Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Néerlandais

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Mode d'emploi Néerlandais

Информация

Информация за безопасност Инсталация/Настройка Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с инструкциите, описани по-долу, за да избегнете риск от пожар, токов удар или повреда и/или наранявания. Инсталация • Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно достъпен контакт. • Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност. • Монтирането на устройството към стената трябва да се извърши само от квалифициран персонал. • За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате оригиналните аксесоари на Sony, включително: – Конзола за закрепване към стена SU-WL500 • На всяка цена използвайте винтовете, които се доставят с конзолата за монтиране към стена, когато прикрепяте монтажните куки към телевизора. Предоставените винтове са проектирани така, че да бъдат 8 мм-12 мм дълги, ако бъдат измерени от повърхността на монтажната кука. Диаметърът и дължината на винтовете се различават в зависимост от модела на конзолата за закрепване към стена. Използването на винтове, различни от тези в комплекта на конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на телевизора или да стене причина за падането му и т.н. 8 мм - 12 мм Винт (доставян с конзолата за закрепване към стена) Монтажна кука Прикрепяне на монтажната кука към гърба на телевизора Пренасяне • Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от него. • Пренасянето на голям телевизор изисква двама или повече души. • Когато пренасяте телевизора на ръка, дръжте го както е показано на илюстрацията отдясно. Не натискайте LCD панела и рамката около екрана. • Когато повдигате или местите телевизора, стабилно придържайте устройството от долната страна. • При пренасяне не излагайте телевизора на сътресения или прекалени вибрации. • Когато пренасяте телевизора при ремонт или при смяна на жилището, пакетирайте го, като използвате оригиналната опаковка и материали за пакетиране. Вентилация • Никога не покривайте вентилационните отвори и не вкарвайте предмети в корпуса. • Оставете свободно място около телевизора както е показано подолу. • Препоръчително е да използвате оригиналната конзола за монтиране към стена на Sony, за да осигурите достатъчна циркулация на въздуха. Инсталация на стена 30 см 10 см 10 см 10 см Оставете най-малко толкова място около устройството. Инсталиране с помощта на стойката 30 см 10 см 10 см 6 см Оставете най-малко толкова място около устройството. • За да постигнете правилна вентилация и да предотвратите събирането на прах или мръсотия: – Не слагайте телевизора легнал, не го монтирайте обърнат с горния край надолу, наопаки или странично. – Не слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или в дрешник. – Не покривайте телевизора с парчета плат, като пердета или с други предмети, като вестници и др. – Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу. Циркулацията на въздух е блокирана. Стена Стена Захранващ кабел За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда и/или нараняване, работете със захранващия кабел както следва: – Използвайте само оригинален захранващ кабел на Sony. Не използвайте други марки. – Вкарайте щепсела плътно и докрай в контакта. – Включвайте телевизора само към променливотоково захранване от 220-240 V. – Когато прокарвате кабели, за ваша безопасност се уверете, че сте изключили захранващия кабел; внимавайте да не се спънете в кабелите. – Изключете захранващия кабел от мрежата от 220 V, преди да работите или местите телевизора. – Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина. – Изключете захранващия кабел и го почиствайте редовно. Ако захранващият кабел е замърсен или прашен и по него се образува влага, изолацията му може да се наруши и това може да доведе до пожар. Забележки • Не използвайте приложения захранващ кабел с друго оборудване. • Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте прекомерно захранващия кабел. Жилото на проводниците може да се оголи или прекъсне. • Не преправяйте захранващия кабел. • Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. • Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате от контакта. 16 BG

• Не свързвайте твърде много устройства към един и същи контакт. • Не използвайте контакт, който не захваща стабилно щепсела. Забранена употреба Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места или в ситуациите, описани по-долу. В противен случай телевизорът може да се повреди и да причини пожар, токов удар, повреда и/или нараняване. Местонахождение: На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг, на кораб или друг плавателен съд, във вътрешността на превозно средство, в медицински заведения, на нестабилни повърхности, близо до вода, изложен на дъжд, влага или пушек. Околна среда: Места, които са горещи, влажни или прекалено прашни; Там, където може да влязат насекоми; Където може да бъде изложен на механични вибрации, в близост до запалими предмети (свещи и др.). Телевизорът трябва да бъде предпазен от поливане с течности; не поставяйте в близост до устройството предмети, пълни с течности, като например вази. Ситуации: Не използвайте устройството, ако сте с мокри ръце, когато капакът на устройството е свален или с аксесоари, които не са препоръчани от производителя. По време на гръмотевични бури изключвайте телевизора от мрежата от 220 V, също изваждайте антенния кабел. Счупени парчета: • Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на екрана може да се счупи и да експлодира при удара и да причини сериозни наранявания. • Ако повърхността на дисплея се пропука, не я докосвайте, докато не изключите захранващия кабел. В противен случай може да получите токов удар. Когато не използвате устройството • Поради причини, свързани с безопасността и околната среда, ви препоръчваме да изключвате телевизора от мрежата, когато не планирате да го използвате няколко дни. • Телевизорът не е изключен от мрежата, когато е изключен от копчето. За да изключите напълно устройството, изключете кабела на захранването от електрическата мрежа. • Някои телевизори притежават функции, които изискват оставянето на устройството в режим на готовност. Относно децата • Не позволявайте на деца да се качват върху телевизора. • Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат погълнати от тях по грешка. Ако възникнат следните проблеми… Незабавно изключете телевизора и извадете захранващия кабел в случай, че възникне някои от следните проблеми. Консултирайте се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony дали е наложително телевизорът да бъде проверен от квалифициран сервиз. Когато: – Захранващият кабел е повреден. – Гнездото на контакта не захваща стабилно щепсела. – Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или нещо е хвърлено по него. – Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на корпуса. Предупреждение За да предотвратите избухване на пожар, винаги дръжте свещи или други източници на огън далеч от този продукт. Предпазни мерки Гледане на телевизора • Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва допълнително очите ви. • Когато използвате слушалки, настройте силата на звука, за да предотвратите увреждане на слуха. LCD екран • Въпреки че LCD екранът е изработен по високо-прецизна технология и повече от 99,99% от пикселите му са ефективни, върху LCD екрана може трайно да се появят черни или светли точки (червени, сини или зелени). Това е структурна особеност на LCD панела и не представлява неизправност. • Не натискайте и не драскайте предния филтър и не поставяйте предмети върху устройството. Изображението може да е неравномерно или LCD панелът може да се повреди. • Ако използвате устройството на студено място, картината може да се замъгли или да стане по-тъмна. Това не е неизправност. Този феномен изчезва, когато температурата се повиши. • Когато на екрана продължително време са изведени неподвижни изображения, възможно е да се появят остатъчни образи. Те могат да изчезнат след няколко секунди. • Екранът и корпусът се затоплят, когато използвате устройството. Това не е неизправност. • LCD екранът съдържа малко количество течни кристали. Флуоресцентната тръба, използвана в този телевизор, също съдържа живак. Следвайте местните правила и закони за изхвърляне при подобни отпадъци. Поддръжка и почистване на повърхността на екрана/корпуса на телевизора Уверете се, че сте изключили свързания към телевизора захранващ кабел, преди да започнете почистване. За да предотвратите повреда на покритието на екрана, следвайте инструкциите, изброени по-долу. • За да премахнете праха от повърхността на екрана/корпуса, почиствайте с меко сухо парче плат. Ако полепналият прах не може да се почисти, почиствайте екрана с меко парче плат, леко навлажнено със слаб почистващ разтвор. • Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизора. Може да протече до долната част на екрана или външните части и да предизвика неизправност. • Не използвайте грапави парчета плат, почистващи препарати на алкална/киселинна основа, почистващи прахове или разтвори, като например алкохол, бензол, разредител или инсектицид. Използването на такива вещества или продължителният контакт с гума или винил може да повреди повърхността на екрана или повърхността на корпуса на устройството. • Препоръчва се периодично почистване с прахосмукачка на отворите за проветряване с цел осигуряване на правилна вентилация. • Когато регулирате ъгъла на телевизора, местете бавно устройството, за да предотвратите изместване на телевизора или падане от масата или стойката. Допълнително оборудване • Не дръжте близо до телевизора допълнителните компоненти или каквото и да е било оборудване, излъчващо електромагнитни вълни. В противен случай е възможно картината и/или звукът да бъдат със смущения. • Това оборудване е тествано и съответства на изискванията на Директива EMC, като използва свързващ сигнален кабел по-къс от 3 метра. Допълнителна информация (продължава) 17 BG

 • Page 1 and 2:

  4-180-170-25(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Table des matières Vérification d

 • Page 5 and 6:

  Protection du téléviseur contre l

 • Page 7 and 8:

  Regarder la télévision Pour regar

 • Page 9 and 10:

  Dépannage Vérifiez si le témoin

 • Page 11 and 12:

  Nom du modèle KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 13 and 14:

  Installation des accessoires (Suppo

 • Page 15 and 16:

  Schéma/tableau d’emplacement des

 • Page 17 and 18:

  Eclats et projections d’objets :

 • Page 20 and 21:

  Introducción Gracias por elegir es

 • Page 22 and 23:

  Instalación Instalación del sopor

 • Page 24 and 25:

  Realización de la configuración i

 • Page 26 and 27:

  Para usar el i-Manual 1 2 El manual

 • Page 28 and 29:

  Especificaciones Sistema Sistema de

 • Page 30 and 31:

  Nombre del modelo 40EX60x KDL- Alim

 • Page 32 and 33:

  Tabla de dimensiones de instalació

 • Page 34 and 35:

  Información de seguridad Instalaci

 • Page 36 and 37:

  Inleiding Bedankt dat u hebt gekoze

 • Page 38 and 39:

  Installatie De tafelstandaard beves

 • Page 40 and 41:

  De eerste instellingen uitvoeren 1

 • Page 42 and 43:

  i-Manual gebruiken 1 2 De gebruiksa

 • Page 44 and 45:

  Specificaties Systeem Beeldschermsy

 • Page 46 and 47:

  * 1 Het gespecificeerde stand-by ve

 • Page 48 and 49:

  Tabel/overzicht met de plaatsen van

 • Page 50 and 51:

  Voor kinderen • Zorg dat kinderen

 • Page 52 and 53:

  Introduzione Grazie per avere scelt

 • Page 54 and 55:

  Operazioni preliminari Installazion

 • Page 56 and 57:

  Esecuzione dell’impostazione iniz

 • Page 58 and 59:

  Uso dell’i-Manual 1 2 Questo tele

 • Page 60 and 61:

  Caratteristiche tecniche Sistema Si

 • Page 62 and 63:

  * 1 Il consumo specificato in stand

 • Page 64 and 65:

  Diagramma/tabella delle posizioni d

 • Page 66 and 67:

  Periodi di inutilizzo • Qualora s

 • Page 68:

  Diagrammi a blocchi 18 IT

 • Page 71 and 72:

  Inhaltsverzeichnis Überprüfen des

 • Page 73 and 74:

  Anbringen einer Kippsicherung für

 • Page 75 and 76:

  Fernsehen So sehen Sie fern 1 Schal

 • Page 77 and 78:

  Störungsbehebung Zusatzinfor matio

 • Page 79 and 80:

  Bildschirmgröße (Diagonale) 60 Zo

 • Page 81 and 82:

  Montieren des Zubehörs (Wandhalter

 • Page 83 and 84:

  Zeichnung/Tabelle der Schrauben- un

 • Page 85 and 86:

  Umgebung: An heissen, feuchten oder

 • Page 88 and 89:

  Introdução Obrigado por escolher

 • Page 90 and 91:

  Instalação Colocar o suporte de f

 • Page 92 and 93:

  Executar a configuração inicial (

 • Page 94 and 95:

  Utilizar o i-Manual 1 2 As instruç

 • Page 96 and 97:

  Características técnicas Sistema

 • Page 98 and 99:

  Nome do modelo KDL- 40EX60x 32EX60x

 • Page 100 and 101:

  Tabela de dimensões de instalaçã

 • Page 102 and 103:

  Informações de segurança Instala

 • Page 104 and 105:

  Inledning Tack för att du har valt

 • Page 106 and 107:

  Installation Montering av bordsstat

 • Page 108 and 109:

  Utföra startinställningar Endast

 • Page 110 and 111:

  Använda i-Manual 1 Bruksanvisninga

 • Page 112 and 113:

  Specifikationer System Skärmsystem

 • Page 114 and 115:

  ~ • För att minska strömförbru

 • Page 116 and 117:

  Figurer och tabeller över skruvarn

 • Page 118 and 119:

  Barnens säkerhet • Se till att b

 • Page 120 and 121:

  Indledning Tak fordi du valgte dett

 • Page 122 and 123:

  Opsætning Fastgørelse af tv-fod (

 • Page 124 and 125:

  Udførelse af startopsætning 1 Slu

 • Page 126 and 127:

  Brug i-Manual 1 Betjeningsvejlednin

 • Page 128 and 129:

  Specifikationer System Panelsystem

 • Page 130 and 131:

  ~ • Sådan spares på strømforbr

 • Page 132 and 133:

  Diagram/oversigt over placering af

 • Page 134 and 135:

  Børn • Lad ikke børn klatre op

 • Page 136 and 137:

  Johdanto Kiitos, että valitsit tä

 • Page 138 and 139:

  Asentaminen Pöytäjalustan kiinnit

 • Page 140 and 141:

  Alkuasetusten määrittäminen Vain

 • Page 142 and 143:

  i-Manual-oppaan käyttäminen 1 BRA

 • Page 144 and 145:

  Tekniset tiedot Järjestelmä Näyt

 • Page 146 and 147:

  * 2 4 tuntia päivässä 365 päiv

 • Page 148 and 149:

  Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaav

 • Page 150 and 151:

  Lasten turvallisuus • Älä anna

 • Page 152 and 153:

  Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k

 • Page 154 and 155:

  Instalacja Mocowanie podstawy (nie

 • Page 156 and 157:

  Przeprowadzanie konfiguracji wstęp

 • Page 158 and 159:

  Korzystanie z trybu i-Manual 1 2 W

 • Page 160 and 161:

  Dane techniczne System System panel

 • Page 162 and 163:

  Nazwa modelu KDL- 40EX60x 32EX60x W

 • Page 164 and 165:

  Tabela wymiarów instalacyjnych tel

 • Page 166 and 167:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 168:

  Utylizacja telewizora Pozbycie się

 • Page 171 and 172:

  Innhold Kontrollere tilbehøret....

 • Page 173 and 174:

  Forhindre at TV-en velter Binde sam

 • Page 175 and 176:

  Se på TV Se programmer 1 Slå på

 • Page 177 and 178:

  Tilleggsinformasjon Feilsøking Kon

 • Page 179 and 180:

  Modellnavn KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 181 and 182:

  Tabell over TV-ens monteringsmål U

 • Page 183 and 184:

  Sikkerhetsinformasjon Installasjon/

 • Page 185 and 186:

  17 NO

 • Page 187 and 188:

  Περιεχόμενα Έλεγχο

 • Page 189 and 190:

  Πρόληψη ανατροπής

 • Page 191 and 192:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 193 and 194:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 195 and 196:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 197 and 198:

  Όνομα μοντέλου KDL- 40

 • Page 199 and 200:

  Πίνακας διαστάσεων

 • Page 201 and 202:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 203 and 204:

  Μπαταρίες • Να τηρ

 • Page 205 and 206:

  5.Η παρούσα εγγύηση

 • Page 207 and 208:

  İçindekiler Aksesuarları kontrol

 • Page 209 and 210:

  Televizyonun düşmesinin önlenmes

 • Page 211 and 212:

  TV’nin İzlenmesi Programların i

 • Page 213 and 214:

  Ek Bilgiler Sorun Giderme 1 (beklem

 • Page 215 and 216:

  Model adı KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 217 and 218:

  TV kurulumu boyutlar tablosu KDL-32

 • Page 219 and 220:

  Güvenlik Bilgileri Montaj/Kurulum

 • Page 221 and 222:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 223 and 224:

  Obsah Kontrola příslušenství ..

 • Page 225 and 226:

  Zabezpečení televizoru před pře

 • Page 227 and 228:

  Sledování televize Sledování pr

 • Page 229 and 230:

  Doplňkové informace Řešení pro

 • Page 231 and 232:

  Název modelu KDL- 60EX70x 52EX70x

 • Page 233 and 234:

  Tabulka rozměrů k instalaci telev

 • Page 235 and 236:

  Bezpečnostní informace Instalace/

 • Page 237 and 238:

  Nakládání s nepotřebnými bater

 • Page 239 and 240:

  Tartalomjegyzék A tartozékok megl

 • Page 241 and 242:

  A TV-készülék felborulásának m

 • Page 243 and 244:

  TV-nézés TV-nézés 1 Kapcsolja b

 • Page 245 and 246:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 247 and 248:

  Típusnév KDL- 60EX70x 52EX70x 46E

 • Page 249 and 250:

  A kiegészítők felszerelése (fal

 • Page 251 and 252: Csavar- és kampókiosztási ábra/
 • Page 253 and 254: Alkalom: Ne használja nedves kézz
 • Page 256 and 257: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 258 and 259: Inštalácia Montáž stolového st
 • Page 260 and 261: Vykonanie úvodných nastavení Len
 • Page 262 and 263: Používanie príručky i-Manual 1
 • Page 264 and 265: Technické parametre Systém Systé
 • Page 266 and 267: * 1 Uvedený príkon v pohotovostno
 • Page 268 and 269: Schéma/tabuľka umiestnenia skruti
 • Page 270 and 271: Ak sa prijímač nepoužíva • Ak
 • Page 272 and 273: Introducere Vă mulţumim că aţi
 • Page 274 and 275: Instalarea Montarea suportului de m
 • Page 276 and 277: Efectuarea reglaj iniţial Numai pe
 • Page 278 and 279: Utilizarea i-Manualului 1 2 Instruc
 • Page 280 and 281: Specificaţii Sistem Tip de panou S
 • Page 282 and 283: * 1 Puterea specificată în standb
 • Page 284 and 285: Tabelul/diagrama de localizare a ș
 • Page 286 and 287: Piese defecte: • Nu aruncaţi obi
 • Page 288 and 289: Въведение Благодар
 • Page 290 and 291: Монтаж Закачване н
 • Page 292 and 293: Извършване на първ
 • Page 294 and 295: За да използвате i-Ma
 • Page 296 and 297: Спецификации Систе
 • Page 298 and 299: Име на модел KDL- 40EX60x
 • Page 300 and 301: Таблица на размери
 • Page 304: Батерии • Съблюдав