28.11.2014 Views

9. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya

9. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya

9. sz. - József Attila Megyei és Városi Könyvtár - Tatabánya

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

K I S B É R I Ú J S Á G<br />

XIV. ÉVFOLYAM <strong>9.</strong> SZÁM<br />

HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA<br />

2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft<br />

Magyaror<strong>sz</strong>ág az<br />

egyetlen or<strong>sz</strong>ág, amelyik<br />

önmagával határos. ...<br />

Dinnyés József<br />

KISBÉR<br />

A hazug embernek akkor<br />

sem <strong>sz</strong>oktunk hinni,<br />

ha igazat mond." (Cicero)<br />

A következő <strong>sz</strong>ám<br />

megjelenésének napja:<br />

október 30.<br />

Lapzárta: október 24.<br />

Megemlékezés Illés József református<br />

lelkipá<strong>sz</strong>torról Írásunk a 4. oldalon<br />

Gyémántlakodalom<br />

Írásunk a 6. oldalon<br />

FOGADÓNAPOK<br />

Dr. Udvardi Erzsébet<br />

polgármester<br />

2007. 10.08. Kisbér: 9-12-ig<br />

10.0<strong>9.</strong> Hánta: 13-14-ig<br />

Dákai József alpolgármester<br />

2007.10.17. Kisbér 9-12-ig<br />

Cser Tamás alpolgármester<br />

2007.10.17. Kisbér 9-12-ig<br />

Lovasi Péter rendőrkapitány<br />

2007.10.30. Kisbér: 9-12-ig<br />

Vasútról a vasútért<br />

Írásunk a 10. oldalon<br />

Autómentes Nap<br />

Fényképes ös<strong>sz</strong>efoglalónk a 13. oldalon<br />

Baranyai Gábor ismét<br />

"Világjátékok" győztes Írásunk a 7. oldalon


2 KISBÉRI ÚJSÁG<br />

Kisbér Város Képviselő-testülete<br />

2007. augu<strong>sz</strong>tus 17-ei rendkívüli ülésének kivonata<br />

Kisbér Város Képviselőtestülete<br />

a 2007. évi költségvetési<br />

rendelet módosításáról<br />

döntött, mivel a<br />

rendelet módosítása<br />

<strong>sz</strong>ükségessé vált mind a<br />

bevételek, mind a kiadások<br />

vonatkozásában,<br />

mert beépítésre kerültek<br />

a központi pótelőirányzatok<br />

és a 2006. évi<br />

pénzmaradványok. A<br />

költségvetés kiadási főös<strong>sz</strong>ege<br />

2.396.424 ezer<br />

Ft-ra módosult.<br />

A Képviselő-testület a<br />

korábbi testületi határozatokhoz<br />

kapcsolódóan a<br />

végrehajtás érdekében az<br />

alábbi testületi határozatot<br />

hozta: Az önálló gazdálkodás<br />

meg<strong>sz</strong>űntetése<br />

révén az Ő<strong>sz</strong>i Napfény<br />

Idősek Otthona gazdasági<br />

irodájának lét<strong>sz</strong>ámát 3<br />

fővel csökkenti. A Városigazgatóság<br />

lét<strong>sz</strong>ámát 5<br />

fővel csökkenti (4 fő admini<strong>sz</strong>tráció<br />

és 1 fő technikai<br />

dolgozó). Bánki<br />

Donát Szakképző Iskola<br />

lét<strong>sz</strong>ámát 1 fővel csökkenti<br />

(gazdasági iroda).<br />

A Polgármesteri Hivatal<br />

lét<strong>sz</strong>ámát 3 fővel növeli,<br />

ezzel párhuzamosan kialakul<br />

egy intézménygazdálkodási<br />

iroda. A<br />

Táncsics Mihály Gimnázium<br />

pedagógus álláshelyeinek<br />

<strong>sz</strong>ámát 2007.<br />

dec. 01-től 1 fővel csökkenti.<br />

A Testület hozzájárult a<br />

Kisbéri Többcélú Kistérségi<br />

Társulás Társulási<br />

Megállapodás <strong>9.</strong> <strong>sz</strong>ámú<br />

módosításához. (alapfokú<br />

oktatási intézmények,<br />

mikrotársulások feladatainak<br />

befogadása).<br />

Kisbér Város Képviselőtestülete<br />

kezdeményezi a<br />

kisbéri 065/6 hr<strong>sz</strong>-ú<br />

2648 m2 alapterületű, út<br />

megnevezésű ingatlan,<br />

valamint kezdeményezi a<br />

kisbéri 065/2 hr<strong>sz</strong>-ú<br />

2781 m2 alapterületű<br />

gyep (legelő) megnevezésű<br />

ingatlan, és a kisbéri<br />

065/4 hr<strong>sz</strong>-ú 11983 m2<br />

alapterületű gyep (legelő)<br />

megnevezésű ingatlan<br />

ingyenes önkormányzati<br />

tulajdonba kerülését.<br />

Az ingatlant Kisbér Város<br />

Önkormányzata az<br />

1990. évi LXV tv. (Ötv.)<br />

8. §. (1) és (2) bekezdése<br />

alapján egé<strong>sz</strong>ségügyi,<br />

<strong>sz</strong>ociális tevékenység ellátása<br />

érdekében kívánja<br />

tulajdonba venni és rehabilitáció,<br />

drogprevenció,<br />

gazdaság- és településfejle<strong>sz</strong>tés<br />

céljára kívánja<br />

ha<strong>sz</strong>nosítani.<br />

A Képviselők elfogadták<br />

a FE-K1 2001. Kft. Perczel<br />

Mór utca kátyúzására,<br />

valamint padkázására<br />

1.670.250.- Ft + ÁFA<br />

ös<strong>sz</strong>egben adott ajánlatát,<br />

valamint engedélyezték,<br />

hogy a FE-KI 2001.<br />

Kft. 2008. december 31.<br />

napjáig ha<strong>sz</strong>nálja a volt<br />

betonkeverő telep területét.<br />

A területre vonatkozó<br />

2007. július 01. napjától<br />

hatályos bérleti <strong>sz</strong>erződést<br />

felek módosítják<br />

a<strong>sz</strong>erint, hogy a bérleti<br />

jogvi<strong>sz</strong>ony 2008. december<br />

31. napjáig tart.<br />

Kisbér Város Képviselőtestülete<br />

támogatta a Közép-Dunántúli<br />

Operatív<br />

Program keretére pályázat<br />

benyújtását a belterületi<br />

utak fejle<strong>sz</strong>tésére. A<br />

fejle<strong>sz</strong>tés címe: A kisbéri<br />

Fehérvári utca felújítása.<br />

A fejle<strong>sz</strong>tés ös<strong>sz</strong>költsége:<br />

74.134.862,- Ft,<br />

melyből az igényelt támogatás:<br />

51.894.403,-<br />

Ft, saját forrás:<br />

22.240.459,- Ft.<br />

A Képviselők felhatalmazták<br />

Kisbér Város<br />

Polgármesterét, hogy<br />

csatlakozási nyilatkozatot<br />

nyújtson be a Bursa<br />

Hungarica Felsőoktatási<br />

Önkormányzati Ö<strong>sz</strong>töndíjpályázat<br />

2008. évi fordulójához.<br />

Kisbér Város Képviselőtestülete<br />

elfogadta dr. Dobos<br />

és Társa Bt elő<strong>sz</strong>erződés<br />

kötési kérelmét a II.<br />

<strong>sz</strong>. fogá<strong>sz</strong>ati körzet fogorvosi<br />

alapellátási feladataira.<br />

A<br />

Képviselő-testület a<br />

Nagyigmándi Kft. által<br />

igényelteknek megfelelően<br />

biztosítja a csatlakozást<br />

az önkormányzat tulajdonában<br />

lévő víz- és<br />

csatornahálózathoz. Kisbér<br />

Város Képviselő-testülete<br />

kiköti, hogy amenynyiben<br />

a megállapodásban<br />

<strong>sz</strong>ereplő vízmennyiségnél<br />

nagyobb mennyiségre<br />

van <strong>sz</strong>üksége a Kftnek,<br />

akkor újabb engedélyt<br />

kell kérnie a képviselő-testülettől.<br />

Kisbér Város Képviselőtestülete<br />

elfogadta a Ha<strong>sz</strong>onkölcsön<br />

<strong>sz</strong>erződésben<br />

foglaltakat azzal,<br />

hogy a Hangfestő Oktató<br />

és Szolgáltató Közha<strong>sz</strong>nú<br />

Társaság (a Zeneiskola.<br />

Szerk.) a közüzemi<br />

díjakat köteles<br />

megtéríteni, amelynek<br />

módjáról külön megállapodás<br />

rendelkezik.<br />

Több napirendi pont nem<br />

lévén dr. Udvardi Erzsébet<br />

polgármester az ülést bereke<strong>sz</strong>tette.<br />

Malomsoki Lá<strong>sz</strong>ló<br />

2007. <strong>sz</strong>eptember-október<br />

S a j t ó k ö z l e m é n y<br />

Kisbér Város Önkormányzata a közüzemi<br />

díjak fizetésével kapcsolatban<br />

az elmúlt napokban tapa<strong>sz</strong>talható sajtóérdeklődés<br />

alapján örömmel állapította<br />

meg, hogy az önkormányzatok<br />

feladatellátásának a központi költségvetés<br />

ré<strong>sz</strong>éről történő tartós és nagymértékű<br />

alulfinan<strong>sz</strong>írozása, és a közüzemi<br />

díjak nagymértékű megnövekedése<br />

miatt keletkezett önkormányzati<br />

fizetési nehézségek felkeltették a<br />

tömegtájékoztatás ré<strong>sz</strong>tvevőinek figyelmét.<br />

A Kisbér Város Önkormányzata közüzemi<br />

díjtartozásaival kapcsolatos, ki<strong>sz</strong>ivárogtatásokra<br />

hivatkozó sajtóértesülésekben<br />

foglaltakkal ellentétben az<br />

ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. arról tájékoztatta<br />

Önkormányzatunkat, hogy az általunk<br />

igénybevett gáz<strong>sz</strong>olgáltatással, és a<br />

gáz<strong>sz</strong>olgáltatással kapcsolatban keletkezett<br />

<strong>sz</strong>ámlák kiegyenlítésével kapcsolatosan<br />

semminemű tájékoztatást<br />

egyetlen sajtóorgánumnak sem adott.<br />

Kisbér Város Önkormányzata elismeri,<br />

hogy az elmúlt években jelentős<br />

mértékben megnövekedett közüzemi<br />

díjak megfizetése - így a gázdíj<br />

megfizetése is - Magyaror<strong>sz</strong>ág<br />

polgárainak ezreihez-<strong>sz</strong>ázezreihez<br />

hasonlóan rá is jelentős, és nehezen<br />

viselhető többletterheket ró. A sajtó<br />

ré<strong>sz</strong>éről érkezett megkeresésekre reagálva<br />

az önkormányzat Kisbér város<br />

lakosságának megnyugtatására<br />

jelen sajtóközlemény útján örömmel<br />

közli a nyilvánossággal, hogy Kisbér<br />

Város Önkormányzatának lejárt határidejű,<br />

kiegyenlítetlen közüzemi díjtartozása<br />

nincs, a fűtési <strong>sz</strong>ezonra való<br />

felké<strong>sz</strong>ülés folyik, a fűtést a fűtési <strong>sz</strong>ezon<br />

jog<strong>sz</strong>abályban meghatározott kezdőnapjától<br />

az önkormányzat valamennyi<br />

intézményében zavartalanul<br />

biztosítani fogja.<br />

Kisbér Város Önkormányzatának<br />

képviseletében:<br />

Dr. Udvardi Erzsébet<br />

polgármester<br />

Kisbér, 2007. október 2.


2007. <strong>sz</strong>eptember-október KISBÉRI ÚJSÁG<br />

3<br />

Megkezdődött a<br />

nevelési év<br />

a Gyöngy<strong>sz</strong>em<br />

A nyári karbantartás és felújítás<br />

kicsit elhúzódott. Több éve<br />

vártunk már arra, hogy a mai<br />

kornak megfelelő körülményeket<br />

biztosítsunk óvodásainknak.<br />

Nagy örömünkre, két vizesblokk<br />

felújítására került sor.<br />

Várhatóan <strong>sz</strong>eptember 17-től<br />

vehetik birtokukba az új mosdókat<br />

a gyerekek. Az önkormányzat,<br />

a beruházásnak egy<br />

ré<strong>sz</strong>ét pályázati pénzből finan<strong>sz</strong>írozta.<br />

Kö<strong>sz</strong>önöm a Szülök megértését<br />

és türelmét, amit a kezdeti<br />

nehézségek okoztak.<br />

Szeptember 10-én megtartott<br />

Szülői értekezletet után, megkezdődött<br />

az új gyerekek fogadása.<br />

Folyamatosan érkeznek,<br />

akik a harmadik életévüket betöltötték.<br />

Az Óvoda beírt lét<strong>sz</strong>áma<br />

211 fő.<br />

A PETŐFI<br />

2007-2008-as<br />

Óvodában<br />

A csoportlét<strong>sz</strong>ámok alakulása:<br />

l-es csoport. 33 fő.<br />

2-es csoport 32 fő<br />

3-as csoport 33 fő<br />

4-es csoport 33 fő<br />

5-ös csoport 27 fő<br />

6-os csoport 33 fő<br />

Hánta 20 fő<br />

Szeptemberben megkezdődik a<br />

nagycsoportosok di<strong>sz</strong>lexia felmérése.<br />

Az eredmények alapján<br />

irányítjuk a gyerekeket fejle<strong>sz</strong>tő<br />

pedagógushoz, logopédushoz,<br />

p<strong>sz</strong>ichológushoz. Gyógy-testnevelésre<br />

16-an, az óvoda orvosa<br />

dr. Csont Anna javaslatára<br />

járnak. Nagy öröm <strong>sz</strong>ámunkra,<br />

hogy a fejle<strong>sz</strong>tések helyben az<br />

óvodában történnek.<br />

Szeptember hónap programjai:<br />

17-18-19 papírhulladék gyűjtés.<br />

22-én autómentes napon ve<strong>sz</strong>nek<br />

ré<strong>sz</strong>t az óvodások<br />

27-én Családi klub<br />

A gyerekek élmény<strong>sz</strong>erző kirándulásokon,<br />

sétákon ve<strong>sz</strong>nek<br />

ré<strong>sz</strong>t. Egyik séta alkalmával<br />

csodálkozással vették é<strong>sz</strong>re,<br />

hogy a parkban a ge<strong>sz</strong>tenyefák<br />

újból virágba borultak. Már a<br />

termé<strong>sz</strong>et sem tudja mi a dolga<br />

ős<strong>sz</strong>el !!!!!<br />

Csőréné Ladányi Edit<br />

óvodavezető<br />

ALAPÍTVÁNY<br />

TÁJÉKOZTATÓJA<br />

A közha<strong>sz</strong>nú <strong>sz</strong>ervezet kuratóriuma ti<strong>sz</strong>telettel és kö<strong>sz</strong>önettel<br />

tájékoztatja azokat a kedves <strong>sz</strong>ülőket és támogatókat,<br />

akik 2006-ban is segítették az alapítvány működését, adójuk<br />

1 %-ának felajánlásával.<br />

Számlánkra átutalt ös<strong>sz</strong>eg 2006. októberében 376.664,- Ft,<br />

melyből eddig az alábbi támogatásokat nyújtottuk:<br />

Nevezési díj versenyekre 8.200,- Ft<br />

Szociális segély rá<strong>sz</strong>oruló tanulóknak 24.000,- Ft<br />

Hozzájárulás erdei táborozásokhoz 30.000,- Ft<br />

Év végi jutalomkönyvekre 40.000,- Ft<br />

Dologi kiadás 3.500,- Ft<br />

Szeptember hónapban <strong>sz</strong>ínházbérletekre <strong>sz</strong>ándékozunk költeni<br />

kb. 150.000,- forintot a győri Nemzeti Színházba, illetve a kisbéri<br />

Wass Albert Művelődési Központba.<br />

A fennmaradó ös<strong>sz</strong>eget is az Alapító okiratban foglaltak <strong>sz</strong>erint<br />

az oktató-nevelő munka támogatására, a <strong>sz</strong>abadidő tartalmas eltöltésére<br />

fordítjuk.<br />

Minden kedves <strong>sz</strong>ülőnek kö<strong>sz</strong>önjük felajánlást.<br />

Kérjük Önöket, a jövőben is támogassanak bennünket, hogy segíthessünk<br />

az arra érdemes rá<strong>sz</strong>oruló tanulóknak.<br />

Kö<strong>sz</strong>önettel: Kuratórium<br />

A Gyöngy<strong>sz</strong>em Óvodában működő<br />

Családi Klub 2007-2008-as<br />

nevelési évének programja:<br />

Tervezett időpontok /esetenként változhat/<br />

2007. <strong>sz</strong>eptember 27. /csütörtök 16-18-óráig/<br />

- Barkácsolás különféle terményekből (ge<strong>sz</strong>tenye, dió, makk,<br />

burgonya, sárgarépa, ő<strong>sz</strong>i levél stb.)<br />

Október 25. /csütörtök 16-18-óráig/<br />

- Márton napi lámpások ké<strong>sz</strong>ítése, meghívás a hagyományos<br />

Márton-napi felvonulásra.<br />

November 12. /hétfő 16.30-tól/<br />

- Márton napi legenda - mesejáték az óvónők előadásában.<br />

- Lámpás felvonulás: óvoda-Lovarda-óvoda.<br />

November 2<strong>9.</strong> /csütörtök 16-18-óráig/<br />

- Adventi ké<strong>sz</strong>ülődés: Adventi ko<strong>sz</strong>orú ké<strong>sz</strong>ítés, mézeskalács<br />

Sütés, dí<strong>sz</strong>ítés.<br />

December 6. /csütörtök 16-16.30-óráig/<br />

- Mikulás ünnepség, bábelőadás az óvodai báb munkaközösség<br />

előadásában<br />

2008. január 31. /csütörtök 16-18-óráig/<br />

- Farsangi ké<strong>sz</strong>ülődés, kalap, <strong>sz</strong>emüveg ké<strong>sz</strong>ítése, farsangi<br />

sütemények ötletbörzéje.<br />

Február 28. /csütörtök 16-18-óráig/<br />

- Mintázás közösen ké<strong>sz</strong>ített só-li<strong>sz</strong>t gyurmából.<br />

Március 20. /csütörtök 16-18-óráig/<br />

- Húsvéti ötletek, technikák, tojásfestés hagymahéjjal.<br />

Április 24. /csütörtök 15-17-óráig/<br />

- Szent György napi program:<br />

Mesejáték az óvónők előadásában<br />

Vásár /a csoportok által ké<strong>sz</strong>ített termékeken kívül perecet,<br />

Gyöngy<strong>sz</strong>em óvodás pólót lehet vásárolni/<br />

Május 30. /péntek 16-18-óráig/<br />

- A Gyöngy<strong>sz</strong>em Óvoda 100 éves évfordulójának ünnepe.<br />

Pá<strong>sz</strong>tiné Ács Edit<br />

óvónő klubvezető<br />

P Á L Y Á Z A T I<br />

F E L H Í V Á S<br />

Kisbér Város Önkormányzata a 2007/2008-as tanévben is csatlakozik a Bursa<br />

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ö<strong>sz</strong>töndíjpályázathoz.<br />

Az ö<strong>sz</strong>töndíjjal a települési önkormányzatok a területükön lakó, felsőoktatásban<br />

ré<strong>sz</strong>t vevő fiatalokat ré<strong>sz</strong>esíthetik pénzbeli támogatásban.<br />

"A" típusú ö<strong>sz</strong>töndíjra azok pályázhatnak, akik:<br />

• az önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkeznek<br />

• <strong>sz</strong>ociálisan hátrányos helyzetűek<br />

• a képzésre vonatkozó keretidőn belül, államilag támogatott és teljes idejű<br />

(nappali tagozatos) képzés keretében az alábbi képzési típusok egyikében felsőfokú<br />

tanulmányokat folytatnak:<br />

I. felsőfokú <strong>sz</strong>akképzés<br />

2. felsőfokú alapképzés<br />

3. mesterképzés<br />

4. egységes, o<strong>sz</strong>tatlan képzés.<br />

"B" típusú ö<strong>sz</strong>töndíjra azok pályázhatnak, akik:<br />

• az önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkeznek<br />

• <strong>sz</strong>ociálisan hátrányos helyzetűek.<br />

• felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyertek<br />

• a 2008/200<strong>9.</strong> tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag<br />

támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes,<br />

o<strong>sz</strong>tatlan képzésben, felsőfokú <strong>sz</strong>akképzésben kívánnak ré<strong>sz</strong>t venni.<br />

A teljes pályázati anyag letölthető a www.bursa.hu című weboldalról, a ré<strong>sz</strong>letes<br />

tájékoztatót is ezen a honlapon olvashatják.<br />

A pályázatok beadásának határideje: 2007. október 31.<br />

A pályázatokat ajánlott küldeményként, vagy <strong>sz</strong>emélyesen a következő<br />

címre kell eljuttatni:<br />

Kisbér Város Polgármesteri Hivatala 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.<br />

A borítékra kérjük írják rá azt is, hogy "BURSA 2008".<br />

Kérdéseiket é<strong>sz</strong>revételeiket a Polgármesteri Hivatal az 552-015-ös telefon<strong>sz</strong>ámon,<br />

illetve a referens@kisber.hu e-mail címen várja.


4<br />

KISBÉRI ÚJSÁG<br />

2007. <strong>sz</strong>eptember-október<br />

B e c s e n g e t t e k<br />

470 tanulót hívott az iskola csengője a 2007-2008-as tanévre.<br />

23 csoportban folyik az nevelő-oktató munka. 3 napközis csoportot<br />

indítottunk magas lét<strong>sz</strong>ámokkal.<br />

Az első évfolyamon 44 tanuló jár két o<strong>sz</strong>tályba.<br />

A nevelő-oktató munkánkat a NAT (Nemzeti Alaptanterv) és a<br />

kerettanterv pedagógiai programja alapján végezzük.<br />

Kiemelt feladataink e tanévre a kompetencia alapú tudás<br />

fejle<strong>sz</strong>tése, a tehetséggondozás és az esélyegyenlőség biztosítása.<br />

Nevelési feladatok között a prevenció (megelőzés) - az alkohol,<br />

drog, dohányzás -, az egé<strong>sz</strong>séges életmód, a <strong>sz</strong>abadidő értelmes,<br />

ha<strong>sz</strong>nos eltöltése kiemelten <strong>sz</strong>erepel.<br />

A nevelő-oktató munkát 37 pedagógus végzi. A matematika,<br />

fizika tantárgy oktatását egy új tanárnő, Klupács Éva látja el a<br />

hetedik és a nyolcadik o<strong>sz</strong>tályban. Az alsó évfolyamon 1-3 o<strong>sz</strong>tályig<br />

a német nyelv oktatását Bencsik Rita végzi.<br />

R e f o r m á t u s o k<br />

hírei<br />

Megemlékezés Illés József kisbéri<br />

református lelkipá<strong>sz</strong>torról<br />

Illés József 1915. november 19-én <strong>sz</strong>ületett Almásfüzitőn. A<br />

református teológiát Pápán végezte el. Az első <strong>sz</strong>olgálati helye<br />

Perőcsényben volt. Innen a <strong>sz</strong>okolyai gyülekezetbe került. 1946-<br />

tól Tápon lett lelké<strong>sz</strong>, itt <strong>sz</strong>olgált 1957-ig, amikor is Kisbér-<br />

Vérteskethely-Bakonysárkány gyülekezeteiben végezte lelké<strong>sz</strong>i<br />

teendőit egé<strong>sz</strong>en 1977 augu<strong>sz</strong>tus 5-i haláláig. Súlyos betegen<br />

utolsó vasárnap is megtartotta az istenti<strong>sz</strong>teletet. Erős hite tartotta<br />

még életben. Temetése augu<strong>sz</strong>tus 13-án volt. A temetési <strong>sz</strong>ertartást<br />

Janov<strong>sz</strong>ky István, Tatabánya-Óváros-i lelké<strong>sz</strong> végezte.<br />

1948. október 26-én kötött házasságot a kisbéri Nyers Erzsébet<br />

tanárnővel.<br />

Kurucz Gyula lelké<strong>sz</strong> eskette őket. Isten két gyermekkel áldotta<br />

meg őket, Beáta lányukkal és József fiukkal. Illés József első kisbéri<br />

kere<strong>sz</strong>telési <strong>sz</strong>olgálata 1957. október 20-án volt, amikor<br />

Malomsoki Józsefet kere<strong>sz</strong>telte meg. Első esketési <strong>sz</strong>olgálata<br />

1958. január 4-én volt, amikor Nagy Istvánt és Horváth Erzsébetet<br />

eskette. Első temetése 1957. <strong>sz</strong>eptember 25-én volt. Tar<br />

Mária temetésén hirdette a viga<strong>sz</strong>talás igéit. Illés József 1957-<br />

1977-ig <strong>sz</strong>olgált Kisbéren, hú<strong>sz</strong> e<strong>sz</strong>tendőt. 2007-ben van a kisbéri<br />

<strong>sz</strong>olgálat kezdésének 50-ik, halálának 30-ik évfordulója.<br />

Augu<strong>sz</strong>tus első vasárnapján emlékezett meg a gyülekezet Nt. Illés<br />

József lelké<strong>sz</strong>ről. Benczik Szimonetta Reményik Sándortól "Az<br />

én lelkipá<strong>sz</strong>torom" c. verset <strong>sz</strong>avalta el a templomban.<br />

Vajs Tibor lelké<strong>sz</strong><br />

Szülőknek tervez az általános iskola a Szülők Akadémiája<br />

keretén belül kél előadást. Az ős<strong>sz</strong>el, az egé<strong>sz</strong>séges táplálkozással<br />

kapcsolatban, tavas<strong>sz</strong>al pedig a Bűnmegelőzés ifjú korban<br />

címmel láthatunk-hallhatunk előadást.<br />

***<br />

Papírgyűjtés <strong>sz</strong>ervez a Petőfi Sándor Általános Iskola október<br />

Minden diáknak sok sikert, és a <strong>sz</strong>ülőknek türelmet és kitartást 9-én kedden 13-16 óra között. Gyűjtőhely le<strong>sz</strong> az udvarra kihelyezett<br />

konténer. Kérünk mindenkit, a papírokat ös<strong>sz</strong>ekötve<br />

kíván az iskola vezetősége.<br />

Vida Gyuláné igazgató hozza! Kö<strong>sz</strong>önjük!<br />

E v a n g é l i k u s H í r e k<br />

Istenti<strong>sz</strong>telet Kisbéren<br />

október 7-én 10 órakor<br />

október 21-én 14 órakor<br />

Istenti<strong>sz</strong>telet Hántán<br />

október 14-én 10 órakor<br />

október 21-én 10 órakor<br />

október 28-án 10 órakor<br />

Szeretettel várjuk!<br />

Hitoktatás!<br />

Amennyiben valaki még eddig<br />

nem vett ré<strong>sz</strong>t hitoktatásban, de<br />

<strong>sz</strong>eretne járni, kérem jelezze<br />

ezt az o<strong>sz</strong>tályfőnökénél, vagy a<br />

lelké<strong>sz</strong>i hivatal telefon<strong>sz</strong>ámán<br />

(20/824 2248, 34/359-313).<br />

Evangélikus Sporttábor<br />

2007<br />

A másfél évtizedes múltra vi<strong>sz</strong><strong>sz</strong>atekintő<br />

Sporttáborunk, idén<br />

augu<strong>sz</strong>tus 5-12. között került<br />

megrendezésre. Az e<strong>sz</strong>tendők<br />

óta vis<strong>sz</strong>ajárókon túl, bőven<br />

voltak új arcok is, akik reméljük,<br />

ezután válnak állandó<br />

ré<strong>sz</strong>tvevővé.<br />

Táborunkban megtalálhatóak a<br />

<strong>sz</strong>abadtéri és a teremben ját<strong>sz</strong>ható<br />

csapat- és egyéni sportok<br />

egyaránt, különös módon odafigyelve<br />

a termé<strong>sz</strong>ettudatos és<br />

egé<strong>sz</strong>séges életre.<br />

A csoportokra o<strong>sz</strong>tott táborozók<br />

így ös<strong>sz</strong>emérhették erejüket<br />

kosárlabdában, fociban,<br />

röplabdában, intercross-ban valamint<br />

terem-hokiban. Párosban<br />

ping-pong, tollaslabda és<br />

strandröplabda, az egyéniben<br />

pedig darts, ping-pong, rövidés<br />

hos<strong>sz</strong>útávfutás, <strong>sz</strong>kander,<br />

csocsó, sakkverseny került<br />

megrendezésre.<br />

A tábor kere<strong>sz</strong>tyén jellegét a<br />

reggeli és esti áhítatok, valamint<br />

az esti be<strong>sz</strong>élgetések, közös<br />

éneklések adták meg, ahol<br />

a ti<strong>sz</strong>taság volt a fő téma. A<br />

Ti<strong>sz</strong>taság, mint világi és mint<br />

Kri<strong>sz</strong>tusi fogalom.<br />

Jó <strong>sz</strong>órakozást nyújtottak az éj<strong>sz</strong>akába<br />

nyúló <strong>sz</strong>abadtűzön való<br />

sütések és a közösségi játékok<br />

is.<br />

A tábor megrendezését segítette<br />

egy Egyházi és egy Kistérségi<br />

nyertes pályázat is, ami nagy<br />

segítség volt a tábordíj és<strong>sz</strong>erű<br />

keretek között tartásában.<br />

Reményeink <strong>sz</strong>erint a következő<br />

e<strong>sz</strong>tendőben ugyanígy augu<strong>sz</strong>tus<br />

elején újra találkozunk,<br />

és rá<strong>sz</strong>ánunk egy hetet a testilelki<br />

egé<strong>sz</strong>ség megőrzésére.<br />

Vancsai József


2007. <strong>sz</strong>eptember-október KISBÉRI ÚJSÁG<br />

5<br />

Tanévkezdés a Bánki<br />

Szakképző<br />

Mint ahogy az or<strong>sz</strong>ág ös<strong>sz</strong>es<br />

oktatási intézményében, úgy a<br />

Bánki Donnát Szakképző Iskolában<br />

is meg<strong>sz</strong>ólalt a tanévkezdést<br />

jelző csengő <strong>sz</strong>eptember 3-<br />

án reggel 8 órakor. Az idei tanévben<br />

340 tanuló kezdte meg<br />

intézményünkben tanulmányait.<br />

A hétfői tanévnyitó után közel<br />

harminc diákkal több vonult<br />

az o<strong>sz</strong>tálytermekbe, mint<br />

amennyi a péntekig jelentkezettek<br />

<strong>sz</strong>áma volt. Ennek volt<br />

kö<strong>sz</strong>önhető az a pillanatnyi<br />

<strong>sz</strong>ervezési nehézség, amit a hét<br />

végére sikerült megoldanunk.<br />

Öt évfolyamon, négy <strong>sz</strong>akmacsoportban,<br />

hat <strong>sz</strong>akmában, 12<br />

o<strong>sz</strong>tállyal indult el a tanév.<br />

Az idén nyugdíjba vonult kollégák<br />

helyét újak ve<strong>sz</strong>ik át,<br />

Mór Antal a gépé<strong>sz</strong> <strong>sz</strong>akmacsoport,<br />

Pulai János az a<strong>sz</strong>talos<br />

<strong>sz</strong>akma ismereteit fogja átadni<br />

a tanulóknak.<br />

Az új képzési programoknak<br />

megfelelően, ebben a tanévben<br />

elő<strong>sz</strong>ör az iskolánk történetében<br />

ennek a tanévnek a végén<br />

12 és 13 évfolyamos tanulók is<br />

vonulnak majd a ballagó diákok<br />

között.<br />

Ez évben kezdődik a megújult<br />

Or<strong>sz</strong>ágos Képzési Jegyzék<br />

alapján a modul rend<strong>sz</strong>erű<br />

<strong>sz</strong>akképzés is, amely a gépé<strong>sz</strong><br />

<strong>sz</strong>akmacsoport 3 <strong>sz</strong>akmáját, a<br />

Donát<br />

Iskolában<br />

géplakatos, a fémforgácsoló és<br />

a <strong>sz</strong>er<strong>sz</strong>ámké<strong>sz</strong>ítő <strong>sz</strong>akmákat<br />

érinti. A képzés modul jellege<br />

miatt az órarend ös<strong>sz</strong>eállítása<br />

és a képzés menetének meg<strong>sz</strong>ervezése<br />

komoly előké<strong>sz</strong>ítő<br />

és <strong>sz</strong>ervezőmunkát igényelt és<br />

igényel. A modul jellegű képzés<br />

lényege, hogy a tanulmányok<br />

alatt teljesített tananyagmodulokból<br />

csak egy<strong>sz</strong>er kell<br />

vizsgát tenni, ha valaki másik<br />

<strong>sz</strong>akképesítést <strong>sz</strong>eretne <strong>sz</strong>erezni,<br />

s a <strong>sz</strong>akmai modulok között<br />

van közös, csak a különböző<br />

modulokból kell vizsgát tenni.<br />

Iskolánkban folyik a Szakiskolai<br />

Fejle<strong>sz</strong>tési Program II.,<br />

melynek segítségével a diákjainkat<br />

már interaktív táblák is<br />

segítik az ismereteik elsajátításában,<br />

kialakítás alatt áll továbbá<br />

egy multifunkcionális tanterem,<br />

melyben a legkor<strong>sz</strong>erűbb<br />

audiovizuális e<strong>sz</strong>közök nyújtotta<br />

lehetőségeket ötvözzük a<br />

vezeték nélküli internet hálózat<br />

adta lehetőségekkel. Így egy<br />

olyan tantermet sikerül kialakí-<br />

tanunk, amely minden tekintetben<br />

megfelel a kor követelményeinek.<br />

Céljaink között <strong>sz</strong>erepel a napraké<strong>sz</strong><br />

<strong>sz</strong>akmai ismeretek átadása<br />

mellett az iskolai "Mi-tudat"<br />

kialakítása, mely segítséget<br />

nyújthat az aktív, kreatív,<br />

tevékeny iskolai közösségek<br />

létrejöttéhez. Fontos célunk az<br />

is, hogy ünnepeinket méltóképpen<br />

megünnepeljük, és ezúton<br />

erősítsük nemzeti hovatartozásunkat,<br />

magyarság érzetünket.<br />

Feladatunk továbbá a jól funkcionáló<br />

kapcsolatrend<strong>sz</strong>er működtetése<br />

a partnereink megelégedésére,<br />

melynek eredményeként<br />

minden végzős tanulónk<br />

a <strong>sz</strong>akmájának megfelelő<br />

munkahelyet találhat.<br />

Milus Lajos igazgató<br />

Tanévkezdés a<br />

Szép eredményekkel zárva a<br />

2006-2007-es tanévet, újabb<br />

felújítások után kezdődött az új<br />

iskolaév a gimnáziumban.<br />

Minden végzős diák sikeres<br />

érettségi vizsgát tett. A 12.a<br />

o<strong>sz</strong>tály 3,72, a 12.b o<strong>sz</strong>tály<br />

3,55-es érettségi átlagot teljesített.<br />

Az iskola tanulmányi átlaga<br />

az előző évekhez vi<strong>sz</strong>onyítva<br />

javult 3,69-re, a kitűnők és a<br />

nyelvvizsgával rendelkezők<br />

<strong>sz</strong>áma jelentősen nőtt.<br />

Örömünkre és megelégedésünkre<br />

<strong>sz</strong>olgált, hogy <strong>sz</strong>inte<br />

minden továbbtanulni <strong>sz</strong>ándékozó<br />

tanítványunk felvételt<br />

nyert az általa vála<strong>sz</strong>tott felsőoktatási<br />

intézménybe. Így pl. az<br />

Orvostudományi, Közgazdasági,<br />

a győri Széchenyi, a pécsi<br />

Janus Pannonius, a Pázmány<br />

Péter Egyetemekre és még<br />

folytathatnám a sort.<br />

A <strong>sz</strong>űkös anyagi keretek ellenére<br />

folytatódtak iskolánkban a<br />

felújítási munkák, melyhez az<br />

anyagi fedezetet a jótékonysági<br />

gála bevételéből, a hulladékgyűjtésből<br />

és <strong>sz</strong>ponzorok támogatásából<br />

tudtuk biztosítani.<br />

Egy tanterem és a tanári <strong>sz</strong>oba<br />

felújítására került sor, valamint<br />

újabb cipő<strong>sz</strong>ekrényeket ké<strong>sz</strong>íttetettünk.<br />

Szeptember 3-án megkezdődött<br />

az új tanév. Jelentős lét<strong>sz</strong>ámnövekedést<br />

tudhatunk magunk<br />

mögött. 289-ről 327 főre<br />

emelkedett a tanulói lét<strong>sz</strong>ám.<br />

Három új o<strong>sz</strong>tály kezdte meg<br />

tanulmányait ebben az évben.<br />

Indult egy hato<strong>sz</strong>tályos, egy<br />

nyelvi előképzős ötéves és egy<br />

hagyományos négyéves képzé­<br />

Villámriport:<br />

Tanévkezdésről<br />

kérdeztem<br />

Dömötör<br />

Alek<strong>sz</strong>andrát<br />

Jó a suli. Jó együtt minden nap a barátokkal,<br />

a közös délutánokon, a sport<br />

<strong>sz</strong>akkörökön. Kézirejárok,öten járunk<br />

az o<strong>sz</strong>tályból. Az új tanárok is jók,<br />

megkönnyítik a munkánkat, mi meg<br />

nehezítjük az övékét. Túri Józsefné az<br />

edző a legjobb.<br />

Táncsicsban<br />

sű gimnáziumi o<strong>sz</strong>tály. Az új<br />

gólyák nem ismeretlenül lettek<br />

ifjú "Táncsicsosok", hi<strong>sz</strong>en<br />

<strong>sz</strong>inte valamennyien ré<strong>sz</strong>t vettek<br />

a Koppánymonostoron<br />

megrendezett gólyatáborban.<br />

Tovább fiatalodott tantestületünk<br />

négy új pedagógus munkába<br />

állásával.<br />

Beindultak a délutáni foglalkozások,<br />

<strong>sz</strong>akkörök Különböző<br />

sport, musical, sakk és művé<strong>sz</strong>eti<br />

foglalkozásokon vehetnek<br />

ré<strong>sz</strong>t tanítványaink.<br />

Hagyományossá vált, hogy<br />

<strong>sz</strong>eptemberben hulladékgyűjtő<br />

napot tartunk. Az ebből befolyt<br />

ös<strong>sz</strong>eg évek óta az iskola felújítását<br />

<strong>sz</strong>olgálta illetve különféle<br />

e<strong>sz</strong>közöket vásároltunk a diákok<br />

<strong>sz</strong>ámára a délutáni <strong>sz</strong>abadidő<br />

jobb eltöltése érdekében.<br />

Az első napok beille<strong>sz</strong>kedése<br />

után kezdetét vette a komoly<br />

tanulmányi munka. A versenyekről,<br />

eredményeinkről, a diákélet<br />

fontosabb eseményeiről<br />

folyamatos tájékoztatást nyújtunk<br />

az újságban.<br />

Fáné Fekete Mária tanárnő


6 KISBÉRI ÚJSÁG 2007. <strong>sz</strong>eptember-október<br />

G y é m á n t l a k o d a l o m<br />

... az as<strong>sz</strong>ony a ház lelke ...<br />

Bihari Béla, és felesége, Bihari Béláné, <strong>sz</strong>ületett Wenczlik Ilona<br />

60 éve házasodtak ös<strong>sz</strong>e. Ez alkalomból kerestem meg a nyugdíjas<br />

házaspárt otthonukban.<br />

A <strong>sz</strong>áz éves Széchenyi utcai házukban<br />

egy kedves idős hölgy,<br />

és egy ti<strong>sz</strong>tes úr fogadott. Ilike<br />

néni 81, és Béla bácsi 89 éves.<br />

A gyémántlakodalom megünnepléséről,<br />

és életükről kérdezem<br />

őket.<br />

- A család egy nagy meglepetéssel<br />

ké<strong>sz</strong>ült, amit titokban<br />

<strong>sz</strong>erveztek meg. A Bakony Étteremben<br />

kö<strong>sz</strong>öntöttek minket,<br />

ahol 60 <strong>sz</strong>ál vörös rózsát kaptunk,<br />

- itt látható a <strong>sz</strong>obában a<br />

virágkosár - és Zsargó Ferencné<br />

anyakönyvezető, Magdika<br />

tartott egy megható <strong>sz</strong>ertartást.<br />

Volt gyűrűhúzás, fogadalomtétel,<br />

hitvesi csók, közös gyertyagyújtás.<br />

És per<strong>sz</strong>e közös imádkozás<br />

a katolikus templomban.<br />

11-en voltunk. A fiunk, és családja,<br />

valamint a lányunk családja.<br />

Sok fénykép és videofelvétel<br />

is ké<strong>sz</strong>ült. - idézi fel Ilike<br />

néni.<br />

- Mesélnének életükről?<br />

- Tősgyökeres kisbéri vagyok,<br />

itt <strong>sz</strong>ülettem, ebben a házban.<br />

Édesapám csizmadia kisiparos<br />

volt. Ketten voltunk testvérek.<br />

A polgári iskolát itt végeztem<br />

el 1937-től 1941-ig. Utána Pesten<br />

1 éves gyors- és gépírást és<br />

irodai munkával kapcsolatos<br />

tanfolyamokat végeztem el.<br />

Kisbéren kezdtem 1943-ban<br />

dolgozni. A front után leigazoltak,<br />

dolgozhattam a közigazgatásban,<br />

ami akkor nagy dolog<br />

volt, főleg a jegyrend<strong>sz</strong>er alatt.<br />

- mondja Ilike néni.<br />

- Budapesten <strong>sz</strong>ülettem 1919-<br />

ben. 1926-tól Kisbéren lakom<br />

egyfolytában. Ide költözött a<br />

család, mert az apám ré<strong>sz</strong>éről<br />

rokonság volt itt. A polgári iskolát<br />

Móron végeztem. - meséli<br />

Béla bácsi.<br />

- Akkor járt a háborúban is.<br />

- Jártam az oro<strong>sz</strong> fronton, Ukrajnában,<br />

a Csallóközben. Fogságba<br />

is estem. 1945 áprilisában<br />

meg tudtam <strong>sz</strong>ökni. Komáromban<br />

<strong>sz</strong>ereztem civil ruhát,<br />

ami akkor nagyon nehéz volt.<br />

A határban jöttem haza, mert az<br />

or<strong>sz</strong>ágúton jártak még az oro<strong>sz</strong>ok,<br />

és féltem, hogy elkapnak.<br />

A Dunán pontonhídon jöttem<br />

át, egy öreg oro<strong>sz</strong> segítségével.<br />

Adtam neki egy csomó dohányt<br />

és átengedett. Gyalog<br />

<strong>sz</strong>erencsésen hazajöttem, <strong>sz</strong>egény<br />

özvegy anyám várt itthon.<br />

- idézi fel az emlékeket ismét<br />

Bála bácsi.<br />

- Mikor és hogyan ismerkedtek<br />

meg?<br />

- Az elöljáróságon 16 éves voltam,<br />

mikor megismertem. 4<br />

évig tartott az ismertség, 1 év<br />

jegyesség után házasodtunk<br />

ös<strong>sz</strong>e. Sok-sok virágot kaptam.<br />

A mai napig, ha kinyílik az első<br />

rózsa, kapok belőle férjemtől. -<br />

mondja Ilike néni, miközben<br />

férje kezére te<strong>sz</strong>i kezét.<br />

- Milyen volt az esküvő?<br />

- A férjem tagja volt a Pilbauer<br />

Lá<strong>sz</strong>ló által vezetett dalárdának,<br />

és ők sorfalat álltak a templomi<br />

esküvőn. Nagyon megható volt.<br />

1947. augu<strong>sz</strong>tus 22-én volt a<br />

polgári és 23-án az egyházi esküvő,<br />

mert abban az időben így<br />

volt. - mondja ismét Ilike néni.<br />

- A Rákóczi Ferenc utcában<br />

kezdtük közös életünket, majd<br />

30 évig a Bihari mamával és a<br />

Wenczlik papával,<br />

az öreg <strong>sz</strong>ülőkkel<br />

együtt éltünk ebben<br />

a házban. És<br />

per<strong>sz</strong>e itt voltak<br />

velünk a gyerekeink,<br />

Ilike, a lányunk,<br />

és Béla, a<br />

fiunk. - te<strong>sz</strong>i hozzá<br />

Béla bácsi.<br />

Be<strong>sz</strong>élgetünk a<br />

múltról, amikor<br />

Béla bácsi 1936 és<br />

1950 között kézbesítő,<br />

majd írnok<br />

volt, majd 1952-ig<br />

Á<strong>sz</strong>áron községi jegyző, illetve<br />

VB titkár. 1952-től 1976-ig a<br />

<strong>Megyei</strong> tanács VB titkárságán,<br />

Tatabányán elnöki titkár, majd<br />

a Szervezési és Jogi O<strong>sz</strong>tálynak<br />

<strong>sz</strong>ervezési csoportvezetője.<br />

Munka közben elvégezte a Tanácsakadémiát.<br />

1960-ban a<br />

Munka Érdemérmet, 1966-ban<br />

Kiváló dolgozó címet, 1973-<br />

ban a Munka Érdemérem Ezüst<br />

fokozatát, 1975-ben a 25 éves<br />

tanácsi munkáért kitüntető jelvényt<br />

kapott. 40 év munka után<br />

1976-ban ment nyugdíjba.<br />

Béla bácsi elérzékenyülve meséli,<br />

hogy Á<strong>sz</strong>áron nagyon nehéz<br />

volt, de nagyon <strong>sz</strong>ép. Míg<br />

ott volt, egy embert sem vittek<br />

el az ávósok.<br />

Be<strong>sz</strong>élgetünk a múltról, amikor<br />

Ilike néni 1943-49 között a<br />

Községi Elöljáróságnál a közélelmezési<br />

nyilvántartásnál<br />

dolgozott. 1960 és 1983 között<br />

a Nagyközségi közös Tanács<br />

VB-nél a pénzügyi csoportot<br />

vezette. 1971-ben Kiváló Pénzügyi<br />

dolgozó és 1980-ban a Tanács<br />

Kiváló dolgozója lett.<br />

1983-ban ment nyugdíjba.<br />

Ilike néni örömmel meséli,<br />

hogy a régi dolgozók a hivatalból<br />

gyakran megkeresik be<strong>sz</strong>élgetni,<br />

a régi kapcsolatok<br />

megvannak.<br />

- Amikor bejelentkeztem<br />

Önökhöz, Mónika, az unoka<br />

mondta, hogy orvoshoz mennek.<br />

- 3 éve két teljes hónapot voltam<br />

Móron kórházban, két<strong>sz</strong>er<br />

operáltak. Elég jól vagyok, vigyázok<br />

magamra. Igyek<strong>sz</strong>em<br />

aktív lenni, dolgozgatok itthon.<br />

Be<strong>sz</strong>élgetünk a múltról, az<br />

ősök ti<strong>sz</strong>teletéről, az erkölcsi<br />

alapokról, a becsületről, a ti<strong>sz</strong>tességről,<br />

a jelenről, a rend és<br />

fegyelem hiányáról. És per<strong>sz</strong>e<br />

a nyugdíjakról, arról a bizonyos<br />

nyugdíjas kosárról.<br />

- A nyugdíjunk nem sok, de<br />

<strong>sz</strong>épen élünk, mert az as<strong>sz</strong>ony<br />

a ház lelke. Ezt azt hi<strong>sz</strong>em,<br />

hogy sok férfi el kell, hogy ismerje.<br />

A család ös<strong>sz</strong>efogása, az<br />

odaadás, a <strong>sz</strong>eretet rajta múlik.<br />

- Hadd zárjam azzal hasonlóan,<br />

amivel tíz éve zárták a<br />

Kisbéri Újságban: Az újság<br />

<strong>sz</strong>erke<strong>sz</strong>tősége nevében is kívánjuk<br />

Önöknek, hogy jó<br />

erőben, egé<strong>sz</strong>ségben, tíz év<br />

múlva együtt ünnepelhessenek.<br />

- eMeL -<br />

A SZÉLES ÚT Kft <strong>sz</strong>akemberei jelölték azokat a piros kere<strong>sz</strong>teket a Rákóczi<br />

Ferenc utca közepére több helyütt, mert megkezdődött az út felújítása<br />

<strong>sz</strong>eptember 18-án.<br />

Elsőként az út <strong>sz</strong>élét <strong>sz</strong>edte fel a markoló 35 cm mélyen, mert a csatorna és<br />

a gázvezeték lefektetése után az út <strong>sz</strong>élét nem hozták rendbe az akkori kivitelezők.<br />

Majd 15 cm kavicságyra 20 cm, un. CKT - gyengébb minőségű beton<br />

- került, amire 5 cm a<strong>sz</strong>faltot tettek. Az út 4,5 méter <strong>sz</strong>éles le<strong>sz</strong>, amelyet,<br />

ha az időjárás engedi, október elején befejeztek. A kiviteli munkálatokban 8<br />

fő ve<strong>sz</strong> ré<strong>sz</strong>t.


2007. <strong>sz</strong>eptember-október<br />

KISBÉRI ÚJSÁG<br />

7<br />

Baranyai G á b o r ismét "Világjátékok" győztes<br />

Arany- és ezüstérmet hozott haza<br />

Bangkokból<br />

- Bangkokban, augu<strong>sz</strong>tus 25<br />

és <strong>sz</strong>eptember 2 között megrendezett<br />

- A súlylökésnél mi történt?<br />

- Súlylökésben második let­<br />

- Milyen volt a verseny, az or<strong>sz</strong>ág?<br />

- Mindenki?<br />

- A zöme.<br />

Tran<strong>sz</strong>plantáltak tem, Tom Hendry győzött. - A megnyitón ré<strong>sz</strong>t vett a thaiföldi - Milyen volt a magyar kül­<br />

XVI. Világjátékán ismét világbajnok<br />

lettél.<br />

11,8-at dobtam, ami elmarad<br />

az itthonitól, mert itthon átlagban<br />

hercegnő. Érdekes volt az emberek<br />

viselkedése hercegnőjük iránt.<br />

döttség?<br />

- Jó volt a társaság, ös<strong>sz</strong>eková-<br />

- Di<strong>sz</strong>ko<strong>sz</strong>vetésben győztem,<br />

12,3-at dobtam. Sok <strong>sz</strong>ép helyen voltunk. A kicsolódtunk.<br />

Jöttek a régiek, és<br />

28,6 métert dobtam. 1 kg-os helyett<br />

1,5 kg-ossal dobtunk. Ezzel<br />

Hendry 12,07-tel győzött, pedig<br />

már két<strong>sz</strong>er megvertem az<br />

rályi palotában, a nyári palotában,<br />

Ayuttaya-n, ami Bangkok<br />

per<strong>sz</strong>e az újak. 11 sportágban<br />

58-an voltunk. Ös<strong>sz</strong>esítésben<br />

az eredménnyel ab<strong>sz</strong>olút győztes amerikait. Hiába edzettem itthon<br />

előtt volt a főváros, vagy Pat-<br />

50 or<strong>sz</strong>ág versenyzői közül<br />

délben a nyári nagy forrótaya-n,<br />

lettem, mert a fiatalabbaknál és a<br />

a tengerparton. Voltunk ötödikek lettünk. 20 aranyat,<br />

<strong>sz</strong>uperveteránoknál is nagyobbat ságban, a páratartalomra nem a Kwai folyó hídján, láttuk a 15 ezüstöt, és 17 bronzot <strong>sz</strong>ereztünk.<br />

dobtam. A senioroknál a csoportomban<br />

tudtam felké<strong>sz</strong>ülni. A veresé­<br />

hídnál elesett katonák sírjait.<br />

Érdekesség, hogy<br />

csak hatan indultunk, de get nem kell megmagyarázni, Kivilágítva láttuk Bangkokot, Angliából 190-en voltak, míg<br />

nem volt könnyű, mert a hatalmas<br />

de fáj, mert nem tudtam azt amit 13 millióan laknak, és 30 Romániából ketten.<br />

melegben 35 Celsius fok fe-<br />

megdobni, amit itthon. Az eső km a <strong>sz</strong>élessége. A 7 sávos au­<br />

- A következő versenyre ké­<br />

lett, 80 %-os páratartalomban félbe<strong>sz</strong>akította dobásaimat, tópályák folyamatosan tömve <strong>sz</strong>ül<strong>sz</strong>?<br />

versenyeztünk. Annyira nedves<br />

volt minden, hogy a di<strong>sz</strong>ko<strong>sz</strong>t állandóan<br />

törölték. A di<strong>sz</strong>ko<strong>sz</strong>versenyt<br />

ekkor tudtam, hogy nem tudok<br />

győzni. Kijöttünk a légkondicionált<br />

<strong>sz</strong>állodából, azonnal<br />

voltak. Voltunk elefánt bemutatón,<br />

ú<strong>sz</strong>ópiacon, ahol csónakokkal,<br />

csónakokból vásárol­<br />

- Au<strong>sz</strong>tráliában le<strong>sz</strong>, utána Németor<strong>sz</strong>ágban.<br />

Oda <strong>sz</strong>eretném<br />

kivinni családomat és edzőmet,<br />

bemutató jelleggel rendez­<br />

kiizzadtunk. A fű állandóan nak. Más or<strong>sz</strong>ág, más kultúra. Németh Vilmost, akiknek a<br />

ték, de a következő versenyen<br />

már felve<strong>sz</strong>ik a verseny<strong>sz</strong>ámok<br />

közé.<br />

tocsogott a párolgástól. A kislabdában<br />

húzódás miatt nem<br />

is tudtam indulni.<br />

Az ételekkel is vigyáznom kellett.<br />

Hétfőn mindenki sárgában<br />

van, a király ti<strong>sz</strong>teletére.<br />

legtöbbet kö<strong>sz</strong>önhetek.<br />

- Sok sikert hozzá.<br />

- Soki -<br />

Ki Mit Tud? 2008. január 11. ( péntek)<br />

JELENTKEZÉSI<br />

LAP<br />

A Kisbéri Wass Albert Művelődési Központ a 2008. évben Wass Albert <strong>sz</strong>ületésének<br />

100 évfordulója és a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezi<br />

a tehetségkutató és tehetséggondozó vetélkedőt a Regionális Ki Mit Tud?-<br />

2008. JANUÁR 11.<br />

ot.<br />

Ki Mit Tud ?<br />

Felhívás: Ha általános- vagy középiskolába jár<strong>sz</strong>, és úgy gondolod, hogy<br />

tehetségedet és <strong>sz</strong>orgalmadat a <strong>sz</strong>ínpadon is meg <strong>sz</strong>eretnéd mutatni, akkor<br />

várjuk jelentkezésedet az alábbi kategóriákban: komolyzene, (<strong>sz</strong>óló, kamara), Név:<br />

ének (<strong>sz</strong>óló, csoportos), modern tánc egyéni és kiscsoport, modern tánc nagycsoport,<br />

könnyűzene, népzene egyéni, népzene csoport, népdal egyéni, nép-<br />

Lakcím:<br />

Születési idő:<br />

dal csoport, néptánc, társastánc, mazsorett, vers, próza (mese is), egyéni és<br />

csoportos, egyéb kategória (paródia, kabaré, báb és bűvé<strong>sz</strong>, zsonglőr)<br />

A jelentkezési lapokat keresd az iskoládban vagy a Wass Albert Művelődési<br />

Központban.<br />

Megjegyzés: az egyéni és csoportos produkciók maximum 10 perc hos<strong>sz</strong>úságúak<br />

lehetnek. Minden intézményből kategóriánként egy jelentkezést fogadunk<br />

el.<br />

Jelentkezési lapok leadásának határideje:<br />

2007. november 23.<br />

Wass Albert Művelődési Központ Kisbér<br />

További információ és felvilágosítás a Kisbéri Művelődési Központ emeleti<br />

irodájában Somogyi Lá<strong>sz</strong>lónénál vagy a 06-34/552-084 telefonon.<br />

Telefon:<br />

Melyik iskolába jár<strong>sz</strong> jelenleg?<br />

Kategória:<br />

Felké<strong>sz</strong>ítő:<br />

Technikai igény:<br />

Dátum:<br />

Nevező aláírása<br />

Felké<strong>sz</strong>ítő aláírása<br />

HIRDETMÉNY<br />

Felhívjuk a ti<strong>sz</strong>telt utasok figyelmét,<br />

hogy a 8384 (8674)<br />

Bakonycsernye-Csatka-Kisbér-<br />

Nagyigmánd-Komárom autóbu<strong>sz</strong>vonalon<br />

közlekedő alábbi<br />

járatokat az Alba Volán Zrt.<br />

2007. <strong>sz</strong>eptember 1.-jétől<br />

módosítja az alábbiak <strong>sz</strong>erint:<br />

A 12:05 órakor Bakonycsernye,<br />

Rákóczi u. megállóhelyről<br />

induló, Kisbér aut. áll.-ig<br />

közlekedő (235 <strong>sz</strong>ámú) járat<br />

<strong>sz</strong>abadnapokon nem indul.<br />

A 15:45 órakor Kisbér aut. áll.­<br />

ról induló, Bakonycsernye,<br />

Rákóczi u. megállóhelyig közlekedő<br />

(244 <strong>sz</strong>ámú) járat <strong>sz</strong>abadnapokon<br />

nem indul.<br />

Kisbér Város Önkormányzata<br />

M i a <strong>sz</strong>élsőjobboldal?<br />

Elnézésüket kérem a feltett<br />

kérdésemmel, de <strong>sz</strong>ámomra a<br />

napjainkban egy jobban elterjedt<br />

kifejezés megfoghatatlan,<br />

és értelmezhetetlen.<br />

Ebben kérem segítségüket?<br />

Aki értelmes magyarázatot tud<br />

adni a <strong>sz</strong>élsőségesség jelzőre,<br />

vagy konkrétan a jobboldaliság,<br />

baloldaliság jelzőkre azokat<br />

kérném, legyenek az újság<br />

hasábjain segítségemre.<br />

Sajnos a mai értelmezések nem<br />

vezetnek eredményre, mert ha<br />

jól értelmezem, akkor <strong>sz</strong>ámomra<br />

is mindenki <strong>sz</strong>élsőséges<br />

és termé<strong>sz</strong>etesen én is az<br />

vagyok mások <strong>sz</strong>ámára.<br />

Ez pedig így nem igaz!<br />

Kérem segítségüket?!<br />

Ti<strong>sz</strong>telettel:<br />

Dákai József<br />

Az ÁNTSZ és az Egé<strong>sz</strong>ségügyi Mini<strong>sz</strong>térium támogatásával<br />

"ELÉG! Program" néven or<strong>sz</strong>ágos dohányzás-ellenes kampányprogram<br />

indul. Ennek keretében rendezik a következő<br />

nyereményjátékot.<br />

A nyereményjátékban ré<strong>sz</strong>tvevő dohányosok vállalják, hogy öt<br />

hétig, a Szív Világnapjától (<strong>sz</strong>eptember 26-tól) október 31-ig<br />

nem gyújtanak rá. A játékra 2007. <strong>sz</strong>eptember 26-ig lehet jelentkezni<br />

a jelentkezési lap kitöltésével, amely az ÁNTSZ Komáromi-,<br />

Kisbéri Kistérségi Intézetében, a háziorvosi rendelőkben<br />

megtalálható, illetve letölthető a www.elegprogram.hu honlapról.<br />

A fődíj egy 742 000 Ft értékű két<strong>sz</strong>emélyes utazás, amely<br />

november 15-én a Füstmentes Világnapon kerül kisorsolásra.


8 KISBÉRI ÚJSÁG 2007. <strong>sz</strong>eptember-október<br />

V á l l a l k o z á s o k K i s b é r e n 6 - 7 .<br />

S z ó d a v í z , a m i p e z s g é s t a d a z é l e t n e k<br />

"A mesterséges ásványvizeknek<br />

nem hátrányára, hanem előnyére,<br />

a feltalálóknak pedig nem<br />

<strong>sz</strong>égyenére, hanem dicsőségére<br />

válik, ha sikerül a vízbe az eddig<br />

elértnél nagyobb mennyiségben<br />

juttatni <strong>sz</strong>abad <strong>sz</strong>énsavat, vagy<br />

még annál is nagyobbat, mint<br />

amennyit a termé<strong>sz</strong>etes vizek<br />

tartalmaznak." - ezzel a gondolattal<br />

kezdődik Jedlik Ányos egy<br />

latin nyelvű tanulmánya, amely<br />

rövid ös<strong>sz</strong>efoglalásban ismerteti<br />

Jedlik eredeti eljárását is "a <strong>sz</strong>ódavíz,<br />

nátrium-magnéziumos<br />

víz, Eger-, Selters-, Püllna-víz"<br />

ké<strong>sz</strong>ítésének módja címen.<br />

Mint a győri bencés gimnázium<br />

tanára, már 1828-29-ben<br />

kezdett behatóan foglalkozni<br />

azzal, hogy idehaza felfedezze<br />

és megvalósítsa a <strong>sz</strong>ódavíznek<br />

és mesterséges savanyúvíznek<br />

iparilag is ha<strong>sz</strong>nálható ké<strong>sz</strong>ítési<br />

módját. Erről már korábban is<br />

olvasott Gilbert "Annalen der<br />

Phisik" című művének 12. kötetében,<br />

mely <strong>sz</strong>erint Genfben<br />

Paul és Goffe fizikusok már<br />

1798 óta állítanak elő savanyúvizet,<br />

de a ké<strong>sz</strong>ítési módot titokban<br />

tartották. Jedliknek nem<br />

is volt <strong>sz</strong>üksége külső segítségre,<br />

hi<strong>sz</strong>en kísérletezése gyorsan<br />

eredményessé vált.<br />

Jedlik Ányos nyomán hazánkban<br />

gyorsan közkedvelt<br />

"gyógyvíz" lett a mesterséges<br />

ásványvizeknek nevezett <strong>sz</strong>ikvíz,<br />

<strong>sz</strong>ódavíz, a "<strong>sz</strong>egények<br />

üdítője". Ezzel párhuzamosan a<br />

fővárosi rézművesek, lakatosok<br />

hamarosan átálltak a gépgyártásra,<br />

és ennek kö<strong>sz</strong>önhető,<br />

hogy már a múlt <strong>sz</strong>ázadban virágzásnak<br />

indult <strong>sz</strong>ikvízgyártás,<br />

mint kisipari mesterség.<br />

A <strong>sz</strong>ikvízgyártó iparosok a<br />

negyvenes években erős, önálló<br />

ipartestületben védték jogaikat,<br />

or<strong>sz</strong>ágos jelleggel.<br />

Napjainkban Hungaricumnak<br />

nyilváníttatnák a <strong>sz</strong>ikvizet.<br />

E hónapban a Kisbéren működő<br />

két vállalkozást mutatunk<br />

be, amelyek <strong>sz</strong>ódavíz gyártással<br />

és forgalmazással foglalkoznak.<br />

Békási<br />

<strong>sz</strong>ikvízüzem<br />

A Békási <strong>sz</strong>ikvízüzem történetét<br />

idősebb és ifjabb Békási<br />

Imre mondta el.<br />

- Auer Józsefné, anyai nagymama<br />

1948-ban végezte el a<br />

Szikvízgyártói Szaktanfolyamot<br />

Budapesten, a Szikvíziparosok<br />

Or<strong>sz</strong>ágos Ipartársulatának<br />

közreműködésével. A vizsgán<br />

13 tantárgy volt. - kezdi<br />

mesélni ifjabb Békási Imre.<br />

- Auer <strong>sz</strong>ikvízüzem néven üzemelt,<br />

de a Fodor család üzemeltette<br />

egé<strong>sz</strong>en 1950-ig, az<br />

államosításig. Fodor Erzsike<br />

néni töltötte és lovas kocsival<br />

terítette a <strong>sz</strong>ikvizet, amikor<br />

mindent elvettek. - mondja Imre<br />

bácsi és közben mutatja a<br />

bekeretezett képet ifjabb Békási.<br />

- Auer azért kapta meg, mert kint<br />

volt Szovjetunióban 3 évig, és<br />

volt - akkor még - 5 gyerek. Ezzel<br />

támogatták a családot.<br />

Utána, 1951-től a Neumayeréknél<br />

működött tovább a jelenlegi<br />

Hungária biztosító helyén,<br />

mint Földműves Szövetkezet.<br />

Neumayer lányok dolgoztak<br />

ott, mert az övékét is államosították.<br />

A háború előtt is két helyen ké<strong>sz</strong>ítettek<br />

<strong>sz</strong>ikvizet, a Neumayerék<br />

és az Ecziceer Béla. Ecziceer<br />

egy zsidó bőrnagykereskedő<br />

volt, akinek egy jégverme<br />

is volt.<br />

- A rend<strong>sz</strong>erváltás körül már<br />

emlék<strong>sz</strong>em a működésetekre. -<br />

idézem fel emlékeimet az ifjabb<br />

Imrének.<br />

- 1989-ben <strong>sz</strong>üleimmel gondoltuk,<br />

hogy ismét a családi<br />

hagyományokat folytatjuk. Elmentünk<br />

egy ismerősünk <strong>sz</strong>ikvíz<br />

üzemébe, és megismerkedtünk<br />

a <strong>sz</strong>akma fortélyaival.<br />

198<strong>9.</strong> március 1-től kezdtük a<br />

vállalkozást édesapámmal, a lakásunk<br />

alatt, a pincében. A környékbeli<br />

termelő<strong>sz</strong>övetkezeteket,<br />

a Keményítőgyárat láttuk el<br />

a lakossági fogya<strong>sz</strong>tással<br />

együtt. Én 1989-ben e<strong>sz</strong>tergályos<br />

<strong>sz</strong>akmával kezdtem,<br />

1995-ben végeztem el a Szikvízké<strong>sz</strong>ítő<br />

Ipari Szaktanfolyamot.<br />

- vála<strong>sz</strong>ol Imre.<br />

- Valamikor egy másik gépet<br />

láttam itt.<br />

- Akkor egy lapos <strong>sz</strong>íjhajtásos,<br />

réztartályos, kézi töltőfejes géppel,<br />

hagyományos literes üvegekkel<br />

kezdtük. Miután műanyag<br />

flakonokba palackozhattunk,<br />

ki<strong>sz</strong>élesedett a vevőkör. A<br />

kor követelményeinek megfelelően<br />

fejle<strong>sz</strong>tettünk, beteflonoztattuk<br />

az alumínium ballonokat<br />

és saválló ballonokat vásároltunk.<br />

Új autóval kezdtünk teríteni.<br />

Jelenleg is ezeket ha<strong>sz</strong>náljuk.<br />

1993-óta kiskőrösi géppel dolgoztunk.<br />

2000-től új gépsort vásároltunk.<br />

Ez jelentősen megkönnyíti<br />

munkánkat, ugyanis a<br />

töltés pneumatikusan működik.<br />

Az üvegeket hos<strong>sz</strong>ú ideig ha<strong>sz</strong>nálhattuk,<br />

a műanyag palackok<br />

azonban ezt nem bírják.<br />

Jelenleg a<br />

<strong>sz</strong>olgáltatás<br />

<strong>sz</strong>ínvonalának<br />

emelése<br />

érdekében a<br />

<strong>sz</strong>ikvíz hűtéséhez<br />

berendezéseket<br />

adunk bérbe.<br />

A ballonok<br />

bele vannak<br />

állítva egy hűtőrend<strong>sz</strong>erbe.<br />

Közben átalakítottuk<br />

az<br />

üzemet, újabb<br />

raktárakat, irodákat alakítottunk<br />

ki. 1997-ben ké<strong>sz</strong>ült el az<br />

élelmi<strong>sz</strong>er törvénynek megfelelően<br />

a HACCP rend<strong>sz</strong>er.<br />

Édesapám már nyugdíjas, 1 alkalmazottal<br />

dolgozunk az<br />

üzemben. A gyártás és forgalmazás<br />

mellett foglakozunk<br />

háztartási- ipari- és hajtóműgázok<br />

forgalmazásával, valamint<br />

forgalmazunk <strong>sz</strong>örpöket.<br />

- Milyen a forgalom? Mennyi<br />

<strong>sz</strong>ikvizet fogya<strong>sz</strong>tunk ?<br />

- Nem halunk éhen. A palackozott<br />

ásványvizeknek kö<strong>sz</strong>önhetően<br />

a <strong>sz</strong>ikvízforgalom vis<strong>sz</strong>aesett,<br />

mert a lakossági fogya<strong>sz</strong>tás<br />

csökkent. Mi magyarok azért<br />

<strong>sz</strong>eretjük a <strong>sz</strong>ódavizet. - mondja<br />

Imre, miközben a kollégája<br />

megérkezik, és elkezdi tölteni a<br />

reke<strong>sz</strong>ekben a flakonokat.<br />

- Már régebben mutattad üveggyűjteményedet.<br />

Gyarapodott?<br />

- Gyűjtöm a <strong>sz</strong>ikvízké<strong>sz</strong>ítéssel<br />

kapcsolatos relikviákat,<br />

üvegeket, könyveket, fényképeket.<br />

Van egy olyan fareke<strong>sz</strong>em,<br />

amelyben az akkori<br />

mester tintaceruzával beírta a<br />

ha<strong>sz</strong>nálati utasítást. És per<strong>sz</strong>e<br />

gyűjtök sok minden mást, ami<br />

nem a <strong>sz</strong>ikvízgyártással kapcsolatos.<br />

- mutatja búcsúzóul<br />

a raktárt, a polcokat az ifjabb<br />

Imre.<br />

- Kö<strong>sz</strong>önöm a bemutatkozást<br />

és eredményes további munkát<br />

kívánok.<br />

- M L -


2007. <strong>sz</strong>eptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 9<br />

T a l a b é r s z i k v í z<br />

A Talabér <strong>sz</strong>ikvíz történetével,<br />

a vállalkozás bemutatásával<br />

Polgárné Talabér Márta<br />

ismertet meg.<br />

- A vállalkozás 1981-ben indult.<br />

Szüleim az ÁFÉSZ-nál<br />

kezdték, a Komáromi utcában.<br />

Talabér János, édesapám, és<br />

édesanyám 1984-ben költöztek<br />

a Vásártér utcába. Akkor ez<br />

egy családi ház volt, amit átalakítottak.<br />

Lett egy fogadóré<strong>sz</strong>,<br />

<strong>sz</strong>ódatöltő helyiség, és egy iroda.<br />

Hátul pedig raktárt alakítottak<br />

ki. Akkor úgy sikerült kialakítani,<br />

hogy a mai kor követelményeinek<br />

is megfelel. Akkoriban<br />

indult be a helyi forgalom,<br />

előtte a környező falvakba<br />

<strong>sz</strong>állítottak.<br />

- Te mikor kezdtél itt dolgozni?<br />

- 1992-ben a középiskola után<br />

itt kezdtem a Nagy Életet. A<br />

<strong>sz</strong>üleim mellett hamar beletanultam<br />

a <strong>sz</strong>akmába. 1993-tól a<br />

bátyám is betársult. 1994-től<br />

már a testvéremmel végeztük a<br />

munkát, ekkortól nagyobb terítéseket<br />

tudtunk vállalni, nemcsak<br />

kocsmákba, hanem boltokba<br />

is.<br />

- Mi volt a fejlődés útja?<br />

- A '80-as években üvegeket és<br />

alumínium ballonokat ha<strong>sz</strong>náltunk,<br />

majd 1997-től csak műanyag<br />

és koracél és teflonos<br />

alumínium ballonokat töltöttünk.<br />

2001 ő<strong>sz</strong>étől férjemmel vezetjük<br />

a vállalkozást. Ekkortól<br />

Polgár Mihályné és társa néven<br />

vagyunk gyártók és forgalmazók.<br />

2002-ben <strong>sz</strong>ikvízké<strong>sz</strong>ítési<br />

vizsgát tettem Budapesten.<br />

Közben kiépítettük a <strong>sz</strong>ikvízké<strong>sz</strong>ítéshez<br />

tartozó követelményeket.<br />

A HACCP programnak<br />

megfelelünk. Ez áll a flakonok<br />

minőségi vizsgálatából, a <strong>sz</strong>ikvíz<br />

állandó ellenőrzéséből<br />

(megfelelő vízminőség víz<strong>sz</strong>űrő<br />

ha<strong>sz</strong>nálatával), C02 telítettségéből,<br />

higiéniai <strong>sz</strong>empontok<br />

betartásából.<br />

2007 nyarán egy újítást kezdtünk<br />

el, a piac megtartása és növelése<br />

érdekében. Befóliázzuk a<br />

flakonokat a<br />

vállalkozásunkat<br />

hirdető<br />

fóliával.<br />

Mindig jó<br />

kedvvel jönnek<br />

hozzánk<br />

a vevők, és<br />

örülnek az új<br />

fóliának.<br />

- Miért jó a<br />

<strong>sz</strong>óda?<br />

- Szeretik a<br />

csípőset.<br />

Különösen ilyen melegben.<br />

- Szép, stílusos az udvar.<br />

- Szerettük volna <strong>sz</strong>ebbé tenni<br />

külső környezetünket, ezért rózsafákat<br />

ültettünk, majd tujákat,<br />

virágokat.<br />

- Az a gép mi ott az udvaron?<br />

Egy fekvőhengeres töltőgép,<br />

ami 5 éve még működőképes<br />

volt egy másik <strong>sz</strong>ódásnál. Gondoltuk,<br />

a <strong>sz</strong>ódásnak is legyen<br />

cégére.<br />

-Az az állandóan folyó <strong>sz</strong>ódásüveg?<br />

- Az egy kezdési évet <strong>sz</strong>imbolizáló<br />

<strong>sz</strong>ökőkút, ami a <strong>sz</strong>ódavíz<br />

folyását imitálja.<br />

- Amint belépünk az üzem fogadóré<strong>sz</strong>ébe,<br />

sok vevőcsalogató<br />

terméket látunk.<br />

- Forgalmazunk <strong>sz</strong>örpöket,üdítőket,<br />

édességeket. Ezzel is próbálunk<br />

vevőink kedvében járni.<br />

- Tet<strong>sz</strong>ik a felirat a terítő kocsin.<br />

- Az a <strong>sz</strong>logenünk. "Minden<br />

fröccsnek <strong>sz</strong>ódavíz a teteje."<br />

- Egy ilyen meleg nyárban,<br />

mint az ez évi, milyen az üzletmenet?<br />

- Minden <strong>sz</strong>ódás küzd a kristályvizekkel,<br />

a konkurenciával,<br />

pedig az árak alacsonyak. Ez a<br />

vállalkozás kettőnket eltart,<br />

milliomosok nem le<strong>sz</strong>ünk.<br />

- Pozitív jövőkép?<br />

- Ez évben lecseréltük kicsi piros<br />

autónkat kicsi fehérre. Küzdünk<br />

tovább. Minden <strong>sz</strong>ódásnak<br />

sok sikert kívánok.<br />

- Ez legyen a vég<strong>sz</strong>ó.<br />

- Soki -<br />

H o l v a g y<br />

m a g y a r ?<br />

Hol vagy magyar ember?<br />

Hol a bü<strong>sz</strong>keséged?<br />

Miért, hogy a segítséget<br />

Máshonnan reméled?<br />

Ha<strong>sz</strong>náld a gerinced,<br />

Egyenesen járjál!<br />

Soha senki előtt<br />

Meg ne alázkodjál!<br />

Jó, ha tanul<strong>sz</strong><br />

idegen nyelveket,<br />

Ezzel csak emeled<br />

saját műveltséged.<br />

De idegen parancsát<br />

Hazádban ne értsd meg!<br />

Most, hogy tiéd lett<br />

az or<strong>sz</strong>ág<br />

Becsüld meg végre!<br />

Hogy unokáidnak<br />

ne kelljen<br />

Harcolni érte.<br />

Ha megve<strong>sz</strong>ik gyárad<br />

Sose örülj neki.<br />

Mert előbb, vagy utóbb<br />

Úgyis tönkrete<strong>sz</strong>ik.<br />

Ha elbitangol<strong>sz</strong> mindent,<br />

Nem le<strong>sz</strong>el csak <strong>sz</strong>olga.<br />

Az sosem jut előbbre,<br />

Aki más <strong>sz</strong>ekerét tolja.<br />

Hol vagy magyar ember?<br />

Hol a bü<strong>sz</strong>keséged?<br />

Csakis a te saját erőd<br />

Segíthet meg téged.<br />

Sáhó Tivadar<br />

Megkezdődött a nyári<br />

"<strong>sz</strong>abadság" után az élet<br />

a Nyugdíjas klubban is.<br />

A Máltai Szeretet<strong>sz</strong>olgálat kisbéri csoportja augu<strong>sz</strong>tus<br />

21-én, és utána minden kedden délután 2-4 óráig<br />

ruhát o<strong>sz</strong>t a rá<strong>sz</strong>orulóknak.<br />

Kérünk mindenkit, akinek felesleges, de a háztartásban<br />

még ha<strong>sz</strong>nálható holmija van, juttassa el <strong>sz</strong>ékhelyünkre:<br />

Kisbér, Angolpark 2., hogy másokon is<br />

tudjunk segíteni.<br />

Kö<strong>sz</strong>önjük a segítségüket és adományaikat.<br />

Varga Jánosné<br />

csoportvezető


10 KISBÉRI ÚJSÁG 2007. <strong>sz</strong>eptember-október<br />

V a s ú t r ó l a v a s ú t t é r t<br />

A kulturális örökség napja alkalmából,<br />

Kisbér Város Önkormányzata<br />

és a Bánki Donát<br />

Mű<strong>sz</strong>aki Klub rendezésében a<br />

Wass Albert Művelődési Központ<br />

<strong>sz</strong>ervezésével vasúttörténeti<br />

kiállítás nyílt a galériában.<br />

A rendezvény ös<strong>sz</strong>ekapcsolódott<br />

a<br />

Pápa-Bánhida vasútvonal<br />

105 éves -<br />

kissé csonkára sikeredett<br />

- évfordulójával.<br />

Kiállítási anyagot<br />

Hortobágyi Frigyes<br />

és Németh István<br />

biztosították.<br />

A Petőfi Sándor Ál-<br />

Társastánc tanfolyam<br />

Kisbéren<br />

Wass Albert<br />

talános Iskola tanulói rajzverseny<br />

keretében biztosított kiállítással<br />

bővítették a látnivalókat.<br />

A kiállítás után közel 2 órára<br />

sikeredett FÓRUM keretében<br />

hallhattunk a vasút jelenlegi<br />

történetéből.<br />

a<br />

Központban!<br />

Művelődési<br />

indul<br />

Miért is érdemes megtanulni táncolni? Le<strong>sz</strong>nek barátai,<br />

kapcsolatai, önbizalma, kisugárzása és <strong>sz</strong>órakozás is.<br />

Várható indulás: 2007. október.<br />

Tanár: Koncz Anna<br />

Tanfolyamunk célja nem csak a tánc "ha<strong>sz</strong>nálatára" való<br />

tanítás, hanem annak meg<strong>sz</strong>erettetése, <strong>sz</strong>épségének felfedezése<br />

is.<br />

Jöjjön és táncoljon velünk, ismerjen meg új arcokat!<br />

A jó zenék és a jó hangulat garantált!<br />

Ismerje meg a könnyed mozgás örömét, amit a tánc nyújt!<br />

A tanfolyamról érdeklődni és arra jelentkezni lehet <strong>sz</strong>eptember<br />

29-ig: 0634353903 telefonon vagy <strong>sz</strong>emélyesen a<br />

Wass Albert Művelődési Központban.<br />

Előadóink hozzá<strong>sz</strong>ólása előtt a<br />

rendezők nevében Dákai József<br />

és Turay <strong>Attila</strong> kö<strong>sz</strong>öntötték a<br />

megjelenteket.<br />

Bödecs Barnabás közgazdá<strong>sz</strong> a<br />

vasúti <strong>sz</strong>árnyvonalak megtartásának<br />

lehetőségeit taglalta.<br />

Ré<strong>sz</strong>letesen be<strong>sz</strong>ámolt a Győr-<br />

Ve<strong>sz</strong>prém vasútvonal megőrzéséről.<br />

Somfai András mérnök a vasúti<br />

koncepciók kialakításának lehetőségeiről<br />

adott élvezetes tájékoztatást.<br />

A fórumon jelen volt Keleti<br />

György or<strong>sz</strong>ággyűlési képviselő,<br />

aki <strong>sz</strong>intén nemtet<strong>sz</strong>ését és<br />

döbbenetét fejezte ki a Pápa-<br />

Környe közötti vonatot helyettesítő<br />

volán járatok meg<strong>sz</strong>űntetéséről.<br />

A fórumon jelen lévők egyhangúan<br />

kinyilvánították hozzá<strong>sz</strong>ólásaikkal<br />

a Komárom - Székesfehérvár<br />

vonal <strong>sz</strong>ükségességét.<br />

A fórumot követően filmvetítésre<br />

került sor, ahol láthattuk,<br />

hogy a "rombolás" mellett építeni<br />

is lehet.<br />

A Magyaror<strong>sz</strong>ágot Szlovéniával<br />

ös<strong>sz</strong>ekötő vasútvonal - 20<br />

km - építését és átadását (1999<br />

- 2000) bemutató dokumentumfilm<br />

hűen tükrözte, hogy a<br />

vasútnak igenis van jövője.<br />

(Megjegyzendő, hogy a II. világháború<br />

helyreállítását követően<br />

az elmúlt 35 évben csak ez<br />

az egy új vasútvonal épült or<strong>sz</strong>águnkban.)<br />

Csak remélni tudjuk, hogy a jövőben<br />

ez nem így le<strong>sz</strong>.<br />

Dákai József<br />

Íjá<strong>sz</strong>at!<br />

A mai kor embere, ha íjat ve<strong>sz</strong> a<br />

kezébe nem csak a sport <strong>sz</strong>épségét<br />

látja benne, hanem <strong>sz</strong>orosan<br />

kötődik hagyományainkhoz és<br />

dicső történelmi múltunkhoz.<br />

Ké<strong>sz</strong>ségfejle<strong>sz</strong>tő hatása miatt már<br />

gyerekkortól ajánlott: önfegyelemre,<br />

ös<strong>sz</strong>pontosításra, kitartásra tanít. Egyre több ember nyitott e<br />

sportág felé, mint mindenhol az or<strong>sz</strong>ágban úgy itt is, a helyi lakosok<br />

élénk érdeklődését tapa<strong>sz</strong>talom. Bizony, ez "fertőző" de én inkább<br />

úgy fogalmaznék génjeinkben hordozzuk!!!<br />

Iván Árpád<br />

Ú J A U R A T U S ÚJ<br />

ÉKSZERBOLT<br />

FÜLÖP ZSOLT<br />

aranyműves<br />

Házhoz<strong>sz</strong>állítással<br />

kis és nagytételben<br />

forgalmazunk:<br />

• naposcsibe<br />

(Hús vágy kettősha<strong>sz</strong>nú és tojóhibrid)<br />

• nagy testsúlyú vágótyúk<br />

• rántanivaló csirke<br />

• pecsenyekacsa<br />

Érd.:<br />

horvathfarm@t-email.hu<br />

06 30/532-07-28<br />

06 70/219-35-24<br />

perfekt<br />

MÉRLEGKÉPES<br />

KÖNYVELŐ<br />

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI<br />

ÜGYINTÉZŐ<br />

KERESKEDELMI<br />

VÁLLALKOZÓ<br />

és VENDÉGLÁTÓ<br />

VÁLLALKOZÓ<br />

tanfolyamok KISBÉREN<br />

a Bánki Donát Szakképző<br />

Iskolában<br />

Wenckheim Béla u. 28-30.<br />

Jelentkezési határidő:<br />

2007. <strong>sz</strong>eptember 25.<br />

PERFEKT RT.<br />

Komárom-E<strong>sz</strong>tergom <strong>Megyei</strong><br />

Tata, Váralja Képzési u. 4. Központ Tel.: 34/384-461<br />

- egyedi ék<strong>sz</strong>erek ké<strong>sz</strong>ítése - törtarany felvásárlás<br />

- drágaköves ék<strong>sz</strong>erek - be<strong>sz</strong>ámítás<br />

- ék<strong>sz</strong>ertervezés - karórák, fitne<strong>sz</strong>órák<br />

Különleges nemesacél- és<br />

Swarovsky köves ezüst ék<strong>sz</strong>erek!<br />

CASIO órák teljes vála<strong>sz</strong>téka!<br />

A javításokat és egyedi ké<strong>sz</strong>ítéseket<br />

rövid határidővel, helyben végezzük!<br />

Kisbér, Komáromi u. 11/a<br />

(Hegedüs Autósiskola mellett)<br />

ÚJ Tel.: +36 30/664-5979<br />

ÚJ


2007. <strong>sz</strong>eptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 11<br />

A<br />

nemzeti<br />

gyá<strong>sz</strong>napon<br />

kegyelettel<br />

emlékezünk<br />

a vértanúkra,<br />

akik között<br />

a magyarokon<br />

kívül<br />

találhatunk<br />

<strong>sz</strong>erbet, lengyelt, horvátot, németet és o<strong>sz</strong>trákot; gazdagot<br />

és <strong>sz</strong>egényt egyaránt. Ami közös bennük: a hősiesség,<br />

amellyel nemzeti függetlenségünkért és <strong>sz</strong>abadságunkért<br />

harcoltak.<br />

Egy nemzet emlékezik rájuk, a tizenhárom kivégzett tábornokra.<br />

Az aradi vértanúk:<br />

Aulich Lajos, Damjanich János,<br />

Dessewffy Ari<strong>sz</strong>tid, Kiss Ernő, Knézich Károly,<br />

Lahner György, Lázár Vilmos,<br />

Leiningen-Westerburg Károly,<br />

Nagysándor József, Pöltenberg Ernő,<br />

Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.<br />

Kisbér 2007. október 6.<br />

18 órakor<br />

a Wass Albert Művelődési Központ előtti<br />

emlékfáknál farijuk megemlékezésünket.<br />

1956-os Forradalom és Szabadságharc<br />

kisbéri megemlékezése és<br />

Thaiföld ünnepe<br />

Kisbéren 2007. október 20.<br />

2007. október 20-án ( <strong>sz</strong>ombaton) emlékezünk<br />

meg az 1956-os Magyar Forradalom<br />

és Szabadságharc eseményeiről,<br />

valamint Őfelsége, Chulalongkorn thaiföldi<br />

Király (V. Ráma) Magyaror<strong>sz</strong>ágon<br />

tett uralkodói látogatásának 110. évfordulójáról.<br />

Őfelsége 1897. június 26-30. között látogatott<br />

Magyaror<strong>sz</strong>ágra, mely a tahi-magyar<br />

kapcsolatok kezdetét jelentette.<br />

Ez alkalomból a Thaiföldi Királyság nagykövetsége fotókiállítást<br />

rendez Kisbéren a Wass Albert Művelődési Központban melynek<br />

megnyitója 2007. október. 20. (<strong>sz</strong>ombat) 15.30 órakor le<strong>sz</strong>.<br />

A megnyitó előtti ünnepi programok:<br />

75.00 óra Pilbauer köz<br />

- megemlékezés<br />

és ko<strong>sz</strong>orúzás<br />

15.15 óra 56-os Kopjafa<br />

- Pongrácz Gergely tér<br />

Megemlékezés és ko<strong>sz</strong>orúzás<br />

15 óra 30 perc Fotó kiállítás<br />

megnyitója a Wass Albert<br />

Művelődési Központban<br />

A kiállítást megnyitja: Őex. Piamsak Milintachinda Úr<br />

Dr. Udvardi Erzsébet polgármester<br />

A megnyitó után thai kulturális műsorral kedveskedik a Thaiföldi<br />

Királyság a kisbéri közönségnek.<br />

Ez követően a Táncsics Mihály Gimnázium tanulóinak ünnepi<br />

műsorát láthatják az 56-os "Forradalom és <strong>sz</strong>abadságharc" ti<strong>sz</strong>teletére.<br />

Minden érdeklődőt <strong>sz</strong>eretettel várunk rendezvényeinkre.<br />

A WASS A L B E R T MŰVELŐDÉSI K Ö Z P O N T E G Y É B<br />

2007. október 8. Író-olvasó találkozó<br />

- Sohonyai Edittel a kisbéri Városi Könyvtárban<br />

Idősek Napja Kisbér<br />

tervezett időpont: 2007. december 7. 16 óra<br />

Fellépnek: Csikó Teodóra és Takács Zoltán operett és magyar<br />

nóta énekesek<br />

Idősek Napja Hánta<br />

tervezett időpont: 2007. november 30. 16 óra<br />

Fellép: Tóth Pál Szilvia operett és magyar nóta énekes<br />

Filharmónia előadások: (tervezet)<br />

November 8. "Gyógyító dal" címmel - Sebő Ferenc ( ének, gitár,<br />

Tekerőlant.)<br />

Január 17. A sok<strong>sz</strong>ínű klarinét<br />

Március 11. Magyar rádió gyermekkórusa<br />

Április 11. Pest <strong>Megyei</strong> Szimfonikus műsora<br />

PROGRAMJAI<br />

Ismét indul a "Fürge ujjak klub" a Wass Albert Művelődési<br />

Házban. Várjuk az ügyes kezű lányok, as<strong>sz</strong>onyok és nagymamák<br />

jelentkezését, akik <strong>sz</strong>eretnek, kötni, horgolni és hímezni. Érdeklődni:<br />

0634552084 és 06302557999 <strong>sz</strong>ámú telefonokon lehet.<br />

A Kulturális Örökség Napja alkalmával Kisbéren lehetőséget<br />

adtunk az idelátogatóknak, hogy 15-én és 16-án megtekinthették<br />

a Ménes Birtok felújított épületeit. A vártnál több látogató<br />

érkezett vidékről (130 fő) és a külföldről is azzal a céllal, hogy<br />

<strong>sz</strong>emélyesen is megcsodálhassák Kisbér méltóan <strong>sz</strong>ép történelmi<br />

épületeit. Sokan gratuláltak a város vezetésének, hogy ilyen<br />

sokat áldoztak az épületek- felújítására és további sok sikert<br />

kívántak az üzemeltetéshez. Remélhetően jövőre mikor ismét<br />

ré<strong>sz</strong>t ve<strong>sz</strong>ünk a "Kultúrházak éjjel-nappal" programban már a<br />

működő, ha<strong>sz</strong>nosított épületek megtekintését tes<strong>sz</strong>ük lehetővé az<br />

idelátogatók ré<strong>sz</strong>ére.<br />

Sné<br />

A hántai 3. tavat bérlő Ácste<strong>sz</strong>éri horgá<strong>sz</strong>egyesület a tél beállta előtt kérte a Ré<strong>sz</strong>önkormányzat beleegyezését a <strong>sz</strong>áraz és életve<strong>sz</strong>élyes<br />

fák kivágására. A RÖK termé<strong>sz</strong>etesen támogatta a kérelmet hi<strong>sz</strong>en nagyon ve<strong>sz</strong>élyes lett volna az arra járókra nézve.<br />

Múlt héten elvégezték a kivágást, és az egyesület felajánlotta a RÖK-nek a kivágott és fákat. Ezt két rá<strong>sz</strong>oruló családnak felajánlottuk,<br />

így egy kicsit kevesebbet kell költeniük tüzelőre. Ezúton is kö<strong>sz</strong>önjük a horgá<strong>sz</strong>egyesületnek.<br />

Halmai Gabriella


12 KISBÉRI ÚJSÁG 2007. <strong>sz</strong>eptember-október<br />

V a r á z s -<br />

csengő<br />

Bérlet<br />

Hat előadásos bérlet ára:<br />

2500.-Ft (több ré<strong>sz</strong>letben<br />

fizethető)<br />

Kezdési időpont. 10 óra<br />

Szólójegyek: 500 Ft<br />

2007. október 25.<br />

Jótett helyében jót várj -<br />

mesejáték<br />

Csörgősipka Színház Győr<br />

2007. november 15.<br />

A <strong>sz</strong>ófogadatlan kiskakas -<br />

mesejáték<br />

Hókirálynő Mese<strong>sz</strong>ínpad<br />

Budapest<br />

2007. december 13.<br />

Télapóitt van - mesejáték<br />

Tihanyi Vándor<strong>sz</strong>ínpad<br />

Budapest<br />

2008. február 14.<br />

Farsang - mesejáték<br />

Budai Báb<strong>sz</strong>ínház Budapest<br />

2008. március 13.<br />

Szatyi Matyi a furfangos<br />

cukrá<strong>sz</strong>inas - mesejáték<br />

Csörgősipka Színház Győr<br />

2008. április 17.<br />

Hol a helyem a világban ? -<br />

mesejáték<br />

(Csurka István: Ágacska)<br />

Holle Anyó Színház Győr<br />

Ludas<br />

Bérlet<br />

Matyi<br />

Hat előadásos bérlet ára:<br />

2500.-Ft<br />

(több ré<strong>sz</strong>letben fizethető)<br />

Kezdési időpont: 13 óra<br />

Szólójegyek. 500.-Ft<br />

2007. október 18.<br />

Ját<strong>sz</strong>unk pantomimot.<br />

Dvorák Pantomim Színház<br />

Budapest<br />

2007. november. 22.<br />

Nyiss kaput angyal - mesejáték<br />

BÁBaKALÁCS BÁBSZÍN­<br />

HÁZ<br />

2007. december 10.<br />

Diótörő- Csajkov<strong>sz</strong>kij<br />

zenéjére, zenés-táncos mesejáték<br />

Nektár Gyermek<strong>sz</strong>ínház<br />

Budapest<br />

2008. február 7.<br />

Hauff: Kis Mukk - mesejáték<br />

Holle Anyó Színház Győr<br />

2008. március 6.<br />

A didergő király - mesejáték<br />

Mesekocsi Színház Budapest<br />

2008. április 10.<br />

A rút kiskacsa - mesejáték<br />

MiaManó Színház Budapest<br />

WASS A L B E R T<br />

K Ö Z P O N T<br />

ÉVAD<br />

2007. október 1<strong>9.</strong> 19 óra<br />

MŰVELŐDÉSI<br />

2007/08. SZÍNHÁZI<br />

ELŐADÁSAI<br />

Szörényi Levente - Bródy János: István a király<br />

musical - Sziget Színház előadása<br />

BÉRLETES és BELÉPŐJEGYES ELŐADÁS !<br />

2007. november 16. 19 óra<br />

Jacobi Viktor : Leányvásár<br />

operett - Sziget Színház előadása<br />

BÉRLETES és BELÉPŐJEGYES ELŐADÁS !<br />

2007. november 20. 19 óra ZORÁN KONCERT<br />

BELÉPŐJEGYES ELŐADÁS<br />

2007. december L 19 óra<br />

Kodály: Galántai táncok című műsora a<br />

Székesfehérvári Szimfonikusok előadásában<br />

Bakony Néptáncegyüttes műsora<br />

Kistérségi kórusok fellépése<br />

BÉRLETES és BELÉPŐJEGYES ELŐADÁS!<br />

2007. december 14. 18 óra PÁRATLAN PÁROS<br />

( Kállai Bori, Fonyó Barbara , Vitrai Tamás műsora)<br />

BELÉPŐJEGYES ELŐADÁS.<br />

2008. február 23. 19 óra<br />

Carlo Goldoni - Mikó István - Ferkai Tamás : Mirandolina,<br />

amore!<br />

Zenés vígjáték - Turay Ida Színház előadása<br />

Szereplők: Sáfár Mónika, Nemcsák Károly, Mikó István, Borbély<br />

Kri<strong>sz</strong>tina<br />

BÉRLETES ÉS BELÉPŐJEGYES ELŐADÁS!<br />

2008. március 2<strong>9.</strong> 19 óra Bram Stoker: DRAKULA<br />

musical /<strong>sz</strong>ereplők: Pintér Tibor, Gallu<strong>sz</strong> Nikolett, Ge<strong>sz</strong>tesi<br />

Károly, Makrai Pál, a hegedűvirtuóz Edvin Marton, és még sok<br />

igen tehetséges fiatal <strong>sz</strong>íné<strong>sz</strong> /<br />

Sziget Színház és a Szabad Tér Színház közös produkciója,<br />

amely nagy sikert aratott a Margit<strong>sz</strong>igeti Szabadtéri Színpadon!<br />

BÉRLETES ÉS BELÉPŐJEGYES ELŐADÁS !<br />

2008. április 26. 19 óra Barátom, Harvey<br />

vígjáték - Budaörsi Játék<strong>sz</strong>ín előadása<br />

<strong>sz</strong>ereplők: Koltai Róbert, Bánsági Ildikó, Trokán Péter vagy<br />

Kerté<strong>sz</strong> Péter<br />

BÉRLETES ÉS BELÉPŐJEGYES ELŐADÁS!<br />

Belépőjegyek ára: 1500.-Ft, 1800.-Ft<br />

Hat előadásos bérlet ára: 8000.-Ft 0634552084, 06302557999<br />

Minden érdeklődőt <strong>sz</strong>eretettel várunk!<br />

Wass Albert Művelődési Központ Kisbér<br />

30 kicsi és pici néptáncos gyakorolja, ismétli az elmúlt<br />

évben tanult táncokat, koreográfiákat Letenyei Gábor<br />

vezetésével a zeneiskola keretei között. Érdekesség, hogy<br />

az elmúlt évet 7 kisdiákkal kezdték, és az elmúlt egy évben<br />

sokan kedvet kaptak a tánchoz, többen testvérüket is<br />

elhívták.<br />

Kö<strong>sz</strong>önjük, hogy 112<br />

dó volt a <strong>sz</strong>eptember<br />

20-ai önkéntes véradáson<br />

a Wass Albert Művelődési<br />

Központban. A Magyar<br />

Vöröskere<strong>sz</strong>t a következő<br />

véradást december 18-án<br />

10 és 16 óra 30 perc között<br />

<strong>sz</strong>ervezi, amelyre isméi<br />

vár mindenkit <strong>sz</strong>eretettel.<br />

Magyar Vöröskere<strong>sz</strong>t


2007. <strong>sz</strong>eptember-október<br />

KISBÉRI ÚJSÁG 13<br />

A u t ó m e n t e s N a p


14 KISBÉRI ÚJSÁG 2007. <strong>sz</strong>eptember-október<br />

MárkaFÜGGETLEN<br />

mű<strong>sz</strong>aki vizsga<br />

mindennap<br />

Géringer Szerviz Kft komáromi központjába<br />

autómentőre <strong>sz</strong>akmai gyakorlattal rendelkező<br />

megbízható gépjárművezetőt keres azonnali<br />

kezdéssel.<br />

Feltétel C+E kategóriás jogosítvány.<br />

Érdeklődni: 06-70-452-9635<br />

Már 14.900* Ft-tól<br />

Info: 34/340-490<br />

+1200.-HUF mű<strong>sz</strong>aki adatlap<br />

S T I H L ® A K C I Ó<br />

STIHL motorfűré<strong>sz</strong>ek és egyes fűka<strong>sz</strong>ák<br />

<strong>sz</strong>eptembertől ő<strong>sz</strong>i akciós áron,<br />

akár 0 %-os kezdőré<strong>sz</strong>lettel hitelre is.<br />

Ugyanitt kisgépek javítása,<br />

alkatré<strong>sz</strong>ek eladása is.<br />

Alkatré<strong>sz</strong>bolt és kisgép<strong>sz</strong>erviz<br />

Kardos Bálint<br />

Kisbér, Köztársaság u. 27. 34/354-526<br />

Ő s z i<br />

Á r h u l l á s<br />

W E L L N E S S H É T V É G E<br />

a Suzuki Bartánál!<br />

F Ü Z E S G Y A R M A T O N<br />

Fél éves te<strong>sz</strong>tautók akár 800-900 ezer Ft<br />

kedvezménnyel!<br />

Suzuki Swift II 1.3 GLX AC CD 3 020 000,- helyett<br />

2 240 000 Ft<br />

18 227 Ft/hó /az első 30 hónapban./<br />

Suzuki SX4 1.5 GLX CD AC 3 570 000,- helyett<br />

2 690 000 Ft<br />

21 887 Ft/hó / az első 30 hónapban/<br />

Ajándék <strong>sz</strong>erviz, ingyenes üzembe helyezés!<br />

Ha<strong>sz</strong>náltautó be<strong>sz</strong>ámítás!<br />

*Az akció a ké<strong>sz</strong>let erejéig érvényes! THM: 10,7%<br />

Hívjon fel! Biztosan megegyezünk!<br />

Sárbogárd: 25/50-80-80, 25/518-011.. .019<br />

Székesfehérvár: 22/51-52-53, 22/50-50-47<br />

www.suzukibarta.hu, www.fejerinfo.hu<br />

Szeretne elutazni ?<br />

Hos<strong>sz</strong>ú<br />

hétvégék:<br />

10. 20-23. és 11. 01-04<br />

welness-fürdőhelyeken és hegyvidéken<br />

4 nap-félpanzióval: 20.800 Ft-tól<br />

Akció: 8 napos üdülés Hévízen: svéda<strong>sz</strong>talos<br />

reggelivel és vacsorával: 4<strong>9.</strong>700 Ft/fő<br />

Tunézia: 8 nap repülővel, félpanzióval<br />

tengerpart <strong>sz</strong>állodákban: 43.900 Ft-tól + illetékek<br />

Last minute külföldi utak hetente.<br />

Kérje tájékoztatónkat!<br />

Kisbér Tourist Utazási Iroda, Kisbér Komáromi u. 1.<br />

Tel.: 34/352-700 Fax: 34/352-824<br />

Pihenjen a nyár végén, késő ős<strong>sz</strong>el az Alföldön!<br />

3 nap két éj<strong>sz</strong>aka. Étkezés önellátó.<br />

Szállás különálló minden igényt kielégítő, gázfűtéssel ellátott,<br />

1920-ban épült para<strong>sz</strong>tházban. Három <strong>sz</strong>oba, fel<strong>sz</strong>erelt<br />

konyha, nagy étkező, főzési lehetőség, televíziók.<br />

Ágyak <strong>sz</strong>áma <strong>9.</strong> Ágynemű, ágynemű huzat biztosított.<br />

A városban európai hírű gyógyvizes fedett termálfürdő,<br />

pezsgőfürdő, <strong>sz</strong>auna, mas<strong>sz</strong>ázs.<br />

Szállás: 2300 Ft/fő/éj<strong>sz</strong>aka.<br />

A házhoz tartozó<br />

melléképületben<br />

további<br />

16 fő ré<strong>sz</strong>ére<br />

van <strong>sz</strong>álláslehetőség,<br />

női<br />

férfi vizesblokkal,<br />

mellékhelyiséggel<br />

együtt.<br />

A házhoz nagy<br />

zárt udvar, tartozik, csendes nyugodt környezetben. Bográcsozási,<br />

grillezési, sportolási lehetőség. A<strong>sz</strong>taliteni<strong>sz</strong>,<br />

sakk, foci, társasjátékok.<br />

Egé<strong>sz</strong> hétvége foglalása esetén ajándék minden <strong>sz</strong>álló<br />

ré<strong>sz</strong>ére egy napi termálfürdő belépő!<br />

Érdeklődni: 06-20-574-1567


2007. <strong>sz</strong>eptember-október KISBÉRI ÚJSÁG 15<br />

Ritter F e r e n c<br />

u t c á b a n<br />

T Á R S A S H Á Z É P Ü L<br />

Házasságot kötöttek<br />

Reinhardt Gábor és<br />

Dr. Letenyei Zsófia<br />

Simon Gergely és Hered Mónika<br />

Mé<strong>sz</strong>áros <strong>Attila</strong> és Handl Katalin<br />

a mi kincsesládánk<br />

nem<br />

K&H<br />

rejt titkokat...<br />

ingatlanfedezetű<br />

hitelek<br />

- most még a közjegyzői és a földhivatali<br />

költségeket is megtérítjük<br />

- bármire <strong>sz</strong>abadon felha<strong>sz</strong>nálható<br />

csak<br />

kamattal<br />

minden más<br />

költség nélkül<br />

(thm=<br />

5,92-8,04%)*<br />

E l h u n y t a k :<br />

Németh Istvánné<br />

<strong>sz</strong>ül. Seprenyi Julianna 1932<br />

Sebestyén Lajosné<br />

<strong>sz</strong>ül. Nagy Rózsi 1923<br />

Tóth Istvánné<br />

<strong>sz</strong>ül. E<strong>sz</strong>tergályos Teréz 1918<br />

Hérics Jánosné<br />

<strong>sz</strong>ül. Somogyi Erzsébet 1956<br />

Sátai Lajos <strong>sz</strong>ül. 1959<br />

Proczeller Imre <strong>sz</strong>ül. 1949<br />

Kisbér, Kossuth Lajos utca 5.<br />

telefon: (06 34)552 710<br />

-> K&H TeleCenter (06 1) 300 0000 -> www.kh.hu<br />

-> gyors ügyek sávja -> hiteltanácsadás -> befektetéstervezés -> biztosítások<br />

Az akciós ajánlat 2007. <strong>sz</strong>eptember 10-étől befogadott K&H ingatlanfedezetű hitel csak kamattal termékekre érvényes<br />

vis<strong>sz</strong>avonásig. Az akció ré<strong>sz</strong>leteiről érdeklődjön bankfiókjainkban vagy a www.kh.hu internetes oldalon. A kedvezmények<br />

nem vonatkoznak devizakülföldi hiteligénylőkre, az áthidaló hitelre, a fé<strong>sz</strong>ekrakó program keretében nyújtott K&H üzleti<br />

feltételű lakáshitelre és a K&H könnyűhitelre. A kölcsön folyósításáról, annak ös<strong>sz</strong>egéről és feltételeiről a K&H Bank Nyrt.<br />

minden esetben Önállóan, kizárólag saját feltételei <strong>sz</strong>erint dönt. Ez a hirdetés nem minősül ajánlattételnek A kondíciók<br />

módosításának jogát a Bank fenntartja. A termékek ré<strong>sz</strong>letes leírását és feltételeit a vonatkozó <strong>sz</strong>erződés, az Általános<br />

<strong>sz</strong>erződési feltételek, a K&H Bank Üzlet<strong>sz</strong>abályzata, valamint az aktuális Hirdetmény tartalmazza, amely megtekinthető<br />

a bankfiókokban és a www.kh.hu internetes oldalon. *A tőke törle<strong>sz</strong>tésén felül csak a kamatot kell megfizetni. A thm<br />

a <strong>sz</strong>emélyi svájci frank hitel alapú, csak kamattal forintban termékek folyósított igénybevétele és törle<strong>sz</strong>tett esetén, K&H üzleti 5 millió feltételű forint lakáshitel hitelös<strong>sz</strong>egre csak és kamattal 20 éves és futamidőre K&H ingatlanfedezetű<br />

vonatkozik.<br />

Kisbéri<br />

Újság<br />

Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja<br />

Felelős kiadó: Kégl <strong>Attila</strong> városigazgató<br />

2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/552-006<br />

Fő<strong>sz</strong>erke<strong>sz</strong>tő: Malomsoki Lá<strong>sz</strong>ló Tel.: 30/9274-708<br />

Szerke<strong>sz</strong>tőség címe: Városi Könyvtár<br />

Kisbér, 2870. Batthány tér 5/a Tel.: 34/353-903<br />

E-mail: kisbujs@freemail.hu kisbujs@gmail.com<br />

Nyomda: Multi Grafi Kft. 2942 Nagyigmánd, Fácán u. 23.<br />

E-mail: multigrafi@freemail.hu


16 KISBÉRI ÚJSÁG 2007. <strong>sz</strong>eptember-október<br />

Bicikli túrán<br />

Nálunk még van tornasor<br />

4. a<br />

6. a<br />

"Nagyüzem" a Sportcsarnokban<br />

Autómentes Nap

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!