e lovers - Vanden Borre

data.vandenborre.be

e lovers - Vanden Borre

ItALIAN GIFtBOX 1

Getting the coffee lovers

HD8946/01, HD8953/01, HD8953/11,

to love us

Deelnemende producten / produits participants:

Xelsis: HD8942/11, HD8943/11, HD8944/01,

HD8954/01

Exprelia: HD8852/01, HD8855/01, HD8857/01

Moltio: HD8767/01, HD8768/01, HD8769/01,

HD8769/11

Intelia: HD8753/95, HD8753/96, HD8754/11

Saeco instore demo toolkit

1 kg koffi e, 2 koffi esiropen, 1 Saeco schort, Cantuccini koekjes, 2 dubbelwandige latte machiatto glazen, 2 recepten.

1 kg de café, 2 sirops de café, 1 tablier Saeco, biscuits Cantuccini, 2 verres double paroi latte machiatto, 2 recettes.

ItALIAN GIFtBOX 2

Deelnemende producten / produits participants:

Intelia: HD8752/41, HD8752/83, HD8752/85,

HD8752/95

Minuto: HD8761/01, HD8764/01, HD8762/01

Intuita: HD8750/11

1 kg koffi e, 1 koffi esiroop, 1 Saeco schort, Cantuccini koekjes, 1 recept, voucher 20€ cashback melkopschuimer.

1 kg de café, 1 sirop de café, 1 tablier Saeco, biscuits Cantuccini, 1 recette, bon 20€ cashback mousseur à lait.

Kijk voor deelnemende retailers op www.philips.be/acties

Pour les détaillant participants voir sur www.philips.be/actions

CRAFTED BY

COFFEE LOVERS

* Bij aankoop van een Saeco espressomachine.

Kijk voor de actievoorwaarden en deelnemende producten op

www.philips.be/acties of in de actiefolder.

* A l’achat d’une machine à espresso Saeco.

Pour les conditions et les produits participants, voir sur

www.philips.be/actions ou voir la brochure.

ItALIAN GIFtBOX *

GRATIS / GRATUIT

PHI_Saeco_SpringPromotion_Leaflet_A6_BELUX.indd 1-2 11/04/13 10:58


Niet op de openbare weg gooien. Verantwoordelijke uitgever : Frank Dendas, Tweestationsstraat 80, 1070 BRUSSEL. Actie onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

ACtieVOOrWAArDeN CONDItIONS DE L’ACtION

Hoe ontvangt u uw Italian Giftbox?

Registreer u online op www.philips.be/acties of stuur deze bon volledig

ingevuld, samen met een kopie van het aankoopbewijs en de originele

streepjescode van de verpakking in een voldoende gefrankeerde omslag naar:

Philips Consumer Lifestyle - o.v.v. Saeco Italian Giftbox - Postbus 81 - 3900 Overpelt

Na ontvangst van alle bovenstaande documenten wordt uw “Italian Giftbox” binnen 4 weken

naar u toegezonden.

Naam:

Voornaam:

❑ Dhr. ❑ Mw.

Geboortedatum:

Straat:

/ /

Huisnummer: Postcode:

Woonplaats:

telefoon:

E-mail:

Land:

Actievoorwaarden:

• Deze actie geldt alleen voor aankopen in de periode 01/05/2013 t/m 17/06/2013.

• Deze actie geldt alleen voor de deelnemende producten, zie ommezijde.

• Zolang de voorraad strekt.

• Volledige inzendingen dienen uiterlijk 17/07/2013 in ons bezit te zijn.

• De officiële verzenddatum wordt aangegeven door de poststempel.

• Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

• Onvolledige en onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet geaccepteerd.

• Wij adviseren u het originele aankoopbewijs te bewaren.

• Philips behoudt zich het recht voor de actie te wijzigen.

• Philips aanvaardt slechts één deelname per apparaat.

• Deze actie is enkel geldig in België en Groothertogdom Luxemburg.

• Minimale leeftijd voor deelname aan deze actie is 18 jaar. Nog geen 18?

Vraag dan uw ouder of wettelijk vertegenwoordiger om de registratie te voltooien.

Kijk voor meer informatie en deelnemende winkels op www.philips.be/acties

of bel met de Philips Consumentenlijn: België: 070 - 700 036 (€ 0,15 pm)

twitter.com/PhilipsBeLux

Ne pas jeter sur la voie publique. Editeur responsable: Frank Dendas, rue des Deux Gares 80, 1070 BRUXELLES. Action sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression.

Comment bénéficier votre Italian Giftbox?

Enregistrez-vous sur notre site www.philips.be/actions ou renvoyez ce bon dûment

complété et accompagné d’une copie de votre preuve d’achat complète ainsi que

des codes-barres originaux découpés sur l’emballage, sous enveloppe suffi samment

affranchie à :

Philips Consumer Lifestyle - à l’attention Saeco Italian Giftbox - Boîte postale 81 - 3900 Overpelt

Après réception de toutes les pièces susmentionnées, votre “Italian Giftbox” vous sera

envoyée dans les 4 semaines.

Nom:

Prénom:

❑ M. ❑ Mme.

Date de naissance:

Rue:

/ /

Numéro: Code postal:

Ville:

téléphone:

E-mail:

Pays:

Conditions de l’action:

• Cette action n’est valable que pour les achats effectués entre le 01/05/2013 au 17/06/2013.

• Cette action n’est valable que pour l’achat d’un des produits participants, voir au verso.

• Jusqu’à épuisement du stock.

• Les envois complets doivent nous parvenir au plus tard le 17/07/2013.

• La date d’envoi officielle est celle du cachet de la poste.

• Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres actions et/ou offres.

• Les envois incomplets et/ou incorrectement affranchis ne seront pas acceptés.

• Vous êtes invité à conserver l’original de votre preuve d’achat.

• Philips se réserve le droit de modifier l’action.

• Philips n’accepte qu’une seule participation par appareil.

• Cette action n’est valable que pour les achats effectués à Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

• Vous devez être majeure pour participer à cette action. Pas encore majeure?

Demandez à votre parent ou à votre tuteur de procéder à l’enregistrement.

Vous trouverez plus d’informations et la liste des magasins participants en surfant sur

www.philips.be/actions ou en appelant la Ligne Consommateurs : Belgique : 070 - 700 036 (0,15 €/min).

Grand-duché de Luxembourg : 24871095 (tarification locale)

twitter.com/PhilipsBeLux

PHI_Saeco_SpringPromotion_Leaflet_A6_BELUX.indd 3-4 11/04/13 10:58

More magazines by this user
Similar magazines