Erikoissijoitusrahasto 3C Edge - Danske Invest

danskeinvest.dk
  • No tags were found...

Erikoissijoitusrahasto 3C Edge - Danske Invest

SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT3C EDGEseenlaskijan arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin,on niiden oltava vähintään kuudesta eri liikkeeseenlaskusta,eikä samaan liikkeeseenlaskuunsaa tällöin sijoittaa yli 30 prosenttia Rahaston varoista.Rahastolla on oltava toiminnan edellyttämät käteisvarat.Rahoitustarkastuksen luvalla Rahastoyhtiö saa ottaaRahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaavarten luottoa määrän, jokavastaa enintään 10 prosenttia Rahaston varoista.Takaisinostosopimusten ja tässä tarkoitettujenluottojen määrä saa kuitenkin yhteensä olla enintään10 prosenttia Rahaston varoista.6 § Rahasto-osuusrekisteri ja rahasto-osuudetRahastoyhtiö pitää rahasto-osuusrekisteriä kaikistarahasto-osuuksista ja rekisteröi rahastoosuuksienomistusten siirrot. Rahasto-osuudet voidaanjakaa murto-osiin. Yksi rahasto-osuus muodostuutuhannesta yhtä suuresta murto-osasta.Rahastossa on vain kasvuosuuksia.Rahasto-osuus oikeuttaa rahasto-osuuksien määränsuhteessa jakautuvaan osuuteen Rahaston varoista.Rahastoyhtiö antaa rahasto-osuudenomistajanpyynnöstä osuustodistuksen. Osuustodistus voikoskea useita rahasto-osuuksia tai niiden murtoosiaja se voidaan antaa vain nimetylle rahastoosuudenomistajalle.Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaarahasto-osuudenomistajalta kulloinkin voimassaolevissa rahastoesitteissä ilmoitettu palkkioosuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta.7 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastusja vaihtoRahasto-osuuksien merkintä- ja lunastustoimeksiantojavastaanotetaan Rahastoyhtiössä sekämuissa Rahastoyhtiön hallituksen päättämissämerkintäpaikoissa. Tiedot rahasto-osuuksien arvoista(merkintä- ja lunastushinnoista) ovat yleisönsaatavissa jokaisena pankkipäivänä merkintäpaikoista.Rahastoyhtiön hallitus päättää merkinnän jalunastuksen vähimmäismäärät.15. päivä ole pankkipäivä, Merkintäpäivä on ensimmäinensitä seuraava pankkipäivä. Rahastoosuuksiamerkitään antamalla toimeksianto Rahastoyhtiöllesekä suorittamalla merkintäsumma Rahastolle.Merkintätoimeksiannon on oltava vastaanotettuja rekisteröity Rahastoyhtiössä ja merkintämaksunon oltava Rahastoyhtiön käytettävissäMerkintäpäivänä viimeistään kello 13.00 Suomenaikaa. Merkintätoimeksianto voidaan toteuttaaedellyttäen, että Rahastoyhtiölle on toimitettuasianmukaiset ja riittävät tiedot merkitsijästä jatämän henkilöllisyydestä. Rahastoyhtiöllä on oikeushylätä tehty merkintätoimeksianto tai merkintätaikka lykätä sen toteuttamista, ellei sille ole toimitettunäitä tietoja. Merkintähinta on Merkintäpäivällelaskettu rahasto-osuuden arvo. Merkittävien rahasto-osuuksienlukumäärä lasketaan jakamallamahdollisella merkintäpalkkiolla vähennetty merkintäsummarahasto-osuuden arvolla. Mikäli merkintäpalkkiollavähennetty merkintäsumma ei oletasan jaollinen rahasto-osuuden ja sen murto-osanarvolla, pyöristetään osuuksien lukumäärä alaspäinlähimpään rahasto-osuuden murto-osaan ja erotuslisätään rahastopääomaan.Rahasto-osuudenomistajalla on oikeus lunastaarahasto-osuuksia kuukausittain kunkin kuukauden15. päivänä (Lunastuspäivä). Ellei 15. päivä olepankkipäivä, Lunastuspäivä on ensimmäinen sitäseuraava pankkipäivä. Rahasto-osuuksia lunastavanon annettava kirjallinen lunastustoimeksianto.Sitovan lunastustoimeksiannon sekä mahdollisenosuustodistuksen on oltava Rahastoyhtiössä viimeistään3 pankkipäivää ennen Lunastuspäivääkello 13.00 Suomen aikaa. Lunastustoimeksiantovoidaan peruuttaa vain Rahastoyhtiön suostumuksellaja ainoastaan aiemmin kuin Lunastuspäivänäkello 13.00 Suomen aikaa. Mikäli Rahastoyhtiön eitarvitse lunastusta varten myydä sijoituskohteita,toteutetaan lunastusvaatimus siihen rahastoosuudenarvoon, joka lasketaan RahastoyhtiössäLunastuspäivälle. Lunastamisen tulee tapahtua välittömästiRahaston varoista. Mikäli varat lunastamiseenon hankittava myymällä sijoituskohteita,myynnin tulee tapahtua ilman aiheetonta viivytystä,kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua siitä,kun lunastusta vaadittiin Rahastoyhtiöltä. Tällöinlunastus toteutetaan sille päivälle laskettuun rahasto-osuudenarvoon, jona rahat sijoituskohteidenmyynnistä on saatu. Finanssivalvonta voi erityisestäsyystä myöntää luvan edellä mainitun määräajanylittämiseen.Rahasto-osuuksia voidaan merkitä kuukausittainkunkin kuukauden 15. päivänä (Merkintäpäivä). ElleiDANSKE INVESTRAHASTOYHTIÖ OY 5 (9)


SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT3C EDGELunastuksesta saatavat varat vähennettynä mahdollisellalunastuspalkkiolla maksetaan rahastoosuudenomistajanpankkitilille lunastuksen toteuttamispäivääseuraavana pankkipäivänä.Mikäli Rahastoyhtiön hallitus on päättänyt näidensääntöjen muuttamisesta, Rahaston hallinnon luovuttamisestataikka Rahaston sulautumisesta taijakautumisesta, on rahasto-osuudenomis-tajallaedellä esitetystä poiketen oikeus vaatia rahastoosuuksiensalunastusta ennen mainittujen toimenpiteidenvoimaantuloa. Rahastoyhtiön hallitus päättäämahdollisesti tarvittavasta ylimääräisestä lunastusajankohdastaja siitä tiedotetaan rahastoosuudenomistajillesiten, kuin tiedottamista koskevassakohdassa jäljempänä näissä säännöissä esitetään.Rahastoyhtiön hallitus voi antaa tarkemmat ohjeetsiitä, kuinka rahasto-osuuksien merkintä ja lunastustapahtuvat muualla kuin Suomessa tai muussavaluutassa kuin euroissa.8 § Merkintöjen ja lunastusten keskeyttäminenRahastoyhtiö voi rahasto-osuudenomistajien edunsitä vaatiessa tai muusta erityisen painavastasyystä Rahoitustarkastuksen luvalla keskeyttää rahasto-osuuksienmerkinnät.Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää rahastoosuuksienlunastukset rahasto-osuuden-omistajienedun sitä vaatiessa, esimerkiksi silloin, kun Rahastonsijoituskohteiden päämarkkinapaikoilta taiolennaiselta osalta niistä ei ole saatavissa luotettaviamarkkinatietoja.9 § Rahasto-osuuksia koskevientoimeksiantojen palkkiotRahastoyhtiö vähentää rahasto-osuuksien merkinnästäpalkkiona enintään 2 prosenttia sijoitussummastaja lunastuksesta enintään 2 prosenttiarahasto-osuuden arvosta. Yhtä merkintä- tai lunastustapahtumaakohden peritään kuitenkin vähintäänkulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissämääritelty vähimmäispalkkio. Rekisteröitäessä rahasto-osuudensiirto omistajalta toiselle peritäänrekisteröinnistä rekisteröintipalkkio. Rahastoyhtiönhallitus päättää merkintä-, lunastus- ja vaihtopalkkioidenmäärät sekä omistusoikeuden rekisteröintipalkkionsuuruuden. Tarkemmat tiedot palkkioistaovat kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä.10 § Rahaston varoista maksettavatkorvauksetRahastoyhtiö saa korvauksena toiminnastaan hallinnointipalkkion,joka koostuu kiinteästä ja tuottosidonnaisestahallinnointipalkkiosta. Kiinteän hallinnointipalkkionsuuruus on enintään 2 prosenttiavuodessa laskettuna Rahaston arvosta. Kiinteänhallinnointipalkkion määrä lasketaan päivittäin javähennetään Rahaston velkana Rahastoyhtiölle Rahastonarvoa laskettaessa. Rahastoyhtiö veloittaapalkkion kuukausittain jälkikäteen.Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio määräytyyRahaston kunkin rahasto-osuuden kokonaistuotonperusteella. Neljännesvuosittain, eli 15/3, 15/6,15/9 ja 15/12 Rahastoyhtiö saa korvauksena 20prosenttia kolmen kuukauden Euribor-koron ylittävästätuotosta. Rahastoyhtiö veloittaa tuottosidonnaisenhallinnointipalkkion vuosineljänneksen päättyessä.Rahastoyhtiön hallitus päättää kulloinkin voimassaolevienhallinnointipalkkioiden suuruudet. Tietokulloinkin sovellettavista hallinnointipalkkioista onkulloinkin voimassaolevissa rahastoesitteissä. Kiinteähallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion Säilytysyhteisölleja korvaukset 3 §:n mukaisille asiamiehille.Rahaston sijoituskohteina olevista rahastoista jayhteissijoitusyrityksistä peritään hallinnointi- ja säilytyspalkkioitanäiden rahastojen ja yhteissijoitusyritystensääntöjen mukaisesti.11 § Rahaston arvon laskeminenRahaston arvo lasketaan vähentämällä Rahastonvaroista Rahastoa koskevat velat. Rahaston arvoilmoitetaan euroina.Rahaston sijoituskohteet arvostetaan voimassaolevaanmarkkina-arvoon. Markkina-arvo määräytyysen arvon mukaan, joka arvopapereilla ja johdannaissopimuksillaon kello 14.00 Suomen aikaa.Osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopapereidenosalta markkina-arvolla tarkoitetaan ennen edellämainittua aikaa tehdyn viimeisen kaupan kurssia.Kaupankäyntikurssin puuttuessa käytetään markkina-arvonaviimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia,mikäli se on viimeisen osto- ja myyntinoteerauksenvälissä. Mikäli viimeinen saatavilla olevakaupankäyntikurssi on ostonoteerausta alhai-DANSKE INVESTRAHASTOYHTIÖ OY 6 (9)


SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT3C EDGEsempi tai myyntinoteerausta korkeampi, käytetäänjoko osto- tai myyntinoteerausta sen mukaan, kumpion lähinnä viimeistä saatavilla olevaa kaupankäyntikurssia.Korkoa tuottavien arvopapereiden osalta markkinaarvollatarkoitetaan kello 14.00 Suomen aikaa julkisestahinnanseurantajärjestelmästä saatavaa ostonoteerausta.Rahamarkkinavälineet arvostetaan arvostuspäivänvirallisiin Euribor–noteerauksiin lisäämällä niihinliikkeeseenlaskijaryhmäkohtainen riskipreemio.Johdannaissopimusten osalta markkina-arvollatarkoitetaan ennen kello 14.00 Suomen aikaa tehdynviimeisen kaupan kurssia.Sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osaltamarkkina-arvolla tarkoitetaan kello 14.00 Suomenaikaa saatavissa olevaa viimeisintä kyseisen sijoitusrahastontai yhteissijoitusyrityksen sääntöjenmukaista julkaistua rahasto-osuuden tai osuudenarvoa.Lainaus- ja takaisinostosopimukset arvostetaansopimusten kohteena olevien arvopapereiden ja rahamarkkinavälineidenarvostushetken markkinaarvonperusteella.Jos sijoituskohteelle ei ole saatavissa luotettavaamarkkina-arvoa, se arvostetaan Rahastoyhtiön hallituksenpäättämien objektiivisten kriteerien mukaisesti.Talletukset arvostetaan lisäämällä pääomaan sillekertynyt korko Rahastoyhtiön hallituksen määräämintavoin.Rahaston valuuttamääräisten sijoitusten arvotmuutetaan euromääräisiksi pääsääntöisesti julkisissahinnanseurantajärjestelmissä kello 14.00Suomen aikaa olevien ostonoteerauksien (spotkurssi)perusteella.12 § Rahasto-osuuden arvon laskeminenRahastoyhtiö laskee rahasto-osuuden arvon kunakinsellaisena päivänä, jona talletuspankit ovat yleisestiSuomessa avoinna. Rahasto-osuuden arvojulkistetaan jokaisen kuukauden 8., 15., 23. päivänäsekä kuukauden viimeisenä pankkipäivänä. Mikälimainittuna päivänä talletuspankit eivät Suomessaole yleisesti avoinna, julkistetaan rahasto-osuudenarvo mainittua päivää seuraavana pankkipäivänä.Rahasto-osuuden arvo on saatavissa kaikista merkintäpaikoista,Internetistä ja Rahastoyhtiöstä.Rahasto-osuuden arvo lasketaan jakamalla Rahastonarvo liikkeellä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä.13 § Rahaston ja Rahastoyhtiön tilikaudetRahaston ja Rahastoyhtiön tilikausi on kalenterivuosi.14 § Rahasto-osuudenomistajienkokousVarsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetäänvuosittain Rahastoyhtiön hallituksen määräämänäaikana viimeistään huhtikuun 30. päivänä.Varsinaisessa rahasto-osuudenomistajien kokouksessaon käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:1. Valittava kokoukselle puheenjohtaja, joka kutsuupöytäkirjanpitäjän.2. Laadittava ja hyväksyttävä ääniluettelo.3. Valittava kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksiääntenlaskijaa.4. Todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.5. Esitettävä Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessakäsitellyt Rahastoyhtiön ja Rahaston tilinpäätöksetja toimintakertomukset.6. Valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisestirahasto-osuudenomistajien edustajat Rahastoyhtiönhallitukseen.7. Valittava Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisestiyksi tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.8. Käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.Rahasto-osuudenomistajien kokouksen kutsuukoolle Rahastoyhtiön hallitus. Kutsu kokoukseenjulkaistaan vähintään yhdessä Suomessa ilmestyvässävaltakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaanneljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.Rahasto-osuudenomistajan on, saadakseenosallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen,ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla tavallaviimeistään siinä mainittuna päivänä.Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien kokouson pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihenolevan aihetta taikka jos tilintarkastaja tai rahasto-osuudenomistajat,joilla yhteensä on vähintäänviisi prosenttia kaikista liikkeellä olevista ra-DANSKE INVESTRAHASTOYHTIÖ OY 7 (9)


SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT3C EDGEhasto-osuuksista, sitä kirjallisesti Rahastoyhtiöltävaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.Jokainen kokonainen rahasto-osuus Rahastossatuottaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessayhden äänen. Jos rahasto-osuudenomistajan kokoomistus Rahastossa on alle yhden kokonaisen rahasto-osuuden,on rahasto-osuudenomistajalla rahasto-osuudenomistajienkokouksessa yksi ääni.Kokousasiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllälukuun ottamatta vaaleja, joissavalituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten mennessätasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide,vaaleissa arpa.Rahasto-osuudenomistajalla ei ole oikeutta käyttäärahasto-osuudenomistajalle kokouksessa kuuluviaoikeuksia ennen kuin hänen rahasto-osuutensa onrekisteröity tai hän on Rahastoyhtiölle ilmoittanutsaantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Osallistumisoikeusrahasto-osuudenomis-tajien kokoukseenja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenenpäivää ennen rahasto-osuudenomistajien kokoustavallitsevan tilanteen perusteella.Rahastoyhtiön hallinnoimien kaikkien rahastojenvarsinainen rahasto-osuudenomistajien kokous pidetäänyhtenä kokouksena, josta laaditaan yksi yhteinenpöytäkirja. Rahastoyhtiön hallituksen jäsentensekä tilintarkastajien valinnat tapahtuvat Rahastoyhtiönyhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavallarahastokohtaisesti. Kyseisiä valintoja koskevatpäätökset kirjataan osuudenomistajien kokouksestalaadittavaan pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan kirjataanvarsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseenosallistuneiden osuudenomistajien rahastoomistustenkokonaismäärä rahastokohtaisesti. Rahasto-osuudenomistajienkokoukseen osallistuneitarahasto-osuudenomistajia koskeva tieto säilytetäänRahastoyhtiössä. Ylimääräisestä rahastoosuudenomistajienkokouksesta laaditaan kunkinrahaston osalta erillinen pöytäkirja. Mikäli varsinainenosuudenomistajien kokous päättää pitää osuudenomistajienkokouksen kunkin Rahaston osaltaerillisenä kokouksena, laaditaan kokouksesta kunkinRahaston osalta erillinen pöytäkirja.15 § Rahastoesitteet, vuosikertomuksetja osavuosikatsauksetRahastoyhtiö pitää yllä Rahastosta rahastoesitettäja yksinkertaistettua rahastoesitettä, jotka sisältävätvaltionvarainministeriön rahastoesitteestä jayksinkertaistetusta rahastoesitteestä annetussaasetuksessa edellytetyt tiedot. Rahaston ja Rahastoyhtiönvuosikertomukset on julkistettava kolmenkuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä jaRahaston puolivuotiskatsaus sekä neljännesvuosikatsauskahden kuukauden kuluessa katsauskaudenpäättymisestä. Rahaston säännöt, rahastoesitteet,puolivuotiskatsaus ja neljännesvuosikatsaussekä Rahaston ja Rahastoyhtiön vuosikertomusovat yleisön saatavissa Rahastoyhtiöstä senaukioloaikoina.16 § Rahaston sääntöjen muuttaminenRahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiönhallitus. Sääntömuutokselle on haettavaFinanssivalvonnan vahvistus. Rahaston sääntöjenmuutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kunFinanssivalvonta on vahvistanut muutoksen jamuutokset on saatettu rahasto-osuudenomistajientietoon, jollei Finanssivalvonta toisin määrää. Muutostenkatsotaan tulleen rahastoosuudenomistajientietoon viidentenä päivänä siitä,kun ilmoitus on postitettu rahastoosuudenomistajilletai sinä päivänä, kun ilmoitus onjulkaistu Suomessa ilmestyvässä valtakunnallisessasanomalehdessä tai lähetetty rahastoosuudenomistajalletämän suostumuksella sähköpostitsetai muuta sähköistä viestintä käyttäen.Sääntömuutoksen tultua voimaan, se koskee kaikkiarahasto-osuudenomistajia.Muut kuin edellä mainitut ilmoitukset rahastoosuudenomistajillesaatetaan heidän tietoonsaedellä sääntömuutostiedottamisesta esitetyin tavoin.17 § Tietojen luovuttaminenRahastoyhtiöllä on oikeus luovuttaa rahastoosuudenomistajiakoskevia tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.18 § Sovellettava laki ja oikeuspaikkaNäiden sääntöjen mukaisiin sopimuksiin liittyvätriidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Mikälirahasto-osuudenomistaja on kuluttaja, hän voi nostaasopimuksesta aiheutuvia riitoja koskevan kanteenRahastoyhtiötä vastaan vaihtoehtoisesti siinäSuomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, jonkatuomiopiiriin hänen vakinainen asuinpaikkansa kuuluu.DANSKE INVESTRAHASTOYHTIÖ OY 8 (9)


SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT3C EDGERahastoyhtiön ja Rahaston toimintaan sekä näidensääntöjen mukaisiin sopimuksiin sovelletaan Suomenlakia.DANSKE INVESTRAHASTOYHTIÖ OY 9 (9)

More magazines by this user