14.02.2023 Views

625806534-De-besties-i-bestioles

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Crèdits

Autors i autores dels texts:

Joan Andrés, Josep Porcar, Cisco Miralles, José Juan Sidro, Porcar Queral,

Mireia Andrés, Paqui Roca, Tico Queral, Sònia Querol, Vicent Serra, Antoni Porcar,

Carles Salvador, Salvador Ramos, Vicent Beltran, Ximo Roses i Josep Antoni Pradells.

Pintures originals de Porcar Queral.

Totes les il·lustracions i fotografíes pertanyen als seus autors i autores.

“Portadilles” extretes dels bestiaris d’Albrecht Dürer o inspirades en la seua obra.

Idea original:

Paqui Roca

Edició:

Colla “El Pixaví”

Coordinació:

Joan Andrés

Enric Redón

Impressió:

Ximo Beltràn

NUM. DIPÒSIT LEGAL:

CS64-2023

Biblioteca Bàsica de “EL PIXAVÍ”. Magdalena 2023, Nº XXXII

Col·labora:

PIXAVINS

Joan Andrés SorribesEL TORD A CASTELLÓ

Tico QueralELS SONS DEL SILÈNCI

Sònia Querol

VAM VOLER SER COLMENERS

Antoni Porcar

SANT LLUC SANT MARC SANT JOAN

SANT FRANCESC D’ASÍS

SANT ANTONI ABAT

SANT ROC

SAN MARTÍ DE PORRES
SANTO DOMINGO

DE LA CALZADA

SANT JORDI

SANTA MARGARITA

SANT LLATZER

DE BETÀNIA

SANTA AGNES


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!