Views
7 months ago

ចំនួនកុំផ្លិច

Magazine created successfully

092 774440

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ខ. សរហសរ និង ជាទរមង់រតីហោណមារត w 2014 z 2014 ហោយ w 4cos isin 3 3 ហនាោះ w ែូចហនោះ 2014 4cos isin 3 3 2014 2014 2014 2014 4 cos isin 3 3 2014 4 4 4 cos 670 isin 670 3 3 2014 2014 4 4 w 4 cos isin 3 3 ។ 2014 4 4 4 cos isin 3 3 និង 5 5 z 4cos isin 6 6 ហនាោះ 2014 5 5 z 4cos isin 6 6 2014 2014 4 cos 1678 isin 1678 2014 20145 20145 4 cos isin 6 6 3 3 3 3 2014 4 cos isin 2014 10070 10070 4 cos i sin 6 6 ែូចហនោះ z 4 cos isin 3 3 2014 2014 ។ ំហារ់ទី ៣៦ ហគមាន និង ។ z 2 3 2i w 1 3 1 3 i ក្. សរហសរ z u w ជាទរមង់ពីជគណិ ត ។ ខ. សរហសរ និង ជាទរមង់រតីហោណមារត ។ u , z w គ. រក្តម្មៃពិតរបាក្ែ ម្ន និង ។ cos 12 sin 12 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 88

092 774440 ចំនួនក ំផ្ល ិ ច ក្. សរហសរ z u w z u w 2 3 2i 1 3 1 3 ដំលោោះប្ាយ ជាទរមង់ពីជគណិ ត ខ. សរហសរ និង ជាទរមង់រតីហោណមារត i 2 3 2i 1 3 1 3 i 1 3 1 3 i 1 3 1 3 i 2 3 2i 1 3 2 3 2i 1 3 i 2 2 1 3 1 3 2 3 6 2i 2i 3 2i 3 6i 2 2 3 8 u , z w 2 3 6 2i 2i 3 2 3 6 2i 2i 3 i 1 2 3 3 1 2 3 3 88i 1 i 8 u1i 2 2 2 2 2 i 2 cos isin 4 4 3 1 z 2 3 2i 4 i 4 cos isin 2 2 6 6 4 cos i sin z z 6 6 u w w u 2 cos isin 4 4 4 cos i sin 2 6 4 6 4 2 2 cos isin 12 12 គ. រក្តម្មៃពិតរបាក្ែ ម្ន និង cos 12 ។ sin 12 ហនាោះ 1 3 1 3 និង w i 12 12 w i 2 2 cos sin 1 3 1 3 i 2 2 cos 2 2 isin 12 12 1 3 1 3 i 2 2 cos 2 2 isin 12 12 2 2 cos 1 3 12 2 2 sin 1 3 12 1 3 cos 12 2 2 1 3 sin 12 2 2 2 6 cos 12 4 2 6 sin 12 4 ែូចហនោះ 2 6 2 6 cos , sin 12 4 12 4 រ ៀបរ ៀងរោយ៖ ធែល រេងថុង 89