23.07.2015 Views

AUTOUUTISET Raportti jakelusta 2014

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

AUTOUUTISET

RAPORTTI JAKELUSTA 3.9.2014

18.9.2014


TUTKIMUKSEN TOTEUTUKSESTA

Tämän tutkimuksen suunnittelun ja raportoinnin on toteuttanut

Janton Oy. Tiedonkeruun on toteuttanut MC-Info Oy.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää jaetun lehden muistamista

jakelun jälkeisinä päivinä. Tutkimusmenetelmänä oli

puhelinhaastattelu. Jakelupäivä oli keskiviikko 3.9.2014,

puhelinhaastattelut suoritettiin torstaina 4.9.2014.

Tutkimuksen kohdejoukkona oli tutkittavan lehden jakoalueen yli 15-

vuotiaat asukkaat. Puhelinhaastattelujen tutkimusotos on

muodostettu aluekiintiöidyllä satunnaispoiminnalla kohdealueen

yksityishenkilöiden puhelinnumeroista.


JAKELUN MUISTAMINEN – PUHELINHAASTATTELUT


JAKELUN MUISTAMINEN – HELMIKUU - SYYSKUU

PUHELINHAASTATTELUT


LEHDEN LUKEMINEN – PUHELINHAASTATTELUT


KAMPANJA VERRATTUNA MUIHIN MAINOSTAJIIN


YHTEENVETONA

– Syyskuun Autouutiset-lehden huomaaminen oli kokonaistulokseltaan

jälleen erinomaisella, lähes 90 %:n, tasolla. Tämä on ei

säännöllisessä jakelussa olevalle tuotteelle erittäin hyvä tulos.

– Yleistä tuloksen tulkinnasta:

• Tyypillisesti esim. laajoja kohderyhmiä tavoitteleva ja usein toistuva ruokakauppojen

mainonta, tunnettujen kodinkoneketjujen mainonta tai kaupunkilehdet saavuttavat 80% -

90% huomioarvon.

• Mainosesitteet, joiden kohderyhmä on valikoituneempi saavuttavat tyypillisesti 50% - 70

% huomioarvon ja harvoin hankittavien kulutushyödykkeiden, kuten autojen mainokset

jopa 10 % - 20 %.

– Itä- ja länsipainosten huomaamisen taso vaihteli länsipainoksen

hyvästä normaalitasosta lähes 80 %:ssa itäpainoksen erityisen

korkeaan yli 90 %:n huomaamiseen.

– Sama asetelma painosten välillä näkyy myös lehden lukemisessa.

Varsin kohderyhmävetoiselle lehdelle heränneen kiinnostuksen taso

on korkea: kaikista lehden muistaneista selvästi yli puolet ilmoitti

lukeneensa tai aikovansa lukea lehden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!