណមារតចំនួនក្ុំផៃ ិច z z ; z z 1 2 1 2 ។ ក្.គណនា គោយ z1 1 i 3 និង z z , z z , z z 1 2 1 2 1 2 ដំលោោះប្ាយ z1 1i 3 z1 z2 ( 1 i 3) 1 i 3 0 z1 z2 1 i 3 1 i 3 1 i 3 1 i 3 2 i2 3 2 2 z1 z2 1 i 3 1 i 3 1 i 3 i 3 i 3 2 i2 3 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 147