28.10.2014 Views

Núm. 53 - Ajuntament de Lloret de Mar

Núm. 53 - Ajuntament de Lloret de Mar

Núm. 53 - Ajuntament de Lloret de Mar

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

www.lloret.cat<br />

N<strong>53</strong><br />

A N Y 2 0 0 8


Núm. <strong>53</strong> - agost 2008<br />

SUMARI<br />

3 Presentació<br />

4 La Festa Major <strong>de</strong> Santa Cristina<br />

en imatges<br />

8 Seguretat ciutadana<br />

Mobilitat<br />

9 Manteniment <strong>de</strong> l’Entorn<br />

10 Informació <strong>de</strong>ls Grups municipals<br />

11 Sostenibilitat i Medi ambient<br />

12 Patrimoni Natural<br />

13 Promoció cultural<br />

14 Solidaritat<br />

15 Ciutadania<br />

Edita:<br />

Realització:<br />

AG Cantalozella, SA<br />

Dip. Leg.<br />

GI-1418/2003<br />

Amb la col·laboració <strong>de</strong>:


3<br />

UN PAS MÉS<br />

PER A LA PISCINA<br />

En el darrer ple <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong>l<br />

dia 28 <strong>de</strong> juliol, es va aprovar el projecte<br />

executiu i el plec <strong>de</strong> clàusules<br />

<strong>de</strong>l concurs per a l’adjudicació <strong>de</strong> les<br />

obres i la gestió <strong>de</strong> la piscina coberta,<br />

un pas fonamental per fer realitat el<br />

projecte <strong>de</strong>l <strong>Lloret</strong> ARENA.<br />

Començo l’escrit així perquè aquesta<br />

aprovació significa haver aconseguit<br />

una fita molt important en el procés per<br />

a la construcció <strong>de</strong> la piscina, que ha<br />

estat supeditat a condicionants legals i<br />

pressupostaris.<br />

Sabíem que no era fàcil i que també<br />

calia esforç i tenacitat. La mateixa que<br />

ens ha encomanat, mentrestant, la<br />

celebració <strong>de</strong> les “primeres banya<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> l’any” que hem compartit <strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />

primer moment amb el Club Natació<br />

<strong>Lloret</strong> i amb les quals es feia evi<strong>de</strong>nt la<br />

necessitat i importància d’una piscina<br />

coberta per a <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>.<br />

No és la meva intenció argumentar ara<br />

la complexitat <strong>de</strong> portar a terme les accions<br />

que ens han dut avui fins aquí,<br />

<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> més <strong>de</strong> 4 anys treballanthi:<br />

les dificultats d’entesa amb la propietat<br />

<strong>de</strong>ls terrenys, que finalment ja<br />

són municipals, la realització <strong>de</strong>l mapa<br />

d’infraestructures esportives, les tasques<br />

d’elaboració <strong>de</strong>l projecte executiu<br />

i <strong>de</strong>l plec <strong>de</strong> condicions per presentarse<br />

a la licitació <strong>de</strong> les obres i la gestió, o<br />

les condicions <strong>de</strong>l finançament.<br />

La piscina és un projecte cabdal, amb<br />

unes instal·lacions, serveis i prestacions<br />

que aportaran valor afegit i van<br />

en la línia <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>l estratègic per a<br />

la nostra vila. Segons les clàusules <strong>de</strong>l<br />

concurs, les obres tenen un termini<br />

d’execució <strong>de</strong> dos anys, i ara, amb la<br />

seva aprovació, s’ha obert el perío<strong>de</strong><br />

per a presentar-s’hi les empreses que<br />

hagin <strong>de</strong> portar a terme les obres i la<br />

posterior gestió.<br />

El que vull ressaltar especialment <strong>de</strong>l<br />

moment en què estem, és que també<br />

calia creure amb un projecte com<br />

aquest. Sens cap mena <strong>de</strong> dubte, la<br />

petició <strong>de</strong> la piscina ha estat el clam<br />

<strong>de</strong>l Club Natació i també <strong>de</strong> tot el poble<br />

<strong>de</strong> <strong>Lloret</strong>.<br />

No obstant, es requeria d’un govern<br />

municipal amb un plantejament sòlid<br />

i una clara visió <strong>de</strong> futur, tant <strong>de</strong>s<br />

d’un punt <strong>de</strong> vista social, com esportiu<br />

i turístic que assegurés l’impuls i<br />

la consecució <strong>de</strong>ls diferents passos<br />

que s’havien <strong>de</strong> fer per garantir la seva<br />

construcció.<br />

Moltes vega<strong>de</strong>s he parlat <strong>de</strong> la responsabilitat<br />

<strong>de</strong> governar, <strong>de</strong> prendre<br />

<strong>de</strong>cisions i obtenir resultats. També<br />

dic sovint que aquest govern exerceix,<br />

perquè treballa primer <strong>de</strong> tot al costat<br />

<strong>de</strong>ls ciutadans.<br />

Quan puc parlar <strong>de</strong> fets com aquest,<br />

que permeten <strong>de</strong>mostrar com es va<br />

avançant cap a la consolidació d’un<br />

projecte com el <strong>de</strong>l <strong>Lloret</strong> ARENA, és<br />

quan es fa evi<strong>de</strong>nt que es fan els <strong>de</strong>ures<br />

i que s’acompleixen els compromisos<br />

que vàrem adquirir.<br />

XAVIER CRESPO I LLOBET<br />

Alcal<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>


F E S T A M A J O R<br />

Passada <strong>de</strong>ls obrers<br />

Toquen a córrer<br />

Sortida <strong>de</strong> la processó<br />

Processó<br />

S’amorra, amorra <strong>de</strong>ls homes


en imatges<br />

Missa solemne<br />

Estofat<br />

Tornada <strong>de</strong> la processó<br />

S’amorra, amorra <strong>de</strong> les dones


F E S T A M A J O R<br />

Ball <strong>de</strong> Plaça, dansa <strong>de</strong> les almorratxes<br />

Ball <strong>de</strong> Plaça <strong>de</strong>ls nens<br />

Concert al Casal <strong>de</strong>l Jubilat.<br />

Coral Tot Cor<br />

Aquest recull d’imatges pretén ser un petit testimoni<br />

<strong>de</strong> les moltes activitats i celebracions <strong>de</strong> la nostra Festa<br />

Major <strong>de</strong> Santa Cristina. Una Festa Major <strong>de</strong> tota<br />

la Vila, que es<strong>de</strong>vé possible gràcies la <strong>de</strong>dicació <strong>de</strong><br />

moltes persones i entitats, i a la participació <strong>de</strong> molts<br />

lloretencs i lloretenques. Una amplia i diversa programació<br />

d’actes i es<strong>de</strong>veniments, ens ha permès gaudirla<br />

intensament.<br />

Ofici <strong>de</strong> Sant Elm


en imatges<br />

Ofrena <strong>de</strong> la corona <strong>de</strong> llorer<br />

Correfoc<br />

Espectacle piromusical


8<br />

SEGURETAT CIUTADANA<br />

LLORET DE MAR TINDRÀ MÉS<br />

EFECTIUS POLICIALS<br />

El secretari <strong>de</strong> seguretat, Joan Delort,<br />

es va reunir a l’<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Mar</strong> amb l’alcal<strong>de</strong>, Xavier Crespo, per<br />

conèixer <strong>de</strong> primera mà les necessitats<br />

en matèria <strong>de</strong> seguretat d’aquest municipi<br />

turístic que quadruplica la seva<br />

població durant els mesos d’estiu. En<br />

la trobada, que va comptar també amb<br />

la presència <strong>de</strong> la regidora <strong>de</strong> governació,<br />

<strong>Mar</strong>ia Àngels <strong>de</strong> la Torre, <strong>de</strong>l cap<br />

<strong>de</strong> la Policia Local i <strong>de</strong>l cap <strong>de</strong> Mossos<br />

<strong>de</strong> l’àrea ABP, l’alcal<strong>de</strong> va exposar totes<br />

les accions dutes a terme els darrers<br />

anys pel consistori. Algunes d’aquestes<br />

mesures més <strong>de</strong>staca<strong>de</strong>s van ser<br />

la prohibició d’obertura <strong>de</strong> nous bars<br />

musicals al nucli antic, l’ampliació <strong>de</strong><br />

la plantilla <strong>de</strong> Policia Local fins a 100<br />

efectius, el control <strong>de</strong> l’oferta obsoleta<br />

i <strong>de</strong> la seguretat en els establiments,<br />

la prohibició <strong>de</strong> consum d’alcohol a la<br />

via pública, el tancament <strong>de</strong>ls establiments<br />

comercials a les 22h, o l’educació<br />

viària als infants per a ser més<br />

propers a la ciutadania. Durant la reunió<br />

<strong>de</strong> treball Xavier Crespo va explicar<br />

que <strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> s’estan<br />

fent els <strong>de</strong>ures però que és primordial<br />

el recolzament <strong>de</strong> la Generalitat,<br />

tant a nivell d’inspeccions com amb<br />

un increment <strong>de</strong> dotacions <strong>de</strong> Mossos<br />

d’Esquadra. Una <strong>de</strong>manda a la qual<br />

Joan Delort ha donat compliment confirmant<br />

l’increment d’efectius així com<br />

amb una ampliació important d’hores<br />

extres <strong>de</strong>l cos <strong>de</strong> Mossos d’Esquadra<br />

que operen a la Selva <strong>Mar</strong>ítima. Una<br />

resposta que s’ha valorat positivament<br />

i que s’espera que es compleixi per tal<br />

que <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> disposi <strong>de</strong>ls efectius<br />

que li pertoquen com a important <strong>de</strong>stinació<br />

turística que és.<br />

LLORET DE MAR, DESTINACIÓ<br />

DE TURISME ACCESSIBLE<br />

MOBILITAT<br />

Agafar un autobús per anar a la platja,<br />

prendre el sol a la sorra o remullar-se<br />

a l’aigua són activitats comuns per a<br />

molta gent. No tan fàcil resulta per a<br />

totes aquelles persones que presenten<br />

discapacitats físiques i que veuen<br />

limitada la seva mobilitat. Amb l’objectiu<br />

<strong>de</strong> fer front a aquest problema, <strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> es va redactar el Pla<br />

d’Accessibilitat, un projecte que posa a<br />

l’abast els elements i les eines necessàries<br />

per facilitar l’accés a les platges<br />

i la circulació pels carrers <strong>de</strong> la Vila.<br />

Així doncs, cal <strong>de</strong>stacar la col·locació<br />

<strong>de</strong> rampes d’accés a les platges, les<br />

dutxes i lavabos adaptats o les cadires<br />

amfíbies. En <strong>de</strong>finitiva, un conjunt <strong>de</strong><br />

mesures consi<strong>de</strong>rablement sensibles<br />

amb la mobilitat reduïda, amb un únic<br />

fi, fer que tots i cada un <strong>de</strong>ls nostres<br />

turistes i ciutadans gau<strong>de</strong>ixin <strong>de</strong> les<br />

instal·lacions i serveis que <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Mar</strong> proporciona.


9<br />

MANTENIMENT DE L’ENTORN<br />

1. Col·locació <strong>de</strong> pilones a la plaça Ernest Adler<br />

2. Enjardinament <strong>de</strong>l passeig Jacint Verdaguer<br />

1<br />

3. Instal.lació Pilones automàtiques al<br />

Passeig Sa Caleta<br />

4. Treballs <strong>de</strong> construcció <strong>de</strong> la nova UEC,<br />

en el Molí<br />

5. Millora i manteniment <strong>de</strong>l Turó d’en Buc<br />

6. Manteniment <strong>de</strong>l parc <strong>de</strong> Can Ribalaigua<br />

2 3<br />

4<br />

5 6


Des <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> es recomana prevenir el efectes <strong>de</strong>ls excessos <strong>de</strong> calor que<br />

po<strong>de</strong>n afectar la salut <strong>de</strong>ls ciutadans, sobretot als col·lectius <strong>de</strong> risc, com la gent major <strong>de</strong> 75 anys<br />

i els nens. Des <strong>de</strong>l consistori s’aconsella:<br />

• Controlar la temperatura <strong>de</strong> casa.<br />

• Al carrer, evitar el sol directe.<br />

• Evitar realitzar activitat física a les hores <strong>de</strong> més calor.<br />

• Beure força i vigilar l’alimentació.<br />

Per a més informació, consulteu el web www.gencat.cat o www.lloret.cat<br />

INFORMACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS<br />

El grup municipal <strong>de</strong> GRILL informa:<br />

HORARIS DE VISITA, TELÈFONS I ADREÇES ELECTRÒNIQUES<br />

DE LES FORMACIONS POLÍTIQUES A L’OPOSICIÓ<br />

PSC: Dijous <strong>de</strong> 10:30 a 12:30. Tel: 972 361 788. psc@lloret.cat<br />

ICV-EUiA: Dilluns <strong>de</strong> 11:00 a 12:00 i dijous <strong>de</strong> 13:00 a 14:00<br />

Tel: 972 361 795. icv@lloret.cat<br />

ERC: Dimecres <strong>de</strong> 12:00 a 14:00. Tel: 972 361 792. erc@lloret.cat<br />

GRILL: grill@lloret.cat<br />

Lleig, lleig<br />

Tots reconeixem i admirem la gran tasca<br />

que fan les entitats esportives <strong>de</strong> la<br />

nostra població. Són moltes les hores<br />

que <strong>de</strong>diquen els directius, els entrenadors<br />

i també les famílies <strong>de</strong>ls nostres<br />

esportistes a tirar endavant els clubs<br />

<strong>de</strong> <strong>Lloret</strong>.<br />

És una tasca moltes vega<strong>de</strong>s poc reconeguda<br />

i totalment altruista, que mereix<br />

el suport <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong>, tant en<br />

forma <strong>de</strong> subvencions com en el manteniment<br />

<strong>de</strong> les instal·lacions esportives<br />

per tal <strong>de</strong> tenir-les en les millors<br />

condicions possibles.<br />

Per això, dintre <strong>de</strong>ls pressupostos municipals,<br />

hi ha diferents parti<strong>de</strong>s per<br />

mantenir les instal·lacions esportives<br />

en perfectes condicions i per ajudar<br />

a les entitats amb subvencions econòmiques<br />

que, aquest any, amb el nostre<br />

vot, s’ha augmentat en 30.000€. Fins<br />

aquí, tot normal i correcte.<br />

El que a nosaltres ja no ens sembla tan<br />

bé, és que membres <strong>de</strong> l’equip <strong>de</strong> govern<br />

tinguin responsabilitats importants<br />

al govern municipal i també en algunes<br />

entitats esportives. Sobretot, si són regidors<br />

vinculats a la part econòmica i<br />

esportiva <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong>.<br />

No és <strong>de</strong> rebut que s’augmenti en<br />

30.000€ l’aportació municipal per als<br />

clubs <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong>, i que la subvenció <strong>de</strong>l<br />

club que presi<strong>de</strong>ix el regidor d’hisenda<br />

i <strong>de</strong>l club que entrena el regidor<br />

d’esports, aquest any s’hagi augmentat<br />

en 12.000€ més que l’any passat.<br />

Les dues persones directament vincula<strong>de</strong>s<br />

a les finances municipals i a<br />

l’esport local es reparteixen 12.000€<br />

<strong>de</strong>ls 30.000€ <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> l’increment<br />

<strong>de</strong>stinat a tots els clubs locals.<br />

Nosaltres no dubtem que els dos<br />

clubs que més ajuda reben <strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

l’<strong>Ajuntament</strong> no s’ho mereixin, però,<br />

com diu la dita castellana, “quien parte<br />

y reparte, se queda la mejor parte”…<br />

i nosaltres ho trobem lleig, molt lleig.<br />

Vostès no?<br />

GRUP INDEPENDENT<br />

DE LLORET (GRILL)


11<br />

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT<br />

TREBALLEM PER UN FUTUR SOSTENIBLE<br />

Per fomentar aquesta i<strong>de</strong>a, necessària<br />

per garantir un futur millor, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls<br />

<strong>Ajuntament</strong>s <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> i Tossa s’ha elaborat<br />

un pla d’acció social per a la sostenibilitat,<br />

per a la preservació <strong>de</strong>l nostre<br />

entorn natural i <strong>de</strong>l medi ambient.<br />

Aquest pla es caracteritza per la implicació<br />

i la participació ciutadana com a<br />

eina <strong>de</strong> treball pel foment <strong>de</strong>l <strong>de</strong>senvolupament<br />

sostenible <strong>de</strong> la societat en<br />

què vivim. Una acció que Ignasi Riera,<br />

regidor <strong>de</strong> Participació Ciutadana,<br />

<strong>de</strong>staca per la seva importància ja que<br />

això marcarà el futur <strong>de</strong> la població i<br />

les línies d’actuació perquè el turisme,<br />

la seva vessant social i el medi ambient<br />

siguin sostenibles en un futur.<br />

LLORET HA APROVAT LA REDACCIÓ DEL PALS AMB EL CONSENS DE<br />

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I ELS AJUNTAMENTS DE LLORET I TOSSA<br />

L’Agenda XXI <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong>, a fi <strong>de</strong> dinamitzar<br />

i continuar amb el procés d’Agenda<br />

XXI Local, iniciat <strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’any 1997, fa<br />

temps que va <strong>de</strong>manar a l’<strong>Ajuntament</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> que sol·licités, emmarcat dins<br />

la línia <strong>de</strong> subvencions <strong>de</strong> la Diputació<br />

<strong>de</strong> Girona, l’ajut corresponent per a la<br />

seva redacció. El PALS (Pla d’acció<br />

Local per a la Sostenibilitat) és un document<br />

que haurà <strong>de</strong> contenir accions<br />

concretes a afrontar amb l’objectiu<br />

d’aconseguir un <strong>de</strong>senvolupament<br />

sostenible local i supramunicipal.<br />

Des <strong>de</strong> l’Agenda XXI <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> es remarca<br />

la importància i necessitat <strong>de</strong><br />

la participació <strong>de</strong> tot el conjunt <strong>de</strong> la<br />

ciutadania, ja sigui <strong>de</strong> manera directa<br />

o a través <strong>de</strong> col·lectius concrets,<br />

amb l’objectiu d’impulsar accions que<br />

ens beneficiïn a tots i disposar d’un<br />

document que marcarà línies d’actuació<br />

concretes i estudia<strong>de</strong>s per aconseguir,<br />

en la mesura que sigui possible,<br />

una millora basada en els grans pilars<br />

social, ambiental i econòmic en clau<br />

<strong>de</strong> sostenibilitat.


12<br />

PATRIMONI NATURAL<br />

ADEQUACIÓ I MANTENIMENT<br />

DE LES PLATGES<br />

El manteniment i l’estat <strong>de</strong> les platges<br />

és un tema cabdal per a la nostra Vila.<br />

Aquest any s’han invertit més d’1,4 milions<br />

d’euros en l’a<strong>de</strong>quació i la posta<br />

a punt <strong>de</strong> les platges <strong>de</strong>l municipi, a<br />

fi <strong>de</strong> proporcionar el millor servei i la<br />

màxima qualitat a un públic que busca<br />

gaudir <strong>de</strong> l’entorn natural <strong>de</strong>l municipi.<br />

Cal <strong>de</strong>stacar, per exemple, els serveis<br />

<strong>de</strong> seguretat i salvament, els elements<br />

d’accessibilitat, el programa <strong>de</strong> dinamització<br />

<strong>de</strong> platges i un pla <strong>de</strong> neteja<br />

integral que, entre d’altres, conformen<br />

les principals actuacions d’un projecte<br />

integral <strong>de</strong> manteniment que s’ha<br />

vist recompensat per l’obtenció <strong>de</strong> les<br />

certificacions ambientals ISO 14001 i<br />

EMAS, <strong>Mar</strong>ca Q <strong>de</strong> Qualitat <strong>de</strong> l’ICTE i<br />

el reconeixement <strong>de</strong> les platges amb la<br />

ban<strong>de</strong>ra blava.<br />

Altrament, les principals platges <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Mar</strong>, la platja central <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> i<br />

la platja <strong>de</strong> Fenals, han renovat la Q <strong>de</strong><br />

Qualitat, certificat que atorga l’Institut<br />

per a la Qualitat Turística Espanyola<br />

(ICTE), i que el municipi <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> va<br />

aconseguir per primera vegada l’any<br />

2004.La marca Q <strong>de</strong> qualitat turística<br />

és una <strong>de</strong> les certificacions més exigents,<br />

atès que fixa l’assoliment d’uns<br />

nivells òptims en tots els àmbits que<br />

comporten una correcta gestió <strong>de</strong> les<br />

platges, tant pel que fa a instal·lacions<br />

i serveis com a tot personal implicat:<br />

medi ambient, manteniment, servei <strong>de</strong><br />

vigilància <strong>de</strong> platges, socorristes, Policia<br />

Local i Protecció Civil, informadors<br />

turístics, personal <strong>de</strong> neteja, serveis<br />

d’oci, guinguetes...<br />

Ban<strong>de</strong>ra Blava, distintiu que també ha<br />

aconseguit per primera vegada la cala<br />

<strong>de</strong> Sa Boa<strong>de</strong>lla, resultat <strong>de</strong> les millores<br />

que s’han fet en l’entorn i en els serveis<br />

públics oferts a la platja.<br />

<strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> és el primer municipi <strong>de</strong> la<br />

Costa Brava en certificar dues <strong>de</strong> les seves<br />

platges amb aquesta distinció.<br />

Per altra banda, les platges <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> i<br />

Fenals han estat guardona<strong>de</strong>s amb la


13<br />

PROMOCIÓ CULTURAL<br />

CONSTITUCIÓ DE LA XARXA<br />

DE MUNICIPIS INDIANS<br />

5a Edició <strong>de</strong>l<br />

Clon Festival<br />

10 municipis indians, entre aquests,<br />

<strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>, van participar en la constitució<br />

<strong>de</strong> la Xarxa <strong>de</strong> Municipis Indians<br />

que es va celebrar el passat 18 <strong>de</strong> juliol<br />

en un acte que va comptar amb la<br />

presència <strong>de</strong>ls alcal<strong>de</strong>s i regidors <strong>de</strong>ls<br />

municipis i <strong>de</strong>l Director General <strong>de</strong> Turisme,<br />

Joan Carles Vilalta. L’objectiu<br />

principal d’aquesta associació és contribuir<br />

a millorar el coneixement i difusió<br />

<strong>de</strong> la nostra història i potenciar els<br />

valors històrics i culturals <strong>de</strong> les nostres<br />

poblacions. Tota una gran tasca que ha<br />

estat possible gràcies a la col·laboració<br />

<strong>de</strong> tots aquells que van marxar a fer les<br />

amèriques i que en tornar han ajudat<br />

a escriure part <strong>de</strong> la història catalana,<br />

<strong>de</strong>ixant un noble llegat cultural.<br />

El Clon Festival va iniciar la seva 5a<br />

edició el passat 11 <strong>de</strong> juliol amb una<br />

actuació a la Roca d’en Maig a càrrec<br />

<strong>de</strong>ls Sultans of swing, un es<strong>de</strong>veniment<br />

que forma part d’un programa<br />

que continuarà el 8 i el 22 d’agost<br />

recordant grups originals i coneguts<br />

com Dire Straits.<br />

ÈXIT DEL CICLE DIVERSONS<br />

El cicle Diversons, músiques <strong>de</strong>l món<br />

que es celebra als Jardins <strong>de</strong> Santa<br />

Clotil<strong>de</strong> ja ha exhaurit les entra<strong>de</strong>s per<br />

a tots els concerts <strong>de</strong>l mes d’agost. Una<br />

excel·lent acollida on el públic interessat<br />

podrà gaudir d’un programa centrat<br />

en el foment <strong>de</strong> la integració i la convivència<br />

entre cultures. Els encarregats,<br />

nombrosos intèrprets i conjunts <strong>de</strong><br />

músiques <strong>de</strong>l món que, originaris <strong>de</strong>ls<br />

llocs més diversos, elaboren una proposta<br />

creativa que dóna la possibilitat<br />

<strong>de</strong> conèixer, en directe, les tradicions<br />

musicals més varia<strong>de</strong>s <strong>de</strong> les seves<br />

cultures originàries.


14<br />

SOLIDARITAT<br />

L’AJUNTAMENT COL·LABORA AMB<br />

LA FUNDACIÓ LAURETUM ENTORN LA<br />

MALALTIA DE L’ALZHEIMER<br />

La Sala <strong>de</strong> Plens <strong>de</strong> l’<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Lloret</strong> va ser l’escenari <strong>de</strong> la presentació<br />

oficial <strong>de</strong> la Fundació Privada<br />

Lauretum, una fundació que sorgeix<br />

<strong>de</strong> l’Associació Entorn la Malaltia <strong>de</strong><br />

l’Alzheimer, amb la qual es va signar<br />

un conveni per col·laborar-hi realitzant<br />

activitats que afavoreixin la qualitat <strong>de</strong><br />

vida <strong>de</strong>ls malalts i <strong>de</strong> les persones que<br />

els envolten. Amb aquest conveni el<br />

consistori es va comprometre a abonar<br />

la quantitat <strong>de</strong> 3000 euros per a<br />

la fundació. Entre les accions que es<br />

realitzaran cal <strong>de</strong>stacar la construcció<br />

d’un centre <strong>de</strong> dia per atendre els afectats<br />

<strong>de</strong> cara al primer trimestre <strong>de</strong> l’any<br />

vinent.<br />

L’AJUNTAMENT S’ADHEREIX A LA XARXA<br />

D’ALCALDES PER LA PAU<br />

Arran <strong>de</strong> les iniciatives ciutadanes a favor<br />

<strong>de</strong> la pau i el <strong>de</strong>sarmament, l’<strong>Ajuntament</strong><br />

ha aprovat l’adhesió a la Xarxa<br />

d’Alcal<strong>de</strong>s per la Pau, una organització<br />

internacional que va néixer el 1985 a<br />

mans <strong>de</strong>ls alcal<strong>de</strong>s d’Iroshima i Nagasaki<br />

que treballa per la <strong>de</strong>saparició<br />

<strong>de</strong> les armes nuclears. Per l’alcal<strong>de</strong>,<br />

Xavier Crespo, aquesta iniciativa pretén<br />

ser l’inici d’un espai <strong>de</strong> conscienciació,<br />

<strong>de</strong> trobada i reclamació d’un <strong>de</strong>ls drets<br />

humans tan bàsics com és el dret a<br />

viure en pau.


15<br />

SOLIDARITAT<br />

XERRADA D’INAUGURACIÓ DEL NOU CENTRE DE RECUPERACIÓ<br />

I EDUCACIÓ NUTRICIONAL AL SENEGAL<br />

Regina Mnich, directora <strong>de</strong>l nou centre<br />

hospitalari a la ciutat senegalesa <strong>de</strong> Velingara<br />

va participar en la xerrada d’inauguració<br />

<strong>de</strong>l centre que es va fer el passat<br />

més <strong>de</strong> juliol al centre Sociosanitari <strong>de</strong><br />

<strong>Lloret</strong>. Una presentació encapçalada per<br />

el Grup Intercultural i Solidari N<strong>de</strong>nn<strong>de</strong>n<br />

Ngolen i el regidor <strong>de</strong> Noves Infraestructures,<br />

Romà Codina, en la que es<br />

van presentar els principals objectius i es<br />

agrair el suport <strong>de</strong> tots i cada un <strong>de</strong>ls que<br />

han col·laborat en què un projecte com<br />

aquest fos possible.<br />

L’AJUNTAMENT DÓNA SUPORT ALS MALALTS DE PARKINSON<br />

L’<strong>Ajuntament</strong> <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> ha signat<br />

el conveni amb l’Associació Catalana<br />

<strong>de</strong>l Parkinson Blanes i Comarca<br />

<strong>de</strong> la Selva, a través <strong>de</strong>l qual <strong>de</strong>stinarà<br />

l’aportació que fa cada any el grup<br />

Casino Castillo <strong>de</strong> Peralada SLU a<br />

fins socials <strong>de</strong> l’associació. D’aquesta<br />

manera l’<strong>Ajuntament</strong> es compromet<br />

a col·laborar en la realització d’activitats<br />

que, Xavier Crespo, espera que<br />

representin una millora en la qualitat<br />

<strong>de</strong> vida <strong>de</strong>ls afectats i serveixin <strong>de</strong> suport<br />

a les famílies.<br />

CIUTADANIA<br />

ARRIBADA DELS NENS SAHRAUÍS<br />

<strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong> va rebre l’arribada <strong>de</strong> 20<br />

nens sahrauís que passaran les seves<br />

vacances a la Vila fins a finals <strong>de</strong>l mes<br />

d’agost. Per donar-los la benvinguda,<br />

l’ONG <strong>Lloret</strong> amb el Sàhara, va organitzar<br />

una festa a l’ermita <strong>de</strong> les Alegries<br />

en la qual van col·laborar entitats locals<br />

com el Xino-Xano i esplais <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> que<br />

van voler estar al costat <strong>de</strong>ls nens per<br />

mostrar-los la seva preocupació i recolzament<br />

per les precàries condicions <strong>de</strong><br />

vida <strong>de</strong>l seu país.


CIUTADANIA<br />

FESTES DELS BARRIS<br />

CAN CARBÓ I MAS BAELL. 18, 19 i 20 <strong>de</strong> juliol<br />

<strong>Ajuntament</strong>-OIAC 972.361.800<br />

Governació 972.361.789<br />

Participació Ciutadana 972.361.829<br />

Tresoreria 972.361.775<br />

Recaptació 972.361.825<br />

Ren<strong>de</strong>s 972.361.770<br />

Casal <strong>de</strong>l Jubilat 972.372.<strong>53</strong>6<br />

Comerç i P. Econòmica 972.361.912<br />

Patrimoni cultural 972.349.573<br />

Promoció cultural i festes 972.361.835<br />

Educació 972.361.903<br />

Esports 972.367.512<br />

El Puntet/Juventut 972.372.268<br />

Arxiu Municipal 972.368.457<br />

Biblioteca Municipal 972.349.055<br />

Nova Ràdio <strong>Lloret</strong> 972.372.393<br />

Oficina <strong>de</strong> Català 972.363.452<br />

OMIC 972.372.184<br />

Turisme Museu <strong>de</strong>l <strong>Mar</strong> 972.364.735<br />

Turisme Central 972.365.788<br />

CONDADO DEL JARUCO I MONT LLORET. 1, 2 i 3 d’agost<br />

Urbanisme / Obres 972.361.807<br />

Llicències Ambientals 972.361.809<br />

Medi Ambient 972.361.801<br />

Servei d’aigües 972.360.671<br />

Serveis <strong>de</strong> Manteniment 972.371.<strong>53</strong>8<br />

Serveis Públics 972.361.819<br />

Servei <strong>de</strong> recollida<br />

d’escombraries 972.368.922<br />

DIF 2008<br />

La Fira <strong>de</strong>l Dibuix i la Fotografia es va celebrar<br />

un any més a <strong>Lloret</strong> <strong>de</strong> <strong>Mar</strong>, en una trobada al<br />

passeig Jacint Verdaguer que va comptar amb<br />

una quarantena <strong>de</strong> para<strong>de</strong>s on es van mostrar<br />

pintures i fotografies d’artistes locals i d’arreu<br />

<strong>de</strong> Catalunya.<br />

Policia Local i 972.361.736<br />

Protecció Civil 092<br />

Mossos d’Esquadra 972.368.888<br />

088<br />

Bombers 972.367.777<br />

085<br />

Emergències 112<br />

Serveis Socials 972.372.363<br />

CAP 972.372.909<br />

Hospital Comarcal 972.3<strong>53</strong>.264<br />

Hospital Sòciosanitari 972.364.736<br />

Urgències - Ambulància 061<br />

VOLS REBRE<br />

EL BUTLLETÍ<br />

PER CORREU<br />

ELECTRÒNIC?<br />

Si vols rebre el butlletí municipal en<br />

format electrònic, inscriu-t’hi entrant<br />

a l’apartat corresponent al butlletí <strong>de</strong>l<br />

web <strong>de</strong> <strong>Lloret</strong> www.lloret.cat, i el rebràs<br />

puntualment cada mes.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!