25.08.2013 Views

Mecànica - etsEQ

Mecànica - etsEQ

Mecànica - etsEQ

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

nginyeria Grau d’Enginyeria <strong>Mecànica</strong> <strong>Mecànica</strong>I<br />

després, què? I després, què?<br />

Grau<br />

Grau<br />

d’Enginyeria<br />

d’Enginyeria<br />

Crèdits ECTS: 240<br />

La titulació<br />

240<br />

et permetrà accedir La persona titulació al món que et permetrà professional es gradua accedir en de Enginyeria manera al món molt professional <strong>Mecànica</strong> té de un manera ampli ventall molt de<br />

ica: Formació bàsica: 60<br />

60<br />

Obligatoris: efectiva en àrees tan diverses possibilitats efectiva com en el àrees laborals sector tan metal·lúrgic, en diverses diferents com químic, indústries el sector pei<br />

metal·lúrgic, sectors: químic, pe-<br />

141<br />

141<br />

Optatius: 27<br />

troquímic, 27 agroalimentari, • troquímic, En farmacèutic empreses agroalimentari, i del mediambiental, sector mecànic farmacèutic entre altres. i mediambiental, entre altres.<br />

ernes Pràctiques externes<br />

<strong>Mecànica</strong> <strong>Mecànica</strong><br />

(optatius)<br />

(optatius)<br />

<strong>Mecànica</strong> <strong>Mecànica</strong><br />

• Formant part d’equips multidisciplinaris en indústries de sectors com:<br />

e grau: Treball de fi de grau: 12<br />

“El 95% dels 12 graduats a “El l’ETSEQ 95% • Indústria dels troba graduats feina<br />

alimentària<br />

el a primer l’ETSEQ any”* troba feina el primer any”*<br />

fessional: Capacitació Enginyer professional: Tècnic Industrial Enginyer en <strong>Mecànica</strong> Tècnic Industrial en <strong>Mecànica</strong><br />

• Indústria de l’automòbil<br />

grés: Places de nou ingrés: 60<br />

I si t’animes 60a<br />

continuar I els si t’animes teus • Indústria estudis, a continuar química podràs triar els teus entre estudis, l’àmplia podràs triar entre l’àmplia<br />

r curs: Horari de primer curs: matí i tarda<br />

oferta<br />

matí i<br />

de<br />

tarda<br />

màsters i doctorats oferta • que Indústria de la màsters URV elèctrica t’ofereix: i doctorats que la URV t’ofereix:<br />

• Indústria electrònica i robòtica industrial<br />

• Ciència i Catàlisi • Treballant Ciència i Catàlisi en:<br />

• Ciència i Enginyeria de •Materials Ciència • Exercici i Enginyeria lliure de de la Materials professió<br />

Objectius<br />

• Direcció Estratègica de •l’Empresa Direcció • Empreses Estratègica de serveis de l’Empresa<br />

• Dret Ambiental • Dret • Administració Ambiental pública<br />

nals experts • Formar en professionals el domini dels experts sistemes en mecànics, el domini dels sistemes •mecànics, Enginyeria Ambiental • Enginyeria • Ensenyament Ambiental<br />

els materials, selecció càlcul, i disseny construcció dels materials, i verificació càlcul, construcció i i verificació • Enginyeria i Electrònica • Enginyeria • Recerca Electrònica<br />

s màquines manteniment i les estructures, de les màquines etc. i les estructures, etc. • Enginyeria Informàtica • i Enginyeria de Fent la les Seguretat tasques Informàtica següents: i de la Seguretat<br />

nals amb • Proveir capacitats professionals per dur a amb terme capacitats tasques per de dur a terme tasques • Enginyeria de Química i de • Enginyeria Processos • La planifi Química cació i gestió de Processos de projectes relacionats amb els sistemes<br />

isseny, direcció, en què intervinguin gestió i disseny, processos en què mecànics intervinguin en processos mecànics • Enologia en<br />

• Enologia de refrigeració i fred industrial, la ventilació i la calefacció.<br />

nts sectors. indústries de diferents sectors.<br />

• Estudis Culturals Mediterranis • Estudis • El disseny Culturals i la Mediterranis direcció de projectes d’estructures i instal·lacions<br />

• Nanociència i Nanotecnologia • Nanociència industrials. i Nanotecnologia<br />

• Organització Industrial • Organització • La projecció, Industrial el disseny, la construcció i la utilització de qualsevol<br />

oritari Accés prioritari<br />

• Polímers i Biopolímers • Polímers sistema i Biopolímers mecànic.<br />

• Química a la Indústria•<br />

Química • El disseny a la Indústria i el control dels processos relacionats amb la fabricació<br />

• PAU: Alumnes provinents de batxillerat:<br />

Fase general de les PAU i, si s’escau, l’específica amb les matèries • Química de Teòrica i Computacional • Química de les Teòrica màquines, i Computacional<br />

així com els accionaments mecànics.<br />

branca • Grau d’Enginyeria adscrit a i arquitectura<br />

la branca d’Enginyeria i arquitectura<br />

modalitat adscrites la branca d’enginyeria i arquitectura. • Tècniques Cromatogràfiques • Tècniques • La Aplicades fabricació Cromatogràfiques assistida per Aplicades ordinador.<br />

e Grau Cicles Superior. Formatius Famílies de Grau professionals: Superior. Famílies professionals:<br />

• Tecnologies de Climatització • Tecnologies • La projecció de Climatització i el disseny i la utilització de nous materials.<br />

• Alumnes Agrària • Indústries provinents Alimentàries de cicles • formatius Indústries de Alimentàries grau superior:<br />

• Eficiència Energètica en• Eficiència Edificis Energètica en Edificis<br />

Si • Arts s’escau, Gràfiques • Indústries fase específica Extractives de les • PAU Indústries amb les Extractives matèries de modalitat<br />

adscrites a la branca d’enginyeria i arquitectura.<br />

• Arts i • Artesanies Informàtica i Comunicacions • Informàtica i Comunicacions<br />

Pots consultar l’oferta completa Pots consultar de màsters l’oferta i postgraus completa a de la web màsters i postgraus a la web<br />

Civil• • Alumnes Edificació • Instal·lació més i Obra grans Civil i de Manteniment 25 anys: • Instal·lació i Manteniment<br />

de la URV (www.urv.cat). de la URV (www.urv.cat).<br />

trònica Prioritàriament • Electricitat • Maritimopesquera<br />

i Electrònica les persones que • superin Maritimopesquera les proves d’accés per a més<br />

grans • Energia de • 25 Química i Aigua anys amb les matèries • Química adscrites a la branca d’enginyeria<br />

i arquitectura.<br />

nica • Fabricació • Tèxtil, <strong>Mecànica</strong> Confecció i Pell•<br />

Tèxtil, Confecció i Pell<br />

ro • Fusta, • Moble Transport i Suro i Manteniment • Transport de Vehicles i Manteniment de Vehicles<br />

• Imatge • Vidre i So i Ceràmica • Vidre i Ceràmica<br />

als més Proves grans d’accés de 25 per anys: als més grans de 25 anys:<br />

branca • Grau d’Enginyeria adscrit a i arquitectura<br />

la branca d’Enginyeria i arquitectura<br />

acions Recomanacions per accedir-hi per accedir-hi<br />

ulguin Els accedir estudiants a aquest que vulguin ensenyament accedir seria a aquest conveensenyament<br />

seria conven<br />

un nivell nient que acceptable tinguessin de les un assignatures nivell acceptable bàsiques de les assignatures bàsiques<br />

(*Font AQU Agència per la Qualitat (*Font del AQU Sistema Agència Universitari per la Qualitat de Catalunya. del Sistema Enquesta Universitari 2008) de Catalunya. Enquesta 2008)<br />

ogia: Química, de ciència Física, i tecnologia: Matemàtiques Química, i Informàtica. Física, Matemàtiques i Informàtica.<br />

eria <strong>Mecànica</strong>: Si t’agrada l’Enginyeria <strong>Mecànica</strong>:<br />

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR ESCOLA D’ENGINYERIA TÈCNICA SUPERIOR QUÍMICA D’ENGINYERIA [ETSEQ] QUÍMICA [ETSEQ]<br />

eb: www.etseq.urv.es<br />

• visita la nostra web: www.etseq.urv.es<br />

u electrònic: • envia’ns info.etseq@urv.cat<br />

un correu electrònic: info.etseq@urv.cat<br />

Campus Sescelades Campus Sescelades<br />

Av. Països Catalans, 26 - 43007 Av. Tarragona Països Catalans, 26 - 43007 Tarragona<br />

Secretaria Escola Tècnica Superior Secretaria d’Enginyeria Escola Tècnica Química Superior d’Enginyeria Química<br />

al campus • o vine durant a veure’ns les Jornades al campus de durant les Jornades de<br />

Tel. 977 55 97 00 - secetseq@urv.cat Tel. 977 55 97 00 - secetseq@urv.cat<br />

Transport públic: Autobusos 4, Transport 5, 14 i 24públic:<br />

Autobusos 14, 4, 5, 24 14 i 54<br />

i 24<br />

i 25 de Portes març Obertes 2010) i (10 t’informarem i 25 de març dels 2010) tràmits i t’informarem dels www.etseq.urv.cat<br />

tràmits<br />

www.etseq.urv.cat<br />

ular. per poder-te matricular.<br />

Responsable ensenyament: info.etseq@urv.cat<br />

Responsable ensenyament: info.etseq@urv.cat<br />

http://www.urv.cat/cae/graus/graudenginyeriamecanica.html<br />

http://www.urv.cat/cae/graus/graudenginyeriamecanica.html


Per què Enginyeria <strong>Mecànica</strong>?<br />

• Per la creixent demanda de professionals en aquest camp, ja que es<br />

tracta d’una tecnologia de gran expansió en els darrers anys.<br />

• Per obtenir una titulació enfocada a les necessitats industrials de<br />

l’entorn i del país.<br />

• Per participar en un mètode d’aprenentatge únic que potenciarà les<br />

teves aptituds i capacitats.<br />

• Per convertir-te en un enginyer o enginyera capaç, versàtil i resolutiu;<br />

valors necessaris en la carrera professional.<br />

• Per formar part d’una de les escoles capdavanteres en projectes de<br />

recerca en el món de l’Enginyeria <strong>Mecànica</strong>.<br />

• Per tenir accés al programa de pràctiques empresarials a les empreses<br />

més importants dels sectors químic, petroquímic i altres empreses<br />

d’alta tecnologia.<br />

Per què a laUR ?<br />

Per gaudir d’un entorn privilegiat: el nostre campus. Situat a la ciutat<br />

de Tarragona, ben comunicat i a pocs quilòmetres de magnífiques<br />

platges. Més de 10.000 m2, amb més de 200 professionals dedicats a<br />

l’ensenyament.<br />

L’opinió de l’estudiant<br />

Aprenentatge i tècniques d’estudi<br />

Matèries per curs<br />

1r curs<br />

• Física<br />

• Expressió Gràfica<br />

• Matemàtiques<br />

• Química<br />

• Empresa<br />

• Informàtica<br />

• Projectes<br />

Jo vaig decidir-me per l’Enginyeria <strong>Mecànica</strong>.<br />

Havia cursat un CFGS d’Automoció i<br />

sempre m’han atret el dibuix, la maquinària,<br />

el diagnòstic, el disseny i conèixer el funcionament<br />

de les coses. Per aquest motiu vaig<br />

escollir el grau d’Enginyeria <strong>Mecànica</strong>.<br />

• Però, per què vaig triar l’ETSEQ?<br />

• Un amic va parlar-me del programa de<br />

pràctiques en les indústries del sector que<br />

• Per nosaltres, TU seràs el protagonista: vols ser un enginyer mecànic<br />

competitiu o una enginyera mecànica competitiva?<br />

• Treballem en un entorn professional virtual que et farà adquirir els<br />

coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar-te en el mon<br />

professional.<br />

• Et proposem aprendre des d’una una òptica innovadora, que combina<br />

a la perfecció aspectes teòrics i pràctics i et situa en un entorn que<br />

simula el món laboral.<br />

• T’oferim un programa de pràctiques en la indústria que et permetrà<br />

adquirir coneixement del món laboral abans que t’hi incorporis definitivament.<br />

• Tot això no són paraules, vine i comprova-ho!<br />

ETSEQ : Premi VICENS VIVES (2001 i 2006)<br />

ETSEQ : Premi a la Qualitat Docent<br />

atorgat pel Consell Social de la URV (2001 i 2006)<br />

ETSEQ : Premi Enginyer Químic Global<br />

atorgat pel Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2002)<br />

2n curs<br />

• Matemàtiques<br />

• <strong>Mecànica</strong> i Teoria de<br />

Mecanismes<br />

• Elasticitat i Resistència de<br />

Materials<br />

• Enginyeria Tèrmica<br />

• Ciència de Materials<br />

• Projectes<br />

Mobilitat<br />

3r curs<br />

• Enginyeria de Fluids<br />

• Enginyeria Tèrmica<br />

• Fabricació<br />

• Estructures i Construcció<br />

• Electrotècnia<br />

• Electrònica i Automàtica<br />

• Màquines<br />

• Projectes<br />

• Empresa<br />

Marc Civit<br />

Estudiant d’Enginyeria <strong>Mecànica</strong><br />

ofereix l’ETSEQ. Per mi, la formació pràctica<br />

era molt important i l’ ETSEQ m’oferia un<br />

ampli ventall de possibilitats.<br />

• A més, la major part dels nous graduats<br />

de l’ETSEQ troben feina en poc temps.<br />

• I quan vaig veure el campus en la Jornada<br />

de Portes Obertes, em va encantar: hi ha<br />

tots els serveis que necessitem.<br />

Podràs beneficiar-te dels programes d’intercanvi internacional<br />

de l’ETSEQ i donar una nova perspectiva a la teva formació,<br />

que a més a més completarà el teu currículum acadèmic.<br />

L’ETSEQ t’ofereix el programa Erasmus de la Unió Europea amb<br />

estades a Alemanya, Gran Bretanya, Irlanda, Itàlia, Bèlgica, Holanda,<br />

Finlàndia, França, Dinamarca, Polònia, etc. L’ETSEQ també posa a la<br />

teva disposició un programa d’intercanvi amb la prestigiosa universitat<br />

privada Bucknell University (Pennsilvània, EUA).<br />

Apunta’t a la formació internacional amb l’ETSEQ!<br />

4t curs<br />

• Projectes<br />

• Estructures i Construcció<br />

• Màquines<br />

• Anglès<br />

• Optatives<br />

• Treball de Fi de Grau

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!