aqtiur moqalaqeTa skolis gzamkvlevi

cciir.ge

aqtiur moqalaqeTa skolis gzamkvlevi

om organizaciebi realurad arasakmarisad an sruliad ar

icnoben situaciebs, romlebze zemoqmedebasac axorcieleben.

cxadia, Cven ar vapirebT arasamTavrobo seqtoris rolis

dakninebas, Tumca gvinda, rom obieqturad SevxedoT im

Zlier mxareebsa da sisusteebs, romlebic arasamTavrobo

organizaciebis funqcionirebis Tanmdevi nawilia. Sesabamisad,

nebismieri jgufis sisusteebis daZleva da Zlieri mxaris

ganviTareba, romlebic arasamTavrobo seqtorSi gaerTianebiT

apireben sakuTari moqalaqeobrivi poziciebis damkvidrebas,

mudmivi mcdelobis sagani unda gaxdes.

6

Zlieri mxareebi susti mxareebi

1. Tavisufali eqsperimentirebis

saSualeba da

axali, inovaciuri midgomebis

gamoyeneba. saWiroebis

SemTxvevaSi riskis gaweva;

2. adgilobriv garemosTan

adaptaciisa da lokaluri

saWiroebebis danaxvis, maTi

mogvarebis procesis dros

moqniloba. integrirebuli da

seqtoruli programebisa da

proeqtebis ganxorcielebis

SesaZleblobebi;

3. adamianebTan piradi

kontaqtebis damyarebis saSualeba,

romelic aumjobesebs

saWiroebebis zustad identificirebas

da saSualebas

iZleva, mxardaWera zustad am

saWiroebas moergos;

1. problemebis an

sferoebis mimarT

midgomebisa da

meTodebis gamoyenebis

SezRu-duli

SesaZleblobebi;

2. arsebuli ideis

ganviTarebisa da

ganxorcielebis

mwiri SesaZlebloba,

rac SezRuduli

reprezentabelurobiT,

mcire masStabis

proeqtebiT da gare

finansebze Zlieri

damokide-bulebiT aris

gamowveuli;

3. konkretul sferoSi

“teri-toriuli

kuTvnilebis” arse-boba,

rac organizaciebs

Soris TanamSromlobas

aferxebs konkurenciis

SiSiT.

More magazines by this user
Similar magazines