Käyttöohje - Jonsered

jonsered.com
  • No tags were found...

Käyttöohje - Jonsered

KäyttöohjeLue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sensisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.


MERKKIEN SELITYKSETTunnuksetVAROITUS! Raivaussaha, ruohoraivuri taitrimmi voi virheellisesti tai huolimattomastikäytettynä olla vaarallinen työväline, jokasaattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisillevakavia vammoja tai kuoleman. On erittäintärkeää, että luet ja ymmärrät tämänkäyttöohjeen sisällön.Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärräsen sisältö, ennen kuin alat käyttääkonetta.Käytä aina:• Suojakypärää paikoissa, joissa putoilevatesineet aiheuttavat vaaraa• Hyväksyttyjä kuulonsuojaimia• Hyväksyttyjä silmiensuojaimiaTarkoitettu ainoastaan ei-metallisillejoustaville terälaitteille, ts. trimmisiimaakäyttävälle trimmipäälle.Melupäästöt ympäristöön Euroopanyhteisön direktiivin mukaisesti. Koneenpäästöt ilmoitetaan luvussa Tekniset tiedotja arvokilvessä.Muita koneen tunnuksia/tarroja tarvitaan tietyillämarkkina-alueilla ilmaisemaan erityisiäsertifiointivaatimuksia.Tarkastus ja/tai huolto on suoritettavamoottori sammutettuna ja pysäytinasennossa STOP.Käyttöakselin maks. pyörimisnopeus, r/minKäytä aina hyväksyttyjä suojakäsineitä.Tämä tuote täyttää voimassa olevan CEdirektiivinvaatimukset.Puhdistettava säännöllisesti.Varo sinkoutuvia esineitä ja kimmokkeita.Silmämääräinen tarkastus.Koneen käyttäjän on varmistettava, etteivätihmiset ja eläimet tule työn aikana 15 metriälähemmäksi.Sahaterällä tai ruohoterällä varustetutkoneet voivat sinkoutua voimakkaastisivulle, jos terä osuu johonkin kiinteäänesineeseen. Tätä voidaan kutsuatakapotkuksi. Terä pystyy katkaisemaankäden tai jalan. Pidä aina kaikki ihmiset jaeläimet vähintään 15 metrin päässä koneesta.15 m50FT15 m50FTNuolimerkit, jotka rajaavat kahvakiinnikkeenkiinnityspaikan.Käytä aina hyväksyttyjä suojakäsineitä.Käytä luistamattomia ja tukevia jalkineita.2 – Finnish


SISÄLTÖSisältöMERKKIEN SELITYKSETTunnukset ..................................................................... 2SISÄLTÖSisältö .......................................................................... 3Ennen käynnistystä on huomioitava seuraavaa: .......... 3JOHDANTOHyvä asiakas! .............................................................. 4KONEEN OSATTrimmin osat ................................................................ 5YLEISET TURVAOHJEETTärkeää ........................................................................ 6Henkilökohtainen suojavarustus .................................. 6Koneen turvalaitteet ..................................................... 7Terälaite ....................................................................... 8ASENNUSMoottorin rungon asennus ........................................... 9Kaasuvaijerin ja oikosulkukaapelien asennus .............. 9Kahvan asennus .......................................................... 9Terälaitteen asennus .................................................... 10POLTTOAINEEN KÄSITTELYPolttoaineturvallisuus ................................................... 11Polttoaine ..................................................................... 11Tankkaus ...................................................................... 12KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYSTarkastus ennen käynnistystä ...................................... 13Käynnistys ja pysäytys ................................................. 13PERUSTEKNIIKKAYleiset työohjeet .......................................................... 14KUNNOSSAPITOKaasutin ....................................................................... 16Äänenvaimennin .......................................................... 16Jäähdytysjärjestelmä ................................................... 17Sytytystulppa ............................................................... 17Ilmansuodatin .............................................................. 17Huoltokaavio ................................................................ 18TEKNISET TIEDOTTekniset tiedot .............................................................. 19EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ............................. 20Ennen käynnistystä on huomioitavaseuraavaa:Lue käyttöohje huolellisesti.!!!VAROITUS! Pitkäaikainen altistuminenmelulle saattaa aiheuttaa pysyviäkuulovammoja. Käytä siksi aina hyväksyttyjäkuulonsuojaimia.VAROITUS! Koneen alkuperäistä rakennettaei missään tapauksessa saa muuttaa ilmanvalmistajan lupaa. Käytä aina alkuperäisiävaraosia. Hyväksymättömien muutosten ja/tai lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaakäyttäjälle tai muille vakavia vahinkoja taikuoleman.VAROITUS! Raivaussaha, ruohoraivuri taitrimmi voi virheellisesti tai huolimattomastikäytettynä olla vaarallinen työväline, jokasaattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisillevakavia vammoja tai kuoleman. On erittäintärkeää, että luet ja ymmärrät tämänkäyttöohjeen sisällön.Finnish – 3


JOHDANTOHyvä asiakas!Onnittelemme Jonsered-tuotteen valinnan johdosta!Olemme vakuuttuneita, että tulette tyytyväisenä arvostamaan tuotteemme laatua ja suorituskykyä vielä pitkälle tulevaisuudessa.Ostaessasi jonkin tuotteistamme saat ammattitaitoista korjaus- ja huoltoapua, jos jotakin kaikesta huolimatta tapahtuu. Jos ostatkoneen muualta kuin valtuutetulta jälleenmyyjältämme, pyydä myyjää neuvomaan lähin huoltoliike.Toivomme, että olet tyytyväinen koneeseesi, ja että se saa olla seuralaisenasi pitkän aikaa eteenpäin. Muista, että tämä käyttöohjeon arvokas asiakirja. Noudattamalla sen käyttö-, huolto- ja kunnossapito- ja muita ohjeita voit huomattavasti pidentää koneenelinikää ja lisätä myös sen jälleenmyyntiarvoa. Jos myyt koneesi, muista luovuttaa käyttöohje uudelle omistajalle.Onnea Jonsered-tuotteesi käyttöön!Jonsered kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pidättää siksi itselleen oikeuden mm. muotoa ja ulkonäköä koskeviin muutoksiin ilmanennakkoilmoitusta.4 – Finnish


KONEEN OSAT1452714 1531961312101817161198Trimmin osat1 Trimmipää2 Lankaterä3 Terälaitteen suojus4 Runkoputki5 Lenkkikahva6 Kaasuliipasin7 Pysäytin8 Käynnistyskahva9 Polttoainesäiliö10 Rikastin11 Polttoainepumppu12 Ilmansuodattimen kotelo13 Kytkinkotelo14 Sylinterikotelo15 Sytytystulpan suojus ja sytytystulppa16 Yhdistelmäavain17 Lukkotappi18 Kaarisilmukka-avain19 KäyttöohjeFinnish – 5


YLEISET TURVAOHJEETTärkeääHenkilökohtainen suojavarustusTÄRKEÄÄ!Kone on tarkoitettu ainoastaan ruohon raivaukseen.Ainoat lisälaitteet, joiden käyttämiseen moottoriyksikköäsaa käyttää, ovat luvussa Tekniset tiedot suosittelemammeterälaitteet.Älä koskaan käytä konetta, jos olet väsynyt, nauttinutalkoholia tai lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa näkökykyysi,harkintakykyysi tai kehosi hallintaan.Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Katso otsikonHenkilökohtainen suojavarustus alla annetut ohjeet.Älä koskaan käytä konetta, jota on muutettu niin, ettei senrakenne enää ole alkuperäinen.Älä koskaan käytä viallista konetta. Noudata tässäkäyttöohjeessa annettuja kunnossapito-, tarkastus- jahuolto-ohjeita. Tietyt kunnossapito- ja huoltotyöt onannettava koulutettujen ja pätevien asiantuntijoidentehtäviksi. Katso otsikon Kunnossapito alla annetut ohjeet.Kaikki kannet, suojukset ja kahvat on kiinnitettävä ennenkäynnistystä. Ehkäise sähköiskuja varmistamalla,sytytystulppa ja sytytysjohdin ovat vahingoittumattomat.Koneen käyttäjän on huolehdittava siitä, etteivät ihmiset taieläimet tule 15 m lähemmäksi työn aikana. Kun useampiakäyttäjiä työskentelee samalla työalueella, onturvaetäisyyden oltava vähintään kaksi kertaa puun pituus,kuitenkin vähintään 15 m.!!VAROITUS! Kone muodostaa käytön aikanasähkömagneettisen kentän. Kenttä saattaajoissakin tapauksissa häiritä aktiivisten taipassiivisten lääketieteellisten implanttientoimintaa. Vakavien tai kohtalokkaidenonnettomuuksien ehkäisemiseksikehotamme lääketieteellisiä implanttejakäyttäviä henkilöitä neuvottelemaan lääkärinja lääketieteellisen implantin valmistajankanssa ennen koneen käyttämistä.VAROITUS! Moottorin käyttäminensuljetussa tai huonosti ilmastoidussa tilassavoi aiheuttaa tukehtumisesta taihiilimonoksidimyrkytyksestä johtuvankuoleman.TÄRKEÄÄ!Raivaussaha, ruohoraivuri tai trimmi voi virheellisesti taihuolimattomasti käytettynä olla vaarallinen työväline, jokasaattaa aiheuttaa käyttäjälle tai sivullisille vakavia vammojatai kuoleman. On erittäin tärkeää, että luet ja ymmärrättämän käyttöohjeen sisällön.Konetta käytettäessä on aina pidettävä hyväksyttyjähenkilökohtaisia suojavarusteita. Henkilökohtaisetsuojavarusteet eivät poista tapaturmien vaaraa, muttalieventävät vaurioita onnettomuustilanteessa. Pyydäjälleenmyyjältä apua varusteiden valinnassa.!KUULONSUOJAIMETKäytä riittävän tehokkaasti vaimentavia kuulonsuojaimia.SILMIENSUOJAIMETHyväksyttäviä silmiensuojaimia on aina käytettävä. Visiiriäkäytettäessä on käytettävä myös hyväksyttyjä suojalaseja.Hyväksytyillä suojalaseilla tarkoitetaan laseja, jotka täyttävätstandardin ANSI Z87.1 (USA) tai EN 166 (EU-maat)vaatimukset.KÄSINEETKäytä käsineitä aina tarvittaessa, esim. terälaitettaasennettaessa.SAAPPAATVAROITUS! Tarkkaile aina varoitussignaalejatai -huutoja kuulonsuojaimia käyttäessäsi.Riisu kuulonsuojaimet välittömästimoottorin pysäytyksen jälkeen.Käytä luistamattomia ja tukevia jalkineita.VAATETUSKäytä lujasta materiaalista valmistettuja vaatteita ja vältä liianlöysiä vaatteita, jotka helposti tarttuvat risuihin ja oksiin.Käytä aina lujia pitkiä housuja. Älä pidä koruja, shortseja taisandaaleja äläkä kulje paljain jaloin. Kiinnitä hiukset siten,etteivät ne ulotu hartioiden alapuolelle.6 – Finnish


YLEISET TURVAOHJEETJos koneesi äänenvaimennin on varustettukipinänsammutusverkolla, on myös se puhdistettavasäännöllisesti. Tukkeutunut verkko aiheuttaa moottorinkuumenemisen, mistä seuraa vakava moottorivaurio.!!!TerälaiteVAROITUS! Katalysaattoriäänenvaimenninon erittäin kuuma sekä käytön aikana ettäpysäyttämisen jälkeen. Tämä koskee myösjoutokäyntiä. Kosketus voi aiheuttaapalovammoja iholle. Huomioi tulipalonvaara!VAROITUS! Äänenvaimennin sisältääkemikaaleja, jotka saattavat ollakarsinogeenisiä. Vältä kosketusta näihinosiin, mikäli käsittelet vaurioitunuttaäänenvaimenninta.VAROITUS! Muista, ettäMoottorin pakokaasut ovat kuumia ja voivatsisältää kipinöitä jotka voivat aiheuttaatulipalon. Älä koskaan käynnistä konettasisätiloissa tai lähellä tulenarkaamateriaalia!Tässä osassa kerrotaan, miten oikealla kunnossapidolla jaoikeantyyppisiä terälaitteita käyttämällä:• Vähennät koneen takapotkualttiutta.• Saat parhaan sahaustehon.• Pidennät terälaitteen kestoikää.TrimmipääTÄRKEÄÄ!Varmista aina, että trimmisiima kelautuu tiukalle jatasaisesti puolalle, muussa tapauksessa kone aiheuttaaterveydelle haitallista tärinää.• Käytä vain suositeltuja trimmipäitä ja trimmisiimoja.Valmistaja on testannut niiden sopivuuden tiettyynmoottorikokoon. Tämä on erityisen tärkeää käytettäessätäysautomaattista trimmipäätä. Käytä vain suositeltujaterälaitteita. Katso luku Tekniset tiedot.• Yleisesti ottaen pieni kone vaatii pienet trimmipäät japäinvastoin. Tämä sen vuoksi, että siimalla raivattaessaon moottorin singottava siima säteittäisesti trimmipäästäja kestettävä myös raivattavan ruohon aiheuttama vastus.• Myös siiman pituus on tärkeää. Pitkä siima vaatiisuuremman moottoritehon kuin yhtä paksu, muttalyhyempi siima.• Varmista, että trimmisuojuksessa oleva veitsi on ehjä. Sitäkäytetään siiman katkaisemiseen oikeanpituiseksi.• Siiman käyttöiän pitentämiseksi, sitä voidaan liottaavedessä pari vuorokautta. Siima tulee näin sitkeämmäksija kestää pitempään.TÄRKEÄÄ!Käytä terälaitteessa vain suosittelemaamme suojusta!Katso luku Tekniset tiedot.Katso terälaitteen ohjeista siiman kelausohjeet ja oikeansiimakoon valinta.!!VAROITUS! Pysäytä aina moottori, ennenkuin alat käsitellä terälaitetta. Se pyörii vieläkaasuliipasimen vapauttamisen jälkeen.Varmista, että terälaite on täysin pysähtynytja irrota johto sytytystulpasta, ennen kuinalat käsitellä terälaitetta.VAROITUS! Viallinen terälaite voi lisätäonnettomuuksien vaaraa.8 – Finnish


ASENNUSMoottorin rungon asennus6 Kytke pysäyttimen johdot moottorista tuleviin johtoihin (eiole väliä, mikä johto kytketään mihinkin).Kiinnitä moottori (A) ja köysistö (B) neljällä ruuvilla (C).AKaasuvaijerin säätöCBKaasuvaijerin ja oikosulkukaapelienasennus1 Avaa lukitusmutteri (C) ja säädä vaijerinsäätöholkki (D)siten, että kaasunokan pysäytin koskettaa juuri ja juurikaasuliipaisimen pysäytintä ja vaijerin sijainti jättää 1-2mm tilaa kaapelikengän ja urallisten kiinnikkeiden väliin,kun kaasuliipaisimen varmistin on kokonaan pohjassa.1 Sovita muoviputki (B) kaasuvaijerin ja pysäyttimenjohtojen ympäri kuvan osoittamalla tavalla.2 Kun kaasuvaijeri on säädetty oikein, kiristä lukitusmutteri(C).1-2mm2 Pujota kaasuvaijeri kaasuttimen kannattimessa olevanvaijerinsäätöholkin läpi. Varmista, että kaasuvaijerinvaipan pää on kunnolla holkin sisällä.3 Sijoita kaasuttimen uurrettu kahva siten, ettäkaasuvaijerin nipalle varattu upotettu reikä (A) osoittaapoispäin kaasuvaijerin kahvasta.Kahvan asennus1 Sijoita kumiholkki A runkoputkelle B.BA4 Kierrä kaasuttimen kaasuvipua ja aseta kaasuvaijeriuurrettuun kahvaan. Varmista, että kaasuvaijerin nippaosuu upotettuun reikään.5 Paina kaasusäädin muutaman kerran pohjaanvarmistaaksesi, että se toimii oikein.2 Aseta kahva kuvan mukaisesti. Asenna kiinnitysosat jakiristä kahva kevyesti. Huomaa, että kahva täytyy asentaarunkoputken nuolimerkinnän alapuolelle.3 Tee seuraavaksi hienosäätö, jotta saat mukavantyöskentelyasennon. Kiristä ruuvit.Finnish – 9


ASENNUSTerälaitteen asennus!VAROITUS! Terälaitetta ei saa missäänolosuhteissa käyttää ilman, että hyväksyttysuojus on asennettu. Katso luku Teknisettiedot. Jos terään asennetaan väärä taiviallinen teräsuojus, se voi aiheuttaavakavan tapaturman.Trimmisuojuksen ja trimmipään asennus• Kiinnitä lankaterä (A) trimmerin suojukseen kahdellaM5x16-koon ruuvilla, joustoaluslaatat ja mutterit kutenkuvassa.CBD• Asenna suojus (B) vaihdelaatikon (C) kuoren päällekaarella (D) ja kahdella ruuvilla.• Kierrä teräakselia, kunnes yksi vääntiön rei’istä onvaihteistokotelon vastaavan reiän kohdalla.• Lukitse akseli työntämällä lukkotappi (E) reikään.AEF• Kierrä trimmipää (F) kiinni pyörimissuunnan vastaiseensuuntaan.• Ota lukituspuikko pois.10 – Finnish


POLTTOAINEEN KÄSITTELYPolttoaineturvallisuusBensiiniÄlä koskaan käynnistä konetta:1 Jos olet läikyttänyt polttoainetta sen päälle. Pyyhi kaikkiroiskeet pois ja anna bensiinin jäännösten haihtua.2 Jos olet läikyttänyt polttoainetta itsesi päälle taivaatteillesi, vaihda vaatteet. Pese ne ruumiinosat, jotkaovat olleet kosketuksissa polttoaineeseen. Käytä saippuaja vettä.3 Jos koneesta vuotaa polttoainetta. Tarkastasäännöllisesti, etteivät säiliön korkki ja polttoainejohdotvuoda.HUOM! Käytä aina öljysekoitteista laatubensiiniä, jonkaoktaaniluku on vähintään 90 (RON). Jos koneesi onvarustettu katalysaattorilla (ks. luku Tekniset tiedot), on ainakäytettävä lyijytöntä öljysekoitteista laatubensiiniä. Lyijyllinenbensiini pilaa katalysaattorin.Ympäristöä säästävää bensiiniä, nk. alkylaattibensiiniä, onkäytettävä siellä, missä sitä on saatavana.Kuljetus ja säilytys• Säilytä ja kuljeta konetta ja polttoainetta niin, etteivätmahdolliset vuodot ja höyryt pääse kosketuksiinesimerkiksi sähkökoneista, sähkömoottoreista,sähkökytkimistä/katkaisimista tai lämmityskattiloistaperäisin olevien kipinöiden tai avotulen kanssa.• Polttoainetta on säilytettävä ja kuljetettava erityisestitähän tarkoitukseen tarkoitetuissa ja hyväksytyissäastioissa.• Ennen koneen siirtämistä pitempiaikaiseen säilytykseen,on polttoainesäiliö tyhjennettävä. Kysy lähimmältäbensiiniasemalta, mihin voit toimittaa ylimääräisenpolttoaineen.• Varmista, että kone on puhdistettu hyvin ja että täydellinenhuolto on tehty ennen pitkäaikaissäilytystä.• Terälaitteen kuljetussuojuksen on aina oltavaasennettuna koneen kuljetuksen tai säilytyksen aikana.• Varmista koneen kiinnitys kuljetuksen aikana.!PolttoaineHUOM! Kone on varustettu kaksitahtimoottorilla, jota on ainakäytettävä bensiinin ja kaksitahtimoottoriöljyn sekoituksella.Oikean seossuhteen varmistamiseksi on tärkeää mitatasekoitettava öljymäärä tarkasti. Pieniä polttoainemääriäsekoitettaessa vaikuttavat öljymäärän pienetkinvirheellisyydet voimakkaasti seossuhteeseen.!VAROITUS! Käsittele polttoainetta varovasti.Muista palo-, räjähdys- jasisäänhengitysvaarat.VAROITUS! Polttoaine ja polttoainehöyrytovat erittäin tulenarkoja ja voivathengitettynä ja ihokosketuksessa aiheuttaavakavia vahinkoja. Käsittele siksipolttoainetta varovasti ja huolehdipolttoaineen käsittelypaikan hyvästäilmanvaihdosta.• Suositeltu alhaisin oktaaniluku on 90 (RON). Josmoottoria käytetään bensiinillä, jonka oktaaniluku onalhaisempi kuin 90, voi seurauksena olla nk. nakutus.Tämä nostaa moottorin lämpötilaa, mistä voi seuratamoottorivaurioita.• Työhön, jossa konetta käytetään jatkuvasti suurillapyörimisnopeuksilla, suositellaan suurempaaoktaanilukua.Kaksitahtiöljy• Parhaan tuloksen ja suorituskyvyn saavuttamiseksisuositellaan JONSEREDn kaksitahtiöljyä, joka onsuunniteltu erityisesti meidän ilmajäähdytteisillekaksitahtimoottoreillemme.• Älä koskaan käytä kaksitahtiöljyä, joka on tarkoitettuvesijäähdytteisille ulkolaitamoottoreille, eli nk.outboardoil-öljyä (nimitetään TCW:ksi).• Älä koskaan käytä nelitahtimottoreille tarkoitetta öljyä.• Seossuhde1:50 (2 %) JONSEREDn kaksitahtiöljy.1:33 (3 %) muut ilmajäähdytteisille kaksitahtimoottoreilletarkoitetut öljyt, luokitus JASO FB/ISO EGB.Bensiini, litraaKaksitahtiöljy, litraa2% (1:50) 3% (1:33)5 0,10 0,1510 0,20 0,3015 0,30 0,4520 0,40 0,60Finnish – 11


POLTTOAINEEN KÄSITTELYSekoitus• Sekoita bensiini ja öljy aina puhtaassa bensiinillehyväksytyssä astiassa.• Lisää aina ensin puolet sekoitettavasta bensiinistä. Lisääsen jälkeen koko öljymäärä. Sekoita (ravista)polttoaineseosta. Lisää loput bensiinistä.• Sekoita (ravista) polttoaineseos huolellisesti ennenkoneen polttoainesäiliön täyttämistä.• Sekoita polttoainetta enintään 1 kuukauden tarvettavastaava määrä.• Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, on polttoainesäiliötyhjennettävä ja puhdistettava.Tankkaus!VAROITUS! Seuraavat turvatoimetvähentävät tulipalon vaaraa:Älä tupakoi tankattaessa äläkä aseta kuumiaesineitä polttoaineen lähelle.Älä koskaan tankkaa moottorin käydessä.Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyämuutamia minuutteja ennen tankkausta.Avaa polttoainesäiliön korkki hitaastitankkauksen yhteydessä, niin ettämahdollinen ylipaine häviää hitaasti.Kiristä polttoainesäiliön korkki huolellisestitankkauksen jälkeen.Siirrä aina kone tankkauspaikalta ennenkäynnistämistä.• Käytä ylitäyttösuojalla varustettua polttoainesäiliötä.• Pyyhi polttoainesäiliön korkin ympäristö puhtaaksi.Säiliössä olevat epäpuhtaudet aiheuttavat käyntihäiriöitä.• Varmista, että polttoaine on sekoittunut hyvin ravistamallaastiaa ennen tankkausta.12 – Finnish


KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYSTarkastus ennen käynnistystäRikastin: Aseta rikastin rikastusasentoon.• Tarkasta, että trimmipää ja trimmisuojus ovat ehjät ja etteiniissä ole halkeamia. Vaihda trimmipää tai trimmisuojus,jos niihin on kohdistunut iskuja tai niissä on halkeamia.• Älä koskaan käytä konetta ilman suojuksia tai viallisinsuojuksin.• Kaikkien koteloiden on oltava oikein asennettuina ja ehjiäennen koneen käynnistystä.Käynnistys ja pysäytysLämmin moottori!Kylmä moottoriVAROITUS! Koko kytkinkotelonrunkoputkineen on oltava asennettunaennen koneen käynnistystä, muussatapauksessa kytkin saattaa irrota jaaiheuttaa henkilövahinkojaSiirrä aina kone tankkauspaikalta ennenkäynnistämistä. Aseta kone tukevallealustalle. Varmista, ettei terälaite pääseosumaan mihinkään esineeseen.Varmista, ettei työalueella oleasiaankuulumattomia, muussa tapauksessaon olemassa vakavien henkilövahinkojenvaara. Turvaetäisyys on 15 metriä.Sytytys: Aseta pysäytin käynnistysasentoon.Polttoainepumppu: Painele polttoainepumpun kumirakkoauseita kertoja, kunnes polttoainetta alkaa valua rakkoon.Rakon ei tarvitse olla aivan täynnä.Käynnistä samalla tavalla kuin kylmä moottori, mutta äläaseta rikastinta rikastusasentoon.Käynnistys!VAROITUS! Kun moottori käynnistetäänrikastin rikastusasennossa, terälaite alkaapyöriä välittömästi.Paina koneen runkoa maata vasten vasemmalla kädellä(HUOM! Ei jalalla!). Tartu käynnistyskahvasta, vedäkäynnistysnarusta hitaasti oikealla kädellä, kunnes tunnetvastuksen (kytkentäkynnet tarttuvat) ja vedä sen jälkeennopein ja voimakkain vedoin. Älä koskaan kiedokäynnistysnarua kätesi ympärille.Toista käynnistysyrityksiä kunnes moottori käynnistyy. Kunmoottori käynnistyy, säädä rikastinta.HUOM! Älä vedä käynnistysnarua täysin ulos äläkä irrotaotetta käynnistyskahvasta, kun naru on täysin ulkona. Tämävoi vaurioittaa konetta.PysäytysMoottori pysäytetään katkaisemalla sytytys.Finnish – 13


PERUSTEKNIIKKAYleiset työohjeetTÄRKEÄÄ!Tässä osassa käsitellään trimmin käyttöön liittyviä yleisiäturvamääräyksiä.Kun joudut tilanteeseen, jossa trimmin käytön jatkaminentuntuu epävarmalta, on sinun kysyttävä neuvoaasiantuntijalta. Käänny jälleenmyyjäsi tai huoltoliikkeesipuoleen.Älä tee mitään sellaista, mihin et katso taitosi riittävän.Ennen käyttöä sinun on ymmärrettävä metsänraivauksen,ruohonraivauksen ja ruohontrimmauksen ero.!VAROITUS! Liiallinen altistuminen tärinöillesaattaa aiheuttaa verisuoni- taihermovaurioita verenkiertohäiriöistäkärsiville henkilöille. Hakeudu lääkäriin, joshavaitset oireita, jotka voivat liittyä liialliseentärinöille altistumiseen. Esimerkkejätällaisista oireista ovat puutumiset,tunnottomuus, kutinat, pistelyt, kipu,voimattomuus tai heikkous, ihon värin taipinnan muutokset. Näitä oireita esiintyytavallisesti sormissa, käsissä tai ranteissa.Nämä vaarat voivat kasvaa alhaisissalämpötiloissa.Yleiset turvamääräykset4 Varmista, että voit siirtyä ja seisoa turvallisesti. Katso,onko äkilliselle siirtymiselle esteitä (juuria, kiviä, oksia,kuoppia, ojia jne.). Noudata suurta varovaisuuttaviettävässä maastossa työskennellessäsi.5 Seiso tasapainoisessa ja tukevassa asennossa.6 Käytä aina molempia käsiä koneen kiinnipitämiseen. Pidäkonetta kehon oikealla puolella.7 Pidä leikkuulaitteisto vyötärön korkeudella.8 Siirtymisen ajaksi on moottori sammutettava.9 Älä koskaan laske konetta maahan moottorin käydessä,jos et pysty valvomaan sitä koko ajan.1 Tarkkaile ympäristöä:• Varmistaaksesi, etteivät ihmiset, eläimet tai muut tekijätpääse vaikuttamaan koneen hallintaan.• Varmistaaksesi, etteivät ihmiset, eläimet tai muut olevaarassa joutua kosketuksiin terälaitteen tai terälaitteestasinkoutuvien irtonaisten esineiden kanssa.• HUOM! Älä koskaan käytä konetta niin, ettei sinullaonnettomuustapauksessa ole mahdollisuutta kutsuaapua.2 Tarkasta työskentelyalue. Poista kaikki irralliset esineet,kuten kivet, lasinsirpaleet, naulat, rautalangat, narut javastaavat, jotka voivat sinkoutua liikkeelle tai kietoutualeikkuulaitteistoon.3 Vältä käyttöä epäsuotuisissa sääoloissa. Esimerkiksitiheässä sumussa, rankkasateessa, kovassa tuulessa,pakkasessa jne. Huonossa säässä työskentely onväsyttävää ja voi aiheuttaa vaaratekijöitä, esimerkiksitehdä alustasta liukkaan, vaikuttaa puun kaatosuuntaanym.!!VAROITUS! Koneen käyttäjä eikä kukaanmuukaan saa yrittää vetää raivattuamateriaalia sivuun moottorin tai terälaitteenpyöriessä, sillä seurauksena voi olla vakaviavahinkoja.Vahinkojen välttämiseksi pysäytä moottori jaterälaite, ennen kuin poistat teräakselinympärille kiertyneen materiaalin.Kulmavaihde voi olla kuuma käytön aikana jajonkin aikaa sen jälkeen. Koskettaminen voiaiheuttaa palovamman.VAROITUS! Varo sinkoutuvia esineitä. Käytäaina hyväksyttyjä silmänsuojaimia. Äläkoskaan nojaa terälaitteen suojuksen yli.Kivet, roskat yms. saattavat sinkoutuasilmiin ja aiheuttaa sokeutumisen tai vakaviavahinkoja.Pidä asiaankuulumattomat etäällä. Lasten,eläinten, katsojien ja avustajien on oltava 15metrin turva-alueen ulkopuolella. Pysäytäkone välittömästi, jos joku lähestyy sitä. Äläkoskaan käänny koneen kanssa ympäritarkastamatta ensin, ettei turva-alueella oleketään.14 – Finnish


PERUSTEKNIIKKATrimmauksen perustekniikkaPäästä kaasu joutokäynnille aina työvaiheiden välissä.Pitkäaikainen käyttö täydellä kaasulla moottoriakuormittamatta voi aiheuttaa vakavan moottorivaurion.!VAROITUS! Suojuksen ja terälaitteen väliintarttuu toisinaan oksia ja ruohoa. Pysäytäaina moottori puhdistuksen ajaksi.Leikkuu• Trimmi on ihanteellinen työkalu ruohon leikkuuseenpaikoista, joihin on vaikea päästä tavallisellaruohonleikkurilla. Pidä siimaa maanpinnan suuntaisestiruohoa leikattaessa. Vältä painamasta trimmipäätä maatavasten, koska se voi pilata nurmikon ja vaurioittaatyövälinettä.Ruohontrimmaus trimmipäälläTrimmaus• Pidä trimmipää hieman maanpinnan yläpuolella ja kallistasitä. Raivaus suoritetaan siiman päällä. Anna siimantyöskennellä vapaasti. Älä koskaan paina siimaaraivattavaan materiaaliin.• Vältä pitämästä trimmipäätä jatkuvasti maassa tavallisenleikkuun aikana. Jatkuva kosketus voi vaurioittaa jakuluttaa trimmipäätä.Siivous• Pyörivän siiman puhallusilmaa voidaan käyttää nopeaanja helppoon puhdistukseen. Pidä siima puhdistettavienpintojen päällä niiden suuntaisesti ja liikuta työvälinettäedestakaisin.• Siimalla on helppo raivata ruhot ja rikkaruohot seinien,aitojen, puiden ja istutusten viereltä, mutta se voi myösvaurioittaa puiden ja pensaiden arkaa kuorta sekäaidantolppia.• Vähennä kasvillisuusvaurioiden vaaraa lyhentämälläsiima 10-12 cm:n pituiseksi ja vähennä moottorinkäyntinopeutta.• Leikattaessa ja siivottaessa on käytettävä täyttä kaasuahyvän tuloksen saamiseksi.Kaapiminen• Kaapimistekniikalla poistetaan kaikki epätoivottukasvillisuus. Pidä trimmipää hieman maanpinnanyläpuolella ja kallista sitä. Anna siiman pään iskeämaahan puiden, pylväiden, patsaiden ja vastaavienvierustalta. HUOM! Tämä tekniikka lisää siimankulumista.• Siima kuluu nopeammin ja sitä on syötettävä ulosuseammin kivien, tiilien, betonien, metalliaitojen jne.lähellä työskenneltäessä kuin raivattaessa puiden japuuaitojen vierustalta.• Trimmattaessa ja kaavittaessa ei tule käyttää täyttäkaasua, jotta siima kestäisi pitempään ja trimmipää kuluisivähemmän.Finnish – 15


KUNNOSSAPITOKaasutinJonsered-tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu niin, että sevähentää haitallisia pakokaasuja. Kun moottori on kuluttanut8-10 tankillista polttoainetta, se on ajettu sisään.Varmistaaksesi, että moottori toimii parhaalla mahdollisellatavalla ja tuottaa mahdollisimman vähän haitallisiapakokaasuja sisäänajovaiheen jälkeen, anna jälleenmyyjäsi/huoltoliikkeen (jolla on käytettävissään kierroslukumittari)säätää kaasuttimesi.ToimintaÄänenvaimenninHUOM! Tietyt äänenvaimentimet on varustettukatalysaattorilla. Katso luvusta Tekniset tiedot, onko koneesivarustettu katalysaattorilla.Äänenvaimennin vaimentaa äänitasoa ja ohjaa pakokaasutkäyttäjästä poispäin. Pakokaasut ovat kuumia ja voivatsisältää kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon, jospakokaasut suunnataan kohti kuivaa ja palavaa materiaalia.• Kaasutin ohjaa kaasuliipasimen välityksellä moottorinpyörimisnopeutta. Kaasuttimessa ilma ja polttoainesekoittuvat keskenään. Tätä ilman ja polttoaineen seostavoidaan säätää. Jotta koneen suurin teho saataisiinhyödynnetyksi, säädön on oltava oikea.• Kaasuttimen säätö tarkoittaa moottorin sovittamistapaikallisiin olosuhteisiin, esim. ilmaston,korkeusolosuhteiden, bensiinin ja 2-tahtiöljyn tyypinmukaan.Tyhjäkäynnin säätöT-ruuvi säätelee kaasuläpän perusasentoa joutokäynnillä.Kiertämällä T-ruuvia myötäpäivään saadaan suurempijoutokäyntinopeus ja kiertämällä sitä vastapäivään saadaanhitaampi joutokäyntinopeus.Tarkasta ennen säätöjen tekemistä, että ilmansuodatin onpuhdas ja että ilmansuodattimen kansi on paikallaan.Säädä joutokäynti joutokäyntiruuvilla T, jos uusintasäätö ontarpeen. Kierrä T-ruuvia ensin myötäpäivään, kunnes terälaitealkaa pyöriä. Kierrä ruuvia sen jälkeen vastapäivään, kunnesterälaite pysähtyy. Joutokäyntinopeus on oikea, kun moottorikäy tasaisesti kaikissa asennoissa. Lisäksi säädössä onoltava hyvä marginaali pyörimisnopeuteen, jolla terälaitealkaa pyöriä.Jotkut äänenvaimentimet on varustettu erityiselläkipinänsammutusverkolla. Jos koneesi on varustettutällaisella äänenvaimentimella, on verkko puhdistettavaviikoittain. Puhdistus käy parhaiten teräsharjalla.Katalysaattorittomissa äänenvaimentimissa verkko onpuhdistettava ja tarvittaessa vaihdettava kerran viikossa.Katalysaattoriäänenvaimentimissa verkko on tarkastettava jatarvittaessa puhdistettava kerran kuukaudessa. Jos verkkoon vioittunut, se on vaihdettava. Jos verkko tukkeutuuusein, se voi olla merkkinä katalysaattorin toiminnanheikentymisestä. Ota yhteys jälleenmyyjääsi asiantarkistamiseksi. Jos verkko on tukkeutunut, koneylikuumenee, mistä seuraa sylinteri- ja mäntävaurioita. Katsomyös otsikon Kunnossapito alla olevat ohjeet.HUOM! Älä koskaan käytä konetta, jonka äänenvaimenninon huonossa kunnossa.!VAROITUS! Katalysaattoriäänenvaimenninon erittäin kuuma sekä käytön aikana ettäpysäyttämisen jälkeen. Tämä koskee myösjoutokäyntiä. Kosketus voi aiheuttaapalovammoja iholle. Huomioi tulipalonvaara!!VAROITUS! Jos joutokäyntiä ei voi säätääniin, ettei terälaite pyöri, ota yhteysjälleenmyyjääsi/huoltoliikkeeseesi. Älä käytäkonetta, ennen kuin se on säädetty oikein taikorjattu.16 – Finnish


KUNNOSSAPITOJäähdytysjärjestelmäIlmansuodatinKäyntilämpötilan pitämiseksi mahdollisimman alhaisena koneon varustettu jäähdytysjärjestelmällä.21Puhdistamalla ilmansuodatin säännöllisesti pölystä ja liastavältetään seuraavat ongelmat:• Kaasutinhäiriöt• Käynnistysongelmat• Tehon heikkeneminen• Moottorin osien turha kuluminen.• Epätavallisen korkea polttoaineenkulutus.Puhdista ilmansuodatin 25 tunnin käytön jälkeen taiuseammin, jos olosuhteet ovat poikkeuksellisen pölyiset.Jäähdytysjärjestelmän osat ovat:1 Sylinterin jäähdytysrivat.2 Sylinterikotelo (johtaa jäähdytysilman sylinteriin).Puhdista jäähdytysjärjestelmä harjalla kerran viikossa,vaikeammissa käyttöolosuhteissa useammin. Likainen taitukkeentunut jäähdytysjärjestelmä johtaa koneenylikuumenemiseen, josta on seurauksena sylinterin jamännän vaurioituminen.SytytystulppaSytytystulpan kuntoa heikentävät:• Väärin säädetty kaasutin.• Polttoaineen öljymäärä virheellinen (liian paljon tai väärääöljyä).• Likainen ilmansuodatin.Nämä tekijät aiheuttavat sytytystulpan kärkienkarstoittumisen, mistä voi seurata käyntihäiriöitä jakäynnistysongelmia.Jos koneen teho on heikko, jos sitä on vaikea käynnistää, taijos joutokäynti on levotonta: tarkasta aina ennen muitatoimenpiteitä sytytystulppa. Jos sytytystulppa onkarstoittunut, puhdista se ja tarkasta samalla, että kärkiväli on0,6-0,7 mm. Sytytystulppa on vaihdettava suunnilleenkuukauden käytön jälkeen, tarvittaessa aikaisemmin.0,6 - 0,7 mmIlmansuodattimen puhdistusIrrota ilmansuodattimen kotelo ja poista suodatin. Pese sepuhtaaksi lämpimällä saippuavedellä. Varmista, että suodatinon kuiva ennen takaisin asentamista.Pitkään käytössä ollutta ilmansuodatinta ei saa koskaantäysin puhtaaksi. Siksi ilmansuodatin on vaihdettavasäännöllisin väliajoin. Vaurioitunut ilmansuodatin on ainavaihdettava.Jos konetta käytetään pölyisissä olosuhteissa, onilmansuodatin öljyttävä. Ks. otsikon Ilmansuodattimenöljyäminen alla olevat ohjeet.Ilmansuodattimen öljyäminenKäytä aina erityistä suodatinöljyä. Suodatinöljy sisältääliuotteita, jotta se olisi helppo levittää tasaisesti suodattimelle.Vältä sen vuoksi ihokosketusta.Pane suodatin muovipussiin ja kaada päälle suodatinöljyä.Levitä öljy puristelemalla muovipussia. Väännä suodatinmuovipussissa ja kaada ylimääräinen öljy pois ennensuodattimen asentamista koneeseen. Älä koskaan käytätavallista moottoriöljyä. Tavallinen öljy painuu melko nopeastisuodattimen läpi ja jää sen pohjalle.HUOM! Käytä aina suositeltua sytytystulppaa! Vääräsytytystulppa voi tuhota männän/sylinterin. Varmista, ettäsytytystulppa on varustettu nk. radiohäiriöiden poistolla.Finnish – 17


KUNNOSSAPITOHuoltokaavioSeuraavassa on esitetty luettelo koneelle suoritettavista huoltotoimista.Useimmat kohdista on kuvattu kappaleessa Huolto.Käyttäjä saa tehdä ainoastaan sellaisia huolto- ja kunnostustehtäviä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa. Laajemmattoimenpiteet tulee antaa valtuutetun huoltokorjaamon tehtäväksi.PäivittäisetKunnossapitotoimenpiteetPuhdista kone ulkopuolelta.XTarkasta, että kaasuliipasin ja varmistin ovat turvallisessa käyttökunnossa. XTarkasta, että pysäytin toimii.XTarkasta, että kahva ja ohjain ovat ehjät ja kunnolla kiinni.XTarkasta, ettei terälaite pyöri joutokäynnillä.XPuhdista ilmansuodatin. Vaihda tarvittaessa.XTarkasta, että ruuvit ja mutterit ovat kireällä.XTarkasta, ettei moottorissa, säiliössä tai polttoaineputkissa ole vuotoja.XTarkasta, että suojus on ehjä ja ettei siinä ole halkeamia. Vaihda suojus,Xjos siihen on kohdistunut iskuja tai siinä on halkeamia.Tarkasta, että trimmipää on kunnossa ja ettei siinä ole halkeamia. VaihdaXtrimmipää tarvittaessa.Tarkasta käynnistinlaite käynnistysnarulla.Puhdista sytytystulppa. Irrota tulppa ja tarkasta kärkiväli. Säädäkärkiväliksi 0,6 mm tai vaihda sytytystulppa. Varmista, että sytytystulppaon varustettu nk. radiohäiriöiden poistolla.Puhdista koneen jäähdytysjärjestelmä.Puhdista tai vaihda äänenvaimentimen kipinänsammutusverkko (koskeevain katalysaattorittomia äänenvaimentimia).Puhdista kaasuttimen ulkopinta ja ympäristö.Puhdista polttoainesäiliö.Tarkasta, että polttoainesuodatin ei ole likainen tai polttoaineletkussa olehalkeamia tai muita vaurioita. Vaihda tarvittaessa.Tarkasta kaikki kaapelit ja liitännät.Tarkasta kytkimen, kytkinjousten ja kytkinrummun kuluminen. Vaihdatatarvittaessa valtuutetussa huoltokorjaamossa.Vaihda sytytystulppa. Varmista, että sytytystulppa on varustettu nk.radiohäiriöiden poistolla.Tarkasta ja puhdista äänenvaimentimen mahdollinenkipinänsammutusverkko (koskee vain katalysaattorilla varustettujaäänenvaimentimia).ViikoittaisettoimenpiteetXXXXXKuukausittaiset toimenpiteetXXXXXX18 – Finnish


TEKNISET TIEDOTTekniset tiedotTekniset tiedotGT2123MoottoriSylinteritilavuus, cm 3 22,8Sylinterihalkaisija, mm 32,2Iskunpituus, mm 28Joutokäyntinopeus, r/min 3000Suositeltu suurin ryntäysnopeus, r/min 10000Käyttöakselin pyörimisnopeus, r/min 10000ISO 8893 -standardin mukainen enimmäisteho (kW/ kierr./min) 0,59/7000KatalysaattoriäänenvaimenninEiKierrosluvun mukaan säätyvä sytytysjärjestelmäEiSytytysjärjestelmäSytytystulppaNGK BPMR 6YKärkiväli, mm 0,6-0,7Polttoaine-/voitelujärjestelmäPolttoainesäiliön tilavuus, litraa 0,55PainoPaino, ilman polttoainetta, terälaitetta ja suojusta, kg 4,2Melupäästöt(ks. huom. 1)Äänentehotaso, mitattu dB(A) 109Äänentehotaso, taattu L WA dB(A) 111Äänitasot(ks. huom. 2)Ekvivalentti äänenpainetaso käyttäjän korvan tasalla mitattunastandardien EN ISO 11806 ja ISO 22868 mukaan, dB(A):Varustettu trimmipäällä (alkuperäinen) 97Tärinätasot(ks. huom. 3)Kahvojen vastaavat tärinätasot (a hv,eq ) mitattuna standardienEN ISO 11806 ja ISO 22867 mukaan, m/s 2Varustettu trimmipäällä (alkuperäinen), vasen/oikea 5,1/5,1Huom. 1: Melupäästö ympäristöön äänentehona (L WA ) EY-direktiivin 2000/14/EG mukaisesti mitattuna. Koneen ilmoitettu äänentehotaso on mitattu käyttäen alkuperäistä terälaitetta, joka antaa suurimman äänen tehotason. Taatun ja mitatun äänitehon eronaon se, että taattu ääniteho sisältää myös mitatun tuloksen hajonnan ja vaihtelun saman mallin eri koneiden välillä direktiivin 2000/14/EY mukaisesti.Huom. 2: Ilmoitetuilla tiedoilla vastaavasta koneen äänenpainetasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 dB(A).Huom. 3: Ilmoitetuilla tiedoilla vastaavasta tärinätasosta tyypillinen tilastollinen hajonta (vakiopoikkeama) on 1 m/s 2 .Hyväksytyt lisävarusteet Tyyppi Terälaitteen suojus, TuotenroTrimmipää Maruyama Tap-N-Go 4 inch 575 68 26-01Finnish – 19


TEKNISET TIEDOTEY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Koskee ainoastaan Eurooppaa)Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Ruotsi, puh.: +46-36-146500, vakuuttaa täten, että ruohotrimmerit Jonsered GT2123alkaen vuoden 2009 sarjanumeroista (vuosi on ilmoitettu selvästi arvokilvessä ennen sarjanumeroa) on valmistettu noudattaenseuraavaa NEUVOSTON DIREKTIIVIÄ:- 17. toukokuuta 2006 ”koskien koneita” 2006/42/EY- 15. joulukuuta 2004 ”sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva” direktiivi 2004/108/EEC.- 8. toukokuuta 2000 ”koskien melupäästöä ympäristöön” 2000/14/EG. Yhteensopivuus on määritelty Liitteen V mukaan. Katsomelupäästöjä koskevat tiedot luvusta Tekniset tiedot.Seuraavia standardeja on sovellettu: EN ISO 12100-2:2003, CISPR 12:2007, EN ISO 11806:2008SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Ruotsi, on suorittanut Husqvarna AB:lle vapaaehtoisentyyppitarkastuksen. Sertifikaattien numerot ovat: SEC/09/2070Huskvarna 29. joulukuuta 2009Bo Jonsson, kehityspäällikkö (Husqvarna AB:n valtuutettu ja teknisestä dokumentaatiosta vastaava edustaja.)20 – Finnish


Alkuperäiset ohjeet1153405-11´®z+UHS11¨´®z+UHS11¨ 2010-02-26

More magazines by this user
Similar magazines