Amazone UF permetezőgép - Hanki-Ker Kft.

hanki.ker.hu

Amazone UF permetezőgép - Hanki-Ker Kft.

az új dimenzió - UF 901 · UF 1201 · UF 1501 · UF 1801 szántóföldi permetezŒgépek

ElŒny a design, az innováció és a megbízhatóság által!

Nagy tartálytérfogat: 900, 1200, 1500 vagy 1800 liter

Kis és nagy szórókeret munkaszélességek: 12 - 28 méter

Könnyı, ütésálló és kezelŒbarát.

Precíz, gazdaságos és környezetkímélŒ!

Az AMAZONE szántóföldi permetezŒgépek megfelelnek a növényvédelmi törvény

rendelkezéseinek, a német BBA (Szövetségi Biológiai Intézet) irányelveinek, és

a legmagasabb szintı európai ellenŒrzési szabványoknak (ENTAM tanúsítvány).

Kérésre az új AMAZONE szántóföldi permetezŒgépek megkapják a szántóföldi

permetezŒgépek felülvizsgálatának hivatalos minŒsítŒ jelét. Érvényesség: 2 év.

Idézet: BBA elismerés 2006

“A gyakorlati szakemberek nagyon jónak értékelték a gépek

kivitelezését és lakkozását. A stabilitásra, a fel- és leszerelésre

valamint a fordulékonyságra és a méretekre ugyancsak

a legjobb érdemjegyet adták. Továbbá a szórókeret

elhelyezése és a lengéstanilag kifogástalan viselkedése

dicséretet kapott.”


Egy népes család mutatkozik be!

UF 901

1050 liter

UF 1501

1720 liter

UF 1801

1980 liter

UF 1201

1350 liter

Funkcionális tartálydesign

• Az összes tartály egy egységet

képez

• Keskeny, kedvezŒ súlypontú

tartályok

• A sima tartályfalak megkönnyítik a

belsŒ és külsŒ tisztítást

• Még lejtŒs helyzetben is minimális

visszamaradó mennyiségek a

különleges kiképzés következtében


Felszerelés és feltöltés

Minden narancssárga / zöld környezetben

Villámgyors összeállítás és már mehet is!

Gyors és biztonságos feltöltés

Az UF permetezŒgépet néhány fogással gyorsan és

biztonságosan tudja a traktorhoz csatlakoztatni. A traktor

és permetezŒ közötti kellŒ szabad tér megkönnyíti

a felszerelést. A görgŒs szállítókocsival egyszerıen

mozgatható a permetezŒ.

A kérésre szállítható gyorscsatlakozó-rendszer és a

TeleSpace kardántengely gondoskodik a traktorra történŒ

még gyorsabb és egyszerıbb felszerelésrŒl.

Az összes kábel és tömlŒ áttekinthetŒen és

összekeverhetetlenül van elrendezve.

Gyorscsatlakozó-rendszer

és görgŒs szállítókocsi

A membrán-dugattyús szivattyúk szárazon is járhatnak, és

ellenállnak a folyékony mıtrágyának. A szivattyúk kivitele

egyidejıleg nagy szívóteljesítmény mellett egyenletesen

nagy szállítóteljesítményrŒl gondoskodik, és magas

nyomás esetén is biztosítja a szivattyú csendes járását.

A szivattyúk 115, 160, 210 és 250 l/min szállítási

teljesítménnyel kaphatók.

A szivattyú mıködésének a traktor vezetŒülésébŒl történŒ

állandó ellenŒrzéséhez a szivattyú olajkiegyenlítŒ tartálya

felfelé, a traktorvezetŒ látómezŒjében van elhelyezve.

Feltöltés a szívótömlŒvel

FeltöltŒ csatlakozó

Feltöltöttségi-szint jelzŒ

Tisztavizes tartály

A 120 liter (901/1201) ill. 180 liter

(1501/1801) ırtartalmú tisztavizes tartály

a permetlétartály alatt helyezkedik el.

Az egyszerı, földszintrŒl való feltöltés a

jó elhelyezés következtében a menetirány

szerinti jobb oldalról lehetséges. Kérésre

a tisztavizes tartály a feltöltŒ csatlakozón

keresztül a menetirány szerinti bal oldalról

is feltölthetŒ.

UF 1201 24 m-es Super-S szórókeret

A permetezŒ feltölthetŒ a 2”-

os szívócsatlakozón keresztül

egy szívótömlŒvel. A folyadék

áramoltatása úgy van kialakítva,

hogy az öblítŒ zsilipen a szívási

folyamat közben mindig tisztavíz áll

rendelkezésre.

Kérésre az Ecomatic csatlakozó

50 literes nagyhordó használata

esetén egy elegáns választás.

Amennyiben nyomótömlŒvel

kívánja a feltöltést elvégezni, külön

szerelvényként egy Geka- vagy

C-kapcsolós feltöltŒ csatlakozó áll

rendelkezésre. Ezen a csatlakozón

keresztül egyidejıleg feltölthetŒ a

tisztavizes tartály a bal oldalról.

A fekve beépített szívószırŒt tisztítás

elŒtt üresre lehet szivattyúzni.

2”-os csatlakozón keresztüli

gyorsürítéshez kiegészítésképpen

egy nyomáscsatlakozó rendelhetŒ.

901/1201: opció

1501/1801: széria tartozék (lásd ábra)

A feltöltöttségi-szint kijelzése mind

a mechanikus szintjelzŒnél, mind

pedig elektronikusan az AMATRON +

kezelŒterminálon és az AMASPRAY +

fedélzeti számítógépen leolvasható.


az-kezelŒközpont

A permetlé pontos bekeverése

ÁttekinthetŒ és kezelŒbarát

VegyszerbekeverŒ tartály - biztonságos és gyors

Az összes kezelŒelem bal oldalon elŒl,

közvetlenül a vezetŒ felöli oldalon,

logikusan és összekeverhetetlenül van

elhelyezve. A szelepek önmagukért

beszélŒ szimbólumokkal vannak ellátva,

így a kezelési hibák kizártak.

Az összes funkció kezelése csupán

három kezelŒelemmel történik:

Hasonlítsa össze!

A 60 literes vegyszerbekeverŒ tartály

a gyors és tiszta munkavégzés

érdekében bal oldalon elŒl, a

kezelŒközpontnál nagyon könnyen

hozzáférhetŒ.

A Power injektorral nagy töltési

teljesítményt ér el.

Ez ugyanaz a profi vegyszerbekeverŒ

tartály, mint amilyen az UX vontatott

permetezŒn van!

1

1

Nyomóoldali Vario csaptelep

a feltöltéshez, bekeveréshez

(bemosáshoz), permetezéshez,

belsŒ- és külsŒ tisztításhoz.

UF 1501/1801 kezelŒközpont

2

2

KeverŒszerkezet szelep

a keverés intenzitásának

az öntisztító nyomószırŒn

keresztül történŒ fokozatmentes

beállításához.

Integrált kiegészítŒ funkció:

A nyomószırŒ célirányos kiürítése

3

Szívóoldali Vario csaptelep

a permetlétartályból, a tisztavizes

tartályból való, vagy a szívótömlŒn

keresztüli szivattyúzáshoz.

Integrált kiegészítŒ funkció:

A visszamaradó anyagok

nyomásmentes kiürítése és a

szívószırŒ légtelenítése

Bemosás

A por alakú hatóanyagokat és a

nagyobb mennyiségı karbamidot

a körbefutó vezeték gyorsan és

biztonságosan feloldja, és egyidejıleg

nagy teljesítménnyel bemossa.

A kiegészítŒ fúvókák gondoskodnak

a fröcskölésmentes és hatásos

bemosásról. A hozzáfolyás és elszívás

fokozatmentesen beállítható.

Kannamosás

A vegyszeres kannák

problémamentes tisztítása érdekében,

és teljes tartalmuk hasznosítása

céljából a kanna rotációs fúvókával

mosható ki. Ezzel a fúvókával

a vegyszerbekeverŒ tartály is

kitisztítható, amennyiben le van

zárva. A felhasználót egy biztonsági

kapcsoló védi.

Öntisztító nyomószırŒ

A nyomószırŒ

szériafelszereltségként öntisztító.

A keverŒszerkezet csapján keresztül

lehetséges a nyomószırŒ célirányos

kiürítése is. Ezáltal a szırŒ a permetlé

kiömlése nélkül is ellenŒrizhetŒ

- különösképpen feltöltött tartály

esetén is.

3

KezelŒközpont

UF 901/1201

Intenzív hidraulikus

keverŒszerkezet

A keverŒszerkezet teljesítménye

fokozatmentes állítható be a

növényvédŒszer habosodásának

a megakadályozása, vagy a

visszamaradó mennyiségek

minimálisra csökkentése céljából.

ACURA hatóanyag menedzser

a tartálykeverékek tervezéséhez.

Ingyenes hozzáférés az Interneten a:

www.amazone.de

weboldalon


Pontos adagolás és egyszerı kezelés

Egy terminál az összes AMAZONE gép részére

AMATRON +

Biztonságos és gyors - univerzális

Az AMATRON + fedélzeti számítógép lehetŒvé teszi az

elŒre megadott kiszórási mennyiség (l/ha) automatikus

szabályozását. A kiszórási mennyiség változtatása elŒre

megadott %-os lépésekben lehetséges.

Ez a modern fedélzeti számítógép áttekinthetŒ, egyszerı

és logikus kezelése révén különösképpen kezelŒbarát.

A rendszer ellenŒrzéséhez extra nagy, tükrözŒdésmentes

kijelzŒt szereltek be. A számítógép rendkívül kompakt

formája kevés helyet igényel a traktor vezetŒfülkéjében.

A két átfolyásmérŒ használatával a kiszórt mennyiség

pontossága különösen kis felhasználási mennyiségek

esetén rendkívül precíz.

Ugyanazzal az AMATRON + készülékkel vezérelheti Ön az

AMAZONE termékpalettájának sok gépét.

A Comfort elektronikai csomaggal összekapcsolt

ZA-M mıtrágyaszóró esetén szabályozza a Limiter

szóráshatárolót, és a hidraulikus mıködtetésı tolózárat.

LehetŒség van a haladási sebességtŒl vagy a pozíciótól

függŒ mennyiségi szabályozásra is.

Az AMAZONE vetŒgépek esetén az AMATRON + készülék

hivatott az elektronikus mıvelŒút-kapcsolásra. A vetési

mennyiséget ebben az esetben szabadon választható

lépésekben módosíthatja. A vontatott Cirrus vetŒgépek

esetén a széleskörı elektrohidraulikus funkciók, mint

a vetési mélység vagy a talajmıvelés intenzitásának

szabályozására az AMATRON + készülék szolgál.

A szériafelszereltséghez tartozó funkciók:

• FŒ- és szakaszoló kapcsolás

• 9 szakaszig

• Digitális nyomáskijelzés

• Digitális feltöltöttségi-szint jelzŒ

• Szórókeret-pozíció és szórókeret-reteszelés kijelzése

• 20 feladatot kezelŒ tárolókapacitás

• Soros port a dokumentáció és GPS-használat érdekében

• ISOBUS kommunikációs rendszer elŒkészítés

Többfunkciós markolat

Különösen komfortos a gép kezelése

egy többfunkciós markolatról

(Joystick). Az ergonómiai szempontok

szerint kialakított markolattal

ránézés nélkül vezérelhetŒk a

legfontosabb permetezési funkciók.

Az AMATRON + ezen kívül

még ellenŒrzŒ- és adatbeviteli

készülékként is szolgál.

Egy kis billenŒkapcsoló teszi

lehetŒvé 8 billentyı használatát három

különbözŒ szinten. Ennek folytán összesen

24 funkció kezelhetŒ.

Különleges funkciók:

• Habjelzés

• Vég- vagy szegélyfúvóka kapcsolás

• Az egyik oldali szórókeret becsukásának elŒzetes

megválasztása

• Az egyik oldali szórókeret profi becsukása vagy

oldalszögének beállítása (csak 1 vezérlŒkészülék

szükséges)

• Distance Control - automatikus szórókeret vezetés

AMACLICK

Annak érdekében, hogy bizonyos

alkalmazások, vagy bizonyos

növénykultúrák (zöldségek)

esetén egyes részeket le lehessen

szakaszolni, az AMATRON +

készüléken elŒre meg lehet választani

a megfelelŒ részszélességeket, és a

szakaszokat ki lehet kapcsolni.

Amennyiben erre a funkcióra

rendszeres szükség van, ajánlott az

AMACLICK használata.

LehetŒség van az Amaclick és a

többfunkciós markolat egy AMATRON +

készülékhez való csatlakoztatására.

Megbízható, egyszerı dokumentáció

A szántóföldi adatbázissal kapcsolatos automatikus

dokumentáció (ASD) egy terméken és gyártón túlmutató

dokumentáció-koncepció, a szántóföldi mıveletekkel

kapcsolatos adatoknak az AMATRON + fedélzeti

számítógép és az elektronikus szántóföldi adatbázis

közötti átvitele céljából. A használt port nyilvános, és más

gyártók számára is hozzáférhetŒ.

A gazdának az ASD segítségével lehetŒsége adódik

arra, hogy minden gépet egyszerıen és ingyenesen a

dokumentációláncba integráljon.

A jövŒt biztosító technika

VetŒgépek Mıtrágyaszórók Szántóföldi

permetezŒgépek

Egy soros port (RS232) a szenzortechnika

(pl. Yara-N érzékelŒ) vagy különbözŒ GPS terminál

használata céljából az AMATRON + készülék széleskörı

alkalmazási spektrumához tartozik.


AMASPRAY + fedélzeti számítógép

AMASET + vezérlŒegység

AMASPRAY + - modern és precíz

AMASET + - egyszerı és biztonságos

Az AMAZONE cég AMASPRAY + fedélzeti számítógépe

Az AMASET + vezérlŒegység egy komfortos integrált

egy robusztus és önmagáért beszélŒ számítógép perme-

áramkör (chip) egy felhasználó- és környezetbarát

tezŒgépek részére. A felhasználó a menetre koncentrálhat,

növényvédelmi alkalmazás számára. Az összes fontos

miközben a számítógép átveszi az elektromos ellenŒrzést,

funkció elektromos távmıködtetésı. A permetezŒ a

vezérlést, és a sebességtŒl függŒ adagolást.

vezetŒfülkébŒl kényelmesen vezérelhetŒ és ellenŒrizhetŒ.

Egy traktorfordulaton belül a felhasznált mennyiség (l/ha)

A szériafelszereltséghez tartozó funkciók:

állandó marad.

• Egysoros, kontrasztdús képernyŒ

• FŒ- és szakaszoló kapcsolás

A szériafelszereltséghez tartozó funkciók:

• 7 szakaszig

• Digitális nyomáskijelzés

• Digitális nyomáskijelzés

• FŒ- és szakaszoló kapcsolás

• Digitális feltöltöttségi-szint jelzŒ

• 7 szakaszig

• Szórókeret pozíció és szórókeret reteszelés kijelzése

• Hektárszámláló (összes és napi számláló)

• Elektromos nyomásállítás

• Szórókeret-pozíció és szórókeret-reteszelés kijelzése

Állandó nyomású armatúra

• +/- 10 % billentyı

Csúcs- (szórás-) technológia

A permetezéshez használt AMATRON + és AMASPRAY +

számítógépek a legmodernebb armatúra-technológiával

rendelkeznek. A részszélességeket gyorsan és

csepegésmentesen kapcsolják az elektromotoros

szelepeken keresztül nyomáscsökkentéssel.

A felhasznált mennyiséget minden helyzetben

tökéletesen és gyorsan szabályozza közvetlenül a

számítógép. Egy állandó nyomású berendezés ezen

technológia esetén nem szükséges.

Hidraulika opciók az AMASET + ,

AMASPRAY + és AMATRON +

készülékek számára

A lehetséges három hidraulikus funkció

(magasságállítás, dŒlésszög beállítás,

szórókeret kinyitás és összecsukás)

végrehajtása egy elektromos kapcsolóegység

(lejtés/összecsukás) segítségével a traktornak

csak két kihelyezett munkahengerén keresztül is történhet.

Az AMATRON + készülékkel a gép különösen kényelmesen

kezelhetŒ elektrohidraulikus úton.

Kézi vezérlésı armatúra

Kézi vezérlésı armatúra

Az AMASET + vezérlŒegység állandó nyomású armatúrája

a szórókeret közepén helyezkedik el. A legmodernebb

motoros szelepek lehetŒvé teszik a gyors, csepegésmentes

kapcsolási folyamatokat. Azállandó nyomású armatúra

beállítása a fúvókamérethez az áttekinthetŒ választótárcsa

segítségével gyorsan és egyszerıen lehetséges.

(Csak egy kihelyezett munkahenger)

A kézi vezérlésı armatúra

Egy további különleges

felszereltség a szórókeret

oldalankénti (jobb vagy bal

bármiféle áramellátás nélkül

lehetŒvé teszi a permetezést.

A fŒkapcsoló, a kézi

NG állandó nyomású armatúra az

AMASET + vezérlŒegység számára

oldali) kinyitásának, vagy

nyomásállító, és a három

összecsukásának elŒzetes

vagy öt szakasz kapcsoló

megválasztása az egyik oldali munkaszélesség csökkentése

ergonómiailag megfelelŒen

érdekében. Kinyitott szórókeret esetén az elŒzetes

van elhelyezve.

megválasztása alapján csak ez a szórókeret oldal csukódik

össze ismét.

Az állandó nyomású

TG armatúra az AMATRON + és AMASPRAY +

készülékek számára

Ezek a billentyık váltakozva használhatók a szegélyfúvóka,

illetve végfúvóka kapcsolás mıködtetésére is.

berendezés révén

a hektáronként felhasznált

mennyiség szakaszok

A központos tömlŒvezetés

gondoskodik az összes tömlŒ

kapcsolása esetén állandó marad.

és kábel tiszta és törésmentes

elhelyezésérŒl.


KörnyezetkímélŒ alkalmazástechnika

A nyomás alatti cirkulációs rendszer (DUS)

UF 901/1201 folyadék körfolyamat AMATRON + készülékben, DUS nyomás alatti cirkulációs rendszerı kivitel

Zseniálisan egyszerı - így mıködik a DUS

A munkavégzés megkezdésekor a vezetékrendszer a szántóföldi szórókeretet

is beleértve nyomás alá kerül, és a permetezési iránnyal ellentétesen permetlé

áramlik benne. A szórókeret vezetékei mindig fel vannak töltve, és a teljes

munkaszélességben azonnal alkalmasak permetezésre. A permetezés

megkezdésekor nincsenek várakozási idŒk.

Az egyes szakaszok minden egyes kikapcsolásakor, minden fordulóban,

és szállítás közben is a permetlé folyamatosan kering. Ez a folyamat az

AMAZONE nyomásszabályozáson keresztül történik, amely megbízható

cirkulációt garantál.

a szivattyútól

nyomáscsökkentŒ szelep

A DUS segítségével biztonságosan

megakadályozza a lerakódásokat, az

2

kikapcsolt

részszélesség

(szakaszoló)

szelep

a tartályhoz

visszacsapószelep

A permetlevet a nyomásszabályozó a nyomáscsökkentŒ szelephez

áramoltatja, és alacsonyabb nyomással folyik tovább a szıkítŒhöz. Ezen

keresztül a nyomás szinte teljesen lecsökken. A permetlé most már ellenkezŒ

irányban áramlik a permetlé vezetékeken keresztül vissza a tartályba.

permetlévezeték

eldugulásokat vagy a szétválásokat a

permetlé vezetékekben. A permetlé

koncentrációja a fúvókákig mindig

állandó marad, így hatóanyagcsere

után a permetezés problémamentesen

kezdhetΠmeg.

3

A tisztítási folyamat során a tiszta víz teljesen átöblíti a szántóföldi szórókeretet egészen a fúvókákig. A tisztítás közben

a koncentrált permetlé a nyomás alatti cirkulációs rendszeren keresztül a permetlétartályba van visszavezetve.

KülsŒ tisztítás

BelsŒ tisztítás

1

A szóró lándzsával használat után már azonnal a

szántóföldön gyorsan és alaposan lemosható kívülrŒl

a permetezŒgép. A 20 méteres tömlŒdob 10 bar üzemi

nyomást állít elŒ, és tényleges tisztítást tesz lehetŒvé.

A tartály szériafelszereltségı belsŒ tisztítása során

egy rotációs fúvóka gondoskodik a gyors és hatékony

tisztításról. Az áttörések és alámetszések nélküli

sima tartályfalak megbízható mıködést és egyszerı

ellenŒrzést tesznek lehetŒvé.

1

2

3

szívóoldali Vario csaptelep szívóoldal feltöltŒ injektor

nyomóoldali Vario csaptelep nyomóoldal belsŒ tisztítás

keverŒszerkezet csap visszafolyás külsŒ tisztítás

Az UF gyártási sorozat folyadék körfolyamatát a kezelŒbarát üzemelésre és a csekély visszamaradó mennyiségre tekintettel

optimalizálták. A tisztítás részben feltöltött tartály esetén ugyanúgy lehetséges, mint a szívó- és nyomószırŒ célirányos

kiürítése a szırŒházak kinyitása elŒtt.

Az UF 1501 / 1801 modellek folyadék körfolyamata részben eltérŒ.


Szórókeret, mintha egy repülŒgép szárnya lenne

Hasonlítsa össze saját maga!

3-szoros lengéscsillapítású felfüggesztés

AMAZONE szórókeret -

Szuper stabil és szuper könnyı

a nehéz körülmények közötti használatra

egy elképzelés érvényre jutott!

Az AMAZONE szórókeret a speciális profilú kialakítása

1. Minden AMAZONE szórókeret szériafelszereltségként

Kompakt az adu!

Minden a helyén van!

következtében egyidejıleg szuper stabil és szuper

tartalmaz rugós lengéscsillapító elemeket a függŒleges

A kis súlyponttávolság valamint a könnyı és stabil

A szórókeret szilárdan ül a szállítóbakokon. Nincs zörgés!

könnyı. A profilok belsejében elhelyezett fúvókatartók

lengŒmozgások elnyelésére,

konstrukció révén a gép könnyen szállítható. A mellsŒ

Nincsenek szórókeret okozta kopásnyomok a traktoron.

a beépített membrános visszacsapó-szelepekkel

2. ingás felfüggesztést a vízszintes mozgások

tengely terhelése kisebb sok konkurenséhez képest.

Nem probléma a gyors haladás.

megbízhatóan megakadályozzák az után csöpögést

a fúvókáknál. Az önbeálló bajonettzárak szerszám

használata nélküli gyors fúvókacserét tesznek lehetŒvé.

Minden alkalmazási esetre és felhasználási mennyiségre

megfelelŒ fúvókák állnak rendelkezésre, pl. az optimális

nedvesítés érdekében, elsodródás ellen, vagy folyékony

mıtrágya kiszórásához.

csillapítására,

3. és rugós elemeket a teljes szórókeret lengéscsillapított

felfüggesztéséhez.

Az ugyancsak szériafelszereltségként szállított hidraulikus

magasságállító és távtartó csúszótalp elemek a

permetlé tökéletes hossz- és keresztirányú kiszórását

eredményezik.

Biztonságos közlekedés!

Közúti forgalomban példás áttekintés a vezetŒfülkébŒl.

Ahol a traktor elfér, ott a szórókeret is. Nincsenek

kinyúló alkatrészek, így a szórókeret nem sérül meg, és

legkisebbek a szállítási méretek.

Tiszta munkavégzés!

A szórókeretrŒl nem csepeg permetlé a traktorra vagy a

kezelŒközpontra, és a szórókeret nem is érinti a traktor

vezetŒfülkéjét.

Tökéletes szárnykonstrukció

ErŒs lejtŒk és nagy munkaszélességek esetén ajánlott a

hidraulikus dŒlésszög-beállítás. A gyors és precíz megdöntés,

és a szórókeret visszaállítása kiindulási helyzetbe

vezérlŒkészüléken vagy az AMATRON + készülék elektrohidraulikus

funkcióján keresztül lehetséges.

AMAZONE Q-plus és Super-S gyártási sorozatú szórókereteit

a német BBA (Szövetségi Biológiai Intézet) elismerésben

részesítette. Így ezek megfelelnek a növényvédelmi

gépekkel szemben támasztott legmagasabb fokú

európai követelményeknek - Hasonlítsa össze!

A legfontosabb minŒsítŒ jegyek

Karbantartásmentes

A szórókeret gyártásban való évtizedes tapasztalat

kifi zetŒdik: a kúpos csuklócsap egy átgondolt szórókeret

fi lozófi a intelligens központja! A szórókeret hézagmentesen

ül az ötvözött acélból készült csuklócsapon, és évek

múltán is optimális szórókeret mıködést biztosít a

felhasználó részére.

UF 1201 18 m-es Super-S szórókerettel

Hosszú élettartam

A roszdamentes acél szabványos felhasználása, az

autóipari szabványnak megfelelŒ KTL lakkozás, valamint

a mıanyagok és az alumínium célirányos felhasználása

garancia a hosszú élettartamra.

Kizárólagosan az AMAZONE gépeken:

szériafelszereltségként az összes hidraulikus csavarkötés

rozsdamentes acélbók készül!


Q-plus szórókeret

Q-plus szórókeret

Kézi vagy hidraulikus

12 – 12,5 – 15 – 18 méter széles szórókeretek

nyitás és csukás

különbözŒ nyitási/csukási változatokkal

A hidraulikus nyitás és csukás erŒs hidraulikus

munkahengerekkel történik. Szériafelszereltségként

A be- és kireteszelés automatikusan történik. Az

opcionális hidraulikus dŒlésszög beállításhoz egy további

Munkaszélességek / súly

Példák a fúvókák kiosztására

tartalmazza: a hidraulikus magasságállítást, a 3-szoros

lengéscsillapítást, és az egyoldali becsukást a bal oldalon.

A 80 mm széles profilok kiváló stabilitásról gondoskodnak.

A Q-plus szórókeret félmagasságban azonnal kinyitható.

A becsukás bármely tetszés szerinti magasságban

végrehajtható. Két kihelyezett munkahenger szükséges:

kettŒs mıködésı kihelyezett munkahenger szükséges.

LehetŒség van a Q-plus szórókeret egyszerı kézi

erŒvel történŒ kinyitására is. A kézi kinyitás és becsukás

reteszelŒ kilincsek nélkül erŒs húzó- és nyomórugókon

keresztül történik.

12 m (szállítási szélesség 2,56 m)

12,5 m (szállítási szélesség 2,56 m)

202 kg

202 kg

5-4-6-4-5

5-5-5-5-5

• Egy egyszeres mıködésı kihelyezett munkahenger

a magasságállítás érdekében

• Egy kettŒs mıködésı

15 m (szállítási szélesség 3,00 m)

228 kg

6-6-6-6-6

kihelyezett munkahenger a

becsukáshoz / kinyitáshoz

18 m (szállítási szélesség 3,70 m)

3 méter

242 kg

7-7-8-7-7

A Q-plus szórókeret

egyoldali becsukása

Kézi nyitású és csukású szórókeret

A Q-plus szórókeret egyoldali becsukással a menetirány

szerinti bal oldalon (széria).

A Q-plus szórókeret kiegészítésképpen felszerelhetŒ

a bal és jobb oldal egyike becsukásának elŒzetes

megválasztásával. Ezeknek a hidraulikus funkcióknak

az elŒzetes megválasztása elektromosan történik az

AMASET + , az AMASPRAY + vagy az AMATRON +

készülékeken keresztül, a mıködtetés pedig egy kettŒs

mıködésı kihelyezett munkahengerrel.

UF 901

15 m széles Q-plus szórókerettel


Super-S szórókeret

Profi kinyitás és összecsukás

Szuper keskeny, csak 2,40 m szállítási szélesség valamennyi,

15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 24 - 27 - 28 méteres Super-S szórókeret esetén

Hidraulikus berendezés csomagok

a Super-S szórókeret részére

A Super-S szórókeret hidraulikus munkahengereken

keresztül teljesen automatikusan nyitható és csukható.

Munkaszélességek / súly

Példák a fúvókák kiosztásra

(egyéb részszélesség kiosztások is lehetségesek)

Az UF 901/1201 típusok 24 m, az UF 1501/1801

típusok 28 m munkaszélességgel készülnek. Szállítási

15 m

415 kg

6-6-6-6-6

helyzetben a szórókeret az alapgép mögött szuper

szilárdan helyezkedik el, mindössze 2,40 m-es szállítási

16 m

423 kg

7-6-6-6-7

szélességgel. Egy szokásos, szabványos traktor esetén a

szállítási magasság kb. 2,90 méter. A Super-S szórókeret

a 140 mm széles, többszörösen hajlított acélprofi lok

18 m

20 m

429 kg

541 kg

6-8-8-8-6

8-8-8-8-8

szuper stabillá teszik. A 3-szorosan lengéscsillapított

felfüggesztés, a hidraulikus magasságállítás, és az

elasztikus csúszótalpak megbízhatóan, kellŒ távolságban

21 m

21/15 m

544 kg

539 kg

6-6-6-6-6-6-6

6-6-6-6-6-6-6

vezetik a növényállomány felett a Super-S szórókeretet.

24/18 m

561 kg

6-6-8-8-8-6-6

27/18 m

610 kg

6-6-6-6-6-6-6-6-6

2,40 m

28/18 m

611 kg

8-8-8-8-8-8-8

A kinyitás és összecsukás elŒzetes megválasztása - 1. opció

Az egyoldali kinyitás és összecsukás az AMASRAY + , az

AMASET + és az AMATRON + készülékek alkalmazásával

vezérlŒkészülékeken keresztül lehetséges.

Egyoldali kinyitás és összecsukás

Profi kinyitás és összecsukás - 2. opció

Oldalszög beállítás

A profi kinyitás és összecsukás a szórókeret elektrohidraulikus

mıködtetése folyamatos olajáramoltatással. A

magasságállítás, a kinyitás és összecsukás, az egyoldali

kinyitás és összecsukás, a szórókeret munkaszélesség

csökkentés, a dŒlésszög beállítás és oldalszög beállítás

funkciók ekkor egyszerıen az AMATRON + készüléken

és a többfunkciós markolaton (Joystick) keresztül

szabályozhatók. ElegendŒ egy egyszeres mıködésı

kihelyezett munkahenger, és a szabad olajvisszafolyás.

Distance-Control - 3. opció

A Super-S szórókerettel a teljesen automatikus szórókeret

vezetés, a Distance-Control is lehetséges.

A Distance-Control automatikus magasság és dŒlésszög

szabályozást tesz lehetŒvé az I. vagy II. profi kinyitáshoz

és összecsukáshoz kapcsolódva.

Carin Handriek a Super-S szórókeretrŒl:

(Landwirtschaftliches Zentrum Hörsteltal e.G., 99880 Mechterstädt)

Ultrahangos érzékelŒ

“Nagyon örülünk rekordpermetezŒnk

teljesítményének: a csuklók illetve a teljes

Ultrahangos érzékelŒ

szórókeret még 100.000 ha után sem fáradt el.”

SzögérzékelŒ 1

(a gép és a

szórókeret közötti

szöget méri)

SzögérzékelŒ 2

(a szórókeret és a

függŒleges irány

közötti szöget méri)


A növényvédelmi specialista javaslata ...

Vég- és szegélyfúvókák

... kevesebb elsodródás, nagyobb szélsebességek esetén is

Végfúvókák

Szegélyfúvókák

A szántóföldi növénytermesztés során a parcellák közötti

távolság szabályozása miatt szükséges lehet egy méter

széles szegély mıveletlenül hagyása. A végfúvóka

kapcsolás a szakaszoló szelepektŒl függetlenül kikapcsol

két vagy három fúvókát. Az AMASPRAY + és AMATRON +

készülékek eközben a felhasznált mennyiséget (l/ha)

állandó értéken tartják.

A szegélyfúvókák kapcsolása a táblahatárok erŒteljes

vegyszeres kezelésére szolgál. A szegélyfúvóka kapcsolás

mıködtetése esetén a legszélsŒ szabályozott fúvóka átvált

egy különleges szegélyfúvókára, amely aszimmetrikus

szórásképet eredményez befelé, kifele nézve pedig

szabályosan lehatárolja a munkaszélességet.

Alkalmazás a területen

Szegélyfúvóka

Alkalmazás a területen

A levegŒrásegítéses injektoros szórófejek használatával a

A külsŒ szárnyrészen, vagy kérésre a szórókeret teljes

1 Méter

Táblahatár

növényvédŒszerek csekély elsodródás mellett juttathatók ki.

szélességében elhelyezett védŒcsövek gondoskodnak a

Ezek univerzálisan használhatók gabonafélékben,

cukorrépában, burgonyában, stb.

fúvókák védelmérŒl.

Az AMAZONE cég neves gyártók fúvókáinak széles

Végfúvókák

Alkalmazás a tábla szélén

Alkalmazás a tábla szélén

A nagy cseppekben való kiszórás miatt ezek a fúvókák

palettáját kínálja a mezŒgazdaság számára.

nagyobb szélsebességek esetén is használhatók.

Egyes- és többes fúvókatartó

A Teejet rendszerı, bajonettzáras, utáncsepegés-mentes

fúvókatartó gyors fúvókacserét tesz lehetŒvé.

Kérésre, gyakori fúvókacsere igény esetén a triplet

fúvókatartó különbözŒ növénykultúrákban és alkalmazási

körülmények között rendkívül hasznos.

Folyékony mıtrágyázás - kezelŒbarát módon

Az AMAZONE cég a folyékony mıtrágya nagy cseppekben való kiszórásához 3-, 5- és 7-

lyukú fúvókákat ajánl.

A folyékony mıtrágya

kockázatmentes késŒi

kijuttatásához egy külön

tömlŒrendszer szállítható.

Az alumínium profi lok folytán

a permetezŒ néhány fogással

átszerelhetŒ. A V2A súlyok javítják

a csúszótömlŒk elhelyezkedését a

növényállományban.


A kicsi önjáró!

UF permetezŒgép fronttartályos

kombinációban

Különösen nagymennyiségı folyadékkijuttatás

esetén a fronttartály használata egy átütŒ erejı

megoldás. LejtŒs területeken és kis táblákon a

manŒverezési képesség optimális. Az AMAZONE

különbözŒ csatlakozási lehetŒségeket kínál az

Ön saját tervezésı megoldásához. Kérjük, vegye

fi gyelembe, hogy saját tervezések esetén a BBA

illetve a TÜV (Mıszaki MinŒségellenŒrzŒ Egyesület)

elŒírásait be kell tartani!

Egy vevŒ általi megoldás UF 1801 típusú permetezŒgéppel

Mıszaki adatok UF 901 · UF 1201 · UF 1501 · UF 1801

UF 901 UF 901 UF 1201 UF 1201 UF 1501 UF 1501 UF 1801 UF 1801

12 m Q-plus 15 m Q-plus 18 m Super S 21 m Super-S 21 m Super-S 24 m Super-S 24 m Super-S 28 m Super-S

115 l/min 160 l/min 160 l/min 210 l/min 210 l/min 250 l/min 250 l/min 250 l/min

NG 5 armatúra TG 5 armatúra NG 5 armatúra TG 7 armatúra TG 5 armatúra TG 7 armatúra TG 7 armatúra TG 9 armatúra

AMASET + AMASPRAY + AMASET + AMATRON + AMASPRAY + AMATRON + AMASPRAY + AMATRON +

Tényleges

tartálytérfogat (l) 1050 1050 1350 1350 1720 1720 1980 1980

Önsúly (kg) 660 680 925 1040 1175 1210 1240 1290

Hosszúság (m) 1,55 1,55 1,60 1,60 1,85 1,85 1,85 1,85

Magasság (m) 2,46 2,46 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90

Szállítási szélesség (m) 2,65 3,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

Magasságállítás (m) 0,50 - 2,10 0,50 - 2,10 0,50 - 2,10 0,50 - 2,20 0,50 - 2,20 0,50 - 2,20 0,50 - 2,20 0,50 - 2,20

A prospektusban szereplŒ ábrák, tartalom és mıszaki adatok kötelezettség nélküliek!

Az AMAZONE szántóföldi permetezŒgépek pénzt hoznak a házhoz

UG Nova szántóföldi permetezŒgép,

2200 - 3000 liter, 15 - 28 m

UX szántóföldi permetezŒgép,

3200 - 4200 - 5200 liter, 15 - 40 m

SX önjáró permetezŒgép,

4000 liter, 24 - 36 m

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG • Postfach 51 • 49202 Hasbergen-Gaste / Germany

Telefon +49 (0)5405 501-0 • Telefax +49 (0)5405 501-193

MI 1345 / S 242 (H) 11.06 Printed in Germany www.amazone.de www.amazone.hu E-Mail: amazone@amazone.de

More magazines by this user
Similar magazines