28.02.2015 Views

Mikä ihmeen E-luku? - Asuntomessut

Mikä ihmeen E-luku? - Asuntomessut

Mikä ihmeen E-luku? - Asuntomessut

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Lämmitystapa<br />

Lämmitystapa vaikuttaa<br />

eniten energiatehokkuuteen.<br />

Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä<br />

vesikiertoinen lämmitys,<br />

kuten erilaiset lämpöpumput<br />

ja puulämmitys, pienentää<br />

E-<strong>luku</strong>a.<br />

Aurinkoenergia<br />

Paikallisesti tuotettu<br />

uusiutuva energia on<br />

nykyaikaista rakentamista.<br />

Helpoiten se toteutuu<br />

aurinkokeräimillä ja<br />

-paneeleilla.<br />

Käyttövesi<br />

Lapsiperheissä kuluu<br />

paljon vettä. Maalämpöpumpulla<br />

ja aurinkokeräimellä<br />

voi käyttöveden<br />

lämmitysenergian<br />

kulutuksen pudottaa<br />

viidesosaan.<br />

MITÄ<br />

PIENEMPI<br />

E-LUKU,<br />

SITÄ<br />

ENEMMÄN<br />

SÄÄSTÄT!<br />

Rakenteet<br />

Rakennuksen vaipan hyvä<br />

ilmatiiviys ja lämmöneristys<br />

ovat nykyrakentamisen<br />

lähtö kohtia. Niissä korostuvat<br />

muun muassa ns. kylmäsiltojen<br />

välttäminen ja<br />

oikeanlaiset ikkuna -<br />

valinnat.<br />

Rakennuksen<br />

muoto<br />

Rakennuksen muodolla<br />

on väliä. Turhat nurkat ja<br />

erkkerit sekä suuret<br />

ikkunapinnat nostavat<br />

E-<strong>luku</strong>a.<br />

Ilmanvaihto<br />

Sähköpihi ilmanvaihtokone<br />

tasavirtapuhaltimella<br />

ja 80 prosentin lämmöntalteenotolla<br />

säästää<br />

huomattavasti energiaa<br />

ja tietysti euroja.<br />

Ostoenergia on energiaa, joka<br />

ostetaan rakennukseen muualta. Sitä voidaan<br />

käyttää tilojen ja käyttöveden lämmitykseen,<br />

ilman vaihtoon, valaistukseen ja laitteisiin.<br />

Ostoenergiasta vähennetään<br />

paikallisesti omalla tontilla tuotettu<br />

uusiutuva energia eli<br />

omavaraisenergia.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!