20.09.2013 Views

Asas Sistem Komputer (Slide Show)

Asas Sistem Komputer (Slide Show)

Asas Sistem Komputer (Slide Show)

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PENGENALAN KEPADA<br />

ASAS SISTEM KOMPUTER


Fungsi dan Bahagian Utama <strong>Komputer</strong>


Perkakasan dalam case komputer<br />

Papan sistem/Papan induk<br />

Simpanan kekal<br />

Pemacu liut<br />

Pemacu keras<br />

Pemacu CD-ROM<br />

Bekalan kuasa<br />

Papan litar<br />

CMOS (most CPUs)<br />

TTL (Transistor-to-Transistor Logic)<br />

Kabel


Perkakasan dalam case komputer


<strong>Asas</strong> <strong>Sistem</strong> <strong>Komputer</strong><br />

<strong>Asas</strong> <strong>Sistem</strong> <strong>Komputer</strong> terdiri daripada:<br />

Perkakasan ( Hardware )<br />

a) Peranti Input<br />

b) Peranti Output<br />

c) Peranti Storan<br />

Unit Pemprosesan - CPU<br />

Perisian ( Software )<br />

Pengguna


Peranti Input<br />

<strong>Asas</strong> <strong>Sistem</strong> <strong>Komputer</strong><br />

Control<br />

Unit<br />

Unit Kawalan<br />

Pemproses<br />

Instructions<br />

Data<br />

Information<br />

Peranti Storan<br />

Unit Arithmetik dan<br />

Arithmetic<br />

Logic Logik Unit (ALU)<br />

Data Ingatan Maklumat<br />

Instructions<br />

Data<br />

Information<br />

Peranti Output


Peranti Input<br />

Peranti yang membolehkan pengguna memasukkan data ke<br />

dalam komputer.<br />

Ia berperanan sebagai penyalur bagi membolehkan<br />

pengguna memberi arahan dan maklumat kepada sistem<br />

komputer.<br />

Maklumat yang dimasukan ke dalam komputer untuk<br />

diproses akan melalui peranti input boleh berbentuk teks,<br />

data, grafik, imej dan bunyi.<br />

Di antara contoh-contoh peranti input ialah:<br />

kayu ria / joystick<br />

tetikus / mouse<br />

papan kunci / keyboard<br />

kad tebuk<br />

menyentuh skrin monitor / touch screen


Peranti Input - Keyboard<br />

Peranti yang berbentuk mesin taip diguna untuk<br />

memasuk data atau teks ke dalam kenyataan untuk<br />

diproses.<br />

Terdapat tiga jenis papan<br />

kekunci:<br />

84 kekunci<br />

101 kekunci<br />

102 kekunci


Peranti Input - Mouse<br />

• Sesuatu peranti penuding yang disambungkan pada<br />

komputer berupa seakan-akan seekor tikus yang<br />

mempunyai ekor yang panjang.<br />

• Tetikus ini sering digunakan dengan animasi, grafik<br />

dan program desktop publishing.<br />

• Dengan menggunakan tetikus, kita dapat meletakkan<br />

penunding di mana-mana kawasan pada skrin.<br />

• Terdapat 3 jenis tetikus:<br />

• Tetikus 1 butang<br />

• Tetikus 2 butang<br />

• Tetikus 3 butang


Peranti Input – Kad Tebuk<br />

• Merupakan salah satu cara input data yang mula<br />

digunakan.<br />

• Penggunaannya dalam pemprosesan data dipopularkan<br />

oleh Dr Herman Hollerith.<br />

• Kad ini terdiri daripada turus-turus 96 dan 80. Setiap<br />

turus melambang jumlah turus dan setiap satu turus<br />

mewakili satu abjad, nombor atau simbol.<br />

• Input pada komputer dilakukan oleh mesin pembaca kad<br />

tebuk dimana maklumat pada kad diwakili dalam bentuk<br />

kombinasi tebukan lubang-lubang yang ditentukan<br />

mengikut Kod Hollerith.


Peranti Input – Pita Kertas<br />

Berfungsi sama seperti kad tebuk tetapi ia juga<br />

mewakili output di samping input.<br />

Pada asalnya, pita kertas digunakan untuk<br />

menghantar pesanan telegraf. Seperti kad tebuk,<br />

pita kertas membaca dan merekod data<br />

berpandukan kombinasi lubang.<br />

Setiap aksara, nombor dan simbol mempunyai<br />

kod tersendiri. Kod ini ditafsir maksudnya di<br />

dalam komputer oleh mesin pembaca kertas.


• Tablet grafik<br />

• Skrin sentuh (Touch screen)<br />

Rajah 1: Tablet grafik digunakan<br />

untuk Lukisan Terbantu <strong>Komputer</strong>.<br />

Skrin sentuh adalah sejenis monitor<br />

yang sensitif kepada sentuhan. Teknik<br />

ini membolehkan pengguna<br />

menggunakan sentuhan jari pada ikon<br />

di skrin untuk mengaktifkan sesuatu<br />

arahan.


• Pengimbas (Scanner)<br />

• Pad sentuhan<br />

Pengimbas digunakan untuk mengimbas<br />

teks atau imej grafik untuk dimasukkan ke<br />

dalam komputer untuk diproses. Ia perlu<br />

disambungkan pada sistem unit dengan<br />

menggunakan program pengimbas.<br />

Rajah 2 : Pad sentuhan pada komputer<br />

bimbit.


• Pemacu cakera<br />

• Kamera digital<br />

Rajah 3 : Jenis pemacu cakera<br />

Rajah 4: Kamera Digital yang<br />

digunakan untuk komunikasi


Peranti Output<br />

Peranti Output ialah dimana data dapat dikeluarkan atau dibaca<br />

daripada komputer. Contohnya:<br />

Monitor<br />

Pencetak<br />

Pembesar suara<br />

Maklumat-maklumat yang dibaca melalui peranti input akan diproses<br />

oleh CPU dan dihantar kepada peranti output.<br />

Maklumat yang dihasilkan boleh berbentuk:<br />

Teks<br />

Data<br />

Grafik / imej<br />

Bunyi / suara


Peranti Output - Monitor<br />

Monitor juga dikenali dengan berbagai nama seperti VDU<br />

(Video/Visual Display Unit), Console, CRT ( Cathode Ray<br />

Tube ) atau skrin.<br />

Fungsi monitor adalah untuk memaparkan maklumat. Apa<br />

yang ditaipkan pada papan kekunci akan dipaparkan pada<br />

skrin monitor.<br />

Tanpa monitor kita tidak<br />

dapat mengetahui apa yang<br />

kita taip. Komunikasi di<br />

antara kita dengan komputer<br />

akan terhalang.


Peranti Output - Monitor<br />

• Terdapat 3 jenis monitor iaitu:<br />

a) monokrom<br />

b) monitor warna<br />

c) skrin rata<br />

• Ketiga-tiga monitor ini memerlukan kad adapter yang<br />

disambungkan pada unit sistem sebelum ia dapat berfungsi<br />

sebagai unit paparan.<br />

• Berikut adalah beberapa jenis monitor warna yang terdapat<br />

di pasaran:<br />

• CGA (Color Graphic Adapter)<br />

• EGA (Enhanced Graphic Adapter)<br />

• VGA (Video Graphic Array)


Peranti Output - Pencetak<br />

• Pencetak adalah suatu peranti yang digunakan untuk<br />

menghasilkan maklumat di kertas.<br />

• 3 jenis pencetak:<br />

a) Pencetak Matriks Bintik (Dot Matrix Printer)<br />

b) Pencetak Pancutan Dakwat (Ink jet Printer)<br />

c) Pencetak Laser (Laser Printer)<br />

Pencetak laser paling mahal harganya berbanding pencetak<br />

matriks bintik.


Peranti Output - Pencetak<br />

Pencetak Matriks<br />

Bintik<br />

(Dot Matrix Printer )<br />

Pencetak Pancutan<br />

Dakwat<br />

( Ink jet Printer )<br />

Pencetak Laser<br />

( Laser Printer )<br />

Output daripada pencetak ini<br />

terdiri daripada bintik-bintik<br />

halus yang dicetak di kertas.<br />

Pencetak ini sesuai untuk<br />

kerja-kerja yang tidak<br />

memerlukan kehalusan.<br />

Output daripada pencetak ini<br />

adalah hasil daripada<br />

pancutan dakwat daripada<br />

katrij.<br />

Pencetak jenis ini memerlukan<br />

teknologi yang sama seperti<br />

mesin penyalin foto. Teks yang<br />

dicetak adalah bermutu tinggi,<br />

berbagai saiz dan stail dan juga<br />

boleh dicetak dan grafik dalam<br />

muka surat yang sama.


Peranti Storan<br />

Peranti storan boleh berfungsi sebagai input dan output.<br />

Contohnya setiap kali peranti storan menghantar data,<br />

arahan dan maklumat dari perantara storan ke memori -<br />

proses ini dipanggil 'read' maka ia berfungsi sebagai<br />

input.<br />

Sebaliknya bila peranti storan menghantar data dari<br />

memori ke perantara storan - proses ini dipanggil<br />

'writing' maka ia berfungsi sebagai output.<br />

2 jenis storan / memori:<br />

a) Primer<br />

b) Sekunder


Peranti Storan - Primer<br />

Storan primer digunakan oleh CPU untuk memproses data<br />

dan arahan.<br />

RAM (Random Acces Memory)<br />

Cip memori yang boleh dibaca dan ditulis oleh<br />

pemproses.<br />

Kebanyakan RAM adalah volatile iaitu data akan hilang<br />

apabila bekalan kuasa komputer diputuskan.<br />

2 jenis RAM:<br />

a) DRAM<br />

b) SRAM


Peranti Storan - Primer<br />

• ROM (Read Only Memory)<br />

• Cip memori yang menyimpan data dan arahan tetap<br />

dalam komputer.<br />

• Nonvolatile memory, iaitu data tidak akan hilang<br />

walaupun komputer telah ditutup.<br />

• 2 jenis yang utama:<br />

a) EEPROM<br />

b) PROM<br />

• Memori Cache<br />

menyimpan operasi dan data komputer yang selalu<br />

digunakan supaya dapat mempercepatkan proses<br />

komputer.


Peranti Storan - Sekunder<br />

Dalam storan sekunder, data kekal disimpan walaupun<br />

bekalan kuasa telah diputuskan.<br />

Contoh peranti storan sekunder yang sering digunakan<br />

ialah:<br />

Cakera liut (Disket)<br />

Cakera keras (Hard Disk)<br />

Cakera Zip<br />

CD-ROM / CD-R / CD-RW<br />

Pita magnetik<br />

Handy Drive / pendrive / thumbdrive


DISKET<br />

Peranti Storan - Sekunder<br />

• Cakera liut atau disket ialah<br />

perantara storan yang mudah<br />

dibawa dan murah.<br />

• Ia boleh digunakan dari satu<br />

komputer dengan komputer<br />

yang lain.<br />

• Sebelum menyimpan data<br />

dalam disket ia mestilah di<br />

format dahulu.<br />

• 'Formatting' ialah proses<br />

memformat sesuatu disket<br />

atau cakera keras dengan<br />

aplikasi tertentu.


Peranti Storan - Sekunder<br />

FLASH DRIVE<br />

Memberikan lebih ruang<br />

saiz kapasiti storan<br />

berbanding disket atau<br />

cakera zip<br />

Small and lightweight<br />

enough to be<br />

transported<br />

on a keychain or in a<br />

pocket


CAKERA KERAS<br />

Peranti Storan - Sekunder<br />

Memberikan lebih ruang saiz<br />

kapasiti storan berbanding USB<br />

flash drive atau disket<br />

Cakera keras terletak dalam<br />

unit sistem utama<br />

Terdapat portable hardisk yang<br />

lebih ringan dan kecil yang<br />

boleh dibawa ke mana-mana<br />

tetapi penggunaannya masih<br />

kurang.


CD - ROM<br />

Peranti Storan - Sekunder<br />

Compact Disc Read-Only<br />

Memory<br />

Ianya tidak boleh dipadamkan<br />

atau diubahsuai. Oleh itu<br />

namanya hanya untuk baca<br />

sahaja.<br />

CD - ROM boleh menyimpan<br />

650 MB data hingga 100<br />

GigaByte, pengajaran dan<br />

maklumat.<br />

Saiz CD adalah bergaris pusat<br />

4.6”


Do not<br />

eat, smoke, or<br />

drink near<br />

a disc<br />

Peranti Storan - Sekunder<br />

Do not expose<br />

the disc to<br />

excessive<br />

heat or sunlight<br />

Do not stack discs<br />

Do not touch<br />

the underside<br />

of the disc<br />

Rajah Penjagaan CD-ROM<br />

Do store the<br />

disc in a jewel<br />

box when<br />

not in use<br />

Do hold a disc<br />

by its edges


• Disk Video Digital ( DVD )<br />

• Zip disk<br />

External<br />

Zip drive<br />

Zip disk<br />

• Jenis DVD mengikut versi:<br />

1. DVD-ROM. Boleh mencapai<br />

2. 4.7 GBSaiz tertinggi sehingga<br />

17 GB.<br />

3. DVD-R (recordable) boleh<br />

mencapai saiz 3.9 GB per<br />

side.<br />

4. DVD RAM boleh tulis dan<br />

baca seperti HD<br />

Zip Disk boleh menyimpan<br />

data sehingga 100MB hingga<br />

750MB yang biasanya<br />

digunakan untuk menyimpan<br />

fail bagi tujuan backup


Peranti Storan - Sekunder<br />

Kelebihan penggunaan peranti storan sekunder :<br />

1. Ekonomi<br />

Lebih jimat menyimpan data pada media<br />

bermagnet berbanding kabinet atau pada storan<br />

utama<br />

2. Muatan<br />

Terdapat lebih ruang kapasiti muatan dalam<br />

storan sekunder berbanding storan utama<br />

3. Keselamatan<br />

Lebih selamat daripada gangguan pengguna<br />

yang tidak sah atau pencerobohan data dan<br />

maklumat


Unit Pemprosesan - CPU


Unit Pemprosesan - CPU<br />

CPU – central processing unit yang juga<br />

disebut sebagai pemproses<br />

Peranti perkakasan yang paling utama dalam<br />

motherboard<br />

Menerima input dan menghantar output<br />

Menyimpan data dan arahan serta<br />

melaksanakan pengiraan<br />

Terbahagi kepada 2 iaitu:<br />

a) unit kawalan<br />

b) unit aritmetik dan logik


Unit Pemprosesan - CPU<br />

UNIT KAWALAN<br />

Mengandungi litar yang mengarahkan<br />

keseluruhan sistem untuk melaksanakan<br />

arahan<br />

Mengarah dan mengawal operasi dalam<br />

komputer<br />

Tidak menyimpan sebarang data dan aturcara<br />

UNIT ARITMETIK DAN LOGIK (ALU)<br />

Melaksanakan operasi aritmetik, logik dan<br />

perbandingan data berdasarkan arahan yang<br />

diterima dari unit kawalan<br />

Mengawal kelajuan pengiraan


Perisian<br />

Perisian adalah satu set susunan arahan yang dapat<br />

difahami oleh komputer.<br />

Ia dibuat untuk mengarahkan komputer melaksanakan<br />

sesuatu operasi.<br />

Pengaturcara adalah orang yang mahir dalam<br />

pembangunan perisian.<br />

Terbahagi kepada 3 bahagian:<br />

a) perisian sistem pengoperasian<br />

b) perisian aplikasi<br />

c) perisian pengaturcaraan


Perisian <strong>Sistem</strong> Pengoperasian<br />

Suatu aturcara yang menggerakkan sistem komputer<br />

kerana ia mengandungi rutin yang membolehkan komputer<br />

digunakan secara maksimum.<br />

Ia menghubugkan perisian aplikasi dengan komputer dan<br />

membantu menguruskan sumber dalaman dan luaran.<br />

Perisian ini diperlukan oleh semua komputer peribadi (PC).<br />

Contoh perisian sistem:<br />

MS-DOS<br />

PC-DOS<br />

UNIX<br />

LINUX<br />

WINDOWS 98, 2000, ME, XP


Merupakan perisian aplikasi yang telah dibina untuk<br />

membantu pengguna menjalankan pelbagai tugas dalam<br />

bidang seperti matematik, perakaunan, saintifik dan<br />

kejuruteraan.<br />

Contoh perisian aplikasi ialah:<br />

Microsoft Office<br />

Adobe Photoshop<br />

AutoCAD<br />

Perisian <strong>Sistem</strong> Aplikasi<br />

Lotus organizer<br />

Acrobat Reader<br />

Macromedia Dreamweaver


Perisian Pengaturcaraan<br />

Perisian pengaturcaraan terbahagi kepada 3 aras<br />

berbeza:<br />

bahasa aras rendah atau kod mesin<br />

bahasa himpunan (assembly language) dalam<br />

bentuk binari 0 dan 1<br />

bahasa aras tinggi seperti bahasa C, C++,<br />

Java, Visual Basic, Fortran, Cobol


<strong>Komputer</strong> Persendirian<br />

<strong>Komputer</strong> persendirian<br />

atau personal computer<br />

(PC) tidak boleh<br />

berkongsi sebarang<br />

perisian dan perkakasan.<br />

PC hanya boleh boleh<br />

dicapai oleh pengguna<br />

yang menggunakan<br />

komputer tersebut<br />

sahaja.


<strong>Komputer</strong> Rangkaian<br />

<strong>Komputer</strong> rangkaian boleh berkongsi sumber<br />

perisian dan perkakasan<br />

Contohnya:<br />

Rangkaian <strong>Komputer</strong> Setempat – Local Area<br />

Network (LAN)<br />

Medium Area Network (MAN)<br />

Wide Area Network (WAN)


Kelebihan LAN<br />

<strong>Komputer</strong> Rangkaian<br />

Merupakan sistem dimana banyak komputer<br />

dihubungkan secara fizikal dalam satu<br />

kawasan geografi yang terhad.<br />

Sumber antara nod boleh dikongsi bersama<br />

dalam satu rangkaian yang disambungkan.<br />

Contoh sumber yang dikongsi ialah peranti<br />

output, data dan fail perisian, perkakasan<br />

telekomunikasi dan peranti storan selunder.


<strong>Sistem</strong> Pengoperasian (Operating System- OS)<br />

Windows NT<br />

<strong>Komputer</strong> Rangkaian<br />

Membenarkan UNIX dan LINUX berintegrasi dalam<br />

Microsoft sebagai pelayan dan pelanggan<br />

Jika bertindak sebagai pelanggan, ia membenarkan<br />

pelanggan Windows mencapai fail LINUX<br />

UNIX<br />

Network Fail Sharing (NFS) – membolehkan pengguna<br />

berkongsi fail<br />

LINUX<br />

Klon sistem pengoperasian UNIX<br />

Berbeza dengan OS yang lain kerana tahap keupayaannya<br />

NOVELL<br />

LINUX boleh dikonfigurasikan untuk bertindak sebagai<br />

pelanggan atau pelayan yang membolehkan capaian fail<br />

melalui rangakaian NOVELL dan pelanggan LINUX


Tamat…<br />

Terima<br />

Kasih

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!