27.10.2014 Views

TOIMINTAKERTOMUS V:LTA 1967

TOIMINTAKERTOMUS V:LTA 1967

TOIMINTAKERTOMUS V:LTA 1967

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SVUL

104.662 koulutustilaisuutta,

joissa 1.761.957 osanottajaa

37 jäsenliittoa ja 18 piiriä

3584 seuraa, 624662 jäsentä

304 maaottelua 25 urheilussa

niistä 132 voittoa 31 maasta

TOIMINTAKERTOMUS V:LTA 1967 1968


Suomen Valtakunnan Urheiluliiton

VUOSIKIRJA 1968

ja SVUL:n

ensimmäinen ·suomalainen urheilun tietosanakirja

edullisesti myös osamaksulla

rOIVS·VDEILV 1·2

VUOSIKER TOMUS 1967

Kaksi vankkaa nidettä tulvillaan

pätevää urheilutietoa mukaansatempaavasti

kerrottuna,

loisteliaan kuvituksen havainnollistamana.

I osassa aakkoselliset

hakusanaosastot,

erikoisosasto olympiakisoista,

asiahakemisto. II osa sisältää

tulos- ja ennätystilastot sekä

henkilöhakemiston.

Paljonko yleisöä mahtuu maailman suurimmalle

stadionille? Montako maailmanennätystä

Paavo Nurmi juoksi?

Miten pelataan amerikkalaista jalkapalloa?

Mikä on pitkä kiekko? Mitä tutkivat

urheilusosiologit? Monessako yleisurheilumaaottelussa

Suomi on voittanut

Ruotsin?

Fokus-Urheilu vastaa näihin ja lukemattomiin

muihin urheiluaiheisiin kysymyksiinne

- luotettavasti havainnollisesti.

Toimituskunnan asiantuntemus

takaa esitettyjen tietojen pätevyyden -

päätoimittaja Keijo Virtamo, avustajaasiantuntijoina

maamme tunnetuimmat

u rheiluki rjoittajat.

Koko teos kangask. 120:- , nahkaselk.

140:-. Edullisesti myös osamaksulla -

ei korkoa, ei osamaksulisää, ja kuukausimaksuksi

riittää 15:-.

OTAVA


KANSIKUVA

SVUL:n ansioplaketin kuvio.

Sama kuvio on SVUL:n lipussao

Kuvion keskiaihe on Akseli

Gallen-Kallelan v. 1915 piirtämä

SVUL :n urheilumerkki.

Helsinki 1968 Kirja-Mono Oy.


AKSELI KASKELA

Ajankuva ja urheilu

E lämme nope~s~i kehitt~vässä ja uu~istuvassa yhteiskunnassa.

Stvtstykselltset, taloudelltset ja sosiaaliset

olomme ovat huomattavasti muuttuneet parin viimeisen

vuosikymmenen aikana. Elämän arvoja punnitaan uudelleen

ja mielipiteitä muokataan erilaisille näkemyksille

kaiken olevaisen tarkoituksellisuudesta. Vedotaan

realiteetteihin ja väheksytään aikaisempia tekoja ja tapahtumia.

Radikalismi ja protesti ovat valtteja, joihin

nojautuen suoritetaan mitä mielikuvituksellisimpia tempauksia.

Vanhemman ja nuoremman 'sukupolven välille

on kasvamassa syvä kuilu, joka heikentää kansakunnan

elinvoimaa.

Mistä tämä karikki johtuu? Onko se pitkäaikaisten sotien

jälkiseurauksia. Onko se tosiaankin maailman nuorison protesti

edellisen sukupolven suorittamalle hävitykselle. Vai

onko se kauko-ohjattua toimintaa uuden sekasorron aikaansaamiseksi.

Jo~ tapauksessa moraalikäSlitteet ovat höltymässä.

Kunnioitus arvossa pidettyjä elämäntapoja kohtaan on

saanut vakavia iskuja. Häveliäisyyden raja-aidat kaatuvat

yksilövapauden vaatimusten tieltä. Demokratian nimissä pyritään

luomaan uusia järjestelmiä, jotka käytännössä johtavat

tois1:ein.sa syyttelyilh.i.n ja pettymyksiin.

On selvää, että olot ja tavat muuttuvat aikojen mukana. Ei

ole kuri.tenkaan samantekevää, mihin suuntaan ne muuttuvat.

Vaikka viimeaikaisissa muutoksd.ssa on paljon positiivisiakin

puolia, rlIi.in kuitenkin negatiiviset 1!miöt selvästi osoittavat

rappeutumisen merkkejä. Tästä syystä on asiaan kiinnitettävä

vakavaa huomiota. Onhan kysymys kansakunnan tulevaisuudesta.

Usealla vastuunalaisella taholla onkin ryhdytty toimenpiteisiin

kehltyksessä es1intyvien epäkohtien torjumiseksi. Huomattavana

apuna tässä työssä On ollut urheilu. Kaikki,alla

maassamme toimivat urheiluseurat ovat jatkuvasti saaneet

riveihilIlsä nuorisoa, joka siellä on löytänyt toiminrt;ahalulleen

tyydytystä ja välttynyt siten harhateiltä. Si·ellä nuoret ovat

saaneet irtlselleen selvän tavoirtJteen - pyrkimyksen kehittyä

hyviiksi urheiLijoiksi. Päästäkseen sellaiseksi on ollut noudatettava

tiettyjä elintapoja ja harjoitettava irtseään. Näin on

syntynyt urheilusta kasvaltustekijä, joka myöhemmälläkin iällä

4

vaikuttaa ihmisen keh.iJtykseen. LisäkaJIlIlustimena nuorelle

urheiLijalle ovaIt olleet myös esikuvat, jotka ovat saattaneet

hänet jatkuvastli. ponnisrtlamaan yhä korkeampiin päämääriin.

Esikuvia me tarvitsemme nimenomaan nykyaikana. Ilman

ihanteirtJa ei nuoren ihmisen henkinen ~ehiJtys löydä toivottua

sUll'Il.taa. Urheilu tarjoaa niitä nuorille yllin kyllin.

Sen vuoksi meidän urheilu väen on saatava nuorisoa yhä

enemmän urheilun pariin. Ermenkaikkea slJle on saatava johdettua

toimintaa. Sillä me osaltamme autamme yhteiskuntaa

selviytymään a.ik.akJautemme ongelmista. Siten me edistämme

myös itse urheiil.ua, jolta laaja kansa vaatii jatkuvasti näkyviä

suorituksia.

Tämän toteamuksen valossa Suomen Valtakunnan Urheiluliitolla

maamme johtavana urheilun keskusjärjestönä on entistäänkin

tärkeämpi tehtävä hoidettavanaan.

20 vuoden ajatta ovat ne SVUL:n toiminnassa saavutetut ansiot,

joiden johdosta toimitusjohtaja Kauno Rintakoski (vasemmalla) sai

60-vuotispäiväonnittelujen yhteydessä SVUL:n puheenjohtaja

Akseli Kaskelan luovuttaman SVUL:n kultaisen ansioplaketin.

Toimitusjohtaja Rintakoski on SVUL:n Tuen ensimmäisiä jäseniä

ja Tuen monivuotinen puheenjohtaja.

5


SVUL

VALTAKUNNALLINEN

SUURJÄRJESTÖ

SUUREN KEmTYKSEN VUOSIKYMMEN vv. 1958-1967

Jäsenliittojen maara

kasvanut 7 vuodessa

yli 2-kertaiseksi

Vuosi

I Jäseniä I Seuroja·

I Liittoja I

1958 376.338 1.447 17

1959 405.261 1.540 17

Uudet jäsenliitot

17

1960 418.705 1.559 17

Kaunol uistelulii t to

1961 436.927 1.586 20 Kuntourheiluliitto

Lentopalloliitto

1962 562.137 1.736 27

1963 587.202 2.083 31

1964 602.706 2.197 32 PurjehtijaliItto

1965 605.006 2.239 34

Ratsastajain- Ampujainliitto

liitto

Golfliitto

Routuliitto Kanoottiliitto

Tennislii tto 5-ottel ulii tto

Pöytätennisliitto

Judoliitto

Sulkapalloliitto

Moottoriliitto

Moottoriveneliitto

Vesihiihtoliitto

7

-

1932

-

1960 1967

Henkilöjäsenten maara

kasvanut 61 vuodessa

yli 200-kertaiseksi

1966 609.450 2.294 36

Salamapalloliitto

Ampumahiihtoliitto

1967 624.622 2.323 37 Kävelyurheiluliitto

• Seuralukuun eivät siSälly seurojen 1.261 itsenäisesti toimivaa rekisteröityä

alaseuraa ja kyläosastoa.

3.065

1926 1936 1946 1956 1967

6

7


Valtiomies -

urheilujohtaja

Otteita sosiaalineuvos Kaskelan puheesta, jonka hän piti paljastaessaan

tasavaHan presidentin muotokuvan 29. 4. 1967.

Aimo Tukiaisen

muovaama

Urho Kekkosen

muotokuva.

omistaa SVUL

Aikakirjat kertovat, että yli p';10livuosisataa sitten, siis

ennen maamme itsenäistyrn.istä, oli Kajaanin yhteiskoulussa

urheilua ja kirjallisuutta harrastava oppilas, joka jo 14-vuotiaana

valittiin paikkakunnan voimistelu- ja urheiluseuran Ka-

8

Ote 17-vuotiaan sihteerin kirjoittamasta SVUL:n Kainuun piirin

toiminta kertomuksesta.

jaanin Kipinän johtokunnan jäseneksi. Kolme vuotta myöhemmin

hänelle uskottiin mainitun seuran puheenjohtajan tehtävä

ja samanaikaisesti. häJnestä tuli SVUL : n KaiJnuun piirin johtokunnan

jäsen ja sihteeri.

Näin alkoi sangen varhaisessa vaiheessa Urho Kekkosen

työ järjestötoiminnan alalla. Se tapahtui samanaika,isesti hänen

aktiivisen kilpailijakehiityksensä kanssa, joka johti myöhemmin

yliopislto-opiskelunsa aikana Suomen mes.taruuks.iin

asti. 185 cm korkeushypyssä vuonna 1924 oli Setl1 ajan huipputuloksia.

Hän oli myös erinomainen pikajuoksUja, mm. 100

m. ll,O sek. Vauhdittomassa 3-1oikassa hän saavu1lti silloisen

epävirallisen maahlman elllIlätyksen tuloksella 972 cm. Kainuun

9


piirin mestaruuksia hänellä on kaikkiaan 37 kpl, käsittäen mm.

1500 metrin juoksun ja 10-ottelun. Piirin ennätys 100 metrillä

oli hänen hallussaan 39 vuotta. Mitkä olisivatkaan olleet tulokset,

jos hän olisi käyttänyt harjoiltuksiinsa enemmän a1kaa.

Mutta hän oli omien sanojensa mukaan "kylmiltään urheilija".

Hän piti erityisesti kJilpailemisesta. Lauri Miettinen kirjoittaa

Urho Kekkosen 60-vuotisjuhlajulkaisussa: "En tunne ketään

lukuis.ista urheilutovereistani, joka siinä määrin rakastaisi liikuntoa

ja osaisi. niin poikamaisesti nauttia ponnistuksen riemusta

kuin Urho Kekkonen." Ehkä emme erehdy, jos sanomme,

että hänen fyysinen kuntonsa ja henkinen vireytensä, vapautumis-

ja latautumiskykynsä ovat perintönä vanhemmilta

ja esivanhemmilta, Keslci- ja Itä-Suomen korvenraivaajasuvuilta.

Tätä kallista perintöä on Urho Kekkonen osannut järkevästi

vaali'a koko elämänsä ajan.

Kilpaurheilun oheUa Urho Kekkosta kiinnoSlti jatkuvasti urheilun

järjestötoiminta, johon hän joutui kiåJnteäs,ti mukaan

1920-luvun loppupuo·lella varsinaisten lainopin opintojensa

päätyttyä. V. 1928 hänet valittiin SVUL:n urheilujaoston jäseneksi

ja seuraavana vuonna sen puheenjohtajaksi. Siitä alkoi

hänen 19 vuotta kestänyt toimikautensa maamme yleisurheilun

johdossa. Siihen sisältyi runsaasti uranuurtavaa rakennustyötä,

taistelua, voittoja ja pettymyksiäkin. Puheenjohtajuu-

10

Urho Kaleva Kekkonen

- Suomen mesrbari ko·rkeushypyssä v. 1924 (185 cm)

- Epävir. maailmanennätys vauhdittomassa 3-loikassa

(972 cm)

- Kainuun piirin ennätys 100 m:llä (11,0 sek.) kesti

39 vuotta

- 37 KaiJnuun piirin mestaruutta

- SVUL:n Kainuun piirin johtokunnan jäsen

v. 1917-20

SVUL:n urheilujaosrton puheenjohtaja v. 1929-31

Suomen Urheiluliirton puheenjohtaja v. 1932-47

Suomen Olymp~alaisen Komitean jäsen v. 1931-37

Suomen Olympi.a1aisen Komitean puheenjohtaja

vv. 1937-40>

- Suomen Urheiluli~ kunniapuheenjohtaja

- SVUL : n kurmi.aj äsen

- Suomen Urheilun Suuri Ansioristi

tensa alkuvuosina hän osallistui tehokkaasti SVUL: n sisäisen

organisaation muuttamista tarkoittaviin järjestelyihin. Erikoisurheilun

aloja edusrtavien jaostojen työ ei päässyt edistymään,

koska niiden hallinnollinen, taloudellilnen ja lcilpailullinenkin

toi:miJnta oli suuressa määriin keskusjohdon käsissä, jolla

taas ei ollut tarpeeksi voimaa ja asiantuntemustIa asioiden hoitamiseksi.

Jaostot oli saatava muutetukså. iltsenäisiksi erikoisliitoiksi

jolloin niiden toimintlaedellytykset tulisivat ajan vaatimuksi:~

vastaaviksi. Näin tapahtuillcin vuosia kestäneiden sitkeiden

selvittelyjen jälkeen. Siten syntyi v. 1932 myös Suomen

Urheiluliitto, joka puheenjohtajansa taitavalla johdolla

kehilttyi vähitellen maan suurimmaksi erilkoisliitoksi.

Los Angelesin ja myöhemmin Berliilnin olympiakiso~ssa , joissa

Urho Kekkonen tOOmi joukkueittemme johtajana, yleisurheilumme

saavutti loistavia voiJtto}a. Sen sijaan vuodeksi 1940

Helsingille myönnetyt olympiakisat, jota ennen Urho Kekkonen

oli valittu myös Suomen OlympiJakomiJtean puheenjohtajaksi,

sortwvat jo valmisteluvaiheessa sodan jalkoihln. Välirauhan

aåk.ana v. 1941 Ruol\:sin aloititeesta suoritettu maaottelumarssi

muodostui taas ainutlaatuiseksi tapahtumaksi maailman

urheiluhisioriassa. Silloin talvisodan ankarat koettelemukset

kestänyt yksimielinen Suomen kansa antoi ihmeellisen

näytteen elin voimastaan ja tulevaisuuden uskostaan, saavuttlaen

ylivoimaisen voiton Ruotsista. Maaottelumarssin päätoimikunnan

puheenjohtajana tOOmi Urho Kekkonen.

Tällaiseen yhteisesiiIlltymiseen ja eri urheiJ.ujärjestöjen välisen

toiminnan eheyttä.rniseen Urho Kekkonen on pyrkinyt

useita kertoja urheilujohtokautensa aikana ja myöhemmin

vielä Tasavallan Presidenttinä ollessa>am. V. 1934 SVUL:n

kongressissa hallitussihteeri Kekkonen piti alusrtuksen valtakunnallisen

urheiJ.uliirton aikaansaamisesta. Asiaan suhtauduttiin

myönteisesti ja opetusmilnisteriö asetrti komitean kysymystä

tutkimaan ja tekemään srl.iJtä esttyksen. Tämä tärkeä asia ei

kuitenkaan. päässyt mietintöä pidemmälle. Seuraavan kerran

lakit. tohtori Kekkonen otti yhteistoimintakysymyksen esille

korkealla foorumilla. Se tapahtui vuonna 1936 eduskunnassa,

jolloin hän budjetiJn käs:ittelyn yhteydessä valtioneuvostJon jäsenen

ominaisuudesSla 1ausUli mm.: "Silloi,n kun valtiovalta

katsoo urheilutoirnilman sellaiseksi, että såJtä on syytä valtion

varoilla avustaJa, on valtiolla nähdäkseni moraalinen oikeus

möskin odo1:Jtaa että sen avustuksella toimivat järjestöt ovat

valIJlili.,t antama~ jäsenensä mukaan urheiluedustuks'€n käytettävälGi.

KansaiInvälisen l.i.åt.on säännöt eivät nähdäkseni tule

tekemään esteirtä Suomen Urheiluliiton ja Työväen Urheilulii-

11


ton väliselle yhteistoiminnalle, jos me keskenämme hyvässä

yhteisymmärrYksessä, poli'ilttiSIten nikkarien siihen puuttumatta,

saamme aSLan järjestää."

Kesti joitakin vuosia ennen kuin mielialat pehmenivät yhteistoiminnan

asteelle. AsåJaJa edisti, joskin väkinäisesti, edessä

olevien vuoden 1940 olymP~akiJsojen valmistelu. Kisojen järjestäminen

edellytti luonnollisesti koko kansan mukana oloa.

Sopimus synty:i, kosklien aJluksi lähinnä iJtse olympiakisoja, jOJt-

1m kuten edellä maWttiin jäivät kuitenkin pitämättä. Talvisodan

päätyttyä, yhteisten kohtaloiden kOuluttam1na, saatiin

aikaan yhteisrtyösop.imukoot kaikilla urheilun aloilla. Mutta

jatkosodan jälkeen, poliittisten olojen vaikutuksesta katkesi

yhteistyö järjestöjen välillä. Sen jälkeen on yhteistoimintaa

harjoitettu V'aihtelevalla menestyksellä, milloin sitä On ollut

enemmän taåkka vähemmän tJailkka ei ollenkaan. Tällä hetkellä

se on kuiten1cin laajemmalla pohjalla kuin koskaan a,ikaisemmiJn.

Tähän ilahduttavaan asiaintilaan on Tsavallan Presidentillä

ollut ratkaiseva vaikutuksensa.

Järkiperäisen liJikunnan harjoittamista on Tasavallan Presidentti

piltänyt ni.i:n tärkeänä, että hän VUOIUlia 1965 käs:iJtteli

asiaa uudevuoden radio- ja televisiopuheessaan. Sen loppuosaSSa

hän lausui: "Tässä ei ole kysymys pelkästään yksilöä

koskeV'asrta asiasta. On miltä suurimmassa määrin koko yhteiskunnan

etu, että sen jäsenet ovat terveitä ja työkykyisiä, ruumiillisesti

ja henkisesti tasapainoisia kansalaisia. Jatkuva ja

määrätietoinen liikunnan harjoitus On tästä näkökulmasta trarkiasteltuna

kansalaishyve."

Herra TasavaUan Presidentti.

Tuntien suurta otollisuUJtrta Teidän mon~puolista ja arvokiasta

työtänne kohtaan maamme urheiluelämän ja liikuntatoiminnan

edisrtäjäJnä ja SUUl1IlJan näyttäjänä sekä koulupojasta

lähtien SVUL : n riveissä kasvaneena ja sen kehitykseen tehokkaasti

varikuttaneena urheilun johtajana pyytää SUOMEN

VALTAKUNNAN URHEILULIITTO saada paljastaa Teidän,

arvois'an kunniajäsenemme, muotokuvaveistoksen.

Olkoon tämä veistos uudessa toimital()SSiamme kunnåapaikalla

kertomassa meille ja meidän jälkeen tuleville sukupolville

miehestä, joka suuren valtJi,omiehen ohella oli suuri urheilun

johtaja.

Talviolympialaiset Grenoblessa

x talviolympiakisat pidettiin helmikuun 6-18 pnä 196~

Ranskassa. Kisojen keskusp~ana oli Gr~bl~ . ~aup~,

. ·t tt·· pika ja taitoluistelun seka JaäkiekkOllun

Jossa suon e . ID1l ' .. - .. . .. G bl ympäkilpailut.

MUIden laJien kilpailut pidettii? reno e~ .

ns,on . ..... ...._, Ikw.VIur . heilukeskuksissa seuraavasti: AutranslSs'a . . . PI-

..

tuus- Ja . ampuma hiihto se k· a 70 m·n . mäenlasku , St. . NltZlenssa .. Al

90 m:n mäenlasku, Chamroussessa ~don ~lppilaJlt, . pe

d'Huezissa keIkkailu ja Villard-de-LanslSSa o.hJ.aske~kaIlu.

Kilpailuihin osallistui 37 maan jo~eet: JO~sa oli. yhteer:-

.. 1355 kilpailijaa. Paras pistemaa 011 Nona, Joka ~1llesten .Ja

sa .sten laJ·eissa sai yhteensä 103 pistettä. Suomi S~I 51.,5 PIS~

naI .. . . . .. ksi Enit ffiltaletta saI

trettä, millä se SlJoirttui seItsemanr:.e..: en.. . ,

N . . _1._ miehet ja naiset keraslVat yhteensa 14 ffil~lia

orJ a, J OHACI 1· t . t 5 ffilta

(6 kultaa, 6 hopeaa ja 2 pronssia) .. Suoma.als~ saI":?: . . mita=

lia (1 kulta, 2 hopeaa ja 2 ?ror:ssla~: Kaikbaan paasl

leille 15 maata kisojen 35 kilpailulaJIssa: . . .. _

Suomen kisajoukkueen ylijohtajana 011 Ali ~osk~aa, .hllh

tojoukkueen johtajana Hannu ~o~~~.v~ori, ?lkalUlstelt~Jouk=

kuoon johtajana Aarno Pajunen Ja JaäkiekkoJoukku.een Johta

jana Pekka Airtero.

SUOMALAISTEN SIJOITUKSET TALVIOLYMPIAKISOISSA

1964 INNSBRUCKISSA JA 1968 GRENOBLESSA

Sijoitukset

1964 Innsbruck 1968 Grenoble

Luku I Pisteitä Luku I Pisteitä

Kultamitaleita 3 21 1 7

Hopeam~leita 4 20 2 10

Pronssimitaleita 3 12 2 8

4. sija 2 6 4 12

5. sija 3 6 6 12

6. sija 3 3 3 2,5

Pisteitä yhteensä 18 I 68 18 I

7-10 sija 12 7

11-20 sija 20 19

21-30 sija 13 13

31-40 sija 3 8

41 50 sija - 3

51 ,5

Yhteensä sijoja I 66 I 68 13

12


8

OLYMPIATULOKSEMME TALVIKISorSSA

Suur-

GRENOBLESSA 1968 Alppilajit Syöksy Pujottelu pujottelu

Miesten hiihtolajit Ulf Ekstam 30 18 36

Raimo Manninen 30

Eero Mäntyranta II III 15 III

Kalevi Laurila 4 6 11 III

Kalevi Oikarainen 10 7 III

Hannu Taipale 14 III

Arto Tiainen 16

Pauli Siitonen 19

]

~ I

:~

I

0

....

~E ~

] El El El

:~

El 0 en ' ~

;:s 0 :a

.!


Jännittävimpiä hetkiä Grenoblen talvikisoissa elivät suomalaiset

miesten 4 X 10 km:n viestinhiihdon loppukirin aikana. Kahden

ensimmäisen osuuden heikon alun jälkeen oli Suomen joukkue neljäntenä

Neuvostoliiton jälkeen. Kolmannella osuudella Kalevi

Laurila hiihti mainiosti ja kavensi eroa Neuvostoliittoon 40,1 sekunnilla.

Kun Eero Mäntyranta lähti ankkuriosuudelle oli eroa

vielä 25,7 sekuntia. Eero hiihti lujaa, sai karkulaisen kiinni ja

maalisuoralla käytiin katkera ja jännitystäyteinen kaksinkamppailu.

LoppumetreiHä Eero sauvoi vimmatusti ja repäisi 0,5 sekunnin

eron. Viestinhiihdon pronssimitali oli voitettu Suomelle.

Suomen jääkiekkojoukkue

on kauan

kärkkynyt MM- ja

Olympia kilpailuj en

viidettä sijaa. Grenoblen

talvikisoissa

se viimein onnistui.

Jääkiekkoilijamme

ilahduttivat muutenkin

suomalaisia urheilun

ystäviä: tulihan

kisojen jääkiekkosarjan

A-otteluissa

mm voitto Kanadasta,

mikä oli kisojen

eräs suurimpia yllätyksiä.

Mainiosti pelanneen

joukkueemme

parhaana pistemiehenä

palkittiin

hopeakiekolla Lasse

Oksanen ja kaikki myöntävät, että joukkueemme tuki ja turva oli maalivahti

Urpo YlÖnen. (kuvassa)

16

Paras suomalainen pikaluistelija ja samalla tietysti paras naispikaluistelijamme

Grenoblen talviolympiakisoissa oli Kaija Mustonen.

Hän teki sen mihin muut eivät näissä kisoissa yltäneet, toi Suomeen

kultam:italin. Kultamitalinsa Kaija luisteli. 1.500 m:n matkalla,

jonka lisäksi hän valtasi hopeamitalin 3.000 m:Hä, oli 1 .. ~0~

m:Hä neljäs ja 500 m:Hä kuudes. Hänen erinomaista kunt~aan t~na

vuonna osoittaa sekin, että hänen nimissään on v. 1968 IUtsteltuma

kaikilla matkoilla niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin Suomen

ennätykset. Aiheetta hän ei ole saanut "Kulta-Kaijan" nimeä.

2 SVUL 17


Suomen Urheilulehti 70-vuotias

Urheilun alkaessa viime vuO&isadan lopulla muotoutua järjestetyksii

toiminnaksi syntYi myös alan julkaisujen tarve. Urheilutoiminnan

johtopaikalla oli niihin aikoihin pääasiassa

ruotsinkielistä sivistyneistöä, jonka vuoksi ensimmäiset julkaisutkin

olivat ruotsinkielisiä. Vanhin Suomessa julkai!>tu urheilulehti

oli v. 1881 toimintansa aloittanut S p 0 r t e n, joka

sai seuroojikseen muita julkaisuja. Viime vuosisadan lopun

poliirtltiset olot olivat kuitenkin niin vaikeat, että ooadakseen

ilmestymisoikeuden oli käytännössä jokaisella numerolla oltava

eri nimi mikä tietysti vaikeutti lehitJien toimintaa.

SuomenkJiellsen urheilujulkaisun tarve tunnetbiin varsin voimaldcaana

1800-luvun lopun suomenkielisilssä urheilijapiireissä.

V. 1886 ryhtyikin lääket.kand. Onni Ruuth julkaisemaan

UI j a s -nimistä urheiluleh1:eä, joka ilmoitti olevansa "urheuden

ja re;ippauden edustaja". Lehti ilmestYi vain 2 vuotta ja

kokonaista 10 vuotta saivat suomalaiset odottaa ennen kuin

uusi lehti. ilmestyi. V. 1897 alkoi Edvard Mechelin julkJai!>ta

lehteä, jonka nimi oli U r hei 1 i j a, mutta se eli vain tammikuusta

heinäkuun loppuun, jona aikana ilmestyi 6 numeroa.

Luovutammekin nyt puheenvuoron itselleen "Suomen urheilun

isälle". Näin kertoi Ivar W i 1 s k m a n v :n 1928 Suomen

Urheilulehden 3 O-vuotisjuhlanumerossa : "Tuli sitten v.

1898 tammikuun 6 päivänä allekirjoittaneen luo kaksi nuorta

opt1Jajaa, mruisterit Albin Järvinen ja W olmari K~en. He

huomauttivaIt miJten moossamme jo oli olemassa kolmisenkymmentä

voimisteluseuraa ja että pari kertaa (vuosina 1886 ja

1894) oli meillä jo toimeenpantu yleisiä voimis'telu- ja urheilujuh1iJak:in

sekä että urheil.uharrastus vallan ilmeisesti näkyy

maassamme leviävän. Näin ollen olisi urheiluaatleen äänenkianJn.a.1:JtJajan

aikaansaaminen vallan välttämättömän tarpeen

vaatima. Vierooni pyysivät minua heidän toivomuksiensa toteuiltajaksi.

Olinkin valmis lupaukseni antamaan ... "

Ja näin ryhdyttlliin tuumaSita toimeen. Valmistava kokous pidetmin

Ylioppilastalolla 12. 1. 1898. Alku ei ollut lupaava sillä

kokoukseen saapui kokoonkutsujien lisäksi vain 2 henkilöä,

maJisterit Onni Hal1sten ja Väinö Kahilainen. Perustava kokous

päätetJtiin kuiten.k:in" pitää kolme päivää myöhemmin, poliittisten

syiden vuoksi Wilskmanin kotona. Tähän kokoukseen

saapuivat uusma miehinä maisterit Ernst Lampen ja A. H.

Petander sekä toimittaja Janne Sjögren. Lehti päätettiin perustaa

ja sille annettiin nimeksi SUOMEN URHEILULEHTI.

18

Ivar WHskman

Suomen Urheilulehden perustaja

ja vastaava toimittaja

vv. 1898-08

Aaro Laine

Suomen Urheilulehden vastaava

toimittaja v:sta 1966

Moni1llaiset vaiheet Urheilulehti on kokenut perustamisensa

jälkeen. Se on muuttunut useita kertoja m~odoltaa~, si:>ällöltään

ja omistussuhteiltaan. Lehti ilmestYi alkakausilehti.tyyppisenä

vuoteen 1923, jolloin se siirtYi sanomalehtimuotoo~.

Lehden kOlko on vaihdellUJt vielä tämänkin jälkeen samoin kUln

sen ilmestymiskertojen lukumääräkin. Alkuperäisiltä omis,tajilta

lehti siirtYi v. 1906 Ivar WilSikmanin omis,tukseen, joiloin

Wilskman SVUL:n puheenjohtajana "onnellisella tavalla persoonassaan.

yhdisti sekä SVUL:n että maamme johtavan urheilulehden".

V. 1908 Wilskman luopui lehden omistuksesta

ja vastaavan. toimittajan velvollisuuksisrtJa. Lehteä julkaiSlivat

nyt "nuorten urheilijain muodostama yhtymä", kunnes sen

osti Kustannus Oy Otava v. 1918. SVUL osti. Urheilulehden v.

1921, jolloin siitä tuli järjestölehti niin, että se oli muidenk~

järjestöjen kuin SVUL:n äänenkannttaja. Martti Jukola to·lmitussihteerinä

teki Urheilulehdestä suositun suurlehden. 1931

SVUL myi lehden toi.m1tusjohtaja A. Lassilalle, mutta lehti

pysyi liilton äänenkannattajana. 1932-42 lehden omisti Urheilijain

Kustannus Oy, minkä jälkeen sen omisti Suomen Palloliitto

1943-50. Vuodesta 1951 on Urheilulehti jälleen ollut

SVUL : n omistamana.

19


Suuria vieraita on vuoden

aikana yhtenään tutustunut

SVUL:n urheiluhalleihin.

Vierailijoita

on käynyt kaikista

maanosista. Myös Helsingin

kaupunginjohtajat

kävivät henkilökohtaisesti

tutustumassa

kuntokoulun välineistöön

ja talon saunaan

sekä uimalaan. Kuvassamme

vasemmalta:

opetus- ja sivistystoimen

johtaja A. K. Loimaranta

ja teollisuustoimen

johtaja Hjalmar

Krogius i sännöitsijä Vilho

Nurmen opastuksella

kuntokokeessa.

Töölön Urheilutalon monikäyttöisessä urheiluhallissa voidaan pelata aamusta iltaan

viitta eri pallopeliä, voimistella ja voimailla. SVUL:n suurimmat kokoukset pidetään

myös tässä hallissa. Kuvassa on käynnissä lentopallo-ottelu kahdella eri pelialueella .

.....

Uimahallin altaat eivät

ole suuren suuria,

suurin 8 X 25 m,

mutta halli kipakkalÖylyisine

saunoineen

ja viihtyisine par­

20

vekkeineen on saavuttanut

yllättävän

suuren suosion: 91.000

käyntiä 7 kk:n aikana.

Kuntokoulu aukaisi

ovensa maaliskuun

viimeisenä pawana

ja kun ovi sulkeutui

vuoden viimeisenä

pawana oli yksin

kunto koulussa saavutettu

49.500 käyntiä.

Yli 1.000 henkilÖä

pitää kuntoaan

yllä säännöllisin harjoituksin.

21


?;' ............ tn~(\)tn

~~ ~2·g~~ : 8

o "''''

.~ .... ~~~~ . ~

(\) 28 (\) ~. ~ ?;'

~~~O'~~§

;; ' ~C"'t-~E:~~

o>?;'~"' : (\) ~ i:>~'

• '" f:.. ~ '->. l>.e ..: S"':); "':

~~........ ;;=

~.g-~;>",5 g ~

.. I\J~ ~ ~ : ~~ ~

(,n I I ;::3 if"l.t"t-~.

(\)o~


XIX Kesa-olympiakisat Mexico Cityssä lokakuun 12-":'27 päivinä v. 1968 Yleis ohjelma.

Urh.laji Su 13 Ma 14 Ti 15 K 16 To 17 Pe 18 La 19

Yleisurheilu 10.00+15.00 10.00+ 15.00 10.00+15.00 10.00+15.00 10.00+15.00 10.00+15 10.00+15.30

Koripallo 9.00 4 pel. 9.00 4 pel. 9.00 4 pel. 9.00 4 pel. Lepo 9.00 4 pel. 9.00 4 pel.

17.00 4 pel. 17.00 4 pel. 17.00 4 pel. 17.00 4 pel. 17.00 4. pel. 17.00 4 pel.

Nyrkkeily 14.30+19.00 14.30+19.00 14.30+19.00 14.30+19.00 14.30+19.00 14.30+19.00 14.30+19.00

Alkukierr. Alkukierr. Alkukierr. Alkukierr. Alkukierr. Alkukierr. Alkukicrr.

Melonta

Pyöräily 10.00 100 km Lepo 10.00+14.00 10.00+1-1.00 10.00+14.001

Jouk. aika-a Kars.+1I4F gr.a+ker.e Kars 1I4-F

1I8-F, S1


Ur h eilu

I s änma a

OLYMPIAVOITTAJAT SVUL-VIIKON PÄÄJUHLASSA: heitä oli 45 , vasemmalta lukien ' Lydia

Wideman-Lehtonen; Oslo 1952: naisten 10. km hiihto, Sten Suvio; Berliini 1936 : nyrkkeily 67 kg,

Kalle Anttila: Antverpen 1920.: vapaapaini 67 kg, Pariisi 1924: kreikkalais-roomalainen paini 62 kg,

Mirja Hietarnies (Eteläpää) ; Cortina 1956 : naisten 3 X 5 km viestinhiihto Pentti Hämäläinen '

Helsinki 1952: nyrkkeily 54 kg, Eino Leino; Antverpen 1920.: vapaapainl 73 ' kg, Sirkka Polkune~

(Vilander) ; Cortina 1956: naisten 3 X 5 km viestinhiihto, Sylvi Saimo; Helsinki 1952 : naisten 500

m kajakki-yksikkö melonta, Edvard Westerlund; Pariisi 1924 : kreikkalals-roomalainen paini 79 kg,

Snri Rantanen; Cortina 1956: naisten 3 X 5 km viestinhiihto, Yrjö HJetanfln ; Helsinki 1952: 1 000

m kajakki-kaksikko melonta, Arvo Haavisto; Amsterdam 1928: vapaapaini 73 kg, SUlo Nurmela ;

Garmisch-Partenkirchen 1936: 4 X 10. km viestinhiihto. Kurt Wires; Helsinki 1952 : 1 000 m kajakkikaksikko

melon ta, Kaarlo Mäkinen; Amsterdam 1928: vapaapaini 57 kg, Klaes Karppinen ; Garmisch-Partenldrchen

1932: 4 X 10. km viestinhiihto, Julius Saaristo ; Tukholma 1912 : keihäänheitto,

Matti Lähde; Garmisch-Partenkirchen 1936: 4 X 10. km viestinhiihto, Hermann! Pihlajamäld; Los

Angeles 1932,: vapaapami 62 kg, Urpo Korhonen; Oslo 1952: 4 X 10. km viestinhiihto, AIbin Stenroos

; ParusI 1924: maraton. Kyösti Lehtonen ; Melbourne 1956 : kreikkalals-roomalainen paini

67 kg, Veli Saarinen; Lake Placid 1932: 50. km hiihto, Paavo Nurmi ; Antverpen 1920.: 10. 000 m,

8 000 m maastojuOksu, 8 000 m maastojuoksun jOukkuekilpailu. Pariisi 1924 : 1 500 m , 5 000 m,

10. 000 m maastojuoksu, 3 000 m joukkuejuoksu. 10. 000 m maastojuoksun joukkueldlpailu, Arnster-

d m 1928 : 10. 000 m, Veikko Hakulinen; Oslo 1952: 50. km hiihto, Cortin~ : ,30. km hiihto, Squaw

V~I 1960. ' 4 X 10. km viestin hiihto, Veikko Huhtanen; Lontoo 1948:volmlstelun12-ottelu,hevosvOi~i~telu,

'voimistelun joukkueldlpailu, Heikki Liimata!nen; AnjtvukerPkenk~1920:1 8 oooT ~ i.'i~f~~

'uoksun 'oukkuekilpaJlu, Pariisi 1924: 10. 000 m maastoJuoksun 0 ':ie ,1 pal u' , aplO , ~ ,

hslo 1951 4 X 10. km viestinhiihto Kalevi Laitinen; Lontoo 1948: vOimistelun ~oukkuekilp,aIlu !

Toivo Lo~kola' Amsterdam 1928: 3 000 m esteet, Antti Hyvärinen; Cortina 1956: mäenlasku, Emarl

Teräsvirta' Lontoo 1948' voimistelun joukkuekilpailu, Harri Larva; Amsterdam 19,28: 1500 m.

Kalevi Hä~äläinen (Lar~an takana) Squaw Yall,ey 1960. : 50. ,km hiihto .. Heikki SaVOlaInen;, Lontog

1948' hevosvoirnistelu voimistelun joukkuekilpaIlu, Eero Mantyranta, Sq':iaw ValleY 1960,I' 4 fg3~

km ;"iestinhiihto Innsbruck 1964 : 15 km hiihto, 3D km hiihto, Lauri Lehtmen; L os An ge es , :

5000 m Eugen 'Ekman; Rooma 1960, hevosvoimistelu, Veikko Kankko'!en ; I~bruck 1964: , plem

mäld Ludowika Jakobsson (Kankkosen takana); Antverpen 1920.: parlkaunolwstelu .. IJ~ Salmine~'

Berliini 1936: 10. 000 m, Väinö Huhtala; Squaw Val,ley 1960: 4 X 10. I,un vlestin~hto, Cl,as

Thunb'erg; Chamonix 1924: 1500 m pikaluistelu, 5000 m PI,kaJustelu, ,PIkalUIstelun ~ laJm Yhtel~~

kilpailu St Moritz 1928 : 500 m pikaluistelu, 1500 m pikalwstelu, TapIO ~utavaara, Lont


SVUL:n organisaatio

Nopea väistö.

Harhautus. Laukaisu. Maali.

Helsingin Sanomain nuorisosarjoissa

on vauhtia ja jännitystä.

Huomispäivän pahlmanit ja peltoset.

Lukekaa heistä.

Ht:r.SJNGJN SftNOMAT

kertoo kaiken urheilusta

Jäsenliitot

37

Naisten keskusvaliokunta

Seurat 3.584

Henkilöjäsenet 624.662

Liittokokous

159

Liittohallitus

67

Jäsenpiirit

18

Tieteellinen

valiokunta

Tiedotus- ja

PR-valiokunta

Suomen Urheilulehden

johtokunta

Järjestöosasto

Tiedotusosasto

Työvaliokunta

SVUL :n urheilu-

11 hallit

Keskustoimisto

Televisio-

toimikunta

Koulutus- ja

kasvatusvaliokunta

Koulutusosasto

Jakeluosasto

Filmipalvelu

SVUL :n Tuki

Suomen Urheilusäätiö

Töölön Urheilutalosäätiö

Suomen Urheiluopisto

28

29


Suomen

Ampujainliitto

Puheenjohtaja

K. O. Leinonen

Liitto on perustettu 1919, liittynyt SVUL :oon 1962, kuuluu

vuodesta 1922 kansainväliseen liittoon Union Intern

ational de Tir (UIT) ja vuodesta 1962 kansainväliseen

haulikkoammunnan liJittoon Federation Internationele de

Tir aux Armes Sportives de Chass'e (F.I.T.A.S.C.), VU.Ollna

1967 seuroja 172, jäseniä 78.995 miestä, 376 naista,

1.748 poikJaa ja 98 tyttöä, yhteensä 81.217.

Liiton kunniJa.puheenjohtaja: Hugo Viktor ö s te r m a n.

Liiton puheenjohtaja Kaarlo Olavi Le i no ne n

Liiton toiminnanjohtaja : Rene No r d q u i s t

MESTARIT JA ENNÄTYKSET

Vapaakivääri 30 X 40 laukausta

SM 1967 Ja,akko Mink.kiJnen, Ylä-Vuoksen ampujat 1135 pis,t.

SE 1964 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat 1156 "

ME 1966 Gary AndersOlIl, USA, Wiesbaden 1156 "

SM joukkue 1967 Joensuun Ampujat (3 amp.) 3355

SE joukkue 1962 Keski-Suomen Ampujat (3 am.p.) 3384 "

ME joukkue 1966 USA, Wiesbaden (4 amp.) 4602

"

Vapaakivääri 40' laukausta pystystä

SM 1967 Vilho Ylöne n, Tikkakosken Ampujat 368

3D

"

SE 1962 Viiliho Ylöne n, KeSIkri.-Suomen Ampujat

1962 Pauli Janhonen, Keski-Suomen Ampujat

1964 Esa Kervinen, Joensuun Ampujat

ME 1963 August HollenSltein, Sveitsi, Oslo

Vapaakivääri 40' laukausta polvelta

SM 1967 Juhani Laakso, Haminan Ampumaseura

SE 1956 Vilho Ylönen, Keski-Suomen Ampujat

ME 1966 John Foster, USA, Wiesbaden

Vapaakivääri 40' laukausta makuulta

SM 1967 Veli Viertola, Satakunnan Ampujat

SE 1956 Vilho Ylönen, Keski-Suomen Ampujat

1964 Esa Kervinen, Joensuun Ampujart;

ME 1966 Kurt Johansson, Ruotsi, Wiesbaden

Vapaakivääri 3 X 20 laukausta

SE 1958 Vilho Ylönen, K eski-Suomen Ampujat

Sotilas kivääri 3 X 20 laukausta

372

372

372

376

386

391

391

396

398

398

398

577

pist.

"

"

SM 1967 Juhanti Laakso, Haminan Ampumaseura 547

SE 1963 Esa Kervinen, Joensuun Ampuja,t 560' "

ME 1966 L. LUSltberg, Neuvostollitto, Wiesbaden 558

SM joukkue 1967 Hamman Ampumaseura (3 amp.) 1613

"

SE joukkue 1966 Tikkakosken Ampujat (3 amp.)

"

1620'

"

ME joukkue 1966 N-liitJto, Wiesbaden. (4 amp.) 2185

"

Sotilaskivääri 3 X 10 laukausta

SE 1965 Antti Tyrväinen, Tikkakosken Ampudat

Pienoiskiväiiri 3 X 40 laukausta

SM 1967 Simo Moni, Turun SeudUn Ampujat

SE 1967 Simo Morri, Turun Seudun Ampujat

ME 1964 L. Wigger, USA, Tokio

SM joukkue 1967 JoelfiSlUun Ampujat (3 amp.)

SE joukkue 1967 Joe!fiSiUun Ampujart; (3 'amp.)

ME joukkue 1966 USA, Wiesbaden (4amp.)

Pienoiskivääri 40 laukausta pystystä

SM 1967 Simo Moni, Turun Seudun Ampujai

SE 1960' Pauli Janhonen, Keski-Suomen Ampujat

277

"

"

"

"

"

"

"

"

1152

1152 "

"

1164 340'2

340'2 "

4589 "

366

373 "

31


ME 1962 Gary Anderson, USA, Kairo

376 pist:

ME joukkue 1966 Länsi-Saksa, Wiesbaden (4 amp.) 1467 "

Pienoiskivääri 40 laukausta polvelta

SM 1967 Simo Moni, Turun Seudun Ampujat 389

SE 1961 Esa Kervinen, Joensuun Ampujart; 392

ME 1958 M. Niasow, Neuvostoliitto, Bukarest 391

1959 Vilho Ylönen, Suomi 391

1967 Margaret Thompson, USA, Winnipeg 391

ME joukkue 1965 Neuvostoliitto, Bukarest (4 amp.) 1547

Pienoiskivääri 60 laukausta makuulta

SM 1967 Leif Lajunen, Seinäjoen Seudun Ampujat 596 "

SE 1967 Simo Morri, Turun Seudun Ampujat 599"

ME 1966 D. Boyd, USA, Wiesbaden 598

SM joukkue 1967 SaltJakunnan Ampujat (3 amp.) 1772

SE jOukkue 1967 Joensuun Ampujat (3 amp.) 1773

ME joukkue 1967 USA, Winnipeg (4 amp.) 2379

Pienoiskivääri 3 X 20 laukausta

SE 1960 Vilho Ylöuen, Keski-Suomen Ampujat 583

Vapaapistooli 60 laukausta

SM 1967 Seppo Saarenpää, Keski-Suomen Ampujat 561 "

SE 1964 Väinö Markkanen, Ylä-Vuoksen Ampujat 562 "

ME 1955 A. Jasrlnsky, Neuvosrtoliitto, Buka,resrt 566"

SM joukkue 1967 Suomen Metsästysyhd. (3 amp.) 1646 "

SE joukkue 1964 Suomen Metsästysyhd. (3 amp.) 1647 "

ME joukkue 1965 Neuvostolidltto Bukarest (4 amp.) 2224 "

Isopistooli 30 + 30 laukausta

SM 1967 VäliJnö Markkanen, Ylä-Vuoksen Ampujat 584 "

SE 1967 Terho Mäntynen, Joensuun Ampujat 590"

Väinö Markkanen, Ylä-Vuoksen Ampujat 590"

ME 1963 T. D. Smith, USA, Sao Paulo 597 "

SM joukkue 1967 Turun Seudun Ampujat (3 amp.) 1730 "

SE joukkue 1965 Joensuun Ampujat (3 amp.) 1738"

ME joukkue 1962 Neuvos,toliitto, Kairo (4 amp.) 2349 "

Isopistooli koulu 30 laukausta

SM 1967 Seppo Saarenpää, Keski-Suomen Ampujat 291 "

SE 1966 Väinö MarkkJanen, Ylä-Vuoksen Ampujat 296 "

32

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

IsopistooZi kuvio 30 laukausta

SM 1967 Olavi Olli, Kokkol'an Mets. ja Amp.seura

SE 1959 Toivo Anti.ka:inen, Kuopion Metsästys ja

Amp.seura

1967 Terho Mäntynen, Joensuun Ampujart;

PienoispistooZi 30 + 30 laukausta

296 pisto

300 "

300 "

SM 1967 Seppo Saarenpää, Keski-Suomen Ampu~at 587 "

SE 1965 Väinö Markkanen, Ylä-Vuoksen AmpuJat 592 "

SM joukkue 1967 Helsingin Varusk. Amp. (3 amp.) 1749 "

SE joukkue 1965 Suomen Me1Jsästysyhd. (3 amp.) 1752 "

Pienoispistooli koulu 30 laukausta

SM 1967 AuJ.is Liljander, Hels. Varusk. Ampuja~

SE 1966 Väinö Markkanen, Ylä-Vuoksen AmpuJat

PienoispistooZi kuvio 30 laukausta

SM 1967 Pauli Autere Suomen Metsästysyhdistys

SE 1961 PenJtti Linno:,vuo Suomen Metsästysyhd.

1967 Paul Autere Su~men Metsästysyhdistys

Erkki 'l1aljta' Myllykosken Ampujat

Väinö Markkanen, Ylä-Vuoksen Ampujat

Lassi Rliiilinki, Turun Seudun Ampujat

Olympia-ammunta 60 laukausta

SM 1967 Pen.


ME 1963 O. Zakurenov, NeuvostoliitJto, Sandviken

SM joukkue 1967 Suomen Metsäsrtysyhd. (3 amp.)

SE joukkue 1965 Suomen Metsästysyhd. (3 amp.)

ME joukkue 1965 Neuvostöliitto, Kairo (4 amp.)

Hirviammunta, yhdistetty 50 kerta- ja 25 parilaukausta

233 pisto

608 "

631 "

908 "

SM 1967 Raåmo Heimonen, Joensutlal Ampujat 439"

SE 1963 Pekka Kling, Turun Seudun Ampujat 448"

Villikarjuammunta 20 + 20 laukausta

SM 1967 Pekka Kling, Turun Seudun Ampujat

SE 1966 Pekka Kling, Turun Seudun Ampujat

ME 1967 M. Nordfors, Ruotsi, Pistoia

SM joukkue Turun Seudun Ampujat (3 amp.)

SE joukkue Kuusanlrosken Ampuj aJt (3 amp.)

ME joukkue 1967 Neuvostoliitto, Pistoia (4 amp.)

MetsästyshauLikko 150 kiekkoa

SM 1967 ~o Palm.inen, Suomen Metsäsrtysyhd.

SE 1965 Tuukikia Mäkelä, Pohjois-Hämeen

Ampujat

SM joukkue 1967 Suomen Metsästysyhdis.tys

(3 ampujaa ei 100 kliek:koa)

SE joukkue 1963 Pohjois-Hämeen Ampujat

(3 ampujaa ei 100 k!iekkoa)

Metsästyshaulikko 200 kiekkoa

SE 1962 TuukkJa Mäikelä, Pohjois-Hämeen

Ampujat 195

ME 1962 N. Durnev NeuvoSltolriitto KJariro 200,

ME joukkue 1962 USA, Kairo (4 ~pujClla ei 100) 394

Metsästyshaulikko 100 kiekkoa

SE 1960 Tuukka Mäkelä, Pohjois-Hämeen

Ampujat

Olympiahaulikko 300 kiekkoa

SE 1937 KOIllJ1i. Huber, Suomen Me1Js,ästysyhd.

ME 1966 K. Jcmes, USA, Wiesbaden

ME joukkue 1966 USA, Wiesbaden (4 amp.)

Olympiahaulikko 200 kiekkoa

SM 1967 Henrik Meyer, FlyktskytJteklubben

34

160 "

165 "

171 "

411 "

447 "

638 "

142 kiekkoa

144

267

272

97

294

297

768

187

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

SE 1937 Ake af Forselles, Flyktsky1Jte1clubben 196 kiekkoa

ME Ei nOlteerata ratojen suuren eriWailSuuden takia

SM joukkue I967 Flykt.skyiJteklubben

(3 ampujaa ei 100 kiekkoa)

256

SE joukkue 1958 Suomen Metsästysyhdistys "

(3 ampujaa ei 200 kiekkoa)

Olympiahaulikko 100 kiekkoa

549

"

SE 1937 Ake af Forselles, Flykskytteklubben

SE joukkue 1963 Flykskytteklubben (3 amp.)

Trap-ammunta 150 kiekkoa

SM 1967 Aimo Aalto, Trap-Ampujat

SE 1966 Toivo Niskanen, Suomen Mets.yhd.

SM joukkue 1967 Trap-Ampujat (3 ampujaa)

Naiset:

Pienoiskivääri 3 X 20 laukausta

99

267.

125

125

349

SM 1967 AnIneli Kanerva, Lahden Ampumasetwa 536 pisto

SE 1967 Irma Varoma, Suomen Metsästysyhdistys 538 "

Pienoiskivääri 60 laukausta makuulta

SM 1967 Irma Varoma, Suomen Me1Jsästysyhdistys

SE 1967 Ritva Penttilä, Erä-Karhut

ME 1959 Z. Zelenkova, Neuvos,toliiitJto, Milano

1961 I. Veress, Unkmi, Budapest

SM joukkue 1967 MikkJe1ån Ampujat (3 ampujaa)

SE joukkue 1967 Mikkelin Ampujat (3 ampujaa)

ME joukkue 1959 Neuvostollitto (3 ampujaa)

Pienoispistooli 30 + 30 laukausta

SM 1967 Ann-Maj 'I1ara, Suomen Metsästysyhdistys

SE 1967 AnIn-Maj Tara, Suomen Metsästysyhdistys

SM joukkue 1967 Suomen Metsästysyhdistys

(3 ampujaa)

SE joukkue 1966 Suomen Me.tJsästysyhdistys

(3 ampujaa)

Pienoispistooli koulu 30 laukausta

SM 1967 Ann-Maj Tara, Suomen Mets.yhdistys

SE 1967 AnIn-Maj Tara, Suomen Mets.yhdistys

"

"

"

"

"

588 "

591 "

594 "

594 "

1732 "

1732 "

1769 "

578 "

580 "

1604 "

1665 "

288 "

292 "

35


Pienoispistooli kuvio 30 laukausta

SM 1967 Ann- Maj Tara, Suomen Mets.yhdistys

SE 1967 Ann-Maj Tara, Suomen Meis.yhdistys

Nuoret:

Pienoiskivääri 3 X 20 laukausta, a. 20 v.

SM 1967 Jyrki Lehtonen, Helsingin Varuskunnan

Ampujat

SE 1967 Jyrki Lehtonen, Hgin Varusk. Ampujat

SM joukkue 1967 Helsingin Varusk. Ampujat

(3 ampujaa)

SE joukkue 1964 Valkeakosken Rihla (3 ampujaa)

Pienoiskivääri 3 X 10 laukausta, a. 17 v.

SM 1967 Jukka Virta, Someron Mets. ja Amp.s.

SE 1966 Kauko Rinne, Kauhajoen Ampujart

SM joukkue 1967 Kauhajoen Ampujat (3 ampujaa)

SE joukkue 1961 H:linnan Ampumaseura (3 amp.)

Pienoiskivääri 20 laukausta pystystä, a. 20 v.

SM 1967 Jyrki. Lehtonen, H~ Varrusk. Ampujat

SE 1962 Juillmi Laakso, Haminan Ampumaseura

Pienoiskivääri 20 laukausta polvelta, a. 20 V .

290 pisto

292 "

559 pisto

563

"

1605

1611

"

"

271

278 "

772 "

792 "

176

183 "

"

SM 1967 Pekka Pohjolailinen, Hyv. metso ja Amp.s. 186 "

SE 1964 Jukka Hovilla, Someron Mets. ja Ampumas . 193

"

Pienoiskivääri 60 laukausta makuulta, a. 20 V.

SM 1967 (Ei nuorten SM-lajina)

SE 1961 Eero Laaksonen, Turun Seud. Ampujat

1964 Simo Morri, Keski-Suomen Ampujat

ME 1959 P. SHnko UnkJari Milano

ME joukkue 1959 NeuvosU;liitto , Milano

Pienoiskivääri 40 laukausta makuulta, a. 20 V.

SM Harri Salminen, VaJkeakosken Rihla

SE 1961 Eero Laaksonen, Turun Seudun Ampujart

. 1963 Pekka K1i.rng, Turun Seudun Ampujat

SM joukkue 1967 Lahden Ampumaseura (3 amp.)

SE joukkue 1967 Lahden Ampumaseura (3 amp.)

36

593

593 "

"

593 1774 "

392

395

395

1166

"

"

"

"

1166 "

Pienoiskivääri 30 laukausta makuulta, a. 17 V.

SM 1967 Aki Ala-Kyyny, Kauhajoen Ampujat 295 pisto

SE 1963 Harri Salminen, ValkeakoskJen Rihla 297"

SM joukkue 1967 H:liThnan Ampumaseura (3 amp.) 869 "

SE joukkue 1967 H:oonan Ampumaseura (3 amp.) 869 "

Pienoispistooli 30 + 30 laukaus, a. 20 V.

SM 1967 Juha Luoma1a, Oulun metso ja Amp.s . 570

SE 1967 Heimo Rikkinen, Haminan Ampumaseura 582

SM joukkue 1967 HamiJnan Ampumaseura (3 amp.) 1673

SE joukkue 1965 H:linnan Ampumaseura (3 amp.) 1692

Pienoispistoolikoulu 30 laukausta, a. 20 V.

SM 1967 Juha Luomala, Oulun Mets. ja Amp.s. 282

SE 1967 Heimo Riikkinen, Haminan Ampumaseura 285

Pienoispistooli kuvio 30 laukausta, a. 20 V.

SM 1967 Kimmo Valtonen, Mikkelilin Ampujat 294

SE 1965 K.ai. Ka.asi.nen, H:linnan Ampumaseura 297

1967 Heimo Rikkinen, Haminan Ampumaseura 297

Pienoispistooli 20 + 20 laukausta, a. 17 V.

SM 1967 Lauri Mattinen, Turun Seud. Ampujat 372

SE 1966 Simo ~aJirus, Loimaan LaukojaJt 381

SM joukkue 1967 Joensuun Ampujat (3 ampujaa) 1079

SE joukkue 1965 HgilIl VaruSlkll!I1n.an Ampujart 1092

Olympia-ammunta 60 laukausta, a. 20 V.

SM 1967 Tarmo Koivu, Riåhimäen Ampumaseura 579"

SE 1967 Heimo Rhlclcinen, Haminan Ampumaseura 583 "

SM joukkue 1967 Haminan Ampumas. (3 amp.) 1644"

SE joukkue 1966 Suomen Metsästysyhd. (3 amp). 1664 "

1967 Haminan Amp.seura (3 amp.) 1664"

Olympia-ammunta 30 laukausta, a. 20 V.

SE 1965 Maltti Välimaa, H:l.iIIlnan Ampumaseura

SE joukkJue 1965 Suomen MetsästY'syhdistys

Olympia-ammunta 30 laukausta, a. 17 V.

SM 1967 Lauri Mattinen, Turun Seudun Ampujart

SE 1966 Tauno Soutua, Mäntän Seudun Ampujart

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

287 "

840 "

270 "

286 "

37


SM joukkue 1967 Hämeenlinnan: Ampumaseura

(3 ampujaa)

SE joukkue 1962 Suomen MetJsästysyhchlstys

Hirviammunta 30 kertalaukausta, a. 20 v.

SM 1967 A. Holmberg, Raaseborgs Sky1Jtar

SE 1965 RiSIto Huusari, Kuusankosken Ampujat

SM ~ou.kkue 1967 Joensuun Ampujat (3 ampujaa)

SE Joukikue 1967 Joensuun Ampujat (3 ampujaa)

791 pisto

811 "

114 "

138

330 "

330 "

MAAOTTELUT 1967

- Suomi - Itä-Saksa

+ Unkari - Suomi

+ Länsi-Saksa - Suomi

+ Ruotsi - Suomi, h1rviammunta

Nuoret

+ Ruotsi - Suomi

+ Norja-Suomi

2-4

3-4

3-3

1-2

0-3

0-2

Metsästyshaulikkoammunta 100 kiekkoa, a. 20 v.

SM 1967 Heikk,i Litndfors, HyvMAS

SE 1967 Juha Mikkola, Lahden Ampumaseura

Seppo Raiski, Pohj.Hämeen Ampujat

Olympiahaulikkoammunta 100 kiekkoa

SM 1967 Guy Mock, Suomen Mel:stästysyhdi51tys 83

Trap-ammunta 50 kiekkoa, a. 20 v.

SM 1966 PenJtti Juurikkala, Heinolan Ampujat 44

SE 1965 E. HeikJki.lä, Lahden Ampumaseura 44

Ilmakivääri 120 laukausta

Henkilökohtaiset mestaruudet:

89 kiekkoa

93

93 "

"

Yl~ sarja: Raämo Räihä, Satakunnan Ampujat 1.147 pisto

SM JOukkue 1967 Someron Mets. ja Amp.seura

,(3 amp.) 3391

Ikämiessarja : Jussd Pälve, Oulun Mets. ja ampumas. 1.136 "

V etera'a~j a: Bruno Frietsch, Suomen Me1:sästY'syhdistys

1.110

Naisten sarja: Inger Pajunen, SkytJteklubben "

"

BlWnken 1.131

AlI e 20-v. Sll['ja: Aimo Nordman, Someron Mets. "

ja Amp.seura 1.113

A lle 17-v. sarja: Aki Ala-Kyyny, Kauhajoen Amp. 1.105 "

J oukkuemesiaruudet:

Someron MetsästylS- ja Ampumaseura (3 ampujaa) 3.391

Nuoret: Haminan Ampumaseura (3 ampujoaa) 3.309

38

"

"

"

"

"

Naiset

+ Ruotsi - Suomi 1-2

Ikämiesmestarit vuonna 1967

Vapaakiivääri 3 x 20 ls Osmo Rantala, HlAS 560 pisto

Sotilaskivääri 3 x 20 ls Kullervo Leskinen, KSA 518

Pienoiskivääri 3 x 20 ls Pauli A .Janhonen, KSA 553 "

Pren.kiv. 60 ls mak.uu Sven Lavela, SMY 583 "

Vapaapistooli 60 ls

Vädnö Heusala, IA 530

"

Isopistooli 30 + 30 ls Kalle Sievänen, SMY 583

"

Is.opistooli koulu 30 ls Kalle Sievänen, SMY 289

"

Isopistooli kuvio 30 1s Kalle Sievänen, SMY 294 "

Pienoispistooli 30 + 30 1s Kalle Sievänen, SMY 575

"

PienoispiSltoo1i koulu 30 1s H. Ahman, JSF

283 "

PiJenoispistoo1i kuvio ls Kalle Sievänen, SMY 294

"

Olympia-ammunta 60 15 Väilnö HeusaJa IA

576 "

Hirviammunta 50 kerta1s. Eino Hall.ikaiJnen, ESA 204 "

HilrvWammunta 25 parils. Toivo Phlspanen, KokMAS 201 "

Hirviammunta yhdistetty Toivo Piispanen, KokMAS 398 "

"

Villikarju

Rolf Kling, TSA

94

"

Olympiahaulikko 100 kiekko ESikil Harlas, SMY 79 kiekkoa

MetsäSltyshaulikko 100 Jciekk. Veikko Mäkelä, P-HA 86

"

Trap-ammunl1;a 100 kiekkoa Esk.il Karlas, SMY 116

Veteraanimestarit vuonna 1967

Vapaakivääri: 3 x 20 ls 0Imi. Lappi, MA 509 pisto

SotilaSlkivääri 3 x 20 1s Onn~ Lappi, MA 472 "

Pienoiskivääri 3 x 20 ls Sven Halinoja, KSA 532"

Pienoiskivääri 60 1s makuulta Into Lehtonen, LL 584 "

VapaapistooliJ 60 1s Viljo Virta1l€lIl, SMY 505"

Isopistooli 30 x 15 Jalmari Vehkalahti, OMAS 548 "

"

39


Isopistoo1i koulu 30 15

Isopistooli kuvio 30 ls

Pienoispistooli 30 + 30 ls

Pienoispistooli koulu 30 ls

PienOlispiSltoo1i kuvio 30 ls

Olympia-ammunta 60 ls

Hhrv:iammuntJa 50 kertals.

HirviammU1lJta 25 parils.

Hkviammunta yhdistetty

Olympiahau1ikko 100 kiekko

Villikarju 20+ 20 ls.

Metsru-tyshaulikko 100 kiekko

Trap-ammunJta 100 kiekkoa

Aatto Nuora, SMY 272 pisto

P. Vasko, SMY 283 "

Frans Lahnaviiki, KouMAS 556 "

Viljam Lankinen, JA 272"

P . H. Näätänen, SMY 289"

P. H. Näätänen, SMY 524"

Yrjö PaJtokorpi, PHA 199"

Martti Liuttula, K.M.S. 181"

Yrjö PaJtokorpi, PHA 368 "

H. H. ViJtali, Trap-A 67 kiekkoa

Yrjö Patokorpi, PHA 85 "

Uuno Ulvio, EtSA 75"

Onni Laine, Trap-A 64 "

Suomen

Ampumahiihtoliitto

Puheenjohtaja

Mika Tiivol.a

Liitto 0iIl perusrtettu 1960, liittynyt SVUL:oor: 1966, kuu-

. äli·· lii· ..... ~~ Union Internationale Penluu

kansaliIlv se€lJ.1. VlIVU'H • 14(}

tJathlon Moderne (UIPM) , vuonn~ 1967 seuro~.~ h~

8.164 miestä, 716 nadsta, 3.019 POIkaa, 698 tyttoa, y

teensä 12.597 jäsentä.

Liirton puheenjohtaja: Mika T i i voI a

Li.iton sihteeri: Pauli R u h a n e n

YleiJnen sarja

Ikämies5lalrj a

Nuorten sarj a

Ampuma.hiihtoviesJti

Yleismestaruus

SUOMEN MESTARIT V. 1967

Hei!kki Flöjt, Kainuun Arjy .

V cilclco Hakulinen, Asikkalan . ~as

Pekka Pirhonen, Saaren UrheiliJat .

Kainuun Arjy (Esko Marttinen, TOIVO

Miettinen, Heikki Flöjt)

Saaren Urheilijat

YHTYNEET PUKUTEHTAAT OY

FINN

FIGHTER

SUOMEN URHEILUVÄEN HOVIHANKKIJA

40

Yleinen sarja

Ikämiessarj a

N ortJen sarj a

AmpumahiiJhtoviesti

Yleismestaruus

SUOMEN MESTARIT V. 1968

H e:i:kik:i Flöjt, Karimuun Arjy ..

Emil Ruuskanen Nuijamaan NUl]a

Esa Hämäläinen,' Kouvolan Hiihtoseur~

Suonenjoen Vasama (Yrjö Salpakan,

Keijo Kettunen, Mauri Röppänen)

ImaJtran Hiihtäjät

41


POHJOISMAISET MESTARUUDET V. 1968

ampumahiihtoviesti

Ylemen sarja Suomi

N uortern sarj a

(Kalev;i Vähäkylä, Erkki A1a-Honkola

Esko Suorajärvi, Heikki Flötj) ,

Suomi (Ahti Nikumaa Heikki Ikola

Reijo Tiaillnen) , ,

Suomen

Golfliitto

MAAOTTELUT 1967

+ Suomi-Norja 66-53

+ Suomi-Ruotsi 66-51

Puheenj ohtaj a

Taavi Pohj anpalo

URHEILUVÄEN OMA LENKKITOSSU

Saatavana kokoja 36-45

Myynti : Urheiluliikkeet ja tavaratalot.

"TORCH"

NYT MARKKINOILLA!

• soveltuu erinomaisesti

lenkkeilyyn ym. valmennukseen.

• pohja joustavaa solu­

~~mia, pääIJinen sinist~

nahkaa valkoisin koflsteraidoin.

• kertakaikkiaan erinomainen

kävely tossu.

Pääedustaja Suomessa

LrmaOYJ

P. Roobertinkatu 16. A.

Puh. 64 72 31

Helsinki 12

Ltitto on perus.t.ettu 1957, llittynyt SVUL:oon 1962, kuuluu

vuodesta 1958 kansainvälisiin keskusjärjestöihin

W or ld AmaJteur Golf Council ja European Golf Association.

VUOIllIla 1967 seuroja 10, jäsenJiä 881 miestä, 283

naista, 76 poikaa, 21 tyttöä, yhteensä 1.271.

Liliiton puheenjohtaja: Taavi P 0 h jan p a 1 0

Liiton sihteeri: Erkki A a 1 t 0 - Se t älä

Miehet:

NaJiset:

Ikämiehet:

Juniorit :

SUOMEN MESTARIT 1967

Jalo Grönlund

Pirkko Lonka

Taavi Pohjanpalo

Esa Kotelo

MAAOTTELUT 1967

- Sveitsi - Suomi

- Tanska - Suomi

- Itävalta - Suomi

280 lyöntiä

238 lyöntiä

152 lyöntiä

324 lyöntiä

5 %-1 1fz

4%-21f2

5-2

JUNIORIMAAOTTELUT 1967

_ Saksa - Suomi 5 %-1 %

- Ruotsi - Suomi 7-0

+ Hollanti - Suomi 3-4

42

43


Suomen

Hiihtoliitto

Puheenjohtaja

Hannu Koskivuori

Liitto on perustettu 1908, kuulunut SVUL : Don perustamisestaan

lähtien, kuuluu vuodesta 1924 kansainväliseen

liittoon FederatJion Internationale de Ski (perustajajäsen),

vuonna 1967 seuroja 875, jäseniä 84.317 miestä,

24.573 naista, 68.030 poikaa ja 31.485 tyttöä, yhteensä

208.405.

Liiton kunniapuheenjohtaja: Yrjö KaI 0 n i e m i

Liiton puheenjohtaja: H ann u K 0 s k i v u 0 r i

Liiton toimistopäällikkö: Pauli S w a n 1 j u n g

Liiton koulutusohjaaja : Erkki Jää s k elä i ne n

Mäenlasiku Hei!kki Väisänen, Kainuun Hiihtoseura

Puj ottelu Pekka Kiiski, Siilinj ärven Ponnistus

Suurpuja1ltelu Erik Aikala, Slalom-Seura

Syöksy Seppo Tanskanen, Siilinjärven Ponnistus

15 km 19-20 v.: Seppo Korhonen, Ristijärven pyry

10 km 17-18 v. Jussi; Viltiliainen, Hiirolan Haka

3 X 10 km 19-20 v. Hollolan Urheilijat (Antero Kiiski,

226,6

1.53,79

1.13,28

55,66

1.00,30

38,04

Markku Pilppo, Heikki Rauhamäki) 2.04,56

3 X 5 km viesti 17-18 v. Keuruun K isailijat, (Kauko

Ahonen Mauri Hakala Matti SimiSliö) 1.09,34

Yhdistett; kilpaålu 19-20 v. Eero Ruonala, Kemin Into 415,99

Yhd.i.stetty kåJ.pailu 17-18 v. Rauno Miettinen,

Suonenjoen Vasama

Mäenlasku 19-20 v. PalaVO Maunu, Ouinasvaaran

Hiihtoseura

Mäenlasiku 17-18 v. Rauno Miettinen, Suonenjoen

412,50

219,4

Vasama 214,3

Pujottelu 19-20 v. Richard Grönblom, Fjällskidarklubben-37

59,50

Suurpujottelu 19-20 v . Heikki Ruuskanen,

SiiiHnjärven Ponnistus 2.12,6

Syöksy 19-20 v. Heikki Ruus~nen , Siilinjärven

Ponnistus 46,9

Pujottelu 15-18 v. Jerker SandeliJn, Fjällskidarklubben-37

48,00

Suurpujottelu 15-18 v. Jerker Sandelin, Fjällskidarklubben-37

122,3

Syöksy 15-18 v. Jerker Sandelin, Fjällskidarklubben-37 34,8

Miehet:

SUOMEN MESTARIT 1967

50 km Kalevi Laurila, Tampereen Poliisi-Urheilijat

30 km Hannu Taipale, Vetelri.n Urheilijat

15 km Kalevi Laurila, Tampereen Poliisi-Urheilijat

15 km 35 v. Arto Tiainen, Mikkelin Hiihtäjät

2.43,10

1.40,42

46,39

52,18

4 X 10 km Kuusamon Erä-Veikot I (Unto Karjalainen,

Olavi Ojala, Osmo Karjalainen, Kalevi OiikaraiJnen) 2.09,36

Yhdistetty 'kilpailu Esa Klinga, Vierumäen Jytinä 434,70

44

Naiset :

10 km Senja Pusu.1!a, LaiJta.saaren Veto

37,34

5 km Inkeri Kohonen, Lemin Eskot

19,06

3 X 5 km Leppävirran Viri (Marja Kosunen, Riilitta

Nyyssönen, RiJtva SuomalaJinen) 51,40

5 km 19-20 v. naiset Helena Kivioja, Nivalan Urheilija;t 18,54

5 km 17-18 v. tytöt SiJrkka Seppänen, Vaalan Karhu 23,12

3 X 3 km 16-18 v. tytöt Vtirolahden Sampo (Marja

Häkälä Helena Kosonen Leeni Häkälä)

N aisten p~j a1ltelu Charlotte' Nordgren, Fj ällslcidarklubben-37

Naisten suurpujotJtelu Tuula Rautkari, Slalom-Seura

Pujottelu 15-18 v. tytöt Tytti Nuorlehto, Jyväskylän

Hiihtoseura

55,43

70,80

2.31,9

55,35

45


Puistohiihtomaaotte lu

Monolittrennet 6. 1.

Hudviksval 23. 1.

Helsinki 28. 2.

Loppupis1Jeet

Norja 20

15

22

Norja 57

Ruotsi! 16

21

7

Ruotsi 44

Suomi 10

10

17

Suomi 37

Suomen

Judoliitto

Pohjoismainen koululaismaaottelu 1967

1. Suomi

2. Ruotsi

3. Norja

389.843 suorit;tajaa

206.015 suorittajaa

103.811 suorittajaa

Puheenjohtaja

Jussi Ikonen

HUIPPUTASON

HIIHTÄJÄLLE

TUNNUSTETTUA

LAATUA

KILPA 7

KE V YT

-

KE

ST A

....

V A - MUKAVA JALASSAI

M ES T ARIHII HTÄJ I EMME KANSSA L EST I STÄ

A L K A E N K E H I T E TTY K I LP A H I I H TO KEN K Ä.

Liitto on perustebtu 1958, l1åJttynyt SVUL: oon 1963, kuuluu

vuodesta 1962 kansarinvä.liseen 1iIi1rtJoon Federation Internationel

de Judo (FIJ), vuonna 1967 seuroja 16, jäseniä

1.182 mJi,estä, 80 narista, 304 poikaa ja 14 tyttöä,

yhteensä 1.580.

L iMx)iIl puheenjohtaja: Jussi. 1 k 0 n e n

Liiton toiminnanj ohtaj a : Lasse S i ura 1 a

SUOMEN MESTARIT 1967

Sarja alle 63 kg: Pertti Pimiä MEIDO-KAN

Sarja ralle 70 kg: Erkki Nupponen MEIDO-KAN

Sarja alle 80 kg: Timo Korpio1a CHlKARA

Sarja alle 93 kg: Mauri Ranta CHIKARA

Sarja yli 93 kg: Vilho Kytölä Keravan Toverit

MAAOTTELUT 1967

+ Suomi-Puola 4-4

_ Suomi~Ruotsi 4-6

33-30

40-46

46

47


Suomen

J ääkiekkolii tto

Puheenjohtaja

Harry Lindblad

Uttto on perus.tettu 1929, 1iilittynyt SVUL:oon 1937 kuuluu

vuodesta 1929 kansamrväliseen liilltJtoon Ligue Il1IternationaJle

de Hoclrey S ur G lace (LIHG) VUOIl!l1a 1967

seuroja 347, jäseniä miehiä 15.731 nais~ 537 poilkia

22.274, tyttöjä 472, yhteensä 39.014. ' ,

Liiton puheenjohtaja: Harry L i n d b 1 a d

Li~ton toimmanjoh1laja: Reijo M ann e r 1 a

LUton päävalmenJ1Jaja: Gustav B u b n i k

SUOMEN MESTARIT 1967

ROSENLEWIN URHEILIJAT -38, Pori: Jorma ValUmen Esa

Vaarne, Tapani Suominen, Raimo Määttänen Pekka Ku~sto

P:nrt~ R~tahaaI'a, 'Dapio Rau1lalammi, Matti 'Keinonen, Raim~

K~pIO~. Jo~nes Karttunen, Matti Päivinen, Matti Harju, Timo

M~el.~ ? Raumo Tuli, Lauri Lehtonen, Kari Sillanpää, HE!iikki

Veravametn., Tapio Aalto, Juhani Ahokas.

Nuoret:

I~VES , Tampere: Erkki Järvinen, Ari Hyvärinen Timo Saari

TImo Hirsämäki, Pekka Mäkilnen, Jorma Aro, Väinö Kolkka:

Pekka Huhtli, Jouko Oksanen, Ma1Jtii Oj a, Martti Helle Heikki

Huhti, Pentti HukkiJa, Erkki Mäkinen Kauko Kivilä Kari

Lehmo, Risto Heinonen, Juha-Pekka 'Saunio Erkki' Axen

Markku Kaltio. "

48

SUOMEN CUP-MESTARIT 1967

PORIN ASSAT, Pori: Matti. Jansson, Jorma Valtonen, Antti

Heikkilä, Pertti Rantanen, Tapio Rautalammi, Kaj Matalamäki

Anto Virtanen Jaakko Jaskari Seppo Nyström, Jaakko

H~nkanen , Raimo' Kilpiö, Matti Salmi, Veli-Pekka Ketola,

Pertti Mäkelä, Matti Päivinen, Veikko Ukkonen, Jussi Karttunen.

SUOMEN MESTARIT 1968

TAMPEREEN KILPA-VEWET (KOO-VEE) , Tampere: Pentti

Koskela, Leo Seppänen, Pekka Kuusisto, Rauno Lehtiö, Jor ­

ma Suokko, Juhani Ruohonen, Olavi Haapalainen, Jorma Vilen,

Tauno Jussila, Seppo Nurmi, Seppo Nikkilä, Heino Pulli,

Esko Ra.nr1lanen Pekka U1tus Kalevi Toivonen, Mikko Räikkönen

Veikko Savolainen He:ik:ki. KeilIlonen, Matti. Reunamäki,

Markku Pulli, Timo Sutin~n.

Nuoret:

TAPPARA, Tampere: Jarmo Grönlund, Tuomo Rautiainen,

Risto Seesvuori, Heik.kli. Kosonen, Raine Tamminen, Harri Holli,

Hannu Sydänheimo, Jorma Siitarinen, Ilpo Kuisma, Vesa

Lehtoranrta, Jorma Valkiama, Vesa Kaonpää, Keijo Männis,tö,

Vesa Lehtonen, Hannu Heikkonen, Raimo Suoniemi, Jouni

Kilpeläinen, Eero PelJtomaa.

SUOMEN CUP-MESTARUUS 1968 ratkaistaan syksyllä 1968.

Suo m e n n a p p ula m e s t a r u u s (alle 11 v.) 1968:

ILVES, Tampere.

Suomen Oppikoulujen jääkiekkomestari:

Tampereen yhteiskoulu

Suo m e n A m m a tt i k 0 u l u j e n jää k i e k k o­

me s t ari : Tampereen ammattikoulu

+ Suomi-Kanada

- Suomi-Kanada

+ Suomi-Itä-Saksa

+ Suomi-Itä-Saksa

+ Suomi-Puola

MAA OTTELUT

8-2 8. 1. 67 Tampere

4-5 9. 1. 67 Helsinki

3-0 5. 3. 67 Dresden

7-0 6. 3. 67 Weisswasser

8-3 8. 3. 67 Katowice

2-3 9. 3. 67 Warsova

- Suomi-Puola

- Suomi-NeuvostoliiJtto 2-8 18. 3. 67 Wien

- Suomi-Kanada 1-5 19. 3. 67 Wien

4 SVUL 49


- Suomi-Ruotsi

+ Suomi-Tshekkoslovakia

± Suomi-Läinsi-Saksa

-Suomi-USA

+ Suomi-Itä-Saksa

+ Suomi-USA

+ Suomi-USA

+ Suomi-Itä-Saksa

+ Suomi-Itä-Saksa

+ Suomi-Norja

+ Suomi-Norja

- Suomi-Kanada

- Suomi-Neuvostoliitto

-Suomi-USA

+ Suomi-Italia

± Suomi-Kanada

- Suomi-Kanada

+ Suomi-Jugoslavia

- Suomi-Neuvostoliitto

+ Suomi-KjalDJada

- Suomi-Tshekkoslovakia

- Suomi-Ruotsi

+ Suomi-Itä-Saksa

+ Suomi-Länsi-Saksa

± Suomi-USA

- Suomi B-Sveitsi A

+ Suomi B-Sveitsi A

1-5 21. 3. 67 Wien

3-1 23. 3. 67 Wien

2-2 25. 3. 67 Wien

0-2 26. 3. 67 Wien

5-1 28. 3. 67 Wien

5-2 9. 10. 67 Tampere

7-1 10. 10. 67 Helsinki

5-3 30.11. 67 Tampere

7-2 1. 12. 67 Helsinki

3-1 13. 12. 67 Tampere

8-0 14.12. 67 Helsinki

3-13 17. 12. 67 Winnipeq

1-3 27. 12. 67 Colorado Springs

1-5 29. 12. 67 Colorado Springs

13-0 31. 12. 67 Colol'lado Springs

4-4 9. 1. 68 Tampere

2-3 10. 1. 68 Helsinki

11-2 4. 2. 68 Grenoble

0-8 6. 2. 68

5-2 8. 2. 68

3-4 10. 2. 68

1-5 12. 2. 68

3-2 14. 2. 68

4-1 16. 2. 68

1-1 17. 2. 68

B-MAAOTTELUT

"

"

"

"

"

"

"

4-5 26. 12. 67 Davos

9-2 30. 12. 67 "

NUORTEN MAA OTTELUT

+ Suomi-Tshekkoslovakia 4-3 1. 1. 67 Arosa

+ Suomi-Norja 10-1 5. 3. 67 Skellefteå

+ Suomi-Ruotsi 5-4 6. 3. 67 Skellefteå

+ Suomi-Itä-Saksa 10-1 15. 3. 67 Jaroslav

+ Suomi-Tshekkoslovakia 6-4 17. 3. 67 "

+ Suomi-Romania 14-1 19. 3. 67 "

± Suomi-Ruotsi 6-6 21. 3. 67 "

- Suomi'---Neuvostollitto 0-2 23 . 3. 67 "

+ Suomi-Itä-Saksa 8-3 27. 12. 67 Tampere

- Suomi-Tshekkoslovakia 5-8 29.12. 67 Tampere

+ Suomi-Puola 9-1 30. 12. 67 Helsinki

- Suomi-Ruotsi 2-4 1. 1. 68 Helsinki

- Suomi-Neuvostoliitto 2-5 3. 1. 68 Tampere

1 NUORTEN EM-KISAT SUOMESSA 27. 12. 67-3. 1. 68

Ottelutulokset :

Suomi-Itä Saksa

Ruotsi-Puola

Tshek.k


Tshekkoslovakia-ltä-Saksa

Ruotsi-Suomi

USA-Länsi-Saksa

N euvostollitto-Ruotsi

Tshekkoslovakia-Kanada

Itä-Saksa-Suomi

ltä-Saksa-USA

Ruotsi-Kanada

NeuvostoUWUo--TshekkoslovOOcla

Suomi-Lrururi-Saksa

Itä -Saba-Länsi-Saksa

USA-Suomi

Ruotsi~ Tshekkoslovakia

N euvosrtoJii,iltto-Kanada

Sarjataulukot

A-sarja

10-3

5-1

8-1

3-2

2-3

2-3

4-6

0'-3

4-5

4-1

2-4

1-1

2-2

5-0

NeuvostoLiitto 760 1 48-10 12

TshekkoslovCllk1a 751 1 33-17 11

Kanada 7 5 0 2 28-15 10

Ruotsi. 741 2 23-18 9

Suomi 7 3 1 3 17-23 7

USA 7 2 1 4 23-28 5

Länsi-Saksa 7 1 0 6 13-39 2

Itä-Saksa 7 0 0 7 13-48 0

Suomen

Kanoottiliitto

Puheenjohtaja

Kaj Leidenius

Li!iJ1rt.o on perustettu 1932, lllittynyt SVUL: oon 1962 kuuluu

perustamisestaan saakka kansainväliseen liittooo

InternaJtionaJ. Canoa Federation (ICF), vuonna 1967 seuroja

40, jäseniä 1.645 miestä, 465 naista, 630 poikaa, ja

196 tyttöä, yhteensä 2.936.

Ll:iJton puheenjohtaja: Kaj Le i den i u s

Liirton silhteeri: Sirkka L 0 U he n r a n t a

Liiton päävalmentaja: Juhani M i e tt i n e n

B-sarja

Jugoslavia 5 5 0 0 33- 9 10

Japani 540 1 27-12 8

Norja 5 3 0 2 15-15 6

Romania 5 2 0 3 22-23 4

Itävalta 5 1 0 4 12-27 2

Ransk:a 5 0 0 5 9-32 0

Maksaneilta kJatsojia SM-sarjassa v. 1968: 395.326

YLEISÖENNATYKSIA:

SM-sarja 455.696

SM-sarjaottelu 10.655

Maao1ltelu 11.181

Suomen sarjaDttelu 10.814

1967 maks. ka,ts.

1964 Tappara-TK-V

1968 Suomi-Kanada

(Hki)

1967 HIFK-Vesa

Yleinen sarja miehet :

SUOMEN MESTARIT 1967

K-1 500 m Ilkka Nummisto

K-1 1.000 m Ilkka Nummisto

K-1 10.000 m Ilkka Nummisto

K-2 500 m J. Lehtosalo-T. Blomqvist

K-2 1.000 m J . Lehtosalo-T. Blomqvist

K-2 10.000 m J . Lehtosalo-T. Blomqvist

C-1 500 m Kari Mäkinen

C-1 1.000 m Rudolf Närjänen

C-1 10.000 m Erik Lindgren

C-2 1.000 m R. Närjänen-K. Mäkinen

C-2 10.000 m R. Närjänen-K. Mäkinen

TM 1.50,0

TM 3.51 ,8

TM 43.52,7

C 1.44,9

C 3.37,2

C 41.46,0

PM 2.09,0

PM 4.29,8

DPK 53.33,8

PM 4.12,4

PM 47.24,6

52

53


K-4 1.000 m Turun Melojat

K-4 10.000 m Paddlarklubben Canoa

K-1 4 X500 m Turun Melojat

Yleinen sarja naiset:

K-1 500 m Inkeri PirtMmaa

K-2 500 m M. Bergholm-I. Pirttimaa

K-1 5.000 m Inkeri PiirtJtimaa

K-4 500 m Vesisamoilijat

Miehet yli 35 vuotta:

K-1 500 m Yrjö Hämäläinen

K-1 5.000 m Yrjö Hämälämen

Nuorten mestarit: alle 20 v. pojat

K-1 5.000 m J. ViitamäJki.

C-i' 5.000 m H. JäTvmen

K-2 5.000 m J . Viibamäki-M. Taivainen

K-1 500 m Kari Saari

C-1 500 m H . JärviJnen

K-2 500 m J. Viitamäki-M. Taivainen

C-2 500 m H. JärvåJnen-M. HOT'ppu

K-4 500 m KanotJk.l.ubben Wågen

K-1 4 x 250 m Vanajaveden Vesikot

Pojat alle 18 v.

K-1 2.500 m U. Strömsholm

C-1 2.500 m H. Järvinen

K-2 2.500 m R. Mikkonen-P. Korpelainen

K-1 250 m U. Strömsholm

C-1 250 m H. Järvinen

K-2 250 m M. Taivainen-O. Hilska

C-2 250 m H. Järvinen-J. Halonen

Tytöt alle 20 v.

K-1 250 m Carita Hel1man

K-2 250 m A. MyHylä-T. Järvinen

Tytöt alle 18 v.

K-1 250 m Irma Pasila

3.42,9

42.08,9

7.57,2

C 2.16,3

C 2.05,6

C 27.43,3

2.11,4

VeSa 2.12,2

VeSa 23.18,0

VaVe 25.05,0

PM 31.37,0

VaVe 23.13,0

TM 2.00,0

PM 2.30,6

VaVe 1.54,6

PM 2.24,2

1.46,6

4.20,4

W 12.05,0

PM 22.39,6

MiMe 11.24,7

W 0.58,0

PM 1.33,2

VaVe 0.55,8

PM 1.12,9

W 1.20,8

KaMe 1.08,2

VeSa 1.12,6

MELONT ARETKET v. 1967

Suomen Kanoo1Jtilliton runkoreitti Otavan satama-Lahti

220 km 8-15. 7. Saarijärven reitin löytöretki ~-::-7 .. 7.

195 km. LapiJn koskiimelontaretJki Vuotso--KemlJarvl­

Kemijoki-Rovaniemi 462 km 23. 7-4. 8.

---

··DRAvakuutus

Z1

L~O TURVALUSUUTTA

54

55


Suomen

Koripalloliitto

Puheenjohtaja

V. Dillemuth

L"t

11 to on perustettu VUOIIDa 1939 kuulunut SVUL'

~o~eSJt~ 1947 lähtien, kuuluu k~ainväliseen liitt:~

F;1~!"Iation Internationale de BaSlk.etball Amateur

( . ~), vuonna. 1967 seuroja oli 373, jäseniä 17.533

ffilestä, 4.486 naIsta, 15.935 poikaa J'a 3 775 t ........ h

teensä 41.722. . YULoa, y -

Liiton kunnia h . hta·

. . pu eenJ 0 Ja: Jussi L a p p i - S e p p älä

LiIton puheenjohtaja: Ville D i 11 e m u t h

Liiton toiminnanjohtaja: Kyösti R 0 u s t i

Liiton päävalmentaja: Kalevi Tuo m i ne n

SUOMEN MESTARIT v. 1967

Miehet: Kotkan Työväen Palloilijat, Kotka

Veikko Laapas, Arto Kylmälä Timo Sievers Esa Ma"; ~l._ :

Arto K lmäl" Ar' ' ,L


Naiset: TMP, Helsinki

Tuula Kämäräinen, Airi Sanden, Anja Ilonen, Raija Ahonen,

Lhlsa Turpeinen, Ty1;ti RölllIlqvist, Terttu Kämäräinen, Leena

Roiha, Anja Leisma, Sinikkia Kämäräinen ja Terttu Sarj'anen.

PeLannut mesialruussarjassa 10 ottelua, joista kaikki voittoja,

koripistee1; 566-378, pisteitä 20.

Tytöt: Mela, Helsinki

Pirjo Kaleva, Anneli Sovijärvi, Kaarina Kallio, Hannele Toivonen,

Mirma Tuominen, Tuija Koskinen, Hille Orkas, Merja

Mattheizen, Kirsti Kovala ja Liisa Setälä. Pelannut 4 ottelua,

joista looikkJi voittoja, koripisteet 260-119, pisteitä 8.

A-nuoret: Karkkilan Työväen Urheilijat, Karkkila

Jouni Haanpää, Klaus Mahlamäki, Rainer Heiskanen, Harri

Lindfors, Markku Heisklanen, Timo Vendelin, Heimo Heinonen

j'a Jukka Fager. Pelannut cup-kilpailussa 4 ottelua, jotka

kailkki voilttoja, koripisteet 274-358.

+ Suomi-Espanja

_ Suomi-Jugoslavia

+ Suomi-Belgia

+ Suomi-Israel

- Suomi-Romania

_ Israel-Suomi (nuoret)

+ Englanti-Suomi (nuoret)

+ Belgia-Suomi (nuoret)

+ Suomi-Länsi-Saksa

+ Tanska-Suomi

+ Norja-Suomi

+ Islanti-Suomi

+ Ruotsi-Suomi

+ Suomi-Ruotsi (naiset)

+ Suomi-Ruotsi (naiset)

3.10. 67

4.10. 67

5. 10. 67

7.10. 67

8.10. 67

5. 1. 68

6. 1. 68

7. 1. 68

28. 3. 68

13. 4. 68

14. 4. 68

15. 4. 68

15. 4. 68

20. 4. 68

21. 4. 68

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Tampere

Tampere

Brygge

Brygge

Brygge

Helsinki

Reykjavik

Reykjavik

Reykjavik

Reykjavilk

Helsinki

Lahti

76-69

59-68

82-62

73-60

64-71

62-50

57-78

80-80

83-71

70-117

56-131

70-85

63-68

46-42

46-43

B-nuoret: Helsingin Kisa-Toverit, Helsinki

Eddie Surojegin, Hannu Ahonen., Arto Honkanen, Timo Holttinen,

Kad Lievonen, Ari Grönlund, J ussi Muurinen, Torsti

Ahokas, Raul Grönqvist ja MaJtroi Turunen. Pelannut cup-kilpailussa

4 ottelua, jotka kaikki voittOja, koripis.teet 270-198.

MAAOTTELUT 1967 -68

+ Suomi-Tanska (naiset) 26. 3. 67 Lahti 55-45

+ Suomi-Ruotsi (naiset) 27. 3. 67 Lahti 42-39

- Suomi-Neuvostoli1tto 9. 4. 67 Tampere 39-91

- Suomi-Neuvostoliitto 10. 4. 67 Helsinki 54-87

+ Ruotså-SuoII?i (nuoret) 15. 4. 67 Tukholma 49-62

+ Ruotsi-Suomi 16. 4. 67 Tukholma 67-74

+ Eesti NSV -Suomi 4. 7. 67 Tartto 49-57

- Eesti NSV-Suomi (naiset) 4. 7. 67 Tartto 85-31

+ Suomi-Eesti NSV (nuoret) 4. 8. 67 Helsinki 83-70

- Suomi-Neuvostohitto 6. 8. 67

"

Helsinki 63-87

- Suomi-Eesti NSV (tytöt) 6. 8. 67 Helsinki 25-84

+ Eesti NSV-Suomi 7. 8. 67 Tallinna 64-69

+ Suomi-Hollanti 28. 9. 67 Helsinki 83-70

+ Suomi-Romania 29. 9. 67 Helsinki 57-51

- Suomi-Puola 30. 9. 67 Helsinki 68-80

+ Suomi-Tshekkoslovakia 1. 10. 67 Hels1nki 54-49

58

Yli miljoona tonnia

OULUNSALPIETARIA ...

ovat viljelijät levittäneet pe I -

Oulunsalpietari sisältää

I

typ-.

k

loilleen 15 vu oden aikana. peä 26 OJa, joka o ~ puo .e Sl

Tämä osoittaa viljelijöi d en

ammonium- ja mtraattltyphyväksyneen

oul unsa I ple . t a~ peä. Se sopii kaikkie. n. as-

n

r·ln tuotantovälineekseen. Yha vien typpilannoitteeksl, Ja se

.. .. .. idaan huomattauseammat

ovat siirtyneet sen kayt~o~ .. v.~

käyttaJI .. ··k Sl. . vastl hsata.

Suomalainen tuote suomalaiseen peltoon

IYPPIOy-D

59


Suomen

Kuntourheiluliitto

. ·..·d k suorittama piirikierros.

li'ta muiden VIrkaIliJOI en aJIlSSa .. .. tet-

~. ~ . siJthlvisten kokemusten perusteella on paa

Tastä saatuJen po . ka linen Oheisessa taulukossa

ty tehdä piirikierr~ksesta JO vuo .

piirikierros numeroma.

Piiri

Aika

Paikka

o

~

tIl

o

C1l

....,

ci.

:0

?:

Puheenjohtaja

Lauri Hietanen

LiiItto 0IIl pe~tettu 1961 ja liittynyt SVUL :oon 1961,

VUOlI1Ila 1967 seuroja 1.972, jäseniä 215.272 miestä, 80.152

naista, yhteensä 295.424.

Liiton puheenjohtaja: Lauri H i eta n en

Liiton toim.inJnanjohtaja: Mauri 0 k san e n

E:.-Karjala

E.-Pohjanmaa

Helsinki

Häme

Kainuu

K.-Pohjanmaa

Keski-Suomi

KymenlaakSO

Lahti

Lappi

Länsi-Pohja

P.-Karjala

P.-Pohjanmaa

P.-Savo

P.-Savo

Satakunta

Suur-Savo

Uusimaa

Vars.-Suomi

1. 11.

15. 11.

8. 12.

22. 11.

17. 11.

30. 11.

23. 11.

12. 11.

24. 11.

14. 11.

15. 11.

27. 11.

19. 11.

28. 11.

28. 11.

27. 10.

2. 11.

7. 11.

20. 11.

Imatra

Seinäjoki

Helsinki

Tampere

Kajaani

Kokkola

Jyväskylä

Kouvola

Lahti

Rovaniemi

Kemi

Joensuu

Oulu

Kuopio

Iisalmi

Pori

Mikkeli

Hyvinkää

Turku

1+ 5

1 + 5

1+ 1

1+ 6

1 + 5

1+ 7

1+6

1+6

1+ 2

1+4

1+ 3

1+ 4

1+ 1

1+ 6

3

1+ 6

1+ 6

1+4

1 + 5

1

2

7

8

18

10

3

2

14

20

7

11

7

13

23

10

18

15

7

35

3

11

5

4

8

2

7

15

6

3

11

6

9

6

4

10

3

20

12

16

40

4

6

17

16

14

5

8

2

4

5

8

9

6

5

9

8

23

37

40

31

21

29

20

36

41

22

17

23

25

42

26

29

31

19

63

Suomen Kuntourheiluliilton toiminnassa on vuoden 1967

aikana ollut kaksi selvää painopistettä, nimittäin kuntokoulutoimiTIltla

ja koulutustoiminta.

Liitto On ensimmä!isenä Suomessa ohjelmoinut kuntokouluharjoittelun

tavallisen ihmisen tarpeita vastaavaksi. Harjoittelun

tarkoituksena on kehittää ennenkaikkea jokapäiväisessä

elämässä tarvittJavaia kestävyyttä. Tämä oli oikeaan osunut

toimenpide päätellen siitä suosiosta, minkä lii,ton SVUL : n

uudessa toimitalossa toimiva kuntokoulu On saanut ja myös

tämän tyyppisten kuntokoulUjen lisääntyminen räjähdysmäisesti

on ollut yllättävää. Vuoden lopussa kuntokouluja maassamme

oli jo noin 50 kpl.

Omien kokemusten ja ulkomaisten esimerkkien muka'an laadittua

uutta kOulutussuu.nnJ,telmaa toteuttaffiaJan palkattiin

koulutuspääJ.1ikkö. Tällä tavalla liitto toivoo voivansa kasvattaa

perus,yksiköilh.i.n, niilin seuroihin kuin työpaikoillekin, asiantuntevia

kuntourheilun johtaja- ja ohjaajavoimia.

KoulutustoimiJntaan liittyy myös koulutuspäällikön yhdessä

60

61


Suomen

Käsipalloliitto

Naiset:

HIFK (Manta Weckström (13), Soili Kari (14), YV()ll1ne

Saven (14), Hillevi Kullberg (13), Ulla Stambej (14), Monica

Grönholm (14), Nina Huusko (13), Tuula Uuttu (13), Eva

Turunen (10), Dorrit LiIIldqvist (13) ja Sonja Gustafsson (3).

Puheenjohtaja

Aulis Ruusuvaara

Liitto on perustettu 1941, liittynyt SVUL:oon 1957 k _

luu vuodesta 1946 k . älis" , uu

H dball F . anSaInv . een liittoon Internationale

'"

an

'.. 7 666

ederation

.

(IHF)

,vuonna

1

966 seurOJa

.

76

J asema. nuestä 2 510 . . '

t

,,..,... .. h .. ~~- " IlaIsta, 4.226 POIkaa ja 1 225

oY O"oa, y


Miehet:

+ Suomi-Japani 34-29

- Norja-Suomi 22-20

+ Portugali-Suomi 18-26

- Espanja-Suomi 24-17

- Ranska-Suomi 21-17

MAAOTTELUT 1967

Naiset:

- Tanska-Suomi

- Norja-Suomi

- Islanti-Suomi

- Ruotsi-Suomi

27- 6

26- 3

13-11

16- 6

Suomen

Kävelyurheiluliitto

Pojat:

- Tanska-Suomi

- Ruotsi-Suomi

- Ruotsi-Suomi

- Norja-Suomi

20-17

26- 8

26- 8

22-19

Puheenjohtaja

Jalmari Pöllänen

Liitto on perustettu 1961, liittyi SVUL:oon 1967. Liitto

kuuluu kansainväliseen liittoon IAAF Suomen UrheilulitiJton

väliltyksellä. Vuonna 1967 seuroja 5, jäseniä 113

miestä, 20 naiSlta, 80 poikaa, 28 tyttöä, yhteensä 241

jäsenJtä.

Liiton puheenjohtaja: Jalmari P ö 11 ä n e n

MESTARIT JA ENNA.TYKSET

20 km

SM 1967 Martti Hokkanen, Kangasniemen Urheilijat 1,36,57,0

SE 1964 Martti Hoklmnen, Kangasniemen Urheilijat 1,35,11,0

30 km

SM 1967 Marltå Hokkanen, Kangasniemen Urheilijat 2,48,12,0

SE 1966 Martti Hok~en, Kangasniemen Urheilijat 2,46,14,0

20 km ikäm, 35 VI

\ ,

SM 1967 Paavo ~a1ra, Eelsingin Kisa-Veikot 1,50',17

10 km nuoret 20 v.

SM 1967 Max Myrsky, Turun Veikot 55,50,0

64

5 SVUL 65


10 km A-pojat:

SM Asko LaIunto, Turun Urheiluliiltto

5 km pojat 17 v.

SM 1967 Reima Salonen, Taivassalon Tahti

3 km B-tytöt:

SM Paula Partti, Kangasn. UrheiJijat

Muut viralliset ennätykset·

3 km 1962 Matti Hokkanen, Kang. Urheilijat

5 km 1962 Martti Hokkanen, Kang. Urheilijat

10 km 1963 Pentti Kallionpää, Turun Urheiluliitto

15 km 1958 Paavo Saira, Viipurin Urheilijat

50 km 1964 Paavo Saira, Helsingin Kisa-Veikot

52,15,0

25,07,0

21,41,0

12,48,2

21,23,4

44,02,4

1,14,16,0

4,43,08,0

Suomen

Lentopalloliitto

Puheenjohtaja

Seppo Hieta

Liitto On perustettu 1959, liittynyt SVUL :oon 1961, kuuluu

vuodesta 1963 Kansainvähseen Lentopalloliittoon

Federation IIlIternationale de Volleyball (FIVB), vuonna

1967 seuroja 540, jäseniä 23.046 miestä, 7.911 naista,

13.965 poikaa, 6.103 tyttöä, yhteensä 51.025.

Luton kunniapuheenjohtaja: Heikki K 0 u r i

Liiton puheenjohtaja : Seppo H i eta

Ui.ton toiminnanjohtaja : Teuvo Hu j u

Liiton päävalmentaja : Kainu M i k k 0 1 a

66

Miehet

SUOMEN MESTARIT 1967

J 0 h ann e k sen P 0 j a t, Helsinki: Taisto Heikkilä, Jorma

Knuutinen, Erkki Kurri, Heikki Kurri, Pertti Laaksonen, Oiva

Niemi, Aulis Rasanen, Jouko Rehumäki, Ismo Rinkinen, Harry

Sundell, Mauri Tamminen ja Juhani ViHala. Huoltaja : Kainu

Mikkola.

Naiset

Koi t 0 n R i e n t 0, Helsinki: Pirjo Apelli, Tuija Blonvall,

Rauha Frilander, Aini Hautojärvi, Vieno Kauhanen, Maila

Kyysiäinen, Irmeli Leinonen, Meeri Nissilä, Sinikka Pylkkä-

67


nen, Maire Teinilä, Ritva Toivola ja Anneli Vanhanen. Huol­

:!Jaja: Pertti Tcin!illä.

Poj a t

Kim m 0, Lahti: Marklku Ilonen, Seppo Kousa, Kari Koskinen,

Reijo Liukkonen, Martti Mälkki, Lasse Sauranen, Pertti

Sauranen ja Vei.k!ko Sauranen. Huoltaja: Sauli Lahti.

Tytöt

Kalev,an Lentopallo, Tampere: Pirkko Broman, Anna­

MaJiJja Gr·anroth, Tuula Korhonen, Hilkka Laakkonen, Eeva

:Laa:lo, AIma-Maija Launis, Eeva-Maija Luoto, Kirst~ Risula

ja MarjaTainminen. Huoltaja : Hilkka Kuusela.

MAAOTTELUT 1967

Länsi-Euroopan turnaus Holl.annissa 30. 3.-6. 4. 67 (m)

- L.-Saksa-Suomi 30. 3. Leeuwarden 3-0 (15-10, 15-13,

15-3)

- Hollanti-Suomi 31. 3. 3-0 (15- 3, 15- 3,

"

15-1)

+ Suomi-Englanti 1. 4. 3-0 (15- 3, 15- 4,

15-2)

3-1 (15- 4, 10-15,

15- 5, 15- 3)

"

; + Suomi-Sveitsi 5.4. Wolvega

Tur:nauksen yhteydessä pelattiin seuraavat ystävyysottelut:

- Amsterdam-Suomi 3. 4. Amsterdam 3-1 (15-2, 15-3,

9-15, 15-12)

+ Suomi-Hollanti jun. 4.4. Groningen 3-2 (9-15, 7-15,

15-12, 16-14, 15-10)

- Hollande MilitaiTe-Suomi 5.4. Zeist 3-1 (17-15, 15-8,

.' 10-15, 15-7)

Suomi sijoittui turnajaisissa 6. Osanottajamaita 8.

, '

SUOJ1l.i-Viro maaottelut Suomessa 20-21. 5. 67 (pojat)

- Suomi-Viro 20.5. Helsinki 1-3 (7-15, 13-15, 15-4, 13-15)

- Suomi-Viro 21. 5. Kouvola 1-3 06-14, 14-16, 11-15, 9-15)

- Suomi-Itä-Saksa 13. 6. Tampere

- Suomi-Itä-Saksa 14. 6. Keikyä

- Suomi-Itä-Saksa 15. 6. Pori

0-3 ( 6-15, 6-15, 2-15)

0-3 ( 3-15, 8-15, 3-15)

0-3 ( 1-15, 4-15, 8-15)

Viro--Suomi maaottelut Virossa 29. 7. -1. 8. 67 (m, n)

_ Viro--Suomi (m) 29. 7. Tallinna 3-0 05-12, 15- 9, 16-14)

_ Viro--Suomi (n) 29. 7. " 3-0 (15- 2, 15- 3, 15- 5)

_ Viro--Suomi (m)' 30. 7. Pärnu 3-2 (12-15, 9-15, 15-10,

16-14, 15-12)

_ Viro--Suomi (n) 30. 7. 3-0 (15- 9, 15- 9, 15-10)

_ Viro--Suomi (m) 1. 8. Tallinna 3-0 (15-10, 15-13, 15- 7)

- Viro--Suomi (n) 1. 8. 3-0 05- 11, 15- 3, 15-11)

Suomi-Ruotsi maaottelut Suomessa 16-17. 9. 67 (m)

+ Suomi-Ruotsi 16.9. Rajamäki 3-0 05-4, 15-1, 15-5)

+ Suomi-Ruotsi 17.9. Hämeenlinna 3-0 05-1, 15-5, 15-5)

EM-kisat Turkissa 26. 10. -

8. 11. 67 (m)

-Italia-Suomi 26.10. Ankara 3-1 05- 8, 8-15,15-10,19-17)

_ Turkki-Suomi 27.10. 3-2 (15- 7,15- 4,14-16,14-16,

15-10)

- T-slov.-Suomi 28.10. 3-0 (15- 4,15- 1,15- 1)

- Israel-Suomi "

29.10. 3-0 (15- 9,15- 7,15- 9)

+ Suomi-Kreikka

"

2.11. 3--0 (15- 5,15-12,15- 2)

+ Suomi-L-Saksa 3.11. 3-2 (15-13, 8--15,17-15,14-16,

15- 5)

+ Suomi-Itävalta 4.11. 3-0 15- 6, 15- 4, 15- 7)

Suomi sijoittui EM-kisoissa 17. Osanottajamaita 20.

S:uomi-Itä-Saksa maaottelut Suomessa 11-15. 6. 67 (m)

-Sl1omi--'-Itä-Saksa 11. 6. Helsinki 0-3 01-15, 7-15, 7-15)

~ Suomi-Itä-Saksa 12. 6. Hämeenlinna 0-3 ( 6-15, 6-15, 2-15)

68

69


Suomen

Luisteluliitto

Puheenjohtaja

Aarno Pajunen

Liitto on perustettu 1908, liittynyt SVUL:oon 1947, kuuluu

vuodesta 1908 kansainväliseen luisteluliittoon International

Skating Union (ISU), vuonna 1967 seuroja 113, jäseniä 4.486

miestä, 1.598 naista, 8.727 poikaa, 4.749 tyttöä, yhteensä

19.560.

Liiton puheenjohtaja: Aarno P a j u n en

Liiton toiminnanjohtaja: Pentti P e 1 t 0 per ä

ME 1968 Magne Thomassen Norja

OV 1968 Kees Verkerk Hollanti

5000 m

SM 1968 Jouko Launonen Karstulan Kiva

SE 1965 Jouko Launonen Jyväskylän Kisa-Toverit

X 1968 Kimmo KoskilIlen Lahden Reipas

ME 1968 Fred Anwn Maier Norja

OV 1968 Fred Anton Mai'er Norja

10000 m

SM 1968 Kimmo Koskinen Lahden Reipas

SE 1965 Jouko Launonen Jyväskylän Kisa-Toverit

X 1968 Jouko Launonen Karstulan Kiva

ME 1968 Per Willy Guttormsen Norja

OV 1968 Johnny Höglin Ruotsi

PlSteet

SM 1968 Jouko Launonen Karstulan Kiva

SE 1965 Jouko Launonen Jyväskylän Kisa-Toverit

X 1965 Jouko Launonen Jyväskylän Kisa-Toverit

ME 1968 Kees Verkerk Hollanti

EM 1968 Fred Anton Maier Norja

MM 1968 Fred Anton Maier Norja

X

Suomen kansainvälinen ennätys

2.02,5

2.03,4

7.58,2

7.45,5

7.35,9

7.16,7

7.22,4

16.20,9

16.03,2

15.50,0

15.16,1

15.23,6

184.332

179.645

179.165

172.058

177.318

176.340

500 m

MESTARIT JA ENNATYKSET

SM 1968 Seppo Hänninen Kuopion Lu.isteluseura 41,5

SE 1968 Seppo Hännilllen Kuopion Luisteluseura 40,9

X 1968 Seppo Hänninen Kuopion Luisteluseura 40,8

ME 1968 Erhadr Keller Länsi-Saksa

Keichl Suzuki Japall1i 39,2

OV 1968 Erhard Keller Länsi-Saksa 40,3

1500 m

SM 1968 Kimmo Koskinen Lahden Reipas 2.11,6

SE 1965 Jouko Launonen Jyväskylän Kisa-Toverit 2.07,8

X 1959 Juhani Järvinen Helsingin Työv. Luistelijat

Jouko Launonen Jyväskylän Kisa-Toverit 2.06,3

70

Naiset

500 m

SE 1968 Kaija Mustonen Helsingin LuistLnkiitäjät

X 1968 K:aiJja Mustonen Helsingin Luistinkiitäjät

ME 1968 Tatjana Sidorova N-liitto

OV 1968 Ludmila Titova N-liitto

1000 m

SE 1968 Maija Mustonen Helsingin Luistinkiitäjät

X 1968 Kaija Mustalnen Helsingin Luistinkiitä jät

ME 1968 ChrilStilna Kaiser Hollanti

OV 1968 Carolilna Geyssen Hollanti

1500 m

SE 1968 Kaija Mustonen Helsingin Luistinkiitäjät

46,8

45,6

44,7

46,1

1.35,0

1.31,5

1.31,0

1.32,6

2.28,8

'l1


X 1968 Kaija Mustonen Helsingin Luistinlilitäjät

ME 1962 Inga Voronina N-liirtto

OV 1968 Kaija Mustonen Helsingin Luistinkiitäjät

3000 m

SE 1968 Kaija Mustonen Helsingin Luistinkiitäjät

X 1968 Kaija Mustonen Helsingin Luistinkiitäjät

ME 1968 Christina Kaiser Hollanti

OV 1968 Johanna Schut Hollanti

Pisteet

SM 1968 Kaija Mustonen Helsingin Luistinkiitäjät

SE 1968 Kaija Mustonen Helsingin Luistinkiitäjät

X 1968 Kaija Mustonen Helsingin Luistinkiitäjät

ME 1967 Christina Kaiser Hollanti

MM 1968 Christina Kaiser Hollanti

X Suomen kansainvälinen ennätys

2.20,1

2.1 9,0

2.22,4

5.14,8

5.00,7

4.54,6

4.56,2

209.050

197.016

188.600

188,634

195.050

Kalevan Malja

Helsingin LuistiJnkiitäjät

Karstulan Kiva

Lahden Reipas

Oulun Luistelukerho

Vaajakosken Terä

Kuopion Luisteluseura

Seinäjoen Urheilijat

Valkeakosken Haka

1 ·

62,5 Lapin Lukko 42,5

43,5 Koo-Vee 27

25,5 Tainionkosken Tähti 5

12 Jyväskylän Kisa-Toverit 4

9 Porin Tarmo 2

8 Kajaanin Kipinä 2

6 Vaasan Luistinkerho 2

7 Tampereen Pyrintö 1

Maaottelut 1967-68

+ Ruotsi-Norja-Suomi,

naiset

- Neuvostoliitto-Norja­

Ruotsi-Suomi, nuoret

+ Pohjois-Suomi-Pohjois­

Ruotsi-Pohj ois-N orj a

+ Suomi-Leningrad

+ Suomi-Ruotsi

- Norja-Hollanti-Neuvostol.-Ruotsi-8uomi

- Suomi-Valko-Venäjä

- Suomi-Ruotsi

- Suomi-Norja-Ruotsi-

Neuvostoliitto, nuoret

+ Suomi-Norja-Ruotsi,

naiset

4- 5. 2. -67 Lidingö 110,5-163-

206,5

11-12. 2. -67 Leningrad 313,5-277,5-

125,5-123,5

147,5- 95,5-

18-19. 3. -67 Kiiruna 73

15- 6. 1. -67 Kouvola 1750,675-

1771,973

14-15. 1. -67 Tampere 191-169

18-19. 2. -67 Moskova 218,5-207-

164-119,5

16-17. 3. -68 Sverdlovsk 1.735,662-

1.708,893

6- 7. 1. -68 Östersund 182-222

17-18. 2. -68 Vedevåg 111-295,5-

247,5-186

20-21. 1. -68 Pieksämäki

155-211,5-

113,5

Suomen LuiSIteluliå.tto järjesti yhdessä Kuntourheiluliiton

kanssa viikon kestävän Kuntourheilutempauksen. Huolimatta

kovista pakkasista kirjatti,in maassa yli 60000 luistelusuoritusta.

LuisteUavana matkana oli 1 000 metriä.

72

OIKEUSTURVA

~1J[ill

Onko Teillä varaa pätevään oikeusturvaan?

Meille jokaiselle on sattunut tai m~ ill ~ voi s~ttua t~pauksi a , jolloin t~rvitsemme

lakimiehen apua. Esi merki ksI kalan, vahmgonkorvausvaatlmus,

rajariita ... Pätevän lakimiehen apu - .T~idän oikeusturvanne - maksa~~

Onko Teillä aina varaa siihen? Nyt Tellla on . Pohjola!"' .~uto- , ko~I-, kesa

huvilavakuutuksenottajana Te saatte maksuttomana hsaetuna oIkeusturvaedun.

I!~ VAKUUTUSO S A KEYHTIO Ottakaa nyt POhjOlasta

~ ~ P 0 H J 0 L A entistä edullisemmat AUTO·. KOTI· ja KESÄHUVILAVAKUUTUKSETl

73

~- - ~------ -


Suomen

Miekkail ulii tto

Nuoret:

KaIpa-nuoret: M. Varjo, MM

Floretti, tytöt: G. Nyman, HFM

Floretti, poj,at: E. Halme, MM

MAAOTTELUT 1967:

Eesti NSV - Suomi, Tallinna 3-0 (31-17)

Puheenjohtaja

Erkki Kerttula

Liitto on perustettu 1931, liittynyt SVUL:oon 1947, kuuluu

vuodesta 1931 kansainväliseen liittoon Federation

Internationale d'Escrime, vuonna 1967 seuroja 14, jäseniä

406 miestä, 222 naista, 110 poikaa ja 112 tyttöä, yhteensä

850.

Liiton puheenjohtaja: Erkki K e r t t ula

Liiton sihteeri: Timo P 0 r a n en

SUOMEN MESTARIT 1967

Säilä: N -R. Sj öblom, HFM

KaIpa: N-R. Sjöblom, HFM

Floretti, naiset: Marj atta Moulin

Floretti, miehet: K. Czarnecki, 5-ott.

Joukkue:

Floretti-joukkue, miehet: HFM (Appelroth, Carlson,

Sj öblom, Thoden)

Floretti-joukkue, naiset: HFM (Gallen, Lindeman,

Malen, Moulin, öhman)

KaIpa-joukkue: HFM (Appelroth, Blomquist, Carlson,

Sjöblom)

74

Sokeri on ihanteellinen ravinnonlähde.

Se on helposti sulava ravintoaine,

joka luovuttaa välittömästi

auringon vaikutuksesta

kehittyneiden molekyylien voiman

keholie. Nauttimanne sokeri

kohottaa reaktiokykyänne ja

hyvinvoinnin tunnetta. Se antaa

Teille voimaa ja tarmoa, torjuu

väsymyksen, vahvistaa hermoja

ja elvyttää elämänhalua. Sokeri

on todella yhtä hyvää kuin hyvän

makuistakin.

SUDmen SDKERI

75


Suomen

Moottoriliitto

Jäärata, urh.koneet alle 250 sm 3 Heikki Mikkola, HyMK

Jäärata, sivuv. Matti Satukangas - Harri Merikanto, HMK

Maantie, alle 750 sm 3 Jouko Laaksonen, HMK

Maantie, alle 250" Keijo Benjaminsson, HMK

Maantie, alle 175 " Osmo Kiukkonen, HyMK

Maantie, alle 125 " Lars-Göran Stenlund, HMK

Maantie, sivuv. Seppo Järvinen-Sämiulla Samaletdin, TuMK

Maantie, joukkue HMK 1 (Keijo Benjaminsson, Olavi Hokkanen,

Perttl Kärhä)

Trial, Pertti Luh1Jasuo, HMK

Puheenjohtaja

Arne Berner

Liitto On perustettu 1922, liittynyt SVUL : OOn 1963,

kuuluu perUSltamisvuodesta 1922 kansainväliseen liittoon

Federation Internationale Motocycliste (F.I.M.),

vuonna 1967 seuroja 77, jäseniä 6.098 miestä 399 naista

279 poikaa, 2 tyttöä, yhteensä 6.778. ' ,

Liiton puheenjohtaja: Arne B e r n e r

Liiton toiminnanjohtaja: Aadolf Le m m e t t i

Liiton järjestösihteeri: Arto S a 1 0 ne n

SUOMEN MESTARIT 1967

TT .alle 500 sm 3 Hannu Kuparinen, HlMK

TT alle 350" \Matti Salonen, TMS

TT alle 350" Matti Salonen, TMS

TT alle 125 " Vesa Kuusisto, OrMK

Motocross alle 500 sm 3 Jaakko Lehmuskoski, TMK

Motocross alle 250" Jorma Järvinen, HMK

Motocross joukkue TMK (Jyrki Storm, Jaakko Lehmuskoski,

Tapio Rautalammi) ~

Maarata, kilpakoneet alle 500 sm 3 Timo Laine, TMK

Maarata, urh.koneet yli 250" Jorma Vasama, HMMK

Maarata, ~rh . koneet alle 250" Risto Tenhunen, KMK

Maarata, SlVUV. Matti Satukangas - Harri Merikanto HMK

Speedway, alle 500 sm 3 Matti Olin SsMK '

Jääspeedway, alle 500 sm 3 Juhani Taipale SsMK

Jäärata, urh.koneet yli 250 sm 3 Arne Vickström, VargMK

76

Nuorten mestarit 1967

Maantie, alle 750 sm 3 Olavi Katila, TiMK

Maantie, alle 175" Raimo Lavonen, P-BMK

Trial, Raimo Klingberg, HMK

POHJOISMAIDEN MESTARIT 1967

Motocross, alle 250 sm 3 joukkuemestaruus (Jorma Järvinen,

HMK, Heikk.i. Mikkola, HyMK, Aimo Lehtinen, TiMK ja

Kalevi Vehkonen, HTM)

MaaraJta, khlpak. alle 500 sm 3 joukkuemestaruus (Timo L.aine,

TMK, Olavi Turunen, HäMK, Matti Olin, &MK ja Juhani

Taipale, SsMK)

MAAILMANMESTARUUSSIJOITUKSET 1967

Motocross, alle 250 sm 3 Jyrki Storm, 5. tila mieskohtaisessa

MM-kilpa11ussa.

Motocrossin 250 sm 3 MM-joukkuekilpailu (Trophee des

Nations 250 cc)

6. tila (Jyrki Storm, TMl):, Aimo Lehtinen, TiMK, Heikki

Mikkola, HyMK ja Jorma Järvinen, HMK sekä Kalevi Vehkonen,

HTM)

Motocrossin 500 sm 3 MM-joukkuekilpailu (Moto-Cross des

Nations)

8. tila (Raimo Rein, HMK, Arne Vickström, VargMK, Jaakko

Lehmuskooki., TMK, Pentti Kalteva, HyMK ja Eero Hilpinen,

HäMK)

KANSAINVALINEN 6 PAIVAN AJO 1967

(Inbernaltional Six Days Trial)

Hopeavaasidoukkuekilpailu 12. tila (Keijo Benjaminsson, HMK,

Mauri Penttilä, HyMK, Jouko L.aaksonen, HMK ja Birger

Tötterman, HMK)

77


MAAOTTELUT 1967

- Ruotsi-Suomi 20. 8. 67

- Tshekkoslovakia-Suomi

"

- N euvostoliitto--Suomi

- Iso-BriltaIImi'a-Suomi

- Belgia-Suomi

+ Hollanti-Suomi

+ Italia-Suomi

+ Itä-Saksa-Suomi

+ Tanska-Suomi

+ Ranska-Suomi

+ Irlanti-Suomi

+ Sveitsi-Suomi

+ Unkari-Suomi

- Englanti-Suomi

- Ruotsi-Suomi

- Belgia-Suomi

- Hollanti-Suomi

- Itä-Saksa-Suomi

- Neuvootoliitto--SUOmi

- Tanska-Suomi

+ Ranska-Suomi

+ Sveitsi-Suomi

- Ruotsi-Suomi

- Tanska-Suomi

- Norja-Suomi

+ Ruotsi-Suomi

+ N orj a-Suomi

+ Tal1Sika-SUOmi

+ Ruotsi-Suomi

+ Tanska-Suomi

+ Norja-Suomi

- Ruotsi-Suomi

+ Tanska-Suomi

- Neuvostoliitto-Suomi

+ Neuvootoliitto-Suomi

- Ruotsi-Suomi

- Ruotsi-Suomi

+ Ruotsi-Suomi

- Ruotsi-Suomi

- Ruotsi-Suomi

- Norja-Suomi

+ Tanska-SUOmi

78

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

" 3. 9. 67

"

"

"

"

"

"

"

" 13. 8. 67

"

" 27. 8. 67

"

" 11. 6. 67

"

" 26.-27. 8. 67

" 7.-11. 1. 67

7.-10. 3. 67

15.-16. 4. 67

13. 8. 67

11. 6. 67

26.-27. 8. 67

3. 9. 67

"

"

Tshekkoslov.

"

"

"

"

"

"

"

"

" ..

" Hollanti

"

"

"

"

"

"

Tanska "

"

"

"

"

"

"

"

" Ruotsi

" N-li1tto

Suomi

" Ruotsi

Suomi

Ruotsi

Suomi

"

"

Suomen

Moottori veneliitto

Puheenjohtaja

Matti O. Ruuskanen

Liitto On perustettu 1938, liittynyt SVUL: oon 1965, kuuluu

perustamisvuodesta 1938 kansainväliseen liittoon

Union Intemation13ile Motonautique (UIM), vuonna 1967

seuroja 60, jäseniä 11.568 miestä, 1.081 naista, 1.328 poikaa,

622 tyttöä, yhteensä 14.599.

Liiton puheenjohtaja : Matti O. R u u s k a n e n

Liiton sihteeri: Kauko-Aartos L e v ä aho

Vesitasot:

Luokka A

Luokka B

Luokka C

Vesimäkärät:

SUOMEN MESTARIT V. 1967

P. Löflund TMvK

J. Hartwall Hydro-59

P. Mutanen JM & PS

Luokka JM T. Kekäläinen Vespe

Luokka AM R. Purje Vespe

Luokka BM S. Wettersttrand Vespe

MatkaiLuveneet :

Luokka DT

Luokka ET

K. Oker-Blom NJK

K. Jansson SMK-FMK, A. M. Jansson

SMK-FMK

79


Luokka XT

Luokka IT

Luokka 3T

PM -kilpailut:

V. Koskinen SMK-FMK, M. Meuronen

SMK-FMK

M. Turja HMVK, G. Nyberg Hydro-59

L. Karvinen SMK-FMK, R. Santavirta

SMK-FMK

Luokka lT 2) T-B. Fagerström-Christer FagersJtröm

SMK-FMK

Suomen

Naisten

Liikuntakasvatusliitto

SUOMEN ENNJ!TYKSET

Luokka Nimi

SE ME

kmlt 21. 9. 1966

Puheenjohtaja

Liisa Orka

J S-O. Fagerström 86,59 105,35

A K. Ginman 113,03 131,18

B S-O. Fagerström 142,60 142,09

C S-O. Fagerström 149,41 168,22

D S-O. Fagerström 140,70 171,88

GS S-O. Fagerström 146,94 146.94 6. 10. 1966

DS T. J. Ranko 70,19 131,15

BU L. Finnilä 77,71 88,05

CU S-O. Fagerström 105,51 115,20

cm T-B. Fagerström 56,83 76,44

DU T-B. Fagerström 63,32 96,38

80

SUP>E~lOI

vOimistelu-, paini- Ja judomatot

TUTKITTUA VI ENTI LAATUA

vientimerkki FINNMAT

SOOK RAUMAN TEHTAAT

Liitto on perustettu 1896, liittynyt SVUL: 00'0 1948,

kuuluu Uuden Voimistelun Kansainväliseen liittoon

(LIGymM) , vuonna 1967 seuroja 436, jäseniä 32.188

naisrta ja 20.969 tyttöä, yhteensä 53.157.

Liiton puheenjohtalja: Liisa 0 r k 0

Liiton toiminnanjohtaja: Anna K i n n u ne n

Vuosi 1967 oli SNLL:n piirissä vilkasta toiminnan aikaa.

Seurojen voimisteluharjoitukset keräsivät joka puolella Suomea

salit täyteen innokkaita kuntovoimistelun harrastajia.

Runsaasti erilaisia ohjaaja-, voimistelu- ja kuntokursseja järjestettiin

sekä liiton että piirien SNLL-jaostojen toimesta. Juhlissa

ja näytök.sJssä esiinnyttiin suurelle yleisölle kotimaassa

ja ulkomaillakin.

Eri osastojen voimisteluharjoituksia järjestettiin seuroissa

vuoden aikana yhteensä 23 .715. Harjoitusten johtajina toimi

1.066 voimistelunopettajaa ja liikunnanohjaajaa. Voimistelun

lisäksi järjestettiin seuroissa palloilu-, urheilu-, kansantanhuja

leikkiharjoituksia yhteensä 4.487. Retkiä tehtiin 556 ja niillä

oli yhteensä 7.278 osaJIlottajaa.

Liiton järjestämiä kursseja oli vuoden aikana 17 ja kurssivuorokauSlia

kertyi 5.323. Kurssilaisia oli yhteensä 759. Erilaisia

neuvontatiJlaii.&uuksia järjes;l;.elttiin 22 ja nIiillä oli osanottajia

3.199. Piirien SNLL-jaostot järjestivät myös runsaasti

erilaisia kursseja ja koulutustilaisuuksia sekä tyttöleirejä.

6 SVUL 81


SNLL järjesti 9-11. 6. Savonlinnassa Kuntokisat monipuolisine

ohjelmineen. Pääjuhla pidettiiJn Kyrönniemen urheilukentällä,

jonne värikäs kisamarssi johti läpi kaupungin. Iltajuhlassa

yhteiskoululla esiintyivät lukuisat eri seurojen joukkueet

SNLL:n edustusjoukkueen ja Mirjam Viippola-ko,ulun

lisäksi. Kisojen ohjelmaan kuuluivat myös joukkuevoimistelukilpailut,

joihin osallistui 25 joukkuetta, lentopallomestaruuskilpailut

piirijoukkuein, sekä vientinjuoksu- ja kansantanhukilpailut.

Kisaleiri pidettiin samaan aikaan Tanhuvaarassa

ja leiriläiset osallistuivat kisojen lrenttänäytökseen sekä

järjestivät runsasohjelmaisen nuotioillan kisavieraille.

45. valtakunnallista naisvoimistelupäiväjuhlaa vietettiin

Helsingissä Kansallisteatterissa 5. 11. 67. Eri puolilta Suomea

saapuneet seurojen valio- ja tyttövoimistelijat esiintyivät juhlassa

liiton edustusjoukkueen ohella. '

Ulkomaisia näytösmatkoja tehtIiin myös useilta. Kiel-viikolla

esiintyi liiton edUSltajana Hyvinkään Nv:n joukkue Pirkko

Tommilan johtamana. Tomi Haarnin johtama Rajamäen Nv:n

tanhuryhmä esiintyi 8-11. 7. Lounais-Saks'


Suomen

Nyrkkeilyliitto

Sarja SM-kilpailut

Sija 11-13. 3.

VUODEN 1967 MESTARUUSKILPAILUT

PM-kilpailut

2-3.4

EM-kilpailut

25. 5-2. 6

Nuorten SM

4-5.11

PUheenjohtaja

Valle Resko

Liitto On perustettu 1923, liittynyt SVUL:oon 1935 kuul~u

vuodesta .1 9~6 kansainväliseen amatöörinyrkkeilyluttoon

~oclatlOn Internationale de Boxe Amateur

(~IBA) Ja ~odesta 1950 pohjoismaiseen liittoon Nordisk

Bokse Uruon (NBU) vuonna 1967 seuro' 147 .,.

'" 7 0 ...' Ja , Jaserua

. 33 m 1 e5,ta, 443 naista 4491 poikaa yhte ..

11.967. ,. . , ensa

Liiton puheenjohtaja: Valle R e s k 0

Liiton tOiminnanjohtaja: Atle Salo k a n g a s

Yleinen luokka:

51: Jouko Lindbergh TVS

54: Börje Karvonen 'TaE

57: Kari Meronen VN

60 : Paavo Aho K~I

63lh: M auri Ruo~ala KeI

67: Pertti Purhone~ VN

71: Ilmo Lindqvist 'HeTa

75: Kalevi Takala,' PoTa

81: Urho Harjula, HeJy

R.: Eero Ruokomäki , SaVi

84

SUOMEN MESTARIT v. 1967

Nuorten luokka:

48: Reijo Aronen MäU

Aarno L aukk'anen TVS

Paavo Ollikainen 'YRe

Pauli Ojakangas,' YVe

Tauno Nurmi T aE

Markku Seva~der TaE

Matti Vesalainen 'PoTa

Hannu Määttän~ TVS

Seppo N urnri TaE

Pentti Raitan~, HeJy

Teuvo Vepsä, HeJy

51

54

1. J. Lindbergh, TVS

2. N. Sliden, Tota

3. H. Hautakangas, VN

4.

1. B. Karvonen, TaE

2. J. Kalliomaa, HNS

3. T. Lohtander, Rol

4.

57 1. K. Meronen, VN

2. E. Koskinen, HNS

3.

J. Lindbergh, S

J -E. Groth, T

K-A. Palm, R

F. Hagen, N

B. Karvonen, S

K. Fredriksson, R

P. Christian sen, T

K. Meronen, S

N-D. Stremme,

J. Olssen, T

4. H. Pincoffs, R

60 1. P . Aho, Kel E. Paulsen, N

2. R. Meronen, TaE P. Aho, S

3. K . Kosunen, OulJy S. Andersson, R

4.

J . Larsen, T

63,5 1. M. Ruonala, Kel M. Ruonala, S

2. M. Saarivainio, Kel K. Rasmussen, T

3. P. Taivainen, VN C. Ottosson, R

4.

O. Norgård, N

67 1. P . Purhonen, VN P. Purhonen, S

2. H. Maijanen, HNS J. Hansen, T

3. P . Aho, Kel B. Caspersen, N

4.

J. Sandelius, R

71

75

81

R.

1. 1. Lindqvist, HeTa

2. Y. Sikiö, JyTvNy

3. S. Vesalainen, PoTa

4.

1. K. Takala, PoTa

2. J. Väisänen, KoVo

3. L. Kähönen, TVS

4.

1. U. Harjula, HeJyry

2. M. Kullberg, KoVo

3. P . Laurila, T-VVo

4.

C. Larsen, T

1. Lindqvist, S

O. Langback, N

L. Risberg, R

T. Jensen, T

K. Nilsson, N

K. Takala, S

K. Lindblad, R

R. Jensen, T

R. Paulsson, R

U. Harjula, S

B. Nielsen, N

1. E. Ruokomäki, SalVi K. Wiberg, R

2. M. Hansen, KoVo E. Ruokomäki, S

3. A. Koskinen, TVS L. Rasmussen, T

4. S. Bernhoff, N

H. Skrzypcak, Puo

C. Chiuca, Rom

P . Corbatov, NL

E. Yadigar, Tur

N. Giju, Rom

H. Rascher, L-S

N. Savov, Bul

B. Pieracci, !ta

A. Laukkanen, TVS

T. Kälve, KeI

P. Ollikainen, YVe

M. Rötkönen, LaLu

J. Snäll, HyV-V

R. Petek, Puo P . Ojakangas, YVe

N E. Tatar, Tur R. Westerberg, TaE

J -L. de Souza, Ran J. Nikkanen, TVS

1. Mikalylow, Bul

J. Grudzien, Puo

Z. Vujin, Jug

D. Dunkel, DDR

L. Gula, Unk

V. Frolov, NL

J. Kulej, Puo

J . Kajdi, Unk

P. Tiepold, DDR

B. Nemecek, Tsh

M. Wolke, DDR

J. Hodusan, Rom

1. Gali, Unk

T. Nurmi, TaE

M. Toivonen, HeTa

R. Pelli, KeI

M. Sevander, TaE

M. Sainio, TaE

R. Määttä, TVS

M. Vesalainen, PoTa

P. Tuominen, SaVi

J. Salli, VN

V. Agejev, NL H. Määttänen, TVS

W. Stachurski, Puo R. Kopra, HeNy

V. Stan tien, Tsh

J . Kovaei, Rom

M. Casati, !ta

A. Kiesselev, NL

J. Hejduk, Tsh

G. Chivar, Rom

D. Pozniak, NL

P. Gerber, L-S

C. Pinto, lta

J. Monea, Rom

S. Nurmi, TaE

P. Kaijanlaakso, ToPo

A. Helin, TuTe

P. Raitanen, HeJy

M. Tarkkio, TaE

K. Pousi, HaTa

P. M. Baruzzi,!ta T. Vepsä, HeJy

P. Boddington, Eng

K. Pandov, Bul

J. Schlegel, DDR

85


+ SUOMI-RUOTSI

X RANSKA-SUOMI

X RUOTSI-SUOMI

Nuorten

- RUOTSI-SUOMI

-SUOMI-DDR

Epäviralliset

+ P-RUOTSI-P-SUOMI

+ SUOMI-TUNISIA

MAAOTTELUT 1967

24. 4. HelS>inki

14. 10. Blois

3. 12. Tukholma

19. 3. Uppsala

16. 4. Hamina

22. 1. Piteä

30. 10. Helsinki

7-3

5-5

5-5

6-4

3-7

7-3

7-3

Suomen

P ainilii tto

Puheenjohtaja

Esko Kossila

Liiton. puh.e€njohtaja Valle Resko kutsuttiin v. 1967

KansamvälIsen Amatöörinyrkkeilyliiton kunnilaj äseneks:i.

Liitto on perustettu 1906 kuuluen peru.stami.sestaan lähtien

SVUL :oon, kuuluu vuodesta 1923 kansainväliseen

liWttoon Federatio Internationale Lutte Amateur (FILA),

vuonna 1967 seuroja 153, jäseniä 10.081 miestä, 771 naista,

6.837 poikaa, 405 tyttöä, yhte€nsä 18.094.

Liiton puheenjohtaJja: Esko K 0 ss il a

Liiton toiminnanjohtaja: Onni Sir en i u s

Liiton päävalmentaja: Veijo V a s k 0

K reikkalai s-roomaZainen paini

SUOMEN MESTARIT 1967

52 kg Jussrl. Vesterinen, Viitasaaren Viesti

57 kg Raimo T,askinen, Kemin Into (TUL)

63 kg Marlclru Seppä, Myllykosken Kilpa-Veikot

70 kg Veikko Lavonen, Voikkaan Urheilu-Veikot

78 kg Martti Laakso, Oulun Pyrillltö

87 kg Pentti Punkari, Kotkan Paini-Miehet

97 kg Aimo Mäenpää, Oulun Pyrirntö

yli 97 kg Caj Malmberg, Vi:ipurin Voimailijat

Pohjoismaiden vanhin nyrkkeilylehti

Vapaapaini

52 kg Reino SaHmäki, Kuortaneen Kunto

57 kg Pekka Alanen, Lappajärven Veikot

86

87


63 kg Tauno Jaskari, Nurmon Jymy

70 kg Alpo Koskiniemi, Teuvan Rivakka

78 kg Matti Jussero, Helsingin Paini-Miehet

87 kg Matti Laakso, Oulun Pyrintö

97 kg Caj Malmberg, Viipurin Voimailijat

yli 97 kg Aimo Mäenpää, Oulun Pyrintö

Juniorimestarit

Kreikkalais-roomalainen paini

52 kg Jorma Kujanne, Tampereen Kilpa-Veljet

57 kg Jorma Virolainen, Tampereen Painimiehet

63 kg Hannu Vihersalo, Popinniemen Ponnistus

70 kg Jorma Talvitie, Nokian Urheilijat

78 kg Pauli Tuuri, Kuortaneen Kunto

87 kg Teuvo Ojala, Viipurin Voimailiijat

97 kg Hannu Virtanen, Janakkalan Jana

yli 97 kg Caj Malmberg, Viipurin Voimailijat

Vapaapaini

52 kg Jussi Vesterinen, Viitasaaren VLesti

57 kg Yrjö Leppänen, Heinolan Isku

63 kg Jorma L1imatainen, Heinolan Isku

70 kg Jorma Talvitie, Peräseinäjoen Toive

78 kg Pauli Tuuri, Kuortaneen Kunto

87 kg Teuvo Ojala, Viipurin VoimaLliJjat

97 kg Raimo Karlsson, Viipurin Voimailijart;

yli 97 kg Caj Malmberg, Viipurin Voimailijat

Suomen

Painonnostoliitto

Puheenjohtaja

Pekka Kare

Liitto On perustettu 1934, liittynyt SV1!.L: oon 1~3~, k~ud

e srt a 1938 kansainväliseen liIttoon

luu vuo .

FederatlOu

1967

Internationale Helterophile et CulturlSte, vu?nna

seuroJa, . 212 J' a"seniä 15025 . miestä, 798 nrus,ta, 7.522

poikaa ja 778 tyttöä, yhteensä 24.123.

Liiton puheenjohta(ja : Pekka K a r e

Liiton toiminnanjohtaja: Mauri R a u van t 0

MESTARIT JA ENNA.TYKSET

MAAOTTELUT 1967

+ Suomi-Ruotsi, vp. 28-29. 1 Kuortane 9-7

ja Alavus

- Ruotsi-Suomi, jun. 11-12. 2 Osby 16,5-15,5

- Viro--SUOmi, vp. 16. 9 Tallinna 5-3

+ Suomi-Viro 10. 10 Ilmajoki 4,5-3,5

+ Suomi-Ruotsi 2- 3. 12 Helsinki 17,5-14,5

+ Suomi-Tanska 22-23. 4 Nyköping 7-1

+ Suomi-Norja

6-2

- Suomi-Ruotsi

" "

" 3-5

+ Suomi-Tanska, jun. 16-17.12 Helsinki " 6-2

+ Suomi-Norja, jun.

6,5-1,5

- Suomi-Ruotsi, jun. " "

3,5-4,5

88

" "

Sarja 56 kg, punnerrus

SE 95,0 kg Reima Ruokanen

PE 95,0 kg Reima Ruokanen

ME 122,5 kg F. Baez, Puerto Rico

Tempaus

SE 95,0 kg Aarne Vehkanen

PE 95,5 kg Bo Gilliusson, Ruotsi

ME 113,0 kg K. Miki, Japani

Työntö

SE 117,5 kg Matti Rajaluoto

PE 122,5 kg A. Norrback

ME 145,5 kg M. Nassi.ri, Iran

1065

1965

1967

1967

1963

1967

1962

1967

1967

89


Yhteistulos

Yhteistulos

SE 292,5 kg Aarne Vehkanen

1963 SE 370.,0. kg Mauno Heiskanen

PE 295,0. kg Bo GilLiusson, Ruotsi 1966 PE 387,5 kg K. Björnsen, Norja

ME 365,0. kg J. Földi, Unkari 1965 ME 440.,0. kg W. Baszanowski, Puola

SM 267,5 kg Yrjö :HJacvtanen 1967 SM 360.,0. kg M. Heiskanen

1966

1966

1967

1967

Sarja 60 kg, punnerrus

Sarja 75 kg, punnerrus

SE 10.8,5 kg Kaarlo Lahti

1967 SE 137,5 kg Aaro Viitikko

PE 10-8,5 kg Kaarlo Lahti 1967 PE 137,5 kg Aaro Viitikko

ME 130.,5 kg 1. Földi, Unkari 1966 ME 158,5 kg R. Knipp, USA

Tempaus

Tempaus

SE 10.7,5 kg Matti Eskelilnen

1965 SE 407,5 kg Juhani Mursu

PE 10.7,5 kg Matti Eskelinen 1965 PE 40.7,5 kg Juhani Mursu

ME 125,0. kg Y. Miyake, Japani 1967 ME 145,0. kg M. Ouchi, J ClIpani

Työntö

Työntö

SE 135,0. kg .Matti Eskelilnen

1965 SE 160.,0. kg Tauno Kare

PE 135,0. kg Matti Eskelinen 1965 PE 160.,0. kg TaUJno Kare

ME 152,5 kg J. Berger, USA 1964 ME 183,0. kg V. Kurentsov, Neuvostoliitto

Yhteistulos

Yhteistulos

SE 332,5 kg MaJttå Eskelinen

1965 SE 40.7,5 kg Juhani Mursu

PE 332,5 kg Maltti Eskelinen 1965 PE 407,5 kg Juhani Mursu

ME 397,5 kg Y. Miya.ke, Japani 1964 ME 470.,0. kg ,V. Kurentsov, Neuvostolilitto

SM 315,0. kg Kaarlo Lahti 1967 SM 390.,0. kg Juhani Mursu

Sarja 67,5 kg punnerrus

Sarja 82,5 kg, punnerrus

SE 125,0. kg Mauno Heisktanen

1968 SE 152,5 kg Kaarlo Kangasniemi

PE 125,0. kg Mauno Heiskanen 1965 PE 152,5 kg Kaarlo Kangasniemi

ME 145,5 kg V. Katsura, Neuvostoliitto 1966 ME 165,5 kg M. Khoroshacv, Neuvostollitto

Tempaus

Tempaus

SE 114,0 kg Hannu Eskelinen

1968 SE 146,5 kg Jaakko Kailaj ärvi

PE 117,5 kg T. Björns€ll1, Norja 1966 PE 146,5 kg Jaakko Kailaj ärvi

ME 135,5 kg W. Bas7)anow s~i, Puola 1965 ME 150.,5 kg V. Beljajev, Neuvos,toliitto

Työntö

Työntö

SE 145,0. kg Mauno HeiskCllllen

1966 SE 175,0. kg Jouni Kailaj ärvi

PE 150.,0. kg K. Björnsen, Norja: 1966 PE 175,0. kg Jouni K.ailiaj ärvi

ME 170.,0. kg W. Bazanowski, Puola 1967 ME 190.,0. kg G. Veres, Unkari

1968

1968

1967

1968

1968

1967

1961

1961

1967

1968

1968

1967

1967

1965

1965

1967

1962

1962

1968

1962

1962

1966

I

90. 91


Yhteistulos

SE 452,5 kg Kaarlo Kangasniemi

PE 452,5 kg Kaarlo Kangasniemi

ME 485,0 kg V. Beljajev, N-liitto

SM 407,5 kg Tauno Kare

1964

1964

1966

1966

Yhteistulos

SE 515,0 kg Kalevi LahdenrantJa

PE 515,0 kg Kalevi Lahdenranta

ME 590,0 kg L. Zhabotinsky USSR

SM 465,0 kg 6aka;rtL Puuras

1968

1968

1967

1967

Sarja 90 kg, punnerrus

MAAOTTELUT

SE 165,0 kg Kaarlo Kangasruemi

PE 167,5 kg Bo Johansson

ME 171,5 kg V. Golovanov, N-liitto

Tempaus

SE 150,5 kg Kaarlo KangasIlliemi

PE 150,5 kg Kaarlo Kangasniemi

ME 153,0 kg J. 'Dalts, N-1i1irtJto

1965

1968

1968

1968

1968

1968

- Puola-Suomi

+ Ruotsi-Suomi

- Italia-Suomi

-Suomi-DDR

- Suomi-Leningrad

6-1

3-4

4-3

2-5

1-6

Gryfina

Lund

Lund

Helsinki

Helsinki

29. 9. -67

19-20. 8. -67

19-20. 8. -67

26. 11. - 67

10. 12. -67

Työntö

SE 187,5 kg Jaakko Kailajärvi

PE 187,5 kg Jaakko Kailajärvi

ME 195,0 kg Jan 'Dalts, N-liitto

1967

1967

1968

Yhteistulos

SE 497,5 kg Kaarlo Ktangasmemi

PE 500,0 kg Bo Johansson

ME 510,0 kg J . TaJits, N-liitto

SM 472,5 kg Kaarlo Kangasniemi

1968

1968

1967

1967

Sarja yli 90 kg, punnerrus

SE 170,0 kg Kaarlo Kangasniemi

PE 180,0 kg O. Johansson, Ruotsi

ME 20'2,5 kg G. Prickett, USA

Tempaus

1968

1967

1968

TERVETULOA

SE 155,0 kg Kalevi Lahdenranta

PE 155,0 kg KaJJevi! Lahdooranta

ME 175,5 kg L. Zhabotinsky, USSR

1968

1968

1967

Työntö

SE 195,0 kg Kailevi LahdeIliraiIllta

PE 195,0 kg Kalevi Lahdern-Clil1Jta

ME 219,0 kg L. Zhabotinsky, USSR

1968

1968

1967

OSTOKSILLE

92

93


Suomen

Pesäpalloliitto

Kärpät

Alajärven Ankkurit: Pekka Siirilä, Markus Mehto, Kalevi

Luoma, Pekka Peltomäki, Ahti Joensuu, Keijo Vesala, Tuomo

MäkIDen, Asko Höykinpuro ja Kari Isotalo.

Kontiot (yli 35 v.)

Jyväskylän Kiri: Ami Paavola, Paavo Pollari, Antti Elomaa,

Pertti Jaakkola, Eino Kaakkolahti, Pentti Paavola, Olavi Talvisto,

J aakko Loven, Antti Airaksinen ja Reino Salonen.

Puheenjohtaja

Erkki Kivelä

Liitto on perustet~u 1920, liittynyt SVUL :oon 1925,

vu~mna 1967 se~oJa ~25 , jäseniä 36.877 miestä, 11.087

n~ta, 28.5~9 poikaa Ja 11.421 tyttöä, yhteensä 87.974.

Liiton kunniapuheenjohtaja: Lauri P i h kai a

Liiton puheenjohtaja: Erkki K i vei ä

Liiton toimirmanjohtatia: Matti S i i s k 0 n e n

Liiton pääkouluttaj a: Tauno Luo m i

Miehet

SUOMEN MESTARIT 1967

~ouvolan Pall~yöjät: Pe~ti Lonka, Paavo Jaakkola, Pekka

uul:asalo, Matltl Lautala Antero Vatto Anssi V=-al J

Juutii . H ' , ...., a, orma

runen, annu Kiuru ja Ilkka Kauppinen.

Sarjajako nuorilla oli seuraava:

Pojat: ilvekset (19 v.), kärpät (17 v.), oravat (15 v.), ampiaiset

(13 v.) ja sääsket (11 v.).

Tytöt: Pääskyt (15 v.) ja peipot (13 v.).

Liiton järjestämi ....oä sarjoissa oli pelikautena 1967 mukana

kaikkiaan 5626 joukkuetta.

Ampiaisten valtakunnallinen tekniikkamestari Paavo Nurmi,

Outokummusta ja pääskyjen mestari Kaarina Kansikas Helsingistä.

Uusi llittoj ohtoinen maakuntasarj a toi mielenkiintoista

lisäväriä kilpailutoimintaan ja mestaruussarjan katsojamäärä

yliltti ensi kerran 200.000:n rajan.

Naiset

Työväen ~ailapojat: Tuula Kämäräinen Anja Ilonen Tuula

Salonen,

. V.

Sirkka

.

Kämäräinen

. ..'

Aira Vai'ni~

,u

Tertt Käm·

arrunen,

. ~ ...

Mirj a lrlanleml, Rai;Ja Ahonen Kaarina Kan,,3kas· c ~

MaLinen. ,0>'" Ja .oYlrpa

Ilvekset

Kankaanpään Pa. . . M. Maila: . Veijo . Pyysalo ,elJo V ·· S···l aVl ampl, . Jorma

Juruerru, artti Autio R~o Uusi-Oukari Jo""""~ K · ....

Pa . Ki . E kk· ' . ' ."'


Suomen

Pu rj e h tij alii tto

Louhi-luokka

EM-kilpailu LeHavre Finnmaid M. Jokinen

Star-luokka

EM-kilpailu Toulon Squid IV P. & H. Tallberg

MM-kilpailu Kööpenh. " "

11

I

19

38

28

66

Finjolla-luokka

MM-kilpailu Hanko

Peter Tallberg

IV 126

Puheenjohtaja

J . O. Söderhjelm

Liitto on perustettu 1905, liittynyt SVUL: OOn 1964, kuuluu

vuodesta 1907 (perustajajäsenenä) kansainväliseen

liittoon International Yacht Racing Union (IYRU) , vuonna

1967 seuroja 51, jäseniä 12.580 miestä, 3.145 naista,

2.105 poikaa ja 661 tyttöä, yhteensä 18.491.

Liiton puheenjohtaja: J. O. S ö der h j eI m

Liiton 1 sihteeri: B. Hu 1 den

Liiton toiminnanjohtaja: K. G. K ä 11 s t r ö m

SUOMEN MESTARIT 1967

Louhiluokka : Seireeni M R. Lehtinen + Miehistö

Star luokka : Astair II NFK Chr. Sundman, H. Wagner

Kansanvenel: Tuula HTPS J. Bremer, R. Jouhton, J. Bremer

Hailuokka: Nanna ASS H. Dahlman, A. Fagerlund, E. Grönberg

Finnjollal: L 121 ESF K. Weber

Lightningl: Masi M T. Aromaa, 1. Hälvä, M. Aromaa

Viklaluokka: Onkel Max BS T. Lampen, K. Palmgren

Windmill-luok: Tuula-Rinta KuoPS M. Eloranta, K. Eloranta

5,5 m luokka

KANSAINVALISIA SIJOITUKSIA 1967

Kansainv. PM Ruotsi Wasa

CoPPa d'Italia Ruotsi Caro VI

96

J. Winquist

R. Jansson

III

V

16

Lightning-luokka

EM-kilpailu Tampere

MM-kilpailu Toronto

Stig Haglund

Terho Aromaa

Dag Bjurström

Terho Aromaa

Vikla-luokka

MM-kilpailu Bahama T. Lampen/K. Palmgren

Trapez- luokka

Av. Ruots,in M-kilp. Ruotsi Fogelholm/Godenhjelm

Baltic Regatta kesäk. Tallinna

Louhi-luokka :

Star-luokka :

Finnjolla-luokka:

Avomerikilpailut

Finnmaid M. Jokinen

Squid IV P. Tallberg

Henrik Tallberg

Admiral Cup (joukkuekilp. Englanti

Sinebrychoff Challenge Cup joukkue

Gotland Runt. heinäk. Ruotsi

Luokka: II

Luokka III A:

Luokka III B :

7 SVUL

Fågel Blå

Lyga:iJa

HuhmiaIri

Cabane

Marjo

Suomi

Merenkävij ät

Peter Fazer

Peklka HieurLin

Eino AntiJnoj a

Ake Sandström

Keij 0 Petäj ä

II

III

VI

19

18

1

III

II

V

VI

I

1

II

II

1

III

26

37

32

34

33

40

6

15

22

27

27

97

----------

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!