Views
10 months ago

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Tchèque

Sony KDL-46HX803 - KDL-46HX803 Mode d'emploi Tchèque

• Не

• Не свързвайте твърде много устройства към един и същи контакт. • Не използвайте контакт, който не захваща стабилно щепсела. Забранена употреба Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места или в ситуациите, описани по-долу. В противен случай телевизорът може да се повреди и да причини пожар, токов удар, повреда и/или нараняване. Местонахождение: На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг, на кораб или друг плавателен съд, във вътрешността на превозно средство, в медицински заведения, на нестабилни повърхности, близо до вода, изложен на дъжд, влага или пушек. Околна среда: Места, които са горещи, влажни или прекалено прашни; Там, където може да влязат насекоми; Където може да бъде изложен на механични вибрации, в близост до запалими предмети (свещи и др.). Телевизорът трябва да бъде предпазен от поливане с течности; не поставяйте в близост до устройството предмети, пълни с течности, като например вази. Ситуации: Не използвайте устройството, ако сте с мокри ръце, когато капакът на устройството е свален или с аксесоари, които не са препоръчани от производителя. По време на гръмотевични бури изключвайте телевизора от мрежата от 220 V, също изваждайте антенния кабел. Счупени парчета: • Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на екрана може да се счупи и да експлодира при удара и да причини сериозни наранявания. • Ако повърхността на дисплея се пропука, не я докосвайте, докато не изключите захранващия кабел. В противен случай може да получите токов удар. Когато не използвате устройството • Поради причини, свързани с безопасността и околната среда, ви препоръчваме да изключвате телевизора от мрежата, когато не планирате да го използвате няколко дни. • Телевизорът не е изключен от мрежата, когато е изключен от копчето. За да изключите напълно устройството, изключете кабела на захранването от електрическата мрежа. • Някои телевизори притежават функции, които изискват оставянето на устройството в режим на готовност. 18 BG Относно децата • Не позволявайте на деца да се качват върху телевизора. • Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат погълнати от тях по грешка. Ако възникнат следните проблеми… Незабавно изключете телевизора и извадете захранващия кабел в случай, че възникне някои от следните проблеми. Консултирайте се с вашия доставчик или с оторизиран сервиз на Sony дали е наложително телевизорът да бъде проверен от квалифициран сервиз. Когато: – Захранващият кабел е повреден. – Гнездото на контакта не захваща стабилно щепсела. – Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или нещо е хвърлено по него. – Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на корпуса. Предупреждение За да предотвратите избухване на пожар, винаги дръжте свещи или други източници на огън далеч от този продукт. Предпазни мерки Гледане на телевизора • Някои хора могат да усетят неудобство (като напрягане на очите, умора или гадене) докато гледат 3D видео изображения или играят стереоскопични 3D игри. Sony препоръчва на всички зрители да правят редовни почивки когато гледат 3D видео изображения или играят на стереоскопични 3D игри. Продължителността и честотата на необходимите почивки е различна за всеки човек. Вие трябва да решите кое е най-добро за вас. Ако изпитате някакво неудобство, трябва да спрете да гледате 3D видео изображения или да играете стереоскопични 3D игри, докато неудобството отмине; консултирайте се с лекар, ако сметнете за необходимо. Също така трябва да прегледате (i) ръководството за употреба на всяко друго устройство или медия, използвани с този телевизор и (ii) нашия уебсайт (http://www.sonyeurope.com/myproduct) за найновата информация. Зрението на малките деца (особено на тези под шестгодишна възраст) все още се развива. Обърнете се към лекар (педиатър или очен лекар), преди да позволите на малки деца да гледат 3D видео изображения или да играят на стереоскопични 3D игри. Възрастните трябва да наблюдават малките деца, за да гарантират, че те спазват описаните по-горе препоръки. • Когато използвате функцията за симулиране на 3D, моля имайте предвид, че показваното изображение е променено спрямо оригиналното, което се дължи на конвертирането, извършено от този телевизор. • Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва допълнително очите ви. • Когато използвате слушалки, настройте силата на звука, за да предотвратите увреждане на слуха. LCD екран • Въпреки че LCD екранът е изработен по високо-прецизна технология и повече от 99,99% от пикселите му са ефективни, върху LCD екрана може трайно да се появят черни или светли точки (червени, сини или зелени). Това е структурна особеност на LCD панела и не представлява неизправност. • Не натискайте и не драскайте предния филтър и не поставяйте предмети върху устройството. Изображението може да е неравномерно или LCD панелът може да се повреди. • Ако използвате устройството на студено място, картината може да се замъгли или да стане по-тъмна. Това не е неизправност. Този феномен изчезва, когато температурата се повиши. • Когато на екрана продължително време са изведени неподвижни изображения, възможно е да се появят остатъчни образи. Те могат да изчезнат след няколко секунди. • Екранът и корпусът се затоплят, когато използвате устройството. Това не е неизправност. • LCD екранът съдържа малко количество течни кристали. Флуоресцентната тръба, използвана в този телевизор, също съдържа живак. Следвайте местните правила и закони за изхвърляне при подобни отпадъци. Поддръжка и почистване на повърхността на екрана/корпуса на телевизора Уверете се, че сте изключили свързания към телевизора захранващ кабел, преди да започнете почистване. За да предотвратите повреда на покритието на екрана, следвайте инструкциите, изброени по-долу. • За да премахнете праха от повърхността на екрана/корпуса, почиствайте с меко сухо парче плат. Ако полепналият прах не може да се почисти, почиствайте екрана с меко парче плат, леко навлажнено със слаб почистващ разтвор. • Не пръскайте вода или почистващ препарат директно върху телевизора. Може да протече до долната част на екрана или външните части и да предизвика неизправност.

• Не използвайте грапави парчета плат, почистващи препарати на алкална/киселинна основа, почистващи прахове или разтвори, като например алкохол, бензол, разредител или инсектицид. Използването на такива вещества или продължителният контакт с гума или винил може да повреди повърхността на екрана или повърхността на корпуса на устройството. • Препоръчва се периодично почистване с прахосмукачка на отворите за проветряване с цел осигуряване на правилна вентилация. • Когато регулирате ъгъла на телевизора, местете бавно устройството, за да предотвратите изместване на телевизора или падане от масата или стойката. Допълнително оборудване • Не дръжте близо до телевизора допълнителните компоненти или каквото и да е било оборудване, излъчващо електромагнитни вълни. В противен случай е възможно картината и/или звукът да бъдат със смущения. • Това оборудване е тествано и съответства на изискванията на Директива EMC, като използва свързващ сигнален кабел по-къс от 3 метра. Батерии • Съблюдавайте правилната полярност при поставяне на батериите. • Не използвайте съвместно батерии от различен тип, както и стари и нови батерии. • Изхвърляйте изразходваните батерии по щадящ околната среда начин. В някои населени места е възможно изхвърлянето на батериите да е регулирано нормативно. Консултирайте се с местните власти. • Работете внимателно с дистанционното управление. Не го изпускайте, не стъпвайте върху него и не изливайте никакви течности върху него. • Не поставяйте дистанционното управление в близост до източници на топлина, на пряка слънчева светлина или в стая с повишена влажност. Изхвърляне на телевизора Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци) Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като битов отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като изхвърлите този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай могат да се получат в резултат на неправилното обработване на този продукт като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за опазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, свържете се с местния градска управа, службата за изхвърляне на битови отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта. Изхвърляне на изтощени батерии (приложимо в Европейския Съюз и други европейски държави със системи за разделно събиране на отпадъците) Този символ върху батерията или върху опаковката показва, че с батерията, доставена с този продукт, не трябва да се отнасяте като с домакински отпадък. При някои батерии този символ може да се използва в комбинация с означение на химически елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Осигурявайки коректното изхвърляне на тези батерии вие ще помогнете за предотвратяване на потенциално негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неподходящо изхвърляне. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. При апарати, които от гледна точка на безопасност, начин на действие или запазване на данни изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тя трябва да бъде заменяна само от квалифициран сервизен персонал. Ако трябва да изхвърлите апарат, в който има такава батерия, за да сте сигурни, че батерията ще бъде третирана правилно, предайте апарата в събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии моля прочетете в упътването как безопасно се изважда батерията от апарата. Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на използвани батерии. За повече информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към общината, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта. Допълнителна информация 19 BG

 • Page 1 and 2:

  4-180-174-23(1) LCD Digital Colour

 • Page 3 and 4:

  Table des matières Vérification d

 • Page 5 and 6:

  Réglage de l’angle de visualisat

 • Page 7 and 8:

  Exécution du réglage initial 1 Ra

 • Page 9 and 10:

  Pour utiliser l’i-Manual 1 2 Le m

 • Page 11 and 12:

  Spécifications Norme Type de dalle

 • Page 13 and 14:

  Installation des accessoires (Suppo

 • Page 15 and 16:

  Schéma/tableau des emplacements po

 • Page 17 and 18:

  Eclats et projections d’objets :

 • Page 20 and 21:

  Introducción Gracias por elegir es

 • Page 22 and 23:

  Instalación Instalación del sopor

 • Page 24 and 25:

  Cómo evitar la caída del televiso

 • Page 26 and 27:

  Ver TV Para ver programas de televi

 • Page 28 and 29:

  Información complementaria Soluci

 • Page 30 and 31:

  Nombre del modelo 52HX90x 46HX90x 4

 • Page 32 and 33:

  Tabla de dimensiones de instalació

 • Page 34 and 35:

  Información de seguridad Instalaci

 • Page 36:

  Tratamiento de las baterías al fin

 • Page 39 and 40:

  Inhoudsopgave De accessoires contro

 • Page 41 and 42:

  De kijkhoek van de tv aanpassen (al

 • Page 43 and 44:

  De eerste instellingen uitvoeren Pr

 • Page 45 and 46:

  i-Manual gebruiken 1 2 De gebruiksa

 • Page 47 and 48:

  Specificaties Systeem Beeldschermsy

 • Page 49 and 50:

  De accessoires installeren (wandmon

 • Page 51 and 52:

  Tabel/overzicht met de plaatsen van

 • Page 53 and 54:

  • Als het televisietoestel nog on

 • Page 56 and 57:

  Introduzione Grazie per avere scelt

 • Page 58 and 59:

  Operazioni preliminari Installazion

 • Page 60 and 61:

  Fissaggio del televisore per impedi

 • Page 62 and 63:

  Uso del televisore Visione dei prog

 • Page 64 and 65:

  Informazioni utili Risoluzione dei

 • Page 66 and 67:

  Nome del modello KDL- 52HX90x 46HX9

 • Page 68 and 69:

  Tabella delle dimensioni di install

 • Page 70 and 71:

  Informazioni di sicurezza Installaz

 • Page 72 and 73:

  Smaltimento del televisore Trattame

 • Page 74 and 75:

  Einführung Vielen Dank, dass Sie s

 • Page 76 and 77:

  Aufstellung und Grundeinstellungen

 • Page 78 and 79:

  Anbringen einer Kippsicherung für

 • Page 80 and 81:

  Fernsehempfang So sehen Sie fern 1

 • Page 82 and 83:

  Zusatzinformationen Störungsbehebu

 • Page 84 and 85:

  Bildschirmgröße (Diagonale) ca. 1

 • Page 86 and 87:

  Tabelle der Fernsehgeräte-Installa

 • Page 88 and 89:

  Sicherheitsinformationen Installati

 • Page 90:

  • Verwenden Sie keine Scheuerschw

 • Page 93 and 94:

  Índice Verificar os acessórios...

 • Page 95 and 96:

  Ajustar o ângulo de visualização

 • Page 97 and 98:

  Executar a configuração inicial O

 • Page 99 and 100:

  Utilizar o i-Manual 1 2 As instruç

 • Page 101 and 102:

  Características técnicas Sistema

 • Page 103 and 104:

  Instalar os Acessórios (Suporte de

 • Page 105 and 106:

  Diagrama/tabela das localizações

 • Page 107 and 108:

  Ambiente: Locais quentes, húmidos

 • Page 110 and 111:

  Inledning Tack för att du har valt

 • Page 112 and 113:

  Installation Montering av bordsstat

 • Page 114 and 115:

  Förhindra att din TV välter Binda

 • Page 116 and 117:

  Se på TV Titta på program 1 Slå

 • Page 118 and 119:

  Övrig information Felsökning Kont

 • Page 120 and 121:

  Modellnamn KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 122 and 123:

  Tabell över TV:ns installationsmå

 • Page 124 and 125:

  Säkerhetsinformation Installation

 • Page 126 and 127:

  Indledning Tak fordi du valgte dett

 • Page 128 and 129:

  Opsætning Fastgørelse af tv-fod ~

 • Page 130 and 131:

  Samling af kablerne Udførelse af s

 • Page 132 and 133:

  Brug af tv'et Se programmer 1 Tænd

 • Page 134 and 135:

  Yderligere oplysninger Fejlfinding

 • Page 136 and 137:

  Modelnavn KDL- 52HX90x 46HX90x 46HX

 • Page 138 and 139:

  Oversigt over mål til tv-montering

 • Page 140 and 141:

  Sikkerhedsoplysninger Installation/

 • Page 142 and 143:

  Johdanto Kiitos, että valitsit tä

 • Page 144 and 145:

  Asentaminen Pöytäjalustan kiinnit

 • Page 146 and 147:

  Kaapeleiden niputtaminen Alkuasetus

 • Page 148 and 149:

  TV:n katselu Ohjelmien katseleminen

 • Page 150 and 151:

  Lisätietoja Vianmääritys Tarkist

 • Page 152 and 153:

  Mallinimi KDL- 52HX90x 46HX90x 46HX

 • Page 154 and 155:

  Television asennusmittataulukko Ruu

 • Page 156 and 157:

  Turvallisuusohjeet Asennus ja käyt

 • Page 158 and 159:

  Nazwa produktu: cyfrowy telewizor k

 • Page 160 and 161:

  Instalacja Mocowanie podstawy ~ •

 • Page 162 and 163:

  Zabezpieczenie odbiornika TV przed

 • Page 164 and 165:

  Oglądanie telewizji Oglądanie pro

 • Page 166 and 167:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 168 and 169:

  Nazwa modelu KDL- 52HX90x 46HX90x 4

 • Page 170 and 171:

  Tabela wymiarów instalacyjnych tel

 • Page 172 and 173:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 174:

  Urządzenia dodatkowe • W pobliż

 • Page 177 and 178:

  Innhold Kontrollere tilbehøret....

 • Page 179 and 180:

  Justere TV-ens synsvinkel (kun KDL-

 • Page 181 and 182:

  Utføre grunnleggende innstilling K

 • Page 183 and 184:

  Bruke i-Manual 1 Betjeningsinstruks

 • Page 185 and 186:

  Spesifikasjoner System Skjermsystem

 • Page 187 and 188:

  Montere tilbehøret (veggmonterings

 • Page 189 and 190:

  Diagram/tabell over plassering av s

 • Page 191 and 192:

  Barns sikkerhet • Ikke la barn kl

 • Page 193 and 194:

  Περιεχόμενα Έλεγχο

 • Page 195 and 196:

  Ρύθμιση της γωνίας

 • Page 197 and 198:

  4 Ακολουθήστε τις ο

 • Page 199 and 200:

  Για χρήση του i-Manual 1

 • Page 201 and 202:

  Κατάσταση Γενικά Δ

 • Page 203 and 204:

  Όνομα μοντέλου KDL- 52

 • Page 205 and 206:

  Πίνακας διαστάσεων

 • Page 207 and 208:

  Πληροφορίες σχετικ

 • Page 209 and 210:

  Χειρισμός και καθα

 • Page 211 and 212:

  5.Η παρούσα εγγύηση

 • Page 213 and 214:

  İçindekiler Aksesuarları kontrol

 • Page 215 and 216:

  Televizyonun görüntüleme açıs

 • Page 217 and 218:

  Başlangıç kurulumunu gerçekleş

 • Page 219 and 220:

  i-Manual’i kullanmak için 1 2 Ç

 • Page 221 and 222:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel siste

 • Page 223 and 224:

  Aksesuarları takma (Duvara Montaj

 • Page 225 and 226:

  Vida ve Kanca yerleri şeması/tabl

 • Page 227 and 228:

  Kullanılmadığında •Eğer tele

 • Page 229 and 230:

  Uygunluk beyanı, üretici firmanı

 • Page 231 and 232:

  Obsah Kontrola příslušenství ..

 • Page 233 and 234:

  Nastavení úhlu televizoru (pouze

 • Page 235 and 236:

  Provedení počátečního nastaven

 • Page 237 and 238:

  Použití příručky i-Manual 1 2

 • Page 239 and 240:

  Specifikace Systém Systém panelu

 • Page 241 and 242:

  Instalace příslušenství (nást

 • Page 243 and 244:

  Nákres/tabulka umístění šroub

 • Page 245 and 246:

  Když televizor nepoužíváte •

 • Page 248 and 249:

  Bevezetés Köszönjük, hogy ezt a

 • Page 250 and 251:

  Beállítás Az asztali állvány c

 • Page 252 and 253:

  A TV-készülék felborulásának m

 • Page 254 and 255:

  TV-nézés TV-nézés 1 Kapcsolja b

 • Page 256 and 257:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 258 and 259:

  Típusnév KDL- 52HX90x 46HX90x 46H

 • Page 260 and 261:

  Mérettáblázat a TV-készülék f

 • Page 262 and 263:

  Biztonsági előírások Üzembe he

 • Page 264:

  A tv-készülék elhelyezése hulla

 • Page 267 and 268: Obsah Kontrola príslušenstva ....
 • Page 269 and 270: Nastavenie pozorovacieho uhla (iba
 • Page 271 and 272: Urobenie úvodných nastavení Trie
 • Page 273 and 274: Používanie príručky i-Manual 1
 • Page 275 and 276: Technické parametre Systém Obrazo
 • Page 277 and 278: Inštalácia príslušenstva (mont
 • Page 279 and 280: Schéma/tabuľka umiestnenia skruti
 • Page 281 and 282: nárazom poškodit’ a spôsobit
 • Page 284 and 285: Introducere Vă mulţumim că aţi
 • Page 286 and 287: Instalarea Montarea suportului de m
 • Page 288 and 289: Prevenirea răsturnării televizoru
 • Page 290 and 291: Vizionare TV Vizionarea programelor
 • Page 292 and 293: Informaţii suplimentare Depanare V
 • Page 294 and 295: Numele modelului KDL- 52HX90x 46HX9
 • Page 296 and 297: Tabelul cu dimensiunile recomandate
 • Page 298 and 299: Informaţii privind siguranţa Inst
 • Page 300: • Manevraţi telecomanda cu grij
 • Page 303 and 304: Съдържание Проверк
 • Page 305 and 306: Регулиране на ъгъл
 • Page 307 and 308: Извършване на първ
 • Page 309 and 310: За да използвате i-Ma
 • Page 311 and 312: Състояние Общи Не м
 • Page 313 and 314: Име на модел KDL- 52HX90x
 • Page 315 and 316: Таблица на размери
 • Page 317: Информация за безо