14.05.2013 Views

O Monte Galego en Cifras - Medio Rural - Xunta de Galicia

O Monte Galego en Cifras - Medio Rural - Xunta de Galicia

O Monte Galego en Cifras - Medio Rural - Xunta de Galicia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

O MONTE GALEGO EN CIFRAS<br />

<strong>Xunta</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong><br />

Conselleria <strong>de</strong> <strong>Medio</strong> Ambi<strong>en</strong>te<br />

Dirección Xeral <strong>de</strong> <strong>Monte</strong>s e <strong>Medio</strong> Ambi<strong>en</strong>te Natural


Autor:<br />

<strong>Xunta</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>. Dirección Xeral <strong>de</strong> <strong>Monte</strong>s e <strong>Medio</strong> Ambi<strong>en</strong>te Natural<br />

Editor:<br />

<strong>Xunta</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong><br />

© <strong>Xunta</strong> <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong><br />

Depósito Legal: M-42769-2001<br />

Reservados todos os direitos.<br />

Proibida a reprodución total ou parcial s<strong>en</strong> a <strong>de</strong>bida autorización


SUPERFICIE POR USO Y NIVELES DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO<br />

INDICE<br />

Pres<strong>en</strong>tación <strong>de</strong> “O monte galego <strong>en</strong> cifras” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1<br />

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br />

Obxectivos do monte galego <strong>en</strong> cifras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

Ámbitos do <strong>Monte</strong> <strong>Galego</strong> <strong>en</strong> <strong>Cifras</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Estructura da información: orixe, fluxo e resultado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

I. Ámbito físico-natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

I.1. UNIDADES DE VEXETACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

I.1.1.Nivel <strong>de</strong> usos do solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10<br />

- Superficie por uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11<br />

I.1.2.Nivel morfoespecífico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

- Superficie por tipo <strong>de</strong> vexetación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19<br />

I.1.3.Nivel específico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

- Superficie por formación forestal dominante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

I.2. USO FORESTAL MONTE ARBORADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

I.2.1.Caracterización estructural das poboacións arbóreas . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

I.2.1.1.Estructura espacial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

I.2.1.1.1.Fracción <strong>de</strong> cabida cuberta da vexetación arbórea. . . . . . 22<br />

- Superficie forestal arbolada por formación forestal<br />

dominante e fracción <strong>de</strong> cabida cuberta . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

- Fracción cabida cuberta arbórea (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . 23<br />

I.2.1.1.2.Distribución espacial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

- Distribución espacial (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

I.2.1.2.Estructura específica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

I.2.1.2.1.Composición específica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

- Composición específica (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />

I.2.1.3.Estructura <strong>de</strong> ida<strong>de</strong>s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

I.2.1.3.1.Forma principal <strong>de</strong> masa e ida<strong>de</strong>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

- Forma principal <strong>de</strong> masa e ida<strong>de</strong> <strong>en</strong> masas coetáneas ou<br />

regulares (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />

I.2.1.3.2.Estado <strong>de</strong> masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

- Estado <strong>de</strong> masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

O MONTE GALEGO EN CIFRAS<br />

Indice


Indice<br />

SUPERFICIE POR USO Y NIVELES DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO<br />

I.2.1.4.Estructura segundo a orixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

I.2.1.4.1.Proced<strong>en</strong>cia xeogr fica das especies vexetais. . . . . . . . . . 31<br />

- Proced<strong>en</strong>cia xeogr fica das especies vexetais . . . . . . . . . . 31<br />

I.2.1.4.2.Orixe da masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36<br />

- Orixe da masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36<br />

I.2.1.4.3.Formas fundam<strong>en</strong>tais <strong>de</strong> masa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

- Formas fundam<strong>en</strong>tais <strong>de</strong> masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38<br />

I.3.Exist<strong>en</strong>cias arbóreas e arbustivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

I.3.1.Cuberta arbórea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

I.3.1.1.Cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> p s maiores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

- Cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> p s maiores <strong>de</strong> tódalas especies (Mapa) . . . . . . . . . 41<br />

I.3.1.2.Volume ma<strong>de</strong>irable con cortiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />

- Volume ma<strong>de</strong>irable con cortiza (dm3) do p medio por especie,<br />

forma <strong>de</strong> cubicación e clase diam trica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br />

- Volume ma<strong>de</strong>irable con cortiza (dm3) do p medio por especie,<br />

calida<strong>de</strong> e clase diam trica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50<br />

- Volume ma<strong>de</strong>reiro con cortiza <strong>de</strong> tódalas especies (Mapa) . . . . . 56<br />

I.3.1.3.Crecem<strong>en</strong>to do volume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57<br />

- Exist<strong>en</strong>cias <strong>de</strong> cada especie e clase diam trica . . . . . . . . . . . . . 57<br />

- Exist<strong>en</strong>cias por cada concepto <strong>de</strong> clasificación . . . . . . . . . . . . . 60<br />

- D<strong>en</strong>sida<strong>de</strong> <strong>de</strong> masa. Exist<strong>en</strong>cias por hect rea <strong>de</strong> cada especie e<br />

clase diam trica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68<br />

- Altura total media (m) por especie, calida<strong>de</strong> e clase diam trica . .76<br />

- Altura total media (m) por especie, forma <strong>de</strong> cubicación e clase<br />

diam trica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82<br />

- Increm<strong>en</strong>to anual <strong>de</strong> volume con cortiza <strong>de</strong> tódalas<br />

especies (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88<br />

I.3.2.Cuberta arbustiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89<br />

- Mato por especie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89<br />

I.4.Rex<strong>en</strong>eración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91<br />

I.4.1.Tipo <strong>de</strong> rex<strong>en</strong>eración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91<br />

- Tipo <strong>de</strong> rex<strong>en</strong>eración. Porc<strong>en</strong>taxe (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91<br />

I.4.2.Categor a <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>en</strong>volvem<strong>en</strong>to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92<br />

- Categor a <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>en</strong>volvem<strong>en</strong>to. Porc<strong>en</strong>taxe (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . 92<br />

I.4.3.D<strong>en</strong>sida<strong>de</strong> <strong>de</strong> rex<strong>en</strong>eración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93<br />

O MONTE GALEGO EN CIFRAS


SUPERFICIE POR USO Y NIVELES DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO<br />

- D<strong>en</strong>sida<strong>de</strong> da rex<strong>en</strong>eración nas categor as <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>en</strong>volvem<strong>en</strong>to 1, 2 y 3.<br />

Porc<strong>en</strong>taxe (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93<br />

- Cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> p s m<strong>en</strong>ores (Categor a <strong>de</strong> <strong>de</strong>s<strong>en</strong>volvem<strong>en</strong>to 4) . . . . . . . 94<br />

I.5.Fisiografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95<br />

I.5.1.Altitu<strong>de</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96<br />

- Superficie por uso e altitu<strong>de</strong> (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96<br />

- Superficie forestal arborada por formación forestal dominante e<br />

altitu<strong>de</strong> (m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br />

- Altitu<strong>de</strong> e increm<strong>en</strong>to anual <strong>de</strong> volume con cortiza<br />

(Eucalyptus globulus) (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99<br />

I.5.2.P<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100<br />

- Superficie forestal arbolada por formación forestal dominante<br />

e p<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101<br />

- P<strong>en</strong>d<strong>en</strong>te e increm<strong>en</strong>to anual <strong>de</strong> volume con cortiza<br />

(Eucalyptus globulus) (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br />

I.5.3.Ori<strong>en</strong>tación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103<br />

- Superficie forestal arborada por formación forestal dominante e<br />

ori<strong>en</strong>tación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103<br />

- Ori<strong>en</strong>tación e increm<strong>en</strong>to anual <strong>de</strong> volume con cortiza (Eucalyptus<br />

globulus) (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104<br />

I.6.Solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105<br />

I.6.1.Afloram<strong>en</strong>tos rochosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105<br />

- Rochosida<strong>de</strong> (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106<br />

I.6.2.Clase <strong>de</strong> solo.Textura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107<br />

- Textura (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br />

I.6.3.Tipo e reacción do solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109<br />

- Tipo do solo (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110<br />

I.6.4.Contido <strong>en</strong> materia org nica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111<br />

- Contido <strong>en</strong> materia org nica (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112<br />

II. Ámbito <strong>de</strong> riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113<br />

II.1.EROSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />

II.1.1.Manifestacións erosivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br />

- Manifestacións erosivas (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115<br />

II.2.INCENDIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116<br />

II.2.1.Reacción ó fogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116<br />

O MONTE GALEGO EN CIFRAS<br />

Indice


Indice<br />

SUPERFICIE POR USO Y NIVELES DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO<br />

II.2.1.1.Combustibilida<strong>de</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116<br />

- Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> combustible <strong>en</strong> superficie forestal arbórea (Mapa) . . 118<br />

II.2.1.2.Espesor da capa morta, c spe<strong>de</strong>, musgo e liques . . . . . . . . . . . . 119<br />

- Espesor da capa morta, c spe<strong>de</strong>, musgo e liques (Mapa) . . . . . 120<br />

II.2.2.Evolución dos inc<strong>en</strong>dios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br />

II.2.2.1.N mero <strong>de</strong> inc<strong>en</strong>dios e superficie media queimada . . . . . . . . . . 121<br />

- Superficie queimada total e arborada (Gr fico) . . . . . . . . . . . . 121<br />

- N mero <strong>de</strong> inc<strong>en</strong>dios (Gr fico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br />

- Superficie media (Gr fico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br />

II.2.3.Din mica da vexetación tralo inc<strong>en</strong>dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122<br />

II.2.3.1.Pres<strong>en</strong>cia e efectivida<strong>de</strong> da rex<strong>en</strong>eración . . . . . . . . . . . . . . . . . 122<br />

- Din mica da vexetación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122<br />

II.3.ESTADO FITOSANITARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123<br />

II.3.1.Cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> p s maiores afectados segundo o ax<strong>en</strong>te causante do dano 123<br />

- Cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> p s maiores afectados segundo o ax<strong>en</strong>te causante do<br />

dano por especie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124<br />

II.3.2.Cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> p s maiores afectados segundo a importancia do dano . . 125<br />

- Cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> p s maiores afectados segundo a importancia<br />

do dano por especie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126<br />

II.3.3.Volume con cortiza afectado segundo o ax<strong>en</strong>te causante do dano . . . . 127<br />

- Voume ma<strong>de</strong>irable con cortiza afectado segundo o ax<strong>en</strong>te causante<br />

do dano por especie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128<br />

II.3.4.Volume con cortiza afectado segundo a importancia do dano . . . . . . . 129<br />

- Volume ma<strong>de</strong>irable con cortiza afectado segundo a importancia<br />

do dano por especie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130<br />

III.Ámbito técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131<br />

III.1.Cortas <strong>de</strong> rex<strong>en</strong>eración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132<br />

- Cortas <strong>de</strong> rex<strong>en</strong>eración (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133<br />

III.2.Traballos <strong>de</strong> preparación do solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134<br />

- Traballos <strong>de</strong> preparación do solo (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135<br />

III.3.Tratam<strong>en</strong>tos culturais do voo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136<br />

- Traballos culturais do voo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br />

III.4.Superficie repoboada por ano, especie e promotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138<br />

- Superficie repoboada por ano e promotor (Gr fico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br />

- Superficie repoboada por ano e especie (Gr fico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140<br />

O MONTE GALEGO EN CIFRAS


SUPERFICIE POR USO Y NIVELES DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO<br />

IV.Ámbito socioeconómico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141<br />

IV.1.Superficie forestal por habitante e termo municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142<br />

Superficie forestal arbórea (ha) por habitante e termo municipal (Mapa A4) . . 143<br />

IV.2.Persoas ocupadas por sector <strong>de</strong> activida<strong>de</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147<br />

Persoas ocupadas por sector <strong>de</strong> activida<strong>de</strong> (Gr fico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174<br />

IV.3.Industrias forestais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148<br />

Gr fico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148<br />

V.Ámbito infraestructural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149<br />

V.1.Infraestructura viaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150<br />

V.1.1.D<strong>en</strong>sida<strong>de</strong> <strong>de</strong> viais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150<br />

D<strong>en</strong>sida<strong>de</strong> <strong>de</strong> viais (Mapa, <strong>en</strong> cuadr culas <strong>de</strong> 10x10 Km) . . . . . . . . . . . . . . . . 151<br />

V.2.Infraestructura forestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152<br />

Infraestructura forestal (viveiro, casas forestais e base <strong>de</strong> medios a reos.<br />

(Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153<br />

V.3.Equipam<strong>en</strong>tos <strong>de</strong> recreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154<br />

Equipam<strong>en</strong>tos <strong>de</strong> recreo ( rea recreativa, casa refuxio, estación <strong>de</strong> inverno<br />

e c<strong>en</strong>tros <strong>de</strong> interpretación. Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155<br />

VI.Ámbito institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157<br />

VI.1.Réxime <strong>de</strong> propieda<strong>de</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158<br />

- Superficie por uso e propieda<strong>de</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158<br />

- Superficie forestal arbolada por formación forestal dominante e<br />

propieda<strong>de</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159<br />

- R xime da propieda<strong>de</strong> da superficie forestal (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160<br />

VI.2.Réxime <strong>de</strong> protección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161<br />

- Superficie por uso e rea protexida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161<br />

- Superficie forestal arborada por formación forestal dominante e rea<br />

protexida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162<br />

- R xime <strong>de</strong> protección (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163<br />

- Espacios naturais con r xime <strong>de</strong> protección (Ano 2001) . . . . . . . . . . . . . . . 164<br />

VI.3.Réxime cinexético . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165<br />

- R xim<strong>en</strong> cinex tico (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166<br />

VI.4.Réxime <strong>de</strong> xestión técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167<br />

O MONTE GALEGO EN CIFRAS<br />

Indice


Indice<br />

SUPERFICIE POR USO Y NIVELES DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO<br />

VII.Ámbito <strong>de</strong> valoración económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169<br />

VII.1.Explicacións e método . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170<br />

VII.2.Aspecto productivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175<br />

- Valor económico do aspecto productivo (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176<br />

VII.3.Aspecto recreativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177<br />

- Valor económico do aspecto recreativo (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178<br />

VII.4.Aspecto ambi<strong>en</strong>tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179<br />

- Valor económico do aspecto ambi<strong>en</strong>tal (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180<br />

VII.5.Valor económico total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181<br />

- Valor integral dos sistemas forestais (Mapa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182<br />

- R<strong>en</strong>da valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183<br />

VIII.Comparacións . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185<br />

VIII.1.Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186<br />

VIII.2.Periodo <strong>en</strong>tre intervalos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186<br />

VIII.3.Comparación <strong>de</strong> inv<strong>en</strong>tarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186<br />

Superficies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187<br />

Biomasa principal (VCCm3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188<br />

Cantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> p s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196<br />

IX.Criterios e indicadores panaeuropeos <strong>de</strong> xestión sostible do bosque . . . . 203<br />

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204<br />

Criterio 1: Mantem<strong>en</strong>to e mellora apropiada dos recursos forestais e a s a<br />

contribución ós ciclos do carbono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207<br />

Criterio 2: Mantem<strong>en</strong>to e mellora da sa <strong>de</strong> e vitalida<strong>de</strong> dos ecosistemas<br />

forestais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212<br />

Criterio 3: Mantem<strong>en</strong>to e mellora da función productora dos bosques<br />

(ma<strong>de</strong>ira e outros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215<br />

Criterio 4: Mantem<strong>en</strong>to , conservación e apropiada mellora da biodiversida<strong>de</strong> <strong>en</strong><br />

ecosistemas forestais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218<br />

Criterio 5: Mantem<strong>en</strong>to e mellora da función protectora dos bosques<br />

(especialm<strong>en</strong>te sobre solo e auga) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221<br />

Criterio 6: Mantem<strong>en</strong>to doutras funcións e condicións socioeconómicas . . . . . . . . 222<br />

X.Conclusións . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225<br />

O MONTE GALEGO EN CIFRAS


SUPERFICIE POR USO Y NIVELES DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO<br />

PRESENTACIÓN<br />

O <strong>de</strong>s<strong>en</strong>volvem<strong>en</strong>to sostible é unha meta fundam<strong>en</strong>tal para a Comunida<strong>de</strong> Autónoma <strong>de</strong><br />

<strong>Galicia</strong>, polo que o noso traballo <strong>de</strong>be <strong>de</strong> ir dirixido a asegurar que a protección<br />

medioambi<strong>en</strong>tal, a cohesión social e o crecem<strong>en</strong>to económico atópanse ori<strong>en</strong>tados cara a un<br />

aproveitam<strong>en</strong>to racional dos recursos.<br />

A conservación e promoción dos nosos bosques respon<strong>de</strong> ás preocupacións ecolóxicas, sociais<br />

e económicas. Os bosques galegos <strong>de</strong>sempeñan unha función es<strong>en</strong>cial na conservación dos<br />

equilibrios ecolóxicos fundam<strong>en</strong>tais, especialm<strong>en</strong>te no que respecta ó solo, ós recursos hídricos,<br />

ó clima, á fauna e á flora, a<strong>de</strong>mais <strong>de</strong> constituír unha fonte <strong>de</strong> emprego importantísima no<br />

medio rural, colaborando así a fixar poboación no territorio, e subministrando materias primas<br />

para o sector industrial forestal (mobles, pasta <strong>de</strong> celulosa, taboleiros, chapa, etc...). O bosque<br />

galego é unha fonte r<strong>en</strong>ovable <strong>de</strong> riqueza natural e económica. Unha xestión a<strong>de</strong>cuada do<br />

mesmo <strong>de</strong>be asegurar que este recurso social, cultural, ambi<strong>en</strong>tal e económico creza <strong>en</strong> calida<strong>de</strong><br />

e ext<strong>en</strong>sión, e sexa aproveitado máis eficaz e máis efici<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te.<br />

Somos consci<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> que <strong>de</strong> cara a lograr ese obxectivo, o fom<strong>en</strong>to da cultura forestal é unha<br />

das obrigacións máis importantes do noso <strong>de</strong>partam<strong>en</strong>to e <strong>de</strong> que so a través da participación<br />

dos distintos sectores e s<strong>en</strong>sibilida<strong>de</strong>s sociais implicadas no noso proxecto <strong>de</strong> sost<strong>en</strong>ibilida<strong>de</strong><br />

para os bosques galegos po<strong>de</strong>remos traballar sobre unha base sólida <strong>de</strong> actuación, d<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

criterios ci<strong>en</strong>tificam<strong>en</strong>te contrastados e d<strong>en</strong><strong>de</strong> as mellores técnicas dispoñibles.<br />

Nestas páxinas recóll<strong>en</strong>se as cifras <strong>de</strong>talladas do terceiro Inv<strong>en</strong>tario Forestal Nacional<br />

(Ministerio <strong>de</strong> <strong>Medio</strong> Ambi<strong>en</strong>te) no que respecta á Comunida<strong>de</strong> Autónoma <strong>de</strong> <strong>Galicia</strong>. Trátase<br />

dunha información valiosa, pola súa fiabilida<strong>de</strong>, polo carácter ci<strong>en</strong>tífico que avala a obt<strong>en</strong>ción,<br />

a elaboración, a exposición da información e pola súa exhaustivida<strong>de</strong>. Constitúe unha<br />

ferram<strong>en</strong>ta útil <strong>de</strong> traballo e consi<strong>de</strong>ramos que é a nosa obrigación o face-lo accesible ó público<br />

<strong>en</strong> xeral, fom<strong>en</strong>ta-lo seu coñecem<strong>en</strong>to ós profesionais do sector e o seu estudio ós<br />

investigadores da materia.<br />

O bosque galego avanza <strong>en</strong> superficie, <strong>en</strong> riqueza ambi<strong>en</strong>tal e económica, <strong>en</strong> creación <strong>de</strong> postos<br />

<strong>de</strong> traballo e fixación <strong>de</strong> poboación no medio rural, <strong>en</strong> capacida<strong>de</strong> para at<strong>en</strong><strong>de</strong>-la <strong>de</strong>manda do<br />

tecido empresarial da nosa terra, na satisfacción das nosas necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> lecer, <strong>en</strong><br />

profesionalización á hora da xestión. Esta é a s<strong>en</strong>da da sost<strong>en</strong>ibilida<strong>de</strong> que queremos para os<br />

nosos bosques.<br />

Da lectura <strong>de</strong>stas páxinas xurdirán <strong>de</strong>bates e i<strong>de</strong>as valiosas para acadar esta meta. Este é o<br />

espírito co que se traballou ó elaborar esta publicación e o que reclamamos daqueles a qu<strong>en</strong><br />

chegue.<br />

Carlos <strong>de</strong>l Álamo Jiménez.<br />

Conselleiro <strong>de</strong> <strong>Medio</strong> Ambi<strong>en</strong>te.<br />

O MONTE GALEGO EN CIFRAS<br />

1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!