20.09.2013 Views

Asas Sistem Komputer (Slide Show)

Asas Sistem Komputer (Slide Show)

Asas Sistem Komputer (Slide Show)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PENGENALAN KEPADA<br />

ASAS SISTEM KOMPUTER


Fungsi dan Bahagian Utama <strong>Komputer</strong>


Perkakasan dalam case komputer<br />

Papan sistem/Papan induk<br />

Simpanan kekal<br />

Pemacu liut<br />

Pemacu keras<br />

Pemacu CD-ROM<br />

Bekalan kuasa<br />

Papan litar<br />

CMOS (most CPUs)<br />

TTL (Transistor-to-Transistor Logic)<br />

Kabel


Perkakasan dalam case komputer


<strong>Asas</strong> <strong>Sistem</strong> <strong>Komputer</strong><br />

<strong>Asas</strong> <strong>Sistem</strong> <strong>Komputer</strong> terdiri daripada:<br />

Perkakasan ( Hardware )<br />

a) Peranti Input<br />

b) Peranti Output<br />

c) Peranti Storan<br />

Unit Pemprosesan - CPU<br />

Perisian ( Software )<br />

Pengguna


Peranti Input<br />

<strong>Asas</strong> <strong>Sistem</strong> <strong>Komputer</strong><br />

Control<br />

Unit<br />

Unit Kawalan<br />

Pemproses<br />

Instructions<br />

Data<br />

Information<br />

Peranti Storan<br />

Unit Arithmetik dan<br />

Arithmetic<br />

Logic Logik Unit (ALU)<br />

Data Ingatan Maklumat<br />

Instructions<br />

Data<br />

Information<br />

Peranti Output


Peranti Input<br />

Peranti yang membolehkan pengguna memasukkan data ke<br />

dalam komputer.<br />

Ia berperanan sebagai penyalur bagi membolehkan<br />

pengguna memberi arahan dan maklumat kepada sistem<br />

komputer.<br />

Maklumat yang dimasukan ke dalam komputer untuk<br />

diproses akan melalui peranti input boleh berbentuk teks,<br />

data, grafik, imej dan bunyi.<br />

Di antara contoh-contoh peranti input ialah:<br />

kayu ria / joystick<br />

tetikus / mouse<br />

papan kunci / keyboard<br />

kad tebuk<br />

menyentuh skrin monitor / touch screen


Peranti Input - Keyboard<br />

Peranti yang berbentuk mesin taip diguna untuk<br />

memasuk data atau teks ke dalam kenyataan untuk<br />

diproses.<br />

Terdapat tiga jenis papan<br />

kekunci:<br />

84 kekunci<br />

101 kekunci<br />

102 kekunci


Peranti Input - Mouse<br />

• Sesuatu peranti penuding yang disambungkan pada<br />

komputer berupa seakan-akan seekor tikus yang<br />

mempunyai ekor yang panjang.<br />

• Tetikus ini sering digunakan dengan animasi, grafik<br />

dan program desktop publishing.<br />

• Dengan menggunakan tetikus, kita dapat meletakkan<br />

penunding di mana-mana kawasan pada skrin.<br />

• Terdapat 3 jenis tetikus:<br />

• Tetikus 1 butang<br />

• Tetikus 2 butang<br />

• Tetikus 3 butang


Peranti Input – Kad Tebuk<br />

• Merupakan salah satu cara input data yang mula<br />

digunakan.<br />

• Penggunaannya dalam pemprosesan data dipopularkan<br />

oleh Dr Herman Hollerith.<br />

• Kad ini terdiri daripada turus-turus 96 dan 80. Setiap<br />

turus melambang jumlah turus dan setiap satu turus<br />

mewakili satu abjad, nombor atau simbol.<br />

• Input pada komputer dilakukan oleh mesin pembaca kad<br />

tebuk dimana maklumat pada kad diwakili dalam bentuk<br />

kombinasi tebukan lubang-lubang yang ditentukan<br />

mengikut Kod Hollerith.


Peranti Input – Pita Kertas<br />

Berfungsi sama seperti kad tebuk tetapi ia juga<br />

mewakili output di samping input.<br />

Pada asalnya, pita kertas digunakan untuk<br />

menghantar pesanan telegraf. Seperti kad tebuk,<br />

pita kertas membaca dan merekod data<br />

berpandukan kombinasi lubang.<br />

Setiap aksara, nombor dan simbol mempunyai<br />

kod tersendiri. Kod ini ditafsir maksudnya di<br />

dalam komputer oleh mesin pembaca kertas.


• Tablet grafik<br />

• Skrin sentuh (Touch screen)<br />

Rajah 1: Tablet grafik digunakan<br />

untuk Lukisan Terbantu <strong>Komputer</strong>.<br />

Skrin sentuh adalah sejenis monitor<br />

yang sensitif kepada sentuhan. Teknik<br />

ini membolehkan pengguna<br />

menggunakan sentuhan jari pada ikon<br />

di skrin untuk mengaktifkan sesuatu<br />

arahan.


• Pengimbas (Scanner)<br />

• Pad sentuhan<br />

Pengimbas digunakan untuk mengimbas<br />

teks atau imej grafik untuk dimasukkan ke<br />

dalam komputer untuk diproses. Ia perlu<br />

disambungkan pada sistem unit dengan<br />

menggunakan program pengimbas.<br />

Rajah 2 : Pad sentuhan pada komputer<br />

bimbit.


• Pemacu cakera<br />

• Kamera digital<br />

Rajah 3 : Jenis pemacu cakera<br />

Rajah 4: Kamera Digital yang<br />

digunakan untuk komunikasi


Peranti Output<br />

Peranti Output ialah dimana data dapat dikeluarkan atau dibaca<br />

daripada komputer. Contohnya:<br />

Monitor<br />

Pencetak<br />

Pembesar suara<br />

Maklumat-maklumat yang dibaca melalui peranti input akan diproses<br />

oleh CPU dan dihantar kepada peranti output.<br />

Maklumat yang dihasilkan boleh berbentuk:<br />

Teks<br />

Data<br />

Grafik / imej<br />

Bunyi / suara


Peranti Output - Monitor<br />

Monitor juga dikenali dengan berbagai nama seperti VDU<br />

(Video/Visual Display Unit), Console, CRT ( Cathode Ray<br />

Tube ) atau skrin.<br />

Fungsi monitor adalah untuk memaparkan maklumat. Apa<br />

yang ditaipkan pada papan kekunci akan dipaparkan pada<br />

skrin monitor.<br />

Tanpa monitor kita tidak<br />

dapat mengetahui apa yang<br />

kita taip. Komunikasi di<br />

antara kita dengan komputer<br />

akan terhalang.


Peranti Output - Monitor<br />

• Terdapat 3 jenis monitor iaitu:<br />

a) monokrom<br />

b) monitor warna<br />

c) skrin rata<br />

• Ketiga-tiga monitor ini memerlukan kad adapter yang<br />

disambungkan pada unit sistem sebelum ia dapat berfungsi<br />

sebagai unit paparan.<br />

• Berikut adalah beberapa jenis monitor warna yang terdapat<br />

di pasaran:<br />

• CGA (Color Graphic Adapter)<br />

• EGA (Enhanced Graphic Adapter)<br />

• VGA (Video Graphic Array)


Peranti Output - Pencetak<br />

• Pencetak adalah suatu peranti yang digunakan untuk<br />

menghasilkan maklumat di kertas.<br />

• 3 jenis pencetak:<br />

a) Pencetak Matriks Bintik (Dot Matrix Printer)<br />

b) Pencetak Pancutan Dakwat (Ink jet Printer)<br />

c) Pencetak Laser (Laser Printer)<br />

Pencetak laser paling mahal harganya berbanding pencetak<br />

matriks bintik.


Peranti Output - Pencetak<br />

Pencetak Matriks<br />

Bintik<br />

(Dot Matrix Printer )<br />

Pencetak Pancutan<br />

Dakwat<br />

( Ink jet Printer )<br />

Pencetak Laser<br />

( Laser Printer )<br />

Output daripada pencetak ini<br />

terdiri daripada bintik-bintik<br />

halus yang dicetak di kertas.<br />

Pencetak ini sesuai untuk<br />

kerja-kerja yang tidak<br />

memerlukan kehalusan.<br />

Output daripada pencetak ini<br />

adalah hasil daripada<br />

pancutan dakwat daripada<br />

katrij.<br />

Pencetak jenis ini memerlukan<br />

teknologi yang sama seperti<br />

mesin penyalin foto. Teks yang<br />

dicetak adalah bermutu tinggi,<br />

berbagai saiz dan stail dan juga<br />

boleh dicetak dan grafik dalam<br />

muka surat yang sama.


Peranti Storan<br />

Peranti storan boleh berfungsi sebagai input dan output.<br />

Contohnya setiap kali peranti storan menghantar data,<br />

arahan dan maklumat dari perantara storan ke memori -<br />

proses ini dipanggil 'read' maka ia berfungsi sebagai<br />

input.<br />

Sebaliknya bila peranti storan menghantar data dari<br />

memori ke perantara storan - proses ini dipanggil<br />

'writing' maka ia berfungsi sebagai output.<br />

2 jenis storan / memori:<br />

a) Primer<br />

b) Sekunder


Peranti Storan - Primer<br />

Storan primer digunakan oleh CPU untuk memproses data<br />

dan arahan.<br />

RAM (Random Acces Memory)<br />

Cip memori yang boleh dibaca dan ditulis oleh<br />

pemproses.<br />

Kebanyakan RAM adalah volatile iaitu data akan hilang<br />

apabila bekalan kuasa komputer diputuskan.<br />

2 jenis RAM:<br />

a) DRAM<br />

b) SRAM


Peranti Storan - Primer<br />

• ROM (Read Only Memory)<br />

• Cip memori yang menyimpan data dan arahan tetap<br />

dalam komputer.<br />

• Nonvolatile memory, iaitu data tidak akan hilang<br />

walaupun komputer telah ditutup.<br />

• 2 jenis yang utama:<br />

a) EEPROM<br />

b) PROM<br />

• Memori Cache<br />

menyimpan operasi dan data komputer yang selalu<br />

digunakan supaya dapat mempercepatkan proses<br />

komputer.


Peranti Storan - Sekunder<br />

Dalam storan sekunder, data kekal disimpan walaupun<br />

bekalan kuasa telah diputuskan.<br />

Contoh peranti storan sekunder yang sering digunakan<br />

ialah:<br />

Cakera liut (Disket)<br />

Cakera keras (Hard Disk)<br />

Cakera Zip<br />

CD-ROM / CD-R / CD-RW<br />

Pita magnetik<br />

Handy Drive / pendrive / thumbdrive


DISKET<br />

Peranti Storan - Sekunder<br />

• Cakera liut atau disket ialah<br />

perantara storan yang mudah<br />

dibawa dan murah.<br />

• Ia boleh digunakan dari satu<br />

komputer dengan komputer<br />

yang lain.<br />

• Sebelum menyimpan data<br />

dalam disket ia mestilah di<br />

format dahulu.<br />

• 'Formatting' ialah proses<br />

memformat sesuatu disket<br />

atau cakera keras dengan<br />

aplikasi tertentu.


Peranti Storan - Sekunder<br />

FLASH DRIVE<br />

Memberikan lebih ruang<br />

saiz kapasiti storan<br />

berbanding disket atau<br />

cakera zip<br />

Small and lightweight<br />

enough to be<br />

transported<br />

on a keychain or in a<br />

pocket


CAKERA KERAS<br />

Peranti Storan - Sekunder<br />

Memberikan lebih ruang saiz<br />

kapasiti storan berbanding USB<br />

flash drive atau disket<br />

Cakera keras terletak dalam<br />

unit sistem utama<br />

Terdapat portable hardisk yang<br />

lebih ringan dan kecil yang<br />

boleh dibawa ke mana-mana<br />

tetapi penggunaannya masih<br />

kurang.


CD - ROM<br />

Peranti Storan - Sekunder<br />

Compact Disc Read-Only<br />

Memory<br />

Ianya tidak boleh dipadamkan<br />

atau diubahsuai. Oleh itu<br />

namanya hanya untuk baca<br />

sahaja.<br />

CD - ROM boleh menyimpan<br />

650 MB data hingga 100<br />

GigaByte, pengajaran dan<br />

maklumat.<br />

Saiz CD adalah bergaris pusat<br />

4.6”


Do not<br />

eat, smoke, or<br />

drink near<br />

a disc<br />

Peranti Storan - Sekunder<br />

Do not expose<br />

the disc to<br />

excessive<br />

heat or sunlight<br />

Do not stack discs<br />

Do not touch<br />

the underside<br />

of the disc<br />

Rajah Penjagaan CD-ROM<br />

Do store the<br />

disc in a jewel<br />

box when<br />

not in use<br />

Do hold a disc<br />

by its edges


• Disk Video Digital ( DVD )<br />

• Zip disk<br />

External<br />

Zip drive<br />

Zip disk<br />

• Jenis DVD mengikut versi:<br />

1. DVD-ROM. Boleh mencapai<br />

2. 4.7 GBSaiz tertinggi sehingga<br />

17 GB.<br />

3. DVD-R (recordable) boleh<br />

mencapai saiz 3.9 GB per<br />

side.<br />

4. DVD RAM boleh tulis dan<br />

baca seperti HD<br />

Zip Disk boleh menyimpan<br />

data sehingga 100MB hingga<br />

750MB yang biasanya<br />

digunakan untuk menyimpan<br />

fail bagi tujuan backup


Peranti Storan - Sekunder<br />

Kelebihan penggunaan peranti storan sekunder :<br />

1. Ekonomi<br />

Lebih jimat menyimpan data pada media<br />

bermagnet berbanding kabinet atau pada storan<br />

utama<br />

2. Muatan<br />

Terdapat lebih ruang kapasiti muatan dalam<br />

storan sekunder berbanding storan utama<br />

3. Keselamatan<br />

Lebih selamat daripada gangguan pengguna<br />

yang tidak sah atau pencerobohan data dan<br />

maklumat


Unit Pemprosesan - CPU


Unit Pemprosesan - CPU<br />

CPU – central processing unit yang juga<br />

disebut sebagai pemproses<br />

Peranti perkakasan yang paling utama dalam<br />

motherboard<br />

Menerima input dan menghantar output<br />

Menyimpan data dan arahan serta<br />

melaksanakan pengiraan<br />

Terbahagi kepada 2 iaitu:<br />

a) unit kawalan<br />

b) unit aritmetik dan logik


Unit Pemprosesan - CPU<br />

UNIT KAWALAN<br />

Mengandungi litar yang mengarahkan<br />

keseluruhan sistem untuk melaksanakan<br />

arahan<br />

Mengarah dan mengawal operasi dalam<br />

komputer<br />

Tidak menyimpan sebarang data dan aturcara<br />

UNIT ARITMETIK DAN LOGIK (ALU)<br />

Melaksanakan operasi aritmetik, logik dan<br />

perbandingan data berdasarkan arahan yang<br />

diterima dari unit kawalan<br />

Mengawal kelajuan pengiraan


Perisian<br />

Perisian adalah satu set susunan arahan yang dapat<br />

difahami oleh komputer.<br />

Ia dibuat untuk mengarahkan komputer melaksanakan<br />

sesuatu operasi.<br />

Pengaturcara adalah orang yang mahir dalam<br />

pembangunan perisian.<br />

Terbahagi kepada 3 bahagian:<br />

a) perisian sistem pengoperasian<br />

b) perisian aplikasi<br />

c) perisian pengaturcaraan


Perisian <strong>Sistem</strong> Pengoperasian<br />

Suatu aturcara yang menggerakkan sistem komputer<br />

kerana ia mengandungi rutin yang membolehkan komputer<br />

digunakan secara maksimum.<br />

Ia menghubugkan perisian aplikasi dengan komputer dan<br />

membantu menguruskan sumber dalaman dan luaran.<br />

Perisian ini diperlukan oleh semua komputer peribadi (PC).<br />

Contoh perisian sistem:<br />

MS-DOS<br />

PC-DOS<br />

UNIX<br />

LINUX<br />

WINDOWS 98, 2000, ME, XP


Merupakan perisian aplikasi yang telah dibina untuk<br />

membantu pengguna menjalankan pelbagai tugas dalam<br />

bidang seperti matematik, perakaunan, saintifik dan<br />

kejuruteraan.<br />

Contoh perisian aplikasi ialah:<br />

Microsoft Office<br />

Adobe Photoshop<br />

AutoCAD<br />

Perisian <strong>Sistem</strong> Aplikasi<br />

Lotus organizer<br />

Acrobat Reader<br />

Macromedia Dreamweaver


Perisian Pengaturcaraan<br />

Perisian pengaturcaraan terbahagi kepada 3 aras<br />

berbeza:<br />

bahasa aras rendah atau kod mesin<br />

bahasa himpunan (assembly language) dalam<br />

bentuk binari 0 dan 1<br />

bahasa aras tinggi seperti bahasa C, C++,<br />

Java, Visual Basic, Fortran, Cobol


<strong>Komputer</strong> Persendirian<br />

<strong>Komputer</strong> persendirian<br />

atau personal computer<br />

(PC) tidak boleh<br />

berkongsi sebarang<br />

perisian dan perkakasan.<br />

PC hanya boleh boleh<br />

dicapai oleh pengguna<br />

yang menggunakan<br />

komputer tersebut<br />

sahaja.


<strong>Komputer</strong> Rangkaian<br />

<strong>Komputer</strong> rangkaian boleh berkongsi sumber<br />

perisian dan perkakasan<br />

Contohnya:<br />

Rangkaian <strong>Komputer</strong> Setempat – Local Area<br />

Network (LAN)<br />

Medium Area Network (MAN)<br />

Wide Area Network (WAN)


Kelebihan LAN<br />

<strong>Komputer</strong> Rangkaian<br />

Merupakan sistem dimana banyak komputer<br />

dihubungkan secara fizikal dalam satu<br />

kawasan geografi yang terhad.<br />

Sumber antara nod boleh dikongsi bersama<br />

dalam satu rangkaian yang disambungkan.<br />

Contoh sumber yang dikongsi ialah peranti<br />

output, data dan fail perisian, perkakasan<br />

telekomunikasi dan peranti storan selunder.


<strong>Sistem</strong> Pengoperasian (Operating System- OS)<br />

Windows NT<br />

<strong>Komputer</strong> Rangkaian<br />

Membenarkan UNIX dan LINUX berintegrasi dalam<br />

Microsoft sebagai pelayan dan pelanggan<br />

Jika bertindak sebagai pelanggan, ia membenarkan<br />

pelanggan Windows mencapai fail LINUX<br />

UNIX<br />

Network Fail Sharing (NFS) – membolehkan pengguna<br />

berkongsi fail<br />

LINUX<br />

Klon sistem pengoperasian UNIX<br />

Berbeza dengan OS yang lain kerana tahap keupayaannya<br />

NOVELL<br />

LINUX boleh dikonfigurasikan untuk bertindak sebagai<br />

pelanggan atau pelayan yang membolehkan capaian fail<br />

melalui rangakaian NOVELL dan pelanggan LINUX


Tamat…<br />

Terima<br />

Kasih

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!