05.05.2015 Views

käyttöturvallisuustiedote

käyttöturvallisuustiedote

käyttöturvallisuustiedote

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kauppanimi: ANNITROL

Päiväys: 26.05.2006 Edellinen päiväys: 27.04.2004 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN

TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Kauppanimi

ANNITROL

Tunnuskoodi

11650 82B

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna

Moottoriajoneuvot. Puhdistusaine, ruosteenpoisto

Hapon vesiliuos.

1.2.2 Toimialakoodi

G 502 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus

G 503 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa

1.2.3 Käyttötarkoituskoodi

9 Puhdistus- ja pesuaineet

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Aspokem Oy / Sealco

1.3.2 Yhteystiedot

Postiosoite Ratastie 15

Postinumero ja -toimipaikka

03100 NUMMELA

Puhelin 09-2252520

Telefax 09-22525270

Y-tunnus 0987137-1

Kotipaikka

Helsinki

1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot

Eftec AB

Box 149, S-281 22 Hässleholm, Sweden

Tel: +46 451 88 000, Fax: +46 451 88 044

1.4 Hätäpuhelinnumero

1.4.1 Numero, nimi ja osoite

112, yleinen hätänumero.

(09) 471977 tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus, Haartmaninkatu 4, 00290 HELSINKI

Huom! Postiosoite on: Myrkytystietokeskus/HYKS, PL 340, 00029 HYKS (Helsinki)

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4

CAS-numero

tai muu koodi

Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja

muut tiedot aineosasta

7664-38-20 Fosforihappo 28-35 % C; R34

LD50/suun kautta/rotta = 1530

mg/kg, LD50/ihon kautta/kani =

2740 mg/kg, LC50/hengitysteitse

/1/h/rotta > 850 mg/kg

EY-nro 231-633-2

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Tuote on luokiteltu C - Syövyttäväksi:

Syövyttävää. Heikosti vesiympäristöä vaarantavaa.


Kauppanimi: ANNITROL

Päiväys: 26.05.2006 Edellinen päiväys: 27.04.2004 2

4. ENSIAPUOHJEET

4.1 Erityiset ohjeet

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa oireita hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä etikettiä

tai tätä käyttöturvallisuustiedotetta, mikäli mahdollista).

4.2 Hengitys

Siirrettävä välittömästi pois altistuksesta raittiiseen ilmaan, pidettävä levossa ja lämpimänä. Jos esiintyy

hengitysvaikeuksia, niin asiantuntevat henkilöt voivat antaa happea tai hengityksen pysähtyessä elvytystä.

4.3 Iho

Riisuttava tahriintuneet vaatteet heti. Iho puhdistetaan perusteellisesti puhdistusaineella ja runsaalla

vedellä. Syövytysvammat lääkärin hoitoon.

4.4 Roiskeet silmiin

Silmiä huuhdeltava heti runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Välittömästi

sairaalaan tai silmälääkärille.

4.5 Nieleminen

Huuhdeltava suu. Ei saa oksennuttaa. Juotava runsaasti vettä tai maitoa. Tajuttomalle henkilölle ei saa

koskaan antaa mitään suun kautta.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

5.1 Sopivat sammutusaineet

Sammutus: Vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhe. Tuote itsessään ei pala. Astioita jäähdytetään vesisuihkulla

ja siirretään pois palon läheisyydestä.

5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa

Palokaasut sisältävät ärsyttäviä ja syövyttäviä fosforiyhdisteitä. Metallit ja vesi/kostea ilma saattavat

aiheuttaa räjähdysherkän vetykaasun muodostumisen.

5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten

Tulipalossa käytettävä paineilma- tai vastaavaa hengityslaitetta, täyttä suojavarustusta.

6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä

Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta, ks. kohta 8.2.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Ei saa päästää leviämään viemäriin, maaperään tai vesistöön.

6.3 Puhdistusohjeet

Jäänteet tai läikkeet imeytetään inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, yleinen sideaine),

kerätään kannellisiin astioihin ja siirretään hävitettäväksi.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely

Varottava vuotoja sekä kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Astian tulee olla tiiviisti suljettuna silloin, kun

ainetta ei käytetä.

Hätä- ja silmäsuihku tai muu vastaava vedensaanti tarpeen työpaikalla.

Hyvä ilmanvaihto, mieluiten kohdeimu käsittelypaikoilla. Ilmastoinnin tulee olla riittävän tehokas pitämään

ainepitoisuudet työilmassa työskentelyalueilla selvästi alle kohdassa 8.1 mainittujen pitoisuuksien.

7.2 Varastointi

Säilytettävä tiiviisti suljetuissa pakkauksissa kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

8.1 Altistuksen raja-arvot

8.1.1 HTP-arvot

7664-38-20 Fosforihappo

1 mg/m³ (8 h) 2 mg/m³ (15 min)


Kauppanimi: ANNITROL

Päiväys: 26.05.2006 Edellinen päiväys: 27.04.2004 3

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1 Työperäisen altistuksen torjunta

Suojaimet on valittava käsittelyn laadun ja käsiteltävän aineen määrän mukaan. Suojakäsineiden ja -

vaatteiden materiaalien läpäisevyys on selvitettävä suojainten valmistajalta.

8.2.1.1 Hengityksensuojaus

Hengityssuojainta tarvitaan ainoastaan silloin kun muodostuu aerosolia tai sumua. Lyhyissä työvaiheissa tai

matalissa pitoisuuksissa voidaan käyttää P3-suodattimella varustettua hengityssuojainta. Voimakkaissa tai

pitkäaikaisissa altistuksissa on käytettävä raitisilmasuojainta tai vastaavaa.

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Kumi- tai muovikäsineet

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Tiiviisti asettuvat suojalasit tai kasvosuojain. Silmänhuuhtelupullo, jossa puhdasta vettä.

8.2.1.4 Ihonsuojaus

Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä.

8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen

Ei saa päästää leviämään viemäriin, maaperään tai vesistöön.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)

Väritön kirkas neste, hajuton

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

9.2.1 pH-arvo alle 1

9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue 105 °C

9.2.3 Leimahduspiste ei pala

9.2.8 Suhteellinen tiheys Ei tietoja käytettävissä

9.2.9 Liukoisuus

9.2.9.1 Vesiliukoisuus Veteen täysin liukeneva

9.2.9.3 Liukoisuus muihin liuottimiin Ei liukene useimpiin orgaanisiin liuottimiin

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät olosuhteet

Kosteus.

10.2 Vältettävät materiaalit

Kloori, klooripitoiset aineet, metallit. Fosforihappo voi reagoida rajusti alkaalien kanssa. Syövyttää puuta,

tekstiileja, rakenteita.

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palossa muodostuu ärsyttäviä fosforiyhdistepitoisia savukaasuja. Joutuessaan kosketuksiin metallien

kanssa muodostuu vetykaasua ja voi aiheuttaa räjähdyksen. Saattaa muodostaa myrkyllistä syttyvää

fosfiinikaasua. Voi muodostaa myrkyllisiä kaasuja kosketuksessa kloorin tai klooripitoisten aineiden kanssa.

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Välitön myrkyllisyys

Terveydelle haitallista nieltynä. Tuotteen sisältämien aineosien myrkyllisyystietoja on esitetty kohdassa

2.1.4.

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Syövyttävää. Roiskeet aiheuttavat silmien, ihon ja limakalvojen ärsytystä tai syöpymisvaurioita. Voi

aiheuttaa pysyviä silmävaurioita. Höyryjen ja aerosolien hengittäminen ärsyttää hengitysteitä. Nieltynä

suun, nielun ja ruoansulatuselinten voimakasta ärsytystä ja syöpymiä.

11.3 Herkistyminen

-

11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys


Kauppanimi: ANNITROL

Päiväys: 26.05.2006 Edellinen päiväys: 27.04.2004 4

Toistuva tai pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa kroonisen keuhkokatarrin, hammasvaurioita

Toistuva kosketus voi poistaa iholta rasvaa aiheuttaen ihoärsytystä ja ihotulehdusta;

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

Suurten pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa yskää, kurkkukipua, hengenahdistusta, jopa vaarallista

kemiallista keuhkopöhöä. Voimakas kerta-altistus voi vahingoittaa keuhkoja.

Nieleminen voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentelua, kurkkukipua, vatsakipua ja saattaa johtaa mahalaukun

ja suoliston läpisyöpymiin.

Fosforihappo: Hengitettynä Ihmiselle on 10 000 mg/m³ heti hengenvaarallista.

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Ekotoksisuus

12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille

Tuotteesta sellaisenaan ei ole tietoja. Fosforihappo: LC50/96h/kalat = 1000-100 mg/l. LC50/48h/rapu (shore

crab) = 240 mg/l. Happovaikutus: LC50/96h/iso aurinkoahven (Lepomis macrochirus, bluegill sunfish) = pH 3

- 3.5. LC50/96h/moskiittokala (Gambusia affinis, mosquitofish) = pH 3-3,5. EC50/12h/vesikirppu (Daphnia

magna) = pH 4,5.

12.1.2 Myrkyllisyys muille eliöille

Fosforihappo: EC50/aktiivilietebakteerit = 270 mg/l. Krooninen kasvimyrkyllisyys = 100 ppm.

12.2 Liikkuvuus

Liukenee veteen ja leviää ympäristössä vesien mukana.

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3.1 Biologinen hajoavuus

Maassa fosforihappo voi muuttua huonosti liukeneviksi fosfaateiksi (esim. CaHPO4). Happamassa maassa ne

voivat liueta ja siirtyä veteen.

Anaerobisisssa olosuhteissa tietyt mikro-organismit voivat hajottaa fosforihapon tai vastaavat fosfaatit

fosfiiniksi.

12.4 Biokertyvyyspotentiaali

Ei kerry

12.5 Muut haitalliset vaikutukset

Forforihappo on syövyttävää ja voi aiheuttaa paikallisia vaurioita, mikäli sitä joutuu suurehkoja määriä

ympäristöön. Tuotetta sisältävää vettä ei saa päästää leviämään viemäriin, maaperään tai vesistöön paitsi

vesienkäsittelyjärjestelmän kautta. Vesiluokitus WGK 1 = Heikosti vesiympäristöä vaarantava (Saksa,

Wassergefährdungsklasse)

Fosfaatit voivat olla hyvin pysyviä luonnossa ja rehevöittää vesistöjä. Veden luontaista kovuutta aiheuttavat

mineraalit voivat vähentää happamuutta. Rehevöittää vesistöjä.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

Jäteluokitus Nro 06 01 04 = Happamien liuosten jätteet, fosforihappo ja fosforihapoke.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero 1805

14.2 Pakkausryhmä III

14.3 Maakuljetukset

14.3.1 Kuljetusluokka 8

14.3.2 Vaaran tunnusnumero 80

14.3.2.1 ADR/RID-Varoituslipukkeet 8

14.3.3 Rahtikirjan mukainen nimitys 1805 Fosforihappo, nestemäinen

14.3.4 Muita tietoja Luokituskoodi C1. Rajoitettu määrä LQ24

14.4 Merikuljetukset

14.4.1 IMDG-luokka 8

14.4.2 Oikea tekninen nimi Phosphoric acid, liquid

14.4.2.3 Pakkausryhmä III


Kauppanimi: ANNITROL

Päiväys: 26.05.2006 Edellinen päiväys: 27.04.2004 5

14.5 Ilmakuljetukset

14.5.1 ICAO/IATA-luokka 8 III

14.5.2 Oikea tekninen nimi Phosphoric acid, liquid

14.5.3 Muita tietoja IATA-ohjeet tarkistetaan vuosittain. Ota yhteys toimittajaan tai

lentorahtitoimistoon.

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

15.1 Varoitusetiketin tietoja

15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi

C

Syövyttävä

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet

Fosforihappo

15.1.3 R-lausekkeet

R34

Syövyttävää.

15.1.4 S-lausekkeet

S2

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

S26

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

S45

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin

hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

16. MUUT TIEDOT

16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista

R34

Syövyttävää.

16.2 Koulutusohjeet

Syövyttävien tai ärsyttävien aineiden käsittely.

16.4 Lisätiedot

Aspokem Oy / Sealco, puh. (09) 2252 520

Tässä tiedotteessa annettu informaatio perustuu nykyisin käytettävissä olevaan tietoomme ja koskee

tuotetta siinä muodossa, missä se on toimitettu. Tiedotteen tarkoituksena on kuvata tuotetta turvallisuuden

kannalta eikä se tietoja saa käsittää tuotteen jonkin erikoisominaisuuden takuuksi.

16.5 Käytetyt tietolähteet

Ewa-KTT: 1) Edellinen tuotetta koskeva käyttöturvallisuustiedote 2) Valmistajan toimittama

käyttöturvallisuustiedote 04.10.2000 3) Tiedotteen uusimishetkellä voimassa oleva vaarallisia

kemikaaleja ja niiden tiekuljetusta sekä käyttöturvallisuustiedotetta koskeva lainsäädäntö

16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset

Pieniä muutoksia lähes joka kohdassa.

Päiväys

Allekirjoitus

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!