Standard Program Bagi Undang-undang dan Syariah - MQA

mqa.gov.my

Standard Program Bagi Undang-undang dan Syariah - MQA

Diterbitkan oleh

Agensi Kelayakan Malaysia

Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ

No. 17 Jalan Yong Shook Lin

46050 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan

Tel +6003-7968 7002

Fax +6003-7956 9496

Email akreditasi@mqa.gov.my

Web www.mqa.gov.my

© Agensi Kelayakan Malaysia 2008

ISBN 978 983 44015 6 6

Terbitan ini boleh dimuat turun dari laman web: www.mqa.gov.my

Salinan cetakan boleh didapati daripada:

Unit Hal Ehwal Awam & Antarabangsa

Agensi Kelayakan Malaysia


PRAKATA

Agensi Kelayakan Malaysia merupakan satu-satunya organisasi jaminan kualiti pendidikan

tinggi negara yang memudah cara pengawalan kualiti melalui penghasilan dokumen

jaminan kualiti. Dokumen yang dimaksudkan ialah Kerangka Kelayakan Malaysia, Kod

Amalan, Garis Panduan Amalan Bijak dan Standard Program. Kesemua dokumen ini harus

digunakan sebagai rujukan dalam mengendalikan program pendidikan tinggi di Malaysia.

Standard Program dibangunkan bagi menyediakan panduan spesifik kepada pemberi

pendidikan tinggi (PPT) dalam bidang tertentu bagi memenuhi keperluan dan kehendak

Kerangka Kelayakan Malaysia. Dengan pematuhan dan pelaksanaan yang betul dan bijak,

standard program ini mampu menjana pembangunan program pendidikan di Malaysia dan

mengekalkan kualitinya. Seterusnya, ia dapat meningkatkan kualiti graduan dalam aspek

pekerjaan dan mobiliti.

Standard Program Undang-undang dan Syariah ini diformulasi bagi meningkatkan

pembangunan program akademik dalam bidang undang-undang dan Syariah pada tahap

Diploma hingga Kedoktoran. Ia merangkumi panduan khusus bagi matlamat dan objektif

program, hasil pembelajaran program, reka bentuk program (termasuk cadangan struktur

program), penilaian pelajar, staf akademik, sumber pendidikan dan penambahbaikan kualiti

berterusan.

Panel pakar yang terlibat dalam pembangunan standard program ini mewakili pelbagai pihak

berkepentingan termasuklah agensi kerajaan dan swasta serta pemberi pendidikan tinggi

(PPT). Bagi memastikan penerimaan sepenuhnya, dokumen standard program ini telah

dibentangkan dalam bengkel pihak berkepentingan yang telah diadakan pada 6 Disember

2007. Pandangan umum telah diteliti dan digabungkan dalam penghasilan dokumen akhir

standard program tersebut.

Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada mereka yang terlibat dan pegawai Agensi

Kelayakan Malaysia yang telah menyumbang sepenuh tenaga dan masa dalam merealisasikan

Standard Program Undang-undang dan Syariah ini.

Tahniah.

Tan Sri Dato’ Dr. Mohamed Salleh Mohamed Yasin

Pengerusi

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

2010


PENGHARGAAN

Dokumen Standard Program: Undang-undang dan Syariah ini telah disempurnakan

berbekalkan sokongan padu individu dari pelbagai institusi pemberi pengajian tinggi,

industri dan agensi kerajaan. Berlatarbelakangkan kepakaran yang pelbagai, panel

pakar ini telah menumpukan sepenuh usaha dan tumpuan mereka selama sembilan (9) bulan

untuk menghasilkan dokumen ini.

Agensi Kelayakan Malaysia mengucapkan terima kasih kepada panel pakar yang terlibat atas

sokongan dan bantuan mereka terhadap pembangunan Standard Program ini.

Ahli Panel Organisasi

Abdul Mohaimin Noordin Ayus

(Prof. Madya Dr.)

Azizah Mohd Rapini

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Kolej Universiti Islam Antarabangsa

Selangor

Dina Imam Supaat Universiti Sains Islam Malaysia

Hasnah Dato’ Mohd Hashim

Lembaga Kelayakan Undang-undang

Malaysia

Mahamad Naser Disa Jabatan Peguam Negara Malaysia

Marzaitul Azura Mokhtar Jabatan Peguam Negara Malaysia

Nora’inan Bahari Kolej Universiti Islam Antarabangsa

Selangor


Noraini Abd. Rahman

(Dato’)

Lembaga Kelayakan Undang-undang

Malaysia

Norliza Abdul Hamid Universiti Teknologi MARA

Nur Hidayah Mohd Hashim Persatuan Peguam Syarie Malaysia

P. Vasantha Help University College Sdn. Bhd.

Paul Linus Andrews Sunway University College

Rohimi Shapiee

(Prof. Madya Dr.)

Rozilini Mary Fernandez-Chung

(Dr.)

Universiti Kebangsaan Malaysia

Agensi Kelayakan Malaysia

Santhi Latha Kemayan Advance Tertiary College

Sharifah Suhanah Syed Ahmad

(Prof. Madya)

Universiti Malaya

Steven Thiru Badan Peguam Malaysia

Tay Eng Siang Universiti Multimedia

Proses kreatif penghasilan dokumen ini turut dibantu oleh warga kerja Agensi Kelayakan Malaysia,

Cik Norlida Abd. Hamid. Beliau boleh dihubungi melalui norlida@mqa.gov.my untuk sebarang

pertanyaan atau penjelasan lanjut.

Terima kasih.

Dato’ Dr. Syed Ahmad Hussein

Ketua Pegawai Eksekutif

Agensi Kelayakan Malaysia

2010


KANDUNGAN

Prakata i

Penghargaan ii

Pengenalan 1

Matlamat dan Objektif 3

Hasil Pembelajaran

� Diploma

� Sarjana Muda

� Sarjana

� Kedoktoran

Reka bentuk Program

� Diploma

� Sarjana Muda

� Sarjana

� Kedoktoran

Kriteria Kemasukan Pelajar

� Diploma

� Sarjana Muda

� Sarjana

� Kedoktoran

Penilaian Pelajar

� Diploma

� Sarjana Muda

� Sarjana

� Kedoktoran

Staf Akademik

� Diploma

� Sarjana Muda

� Sarjana

� Kedoktoran

Sumber Pendidikan 30

Penambahbaikan Kualiti Berterusan 30

7

13

23

25

28


STANDARD PROGRAM:

UNDANG-UNDANG DAN SYARIAH

PENGENALAN

Standard Program Undang-undang dan Syariah adalah bertujuan untuk menyediakan

panduan amalan bijak bagi menjalankan dan melindungi integriti kesemua program

undang-undang dan Syariah.

Ia telah dibangunkan oleh sekumpulan peguam bela dan peguam cara serta pakar akademik

daripada profesion Sivil dan Syariah serta badan atau agensi kerajaan yang berkaitan. Dokumen

yang kini menjadi standard yang dipersetujui di peringkat kebangsaan bagi undang-undang dan

Syariah ini, telah dibentang dan dibincangkan dalam bengkel bersama pihak berkepentingan.

Standard ini memperakui bahawa pendekatan dan mekanisme dalam jaminan kualiti pendidikan

tinggi sentiasa berkembang. Oleh itu, ia mengguna pakai pendekatan yang bersifat membangun,

tidak preskriptif dan tidak muktamad. Standard ini juga menggariskan prinsip umum yang

berkecenderungan kepada pihak berkepentingan dan tidak sepatutnya dilihat sebagai satu

manual arahan kerana ia tidak menyediakan butiran terperinci tentang sebarang pendekatan dan

prosedur.

Pemberi pendidikan tinggi (PPT), staf akademik dan pelajar patut melihat dokumen ini sebagai

sumber yang berguna dalam meningkatkan kualiti program perundangan dan Syariah. Seperti

sedia maklum, konsep kualiti terletak pada prinsip penilaian rakan sebaya dan kebolehan

mempertahankan. Maka, pemberi pendidikan tinggi (PPT) yang menggunakan dokumen ini harus

sedar akan desakan keperluan industri dan permintaan pihak berkepentingan dalam menyediakan

persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang terbaik.

Pembangunan kurikulum juga seharusnya mengambil kira pelbagai perkembangan yang

mempengaruhi pengisytiharan undang-undang baru dan pindaan pada undang-undang yang

sedia ada, serta pelaksanaan dan pentadbiran perundangan dalam sistem Syariah dan Sivil.

Tidak dapat disangkal lagi bahawa perubahan ini memberi implikasi terhadap reka bentuk dan

penyampaian kurikulum dalam pendidikan undang-undang dan Syariah. Contoh perkembangan

penting termasuk:

1.

2.

keperluan melaksanakan resolusi alternatif kepada sesuatu pertikaian;

trend ke arah globalisasi dan liberalisasi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang

perkara seperti undang-undang komersial, kewangan korporat antarabangsa, perdagangan

dan perkapalan serta keperluan terhadap kemahiran teknologi, pembelajaran sepanjang hayat

dan standard amalan yang jelas dan selari dengan standard antarabangsa;

7


3.

4.

8

penggunaan Bahasa Malaysia dalam mahkamah Sivil dan Syariah;

peningkatan penggunaan ICT dalam kemahiran dan amalan perundangan. Contohnya,

perbincangan dan perundingan atas talian, portal klien atas talian, pengantaraan atas talian,

pemfailan elektronik dokumen dan pewujudan e-mahkamah;

5. kemunculan bidang baru dalam undang-undang seperti undang-undang siber, isu bio-valley

(paten, genetik, bioetika), privasi, keganasan, bantuan perundangan antara dua negara dalam

siasatan dan prosiding jenayah, ekstradisi, pembersihan wang, perdagangan antarabangsa

dan hak kemanusiaan;

6. peningkatan dalam kerjasama dan pengharmonian undang-undang dan konvensyen

antarabangsa;

7. peningkatan minat dan perkembangan dalam undang-undang Islam, sebagai tambahan

kepada Undang-undang Keluarga Islam seperti muamalat dan takaful;

8. trend ke arah penyeragaman undang-undang Islam; dan

9. kriteria dan prosedur kemasukan dalam praktis di Mahkamah Syariah antara negeri.

Semua kenyataan dan keperluan adalah sehingga Disember 2007 dan mencerminkan keadaan

semasa dalam industri. Walau bagaimanapun, kenyataan berhubung Certificate in Legal Practice

merupakan cadangan hasil perbincangan ahli panel dan tidak boleh dilihat sebagai pandangan

dan polisi Lembaga Kelayakan Profesion Perundangan.

Standard Program ini tidak menunjukkan kesemua penamaan kelayakan dalam undang-undang

dan Syariah. Walau bagaimanapun, ia menyatakan penamaan yang umum seperti Sarjana Muda

Undang-Undang yang membentuk amalan semasa. Ini harus merangkumi LL.B., Sarjana Muda

Pengajian Perundangan dan Sarjana Muda Jurisprudens.


MATLAMAT DAN OBJEKTIF

Diploma Syariah

Objektif program adalah untuk melahirkan pelajar yang:

1.

2.

3.

4.

memahami prinsip Syariah dan perundangan Islam dari sumbernya yang sah;

memahami kaedah penyelesaian permasalahan Syariah dan perundangan dalam masyarakat

dan isu-isu semasa;

mengetahui peluang dalam bidang dan kerjaya yang berkaitan pentadbiran dan perundangan

Islam bagi memenuhi keperluan sumber manusia negara, industri dan masyarakat; dan

mengetahui etika profesional dan berakhlak mulia.

Sarjana Muda Undang-undang

Objektif program [program tiga (3) tahun] adalah untuk:

1. melengkapi pelajar dengan pemahaman asas prinsip, konsep dan teori perundangan, dan

kemampuan untuk mengaplikasikannya secara praktikal;

2. menyemai kemahiran kritikal, analitikal dan penyelesaian masalah;

3. memastikan pelajar mempunyai unsur-unsur yang diperlukan untuk kemahiran praktikal

termasuk kemahiran berkomunikasi (bertulis dan lisan), berunding, kaunseling dan interviu

klien, ‘mooting’ dan penyelidikan;

4. menimbulkan kesedaran tentang tanggungjawab sosial dan moral pelajar;

5. menimbulkan kesedaran tentang standard amalan dan etika profesion perundangan; dan

6. mendedahkan pelajar kepada persekitaran kerja yang berkaitan dengan undang-undang

melalui penempatan pelajar (seperti mahkamah, firma guaman, sektor korporat dan pusat

bantuan perundangan).

Sebagai tambahan kepada objektif di atas, tahun profesional (juga dikenali sebagai tahun akhir)

Sarjana Muda Undang-undang adalah untuk:

1. menyediakan pelajar bagi memenuhi jangkaan klien, profesion dan masyarakat;

2. melatih pelajar dalam kemahiran perundangan praktikal seperti mendraf pembelaan, dokumen

kontraktual, kemahiran guaman, perundingan dan kemahiran yang diperlukan bagi resolusi

alternatif kepada sesuatu pertikaian;

3. memastikan pelajar mempunyai kecekapan dan kemahiran dalam proses mahkamah selaras

dengan amalan, peraturan dan prosedur mahkamah, sama ada jenayah, Sivil atau bidang

lain;

4. melengkapkan pelajar dengan kesedaran tentang tanggungjawab sosial dan moral mereka;

dan

5. memastikan pelajar dapat menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan

cekap sama ada secara bertulis atau lisan.

9


Certificate in Legal Pratice

Objektif program adalah untuk:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10

menyediakan calon untuk memenuhi jangkaan klien, profesion dan masyarakat;

melatih calon dalam kemahiran perundangan praktikal seperti mendraf pembelaan, dokumen

kontraktual, kemahiran guaman, perundingan dan kemahiran yang diperlukan bagi resolusi

alternatif kepada sesuatu pertikaian;

memastikan calon mempunyai kecekapan dan kemahiran dalam proses mahkamah selaras

dengan amalan, peraturan dan prosedur mahkamah, sama ada jenayah, Sivil atau bidang

lain;

menyemai nilai etika dan profesionalisme dalam diri pelajar, selaras dengan Akta Profesion

Perundangan 1976;

melengkapi calon dengan kesedaran tentang tanggungjawab sosial dan moral mereka; dan

memastikan calon dapat menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan cekap

sama ada secara bertulis atau lisan.

Sarjana Muda Syariah

Objektif program adalah untuk melahirkan pelajar yang:

1. menguasai bidang Syariah dan perundangan Islam secara teori dan praktikal dari sumbernya

yang asal;

2. mendapat pendedahan asas perundangan Sivil;

3. memiliki kemahiran menyelesaikan permasalahan Syariah dan perundangan dalam masyarakat

dan isu semasa;

4. mendapat pendedahan kemahiran praktikal guaman dan kehakiman Syarie;

5. memenuhi keperluan kerjaya dalam pentadbiran dan perundangan Islam yang memenuhi

keperluan modal insan negara, industri dan masyarakat secara profesional; dan

6. mematuhi etika profesional dan berakhlak mulia.

Sarjana Muda Undang-Undang (Syariah dan Sivil)

Objektif program adalah untuk melahirkan pelajar yang:

1. menguasai bidang Syariah dan perundangan Islam secara teori dan praktikal dari sumbernya

yang asal;

2. menguasai bidang perundangan Sivil secara teori dan praktikal;

3. memiliki kemahiran menyelesaikan permasalahan Syariah, perundangan Islam dan Sivil dalam

masyarakat dan isu semasa;

4. mendapat pendedahan kemahiran praktikal guaman dan kehakiman Syariah dan Sivil;

5. memenuhi keperluan kerjaya dalam pentadbiran dan perundangan Islam dan Sivil yang

memenuhi keperluan modal insan negara, industri dan masyarakat secara profesional; dan

6.

mematuhi etika profesional dan berakhlak mulia.


Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah

Objektif program adalah untuk melahirkan pelajar yang:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

menguasai bidang perundangan Islam dan Syariah secara teori dan praktikal dari sumbernya

yang asal;

menguasai bidang perundangan Sivil secara teori dan praktikal;

memiliki kemahiran menyelesaikan permasalahan perundangan Sivil dan Syariah dalam

masyarakat dan isu semasa;

mendapat pendedahan kemahiran praktikal guaman dan kehakiman Sivil dan Syariah dan;

memenuhi keperluan kerjaya dalam pentadbiran dan perundangan Sivil dan Syariah yang

memenuhi keperluan modal insan negara, industri dan masyarakat secara profesional; dan

mematuhi etika profesional dan berakhlak mulia.

Sarjana

Objektif program adalah untuk melahirkan pelajar yang:

1. mengkhusus dalam bidang perundangan yang spesifik;

2. mempunyai tahap pemahaman, penyelidikan dan kemahiran analitikal yang tinggi;

3. kompeten dalam penyelidikan dan penulisan; dan

4. mampu menjalankan kajian perbandingan perundangan.

Kedoktoran

Objektif program adalah untuk:

1. mencipta idea dan konsep yang baru dan original dalam undang-undang;

2. menyediakan latihan dalam penyelidikan dan penulisan intensif bagi tujuan pengajian

akademik;

3. mewujudkan intelektual undang-undang yang dihormati; dan

4.

mewujudkan laluan bagi pemimpin akademik masa depan.

11


HASIL PEMBELAJARAN

Diploma Syariah

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:

1.

2.

12

mengenal pasti prinsip asas Syariah dan menjelaskan hukum asas fiqh;

mengenal pasti sumber, kaedah hukum Syarak dan sistem perundangan Syariah di

3.

Malaysia;

mengenal pasti isu dan masalah fiqh serta perundangan Syariah semasa;

4. menjelaskan kaedah penyelidikan asas dan mampu mendapatkan maklumat untuk menjalankan

penyelidikan;

5. membantu dalam penyediaan dan pengendalian kes Syariah; dan

6. berkomunikasi dengan pelanggan dan rakan sekerja secara berkesan dan beretika.

Sarjana Muda Undang-undang

Pada akhir tahun ketiga program, pelajar program ini akan berupaya untuk:

1. menunjukkan pemahaman terhadap prinsip dan konsep perundangan;

2. mengenal pasti isu perundangan dan memberi nasihat dalam bantuan perundangan yang

bersesuaian;

3. mengaplikasikan undang-undang, prinsip dan konsep perundangan yang berkaitan dalam

menyelesaikan pertikaian atau permasalahan;

4. mencari maklumat menggunakan alat penyelidikan terbaik yang tersedia;

5. menunjukkan kemahiran asas dalam mendraf dokumen dan pendapat perundangan;

6. menunjukkan pemahaman tentang kepentingan satu pertikaian kepada klien;

7. menunjukkan kemahiran asas dalam menjalankan perundingan, interviu dan mencadangkan

penyelesaian permasalahan;

8. menunjukkan kebolehan untuk berkomunikasi dengan efektif dan saling menghormati;

9. menunjukkan kesedaran tentang etika dan etiket profesion;

10. menunjukkan kesedaran tentang tanggungjawab sosial dan moral terhadap masyarakat;

11. menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan cekap dalam perkara yang

berkaitan dengan perundangan, secara bertulis dan lisan; dan

12. menghargai kepentingan pembangunan profesional berterusan dan perubahan dalam undangundang.

Sebagai tambahan kepada perkara di atas, pelajar dalam tahun profesional Sarjana Muda Undang-

Undang akan berupaya untuk:

1. menghargai kepentingan peraturan, etika, etiket, amalan dan prosedur mahkamah dalam

mengendalikan kes;

2. menunjukkan etiket mahkamah dan kemahiran guaman serta perundingan asas, hubungan

dengan klien dan resolusi alternatif kepada sesuatu pertikaian.


Certificate in Legal Practice

Pada akhir program, calon akan berupaya untuk:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

menghargai kepentingan peraturan, etika dan etiket, amalan dan prosedur mahkamah dalam

mengendalikan kes;

menunjukkan etiket mahkamah dan kemahiran guaman serta perundingan asas, hubungan

dengan klien dan resolusi alternatif kepada sesuatu pertikaian;

mendraf dokumen dan pendapat perundangan;

mengenal pasti isu perundangan dan memberi nasihat dalam bantuan perundangan yang

bersesuaian;

menggunakan resolusi alternatif kepada sesuatu pertikaian dalam penyelesaian masalah;

mengenal pasti dan mendapat maklumat dengan menggunakan sumber elektronik dan bukan

elektronik;

menggunakan Bahasa Malaysia dan Inggeris dengan cekap dalam perkara yang berkaitan

dengan perundangan, secara bertulis dan lisan;

menunjukkan kesedaran tentang tanggungjawab sosial dan moral terhadap masyarakat; dan

menghargai kepentingan pembangunan profesional berterusan dan perubahan dalam undangundang.

Sarjana Muda Syariah

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:

1. menghurai dan mengaplikasi prinsip Syariah dan hukum fiqh dalam menyelesaikan

permasalahan;

2. menghuraikan struktur dan prinsip asas sistem pentadbiran dan perundangan Syariah di

Malaysia;

3. mengenal pasti isu dan mengaplikasi undang-undang Syariah yang tersedia dalam

menyelesaikan kes Syariah;

4. menggunakan kaedah penyelidikan yang betul untuk menghasilkan penyelidikan yang

berkaitan fiqh dan perundangan Syariah;

5. menjalankan runding cara dan mencadangkan penyelesaian bagi permasalahan fiqh dan

perundangan Syariah;

6. mendraf dokumen dan nasihat undang-undang berasaskan fiqh dan perundangan Syariah

yang berkaitan serta mengendalikan kes berasaskan prosedur mal dan jenayah di mahkamah

Syariah;

7. mengaplikasi etika dan etiket profesion perundangan Syariah dalam kerjaya;

8. mengurus firma guaman Syarie/tempat kerja dengan akauntabiliti;

9. berfungsi dalam pelbagai disiplin Syariah menggunakan pelbagai sumber dan teknologi moden

dengan mengamalkan kerja berpasukan, prinsip kepimpinan yang baik serta bersedia untuk

meningkatkan pengetahuan dan kemahiran;

10. menguasai asas Bahasa Arab Perundangan; dan

11. berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris dengan pelanggan dan rakan sekerja

secara berkesan dan beretika.

13


Sarjana Muda Undang-undang (Syariah dan Sivil)

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:

1.

14

menghurai dan mengaplikasi prinsip Syariah dan undang-undang Sivil secara profesional

dalam menyelesaikan permasalahan;

2. menghuraikan struktur dan prinsip asas sistem pentadbiran dan perundangan Syariah dan

Sivil di Malaysia;

3. mengenal pasti isu dan mengaplikasi undang-undang yang tersedia dalam menyelesaikan kes

Syariah dan Sivil;

4. membuat perbandingan antara prinsip undang-undang Syariah dan Sivil;

5. menggunakan kaedah penyelidikan yang betul untuk menghasilkan penyelidikan yang

berkaitan undang-undang Syariah dan Sivil;

6. menjalankan runding cara dan mencadangkan penyelesaian bagi permasalahan undangundang

pelanggan;

7. mendraf dokumen dan pendapat undang-undang yang berkaitan serta mengendalikan kes

berasaskan prosedur mahkamah;

8. mengaplikasi etika dan etiket profesion perundangan dalam kerjaya;

9. mengurus firma guaman/tempat kerja dengan akauntabiliti;

10. berfungsi dalam pelbagai disiplin perundangan Syariah dan Sivil menggunakan pelbagai

sumber dan teknologi moden dengan mengamalkan kerja berpasukan, prinsip kepimpinan

yang baik serta bersedia untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran;

11. menguasai asas Bahasa Arab Perundangan; dan

12. berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris dengan pelanggan dan rakan sekerja

secara berkesan dan beretika.

Sarjana Muda Undang-undang dan Syariah

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:

1. menghurai dan mengaplikasi prinsip Syariah dan undang-undang Sivil secara profesional dalam

menyelesaikan permasalahan;

2. menghuraikan struktur dan prinsip asas sistem pentadbiran dan perundangan Sivil dan Syariah

di Malaysia;

3. mengenal pasti isu dan mengaplikasi undang-undang yang tersedia dalam menyelesaikan kes

Sivil dan Syariah;

4. membuat perbandingan antara prinsip undang-undang Sivil dan Syariah;

5. menggunakan kaedah penyelidikan yang betul untuk menghasilkan penyelidikan yang berkaitan

undang-undang Sivil dan Syariah;

6. menjalankan runding cara dan mencadangkan penyelesaian bagi permasalahan undang-undang

pelanggan;

7. mendraf dokumen dan pendapat undang-undang yang berkaitan serta mengendalikan kes

berasaskan prosedur mahkamah;


8.

9.

mengaplikasi etika dan etiket profesion perundangan dalam kerjaya;

mengurus firma guaman/tempat kerja dengan akauntabiliti;

10. berfungsi dalam pelbagai disiplin Syariah dan undang-undang menggunakan pelbagai sumber

dan teknologi moden dengan mengamalkan kerja berpasukan, prinsip kepimpinan yang baik

serta bersedia untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran;

11. menguasai asas Bahasa Arab Perundangan; dan

12. berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris dengan pelanggan dan rakan sekerja

secara berkesan dan beretika.

Sarjana

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:

1. menghuraikan undang-undang dalam pelbagai konteks;

2. menganalisis, mengkritik dan mencadangkan penyelesaian terhadap isu;

3. kajian semula undang-undang dan dasar serta menyumbangkan idea baru;

4. mengendalikan penyelidikan secara bebas; dan

5. menghasilkan penyelidikan dan/atau disertasi yang selaras dengan standard akademik dan

etika institusi.

Kedoktoran

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:

1. menjalankan penyelidikan akademik secara bebas dan original yang memberi kecemerlangan

penerbitan;

2. menunjukkan penguasaan ilmu yang tuntas dan relevan terhadap bidang tertentu dalam

perundangan;

3. menunjukkan kepakaran akademik dalam subjek penyelidikan tertentu.

4. menghasilkan penyelidikan atau disertasi yang selaras dengan standard akademik dan etika

yang tertinggi;

5.

menjalankan penyelidikan secara bebas.

15


REKA BENTUK PROGRAM

Pengenalan

Keperluan khusus bagi setiap tahap adalah seperti berikut. Walau bagaimanapun, sebagai

panduan umum, keperluan berikut perlu dipertimbang:

i. sarjana muda asas tanpa tahun profesional (bersamaan dengan CLP) akan diajar selama tiga

(3) tahun paling minimum;

ii. bagi program dengan tahun profesional, minimum empat (4) tahun pengajian diperlukan

dengan cadangan minimum 140 kredit;

iii. pelajar dengan pindahan dan pengecualian kredit boleh mengurangkan jumlah semester

disebabkan oleh pengecualian atau pindahan tersebut; tertakluk kepada dasar pindahan kredit

yang sedia ada; dan

iv. kredit yang dinyatakan ialah tanda aras yang minimum. Institusi boleh menawarkan kredit

yang lebih tinggi selaras dengan keperluan program dan pengkhususan.

Diploma Syariah

1.

2.

16

Kredit Bergraduat Minimum MQF – 90

Komponen Program:

a) Keperluan Universiti: 10-20%

b) Keperluan Fakulti: 80-90% yang terdiri daripada:

i. Teras: 75-85% (Termasuk kursus berikut):

• Usul Fiqh (Jurisprudens Islam)

• Qawaid Fiqh ( Islamic Legal Maxims)

• Fiqh Munakahat (Undang-undang Keluarga Islam)

• Fiqh Jenayat (Undang-undang Jenayah Islam)

• Fiqh Muamalat (Muamalat Islam)

• Sistem Perundangan Malaysia

ii. Elektif: 2-5%

iii. Penempatan Pelajar: 1-5% (wajib)

Sarjana Muda Undang-undang

1.

2.

Kredit Bergraduat Minimum MQF – 120

Sarjana Muda Undang-undang mengutamakan:

• Kaedah perundangan (penyelidikan, pemikiran kritikal, penaakulan dan membuat

keputusan)


Penggunaan teknologi maklumat (perlu diterapkan dalam kesemua kursus)

Pembelajaran berdasarkan masalah

Pengucapan awam

Analisis perbandingan undang-undang dan amalan

• Mooting dan perbicaraan mock


Penempatan Pelajar

Kesemua program undang-undang akan mengikut garis panduan seperti di bawah:

i.

ii.

Nota:

1.

2.

iii.

Wajib (15-25%)


Universiti: Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Moral/Pengajian Islam

Program: pengucapan awam, mooting, penempatan pelajar

Teras (42-55%)

Termasuk kursus berikut:

Kursus Kredit Minimum

Sistem Perundangan Malaysia 3

Sistem Perundangan Islam Malaysia 3

Undang-undang Kontrak 6

Undang-undang Berperlembagaan 6

Undang-undang Jenayah 6

Undang-undang Tort 6

Undang-undang Tanah 6

Ekuiti dan Amanah 6

Semua kursus teras hanya akan diajar semasa semester panjang.

Kursus yang disenaraikan di atas ialah keperluan minimum, pemberi pendidikan tinggi (PPT)

boleh memilih untuk memberi sehingga 55% dengan penambahan kursus teras lain yang

akan dibaca oleh kesemua pelajar di institusi tersebut. Ini akan menggalakkan pembangunan

kelebihan institusi dalam bidang tertentu.

Elektif (30-33%)

Kursus berikut (sama ada kursus yang diajar atau kertas kerja projek) boleh disertakan

tetapi tidak terhad kepada:

Undang-undang Harta Intelektual

Undang-undang dan Perubatan

Undang-undang dan Persekitaran

Undang-undang dan Masyarakat

• Konflik Undang-undang


Bukti

17


Nota:

1.

2.

18

Undang-undang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Perbankan

• Arbitrasi

Undang-undang Siber

• Jenayah dan Penologi

• Perbankan Islam dan Takaful

• Usul Fiqh (Jurisprudens Islam)

• Qawaid Fiqh ( Islamic Legal Maxims)

• Perbandingan Undang-undang Keluarga (Islam dan Sivil)

Setiap kursus elektif akan membawa nilai minimum tiga (3) kredit dan maksimum enam (6)

kredit.

Bagi pemberi pendidikan tinggi (PPT) yang menawarkan program LL.B. (tahun profesional),

tahun terakhir program akan menyerupai program Certificate in Legal Practice.

Certificate in Legal Practice

1.

2.

3.

Tempoh: Minimum sembilan (9) bulan

Komponen:

• Kertas Umum (Kontrak dan Tort)

• Prosedur Sivil

• Prosedur Jenayah

• Bukti

• Amalan Profesional (undang-undang tanah dan pemindahan, probet dan pentadbiran

estet, guaman dan tugas peguam, etika profesion perundangan dan undang-undang

kemuflisan dan penutupan)

Struktur yang dicadangkan

• Kuliah

• Tutorial

• Penggunaan teknologi maklumat

• Kaedah perundangan (mengenal pasti isu, penyelidikan, pemikiran kritikal, penaakulan

dan penulisan pendapat)

• Pembelajaran berdasarkan masalah

• Penafsiran undang-undang


Kemahiran guaman


Sarjana Muda Syariah

1.

2.

Kredit Bergraduat Minimum MQF – 140

Komponen Program:

a.

b.

Keperluan Universiti – 10-15%

Keperluan Fakulti – 85-90% yang terdiri daripada:

i.

ii.

iii.

Teras – 75-80% (Ini termasuk kursus berikut):


Usul Fiqh (Jurisprudens Islam)

• Qawaid Fiqh ( Islamic Legal Maxims)


Fiqh Munakahat (Undang-undang Keluarga Islam)

Fiqh Jenayat (Undang-undang Jenayah Islam)

Fiqh Muamalat (Muamalat Islam)

Undang-undang Islam Tentang Bukti

Sistem Perundangan Malaysia

Pentadbiran Sistem Perundangan Islam

Ayat dan Hadis Ahkam

Undang-undang Islam Tentang Harta dan Pewarisan

Undang-undang Islam Tentang Prosedur Jenayah

Undang-undang Islam Tentang Prosedur Sivil

Sistem Guaman dan Kehakiman Islam

Undang-undang Perlembagaan Malaysia

Perbandingan Undang-undang Keluarga (Islam dan Sivil)

Elektif – 2-5% (Kursus berikut sama ada kursus yang diajar atau kertas kerja

projek boleh disertakan tetapi tidak terhad kepada):

Undang-undang Islam Tentang Perbankan dan Takaful

Undang-undang Islam dan Masyarakat

Undang-undang Islam Tentang Perubatan

Undang-undang Tort

Undang-undang Tanah

Undang-undang Komersial

Penempatan Pelajar – 2-5% (wajib)

19


Sarjana Muda Undang-undang (Syariah dan Sivil)

1.

2.

20

Kredit Bergraduat Minimum MQF – 150

Komponen Program:

a. Keperluan Universiti – 10-15%

b. Keperluan fakulti – 85-90% yang terdiri daripada:

i. Teras – 75-80% (Termasuk kursus berikut):

• Usul Fiqh (Jurisprudens Islam)

• Qawaid Fiqh ( Islamic Legal Maxims)

• Fiqh Munakahat (Undang-undang Keluarga Islam)

• Fiqh Jenayat (Undang-undang Jenayah Islam)

• Fiqh Muamalat (Muamalat Islam)

Undang-undang Islam Tentang Bukti

• Pentadbiran Sistem Perundangan Islam

Undang-undang Islam Tentang Prosedur Jenayah

Undang-undang Islam Tentang Prosedur Sivil

• Sistem Guaman dan Kehakiman Islam

Undang-undang Tort

Undang-undang Tanah

Undang-undang Kontrak

• Ekuiti dan Amanah

Undang-undang Jenayah

• Sistem Perundangan Malaysia

Undang-undang Perlembagaan

• Perbandingan Undang-undang Keluarga (Islam dan Sivil)

iii.

ii.

Elektif – 2-5%

• Ayat dan Hadis Ahkam

Undang-undang Islam Tentang Harta dan Pewarisan

Undang-undang Islam Tentang Perubatan

Undang-undang dan Perubatan

Undang-undang dan Persekitaran

Undang-undang Antarabangsa

Undang-undang Pencukaian

Undang-undang Harta Intelektual

Undang-undang Siber

Undang-undang dan Konsumer

• Pengurusan Institusi Islam

Undang-undang Islam Tentang Perbankan dan Takaful

Undang-undang Islam dan Masyarakat

Penempatan Pelajar – 2-5% (wajib)

Pelajar dikehendaki untuk ditempatkan dalam praktis Sivil dan Syariah.


Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah

1. Kredit Bergraduat Minimum MQF – 180

2.

Komponen Program:

a.

b.

Keperluan Universiti – 10-15%

Keperluan Fakulti – 85-90% yang terdiri daripada:

i.

ii.

iii.

Teras – 75-80% (Ini termasuk kursus berikut):


Usul Fiqh (Jurisprudens Islam)

• Qawaid Fiqh ( Islamic Legal Maxims)

Fiqh Munakahat (Undang-undang Keluarga Islam)

Fiqh Jenayat (Undang-undang Jenayah Islam)

Fiqh Muamalat (Muamalat Islam)

Undang-undang Islam Tentang Bukti

Pentadbiran Sistem Perundangan Islam

Undang-undang Islam Tentang Prosedur Jenayah

Undang-undang Islam Tentang Prosedur Sivil

Sistem Guaman dan Kehakiman Islam

Undang-undang Tort

Undang-undang Tanah

Undang-undang Kontrak

Ekuiti dan Amanah

Undang-undang Jenayah

Sistem Perundangan Malaysia

Undang-undang Perlembagaan

Perbandingan Undang-undang Keluarga (Islam dan Sivil)

Elektif – 2-5%

Undang-undang Islam dan Perubatan

Undang-undang Islam Tentang Perubatan

Undang-undang dan Persekitaran

Undang-undang Antarabangsa

Undang-undang Pencukaian

Undang-undang Harta Intelektual

Undang-undang Siber

Undang-undang dan Konsumer

• Pengurusan Institusi Islam

Undang-undang Islam Tentang Perbankan dan Takaful

Undang-undang Islam dan Masyarakat

Penempatan Pelajar – 2-5% (wajib)

Pelajar akan ditempatkan dalam praktis Sivil dan Syariah.

21


Sarjana

1.

2.

3.

22

Kredit Minimum Bergraduat MQF – 40 (Struktur B dan C sahaja)

Struktur:

a.

b.

c.Struktur A

Tesis sahaja

Minimum satu (1) tahun sepenuh masa atau dua (2) tahun separuh masa (termasuk

kursus prasyarat iaitu Kaedah Penyelidikan)

Struktur B

Kerja Kursus (antara 20 dan 24 kredit); DAN

Disertasi 20,000 hingga 25,000 patah perkataan

Struktur C

Kerja Kursus sahaja

40 kredit termasuk Kertas Kerja Projek, Kajian Kes atau Kertas Kerja Seminar.

Komponen bagi Struktur B dan C:

a.

b.

c.

Teras (termasuk Kaedah Penyelidikan) – 50-60%

Elektif – 40-50%

Bagi program Sarjana yang khusus seperti LL.M. (Undang-undang Perniagaan); LL.M.

(Undang-undang Antarabangsa), 60-75% merupakan kursus elektif khusus.

Kedoktoran

1.

2.

Struktur:

a.

b.

Struktur A – Kerja Kursus dan Tesis

Struktur B – Tesis sahaja (Penyelidikan)

Komponen:

Semua Kedoktoran perlu menyertakan Tesis seperti berikut:

a. Struktur A – 50,000 hingga 60,000 patah perkataan

b.

Struktur B – 80,000 hingga 100,000 patah perkataan


KRITERIA KEMASUKAN PELAJAR

Pengenalan

Keperluan khusus bagi setiap tahap dinyatakan di bawah. Walau bagaimanapun, sebagai panduan

umum, keperluan berikut perlulah dipertimbang:

i. pematuhan syarat kelayakan masuk minimum;

ii. pengiktirafan kepada sebarang pengecualian yang diberi untuk kemasukan ke tahap yang

lebih tinggi tertakluk kepada polisi yang sedia ada berkenaan pengecualian kredit; dan

iii. pengambilan pelajar yang menggunakan mod kemasukan yang lain tertakluk kepada;

a. dasar sedia ada berkenaan kemasukan terbuka atau kemasukan pelajar matang; dan

b. persetujuan terlebih dahulu daripada Agensi.

Diploma Syariah

1.

2.

SPM dengan tiga (3) kredit atau yang setaraf; ATAU

Sijil dalam disiplin yang berkaitan atau yang setaraf dari mana-mana institusi yang diiktiraf.

Sarjana Muda Undang-undang

1.

2.

3.

STPM/STP/A Level atau yang setaraf dengan prinsipal dalam dua (2) subjek dalam satu (1)

percubaan, termasuk Pengajian Am; DAN SPM/SPVM/O Level atau yang setaraf dengan

kredit dalam Bahasa Inggeris; ATAU

Matrikulasi/program Asas yang diiktiraf dari institusi yang diiktiraf; ATAU

Diploma atau yang setaraf dalam disiplin yang berkaitan dari institusi yang diiktiraf. Pengecualian

kredit boleh diberi berdasarkan antara kursus sehingga maksimum 30%.

Certificate in Legal Practice

Kriteria kelayakan pelajar adalah berselaras dengan:

1. Garis Panduan bagi Pengiktirafan Sarjana Muda Undang-undang Australia dan New Zealand;

Garis Panduan Kelayakan dan Keperluan bagi Pengiktirafan terhadap Pemegang Sarjana

Muda Undang-undang Australia dan Orang yang Berkelayakan di bawah Akta Profesion

Perundangan 1976.

2. Garis panduan baru bagi kelayakan dan keperluan untuk melayakkan menduduki peperiksaan

Certificate In Legal Practice (CLP) Malaysia (bagi Sarjana Muda dari United Kingdom),

Lembaga Kelayakan Profesion Undang-undang, Malaysia, (u.d), Lembaga Kelayakan

Profesion Undang-undang Malaysia, (1998), Malaysia.

23


Sarjana Muda Syariah/Sarjana Muda Undang-undang (Syariah

dan Sivil)/Sarjana Muda Undang-undang dan Syariah

1. STPM/STP/A Level atau yang setaraf dengan prinsipal dalam dua (2) subjek dalam satu (1)

percubaan termasuk Pengajian Am; DAN SPM/SPMV/O Level atau yang setaraf; ATAU

2. Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan maqbul (lulus); ATAU

3. Matrikulasi/program Asas yang diiktiraf dari institusi yang diiktiraf; ATAU

4. Diploma atau yang setaraf dalam disiplin yang berkaitan dari institusi yang diiktiraf. Pengecualian

kredit boleh diberi berdasarkan antara kursus sehingga maksimum 30%.

Sarjana

1.

2.

3.

24

LL.B. dengan Kepujian atau yang setaraf dengan purata nilai gred kumulatif (PNGK) 3.00 atau

2.75 (tertakluk kepada temuduga) atau 2.50 dengan tiga (3) tahun pengalaman kerja dalam

bidang yang berkaitan; ATAU

Sarjana Muda Syariah atau yang setaraf dengan PNGK 3.00 atau 2.75 (tertakluk kepada

temuduga) atau 2.50 dengan tiga (3) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan;

ATAU

Bagi pengkhususan LL.M., seperti Sarjana dalam Undang-undang Pembinaan, Undang-undang

Harta Intelektual atau Undang-undang Perbankan, pemohon tanpa Sarjana Muda Undangundang

boleh dipertimbang, sekiranya mereka memiliki Sarjana Muda dan pengalaman dalam

bidang pengajian berkenaan.

Kedoktoran

1.

2.

Sarjana Muda dalam Undang-undang atau Syariah dan Sarjana.

Bukti kemampuan untuk menjalankan penyelidikan.


PENILAIAN PELAJAR

Pengenalan

Keperluan khusus bagi setiap tahap dinyatakan di bawah. Walau bagaimanapun, sebagai panduan

umum, keperluan berikut perlulah dipertimbang:

i. penilaian formatif dan sumatif perlu dijalankan pada setiap tahap mengikut keperluan setiap

kursus/modul;

ii. pelajar perlu mengambil dan lulus sejumlah kursus yang sepadan bagi memenuhi keperluan

kredit minimum untuk bergraduat;

iii. jenis penilaian di bawah merupakan contoh dan pemberi pendidikan tinggi (PPT) digalakkan

untuk mengguna pelbagai kaedah dan alat yang sesuai untuk penilaian hasil pembelajaran

dan kecekapan; dan

iv. Pembelajaran Berasaskan Masalah perlu diperteguh dengan pendekatan rubrik dalam

penilaian.

Diploma Syariah

1.

2.

3.

4.

Formatif

a. Projek

b. Perbincangan dan Kuiz

c. Latihan Pembelajaran Berpandu

Sumatif: Berterusan

a. Kerja Kursus/Projek

b. Seminar

c. Tugasan

d. Kajian Kes

e. Pembentangan

Sumatif: Terakhir

a. Peperiksaan

b. Ujian

c. Projek

d. Kajian Kes

Penempatan Pelajar/Laporan Penempatan

25


Sarjana Muda

1.

2.

3.

4.

26

Formatif

a.

b.

c.

Projek

Perbincangan dan Kuiz

Latihan Pembelajaran Berpandu

Sumatif: Berterusan

b. Kerja Kursus/Projek

c. Seminar

d. Tugasan

e. Kajian Kes

f. Pembentangan

Sumatif: Terakhir

a. Peperiksaan

b. Ujian

c. Projek

d. Kajian Kes

Penempatan Pelajar/Laporan Penempatan

Certificate in Legal Practice

Peperiksaan


Sarjana

1.

2.

3.

Struktur A – Penyelidikan sahaja

Penyelidikan/Disertasi – penilaian Tesis menggunakan Viva Voce

Struktur B – Kerja Kursus dan Disertasi

a. Penilaian Berterusan (Formatif)

b. Peperiksaan Akhir (Sumatif)

c. Penilaian Disertasi menggunakan Viva Voce atau mod penilaian lain yang diluluskan oleh

institusi.

Struktur C – Kerja Kursus sahaja

a. Penilaian Berterusan (Formatif)

b. Peperiksaan Akhir (Sumatif)

Kedoktoran

1.

2.

Struktur A – Kerja Kursus dan Tesis

a. Penilaian Berterusan

b. Peperiksaan, jika perlu

c. Cadangan penyelidikan

d. Tesis

Struktur B – Tesis sahaja

a. Cadangan penyelidikan

b. Tesis

Nota: Tesis dalam kedua-dua struktur akan dinilai melalui Viva voce.

27


STAF AKADEMIK

Pengenalan

Keperluan khusus bagi setiap tahap dinyatakan di bawah. Walau bagaimanapun, sebagai panduan

umum, adalah penting untuk memastikan bahawa:

i. kepimpinan akademik sekolah/fakulti/jabatan mestilah dipegang oleh seorang yang

berkelayakan Kedoktoran dengan tiga (3) tahun pengalaman kerja atau Sarjana dengan tujuh

(7) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan;

ii. sebuah fakulti mesti mempunyai minimum 60% staf sepenuh masa yang membentuk sumber

akademik utama bagi program; dan

iii. sejumlah pengajar-pengamal sepatutnya dilantik mengikut kesesuaian.

Diploma Syariah

1.

2.

28

Sarjana Muda dalam bidang yang berkaitan dan pengalaman industri; dan

Nisbah staf akademik kepada pelajar 1:25

Sarjana Muda (Tahun Akademik)

Pemberi pendidikan tinggi (PPT) harus menunjukkan bahawa mereka sedang berusaha untuk

mencapai perkara yang berikut:

1. kesemua staf akademik perlu mempunyai minimum Sarjana dalam bidang yang berkaitan

atau Sarjana Muda Undang-undang dengan sepuluh (10) tahun pengalaman perundangan

profesional;

2. 30% staf akademik perlu mempunyai Kedoktoran;

3. 30% staf akademik perlu mempunyai kelayakan profesional (chambered and called to the Bar

or equivalent);

4. staf akademik perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) penerbitan atau kertas

persidangan setahun; dan

5. nisbah staf akademik kepada pelajar ialah 1:25

Bagi program yang mempunyai tahun profesional atau Certificate Legal Practice (CLP):

1.

2.

3.

20% staf akademik perlu berkelayakan Kedoktoran atau Sarjana dengan minimum lima (5)

tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan;

Sarjana/Sarjana Muda dengan sekurang-kurangnya CLP atau yang setaraf dan lima (5) tahun

pengalaman kerja; dan

nisbah staf akademik kepada pelajar 1:25.


Nota:

Walaupun telah diketahui bahawa pemberi pendidikan tinggi (PPT) patut mempunyai pensyarah

sepenuh masa yang merupakan peguam bela dan peguam cara, adalah penting untuk mempunyai

pensyarah separuh masa yang aktif dalam praktis dengan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun

pengalaman.

Sarjana

1.

2.

3.

Kedoktoran atau Sarjana dengan pengalaman penyelidikan yang secukupnya;

Nisbah staf akademik kepada pelajar 1:10; dan

Staf akademik perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) penerbitan berwasit setiap dua

(2) tahun.

Kedoktoran

1.

2.

3.

Kedoktoran atau Profesor Madya yang mempunyai penyelidikan yang cukup dan pengalaman

penyeliaan;

Nisbah penyelia kepada pelajar 1:5; dan

Staf akademik perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) penerbitan berwasit dalam satu

(1) tahun.

29


SUMBER PENDIDIKAN

Bagi setiap tahap (Diploma – Kedoktoran)

Pemberi pendidikan tinggi (PPT) perlu mempunyai:

1.

30

Akses kepada koleksi buku, laporan, jurnal, audiovisual dan sumber elektronik yang

bersesuaian;

2. Makmal komputer dengan kemudahan bagi word processing, spreadsheet, pangkalan data,

dan tugasan pembentangan, sambungan Internet, serta pangkalan data bagi carian atas

talian; dan

3. Mahkamah Moot.

PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN

Bagi setiap tahap (Diploma – Kedoktoran)

Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) diharap dapat membuktikan kemampuan mereka dalam

mengikuti perkembangan dan perubahan dalam bidang serta memenuhi keperluan pihak yang

berkepentingan. Ini boleh ditunjukkan dan tidak terhad kepada:

1. kajian semula kurikulum sekurang-kurangnya sekali bagi setiap kitaran, contohnya setiap tiga

(3) hingga lima (5) tahun;

2. penggunaan pengesahan bebas dari luar dalam proses penilaian seperti pelantikan Pemeriksa

Luar;

3. hubungan dengan badan profesional dan industri;

4. kajian semula secara berterusan berkenaan amalan dan rekod penempatan industri;

5. sesi dialog dengan pihak berkepentingan sekurang-kurangnya setiap dua (2) tahun;

6. penyertaan aktif staf akademik dalam persidangan, seminar, bengkel dan kursus pendek serta

penerbitan dalam jurnal berwasit;

7. pembentangan daripada penceramah jemputan; dan

8. penganjuran persidangan, seminar dan bengkel seperti kuliah/seminar/perbincangan bersama

dengan badan profesional dan industri.


Published by

Malaysian Qualifications Agency

Tingkat 14B, Menara PKNS-PJ

No 17 Jln Yong Shook Lin

46050 Petaling Jaya

Selangor Darul Ehsan

Tel +6003-7968 7002

Fax +6003-7956 9496

Email akreditasi@mqa.gov.my

Web www.mqa.gov.my

© Malaysian Qualifications Agency 2008

ISBN 978 983 44015 6 6

All the Agency’s publications are available on our web site: www.mqa.gov.my

Printed copies are available from:

Public & International Affairs Units

Malaysian Qualifications Agency

32


Foreword

The Malaysian Qualifications Agency (MQA), as the sole national higher education quality

assurance organisation, facilitates quality through the development of quality assurance

documents. These documents are Malaysian Qualifications Framework (MQF), Codes of

Practice, The Guidelines to Good Practices and Programme Standards, all of which must be

used as a reference point in the conduct of a programme of study in Malaysia.

Programme Standards are developed to provide specific guidelines to providers in a particular

field or course of study so as to fulfil the MQF requirements. These guidelines, if followed

closely and wisely, enable the development and sustenance of quality programmes in Malaysia,

consequently improving the quality of graduates and their employability and mobility.

The Programme Standards: Law and Syariah is formulated to promote the development of

academic programmes in the field of Law and Syariah from diploma to the doctoral levels. It

includes specific guidelines on programme aims and objectives, programme learning outcomes,

programme design (including a proposed programme structure), admission criteria, student

assessment, academic staff, educational resources and continuous quality improvement.

The panel of experts involved in the development of this Programme Standards represent

various stakeholders including the government and private agencies, and higher education

providers (HEPs). To ensure greater acceptance of the document, a larger stakeholder workshop

was held on 6 th December 2007 where the draft was presented and views consolidated into

this final document.

My deepest gratitude goes to them and the MQA officers who have put forth tremendous effort

and had generously given their time to realising the Programme Standards: Law and Syariah.

Congratulations.

Tan Sri Dato’ Dr. Mohamed Salleh Mohamed Yasin

Chairman

Malaysian Qualifications Agency

2010

1


2

Acknowledgement

The completion of this document, The Programme Standards: Law and Syariah has

been largely due to the support of outstanding individuals from institutions of higher

education, industry and government agencies. Coming from different backgrounds,

these experts worked meticulously over a period of nine (9) months to produce this final

document.

MQA would like to thank the following experts for their support and contribution towards the

production of this Programme Standards.

Panel Members Organisation

Abdul Mohaimin Noordin Ayus

(Assoc. Prof. Dr.)

International Islamic University

Malaysia

Azizah Mohd Rapini Kolej Universiti Islam Antarabangsa

Selangor

Dina Imam Supaat Universiti Sains Islam Malaysia

Hasnah Dato’ Mohd Hashim

Legal Profession Qualifying Board

Malaysia

Mahamad Naser Bin Disa Attorney General’s Chambers

Marzaitul Azura Mokhtar Attorney General’s Chambers

Nora’inan Bahari Kolej Universiti Islam Antarabangsa

Selangor

Noraini Abd. Rahman (Dato’)

Legal Profession Qualifying Board

Malaysia


Norliza Abdul Hamid Universiti Teknologi MARA

Nur Hidayah Mohd Hashim Persatuan Peguam Syarie Malaysia

P. Vasantha Help University College Sdn. Bhd.

Paul Linus Andrews Sunway University College

Rohimi Shapiee

(Assoc. Prof. Dr.)

Rozilini Mary Fernandez-Chung

(Dr.)

Universiti Kebangsaan Malaysia

Malaysian Qualifications Agency

Santhi Latha Kemayan Advance Tertiary College

Sharifah Suhanah Syed Ahmad

(Assoc. Prof.)

University of Malaya

Steven Thiru BAR Council

Tay Eng Siang Universiti Multimedia

Within this Agency, the creative process was assisted by Cik Norlida Abd. Hamid who may be

contacted at norlida@mqa.gov.my for further clarification or query.

With our sincere appreciation and gratitude,

Dato’ Dr. Syed Ahmad Hussein

Chief Executive Officer

Malaysian Qualifications Agency

2010

3


4

LIST OF CONTENTS

Foreword i

Acknowledgement ii

Introduction 1

Aims and Objectives

� Diploma

� Bachelors

� Masters

� Doctorate

Learning Outcomes

� Diploma

� Bachelors

� Masters

� Doctorate

Programme Design

� Diploma

� Bachelors

� Masters

� Doctorate

Student Entry Criteria

� Diploma

� Bachelors

� Masters

� Doctorate

Student Assessment

� Diploma

� Bachelors

� Masters

� Doctorate

Academic Staff

� Diploma

� Bachelors

� Masters

� Doctorate

Educational Resources 29

Continuous Quality Improvement 29

3

7

12

22

24

27


PROGRAMME STANDARDS: LAW AND SYARIAH

INTRODUCTION

This Programme Standards: Law and Syariah, herein referred to as the Standards, is aimed at

providing good practices for the conduct of and to safeguard the integrity of all the law and Syariah

programmes.

It is established by a focus group consisting of practising advocates and solicitors, academic

experts from both the Civil and Syariah professions and related government bodies or agencies.

This document which now becomes the nationally agreed standard for law and Syariah was put

through a stakeholder consultative workshop.

The Standards recognises that approaches and mechanisms in quality assurance of higher

education are often evolving; hence it adopts a developmental, non-prescriptive and non-exhaustive

approach. It sets out general principles that are of interest to a range of stakeholders and should

not be seen as an instruction manual, as it does not provide detailed accounts of approaches and

procedures.

Higher education providers (HEPs), academic staff and students should find this document a

useful resource in enhancing the quality of the law and Syariah programmes. Needless to say,

the concept of quality rests on the principles of peer evaluation and defensibility. Thus, providers

using this document must be aware of the tensions within the industry and the demands of the

stakeholders to provide for the best learning and teaching environment.

The development of curriculum should also take into cognisance the many developments that

greatly influence the promulgation of new laws and amendments to existing ones as well as

the implementation and administration of laws in both the Syariah and the Civil systems. The

changes undoubtedly have implications on the design and delivery of the curriculum in both law

and Syariah education. Some examples of these important developments locally, nationally and

globally include:

1.

2.

3.

4.

the need for conducting alternative dispute resolution;

the trend towards globalisation and liberalisation which requires greater understanding of

matters such as commercial law, international corporate finance, trade and shipping as well

as the need for technological skills, life-long learning and clear standards of practice that are

congruent with international standards;

the use of Bahasa Malaysia in both Civil and Syariah courts;

increasing use of ICT in the provision of legal skills and practice. For example, online discussion

and negotiation, online client portals, online mediation, electronic filing of documents and the

creation of e-courts;

5


6

5.

6.

7.

8.

9.

the emergence of new areas in law such as cyber law, bio-valley issues (patent, genetics,

bioethics), privacy, terrorism, mutual legal assistance, extradition, money laundering,

international trade and human rights;

the increasing international collaboration and harmonisation of laws and international

conventions;

increasing interest and development in Islamic law, in addition to Islamic Family Law such

as muamalat and takaful;

the trend towards uniformity of Islamic law; and

the criteria and procedure for admission into practice at the Syariah Courts between the

states.

All statements and requirements are as at December 2007 and reflect the current standing in the

industry. However the statements with regards to the Certificate in Legal Practice are suggestions

as a result of the Panel discussion and reflection cannot be seen as a truth of the views and

policies of the Legal Profession Qualifying Board.

The standards do not indicate all possible nomenclatures in law and Syariah. They however indicate

the generic ones such as Bachelors of Laws, which form the current practices should include the

traditional LL.B., Bachelors of Legal Studies and Bachelors of Jurisprudence.


AIMS AND OBJECTIVES

Diploma in Syariah

The objectives of the programme are to ensure students:

1.

2.

3.

4.

understand the principle of Syariah and Islamic law from its authentic sources;

understand Syariah and law problem solving method in society and current issues;

aware of field and career opportunities related to Islamic law and administration to fulfill

manpower needs of the nation, industry and society; and

aware of professional ethics and moral obligations.

Bachelors of Laws

The objectives of the programme [three (3) year programme] are to:

1. equip students with the understanding of fundamental legal principles, concepts and theories

and to have the ability to apply these in practical situation;

2. instil student with critical, analytical and problem-solving skills;

3. ensure students have the necessary elements of practical skills including communication skills

(written and oral), negotiation skills, client counseling and interview, mooting and research;

4. create awareness of the students’ social and moral obligations;

5. create awareness of the practice and etiquette of standards for the legal profession; and

6. expose the students to law-related working environments via student placement (such as the

courts, law firms, corporate sector and legal aid centres).

In addition to the above, the professional year of a Bachelors of Laws aims to:

1. prepare students to meet the expectation of clients, the profession and society;

2. train students in the practical legal skills such as in drafting of pleadings, drafting of contractual

documents, advocacy skills, negotiation skills and skills necessary for alternative dispute

resolution;

3. ensure students have competency and proficiency in the court processes in accordance with

the courts practices, rules and procedures whether in criminal, Civil or other areas;

4. equip students with awareness of their social and moral obligations and responsibilities; and

5. ensure students are able to use Bahasa Malaysia and English proficiently, whether written or

oral.

Certificate in Legal Practice

The aims of the programme are to:

1. prepare candidates to meet the expectation of clients, the profession and society;

2. train candidates in the practical legal skills such as in drafting of pleadings, drafting of

contractual documents, advocacy skills, negotiation skills, and skills necessary for alternative

dispute resolution;

7


3.

4.

5.

6.

8

ensure candidates have competency and proficiency in the court processes in accordance

with the courts practices, rules and procedures whether in criminal, Civil or other areas;

instil professional value of ethics and professionalism in candidates in accordance with the

Legal Profession Act 1976;

equip candidates with awareness of their social and moral obligations and responsibilities;

and

ensure candidates are able to use Bahasa Malaysia and English proficiently, whether written

or oral.

Bachelors of Syariah

The objectives of the programme are to produce students who:

1. master the Syariah and Islamic law in theory and practical from its original source;

2. are exposed to the basic Civil law;

3. possess Syariah and law problem solving skill in the society and current issues;

4. get the exposure to practical legal skills of Syarie;

5. professionally fulfill the profession needs in Islamic administration and law that meets the

human capital needs of the nation, industry and society; and

6. adhere to the professional ethics and moral obligations.

Bachelors of Law (Syariah and Civil)

The objectives of the programme (Syariah & Civil) are to produce students who:

1. master the Syariah and Islamic law in theory and practice from its original source;

2. master the Civil law in theory and practical;

3. possess Syariah, Islamic and Civil law problem solving skills in the society and current

issues;

4. are exposed to Syariah and Civil legal practice skills;

5. professionally fulfill the profession needs in Islamic and Civil administration and law that meets

the human capital needs of the nation, industry and society; and

6.

adhere to the professional ethics and moral obligations.


Bachelors of Law and Syariah

The objectives of the programme are to produce students who:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

master the Syariah and Islamic law in theory and practical from its original source;

master the Civil law in theory and practical;

possess Civil and Syariah law problem solving skills in the society and current issues;

are exposed to Civil and Syariah advocacy and judicial practical skills;

professionally fulfill the profession needs in Islamic and Civil administration and law that meets

the human capital needs of the nation, industry and society; and

adhere to professional ethics and moral obligations.

Masters

The objectives of the programme are to:

1. produce students who would specialise in specific areas of law;

2. develop students with advanced level of comprehension, research and analytical skill;

3. produce students who are competent in research and writing; and

4. develop students with the ability to undertake comparative study of law.

Doctorate

The objectives of the programme are to:

1. develop new and original ideas and concepts in law;

2. provide training in intensive research and writing, for the purposes of academic scholarship;

3. produce respected legal intellectuals; and

4.

create pathways for future academic leaders.

9


LEARNING OUTCOMES

Diploma in Syariah

At the end of the programme, students will be able to:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10

identify the basic principles of Syariah and explain the basic fiqh law;

identify the sources and methods of Syarak law and the Syariah law system in Malaysia;

identify the current issues and problems in fiqh and Syariah law;

explain the basic research methods and able to obtain information to carry out research;

assist in preparation and handling of the Syariah cases; and

communicate with clients and colleagues effectively and ethically.

Bachelors of Laws

At the end of the third year programme, students will be able to:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

demonstrate an understanding of the legal principles and concepts;

identify legal issues and to advise on appropriate legal recourse;

apply the relevant laws, legal principles and concepts in resolving disputes or problems;

seek information using the best research tools available;

demonstrate basic skills in drafting legal documents and opinion;

demonstrate an understanding of the importance of a dispute to the client;

demonstrate basic skills in conducting negotiations, interviews and advising on possible

solutions;

8. demonstrate an ability to communicate effectively and with mutual respect;

9. demonstrate an awareness of the ethics and etiquette of the profession;

10. demonstrate an awareness of social and moral obligations to society;

11. use both Bahasa Malaysia and English proficiently in relation to legal matters, both in writing

and oral; and

12. appreciate the importance of continuing professional development and changes in law.

In addition to the above, students in the professional year of a Bachelors of Laws programme will

be able to:

1. appreciate the importance of court rules, ethics and etiquette, practices and procedures in

conducting cases; and

2. demonstrate basic court etiquette and advocacy skills, negotiation skills, client relationship and

alternative dispute resolutions.


Certificate in Legal Practice

At the end of the programme, candidates will be able to:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

appreciate the importance of court rules, ethics and etiquette, practices and procedures in

conducting cases;

demonstrate basic court etiquette and advocacy skills, negotiation skills, client relationship and

alternative dispute resolutions;

draft legal documents and opinion;

identify legal issues and advise appropriate legal recourses;

resort to alternative dispute resolution in resolving problems;

identify and retrieve legal information using electronic and non-electronic resources;

use both Bahasa Malaysia and English proficiently in relation to legal matters, both in writing

and oral;

demonstrate an awareness of social and moral obligations to society; and

appreciate the importance of continuing professional development and changes in law.

Bachelors of Syariah

At the end of the programme, students will be able to:

1. explain and apply the principles of Syariah and fiqh law in resolving current problems;

2. explain the basic structure and principles of administration and Syariah law system in

Malaysia;

3. identify issues and apply the available Syariah law in resolving Syariah cases;

4. use the right research methods to produce research concerning fiqh and Syariah law;

5. conduct negotiations and advise on solutions concerning fiqh problems and Syariah law;

6. draft legal documents and opinion based on relevant fiqh and Syariah law and conduct cases

based on mal and crime procedures in Syariah court;

7. apply the ethics and etiquette of the Syariah legal profession in career;

8. manage Syarie law firm/workplace with accountability;

9. function in various disciplines of the Syariah using various resources and modern technology

by applying teamwork, good leadership principle and ready to improve knowledge and skills;

10. master basic legal Arabic language; and

11. communicate both in Bahasa Malaysia and English with clients and colleagues effectively and

ethically.

11


Bachelors of Law (Syariah and Civil)

At the end of the programme, students should be able to:

1.

2.

12

explain and apply the principles of Syariah and Civil law professionally in resolving problems;

explain the basic structure and principles of Syariah and Civil administration and law system

in Malaysia;

3. identify issues and apply the available law in resolving Syariah and Civil cases;

4. make comparison between the principles of Syariah and Civil law;

5. use the right research methods to produce research relating to Syariah and Civil law;

6. conduct negotiation and advise clients on solutions for their legal problems;

7. draft relevant legal documents and opinion and conduct cases based on courts procedures;

8. apply the ethics and etiquette of the legal profession in career;

9. manage law firm/workplace with accountability;

10. function in various disciplines of Syariah and Civil law using various resources and modern

technology by applying teamwork, good leadership principle and ready to improve knowledge

and skills;

11. master the basic legal Arabic language; and

12. communicate in Bahasa Malaysia and English to clients and colleagues effectively and

ethically.

Bachelors of Law and Syariah

At the end of the programme, students should be able to:

1. explain and apply the principles of Syariah and Civil law professionally in resolving problems;

2. explain basic structure and principles of Civil and Syariah administration and law in Malaysia;

3. identify issues and apply the available law in resolving Civil and Syariah cases;

4. make comparison between the principles of Civil and Syariah law;

5. use the right research methods to produce research relating to Civil and Syariah law;

6. conduct negotiation and advise clients on solutions for their legal problems;

7. draft relevant legal documents and opinion and conduct cases based on courts procedures;

8. apply ethics and etiquette of legal profession in career;

9. manage law firm/workplace with accountability;

10. function in various disciplines in Syariah and law using various resources and modern

technology by applying values of teamwork, good leadership principle and ready to improve

knowledge and skills;

11. master basic legal Arabic language; and

12. communicate in Bahasa Malaysia and English to clients and colleagues effectively and

ethically.


Masters

At the end of the programme, the students will be able to:

1.

2.

3.

4.

5.

explain law in a variety of contexts;

analyse, critique and suggest solutions to issues;

review laws and policies and contribute new ideas;

conduct independent research; and

produce well-researched papers and/or dissertation in accordance with the academic and

ethical standards of the institution.

Doctorate

At the end of the programme, the students will be able to:

1.

2.

3.

4.

5.

conduct independent and original academic research that merit publication;

demonstrate a comprehensive mastery of knowledge relevant to a focused area of law;

demonstrate academic expertise on a particular research subject;

produce a well-researched paper or dissertation in accordance with the highest academic and

ethical standards; and

carry out independent research.

13


PROGRAMME DESIGN

Preamble

The specific requirements for each level are indicated below. However as a general guide, the

following should be considered:

i. a basic Bachelors without the professional year (equivalent to the CLP) shall be taught over a

minimum of three (3) years full-time;

ii. for programmes with the professional years, a minimum of four (4) years of study is required

with a minimum recommended credits of 140;

iii. students with credit transfers and exemptions may do less semesters by virtue of the exemptions

or transfer subjected to credit transfer policies in place at the time; and

iv. the indicated credits are the minimum benchmarks. Institutions may offer higher credits in

accordance to the needs of the programmes and specialisation.

Diploma in Syariah

1.

2.

14

MQF Minimum Graduating Credits – 90

Programme Component:

a) University Requirements: 10-20%

b) Faculty Requirements: 80-90% of which:

i. Core: 75-85% (This must include the following courses):

• Usul Fiqh (Islamic Jurisprudence)

• Qawaid Fiqh (Islamic Legal Maxims)

• Fiqh Munakahat (Islamic Family Law)

• Fiqh Jenayat (Islamic Criminal Law)

• Fiqh Muamalat (Islamic Muamalat)

• Malaysian Legal System

ii. Elective: 2-5%

iii. Student Placement: 1-5% (compulsory)

Bachelors of Laws

1. MQF Minimum Graduating Credits – 120

2.

The Bachelors of Laws shall stress:

• Legal methodology (research, critical thinking, reasoning and decision making)

• Use of information technology (should be incorporated in all courses)


Problem-based learning


Public speaking

Comparative analysis of law and practice

Mooting and mock trials

Student placements

All law programmes shall adopt the following guidelines:

i.

ii.

Note:

1.

2.

iii.

Compulsory (15-25%)University: Bahasa Malaysia, English, Moral/Islamic Studies

Programme: public speaking, mooting, student placement

Core (42-55%)

This must include the following courses:

Course Minimum Credits

Malaysian Legal System 3

Malaysian Islamic Legal System 3

Law of Contract 6

Constitutional Law 6

Criminal Law 6

Law of Tort 6

Land Law 6

Equity and Trusts 6

All core courses shall be taught only during long semester.

The courses listed above are the minimum, higher education providers (HEPs) may opt

to provide up to 55% with the inclusion of other core papers which shall be read by all

students studying at the institution. This will encourage the development of institutional niche

in specific areas.

Electives (30-33%)

The courses (either as a taught course or project paper) may include but are not limited

to the following:

• Intellectual Property Law

• Law and Medicine

• Law and Environment

• Law and Society

• Conflict of Laws


Evidence

15


Note:

1.

2.

16


Human Rights Law

Banking Law

Arbitration

Cyber Law

Crime and Penology

Islamic Banking and Takaful

Usul Fiqh (Islamic Jurisprudence)

Qawaid Fiqh (Islamic Legal Maxims)

Comparative Family Law (Islamic and Civil)

Each elective course shall carry a minimum value of three (3) credits and to the maximum

of six (6).

For higher education providers (HEPs) offering the professional year LL.B. programme, the

final year of the programme shall be similar to the prevailing Certificate in Legal Practice

programme.

Certificate in Legal Practice

1.

2.

3.

Duration: Minimum of nine (9) months

Components:

• General Paper (Contract and Tort)

• Civil Procedure

• Criminal Procedure

• Evidence

• Professional Practice (land law and conveyancing, probate and administration of estate,

advocacy and duties of counsel, ethics of the legal profession and law of bankruptcy and

winding-up)

Suggested structures

• Lectures

• Tutorials

• Use of information technology

• Legal methodology (identification of issues, research, critical thinking, reasoning and

opinion writing)

• Problem based learning

• Interpretation of laws


Advocacy skills


Bachelors of Syariah

1.

2.

MQF Minimum Graduating Credits – 140

Programme Component:

a)

b)

University Requirements – 10-15%

Faculty Requirements – 85-90% of which:

ii.

iii.

i.

Core – 75-80% (This must include the following courses):

Usul Fiqh (Islamic Jurisprudence)

Qawaid Fiqh (Islamic Legal Maxims)

Fiqh Munakahat (Islamic Family Law)

Fiqh Jenayat (Islamic Criminal Law)

Fiqh Muamalat (Islamic Muamalat)

Islamic Law of Evidence

Malaysian Legal System

Administration of Islamic Legal System

• Ayat and Hadith AhkamIslamic Law of Property and Succession

Islamic Law of Criminal Procedure

Islamic Law of Civil Procedure

Islamic Advocacy and Judicial System

Malaysian Constitutional Law

Comparative Family Law (Islamic and Civil)

Elective – 2-5%. (The courses (either as a taught course or project paper) may

include but are not limited to the following):

• Islamic Law of Banking and Takaful

• Islamic Law and Society

• Islamic Law of Medicine

• Law of Tort

• Land Law

• Commercial Law

Student Placement – 2-5% (compulsory)

17


Bachelors of Law (Syariah and Civil)

1.

2.

18

Minimum MQF Graduating Credits – 150

Programme Component:

a) University Requirements – 10-15%

b) Faculty Requirements – 85-90% of which:

i. Core – 75-80% (Inclusive of the following courses):

• Usul Fiqh (Islamic Jurisprudence)

• Qawaid Fiqh (Islamic Legal Maxims)

• Fiqh Munakahat (Islamic Family Law)

• Fiqh Jenayat (Islamic Criminal Law)

• Fiqh Muamalat (Islamic Muamalat)

• Islamic Law of Evidence

• Administration of Islamic Legal System

• Islamic Law of Criminal Procedure

• Islamic Law of Civil Procedure

• Islamic Advocacy and Judicial System

• Law of Tort

• Land Law

• Law of Contract

• Equity and Trusts

• Criminal Law

• Malaysian Legal System

• Constitutional Law

• Comparative Family Law (Islamic and Civil)

ii.

iii.

Elective – 2-5%

• Ayat and Hadith Ahkam

• Islamic Law of Property and Succession

• Islamic Law of Medicine

• Law and Medicine

• Law and Environment

• International Law

• Taxation Law

• Intellectual Property Law

• Cyber Law

• Law and Consumer

• Management of Islamic Institutions

• Islamic Law of Banking and Takaful

• Islamic Law and Society

Student Placement – 2-5% (compulsory)

Students are required to be placed in both Civil and Syariah practice.


Bachelors of Law and Syariah

1.

2.

MQF Minimum Graduating Credits – 180

Programme Component:

a)

b)

University Requirements – 10-15%

Faculty Requirements – 85-90% of which:

i.

ii.

iii.

Core – 75-80% (This must include the following courses):Usul Fiqh (Islamic Jurisprudence)

Qawaid Fiqh (Islamic Legal Maxims)

Fiqh Munakahat (Islamic Family Law)

Fiqh Jenayat (Islamic Criminal Law)

Fiqh Muamalat (Islamic Muamalat)

Islamic Law of Evidence

Administration of Islamic Legal System

Islamic Law of Criminal Procedure

Islamic Law of Civil Procedure

Islamic Advocacy and Judicial System

Law of Tort

Land Law

Law of Contract

Equity and Trusts

Criminal Law

Malaysian Legal System

Constitutional Law

Comparative Family Law (Islamic and Civil)

Elective – 2-5%

• Islamic Law and Medicine

• Islamic Law of Medicine

• Law and Environment

• International Law

• Taxation Law

• Intellectual Property Law

• Cyber Law

• Law and Consumer

• Management of Islamic Institutions

• Islamic Law of Banking and Takaful

• Islamic Law and Society

Student Placement – 2-5% (compulsory)

Students will be placed in both Civil and Syariah practice.

19


Masters

1.

2.

3.

20

MQF Minimum Graduating Credits – 40 (for Structures B and C only)

Structures:

a. Structure A

• Thesis only

• Minimum of one (1) year full-time; or two (2) years part-time (including a pre-requisite

paper i.e. Research Methodology)

b. Structure B

• Coursework (between 20 and 24 credit); AND

• A Dissertation of 20,000 to 25,000 words in length.

c. Structure C

• Coursework only

• 40 credit inclusive of Project Paper, Case Study, or Seminar Papers

Component for Structures B and C:

a. Core (including Research Methods) – 50-60%

b. Electives – 40-50%

c. For specialised Master’s programme, e.g. LL.M (Business Law); LL.M (International Law),

60-75% are specialised elective courses.

Doctorate

1.

2.

Structures:

a. Structure A – Coursework and Thesis

b. Structure B – Thesis only (Research)

Component:

All Doctoral Degrees shall include a Thesis of:

a. Structure A – 50,000 to 60,000 words

b.

Structure B – 80,000 to 100,000 words


STUDENT ENTRY CRITERIA

Preamble

The specific requirements for each level are indicated below. However as a general guide, the

following should be considered:

i. compliance to the minimum entry qualifications requirements;

ii. recognition of any exemption provided for entry into a higher level which is subjected to existing

credit exemption policy; and

iii. students recruitment that utilises any other modes of entry are subjected to:

a. the existing policies on open entry or mature student entry; and

b. prior consent of the Agency.

Diploma in Syariah

1.

2.

Three (3) credits in SPM or equivalent; OR

Certificate in related discipline or equivalent from any recognised institutions.

Bachelors of Laws

1.

2.

3.

STPM/STP/A levels or an equivalent with principal passes in two (2) subjects in one (1) sitting,

including General Studies/Paper, AND SPM/SPMV/O levels or equivalent with a credit in

English; OR

A recognised Matriculation/Foundation programme from recognised institution; OR

Diploma or equivalent in related discipline from a recognised institution. Credit exemptions

may be given on a course-to-course basis, up to a maximum of 30%.

Certificate in Legal Practice

Student entry criteria are in accordance to:

1. Guidelines for Recognition of Australian and New Zealand Law Degrees; Guidelines on

Qualification and Requirements for Recognition of Holders of Australian and ‘Qualified Persons’

under the Legal Profession Act 1976.

2. New guidelines on qualifications and requirements to qualify to sit for the Malaysian Certificate

in Legal Practice (CLP) examination (for law degrees from the United Kingdom), Legal

Profession Qualifying Board, Malaysia, (u.d), Malaysia, Legal Profession Qualifying Board,

(1998), Malaysia.

21


Bachelors of Syariah/Bachelors of Law (Syariah and Civil)/

Bachelors of Law and Syariah

1.

2.

3.

22

STPM/STP/A levels or an equivalent with principal passes in two (2) subjects in one sitting,

including General Studies/Paper, AND SPM/SPMV/ O levels or equivalent OR Malaysian

Higher Certificate of Religious Education (STAM) with maqbul (pass); OR

A recognised Matriculation/Foundation programme from recognised institution; OR

Diploma or equivalent in related discipline from a recognised institution. Credit exemptions

may be given on a course-to-course basis, up to a maximum of 30%.

Masters

1.

2.

3.

LL.B. with Honours or its equivalent with minimum cummulative grade point average (CGPA)

of 3.00 or 2.75 (subject to interview) or 2.50 with three (3) years work experience in related

fields; OR

Bachelors of Syariah or its equivalent with CGPA of 3.00 or 2.75 (subject to interview) or 2.50

with three (3) years work experience in related fields; OR

For specialised LL.M., e.g. Masters in Construction Law, Intellectual Property or Banking Law,

applicants without a Bachelors of Laws can be considered, provided they have a Bachelors

and experience in the related field of studies.

Doctorate

1.

2.

Bachelors of Laws or Syariah and a Masters.

Evidence of ability to do research.


STUDENT ASSESSMENT

Preamble

The specific requirements for each level are indicated below. However as a general guide, the

following should be considered:

i. at each level, depending on the requirement of individual courses/modules should incorporate

both summative and formative assessments;

ii. the need to meet the minimum credits for graduation would require the students to take and

pass corresponding number of courses;

iii. the types of assessments indicated below are examples and higher education providers (HEPs)

are encouraged to use a variety of methods and tools appropriate for the assessment of the

learning outcomes and competencies; and

iv. Problem Based Learning should be reinforced with the rubric approach in assessment.

Diploma in Syariah

1.

2.

3.

4.

Formative

a. Projects

b. Discussions and Quizzes

c. Guided Learning Exercises

Summative: Continuous

a. Coursework/Projects

b. Seminars

c. Assignments

d. Case Studies

e. Presentations

Summative: Final

a. Examinations

b. Tests

c. Projects

d. Case Studies

Student Placement/Placement Report

23


Bachelors of Law

1.

2.

3.

4.

24

Formative

a.

b.

c.

Projects

Discussions and Quizzes

Guided Learning Exercises

Summative: Continuous

a. Coursework/Projects

b. Seminars

c. Assignments

d. Case Studies

e. Presentations

Summative: Final

a. Examinations

b. Tests

c. Projects

d. Case Studies

Student Placement/Placement Report

Certificate in Legal Practice

Examination


Masters

1.

2.

3.

Structure A – Research only

a. Research/Dissertation – Thesis assessment by Viva Voce

Structure B – Coursework and Dissertation

a. Continuous Assessment (Formative)

b. Final Examination (Summative)

c. Dissertation assessment by Viva Voce or other modes of assessment approved by the

institution

Structure C – Coursework only

a. Continuous Assessment (Formative)

b. Final Examination (Summative)

Doctorate

1.

2.

Structure A – Coursework and Thesis

a. Continuous Assessment

b. Examination, if required

c. Research Proposal

d. Thesis

Structure B – Thesis only

a. Research Proposal

b. Thesis

Note: Thesis in both structures shall be assessed by Viva voce.

25


ACADEMIC STAFF

Preamble

The specific requirement for each level is as indicated below. However as a general guide, it is

important to note that:

i. the academic leadership of the school/faculty/department should be with a person with

Doctorate with three (3) years of work experience or Masters with seven (7) years of work

experience in related field;

ii. a faculty should have a minimum of 60% full-time staff who form the core academic resource

of the school; and

iii. where applicable a sufficient number of teacher-practitioner should be appointed.

Diploma in Syariah

1.

2.

26

Bachelors in related fields and some industrial experience; and

Ratio of staff to students 1:25

Bachelors (Academic Years)

The higher education providers (HEPs) should demonstrate that they are striving to achieve the

following:

1. all academic staff shall have a minimum of Masters in the relevant fields or a Bachelors of

Laws with ten (10) years of professional legal experience;

2. 30% of academic staff should have a Doctorate;

3. 30% academic staff should have professional qualification (chambered and called to the Bar

or equivalent);

4. academic staff should have at least one (1) publication or conference paper per year; and

5. ratio academic staff to student is 1:25.

For programme that has the professional years (professional year) or Certificate in Legal Practice

(CLP):

1. 20% of academic staff with Doctorate or a Masters with a minimum of five (5) years work

experience in the related area;

2. Masters or a Bachelors with at least CLP or equivalent and five (5) years of work experience;

and

3.

ratio of academic staff to students 1:25


Note:

Whilst it is noted the HEPs should have full-time lecturers who are advocates and solicitors, it is

important that there are part-time lecturers who are in active practice with at least seven (7) years

experience.

Masters

1.

2.

3.

Doctorate or Masters with adequate research experience;

Staff-student ratio 1:10; and

Academic staff should have at least one (1) refereed publication every two (2) years.

Doctorate

1.

2.

3.

Doctorate or an Associate Professor of adequate research and supervisory experience;

Supervisor-student ratio 1:5; and

Academic staff should have at least one (1) refereed publication per year.

27


EDUCATIONAL RESOURCES

For all Levels (Diploma – Doctorate)

The higher education provider (HEP) is required to have the following:

1.

2.

3.

28

Access to an appropriate collection of books, reports, journals, audiovisual and electronic

resources;

Computer laboratories with facilities for word processing, spreadsheet, database, and

presentation tasks, Internet connection, and online-searching of databases; and

Moot court.

CONTINUOUS IMPROVEMENT

For all Levels (Diploma – Doctorate)

The higher education provider (HEP) is expected to provide evidence of ability to keep pace with

changes in the field and requirements of stakeholders. These may be demonstrated by but not

limited to:

1. curriculum review, conducted at least once every in cycle, for example, once in three (3) to five

(5) years;

2. use of external-independent verification in assessment processes, such as the appointment of

External Examiners;

3. links with professional bodies and industry;

4. continuous review of industrial attachment practices and record;

5. dialogue sessions with stakeholders at least once every two (2) years;

6. active participation of staff at relevant conferences, seminars, workshops and short courses

and publications in refereed journals;

7. presentations by invited speakers; and

8. organisation of conferences, seminars and workshops such as joint lectures/seminar/talk with

the professional bodies and industry.

More magazines by this user
Similar magazines