12.07.2015 Views

Condicions Contractació Gas amb Manteniment TF+TV 31 - Endesa

Condicions Contractació Gas amb Manteniment TF+TV 31 - Endesa

Condicions Contractació Gas amb Manteniment TF+TV 31 - Endesa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE GASI SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ GAS PLUS.<strong>Endesa</strong> Energía, S. A. Unipersonal. C/Ribera del Loira, n. 60 28042 – Madrid. Inscrita al Registre de Madrid, volum 12797, llibre 0, foli 208, secció 8a, full M-205,381, CIF A81948077CONDICIONS PARTICULARSA. DADES DEL CLIENT (titular del punt de subministrament)Nº. de Contracte:Cognoms/ RaóNomsocial Tipus document (NIF, CIF, passap.) Identificador fiscal NúmData naixementCNAE 9820 Activitat principal Activitat de les llars . com a productores de servei per al seu ús propiAdreçaEscala / Pis / PortaCodi postal / LocalitatProvínciaTelèfonTelèfon mòbilFaxfix A/e @ Idioma CATALÀB. DADES DE CONTACTE (enviament factura i altres comunicacions)AdreçaEscala / Pis / PortaCodi postal / LocalitatProvínciaTelèfonTelèfon mòbilFaxfix A/e @ Idioma CATALÀC. DADES DEL PUNT DE SUBMINISTRAMENTTipus de via CALLER Via Nº Escala Pis LletraAclaridor adreçaLocalitat Província Codi postalCUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament) Distribuïdora de gas Comercialitzadora gas prèvia Tarifa d’accésES 3.1.D. PRODUCTES CONTRACTATS I CONDICIONS ECONÒMIQUESNom Energia Preus/ Tarifa de referència (1) <strong>Condicions</strong> ObservacionsTarifa d’últim recurs vigent TUR de gas Actualment BOE 237 de 30/09/2010Tarifa GASSubministramentdegasTerme variable 0,046949 €/kWhTerme fix 3,90 €/mesLloguer equip mesuraSegonsregulació€/mes2 %descompte30 %descompteS’aplica al preu del terme variabledurant un any en contractar el Servei<strong>Manteniment</strong> iReparacions <strong>Gas</strong> PlusS’aplica al preu del terme fix durantun any en contractar el Servei<strong>Manteniment</strong> iReparacions <strong>Gas</strong> PlusEquip de mesura de lloguer SÍ(1) Cap dels preus que apareixen en aquest annex no inclou els impostos corresponents.En cas que se suprimeixin les tarifes de referència d’aquest contracte, el comercialitzador informarà per escrit el client de les noves condicions econòmiques i de revisió de preusque les substitueixin. En cas que el distribuïdor canviï la tarifa d’accés d’aquest subministrament, el comercialitzador pot, en qualsevol moment, canviar la tarifa de referènciad’aquest contracte a la qual correspongui la tarifa d’accés. Contracte vàlid per a subministraments de gas natural canalitzat de baixa pressió.Servei de <strong>Manteniment</strong>i Reparacions<strong>Gas</strong> PlusReparacionsUrgents24 horesE. DADES BANCÀRIESServeis addicionals contractatsEquipamentsMantenimiento <strong>amb</strong> MarcaCalefacciónAny instal·lacióReparacions demanyeria, vidres,lampisteria oelectricitatCALDERA MIXTA- Desplaçament d’experts professionals enmenys de tres hores.- Dues hores de mà d’obra.Només <strong>amb</strong> una trucada al 902 50 46 50.Cognoms/RaóNomsocial Entitat financera Sucursal DC Compte5,08€/mesPreus IVA no inclòsForma depagamentbimestralGratuïtdurant un anyNIF50%descomptefins a 30 d´juny del 2010Per mitjà d’aquest document, <strong>Endesa</strong> Energía S.A. Unipersonal trasllada al Client les <strong>Condicions</strong> Particulars i Generals (al dors) i t<strong>amb</strong>é la informació específica corresponent al/sproducte/s contractat/s. El Client declara i reconeix que, de manera prèvia, ha llegit i acceptat les <strong>Condicions</strong> esmentades i ha donat, per tant, la seva conformitat expressa a la contractació,llevat que aquesta es dugui a terme per mitjans diferents dels assenyalats al RD 1906/1999, per a la qual cosa el Client subscriu aquest Contracte. A aquest efecte, ha autoritzatexpressament aquesta empresa a fer les gestions oportunes perquè passi a ser el seu nou subministrador de gas, entre les quals s’inclouen: a) la tramitació de l’accés de tercers a laxarxa (ATR) i el canvi de subministrador, així com la resolució del contracte actual; b) l’accés a les dades contingudes al Sistema d’Intercanvi d’Informació regulat a l’article 43.2.b) delRD 1434/2002, de 27 de desembre, o equivalent. Així mateix, el Client declara igualment que les dades facilitades i la informació reflectida en aquest document són completes i verídiques,i que disposa en qualsevol cas de capacitat, representació suficient o autorització expressa, segons correspongui, tant per contractar com per fer ús de la informació esmentada ique ha autoritzat <strong>Endesa</strong> Energía a efectuar les comprovacions d’aquestes dades així com de l’existència d’un possible deute per qualsevol concepte, les responsabilitats derivades deles quals ha d’assumir el Client en cas contrari.Data Client <strong>Endesa</strong> Energía, S.A.U.EXEMPLAR PER CLIENT. Pàgina 1 de 2.100528_CATEOL


CONDICIONS ESPECÍFIQUES DEL SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ GAS PLUSI SERVEI DE REPARACIONS URGENTS 24 HEls apartats relacionats a continuació estableixen les <strong>Condicions</strong>Específiques de prestació dels serveis esmentats. En tot el que nos’hi disposi, és aplicable el que s’assenyala a les <strong>Condicions</strong>Generals.A) SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ GAS PLUS1. OBJECTE DEL SERVEIL'objecte del Servei de <strong>Manteniment</strong> i Reparació <strong>Gas</strong> Plus (servei) és el mantenimentper part d'<strong>Endesa</strong> Energía SA Unipersonal (<strong>Endesa</strong>) de la instal·lació de gas de laqual vostè és propietari (client) situada a l'adreça que consta en les condicionsparticulars (adreça de prestació de servei). El servei el porta a terme <strong>Endesa</strong> com agestor. Amb aquest fi, contractarà els serveis que són objecte d'aquest contracte aterceres empreses habilitades <strong>amb</strong> la qualificació tècnica i les acreditacionsnecessàries per prestar els serveis (prestador).Atès que aquest contracte és de tracte successiu i personal i que està vinculat al clienti l'adreça comunicada, el client no el pot fer servir ni cedir per a una instal·lació ouna persona que no sigui la que s'indica en les condicions particulars, tret que hi hagiautorització expressa i sempre que estigui al corrent de pagament.2. INSTAL·LACIÓ DE GASA l'efecte d'aquest contracte, s'entén que la instal·lació de gas és d'ús domèstic delclient i comprèn (segons la modalitat que el client tingui contractada en lescondicions particulars d'aquest contracte) la instal·lació individual de gas, el sistemade calefacció (inclosa la caldera, el circuit hidràulic i els radiadors) i d'aigua calentacorrent (inclosa la caldera o escalfador). No s'hi inclouen les instal·lacions de gascomunitàries que donin servei a més d'una llar ni gasodomèstics.El client faculta i autoritza expressament el gestor o prestador a accedir al lloc en quèestan situades les instal·lacions. Així mateix, la prestació dels serveis objected'aquest contracte requereix que les instal·lacions siguin accessibles.Es consideren no accessibles, i per tant no cobertes, les instal·lacions o parts de lainstal·lació l'accés a les quals depengui d'un tercer o els elements propis de lainstal·lació a què no sigui possible accedir fàcilment, i les instal·lacions en què,segons el parer del prestador, calguin mitjans desproporcionats per fer les operacions.3. COBERTURA DEL SERVEIEls serveis coberts en aquest contracte són:a) Revisió de la instal·lació de gas. Un prestador qualificat degudament acreditat hade fer una visita anual a les instal·lacions del client, durant la qual s'han de dur aterme:- La revisió obligatòria per al RITE dels equips inclosos a l'abast del servei.- La revisió dels elements de la instal·lació i els ajustaments necessaris de lainstal·lació per reduir al mínim els consums, les avaries o fallades futures delsequips, sempre que aquests requereixin una intervenció de menys de mitja hora,a partir de la qual es considera reparació.- Les operacions particulars que s'han de fer en la revisió són les que estableix<strong>Endesa</strong> o el prestador a l'hora de fer la revisió.- La data de prestació del servei es fixa segons la programació del prestador.Sense perjudici del que s'acaba de dir, el dia i hora s'han d'acordar entre el clienti el prestador.b) Reparació de defectes de funcionament de la instal·lació de gas:- Atenció per part del prestador qualificat i degudament acreditat en un terminimàxim de 48 hores feineres.— El desplaçament i la mà d'obra (assistència per reparació) fins a 3 hores.— Realització d'un pressupost previ per a la correcció de l'avaria, sense compromísper al client.— En cas que el client accepti el pressupost, la reparació de l'avaria.— No es pot atendre cap avaria abans de la primera visita de manteniment/diagnòsticde la instal·lació.La prestació dels serveis que són objecte d'aquest contracte requereix que lesinstal·lacions estiguin integrades per equips de marques <strong>amb</strong> servei d'assistènciatècnica (SAT) del fabricant a Espanya.4. EXCLUSIONSEn queden excloses les actuacions que no es mencionen expressament com acobertes, i en particular: a) la posada en marxa de la instal·lació de gas, que ha d'estarfeta abans de la visita; b) la revisió d'elements ocults de la instal·lació de gas ocalefacció, entesos com els elements propis de la instal·lació a què no es pot accedirfàcilment; c) el cost de les peces; d) el cost de la mà d'obra a partir de la tercera horacom a conseqüència de la reparació o el manteniment; e) la revisió i reparació delsgasodomèstics, la cuina i el forn; f) les reparacions d'avaries repetitives que no espuguin solucionar tret que sigui substituint l'equipament de gas corresponent; g) lasubstitució de la caldera o l'escalfador; h) la correcció dels defectes que es detectinen les instal·lacions durant les revisions que s'estableixen en aquestes condicionsgenerals, o de les inspeccions de l'organisme control de l'Administració, quan aquestsdefectes provinguin d'una instal·lació defectuosa o de qualsevol canvi substancialque hi hagi fet el client; i) les adequacions que s'han de fer en les instal·lacions com aconseqüència del canvi de la legislació vigent en la data de signatura d'aquestcontracte; j) les inspeccions, assistències o reparacions fetes per persones alienes alprestador o no autoritzades per aquest i els danys causats per aquestes persones. Aaquest efecte, s'entén per persones alienes al prestador les empreses que prestenservei de manteniment, assistència o reparació de la instal·lació i no estan autoritzadespel prestador ni tenen l'ordre de servei corresponent. A aquest efecte, s'entén perordre de servei la sol·licitud que <strong>Endesa</strong> atorga a un dels seus prestadors per fer unservei de revisió, assistència o reparació en les instal·lacions del client; k) tots elsserveis que no s'indiquen expressament en la condició general 2a i 3a.NOTA: en el pressupost previ per a la correcció d'avaries, només es preveuen lespeces i la mà d'obra que excedeixi les 3 hores ja incloses en el contracte.5. PREUEl client està obligat a pagar a <strong>Endesa</strong> els preus que integren el producte contractat ique consten en les condicions particulars. Concretament, el servei és de pagamentanual i s'ha d'abonar en un màxim de dotze mensualitats.Els preus reflectits en les condicions particulars s'incrementen anualment d'acord<strong>amb</strong> l'IPC aplicable.Així mateix, són a càrrec del client, i per tant incrementen el preu aplicable, totes lesdespeses, costos, tributs i pagaments que siguin exigibles, entre els quals hi hal'impost sobre el valor afegit.Qualsevol tipus de promoció, descompte o complement sobre el preu que <strong>Endesa</strong>ofereixi al client es limita a les circumstàncies específiques per a les quals s'hanatorgat o a la durada que estableixen aquelles, i no generen cap consolidació o dret alclient per mantenir del preu esmentat.6. FACTURACIÓ I PAGAMENT<strong>Endesa</strong> ha de facturar <strong>amb</strong> la periodicitat establerta en les condicions particulars laquantitat que ha d'abonar el client derivada d'aquest contracte. No obstant això,s'autoritza expressament <strong>Endesa</strong> a incloure en la factura del contracte de subministramentassociat d'energia les quotes que es deriven d'aquest contracte, per a clientsque hagin contractat el subministrament energètic <strong>amb</strong> <strong>Endesa</strong>. <strong>Endesa</strong> ha de facturarl'import anual repartit entre el nombre de factures anuals corresponents al subministramentassociat.Cal pagar aquesta quantitat mitjançant una domiciliació bancària en el comptedesignat pel client. El pagament s'ha de fer en la data en què l'entitat bancària en quès'ha fet la domiciliació rep la comunicació <strong>amb</strong> l'import que cal abonar. En lesfactures s'han de detallar els preus aplicables, a més dels altres conceptes defacturació. Entre aquests conceptes hi pot haver serveis associats facilitats per tercersal client (distribuïdores, etc.) la prestació dels quals s'ajusti al que estableix lanormativa vigent. En la factura s'han de detallar els impostos i recàrrecs inclosos enel preu, al qual es poden afegir, si escau, tots els altres que s'aprovin legalment oreglamentàriament mentre el contracte sigui vigent.Si s'ha contractat el subministrament <strong>amb</strong> <strong>Endesa</strong>, les condicions han de ser en totsels casos idèntiques a les del contracte de subministrament associat.Les factures no abonades íntegrament en les dates previstes per causes no imputablesa <strong>Endesa</strong> es consideren deute vençut, que es pot executar immediatament. A més,l'impagament de qualsevol factura merita, sense necessitat de requeriment previ,interessos de demora per a persones físiques de l'interès legal del diner més dos puntspercentuals i per a empresaris o empreses, segons el que estableix la Llei 3/2004, de29 de desembre, sense perjudici del que estableixen les altres condicions generals oespecífiques. De manera expressa, el client té esment que, si no es compleix eltermini per fer-ho, sempre que es compleixin tots els requisits que estableixen elsarticles 38 i següents del RD 1720/2007, de 21 de desembre, <strong>Endesa</strong> pot comunicarles dades relatives a l'incompliment del pagament als serveis d'informació d'incomplimentd'obligacions dineràries.Si s'han contractat altres serveis <strong>amb</strong> <strong>Endesa</strong> i es fan pagaments parcials, el client potestablir-ne el criteri d'aplicació segons el Codi civil. Si no s'exerceix aquesta facultat,quan s'hagin cobert els interessos i les despeses, els pagaments efectuats s'imputen ales factures vençudes més antigues de qualsevol subministrament o servei prestat per<strong>Endesa</strong>.7. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONSLes variacions de les condicions de prestació del servei (incloent-hi les econòmiques)causades per disposicions legals o reglamentàries de caire administratiu,mercantil o tributari, o per la interpretació judicial o administrativa d'aquestesdisposicions o de les ja existents en la data del contracte, o l'actualització delsparàmetres d'un producte a conseqüència de l'actualització per IPC, es traslladen alclient, en la mesura que li siguin aplicables, i això no s'entén com una modificació deles condicions establertes.En qualsevol altre cas, <strong>Endesa</strong> pot modificar les condicions d'aquest contracte, <strong>amb</strong>una comunicació prèvia al client i <strong>amb</strong> una antelació de 30 dies naturals a la dataefectiva de la modificació, sense perjudici de la facultat del client de resoldre elcontracte per disconformitat i sense cap penalització. Si no fa saber el contrari en eltermini establert, s'entén que el client accepta les modificacions en la data determinadaper <strong>Endesa</strong>.<strong>Endesa</strong> aplica els preus i condicions nous a la factura. Els preus i condicions nouss'apliquen directament al client fins que es faci efectiva la resolució contractual.8. GARANTIES I RESPONSABILITATSSi la instal·lació està en període de garantia, qualsevol actuació del prestador sobreaquesta pot cancel·lar la validesa de la garantia original davant el servei tècnicoficial. El client, signant l'informe de serveis, queda assabentat de la qüestióesmentada i, per tant, no es pot exigir cap responsabilitat al prestador per aquestsconceptes. Això no obstant, el prestador ofereix una garantia de sis mesos per a lesreparacions fetes per ell, tret que normativament es disposi un termini superior. Lagarantia comença a partir de la finalització de les feines fetes, s'entén que és totalsobre la reparació feta i inclou les despeses de desplaçament, peces i mà d'obra. Lesactuacions en les instal·lacions del client fetes per persones alienes al prestador i elsdanys causats per aquestes persones anul·len la garantia de reparació i tota responsabilitatdel prestador o <strong>Endesa</strong>. Tampoc no són causa de responsabilitat:- Les fallades preexistents en la instal·lació.- Les fallades produïdes en la instal·lació a conseqüència de la manipulacióincorrecta per part del client o d'un tercer.- Les avaries i els danys produïts per força major o cas fortuït.- Els danys produïts pels elements ocults, i expressament els produïts permanteniment inadequat.- El desgast normal de la instal·lació.- Si no es poden complir les obligacions per causes derivades de la instal·lació oen tot cas alienes a <strong>Endesa</strong> o al prestador.9. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTESón causes de resolució del contracte les següents:a) L'incompliment d'alguna obligació del contracte, inclòs expressament l'impagamentde qualsevol de les factures emeses.b) La situació d'insolvència o concurs de creditors, d'acord <strong>amb</strong> els procediments queestableix la Llei 22/2003.c) La modificació de les condicions per <strong>Endesa</strong> en els termes que estableix lacondició específica 7a.d) En casos determinats per la normativa vigent, el desistiment mitjançant lacomunicació expressa i fefaent per part del client en el termini de 7 dies hàbils desque se signi aquest contracte o des que es rebi, en cas de contractació per viatelemàtica o telefònica, i sempre que durant aquest període no s'hagi fet ús del servei.En cas d'impagament per part del client, i sense perjudici del que estableix lacondició específica 6a, <strong>Endesa</strong> pot resoldre aquest contracte si, transcorreguts 15 diesnaturals des de la presentació per al cobrament a l'entitat financera en què el clienttingui domiciliat el pagament de la factura, aquest no s'ha abonat íntegrament.Disputabilitat: aquest contracte es formalitza en les circumstàncies declarades pelclient quant a la instal·lació, les quals constitueixen la base per a l'acceptació delcontacte per part del prestador i fonamenten la validesa del contracte.Així, doncs, el client afirma que les dades indicades relacionades <strong>amb</strong> la instal·lació i<strong>amb</strong> ell mateix són certes, i té l'obligació de comunicar a <strong>Endesa</strong> qualsevol variaciórespecte de les circumstàncies reals de la instal·lació i el client.<strong>Endesa</strong> pot rescindir unilateralment el contracte durant els 30 dies següents a la dataen què tingui esment de la inexactitud, reserva, omissió o variació de les circumstànciesreals relacionades <strong>amb</strong> la instal·lació i el client, sobre les quals es fonamenta lavalidesa del contracte. A més, es reserva el dret a rescindir unilateralment elcontracte si detecta que les instal·lacions del client incompleixen el que estableix lanormativa legal i tècnica aplicable o en cas que, havent detectat un problema queafecti la seguretat de persones o coses, el client no n'accepti la modificació oreparació.10. CESSIÓ<strong>Endesa</strong> pot cedir aquest contracte i els seus drets i obligacions a qualsevol empresaque estigui vinculada a <strong>Endesa</strong>, en què participi <strong>Endesa</strong> o que sigui successorad'<strong>Endesa</strong>, i que pugui prestar en qualsevol moment, durant la vigència d'aquestcontracte, el servei objecte d'aquest. Per fer-ho n'hi ha prou <strong>amb</strong> fer la comunicaciócorresponent al client.Sempre que estigui al corrent del pagament del preu, el client pot traspassar el seucontracte a un altre consumidor que n'hagi de fer ús en idèntiques condicions, <strong>amb</strong> lapresentació prèvia per escrit de la sol·licitud de canvi de titularitat <strong>amb</strong> les signaturesconjuntes del client i del nou titular, i l'acceptació d'<strong>Endesa</strong>, que ha de gestionardavant de l'empresa distribuïdora la regularització del contracte d'accés, a l'efectivitatdel qual queda condicionat aquest traspàs.11. DURADA DEL CONTRACTEAquest contracte de manteniment se subscriu <strong>amb</strong> un any de durada des del'acceptació d'aquest i es prorroga per períodes anuals. No obstant això, les partspoden resoldre aquest contracte mitjançant una comunicació prèvia per escrit a l'altrapart com a mínim un mes abans de la data de venciment. Tanmateix, en cas que elclient resolgui el contracte sense que hagi passat un any, haurà d'abonar les quotespendents fins a completar l'any.Malgrat el que disposa el paràgraf anterior, el client, exercint el dret de desistiment,pot donar per acabat aquest contracte mitjançant una comunicació expressa i fefaent(s'adjunta un model d'escrit) en el termini de 7 dies hàbils des que s'ha signat aquestcontracte (signatura o recepció de les condicions) i sempre que durant aquest períodeno s'hagi fet ús del servei.B) SERVEI DE REPARACIONS URGENTS 24 H1. OBJECTE DEL SERVEIÉs un servei de Reparacions Urgents dels gremis següents en les condicionsespecificades més avall: manyeria, vidrieria, electricitat i fontaneria. El Servei, elduu a terme <strong>Endesa</strong> en qualitat de Gestor, per a la qual cosa contracta els serveisobjecte d’aquest contracte a terceres empreses <strong>amb</strong> la qualificació tècnica i lesacreditacions necessàries per efectuar les tasques objecte d’aquest Contracte (elPrestador).Aquest Servei té el caràcter de prestació voluntària per part d’<strong>Endesa</strong>, per la qualcosa pot donar-lo per finalitzat, després d’haver-ho comunicat prèviament al Client,sense que per això se li pugui reclamar cap indemnització.2. COBERTURA DEL SERVEILa cobertura d’aquest Servei s’estén a les qüestions següents:a) Desplaçament gratuït d’un professional a casa del Client en menys de tres hores.b) Dues hores de mà d’obra gratuïtes.c) Es consideren URGÈNCIA en cadascun dels gremis coberts els casos següents:Fontaneria: Trencament de les conduccions fixes d’aigua pròpies de l’habitatge queprodueixin danys en els béns propis o en els de terceres persones.Es considera instal·lació o conducció fixa la part de la instal·lació que correspon,com el seu nom indica, a la que va unida a la construcció de l’habitatge:• Instal·lacions encastades.• Instal·lacions vistes que corresponguin a instal·lacions fixes (instal·lació desubministrament, xarxa de sanejament, calefacció <strong>amb</strong> els radiadors inclosos, airecondicionat, etc.).A les avaries <strong>amb</strong> fuita d’aigua, no es considera urgència si el Client pot tancar laclau de pas parcial. Si cal tancar la clau de pas general, sí que es tracta com aurgència.No es consideren fixos els aparells d’aire condicionat, l’escalfador, la caldera, etc.,però sí la instal·lació fixa que arriba fins a l’aparell.No es consideren fixes les aixetes i les cisternes, tret que sigui necessari el tancamentde la clau de pas general.No estan coberts els embussos de desguassos.No es cobreixen les conduccions de reg dels habitatges unifamiliars.No s’atenen urgències en instal·lacions de gas.Manyeria: Qualsevol contingència que impedeixi l’accés a l’habitatge o a qualsevolde les seves dependències. Inclou:Obertura de la porta d’accés a l’habitatge per qualsevol contingència que impedeixil’entrada a l’habitatge: pèrdua de claus, robatori, oblit, etc. Inclou l’obertura d’accésexterior en el cas de jardí, pati, etc.Obertura de les dependències interiors de l’habitatge quan hi hagi persones en riscdins d’aquestes dependències.No es cobreix l’obertura del portal de l’edifici.No es cobreix la impossibilitat de tancament de la porta d’accés a l’habitatge.Vidrieria: Trencament de superfícies vidrades que, pel fet de formar part deltancament exterior, impliqui una falta de protecció davant de fenòmens climatològicso actes malintencionats.Electricitat: absència total de subministrament d’energia elèctrica o parcial enalgunes de les fases de la instal·lació pròpia de l’habitatge, sempre que l’origen del’avaria se situï a l’interior de l’habitatge.Si en una zona de la instal·lació surt fum, es considera urgent per haver de tallar elsubministrament.3. EXCLUSIONSA les reparacions de fontaneria queden excloses les peces. No cobreix reparacionsper motius estètics.CONDICIONS APLICABLES A LA CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIAAquestes condicions s’apliquen <strong>amb</strong> independència del producte o serveicontractat.1. CONTRACTACIÓ A DISTÀNCIALes parts acorden que totes les qüestions que es puguin derivar del contracte,incloses, entre d'altres, les notificacions o la contractació d'altres tipus de productes oserveis que <strong>Endesa</strong> ofereixi al client, es puguin comunicar per mitjans telefònics otelemàtics (incloent-hi els SMS), per mitjà de claus d'identificació i altres elementsde seguretat que faciliti <strong>Endesa</strong>. Si es contracta per via telemàtica (o telefònica, encas que s'estableixi d'aquesta manera), el client declara que coneix les condicionsparticulars, generals i específiques dels serveis o productes per al desenvolupamentdel contracte.En compliment del que estableix la normativa vigent (la Llei 34/2002 de serveis de lasocietat de la informació i de comerç electrònic i la Llei 32/2003 general detelecomunicacions), el client té esment que <strong>Endesa</strong> pot enviar les comunicacionscomercials (condició general 14a) a través dels mitjans electrònics facilitats i hoautoritza de manera expressa, tret que el client marqui la casella corresponent a lacondició esmentada o que es comuniqui a través dels mitjans que se li ofereixen. Aaquest efecte, tant <strong>Endesa</strong> com el client estan d'acord a dotar de plena validesajurídica el consentiment que s'ha expressat a través de les claus o codis que s'hanfacilitat en les condicions que s'indiquen per al seu ús, de manera que permetin laidentificació personal d'aquest.2. ACCEPTACIÓ DE CONDICIONSEn cas de contractació telefònica o electrònica dels serveis que s'indiquen en lescondicions particulars, després que <strong>Endesa</strong> ho hagi enregistrat en un format decaracterístiques semblants, aquestes condicions que conformen el contracte, i que estrameten, es consideren confirmació documental del consentiment atorgat prèviament,d'acord <strong>amb</strong> el que estableix el RD 1906/1999, de 17 de desembre. A aquestefecte, aquest contracte s'entén perfet després d'enregistrar el consentiment, senseque calgui que es validi <strong>amb</strong> la signatura del client o la devolució d'una còpia delsdocuments esmentats. Tot plegat, sense perjudici del dret de desistiment del client.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!