Angol Nyelvi Alapvizsga leírás

sek.nyme.hu

Angol Nyelvi Alapvizsga leírás

Nyugat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ

Bölcsészettudományi Kar

Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

Tel.: 94/504-502, Fax: 94/504-543

e-mail: boldizsar@btk.nyme.hu

Angol Nyelvi Alapvizsga

Az Angol Nyelvi Alapvizsga a vizsgázók négy nyelvi alapkészségben (beszéd- és íráskészség, hangzóés

olvasott szöveg értése) való jártasságát, valamint nyelvhelyességét méri. A vizsga ennek megfelelően 5

részből áll.

1. Olvasott szöveg értése

Az olvasott szöveg értésének felmérése négy részből áll. Mindegyik rész egy-egy szöveget és a hozzá

tartózó szövegértési feladatot tartalmaz. Egy részhez több rövid szöveg is tartozhat. A kérdések száma 35.

A szöveg típusa lehet hirdetés, levél, kitalált történet, információhordozó (brosúra, használati utasítás,

kézikönyv, stb.), újságcikk, beszámoló.

A feladat megoldására rendelkezésre álló idő 75 perc.

Feladattípusok:

Feleletválasztós egymáshoz rendelés: a vizsgázónak ki kell választania a megfelelő címet/(összefoglaló) mondatot

és párosítani azt a szöveg bekezdésével. A feladat azt méri, hogy a vizsgázók képesek-e felismerni a

szöveg/bekezdés lényegét, fő mondanivalóját.

Feleletválasztás: a vizsgázónak négy lehetőség közül kell kiválasztania a megfelelő választ a szövegre

vonatkozó állításra/kérdésre. A feladat a szöveg részleteinek megértését méri, beleértve a szövegből

kiolvasható hozzáállást, személyes véleményt is.

Hiányos szöveg kiegészítése: a vizsgázónak ki kell választania a szövegből kiemelt mondatot/bekezdést és

kiegészíteni a szöveg hiányzó részét. A feladat azt méri, hogy a vizsgázók képesek-e felismerni a szöveg

szerkezetét, a szövegalkotás folyamatát.

Feleletválasztós egymáshoz rendelés, feleletválasztás: a vizsgázónak meg kell találni egy adott információ helyét a

szövegben. Ez lehet egy hosszú, összefüggő szöveg, vagy több rövid szöveg együttese. A feladat azt méri,

hogy a vizsgázó képes-e egy adott információt megtalálni a szövegben.

2. Íráskészség

Az íráskészség felmérése két részből áll. Az első rész minden vizsgázó számára kötelező, a második

részben négy lehetőség közül egyet kell választani. Lehetséges feladattípusok: levél, újságcikk, beszámoló,

elbeszélés, irányított fogalmazás adott céllal és adott olvasó (célcsoport) számára, stb.

A feladat megoldására rendelkezésre álló idő 90 perc.

Feladatok:

1. kötelező feladat: meghatározott szituációban megadott szempontok alapján történő szövegalkotás -

hivatalos vagy baráti - levél (tranzakciós szöveg) írása. A levél funkciója lehet tájékoztatás, információ

kérése, panaszlevél, módosítás, visszajelzés kérése. A levél terjedelme 120-180 szó.

2. választható feladat: a vizsgázó négy feladat közül választhat. A feladattípusok a következők:

Fogalmazás (esszé, érvelésre épülő fogalmazás, stb.)

újságcikk

hivatalos levél, pályázat

baráti levél

beszámoló

rövid elbeszélés/történet

Az írásmű terjedelme 120-180 szó.

3. Nyelvhelyesség

A nyelvhelyesség felmérése öt részből áll. A kérdések száma 65.

A feladat megoldására rendelkezésre álló idő 75 perc.

Feladattípusok:


Nyugat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ

Bölcsészettudományi Kar

Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

Tel.: 94/504-502, Fax: 94/504-543

e-mail: boldizsar@btk.nyme.hu

1. Hiányos szöveg kiegészítése feleletválasztással: a vizsgázó négy lehetőség közül (A, B, C és D) választja ki a

megfelelőt a hiányzó szöveg kiegészítésére. A kérdések száma 15. A feladat elsősorban a vizsgázó

szókincsét méri.

2. Nyílt végű hiányos szöveg kiegészítése: a vizsgázónak (általában) egy szóval kell kiegészíteni a hiányos

mondatot/szöveget. A kérdések száma 15. A feladat a vizsgázó nyelvtani, nyelvhasználati ismereteit és

szókincsét méri.

3. Mondatátalakítás kulcsszóval: a vizsgázónak úgy kell átalakítania az eredeti mondatot, hogy annak jelentése

ne változzon, és a megadott kulcsszó változtatás nélkül szerepeljen benne. A mondat eleje és vége adott, a

vizsgázó kettő-öt szóval egészíti ki azt, a kulcsszóval együtt. A kérdések száma 10. A feladat a vizsgázó

nyelvtani, helyesírási és központozási ismereteit és szókincsét méri.

Pl. My brother is too young to drive a car.

not

My brother …………………………..drive a car.

A hiányzó rész kiegészíthető az alábbiak szerint:

My brother is not old enough to drive a car.

4. Hibaazonosítás: a vizsgázónak el kell dönteni, hogy a 15 sorból álló szöveg egyes sorai tartalmaznak-e

hibát vagy nem. A feladat elsősorban a vizsgázó nyelvtani ismereteit méri.

5. Szóképzés: a vizsgázónak ki kell egészíteni a hiányos szöveget a (zárójelben) megadott szó megfelelően

képzett alakjával. A kérdések száma 10. A feladat elsősorban a vizsgázó szókincsét méri.

4. Hangzó szöveg értése

A hangzó szöveg értésének felmérése négy részből áll. Mindegyik rész egy kétszer meghallgatható hangzó

szöveget és a hozzá tartozó feladatot tartalmaz. A szövegeket anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők

szólaltatják meg, különböző dialektusban, akcentussal, életszerű környezetben. A kérdések száma 30. A

hangzó szöveg lehet telefonbeszélgetés, beszámoló, instrukció, előadás, hírek, közérdekű hirdetés, reklám,

beszéd, anekdota, beszélgetés, interjú, rádiójáték, vetélkedő.

A feladat megoldására rendelkezésre álló idő körülbelül 40 perc.

Feladattípusok:

Feleletválasztás: a rövid, kb. 30 másodperces szövegek meghallgatása után a vizsgázónak 8 kérdésre 3

lehetőség közül kell kiválasztani a megfelelő választ. A feladat elsősorban azt méri, hogy a vizsgázók

képesek-e felismerni a hallott szöveg lényegét, fő mondanivalóját, de a beszélőre vonatkozó adatok,

érzelmek, attitűd megértését is méri.

Jegyzetkészítés, hiányos táblázat, szöveg vagy mondat kiegészítése: a vizsgázó maximum három szóval egészíti ki a

hiányos részeket a hallott, kb. 3 perces szöveg alapján. A kérdések száma 10. A feladat a hallott szöveg

részleteinek megértését méri, illetve azt, hogy a vizsgázó képes-e egy adott információt megtalálni a hallott

szövegben.

Feleletválasztós egymáshoz rendelés: a vizsgázó öt rövid, kb. 30 másodperces, egymással témájában vagy

funkciójában összefüggő szöveget hall öt különböző beszélő előadásában. A vizsgázó hat lehetséges állítás

közül dönti el, melyik beszélőhöz melyik állítás tartozik. A kérdések száma 5. A feladat elsősorban azt

méri, hogy a vizsgázók képesek-e felismerni a hallott szöveg lényegét, fő mondanivalóját, de a beszélőre

vonatkozó adatok, érzelmek, attitűd megértését is méri.

Egymáshoz rendelés, két- vagy háromféle válasz: a feladattípus változhat, de minden esetben két- vagy háromféle

válasz közül választhat a vizsgázó. Ez lehet ’igaz-hamis’, ’igen-nem’, illetve három lehetséges választ (A, B

vagy C) megengedő feleletválasztás. A kérdések száma 7. A feladat a hallott szöveg részleteinek megértését

méri, illetve azt, hogy a vizsgázó képes-e egy adott információt megtalálni a hallott szövegben.

5. Beszédkészség

A beszédkészség felmérése négy részből áll. A vizsga két vizsgázóval, két vizsgáztató előtt folyik. A

vizsgáztatók egyike beszélgetőtársként irányítja a beszélgetést, kérdéseket tesz fel és információt, „végszót”


Nyugat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ

Bölcsészettudományi Kar

Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

Tel.: 94/504-502, Fax: 94/504-543

e-mail: boldizsar@btk.nyme.hu

ad a vizsgázók számára, valamint értékeli a vizsgázókat. A másik vizsgáztató kizárólag az értékelésben vesz

részt, a beszélgetésbe nem kapcsolódik be.

A szóbeli vizsga időtartama kb. 16 perc.

1. rész: bevezető kérdések: a vizsgázó a vizsgáztató kérdései alapján saját magáról, személyes, múltbeli

élményeiről, jövőbeli terveiről beszél kötetlen, természetes formában.

Az 1. rész időtartama 3 perc. Az 1. részt nem értékeljük.

2. rész: önálló témakifejtés: a vizsgázó lehetőséget kap arra, hogy rövid (kb. 1 perc) gondolkodás után 1 percig

megszakítás nélkül beszéljen egy adott témáról, melyet vizuális segédanyagok és szóbeli utasítások alapján

fejt ki. A feladat célja: a képek tartalmának összehasonlítása és szembeállítása, véleményalkotás, személyes

élmények, attitűd kifejezése a témával kapcsolatban. A vizsgázó megjegyzést fűzhet a vizsgázótársának

önálló témakifejtésében elhangzott állításokra, de nem szakíthatja meg társát.

A 2. rész időtartama 6 perc

3. rész: társalgás, vita (együttműködés a két vizsgázó között): a két vizsgázó közösen oldja meg a feladatot, vizuális

segédanyagok és szóbeli instrukciók alapján. Információkat és véleményt cserélnek, egyetértenek vagy

vitatkoznak, javaslatokat tesznek, kezdeményeznek és elutasítanak a feladat közös megoldása érdekében.

Sokkal inkább az együttműködésen van a hangsúly, nem a megoldáson. A vizsgázók képesek kell hogy

legyenek az együttműködésre, ezért ennek a feladatnak a sikeres megoldásához az osztálytermi pár- és

csoportmunka kiváló előkészítést jelent.

A 3. rész időtartama 3 perc.

4. rész: társalgás három résztvevővel: a vizsgáztató kérdéseket tesz fel a vizsgázóknak a 3. részben megvitatott

témával kapcsolatban. A vizsgázóknak lehetőségük van véleményük részletes kifejtésére, egyetértésre vagy

további vitára.

A 4. rész időtartama 4 perc.

Amennyiben a vizsgázók száma páratlan, az egyik (utolsó) szóbeli vizsga nem kettő, hanem három

vizsgázó részvételével zajlik. A vizsga folyamata nem változik, de az időtartama 16 percről 23 percre

módosul.


Nyugat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ

Bölcsészettudományi Kar

Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

Tel.: 94/504-502, Fax: 94/504-543

e-mail: boldizsar@btk.nyme.hu

Értékelés

Az Angol Nyelvi Alapvizsga 1, 3. és 4. részének javítása megoldókulcs alapján történik. A helyes válasz

feladattól függően 1 vagy 2 pontot ér.

Az Íráskészség (2. vizsgarész) értékelésekor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

1. tartalom 25%

2. regiszter 10%

3. nyelvhelyesség 25%

4. szerkesztés 10%

5. szövegkohézió 15%

6. általános nyelvi szint 15%

Összesen: 100%

A Beszédkészség (5. vizsgarész) esetében a 2, 3. és 4. feladatrészt külön értékeljük. A beszédkészség

értékelésekor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

1. véleményalkotási képesség

2. interaktív kommunikáció (kivétel 2. feladatrész)

3. nyelvhelyesség

4. általános nyelvi szint: szókincs, kiejtés, intonáció

Feladatrészenként részletezve:

2. feladatrész:

1. véleményalkotási képesség 10%

3. nyelvhelyesség 10%

4. általános nyelvi szint 10%

3. feladatrész:

1. véleményalkotási képesség 5%

2. interaktív kommunikáció 10%

3. nyelvhelyesség 10%

4. általános nyelvi szint 10%

4. feladatrész:

1. véleményalkotási képesség 5%

2. interaktív kommunikáció 10%

3. nyelvhelyesség 10%

4. általános nyelvi szint 10%

Összesen: 100%

Az elért vizsgapontok értékelése:

Az egyes vizsgarészekben elért pontokat részenként 20%-ra konvertáljuk és összesítjük. Az Angol Nyelvi

Alapvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó összesített eredménye eléri a 60%-ot.

A vizsga sikerének további feltétele, hogy minden egyes vizsgarészből 40% felett teljesítsen a vizsgázó,

azaz vizsgarészenként 20%-ból minimum 8%-ot elérjen.

A százalékos eredmény érdemjegyre konvertálása:

100%-90% jeles (5)


89%-80% jó (4)

79%-70% közepes (3)

69%-60% elégséges (2)

59% alatt elégtelen(1)

Nyugat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ

Bölcsészettudományi Kar

Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.

Tel.: 94/504-502, Fax: 94/504-543

e-mail: boldizsar@btk.nyme.hu

Sikertelen vizsga esetén a teljes Angol Nyelvi Alapvizsga megismétlendő.

Az utóvizsga rendjét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat határozza meg.

Szombathely, 2010. március 10.

NyME-Bölcsészettudományi Kar

Filológiai és Interkulturális Kommunikáció Intézet

Anglisztika Intézeti Tanszék

More magazines by this user
Similar magazines