19.06.2020 Views

Régió Kalauz Zalaegerszeg és járás - (Online változat)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zalaegerszeg és járás

Megjelenik 1.500 példányban regioportal.hu 2020/20221

TARTALOM

i

INFORMÁCIÓK..................... 1

TÖRTÉNETI MÚLT................ 2

KIEMELT LÁTNIVALÓK.......... 5

TÉRKÉPEK.......................... 6

SZOLGÁLTATÁS.................. 28

SZERVIZ........................... 33

ÉPÍTŐIPAR........................ 34

EGÉSZSÉGÜGY.................. 35

ÉTTEREM/KÁVÉZÓ............. 36

VÁSÁRLÁS......................... 36

IPAR................................. 31 OKTATÁS.......................... 41

IMPRESSZUM

Kiadó: Magyar Térképház Kft., 1085 Budapest, József krt. 11. 2/4 ■ terkephaz.hu ■ magyarterkephaz@terkephaz.hu

Tördelés, design és nyomdai előkészítés: Kovács Zoltán grafikus

A kiadvány tartalmi szöveges részében közreműködtek:

Kovács Gergely földrajz-történelem szakos középiskolai tanár ■ Kozma Aletta a Magyar Térképház Kft. cégvezetője

Térkép: Huber Maps Kartográfiai Kft.

Fotók: Pixabay, Depositphotos, egyéb vásárolt fotók

Korrektúra: Kozma Aletta cégvezető

Nyomdai munkák: Nyomdai ötletek Kft., 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.

Hirdetésfelvétel: Biró Ferenc ■ ferenc.biro@terkephaz.hu

Szakirodalom:

Müller Veronika: Az egerszegi vár a XVII. században. Zalaegerszeg Város Tanácsa V. B. Művelődési Osztálya.

Zalaegerszeg. 1976.

A szabadságharc emlékei Zalában 1848-1849. Szerk.: Béres Katalin. Zalai Nyomda Rt. 1999.

Utcák, terek, emberek. Zalaegerszeg régi képeken. Szerk.: Megyeri Anna. Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága.

Zalaegerszeg. 2001.

www.terport.hu: Zala megye

www.zaol.hu: Hadifogolytábor a város szélén

ertektar.zala.hu: Üzennek a kövek

library.hungaricana.hu: '56 Zalában

Megjelenik kétévente 1.500 példányban

Terjesztés: Zalaegerszeg és Zalaegerszegi járás

Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Web: regiokalauz.hu ■ regioportal.hu

2020/2022


2

TÖRTÉNETI MÚLT

Zalaegerszeg városának története sok évszázados múltra tekint vissza.

Nagy, dicsőséges pillanatok és keserves időszakok váltották, követték

egymást a település és az egész megye életében. A következő oldalakon

bemutatjuk a város történetének főbb eseményeit, megkísérlünk egy

rövid összefoglalót adni az elmúlt korokról.

A város történetének bemutatását a középkortól fogjuk kezdeni, ám

mindenképpen meg kell említenünk, hogy a terület az őskor óta lakott.

ÓKOR

Az ókor legfontosabb eseménye a dicsőséges római

légiók bevonulása volt a Dunántúl vidékére, időszámításunk

kezdetének környékén. A rómaiak nevezték el

ezt a provinciát (legyőzött, meghódított, adófizetésre

kötelezett terület) Pannoniának. A mai Zala megye területén

fontos kereskedelmi utak húzódtak, a legfontosabb

római erősségek a mai Zalalövő és Fenékpuszta

helyén létesültek.

A Nyugatrómai-Birodalom 476-ban elbukott és darabjaira

hullott. Az egykori Pannóniában újabb és újabb

hódítók jelentek meg, a teljesség igénye nélkül: hunok,

avarok, frankok, morvák. Ám tartósan működőképes

államalakulatot egyik nép sem volt képes létrehozni

a középkor első időszakában.

KÖZÉPKOR

Árpád és Kurszán vezérek magyarjai 895-896-ban birtokba

vették a Kárpát-medencét, sőt a Kárpátok körül még

határvédelmi sávot (gyepűt) is ki tudtak alakítani. A Zala

folyó környéke is határvidék volt, a Honfogalást közvetlenül

követő időkben, majd később a Dráváig, illetve Szlavóniáig

tudtuk kiterjeszteni a magyar fennhatóságot.

Ekkortól kezdődött a latin írásbeliség, és egyre inkább

nőtt az írott forrásaink száma. Zalaegerszeg első hivatalos,

okleveles említésére 1247-ben került sor. Persze

hozzá kell tennünk, hogy sajnos az Árpád-kor okleveles

anyagának nagy része feldolgozatlanul megsemmisült

a második világháborúban, amikor angolszász repülők

bombái felgyújtották a Magyar Országos Levéltár épületét.

Tehát valószínűsíthetjük, hogy Zalaegerszeg már

korábban is létezhetett, csak egyszerűen az erre vonatkozó

okleveles anyag nem áll rendelkezésre. Az első

említéskor az „Egurschug” néven szerepelt, de a 13.

század végén már „Egerzegnek” nevezik. Nincs teljesen

kiforrott nyelvészeti álláspont az elnevezést illetően, de

leginkább az égerfára vezethető vissza. Ez a növény igen

gyakori a Zalai-dombságban, elsősorban folyóvölgyek,

tóvidékek jellemző fafaja. Az Anjou-korban az 1300-


3

as évektől Zala megyében sok mezőváros alakult ki,

(a mezővárosok sajátosan magyar „képződmények”

voltak, lakóik elsősorban földműveléssel foglakozó

jobbágyok voltak, maga a település pedig földesúri tulajdonba

volt) a gazdaság virágzott a korszakban.

Egy 1446-ból származó oklevélen Zalaegerszeget már

egyértelműen „oppidumként”, azaz mezővárosként

említik. Vásártartási joggal is felruházták a települést,

így ekkor már bizonyosan központi szerepet töltött

be a környék életében. Sajnos a virágzó korszakot,

hamar követte a visszaesés.

ÚJKOR

1526. augusztus 29-én a mohácsi síkon Nagy Szulejmán

hódító seregei vereséget mértek II. Lajos magyar

király csapataira. Ezután az ország majdnem két évszázadon

keresztül a Török és a Habsburg Birodalom

ütközőzónájává vált. Ez a közel kétszáz esztendő a mai

napig tartó súlyos sebeket okozott a magyarságnak.

(Többek között ekkor kerültünk kisebbségbe a történelmi

Magyarország területén.) Zala megye is megszenvedte

ezt a korszakot. Miután Kanizsa várát a török

1600-ban elfoglalta, nagyon felértékelődött a kisebb

zalai erősségek szerepe. Így Zalaegerszeg várát is megerősítették,

mintegy 200 lovas és 150 gyalogos szolgált

a várban, és őrizte a megmaradt Királyi Magyarország

határvidékét. Később német nemzetiségű katonák

is csatlakoztak, hiszen innen már nem feküdtek távol

Stájerország települései sem. (Az Őrvidék, azaz németül

Burgenland ekkor még hozzánk tartozott egészen

a trianoni békediktátumig.) Zalaegerszeg népe tehát

rengeteget szenvedett a korszakban. Az állandó háborús

feszültség, a mohó földesurak kettős adóztatása,

tűzvészek és pestisjárványok jellemezték ezt a kort.

A török idők elmúltával a 18. század békés, építő évei

következtek. Ebben az időszakban nagyarányú német

és szerb betelepítés történt hazánk területére. A Zala

megyei falvak viszont döntő többségben megmaradtak

magyarnak, ide sokkal kevesebb idegen érkezett,

mint az ország más pontjaira. Zalaegerszeg népessége

a század végére már meghaladta a kétezer főt, ezzel

beletartozott a megye 7 legnépesebb mezővárosába.

Lakóinak döntő többsége magyar maradt, vallásilag

pedig római katolikus. Protestánsok csak alig éltek

a településen. Ide kapcsolódik a zsidóság megjelenése

a 18. század végén. Fényes Elek a 19. század közepén

megjelent munkájában a következőképpen számolt be

a településről: „Hajdan híres város volt, és kőfallal volt

bekerítve, mostan pedig ékességére szolgálnak a roppant

vármegyeház, a katholkus kéttornyú templom...

Lakja 4000 lakos, kik 500 héber kivéve katholikusok...”

JELENKOR

Az 1848-49-es szabadságharc és önvédelmi háború

a településen is nagy lelkesedést váltott ki. 1848 március

16-án Egerszegen válaszották meg Deák Ferencet

Zala megye követének az Alsótáblára. (A rendi országygyűlés

2 táblából állt. A felsőtáblán a főpapok és főnemesek,

az alsótáblán pedig a köznemesek és a városi

polgárság képviseltette magát.) Március 21-én a városban

is felállíották a Nemzetőrséget. 1848 Szilveszterének

napján vonult be a megszálló osztrák hadsereg Zalaegerszeg

városába Burits tábornok vezetésével. 1849

májusában még sikerült visszafoglani a települést, de

a nyáron megindított orosz-osztrák offenzíva következtében

a magyar szabadságharc elbukott.

A Kiegyezés után, 1867-től új lendületet kapott Zalaegerszeg

gazdasági fejlesztése. Ebben viszonylagos


4

nehézséget az jelentett, hogy a vasútépítés sokáig

elkerülte a várost. Csak 1890-ben indult az első gőzmodony

a helyi vasútállomásról. (Nagykanizsán már

1861-ben megtörtént ez.) Az alkotmányos korszak fejlődésének

következtében 1900 környékén a lakosság

száma már meghaladta a tízezer főt. Impozáns modern

épületek létesültek - új városháza, szálloda, gimnázium,

a gazdasági és társadalmi fejlődés szemmel

látható volt településen.

Sajnos az első világháború és az azt követő igazságtalan

béke Zala megyében is éreztette a hatását. Érdekesség,

hogy 1915-ben hadifogolytábort létesítettek

a város területén, ahová leginkább orosz és olasz

származású katonák kerültek. Az 1920. június 4-én

aláírt trianoni békediktátum nem érintette közvetlenül

Zalaegerszeget, de Zala megyét is megcsonkították

a nagyhatalmak. A Muraköz területét Jugoszláviához

csatolták. Sajnos az országcsonkítás következtében

Zala megye perifériális helyzetbe került, az ipari fejlődés

erőteljesen visszaesett. Ennek következménye

volt, hogy a terület fejlődése elmaradt a Dunántúl

egyéb térségeitől. Czobor Mátyás polgármestersége

közel húsz éven át tartott (1918-1936), a poltikus mindent

elkövetett városának fejlődésért, még azokban

a gazdaságilag igen nehéz időkben is.

A második világégés során újra nehéz idők jártak Egerszeg

lakóira. 1944 márciusában hazánkat megszállták

a náci Németország csapatai. Megkezdődött a magyarországi

zsidók kálváriája. 1944 áprilisában a városban

is gettót állítottak fel, ahová a helyi zsidóknak

kötelezően be kellett vonulnia. Ide szállították a megye

több pontjáról is a zsidó lakosokat, majd július 5-én

indultak el a halálvonatok az auschwitzi megsemmisítő

táborba. Zalaegerszegről megközelítőleg 1200 főt

deportáltak, gyakorlatilag 90%-ukat meggyilkolták

1944 nyarán. Október 7-én az angolszász hatalmak

bombázói támadták a várost, majd december elején

megismételték az akciót, ekkor a stratégiailag jelentős

vasútállomást pusztították el. 1945 tavaszán pedig

szovjet repülők bombázták a települést. Nemsokára

pedig megérkeztek a szárazföldi csapatok is. 1945

márciusában-áprilisában rövid, de igen heves harcok

tomboltak szerte a megyében. A védekező német csapatok

egyrészt végsőkig igyekeztek megtartani a zalai

olajmezőket, másrészt próbálták késlelteni az orosz

csapatokat abban, hogy Németország területére lépjenek.

(Ausztriát 1938-ban megszállták a németek, tehát

Magyarország nyugati szomszédja a következő években

Németország volt.) 1945. március 29-én Zalaegerszegre

bevonultak a szovjet hadsereg egységei, ezzel

a katonai események véget értek a városban. A letenyei

járás jegyzője a következőképpen írt 1945 tavaszán:

„... a legtöbb családnak a rajta való ruháján kívül több

ruhája, fehérneműje, ágyneműje nincs, sőt ágyneműje

Letenyének nincs is, mert a vánkosokból még a tollat is

kiszórták”.

A háború után szárba szökkenő demokratikus elképzelésekből

nem valósult meg semmi, mert 1949-től egy

terrorisztikus kommunista diktatúra épült ki Rákosi

Mátyás vezetésével. 1956 októberében elemi erővel

lángolt fel a gyűlölet a rendszerrel szemben. Egerszegen

október 26-án kezdődtek a forradalmi események.

A helyi kommunista szervek már sejtették, hogy valami

készül, mert a helyi laktanyáról már 1 nappal korábban

levetették a vörös zászlót és a Rákosi-címert. A tüntetőkre

este 6 óra tájban tüzet nyitottak a Pártház épületéből,

két ember életét vesztette és többen szenvedtek

el komoly sérüléseket. A helyi kommunista vezetők és

az ávósok még aznap éjjel elmenekültek a városból.

Ezek után a helyi Nemzeti Bizottság vette át a település

irányítását. November 4-én érkeztek meg a szovjet

csapatok a városba, majd 1957 tavaszán kezdetét vették

a megtorlások.

A Kádár-rendszer konszolidációja után újabb jelentős

fejlődésen ment át Zalaegerszeg. A hozzátartozó kisebb

települések beolvasztásával, illetve a beköltözők

nagy száma miatt a rendszerváltoztatás idejére, már

több, mint 60.000 lakosa volt. A szocialista rendszer

összeomlásával néhány éven belül csődbe jutottak

a helyi nagyvállatok, ami jelentős munkanélküliséghez

vezetett egész Zala megyében.

A kilecvenes évek végére a sokkhatás elmúlt és Zalaegerszeg

városa újra dinamikus fejlődésnek indult.

A turizmus fejlesztése kiemelten fontos volt ezekben

az években, hiszen az érkező látogatók jelentősen

képesek növelni a különböző szolgáltatók bevételeit.

Az elmúlt évek tudatos városfejlesztő politikája és az

Európai Unióból érkező források újabb jelentős beruházásokat

tettek lehetővé. Nemsokára elkészül a Zalaegerszeget

az M7-es autópályával összekötő út is, a települést

ezzel bekapcsolják az országos gyorsforgalmi

közlekedési hálózatba.


5

KIEMELT LÁTNIVALÓK

VIZES ÉLMÉNYEK

AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark Fürdő sétány 2.

Zalaegerszegi Termálfürdő Fürdő sétány 1.

Fedett Uszoda Mártírok útja 78.

Gébárti-tó és Tóstrand Tó u.

Zalaegerszegi Termálfürdő Fürdő sétány 1.

IRÁNY A SZABAD!

Alsóerdő

Alsóerdő

Aranyoslapi forrás

Alsóerdő

Az Ánglis (vadgesztenyesor)

botfai bekötőút mentén, Várberki utcában, Ánglisban

Azáleás-völgy

Alsóerdő

Botfa természeti értéktára

Botfa

Csácsbozsoki Arborétum

Zalaegerszeg keleti bejáratánál a 76-os út mellett 42 hektáron

Jánkahegyi kilátó, harangláb, kápolna és Kálvária Jánkahegyi u.

Erdei tanösvény

Zalavölgyi Parkerdő

Csácsbozsoki Mária-kút

Kisfaludi-hegy nyugati lábánál

Madárerdő tanösvény

Alsóerdő

Medvehagyma túrák

Csácsbozsok

TV-torony

Alsóerdő felett, a bazitai tetőn

LÁTNIVALÓK

Deák tér

Deák tér

Dísz tér

Dísz tér

Földönjáró toronyóra Kosztolányi u.

Gébárti Kézművesek Háza

Gébárti-tó 0737/80 hrsz.

Göcseji Falumúzeum Falumúzeum u.

Kvártélyház Széchenyi tér 5.

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Falumúzeum u.

Mária Magdolna Plébániatemplom Mindszenty tér 1.

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem Ady út 14.


6

TÉRKÉPEK

Frissítve: 2020 június

Járás: 1:367 000

Város: 1:20 000

Belváros: 1:10 000

Pozíció Magyarország térképén

é. sz. 46° 50′ 43″, k. h. 16° 50′ 50″

BARÁTI- ÉS TESTVÉRVÁROSOK:

Barót (Románia)

Beregszász (Ukrajna)

Dobrics (Bulgária)

Dunaszerdahely (Szlovákia)

Gorizia (Olaszország)

Herszon (Ukrajna)

Klagenfurt (Ausztria)

Krosno (Lengyelország)

Kusel (Németország)

Lendva (Szlovénia)

Marl (Németország)

Nyárádszerda (Románia)

Marosvásárhely (Románia)

Szurgut (Oroszország)

Varasd (Horvátország)

Varkaus (Finnország)

Zenica (Bosznia-Hercegovina)

ZALAEGERSZEGI JÁRÁS TELEPÜLÉSJEGYZÉKE ÉS VÁROSRÉSZEI:

Alibánfa

Almásháza

Alsónemesapáti

Andorháza

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Barátipuszta

Barnakpuszta

Bazita

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Botfa

Böde

Búcsúszentlászló

Csatár

Csertalakos

Csonkahegyhát

Csöde

Dobronhegy

Egervár

Gébárt

Gellénháza

Gizellapuszta

Gombosszeg

Görbő puszta

Gősfa

Gutorfölde

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Irsapuszta

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadamos

Lórántháza

Miklósmajor

Milejszeg

Misefa

Nagyfernekág

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Nyuka

Ola

Orbányosfa

Ormándlak

Oroklán

Ozmánbük

Pacsa

Padár

Pálfiszeg

Pethőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pózva

Pölöske

Pusztaederics

Pusztaszentlászló

Rádiháza

Ságod

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Szentpéterfölde

Szentpéterúr

Teskánd

Tilaj

Tófej

Újmajor

Vakola

Vasboldogaszszony

Vaspör

Velence

Vilmamajor

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalalövő

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok


74

76

76

74

75

74

75

86

86

86

8

76

E65

E65

E65

E66

E65

Rába

Zala

Sárvíz

Zala

Kerka

Kerka

Principális-csatorna

ZALAEGERSZEG

Lenti

Zalaszentgrót

Pacsa

Zalalövő

Sz∏ce

Őrimagyarósd

Viszák

Kisrákos

Szaknyér

Halogy

Daraboshegy

Ivánc

Fels∏marác

Hegyhátszentmárton

Csákánydoroszló

Nádasd

Zalavég

Csöde

Pankasz

Halastó

Katafa

Hegyhátsál

Döbörhegy

Szarvaskend

Pölöskef∏

Bak

Baktüttös

Tófej

Söjtör

Pusztaszentlászló

Hahót

Pötréte

Alsórajk

Fels∏rajk

Kilimán

Kerecseny

Orosztony

Dióskál

Zalaszentmihály

Szentliszló

Pusztamagyaród

Pusztaederics

Szentpéterfölde

Kányavár

Pördefölde

Kissziget

Ortaháza

Páka

Csömödér

Szécsisziget

Kerkateskánd

Gosztola

Rédics

Iklódbörd∏ce

Hernyék

Baglad

Zebecke

Gutorfölde

Csertalakos

Mikekarácsonyfa

Nova

Barlahida

Szilvágy

Pórszombat

Pusztaapáti

Kerkakutas

Kálócfa

Kerkafalva

Kozmadombja

Csesztreg

Zalabaksa

Kerkabarabás

Zalatárnok

Fels∏jánosfa

Keménfa

Salomvár

Kávás

Böde

Németfalu

Csonkahegyhát

Kustánszeg

Hottó

Vaspör

Hegyháthodász

Ozmánbük

Hagyárosbörönd

Zalacséb

Zalaháshágy

Hegyhátszentjakab

Teskánd

Bagod

Zalaszentgyörgy

Boncodfölde

Milejszeg

Pálfiszeg

Babosdöbréte

Dobronhegy

Nagylengyel

Becsvölgye

Petrikeresztúr

Gombosszeg

Lickóvadamos

Iborfia

Ormándlak

Gellénháza

Sárhida

Egeraracsa

Zalaszentmárton

Gétye

Nemesrádó

Zalaigrice

Szentpéterúr

Tilaj

Pölöske

Nemesszentandrás

Misefa

Kisbucsa

Bocfölde

Csatár Búcsúszentlászló

Nemeshetés

Nemessándorháza

Nagykapornak

Padár

Ligetfalva

Almásháza

Kehidakustány

Kallósd

Bezeréd

Batyk

Zalabér

Pakod

Dötk

Nagytilaj

Bérbaltavár

G∏sfa

Vasboldogasszony

Orbányosfa

Gy?r?s

Zalaistvánd

Pókaszepetk

Gy∏rvár

Lakhegy

Egervár

Zalaszentl∏rinc

Telekes

Sárfimizdó

Nagykutas

Gersekarát

Andrásfa

Pet∏mihályfa

Kispáli

Nagypáli

Kiskutas

Zalaboldogfa

Zalaszentiván

Alibánfa

Kemendollár

Vöckönd

Nemesapáti

Peth∏henye

Alsónemesapáti

BAZITA

BOTFA

SÁGOD

NYUKA

LENTI-

SZOMBATHELY

MÁHOMFA

LENTI-

KÁPOLNA

NAGY-

FERNEKÁG

IRSAPUSZTA

GÉBÁRT

OLA

PÓZVA

ZALAKOPPÁNY

KERKASZENT-

MIHÁLYFA

Szentkozmadombja

Dömefölde

Velence

Rimány

Pusztaszentpéter

Cup

Zsibos

Újmajor

Görb∏

puszta

Vilmamajor

Vakola

Oroklán

Lórántháza

Rádiháza

Barátipuszta

Barnakpuszta

Andorháza

Kürtöspuszta

Miklósmajor

Gizellapuszta

Tagipuszta

ZALA MEGYE

VAS MEGYE

0 2,5 5 km

1:367 000

ZALAEGERSZEGI JÁRÁS

JELZÉSEK A TÉRKÉPEKEN:

Kerékpárút

Buszpályaudvar

Vonatállomás

Benzinkút

Szobor/emlékmű

Múzeum

Könyvtár

Posta

Óvoda

Általános Iskola

Sportpálya

Templom

Polgármesteri

hivatal

Kórház

Orvosi rendelő

Gyógyszertár

Internet Mobil Telefon

Televízió

201906-terkephaz-110x120.indd 1 2019. 07. 01. 15:07

7


8

ZALAEGERSZEG UTCANÉVJEGYZÉKE:

Ady Endre u. 16/G9-10

Áfonya u. 12/B6

Akácfa sor 12/D9, 13/D8-9

Akácfa u. 15/J5

Akácos u. 18/H12

Alkotmány u. 17/EF9

Alsó-Avashegyi u. 23/J14-K13

Alsóerdei u. 17/E10-12

Alsójánkahegyi u. 17/G10-11

Andráshida u. 12/BC6

Apácai tér 17/F12

Apátfa u. 12/A5-B6

Arany János u. 16/FG9

Aranyeső u. 21/F15

Árnyas u. 16/D9

Árpád u. 17/G10

Átalszegett u. 17/F10-11

Avasárok u. 18/GH9

Avashegyi u. 23/J14

Babits Mihály u. 17/F11

Bajcsy-Zsilinszky tér 17/G10

Balassi Bálint u. 17/F10-11

Balatoni út 18/G9, 19/HK9

Bánya u. 18/G11

Baráth Ferenc u. 18/GH10

Barka u. 16/CD8

Baross Gábor u. 18/G10-H9

Bartók Béla u. 18/G11-12

Báthory István u. 18/H9-10

Batsányi János u. 17/FG9

Batthyány Lajos u. 14/G8-9

Bazitai u. 20/C16-D13

Becsali út 17/E10-12

Béke u. 13/E8

Békeligeti u. 16/G9

Belső Elkerülő u. 13/EF8

Belsőszeg u. 17/E10-11

Bem József u. 18/G11

Berek u. 12/CD6

Berzsenyi Dániel u. 18/GH9

Besenyő u. 22/H13-14

Bethlen Gábor u. 18/GH9

Bíbor u. 13/D8

Bíró Márton u. 16/G9-10

Bóbita u. 19/K8-9

Bocskai István u. 18/H9

Bodza u. 17/F12

Boglárka u. 22/G15

Bokor u. 21/EF16

Bokréta út 18/G11

Bor út 16/C11-D10

Borbély György u. 16/F9

Borostyán sor 17/F11-12

Botfa u. 23/HK15

Botfy Lajos u. 17/FG10

Bozsok-völgyi út 19/K11

Bozsoki u. 19/K9-10

Budai Nagy Antal u. 16/G8

Budai völgy 17/E12

Búzavirág u. 17/E9-10

Bükkfa u. 13/E7

Cédrus u. 21/F14

Ciklámen u. 17/F12

Cimpóhegyi u. 21/F16

Cinke u. 17/F12

Citromfű u. 13/D8

Czobor Mátyás u. 16/G10

Csácsi u. 19/K8-9

Csácsi-hegyi út 15/L8

Csáfordhegyi út 17/D12

Csalogány u. 17/F10

Csány László tér 16/G10

Csapási út 13/EF5

Csendes u. 16/F10

Cseresznyésszeri út 22/H13

Cserfa u. 12/D6

Cserhegyi út 17/E11-12

Csertán Sándor u. 17/EF10

Csiga u. 19/L9-10

Csilla u. 19/K9

Csillagfény u. 13/F6

Csillagfürt u. 12/C8

Csillagh tér 12/D6

Csillagvölgy u. 13/F7

Csörge u. 22/GH13

Csutor Imre u. 17/F12

Dalos u. 16/D9

Damjanich u. 15/K8

Deák Ferenc tér 16/G9

Déryné u. 17/F10

Diófa u. 13/E5

Diós u. 18/H11, 19/H11

Dísz tér 16/G9

Dobó Katica u. 16/G10

Domb u. 19/K9

Dombalja u. 19/KL9

Dombos u. 16/C9

Dózsa György u. 13/F8-9

Dr. Jancsó Benedek u. 11/H5,

14/H5, 15/H5

Dr. Pais Dezső u. 17/E10

Dukai Takács Judit u. 12/C6

Ebergényi út 16/C10-D9, 17/D9-E8

Égerfa u. 12/D6

Egerszeghegyi út 16/CD10,

17/DE10

Egervári út 11/H4, 14/H5-6

Egry József u. 17/E10

Enikő u. 19/H11

Eötvös József u. 16/G9

Építők útja 17/F12

Erdész u. 17/F10-11

Erdőalja u. 21/E14

Erkel Ferenc u. 17/F11-G10

Erzsébethegyi út 16/A11-B9

Estike u. 12/B6

Esze Tamás u. 22/H13-14

Európa tér 16/G9

Fácános u. 13/E5

Fagyöngy u. 16/D10

Fakopáncs u. 13/F6

Falumúzeum u. 13/E8

Farkas Dávid u. 18/GH10

Fay András u. 17/F11-G10

Fecske u. 16/FG10

Fehérhegyi u. 23/K13-15

Fejér György u. 17/F11

Feketerigó u. 21/E14

Felsődűlő u. 16/C10-D9

Felsőerdő u. 15/H6-J5

Feltáró u. 21/FG15

Fenyő u. 18/H9

Fenyvesalja 13/D8

Flamingó u. 13/F6

Flórián u. 16/G9

Folyondár u. 16/CD10

Forrás u. 21/EF14

Futrinka u. 17/E12

Fuvar u. 11/F4

Fügefa u. 21/F13

Fürdő sétány 13/E6

Fürdő u. 13/E6

Füzike u. 14/G7

Gábor Áron u. 12/CD6

Gábor Miklós u. 16/G9

Gálafeji u. 21/E14-F15

Galagonya köz 21/F13

Galamb u. 16/G8

Gárdonyi Géza u. 17/F9

Gasparich Márk u. 17/E10-F8

Gát u. 12/C6-7

Gazdaság u. 12/BC6

Gébárti út 12/C6-F7

Gerle u. 12/C8

Gesztenyési u. 23/J15-K13

Gévahegyi út 18/GH12, H11

Gévavölgyi út 18/H10-11

Gógánhegyi út 16/BC11

Gógánvölgyi u. 12/D8-9

Goldmark u. 17/F10

Gólyadomb u. 14/G7

Gólyahír u. 19/K9

Göcseji Pataki Ferenc u. 17/F11-12

Göcseji u. 17/FG10

Gönczy Ferenc u. 18/G10

Gyár u. 13/E8

Gyík u. 12/C8

Gyimesi u. 17/F11

Gyöngyvirág út 17/E11-12

Gyümölcsös u. 17/E11

Hajnal u. 17/F11

Hajnalcsillag u. 17/D10

Hajnóczy József u. 13/E5

Halom u. 19/JK9

Harangvirág u. 19/K9

Harmat u. 12/D8

Hársas út 17/D11

Hársfa u. 13/E8

Határjáró u. 17/F12

Hatházi u. 10/B3-5

Havasigyopár u. 21/F15

Hegyalja u. 17/F10-11

Hegybíró u. 17/D10

Hegyi út 22/GH14

Hegyközség u. 17/E9-10

Hegyoldal u. 17/E10

Helikon u. 13/E8

Hétvezér u. 15/K8

Hevesi u. 19/H10-11

Hock János u. 12/C7, 13/DE8

Hoffhalter Rudolf u. 16/F10

Hold u. 21/F14

Holló u. 15/K8

Holub József u. 18/GH10

Homoktövis u. 19/K9-L10

Honvéd u. 16/G10-H9

Hosszú-Jánka 21/F12-13

Hóvirág u. 17/E10-11

Hunyadi János u. 16/G10

Ifjúság útja 17/F11

Ilosvai u. 13/E6-7

Irinyi János u. 13/F7

Iskola köz 16/G9

Iskola u. 12/C6

Ispotály köz 16/G9

Izzó u. 17/E11

Jákum Ferenc u. 16/G8-9

Jánkahegyi út 17/F11-G10

Jászai Mari u. 17/F11

Jázmin u. 21/F14-15

Jedlik Ányos u. 13/F7

Jegenyés u. 12/CD6

Jégmadár u. 13/F7

Jókai Mór u. 16/F9

József Attila u. 17/G10

Juhász Gyula u. 18/G10-H12

Kabók Lajos u. 13/F8

Kakukkfű u. 14/G7

Kanizsai u. 19/H11

Kápolnahegyi út 17/D11-E10

Kápolnaszer 12/B8-9

Karácsony Sándor u. 13/E8

Karácsony-hegyi út 19/K11

Kaszaházi sétány 14/G8

Kaszaházi út 14/G7-8

Kaszás u. 16/D9

Katica u. 12/C8-9

Katona József u. 18/G11

Kazinczy Ferenc u. 16/GH10

Kazinczy tér 16/G9

Kelemen Imre u. 16/G9

Kerámia u. 16/G9

Keresztes u. 21/F13

Keresztury Dezső tér 16/G9

Kert u. 16/F8-G9

Kertész u. 13/F8

Kikelet u. 17/FG11

Kilátó u. 21/D12

Kinizsi Pál u. 18/G11-H9

Király u. 13/F7

Király-Horhos 17/E11

Kis u. 16/G8

Kisbükk dűlő 16/D12

Kisbükki út 20/C13

Kiscsarit u. 16/D10-11

Kiserdei út 14/GH7

Kisfaludy Sándor u. 16/FG9

Kishegyi út 17/DE10

Kispálhegyi u. 17/E9-10

Kispest u. 17/E10-F9

Klapka György u. 19/K8-9

Kodály Zoltán u. 17/E10

Kossuth Lajos tér 16/G9

Kossuth Lajos u. 16/G9-10

Kosztolányi Dezső tér 16/G9

Kosztolányi Dezső u. 16/G9-10


9

Kovács Károly tér 16/G9

Kökény u. 17/E10-11

Kölcsey Ferenc u. 16/G8

Könyök u. 16/G8-9

Kőris u. 21/F13-G12

Körmendi út 12/B5-C7

Kövecses u. 12/D6-7

Köztársaság útja 17/E12-G10

Krókusz u. 22/G15

Kukorica u. 23/J16

Kút u. 18/G11

Kutasi u. 12/C6

Kutilapi u. 22/H13-14

Külső Kórház u. 11/H5, 14/H5,

15/H5, HJ5

Landorhegyi út 17/E10-F9

Lankás u. 17/D9

Leander u. 21/F13

Lehel u. 17/F11

Lejtős u. 21/E14

Lépcsősor u. 17/F10

Levendula u. 14/G7-8

Liget u. 12/B6

Ligetszépe u. 21/F15

Liliom u. 18/G12

Liszt Ferenc u. 17/F10-11

Lőrinc barát u. 17/F9

Lőtéri u. 16/D8

Lukahegyi út 21/F14-G13

Madách Imre u. 17/EF10

Madárbirs u. 19/L9

Magasbükk u. 20/C12-13

Majori u. 16/B11

Május 1. u. 17/G10

Málnás u. 13/E6-7

Malom sétány 14/G8

Malom u. 13/E7-8

Mandulás u. 16/C11

Margaréta u. 16/G10

Martinovics u. 13/E5

Mártírok útja 16/G9-10

Mátyás király u. 17/G10

Meggyfa u. 17/E10

Meredek u. 17/E11

Mérleg tér 16/G8

Mészáros Lázár u. 17/F11

Mező u. 19/JK9

Mikes Kelemen u. 17/FG9

Mindszenty József tér 16/G9

Mókus u. 17/F11

Móra Ferenc u. 13/E8

Móricz Zsigmond u. 18/G11

Mosoly u. 17/E11

Mozi köz 16/G9

Munkácsy Mihály u. 16/G8-9

Mura u. 13/E8

Muskátli u. 13/E8

Nagycsarit u. 16/B12-C11

Napkelet u. 17/F12

Napnyugta u. 15/L8

Napsugár u. 17/F10-11

Nárcisz u. 21/F15

Nefelejcs u. 13/F8

Nekeresdi út 14/H6

Nemzetőr u. 17/F11-12

Neszele út 13/E7

Nimród u. 20/C15

Novák Mihály u. 12/B6

Nyár u. 17/E9

Nyári-hegyi út 19/L8-9

Nyerges u. 19/K8-9

Nyíres u. 12/C6

Október 6. tér 16/G8

Ola u. 13/EF8

Olajfa u. 21/E14

Olajmunkás u. 17/F11-G10

Orgona u. 13/E5

Orsolya tér 18/G11

Orsolya u. 17/G10-11

Ölyvesfalvi u. 19/J9

Ördöngős völgy 17/F12

Öreghegyi út 21/F14-G15

Öregszívhegyi u. 17/E10

Őrház u. 15/JK5

Ősz u. 17/E10

Öveges József u. 12/C6

Pacsirta u. 19/K9

Pálóczi Horváth Ádám u. 17/F11

Panoráma tér 14/G7-8

Paperdő u. 11/E4-5

Patak u. 13/E5

Páterdombi u. 18/H10

Patkó u. 19/K9

Pázmány Péter u. 16/G9

Perczel Mór u. 18/G11

Perlaki u. 13/E8

Peteki-hegyi u. 19/L8-9

Pételi-hegyi út 19/L9-10

Petőfi Sándor köz 16/G9

Petőfi Sándor u. 16/GH9

Petúnia u. 12/C8

Piac tér 16/G8-9

Pillangó u. 19/HJ10

Pincesor u. 17/D9

Pintér Máté u. 16/F9

Pipahegyi u. 18/H10, 19/H10

Pityke u. 21/F16-G15

Pitypang u. 13/E6

Platán sor 17/E8-F10

Posta u. 22/G12-16

Pózva u. 14/H7, 15/H6-J5

Puskás Tivadar u. 17/EF9

Püspöki Grácián u. 17/F9

Radnóti Miklós u. 18/GH10

Rákóczi Ferenc u. 13/F8-G9

Rét u. 12/D6-7

Rigó u. 13/E5

Rómer Flóris u. 15/K8-9

Rozmaring u. 12/D8, 13/D8

Rózsa u. 13/E8

Rózsadombi u. 22/G15

Rózsafa út 16/CD10

Rózsás u. 23/JK15

Rózsavölgyi u. 14/G7-8

Rövid-Jánka 21/F12-13

Ságodi út 13/E4-G8

Sas u. 17/F11

Sashegyi u. 19/HJ10

Síp u. 16/G9

Sólyom u. 12/B8-9

Sövény u. 21/F14

Speditőr u. 14/H6-7

Sport u. 19/H9-J10

Stadion u. 16/G8-9

Stromfeld Aurél u. 17/F10-11

Sugár u. 21/E14-F13

Sütő u. 16/G9

Süveges u. 19/L10

Szabadság u. 19/K10-11

Szajkó u. 18/H11

Szállítók útja 18/G12

Szarkaláb u. 17/D9-10

Szarvas u. 15/L7-8

Százszorszép u. 21/F15

Széchenyi tér 16/G9

Szeder köz 19/H11

Szederik út 17/D10-E9

Szegfű u. 16/GH10

Szeglet u. 16/G8

Szekeresvölgyi u. 16/CD8

Szélhordta út 12/C8-9

Szellőháti u. 13/F5

Széna tér 21/F14

Szendrey Júlia u. 13/E8

Szent István u. 12/C6

Szent László u. 17/G10-11

Szentmártoni u. 12/D6-7

Szeretet u. 21/F14

Szilágyi Erzsébet u. 13/F8

Szilvás u. 13/E5

Szirom u. 16/C9

Szivárvány tér 19/K9

Szívhegyi út 17/E10

Szó köz 15/K8

Szőlőhegyi út 12/B8-9

Szőlőskert u. 21/F13-G12

Szövetkezet u. 22/H14

Szüret u. 17/E10

Takarék köz 16/G9

Táncoslapi u. 16/C11-12

Táncsics Mihály u. 16/G10

Tavasz u. 13/E8

Tél u. 19/L9

Telekalja u. 13/E5

Temető u. 13/EF5

Termál u. 13/EF6

Teskándi út 12/BC7

Tó u. 13/E5

Toldi Miklós u. 18/H9

Tomori Pál u. 16/G10

Tompa Mihály u. 16/G9

Toposháza u. 20/C15-16

Tóth Árpád u. 18/G11

Tölgyfa u. 12/CD6

Tőzike u. 18/G12

Tuja sor 22/G15

Tulipán u. 18/G10

Tücsök u. 14/G7

Tündér u. 16/D10

Tüttő György u. 19/J9

Új u. 11/E4

Újhegyi út 12/C7-9, 16/B11-C8

Űrhajós u. 17/EF10

Vadrózsa u. 17/D10-11

Vadvirág u. 12/C6

Vágóhíd u. 13/F8

Vajda Lajos u. 17/EF11

Vakaroshegyi út 21/F14

Válicka u. 19/JK9

Várberki u. 23/H14-15

Vári-kút u. 15/L8

Varkaus tér 17/F11

Várkör u. 16/G8-9

Városvég u. 12/D8

Vásártér u. 14/G8

Vass Lajos u. 16/D10

Vasút u. 15/JK5

Vasvári Pál u. 13/E5

Verőfény u. 14/G7

Viola u. 13/E5

Virág Benedek u. 16/F9

Virágszer u. 16/B11-C9

Virágzó mező u. 14/G5-H6

Vizslaparki út 16/F10-G9

Volán u. 18/G12

Vorhotai u. 12/B7-C8

Völgyi út 12/B9-C7

Vörösmarty Mihály u. 16/FG9

Wlassics Gyula u. 16/H9

Zala u. 14/GH8

Zalagyöngye u. 17/E10

Zalai Tóth János u. 18/H10

Zárda u. 17/G10

Závodszky István u. 16/F10

Zengő u. 17/D9

Zölderdő u. 19/K10-11

Zrínyi Miklós u. 17/G10-12

Zsák u. 21/F16

A KALAUZBAN SZEREPLŐ

SZOLGÁLTATÓK, CÉGEK FRISS

AJÁNLATAIT KERESD A WEBEN!


I

I

I

I

I

II

10

B

C

D

E

1

F e n y Œ s í - d ? l ∏

2

R o s s z l a k i - d ? l ∏

3

R e p t é r

Hatház

Zalaegerszeg-

Andráshida

repülŒtér

Hatházi u.

S z e n t m á r t o n i - d ? l ∏

Hideg-major

I

I

I

I

I

I

B é k e h á z a

ZALAEGERSZEG

Bekeháza

4

Kövecses és hosszúakid?l∏

I

I

I

K i s b é k e h á z a

M á s s á g o d

Szentmártoni-p.

T e l e k i - d ? l ∏

5

Hatházi u.

K ö v e c s e s

76

B

E65

C

D

E


u.

11

F

G

H

1

F e l s ∏ - e r d ∏

2

Viola

Új

Paperd∏

Ált. isk.

u.

u.

Káp.

Fácános

u.

Rigó

u.

Orgona u.

Diófa u.

Ságodi

Patak u.

Ságodi

Szilvás u.

u.

út

u.

út

Telekalja u.

Csapási út

Temet∏ u.

Ságodi

út

N a g y e r d e i - d ? l ∏

Ságod

Szell∏háti

u.

T e k n ∏ s - t á b l a

Fuvar u.

76

E65

C s a p á s i - d ? l ∏

Temet∏ u.

F

Északi Ipari

Park

R i t k a i - d ? l ∏

ZalaZone

0 200 400m

1:20000

G

Virágzó mez∏

Nekeresdi-ér

N e k e r e s d i - e r d ∏

Egervári

HŒsi

temetŒ

74

út

Egervári út

Dr. Jancsó Benedek u.

Szociális

Otthon

H

5

3

4

Ideggyógyintézet

Küls∏ Kórház u.

Egészségügyi

Gyermekotthon

Küls∏

Kórház u.


I

I

u.

Gát

út

I

12

A

B

C

Szentmártoni-p.

5

I

I

I

I

I

C s á r - m e l l é k

T e l e k i - d ? l ∏

Hatházi u.

K ö v e c s e s

76

E65

Hatházi u.

Rózsa u.

F e l s ∏ - r é t

Rigó u.

R é t - d ? l ∏

6

7

Ált. isk.

Rákóczi F. u.

8

Pet∏fi Sándor

9

u.

Toldi Miklós

Vadalmás

Csukás-pat ak

A l s ó - r é t

Andráshida

vá.

Május 1.

u.

u.

Temet∏

Mátyás

király u.

u.

Zala

Sport u.

Apátfa

Apátia

TESKÁND

Rákóczi F.

Róm. kat.

templom

u.

A

Virág

Virág u.

Pet∏fi Sándor

Május 1. u.

u.

Hajnal u.

Apátfa

u.

F e l s ∏ m e z ∏

Harangláb

Andráshida u.

T ü s k é s

Szent István

u.

u.

Körmendi

Gazdaság

Panoráma

u.

M e l e g - m á l

Szentmihályfai-patak

Aquamarin

u.

Virágszer

Völgyi út

lakópark

út

Sz∏l∏hegyi

Áfonya

Róm. kat.

templom

400 éves

gesztenyefa

B

u.

Estike u.

u.

Erzsébethegyi

út

Völgyi

Liget u.

út

Sz∏l∏hegyi

Kápolnaszer

F a l u - r é t

Teskándi

Novák Mihály u.

Szent Erzsébet

kápolna

Sólyom

u.

Erzsébethegy

Öreghegy

Novák Mihály u.

Vorhotai

u.

Szent

Szent István u.

Ú

Körmendi

István u.

Gazdaság

Andráshida

út

út Kápolnaszer

Vorhotai

Völgyi

Nyíres

Iskola u.

Ált. isk.

Andráshida u.

T o m p a

jhegyi út

Újhegyi út

u.

Sziromu.

út

Gyík

u.

Vorhota

Katica u.

u.

Újhegyi út

u.

Gát u.

Szek eresvölgyi

u.

Kutasi u.

út

Petúnia u.

C i n k e

Gerle u.

József u.

Öveges

Dukai

Takács J. u.

Gábor Áron u.

Zala

P ü s p ö k - r é t

S z e k e r e s -

C

v ö l g y

Virágszer

Berek u.

Vadvirág u.

Jegenyés

Gébárti út

u.

Csillagfürt

u.

Szentmártoni u.

Tölgyfa u.

Gébárt

Hock János u.

Barka

út

Szélhordta

u.

Csillagh

tér

u.

Rét

u.

Szentmártoni

Kövecses

u.

Cserfa u.

u.

Gógánvölgyi

Cserfa u.

Cserfa

u.

Városvég u.

u.

u.

Égerfa u.

Rozmaring

Gógánhegy

Árnyas

u.

u.

Harmat u.

Akácfa sor


I

Csillagvölgy

13

D

E

Viola

Paperd∏

Ált. isk.

u.

Káp.

Fácános

u.

Rigó

u.

Patak u.

Szilvás u.

Tó u.

u.

Ságodi

Orgona u.

Ságodi út

Telekalja u.

Csapási út

Temet∏ u.

Ságodi

Ságod

út

u.

F

C s a p á s i - d ? l ∏

Temet∏ u.

Északi Ipari

Park

R i t k a i - d ? l ∏

G

5

Diófa u.

Martinovics u.

Vasvári

Pál u. Hajnóczy

J. u.

Szell∏háti

út

0 200 400m

1:20000

Pitypang u.

Fürd∏

sétány

K ö n n y ? - s ? r ?

TermálfürdŒ

I

Fürd∏ u.

I

I

I

Ilosvai

u.

Flamingó

u.

u.

Ságodi

Fakopáncs u.

Ságodi

Ipari

Park

Ságodi út melletti d?l∏

6

Aqua City

Termál

Csillagfény

Csillagfény

u.

út

Gébárti-tó

Kézmıvesek

háza

Málnás u.

S á g o d a l j a

Boldogasszony kápolna

H a t h o l d i

Ságodi

Új

köztemetŒ

Bíbor u.

Rozmaring u.

Rozmaring

Akácfa

D

u.

Citromf?

u.

Fenyvesalja

L∏téri u.

Városi

LŒtér

sor

Gébárti út

Ebergényi út

Gébárti szoborpark

Z a l a - r é t

Gyár u.

Tavasz

u.

Hársfa

u.

Szendrey Júlia u.

Ebergényi

Helikon u.

Rózsa

u.

Móra

Mura

u.

Muskátli

u.

F. u.

Malom

Karácsony

S. u.

Gokart

pálya

M o g y o r ó s

a l j a J ó l é t i e r d ∏

u.

u.

Perlaki u. Perlaki

u.

Bükkfa u.

u.

Béke u. Béke

Ilosvai

Pénzügyi és

Számviteli

FŒiskola

u.

Malom u.

Hock János u.

Neszele út

Ola

Zalaegerszeg-

Ola vá.

Falumúzeum

u.

Irinyi János

Ola

u.

Jedlik Ányos u.

Jedlik Ány os u.

Kabók L. u.

Kertész u.

u.

Gébárti

Bels∏ Elkerül∏ u.

Koltói Annatelep

E

Göcseji

Falumúzeum

út

Alkotmány u.

Király u.

K a s z á l ó

Fatemplom

Szilágyi E.

Platán sor

u.

PENNY

Gasparich

Márk u.

út

Nefelejcs

u.

B a k a c s

Neszele

Jégmadár u.

GÉPJÁRMŰTECHNIKA

KERAM-QUALITY KFT.

Ifjúsági

Sportbázis

Gasparich Márk u.

INTERSPAR

u.

Kölcsey

Ferenc

Gimn.

Vágóhí d

u.

Rákóczi Ferenc

Ferences

temp. és

kolostor

P a p - h a r a s z t

Kert

Virág Benedeku.

Püspöki

Grácián u.

Gárdonyi G. u.

Batsányi János u.

L∏rinc barát u.

F

Dózsa György u.

Kaszaháza

Jókai Mór u.

Zala

Pintér Máté u.

Arany János

út

Malom

sétány

u.

Panoráma tér

u.

Ságodi

Rózsavölgyi

Zala

u.

u.

Kiserdei út

Levendula u.

Csónakázó-tó

Kaszaházi

stny.

u.

Jákum Ferenc

Mártírok útja

SPAR

Kakukkf?

Füzike u.

Batthyány L. u.

Kazinczy tér

Ady E. u.

Ságodi

u.

Kiserdei

G

út

Kaszaházi

út

Széchenyi

tér

Kovács K.

www.huber-maps.com

Tücsök

u.

Ver∏fény

Vásártér

u.

Zala u.

tér

út

Vásártér u.

út

7

8

ZTE-

Stadion

u.

Zala u.

u.

Október 6.

tér

9

Kis u.


I

Csillagvölgy

u.

14

5

6

Fürd∏

sétány

E

Viola

Aqua City

K ö n n y ? - s ? r ?

I

Paperd∏

Ált. isk.

u.

I

Káp.

TermálfürdŒ

I

u.

Fácános u.

Rigó

u.

Patak u.

Szilvás u.

Tó u.

Orgona u.

Diófa u.

Vasvári Pál u.

Fürd∏ u.

I

Ságodi

Martinovics u.

Ilosvai

út

Telekalja u.

Csapási út

Temet∏ u.

Ságodi

Hajnóczy

J. u.

Pitypang u.

Ságod

Termál

út

Szell∏háti

u.

Csillagfény

u.

u.

Flamingó

u.

Csillagfény

u.

Ságodi

Fakopáncs u.

F

C s a p á s i - d ? l ∏

Ságodi

Ipari

Park

Temet∏ u.

R i t k a i - d ? l ∏

Ságodi út melletti d?l∏

út

G

Virágzó mez∏

Nekeresd

Virágzó mez∏ u.

HŒsi

temetŒ

Nekeresdi

út

Egervári út

Egervári út

Dr. Jancsó B.

Szociális

Otthon

Egészségügyi

Gyermekotthon

Küls∏

Kórház

Nagypáli-p.

Nekeresdi

Málnás u.

Virágzó mez∏

S á g o d a l j a

Boldogasszony kápolna

Gébárti út

Gyár u.

Tavasz

u.

Hársfa

u.

Szendrey Júlia u.

7

Z a l a - r é t

Rózsa

u.

8

Ebergényi

9

Móra

Mura

u.

Muskátli

u.

F. u.

Malom

Karácsony

S. u.

Gokart

pálya

J ó l é t i e r d ∏

u.

u.

Perlaki u. Perlaki

E

u.

Bükkfa u.

u.

Béke u. Béke

Ilosvai

Pénzügyi és

Számviteli

FŒiskola

u.

Malom u.

Neszele út

Zalaegerszeg-

Ola vá.

Falumúzeum

u.

H a t h o l d i

Irinyi János

Ola

u.

Jedlik Ányos u.

Jedlik Ány os u.

Kabók L. u.

Kertész u.

u.

Gébárti

Bels∏ Elkerül∏ u.

Koltói Annatelep

Göcseji

Falumúzeum

Ola

út

Alkotmány u.

Király u.

K a s z á l ó

Fatemplom

Szilágyi E.

Platán sor

u.

PENNY

Gasparich

Márk u.

út

Nefelejcs

u.

B a k a c s

Neszele

Jégmadár u.

Ifjúsági

Sportbázis

Gasparich Márk u.

INTERSPAR

u.

Kölcsey

Ferenc

Gimn.

Vágóhí d

u.

Rákóczi Ferenc

Ferences

temp. és

kolostor

Ságodi

P a p - h a r a s z t

Kert

Virág Benedeku.

L∏rinc barát u.

Gárdonyi G. u.

F

Püspöki

Grácián u.

Dózsa György u.

Jókai Mór u.

Zala

Batsányi János u.

Pintér Máté u.

út

Malom

sétány

Arany János

u.

Panoráma tér

u.

Ságodi

Rózsavölgyi

Zala

u.

u.

Kiserdei út

Levendula u.

Csónakázó-tó

u.

Jákum Ferenc

Mártírok útja

Kiserdei

SPAR

Kakukkf?

Füzike u.

Batthyány L. u.

Kazinczy tér

Ady E. u.

Ságodi

Kaszaházi

stny.

u.

út

Kaszaházi

út

G

Széchenyi

tér

Új köztemetŒ

Kovács K.

Tücsök

u.

Ver∏fény

Vásártér

u.

Zala u.

tér

út

Vásártér u.

u.

Gólyadomb u.

u.

út

Stadion u.

Stadion u.

u.

Lukoil

Kaszaháza

Zala u.

ZTE-Sporttelep

ZTE-

Stadion

Október 6. tér

Kis u.

Balatoni

Kinizsi

út

Zala u.

Pózva u.

P. u.

Toldi M.

u.

u.

Spedit∏r

S z á r a z -

Berzsenyi Dániel u.

Báthory I. u.


u.

I

I

I

I

I

I

I

15

H

J

K

L

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Akácfa

I

I

I

I

u.

u.

Küls∏ Kórház

Ideggyógyintézet

Kórház

Imaház

Pózva

u.

Vasút u.

Pózva

u.

u.

˝.

Orház u.

Vasút u.

Vasút u.

Zala

5

F e l s ∏ - e r d ∏

Őrház

Fels∏erd∏ u.

Pózva

u.

Pózvai-patak

N a g y - r é t

A l s ó - b e r e k

6

S z a b a d - c s á c s

0 200 400m

1:20000

F e k e t e - é r

d o m b

74

H

76

Szennyvíztisztitótelep

út

E65

TESCO

PARK CENTER

BEST MART

Sport

u.

T ö l l e s

Z a l a k ö z

LIDL

Zala

DECATHLON

P a r k -

e r d ∏

PRAKTIKER

J

Vér-major

Fels∏-Válicka

Tütt∏ György

u.

Holt-Zala

Vérmalom

Halom

u.

Nagypáli-p.

Damjanich

Hétvezér u.

Szó köz

Bóbita u.

Csilla u.

K ú t r é t i - d ? l ∏

Lőrincz Autóbontó

Csács

Csácsi u.

Csácsi u.

Domb

K

Nyerges u.

Csácsi

u.

Nyerges u.

Templom

Szivárvány

tér

Patkó u.

u.

Klapka György u.

Gólyahír

u.

Ált. isk.

u.

Holló

u.

Patkó

u.

Rómer Flóris u.

Harangvirág u.

Napnyugta u.

Csácsi-hegyi

Nyári-hegyi

út

Dombalja u.

Madárbirs

Szarvas

út

Dombalja

u.

Csács-hegy

u.

L

u.

u.

Vári-kút

Káp.

u.

Cser-hegy

Peteki-hegyi

9

7

8

www.huber-maps.com


út

u.

d?l∏

16

Rákóczi F. u.

Rigó u.

8

Pet∏fi Sándor

u.

Május 1.

Vadalmás

Csukás-pat ak

u.

A

Virág u.

Szent István u.

Virágszer

Völgyi út

B

Völgyi út

400 éves

gesztenyefa

út

Sz∏l∏hegyi

Kápolnaszer

Erzsébethegy

Szent Erzsébet

kápolna

Sólyom

u.

Kápolnaszer

Ú

Vorhotai

Vorhota

u.

jhegyi út

Katica u.

Újhegyi

út

C

Gerle u.

Szek eresvölgyi

S z e k e r e s -

v ö l g y

Virágszer

Barka u.

u.

Csillagfürt

u.

út

Szélhordta

u.

Rozmaring

Gógánhegy

Gógánvölgyi

u.

u.

Harmat u.

9

Csonttetó´

10

11

F e l s ∏ m e z ∏

út

Erzsébethegyi

Szenterzsébethegy

Sz∏l∏hegyi

Erzsébethegyi út

Ú j h e g y - o l d a l

K i s m e z ∏

Öreghegy

Szenterzsébethegy

út

Újhegyi

Virágszer u.

Majori

Újhegyi út

Gógánhegyi út

Nagycsarit

Szirom u.

u.

Virágszer

u.

V i r á g s z e r

Újhegy

Ebergényi út

N a g y - c s a h i t

Ebergény

C s a r í t

Mandulás

u.

Dombos

Folyondár

Bor

Nagycsarit u.

Táncoslapi

u.

Szélhordta

u.

út

Fels∏d?l∏

út

Ebergényi

u.

Rózsafa út

út

Egerszeghegyi

K ö z é p s ∏ c s a r i t

Fagyöngy u.

Tündér

u.

u.

Vass

Akácfa sor

Árnyas u.

Kaszá s

u.

Dalos u.

u.

Lajos

Kiscsarit

u.

Kiscsarit u.

T á n c o s l a p i

12

Ady E. u.

Zrínyi Miklós u.

Rákóczi Ferenc u.

A

Csukás-patak

B

K e m e n

k

c é s

ú t

i e

Verebes árok

r d

Magasbükk

u.

Magasbükk

C

S z á l a s b ü k k

Kisbükk

K i s b ü k k


út

út

út

u.

Kökény

u.

Meggyfa

u.

Nyá r

Szüret u.

u.

u.

u.

17

Rozmaring u.

Rozmaring

K i s -

h e g y

út

Akácfa

u.

Hegybíró

Vadrózsa

u.

Citromf?

u.

Hársas

L∏téri u.

Szarkaláb u.

K i s c s a r i t

D

Lankás

Zeng∏ u.

u.

Jánkahegy

Pincesor

u.

Fenyvesalja

Városi

LŒtér

Szederik

út

sor

Hajnalcsillag u.

u.

Ebergényi út

út

Kishegyi

Egerszeghegy

Csáfordhegyi

Koltói Annatelep

Kisbükkdulo

´´ ´´

Kápolnahegyi

Gyár u.

Hársfa

u.

Szendrey Júlia u.

Kis-hegy

út

Bels∏sz eg

Tavasz

u.

Kispálhegyi

Móra

Mura

u.

Muskátli

u.

F. u.

Karácsony

S. u.

Gokart

pálya

Gasparich Márk u.

Szívhegyi

u.

Hóvirág

út

Malom

M o g y o r ó s

a l j a J ó l é t i e r d ∏

Egerszeghegyi

Kápolnahegyi

út

Kápolnahegyi

Ebergényi

Helikon u.

Hegyközség

út

Öregszívhegyi

Cserhegyi

Cserhegyi

Becsali út

u.

u.

út

Rózsa

u.

Hegyközség u.

Pénzügyi és

Számviteli

FŒiskola

Kaffka

Munkácsy M. M. Leánykoll.

Ipari Szakközépisk.

és Szakm.Int.

Ganz Ábrahám

Mıszaki Szakk.isk.

és Kollégium

Kovács K.

Fiúkoll.

Szívhegyi út

Király-Horhos

˝

u.

Madách

Osz u.

Hegyold al

Mosoly

Bels∏ Elkerül∏ u.

u.

u.

u.

Perlaki u. Perlaki

Landorhegyi út

I. u.

u.

Béke u. Béke

Kodály Z. u.

Zalagyöngye

u.

Meredek u.

u.

E

Hock János u.

Búzavirág

u.

Budai

völgy

Gyümölcsös

Budaivölgy

Hegyközség u.

Gasparich

Madách

Pais Dezs∏ u.

Dr.

park

Szennyvíztározó

Imre

Kispest

Kodály Z. u.

u.

Futrinka

u.

Göcseji

Falumúzeum

Gyöngyvirág út

Iz zó

Egry József u.

u.

Alsóerdei u.

Ola

út

u.

Budai völgy

munkás

Falumúzeum

u.

Landorhegyi út

SPAR

Kabók L. u.

Puskás T. u.

Csertán

S. u.

Becsali út

Ola

u.

u.

Kertész u.

Mıv.Közp.

és könyvtár

PTE

II. sz. Koll.

Fatemplom

Szilágyi E.

u.

PENNY

Nefelejcs

u.

Platán sor

Alkotmány

u.

Márk

Alsóerdei

u.

u.

Ifjúsági

Sportbázis

Gasparich Márk u.

Landorhegyi út

Déryné

Széchenyi I.

Mıszaki

Szakközépisk.

COOP

BölcsŒde

INTERSPAR

Kölcsey

Ferenc

Gimn.

LIDL

Gyimesi

Űrhajós

Átalszegett

Átalszegett

Vajda L. u.u.

Göcseji

Erdész

u.

Lépcs∏sor

Erdész

Gyimesi

u.

u.

u.

Balassi Bálint

u.

u.

Fejér György

u.

u.

Gárdonyi

u.

BölcsŒde

Lehel u.

Vágóhí d

Ferences

temp. és

kolostor

Vizsla-

Deák F.

Szakköz.isk.

Teleki Blanka

Leánykoll.

PENNY

MARKET

Varkaus

tér

u.

Kert

Virág Benedeku.

G. u

u.

u.

Goldmark

Kertváros

u.

Mókus

Köztársaság

Épít∏k útja

Hegyalja

Apácai

tér

u.

Ciklám en

Határjáró

u.

Liszt

Átalszegett

u.

Liszt F. u.

Stromfeld

A. u.

F. u.

Napsugár

u.

Platán sor

Erkel

Mészáros L.

u.

Ifjúság útja

u.

Jászai M. u.

Hajnal u.

Ált.

isk.

Vizslaparki

Závodszky Istvánu.

Hegyalja u.

Ferenc u.

Babits M. u.

Pálóczi Horváth Á. u.

Cinke u.

Bodza u.

F

Rákóczi Ferenc

Batsányi János u.

L∏rinc barát u.

Püspöki Grácián u.

Mikes Kelemen u.

útja

Nemzet∏r u.

Dózsa György u.

BölcsŒde

Göcseji Pataki

Köztársaság

F. u.

Csutor I. u .

u.

Jókai Mór u.

Arany János

Borostyán sor

útja

Sas

u.

Csendesu.

Csalogány

u.

u.

Hegyalja u.

Hosszú-Jánka

u.

Pintér Máté u.

út

Fecske

u.

Olaj-

Erkel Ferenc u.

Ördöng∏s völgy

Arany

Köztársaság

Fay András u.

Jánkahegyi

János

u.

u.

Pet∏fi S. u.

Május 1.

u.

u.

Mártírok

útja

útja

Olajmunkás u.

Május 1.

liget

Mátyás király u.

Als

út

ójánkahegyi

u.

u.

Bartók

u.

Jákum Ferenc

Zárda

Ady Endre u.

Zárda u. Orsolya

u.

Perczel Mór u.

Béla

SPAR

Göcseji u.

Kik elet u.

Napkelet u.

Kápolnahegy

Alsójánkahegy

J á n k a - h e g y

Csónakázótó

Bokréta út

Liliom

Mártírok

T∏zike u.

u.

Bartók Béla

útja

Ady Endre u.

Zala

Csány L.

tér

PTE

Eü.-tud. Kar

Állatkórház

és I. sz. Koll.

ÁNTSZ

CsecsmŒ-és

Gyermekotthon

Zalaegerszeg-

Ola vá.

Zalaegerszeg

vá.

Bajcsy-

Zsilinszky

tér

József A. u.

Árpád u.

Bem József u.

Orsolya

tér

Katona J. u.

G

Szent

László u. Szent László

Kút

u.

Móricz Zs.

Zrínyi

u.

Tóth Á.

u.

u.

Bánya u.

Szállítók útja

Volán u.

Batthyány L. u.

Kazinczy tér

Keresztúri

ház

u.

Kossuth Lajosu.

Széchenyi

tér

tér

Kovács K.

Kosztolányi

10

Zrínyi Miklós

9

Miklósu.

8

Becsalihegy

ZTE-

Stadion

Október 6.

tér

Koszt. D. tér

Dezs∏ u.

Juhász Gyula

u.

11

MOL

12

Kis u.

Kilátó u.

út

D

E

0 200 400m

1:20000

F

Hosszú-Jánka

Rövid-Jánka

K∏ris u.

Sz∏l∏skert u.

G

www.huber-maps.com


u.

Kökény

u.

Meggyfa

u.

Nyá r

Szüret u.

u.

u.

u.

u.

u.

I

I

I

I

I

I

18

Gyár u.

Tavasz

u.

Hársfa

u.

Szendrey Júlia u.

Kis-hegy

út

Bels∏sz eg

8

Ebergényi

9

Kispálhegyi

Móra

Mura

u.

Muskátli

u.

F. u.

Karácsony

S. u.

Gokart

pálya

Gasparich Márk u.

Szívhegyi

u.

Hóvirág

út

Pénzügyi és

Számviteli

FŒiskola

Kaffka

Munkácsy M. M. Leánykoll.

Ipari Szakközépisk.

és Szakm.Int.

Ganz Ábrahám

Mıszaki Szakk.isk.

és Kollégium

Kovács K.

Fiúkoll.

Szívhegyi út

Király-Horhos

11

12

˝

Malom

u.

Madách

Osz u.

Hegyold al

Mosoly

u.

u.

Perlaki u. Perlaki

Landorhegyi út

I. u.

Kodály Z. u.

u.

Zalagyöngye

u.

Meredek u.

u.

E

J ó l é t i e r d ∏

Búzavirág

Rózsa

u.

Becsali út

10

Budai

u.

völgy

Gyümölcsös

Budaivölgy

Bels∏ Elkerül∏ u.

Hock János u.

Béke u. Béke

Madách

Pais Dezs∏ u.

Dr.

u.

park

Szennyvíztározó

Imre

Kispest

Kodály Z. u.

Ola

Egry József u.

u.

út

Hegyközség u.

Csónakázótó

Becsalihegy

u.

Futrinka

u.

Göcseji

Falumúzeum

Gyöngyvirág út

Iz zó

Alsóerdei u.

Budai völgy

munkás

Falumúzeum

u.

SPAR

Kabók L. u.

Puskás T. u.

Csertán

S. u.

Landorhegyi út

Becsali út

Ola

Kertész u.

Mıv.Közp.

és könyvtár

PTE

II. sz. Koll.

Fatemplom

Szilágyi E.

u.

PENNY

Nefelejcs

u.

Platán sor

Alkotmány

u.

u.

Gasparich Márk u.

Alsóerdei

u.

u.

u.

Ifjúsági

Sportbázis

Széchenyi I.

Mıszaki

Szakközépisk.

COOP

BölcsŒde

INTERSPAR

Kölcsey

Ferenc

Gimn.

LIDL

Gyimesi

Űrhajós

Átalszegett

Átalszegett

Vajda L. u.u.

Göcseji

Erdész

u.

Gasparich Márk u.

Landorhegyi út

Déryné

Lépcs∏sor

Erdész

Gyimesi

u.

u.

u.

Balassi Bálint

u.

u.

Fejér György

u.

u.

Gárdonyi

u.

BölcsŒde

Lehel u.

Vágóhí d

Ferences

temp. és

kolostor

Vizsla-

Deák F.

Szakköz.isk.

Teleki Blanka

Leánykoll.

PENNY

MARKET

Varkaus

tér

u.

Kert

Virág Benedeku.

G. u

u.

u.

Goldmark

Kertváros

u.

Mókus

Köztársaság

Épít∏k útja

Hegyalja

Apácai

tér

u.

Ciklám en

Határjáró

u.

Liszt

Átalszegett

Liszt F. u.

Stromfeld

A. u.

F. u.

Napsugár

u.

u.

Erkel

Mészáros L.

u.

Ifjúság útja

u.

Jászai M. u.

Hajnal u.

Ált.

isk.

Vizslaparki

Závodszky Istvánu.

Hegyalja u.

Ferenc u.

Babits M. u.

Pálóczi Horváth Á. u.

Cinke u.

Bodza u.

F

Rákóczi Ferenc

Batsányi János u.

L∏rinc barát u.

Püspöki Grácián u.

Mikes Kelemen u.

útja

Nemzet∏r u.

Dózsa György u.

BölcsŒde

Platán sor

Göcseji Pataki

Köztársaság

F. u.

Csutor I. u .

u.

Jók ai Mór u.

Arany János

Borostyán sor

Jókai Mór u.

útja

Sas

u.

Csendesu.

Csalogány

u.

u.

Hegyalja u.

Hosszú-Jánka

u.

út

Fecske

u.

Zalaegerszeg

vá.

Bajcsy-

Zsilinszky

tér

Olaj-

Erkel Ferenc u.

Ördöng∏s völgy

Pintér Máté u.

Köztársaság

Fay András u.

Jánkahegyi

Arany János

u.

u.

Pet∏fi S. u.

Május 1.

u.

u.

Mártírok

útja

útja

Olajmunkás u.

Május 1.

liget

Mátyás király u.

Als

út

ójánkahegyi

u.

u.

Bartók

u.

Jákum Ferenc

Zárda

Ady Endre u.

Zárda u. Orsolya

u.

Perczel Mór u.

Béla

SPAR

Göcseji u.

Kik elet u.

Napkelet u.

Alsójánkahegy

Jánkahegy

J á n k a - h e g y

Bokréta út

Liliom

Bartók Béla

T∏zike u.

u.

Mártírok útja

Csány L.

tér

PTE

Eü.-tud. Kar

Állatkórház

és I. sz. Koll.

ÁNTSZ

CsecsmŒ-és

Gyermekotthon

Zalaegerszeg-

Ola vá.

József A. u.

Árpád u.

Bem J. u.

Orsolya

tér

Katona J. u.

Szent

László u. Szent László

Kút

u.

Móricz Zs.

Zrínyi

u.

Tóth

Á. u.

u.

Bánya u.

Szállítók útja

Volán u.

G

Batthyány L. u.

Kazinczy tér

Ady E. u.

Keresztúri

ház

u.

Széchenyi

tér

tér

Kovács K.

Kosztolányi

Zrínyi Miklós

Október 6. tér

Miklósu.

Dezs∏ u.

Kis u.

Balatoni

Pet∏fi S. u.

Juhász Gyula

u.

MOL

Bíró

Márton

Bíró Márton u.

Stadion u.

u.

Honvéd u.

Stadion u.

Kinizsi Pál u.

Toldi M.

u.

Bocskai István

u.

Bethlen G. u.

Feny∏

Báthory István u.

Wlassics Gy. u.

Avasárok u.

Baross Gábor

Magyar

Olajipari

Múzeum

Baráth Ferencu.

Zalai

Tóth J.

Kinizsi Pál u.

Juhász Gyula

Pál u.

Kinizsi

u.

Báthory

Farkas Dávid u.

Radnóti Miklós u.

Szegf?

ZTE-Sporttelep

Koltói Annatelep

ZTE-

Stadion

Kazinczy F.

Tulipán u.

Honvéd

Gönczy

F. u.

Holub József

Juhász Gyula

u.

u.

Baross Gábor

u.

u.

Kinizsi P.

Gévahegyi

Zala

u.

u.

Páterdombi

u.

u.

István

Baross Gábor u.

I I I I I

I I I

I I

I

I

u.

I

H

Berzsenyi Dániel u.

u.

Páterdomb

Pipahegyi

u.

Gévavölgyi út

Diós

u.

Szajkó

Akácos u.

út

Gévahegyi út

I

I

I

Sz∏l∏skert u.

E

F

Hosszú-Jánka

Rövid-Jánka

K∏ris u.

G

H


I

Televízió

Internet Mobil Telefon

201906-terkephaz-110x120.indd 1 2019. 07. 01. 15:07

I

I

I

I

I

u.

.

út

19

I

I

I

Pipahegyi

u.

út

I

I

Pipahegy

BEST MART

TESCO

PARK CENTER

S a she gyi

Pillangó

Pillangó u.

Sport u.

u.

Z a l a k ö z

LIDL

DECATHLON

u.

J

P a r k -

e r d ∏

ZALA PARK

PRAKTIKER

Balatoni

ALDI

Ölyvesfalvi u.

Gombi-Car

Autófényezési és

Ipari Festék Szaküzlet

Fels∏-Válicka

Tütt∏ György

u.

C s i l l a - d ? l ∏

M á n d i - r é t

Vérmalom

Halom

Válicka u.

Mez∏ u.

I

I

I

I

I

I

Mez∏ u.

u.

Damjanich

Hétvezér u.

Bozsoki

M á n d i Látó-hegy

M á n d i

Szó köz

Bóbita u.

Csilla u.

Csácsi u.

Csácsbozsok

u.

Csács

Csácsi u.

Domb

Bozsoki

Pacsirta

Nyerges u.

út

Szabadság

K

u .

Csácsi

u.

Nyerges u.

Templom

Szivárvány

tér

Patkó

u.

Patkó u.

Klapka György u.

Ált. isk.

u.

Holló

u.

Harangvirág u.

Gólyahír u.

u.

Bozsoki u.

Patkóu.

Bozsok

Rómer Flóris u.

76

Napnyugta

u.

Csácsi-hegyi

Nyári-hegyi

Homoktövis u.

Süveges u.

út

Madárbirs

út

Dombalja u.

Dombalja

Csiga

u.

Tél

Pételi-hegyi

u.

u.

L

u.

Pételi-hegyhát

u.

Káp.

u.

Cser-hegy

Peteki-hegyi

Vári-kút

8

9

10

Hevesi u.

u.

Szabadságu

Szeder

köz

Kanizsai u.

u.

Zölderd∏ u.

Enik∏ u.

I I I I

Gévahegy

I

I

74

E65

74

E65

Fels∏-Válicka

Víztisztító

F e l s ∏ - e r d ∏

H o m o l y a - h á t

Bozsok-völ gyi

út

Karácsony-hegyi

út

Bozsoki-hegy

0 200 400m

1:20000

11

12

J

Fert∏si-d?l∏

K

Karácsony-hegy

L

www.huber-maps.com


d?l∏

20

A

12

Ady E. u.

Zrínyi Miklós u.

Rákóczi Ferenc u.

B

K e m e n

k

c é s

ú t

i e

Verebes árok

r d

Magasbükk

u.

C

Magasbükk

Kisbükki út

S z á l a s b ü k k

Kisbükk

K i s b ü k k

TemetŒ

13

Arany J. u.

Dózsa Gy. u.

Hegyi u.

Szent Imre

templom

Pet∏fi S. u. KossuthLajos u.

Babosdöbréte

Újavaspuszta

F e n y v e s i

Bazitai u.

Vízvölgy

14

15

u.

Bazita

K ú t p a r t i

u.

Nimród u.

Tordahegy

16

Kökényesmindszent

Dalla I.-tanya

Toposháza

Diós tet∏

C s a l á n y o s

Motocross pálya

A

B

Bazitai

S z e l e f a

C


út

I

I

I

I

I

I

I

Lejt∏s

I

Széna

tér

út

Feu.

út

I

I

I

Tuja sor

21

D

Jánkahegy

Kisbükkdulo

´´ ´´

Csáfordhegyi

Kilátó u.

TV-torony

Becsali út

A z á l e á s - v ö l g y

Azálea Ház

Budaivölgy

E

Aranyoslapiforrás

Szennyvíztározó

Alsóerdei SzabadidŒs

és Ifjúsági Központ

Olajfa

Budai völgy

u.

Sugár u.

Feketerigó u.

Alsóerdei u.

Forrás

Erd∏alja u.

u.

u.

Forrás u.

A l s ó - e r d ∏

Épít∏k útja

u.

Gálafeji u.

Ciklámen

Szeretet u.

G á l l a f e j

Cinke u.

Bodza u.

Fügefa u.

Sugár

Vakaroshegyi

Cédrus u.

Sövény u.

Aranyes∏ u.

F

Leander u.

Gálafeji u.

Galagonya

köz

út

Hosszú-Ján ka

u.

Hold

Hosszú-Jánka

Keresztes u.

Lukahegyi út

Ördöng∏s völgy

Rövid-Jánka

Öreghegyi

K∏ris u.

Lukahegyi

u.

Gálafejmajor

Vakaroshegy

Péter-Pál-

Káp.

Öreghegyi

Sz∏l∏skert u.

Lukahegy

út

I

I

Szállítók útja

Volán u.

I

I

I

V í z á l l á s

Hegyi út

T é g l a s z í n i - d ? l ∏

Öreghegy

u.

Krókusz

Bartók Béla

u.

Sz∏l∏skert

G

u.

Zrínyi Miklós u.

MOL

12

13

14

Posta

Jázmin u.

Ligetszépe

ltáró u.

u.

Flextronics

15

Rózsadombi

Boglárka u.

Százszorszép u.

Havasigyopár u.

Posta

Búslakpuszta

I

I

I I

I

I

I I I I

B a g o d i - e r d ∏

u.

Nárcisz u.

Pityke

u.

Bazitai-patak

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Bokor u.

Cimpóhegyi u.

Zsák u.

u.

Cimpó-hegy

C s e r - h e g y

16

0 200 400m

1:20000

D

E

F

G

www.huber-maps.com


I

I

I

I

I I

I

I

I

Lejt∏s

I

Széna

tér

út

Feu.

út

I

Tuja sor

u.

Jánkahegy

Budaivölgy

12

Azálea

Ház

13

14

22

E

Aranyoslapiforrás

Szennyvíztározó

Alsóerdei SzabadidŒs

és Ifjúsági Központ

Olajfa

Budai völgy

u.

Sugár u.

Feketerigó u.

Alsóerdei u.

Forrás

Erd∏alja u.

u.

Épít∏k útja

u.

u.

Gálafeji u.

Ciklámen

Forrás u.

A l s ó - e r d ∏

Szeretet u.

G á l l a f e j

Cinke u.

Bodza u.

Fügefa u.

Sugár

Vakaroshegyi

Cédrus u.

Sövény u.

Aranyes∏ u.

F

Leander u.

Gálafeji u.

Galagonya

köz

út

Hosszú-Ján ka

u.

Hold

Hosszú-Jánka

Keresztes u.

Lukahegyi út

Ördöng∏s völgy

Rövid-Jánka

Öreghegyi

Lukahegyi

u.

Gálafejmajor

Vakaroshegy

Péter-Pál-

Káp.

Öreghegyi

K∏ris u.

Sz∏l∏skert u.

Lukahegy

út

I

I

Szállítók útja

Volán u.

I

I

I

V í z á l l á s

Hegyi út

T é g l a s z í n i - d ? l ∏

Öreghegy

u.

Krókusz

Bartók Béla

u.

Sz∏l∏skert

G

u.

Zrínyi Miklós u.

MOL

Posta

Csörge

Hegyi

Kutilapi u. Kutilapi u.

I

I I

I

I I I

I I I I I

Cseresznyésszeri

út

Szövetkezet

Esze Tamás

u.

Esze Tamás u.

út

Beseny∏ u.

FiúnevelŒ

Intézet

Beseny∏

u.

Beseny∏ u.

u.

I

H

Ált. isk.

u

.

I

I

Jázmin u.

15

Ligetszépe

ltáró u.

u.

Flextronics

Rózsadombi

Boglárka u.

Százszorszép u.

Havasigyopár u.

Posta

I

I

I I

I

I

I I I I

B a g o d i - e r d ∏

u.

Nárcisz u.

Pityke

u.

I

I

I

I

I

S z i g e t - d o m b

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Bokor u.

Cimpóhegyi u.

Zsák u.

u.

16

E

Cimpó-hegy

F

C s e r - h e g y

G

E65

74

Fels∏-Válicka

H


u.

I

I

23

I I I I

I

I

E65

J

K

L

74

Víztisztító

F e l s ∏ - e r d ∏

12

F e r t ∏ s i - d ? l ∏

Karácsony-hegy

C s e r e s n y é s - m e z ∏

Várberki

A l s ó - b e r e k

u.

Fels∏-Válicka

Ált. isk.

Hıvös-kastély

Botfa

u.

K ö n c z ö l - g y e p i

Botfa

Avashegy

Alsó-Avashegyi

u.

Avashegyi u.

Gesztenyési

Botfa

I I I I

I

Rózsás

Alsó-Avashegyi u.

I

u.

I

I

Egerszegi Márvány Kft.

u.

Gesztenyési

Fehérhegyi

u.

Rapács

u.

Öreg-hegy

B o k á n c s i - d ? l ∏

I

I I

I

I I

B o k á n c s i - e r d ∏

H a t v a n h o l d i e r d ∏

13

14

15

B o t f a i - l e g e l ∏

Ú j - m a j o r i - r é s z

Í r t á s

R ó z s á s

Kukorica

u.

0 200 400m

16

1:20000

J

K

L

www.huber-maps.com


Televízió

Internet Mobil Telefon

201906-terkephaz-110x120.indd 1 2019. 07. 01. 15:07

u.

24

u.

Vágóhíd

TemetŒ

Szakorvosi

rendelŒintézet

Kert

Rákóczi Ferenc

MıvelŒdési

Ház

Dózsa György u.

Batsányi János u.

L∏rinc barát u.

Püspöki Grácián u.

9

8

Mikes Kelemen u.

Jókai Mór u.

Arany János

Platán sor

SPAR

10

Átalszegett

Borbély

Gy. u.

Jókai Mór u.

u.

Holokauszt

emlékmı

Zrínyi M.

Gimnázium

Csány L.

Közgazdasági

Szakközépiskola

Pintér Máté u.

Vizslaparki

Závodszky István u.

POTE

Egészségügyi

FŒiskola

Liliom

szobor

Izraelita

TemetŒ

Martos Flóra

Kollégium

Fogyatékosok

Klubja

Ady Endre

Ált. Isk. és

Gimnázium

Földhivatal

Fedett

uszoda,

StrandfürdŒ

Pálóczi H. Á.

Zeneiskola

Május 1.

liget

Megyei Mıv. és

Ifjúsági Központ

Orvosi

Ügyelet

Káp.

Ref.

templom

SPAR

F G H

0 100 200m

F

1:10000

Virág Benedek u.

út

János

Arany

Botfy Lajos u.

Hoffhalter

Rudolf u.

Csendesu.

u.

u.

u.

Kert u.

Könyök

u.

Kelemen Imre u.

Flórián u.

Kerámia

Vizslaparki

út

Kisfaludy Sándor u.

Vizslaparki út

Pet∏fi Sándor

Czobor

M. u.

Olajmunkás u.

u.

Síp

Botfy Lajos

u.

u.

Munkácsy

Jákum Ferenc

Budai

Nagy Antal u.

M. u.

Kisfaludy Sándor u.

Pet∏fi S.

köz

Vörösmarty Mihályu.

Mártírok

Köztársaság útja

útja

u.

Könyök u.

u.

Mártírokútja

Tomori P.

u.

Mátyás király u.

Mérleg

tér

Piac tér

Süt∏

u.

Eötvös J. u.

Zárda

Szeglet

u.

Megyei

Könyvtár

Levéltár

Földhiv.

Autóbuszpu.

Hangversenyterem

(volt Zsinagóga)

Ady Endre u.

Ady Endre u.

Göcseji u.

Iskola k.

ZTE-

Stadion

Sportcsarnok

Dózsa-

Sporttelep

Városháza

Megyei

Kórház

Várkör u.

u.

Táncsics

Mihály u.

Ev.

templom

Várkör u.

Deák F.

tér

Tompa M. u.

Takarék köz

Gábor

M. u.

Kossuth

L. tér

Bíróság

Göcseji

Múzeum

tér

Tudomány

és Technika

Háza

Zalaegerszeg vá.

Városi

Sportcsarnok

Dózsa

György

Ált. Isk.

Vizsla-

IV. Béla

király szobra

park

Dózsaliget

Egészségügyi

Szakiskola

Békeliget

Mindszenty J. RendŒrfŒkapitányság

tér

Róm. kat.

pléb. templom

XV. sz-i

templomrom

COOP

Csány L.

tér

Tomori Pál

u.

Szent L. u.

Batthyány L. u.

Kazinczy tér

G

Kossuth Lajosu.

Széchenyi

tér

Dísz

Galamb

u.

Kölcsey F. u.

Mozi

köz

Ispotály

köz

Berzsenyi

D. u.

Európa

tér

Dobó K. u.

Keresztury

D. tér

Kis

Kosztolányi

Dezs∏ tér

Pázmány

P. u.

u.

Városi

RendŒrkapitányság

Megyeháza

Hevesi Sándor

Színház

MıvelŒdési

Központ

Pet∏fi Sándor u.

Hunyadi

J. u.

Zrínyi M. u.

tér

Kovács Károly

Október 6. tér

Kosztolányi D. tér

u.

Kosztolányi Dezs∏

Juhász Gyula u.

Pázmány P. u.

Békeligeti

Bíró Már ton

u.

Stadion u.

Bíró Márton u.

Zala Plaza

Berzsenyi Dániel u.

u.

Bocskai

István

u.

Bethlen G. u.

COOP

Kinizsi Pál

MezŒgazd. és

Élemiszerip.

Szakközépisk. és

SzakmunkásképzŒ Int.

Báthory István

Fazekasház, Kereskedelmi és

Kiállítóterem Vendéglátóipari

Szakközépisk. és

SzakmunkásképzŒ

Pál u.

Kinizsi

Avasárok u.

Wlassics Gy.

u.

Baráth Ferenc u.

Farkas Dávid

Radnóti Miklós u.

Szegf? u.

Kazinczy F.

Margaréta u.

Stadion u.

Balatoni út

Páterdomb

Honvéd

u.

u.

Honvéd u.

8

9

Kinizsi Pál u.

10

u.


25

KÖRNYEZETBARÁT

HULLADÉKKEZELÉS

„A FELELŐS HULLADÉKGAZDA”

Alcufer Kft.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 6.

Tel.: +36 92 598 481 • Fax: +36 92 598 482

E-mail: zalaegerszeg@alcufer.hu

Web: www.alcufer.hu


26

Freitag Cafe Kft.

GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA Kft.

GÉPJÁRMŰTECHNIKA Műszaki Szakértő Iroda Kft.

34 CÉGJEGYZÉK

Jakab János e.v.

CÉGJEGYZÉK

GOMBI-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Joó György Attila e.v.

KERAM-QUALITY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.

EGERSZEGI MÁRVÁNY Kőfaragó Kft.

LÉER-ZALA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

FUNDAMENT Plusz Kft.

LÖ-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Freitag Cafe Kft.

Lőrincz Autóbontó Kft.

GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA Kft.

S.I.S. Sonitus Industrial Solutions Kft.

GÉPJÁRMŰTECHNIKA Műszaki Szakértő Iroda Kft.

GOMBI-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SPRINT-TÜZÉP Kft.

Jakab János e.v.

SZ-TOTAL Műszaki Szolgáltató Kft.

Joó György Attila e.v.

KERAM-QUALITY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft.

LÉER-ZALA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

LÖ-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Lőrincz Tour-mix Autóbontó food Kft. Kft.

S.I.S.

TRIVET

Sonitus

Állatorvosi

Industrial

Kft.

Solutions Kft.

SPRINT-TÜZÉP Kft.

TUBÁLKAIN Fémipari Termelő és Kereskedelmi Bt.

SZ-TOTAL Műszaki Szolgáltató Kft.

Vectitor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

VOKSH Oktató, Szervező és Gépjárművezető képző Kft.

TARR Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

WINDOOR DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

Tour-mix food Kft.

TRIVET Állatorvosi Kft.

TUBÁLKAIN Fémipari Termelő és Kereskedelmi Bt.

Vectitor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

VOKSH Oktató, Szervező és Gépjárművezető képző Kft.

WINDOOR DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum

Jelmagyarázat:

SZOLGÁLTATÁS

IPAR

SZERVIZ

ÉPÍTŐIPAR

Jelmagyarázat:

SZOLGÁLTATÁS

A KALAUZBAN SZEREPLŐ

SZOLGÁLTATÓK, IPAR

CÉGEK FRISS

AJÁNLATAIT KERESD A WEBEN!

SZERVIZ

ÉPÍTŐIPAR

EGÉSZSÉGÜGY


Cafe Frei Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg

Szállítmányozás, Logisztika, IT

8900 Zalaegerszeg

Járműazonosítás

8900 Zalaegerszeg

Festék Szaküzlet, Karosszéria javítás, Autó- és ipari festés 8900 Zalaegerszeg

Mérlegkészítő, javító és forgalmazó

8900 Zalaegerszeg

Joó Építőanyag Kereskedés

9900 Körmend

Minőségi német és olasz burkolóanyagok

8900 Zalaegerszeg

Környezetbarát hulladékkezelés

8900 Zalaegerszeg

Építőipari tevékenység, Társasházi közös képviselet 8900 Zalaegerszeg

Márvány - Gránit - Mészkő

8900 Zalaegerszeg

Mezőgazdasági és Munkaruházati szaküzlet

8900 Zalaegerszeg

Betonacél-megmunkálás

8900 Zalaegerszeg

Canon - Kyocera hivatalos viszonteladó és márkaszerviz 8900 Zalaegerszeg

Cafe Frei Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg

Márkafüggetlen regisztrált autóbontó

8900 Zalaegerszeg

Szállítmányozás, Logisztika, IT

8900 Zalaegerszeg

S.I.S. Hajtástechnika Bolt

9700 Szombathely

Járműazonosítás

8900 Zalaegerszeg

S.I.S. Hidraulika Bolt

9900 Körmend

Festék Szaküzlet, Karosszéria javítás, Autó- és ipari festés 8900 Zalaegerszeg

Építő alapanyagok széles választéka

8900 Zalaegerszeg

Mérlegkészítő, javító és forgalmazó

8900 Zalaegerszeg

Tűzcsap ellenőrzés, Tűzi víztározók, Tűzoltó készülék, 8900 Zalaegerszeg

Joó

Tűz-

Építőanyag

és munkavédelem,

Kereskedés

Javító felszerelés, Szoftver

9900 Körmend

Minőségi német és olasz burkolóanyagok

8900 Zalaegerszeg

Értékesítési pontok (szerződéskötési lehetőség,

8900 Zalaegerszeg

Építőipari plusz szolgáltatás tevékenység, megrendelés)

Társasházi közös képviselet 8900 Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg

Mezőgazdasági és Munkaruházati szaküzlet

8900 Zalaegerszeg

Canon - Kyocera hivatalos viszonteladó és márkaszerviz 89008960 Zalaegerszeg Lenti

Márkafüggetlen Élelmiszer Nagykereskedés

regisztrált autóbontó

89008991 Zalaegerszeg Teskánd

S.I.S.

TRIVET

Hajtástechnika

Zalai Állatgyógyászati

Bolt

Centrum

9700

8991

Szombathely

Teskánd

S.I.S. Hidraulika Bolt

9900 Körmend

Építő alapanyagok széles választéka

8900 Zalaegerszeg

Tubálkain kovácsoltvas készítő műhely

8900 Zalaegerszeg

Tűzcsap ellenőrzés, Tűzi víztározók, Tűzoltó készülék, 8900 Zalaegerszeg

Csavar, Csapágy, Szerszám

8900 Zalaegerszeg

Tűz- és munkavédelem, Javító felszerelés, Szoftver

Gépjárművezető-képzés, Közlekedési szaktanfolyamok 8900 Zalaegerszeg

Értékesítési pontok (szerződéskötési lehetőség,

8900 Zalaegerszeg

plusz

Windoor

szolgáltatás

Design

megrendelés)

Nyílászáró Szaküzlet

8900 Zalaegerszeg

8900 Zalaegerszeg

10 tagintézmény, Zalaegerszeg - Lenti - Nagykanizsa 8900 Zalaegerszeg

8960 Lenti

Élelmiszer Nagykereskedés

8991 Teskánd

TRIVET Zalai Állatgyógyászati Centrum

8991 Teskánd

Tubálkain kovácsoltvas készítő műhely

8900 Zalaegerszeg

Csavar, Csapágy, Szerszám

8900 Zalaegerszeg

Gépjárművezető-képzés, Közlekedési szaktanfolyamok 8900 Zalaegerszeg

Windoor Design Nyílászáró Szaküzlet

8900 Zalaegerszeg

10 tagintézmény, Zalaegerszeg - Lenti - Nagykanizsa 8900 Zalaegerszeg

Rákóczi Ferenc u. 24.

Speditőr u. 1.

Falumúzeum u. 17.

35

27

Sashegyi u. és Kanizsai u. sarok

Gasparich Márk u. 2.

Szénatelep u. 1. (régi Áfész telep)

Ola út 4-10.

Zrínyi Miklós u. 6.

Kert u. 39.

Botfa u. 78.

Zrínyi Miklós u. 18.

Fuvar u. 13.

Zrínyi Miklós u. 35.

Rákóczi Ferenc u. 24.

Csácsi út 80-82.

Speditőr u. 1.

11-es Huszár u. 149.

Falumúzeum u. 17.

Kandó Kálmán u. 2.

Sashegyi u. és Kanizsai u. sarok

Ságodi Ipartelep, 0807/20/A hrsz.

Gasparich Márk u. 2.

Zrínyi út 83.

Szénatelep u. 1. (régi Áfész telep)

Ola út 4-10.

Sport u. 1. (TESCO pultsor)

Kert u. 39.

Mártírok útja 6-8.

Zrínyi (Központi Miklós u. 18. Ügyfélszolgálat)

Zrínyi Dózsa Miklós György u. 35. út 1.

Csácsi Petőfi út 80-82. Sándor út 100.

11-es

Petőfi

Huszár

Sándor

u. 149.

u. 0120/8 hrsz.

Kandó Kálmán u. 2.

(a volt Téglagyárral szemben)

Ságodi Ipartelep, 0807/20/A hrsz.

Rózsás u. 61.

Zrínyi út 83.

Árpád u. 2. (vasútállomással szemben)

Gárdonyi Géza u. 2.

Sport u. 1. (TESCO pultsor)

Rákóczi Ferenc u. 24.

Mártírok útja 6-8.

(Központi

Kinizsi

Ügyfélszolgálat)

Pál út 74.

Dózsa György út 1.

Petőfi Sándor út 100.

Petőfi Sándor u. 0120/8 hrsz.

(a volt Téglagyárral szemben)

Rózsás u. 61.

Árpád u. 2. (vasútállomással szemben)

Gárdonyi Géza u. 2.

Rákóczi Ferenc u. 24.

Kinizsi Pál út 74.

EGÉSZSÉGÜGY

ÉTTEREM / KÁVÉZÓ

VÁSÁRLÁS

OKTATÁS

ÉTTEREM/KÁVÉZÓ

VÁSÁRLÁS

SZÁLLÁS

SPORT / SZÓRAKOZÁS ÁLLÁSAJÁNLAT OKTATÁS


28 SZOLGÁLTATÁS

JAKAB

MÉRLEGEK

JAKAB JÁNOS

MÉRLEGKÉSZÍTŐ,

JAVÍTÓ ÉS FORGALMAZÓ

JAKAB

MÉRLEGEK

• Digitális asztali, raktári, labor, analitikai mérlegek,

vasúti és közúti hídmérlegek javítása, forgalmazása,

márkaszervize és mechanikus mérlegek javítása.

• MKEH hitelesítés lebonyolítása, saját darus

tehergépkocsival és etalon súllyal.

• Közúti hídmérlegek alvázak: gyártása és felújítása

(homokfúvásos eljárással)

8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 2.

Telefon: 92/511-496 • Mobil: 30/9397-840

E-mail: jakab.merleg@jakabmerleg.hu • www.jakabmerleg.hu


SZOLGÁLTATÁS

29

Személygépkocsik

Tehergépkocsik

Motorkerékpárok

Autóbuszok

Munkagépek

Pótkocsik, Utánfutók

Lakókocsik, Lakóautók

Mezőgazdasági járművek

GÉPJÁRMŰTECHNIKA

Műszaki Szakértői Iroda Kft.

• Járművek eredetiségvizsgálata, állapotfelmérése,

• Gépjárművek forgalmi értékének megállapítása,

• Közlekedési balesetek vizsgálata, rekonstrukciója,

• Gépjárművek adás-vétele, gépkocsik azonosítása,

• Biztosítás ügyintézés, tanácsadás,

• Gépjárművek javítási költségének meghatározása,

• Igazságügyi szakértés, szaktanácsadás.

Zalaegerszeg, Falumúzeum utca 17. – Telefon: 92/511-058, 30/65-000-14

Nagykanizsa, Balatoni út 6. – Telefon: 30/34-84-964

www.gepjarmutechnika.hu

T: 92/312-730, 92/511-670, 80/204-383

www.leszkft.hu | info@leszkft.hu

Zalaegerszeg, Kert u. 39.

Épületek, lakások felújítása, asztalos munkák, térkövezés,

épületek takarítása, MunkásHotel üzemeltetése,

hibaelhárítás, köztéri bútorok gyártása, társasházi

közös képviselet internetes lekérdezési lehetőséggel.


30 SZOLGÁLTATÁS

Gartner

Intertrans Hungária Kft.

Központ: Zalaegerszeg

Telephelyek: Budapest, Nagykanizsa, Gyál

Alkalmazottak: 1600 fő

Jármű flotta: 850 db gépjármű

Tanúsításaink: EN ISO 9001:2015,

SQAS szabványok

Cégünk a GARTNER Holding tagja.

Szolgáltatásainkban a cégcsoport

sokrétű szolgáltatásait, a hálózati

rendszer előnyeit, valamint a cégcsoporthoz

tartozó 2000 darabot meghaladó

járműkapacitást is kínáljuk.

Szolgáltatások:

Közúti árufuvarozás és szállítmányozás, logisztikai

szolgáltatások, integrált IT megoldások, szerviz

szolgáltatások, intermodális szállítások

Raktári szolgáltatásunk: A raktár teljes területe:

18.000 m 2 Nagykanizsa; 20.000 m 2 , Gyál

Egyéb: Helyi vámiroda, vasúti kapcsolat, címkéző

üzemraktár, rádiófrekvenciás raktárkezelő

rendszer, konténerterminál

Elérhetőségeink:

8900 Zalaegerszeg,

Speditőr út 1.

Tel.: 92/506-100

www.gartnerkg.com

gartner@gartner.hu


IPAR

31

4 vágás 4 hajlítás, 3D

4 cölöparmatúra gyártás

4 értékesítés

Fundament Plusz Kft.

8900 Zalaegerszeg,

Fuvar utca 13.

Betonacél-megmunkálás

www.betonacelmegmunkalas.hu

Telefon: +36 30/176 7066


32 IPAR

Székhely: 8900 Zalaegerszeg,

Rózsás u. 61.

Tel.: 30/368-8383

E-mail: tubalkain.t@gmail.com

Lapozd

a kiadványt

On-line!

REGIOKALAUZ.HU


IPAR - SZERVIZ

33

8900 Zalaegerszeg, Botfa u. 78.

Gránit, márvány, mészkő,

alapanyagokból:

Síremlékek, konyha- és asztallapok, lépcsők,

ablakkönyöklők, kandallók

egyéb burkolatok gyártása, kivitelezése

beépítéssel.

Tel.: 92/511-492

Mobil: 06-20/26-25-445, 06-20/26-48-068

e-mail: egranit@t-online.hu

web: www.egranit.hu

Gombi-Car

Autófényezési és Ipari Festék Szaküzlet

Ipari és autófesték, segédanyagok

széles választékban

Karosszéria javítás, autó- és ipari festés

kivitelezése

Zalaegerszeg, Sashegyi u. és Kanizsai u. sarok

Telefon: 70/429-5721

E-mail: mipazalaegerszeg@gmail.com;

info@gombicar.t-online.hu


34 ÉPÍTŐIPAR

Sprint-Tüzép Kft.

Zalaegerszeg,

Ságodi úti ipartelep

Beton helyszínre

szállítással!

KAVICS-HOMOK:

– osztályozott, mosott, homokos kavics

0-4-es, 0-8-as, 0-16-os, 0-24-es, 0-32-es

– osztályozott, mosott kavics

4-8-as, 16-32-es, 32-80-as

– bányakavics

– osztályozott, mosott homok

0-1-es

– rezi vakoló homok

– szürke homok

– szürke kavics

MÉSZKŐ:

– vegyes mészkő

– mészkőzúzalék

4-11-es (temetőkbe, parkolókba)

– osztályozott mészkőzúzalék

BAZALT:

– bazalt 0-80-as, 0-22-es

– bazalt zúzalék 0-4-es, 2-4-es, 4-11-es

Tel.: 92/348-922, 30/238-6844

Kérésére a terméket helyszínre szállítjuk.

Nyitva tartás:

H-P: 7–17 óráig

Szo.: 7.30–12 óráig

www.sprinttuzep.hu

Falazó- és vakolóhabarcs

Mészhidrát

Zsalukövek

Falazóelemek

Cementesztrich

Töltésföld (nagy tételben is)

Termőföld

Betonvasháló

Betonvas

Áthidaló

Beremendi cement

Téglák

Térkövek

Egyéb építőanyagok


ÉPÍTŐIPAR - EGÉSZSÉGÜGY

35

Építőanyagra ne legyen gondja,

ez legyen a Joó Család dolga!

Minden ami a ház építéséhez,

szépítéséhez kell!

– Építőanyagok értékesítése

– TERRÁN tetőcserép bázistelep

– Térkövek nagy választékban,

– Kerti kiegészítők

– Szállítás, fuvarozás, rakodás,

– földmunkálatok

– Kémény rendszerek

– Nyílászárók, Kerítés elemek

Körmend, Szénatelep u. 1. (régi Áfész telep)

Tel.: 06-30/959-0695, 06-94/414-120

E-mail: jooepitoanyag90@gmail.com

allatkorhaz@t-online.hu

facebook.com/allatorvoszala

Életmentő, sürgős betegellátás,

regisztrált betegeinknek Non-Stop

ügyeleti ellátás: +36-70/619-5034

Házi kedvencek és lovak teljeskörű ellátása.

8991 Teskánd, Petőfi Sándor u. 0120/8 hrsz.

(a volt Téglagyárral szemben)

+36-92/370-020

allatorvoszala.hu


36 ÉTTEREM / KÁVÉZÓ - VÁSÁRLÁS


VÁSÁRLÁS

37

vectitor.hu

Villamossági termékek,

csavar, csapágy, szerszám,

munkavédelem,

higiéniai papírtermékek,

tisztítószerek és

csomagolástechnikai

termékek forgalmazása.

8900 Zalaegerszeg, Árpád u. 2.

(vasútállomással szemben)

+36-92/346-846

vectitor@vectitor.hu

+36-92/346-846

vectitorkft

Nyitva tartás: H-P: 8:00-16:00

KERAM-QUALITY KFT.

MINŐSÉGI NÉMET ÉS OLASZ

BURKOLÓANYAGOK

medenceburkolatok,

speciális lapok,

különleges bevonattal!

Keram-Quality Kft. • 8900 Zalaegerszeg, Ola út 4-10.

Tel.: 20/519-7887• E-mail: gango.tamas@buchtal.hu


38 VÁSÁRLÁS

„Legyen Ön is

kereskedelmi

partnerünk”

Élelmiszer Nagykereskedés

Teskánd, Petőfi Sándor út 100.

tourmix2000@gmail.com • Tel.: 30/869-5690

MEZŐGAZDASÁGI

ÉS MUNKARUHÁZATI

SZAKÜZLET

Zalaegerszeg,

Zrínyi u. 18. Tel.: 92/318-600

92/950-111


VÁSÁRLÁS

39

Canon – Kyocera

HIVATALOS VISZONTELADÓ ÉS MÁRKASZERVIZ

LÖ-MIX KERESKEDELMI

és SZOLGÁLTATÓ Kft.

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 35.

www.lomixkft.hu

+36 92 598 964

info@lomixkft.hu

+36 30 268 0866

GOLD PARTNER

2020

Lőrincz Autóbontó Kft.

8900 Zalaegerszeg,

Csácsi út 80-82.

Márkafüggetlen

regisztrált autóbontó

Autó átvétel

bontási igazolással

Bontott és új, utángyártott

alkatrészek forgalmazása.

Tel: 92/310-991 | Mobil: 30/959 1427, 30/937 3555

E-mail: lorinczauto@t-online.hu | Nyitva tartás: H-P: 8-17


40 VÁSÁRLÁS

110x130 copy.pdf 1 2019. 12. 02. 9:23

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2022

AZ ÖN HIRDETÉSÉNEK A HELYE!


OKTATÁS 41

VOKSH OKTATÁSI KFT.

Több mint 30 éve

az utakon!

KÖZLEKEDÉSI SZAKTANFOLYAMOK

Közúti árufuvarozó és autóbuszos vállalkozó

Tehergépkocsi-vezető és autóbuszvezető GKI

Taxi vállalkozó és vezető

ADR veszélyes áruszállító

Gépkezelő OKJ-s és Hatósági

(targoncavezető, emelőgép, rakodógép

és földmunkagépkezelő)

Továbbképzések, vezetéstechnikai

tréningek

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS

Segédmotorkerékpár (M)

Motorkerékpár (A, A1, A korl)

Személygépkocsi (B)

Tehergépkocsi (C)

Nehézpótkocsi (CE, BE)

Autóbusz (D)

www.voksh.hu

AL: 0448 Ny. sz.: 20-0214-05

8900 Zalaegerszeg, Gárdonyi Géza u. 2.

Tel.: 92/511-103; Fax: 92/511-104

zalaegerszeg@voksh.hu

8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 30.

Tel/Fax: 93/516-634

nagykanizsa@voksh.hu

ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8900 Zalaegerszeg

Kinizsi Pál út 74.

+36 92 313-583 info@zegszakkepzo.hu www.zegszakkepzo.hu

CSÁNY LÁSZLÓ

SZAKGIMNÁZIUMA

LÁMFALUSSY SÁNDOR

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Zalaegerszeg

Lenti

Nagykanizsa

DEÁK FERENC

GIMNÁZIUMA,

SZAKGIMNÁZIUMA

ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

KESZTHELYI VENDÉGLÁTÓ

SZAKGIMNÁZIUMA,

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

ÉS KOLLÉGIUMA

Technikum

Szakképző

SZÉCHENYI ISTVÁN

SZAKGIMNÁZIUMA

ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

GANZ ÁBRAHÁM

SZAKGIMNÁZIUMA

MUNKÁCSY MIHÁLY

SZAKGIMNÁZIUMA

ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

BÁTHORY ISTVÁN

SZAKGIMNÁZIUMA

ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

KESZTHELYI

KÖZGAZDASÁGI

SZAKGIMNÁZIUMA

KESZTHELYI ASBÓTH SÁNDOR

SZAKGIMNÁZIUMA,

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

ÉS KOLLÉGIUMA

Megújult

felnőttképzés

• rövidebb idejű

képzések

• előzetes tudás

beszámítása

• ipari igények

alapján


Televízió

Televízió

Internet Mobil Telefon

Internet Mobil Telefon

Televízió Internet Mobil

Internet Mobil Telefon

6-terkephaz-110x120.indd 1 2019. 07. 01. 15:0

Televízió Internet Mobil Telefon

rkephaz-110x120.indd 1 2019. 07. 01.

201906-terkephaz-110x120.indd 1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!